Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts zaudēs spēku 2025. gada 1. janvārī.
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas normatīvie noteikumi Nr. 108

Rīgā 2020. gada 27. jūlijā

(Finanšu un kapitāla tirgus komisijas padomes
sēdes protokols Nr. 31 3. p.)
Izdoti saskaņā ar Finanšu konglomerātu likuma
13. panta pirmo daļu, 15. panta ceturto daļu un
16. panta trešo daļu un Finanšu un kapitāla tirgus
komisijas likuma
6. panta 1. punktu un
7. panta pirmās daļas 1. punktu
I. Vispārīgie jautājumi

1. "Normatīvie noteikumi par finanšu konglomerāta kapitāla pietiekamības aprēķināšanas kārtību un par informācijas sniegšanu par nozīmīgiem riska koncentrācijas gadījumiem un nozīmīgiem grupas iekšējiem darījumiem" (tālāk tekstā – noteikumi) ir saistoši finanšu konglomerāta, kura koordinators ir Finanšu un kapitāla tirgus komisija (tālāk tekstā – Komisija), vadošajai sabiedrībai vai citai finanšu konglomerātā ietilpstošai regulētai komercsabiedrībai, kuru noteikusi Komisija, (tālāk tekstā – atbildīgā komercsabiedrība).

2. Finanšu konglomerāta kapitāla pietiekamības aprēķins tiek veikts saskaņā ar Samazināšanas un saskaitīšanas metodi (Deduction and aggregation method) atbilstoši šo noteikumu 4. punkta prasībām, ja:

2.1. finanšu konglomerāta vadošā sabiedrība ir Latvijā reģistrēta regulēta komercsabiedrība;

2.2. finanšu konglomerāta vadošā sabiedrība ir neregulēta komercsabiedrība un Komisija ir vienīgā nozīmīgā uzraudzības institūcija.

3. Gadījumos, kas nav minēti šo noteikumu 2. punktā, Komisija kā koordinators pēc konsultēšanās ar citām nozīmīgām uzraudzības institūcijām un atbildīgo komercsabiedrību nosaka finanšu konglomerāta kapitāla pietiekamības aprēķinam piemērojamo metodi, izvēloties vai nu Samazināšanas un saskaitīšanas metodi, vai arī vienu no šo noteikumu 1. pielikumā minētajām metodēm.

II. Finanšu konglomerāta kapitāla pietiekamības aprēķināšanas kārtība

4. Finanšu konglomerāta kapitāla pietiekamību saskaņā ar Samazināšanas un saskaitīšanas metodi aprēķina šādi:

4.1. grupējot aprēķinā iekļautās regulētās un neregulētās banku sektora, ieguldījumu pakalpojumu sektora un apdrošināšanas sektora grupas komercsabiedrības pa attiecīgajiem finanšu sektoriem, tiek aprēķināts katras komercsabiedrības pašu kapitāls un kapitāla prasība saskaņā ar šo noteikumu 9. punkta prasībām;

4.2. katras komercsabiedrības pašu kapitāls tiek samazināts par finanšu konglomerāta citu komercsabiedrību ieguldījumiem komercsabiedrības kapitālā un rezervēs un subordinētajā kapitālā, ja šis samazinājums jau nav ņemts vērā, aprēķinot citu komercsabiedrību pašu kapitālu saskaņā ar šo noteikumu 9. punkta prasībām;

4.3. tiek aprēķināts katras komercsabiedrības pašu kapitāls, kas iekļaujams finanšu konglomerāta pašu kapitāla aprēķinā, ievērojot šo noteikumu 10. punkta prasības;

4.4. tiek aprēķināta katras komercsabiedrības kapitāla prasība, kas iekļaujama finanšu konglomerāta kapitāla prasības aprēķinā, ievērojot šo noteikumu 10. punkta prasības;

4.5. finanšu konglomerāta pašu kapitālu aprēķina, summējot visu aprēķinā iesaistīto komercsabiedrību pašu kapitālu, kas aprēķināts, ievērojot šo noteikumu 4.1.–4.3. punkta prasības;

4.6. finanšu konglomerāta kapitāla prasību aprēķina, summējot visu aprēķinā iesaistīto komercsabiedrību kapitāla prasības, kas aprēķinātas, ievērojot šo noteikumu 4.1. un 4.4. punkta prasības;

4.7. finanšu konglomerāta kapitāla pietiekamība tiek aprēķināta kā starpība starp finanšu konglomerāta pašu kapitālu un finanšu konglomerāta kapitāla prasību.

