Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Citi ar Covid-19 izplatības pārvaldību un seku pārvarēšanu saistīti tiesību akti pieejami tematiskajā atvērumā "Covid-19" un "Covid-19 pašvaldībās". Tiesību aktu skaidrojumi pieejami LV portāla tematiskajā atvērumā un žurnāla "Jurista Vārds" tematiskajā atvērumā (bezmaksas brīvpieeja).
Ministru kabineta noteikumi Nr. 46

Rīgā 2019. gada 15. janvārī (prot. Nr. 2 58. §)
Valsts vienotā jurista profesionālās kvalifikācijas eksāmena kārtība
Izdoti saskaņā ar Augstskolu likuma
58. panta ceturto daļu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka:

1.1. valsts vienotā jurista profesionālās kvalifikācijas eksāmena (turpmāk – kvalifikācijas eksāmens) satura pamatvirzienus, kas izriet no profesijas standarta, kā arī kvalifikācijas eksāmena organizēšanas, norises, finansēšanas un vērtēšanas kārtību;

1.2. kvalifikācijas eksāmena komisijas (turpmāk – komisija) izveidošanas un darbības kārtību;

1.3. par kvalifikācijas eksāmenu atbildīgo institūciju.

2. Kvalifikācijas eksāmens ir profesionālās maģistra studiju programmas sastāvdaļa. Kvalifikācijas eksāmenu kārto jurista profesionālās kvalifikācijas iegūšanai.

3. Kvalifikācijas eksāmena apjoms ir četri kredītpunkti.

4. Kvalifikācijas eksāmenu kārto pēc maģistra darba aizstāvēšanas.

5. Par kvalifikācijas eksāmenu atbildīgā institūcija ir Tieslietu ministrija.

6. Tieslietu ministrija, noslēdzot deleģēšanas līgumu, deleģē Latvijas Universitātei elektroniskās vides uzturēšanu, kurā notiek kvalifikācijas eksāmens.

7. Augstskola, kas īsteno profesionālo maģistra studiju programmu jurista profesionālās kvalifikācijas iegūšanai (turpmāk – augstskola), akadēmiskā gada sākumā rakstveidā informē Tieslietu ministriju par akadēmiskā gada kalendāru.

8. Augstskola divas reizes gadā (trīs mēnešus pirms ziemas un vasaras sesijas) elektroniskajā vidē publicē informāciju par prognozējamo studējošo skaitu, kuri kārtos kvalifikācijas eksāmenu.

II. Komisijas sastāvs un darbības kārtība

9. Tieslietu ministrs ne retāk kā reizi gadā apstiprina komisiju 45 locekļu sastāvā. Komisijas sastāvā ietilpst augstskolu un šo noteikumu 12. punktā minēto institūciju pārstāvji. Komisijas locekli komisijas sastāvā drīkst iekļaut atkārtoti.

10. Darbam komisijā izvirza augstskolas pārstāvi, kurš ir ieguvis doktora grādu tiesību zinātnē un ir ievēlēts akadēmiskajā amatā vai kurš ir ieguvis jurista profesionālo kvalifikāciju un ir bijis ievēlēts akadēmiskajā amatā vismaz piecus gadus.

(MK 18.03.2021. noteikumu Nr. 179 redakcijā)

11. Augstskolas pēc tieslietu ministra uzaicinājuma dalībai komisijā izvirza tieslietu ministra noteiktu pārstāvju skaitu proporcionāli prognozējamam studējošo skaitam, kuri kārtos kvalifikācijas eksāmenu, bet ne mazāk kā vienu pārstāvi un informāciju par pārstāvjiem iesniedz apstiprināšanai tieslietu ministram.

12. Ģenerālprokuratūra un juridisko nozari pārstāvošās profesionālās organizācijas – Latvijas Zvērinātu advokātu padome, Latvijas Zvērinātu notāru padome, Latvijas Zvērinātu tiesu izpildītāju padome – pēc tieslietu ministra uzaicinājuma dalībai komisijā izvirza tieslietu ministra noteiktu komisijas pārstāvju skaitu un informāciju par pārstāvjiem iesniedz apstiprināšanai tieslietu ministram. Tieslietu ministrs dalībai komisijā var uzaicināt tiesu sistēmas institūciju un starptautisko institūciju pārstāvjus.

