Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Ministru kabineta 2020. gada 2. jūnija noteikumus Nr. 347 "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākumā "Zvejas darbību pagaidu pārtraukšana"".
Ministru kabineta noteikumi Nr. 483

Rīgā 2019. gada 15. oktobrī (prot. Nr. 48 27. §)
Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākumā "Zvejas darbību pagaidu pārtraukšana"
Izdoti saskaņā ar Lauksaimniecības un
lauku attīstības likuma
5. panta ceturto daļu

1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu pasākumā "Zvejas darbību pagaidu pārtraukšana" (turpmāk – pasākums) saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 11. decembra Regulu (ES) Nr. 1380/2013 par kopējo zivsaimniecības politiku un ar ko groza Padomes Regulas (EK) Nr. 1954/2003 un (EK) Nr. 1224/2009 un atceļ Padomes Regulas (EK) Nr. 2371/2002 un (EK) Nr. 639/2004 un Padomes Lēmumu 2004/585/EK (turpmāk – regula Nr. 1380/2013) un Eiropas Parlamenta un Padomes 2014. gada 15. maija Regulu (ES) Nr.  508/2014 par Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu un ar ko atceļ Padomes Regulas (EK) Nr. 2328/2003, (EK) Nr. 861/2006, (EK) Nr. 1198/2006 un (EK) Nr. 791/2007 un Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1255/2011 (turpmāk – regula Nr.  508/2014).

2. Valsts un Eiropas Savienības atbalstu (turpmāk – publiskais finansējums) pasākumā piešķir atklāta projektu iesniegumu konkursa veidā. 

3. Pasākuma mērķis saskaņā ar regulas Nr. 508/2014 33. panta 1. punkta "a" apakšpunktu ir piešķirt publisko finansējumu zvejas kuģu īpašniekiem un zvejniekiem (turpmāk abi kopā – atbalsta pretendenti) par zvejas darbību pagaidu pārtraukšanu saskaņā ar Komisijas 2019. gada 22. jūlija Īstenošanas regulas (ES) 2019/1248, ar ko nosaka pasākumus ar mērķi samazināt nopietnu apdraudējumu mencas (Gadus morhua) Baltijas jūras austrumdaļas krājuma saglabāšanai, 2. pantā minēto ārkārtas pasākumu īstenošanu laikā no 2019. gada 1. septembra līdz 31. decembrim.

4. Projektu iesniegumu pieņemšanu izsludina, projektu iesniegumus iesniedz, vērtē un atlasa, lēmumu pieņem un paziņo, atbalstu pieprasa, kā arī projekta uzraudzību īsteno un sankcijas piemēro saskaņā ar normatīvajiem aktiem par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu, administrēšanu un uzraudzību lauku un zivsaimniecības attīstībai 2014.–2020. gada plānošanas periodā, ciktāl tie nav pretrunā ar šiem noteikumiem.

5. Lauku atbalsta dienests pēc saskaņošanas ar Zemkopības ministriju publicē oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" paziņojumu par projektu iesniegumu pieņemšanu vismaz piecas dienas pirms tās uzsākšanas.

6. Atbalsta pretendents šo noteikumu 11. un 14. punktā minētos dokumentus iesniedz zvejas darbību pagaidu pārtraukšanas laikā, bet ne vēlāk kā līdz šo noteikumu 3. punktā minētā ārkārtas pasākuma īstenošanas beigu datumam.

7. Publisko finansējumu uz konkrētu laikposmu nepiešķir atbalsta pretendentam, kam konstatēti pārkāpumi saskaņā ar regulas Nr.  508/2014 10. pantu un Komisijas 2014. gada 17. decembra Deleģēto regulu (ES) Nr. 2015/288, ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr.  508/2014 par Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu papildina attiecībā uz pieteikumu nepieņemamības laikposmu un tā sākuma un beigu dienu.

8. Lauku atbalsta dienests publisko finansējumu izmaksā par katru kalendāra mēnesi, uz kuru faktiski attiecas zvejas darbību pagaidu pārtraukšana ar attiecīgo zvejas kuģi.

