Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Dobeles novada domes saistošie noteikumi Nr. 6

Dobelē 2021. gada 31. augustā
Par sociālās palīdzības pabalstiem Dobeles novadā
Apstiprināti ar Dobeles novada domes
2021. gada 31. augusta lēmumu Nr. 99/7 (prot. Nr. 7)

Precizēti ar Dobeles novada domes
2021. gada 15. oktobra lēmumu Nr. 181/11 (prot. Nr. 11)

Izdoti saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma
3. panta otro daļu, 36. panta sesto daļu
(Dobeles novada domes 27.07.2023. saistošo noteikumu Nr. 22 redakcijā)
I. Vispārīgie jautājumi

1. Saistošie noteikumi (turpmāk – Noteikumi) nosaka sociālās palīdzības pabalstu veidus, to apmēru un saņemšanas kārtību mājsaimniecībām, kuras ir tiesīgas saņemt šos pabalstus, kā arī pieņemto lēmumu apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtību. Noteikumu mērķis ir sniegt materiālu atbalstu mājsaimniecībai, kura ir deklarējusi savu dzīvesvietu Dobeles novada pašvaldības administratīvajā teritorijā.

2. Dobeles novada pašvaldība piešķir šādus pamata sociālās palīdzības pabalstus:

2.1. garantētā minimālā ienākuma pabalstu;

2.2. mājokļa pabalstu.

3. Dobeles novada pašvaldība piešķir šādus papildu sociālās palīdzības pabalstus:

3.1. pabalstu krīzes situācijā;

3.2. pabalstu veselības aprūpes izdevumu apmaksai;

3.3. pabalstu bērna apģērbam un ar izglītību saistītu izdevumu apmaksai;

3.4. pabalstu ēdināšanas izdevumu segšanai pirmsskolas izglītības iestādē;

3.5. pabalstu izglītojamo ēdināšanai.

II. Garantētā minimālā ienākuma pabalsts

4. Garantētā minimālā ienākuma pabalstu aprēķina, piešķir un izmaksā mājsaimniecībai, kura ir deklarējusi savu dzīvesvietu Dobeles novada pašvaldības administratīvajā teritorijā.

5. Dobeles novada pašvaldībā garantētais minimālais ienākumu slieksnis ir atbilstošs Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 33. panta otrajā daļā noteiktajam.

(Grozīts ar Dobeles novada domes 27.07.2023. saistošajiem noteikumiem Nr. 22)

6. Garantētā minimālā ienākuma pabalstu aprēķina un piešķir atbilstoši Ministru kabineta 2020. gada 17. decembra noteikumiem Nr. 809 "Noteikumi par mājsaimniecības materiālās situācijas izvērtēšanu un sociālās palīdzības saņemšanu" uz Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā noteikto laikposmu.

III. Mājokļa pabalsts

7. Mājokļa pabalstu aprēķina, piešķir mājsaimniecībai, kura dzīvo un ir deklarējusi savu dzīvesvietu Dobeles novada pašvaldības administratīvajā teritorijā.

8. Mājokļa pabalstu piešķir un izmaksā Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā un Ministru kabineta 2020. gada 17. decembra noteikumos Nr. 809 "Noteikumi par mājsaimniecības materiālās situācijas izvērtēšanu un sociālās palīdzības saņemšanu" noteiktajā kārtībā.

(Grozīts ar Dobeles novada domes 27.07.2023. saistošajiem noteikumiem Nr. 22)

9. Mājokļa pabalsta apmēru aprēķina kā starpību starp garantēto minimālo ienākumu sliekšņu summu mājsaimniecībai, kas reizināta ar attiecīgu Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 35. panta piektajā daļā noteikto koeficientu, un normatīvajos aktos noteiktajiem izdevumiem par mājokli un mājsaimniecības kopējiem ienākumiem.

(Dobeles novada domes 27.07.2023. saistošo noteikumu Nr. 22 redakcijā)

IV. Pabalsts krīzes situācijā

10. Pabalstu krīzes situācijā piešķir mājsaimniecībai, kura ir deklarējusi savu dzīvesvietu Dobeles novada pašvaldības administratīvajā teritorijā un kurai katastrofas vai citu ārēju notikumu dēļ vairs nav iespēju izmantot ierastos problēmu risināšanas veidus, pati saviem spēkiem tā nespēj pārvarēt šo notikumu radītās sekas un tai ir nepieciešama materiāla palīdzība.