(MK 18.03.2021. noteikumu Nr. 179 redakcijā)

13. Komisiju veido tā, lai tajā vienādā skaitā būtu pārstāvētas visas šo noteikumu 24. punktā minētās jomas, pēc iespējas ņemot vērā sadalījumu starp šo noteikumu 11. punktā minēto augstskolu un šo noteikumu 12. punktā minēto institūciju pārstāvjiem.

14. Komisijas locekļus uz pirmo sēdi sasauc tieslietu ministrs. Līdz brīdim, kamēr komisija ievēlē komisijas priekšsēdētāju un komisijas priekšsēdētāja vietniekus, komisijas sēdi vada tieslietu ministra pilnvarota persona.

(Grozīts ar MK 18.03.2021. noteikumiem Nr. 179)

15. Komisijas locekļi, atklāti balsojot, ar vienkāršu balsu vairākumu no sava vidus ievēlē komisijas priekšsēdētāju un piecus komisijas priekšsēdētāja vietniekus – pa vienam katrā šo noteikumu 24. punktā minētajā jomā – un nosaka secību, kādā komisijas priekšsēdētāja vietnieki aizvieto komisijas priekšsēdētāju viņa prombūtnē. Komisijas priekšsēdētājs un komisijas priekšsēdētāja vietnieki nevar būt augstskolas pārstāvji, kā arī šo noteikumu 12. punktā minēto institūciju pārstāvji, kas piedalās studiju programmas īstenošanā augstskolā.

(MK 18.03.2021. noteikumu Nr. 179 redakcijā)

16. Komisijas darbu, kvalifikācijas eksāmena sagatavošanu un tā izvērtēšanu organizē komisijas priekšsēdētājs, bet viņa prombūtnes laikā – attiecīgais komisijas priekšsēdētāja vietnieks.

(Grozīts ar MK 18.03.2021. noteikumiem Nr. 179)

17. Komisijas sekretāra pienākumus pilda Tieslietu ministrijas norīkota persona. Komisijas sekretārs nav komisijas loceklis.

18. Komisija ir lemttiesīga, ja komisijas darbā un lēmumu pieņemšanā klātesošo locekļu skaits ir lielāks par pusi no komisijas sastāva.

19. Komisijas lēmumus pieņem ar vienkāršu balsu vairākumu, atklāti balsojot. Ja balsu skaits sadalās vienādi, izšķirošā ir komisijas priekšsēdētāja balss.

20. Komisijas darbību materiāltehniski nodrošina Tieslietu ministrija.

21. Komisijas darba telpas atrodas Rīgā, Tieslietu ministrijā.

III. Kvalifikācijas eksāmena organizēšanas kārtība

22. Kvalifikācijas eksāmenu Tieslietu ministrija organizē divas reizes gadā atbilstoši ziemas un vasaras sesijai augstskolās.

23. Komisija vismaz mēnesi pirms kvalifikācijas eksāmena norises dienas pieņem lēmumu par kvalifikācijas eksāmena kārtošanas datumu un laiku un publicē informāciju elektroniskajā vidē.

24. Kvalifikācijas eksāmenā pārbauda studējošā zināšanas un prasmes šādās jomās:

24.1. krimināltiesības un kriminālprocesa tiesības;

24.2. civiltiesības, civilprocesa tiesības un komerctiesības;

24.3. konstitucionālās tiesības, administratīvās tiesības un administratīvā procesa tiesības;

24.4. starptautiskās un Eiropas Savienības tiesības;

24.5. tiesību teorija, tiesību filozofija un Latvijas tiesību vēsture.

25. Kvalifikācijas eksāmenu organizē šādās daļās:

25.1. teorētiskā daļa, kurā rakstveidā sniedz izvērstas atbildes uz 15 jautājumiem (katrā šo noteikumu 24. punktā minētajā jomā ir trīs jautājumi);

25.2. praktiskā daļa, kurā rakstveidā risina piecus praktiskus uzdevumus (kāzusus) (katrā šo noteikumu 24. punktā minētajā jomā ir viens uzdevums (kāzuss)).

