Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Ministru kabineta 2022. gada 20. decembra noteikumus Nr. 816 "Publisko elektronisko iepirkumu noteikumi".
Ministru kabineta noteikumi Nr. 108

Rīgā 2017. gada 28. februārī (prot. Nr. 10 25. §)
Publisko elektronisko iepirkumu noteikumi
Izdoti saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 9. panta
divdesmit otrās daļas 1., 2. un 3. punktu, 17. panta divpadsmito daļu,
39. panta trešo daļu un 42. panta trīspadsmito daļu, Aizsardzības un
drošības jomas iepirkumu likuma
44. panta trīspadsmito daļu,
Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 44. panta
trešo daļu un 48. panta četrpadsmito daļu un Publiskās un privātās
partnerības likuma
19. panta trešo daļu un 37. panta trīspadsmito daļu
(MK 03.04.2018. noteikumu Nr. 201 redakcijā)  
1. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka:

1.1. informācijas sistēmu, kurā saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 9. panta devītās daļas 1. punktu, 42. panta devīto un 9.1 daļu, Aizsardzības un drošības jomas iepirkumu likuma 44. panta sesto daļu, Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 48. panta trīspadsmito daļu un Publiskās un privātās partnerības likuma 37. panta trīspadsmito daļu iegūstama informācija, lai pārbaudītu, vai pretendents nav izslēdzams no dalības iepirkumā vai koncesijas procedūrā un vai kandidāts vai pretendents nav izslēdzams no dalības iepirkuma procedūrā;

1.2. Publisko iepirkumu likuma 9. panta devītās daļas 1. punktā, 42. panta devītās daļas 1. punktā, Aizsardzības un drošības jomas iepirkumu likuma 44. panta sestās daļas 1. punktā, Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 48. panta trīspadsmitās daļas 1. punktā un Publiskās un privātās partnerības likuma 37. panta devītās daļas 1. punktā pārbaudāmās informācijas apstrādes mērķi un apjomu;

1.3. tos normatīvos aktus un to pantus, kuri atbilst Publisko iepirkumu likuma 42. panta pirmajā daļā, Aizsardzības un drošības jomas iepirkumu likuma 44. panta pirmajā daļā, Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 48. panta pirmajā daļā, kā arī Publiskās un privātās partnerības likuma 37. panta pirmajā daļā noteiktajiem kandidātu un pretendentu izslēgšanas gadījumiem un par kuros paredzētajiem pārkāpumiem un noziedzīgajiem nodarījumiem veicama pārbaude šo noteikumu 2.7. apakšpunktā minētajā sistēmā;

1.4. kārtību, kādā šo noteikumu 2.7. apakšpunktā minētā sistēma saņem un apstrādā informāciju no šo noteikumu 15. punktā minēto iestāžu uzturētajām informācijas sistēmām (reģistriem), kā arī sistēmas uzturēšanas un izmantošanas kārtību;

1.5. centralizēti iepērkamo preču un pakalpojumu grupas un centralizēto iepirkumu institūcijas (1. pielikums), kā arī to sniegto pakalpojumu izmantošanas nosacījumus;

1.6. prasības un standartus sistēmām, kas tiek izmantotas piedāvājumu un pieteikumu iesniegšanai.

(Grozīts ar MK 16.05.2017. noteikumiem Nr. 262; MK 03.04.2018. noteikumiem Nr. 201; MK 12.06.2018. noteikumiem Nr. 335)

2. Noteikumos lietoti šādi termini:

2.1. e-iepirkumu sistēma – Valsts reģionālās attīstības aģentūras (turpmāk – aģentūra) pārziņā esoša valsts informācijas sistēma tīmekļvietnē www.eis.gov.lv, kas sastāv no e-izziņu, e-pasūtījumu, e-konkursu un e-izsoļu apakšsistēmām;

2.2. e-iepirkumu sistēmas dalībnieks – e-iepirkumu sistēmā reģistrēts pasūtītājs, sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs vai piegādātājs, kuram ir administrators, e-iepirkumu sistēmas apakšsistēmu lietotāji un reģistrēti identifikācijas rīki;

2.3. administrators – e-iepirkumu sistēmas dalībnieka darbinieks, kas pilnvarots e-iepirkumu sistēmas dalībnieka vārdā rīkoties e-iepirkumu sistēmā, izveidot un aktivizēt e-iepirkumu sistēmas apakšsistēmu lietotājus, kā arī veikt citas e-iepirkumu sistēmas piekļuves vietu lietošanas noteikumos paredzētās darbības;

2.4. apakšsistēmas lietotājs – e-iepirkumu sistēmas dalībnieka darbinieks, kas pilnvarots e-iepirkumu sistēmas dalībnieka vārdā rīkoties attiecīgajā e-iepirkumu sistēmas apakšsistēmā;

2.5. piekļuves vieta – tīmeklī uzturēta saskarne, kas nodrošina piekļuvi e-iepirkumu sistēmas apakšsistēmu funkcionalitātei;

2.6. piekļuves vietas lietošanas noteikumi – aģentūras kā e-iepirkumu sistēmas uzturētāja izstrādāti sistēmas lietošanas noteikumi;

2.7. e-izziņu apakšsistēma – e-iepirkumu sistēmas apakšsistēma, kurā, izmantojot valsts informāciju sistēmu savietotāju, tiek apkopotas ziņas no reģistriem;

2.8. e-izziņa – elektroniskā izziņa, kurā elektroniskā veidā apkopota reģistros pieejamā informācija, lai pārbaudītu kandidāta vai pretendenta atbilstību prasībām, kas minētas Publisko iepirkumu likuma 9. panta astotās daļas 1., 2., 4. un 5. punktā, 42. panta pirmās daļas 1., 2., 3., 6., 7., 12., 13. un 14. punktā un otrās daļas 2. punktā, Aizsardzības un drošības jomas iepirkumu likuma 44. panta pirmās daļas 1., 4., 5., 6. un 7. punktā, Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 48. panta pirmās daļas 1., 2., 3., 6. un 7. punktā un otrās daļas 2. punktā, kā arī Publiskās un privātās partnerības likuma 37. panta pirmās daļas 1., 2., 3., 5. un 6. punktā un otrās daļas 2. punktā;

2.9. reģistrs – informācijas sistēma, kurā apstrādāto informāciju izmanto e-izziņu sagatavošanai atbilstoši Publisko iepirkumu likumā, Aizsardzības un drošības jomas iepirkumu likumā, Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likumā un Publiskās un privātās partnerības likumā noteiktajam mērķim;

2.10. e-izziņas pieprasītājs – pasūtītājs, sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs, publiskais partneris vai publiskā partnera pārstāvis, kas iepirkuma, iepirkuma procedūras vai koncesijas procedūras ietvaros iegūst informāciju par kandidātiem vai pretendentiem, vai piegādātājs, kas iegūst informāciju par sevi;

2.11. e-izziņu apakšsistēmas lietotājs – e-iepirkumu sistēmas dalībnieka darbinieks, kurš e-izziņas pieprasītāja vārdā pieprasa un saņem e-izziņas;

2.12. e-izziņu saņemšanas infrastruktūra – šo noteikumu 2.7. apakšpunktā norādītajā apakšsistēmā un 10. punktā minētajā piekļuves vietā izmantoto tehnoloģisko risinājumu kopums, kas nodrošina e-izziņu saņemšanu;

2.13. pārbaudāmā persona – persona, par kuru ir pieprasītas ziņas no reģistriem;

2.14. e-pasūtījumu apakšsistēma – e-iepirkumu sistēmas apakšsistēma, kas pasūtītājiem un sabiedrisko pakalpojumu sniedzējiem nodrošina centralizētu elektronisku e-pasūtījumu apakšsistēmā piedāvāto preču un pakalpojumu iegādi;

2.15. preču vai pakalpojumu grupa – šo noteikumu 1. pielikumā norādītā saraksta preču un pakalpojumu grupās vai apakšgrupās ietilpstošu preču vai pakalpojumu kopa, kas izvietota e-pasūtījumu apakšsistēmā;

2.16. e-iepirkumu process – darbību kopums, kuru rezultātā pasūtītājs vai sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs un piegādātājs, izmantojot e-pasūtījumu apakšsistēmu, var noslēgt publisku piegādes vai pakalpojuma darījumu;

2.17. e-pasūtījumu apakšsistēmas lietotājs – e-iepirkumu sistēmas dalībnieka darbinieks, kurš pārstāv pasūtītāju, sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju vai piegādātāju e-iepirkumu procesa ietvaros un pasūtītāja vai sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja vārdā veido un apstiprina vai piegādātāja vārdā apstiprina e-pasūtījumu apakšsistēmā iekļauto preču vai pakalpojumu pirkuma pieprasījumus, pasūtītāja vai sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja vārdā pieņem preces vai pakalpojumus un veic darbības, ko atļauj vispārīgās vienošanās vai dinamiskās iepirkumu sistēmas nosacījumi, veidojot datubāzē saistošus ierakstus par preču vai pakalpojumu pasūtījuma statusu, preču piegādēm un kvalitāti, kā arī veic citas e-pasūtījumu sistēmas lietošanas noteikumos paredzētās darbības;

2.18. nozares eksperts – publiskas personas norīkota persona, kurai ir piešķirtas tiesības strādāt e-pasūtījumu apakšsistēmā un pārraudzīt sistēmā veiktos darījumus attiecīgās publiskās personas kompetencē ietilpstošās preču vai pakalpojumu grupās;

2.19. e-konkursu apakšsistēma – e-iepirkumu sistēmas apakšsistēma, kas pasūtītājiem, sabiedrisko pakalpojumu sniedzējiem un publiskajiem partneriem nodrošina iepirkumu, metu konkursu un iepirkuma vai koncesijas procedūru rīkošanu, pieteikumus, metus un piedāvājumus iesniedzot elektroniski;

2.20. iepirkumu uzraugs – persona, kurai ir piešķirtas tiesības strādāt e-konkursu apakšsistēmā un piekļūt iepirkumu un iepirkuma procedūru dokumentācijai, kā arī iesniegtajiem pieteikumiem un piedāvājumiem un kuru norīkojusi publiska persona, kam likumā noteiktas tiesības tieši piekļūt informācijas sistēmās esošiem datiem un iepirkuma procedūrām.

(Grozīts ar MK 16.05.2017. noteikumiem Nr. 262; MK 03.04.2018. noteikumiem Nr. 201; MK 12.06.2018. noteikumiem Nr. 335; MK 16.07.2019. noteikumiem Nr. 351)

3. Aģentūra, īstenojot e-iepirkumu sistēmas pārziņa un turētāja funkcijas:

3.1. uztur e-iepirkumu sistēmu ar tās apakšsistēmām;

3.2. reģistrē pasūtītājus, sabiedrisko pakalpojumu sniedzējus, publiskos partnerus, nozares ekspertus, iepirkumu uzraugus un piegādātājus e-iepirkumu sistēmā;

3.3. nodrošina atbalstu e-iepirkumu sistēmas dalībniekiem;

3.4. nodrošina apmācības e-pasūtījumu apakšsistēmas lietotājiem un interaktīvu apmācību risinājumu e-konkursu apakšsistēmas lietotājiem;

3.5. nodrošina e-iepirkumu sistēmas (izņemot reģistru) un tai nepieciešamo informācijas un tehnisko resursu uzturēšanu un drošības pārvaldību, ievērojot normatīvos aktus par valsts informācijas sistēmām un tām noteiktajām vispārējām tehniskās, funkcionalitātes un drošības prasībām;

3.6. nodrošina piekļuves vietu lietošanas noteikumu izstrādi un publicēšanu attiecīgās piekļuves vietas tīmekļvietnē;

3.7. nodrošina piekļuves vietu lietošanas noteikumos veikto grozījumu publicēšanu attiecīgās piekļuves vietas tīmekļvietnē 10 darbdienas pirms to spēkā stāšanās;

3.8. nodrošina pasūtītāju un sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu plānu publicēšanas iespējas e-konkursu apakšsistēmā;

3.9. nodrošina preču piegādes un pakalpojumu sniegšanas darījumu tiesisko pamatu e-pasūtījumu apakšsistēmā e-iepirkumu sistēmā reģistrētiem pasūtītājiem un sabiedrisko pakalpojumu sniedzējiem, veidojot dinamiskās iepirkumu sistēmas vai slēdzot vispārīgās vienošanās ar piegādātājiem, kas aģentūras kā centralizēto iepirkumu institūcijas rīkotās centralizētās iepirkuma procedūras ietvaros ir ieguvuši tiesības piedalīties e-iepirkumu procesā kā preču piegādātāji un pakalpojumu sniedzēji e-pasūtījumu apakšsistēmā;

3.10. apkopo un publicē tīmekļvietnē www.eis.gov.lv un Latvijas atvērto datu portālā https://data.gov.lv detalizētu informāciju par e-pasūtījumu apakšsistēmā veiktajiem darījumiem, norādot vismaz darījuma pasūtītāju, piegādātāju un darījuma apjomu un priekšmetu;

3.11. informē pasūtītājus un sabiedrisko pakalpojumu sniedzējus par tirgū esošo piegādātāju piedāvātajām precēm un pakalpojumiem (ja piegādātāji šādas ziņas aģentūrai ir snieguši), apkopo informāciju par e-pasūtījumu apakšsistēmā nepieciešamajām precēm un pakalpojumiem un, izvērtējot nepieciešamību, aģentūras rīkoto kārtējo centralizēto iepirkumu procedūru tehniskajās specifikācijās iekļauj prasības precēm un pakalpojumiem, kas ietilpst šo noteikumu 1. pielikumā minētajā preču un pakalpojumu grupu sarakstā, ja ir pieejama informācija, ka pieprasītā prece vai pakalpojums jau tiek izmantots publiskajā pārvaldē vai pieprasījums par konkrēto preci vai pakalpojumu saņemts no vismaz divām publiskajām personām;