9. Publisko finansējumu piešķir zvejas kuģa īpašniekam, ja:

9.1. tam ir spēkā esošs Zemkopības ministrijas izsniegts papildu pilnvarojums (īpaša atļauja) mencu zvejai Baltijas jūrā un tā derīguma termiņš ietver zvejas darbību pagaidu pārtraukšanas laiku, izņemot gadījumus, kad minētais pilnvarojums nav nepieciešams saskaņā ar Eiropas Savienības tiesību aktiem, ar kuriem izveido daudzgadu plānu mencas, reņģes un brētliņas krājumiem Baltijas jūrā un zvejniecībām, kas šos krājumus izmanto, kā arī normatīvajiem aktiem par rūpniecisko zveju teritoriālajos ūdeņos un ekonomiskās zonas ūdeņos;

9.2. ar zvejas kuģi pēdējo divu kalendāra gadu laikā pirms projekta iesnieguma iesniegšanas vismaz 120 dienas ir veiktas zvejas darbības jūrā saskaņā ar regulas Nr.  508/2014 33. panta 3. punkta "a" apakšpunktu atbilstoši Latvijas zivsaimniecības integrētās kontroles informācijas sistēmas datiem;

9.3. zvejas kuģim 2016., 2017. vai 2018. gadā vismaz vienā no kalendāra mēnešiem, uz kuriem attiecas šo noteikumu 3. punktā minētā ārkārtas pasākuma īstenošana, ir bijusi mencu nozveja Baltijas jūras 24., 25. vai 26. apakšrajonā atbilstoši Latvijas zivsaimniecības integrētās kontroles informācijas sistēmas datiem;

9.4. zvejas darbību pagaidu pārtraukšana ar zvejas kuģi sākas tā kalendāra mēneša pirmajā datumā, uz kuru attiecas šo noteikumu 3. punktā minētā ārkārtas pasākuma īstenošana, un zvejas darbību pagaidu pārtraukšanu īsteno pilnu kalendāra mēnesi;

9.5. zvejas darbību pagaidu pārtraukšanas laikā ar zvejas kuģi ir pārtrauktas visas zvejas darbības. Ja zvejas kuģa lielākais garums ir mazāks nekā 12 metri, tad tas atrodas ostā un neiziet no tās;

9.6. kopējais zvejas darbību pārtraukšanas laiks no 2014. līdz 2020. gadam ar katru zvejas kuģi nepārsniedz regulas Nr. 508/2014 33. panta 2. punktā noteikto ilgumu.

10. Ja, sarindojot projektu iesniegumus atbilstoši šo noteikumu 1. pielikumā minēto projektu atlases kritēriju punktiem, to atlasē iegūtais punktu skaits ir vienāds, priekšroka saņemt publisko finansējumu ir zvejas kuģa īpašniekam, kurš zvejas darbību pagaidu pārtraukšanu īsteno ar zvejas kuģi, kam ir lielāka bruto tilpība (GT).

11. Lai pieteiktos publiskā finansējuma saņemšanai, zvejas kuģa īpašnieks saskaņā ar normatīvajiem aktiem par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu, administrēšanu un uzraudzību lauku un zivsaimniecības attīstībai 2014.–2020. gada plānošanas periodā Lauku atbalsta dienestā iesniedz:

11.1. projekta iesniegumu (2. pielikums) papīra formā vai elektroniska dokumenta veidā saskaņā ar Elektronisko dokumentu likumu. Par katru zvejas kuģi, pirms faktiski noslēgusies zvejas darbību pagaidu pārtraukšana ar konkrēto zvejas kuģi, iesniedz atsevišķu projekta iesniegumu;

11.2. atbalsta pretendenta deklarāciju saskaņā ar normatīvajiem aktiem par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu, administrēšanu un uzraudzību lauku un zivsaimniecības attīstībai 2014.–2020. gada plānošanas periodā.

