Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Dobeles novada domes 2021. gada 31. augusta saistošos noteikumus Nr. 6 "Par sociālās palīdzības pabalstiem Dobeles novadā".
Tērvetes novada domes saistošie noteikumi Nr. 16

Tērvetes novada Tērvetes pagastā 2017. gada 30. novembrī
Par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu vai maznodrošinātu un sociālās palīdzības pabalstiem Tērvetes novada pašvaldībā
APSTIPRINĀTI
ar Tērvetes novada domes
2017. gada 30. novembra sēdes lēmumu (prot. Nr. 21, 13. §),
ar precizējumiem
2017. gada 28. decembra sēdē (prot. Nr. 23, 13. §)

Izdoti saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma
33. panta otro daļu un 35. panta ceturto un piekto daļu,
likuma "Par palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā"
14. panta sesto daļu,
likuma "Par pašvaldībām" 43. panta trešo daļu
(Tērvetes novada domes 25.07.2019. saistošo noteikumu Nr. 12 redakcijā)
I. Vispārīgie jautājumi

1. Saistošie noteikumi nosaka:

1.1. kārtību, kādā tiek novērtēti ģimeņu (personu) ienākumi un materiālie resursi, nosakot ģimeņu (personu) atbilstību trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes (personas) statusam;

1.2. pašvaldības noteiktos sociālās palīdzības veidus un apmērus;

1.3. kārtību, kādā ģimenēm (personām) tiek izmaksāti Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā noteiktie sociālās palīdzības pabalsti un sociālās palīdzības pabalsti pamatvajadzību apmierināšanai;

1.4. lēmumu par pabalstiem pieņemšanas, apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtību.

2. Sociālā palīdzība tiek sniegta ģimenēm (personām), kuras savu dzīves vietu deklarējušas Tērvetes novada administratīvajā teritorijā.

3. Sociālās palīdzības pabalstus piešķir izvērtējot pabalstu pieprasītāju ienākumus un materiālo stāvokli, izņemot pabalstu krīzes situācijā, un tie tiek piešķirti trūcīgām vai maznodrošinātām ģimenēm (personām).

II. Ienākumu un materiālo resursu novērtēšana

4. Lai izvērtētu ģimenes (personas) atbilstību trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes (personas) statusam, vai saņemtu kādu no sociālās palīdzības pabalstiem, persona vēršas Tērvetes novada domes sociālajā dienestā (turpmāk tekstā – Dienestā), uzrāda personu apliecinošu dokumentu un iesniedz rakstveida iesniegumu, kuru parakstot, persona sniedz Dienestam atļauju izmantot pašvaldības un valsts datu reģistros pieejamo informāciju par sevi un ģimenes locekļiem.

5. Mutvārdos izteiktu klienta iesniegumu Dienesta speciālisti pašvaldības sociālās palīdzības administrēšanas informācijas sistēmā (SOPA) noformē rakstveidā, izdrukā un persona to paraksta.

6. Dienesta speciālisti pēc personas iesnieguma saņemšanas, pamatojoties uz sniegto informāciju, iesniegtajiem dokumentiem un pieejamo informāciju no valsts un pašvaldības datu reģistriem, informācijas sistēmā SOPA elektroniski aizpilda iztikas līdzekļu deklarāciju (turpmāk – deklarācija).

7. Ja deklarācijas aizpildīšanai nepieciešamā informācija par mājsaimniecību sociālā darba speciālistam nav pieejama valsts un pašvaldības datu reģistros, persona un sociālā darba speciālists vienojas par nepieciešamās informācijas iegūšanas veidu un laiku.

8. Pēc deklarācijas aizpildīšanas to izdrukā un paraksta sociālā darba speciālists un deklarācijas iesniedzējs, apliecinot deklarācijā sniegto ziņu patiesumu.

9. Personai ir tiesības iesniegt pašrocīgi aizpildītu un parakstītu deklarāciju, ja tā atbilst normatīvo aktu prasībām.

10. Personas, kuras pamatotu apsvērumu dēļ nevar atnākt uz Dienestu noteiktajos apmeklētāju pieņemšanas laikos, saistošo noteikumu 4. un 5.punktā minēto iesniegumu var iesniegt vai tā iesniegšanas nepieciešamību var pieteikt:

10.1. ar elektroniskā pasta starpniecību, sūtot iesniegumu (ja iesniegums parakstīts elektroniski ar drošu elektronisko parakstu) vai pieteikumu uz adresi – socdienests@tervetesnov.lv;

10.2. informējot Dienestu pa tālruni.