3.12. konsultē un atbalsta to preču vai pakalpojumu iegādi, kas uz aģentūras kā centralizēto iepirkumu institūcijas rīkoto centralizēto iepirkuma procedūru pamata iekļauti šo noteikumu 1. pielikumā minētajā preču un pakalpojumu grupu sarakstā, kā arī uzrauga preču vai pakalpojumu iegādes procesu aģentūras slēgto vispārīgo vienošanos ietvaros;

3.13. sniedz tehnisko atbalstu preču un pakalpojumu izvietošanai e-pasūtījumu apakšsistēmā tām centralizēto iepirkumu institūcijām, kuras, ievērojot aģentūras e-pasūtījumu sistēmai izstrādātās tehniskās specifikācijas veidnes, darījumu noteikumus un e-pasūtījumu sistēmas darbības principus, veikušas iepirkuma procedūras, lai nodrošinātu šo noteikumu 1. pielikumā minētajā sarakstā attiecīgajām centralizēto iepirkumu institūcijām noteikto preču un pakalpojumu pieejamību e-pasūtījumu apakšsistēmā;

3.14. izvērtē un sniedz atzinumu par privātpersonas pieteikumu un piedāvājumu iesniegšanas tiešsaistes sistēmas atbilstību šo noteikumu 5. nodaļā minētajām drošības un tehniskajām prasībām;

3.15. izlases kārtībā veic atbilstības un kvalitātes pārbaudes precēm un pakalpojumiem, kas aģentūras noslēgto vispārīgo vienošanos ietvaros piedāvāti e-pasūtījumu apakšsistēmā vai piegādāti e-pasūtījumu apakšsistēmā slēgtajos darījumos, un privāto tiesību jomā piemēro piegādātājiem vispārīgo vienošanos ietvaros paredzētos ierobežojumus vai soda sankcijas par vispārīgās vienošanās noteikumu pārkāpumiem.

(Grozīts ar MK 16.05.2017. noteikumiem Nr. 262; MK 03.04.2018. noteikumiem Nr. 201; MK 16.07.2019. noteikumiem Nr. 351; MK 30.06.2020. noteikumiem Nr. 429)

2. Pasūtītāju, sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju un piegādātāju reģistrācija e-iepirkumu sistēmā, piekļuve e-iepirkumu sistēmai un e-iepirkumu sistēmas dalībnieka tiesības un pienākumi

4. E-iepirkumu sistēmā reģistrē un e-iepirkumu sistēmas apakšsistēmu lietošanas tiesības noteiktā apjomā piešķir:

4.1. šādiem pasūtītājiem:

4.1.1. personai, kurai saskaņā ar Publisko iepirkumu likumuAizsardzības un drošības jomas iepirkumu likumu vai normatīvo aktu, kas atbilst Eiropas Savienības tiesībām publisko iepirkumu jomā, ir pasūtītāja statuss, lai iegūtu e-izziņas, iegādātos e-pasūtījumu apakšsistēmā pieejamās preces vai pakalpojumus, rīkotu elektroniskas iepirkuma procedūras vai izsoles;

4.1.2. personai, kurai saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likumu vai normatīvo aktu, kas atbilst Eiropas Savienības tiesībām publisko iepirkumu jomā, ir sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja statuss, lai iegūtu e-izziņas, pēc savas izvēles iegādātos e-pasūtījumu apakšsistēmā pieejamās preces vai pakalpojumus vai rīkotu elektroniskas iepirkuma procedūras vai izsoles;

4.1.3. personai, kura Publisko iepirkumu likuma 6. panta pirmajā daļā noteiktajā gadījumā finansējuma saņēmēja statusā veic iepirkuma procedūru, konkrētās iepirkuma procedūras vajadzībām, lai iegūtu e-izziņas vai pēc savas izvēles iegādātos e-pasūtījumu apakšsistēmā pieejamās preces vai pakalpojumus vai rīkotu elektroniskus iepirkumus, elektroniskas iepirkuma procedūras vai izsoles;

4.1.4. personai, kura Publisko iepirkumu likuma 7. panta pirmajā daļā noteiktajā gadījumā finansējuma saņēmēja statusā veic iepirkuma procedūru, konkrētās iepirkuma procedūras vajadzībām, lai pēc savas izvēles iegādātos e-pasūtījumu apakšsistēmā pieejamās preces vai pakalpojumus vai rīkotu elektroniskus iepirkumus, elektroniskas iepirkuma procedūras vai izsoles;

4.1.5. personai, kurai saskaņā ar Publiskās un privātās partnerības likumu ir publiskā partnera vai, ja publiskais partneris e-iepirkumu sistēmā nav reģistrējams, publiskā partnera pārstāvja statuss, lai iegūtu e-izziņas un rīkotu elektroniskas koncesijas procedūras;

4.1.6. ārstniecības iestāžu reģistrā reģistrētām ārstniecības iestādēm, lai Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likumā noteiktajā gadījumā iegādātos e-pasūtījumu apakšsistēmā pieejamās preces;

4.2. piegādātājam, lai tas iegūtu e-izziņu par sevi, piekļūtu elektroniski izsludinātajām iepirkuma vai koncesijas procedūrām (tai skaitā aģentūras un citu centralizēto iepirkumu institūciju rīkotajām centralizētajām iepirkuma procedūrām preču vai pakalpojumu piedāvāšanai e-pasūtījumu apakšsistēmā), iepirkumiem, metu konkursiem vai izsolēm;

4.3. nozares ekspertiem, lai kontrolētu to kompetencē esošo iepirkumu procesu, iegūstot ziņas par precēm un pakalpojumiem, kas iegādātas ar e-pasūtījumu apakšsistēmas palīdzību šo noteikumu 1. pielikumā minētajās preču un pakalpojumu grupās, kā arī lai piekļūtu e-pasūtījumu sistēmā veikto darījumu statistikai;

4.4. iepirkumu uzraugiem, lai apskates režīmā piekļūtu e-konkursu apakšsistēmā rīkotiem iepirkumiem un iepirkuma procedūrām, kā arī iesniegtajiem pieteikumiem un piedāvājumiem.

(Grozīts ar MK 16.05.2017. noteikumiem Nr. 262; MK 03.04.2018. noteikumiem Nr. 201; MK 16.07.2019. noteikumiem Nr. 351; MK 04.02.2021. noteikumiem Nr. 80; MK 10.05.2022. noteikumiem Nr. 284)

5. Lai izmantotu e-iepirkumu sistēmas apakšsistēmas, šo noteikumu 4. punktā minētās personas kļūst par e-iepirkumu sistēmas dalībniekiem un uztur aktīvus dalībniekam nepieciešamo apakšsistēmu lietotājus. E-iepirkumu sistēmas dalībniekiem, saņemot piekļuvi atbilstošai e-iepirkumu sistēmas infrastruktūrai, ir tiesības izmantot autonomos robotizētos risinājumus tā apakšsistēmu lietotāju darbību automatizācijai.

(MK 10.05.2022. noteikumu Nr. 284 redakcijā)

6. Lai iegūtu e-iepirkumu sistēmas dalībnieka statusu:

6.1. šo noteikumu 4.1. un 4.2. apakšpunktā minētās personas aģentūrā iesniedz e-iepirkumu sistēmas dalībnieka reģistrācijas pieteikumu un sākotnējā administratora pilnvarojumu (2. pielikums), kā arī e-iepirkumu sistēmas dalībnieka sākotnējā pilnvarotā administratora apliecinājumu (3. pielikums) vai, ja šo noteikumu 4.2. apakšpunktā minētās personas pārstāvim pieejami Valsts informācijas sistēmu savietotāja vienotās piekļuves risinājumā atbalstīti identifikācijas līdzekļi, veic dalībnieka pašreģistrāciju tiešsaistē e-iepirkumu sistēmas vietnē;

6.2. par šo noteikumu 4.3. apakšpunktā minēto personu publiskā persona iesniedz e-iepirkumu sistēmas nozares eksperta pieteikumu (4. pielikums) un e-iepirkumu sistēmas nozares eksperta apliecinājumu (4.1 pielikums);

6.3. par šo noteikumu 4.4. apakšpunktā minēto personu publiskā persona iesniedz e-iepirkumu sistēmas iepirkumu uzrauga pieteikumu (4.2 pielikums) un iepirkumu uzrauga apliecinājumu (4.3 pielikums).

(MK 16.07.2019. noteikumu Nr. 351 redakcijā)

6.1 Lai saņemtu piekļuvi un uzsāktu autonomo robotizēto risinājumu izmantošanu, e-iepirkumu sistēmas dalībnieks aģentūrā iesniedz e-iepirkumu sistēmas dalībnieka autonomā robotizētā risinājuma piekļuves pieteikumu (4.pielikums).

(MK 10.05.2022. noteikumu Nr. 284 redakcijā)

7. Aģentūra triju darbdienu laikā pēc šo noteikumu 6. vai 6.1 punktā minēto dokumentu saņemšanas izskata tos un reģistrē e-iepirkumu sistēmas dalībnieku e-iepirkumu sistēmā, piešķir administratoram tiesības lietot e-iepirkumu sistēmu ar nepieciešamajām apakšsistēmām un izsniedz sākotnējās pieejas rekvizītus, kā arī atver piekļuvi autonomajam robotizētajam risinājumam no konkrēta e-iepirkumu sistēmas dalībnieka norādītā sistēmas lietotāja profila un interneta protokola adreses.

(MK 10.05.2022. noteikumu Nr. 284 redakcijā)

8. Ja e-iepirkumu sistēmas dalībniekam nav administratora vai administrators ir zaudējis tiesības izmantot e-iepirkumu sistēmu un tās apakšsistēmas, e-iepirkumu sistēmas dalībnieks par to rakstveidā informē aģentūru, vienlaikus iesniedzot šo noteikumu 6.1. apakšpunktā minēto sākotnējā pilnvarotā administratora apliecinājumu.

(Grozīts ar MK 03.04.2018. noteikumiem Nr. 201)

9. Ja e-iepirkumu sistēmas dalībnieks tiek likvidēts vai reorganizēts, pats dalībnieks, tā tiesību un saistību pārņēmējs vai augstāka iestāde nekavējoties par to rakstveidā informē aģentūru. Aģentūra triju darbdienu laikā izslēdz e-iepirkumu sistēmas dalībnieku no e-iepirkumu sistēmas.

10. E-iepirkumu sistēma un tās apakšsistēmas ir pieejamas tīmekļvietnē https://www.eis.gov.lv (e-izziņu apakšsistēmai papildus ir iespējams piekļūt, izmantojot Vienotās pašvaldību sistēmas vienotās darba vietas piekļuves vietu tīmekļvietnē http://visvaris.lv).

11. Lai piekļūtu e-iepirkumu sistēmas apakšsistēmām, e-iepirkumu sistēmas dalībnieka lietotājs elektroniski identificējas izvēlētajā e-iepirkumu sistēmas piekļuves vietā, kura atbilstoši identifikācijas datiem attēlo informācijas laukus par e-iepirkumu sistēmas dalībnieku un e-iepirkumu sistēmas lietotāju.

12. E-iepirkumu sistēmas dalībnieks:

12.1. atbild par tā administratora, e-iepirkumu sistēmas apakšsistēmu lietotāju, kā arī tā autonomo robotizēto risinājumu darbībām e-iepirkumu sistēmā;

12.2. informē administratoru un e-iepirkumu sistēmas apakšsistēmu lietotājus par fizisko personu datu apstrādi un datu apstrādes mērķi un iepazīstina e-iepirkumu sistēmas apakšsistēmu lietotājus ar sistēmas lietošanas noteikumiem (pieejami tīmekļvietnē www.eis.gov.lv);

12.3. nodrošina, ka administrators un tā izveidotie e-iepirkumu sistēmas apakšsistēmu lietotāji rakstveidā apņemas saglabāt un nelikumīgi neizpaust personas datus;

12.4. nodrošina, ka e-iepirkumu sistēmas piekļuves vietas izmanto tikai dalībnieka pilnvaroti lietotāji, kuri rakstveidā apņēmušies glabāt un nelikumīgi neizpaust e-iepirkumu sistēmas lietošanas procesā saņemtos personas datus;

12.5. attiecīgās informācijas sistēmas piekļuves vietas lietošanas noteikumos noteiktajā kārtībā ziņo aģentūrai, ja rodas aizdomas, ka lietotāju identifikācijas dati kļuvuši zināmi trešajām personām;

12.6. uzrauga un kontrolē tā izmantoto autonomo robotizēto risinājumu darbību, lai nepieļautu e-iepirkumu sistēmas darbības ietekmēšanu vai veiktspējas pazemināšanu.

(Grozīts ar MK 10.05.2022. noteikumiem Nr. 284)

13. Aģentūra bloķē e-iepirkumu sistēmas lietotāja piekļuves tiesības e-iepirkumu sistēmai, ja:

13.1. lietotājs ir pārkāpis šo noteikumu vai piekļuves vietu lietošanas noteikumu prasības;

13.2. lietotājs ir radījis drošības apdraudējumu e-iepirkumu sistēmai vai kādai no tās apakšsistēmām;

13.3. lietotāja identifikācijas dati kļuvuši zināmi trešajām personām;

13.4. lietotāja profila atļautā autonomā robotizētā risinājuma darbība pārslogo e-iepirkumu sistēmu un ietekmē tās darbību un veiktspēju vai lietotājs neievēro šo noteikumu vai piekļuves vietu lietošanas darbībai paredzētos nosacījumus vai ierobežojumus.

