Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Talsu novada domes saistošie noteikumi Nr. 6

Talsos 2012. gada 1. martā (prot. Nr. 4, 4. p., lēmums Nr. 109)

Par grozījumiem 17.12.2009. saistošajos noteikumos Nr. 59 "Par sociālajiem pakalpojumiem Talsu novada pašvaldībā"

Izdoti, pamatojoties uz likuma "Par pašvaldībām"
41. panta 1. daļas 1. punktu un
Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma
3. panta otro un trešo daļu

Izdarīt Talsu novada domes 17.12.2009. saistošajos noteikumos Nr. 59 "Par sociālajiem pakalpojumiem Talsu novada pašvaldībā" (turpmāk - noteikumi) šādus grozījumus:

1. Izteikt 1.6.5. apakšpunktu šādā redakcijā:

"1.6.5. sociālās rehabilitācijas centra pakalpojums;"

2. Izteikt 2.3.3. apakšpunktu šādā redakcijā:

"2.3.3. sociālās rehabilitācijas centra pakalpojums;"

3. Izslēgt 2.7. punktu.

4. Izteikt 3.2.6. apakšpunktu šādā redakcijā:

"3.2.6. pakalpojuma saņemšanas brīdī neatrasties alkohola, narkotisko, psihotropo, toksisko vai citu apreibinošo vielu ietekmē."

5. Izslēgt 6.12.5. punktu.

Izteikt 6.16. punktu šādā redakcijā:

"6.16. Ārkārtas vai atsevišķu situāciju risināšanai sociālais dienests var lemt par aprūpes pakalpojumu sniegšanu par pašvaldības līdzekļiem."

6. Izteikt 6.17. punktu šādā redakcijā:

"6.17. Aprūpes pakalpojums ir sadalīts četros aprūpes līmeņos, kas tiek noteikts katrai personai individuāli, pamatojoties uz sociālā darbinieka veiktu personas individuālo vajadzību un resursu novērtējumu:

6.17.1. pirmā līmeņa aprūpe tiek nodrošināta līdz 4 stundām nedēļā;

6.17.2. otrā līmeņa aprūpe tiek nodrošināta līdz 6 stundām nedēļā;

6.17.3. trešā līmeņa aprūpe tiek nodrošināta ne mazāk kā 9 stundas un ne vairāk kā 12 stundas nedēļā;

6.17.4. ceturtā līmeņa aprūpe tiek nodrošināta ne mazāk kā 28 stundas un ne vairāk kā 35 stundas nedēļā."

7. Izteikt 7.6. punktu šādā redakcijā:

"7.6. Sociālais dienests pieņem lēmumu par sociālā pakalpojuma nepieciešamību un noslēdz līgumu ar klientu par sociālā pakalpojuma saņemšanu."

8. Izteikt 7.9. punktu šādā redakcijā:

"7.9. Ja sociālā dienesta lēmuma darbības laikā klients neizmanto patversmes pakalpojumus, lai saņemtu sociālās rehabilitācijas pakalpojumus pēc līgumā noteiktā termiņa, sociālais dienests un klients veic grozījumus noslēgtajā līgumā un pagarina noteikto uzturēšanās termiņu par pārtrauktajām dienām."

9. Izteikt 8. nodaļas nosaukumu šādā redakcijā:

"8. Sociālās rehabilitācijas pakalpojumu centra pakalpojumi."

10. Izteikt 8.1. punktu šādā redakcijā:

"8.1. Sociālās rehabilitācijas pakalpojumu centrs sniedz informāciju un konsultācijas pašvaldības iedzīvotājiem par psihoaktīvo vielu lietošanas kaitējumu, tā mazināšanas iespējām un infekcijas slimību izplatības profilakses pasākumiem."

11. Izteikt 8.2. punktu šādā redakcijā:

"8.2. Sociālās rehabilitācijas pakalpojumu centrs organizē un vada atkarību profilakses pasākumus - skolēniem, vecākiem, predisponētiem riska grupu pusaudžiem, līdzatkarīgajiem ģimenes locekļiem."

Izteikt 8.3. punktu šādā redakcijā:

"8.3. Sociālās rehabilitācijas pakalpojumu centrs īsteno projektus, kas sekmē sociālo prasmju apguvi, atturēšanos no psihoaktīvo vielu lietošanas un infekcijas slimību izplatības ierobežošanu."

12. Papildināt noteikumus ar 8.4. apakšpunktu:

"8.4. Sociālās rehabilitācijas centra pakalpojumi bez izmitināšanas nodrošina sociālās rehabilitācijas programmas īstenošanu, kas ietver sociālo prasmju un darba prasmju attīstīšanas pasākumu kopumu, veicinot personas sociālā statusa atgūšanu, iekļaušanos darba tirgū un sabiedrībā, kā arī novēršot citu faktoru izraisītās negatīvās sociālās sekas personas dzīvē saskaņā ar individuāli izstrādātu sociālās rehabilitācijas plānu."