12. Publisko finansējumu piešķir zvejniekam, kas atbilst šādiem nosacījumiem:

12.1. pēdējo divu kalendāra gadu laikā pirms projekta iesnieguma iesniegšanas vismaz 120 dienas ir strādājis jūrā uz zvejas kuģa, uz kuru attiecas zvejas darbību pagaidu pārtraukšana saskaņā ar regulas Nr.  508/2014 33. panta 3. punkta "b" apakšpunktu un kurš atbilst publiskā finansējuma saņemšanai saskaņā ar šiem noteikumiem;

12.2. pēdējo divu kalendāra gadu laikā un līdz zvejas darbību pagaidu pārtraukšanai par viņu ir izdarītas valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas valsts budžetā;

12.3. pēdējos divos kalendāra gados pirms projekta iesnieguma iesniegšanas viņam ir bijis izsniegts, kā arī zvejas darbību pagaidu pārtraukšanas laikā ir spēkā esošs valsts akciju sabiedrības "Latvijas Jūras administrācija" Jūrnieku reģistra kvalifikācijas sertifikāts;

12.4. visā zvejas darbību pagaidu pārtraukšanas laikā viņam ir darba attiecības ar to zvejas kuģa īpašnieku, kurš īsteno zvejas darbību pagaidu pārtraukšanu, vai viņš pats ir zvejas kuģa īpašnieks vai zemnieku (zvejnieku) saimniecības īpašnieks, kuras īpašumā ir zvejas kuģis, ar kuru īsteno zvejas darbību pagaidu pārtraukšanu;

12.5. zvejas darbību pagaidu pārtraukšanu īsteno pilnu kalendāra mēnesi;

12.6. kopējais zvejas darbību pārtraukšanas laiks no 2014. līdz 2020. gadam nepārsniedz regulas Nr.  508/2014 33. panta 2. punktā noteikto ilgumu.

13. Laikposmā, par kuru zvejnieks saņem publisko finansējumu, tas nesaņem ienākumus no zvejas darbībām.

14. Lai pieteiktos publiskajam finansējumam, zvejnieks saskaņā ar normatīvajiem aktiem par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu, administrēšanu un uzraudzību lauku un zivsaimniecības attīstībai 2014.–2020. gada plānošanas periodā Lauku atbalsta dienestā iesniedz:

14.1. projekta iesniegumu (3. pielikums) papīra formā vai elektroniska dokumenta veidā saskaņā ar Elektronisko dokumentu likumu. Projekta iesniegumu iesniedz laikā, kad ar zvejas kuģi, uz kura zvejnieks ir strādājis, tiek īstenota zvejas darbību pagaidu pārtraukšana;

14.2. atbalsta pretendenta deklarāciju saskaņā ar normatīvajiem aktiem par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu, administrēšanu un uzraudzību lauku un zivsaimniecības attīstībai 2014.–2020. gada plānošanas periodā;

14.3. darba devēja izziņu, kas apliecina, ka persona pēdējo divu kalendāra gadu laikā pirms projekta iesnieguma iesniegšanas vismaz 120 dienu ir strādājusi jūrā uz zvejas kuģa, ar kuru tiek īstenota zvejas darbību pagaidu pārtraukšana;

14.4. darba līgumu, kas apliecina, ka persona pēdējo divu kalendāra gadu laikā pirms projekta iesnieguma iesniegšanas ir strādājusi jūrā uz zvejas kuģa, ar kuru tiek īstenota zvejas darbību pagaidu pārtraukšana, un darba līgums ietver laiku, kad tiek īstenota zvejas darbību pagaidu pārtraukšana, ja vien zvejnieks pats nav zvejas kuģa īpašnieks vai tās zemnieku (zvejnieku) saimniecības īpašnieks, kuras īpašumā ir zvejas kuģis, ar ko īsteno zvejas darbību pagaidu pārtraukšanu.

15. Publiskā finansējuma apmēru (euro) zvejas kuģa īpašniekam par katru zvejas kuģi vienam kalendāra mēnesim, kurā tiek īstenota zvejas darbību pagaidu pārtraukšana, aprēķina, izmantojot šādu formulu:

publiskā finansējuma apmērs (euro) = (GT x 2,80 x D) + (M x 1,40), kur

GT – zvejas kuģa bruto tilpība saskaņā ar Latvijas zivsaimniecības integrētās kontroles informācijas sistēmas datiem;

D – dienu skaits kalendāra mēnesī, kurā īstenota zvejas darbību pagaidu pārtraukšana;

M – vidējais mencu nozvejas apjoms (kg) kalendāra mēnesī, kurš tiek noteikts atbilstoši šo noteikumu 2. pielikuma C.4. tabulā norādītajam.