(Grozīts ar MK 10.05.2022. noteikumiem Nr. 284)

3. Informācijas iegūšana e-izziņu apakšsistēmā kandidātu un pretendentu pārbaudei
3.1. E-izziņu pieejamības nosacījumi e-izziņu apakšsistēmā

14. Informācijas iegūšanai, lai pārbaudītu, vai kandidāts vai pretendents nav izslēdzams no dalības iepirkuma procedūrā, kā arī vai pretendents nav izslēdzams no dalības iepirkumā vai koncesijas procedūrā, e-izziņas pieprasītājs izmanto e-izziņu apakšsistēmu, kas nodrošina reģistru sniegto datu apkopošanu un nodošanu e-izziņu pieprasītājiem.

(Grozīts ar MK 16.05.2017. noteikumiem Nr. 262)

15. E-izziņu sagatavošanai nepieciešamo informāciju e-izziņu apakšsistēmā sniedz šādu reģistru pārziņi, kuri uztur attiecīgo reģistru informācijas un tehnisko resursu funkcionalitāti un nodrošina informācijas apriti:

15.1. Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs (Sodu reģistrs);

15.2. Uzņēmumu reģistrs (Uzņēmumu reģistra informācijas sistēma);

15.3. Valsts ieņēmumu dienests (Nodokļu (nodevu) parādnieku datubāze);

15.4. Latvijas Republikas pašvaldības (Nekustamo īpašumu nodokļu administrēšanas sistēma).

16. Reģistra pārzinis:

16.1. sniedz attiecīgajā reģistrā esošās ziņas atbilstoši pieprasījumam un nodrošina sniegtās informācijas pareizību;

16.2. nodrošina reģistra informācijas un tehniskos resursus, kuri nepieciešami integrācijai ar e-izziņu sistēmu un e-izziņu iegūšanas procesam.

17. E-izziņu iegūšanas procesā:

17.1. e-izziņas pieprasītājs, e-izziņu saņemšanai izmantojot piekļuves vietas, ir tiesīgs šo noteikumu 26. un 27. punktā minētajā apjomā piekļūt reģistros esošajām ziņām, neslēdzot vienošanos ar reģistru pārziņiem;

17.2. reģistru pārziņi un aģentūra sadarbojas saskaņā ar šiem noteikumiem, neslēdzot savstarpēju vienošanos.

3.2. E-izziņu apakšsistēmas izmantošana

18. Ja e-izziņas pieprasītājs ir pasūtītājs, sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs vai publiskais partneris, lai saņemtu e-izziņu, e-izziņas pieprasītāja lietotājs, kas veicis elektronisko identifikāciju izvēlētajā e-izziņu sistēmas piekļuves vietā, veic šādas darbības:

18.1. izvēloties e-izziņas pieprasīšanas rīku, aizpilda informācijas laukus par iepirkumu vai iepirkuma vai koncesijas procedūru, kuras ietvaros tiek pieprasīta e-izziņa, norādot šādu informāciju:

18.1.1. iepirkuma identifikācijas numurs;

18.1.2. tiesību akts un konkrētā tiesību akta norma, uz kuras pamata tiek veikta pārbaude;

18.2. norāda vienu vai vairākus reģistrus, kuros veicama pārbaude, kā arī izvēlas pārbaudei smagos profesionālās darbības pārkāpumus, kuri kā izslēgšanas iemesls bija norādīti paziņojumā par līgumu vai koncesiju vai iepirkuma vai koncesijas procedūras dokumentos;

18.3. atlasa attiecīgā iepirkuma vai iepirkuma vai koncesijas procedūras pretendentus, kandidātus vai citas Publisko iepirkumu likuma 9. panta astotās daļas 4. punktā vai 42. panta pirmās daļas 9., 10. un 11. punktā, Aizsardzības un drošības jomas iepirkumu likuma 44. panta pirmās daļas 9. punktā, Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 48. panta pirmās daļas 9., 10. un 11. punktā vai Publiskās un privātās partnerības likuma 37. panta pirmās daļas 9., 10. un 11. punktā minētās ar pretendentu vai kandidātu saistītās personas šādā kārtībā:

18.3.1. aizpilda informācijas laukus par personām, norādot šādas ziņas:

18.3.1.1. personas veids (fiziskā vai juridiskā persona);

18.3.1.2. reģistrācijas numurs juridiskai personai vai individuālajam komersantam, personas kods fiziskai personai;

18.3.1.3. personas dalības veids attiecīgajā publiskajā iepirkumā vai koncesijas procedūrā (pretendents vai kandidāts; persona, uz kuras iespējām pretendents vai kandidāts balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst paziņojumā par līgumu vai koncesiju vai iepirkuma vai koncesijas procedūras dokumentos noteiktajām prasībām; apakšuzņēmējs, kura veicamo būvdarbu vai sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 10 procenti no kopējās iepirkuma vai koncesijas līguma vērtības; personālsabiedrības biedrs, ja kandidāts vai pretendents ir personālsabiedrība);

18.3.2. ierosina pārbaudāmo personu identificēšanu pēc šo noteikumu 18.3.1.1. un 18.3.1.2. apakšpunktā norādītās informācijas, lai sistēmā tiktu attēlots:

18.3.2.1. fiziskās personas vārds un uzvārds vai paziņojums, ka persona ar šādu personas kodu nav reģistrēta Fizisko personu reģistrā vai ir mirusi;

18.3.2.2. juridiskās personas, zemnieku vai zvejnieku saimniecības vai individuālā komersanta nosaukums vai paziņojums, ka persona ar šādu reģistrācijas numuru Uzņēmumu reģistrā nav reģistrēta;

18.4. pārbauda, vai sistēmā iekļauta pareiza informācija par e-izziņas pieprasītāju un lietotāju, kā arī pārbauda e-izziņas pieprasījumā iekļautos datus;

18.5. ierosina ziņu pieprasīšanu reģistros vai nosūta informāciju uz elektroniskā pasta adresi eis@vraa.gov.lv, ja tiek konstatēta sistēmā iekļautās informācijas neatbilstība.

(Grozīts ar MK 16.05.2017. noteikumiem Nr. 262; MK 03.04.2018. noteikumiem Nr. 201; MK 10.05.2022. noteikumiem Nr. 284)

19. Ja e-izziņu pieprasa piegādātājs, e-izziņas pieprasītāja lietotājs, kas veicis elektronisko identifikāciju izvēlētajā e-izziņu apakšsistēmas piekļuves vietā, veic šādas darbības:

19.1. izvēlas tiesību aktu un konkrētu tiesību akta normu, uz kuras pamata tiek veikta pārbaude;

19.2. izvēlas vienu vai vairākus reģistrus, kuros veicama pārbaude, kā arī, ja nepieciešams, izvēlas tos smagos profesionālās darbības pārkāpumus, par kuru esību veicama pārbaude;

19.3. norāda savu dalības veidu publiskajā iepirkumā vai koncesijas procedūrā (pretendents vai kandidāts; persona, uz kuras iespējām pretendents vai kandidāts balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst paziņojumā par līgumu vai koncesiju vai iepirkuma vai koncesijas procedūras dokumentos noteiktajām prasībām; apakšuzņēmējs, kura veicamo būvdarbu vai sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 10 procenti no kopējās iepirkuma vai koncesijas līguma vērtības; personālsabiedrības biedrs, ja kandidāts vai pretendents ir personālsabiedrība). Ja e-izziņa paredzēta iesniegšanai ārvalstī rīkotā iepirkumā, no e-izziņu sistēmā pieejamajām valodām izvēlas e-izziņai nepieciešamo svešvalodu;

19.4. ierosina pārbaudāmās personas identificēšanu, lai sistēmā tiktu attēlots:

19.4.1. fiziskās personas vārds un uzvārds vai paziņojums, ka persona ar šādu personas kodu nav reģistrēta Fizisko personu reģistrā vai ir mirusi;

19.4.2. juridiskās personas, zemnieku vai zvejnieku saimniecības vai individuālā komersanta nosaukums vai paziņojums, ka persona ar šādu reģistrācijas numuru Uzņēmumu reģistrā nav reģistrēta;

19.5. pārbauda, vai sistēmā iekļauta pareiza informācija par e-izziņas pieprasītāju un lietotāju, kā arī pārbauda e-izziņas pieprasījumā iekļautos datus;

19.6. ierosina ziņu pieprasīšanu reģistros vai nosūta informāciju uz elektroniskā pasta adresi eis@vraa.gov.lv, ja tiek konstatēta sistēmā iekļautās informācijas neatbilstība.

(Grozīts ar MK 16.05.2017. noteikumiem Nr. 262; MK 03.04.2018. noteikumiem Nr. 201; MK 10.05.2022. noteikumiem Nr. 284)

20. E-izziņu saņemšanas infrastruktūra ne vēlāk kā 24 stundu laikā pēc šo noteikumu 18. un 19. punktā minētajā kārtībā ierosinātā e-izziņas pieprasījuma sagatavo un e-izziņu pieprasīšanai izmantotajā piekļuves vietā attēlo:

20.1. e-izziņu, kas sagatavota atbilstoši šo noteikumu:

20.1.1. 5., 6., 7. vai 8. pielikumā noteiktajai veidlapai, ietverot tajā reģistros pieejamo informāciju;

20.1.2. 9. pielikumā noteiktajai veidlapai, ietverot tajā reģistros pieejamo informāciju vai paziņojumu par attiecīgā reģistra nepieejamību vai ziņu neesību;

20.2. paziņojumu par reģistru nepieejamību vai ziņu neesību, kas sagatavots atbilstoši šo noteikumu 10. vai 11. pielikumā noteiktajai veidlapai.

21. Paziņojumu par šo noteikumu 20. punktā minēto ziņu pieejamību e-izziņas pieprasītājs saņem norādītajā elektroniskā pasta adresē un e-izziņu sistēmas piekļuves vietā.

22. Ja šo noteikumu 20. punktā minētajā termiņā e-izziņa reģistra nepieejamības dēļ nav saņemta, e-izziņas pieprasītājs e-izziņu pieprasa atkārtoti no e-izziņu sistēmas vai nepieciešamo informāciju pieprasa iesniegt reģistra pārzinim.

23. E-izziņas pieprasītāja lietotājs e-izziņu var lejuplādēt un saglabāt elektroniskajā datu nesējā vai izdrukāt, ja šādas izdrukas paredz publisko iepirkumu jomu regulējošie normatīvie akti.

24. Par e-izziņā sniegtajā informācijā konstatētām kļūdām e-izziņas pieprasītājs rakstveidā informē tā reģistra pārzini, uz kura sniegto ziņu pamata attiecīgā informācijas daļa ir sagatavota.

25. Iepirkumu uzraudzības birojs savu funkciju veikšanai ir tiesīgs piekļūt e-izziņu pieprasīšanas vēsturiskajiem datiem.

3.3. Informācijas pārbaudes mērķis un apjoms

26. E-izziņas pieprasītājs:

26.1. ja tas ir pasūtītājs, sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs vai publiskais partneris, kas vēlas pārbaudīt, vai kandidāts vai pretendents nav izslēdzams no dalības iepirkuma vai koncesijas procedūrā saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 42. pantu, Aizsardzības un drošības jomas iepirkumu likuma 44. pantu, Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 48. pantu vai Publiskās un privātās partnerības likuma 37. pantu, no reģistriem pieprasa informāciju par Latvijā reģistrētu vai pastāvīgi dzīvojošu:

26.1.1. pretendentu vai kandidātu;

26.1.2. pretendenta vai kandidāta valdes vai padomes locekli, pārstāvēttiesīgo personu, prokūristu vai personu, kura ir pilnvarota pārstāvēt pretendentu vai kandidātu darbībās, kas saistītas ar filiāli;

26.1.3. personālsabiedrības biedru, ja kandidāts vai pretendents ir personālsabiedrība;

26.1.4. pretendenta norādīto apakšuzņēmēju, kura veicamo būvdarbu vai sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 10 procenti no kopējās iepirkuma vai koncesijas līguma vērtības;

26.1.5. personu, uz kuras iespējām pretendents vai kandidāts balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst paziņojumā par līgumu vai koncesiju vai iepirkuma vai koncesijas procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, kā arī minētās personas valdes vai padomes locekli, pārstāvēttiesīgo personu, prokūristu vai personu, kura ir pilnvarota pārstāvēt šo personu, uz kuras iespējām pretendents vai kandidāts balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst paziņojumā par līgumu vai koncesiju vai iepirkuma vai koncesijas procedūras dokumentos noteiktajām prasībām darbībās, kas saistītas ar filiāli;

26.2. ja tas ir pasūtītājs, kas vēlas pārbaudīt, vai pretendents nav izslēdzams no dalības iepirkumā saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 9. panta astotās daļas 1., 2., 4. un 5. punktu, no reģistriem pieprasa informāciju par Latvijā reģistrētu vai pastāvīgi dzīvojošu:

26.2.1. pretendentu vai kandidātu;

26.2.2. personālsabiedrības biedru, ja pretendents ir personālsabiedrība;

26.2.3. personu, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst paziņojumā par plānoto līgumu vai iepirkuma dokumentos noteiktajām prasībām.