13. Papildināt noteikumus ar 8.5. apakšpunktu:

"8.5. Tiesības saņemt sociālās rehabilitācijas centra pakalpojumus ir personai, kurai brīvības atņemšanas soda izciešanas, atkarības un citu faktoru izraisīto negatīvo sociālo seku dēļ ir apgrūtināta iekļaušanās sabiedrībā."

14. Papildināt noteikumus ar 10.5.4. apakšpunktu šādā redakcijā:

"10.5.4. bērns, kura ģimenei ir noteikta atbilstība trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes statusam, nokļūšanai turp un atpakaļ līdz tuvākajai izglītības iestādei, kura var nodrošināt bērna veselības stāvoklim atbilstošu izglītības programmu."

15. Izteikt 10.7. punktu šādā redakcijā:

"10.7. Lēmumu par ārkārtas vai atsevišķu situāciju risināšanu par autotransporta pakalpojuma izmantošanu par pašvaldības līdzekļiem pieņem sociālā dienesta vadītājs."

16. Izteikt 10.8. punktu šādā redakcijā:

"10.8. Klients par saņemto autotransporta pakalpojumu maksā atbilstoši noslēgtajam līgumam starp klientu un sociālo dienestu."

17. Izteikt 10.9. punktu šādā redakcijā:

"10.9. Pirmoreiz pieprasot autotransporta pakalpojumu, persona iesniedz:

10.9.1. iesniegumu, kurā norāda brauciena mērķi, datumu, iespējamo pakalpojuma izmatošanas ilgumu;

10.9.2. invaliditāti apliecinoša dokumenta (invalīda apliecības) kopiju un primārās veselības aprūpes ārsta izsniegtu izziņu (veidlapa 027/u, kurā tiek norādīta nepieciešamība personai izmantot specializēto autotransportu, veselības aprūpes pakalpojuma nepieciešamība, veselības aprūpes iestāde, kas jāapmeklē, un apmeklējuma laiks)."

18. Izslēgt 10.13.3. apakšpunktu.

19. Izteikt 10.15. punktu šādā redakcijā:

"10.15. Ja ģimenei (personai) pakalpojuma pieprasīšanas brīdī nav noteikta atbilstība trūcīgas vai maznodrošinātas personas statusam un persona nav pieprasījusi maksas pakalpojumu, sociālā darba speciālists veic ģimenes (personas) ienākumu un materiālā stāvokļa izvērtēšanu."

20. Papildināt saistošos noteikumus ar 13.4. punktu šādā redakcijā:

"13.4. Sociālais dienests var lemt par sociālā pakalpojuma nepieciešamību personai, kura vecuma vai funkcionālo traucējumu dēļ to nevar nodrošināt pati un kura saskaņā ar Civillikumu nesaņem nepieciešamo aprūpi no tās apgādniekiem."

21. Izslēgt saistošo noteikumu 1.pielikumu.

Talsu novada domes priekšsēdētājs M. Krotovs

 

01.03.2012. saistošo noteikumu Nr. 6 "Par grozījumiem 17.12.2009. saistošajos noteikumos Nr. 59 "Par sociālajiem pakalpojumiem Talsu novada pašvaldībā""
paskaidrojuma raksts

Sadaļas nosaukums Sadaļas paskaidrojums
1. Projekta nepieciešamības pamatojums Talsu novada domes 2009. gada 17. decembra saistošie noteikumi Nr. 59 "Par sociālajiem pakalpojumiem Talsu novada pašvaldībā" (turpmāk - noteikumi) nosaka Talsu novada pašvaldības nodrošināto sociālo pakalpojumu (turpmāk - pakalpojums) veidus un apmēru, pakalpojumu saņemšanas un samaksas kārtību personām (ģimenēm), kuras ir tiesīgas saņemt šos pakalpojumus, kā arī lēmumu par pakalpojumu piešķiršanu vai atteikumu, apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtību.

Sociālās rehabilitācijas pakalpojumu centrs turpinās Atkarību konsultāciju punkta uzdevumus - nodrošināt informāciju un konsultācijas Talsu novada iedzīvotājiem par psihoaktīvo vielu lietošanas kaitējumu, tā mazināšanas iespējām un infekcijas slimību izplatības profilakses pasākumiem.