26. Komisijas priekšsēdētājs nodrošina kvalifikācijas eksāmena jautājumu un uzdevumu (kāzusu) sagatavošanu šo noteikumu 24. punktā minētajās jomās. Katrs komisijas priekšsēdētāja vietnieks organizē kvalifikācijas eksāmena jautājumu un uzdevumu (kāzusu) sagatavošanu tajā šo noteikumu 24. punktā minētajā jomā, kurā ir ievēlēts par komisijas priekšsēdētāja vietnieku.

(Grozīts ar MK 18.03.2021. noteikumiem Nr. 179)

27. Kvalifikācijas eksāmena jautājumus un uzdevumus (kāzusus) komisija izstrādā komisijas priekšsēdētāja noteiktajā termiņā.

28. Komisijas priekšsēdētāja vietnieki iesniedz komisijas priekšsēdētājam sagatavotos kvalifikācijas eksāmena jautājumus un uzdevumus (kāzusus) katrā no šo noteikumu 24. punktā minētajām jomām. Katrā no šo noteikumu 24. punktā minētajām jomām izstrādā lielāku iespējamo kvalifikācijas eksāmena jautājumu skaitu, nekā tas paredzēts šo noteikumu 25.1. apakšpunktā.

(MK 18.03.2021. noteikumu Nr. 179 redakcijā)

29. Komisijas priekšsēdētājs nosaka saglabājamo un elektroniskajā vidē iekļaujamo kvalifikācijas eksāmena jautājumu skaitu katrā šo noteikumu 24. punktā minētajā jomā.

30. Konkrētus kvalifikācijas eksāmena jautājumus nosaka komisijas priekšsēdētājs, komisijas priekšsēdētāja vietnieki un šo noteikumu 12. punktā minēto institūciju pārstāvji. Nosakot konkrētus kvalifikācijas eksāmena jautājumus, komisijas sēdē nepiedalās šo noteikumu 12. punktā minēto institūciju pārstāvji, kuri piedalās studiju programmas īstenošanā augstskolās.

(MK 18.03.2021. noteikumu Nr. 179 redakcijā)

30.1 Komisijas locekļiem ir aizliegts izpaust fizisko personu datus un jebkādu ar kvalifikācijas eksāmena norises kārtību un jautājumu un uzdevumu (kāzusu) saturu un to izstrādi saistītu ierobežotas pieejamības informāciju.

(MK 18.03.2021. noteikumu Nr. 179 redakcijā)

31. Studējošajam nav pieejami kvalifikācijas eksāmena jautājumi un uzdevumi (kāzusi).

32. Divas nedēļas pirms kvalifikācijas eksāmena kārtošanas komisija sagatavo avotu sarakstu, kas izmantojams kvalifikācijas eksāmena praktiskajā daļā (uzdevumu (kāzusu) risināšanā) un ir pieejams elektroniskajā vidē.

III1. Fizisko personu datu apstrāde elektroniskajā vidē

(Nodaļa MK 18.03.2021. noteikumu Nr. 179 redakcijā)

32.1 Piekļuves tiesības elektroniskajai videi ir:

32.1 1. Latvijas Universitātei – pilnā apjomā;

32.1 2. Tieslietu ministrijas pārstāvim – pilnā apjomā;

32.1 3. komisijas loceklim – kvalifikācijas eksāmena sadaļai;

32.1 4. augstskolas pārstāvim – šo noteikumu 8. un 32.5 punktā minētajai informācijai;

32.1 5. studējošajam – šo noteikumu 32. un 32.5 punktā minētajai informācijai un kvalifikācijas eksāmena sadaļai kvalifikācijas eksāmena norises laikā. Piekļuves tiesības tiek nodrošinātas laikposmā līdz diviem mēnešiem pēc kvalifikācijas eksāmena rezultāta paziņošanas.

(MK 18.03.2021. noteikumu Nr. 179 redakcijā)

32.2 Elektroniskās vides lietotāja tiesības piešķir, maina vai anulē:

32.2 1. Tieslietu ministrijas pārstāvim – Latvijas Universitātes pārstāvis vai cits Tieslietu ministrijas pārstāvis;

32.2 2. komisijas loceklim un augstskolas pārstāvim – Tieslietu ministrijas pārstāvis vai, izņēmuma gadījumā, Latvijas Universitātes pārstāvis pēc Tieslietu ministrijas pārstāvja rakstveida pieprasījuma;

32.2 3. studējošajam – augstskolas pārstāvis.