(Grozīts ar MK 16.05.2017. noteikumiem Nr. 262; MK 03.04.2018. noteikumiem Nr. 201; MK 12.06.2018. noteikumiem Nr. 335)

27. E-izziņas pieprasītājs, ja tas ir Latvijā reģistrēts vai pastāvīgi dzīvojošs piegādātājs, kas vēlas pārbaudīt, vai tas nav izslēdzams no dalības:

27.1. iepirkuma procedūrā saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 42. pantu, Aizsardzības un drošības jomas iepirkumu likuma 44. pantu, Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 48. pantu vai Publiskās un privātās partnerības likuma 37. pantu no reģistriem pieprasa informāciju par sevi, savu Latvijā reģistrēto vai pastāvīgi dzīvojošo valdes vai padomes locekli, pārstāvēttiesīgo personu, prokūristu vai personu, kura ir pilnvarota pārstāvēt piegādātāju darbībās, kas saistītas ar filiāli;

27.2. iepirkumā saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 9. panta astoto daļu, no reģistriem pieprasa informāciju par sevi.

(Grozīts ar MK 16.05.2017. noteikumiem Nr. 262; MK 03.04.2018. noteikumiem Nr. 201)

28. E-izziņas sagatavošanai atbilstoši šo noteikumu 26. un 27. punktā noteiktajam mērķim:

28.1. Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs (Sodu reģistrs) sniedz ziņas par šo noteikumu 12. pielikumā minētajiem pārkāpumiem, tai skaitā par smagajiem profesionālās darbības pārkāpumiem, kuri bija norādīti pārbaudei;

28.2. Uzņēmumu reģistrs sniedz aktuālās ziņas par:

28.2.1. maksātnespējas procesu;

28.2.2. saimnieciskās darbības apturēšanu;

28.2.3. likvidāciju;

28.2.4. reģistrācijas valsti;

28.3. Valsts ieņēmumu dienests sniedz ziņas par tā administrēto nodokļu parādu kopsummu;

28.4. Latvijas Republikas pašvaldības sniedz ziņas par to administrēto nodokļu samaksu.

(Grozīts ar MK 12.06.2018. noteikumiem Nr. 335; MK 30.06.2020. noteikumiem Nr. 429)

3.4. Kārtība, kādā e-izziņu apakšsistēma saņem un apstrādā informāciju

29. E-izziņu sagatavošanai nepieciešamās informācijas apstrādē ir iesaistīti reģistru pārziņi un aģentūra. Reģistru pārziņi nodrošina e-izziņu apakšsistēmas pakalpju darbībai nepieciešamās informācijas pieejamību, savukārt aģentūra nodrošina valsts informāciju sistēmu savietotāja un piekļuves vietu darbību.

30. E-izziņu sagatavošanai nepieciešamās informācijas sniedzēji ir reģistru pārziņi, tai skaitā Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde, kas sniedz Fizisko personu reģistra ziņas fizisko personu identificēšanai.

(MK 10.05.2022. noteikumu Nr. 284 redakcijā)

31. E-izziņu sistēmā šo noteikumu 18.3.2. un 19.4. apakšpunktā minētajā kārtībā ierosinātā pārbaudāmo personu identificēšana notiek, izmantojot informācijas sistēmu pakalpes:

31.1. nosaukumu iegūst no Uzņēmumu reģistra pēc reģistrācijas numura, ja pārbaudāmā persona ir juridiskā persona, zemnieku vai zvejnieku saimniecība vai individuālais komersants;

31.2. personas vārdu, uzvārdu un statusu (vai persona ir dzīva vai mirusi) iegūst no Fizisko personu reģistra pēc personas koda, ja pārbaudāmā persona ir fiziskā persona.

(Grozīts ar MK 10.05.2022. noteikumiem Nr. 284)

32. Pēc šo noteikumu 18.5. un 19.6. apakšpunktā minētajā kārtībā ierosinātās ziņu pieprasīšanas, lai iegūtu nepieciešamo informāciju par pārbaudāmo personu, izmantojot informācijas sistēmu pakalpes, notiek šāda datu apmaiņa ar reģistriem:

32.1. Uzņēmumu reģistrā:

32.1.1. ja pārbaudāmā persona ir juridiska persona, pēc reģistrācijas numura iegūst ziņas par to fizisko personu vārdiem, uzvārdiem un personas kodiem (ja personai nav personas koda – pēc dzimšanas datuma, personu apliecinoša dokumenta numura un izdošanas datuma, valsts un institūcijas, kas dokumentu izdevusi), kuras saistītas ar pārbaudāmo personu (pārbaudāmās personas valdes vai padomes locekļi, pārstāvēttiesīgās personas, prokūristi, kā arī personas, kuras ir pilnvarotas pārstāvēt pārbaudāmās personas darbībās, kas saistītas ar filiāli);

32.1.2. ja pārbaudāmā persona ir juridiska persona, pēc reģistrācijas numura iegūst ziņas par pārbaudāmās personas maksātnespējas procesiem, saimnieciskās darbības apturēšanu un likvidāciju (datumi, procesu apraksti) un īpašnieku vai kapitāla daļu īpašnieku (turētāju) reģistrācijas valsti;

32.1.3. ja pārbaudāmā persona ir fiziska persona vai individuālais komersants, pēc personas koda vai reģistrācijas numura iegūst ziņas par pārbaudāmās personas maksātnespējas procesu (datums, procesa apraksts);

32.1.4. ja pārbaudāmā persona ir individuālais komersants, pēc reģistrācijas numura iegūst ziņas par pārbaudāmās personas maksātnespējas procesu (datums, procesa apraksts);

32.2. Iekšlietu ministrijas Informācijas centra Sodu reģistrā pēc personas koda (fiziskām personām) vai reģistrācijas numura (juridiskām personām) iegūst ziņas par:

32.2.1. pārbaudāmās personas izdarītajiem pārkāpumiem (tiesību akta nosaukums un šo noteikumu 12. pielikumā norādītā pārkāptā tiesību norma, kā arī pārkāptā tiesību norma, kas attiecas uz profesionālās darbības pārkāpumiem, kuri bija norādīti pārbaudei);

32.2.2. katras šo noteikumu 32.1.1. apakšpunktā minētajā kārtībā identificētās ar pārbaudāmo personu saistītās fiziskās personas izdarītajiem pārkāpumiem (tiesību akta nosaukums un šo noteikumu 12. pielikumā norādītā pārkāptā tiesību norma);

32.3. Valsts ieņēmumu dienestā pēc nodokļu maksātāju reģistrācijas koda iegūst ziņas par pārbaudāmās personas nodokļu samaksu (parāda aprēķina datums, parāda kopsummas apjoms, valūta, kurā ir aprēķināts parāds);

32.4. pašvaldībās pēc personas koda (fiziskām personām) vai reģistrācijas numura (juridiskām personām) iegūst ziņas par pārbaudāmās personas nodokļu samaksu (parāda aprēķina datums, parāda apjoms, valūta, kurā ir aprēķināts parāds).

(Grozīts ar MK 12.06.2018. noteikumiem Nr. 335; MK 30.06.2020. noteikumiem Nr. 429)

33. E-izziņu sagatavošanai nepieciešamo aktuālo ziņu pieejamību reģistru pārziņi nodrošina:

33.1. nodokļu administrēšanas jomu regulējošajos tiesību aktos noteiktajos ziņu aktualizācijas datumos – par Valsts ieņēmumu dienesta administrēto nodokļu parādu kopsummu;

33.2. vienlaikus ar reģistros uzkrājamo ziņu izmaiņām – par Iekšlietu ministrijas Informācijas centra Sodu reģistrā, Uzņēmumu reģistrā vai Fizisko personu reģistrā esošajām ziņām, kā arī pašvaldību datubāzēs esošajām ziņām par nekustamā īpašuma nodokļa parādu aprēķinu.

(Grozīts ar MK 10.05.2022. noteikumiem Nr. 284)

34. Pēc šo noteikumu 32. punktā minētās informācijas iegūšanas vai pēc šo noteikumu 20. punktā minētā termiņa beigām e-izziņu apakšsistēma pārtrauc ziņu iegūšanas procesu no reģistriem un sagatavo e-izziņu, par to paziņojot e-izziņas pieprasītājam.

35. Šo noteikumu 31. un 32. punktā minēto informācijas sistēmu pakalpju detalizēti apraksti, kas ietver vismaz pakalpes nosaukumu, pakalpes pieprasījumā iekļauto datu uzskaitījumu, pakalpes darbības rezultātā iekļauto datu uzskaitījumu un kļūdu apstrādi, ir publicēti e-izziņu apakšsistēmas informācijas sistēmu pakalpju katalogā.

4. Centralizēta elektroniska preču un pakalpojumu iegāde
4.1. Preču un pakalpojumu pieejamības nodrošināšana e-pasūtījumu apakšsistēmā

36. E-iepirkumu sistēmā reģistrēts pasūtītājs, kā arī sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs, kas izvēlējies pievienoties e-iepirkumu sistēmai, ar centralizēto iepirkumu institūcijas starpniecību e-pasūtījumu apakšsistēmā iegādājas šo noteikumu 1. pielikumā ietvertās preces vai pakalpojumus.

37. E-pasūtījumu apakšsistēma preču un pakalpojumu iegādei nodrošina elektronisku darījumu slēgšanu starp e-iepirkumu sistēmā reģistrētiem pasūtītājiem vai sabiedrisko pakalpojumu sniedzējiem un piegādātājiem, kuri centralizētās iepirkuma procedūras ietvaros iekļauti dinamiskajā iepirkumu sistēmā vai ieguvuši tiesības slēgt vispārīgo vienošanos kā preču piegādātāji vai pakalpojumu sniedzēji e-iepirkumu sistēmā reģistrētiem pasūtītājiem.

(Grozīts ar MK 03.04.2018. noteikumiem Nr. 201)

4.2. Preču un pakalpojumu iegādes nosacījumi

38. E-pasūtījumu apakšsistēma nodrošina preču un pakalpojumu izvēli atbilstoši attiecīgajai preču vai pakalpojumu grupai noteiktajām preču vai pakalpojumu tehniskajām specifikācijām un atlasīto preču un pakalpojumu iegādi par e-pasūtījumu apakšsistēmā pieejamajām zemākajām cenām.

39. Ja pasūtītāja vai sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja atlasīto preču piegādei vai pakalpojumu izpildei nepieciešams konkretizēt preces raksturlielumus vai pakalpojuma izpildes nosacījumus, e-pasūtījumu apakšsistēma nosūta visiem aktīvajiem piegādātājiem paziņojumu par pasūtījumu, nosakot ne mazāk kā vienu darbdienu piedāvājuma sagatavošanai atbilstoši attiecīgās preču vai pakalpojumu grupas īpatnībām un cenas noteikšanai, izmantojot solīšanu ar lejupejošu soli.

40. Lai nodrošinātu pēc iespējas efektīvāku pasūtītāja vai sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja līdzekļu izmantošanu, pasūtītājs un sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs darījumus e-pasūtījumu apakšsistēmā plāno, pēc iespējas apvienojot tos vienā pasūtījumā preču vai pakalpojumu grupas ietvaros. Ja e-pasūtījumu apakšsistēmā vispārīgās vienošanās ietvaros izveidots pasūtījums, kurā atlasīto preču vai pakalpojumu summa vienas preču vai pakalpojumu grupas ietvaros ir vienāda ar Publisko iepirkumu likuma 8. panta ceturtajā daļā noteikto līgumcenu piegādes vai pakalpojuma līgumiem vai pārsniedz to, e-pasūtījumu apakšsistēma nosūta visiem aktīvajiem piegādātājiem paziņojumu par pasūtījumu, nosakot ne mazāk kā trīs darbdienas piedāvājuma sagatavošanai un īpaši izdevīgu cenu noteikšanai, izmantojot solīšanu ar lejupejošu soli.

(Grozīts ar MK 03.04.2018. noteikumiem Nr. 201; MK 05.10.2021. noteikumiem Nr. 669)

41. Šo noteikumu 40. punktā minētā piedāvājuma sagatavošanai paredzēto preču vai pakalpojumu līgumcenas robežvērtību e-pasūtījumu apakšsistēmā centralizēto iepirkumu institūcija var samazināt atbilstoši attiecīgās preču vai pakalpojumu grupas īpatnībām, ja šāda iespēja attiecīgajai grupai paredzēta centralizēto iepirkumu institūcijas rīkotās centralizētās iepirkuma procedūras dokumentācijā.

42. Ja e-pasūtījumu apakšsistēmā izveidots šo noteikumu 39. vai 40. punktā minētais pasūtījums, līdz esošā pasūtījuma rezultātam e-pasūtījumu apakšsistēma nepieļauj jauna šāda pasūtījuma izveidi attiecīgās preču vai pakalpojumu grupas ietvaros.

43. Šo noteikumu 39. un 40. punktā minēto pasūtījumu pasūtītājs vai sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs var izbeigt, ja:

43.1. izteiktie cenu piedāvājumi pārsniedz pasūtītāja vai sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja norādīto darījumam paredzēto maksimālo finanšu līdzekļu apjomu un e-pasūtījumu apakšsistēmā pieejamās cenas samazināšanas iespējas nav bijušas lietderīgas;

43.2. pasūtītājs vai sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs, veicot pasūtījumu, ir norādījis pamatotus priekšnosacījumus darījuma noslēgšanai vai tā noslēgšanai pilnā pasūtījuma apjomā, kas nav iestājušies;

43.3. darījumu nav iespējams noslēgt objektīvu apstākļu dēļ, kas iestājušies pēc pasūtījuma izveides.

