Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Tiesību akts ir zaudējis spēku.
Talsu novada domes saistošie noteikumi Nr. 59

Talsos 2009. gada 17. decembrī (prot. Nr. 17, 35. §, lēm. Nr. 509)
Par sociālajiem pakalpojumiem Talsu novada pašvaldībā
Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
41. panta pirmās daļas 1. punktu un
Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma
3. panta otro un trešo daļu
1. Vispārīgie noteikumi

1.1. Saistošie noteikumi nosaka Talsu novada pašvaldības (turpmāk – pašvaldība) nodrošināto sociālo pakalpojumu (turpmāk – pakalpojumi) veidus un apmēru, pakalpojumu saņemšanas un samaksas kārtību personām (ģimenēm), kuras ir tiesīgas saņemt šos pakalpojumus, kā arī lēmumu par pakalpojumu piešķiršanu vai atteikumu apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtību.

1.2. Pakalpojumu sniegšanas mērķis ir palīdzēt personai, ģimenei un personu grupai risināt sociālās problēmas, nodrošināt pamatvajadzību apmierināšanu un veicināt viņu iekļaušanos sabiedrībā.

1.3. Pakalpojumu uzdevumi ir nodrošināt personai tiesības dzīvot pēc iespējas neatkarīgi sev ierastajā vidē un sniegt sociālo atbalstu atbilstoši personas funkcionēšanas spēju līmenim un veicināt personas atbildību par savu dzīvi.

1.4. Sociālos pakalpojumus nodrošina klienta dzīvesvietā vai iespējami tuvu tai, un tikai tad, ja šāds pakalpojumu apjoms nav pietiekams, tiek nodrošināta sociālā aprūpe un sociālā rehabilitācija ilgstošas aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā.

1.5. Tiesības saņemt pašvaldības nodrošinātos pakalpojumus ir personai:

1.5.1. kura deklarējusi savu pamatdzīvesvietu pašvaldības administratīvajā teritorijā;

1.5.2. citām normatīvos aktos noteiktajām personām, ja tās nonākušas krīzes situācijā (bērniem, personas bez noteiktas dzīves vietas).

1.5.3. kurai saskaņā ar Talsu novada sociālā dienesta (turpmāk tekstā – sociālā dienesta) sociālā darba speciālista (turpmāk tekstā - speciālista) veiktu personas individuālo vajadzību un resursu novērtējumu nepieciešams noteikta veida sociālais pakalpojums atbilstoši normatīvajos aktos noteiktā kārtībā.

1.6. Pašvaldība sniedz vai nodrošina šādus pakalpojumus:

1.6.1. sociālā darba pakalpojums;

1.6.2. diennakts uzturēšanās pakalpojumi krīzes situācijās;

1.6.3. sociālā atbalsta pakalpojumi;

1.6.4. asistenta pakalpojums;

1.6.5. aprūpe mājās pakalpojums un materiālais atbalsts aprūpei;

1.6.6. patversmes pakalpojums;

1.6.7. daudzfunkcionālā sociālā pakalpojuma centra pakalpojums;

1.6.8. dienas centra pakalpojumi;

1.6.9. dienas aprūpes centra pakalpojumi pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem;

1.6.10. specializētā autotransporta pakalpojums;

1.6.11. higiēnas pakalpojums;

1.6.12. ilgstošas sociālā aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumi institūcijā bērniem;

1.6.13. ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumi institūcijā pilngadīgām personām;

1.6.14. īslaicīgas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumi institūcijā pilngadīgām personām;

1.6.15. atelpas brīža pakalpojums;

1.6.16. Sociālā atbalsta grupas pakalpojums.

(Talsu novada domes 26.10.2017. saistošo noteikumu Nr. 25 redakcijā)

1.7. Ja pašvaldības administratīvajā teritorijā nav attiecīgo institūciju pieprasīto pakalpojumu sniegšanai, sociālais dienests slēdz līgumus ar pakalpojumu sniedzējiem, kas reģistrējušies Latvijas Republikas Labklājības ministrijas Sociālo pakalpojumu sniedzēju reģistrā, citu pašvaldību administratīvajā teritorijā. Ja pakalpojumi pilnībā vai daļēji tiek finansēti no pašvaldības budžeta, tad pakalpojuma cena, kopējā līguma summa, norādot pašvaldības daļu un klienta daļu, tiek noteikta līgumā.

1.8. Pašvaldība normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā izvērtē personu statusu atbilstību valsts finansētu pakalpojumu saņemšanai.

2. Pakalpojumu pieprasīšanas, saņemšanas un samaksas kārtība

2.1. Pakalpojumus persona vai viņas likumiskais pārstāvis pieprasa sociālajā dienestā vai pie sociālā darba speciālista sociālā dienesta attālinātajos klientu pieņemšanas punktos atbilstoši personas deklarētajai pamatdzīvesvietai.

2.2. Lai saņemtu pakalpojumus, persona vai viņas likumiskais pārstāvis iesniedz dokumentus, pakalpojumu sniedzējs veic tam noteiktās darbības un pieņem lēmumu atbilstoši Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma un Ministru kabineta noteiktai sociālo pakalpojumu saņemšanas kārtībai.

(Grozīts ar Talsu novada domes 26.10.2017. saistošajiem noteikumiem Nr. 25)

2.3. No pašvaldības budžeta līdzekļiem pilnā apmērā tiek segtas šādu pakalpojumu izmaksas:

2.3.1. sociālā darba pakalpojums;

2.3.2. diennakts uzturēšanās pakalpojumi krīzes situācijās;

2.3.3. sociālā atbalsta pakalpojumi;

2.3.4. daudzfunkcionālā sociālā pakalpojuma centra pakalpojums;

2.3.5. dienas centra pakalpojumi;

2.3.6. dienas aprūpes centra pakalpojumi pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem;

2.3.7. atbalsta grupu pakalpojumi.

(Talsu novada domes 26.10.2017. saistošo noteikumu Nr. 25 redakcijā)

2.4. Ja persona (ģimene) vēlas saņemt 1.6.1., 1.6.2., 1.6.6. apakšpunktos norādītos pakalpojumus, tai jāvēršas tieši pie šo pakalpojumu sniedzēja. Šo pakalpojumu saņemšanas kārtība noteikta šo saistošo noteikumu 5., 5.1, 7. nodaļās.

(Talsu novada domes 26.10.2017. saistošo noteikumu Nr. 25 redakcijā)

2.5. Pakalpojumus, kas nav minēti šo saistošo noteikumu 2.3. punktā, daļēji vai pilnā apmērā apmaksā persona vai tās likumīgais apgādnieks un/vai pašvaldība saskaņā ar Ministru kabineta noteikto pakalpojumu samaksas kārtību vai domes lēmumu.

2.6. Lēmumu par 1.6.2., 1.6.4. un 1.6.6. punktā norādītajiem pakalpojumu piešķiršanu vai atteikšanu pieņem sociālā dienesta vadītājs, pēc atbildīgā sociālā darbinieka veiktā pakalpojumu saņēmēja individuālo vajadzību novērtēšanas.