16. Publiskā finansējuma apmēru (euro) zvejniekam par zvejas darbību pagaidu pārtraukšanu vienam kalendāra mēnesim aprēķina, izmantojot šādu formulu:

publiskā finansējuma apmērs (euro) = (39 x dd), kur

dd – darbdienu skaits attiecīgajā kalendāra mēnesī.

17. Šo noteikumu 9.1., 9.2. un 9.3. apakšpunktā, kā arī 10. un 15. punktā minēto informāciju par vidējo mencu nozvejas apjomu Lauku atbalsta dienests iegūst no Zemkopības ministrijas.

18. Šo noteikumu 9.5. apakšpunktā minēto informāciju Lauku atbalsta dienests iegūst no Valsts vides dienesta. 

19. Lai pārliecinātos par šo noteikumu 12.2. apakšpunktā un 13. punktā minēto prasību izpildi, Lauku atbalsta dienests informāciju iegūst no Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras.

20. Šo noteikumu 12.3. apakšpunktā minēto informāciju Lauku atbalsta dienests iegūst no valsts akciju sabiedrības "Latvijas Jūras administrācija" Jūrnieku reģistra.

21. Projekta iesniegumu, kas Lauku atbalsta dienestā ir iesniegts līdz 2019. gada 30. augustam, vērtē un atlasa, lēmumu pieņem un paziņo, atbalstu pieprasa, kā arī projekta uzraudzību īsteno un sankcijas piemēro saskaņā ar normatīvajiem aktiem, kas bija spēkā projekta iesnieguma iesniegšanas dienā.

22. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2019. gada 18. jūnija noteikumus Nr. 260 "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākumā "Zvejas darbību pagaidu pārtraukšana"" (Latvijas Vēstnesis, 2019, 124. nr.).

Ministru prezidents A. K. Kariņš

Zemkopības ministra vietā –
vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministrs J. Pūce
1. pielikums
Ministru kabineta
2019. gada 15. oktobra
noteikumiem Nr. 483
Projektu atlases kritēriji
Nr. p. k.KritērijsPunktu skaits kritērijāMaksimāli iespējamais punktu skaits
1.Par katriem nozvejotiem 300 kg mencu uz publiskajam finansējumam pieteikto zvejas kuģi saskaņā ar Latvijas zivsaimniecības integrētās kontroles informācijas sistēmas datiem (kopējā nozveja no 1. septembra līdz 31. decembrim laikposmā no 2016. gada līdz 2018. gadam)150
2.Vismaz divus gadus pēdējo triju kalendāra gadu laikā (ieskaitot projekta iesnieguma iesniegšanas gadu) zvejas kuģa īpašniekam ir bijis Zemkopības ministrijas izsniegts papildu pilnvarojums (īpaša atļauja) mencu zvejai Baltijas jūrā5* 
Minimālais punktu skaits, lai pretendētu uz publisko finansējumu, ir 6 punkti

Piezīme. * Punktu skaits kritērijā – 5 punkti – tiek piešķirts arī zvejas kuģa īpašniekam, uz kuru neattiecas nosacījums par papildu pilnvarojumu (īpašu atļauju) mencu zvejai Baltijas jūrā saskaņā ar Eiropas Savienības tiesību aktiem, ar kuriem izveido daudzgadu plānu mencas, reņģes un brētliņas krājumiem Baltijas jūrā un zvejniecībām, kas šos krājumus izmanto, un normatīvajiem aktiem par rūpniecisko zveju teritoriālajos ūdeņos un ekonomiskās zonas ūdeņos.