44. Ja nepieciešams nodrošināt iepērkamo preču vai pakalpojumu savstarpējo saderību, pasūtītājs vai sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs, pamatojot nepieciešamību, konkrētajam pasūtījumam e-pasūtījumu apakšsistēmā var izvēlēties nosacījumu, ka darījums piegādātājam piešķirams nedalītā pasūtījuma apjomā vai noteikta pasūtījuma daļa darījumā vienam piegādātājam piešķirama nedalītā apjomā, ja šāda iespēja attiecīgajai preču vai pakalpojumu grupai paredzēta centralizēto iepirkumu institūcijas rīkotās centralizētās iepirkuma procedūras dokumentācijā.

44.1 Veidojot šo noteikumu 39. punktā minēto pasūtījumu, pasūtītājs vai sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs preču vai pakalpojumu pirkuma pieprasījumam pievieno detalizētu informāciju par darījuma izpildi (darba uzdevumu, izpildes aprakstu un citu darījuma izpildei būtisku informāciju).

(MK 30.06.2020. noteikumu Nr. 429 redakcijā)

44.2 Veidojot šo noteikumu 44. punktā minēto pasūtījumu vai tādu pasūtījumu, kurā iekļauto preci vai pakalpojumu attiecīgās preču vai pakalpojumu grupas ietvaros piedāvā tikai viens piegādātājs vai kura tehniskā specifikācija ir saistīta ar konkrētu ražotāju vai tirdzniecības marku, ja šāda pasūtījuma paredzamā summa vienas preču vai pakalpojumu grupas ietvaros ir vienāda ar Publisko iepirkumu likuma 9. panta pirmajā daļā noteikto līgumcenu piegādes vai pakalpojuma līgumiem vai pārsniedz to, pasūtītājs vai sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs preču vai pakalpojumu pirkuma pieprasījumam pievieno esošās situācijas aprakstu, paskaidro, kāpēc nav iespējami alternatīvi risinājumi, un pamato šādas preces vai pakalpojuma iegādes nepieciešamību vai iepērkamo preču vai pakalpojumu savstarpējās saderības nepieciešamību, jo īpaši saistībā ar esošā risinājuma aizstāšanas iespējamajām izmaksām un to samērīgumu un iegūstamā risinājuma uzturēšanu un ekspluatāciju. Šajā punktā minētā informācija e-iepirkumu sistēmā ir pieejama visiem aktīvajiem attiecīgās preču vai pakalpojumu grupas piegādātājiem ne mazāk kā trīs darbdienas pēc e-pasūtījumu apakšsistēmas nosūtītā paziņojuma par pasūtījumu.

(MK 30.06.2020. noteikumu Nr. 429 redakcijā, kas grozīta ar MK 05.10.2021. noteikumiem Nr. 669)

44.3 Pasūtītājs vai sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs pakalpojuma iegādei ir tiesīgs izveidot šo noteikumu 39.44. vai 44.2 punktā minēto pasūtījumu, ja darījuma summa bez pievienotās vērtības nodokļa nepārsniedz 1 000 000 euro.

(MK 30.06.2020. noteikumu Nr. 429 redakcijā)

4.3. Centralizēto iepirkumu institūciju sniegto pakalpojumu izmantošanas nosacījumi

(Apakšnodaļa MK 30.06.2020. noteikumu Nr. 429 redakcijā)

44.4 Centralizēto iepirkumu institūcija pārtrauc e-pasūtījumu apakšsistēmā veidotu pasūtījumu, ja ir konstatēts jebkurš no šādiem gadījumiem:

44.4 1. šo noteikumu 39., 44. vai 44.2 punktā minētajam pasūtījumam nav pievienoti šo noteikumu 44.1 vai 44.punktā noteiktie dokumenti vai tie nesatur attiecīgajos punktos noteikto informāciju;

44.4 2. ir pārkāpti vai nav izpildīti vispārīgās vienošanās obligātie nosacījumi un konkrētajā pasūtījuma stadijā attiecīgos trūkumus novērst nav iespējams.

(MK 30.06.2020. noteikumu Nr. 429 redakcijā)

44.5 Centralizēto iepirkumu institūcijai ir pienākums pārbaudīt šo noteikumu 44.4 punktā minētos nosacījumus vismaz šādos gadījumos:

44.5 1. darījuma summa bez pievienotās vērtības nodokļa pārsniedz Publisko iepirkumu likuma 8. panta ceturtajā daļā noteikto līgumcenu piegādes vai pakalpojuma līgumiem;

44.5 2. pasūtījums izveidots par tādas preces vai pakalpojuma iegādi, par kuru iepriekš jau ir bijis izveidots pasūtījums, kuru centralizēto iepirkumu institūcija pārtraukusi, jo konstatēta neatbilstība šo noteikumu vai konkrētās vispārīgās vienošanās prasībām.

(MK 30.06.2020. noteikumu Nr. 429 redakcijā)

5. Prasības informācijas sistēmām, kas tiek izmantotas elektroniskai iepirkumu un iepirkumu procedūru rīkošanai
5.1. Informācijas sistēmas elektroniskai pieteikumu un piedāvājumu iesniegšanai un saņemšanai

45. Pieteikumu un piedāvājumu elektroniskai saņemšanai pasūtītājs izmanto e-konkursu apakšsistēmu vai citas tiešsaistes informācijas sistēmas, kuras paredzētas elektroniskai pieteikumu un piedāvājumu saņemšanai un kuru izmantošana pasūtītājam ir bez maksas.

46. Piegādātājs pieteikumu un piedāvājumu elektroniskai iesniegšanai izmanto e-konkursu apakšsistēmu vai citas tiešsaistes informācijas sistēmas, kuras paredzētas elektroniskai pieteikumu un piedāvājumu iesniegšanai.

47. Privātpersonas pieteikumu un piedāvājumu elektroniskai iesniegšanai un saņemšanai var izmantot pieteikumu un piedāvājumu iesniegšanas tiešsaistes sistēmu, ja aģentūra ir izsniegusi atzinumu, kas apliecina, ka privātpersonas pieteikumu un piedāvājumu iesniegšanas un saņemšanas tiešsaistes sistēma (tai skaitā visi ar sistēmu saistītie un sistēmu apkalpojošie komponenti) atbilst šīs nodaļas drošības un tehniskajām prasībām un attiecīgā privātpersona ar aģentūru ir noslēgusi vienošanos par valsts informācijas sistēmu savietotāja saskarnes izmantošanu sistēmas produkcijas vidē.

48. Privātpersona, kas organizē un vada pieteikumu un piedāvājumu iesniegšanas un saņemšanas tiešsaistes sistēmas darbību, ir atbildīga par tās izveidi, ieviešanu, uzturēšanu, izmantošanu, izmaiņu veikšanu un likvidēšanu atbilstoši šīs nodaļas prasībām.

5.2. Privātpersonas izveidotas informācijas sistēmas reģistrēšana elektroniskai pieteikumu un piedāvājumu iesniegšanai

49. Lai organizētu pieteikumu vai piedāvājumu elektronisku iesniegšanu un saņemšanu, izmantojot privātpersonas izveidotu pieteikumu un piedāvājumu iesniegšanas un saņemšanas tiešsaistes sistēmu, persona, kura minēta šo noteikumu 48. punktā, iesniedz aģentūrā iesniegumu privātpersonas pieteikumu un piedāvājumu iesniegšanas tiešsaistes sistēmas atbilstības atzinuma saņemšanai, kā arī šādu informāciju, ja tā pēdējo 12 mēnešu laikā nav sniegta:

49.1. ziņas par iesniedzēju (juridiskai personai – nosaukums, reģistrācijas numurs, kontakttālrunis un e-pasta adrese; fiziskai personai – vārds, uzvārds, personas kods, kontakttālrunis un elektroniskā pasta adrese);

49.2. ziņas par sistēmas tehnisko specifikāciju, kas ietver vismaz:

49.2.1. datortīkla slēguma shēmu izmantojamajām iekārtām un serveriem;

49.2.2. serveru datu glabāšanas iekārtu un tīkla iekārtu sarakstu, norādot modeļu nosaukumus;

49.2.3. izmantojamās programmatūras sarakstu ar versijām;

49.2.4. iekārtu atrašanās vietas adresi;

49.3. ziņas par sistēmas drošības politiku, drošības un lietošanas noteikumus;

49.4. procedūru aprakstu, kas paredz risku novērtējuma veikšanu un dokumentēšanu vismaz šādā apjomā:

49.4.1. sistēmas darbības joma;

49.4.2. identificēto risku ietekme uz sistēmas darbību, tai skaitā novērtējot risku iestāšanās varbūtību, materiālos un nemateriālos zaudējumus, ietekmi uz sistēmas pieejamību, datu konfidencialitāti;

49.4.3. ja noticis informācijas sistēmas drošības incidents:

49.4.3.1. pasākumi un nepieciešamie uzlabojumi, lai novērstu šādus drošības incidentus;

49.4.3.2. aizsardzības līdzekļi, kas tiks izmantoti, ja drošības incidenti atkārtosies;

49.4.3.3. nenovērstie riski;

49.5. ziņas par sākotnējo risku analīzi, kas veikta saskaņā ar šo noteikumu 49.4. apakšpunktā minēto procedūru;

49.6. visu tiešsaistes sistēmas pirmkodu, kurš radīts vai mainīts, veidojot informācijas sistēmu vai tās komponentus (piemēram, lietojumus, kas var tikt darbināti uz galiekārtas);

49.7. iekšējā audita ziņojumu, kurā izvērtēta privātpersonas pieteikumu un piedāvājumu iesniegšanas un saņemšanas tiešsaistes sistēmas atbilstība šīs nodaļas prasībām;

49.8. šo noteikumu 48. punktā minētās personas apliecinājumu, ka privātpersonas pieteikumu un piedāvājumu iesniegšanas un saņemšanas tiešsaistes sistēma atbilst šīs nodaļas prasībām;

49.9. servera vai serveru globālā tīmekļa protokola (turpmāk – IP) adresi vai adreses (un citas slēguma izveidošanai nepieciešamās ziņas), no kurām privātpersonas pieteikumu un piedāvājumu iesniegšanas tiešsaistes sistēma nodos iesniegtos pieteikumus vai piedāvājumus e-konkursu apakšsistēmai, izmantojot šo noteikumu 72. punktā minēto tīmekļa saskarni;

49.10. tīmekļvietnes adresi (domēna vārds, domēna nosaukuma sistēmas adrese vai adreses, IP adrese vai adreses), kurā atrodas privātpersonas pieteikumu un piedāvājumu iesniegšanas un saņemšanas tiešsaistes sistēma.

50. Aģentūra izskata šo noteikumu 49. punktā minēto iesniegumu un tam pievienoto informāciju un Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā un termiņā sagatavo atzinumu, norādot, vai privātpersonas pieteikumu un piedāvājumu iesniegšanas un saņemšanas tiešsaistes sistēma atbilst šīs nodaļas drošības un tehniskajām prasībām.

51. Ja tiek pieņemts lēmums izsniegt atzinumu par atbilstību šīs nodaļas drošības un tehniskajām prasībām, aģentūra, ja nepieciešams, pieprasa aktualizēt IP adresi vai adreses (un citas slēguma izveidošanai nepieciešamās ziņas) un slēdz vienošanos par valsts informācijas sistēmu savietotāja saskarnes izmantošanu produkcijas vidē.

52. Aģentūra 20 darbdienu laikā pēc šo noteikumu 51. punktā minētās vienošanās noslēgšanas piešķir privātpersonas pieteikumu un piedāvājumu iesniegšanas un saņemšanas tiešsaistes sistēmai piekļuvi šo noteikumu 72. punktā minētajai tīmekļa saskarnei, lai nodotu iesniegtos pieteikumus vai piedāvājumus e-konkursu apakšsistēmai.

53. Aģentūrai attiecībā uz privātpersonas pieteikumu un piedāvājumu iesniegšanas un saņemšanas tiešsaistes sistēmu ir šādas tiesības:

53.1. veikt informācijas sistēmas drošības auditu vai pārbaudi, tai skaitā visa sistēmas dzīves cikla laikā veidotā vai mainītā pirmkoda pārbaudi;

53.2. pieņemt lēmumu par atbilstības atzinuma anulēšanu, ja drošības audita vai pārbaudes laikā tiek konstatēts, ka informācijas sistēma neatbilst šīs nodaļas prasībām;

53.3. pieņemt lēmumu par atbilstības atzinuma anulēšanu, neveicot drošības auditu vai pārbaudi, ja tiek konstatēta informācijas sistēmas neatbilstība šīs nodaļas prasībām.

54. Šo noteikumu 53.2. un 53.3. apakšpunktā minēto lēmumu var pārsūdzēt tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

55. Privātpersonas pieteikumu un piedāvājumu iesniegšanas un saņemšanas tiešsaistes sistēmas darbība tiek apturēta ar šo noteikumu 53.2. vai 53.3. apakšpunktā minētā lēmuma pieņemšanas dienu un tai tiek bloķēta piekļuve šo noteikumu 72. punktā minētajai saskarnei.

56. Ja privātpersonas pieteikumu un piedāvājumu iesniegšanas un saņemšanas tiešsaistes sistēmā ir noticis drošības incidents, persona, kas minēta šo noteikumu 48. punktā, nekavējoties, bet ne vēlāk kā 24 stundu laikā par to informē aģentūru.