(Talsu novada domes 26.10.2017. saistošo noteikumu Nr. 25 redakcijā)

2.7. (Svītrots ar Talsu novada domes 01.03.2012. saistošajiem noteikumiem Nr. 6)

2.8. Lēmumu par 1.6.8. punktā norādītā pakalpojuma piešķiršanu vai atteikšanu pieņem Bāriņtiesa.

2.9. Krīzes situāciju risināšanai sociālais dienests var lemt par atbilstoša aprūpes pakalpojuma sniegšanu par pašvaldības līdzekļiem.

(Talsu novada domes 26.10.2017. saistošo noteikumu Nr. 25 redakcijā)

3. Pakalpojumu saņēmēja tiesības un pienākumi

3.1. Pakalpojumu saņēmējam ir tiesības:

3.1.1. bez maksas saņemt informāciju par pašvaldības sniegtajiem pakalpojumiem un to saņemšanas nosacījumiem un kārtību;

3.1.2. izvēlēties pakalpojuma sniedzēju, ja nepieciešamo pakalpojumu sniedz vairāki pakalpojumu sniedzēji;

3.1.3. normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā apstrīdēt un pārsūdzēt lēmumu par pakalpojumu;

3.1.4. iesniegt priekšlikumus un sūdzības par pakalpojumu kvalitāti un klienta tiesību neievērošanu.

(Grozīts ar Talsu novada domes 26.10.2017. saistošajiem noteikumiem Nr. 25)

3.2. Pakalpojumu saņēmējam ir pienākums:

3.2.1. aktīvi iesaistīties savas sociālās problēmas risināšanā, noslēdzot vienošanos par līdzdarbības pienākumiem;

3.2.2. sniegt patiesas ziņas par sevi, sadarboties ar sociālo dienestu savas sociālās situācijas novērtēšanā un pildīt sociālā dienesta ieteikumus šīs situācijas uzlabošanai;

3.2.3. noslēgt līgumu par pakalpojuma saņemšanu;

3.2.4. ievērot pakalpojuma sniedzēja noteikto pakalpojuma saņemšanas kārtību un iekšējās kārtības noteikumus;

3.2.5. maksāt par pakalpojumu normatīvajos aktos un līgumā par pakalpojuma saņemšanu noteiktajā kārtībā;

3.2.6. pakalpojuma saņemšanas brīdī neatrasties alkohola, narkotisko, psihotropo, toksisko vai citu apreibinošo vielu ietekmē;

3.2.7. atļaut sociālā darba speciālistam apsekot dzīvesvietu, ja sociālo pakalpojumu vai sociālās palīdzības saņemšana saistīta ar klienta materiālo resursu novērtēšanu vai dzīvesvietas apsekošana ir nepieciešama, veicot sociālo darbu ar klientu.

(Grozīts ar Talsu novada domes 01.03.2012. saistošajiem noteikumiem Nr. 6; 26.10.2017. saistošajiem noteikumiem Nr. 25)

4. Pakalpojumu sniedzēja tiesības un pienākumi

4.1. Pakalpojumu sniedzējam ir tiesības:

4.1.1. pieprasīt pakalpojuma sniegšanai nepieciešamo informāciju par klientu;

4.1.2. pieprasīt klientam ievērot līguma nosacījumus un iekšējās kārtības noteikumus;

4.1.3. lauzt līgumu ar personu, ja tā neievēro līguma nosacījumus;

4.1.4. noteikt klientam līdzdarbības pienākumus;

4.1.5. izvērtēt pakalpojuma kvalitāti;

4.1.6. izstrādāt priekšlikumus jaunu pakalpojumu ieviešanai.

4.2. Pakalpojumu sniedzējam ir pienākums:

4.3. reģistrēties Sociālo pakalpojumu sniedzēju reģistrā Ministru kabineta noteiktajā kārtībā;

4.4. nodrošināt pakalpojumus normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā;

4.5. sniegt personai informāciju par tiesībām saņemt pakalpojumus un to saņemšanas kārtību;

4.6. noslēgt līgumu ar klientu un/vai viņa apgādnieku (-iem) par pakalpojuma nodrošināšanu;

4.7. iepazīstināt personu ar ugunsdrošības un iekšējās kārtības noteikumiem institūcijā;

4.8. nodrošināt klientu datu aizsardzību;

4.9. sadarboties ar valsts, pašvaldības un citām institūcijām klientu pamatvajadzību risināšanā.

5. Sociālā darba pakalpojumi

5.1. Sociālais darbs nodrošina profesionālu darbību, lai palīdzētu personām, ģimenēm, personu grupām un sabiedrībai kopumā veicināt vai atjaunot savu spēju sociāli funkcionēt, radīt šai funkcionēšanai labvēlīgus apstākļus, kā arī veicināt sociālās atstumtības un riska faktoru mazināšanu, attīstot pašas personas resursus un iesaistot atbalsta sistēmas.

5.2. Sociālā darba pakalpojumu sniedz:

5.2.1.1. Sociālajā dienestā un/vai sociālā dienesta attālinātajos klientu pieņemšanas punktos pilsētu un pagastu pārvaldēs;

5.2.1.2. sociālās aprūpes un/vai sociālās rehabilitācijas pakalpojuma saņemšanas ietvaros;

5.2.1.3. ilgstošās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijās.

5.1 Diennakts uzturēšanās pakalpojumi krīzes situācijās

(Nodaļa Talsu novada domes 12.12.2013. saistošo noteikumu Nr. 49 redakcijā)

5.1 1. Diennakts uzturēšanās pakalpojumi krīzes situācijās (turpmāk – diennakts pakalpojumi) nodrošina drošu naktsmītni, atbalstu psiholoģiskās un sociālās stabilitātes atgūšanai indivīdam un ģimenei.

(Talsu novada domes 12.12.2013. saistošo noteikumu Nr. 49 redakcijā)

5.1 2. Tiesības saņemt diennakts pakalpojumus ir bērniem, sievietēm un sievietēm ar bērniem krīzes situācijā.

(Talsu novada domes 12.12.2013. saistošo noteikumu Nr. 49 redakcijā, kas grozīta ar 29.12.2016. saistošajiem noteikumiem Nr. 29)

5.1 3. Ja personai nepieciešami diennakts pakalpojumi, tā vēršas sociālajā dienestā, kurš lemj par pakalpojuma piešķiršanu, pamatojoties uz izvērtējumu par pakalpojuma nepieciešamību.

(Talsu novada domes 12.12.2013. saistošo noteikumu Nr. 49 redakcijā)

5.2 Sociālā atbalsta pakalpojumi

(Nodaļa Talsu novada domes 12.12.2013. saistošo noteikumu Nr. 49 redakcijā)

5.2 1. Sociālā atbalsta pakalpojumi ietver nodarbības bērna attīstības veicināšanai, atbalstu bērna aprūpes, audzināšanas un sociālo prasmju apguvei un uzturēšanai personām, kuras īsteno bērna ikdienas aizgādību.