(MK 18.03.2021. noteikumu Nr. 179 redakcijā)

32.3 Lietotājam elektroniskajā vidē izveido unikālu lietotāja kontu un piešķir autentifikācijas datus (lietotājvārdu un paroli), ko nosūta uz lietotāja elektroniskā pasta adresi.

(MK 18.03.2021. noteikumu Nr. 179 redakcijā)

32.4 Par Tieslietu ministrijas pārstāvi, komisijas locekli un augstskolas pārstāvi elektroniskajā vidē iesniedz šādu informāciju:

32.4 1. vārds, uzvārds;

32.4 2. personas kods;

32.4 3. elektroniskā pasta adrese.

(MK 18.03.2021. noteikumu Nr. 179 redakcijā)

32.5 Augstskola par studējošo, kas kārtos kvalifikācijas eksāmenu, ne vēlāk kā trīs nedēļas pirms kvalifikācijas eksāmena pirmās jomas kārtošanas dienas iesniedz elektroniskajā vidē šādu informāciju:

32.5 1. vārds, uzvārds;

32.5 2. personas kods vai augstskolas piešķirtais personas identifikācijas numurs, ja personai Latvijā nav piešķirts personas kods;

32.5 3. augstskola;

32.5 4. elektroniskā pasta adrese.

(MK 18.03.2021. noteikumu Nr. 179 redakcijā)

32.6 Augstskola ir atbildīga par ievadīto datu precizitāti. Studējošais ne vēlāk kā divas darbdienas pirms kvalifikācijas eksāmena pirmās jomas kārtošanas dienas pieslēdzas elektroniskajai videi, lai pārliecinātos par piekļuvi tai.

(MK 18.03.2021. noteikumu Nr. 179 redakcijā)

32.7 Studējošā personas datus pēc attiecīgās kvalifikācijas eksāmena daļas kārtošanas elektroniskā vide pseidonimizē, piešķirot identifikācijas numuru (kodu).

(MK 18.03.2021. noteikumu Nr. 179 redakcijā)

32.8 Šo noteikumu 32.5 punktā minēto informāciju studējošais ir tiesīgs lūgt labot līdz kvalifikācijas eksāmena rezultātu paziņošanas brīdim.

(MK 18.03.2021. noteikumu Nr. 179 redakcijā)

32.9 Elektroniskajā vidē iesniegto informāciju par studējošo, tostarp kvalifikācijas eksāmena rezultātu, glabā piecus gadus pēc kvalifikācijas eksāmena rezultātu paziņošanas dienas un pēc tam automātiski dzēš.

(MK 18.03.2021. noteikumu Nr. 179 redakcijā)

32.10 Kvalifikācijas eksāmena auditācijas pierakstus elektroniskajā vidē glabā piecus gadus.

(MK 18.03.2021. noteikumu Nr. 179 redakcijā)

IV. Kvalifikācijas eksāmena norises un vērtēšanas kārtība

33. Studējošie kvalifikācijas eksāmenu kārto vienlaikus tiešsaistē, izmantojot elektronisko vidi.

(Grozīts ar MK 18.03.2021. noteikumiem Nr. 179)

34. Šo noteikumu prasību izpildei augstskola nodrošina atbilstošu kvalifikācijas eksāmena norises darba vidi un aprīkojumu.

35. Studējošais kvalifikācijas eksāmenu drīkst kārtot vienu reizi sesijas laikā.

36. Ja, kārtojot kvalifikācijas eksāmena attiecīgās jomas daļu, elektroniskajā vidē rodas tehniskas problēmas, studējošais to drīkst kārtot atkārtoti komisijas noteiktajā dienā attiecīgās sesijas laikā.

37. Kvalifikācijas eksāmena laikā eksāmena telpā atrodas komisijas loceklis un augstskolas norīkoti novērotāji. Novērotājiem nav tiesību ietekmēt kvalifikācijas eksāmena norisi.