5.3. Elektroniskai pieteikumu un piedāvājumu iesniegšanai izmantojamo informācijas sistēmu drošības prasības

57. Persona, kas organizē un vada elektroniskai pieteikumu un piedāvājumu iesniegšanai un saņemšanai izmantojamās informācijas sistēmas darbību, nodrošina, ka sistēma atbilst normatīvajiem aktiem par informācijas sistēmu minimālās drošības prasībām, kā arī šīs nodaļas prasībām.

58. Aģentūra valsts informācijas sistēmas drošības audita ietvaros veic e-konkursu apakšsistēmas auditu atbilstoši šo noteikumu prasībām un iegūtos audita datus glabā tādu pašu termiņu, kādu tiek glabātas e-konkursu apakšsistēmā esošās ziņas, uz kuru pamata audits veikts.

(MK 03.04.2018. noteikumu Nr. 201 redakcijā)

59. Elektroniskai pieteikumu un piedāvājumu iesniegšanai un saņemšanai izmantojamā informācijas sistēma atbilst šādām drošības prasībām:

59.1. datu apstrādi informācijas sistēmā veic atbilstoši normatīvajiem aktiem par fizisko personu datu aizsardzību;

59.2. informācijas sistēmu drošības un organizatorisko pārvaldību veic saskaņā ar Latvijas nacionālo standartu LVS: ISO/IEC 27001:2014 L "Informācijas tehnoloģija. Drošības paņēmieni. Informācijas drošības pārvaldības sistēmas. Prasības";

59.3. informācijas sistēmas vajadzībām izstrādā vismaz šādus dokumentus:

59.3.1. risku novērtējumu un akceptēto risku sarakstu;

59.3.2. informācijas sistēmu drošības politiku un noteikumus;

59.4. informācijas sistēmā ir risinājums, kas nodrošina, lai tiktu saņemta informācija par drošības uzlabojumiem un jaunu apdraudējumu novēršanu, kā arī šādas informācijas saņemšanas apraksts (procedūra);

59.5. saskaņā ar šo noteikumu 59.3.1. apakšpunktu tiek īstenotas vismaz šādas drošības kontroles un pārvaldības:

59.5.1. risku novērtējums;

59.5.2. fiziskā un vides drošība, kā arī datortīklu drošība;

59.5.3. cilvēkresursu drošība;

59.5.4. saziņas un operāciju pārvaldība;

59.5.5. standarta piekļuves kontroļu pārvaldība;

59.5.6. informācijas sistēmu iegāde, izveidošana, uzturēšana un likvidēšana;

59.5.7. informācijas drošības starpgadījumu un pakalpojumu nepārtrauktības pārvaldība;

59.5.8. pasākumi, kas veicami, lai labotu un mazinātu informācijas sistēmu ievainojamību, kuras dēļ varētu notikt apstrādāto datu iznīcināšana, nejauša zaudēšana, izmainīšana, neatļauta izpaušana vai piekļuve;

59.5.9. atbilstība elektronisko iepirkumu procesu regulējošo normatīvo aktu prasībām.

5.4. Elektroniskai pieteikumu un piedāvājumu iesniegšanai izmantojamo informācijas sistēmu lietotņu drošības prasības

60. Persona, kas organizē un vada elektroniskai pieteikumu un piedāvājumu iesniegšanai un saņemšanai izmantojamās informācijas sistēmas darbību, nodrošina, ka sistēma ir aizsargāta pret ievainojumiem un ļaunprātīgu izmantošanu saskaņā ar labo praksi un atbilst vismaz šādām prasībām:

60.1. tiek nodrošināta aizsardzība pret ļaunprātīgu datu ievadi (piemēram, standartizētās vaicājuma valodas ievadīšana (SQL injection), paplašināmās iezīmēšanas valodas noteiktas sintakses ievadīšana (XML Xpath injection), operētājsistēmas komandu ievadīšana):

60.1.1. veicot visu no ārpuses saņemto datu pārbaudi, tai skaitā pārbaudot fiziskās personas ievadītos datus;

60.1.2. veicot ievaddatu pārbaudi vismaz servera pusē (lietotnē, kas darbojas uz servera);

60.1.3. ja tiek izmantoti jebkādi interpretējami pieprasījumi, piemēram, standartizētās vaicājuma valodas (SQL) teikumi, veicot ievaddatu nodalīšanu no komandas vai vaicājuma;

60.2. tiek nodrošināta aizsardzība pret starpvietņu šifrēšanas kļūdām (XSS):

60.2.1. pārbaudot visus uz pārlūkprogrammu nosūtītos datus;

60.2.2. pienācīgi šifrējot visus pārlūkprogrammā parādāmos datus;

60.3. tiek nodrošināta droša identificēšanās un sesiju pārvaldība:

60.3.1. nepieļaujot iespēju identifikācijas datus uzminēt vai pārrakstīt nepietiekamu lietotāja konta pārvaldības funkciju dēļ;

60.3.2. nepieļaujot jebkādu sesijas datu, tai skaitā identifikatoru, atklāšanu vienotajā resursu vietrādī (URL);

60.3.3. aizsargājot sesijas identifikatorus pret sesijas fiksācijas uzbrukumiem;

60.3.4. nodrošinot sesiju noilguma funkcionalitāti;

60.3.5. identifikācijas datu un sesiju informācijas nosūtīšanai izmantojot tikai transporta slāņa drošību (TLS);

60.3.6. veidojot paroles no vismaz deviņiem simboliem, vienlaikus parolē izmantojot vismaz vienu latīņu alfabēta lielo burtu, latīņu alfabēta mazo burtu, ciparu un speciālo simbolu, ja administratora saskarnei netiek izmantota divu faktoru identifikācija;

60.4. piekļuve resursiem ar tiešo atsauci tiek īstenota tā, lai pārbaude par tiesībām piekļūt resursam tiek veikta pirms informācijas nosūtīšanas;

60.5. tiek nodrošināta aizsardzība pret starpvietņu pieprasījumu viltošanu (XSRF);

60.6. tiek ievēroti šādi sistēmas programmatūras drošības nosacījumi:

60.6.1. visiem programmatūras komponentiem tiek izmantotas pēdējās produkcijas videi paredzētās versijas, tai skaitā operētājsistēmai, tīmekļa vai lietotnes serverim, datubāzu pārvaldības sistēmai, lietotnēm un visām kodu bibliotēkām;

60.6.2. nav uzstādīti vai ir atspējoti nevajadzīgi operētājsistēmas, tīmekļa vai lietotnes servera un datubāzes pārvaldības sistēmas pakalpojumi;

60.6.3. kļūdu apstrāde publiskos kļūdu paziņojumos nepieļauj neizpaužamu ziņu attēlošanu;

60.6.4. drošības iestatījumi izstrādes ietvaros un bibliotēkās ir konfigurēti saskaņā ar labo praksi (piemēram, atvērtā tīmekļa lietotņu drošības projekta vadlīnijām);

60.7. tiek īstenotas šādas datu šifrēšanas prasības:

60.7.1. personas dati tiek šifrēti un saglabāti elektroniskā formātā;

60.7.2. šifrē vai izmanto pienācīgu transporta slāņa aizsardzību (Transport Layer Protection), tai skaitā sistēmas piekļuvei izmanto aktuāla hiperteksta drošas pārsūtīšanas protokola (HTTPS) versiju, izmantojot spēkā esošus sertifikātus, kas ir piesaistīti sistēmas domēnam;

60.7.3. tiek izmantoti tehnoloģiski aktuāli šifrēšanas algoritmi un šifrēšanas atslēgas, kas ir drošas pret neatļautu atšifrēšanu, ja tā veikta, izmantojot publiski pieejamas iekārtas;

60.7.4. saglabājot paroles datubāzē, tās jauc ar standarta jaucējsummas algoritmu, kas ir drošs pret neatļautu atkodēšanu, ja tā veikta, izmantojot publiski pieejamas iekārtas;

60.7.5. visas paroles un šifrēšanas atslēgas tiek pienācīgi aizsargātas;

60.8. katrai jaunai sistēmas globālā tīmekļa adresei (URL) ir nodrošināta piekļuves kontrole, kas pārbauda tiesības piekļūt resursam, to atverot;

60.9. nodrošināta aizsardzība pret neatļautu novirzīšanu vai pārvirzīšanu no sistēmas.

61. Ja privātpersonas pieteikumu un piedāvājumu iesniegšanas un saņemšanas tiešsaistes sistēma izmanto ar citām sistēmām kopīgas iekārtas, operētājsistēmu vai datubāzes pārvaldības sistēmu, persona, kas organizē un vada sistēmas darbību, to atspoguļo risku novērtējumā un īstenotajos risku novēršanas pasākumos.

62. Persona, kas organizē un vada sistēmas darbību, piekļuvi informācijas sistēmas administrēšanas tehnoloģisko procesu un pārvaldības funkcionalitātei nodrošina tikai tām personām, kurām sistēmā esošā informācija atbilstošā apjomā nepieciešama darba pienākumu veikšanai.

63. Persona, kura apkalpo elektroniskai pieteikumu un piedāvājumu iesniegšanai un saņemšanai izmantojamo informācijas sistēmu, ievēro konfidencialitātes prasības attiecībā uz datiem, kuri nonāk šīs personas rīcībā, veicot darba pienākumus. Konfidencialitātes prasības nosaka minētās personas darba līgumā vai amata aprakstā. Ja informācijas sistēmu apkalpo trešā persona, konfidencialitātes prasības nosaka dokumentā, ar kuru nodibina šādas tiesiskās attiecības.

64. Persona, kas organizē un vada elektroniskai pieteikumu un piedāvājumu iesniegšanai un saņemšanai izmantojamās informācijas sistēmas darbību, nodrošina, ka tiek veidoti un aizsargāti datu dublikāti (rezerves kopijas), izmantojot tehnoloģiski aktuālu šifrēšanas algoritmu un atslēgas.

65. Persona, kas organizē un vada elektroniskai pieteikumu un piedāvājumu iesniegšanai un saņemšanai izmantojamās informācijas sistēmas darbību, nodrošina, ka negrozītā un pierādāmā veidā tiek uzkrāta un uzglabāta vismaz šāda informācija:

65.1. datums un laiks, kad sistēmas administrators ir pieslēdzies un atslēdzies no informācijas sistēmas;

65.2. datums un laiks, kad ir veikta datu dublēšana (datu rezerves kopēšana);

65.3. datums un laiks, kad informācijas sistēmā ir veiktas izmaiņas vai programmatūras atjaunināšana.

66. Elektroniskai pieteikumu un piedāvājumu iesniegšanai un saņemšanai izmantojamās informācijas sistēmas administratoram ir pienākums regulāri pārbaudīt sistēmas audita žurnālus, lai novērstu drošības incidentus.

5.5. Elektroniskai pieteikumu un piedāvājumu iesniegšanai izmantojamo informācijas sistēmu infrastruktūras drošības prasības

67. Persona, kas organizē un vada elektroniskai pieteikumu un piedāvājumu iesniegšanai un saņemšanai izmantojamās informācijas sistēmas darbību, nodrošina, ka tiek ievērotas vismaz šādas sistēmas drošības prasības:

67.1. tiek veikta piekļuves kontrole informācijas sistēmas izmitināšanas telpām, un visi apmeklējumi tiek reģistrēti audita žurnālā;

67.2. dublējamo datu nesēji ir aizsargāti pret zādzību;

67.3. informācijas sistēmas serveri ir ievietoti slēgtā statnē.

68. Persona, kas organizē un vada elektroniskai pieteikumu un piedāvājumu iesniegšanai un saņemšanai izmantojamās informācijas sistēmas darbību, nodrošina, ka sistēma ir izmitināta uz servera vai serveriem, kuri fiziski atrodas Latvijas Republikas jurisdikcijā esošā teritorijā, ir savienoti ar tīmekli un nodalīti ar ugunsmūri aizsargātā lokālā tīkla perimetra tīklā (DMZ).

69. Elektroniskai pieteikumu un piedāvājumu iesniegšanai un saņemšanai izmantojamās informācijas sistēmas ugunsmūra programmatūra atbilst vismaz šādām prasībām:

69.1. programmatūras versija ir atjaunota;

69.2. programmatūra pārbauda un reģistrē visu saņemto un nosūtāmo datu plūsmu no lokālā tīkla perimetra tīkla (DMZ);

69.3. programmatūra atļauj piekļuvi tikai tādām datu plūsmām, kas nepieciešamas informācijas sistēmas darbībai vai pārvaldībai.

70. Elektroniskai pieteikumu un piedāvājumu iesniegšanai un saņemšanai izmantojamā informācijas sistēma atrodas pienācīgi aizsargātā, no testēšanas un izstrādes sistēmām nodalītā tīkla segmentā.

71. Persona, kas organizē un vada elektroniskai pieteikumu un piedāvājumu iesniegšanai un saņemšanai izmantojamās informācijas sistēmas darbību, nodrošina, ka attiecībā uz serveriem un to operētājsistēmām ir ievērotas vismaz šādas drošības un aizsardzības prasības:

71.1. ir īstenotas šo noteikumu 60.6. apakšpunktā minētās prasības;

71.2. lietotnes ir spējīgas darboties, izmantojot viszemāko attiecīgajām funkcijām nepieciešamo tiesību komplektu;

71.3. operētājsistēmu un izmantojamo lietotņu atjauninājumi un labojumi, kā arī pretvīrusu programmatūras atjauninājumi tiek uzstādīti, tiklīdz tie kļuvuši pieejami.