11. Pēc šo noteikumu 10. punktā minētā iesnieguma vai informācijas saņemšanas sociālā darba speciālisti trīs darba dienu laikā sazinās ar iesnieguma vai pieteikuma iesniedzēju, ja nepieciešams, apmeklē personu dzīvesvietā un vienojas par lēmuma pieņemšanai nepieciešamo dokumentu iesniegšanu un trūcīgas vai maznodrošinātas personas (ģimenes) izziņas saņemšanas veidu un laiku.

III. Ģimenes (personas) atzīšana par trūcīgu vai maznodrošinātu

(Nodaļa svītrota ar Dobeles novada domes 26.08.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 5)

12. (Svītrots ar Dobeles novada domes 26.08.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 5)

13. (Svītrots ar Dobeles novada domes 26.08.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 5)

14. (Svītrots ar Dobeles novada domes 26.08.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 5)

15. (Svītrots ar Dobeles novada domes 26.08.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 5)

16. (Svītrots ar Dobeles novada domes 26.08.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 5)

17. (Svītrots ar Dobeles novada domes 26.08.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 5)

IV. Sociālās palīdzības pabalsti, to apmēri un piešķiršanas nosacījumi

18. Pabalsts garantētā minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanaii (turpmāk tekstā arī – GMI pabalsts) ģimenei (personai) tiek aprēķināts un piešķirts saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem.

19. Tiesības saņemt GMI pabalstu ir ģimenei vai atsevišķi dzīvojošai personai, kura ar Dienesta lēmumu ir atzīta par trūcīgu un pilda līdzdarbības pienākumus.

20. Ja Sociālā dienesta speciālisti konstatē, ka persona, kura saņem GMI pabalstu, nepilda līdzdarbības pienākumus vai pabalsta saņēmējs pārkāpis vienošanos par pabalsta izlietošanas mērķiem, izmaksas veidu maina vai pārtrauc pabalsta izmaksu sākot ar nākamo izmaksas mēnesi.

21. Šo saistošo noteikumu 20. punktā minētajos gadījumos, izvērtējot lietderības apsvērumus vai vienojoties ar pabalsta saņēmēju, sociālais dienests izsniedz pabalsta saņēmējam pārtikas pakas (ar uzskaiti naudā).

22. GMI pabalsts tiek izmaksāts līdz tekošā mēneša beigām.

23. Dzīvokļa pabalsts. Pabalsts paredzēts dzīvojamās telpas īres, apsaimniekošanas, komunālo pakalpojumu (par tiem izveidojušos parādu un kavējumu procentu) vai ar kurināmā iegādi saistīto izdevumu daļējai segšanai. Dzīvokļa pabalsts tiek piešķirts Tērvetes novada iedzīvotājiem, kuru deklarētā dzīvesvieta ir pašvaldības teritorijā, kuri atbilst kādam no šādiem kritērijiem:

23.1. Trūcīga ģimene/persona;

23.2. Daudzbērnu ģimene, kurai nepieder īpašumi, izņemot MK noteikumos "Par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu" noteiktos, un tās ienākumi uz katru ģimenes locekli mēnesī nav lielāki par EUR 150.00.

24. Dzīvokļa pabalsts tiek piešķirts līdz EUR 285.00 vienai ģimenei gadā.

25. Lai saņemtu dzīvokļa pabalstu, pabalsta pieprasītājs sociālajā dienestā uzrāda īpašuma apliecinošu dokumentu vai īres un/vai apsaimniekošanas līgumu, kā arī ar dzīvojamās telpas lietošanu saistītu maksājumu rēķinu.

26. Dzīvokļa pabalstu nepiešķir dzīvokļu īpašniekiem vai īrniekiem, kuri savos dzīvokļos ilgstoši nedzīvo vai nodevuši dzīvokli apakšīrē vai citas personas lietošanā.

