Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas noteikumi Nr.84

Rīgā 2006.gada 21.aprīlī (prot.Nr.18 3. p.)
Noteikumi par finanšu konglomerāta kapitāla pietiekamības aprēķināšanas kārtību un par informācijas sniegšanu par nozīmīgiem riska koncentrācijas gadījumiem un nozīmīgiem grupas iekšējiem darījumiem
Izdoti saskaņā ar Finanšu konglomerātu likuma 13. panta pirmo daļu,
15. panta ceturto daļu un 16. panta trešo daļu un
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas likuma
6. panta 1. punktu un 7. panta pirmās daļas 1. punktu
I. Vispārīgie jautājumi

1. “Noteikumi par finanšu konglomerāta kapitāla pietiekamības aprēķināšanas kārtību un par informācijas sniegšanu par nozīmīgiem riska koncentrācijas gadījumiem un nozīmīgiem grupas iekšējiem darījumiem” (tālāk tekstā — noteikumi) ir saistoši finanšu konglomerāta, kura koordinators ir Finanšu un kapitāla tirgus komisija (tālāk tekstā — Komisija), vadošajai sabiedrībai vai citai finanšu konglomerātā ietilpstošai regulētai komercsabiedrībai, kuru noteikusi Komisija (tālāk tekstā — atbildīgā komercsabiedrība).

2. Finanšu konglomerāta kapitāla pietiekamības aprēķins tiek veikts saskaņā ar Samazināšanas un saskaitīšanas metodi (Deduction and aggregation method) atbilstoši 4. punkta prasībām, ja:

2.1. finanšu konglomerāta vadošā sabiedrība ir Latvijā reģistrēta regulēta komercsabiedrība;

2.2. finanšu konglomerāta vadošā sabiedrība ir neregulēta komercsabiedrība un Komisija ir vienīgā nozīmīgā uzraudzības institūcija.

3. Gadījumos, kas nav minēti 2. punktā, Komisija kā koordinators pēc konsultēšanās ar citām nozīmīgām uzraudzības institūcijām un atbildīgo komercsabiedrību nosaka finanšu konglomerāta kapitāla pietiekamības aprēķinam piemērojamo metodi, izvēloties vai nu Samazināšanas un saskaitīšanas metodi vai arī vienu no 1. pielikumā minētajām metodēm.

II. Finanšu konglomerāta kapitāla pietiekamības aprēķināšanas kārtība

4. Finanšu konglomerāta kapitāla pietiekamību saskaņā ar Samazināšanas un saskaitīšanas metodi aprēķina šādi:

4.1. grupējot aprēķinā iekļautās regulētās un neregulētās banku sektora, ieguldījumu pakalpojumu sektora un apdrošināšanas sektora grupas komercsabiedrības pa attiecīgajiem finanšu sektoriem, tiek aprēķināts katras komercsabiedrības pašu kapitāls (pašu līdzekļi) un kapitāla prasība (maksātspējas norma) saskaņā ar 9. punkta prasībām;

4.2. katras komercsabiedrības pašu kapitāls (pašu līdzekļi) tiek samazināts par finanšu konglomerāta citu komercsabiedrību ieguldījumiem komercsabiedrības kapitālā un rezervēs un subordinētajā kapitālā, ja šis samazinājums jau nav ņemts vērā, aprēķinot citu komercsabiedrību pašu kapitālu (pašu līdzekļus) saskaņā ar 9. punkta prasībām;

4.3. tiek aprēķināts katras komercsabiedrības pašu kapitāls (pašu līdzekļi), kas iekļaujams finanšu konglomerāta pašu kapitāla aprēķinā, ievērojot 10. punkta prasības;

4.4. tiek aprēķināta katras komercsabiedrības kapitāla prasība (maksātspējas norma), kas iekļaujama finanšu konglomerāta kapitāla prasības aprēķinā, ievērojot 10. punkta prasības;