38. Studējošais, ierodoties uz kvalifikācijas eksāmenu, komisijas loceklim uzrāda personu apliecinošu dokumentu.

(Grozīts ar MK 18.03.2021. noteikumiem Nr. 179)

39. Ja studējošais nokavē kvalifikācijas eksāmena sākumu, viņš ar komisijas locekļa atļauju drīkst kārtot kvalifikācijas eksāmenu. Kvalifikācijas eksāmena izpildes laiku nepagarina.

40. Kvalifikācijas eksāmena praktiskajā daļā studējošajam ir tiesības izmantot šādus līdzpaņemtos palīglīdzekļus (papīra formā) bez piezīmēm – normatīvos aktus, tiesu nolēmumus un juridisko literatūru. Kvalifikācijas eksāmena teorētiskajā daļā palīglīdzekļus izmantot aizliegts.

41. Elektroniskās vides kvalifikācijas eksāmena sadaļā elektroniskā formā ir pieejami kvalifikācijas eksāmena praktiskajā daļā (uzdevumu (kāzusu) risināšanā) izmantojamo avotu sarakstā norādītie normatīvie akti.

42. Kvalifikācijas eksāmena laikā studējošais var izmantot pierakstu lapu (melnrakstu), uz kuras norāda identifikācijas numuru (kodu) un fiksē kvalifikācijas eksāmena izpildes gaitas piezīmes. Kvalifikācijas eksāmena beigās studējošais pierakstu lapu (melnrakstu) nodod komisijas loceklim.

43. Ja studējošais kvalifikācijas eksāmena laikā izmanto neatļautus palīglīdzekļus vai citā veidā pārkāpj akadēmiskā godīguma principus, kvalifikācijas eksāmenu uzskata par nenokārtotu. Komisijas loceklis par konstatēto faktu izdara piezīmi elektroniskajā vidē.

44. Ja konstatē šo noteikumu 43. punktā minēto pārkāpumu, studējošais kvalifikācijas eksāmenu var kārtot atkārtoti ne ātrāk kā pēc gada, izlaižot nākamo kvalifikācijas eksāmena kārtošanas reizi.

45. Kvalifikācijas eksāmena teorētisko un praktisko daļu katrā no šo noteikumu 24. punktā minētajām jomām kārto vienā dienā. Atbilžu sagatavošanas laiks teorētiskajā daļā ir viena stunda, praktiskajā daļā – divas stundas.

46. Kvalifikācijas eksāmenu organizē ne ilgāk kā divu nedēļu garumā, nodrošinot, ka pārtraukums starp kvalifikācijas eksāmena jomām ir vismaz viena diena.

(Grozīts ar MK 18.03.2021. noteikumiem Nr. 179)

47. Ārkārtas gadījumā (veselības stāvokļa vai fizioloģisku iemeslu dēļ) komisijas loceklis var atļaut kvalifikācijas eksāmena norises laikā vienlaikus iziet no eksāmena telpas ne vairāk kā vienam studējošajam iepriekš norīkotas atbildīgās personas (novērotāja) pavadībā. Šādā gadījumā komisijas loceklis elektroniskajā vidē izdara piezīmi par prombūtnes faktu un laiku. Studējošā kvalifikācijas eksāmena izpildes laiku nepagarina.

48. Kvalifikācijas eksāmena vērtēšanas metodiku apstiprina komisija.

49. Kvalifikācijas eksāmena vērtēšana notiek anonīmi elektroniskajā vidē. Komisijas loceklis, ja nepieciešams, pievieno īsu vērtējuma pamatojumu.

50. Kvalifikācijas eksāmena teorētiskās daļas atbildes uz jautājumiem un praktiskās daļas uzdevumu (kāzusu) risinājumus vērtē kvalifikācijas eksāmena attiecīgās jomas komisijas loceklis.

51. Komisijas loceklis atbildes uz kvalifikācijas eksāmena teorētiskās daļas jautājumiem un praktiskās daļas uzdevumu (kāzusu) novērtē 10 ballu sistēmā saskaņā ar kvalifikācijas eksāmena vērtējumu aprakstu (pielikums).

52. Studējošā kvalifikācijas eksāmena darbu vai tā daļu nevērtē un kvalifikācijas eksāmenu uzskata par nenokārtotu, ja:

52.1. studējošais tajā ir norādījis vārdu, uzvārdu vai citus identificējošus datus;

52.2. tajā lasāmi cilvēka cieņu aizskaroši izteikumi;

52.3. elektroniskajā vidē ir izdarīta komisijas locekļa piezīme, ka studējošais izdarījis šo noteikumu 43. punktā minēto pārkāpumu.