27. Pabalsts komunālo pakalpojumu vai kurināmā iegādes izdevumu daļējai segšanai. Pabalsts tiek piešķirts Tērvetes novada iedzīvotājiem, kuru deklarētā un pastāvīgā dzīvesvieta ir pašvaldības teritorijā un kuri atbilst kādam no šādiem kritērijiem:

27.1. Personas ar I vai II grupas invaliditāti, kurām nav likumīgo apgādnieku, kurām nepieder īpašumi, izņemot MK noteikumos "Par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu" noteiktos, un kuru ienākumi nepārsniedz EUR 280.00 mēnesī;

27.2. Vientuļais pensionārs, kuram nepieder īpašumi, izņemot MK noteikumos "Par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu" noteiktos, un kuru ienākumi nepārsniedz EUR 280.00 mēnesī.

28. Pabalsta maksimālais apmērs ir EUR 150.00 gadā. Nepieciešamības gadījumā pabalstu var izmaksāt pa daļām.

29. Lai saņemtu pabalstu, pabalsta pieprasītājs sociālajā dienestā iesniedz iesniegumu, ja nepieciešams īres un/vai apsaimniekošanas līgumu, kā arī ar dzīvojamās telpas lietošanu saistītu rēķinu.

30. Pabalstu nepiešķir dzīvokļu īpašniekiem vai īrniekiem, kuri savos dzīvokļos ilgstoši nedzīvo vai nodevuši dzīvokli īrē/apakšīrē vai citas personas lietošanā.

31. Pabalsts krīzes situācijā tiek piešķirts:

31.1. Stihiskas nelaimes (katastrofas) gadījumā pamatvajadzību nodrošināšanai – līdz EUR 430.00 Tērvetes novada ģimenei/personai, kura ir deklarēta un pastāvīgi dzīvo pašvaldības teritorijā, ņemot vērā iepriekš neparedzēto apstākļu radītos zaudējumus, un tajos gadījumos, ja personai nav tiesību saņemt citu valsts noteiktu pabalstu vai apdrošināšanas atlīdzību, vai arī tie ir nepietiekami minimālo izdevumu segšanai;

31.2. Pabalsts līdz EUR 70.00 kalendārā gada laikā tiek piešķirts Tērvetes novada iedzīvotājiem, kuru deklarētā dzīvesvieta ir pašvaldības teritorijā un kuriem noteikts trūcīgas ģimenes/ personas statuss.

31.3. Pabalsts paredzēts atsevišķu situāciju risināšanai, ja ģimene/persona objektīvu apstākļu dēļ nespēj nodrošināt ikdienas vajadzības (ēdiens, apģērbs, veselības aprūpe).

32. Pabalstu krīzes situācijā piešķir, ja iesniegums un krīzes situāciju apliecinošs dokuments sociālajā dienestā saņemts ne vēlāk kā mēnesi pēc krīzes situācijas rašanās. Iesniegumā iesniedzējs norāda nepieciešamā pabalsta krīzes situācijā apmēru.

33. Lai saņemtu pabalstu krīzes situācijā, sociālā darba speciālists izvērtē radušos situāciju, kuras rezultātā ģimene (persona) nespēj nodrošināt savas pamatvajadzības un sniedz savu atzinumu. Sociālā darba speciālista motivēts atzinums vai rehabilitācijas plāns ir pamatojums pabalsta piešķiršanai.

34. Pabalsts pusdienu apmaksai skolēniem. Pabalsts paredzēts izglītojamajiem, kuri mācās citas pašvaldības izglītības iestādēs un kuru ģimenēm noteikts trūcīgas ģimenes statuss.

35. Pabalstu piešķir atbilstoši Tērvetes novada domes apstiprinātajam vienas pusdienu porcijas izcenojumam Tērvetes novada izglītības iestādēs.

36. Pabalsts netiek izsniegts ģimenei naudā, bet tiek apmaksāts rēķins par sniegto pakalpojumu ēdināšanas uzņēmumam, kas nodrošina ēdināšanu.

37. (Svītrots ar Tērvetes novada domes 25.07.2019. saistošajiem noteikumiem Nr. 12)

38. (Svītrots ar Tērvetes novada domes 25.07.2019. saistošajiem noteikumiem Nr. 12)

38.1 Pabalsts ēdināšanai. Pabalsts paredzēts pašvaldības pirmsskolas izglītības grupu izglītojamajiem, kuri vēl nav sasnieguši obligāto pamatizglītības vecumu un kuru ģimenei noteikts trūcīgas ģimenes statuss.