4.5. finanšu konglomerāta pašu kapitālu aprēķina, summējot visu aprēķinā iesaistīto komercsabiedrību pašu kapitālu (pašu līdzekļus), kas aprēķināts, ievērojot 4.1.–4.3. punkta prasības;

4.6. finanšu konglomerāta kapitāla prasību aprēķina, summējot visu aprēķinā iesaistīto komercsabiedrību kapitāla prasības (maksātspējas normu), kas aprēķinātas, ievērojot 4.1. un 4.4. punkta prasības;

4.7. finanšu konglomerāta kapitāla pietiekamība tiek aprēķināta kā starpība starp finanšu konglomerāta pašu kapitālu un finanšu konglomerāta kapitāla prasību.

5. Visas finanšu konglomerāta regulētās un neregulētās banku sektora un ieguldījumu pakalpojumu sektora komercsabiedrības, kas ir iekļautas atsevišķā konsolidācijas grupā, ir pieļaujams iekļaut finanšu konglomerāta kapitāla pietiekamības aprēķinā, izmantojot banku sektora un ieguldījumu pakalpojumu sektora pašu kapitāla un kapitāla prasības aprēķinu, kas sagatavots saskaņā ar Komisijas vai mītnes valsts, kas ir dalībvalsts, noteikumiem, kas nosaka kapitāla pietiekamības aprēķina kārtību uz konsolidēto finanšu pārskatu pamata.

6. Visas finanšu konglomerāta regulētās un neregulētās apdrošināšanas sektora komercsabiedrības, kas ir iekļautas atsevišķā apdrošināšanas sabiedrības grupā, ir pieļaujams iekļaut finanšu konglomerāta kapitāla pietiekamības aprēķinā, izmantojot koriģētās maksātspējas normas un koriģēto pašu līdzekļu aprēķinu, kas sagatavots saskaņā ar Komisijas vai mītnes valsts, kas ir dalībvalsts, noteikumiem.

7. Katra finanšu konglomerātā ietilpstošā finanšu sektora kapitāla prasībai (maksātspējas normai) jābūt segtai ar attiecīgā finanšu sektora pašu kapitālu (pašu līdzekļiem), kas aprēķināts saskaņā ar attiecīgā sektora noteikumiem. Finanšu konglomerāta līmenī kapitāla pietiekamības aprēķinā ņem vērā tikai tos pašu kapitāla elementus, kas ir pieļaujami saskaņā ar finanšu konglomerātā ietilpstošo finanšu sektoru noteikumiem, ievērojot sektoru noteikumos noteiktos ierobežojumus par atsevišķiem pašu kapitāla elementiem.

8. Ja kāda finanšu sektora kapitāla prasība (maksātspējas norma) nav izpildīta, atbildīgā sabiedrība iesniedz Komisijai ziņojumu, kurā paskaidro:

8.1. vai finanšu sektorā, kurā ir pašu kapitāla (pašu līdzekļu) pārpalikums, ir pašu līdzekļu (pašu kapitāla) elementi, kas var tikt attiecināti uz finanšu sektoru, kurā ir izveidojies pašu kapitāla (pašu līdzekļu) deficīts;

8.2. vai nepastāv ierobežojumi 8.1. punktā minēto pašu kapitāla (pašu līdzekļu) ele­mentu pieejamībai un brīvai pārvietošanai finanšu konglomerāta ietvaros.

9. Finanšu konglomerāta kapitāla pietiekamības aprēķinā iekļaujamo komercsabiedrību pašu kapitāls (pašu līdzekļi) un kapitāla prasība (maksātspējas norma) tiek noteikta šādi:

9.1. Latvijas Republikā un nedalībvalstīs reģistrētās regulētās banku sektora un ieguldījumu pakalpojumu sektora komercsabiedrības aprēķina pašu kapitālu un kapitāla prasību saskaņā ar ES regulā Nr. 575/2013 par prudenciālajām prasībām attiecībā uz kredītiestādēm un ieguldījumu brokeru sabiedrībām, un ar ko groza Regulu (ES) Nr. 648/2012 (tālāk tekstā – ES regula Nr. 575/2013) noteikto kārtību, ievērojot ES regulas Nr. 575/2013 500. panta prasības;