(Talsu novada domes 12.12.2013. saistošo noteikumu Nr. 49 redakcijā)

5.2 2. Tiesības saņemt sociālā atbalsta pakalpojumus ir:

5.2 2.1. personām, kurām, nodrošinot bērna ikdienas aizgādību, ir nepietiekamas sociālās iemaņas, prasmes bērnu aprūpē un audzināšanā;

5.2 2.2. personām, kuru aizgādībā ir bērni ar funkcionāliem traucējumiem;

5.2 2.3. jauniešiem pēc ārpusģimenes aprūpes, iestājoties pilngadībai. Pēc personas, kas realizē vecāku varu un sociālā darbinieka izvērtējuma pakalpojumu var uzsākt saņemt trīs mēnešus pirms pilngadības sasniegšanas;

5.22.4. Sociālā atbalsta pakalpojumus 5.22. punktā minētajām personām piešķir līdz 8 (astoņām) stundām nedēļā.

(Talsu novada domes 12.12.2013. saistošo noteikumu Nr. 49 redakcijā, kas grozīta ar 29.12.2016. saistošajiem noteikumiem Nr. 29; 26.10.2017. saistošajiem noteikumiem Nr. 25)

5.2 3. Ja personai nepieciešami sociālā atbalsta pakalpojumi, tā vēršas sociālajā dienestā, kurš lemj par pakalpojuma piešķiršanu, pamatojoties uz izvērtējumu par pakalpojuma nepieciešamību.

(Talsu novada domes 12.12.2013. saistošo noteikumu Nr. 49 redakcijā)

5.24. Bērna attīstības veicināšanai nodrošina šādus pakalpojumus:

5.24.1. Montessori individuālās nodarbības bērniem ar funkcionāliem traucējumiem;

5.24.2. Mūzikas individuālās nodarbības bērniem ar funkcionāliem traucējumiem;

5.24.3. Smilšu terapijas individuālās nodarbības bērniem ar funkcionāliem traucējumiem;

5.24.4. Montessori un mūzikas grupu nodarbības bērniem ar funkcionāliem traucējumiem;

5.24.5. Fizioterapeita individuālās nodarbības bērniem ar īpašām vajadzībām un funkcionāliem traucējumiem;

5.24.6. Ergoterapeita individuālās nodarbības bērniem ar īpašām vajadzībām un funkcionāliem traucējumiem.

(Talsu novada domes 26.10.2017. saistošo noteikumu Nr. 25 redakcijā)

5.25. Pieejamā finansējuma ietvaros:

5.25.1. Bērniem ar funkcionāliem traucējumiem noteiktas 10 (desmit) apmaksātas nodarbības;

5.25.2. Pēc 10 (desmit) apmaksāto nodarbību apmeklēšanas bērniem ar funkcionāliem traucējumiem pēc Ģimeņu un bērnu attīstības centra "Brīnumiņš" starpdisciplionāras sapulces lēmuma un ārsta – neirologa slēdziena par nodarbību nepieciešamību tiek piešķirtas papildus 10 (desmit) apmaksātas nodarbības;

5.25.3. Bērniem ar īpašām vajadzībām noteikts neierobežots skaits nodarbību.

(Talsu novada domes 26.10.2017. saistošo noteikumu Nr. 25 redakcijā)

5.3 Asistenta pakalpojums

(Nodaļa Talsu novada domes 16.04.2015. saistošo noteikumu Nr. 11 redakcijā)

5.3 1. Pakalpojums tiek sniegts, lai veicinātu personu ar smagiem funkcionāliem traucējumiem sociālos kontaktus ārpus mājas, lai persona ar invaliditāti un funkcionāliem traucējumiem iespēju robežās pati varētu aktīvi iesaistīties dažādās sabiedriskās aktivitātēs.

(Talsu novada domes 16.04.2015. saistošo noteikumu Nr. 11 redakcijā)

5.3 2. Pakalpojums ietver asistenta pakalpojumus līdz 40 stundām nedēļā, lai palīdzētu personām:

5.3 2.1. nokļūšanai uz darbavietu, izglītības iestādi vai dienas aprūpes centru;

5.3 2.2. apmeklēt ārstniecības, valsts vai pašvaldības iestādes;

5.3 2.3. iesaistīties dažādos brīvā laika pavadīšanas, sporta spēļu un citos pasākumos.

(Talsu novada domes 16.04.2015. saistošo noteikumu Nr. 11 redakcijā)

5.3 3. Pakalpojumu piešķir Ministru kabineta noteiktajā kārtībā.

(Talsu novada domes 16.04.2015. saistošo noteikumu Nr. 11 redakcijā)

6. Aprūpe mājās pakalpojums un materiālais atbalsts aprūpei

(Nodaļa svītrota ar Talsu novada domes 11.07.2019. saistošajiem noteikumiem Nr. 21)

6.1. (Svītrots ar Talsu novada domes 11.07.2019. saistošajiem noteikumiem Nr. 21)

6.2. (Svītrots ar Talsu novada domes 11.07.2019. saistošajiem noteikumiem Nr. 21)

6.3. (Svītrots ar Talsu novada domes 11.07.2019. saistošajiem noteikumiem Nr. 21)

6.4. (Svītrots ar Talsu novada domes 11.07.2019. saistošajiem noteikumiem Nr. 21)

6.5. (Svītrots ar Talsu novada domes 11.07.2019. saistošajiem noteikumiem Nr. 21)

6.6.(Svītrots ar Talsu novada domes 11.07.2019. saistošajiem noteikumiem Nr. 21)

6.7. (Svītrots ar Talsu novada domes 11.07.2019. saistošajiem noteikumiem Nr. 21)

6.8. (Svītrots ar Talsu novada domes 11.07.2019. saistošajiem noteikumiem Nr. 21)

6.9. (Svītrots ar Talsu novada domes 11.07.2019. saistošajiem noteikumiem Nr. 21)

6.10. (Svītrots ar Talsu novada domes 11.07.2019. saistošajiem noteikumiem Nr. 21)

6.11. (Svītrots ar Talsu novada domes 28.11.2013. saistošajiem noteikumiem Nr. 48)

6.12. (Svītrots ar Talsu novada domes 11.07.2019. saistošajiem noteikumiem Nr. 21)

6.13. (Svītrots ar Talsu novada domes 26.10.2017. saistošajiem noteikumiem Nr. 25)

6.14. (Svītrots ar Talsu novada domes 11.07.2019. saistošajiem noteikumiem Nr. 21)

6.15. (Svītrots ar Talsu novada domes 11.07.2019. saistošajiem noteikumiem Nr. 21)

6.16. (Svītrots ar Talsu novada domes 26.10.2017. saistošajiem noteikumiem Nr. 25)

6.17. (Svītrots ar Talsu novada domes 11.07.2019. saistošajiem noteikumiem Nr. 21)

6.18. (Svītrots ar Talsu novada domes 11.07.2019. saistošajiem noteikumiem Nr. 21)

6.19. (Svītrots ar Talsu novada domes 11.07.2019. saistošajiem noteikumiem Nr. 21)

6.20. (Svītrots ar Talsu novada domes 11.07.2019. saistošajiem noteikumiem Nr. 21)

6.21. (Svītrots ar Talsu novada domes 11.07.2019. saistošajiem noteikumiem Nr. 21)

6.22. (Svītrots ar Talsu novada domes 11.07.2019. saistošajiem noteikumiem Nr. 21)

6.23. (Svītrots ar Talsu novada domes 11.07.2019. saistošajiem noteikumiem Nr. 21)

7. Patversmes pakalpojums

7.1. Patversmes pakalpojums (turpmāk – pakalpojums) ir maksas pakalpojums, kas nodrošina īslaicīgu diennakts uzturēšanos pilngadīgām personām bez patstāvīgas dzīves vietas (bezpajumtniekiem) vai krīzes situācijā nonākušām personām vai ģimenēm (turpmāk – klients).