5.6. Elektroniskai pieteikumu un piedāvājumu iesniegšanai izmantojamo informācijas sistēmu tehniskās prasības

72. Privātpersonas pieteikumu un piedāvājumu iesniegšanas un saņemšanas tiešsaistes sistēma sadarbojas ar e-konkursu apakšsistēmu, izmantojot valsts informācijas sistēmu savietotāja saskarni. Saskarnes datu apmaiņas struktūru aģentūra paplašināmās iezīmēšanas valodas (XML) shēmas veidā publicē valsts informācijas sistēmu savietotāja paplašināmās iezīmēšanas valodas (XML) shēmu katalogā, ievērojot valsts informācijas sistēmu savietotāja noteiktās vadlīnijas.

73. Elektroniskai pieteikumu un piedāvājumu iesniegšanai un saņemšanai izmantojamā informācijas sistēma nodrošina vismaz šādas prasības attiecībā uz pieteikumu un piedāvājumu apstrādi:

73.1. visiem ieinteresētajiem piegādātājiem ir pieejama informācija par specifikācijām, kas attiecas uz piedāvājumu un pieteikumu elektronisku iesniegšanu, kodēšanu un laika reģistrāciju;

73.2. tiek izmantots sistēmā iestrādāts paraksta rīks, kas nodrošina elektroniskā dokumenta parakstītāja identitātes apstiprināšanu, vai elektroniskais paraksts, kas atbilst normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu un elektroniskā paraksta statusu;

73.3. var precīzi noteikt datumu un laiku, kad iesniedzami pieteikumi un piedāvājumi, kā arī plāni un projekti;

73.4. informācijas sistēmā ir iestrādāts risinājums, kas nodrošina, ka līdz pieteikumu vai piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām (vai iesniegto pieteikumu vai piedāvājumu nodošanai e-konkursu apakšsistēmai, ja iesniegšanai tiek izmantota privātpersonas tiešsaistes sistēma) neviens nevar piekļūt iesniegtajai informācijai;

73.5. var precīzi noteikt datumu un laiku, kad informācijas sistēmā iesniegtie pieteikumi vai piedāvājumi nodoti e-konkursu apakšsistēmai, ja iesniegšanai tiek izmantota privātpersonas tiešsaistes sistēma;

73.6. iesniedzējs jebkurā brīdī līdz pieteikumu vai piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām var atsaukt vai mainīt pieteikumu vai piedāvājumu;

73.7. ir iespējams atklāt, ja kāds ir pārkāpis šo noteikumu 73.4. apakšpunktā minēto aizliegumu.

74. Elektroniskai pieteikumu un piedāvājumu iesniegšanai un saņemšanai izmantojamā informācijas sistēma nodrošina vismaz šādas prasības attiecībā uz iepirkumu un iepirkuma procedūru apstrādi:

74.1. vienas iepirkuma procedūras ietvaros attiecīgās procedūras elektroniskajā profilā ir iespējams savstarpēji nodalīt vismaz kvalifikācijas, tehniskā piedāvājuma, finanšu piedāvājuma un saimnieciski izdevīgāko piedāvājumu vērtēšanas sagatavošanas un apstrādes sadaļas;

74.2. ir paredzēta iespēja iepirkuma vai iepirkuma procedūras dokumentāciju (tai skaitā pretendentu un kandidātu atlases prasības strukturētā veidā Eiropas vienotā iepirkuma procedūras dokumenta integrētai iesniegšanai vai ziņu strukturētai augšupielādei) sagatavot elektroniski ar sistēmā iestrādātiem rīkiem;

74.3. ir iespējams sagatavot, saglabāt un atkārtoti izmantot iepirkuma vai iepirkuma procedūras elektroniskās sagataves un paraugus;

74.4. ir nodrošināta iepirkuma un iepirkuma procedūras norises gaitas kontrole un liegumi izmainīt iepirkuma vai iepirkuma procedūras profilā pievienotos pasūtītāja (iepirkuma komisijas) apstiprinātos dokumentus (iepirkuma komisijas sēžu protokolus, iepirkuma procedūras nolikumu u. tml.);

74.5. ir paredzēta iespēja pievienot un uzglabāt iepirkuma vai iepirkuma procedūras rezultātā noslēgtos līgumus un ar līgumu izpildi saistītos dokumentus.

(Grozīts ar MK 03.04.2018. noteikumiem Nr. 201; 74.2. apakšpunktā minētais nosacījums par iespēju pretendentu un kandidātu atlases prasības veidot strukturētā veidā Eiropas vienotā iepirkuma procedūras dokumenta integrētai iesniegšanai vai ziņu strukturētai augšupielādei stājas spēkā 01.01.2019., sk. 79.3 punktu)

75. Lai nodrošinātu sadarbību ar e-konkursu apakšsistēmu, privātpersonas tiešsaistes informācijas sistēma, kas tiek izmantota elektroniskai pieteikumu un piedāvājumu iesniegšanai un saņemšanai, atbilst šādām prasībām:

75.1. sistēma atbalsta pakalpju (web-servisu) izmantošanu;

75.2. sistēmas saskarne atbilst valsts informācijas sistēmu savietotāja saskarņu izmantošanas vadlīnijām un ir saderīga ar valsts informācijas sistēmu savietotāja publicēto e-konkursu apakšsistēmas piedāvājumu iesniegšanas pakalpi;

75.3. sistēmas saskarnei ir veiksmīgi veikti drošības un funkcionalitātes testi.

76. Šo noteikumu 48. punktā minētā privātpersona, kas organizē un vada pieteikumu un piedāvājumu iesniegšanas un saņemšanas tiešsaistes sistēmas darbību, nepiedalās kā kandidāts vai pretendents tajos iepirkumos vai iepirkuma procedūrās, kas rīkotas attiecīgās privātpersonas piedāvājumu iesniegšanas un saņemšanas tiešsaistes sistēmā.

6. Noslēguma jautājumi

77. Šo noteikumu prasības, kas attiecas uz iepirkuma procedūrām, kuras tiek rīkotas uz Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma pamata, piemērojamas no 2017. gada 1. aprīļa.

78. Šo noteikumu 8. pielikumā minētā izziņa, uzrādot tajā arī profesionālās darbības pārkāpumus, tiek sagatavota no 2017. gada 1. augusta.

79. E-iepirkumu sistēmā reģistrēts pasūtītājs ir tiesīgs iegādāties šo noteikumu 1. pielikumā minētajā preču un pakalpojumu grupu sarakstā neietvertas preces vai pakalpojumus, kas pieejami e-pasūtījumu apakšsistēmā, līdz to vispārīgo vienošanos darbības termiņa beigām, kuras:

79.1. ir noslēgtas par šo preču un pakalpojumu piedāvāšanu e-pasūtījumu apakšsistēmā pirms šo noteikumu spēkā stāšanās;

79.2. tiks noslēgtas par šo preču un pakalpojumu piedāvāšanu e-pasūtījumu apakšsistēmā iepirkuma procedūrās, kas uzsāktas pirms šo noteikumu spēkā stāšanās.

79.1 Grozījums šo noteikumu 19.3. apakšpunktā, kas paredz e-izziņas pieprasītāja darbību – no e-izziņu sistēmā pieejamajām valodām izvēlēties e-izziņai nepieciešamo svešvalodu, ja e-izziņa paredzēta iesniegšanai ārvalstī rīkotā iepirkumā –, stājas spēkā 2019. gada 1. janvārī.

(MK 03.04.2018. noteikumu Nr. 201 redakcijā)

79.2 Grozījumi šo noteikumu 40. punktā, ar kuriem nosaka minimālo līgumcenu e-pasūtījumu apakšsistēmā vispārīgās vienošanās ietvaros izveidotam pasūtījumam, par kuru e-pasūtījumu apakšsistēma nosūta visiem aktīvajiem piegādātājiem paziņojumu, neattiecas uz tādu vispārīgo vienošanos, kas e-pasūtījumu apakšsistēmas vajadzībām noslēgta to iepirkuma procedūru ietvaros, kas uzsāktas pirms šo grozījumu spēkā stāšanās.

(MK 03.04.2018. noteikumu Nr. 201 redakcijā)

79.3 Šo noteikumu 74.2. apakšpunktā minētais nosacījums par iespēju pretendentu un kandidātu atlases prasības veidot strukturētā veidā Eiropas vienotā iepirkuma procedūras dokumenta integrētai iesniegšanai vai ziņu strukturētai augšupielādei stājas spēkā 2019. gada 1. janvārī.

(MK 03.04.2018. noteikumu Nr. 201 redakcijā)

79.4 (Svītrots ar MK 16.07.2019. noteikumiem Nr. 351)

79.5 Grozījumi šo noteikumu 12. pielikuma 1. un 3. punktā, kas paredz papildināt pārbaudāmās tiesību normas ar Darba likuma, likuma "Par nodokļiem un nodevām" un Imigrācijas likuma pantiem, stājas spēkā 2020. gada 1. jūlijā.

(MK 30.06.2020. noteikumu Nr. 429 redakcijā)

79.6 Grozījums šo noteikumu 33. punktā, kas paredz nodrošināt e-izziņu sagatavošanai nepieciešamo aktuālo ziņu pieejamību vienlaikus ar reģistros uzkrājamo ziņu izmaiņām, stājas spēkā vienlaikus ar grozījumiem likumā "Par nodokļiem un nodevām", kas nosaka informācijas iekļaušanu Valsts ieņēmumu dienesta administrēto nodokļu (nodevu) parādnieku datubāzē.

(MK 05.10.2021. noteikumu Nr. 669 redakcijā; punkta jaunā redakcija tiks iekļauta noteikumu redakcijā uz attiecīgu grozījumu likumā "Par nodokļiem un nodevām" spēkā stāšanās dienu)

80. Noteikumi stājas spēkā 2017. gada 1. martā.

Ministru prezidents Māris Kučinskis

Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministrs Kaspars Gerhards
1. pielikums
Ministru kabineta
2017. gada 28. februāra
noteikumiem Nr. 108
Preču un pakalpojumu grupas un tām piesaistītās centralizēto iepirkumu institūcijas

(Pielikums MK 03.04.2018. noteikumu Nr. 201 redakcijā, kas grozīts ar MK 04.02.2021. noteikumiem Nr. 80)

1. Biroja papīrs un kancelejas preces, par kurām centralizēto publisko iepirkuma procedūru vai procedūras rīkojusi Valsts reģionālās attīstības aģentūra (turpmāk – aģentūra):

1.1. dokumentu uzglabāšanas preces;

1.2. biroja papīrs un papīra preces;

1.3. rakstāmgalda piederumi;

1.4. datu nesēji un datortehnikas tīrāmie piederumi;

1.5. prezentāciju un biroja piederumi.

2. Datortehnika un datortehnikas uzstādīšana, par ko centralizēto publisko iepirkuma procedūru vai procedūras rīkojusi aģentūra:

2.1. galda datori (darbstacijas);

2.2. planšetdatori;

2.3. portatīvie datori;

2.4. monitori;

2.5. nepārtrauktās barošanas avoti;

2.6. datortehnikas uzstādīšana.

3. Demonstrācijas iekārtas un demonstrācijas iekārtu uzstādīšana, par ko centralizēto publisko iepirkuma procedūru vai procedūras rīkojusi aģentūra:

3.1. interaktīvās tāfeles un ekrāni;

3.2. interaktīvo tāfeļu un ekrānu uzstādīšana;

3.3. audioiekārtas, videoiekārtas un fotoiekārtas;

3.4. demonstrācijas iekārtu papildierīces un piederumi.

4. Drukas un kopēšanas iekārtas, par kurām centralizēto publisko iepirkuma procedūru vai procedūras rīkojusi aģentūra:

4.1. digitālās kopēšanas iekārtas;

4.2. daudzfunkcionālās lāzerdrukas iekārtas;

4.3. daudzfunkcionālās tintes drukas iekārtas;

4.4. lāzerdrukas iekārtas;

4.5. tintes drukas iekārtas;

4.6. platformāta drukas iekārtas;

4.7. specializētās drukas iekārtas.

5. Drukas iekārtu piederumi, par kuriem centralizēto publisko iepirkuma procedūru vai procedūras rīkojusi aģentūra:

5.1. toneri;

5.2. tintes kasetnes;

5.3. citi piederumi.

6. Mēbeles, par kurām centralizēto publisko iepirkuma procedūru vai procedūras rīkojusi aģentūra:

6.1. biroja un apmeklētāju krēsli;

6.2. biroja komplektējamās mēbeles;

6.3. izglītības iestāžu mēbeles;

6.4. metāla mēbeles.

7. Programmatūra, programmatūras noma un programmatūras izmantošanas apmācības, par ko centralizēto publisko iepirkuma procedūru vai procedūras rīkojusi aģentūra:

7.1. biroja programmatūra;

7.2. operētājsistēmas programmatūra;

7.3. programmatūras izmantošanas apmācību kursi;

7.4. serveru standarta programmatūra un tās atbalsts.

8. Saimniecības preces, par kurām centralizēto publisko iepirkuma procedūru vai procedūras rīkojusi aģentūra:

8.1. papīra higiēnas preces;

8.2. sadzīves ķīmija;

8.3. telpu uzturēšanas un uzkopšanas preces.

9. Servertehnika un datu glabātavas, kā arī servertehnikas un datu glabātavu uzstādīšana, par ko centralizēto publisko iepirkuma procedūru vai procedūras rīkojusi aģentūra:

9.1. standarta serverstatnē ievietojamie serveri un serveru statnes;

9.2. komutatori;

9.3. asmeņserveri un asmeņserveru statnes;

9.4. datu glabātavas;

9.5. nepārtrauktās barošanas avoti;

9.6. servertehnikas un datu glabātavu uzstādīšana un konfigurēšana.

