Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Ministru kabineta 2020. gada 25. augusta noteikumus Nr. 538 "Kārtība, kādā valsts finansē darba samaksu pedagogiem privātajās izglītības iestādēs".
Ministru kabineta noteikumi Nr. 420

Rīgā 2017. gada 25. jūlijā (prot. Nr. 37 29. §)
Kārtība, kādā valsts finansē darba samaksu pedagogiem privātajās izglītības iestādēs
Izdoti saskaņā ar Izglītības likuma 14. panta 3. punktu
un 59. panta otro daļu un Vispārējās izglītības likuma
4. panta 3.punktu

1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā valsts finansē darba samaksu pedagogiem, kuri privātajās izglītības iestādēs (turpmāk – izglītības iestāde) īsteno pirmsskolas izglītības programmas bērniem no piecu gadu vecuma līdz pamatizglītības ieguves uzsākšanai, akreditētas pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības programmas.

2. Valsts budžeta dotāciju (turpmāk – dotācija) pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām izglītības iestāde saņem, ja tā Valsts izglītības informācijas sistēmā līdz kārtējā gada 5. septembrim ir ievadījusi un apstiprinājusi informāciju par bērnu, skolēnu un audzēkņu skaitu kārtējā gada 1. septembrī (pa klasēm (grupām) un izglītības programmām), kuriem saskaņā ar Izglītības likuma 3. pantu ir tiesības uz izglītību.

3. Izglītības un zinātnes ministrija vai attiecīgās nozares ministrija aprēķina un sadala izglītības iestādei dotāciju pedagogiem, kuriem profesionālās darbības kvalitātes pakāpi apliecinošs dokuments izsniegts līdz 2017. gada 9. augustam, ņemot vērā:

3.1. informāciju par pedagogu mēneša darba likmju skaitu kārtējā gada 1. septembrī, ko izglītības iestādes ir ievadījušas un apstiprinājušas Valsts izglītības informācijas sistēmā līdz attiecīgā gada 5. septembrim;

3.2. piemaksas apmēru atbilstoši Izglītības likuma pārejas noteikumu 59. punktam;

3.3. valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas.

(MK 14.08.2018. noteikumu Nr. 528 redakcijā)

3.1 Izglītības un zinātnes ministrija vai attiecīgās nozares ministrija aprēķina un sadala papildu finansējumu attiecīgajam gadam apstiprinātā finansējuma ietvaros (izņemot finansējumu bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanā nodarbināto pirmsskolas izglītības pedagogu darba samaksai) ne mazāk kā 14,5 procentu apmērā no mācību stundu plāna īstenošanai aprēķinātās dotācijas samaksai par pedagogu papildu pienākumiem, pedagogu profesionālās darbības kvalitātes piemaksām pedagogiem, kuri ir ieguvuši 1., 2. un 3. kvalitātes pakāpi no 2017. gada 10. augusta, kā arī pedagoga mēneša darba algas likmes palielināšanai.

(MK 14.08.2018. noteikumu Nr. 528 redakcijā)

3.Izglītības un zinātnes ministrija vai attiecīgās nozares ministrija aprēķina un sadala papildu finansējumu attiecīgajam gadam apstiprinātā finansējuma ietvaros bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanā nodarbināto pirmsskolas izglītības pedagogu profesionālās darbības kvalitātes piemaksām pedagogiem, kuri ir ieguvuši 1., 2. un 3. kvalitātes pakāpi no 2017. gada 10. augusta, līdz trīs procentiem no mācību stundu plāna īstenošanai aprēķinātās dotācijas.

(MK 14.08.2018. noteikumu Nr. 528 redakcijā)

4. Izglītības un zinātnes ministrija vai attiecīgās nozares ministrija, pamatojoties uz šo noteikumu 2. punktā minēto informāciju par bērnu un skolēnu skaitu, aprēķina dotāciju pedagogu darba samaksai par periodu no kārtējā gada 1. septembra līdz 31. decembrim un par periodu no nākamā gada 1. janvāra līdz nākamā gada 31. augustam.

(MK 14.08.2018. noteikumu Nr. 528 redakcijā)

5. Izglītības un zinātnes ministrija nosaka dotācijas apmēru izglītības iestādei, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmas bērniem no piecu gadu vecuma līdz vispārējās pamatizglītības ieguves uzsākšanai un akreditētas pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības programmas, atbilstoši normatīvajam aktam par valsts budžeta mērķdotāciju pedagogu darba samaksai pašvaldību vispārējās izglītības iestādēs un valsts augstskolu vispārējās izglītības iestādēs.