7.2. Pakalpojums sevī ietver aprūpes pakalpojumus personas pamatvajadzību apmierināšanai ar diennakts uzturēšanos piemērotās telpās, ēdināšanas (vakariņu, brokastu), personiskās higiēnas iespēju nodrošināšanu un sociālā darba pakalpojumus, sociālo problēmu risināšanai.

7.3. Lai personu uzņemtu Patversmē, personai jāiesniedz iesniegums un jāuzrāda personu apliecinošs dokuments. Atsevišķos gadījumos personas var uzņemt patversmē bez personu apliecinošu dokumentu uzrādīšanas, ja persona objektīvu apstākļu dēļ tos nevar uzrādīt.

7.4. Trīs darba dienu laikā pēc uzņemšanas Patversmē klienta pienākums ir konsultēties ar sociālo darbinieku.

7.5. Pēc sociālā darbinieka pieprasījuma, klientam ir pienākums veikt profilaktisko pārbaudi saslimšanai ar akūtām infekcijas slimībām iesniedzot par to Patversmē izziņu.

7.6. Sociālais dienests pieņem lēmumu par sociālā pakalpojuma nepieciešamību un noslēdz līgumu ar klientu par sociālā pakalpojuma saņemšanu.

(Talsu novada domes 01.03.2012. saistošo noteikumu Nr. 6 redakcijā)

7.7. Klientam, uzturoties Patversmē, ir pienākums ievērot Patversmes iekšējās kārtības noteikumus un veikt līdzdalības maksājumu par katru Patversmē pavadīto diennakti, saskaņā ar domes lēmumu.

7.8. Persona var uzturēties Patversmē 30 diennaktis kārtējā gadā bez maksas. Ja persona pilda normatīvajos aktos noteiktos klientu līdzdarbības pienākumus, sociālais dienests, pamatojoties uz individuālo rehabilitācijas plānu, var pagarināt klienta bezmaksas uzturēšanās laiku Patversmē, nepārsniedzot 60 diennaktis kārtējā gadā.

(Talsu novada domes 26.10.2017. saistošo noteikumu Nr. 25 redakcijā)

7.9. Ja sociālā dienesta lēmuma darbības laikā klients neizmanto patversmes pakalpojumus, lai saņemtu sociālās rehabilitācijas pakalpojumus pēc līgumā noteiktā termiņa, sociālais dienests un klients veic grozījumus noslēgtajā līgumā un pagarina noteikto uzturēšanās termiņu par pārtrauktajām dienām.

(Talsu novada domes 01.03.2012. saistošo noteikumu Nr. 6 redakcijā)

7.10. Personas, kuras reģistrētas rindā pašvaldības palīdzības saņemšanai dzīvokļu jautājumā un ir bez noteiktas dzīvesvietas, var uzturēties Patversmē līdz dzīvojamās telpas piešķiršanai.

7.11. Patversmē var tikt uzņemtas bez noteiktas dzīves vietas vai krīzes situācijā nonākušas personas, kuru pēdējā deklarētā dzīves vieta ir cita pašvaldība, gadījumos, ja ir brīva vieta. Starp pašvaldībām tiek slēgts līgums par samaksas apjomu un kārtību normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

7.12. Atsevišķos gadījumos pēc Sociālā dienesta ierosinājuma Talsu novada dome var lemt par personas dzīvesvietas deklarēšanu patversmē līdz dzīvojamās telpas piešķiršanai.

(Talsu novada domes 29.04.2010. saistošo noteikumu Nr. 22 redakcijā)

8. Daudzfunkcionālā sociālo pakalpojumu centra pakalpojumi

(Nodaļas nosaukums Talsu novada domes 26.10.2017. saistošo noteikumu Nr. 25 redakcijā)

8.1. Daudzfunkcionālais sociālo pakalpojumu centrs sniedz informāciju un konsultācijas pašvaldības iedzīvotājiem par psihoaktīvo vielu lietošanas kaitējumu, tā mazināšanas iespējām un infekcijas slimību izplatības profilakses pasākumiem.

(Talsu novada domes 01.03.2012. saistošo noteikumu Nr. 6 redakcijā, kas grozīta ar 26.10.2017. saistošajiem noteikumiem Nr. 25)

8.2. Daudzfunkcionālais sociālo pakalpojumu centrs organizē un vada atkarību profilakses pasākumus – skolēniem, vecākiem, predisponētiem riska grupu pusaudžiem, līdzatkarīgajiem ģimenes locekļiem.

(Talsu novada domes 01.03.2012. saistošo noteikumu Nr. 6 redakcijā, kas grozīta ar 26.10.2017. saistošajiem noteikumiem Nr. 25)

8.3. Daudzfunkcionālais sociālo pakalpojumu centrs īsteno projektus, kas sekmē sociālo prasmju apguvi, atturēšanos no psihoaktīvo vielu lietošanas un infekcijas slimību izplatības ierobežošanu.

(Talsu novada domes 01.03.2012. saistošo noteikumu Nr. 6 redakcijā, kas grozīta ar 26.10.2017. saistošajiem noteikumiem Nr. 25)

8.4. Daudzfunkcionālais sociālo pakalpojumu centra pakalpojumi bez izmitināšanas nodrošina sociālās rehabilitācijas programmas īstenošanu, kas ietver sociālo prasmju un darba prasmju attīstīšanas pasākumu kopumu, veicinot personas sociālā statusa atgūšanu, iekļaušanos darba tirgū un sabiedrībā, kā arī novēršot citu faktoru izraisītās negatīvās sociālās sekas personas dzīvē saskaņā ar individuāli izstrādātu sociālās rehabilitācijas plānu.

(Talsu novada domes 01.03.2012. saistošo noteikumu Nr. 6 redakcijā, kas grozīta ar 26.10.2017. saistošajiem noteikumiem Nr. 25)

8.5. Tiesības saņemt daudzfunkcionālā sociālo pakalpojumu centra pakalpojumus ir personai, kurai brīvības atņemšanas soda izciešanas, atkarības un citu faktoru izraisīto negatīvo sociālo seku dēļ ir apgrūtināta iekļaušanās sabiedrībā, kā arī citām mērķa grupām.

(Talsu novada domes 26.10.2017. saistošo noteikumu Nr. 25 redakcijā)

9. Dienas centra pakalpojumi

9.1. Sociālā dienesta dienas centrs (turpmāk – dienas centrs) nodrošina pakalpojumus Talsu novada pensionāriem, invalīdiem un citām mazaizsargātām personu grupām.