(Tērvetes novada domes 25.10.2018. saistošo noteikumu Nr. 24 redakcijā)

38.2 Pabalstu piešķir atbilstoši Tērvetes novada domes apstiprinātajam izcenojumam par ēdināšanu pirmsskolas izglītības grupā, ietverot produktu un pakalpojuma izmaksas.

(Tērvetes novada domes 25.10.2018. saistošo noteikumu Nr. 24 redakcijā)

38.3 Pabalsts launagam. Pabalsts paredzēts pašvaldības izglītības iestāžu 1.–4. klašu izglītojamajiem, kuru ģimenei noteikts trūcīgas ģimenes statuss.

(Tērvetes novada domes 30.01.2020. saistošo noteikumu Nr. 2 redakcijā)

V. Lēmumu pieņemšanas, apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtība

39. Lēmumi sociālās palīdzības pabalstu piešķiršanai vai atteikšanai tiek sagatavoti saskaņā ar Administratīvā procesa likumu un citiem tiesību aktiem, tos Dienesta vārdā izdod Dienesta vadītājs.

(Numerācija grozīta ar Tērvetes novada domes 22.02.2018. saistošajiem noteikumiem Nr. 5)

40. Dienests pēc pabalsta pieprasītāja iesnieguma saņemšanas 10 darba dienu laikā novērtē personas vajadzības pēc pabalsta un pieņem lēmumu par pabalsta piešķiršanu vai pabalsta piešķiršanas atteikumu.

(Numerācija grozīta ar Tērvetes novada domes 22.02.2018. saistošajiem noteikumiem Nr. 5)

41. Dienests pēc Administratīvā akta izdošanas informē personu par pieņemto lēmumu, norādot lēmuma apstrīdēšanas un pārsūdzības kārtību.

(Numerācija grozīta ar Tērvetes novada domes 22.02.2018. saistošajiem noteikumiem Nr. 5)

42. Dienesta pieņemtos lēmumus var apstrīdēt Tērvetes novada domē.

(Numerācija grozīta ar Tērvetes novada domes 22.02.2018. saistošajiem noteikumiem Nr. 5)

43. Tērvetes novada domes pieņemtos lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā likumā noteiktajā kārtībā.

(Numerācija grozīta ar Tērvetes novada domes 22.02.2018. saistošajiem noteikumiem Nr. 5)

VI. Noslēguma jautājumi

44. Ar saistošo noteikumu spēkā stāšanās dienu spēku zaudē Tērvetes novada pašvaldības 2014. gada 20. novembra saistošie noteikumi Nr. 15 "Par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par maznodrošinātu Tērvetes novadā".

(Numerācija grozīta ar Tērvetes novada domes 22.02.2018. saistošajiem noteikumiem Nr. 5)

45. Saistošie noteikumi stājas spēkā ar 2018. gada 1. janvāri.

(Numerācija grozīta ar Tērvetes novada domes 22.02.2018. saistošajiem noteikumiem Nr. 5)

Tērvetes novada domes priekšsēdētāja D. Reinika
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu vai maznodrošinātu un sociālās .. Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Tērvetes novada dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: 16Pieņemts: 30.11.2017.Stājas spēkā: 01.01.2018.Zaudē spēku: 21.10.2021.Publicēts: Laikam līdzi, 60, 11.01.2018.
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
298241
{"selected":{"value":"24.09.2021","content":"<font class='s-1'>24.09.2021.-20.10.2021.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"24.09.2021","iso_value":"2021\/09\/24","content":"<font class='s-1'>24.09.2021.-20.10.2021.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"14.01.2021","iso_value":"2021\/01\/14","content":"<font class='s-1'>14.01.2021.-23.09.2021.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"12.03.2020","iso_value":"2020\/03\/12","content":"<font class='s-1'>12.03.2020.-13.01.2021.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"05.09.2019","iso_value":"2019\/09\/05","content":"<font class='s-1'>05.09.2019.-11.03.2020.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"03.04.2019","iso_value":"2019\/04\/03","content":"<font class='s-1'>03.04.2019.-04.09.2019.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"06.12.2018","iso_value":"2018\/12\/06","content":"<font class='s-1'>06.12.2018.-02.04.2019.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"10.04.2018","iso_value":"2018\/04\/10","content":"<font class='s-1'>10.04.2018.-05.12.2018.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2018","iso_value":"2018\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2018.-09.04.2018.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
24.09.2021
424
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)