6. Izglītības un zinātnes ministrija normēto skolēnu (bērnu) skaita attiecību pret vienu pedagoga mēneša darba algas likmi aprēķina atbilstoši normatīvajos aktos par valsts budžeta mērķdotāciju pedagogu darba samaksai pašvaldību vispārējās izglītības iestādēs un valsts augstskolu vispārējās izglītības iestādēs noteiktajiem zemākajiem koeficientiem. Aprēķinot normētā skolēnu skaita attiecību pret vienu pedagoga mēneša darba algas likmi tālmācības izglītības programmās, piemēro proporciju 16,5 : 1.

7. Izglītības un zinātnes ministrija vai attiecīgās nozares ministrija nosaka dotācijas apmēru izglītības iestādei, kas īsteno akreditētas profesionālās pamatizglītības programmas, atbilstoši normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā aprēķina un sadala valsts budžeta mērķdotāciju pedagogu darba samaksai pašvaldību izglītības iestādēs, kurās īsteno profesionālās pamatizglītības, arodizglītības un profesionālās vidējās izglītības programmas.

8. Izglītības un zinātnes ministrs vai attiecīgās nozares ministrs izdod rīkojumu par dotācijas sadali, un Izglītības un zinātnes ministrija vai attiecīgās nozares ministrija pārskaita finansējumu konkrētai izglītības iestādei uz izglītības iestādes dibinātāja kontu Valsts kasē, kuru izglītības iestāde drīkst izmantot tikai no Izglītības un zinātnes ministrijas vai attiecīgās nozares ministrijas saņemtā finansējuma administrēšanai. 

9. Lai saņemtu dotāciju, izglītības iestāde vai izglītības iestādes dibinātājs ar Izglītības un zinātnes ministriju vai attiecīgās nozares ministriju slēdz līgumu par piešķirto valsts budžeta līdzekļu izlietošanu.

10. Izglītības iestāde vai izglītības iestādes dibinātājs līdz kārtējā gada 20. septembrim sagatavo pārskatu par dotācijas izlietojumu (turpmāk – pārskats) (pielikums) par periodu no kārtējā gada 1. janvāra līdz 31. augustam un līdz nākamā gada 20. janvārim – par periodu no iepriekšējā gada 1. septembra līdz 31. decembrim un iesniedz to ministriju, centrālo valsts iestāžu un pašvaldību budžeta pārskatu informācijas sistēmā (ePārskatu sistēmā). Izglītības un zinātnes ministrija vai attiecīgās nozares ministrija viena mēneša laikā pārbauda ePārskatu sistēmā iesniegtos pārskatus un akceptē tos vai, ja nepieciešams, nosūta iesniedzējam precizēšanai.

(MK 14.08.2018. noteikumu Nr. 528 redakcijā)

11. Izglītības un zinātnes ministrijai attiecībā uz šo noteikumu 8. punktā minēto kontu ir pieejas tiesības skatīšanās režīmā budžeta elektroniskajā norēķinu sistēmā "eKase".

12. Izglītības iestādes dibinātājs, veicot pārskaitījumus no konta Valsts kasē uz izglītības iestādes vai tās dibinātāja kredītiestādēs atvērtajiem norēķinu kontiem, iesniedz Izglītības un zinātnes ministrijā vai attiecīgās nozares ministrijā informāciju par naudas līdzekļu izlietojumu, pievienojot paskaidrojumu un kredītiestādē atvērtā konta izrakstu vai maksājumu apliecinošus dokumentus, ko ar parakstu apliecinājis izglītības iestādes dibinātājs vai viņa pilnvarota persona. 

13. Izglītības iestādes dibinātājs vai viņa pilnvarota persona, ePārskatu sistēmā apstiprinot pārskatu par dotācijas izlietojumu, apliecina, ka dotācija izlietota atbilstoši mērķim – pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām.

14. Izglītības un zinātnes ministrija vai attiecīgās nozares ministrija ir tiesīga:

14.1. grozīt izglītības iestādei noteikto dotācijas apmēru, ja valsts budžetā kārtējam gadam tiek grozīts šim mērķim paredzēto līdzekļu apmērs;

14.2. pārtraukt dotācijas izmaksu, ja:

14.2.1. izglītības iestādei ir anulēta pamatizglītības vai vidējās izglītības programmas akreditācija vai beidzies tās termiņš;

14.2.2. izglītības iestādei ir anulēta attiecīgās programmas īstenošanai izsniegtā licence;

14.2.3. izglītības iestāde nav iesniegusi pārskatu par dotācijas izlietojumu šo noteikumu 10. punktā minētajos termiņos un kārtībā vai ministrija nav akceptējusi minēto pārskatu;