9.2. Dienas centrs organizē sociālo resursu sistēmu piesaisti konkrētu indivīdu, sociālo grupu un sabiedrības sociālo problēmu risināšanā.

9.3. Dienas centrs organizē un veicina klientu sociālo prasmju attīstību, izglītošanu un brīvā laika pavadīšanas iespējas, klientu un viņu tuvinieku līdzdalību konkrētu sociālo problēmu risināšanā.

9.1 Dienas aprūpes centrs pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem

(Nodaļa Talsu novada domes 26.10.2017. saistošo noteikumu Nr. 25 redakcijā)

9.11. Dienas aprūpes centra pakalpojums pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem (turpmāk – Dienas aprūpes centra pakalpojums) nodrošina speciālistu atbalstu – sociālo aprūpi un sociālo rehabilitāciju, sociālo prasmju attīstīšanu un brīvā laika pavadīšanas iespējas, klientu un viņu tuvinieku līdzdalību konkrētu sociālo problēmu risināšanā.

(Talsu novada domes 26.10.2017. saistošo noteikumu Nr. 25 redakcijā)

9.12. Dienas aprūpes centra pakalpojumu sniedzējs klientam nodrošina:

9.12.1. uzraudzību un individuālu atbalstu;

9.12.2. palīdzību pašaprūpē atbilstoši nepieciešamībai;

9.12.3. sociālā darba un citu speciālistu konsultācijas;

9.12.4. individuālās un grupu nodarbības (pašaprūpes spēju, prasmju un iemaņu uzturēšanai/attīstīšanai, fizisko aktivitāšu, radošās, interešu u.c. nodarbības speciālistu vadībā) atbilstoši mērķa grupas vajadzībām;

9.12.5. informatīvi – izglītojošie pasākumi (brīvā laika attīstoša un saturiska pavadīšana – lekcijas, ekskursijas, kultūras pasākumi u.c.);

9.12.6. pastaigas svaigā gaisā.

(Talsu novada domes 26.10.2017. saistošo noteikumu Nr. 25 redakcijā)

9.13. Dienas aprūpes centrs klientam un viņa likumiskajam pārstāvim sniedz atbalstu sociālo problēmu risināšanā.

(Talsu novada domes 26.10.2017. saistošo noteikumu Nr. 25 redakcijā)

9.14. Dienas aprūpes centrā klientam tiek organizēta ēdināšana vienu reizi dienā vai nodrošināta iespēja ēst līdzi ņemto ēdienu.

(Talsu novada domes 26.10.2017. saistošo noteikumu Nr. 25 redakcijā)

10. Specializētā autotransporta pakalpojums

10.1. Specializētā autotransporta pakalpojuma (turpmāk – autotransporta pakalpojums) mērķis ir nodrošināt personas ar funkcionēšanas traucējumiem, kuras patstāvīgi nespēj izmantot sabiedrisko transportu, nokļūšanu nepieciešamajā vietā un veicināt šo personu pilnvērtīgāku funkcionēšanu un iekļaušanos sabiedrībā.

(Grozīts ar Talsu novada domes 29.12.2016. saistošajiem noteikumiem Nr. 29)

10.2. Autotransporta pakalpojums ir maksas pakalpojums, kuru nosaka dome.

10.3. Autotransporta pakalpojums ietver:

10.3.1. palīdzību personai iekļūt un izkļūt no transportlīdzekļa, veikt pasākumus personas drošībai pārvadāšanas laikā;

10.3.2. personas un tās pavadoņa transportēšanu, izņemot personas, kuras ir transportējamas guļus stāvoklī;

10.3.3. personas gaidīšanu pie ārstniecības vai citas iestādes.

10.4. Personai, kura izmanto autotransporta pakalpojumus, jānodrošina personīgais pavadonis, kas sniedz palīdzību personai iekļūt un izkļūt no dzīvesvietas un ārstniecības vai citas iestādes.

10.5. Autotransporta pakalpojumu bez maksas var izmantot:

10.5.1. trūcīgas personas – kalendārā gada laikā ar kopējo nobraukto kilometru skaitu, kas nepārsniedz 480 kilometrus;

10.5.2. maznodrošinātas personas – kalendārā gada laikā ar kopējo nobraukto kilometru skaitu, kas nepārsniedz 400 kilometrus;

10.5.3. (svītrots ar Talsu novada domes 29.04.2010. saistošajiem noteikumiem Nr. 22);

10.5.4. bērns, kura ģimenei ir noteikta atbilstība trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes statusam, nokļūšanai turp un atpakaļ līdz tuvākajai izglītības iestādei, kura var nodrošināt bērna veselības stāvoklim atbilstošu izglītības programmu;

10.5.5. persona ar invaliditāti līdz 24 gadu vecumam, kura ģimenei ir noteikta atbilstība trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes statusam, nokļūšanai līdz tuvākajai obligātās izglītības iestādei vai iestādei ar speciālām profesionālās izglītības programmām, kura var nodrošināt bērna veselības stāvoklim atbilstošu programmu.

(Grozīts ar Talsu novada domes 01.03.2012. saistošajiem noteikumiem Nr. 6; 26.10.2017. saistošajiem noteikumiem Nr. 25)

10.6. Brauciena mērķi prioritārā kārtībā:

10.6.1. vispārējās izglītības iestādes apmeklēšanai pašvaldības teritorijā – mācību gada laikā;

10.6.2. veselības aprūpes un sociālo pakalpojumu saņemšanai pašvaldības robežās;

10.6.3. veselības aprūpes un sociālo pakalpojumu saņemšanai ārpus pašvaldības robežām;

10.6.4. citi gadījumi personas pamatvajadzību nodrošināšanai.

10.7. Lēmumu par ārkārtas vai atsevišķu situāciju risināšanu par autotransporta pakalpojuma izmantošanu par pašvaldības līdzekļiem pieņem sociālā dienesta vadītājs.

(Talsu novada domes 01.03.2012. saistošo noteikumu Nr. 6 redakcijā)

10.8. Klients par saņemto autotransporta pakalpojumu maksā atbilstoši noslēgtajam līgumam starp klientu un sociālo dienestu.

(Talsu novada domes 01.03.2012. saistošo noteikumu Nr. 6 redakcijā)

10.9. Pirmoreiz pieprasot autotransporta pakalpojumu, persona iesniedz:

10.9.1. iesniegumu, kurā norāda brauciena mērķi, datumu, iespējamo pakalpojuma izmatošanas ilgumu;

10.9.2. invaliditāti apliecinoša dokumenta (invalīda apliecības) kopiju un primārās veselības aprūpes ārsta izsniegtu izziņu (veidlapa 027/u, kurā tiek norādīta nepieciešamība personai izmantot specializēto autotransportu, veselības aprūpes pakalpojuma nepieciešamība, veselības aprūpes iestāde, kas jāapmeklē, un apmeklējuma laiks).

(Talsu novada domes 01.03.2012. saistošo noteikumu Nr. 6 redakcijā)

10.10. Atkārtotā autotransporta pakalpojuma pieprasījuma gadījumā persona ar kustību traucējumiem var pieprasīt pakalpojumu telefoniski. Telefonisko pieprasījumu reģistrē sociālais dienests.