5. Visas finanšu konglomerāta regulētās un neregulētās banku sektora un ieguldījumu pakalpojumu sektora komercsabiedrības, kas ir iekļautas atsevišķā konsolidācijas grupā, ir pieļaujams iekļaut finanšu konglomerāta kapitāla pietiekamības aprēķinā, izmantojot banku sektora un ieguldījumu pakalpojumu sektora pašu kapitāla un kapitāla prasības aprēķinu, kas sagatavots saskaņā ar Komisijas vai mītnes valsts, kas ir dalībvalsts, noteikumiem, kuri nosaka kapitāla pietiekamības aprēķina kārtību uz konsolidēto finanšu pārskatu pamata.

6. Visas finanšu konglomerāta regulētās un neregulētās apdrošināšanas sektora komercsabiedrības, kas ir iekļautas atsevišķā apdrošināšanas sabiedrības grupā, ir pieļaujams iekļaut finanšu konglomerāta kapitāla pietiekamības aprēķinā, izmantojot apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas sabiedrības grupas kapitāla prasības un grupas pašu kapitāla aprēķinu, kas sagatavots saskaņā ar Komisijas vai mītnes valsts, kas ir dalībvalsts, noteikumiem.

7. Katra finanšu konglomerātā ietilpstošā finanšu sektora kapitāla prasībai jābūt segtai ar attiecīgā finanšu sektora pašu kapitālu, kas aprēķināts saskaņā ar attiecīgā sektora noteikumiem. Finanšu konglomerāta līmenī kapitāla pietiekamības aprēķinā ņem vērā tikai tos pašu kapitāla elementus, kas ir pieļaujami saskaņā ar finanšu konglomerātā ietilpstošo finanšu sektoru noteikumiem, ievērojot sektoru noteikumos noteiktos ierobežojumus par atsevišķiem pašu kapitāla elementiem.

8. Ja kāda finanšu sektora kapitāla prasība nav izpildīta, atbildīgā sabiedrība iesniedz Komisijai ziņojumu, kurā paskaidro:

8.1. vai finanšu sektorā, kurā ir pašu kapitāla pārpalikums, ir pašu kapitāla elementi, kas var tikt attiecināti uz finanšu sektoru, kurā ir izveidojies pašu kapitāla deficīts;

8.2. vai nepastāv ierobežojumi šo noteikumu 8.1. punktā minēto pašu kapitāla ele­mentu pieejamībai un brīvai pārvietošanai finanšu konglomerāta ietvaros.

9. Finanšu konglomerāta kapitāla pietiekamības aprēķinā iekļaujamo komercsabiedrību pašu kapitāls un kapitāla prasība tiek noteikta šādi:

9.1. Latvijas Republikā un nedalībvalstīs reģistrētās regulētās banku sektora un ieguldījumu pakalpojumu sektora komercsabiedrības aprēķina pašu kapitālu un kapitāla prasību saskaņā ar Regulā (ES) Nr. 575/20131 noteikto kārtību;

9.2. dalībvalstīs reģistrētās regulētās banku sektora un ieguldījumu pakalpojumu sektora komercsabiedrības aprēķina pašu kapitālu un kapitāla prasību saskaņā ar attiecīgās mītnes valsts prasībām;

9.3. šo noteikumu vajadzībām iegul­dījumu pārvaldes sabiedrības tiek uz­skatītas par ieguldījumu pakalpojumu sek­tora regulētām komercsabiedrībām un to pašu kapitāls un kapitāla prasība tiek aprēķināta saskaņā ar šo noteikumu 9.1. un 9.2. punkta prasībām;