Zemkopības ministra vietā –
vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministrs J. Pūce
Zemkopības ministrijas iesniegtajā redakcijā

2. pielikums
Ministru kabineta
2019. gada 15. oktobra
noteikumiem Nr. 483
Projekta iesnieguma veidlapa

 

Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonds
(EJZF)

Rīcības programmas zivsaimniecības attīstībai 2014.–2020. gadam
pasākuma "Zvejas darbību pagaidu pārtraukšana"

atbalsta pretendentam – zvejas kuģa īpašniekam

Atbalsta pretendenta pilns nosaukums 
Klienta numurs Lauku atbalsta dienestā (LAD) 

A. VISPĀRĒJĀ DAĻA

A.1. Vispārēja informācija par atbalsta pretendentu

Atbalsta pretendenta pamatdarbības veida NACE 2. redakcijas kods 
Komersanta, zemnieku vai zvejnieku saimniecības reģistrācijas Nr. 
PVN maksātāja Nr. 
Bankas konta numurs, uz kuru pārskaitāms publiskais finansējums (reģistrēts LAD Klientu reģistrā) 

A.2. Atbalsta pretendenta adrese un kontaktinformācija

Juridiskā adrese 
Novads, pagasts

 

 
Pilsēta

 

 
Iela, dzīvokļa vai mājas Nr., mājas nosaukums, abonenta kastītes numurs 
Pasta indekss

 

 
Adrese korespondencei
Novads, pagasts

 

 
Pilsēta

 

 
Iela, dzīvokļa vai mājas Nr., mājas nosaukums, abonenta kastītes numurs 
Pasta indekss

 

 
Informācija par kontaktpersonu:
Vārds, uzvārds

 

 
Ieņemamais amats

 

 
Tālruņa numurs

 

 
E-pasta adrese

 

 
Faksa numurs

 

 

C. INFORMĀCIJA PAR PROJEKTU

C.1. Zvejas darbību pagaidu pārtraukšanas uzsākšanas un izbeigšanas datums

Zvejas darbību pagaidu pārtraukšanas uzsākšanas datums   Zvejas darbību pagaidu pārtraukšanas izbeigšanas datums   
(dd)(mm)(gggg)(dd)(mm)(gggg)

C.2. Informācija par zvejas kuģi, ar kuru īsteno zvejas darbību pagaidu pārtraukšanu

Zvejas kuģa nosaukums 
Zvejas kuģa numurs Eiropas Savienības kopējā flotes reģistrā (CFR numurs) 
Zvejas kuģa reģistrācijas numurs Latvijas Kuģu reģistrā 
Zvejas kuģa bruto tonnāža (GT) 
Kalendārajā gadā, kad īsteno zvejas darbību pagaidu pārtraukšanu, zvejas kuģim ir spēkā esošs papildu pilnvarojums (īpaša atļauja) mencu zvejai Baltijas jūrā, un tā derīguma termiņš ietver zvejas darbību pagaidu pārtraukšanas laiku, kas norādīts C.1. tabulā (atzīmēt atbilstošo)

 
 
Kalendārais gads, kurā zvejas kuģa īpašniekam ir bijis Zemkopības ministrijas izsniegts papildu pilnvarojums (īpaša atļauja) mencu zvejai Baltijas jūrā (atzīmēt atbilstošos)2016. 
2017. 
2018. 
2019. 
Mencu kopējā nozveja (kg) laikposmā no 2016. līdz 2018. gadam no 1. septembra līdz 31. decembrim 

C.3. Projekta īstenošanas vieta

Osta un tās adrese, kurā zvejas kuģis atrodas zvejas darbību pagaidu pārtraukšanas laikā 
Piestātne un tās adrese, kurā zvejas kuģis atrodas zvejas darbību pagaidu pārtraukšanas laikā 

C.4. Informācija par mencas nozvejas apjomu no 1. septembra līdz 31. decembrim laikā no 2016. līdz 2018. gadam (kopējais zvejas darbību pārtraukšanas laiks periodā no 2014. līdz 2020. gadam ar katru zvejas kuģi nepārsniedz regulas Nr. 508/2014 33. panta 2. punktā noteikto ilgumu)