14.3. samazināt nākamā perioda dotācijas apmēru par pārskata periodā neizlietoto summu, ja naudas līdzekļu atlikums kontā Valsts kasē pārsniedz vienam mēnesim piešķirtās dotācijas apmēru;

14.4. samazināt nākamā perioda dotācijas apmēru par pārskata periodā neizlietoto summu, ja atlikums pēc faktiskā izlietojuma pēc uzkrāšanas principa pārsniedz vienam mēnesim piešķirtās dotācijas apmēru;

14.5. pieprasīt izglītības iestādei 30 dienu laikā atmaksāt valsts budžetā nepamatoti izlietoto dotāciju.

(Grozīts ar MK 14.08.2018. noteikumiem Nr. 528)

15. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2016. gada 15. jūlija noteikumus Nr. 476 "Kārtība, kādā valsts finansē darba samaksu pedagogiem privātajās izglītības iestādes" (Latvijas Vēstnesis, 2016, 140. nr.).

16. Noteikumi stājas spēkā 2017. gada 1. septembrī.

Ministru prezidenta vietā –
aizsardzības ministrs Raimonds Bergmanis

Izglītības un zinātnes ministrs Kārlis Šadurskis
Pielikums
Ministru kabineta
2017. gada 25. jūlija
noteikumiem Nr. 420
Pārskats par valsts budžeta dotācijas izlietojumu

Veidlapa Nr. IZM_PRIV_PED

Datu apkopošanas pamatojums – Ministru kabineta 2017. gada 25. jūlija noteikumi Nr. 420 "Kārtība, kādā valsts finansē darba samaksu pedagogiem privātajās izglītības iestādēs" dod tiesības pieprasīt šos datus

Pārskats par valsts budžeta dotācijas izlietojumu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām privātajās izglītības iestādēs

 

 

KODI

 

(izglītības iestādes nosaukums)
 

 

(izglītības iestādes dibinātājs)
 

 

(pārskata periods) 
 

 

(euro, centi)

Klasifikācijas kods

Rādītāja nosaukums

Naudas plūsma
(konta apgrozījuma pārskats)

Faktiski izlietots pēc uzkrāšanas principa*

NL_SAKAtlikums uz pārskata (dotācijas) perioda sākumu

 

 

21.7.0.0Pārskata periodā ieskaitītās dotācijas apmērs pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām

 

 

Izd_KOPIzdevumi kopā  
1100Atalgojums

 

 

1210Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas

 

 

NL_BEIGAtlikums uz pārskata perioda beigām**  
    
Paskaidrojums:   
Faktiskais atlikums uz pārskata perioda beigām pēc uzkrāšanas principa

Kods

Paskaidrojums

Summa

 
NL_BEIG   
    
Naudas līdzekļu atlikums (konta izraksts) uz pārskata perioda beigām

Kods

Paskaidrojums

Summa

 
NL_BEIG   
Piezīmes.

1. * Uzkrāšanas princips – ieņēmumus un izdevumus norāda, ņemot vērā to rašanās laiku, nevis naudas saņemšanas vai izdošanas laiku. Neatkarīgi no maksājuma vai rēķina saņemšanas datuma norāda ar pārskata periodu saistītos ieņēmumus un izdevumus (norāda faktiski aprēķināto atalgojumu un darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas).

2. ** Atlikums uz pārskata perioda beigām (euro) = Atlikums uz pārskata (dotācijas) perioda sākumu (euro) + Pārskata periodā ieskaitītās dotācijas apmērs pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām (euro) – Izdevumi kopā (euro).

 

 

Apliecinu, ka valsts budžeta dotācija izlietota pedagogu darba samaksai un
valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām


(izglītības iestādes dibinātājs vai viņa pilnvarota persona)

Izglītības un zinātnes ministrs Kārlis Šadurskis
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Kārtība, kādā valsts finansē darba samaksu pedagogiem privātajās izglītības iestādēs Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 420Pieņemts: 25.07.2017.Stājas spēkā: 01.09.2017.Zaudē spēku: 01.09.2020.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 153, 03.08.2017. OP numurs: 2017/153.1
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozījumi
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Citi saistītie dokumenti
292603
{"selected":{"value":"01.09.2018","content":"<font class='s-1'>01.09.2018.-31.08.2020.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"01.09.2018","iso_value":"2018\/09\/01","content":"<font class='s-1'>01.09.2018.-31.08.2020.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.09.2017","iso_value":"2017\/09\/01","content":"<font class='s-1'>01.09.2017.-31.08.2018.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
01.09.2018
87
1
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"