9.4. neregulētās banku sektora un ieguldījumu pakalpojumu sektora komercsabiedrības aprēķina nosacīto kapitāla prasību saskaņā ar banku sektora un ieguldījumu pakalpojumu sektora noteikumiem, kas uz šīm komercsabiedrībām attiektos, ja tās būtu regulētās komercsabiedrības;

9.5. regulētās un neregulētās apdrošināšanas sektora komercsabiedrības aprēķina kapitāla prasību un pašu kapitālu saskaņā ar Regulas (ES) 2015/352 prasībām un Komisijas noteikumos, kas nosaka prasības apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas sabiedrības grupas maksātspējas aprēķinam, noteikto kārtību, kas attiecas uz atsevišķu komercsabiedrību kapitāla prasības un pašu kapitāla noteikšanu iekļaušanai apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas sabiedrības grupas kapitāla prasības un grupas pašu kapitāla aprēķinā;

9.6. nosacīto kapitāla prasību jauktai finanšu pārvaldītājsabiedrībai aprēķina saskaņā ar finanšu konglomerāta lielākā finanšu sektora noteikumiem.

10. Kapitāla prasību un pašu kapitālu, kas iekļaujams finanšu konglomerāta kapitāla pietiekamības aprēķinā, aprēķina, ņemot vērā dalības sabiedrībai piederošo proporcionālo daļu saistītajā sabiedrībā:

10.1. proporcionālā daļa no saistītās sabiedrības kapitāla prasības un pašu kapitāla tiek noteikta, pamatojoties uz saistītās sabiedrības apmaksātā pamatkapitāla daļu, kas tieši vai kontroles veidā pieder dalības sabiedrībai;

10.2. komercsabiedrībām, kuru sais­tība ar mātes sabiedrību, meitas sabied­rību vai sabiedrību, kurā mātes vai meitas sabiedrībai ir dalība, izpaužas kā šo sabiedrību kopīga vadība saskaņā ar noslēgto līgumu, šo komercsabiedrību dibināšanas dokumentu vai statūtu noteikumiem vai tādējādi, ka tām finanšu gada laikā vismaz puse no jebkuras pārvaldes institūcijas locekļiem ir vienas un tās pašas personas, proporcionālo daļu iekļaušanai finanšu konglomerāta kapitāla pietiekamības aprēķinā nosaka Komisija, konsultējoties ar citām nozīmīgām uzraudzības institūcijām, ja tādas ir;

10.3. ja kādas meitas sabiedrības kapitāla prasība ir lielāka par pašu kapitālu, tās pašu kapitālu un kapitāla prasību iekļauj finanšu konglomerāta kapitāla pietiekamības aprēķinā pilnā apmērā, neņemot vērā dalības sabiedrībai piederošo proporcionālo daļu.

III. Finanšu konglomerāta kapitāla pietiekamības pārskata iesniegšanas kārtība

11. Atbildīgā komercsabiedrība iesniedz "Finanšu konglomerāta kapitāla pietiekamības pārskatu" (tālāk tekstā – pārskats) (2. pielikums). Nepieciešamības gadījumā pārskats tiek papildināts ar ziņojumu saskaņā ar šo noteikumu 8. punkta prasībām.

12. Pēc Komisijas pieprasījuma atbildīgā komercsabiedrība ie­sniedz Komisijai finanšu konglomerāta kapitāla pietiekamības aprēķinā iekļauto ko­merc­sabiedrību kapitāla prasības un pašu kapitāla aprēķinu.

13. Pārskatu sagatavo par stāvokli pārskata gada 31. decembrī un līdz pārskata gadam sekojošā gada 30. aprīlim iesniedz Komisijai saskaņā ar Komisijas normatīvajos noteikumos, kas nosaka prasības elektroniski sagatavoto pārskatu iesniegšanai, noteikto kārtību.