9.2. dalībvalstīs reģistrētās regulētās banku sektora un ieguldījumu pakalpojumu sektora komercsabiedrības aprēķina pašu kapitālu un kapitāla prasību saskaņā ar attiecīgās mītnes valsts prasībām;

9.3. šo noteikumu vajadzībām iegul­dījumu pārvaldes sabiedrības tiek uz­skatītas par ieguldījumu pakalpojumu sek­tora regulētām komercsabiedrībām un to pašu kapitāls un kapitāla prasība tiek aprēķināta saskaņā ar 9.1. un 9.2. punkta prasībām;

9.4. neregulētās banku sektora un ieguldījumu pakalpojumu sektora komercsabiedrības aprēķina nosacīto kapitāla prasību saskaņā ar banku sektora un ieguldījumu pakalpojumu sektora noteikumiem, kas uz šo komercsabiedrību attiektos, ja tā būtu regulētā komercsabiedrība;

9.5. regulētās un neregulētās apdrošināšanas sektora komercsabiedrības aprēķina maksātspējas normu un pašu līdzekļus saskaņā ar Komisijas 22.05.2009. normatīvo noteikumu Nr. 64 “Normatīvie noteikumi par papildu uzraudzībai pakļautās apdrošināšanas sabiedrības vai pārapdrošināšanas sabiedrības koriģētās maksātspējas normas un koriģēto pašu līdzekļu aprēķināšanas kārtību un par informācijas sniegšanu par papildu uzraudzībai pakļautās apdrošināšanas sabiedrības vai pārapdrošināšanas sabiedrības grupas savstarpējiem darījumiem” prasībām, kas attiecas uz atsevišķu komercsabiedrību maksātspējas normas un pašu līdzekļu noteikšanu iekļaušanai koriģētās maksātspējas normas un koriģēto pašu līdzekļu aprēķinā;

9.6. nosacītā kapitāla prasība jauktai finanšu pārvaldītājsabiedrībai aprēķināma saskaņā ar finanšu konglomerāta lielākā finanšu sektora noteikumiem.

(Grozīts ar FKTK 06.07.2009. noteikumiem Nr.84; FKTK 04.10.2013. noteikumiem Nr.218; 9.1.apakšpunkta jaunā redakcija stājas spēkā 01.01.2014., sk. grozījumu 5.punktu)

10. Kapitāla prasību (maksātspējas normu) un pašu kapitālu (pašu līdzekļus), kas iekļaujams finanšu konglomerāta kapitāla pietiekamības aprēķinā, aprēķina, ņemot vērā dalības sabiedrībai piederošo proporcionālo daļu saistītajā sabiedrībā:

10.1. proporcionālā daļa no saistītās sabiedrības kapitāla prasības (maksātspējas normas) un pašu kapitāla (pašu līdzekļiem) tiek noteikta, pamatojoties uz saistītās sabiedrības apmaksātā pamatkapitāla daļu, kas tieši vai kontroles veidā pieder dalības sabiedrībai;

10.2. komercsabiedrībām, kuru sais­tība ar mātes sabiedrību, meitas sabied­rību vai sabiedrību, kurā mātes vai meitas sabiedrībai ir dalība, izpaužas kā šo sabiedrību kopīga vadība saskaņā ar noslēgto līgumu, šo komercsabiedrību dibināšanas dokumentu vai statūtu noteikumiem vai tādējādi, ka tām finanšu gada laikā vismaz puse no jebkuras pārvaldes institūcijas locekļiem ir vienas un tās pašas personas, proporcionālo daļu iekļaušanai finanšu konglomerāta kapitāla pietiekamības aprēķinā nosaka Komisija, konsultējoties ar citām nozīmīgām uzraudzības institūcijām, ja tādas ir;

10.3. ja kādas meitas sabiedrības kapitāla prasība (maksātspējas norma) ir lielāka par pašu kapitālu (pašu līdzekļiem), tās pašu kapitāls (pašu līdzekļi) un kapitāla prasība (maksātspējas norma) iekļaujama finanšu konglomerāta kapitāla pietiekamības aprēķinā pilnā apmērā, neņemot vērā dalības sabiedrībai piederošo proporcionālo daļu.