10.11. Gadījumā, ja persona vēlas atteikties no brauciena, par to jāpaziņo Sociālajam dienestam, ne vēlāk kā 2 stundas pirms pieteikumā minētā izbraukšanas laika.

10.12. Citu pašvaldību iedzīvotājiem autotransporta pakalpojuma izmantošana ir par pašvaldības noteikto maksu un pakalpojumu var sniegt, ja apmierināti visi Talsu novada pašvaldības iedzīvotāju pieprasījumi, kā arī pašiem jānodrošina personai pavadonis.

10.13. Lai citu pašvaldību iedzīvotāji saņemtu autotransporta pakalpojumu, sociālajā dienestā jāiesniedz:

10.13.1. iesniegumu, kurā norādīts brauciena mērķis, datums, laiks, iespējamais izmantošanas ilgums;

10.13.2. ja pakalpojumu apmaksā pašvaldība – pašvaldības izsniegtu apliecinājumu;

10.13.3. (svītrots ar Talsu novada domes 01.03.2012. saistošajiem noteikumiem Nr. 6);

10.13.4. invaliditāti apliecinoša dokumenta (invalīda apliecības) kopiju vai ģimenes ārsta izziņu, ka ir funkcionēšanas traucējumi.

(Grozīts ar Talsu novada domes 29.12.2016. saistošajiem noteikumiem Nr. 29)

10.14. Krīzes vai ārkārtas situācijā (stihiska nelaime, iepriekš neparedzami apstākļi) autotransporta pakalpojumu var izmantot ģimene (persona), ja radušos apstākļu dēļ, tā nespēj apmierināt savas pamatvajadzības.

(Talsu novada domes 29.04.2010. saistošo noteikumu Nr. 22 redakcijā)

10.15. Ja ģimenei (personai) pakalpojuma pieprasīšanas brīdī nav noteikta atbilstība trūcīgas vai maznodrošinātas personas statusam un persona nav pieprasījusi maksas pakalpojumu, sociālā darba speciālists veic ģimenes (personas) ienākumu un materiālā stāvokļa izvērtēšanu.

(Talsu novada domes 01.03.2012. saistošo noteikumu Nr. 6 redakcijā)

11. Higiēnas pakalpojums

11.1. Higiēnas pakalpojums ietver personiskās higiēnas pakalpojumus: veļas mazgāšanas, žāvēšanas un dušas izmantošanas iespējas.

11.2. Veļas mazgāšanu un žāvēšanu bez maksas var izmantot:

11.3. trūcīga persona/ trūcīga ģimene, katra persona vienu reizi mēnesī, bet ģimenei nepārsniedzot četras reizes mēnesī. Ja ģimenē ir seši un vairāk ģimenes locekļi, pakalpojumu papildus var izmantot divas reizes.

11.4. maznodrošināta persona/ maznodrošināta ģimene, katra persona vienu reizi mēnesī, bet ģimenei nepārsniedzot trīs reizes mēnesī. Ja ģimenē ir seši un vairāk ģimenes locekļi papildus var izmantot vienu reizi.

11.5. Dušu bez maksas var izmantot ne biežāk kā reizi nedēļā:

11.5.1. trūcīga persona/ trūcīgas ģimenes locekļi;

11.5.2. maznodrošināta persona/ maznodrošinātas ģimenes locekļi.

11.6. Sociālā darba speciālists trūcīgiem un maznodrošinātiem pašvaldības iedzīvotājiem sagatavo un izsniedz norīkojumu pakalpojumu saņemšanai.

11.7. Pārējām personām personiskās higiēnas pakalpojumi pieejami par maksu, ko nosaka dome.

12. Ilgstoša sociālā aprūpe un sociālā rehabilitācija institūcijā bērniem

12.1. Ilgstoša sociālā aprūpe un sociālā rehabilitācija institūcijā bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem nodrošina mājokli, aprūpi, audzināšanu un sociālo rehabilitāciju.

12.2. Tiesības saņemt ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu institūcijā bērniem ir:

12.2.1. bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem, ja bērna ārpusģimenes aprūpi nav iespējams nodrošināt audžuģimenē vai pie aizbildņa;

12.2.2. bārenim un bez vecāku gādības palikušam bērnam, sasniedzot pilngadību, līdz dzīvojamās telpas saņemšanai, ja viņš sekmīgi mācās (iegūst pamatizglītību vai profesionālo izglītību) un ievēro institūcijas iekšējās kārtības noteikumus.

13. Ilgstoša sociālā aprūpe un sociālā rehabilitācija institūcijā pilngadīgām personām

13.1. Ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumi institūcijā pensijas vecuma personām un personām ar invaliditāti nodrošina mājokli, nepieciešamā līmeņa sociālo aprūpi un sociālo rehabilitāciju.

(Grozīts ar Talsu novada domes 26.10.2017. saistošajiem noteikumiem Nr. 25)

13.2. Tiesības saņemt sociālos pakalpojumus institūcijā ir pensijas vecuma personām un personām ar funkcionāliem traucējumiem (ja nepieciešamais pakalpojuma apjoms pārsniedz aprūpei mājās vai dienas aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā noteikto apjomu), pilngadīgām personām ar smagiem un ļoti smagiem garīga rakstura traucējumiem, kurām nav nepieciešama atrašanās specializētā ārstniecības iestādē un kuru stāvoklis neapdraud apkārtējos (ja nepieciešamais pakalpojums pārsniedz aprūpei mājās, dienas aprūpes centrā, grupu mājā (dzīvoklī) noteikto sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojuma noteikto apjomu), kā arī gadījumos, ja sociālais pakalpojums personas vajadzībām konkrētajā situācijā ir atbilstošākais.

(Talsu novada domes 26.10.2017. saistošo noteikumu Nr. 25 redakcijā)

13.3. Pakalpojumu pirmkārt nodrošina personām ar sociālā dienesta lēmumu.

13.4. Sociālais dienests var lemt par sociālā pakalpojuma nepieciešamību personai, kura vecuma vai funkcionālo traucējumu dēļ nevar sevi aprūpēt pati un kura saskaņā ar Civillikumu nesaņem nepieciešamo aprūpi no tās apgādniekiem.

(Talsu novada domes 01.03.2012. saistošo noteikumu Nr. 6 redakcijā, kas grozīta ar 26.10.2017. saistošajiem noteikumiem Nr. 25)

13.1 Īslaicīgas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumi institūcijā pilngadīgām personām

(Nodaļa Talsu novada domes 28.12.2013. saistošo noteikumu Nr. 51 redakcijā)

13.1 1. Īslaicīgas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumi institūcijā pilngadīgām personām (turpmāk – īslaicīgas aprūpes pakalpojums) nodrošina terminētu diennakts aprūpi, sociālo rehabilitāciju un pagaidu dzīvesvietu:

13.1 1.1. personai, kurai nepieciešamais pakalpojuma apjoms pārsniedz aprūpei mājās noteikto apjomu;

13.1 1.2. personai, kuru ģimenes locekļi nespēj nodrošināt nepieciešamo aprūpi nodarbinātības vai citu iemeslu dēļ;

13.1 1.3. personai atveseļošanās periodā;

13.1 1.4. personai līdz pakalpojuma saņemšanai ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā;

13.1 1.5. personai krīzes situācijā.