Septembra mēneša vidējā mencu nozveja (kg) laikā no 2016. līdz 2018. gadamOktobra mēneša vidējā mencu nozveja (kg) laikā no 2016. līdz 2018. gadamNovembra mēneša vidējā mencu nozveja (kg) laikā no 2016. līdz 2018. gadam
Nozvejas apjoms 2016. gada septembrī
(kg)
Nozvejas apjoms 2017. gada septembrī
(kg)
Nozvejas apjoms 2018. gada septembrī
(kg)
Nozvejas apjoms 2016. gada oktobrī
(kg)
Nozvejas apjoms 2017. gada oktobrī
(kg)
Nozvejas apjoms 2018. gada oktobrī
(kg)
Nozvejas apjoms 2016. gada novembrī (kg)Nozvejas apjoms 2017. gada novembrī (kg)Nozvejas apjoms 2018. gada novembrī (kg)
1.1.1.2.1.3.2.1.2.2.2.3.3.1.3.2.3.3.
         
M1 = (1.1. + 1.2. + 1.3.)/A*M2 = (2.1. + 2.2. + 2.3.)/A*M3 = (3.1. + 3.2. + 3.3.)/A*
   
 
Decembra mēneša vidējā mencu nozveja (kg) laikā no 2016. līdz 2018. gadam
Nozvejas apjoms 2016. gada decembrī
(kg)
Nozvejas apjoms 2017. gada decembrī
(kg)
Nozvejas apjoms 2018. gada decembrī
(kg)
4.1.4.2.4.3.
   
M4 = (4.1. + 4.2. + 4.3.)/A*
 

Piezīme.

1. * Ja mencu nozveja attiecīgajā mēnesī ir bijusi katru gadu laikā no 2016. līdz 2018. gadam, tad A = 3.

Ja mencu nozveja attiecīgajā mēnesī ir bijusi jebkuros divos gados laikā no 2016. līdz 2018. gadam, tad A = 2.

Ja mencu nozveja attiecīgajā mēnesī ir bijusi tikai vienā gadā laikā no 2016. līdz 2018. gadam, tad A = 1.

C.5. Publiskā finansējuma apmēra aprēķins

DKalendāro dienu skaits, kurās tiek īstenota zvejas darbību pagaidu pārtraukšanaseptembris = 30, oktobris = 31, novembris = 30, decembris = 31.
GTZvejas kuģa bruto tilpība 
Publiskā finansējuma apmērs (euro) par 2019. gada septembri = (2,80** x GT x D) + (1,40** x M1***) 
Publiskā finansējuma apmērs (euro) par 2019. gada oktobri = (2,80** x GT x D) + (1,40** x M2***) 
Publiskā finansējuma apmērs (euro) par 2019. gada novembri = (2,80** x GT x D) + (1,40** x M3***) 
Publiskā finansējuma apmērs (euro) par 2019. gada decembri = (2,80** x GT x D) + (1,40** x M4***) 

Piezīmes.

2. ** Reizināšanas koeficients

3. *** Skatīt C.4. tabulā. Kopējais zvejas darbību pārtraukšanas laiks periodā no 2014. līdz 2020. gadam ar katru zvejas kuģi nepārsniedz regulas Nr. 508/2014 33. panta 2. punktā noteikto ilgumu.

D. PAVADDOKUMENTI

D.1. Iesniedzamie dokumenti

Iesniedzamie dokumenti (ja veidlapu iesniedz saskaņā ar normatīvajos aktos par elektronisko dokumentu noformēšanu noteiktajām prasībām, arī pavaddokumenti iesniedzami atbilstoši minēto normatīvo aktu prasībām)

Aizpilda atbalsta pretendents
Atzīmē ar X atbilstošo atbildiLapu skaits
Neattiecas
1.Projekta iesnieguma pilns komplekts
(neattiecas, ja iesniegumu iesniedz saskaņā ar normatīvajos aktos par elektronisko dokumentu noformēšanu noteiktajām prasībām)
oriģināls    
2.Atbalsta pretendenta deklarācija saskaņā ar normatīvajiem aktiem par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu, administrēšanu un uzraudzību lauku un zivsaimniecības attīstībai 2014.–2020. gada plānošanas periodāoriģināls    
 Citi iesniegtie dokumenti
       
       
 Iesniegto dokumentu un lapu skaits kopā:  
Projekta iesniegums iesniegts  
 (datums****) 
Atbalsta pretendents 
 (vārds, uzvārds, paraksts****)

Piezīme.