III. Finanšu konglomerāta kapitāla pietiekamības pārskata iesniegšanas kārtība

11. Atbildīgā komercsabiedrība iesniedz “Finanšu konglomerāta kapitāla pietiekamības pārskatu” (tālāk tekstā – pārskats) (2. pielikums). Nepieciešamības gadījumā pārskats tiek papildināts ar ziņojumu saskaņā ar 8. punkta prasībām.

(Grozīts ar FKTK 06.07.2009. noteikumiem Nr.84)

12. Pēc Komisijas pieprasījuma atbildīgā komercsabiedrība ie­sniedz Komisijai finanšu konglomerāta kapitāla pietiekamības aprēķinā iekļauto ko­merc­sabiedrību kapitāla prasības (maksātspējas normas) un pašu kapitāla (pašu līdzekļu) aprēķinu.

13. Pārskatu sagatavo par stāvokli pārskata gada 31. decembrī un līdz pārskata gadam sekojošā gada 30. aprīlim iesniedz Komisijai saskaņā ar Komisijas 14.10.2008. normatīvajos noteikumos Nr. 146 “Elektroniski sagatavoto pārskatu iesniegšanas normatīvie noteikumi” noteikto kārtību.

(FKTK 06.07.2009. noteikumu Nr.84 redakcijā)

14. Ja Komisija konstatē, ka iesniegtais pārskats sagatavots kļūdaini, tas tiek paziņots pārskata sagatavotājam. Ja Komisija nav norādījusi citu termiņu, laboto pārskatu iesniedz ne vēlāk kā nākamajā darba dienā pēc paziņojuma par kļūdu esamību saņemšanas no Komisijas.

(FKTK 06.07.2009. noteikumu Nr.84 redakcijā)

15. Konsultācijas par pārskata sagatavošanu sniedz Komisijas Regulējošo prasību un statistikas departaments.

IV. Informācijas par nozīmīgiem riska koncentrācijas gadījumiem un nozīmīgiem grupas iekšējiem darījumiem sagatavošanas un iesniegšanas kārtība

16. Ziņojumā par nozīmīgiem riska koncentrācijas gadījumiem un nozīmīgiem grupas iekšējiem darījumiem finanšu konglomerātā (tālāk tekstā — ziņojums) tiek sniegta informācija par pārskata periodā veiktajiem nozīmīgiem grupas iekšējiem darījumiem un par nozīmīgas riska koncentrācijas gadījumiem pārskata gada 31. decembrī.

17. Atbildīgā komercsabiedrība ziņojumu par nozīmīgiem riska koncentrācijas gadījumiem sagatavo atbilstoši ES regulas Nr. 575/2013 394. panta prasībām un ziņojumu par nozīmīgiem grupas iekšējiem darījumiem sagatavo, izmantojot Komisijas 22.05.2009. normatīvajos noteikumos Nr. 64 "Normatīvie noteikumi par papildu uzraudzībai pakļautās apdrošināšanas sabiedrības vai pārapdrošināšanas sabiedrības koriģētās maksātspējas normas un koriģēto pašu līdzekļu aprēķināšanas kārtību un par informācijas sniegšanu par papildu uzraudzībai pakļautās apdrošināšanas sabiedrības vai pārapdrošināšanas sabiedrības grupas savstarpējiem darījumiem" dotās pārskatu formas.