53. Kvalifikācijas eksāmens ir nokārtots, ja katrā šo noteikumu 24. punktā minētās jomas teorētiskajā un praktiskajā daļā studējošais ir saņēmis sekmīgu vērtējumu.

V. Kvalifikācijas eksāmena rezultātu paziņošana un kvalifikācijas eksāmena apstrīdēšanas kārtība

54. Kvalifikācijas eksāmena rezultātus paziņo elektroniskajā vidē viena mēneša laikā no kvalifikācijas eksāmena pirmās jomas kārtošanas dienas.

(Grozīts ar MK 18.03.2021. noteikumiem Nr. 179)

55. Mēneša laikā pēc lēmuma paziņošanas par kvalifikācijas eksāmena rezultātu studējošais kvalifikācijas eksāmena rezultātu un kvalifikācijas eksāmena procesu var apstrīdēt apelācijas komisijā. Komisijas priekšsēdētājs katrā apstrīdēšanas gadījumā apstiprina apelācijas komisiju triju locekļu sastāvā. Apelācijas komisijā neiekļauj kvalifikācijas eksāmena vērtētāju, kura vērtējums ir apstrīdēts.

56. Studējošais pamatotu iesniegumu par kvalifikācijas eksāmena apstrīdēšanu iesniedz komisijas priekšsēdētājam. Komisijas priekšsēdētājs iesniegumu nodod apelācijas komisijai.

57. Apelācijas komisija izskata studējošā iesniegumu, izvērtē kvalifikācijas eksāmenā piešķirto vērtējumu vai kvalifikācijas eksāmena procesa pārkāpumus un pieņem lēmumu Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā. Apelācijas komisijas lēmumu var pārsūdzēt tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

VI. Kvalifikācijas eksāmena finansēšanas kārtība

58. Komisijas darbības materiāltehniskās nodrošināšanas izmaksas, kā arī elektroniskās vides pielāgošanas un uzturēšanas izmaksas sedz no valsts budžeta.

59. Komisijas metodiskās vadības, kvalifikācijas eksāmena jautājumu un uzdevumu (kāzusu) sagatavošanas, kvalifikācijas eksāmena novērošanas un vērtēšanas izmaksas, ciktāl tās saistītas ar augstskolas noteikto pārstāvju darba samaksu komisijā, sedz augstskola atbilstoši darba slodzei.

60. Komisijas metodiskās vadības, kvalifikācijas eksāmena jautājumu un uzdevumu (kāzusu) sagatavošanas, kvalifikācijas eksāmena novērošanas un vērtēšanas izmaksas, ciktāl tās saistītas ar šo noteikumu 12. punktā minēto institūciju noteikto pārstāvju darba samaksu komisijā, sedz attiecīgā institūcija.

VII. Noslēguma jautājumi

61. Noteikumus piemēro attiecībā uz studējošajiem, kuri studijas profesionālajā maģistra studiju programmā uzsākuši ar 2019. gada rudens semestri. Ar 2022. gada 1. janvāri kvalifikācijas eksāmenu kārto visi profesionālajā maģistra studiju programmā studējošie.

(MK 18.03.2021. noteikumu Nr. 179 redakcijā)

62. Augstskolas profesionālās maģistra studiju programmas jurista kvalifikācijas iegūšanai pielāgo šo noteikumu prasībām un līdz 2019. gada 1. maijam iesniedz Akadēmiskās informācijas centrā iesniegumu izmaiņu veikšanai studiju virzienā.

63. Ja Covid-19 infekcijas izplatības laikā nav iespējams ievērot noteiktos epidemioloģiskās drošības pasākumus, kārtojot kvalifikācijas eksāmenu elektroniskajā vidē, komisija ne vēlāk kā mēnesi pirms kvalifikācijas eksāmena pirmās jomas kārtošanas dienas var lemt par kvalifikācijas eksāmena kārtošanu papīra formā, nodrošinot epidemioloģiskās drošības pasākumu ievērošanu kvalifikācijas eksāmena kārtošanas telpās.