4. **** Dokumenta rekvizītus "datums" un "paraksts" neaizpilda, ja dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

Zemkopības ministra vietā –
vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministrs J. Pūce
Zemkopības ministrijas iesniegtajā redakcijā

3. pielikums
Ministru kabineta
2019. gada 15. oktobra
noteikumiem Nr. 483
Projekta iesnieguma veidlapa

 

Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonds
(EJZF)

Rīcības programmas zivsaimniecības attīstībai 2014.–2020. gadam
pasākuma "Zvejas darbību pagaidu pārtraukšana"

atbalsta pretendentam – zvejniekam

Atbalsta pretendenta vārds, uzvārds 
Klienta numurs Lauku atbalsta dienestā (LAD) 

A. VISPĀRĒJĀ DAĻA

A.1. Vispārēja informācija par atbalsta pretendentu

Personas kods 
Dzimums (atzīmēt atbilstošo)sieviete 
vīrietis 
Bankas konta numurs, uz kuru pārskaitāms publiskais finansējums (reģistrēts LAD Klientu reģistrā) 

A.2. Atbalsta pretendenta adrese un kontaktinformācija

Atbalsta pretendenta deklarētās dzīvesvietas adrese
Novads, pagasts

 

 
Pilsēta

 

 
Iela, dzīvokļa vai mājas Nr., mājas nosaukums, abonenta kastītes numurs 
Pasta indekss

 

 
Atbalsta pretendenta faktiskās dzīvesvietas adrese
(neaizpilda, ja sakrīt ar atbalsta pretendenta deklarētās dzīvesvietas adresi)
Novads, pagasts

 

 
Pilsēta

 

 
Iela, dzīvokļa vai mājas Nr., mājas nosaukums, abonenta kastītes numurs 
Pasta indekss

 

 
Kontaktinformācija
Tālruņa numurs

 

 
E-pasta adrese

 

 

B. INFORMĀCIJA PAR ATBALSTA PRETENDENTU UN ZVEJAS DARBĪBU PAGAIDU PĀRTRAUKŠANAS LAIKU

B.1. Zvejas darbību pagaidu pārtraukšanas uzsākšanas un izbeigšanas datums

Zvejas darbību pagaidu pārtraukšanas uzsākšanas datums   Zvejas darbību pagaidu pārtraukšanas izbeigšanas datums   
(dd)(mm)(gggg)(dd)(mm)(gggg)

B.2. Informācija par atbalsta pretendentu

Tā komersanta, zemnieku vai zvejnieku saimniecības nosaukums, kurš īsteno zvejas darbību pagaidu pārtraukšanu un kurā zvejnieks ir nodarbināts 
Zvejas kuģa nosaukums, ar kuru tiek īstenota zvejas darbību pagaidu pārtraukšana un uz kura zvejnieks pēdējo divu kalendāra gadu laikā pirms projekta iesnieguma iesniegšanas dienas vismaz 120 dienu ir strādājis jūrā 
Uz zvejas kuģa, ar kuru tiek īstenota zvejas darbību pagaidu pārtraukšana, nostrādāto dienu skaits jūrā pēdējo divu kalendāra gadu laikā pirms projekta iesnieguma iesniegšanas dienas______.gadādienas 
______.gadādienas 
Valsts akciju sabiedrības "Latvijas Jūras administrācija" Jūrnieku reģistra izsniegtā kvalifikācijas sertifikāta numurs (norāda pie katra no blakus esošajā kolonnā minētajiem periodiem)2017.– 2018. gadsKvalifikācijas sertifikāts
Nr. __________
Zvejas darbību pagaidu pārtraukšanas laikāKvalifikācijas sertifikāts
Nr. __________

C. INFORMĀCIJA PAR PROJEKTU

C.1. Publiskā finansējuma apmēra aprēķins

Darbdienu skaits projekta iesnieguma iesniegšanas gadā, kas ir zvejas kuģa pagaidu zvejas darbību pārtraukšanas kalendārais gads
Septembrī*Oktobrī*Novembrī*Decembrī*
M1M2M3M4
    
    
Publiskā finansējuma apmērs (euro) par septembri = 39** x M1 
Publiskā finansējuma apmērs (euro) par oktobri = 39** x M2 
Publiskā finansējuma apmērs (euro) par novembri = 39** x M3 
Publiskā finansējuma apmērs (euro) par decembri = 39** x M4 

Piezīmes.