(FKTK 04.10.2013. noteikumu Nr.218 redakcijā; punkta jaunā redakcija stājas spēkā 01.01.2014., sk. grozījumu 5.punktu)

18. Atbildīgā komercsabiedrība iesniedz ziņojumu Komisijai līdz pārskata gadam sekojošā gada 30. aprīlim.

19. Ja pārskata periodā regulētās komercsabiedrības finanšu konglomerāta ietvaros nav veikušas nozīmīgus grupas iekšējos darījumus un pārskata perioda beigu datumā nav nozīmīgu riska koncentrācijas gadījumu, atbildīgā komercsabiedrība par to rakstveidā paziņo Komisijai ziņojuma iesniegšanai noteiktajā termiņā.

V. Noslēguma jautājumi

20. Pārskatu un ziņojumu saskaņā ar šo noteikumu prasībām atbildīgā komercsabiedrība sagatavo un iesniedz, sākot ar pārskatu un ziņojumu par stāvokli 2006. gada 31. decembrī.

VI. Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības direktīvām

(Nodaļas nosaukums grozīts ar FKTK 07.06.2013. noteikumiem Nr.137)

21. Noteikumos iekļautas tiesību normas, kas izriet no:

21.1. Eiropas Parlamenta un Padomes 2002. gada 16. decembra Direktīvas 2002/87/EK par papildu uzraudzību kredītiestādēm, apdrošināšanas uzņēmumiem un ieguldījumu sabiedrībām finanšu konglomerātos;

21.2. Eiropas Parlamenta un Padomes 2011. gada 16. novembra Direktīvas 2011/89/ES, ar ko attiecībā uz finanšu konglomerātā esošo finanšu sabiedrību papildu uzraudzību groza Direktīvu 98/78/EK, 2002/87/EK, 2006/48/EK un 2009/138/EK.

(FKTK 07.06.2013. noteikumu Nr.137 redakcijā, kas grozīta ar FKTK 04.10.2013. noteikumiem Nr.218, 21.2.apakšpunkta jaunā redakcija stājas spēkā 01.01.2014., sk. grozījumu 5.punktu)

Finanšu un kapitāla tirgus komisijas priekšsēdētājs U. Cērps
1. pielikums
“Noteikumiem par finanšu konglomerāta kapitāla pietiekamības
aprēķināšanas kārtību un par informācijas sniegšanu par nozīmīgiem
riska koncentrācijas gadījumiem un nozīmīgiem grupas iekšējiem darījumiem”
Konglomerāta kapitāla pietiekamības aprēķināšanas metodes

(Pielikums grozīts ar FKTK 07.06.2013. noteikumiem Nr.137)

I. Konsolidācijas metode
(Accounting consolidation method)

1. Kapitāla pietiekamības aprēķins finanšu konglomerāta regulētajām komercsabiedrībām tiek veikts, pamatojoties uz mātes sabiedrības konsolidētajiem finanšu pārskatiem. Pašu kapitāls (pašu līdzekļi) tiek aprēķināts, pamatojoties uz mātes sabiedrības konsolidēto bilanci, ņemot vērā attiecīgo sektoru noteikumus. Pašu kapitāla prasība tiek aprēķināta, summējot atsevišķu finanšu sektoru kapitāla prasības (maksātspējas normu), kas aprēķinātas saskaņā ar attiecīgā sektora noteikumiem. Neregulētām komercsabiedrībām, kas nav iekļautas atsevišķa finanšu sektora kapitāla pietiekamības aprēķinā, tiek aprēķināta nosacītā kapitāla prasība. Komercsabiedrības tiek iekļautas aprēķinā, ievērojot proporciju, kas ņemta vērā, sastādot konsolidētos finanšu pārskatus attiecīgajā sektorā.

II. Bilances vērtības/kapitāla prasību atskaitīšanas metode
(Book value/Requirement deduction method)

2. (Svītrots ar FKTK 07.06.2013. noteikumiem Nr.137)

III. Kombinētā metode
(Combination of methods)

3. Finanšu konglomerāta kapitāla pietiekamības aprēķinā tiek izmantota šā pielikuma 1. punktā minētās metodes un "Noteikumu par finanšu konglomerāta kapitāla pietiekamības aprēķināšanas kārtību un par informācijas sniegšanu par nozīmīgiem riska koncentrācijas gadījumiem un nozīmīgiem grupas iekšējiem darījumiem" 4. punktā minētās Samazināšanas un saskaitīšanas metodes (Deduction and aggregation method) kombinācija.