14. Ja Komisija konstatē, ka iesniegtais pārskats sagatavots kļūdaini, tas tiek paziņots pārskata sagatavotājam. Ja Komisija nav norādījusi citu termiņu, laboto pārskatu iesniedz ne vēlāk kā nākamajā darba dienā pēc paziņojuma par kļūdu esamību saņemšanas no Komisijas.

15. Konsultācijas par pārskata sagatavošanu sniedz Komisijas Regulējošo prasību un statistikas departaments.

IV. Informācijas par nozīmīgiem riska koncentrācijas gadījumiem un nozīmīgiem grupas iekšējiem darījumiem sagatavošanas un iesniegšanas kārtība

16. Ziņojumā par nozīmīgiem riska koncentrācijas gadījumiem un nozīmīgiem grupas iekšējiem darījumiem finanšu konglomerātā (tālāk tekstā – ziņojums) tiek sniegta informācija par pārskata periodā veiktajiem nozīmīgiem grupas iekšējiem darījumiem un par nozīmīgas riska koncentrācijas gadījumiem pārskata gada 31. decembrī.

17. Atbildīgā komercsabiedrība ziņojumu par nozīmīgiem riska koncentrācijas gadījumiem un ziņojumu par nozīmīgiem grupas iekšējiem darījumiem sagatavo, izmantojot Regulas (ES) 2015/24503 I pielikumā dotās attiecīgās pārskatu veidnes.

18. Atbildīgā komercsabiedrība iesniedz ziņojumu Komisijai līdz pārskata gadam sekojošā gada 30. aprīlim.

19. Ja pārskata periodā regulētās komercsabiedrības finanšu konglomerāta ietvaros nav veikušas nozīmīgus grupas iekšējos darījumus un pārskata perioda beigu datumā nav nozīmīgu riska koncentrācijas gadījumu, atbildīgā komercsabiedrība par to rakstveidā paziņo Komisijai ziņojuma iesniegšanai noteiktajā termiņā.

V. Noslēguma jautājums
Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības direktīvām

Noteikumos iekļautas tiesību normas, kas izriet no:

1) Eiropas Parlamenta un Padomes 2002. gada 16. decembra Direktīvas 2002/87/EK par papildu uzraudzību kredītiestādēm, apdrošināšanas uzņēmumiem un ieguldījumu sabiedrībām finanšu konglomerātos un par grozījumiem Padomes Direktīvās 73/239/EEK, 79/267/EEK, 92/49/EEK, 92/96/EEK, 93/6/EEK un 93/22/EEK, kā arī Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvās 98/78/EK un 2000/12/EK;

2) Eiropas Parlamenta un Padomes 2011. gada 16. novembra Direktīvas 2011/89/ES, ar ko attiecībā uz finanšu konglomerātā esošo finanšu sabiedrību papildu uzraudzību groza Direktīvu 98/78/EK, 2002/87/EK, 2006/48/EK un 2009/138/EK.


1 Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 575/2013 (2013. gada 26. jūnijs) par prudenciālajām prasībām attiecībā uz kredītiestādēm un ieguldījumu brokeru sabiedrībām, un ar ko groza Regulu (ES) Nr. 648/2012.

2 Komisijas Deleģētā regula (ES) 2015/35 (2014. gada 10. oktobris), ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2009/138/EK par uzņēmējdarbības uzsākšanu un veikšanu apdrošināšanas un pārapdrošināšanas jomā (Maksātspēja II).

3 Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2015/2450 (2015. gada 2. decembris), ar ko nosaka īstenošanas tehniskos standartus attiecībā uz veidnēm informācijas iesniegšanai uzraudzības iestādēm saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2009/138/EK.