11. Pabalstu krīzes situācijā mājsaimniecībai piešķir, pamatojoties uz personas iesniegumu, kuram pievienoti krīzes situācijas apliecinoši dokumenti, aprēķins par zaudējuma apmēru un sociālā darbinieka atzinums.

12. Pabalstu piešķir, ja iesniegums saņemts ne vēlāk kā trīs mēnešu laikā no krīzes situācijas rašanās brīža.

13. Pabalstu krīzes situācijā piešķir līdz 2500,00 euro, neizvērtējot mājsaimniecības ienākumus.

V. Pabalsts veselības aprūpes izdevumu apmaksai

14. Pabalstu veselības aprūpes izdevumu apmaksai piešķir trūcīgai un maznodrošinātai mājsaimniecībai, kura ir deklarējusi savu dzīvesvietu Dobeles novada pašvaldības administratīvajā teritorijā.

15. Pabalstu veselības aprūpes izdevumu apmaksai piešķir mājsaimniecībai:

15.1. recepšu medikamentu un higiēnas medicīnisko preču iegādei;

15.2. briļļu iegādei, pamatojoties uz izsniegto recepti;

15.3. medicīnas speciālistu apmeklējumiem;

15.4. pacienta iemaksu un medicīnisko manipulāciju (injekcijas u.c.) veikšanai;

15.5. zobārstniecības, zobu protezēšanas un ortodontijas pakalpojumu saņemšanai.

16. Pabalstu veselības aprūpes izdevumu apmaksai piešķir, pamatojoties uz personas iesniegumu, kuram pievienotas izdevumu apliecinošu dokumentu kopijas, kurās norādīts personas vārds, uzvārds, personas kods, maksājuma mērķis, datums, summa, viena mēneša laikā no izdevumu rašanās brīža.

17. Pabalsta veselības aprūpes izdevumu apmaksai apmērs mājsaimniecībai kalendāra gadā līdz 100,00 euro, bet mājsaimniecībā, kurā ir bērni, papildus 12,00 euro par katru bērnu.

VI. Pabalsts bērna apģērbam un ar izglītību saistītu izdevumu apmaksai

18. Pabalstu bērna apģērbam un ar izglītību saistītu izdevumu apmaksai piešķir trūcīgai un maznodrošinātai mājsaimniecībai ar bērniem, kura ir deklarējusi savu dzīvesvietu Dobeles novada pašvaldības administratīvajā teritorijā.

19. Pabalstu bērna apģērbam un ar izglītību saistītu izdevumu apmaksai piešķir pamatojoties uz personas iesniegumu bērna apģērba, mācību līdzekļu un skolas piederumu iegādei vienu reizi kalendāra gadā.

20. Pabalsts bērna apģērbam un ar izglītību saistītu izdevumu segšanai ir 50,00 euro katram bērnam.

VII. Pabalsts ēdināšanas izdevumu segšanai pirmsskolas izglītības iestādē

21. Pabalstu ēdināšanas izdevumu segšanai pirmsskolas izglītības iestādē piešķir trūcīgai un maznodrošinātai mājsaimniecībai ar bērniem, kura ir deklarējusi savu dzīvesvietu Dobeles novada pašvaldības administratīvajā teritorijā.

22. Pabalstu ēdināšanas izdevumu segšanai pirmsskolas izglītības iestādē piešķir bērnam par katru pirmsskolas izglītības iestādes apmeklējuma dienu.

23. Pabalstu ēdināšanas izdevumu segšanai pirmsskolas izglītības iestādē piešķir, pamatojoties uz bērna vecāka iesniegumu.

24. Pabalsta apmērs ir līdz 1,95 euro dienā. Pabalsts tiek pārskaitīts pakalpojuma sniedzējam atbilstoši noslēgtajiem līgumiem un iesniegtajiem rēķiniem.

VIII. Pabalsts izglītojamo ēdināšanai

25. Pabalstu izglītojamo ēdināšanai piešķir trūcīgai un maznodrošinātai mājsaimniecībai ar bērniem, kura ir deklarējusi savu dzīvesvietu Dobeles novada pašvaldības administratīvajā teritorijā.

26. Pabalstu izglītojamo ēdināšanai piešķir izglītojamajam, kurš apmeklē vispārējās izglītības iestādi par katru apmeklēto mācību dienu.