(MK 18.03.2021. noteikumu Nr. 179 redakcijā)

Ministru prezidents Māris Kučinskis

Tieslietu ministrs Dzintars Rasnačs
Pielikums
Ministru kabineta
2019. gada 15. janvāra
noteikumiem Nr. 46
Kvalifikācijas eksāmena vērtējumu apraksts
Vērtējums (balles)SkaidrojumsApguves līmenis
10Zināšanas un prasmes pārsniedz studiju programmas ietvaros šo noteikumu 24. punktā minētajā jomā noteikto nepieciešamo zināšanu apjomu. Tās liecina par patstāvīgu padziļinātu zināšanu apguvi un ar jurista profesionālo darbību saistītu problēmjautājumu dziļu izpratni un to kvalitatīvu risinājumuIzcili
9Zināšanas un prasmes pilnībā atbilst studiju programmas ietvaros šo noteikumu 24. punktā minētajā jomā noteiktajam nepieciešamajam zināšanu apjomam. Tās liecina par spēju iegūtās zināšanas un prasmes izmantot pilnībā vai gandrīz vienmēr. Ir prasmes patstāvīgi izmantot iegūtās zināšanasTeicami
8Pilnīgi apgūts studiju programmas ietvaros šo noteikumu 24. punktā minētajā jomā noteiktais nepieciešamais zināšanu apjoms. Tas liecina par spēju iegūtās zināšanas un prasmes izmantot standartsituācijās, taču konstatējama atsevišķu sarežģītu jautājumu nepietiekami dziļa izpratne, lai zināšanas patstāvīgi lietotu sarežģītāku problēmu risināšanāĻoti labi
7Kopumā apgūts studiju programmas ietvaros šo noteikumu 24. punktā minētajā jomā noteiktais nepieciešamais zināšanu apjoms. Tas liecina par spēju izmantot iegūtās zināšanas un prasmes, taču konstatējama atsevišķu jautājumu nepietiekama izpratne un neprasme iegūtās zināšanas izmantot patstāvīgiLabi
6Apgūts studiju programmas ietvaros šo noteikumu 24. punktā minētajā jomā noteiktais nepieciešamais zināšanu apjoms, taču vienlaikus konstatējama atsevišķu jautājumu nepietiekami dziļa izpratne un neprasme izmantot iegūtās zināšanasGandrīz labi
5Kopumā apgūts studiju programmas ietvaros šo noteikumu 24. punktā minētajā jomā noteiktais nepieciešamais zināšanu apjoms, taču konstatējama nepietiekama dažu problēmu pārzināšana un neprasme izmantot iegūtās zināšanasViduvēji
4Kopumā apgūts studiju programmas ietvaros šo noteikumu 24. punktā minētajā jomā noteiktais nepieciešamais zināšanu apjoms, taču konstatējama nepietiekama dažu pamatkoncepciju izpratne, ir ievērojamas grūtības iegūto zināšanu praktiskajā izmantošanāGandrīz viduvēji
3Zināšanas un prasmes ir virspusīgas un nepilnīgas. Nav prasmes tās praktiski izmantotVāji
2Ir virspusīgas zināšanas un prasmes tikai par atsevišķām problēmām, nav prasmes tās izmantot praktiskiĻoti vāji
1Nav gandrīz nekādu zināšanu un prasmju studiju programmas ietvaros šo noteikumu 24. punktā noteiktajā jomā. Nav jurista profesionālajā darbībā nepieciešamo zināšanu un prasmjuNeapmierinoši
Tieslietu ministrs Dzintars Rasnačs
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Valsts vienotā jurista profesionālās kvalifikācijas eksāmena kārtība Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 46Pieņemts: 15.01.2019.Stājas spēkā: 22.01.2019.Tēma: Covid-19Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 14, 21.01.2019. OP numurs: 2019/14.2
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Skaidrojumi
  • Citi saistītie dokumenti
304369
{"selected":{"value":"23.03.2021","content":"<font class='s-1'>23.03.2021.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"23.03.2021","iso_value":"2021\/03\/23","content":"<font class='s-1'>23.03.2021.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"22.01.2019","iso_value":"2019\/01\/22","content":"<font class='s-1'>22.01.2019.-22.03.2021.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
23.03.2021
87
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)