Finanšu un kapitāla tirgus komisijas priekšsēdētājs U. Cērps
2. pielikums
“Noteikumiem par finanšu konglomerāta kapitāla pietiekamības
aprēķināšanas kārtību un par informācijas sniegšanu par nozīmīgiem
riska koncentrācijas gadījumiem un nozīmīgiem grupas iekšējiem darījumiem”

(Pielikums FKTK 04.10.2013. noteikumu Nr.218 redakcijā; pielikuma jaunā redakcija stājas spēkā 01.01.2014., sk. grozījumu 5.punktu)

Atbildīgās komercsabiedrības nosaukums

 

Jāiesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai
līdz pārskata gadam sekojošā gada 30. aprīlim

Finanšu konglomerāta kapitāla pietiekamības pārskats

20__. gada

 
 

(pārskata perioda beigu datums)

(veselos skaitļos)

Komercsabiedrības reģistrētais pilnais nosaukums

Valsts kods1

Reģistrācijas numurs

Kapitāla prasība (maksātspējas norma)

Pašu kapitāls (pašu līdzekļi)

Pašu kapitāla (pašu līdzekļu) elementi, kas radušies savstarpējas finansēšanas rezultātā

Kapitāla prasībai (maksātspējas normai) un pašu kapitālam (pašu līdzekļiem) piemērojamā proporcija (%)

Pašu kapitāls (pašu līdzekļi), kas iekļaujami finanšu konglomerāta pašu kapitāla aprēķinā
((02-03)x04/100)

Kapitāla prasība (maksātspējas norma), kas iekļaujama finanšu konglomerāta kapitāla prasības aprēķinā (01x04/100)

A

B

C

01

02

03

04

05

06

Banku sektors  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kopsumma banku sektorā  

X

X

X

X

 

 

Ieguldījumu pakalpojumu sektors  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kopsumma ieguldījumu pakalpojumu sektorā  

X

X

X

X

 

 

Apdrošināšanas sektors  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kopsumma apdrošināšanas sektorā  

X

X

X

X

 

 

Visu finanšu sektoru kopsumma  

X

X

X

X

 

 

Finanšu konglomerāta kapitāla pietiekamība (05 ailes kopsumma – 06 ailes kopsumma)  

X

X

X

X

X

 

1 Valsts kodu norāda saskaņā ar starptautisko standartu ISO 3166 "Valstu un to teritoriālā iedalījuma vienību nosaukumu kodi".

Vadītājs

   

(paraksts)

 

(vārds, uzvārds)

Izpildītājs

     

(vārds, uzvārds)

 

(tālruņa numurs)

 

(e-pasta adrese)

Finanšu un kapitāla tirgus komisijas priekšsēdētājs U. Cērps
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Noteikumi par finanšu konglomerāta kapitāla pietiekamības aprēķināšanas kārtību un par informācijas .. Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Finanšu un kapitāla tirgus komisija Veids: noteikumi Numurs: 84Pieņemts: 21.04.2006.Stājas spēkā: 26.04.2006.Zaudē spēku: 31.07.2020.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 65, 25.04.2006.
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
133566
{"selected":{"value":"01.01.2014","content":"<font class='s-1'>01.01.2014.-30.07.2020.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"01.01.2014","iso_value":"2014\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2014.-30.07.2020.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"12.06.2013","iso_value":"2013\/06\/12","content":"<font class='s-1'>12.06.2013.-31.12.2013.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"06.07.2009","iso_value":"2009\/07\/06","content":"<font class='s-1'>06.07.2009.-11.06.2013.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"26.04.2006","iso_value":"2006\/04\/26","content":"<font class='s-1'>26.04.2006.-05.07.2009.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
01.01.2014
87
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)