Ja aprūpējamā persona normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā atzīta par trūcīgu, par aprūpe mājās pakalpojumu maksā apgādnieks vai apgādnieki, taču gadījumos, kad tās likumīgais apgādnieks nav sasniedzams, nav zināma viņa faktiskā dzīvesvieta vai atsakās rūpēties par aprūpējamo personu, nepieciešams rast risinājumu un nodrošināt aprūpe mājās pakalpojumu par pašvaldības līdzekļiem.

Tiek plānots, ka mainīsies aprūpe mājās pakalpojuma sniedzējs, kas apņemas pakalpojuma pieejamību nodrošināt septiņas dienas nedēļā. Līgums par pakalpojuma saņemšanu tiks slēgts starp klientu un pakalpojuma sniedzēju.

Ir veiktas izmaiņas apakšpunktos par aprūpes līmeņiem, vairs nenosakot nodrošināmo reižu skaitu nedēļā, bet tikai stundu skaitu atbilstoši katram aprūpes līmenim nedēļā.

Patversmes pakalpojuma saņemšanai sociālais dienests vairs neizsniedz norīkojumu, bet pieņem lēmumu un slēdz līgumu ar klientu.

Lai racionālāk tiktu izmantoti patversmes resursi un sekmētu klienta motivāciju savlaicīgi iesaistīties savu problēmu risināšanā, tiek noteikts, kādos gadījumos tiek pagarināts uzturēšanās termiņš patversmē.

Piesaistot Eiropas Sociālā fonda finansējumu, tiek plānots attīstīt jaunu pakalpojumu - Sociālās rehabilitācijas centra pakalpojumus. Centrs turpinās nodrošināt informāciju un konsultācijas Talsu novada iedzīvotājiem par psihoaktīvo vielu lietošanas kaitējumu, tā mazināšanas iespējām un infekcijas slimību izplatības profilakses pasākumiem, kā arī sniegs sociālās rehabilitācijas pakalpojumus.

Izglītības pieejamības jautājuma risināšanai nepieciešams nodrošināt specializētā autotransporta pakalpojumus par pašvaldības līdzekļiem trūcīgo un maznodrošināto ģimeņu bērniem nokļūšanai uz tuvāko izglītības iestādi, kas nodrošina bērna veselības stāvoklim atbilstošu izglītības programmu.

Visbiežāk praksē nepieciešams rast risinājumu situācijā, kad Talsu novada iedzīvotājam ir nepieciešams specializētā autotransporta pakalpojums, lai saņemtu veselības aprūpi vai sociālās rehabilitācijas pakalpojumus iestādē par pašvaldības līdzekļiem.

Praksē par specializētā autotransporta pakalpojuma sniegšanu tiek slēgts līgums ar klientu, tāpēc nosacījums tiek iekļauts.

Aktualizēti sociālo pakalpojumu saņemšanai nepieciešamie dokumenti.

Gadījumā, kad tiek pieprasīts pakalpojums par maksu, nav nepieciešama ģimenes (personas) ienākumu un materiālā stāvokļa izvērtēšana.

Ja aprūpējamā persona normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā atzīta par trūcīgu, par ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu maksā apgādnieks vai apgādnieki, taču gadījumos, kad tās likumīgais apgādnieks nav sasniedzams, nav zināma viņa faktiskā dzīvesvieta vai atsakās rūpēties par aprūpējamo personu, nepieciešams rast risinājumu un nodrošināt aprūpe mājās pakalpojumu par pašvaldības līdzekļiem.

2. Īss projekta satura izklāsts Saistošo noteikumu projekts paredz plašāku pašvaldības nodrošināto sociālo pakalpojumu pieejamību, racionālāku pašvaldības līdzekļu izlietojumu. Projektā iekļauts jauna pakalpojuma - sociālās rehabilitācijas centra pakalpojuma - apraksts, pakalpojuma saturs un saņēmēju loks.
3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu Lēmumam nav tiešas ietekmes uz Talsu novada pašvaldības 2012. gada budžetu. Plānots, ka papildus līdzekļi atbilstoši iesniegtajam grozījumu projektam nebūs nepieciešami.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā Nav attiecināms.
5. Informācija par administratīvajām procedūrām Noteikumu izpildi un piemērošanu nodrošina Talsu novada sociālais dienests. Izmaiņas noteikumu projektā neparedz administratīvo procedūru palielināšanu.
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām Nav attiecināms.

Talsu novada domes priekšsēdētājs M. Krotovs

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Par grozījumiem 17.12.2009. saistošajos noteikumos Nr. 59 "Par sociālajiem pakalpojumiem Talsu novada .. Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Talsu novada dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: 6Pieņemts: 01.03.2012.Stājas spēkā: 29.04.2012.Zaudē spēku: 01.10.2021.Publicēts: Talsu Novada Ziņas, 34, 01.05.2012.
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozītais
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
291632
29.04.2012
424
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)