1. * Aizpilda par mēnešiem, uz kuriem attiecas zvejas kuģa pagaidu zvejas darbību pārtraukšana. Kopējais zvejas darbību pārtraukšanas laiks periodā no 2014. gada līdz 2020. gadam nepārsniedz regulas Nr. 508/2014 33. panta 2. punktā noteikto ilgumu.

2. ** Reizināšanas koeficients

D. PAVADDOKUMENTI

D.1. Iesniedzamie dokumenti

Iesniedzamie dokumenti (ja veidlapu iesniedz saskaņā ar normatīvajos aktos par elektronisko dokumentu noformēšanu noteiktajām prasībām, arī pavaddokumenti iesniedzami atbilstoši minēto normatīvo aktu prasībām)Aizpilda atbalsta pretendents
Atzīmē ar X atbilstošo atbildiLapu skaits
Neattiecas
1.Projekta iesnieguma pilns komplekts
(neattiecas, ja iesniegumu iesniedz saskaņā ar normatīvajos aktos par elektronisko dokumentu noformēšanu noteiktajām prasībām)
oriģināls    
2.Atbalsta pretendenta deklarācija saskaņā ar normatīvajiem aktiem par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu, administrēšanu un uzraudzību lauku un zivsaimniecības attīstībai 2014.–2020. gada plānošanas periodāoriģināls    
3.Darba devēja izziņa, kas apliecina, ka atbalsta pretendents pēdējo divu kalendāra gadu laikā pirms projekta iesnieguma iesniegšanas dienas vismaz 120 dienu ir strādājis jūrā uz zvejas kuģa, ar kuru tiek īstenota zvejas darbību pagaidu pārtraukšanaoriģināls    
4.Darba līgums, kas apliecina, ka persona pēdējo divu kalendāra gadu laikā pirms projekta iesnieguma iesniegšanas dienas ir strādājusi jūrā uz zvejas kuģa, ar kuru tiek īstenota zvejas darbību pagaidu pārtraukšana, un kas ietver zvejnieka zvejas darbību pagaidu pārtraukšanas laiku, ja vien zvejnieks pats nav zvejas kuģa īpašnieks vai tās zemnieku (zvejnieku) saimniecības īpašnieks, kuras īpašumā ir zvejas kuģis, ar ko īsteno zvejas darbību pagaidu pārtraukšanukopija***    
 Citi iesniegtie dokumenti
       
       
 Iesniegto dokumentu un lapu skaits kopā:  

Piezīme.

3. *** Iesniedzot dokumenta kopiju, pretendents apliecina tās atbilstību oriģinālam (uz dokumenta atzīme "Kopija atbilst oriģinālam", paraksts, paraksta atšifrējums, datums).

E. APLIECINĀJUMS

Es, _____________________________________________ (vārds, uzvārds, personas kods) apliecinu, ka periodā, par kuru saņemu publisko finansējumu, nesaņemu ienākumus no zvejas darbībām.
Projekta iesniegums iesniegts  
 (datums****) 
Atbalsta pretendents 
 (vārds, uzvārds, paraksts****)

Piezīme.

4. **** Dokumenta rekvizītus "datums" un "paraksts" neaizpilda, ja dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

Zemkopības ministra vietā –
vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministrs J. Pūce
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākumā "Zvejas darbību pagaidu .. Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 483Pieņemts: 15.10.2019.Stājas spēkā: 24.10.2019.Zaudē spēku: 06.06.2020.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 215, 23.10.2019. OP numurs: 2019/215.1
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Citi saistītie dokumenti
310165
24.10.2019
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)