(Talsu novada domes 28.12.2013. saistošo noteikumu Nr. 51 redakcijā)

13.1 2. Tiesības saņemt īslaicīgas aprūpes pakalpojumu ir personām, kurām īslaicīgas aprūpes pakalpojums ir piemērotākais sociālais pakalpojums saskaņā ar sociālā dienesta veiktu personas vajadzību pēc sociālajiem pakalpojumiem novērtējumu.

(Talsu novada domes 28.12.2013. saistošo noteikumu Nr. 51 redakcijā)

13.1 3. Klients vai viņa apgādnieks par saņemto īslaicīgas aprūpes pakalpojumu maksā atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai.

(Talsu novada domes 28.12.2013. saistošo noteikumu Nr. 51 redakcijā)

13.1 4. Ja klients vai viņa apgādnieks nespēj samaksāt par īslaicīgas aprūpes pakalpojumu, minētā pakalpojuma izmaksas tiek segtas no pašvaldības budžeta normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

(Talsu novada domes 28.12.2013. saistošo noteikumu Nr. 51 redakcijā)

13.1 5. Īslaicīgas aprūpes pakalpojumu par pašvaldības līdzekļiem var saņemt:

13.1 5.1. persona, kurai noteikta atbilstība trūcīgas vai maznodrošinātas personas (ģimenes) statusam un kurai nav likumīgu apgādnieku, vai kura saskaņā ar Civillikumu nesaņem nepieciešamo aprūpi no tās apgādniekiem;

13.1 5.2. persona, kuras vienīgais apgādnieks vai apgādnieki vecuma vai funkcionālo traucējumu dēļ nespēj nodrošināt aprūpi.

13.1 5.3. Ja īslaicīgas aprūpes pakalpojuma izmaksas tiek segtas no pašvaldības budžeta līdzekļiem, minētais pakalpojums personai tiek nodrošināts līdz 30 dienām kalendārajā gadā. Sociālajam dienestam ir tiesības personai pagarināt īslaicīgas aprūpes pakalpojuma saņemšanas termiņu līdz 60 dienām kalendārajā gadā, ja pakalpojumu klientam nav iespējams aizstāt ar citu sociālo pakalpojumu dzīvesvietā vai institūcijā.

(Talsu novada domes 28.12.2013. saistošo noteikumu Nr. 51 redakcijā)

13.1 6. (Svītrots ar Talsu novada domes 26.10.2017. saistošajiem noteikumiem Nr. 25)

13.1 7. Lai saņemtu īslaicīgas aprūpes pakalpojumu, persona sociālā pakalpojuma sniedzējam iesniedz šādus dokumentus:

13.1 7.1. stacionāra izraksta vai primārā veselības aprūpes ārsta izraksta "Izraksts no stacionāra pacienta/ambulatorā pacienta medicīniskās kartes" (veidlapa Nr. 027/u), kurā norādīta pakalpojuma nepieciešamība un kontrindikāciju neesība pakalpojuma saņemšanai (izraksta derīguma termiņš – 6 mēneši) kopiju;

13.1 7.2. sociālā dienesta sagatavotu personas vajadzību novērtējumu;

13.1 7.3. sociālā dienesta lēmumu;

13.1 7.4. sociālā pakalpojuma saņēmēja un/vai personas apgādnieka, citas fiziskas vai juridiskas personas iesniegumu, kurā iesnieguma iesniedzējs apņemas segt maksu par pakalpojumu pilnā apmērā.

(Talsu novada domes 28.12.2013. saistošo noteikumu Nr. 51 redakcijā, kas grozīta ar 29.12.2016. saistošajiem noteikumiem Nr. 29)

13.2 Atelpas brīža pakalpojums

(Nodaļa Talsu novada domes 26.10.2017. saistošo noteikumu Nr. 25 redakcijā)

13.21. Atelpas brīža pakalpojums kā īslaicīga sociālā aprūpe tiek nodrošināts nepilngadīgām personām ar funkcionāliem traucējumiem līdz 30 diennaktīm (nepārtraukti vai dalītā laika posmā) gadā.

(Talsu novada domes 26.10.2017. saistošo noteikumu Nr. 25 redakcijā)

13.22. Atelpas brīža pakalpojums ietver:

13.22.1. uzraudzību un individuālu atbalstu aprūpē atbilstoši nepieciešamībai;

13.22.2. palīdzību pašaprūpē un personīgās higiēnas nodrošināšanā;

13.22.3. speciālistu konsultācijas, ēdināšanu četras reizes dienā, pastaigas, saturīgu brīvā laika pavadīšanu;

13.22.4. izmitināšanu klienta vajadzībām pielāgotās telpās;

13.22.5. Atelpas brīža pakalpojums tiek nodrošināts atbilstoši Ministru kabineta 16.06.2015. noteikumu Nr. 313 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.2.2. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt kvalitatīvu institucionālai aprūpei alternatīvu sociālo pakalpojumu dzīvesvietā un ģimeniskai videi pietuvinātu pakalpojumu pieejamību personām ar invaliditāti un bērniem" 9.2.2.1. pasākuma "Deinstitucionalizācija" īstenošanas noteikumi" prasībām.

(Talsu novada domes 26.10.2017. saistošo noteikumu Nr. 25 redakcijā)

13.3 Sociālā atbalsta grupas pakalpojums

(Nodaļa Talsu novada domes 26.10.2017. saistošo noteikumu Nr. 25 redakcijā)

13.31. Pakalpojums tiek sniegts ar mērķi mazināt personas sociālo izolētību, saskatīt problēmu cēloni un attīstīt personas resursus, saņemot grupas atbalstu un problēmu risināšanas pieredzi.

(Talsu novada domes 26.10.2017. saistošo noteikumu Nr. 25 redakcijā)

13.32. Pakalpojums ietver nodarbības profesionāla grupas vadītāja klātbūtnē, saskaņā ar mērķa grupas vajadzībām atbilstošu programmu un nodarbību plānu.

(Talsu novada domes 26.10.2017. saistošo noteikumu Nr. 25 redakcijā)

13.33. Pakalpojums tiek nodrošināts, nokomplektējot grupu.

(Talsu novada domes 26.10.2017. saistošo noteikumu Nr. 25 redakcijā)

13.34. Pamatojoties uz sociālā darbinieka veiktu personas vajadzību izvērtējumu un atzinumu, pakalpojumu var piešķirt atkārtoti, iesaistot klientu citā atbalsta grupā.