Finanšu un kapitāla tirgus komisijas priekšsēdētāja S. Purgaile
1. pielikums
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas
27.07.2020. normatīvajiem noteikumiem Nr. 108
Konglomerāta kapitāla pietiekamības aprēķināšanas metodes

I. Konsolidācijas metode (Accounting consolidation method)

1. Kapitāla pietiekamības aprēķins finanšu konglomerāta regulētajām komercsabiedrībām tiek veikts, pamatojoties uz mātes sabiedrības konsolidētajiem finanšu pārskatiem. Pašu kapitāls tiek aprēķināts, pamatojoties uz mātes sabiedrības konsolidēto bilanci, ņemot vērā attiecīgo sektoru noteikumus. Pašu kapitāla prasība tiek aprēķināta, summējot atsevišķu finanšu sektoru kapitāla prasības, kas aprēķinātas saskaņā ar attiecīgā sektora noteikumiem. Neregulētām komercsabiedrībām, kas nav iekļautas atsevišķa finanšu sektora kapitāla pietiekamības aprēķinā, tiek aprēķināta nosacītā kapitāla prasība. Komercsabiedrības tiek iekļautas aprēķinā, ievērojot proporciju, kas ņemta vērā, sagatavojot konsolidētos finanšu pārskatus attiecīgajā sektorā.

II. Kombinētā metode (Combination of methods)

2. Finanšu konglomerāta kapitāla pietiekamības aprēķinā tiek izmantota šā pielikuma 1. punktā minētās metodes un "Normatīvo noteikumu par finanšu konglomerāta kapitāla pietiekamības aprēķināšanas kārtību un par informācijas sniegšanu par nozīmīgiem riska koncentrācijas gadījumiem un nozīmīgiem grupas iekšējiem darījumiem" 4. punktā minētās Samazināšanas un saskaitīšanas metodes (Deduction and aggregation method) kombinācija.

2. pielikums
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas
27.07.2020. normatīvajiem noteikumiem Nr. 108
Atbildīgās komercsabiedrības nosaukums   
   

Jāiesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai
līdz pārskata gadam sekojošā gada 30. aprīlim

Finanšu konglomerāta kapitāla pietiekamības pārskats

20__. gada  
 (pārskata perioda beigu datums) 

(veselos skaitļos)

Komercsabiedrības reģistrētais pilnais nosaukumsValsts kods*Reģistrācijas numursKapitāla prasībaPašu kapitālsPašu kapitāla elementi, kas radušies savstarpējas finansēšanas rezultātāKapitāla prasībai un pašu kapitālam piemērojamā proporcija (%)Pašu kapitāls, kas iekļaujams finanšu konglomerāta pašu kapitāla aprēķinā
((02–03)x04/100)
Kapitāla prasība, kas iekļaujama finanšu konglomerāta kapitāla prasības aprēķinā (01x04/100)
ABC010203040506
Banku sektors    

 

 

 

 

     

 

 

 

 

     

 

 

 

 

     

 

 

 

 

Kopsumma banku sektorāXXXXXX

 

 

Ieguldījumu pakalpojumu sektors    

 

 

 

 

     

 

 

 

 

     

 

 

 

 

     

 

 

 

 

Kopsumma ieguldījumu pakalpojumu sektorāXXXXXX

 

 

Apdrošināšanas sektors    

 

 

 

 

     

 

 

 

 

     

 

 

 

 

     

 

 

 

 

Kopsumma apdrošināšanas sektorāXXXXXX

 

 

Visu finanšu sektoru kopsummaXXXXXX

 

 

Finanšu konglomerāta kapitāla pietiekamība (05 ailes kopsumma – 06 ailes kopsumma)XXXXXXX

 

* Valsts kodu norāda saskaņā ar starptautisko standartu ISO 3166 "Valstu un to teritoriālā iedalījuma vienību nosaukumu kodi".

Vadītājs       
        
(paraksts)    (vārds, uzvārds)  
Izpildītājs      
       
(vārds, uzvārds)  

(tālruņa numurs)

(e-pasta adrese)

 
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Normatīvie noteikumi par finanšu konglomerāta kapitāla pietiekamības aprēķināšanas kārtību .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Finanšu un kapitāla tirgus komisija Veids: noteikumi Numurs: 108Pieņemts: 27.07.2020.Stājas spēkā: 31.07.2020.Zaudē spēku: 01.01.2025.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 145, 30.07.2020. OP numurs: 2020/145.4
Saistītie dokumenti
  • Zaudēs spēku ar
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
316373
31.07.2020
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)