27. Pabalstu izglītojamo ēdināšanai piešķir pamatojoties uz bērna vecāka iesniegumu.

28. Pabalsta apmērs ir līdz 1,42 euro dienā. Pabalsts tiek pārskaitīts ēdināšanas pakalpojumu sniedzējiem atbilstoši noslēgtajiem līgumiem un iesniegtajiem rēķiniem.

IX. Pabalstu piešķiršanas un atteikšanas kārtība

29. Šo Noteikumu 2. un 3. punktā minētos pabalstus izmaksā:

29.1. ieskaitot pabalstu pieprasītāja norādītajā kredītiestādes vai pasta norēķinu sistēmas kontā;

29.2. pārskaitot pakalpojuma sniedzējam;

29.3. izņēmuma gadījumos izmaksājot kasē skaidrā naudā.

30. Ja mājsaimniecība neatbilst Noteikumos noteiktajiem pabalsta saņemšanas nosacījumiem, Sociālais dienests pieņem lēmumu par atteikumu piešķirt pabalstu.

31. Sociālais dienests desmit darba dienu laikā no iesnieguma un visu nepieciešamo dokumentu saņemšanas dienas pieņem lēmumu par šo Noteikumu 2.1., 2.2., 3.2., 3.3., 3.4. un 3.5. apakšpunktā minētā pabalsta piešķiršanu vai par atteikumu piešķirt pabalstu.

32. Lēmumu par šo Noteikumu 3.1. apakšpunktā minētā pabalsta piešķiršanu pieņem ar Sociālā dienesta vadītājas rīkojumu izveidota komisija desmit darba dienu laikā no iesnieguma un visu nepieciešamo dokumentu saņemšanas dienas.

33. Šo Noteikumu 2. un 3. punktā minētos pabalstus izmaksā viena mēneša laikā no lēmuma par pabalsta piešķiršanu pieņemšanas dienas.

X. Lēmumu apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtība

34. Sociālā dienesta pieņemtos lēmumus vai faktisko rīcību var apstrīdēt Dobeles novada domē.

35. Dobeles novada domes pieņemtos lēmumus vai faktisko rīcību var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā.

XI. Noslēguma jautājumi

36. Līdz Auces novada Sociālā dienesta, Dobeles novada Sociālā dienesta un Tērvetes novada Sociālā dienesta reorganizācijai, bet ne ilgāk, kā līdz 2021. gada 31. decembrim lēmumus par Noteikumos minēto pabalstu piešķiršanu vai atteikumus piešķirt pabalstus pieņem un izmaksā:

36.1. Auces novada Sociālais dienests attiecībā uz mājsaimniecībām, kuras deklarētas bijušajā Auces novada administratīvajā teritorijā;

36.2. Dobeles novada Sociālais dienests attiecībā uz mājsaimniecībām, kuras deklarētas bijušajā Dobeles novada administratīvajā teritorijā;

36.3. Tērvetes novada Sociālais dienests attiecībā uz mājsaimniecībām, kuras deklarētas bijušajā Tērvetes novada administratīvajā teritorijā.

37. Atzīt par spēku zaudējušiem:

37.1. Auces novada pašvaldības 2017. gada 25. oktobra saistošos noteikumus Nr. 8 "Par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu vai maznodrošinātu un sociālās palīdzības pabalstiem Auces novada pašvaldībā";

37.2. Dobeles novada pašvaldības 2017. gada 26. oktobra saistošos noteikumus Nr. 8 "Par sociālās palīdzības pabalstiem Dobeles novadā";

37.3. Dobeles novada pašvaldības 2017. gada 26. oktobra saistošos noteikumus Nr. 9 "Par pabalstu krīzes situācijā Dobeles novadā".

37.4. Tērvetes novada pašvaldības 2017. gada 30. novembra saistošos noteikumus Nr. 16 "Par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu vai maznodrošinātu un sociālās palīdzības pabalstiem Tērvetes novada pašvaldībā".

Dobeles novada domes priekšsēdētājs I. Gorskis
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Par sociālās palīdzības pabalstiem Dobeles novadā Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Dobeles novada dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: 6Pieņemts: 31.08.2021.Stājas spēkā: 21.10.2021.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 203, 20.10.2021. OP numurs: 2021/203.8
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
326962
{"selected":{"value":"09.09.2023","content":"<font class='s-1'>09.09.2023.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"09.09.2023","iso_value":"2023\/09\/09","content":"<font class='s-1'>09.09.2023.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"21.10.2021","iso_value":"2021\/10\/21","content":"<font class='s-1'>21.10.2021.-08.09.2023.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
09.09.2023
424
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"