(Talsu novada domes 26.10.2017. saistošo noteikumu Nr. 25 redakcijā)

14. Nosacījumi gadījumos par pakalpojuma sniegšanas pārtraukšanu vai atteikumu

14.1. Lēmumu par pakalpojumu sniegšanas pārtraukšanu vai atteikumu piešķirt pakalpojumu pieņem sociālais dienests, ja tiek konstatēts vismaz viens no apstākļiem:

14.1.1. rakstiski iesniegts klienta, viņa likumiskā pārstāvja vai sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijas vadītāja lūgums pārtraukt pakalpojuma sniegšanu;

14.1.2. mainīta klienta patstāvīgā dzīvesvieta uz citas pašvaldības administratīvo teritoriju;

14.1.3. lēmumā beidzies noteiktais pakalpojuma sniegšanas termiņš;

14.1.4. normatīvajos aktos noteiktā kārtībā, novērtējot personas pašaprūpes spējas, tiek konstatēts, ka persona var nodrošināt pašaprūpi pati saviem spēkiem, vai ja ar šo personu kopā dzīvojošie ģimenes locekļi vai citas personas, ar kurām tai ir kopēji izdevumi par uzturu un mitekli, var nodrošināt personai nepieciešamo aprūpi;

14.1.5. klients atguvis funkcionēšanas vai pašaprūpes spējas, un pakalpojums nav nepieciešams;

14.1.6. izbeidzas objektīvie apstākļi, kuru dēļ apgādnieks nespēja nodrošināt personas aprūpi un uzraudzību;

14.1.7. ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumus klientam var aizstāt ar pakalpojumiem dzīvesvietā;

14.1.8. sasniegts klienta sociālās rehabilitācijas plāna mērķis;

14.1.9. sniegtā pakalpojuma apjoms pārsniedz klientam nepieciešamā pakalpojuma apjomu;

14.1.10. klients tiek ievietots ilgstošas sociālās aprūpes vai sociālās rehabilitācijas institūcijā;

14.1.11. personai normatīvajos aktos noteiktā kārtībā ir noteiktas kontrindikācijas aprūpes pakalpojumu saņemšanai;

14.1.12. klients izsaka draudus vai apdraud pakalpojuma sniedzējinstitūcijas darbiniekus un/ vai klientus.

14.1.13. klients pakalpojuma saņemšanas brīdī ir alkohola, narkotisko, psihotropo, toksisko vai citu apreibinošo vielu ietekmē, izņemot Atkarību konsultāciju punkta klientus;

14.1.14. klients vai viņa likumiskais pārstāvis ļaunprātīgi pārkāpj vai nepilda līgumā par pakalpojuma sniegšanu noteiktās saistības;

14.1.15. persona/ klients nepilda normatīvajos aktos noteiktos līdzdarbības pienākumus;

14.1.16. persona/ klients ir noslēdzis uzturlīgumu;

14.1.17. iestājusies klienta nāve.

(Grozīts ar Talsu novada domes 26.10.2017. saistošajiem noteikumiem Nr. 25)

14.2. Pakalpojumu nesniedz vai tā sniegšanu pārtrauc līdz brīdim, kamēr beidzas apstākļi, kuri bijuši par pamatu pakalpojuma nesniegšanai vai pārtraukšanai, par to veicot ierakstus pakalpojumu sniegšanas dokumentācijā.

15. Lēmuma apstrīdēšanas un pārsūdzības kārtība

15.1. Ja pabalsta pieprasītājs nav apmierināts ar piešķirtā sociālā pakalpojuma apjomu vai sociālā pakalpojuma piešķiršana tiek atteikta, pakalpojuma pieprasītājs par to tiek informēts rakstiskā veidā, norādot pamatojumu un lēmuma apstrīdēšanas kārtību.

15.2. Ja sociālā pakalpojuma pieprasītājs nav apmierināts ar sociālā dienestā pieņemto lēmumu, tas ir tiesīgs mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās brīža sociālā dienesta lēmumu apstrīdēt Talsu novada domē.

(Grozīts ar Talsu novada domes 29.12.2016. saistošajiem noteikumiem Nr. 29)

15.3. Talsu novada domes lēmumu var pārsūdzēt mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās brīža Administratīvā rajona tiesā likumā noteiktajā kārtībā.

16. Noslēguma jautājumi

16.1. Ar šo saistošo noteikumu spēkā stāšanās dienu atzīt par spēku zaudējušiem Balgales pagasta padomes, Ģibuļu pagasta padomes, Īves pagasta padomes, Ķūļciema pagasta padomes, Laidzes pagasta padomes, Laucienes pagasta padomes, Lībagu pagasta padomes, Lubes pagasta padomes, Sabiles novada domes, Stendes pilsētas domes, Strazdes, Talsu pilsētas domes, Valdemārpils pilsētas domes, Valdgales pagasta padomes, Vandzenes pagasta padomes, Virbu pagasta padomes pieņemtos saistošos noteikumus, noteikumus, nolikumus un lēmumus par sociālo pakalpojumu piešķiršanu.

16.2. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc publicēšanas Talsu novada pašvaldības informatīvajā izdevumā "Talsu Novada Ziņas".

16.3. Saistošo noteikumu izpildi kontrolē Talsu novada domes sociālo un veselības jautājumu komiteja.

Talsu novada domes priekšsēdētājs M. Krotovs
Pielikums
Talsu novada domes 17.12.2009.
saistošajiem noteikumiem Nr. 59
"Par sociālajiem pakalpojumiem
Talsu novada pašvaldībā"
Aprūpe mājās pakalpojuma līmeņi un atbilstoši tiem veicamie uzdevumi

(Pielikums svītrots ar Talsu novada domes 01.03.2012. saistošajiem noteikumiem Nr. 6)

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Par sociālajiem pakalpojumiem Talsu novada pašvaldībā Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Talsu novada dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: 59Pieņemts: 17.12.2009.Stājas spēkā: 09.02.2010.Zaudē spēku: 01.10.2021.Publicēts: Talsu Novada Ziņas, 6, 01.02.2010.
Satura rādītājs
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
291630
{"selected":{"value":"08.08.2019","content":"<font class='s-1'>08.08.2019.-30.09.2021.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"08.08.2019","iso_value":"2019\/08\/08","content":"<font class='s-1'>08.08.2019.-30.09.2021.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"12.12.2017","iso_value":"2017\/12\/12","content":"<font class='s-1'>12.12.2017.-07.08.2019.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"02.02.2017","iso_value":"2017\/02\/02","content":"<font class='s-1'>02.02.2017.-11.12.2017.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"02.06.2015","iso_value":"2015\/06\/02","content":"<font class='s-1'>02.06.2015.-01.02.2017.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"18.02.2014","iso_value":"2014\/02\/18","content":"<font class='s-1'>18.02.2014.-01.06.2015.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"17.01.2014","iso_value":"2014\/01\/17","content":"<font class='s-1'>17.01.2014.-17.02.2014.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2014","iso_value":"2014\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2014.-16.01.2014.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"29.04.2012","iso_value":"2012\/04\/29","content":"<font class='s-1'>29.04.2012.-31.12.2013.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.07.2010","iso_value":"2010\/07\/01","content":"<font class='s-1'>01.07.2010.-28.04.2012.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"09.02.2010","iso_value":"2010\/02\/09","content":"<font class='s-1'>09.02.2010.-30.06.2010.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
08.08.2019
424
1
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"