10. Veselības apdrošināšanas pakalpojumi, par kuriem centralizēto publisko iepirkuma procedūru vai procedūras rīkojusi aģentūra.

11. Pārtikas preces, par kurām centralizēto publisko iepirkuma procedūru vai procedūras rīkojusi aģentūra.

12. Medikamenti, medicīnas preces, medicīniskās ierīces un individuālās aizsardzības līdzekļi (tai skaitā dezinfekcijas līdzekļi), par kuriem centralizēto publisko iepirkuma procedūru vai procedūras rīkojusi Veselības ministrija, ievērojot aģentūras e-pasūtījumu sistēmai izstrādātās tehniskās specifikācijas veidnes un darījumu noteikumus.

13. Civilstāvokļa aktu reģistrācijas veidlapas, par kurām centralizēto publisko iepirkuma procedūru vai procedūras rīkojusi Tieslietu ministrija, ievērojot aģentūras e-pasūtījumu sistēmai izstrādātās tehniskās specifikācijas veidnes un darījumu noteikumus.

2. pielikums
Ministru kabineta
2017. gada 28. februāra
noteikumiem Nr. 108

(Pielikums MK 16.07.2019. noteikumu Nr. 351 redakcijā)

E-iepirkumu sistēmas dalībnieka reģistrācijas pieteikums un sākotnējā administratora pilnvarojums
    
(vieta) (datums) 
 
(dalībnieka nosaukums)

ko pārstāv

  valdes loceklis valdes priekšsēdētājs pilnvarotā persona prokūrists 
  cits pārstāvības pamats  
  (norādīt citu pārstāvības pamatu vai amatu) 
   
 (dalībnieka pārstāvja vārds un uzvārds) 

parakstot šo reģistrācijas pieteikumu:

■ piekrīt pievienoties e-iepirkumu sistēmai un iegūt e-iepirkumu sistēmas dalībnieka statusu (norādīt tikai vienu dalības veidu e-iepirkumu sistēmā):

      
 ○ piegādātājs (mikro uzņēmums)○ piegādātājs (vidējais uzņēmums)  
 ○ piegādātājs (mazais uzņēmums)○ piegādātājs (lielais uzņēmums)  
      
      
 ○ pasūtītājs   
  (norādīt pasūtītāja veidu)  
     
  (norādīt pasūtītāja augstāku institūciju vai pašvaldību (ja attiecināms))  
      

■ apņemas e-iepirkumu sistēmā un tās apakšsistēmās ar sistēmā pieejamajiem paraksta rīkiem, kas nodrošina lietotāja identitātes apstiprināšanu, veiktās darbības, veidotos dokumentus un slēgtos darījumus atzīt par saistošiem un parakstītiem ar dalībniekam juridiski saistošu parakstu;

■ apņemas ievērot e-iepirkumu sistēmas lietošanas noteikumus katrai e-iepirkumu sistēmas apakšsistēmai, kuru dalībnieks izmantos, piesaistīto dokumentu un tiesisko darījumu (tostarp e-pasūtījumu apakšsistēmā spēkā esošo dinamisko iepirkumu sistēmu un vispārīgo vienošanos) nosacījumus, kā arī citas e-iepirkumu sistēmas dalībniekiem izvirzītās prasības;

■ sākotnējā administratora statusā pilnvaro 
 (administratora vārds un uzvārds)

Papildus identifikācijas iespēja sākotnējam administratoram (atzīmēt, ja nepieciešams):

   
vienotā piekļuve*(nepieciešams personas kods): -  
* administratora identifikācijas veids e-iepirkumu sistēmā ar Valsts informācijas sistēmu savietotāja vienotās pieteikšanās risinājumu (Latvija.lv vienotās pieteikšanās modulis, piemēram, e-paraksts) papildus e-iepirkumu sistēmas definētajai piekļuvei – parolei un kodu kartei. 

Dalībnieka rekvizīti:

identifikācijas numura veids un numurs (norādīt tikai vienu, vēlams PVN maksātāja, numuru): 
○ PVN maksātāja Nr.  
 (norādīt PVN maksātāja numuru) 
○ Cits numura veids    
 (norādīt numura veidu) (norādīt citu identifikācijas numuru) 
 
dalībnieka kontaktinformācija un bankas konta numurs: 
juridiskā adrese  
     
e-pasts tālruņa numurs  
     
banka konta numurs  
     
 
Dalībnieka pārstāvis   
 (vārds un uzvārds) (paraksts)

Piezīme. Dokumenta rekvizītu "paraksts" neaizpilda, ja dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

3. pielikums
Ministru kabineta
2017. gada 28. februāra
noteikumiem Nr. 108

(Pielikums MK 16.07.2019. noteikumu Nr. 351 redakcijā)

E-iepirkumu sistēmas dalībnieka pilnvarotā administratora apliecinājums
    
(vieta) (datums) 

Parakstot šo dokumentu, e-iepirkumu sistēmas dalībnieka

 
(e-iepirkumu sistēmas dalībnieka nosaukums)
pilnvarotais administrators 
 (pilnvarotā administratora vārds un uzvārds)

■ apliecina, ka ir iepazinies un apņemas ievērot e-iepirkumu sistēmas lietošanas noteikumus katrai e-iepirkumu sistēmas apakšsistēmai, kuru tas izmantos, piesaistīto dokumentu un tiesisko darījumu (tostarp e-pasūtījumu apakšsistēmā spēkā esošo dinamisko iepirkumu sistēmu un vispārīgo vienošanos) nosacījumus, kā arī citas e-iepirkumu sistēmas dalībniekiem izvirzītās prasības;

■ apliecina, ka ir informēts par tā personas datu apstrādi e-iepirkumu sistēmas ietvaros, kuras mērķis ir nodrošināt identifikāciju sistēmā un e-iepirkumu sistēmas lietotāju kontaktinformāciju;

■ apliecina, ka saglabās un nelikumīgi neizpaudīs personas datus;

■ apņemas nodrošināt, ka tā izveidotie e-iepirkumu sistēmas lietotāji rakstveidā apliecinās, ka saglabās un nelikumīgi neizpaudīs personas datus.

Kontaktinformācija:

   
Administratora e-pasts  
   
Administratora tālruņa Nr.  
   
 
Pilnvarotais administrators   
 (vārds un uzvārds) (paraksts)

Piezīme. Dokumenta rekvizītu "paraksts" neaizpilda, ja dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

 

4. pielikums
Ministru kabineta
2017. gada 28. februāra
noteikumiem Nr. 108

(Pielikums MK 16.07.2019. noteikumu Nr. 351 redakcijā)

E-iepirkumu sistēmas nozares eksperta pieteikums
    
(vieta) (datums) 
 
(nozari uzraugošās publiskās personas nosaukums)

ko pārstāv

  valdes loceklis valdes priekšsēdētājs pilnvarotā persona prokūrists 
  cits pārstāvības pamats  
  (norādīt citu pārstāvības pamatu vai amatu) 
   
 (nozari uzraugošās publiskās personas pārstāvja vārds un uzvārds) 
 
nozares eksperta statusā norīko 
 (nozares eksperta vārds un uzvārds)

šādās preču un pakalpojumu grupās (atzīmēt nepieciešamās grupas):

Biroja papīrs un kancelejas preces
Civilstāvokļa aktu reģistrācijas veidlapas
Drukas iekārtu piederumi
Drukas un kopēšanas iekārtas
Datortehnika un datortehnikas uzstādīšana
Demonstrācijas iekārtas un demonstrācijas iekārtu uzstādīšana
Programmatūra, programmatūras noma un programmatūras izmantošanas apmācības
Servertehnika un datu glabātavas, kā arī servertehnikas un datu glabātavu uzstādīšana
Medikamenti un medicīnas preces
Veselības apdrošināšanas pakalpojumi
Pārtikas preces
Mēbeles
Saimniecības preces
Cita e-pasūtījumu apakšsistēmā pieejama preču vai pakalpojumu grupa (norādīt grupu):
   
 (preču vai pakalpojumu grupas nosaukums) 

Papildu identifikācijas iespēja nozares ekspertam (atzīmēt, ja nepieciešams):

   
vienotā piekļuve*(nepieciešams personas kods): -  
* nozares eksperta identifikācijas veids e-iepirkumu sistēmā ar Valsts informācijas sistēmu savietotāja vienotās pieteikšanās risinājumu (Latvija.lv vienotās pieteikšanās modulis, piemēram, e-paraksts) papildus e-iepirkumu sistēmas definētajai piekļuvei – parolei un kodu kartei. 
 
Nozari uzraugošās publiskās personas pārstāvis   
 (vārds un uzvārds) (paraksts)

Piezīme. Dokumenta rekvizītu "paraksts" neaizpilda, ja dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

4.1 pielikums
Ministru kabineta
2017. gada 28. februāra
noteikumiem Nr. 108

(Pielikums MK 16.07.2019. noteikumu Nr. 351 redakcijā)

E-iepirkumu sistēmas nozares eksperta apliecinājums
    
(vieta) (datums) 

Parakstot šo dokumentu, nozari uzraugošās publiskās personas

 
(nozari uzraugošās publiskās personas nosaukums)
norīkotais nozares eksperts 
 (nozares eksperta vārds un uzvārds)

■ apliecina, ka ir iepazinies un apņemas ievērot e-iepirkumu sistēmas lietošanas noteikumus katrai e-iepirkumu sistēmas apakšsistēmai, kuru tas izmantos, piesaistīto dokumentu nosacījumus, kā arī citas e-iepirkumu sistēmas dalībniekiem izvirzītās prasības;

■ apliecina, ka ir informēts par tā personas datu apstrādi e-iepirkumu sistēmas ietvaros, kuras mērķis ir nodrošināt identifikāciju sistēmā un e-iepirkumu sistēmas lietotāju kontaktinformāciju;

■ apliecina, ka saglabās un nelikumīgi neizpaudīs personas datus;

■ apliecina, ka e-iepirkumu sistēmā un tās apakšsistēmās piešķirto tiesību ietvaros iegūs tikai tās ziņas, kas nepieciešamas nozares eksperta funkciju veikšanai nozari uzraugošās publiskās personas kompetencē ietilpstošajās preču un pakalpojumu grupās;

■ apliecina, ka saglabās un nelikumīgi neizpaudīs ziņas, kas, veicot nozares eksperta funkcijas, iegūtas e-iepirkumu sistēmā un tās apakšsistēmās.

Kontaktinformācija:

   
Nozares eksperta e-pasts  
   
Nozares eksperta tālruņa Nr.  
   
 
Nozares eksperts   
 (vārds un uzvārds) (paraksts)

Piezīme. Dokumenta rekvizītu "paraksts" neaizpilda, ja dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

4.2 pielikums
Ministru kabineta
2017. gada 28. februāra
noteikumiem Nr. 108

(Pielikums MK 16.07.2019. noteikumu Nr. 351 redakcijā)

E-iepirkumu sistēmas iepirkumu uzrauga pieteikums
    
(vieta) (datums) 
 
(iepirkumus uzraugošās publiskās personas nosaukums)

ko pārstāv

  valdes loceklis valdes priekšsēdētājs pilnvarotā persona prokūrists 
  cits pārstāvības pamats  
  (norādīt citu pārstāvības pamatu vai amatu) 
   
 (iepirkumus uzraugošās publiskās personas pārstāvja vārds un uzvārds) 

pamatojoties uz šādu ārējo tiesību aktu, kurā noteiktas tiesības tieši un nepastarpināti piekļūt iepirkuma procedūrām un tajās esošajai informācijai:

 
(ārējais tiesību akts un atbilstošā tiesību akta norma)
iepirkumu uzrauga statusā norīko 
 (iepirkumu uzrauga vārds un uzvārds)

Papildu identifikācijas iespēja iepirkumu uzraugam (atzīmēt, ja nepieciešams):

   
vienotā piekļuve*(nepieciešams personas kods): -  
* iepirkumu uzrauga identifikācijas veids e-iepirkumu sistēmā ar Valsts informācijas sistēmu savietotāja vienotās pieteikšanās risinājumu (Latvija.lv vienotās pieteikšanās modulis, piemēram, e-paraksts) papildus e-iepirkumu sistēmas definētajai piekļuvei – parolei un kodu kartei. 
 
Iepirkumus uzraugošās publiskās personas pārstāvis   
 (vārds un uzvārds) (paraksts)

Piezīme. Dokumenta rekvizītu "paraksts" neaizpilda, ja dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

4.3 pielikums
Ministru kabineta
2017. gada 28. februāra
noteikumiem Nr. 108

(Pielikums MK 16.07.2019. noteikumu Nr. 351 redakcijā)

E-iepirkumu sistēmas iepirkumu uzrauga apliecinājums
    
(vieta) (datums) 

Parakstot šo dokumentu, iepirkumus uzraugošās publiskās personas

 
(iepirkumus uzraugošās publiskās personas nosaukums)
norīkotais iepirkumu uzraugs 
 (iepirkumu uzrauga vārds un uzvārds)

■ apliecina, ka ir iepazinies un apņemas ievērot e-iepirkumu sistēmas lietošanas noteikumus katrai e-iepirkumu sistēmas apakšsistēmai, kuru tas izmantos, piesaistīto dokumentu nosacījumus, kā arī citas e-iepirkumu sistēmas dalībniekiem izvirzītās prasības;

■ apliecina, ka ir informēts par tā personas datu apstrādi e-iepirkumu sistēmas ietvaros, kuras mērķis ir nodrošināt identifikāciju sistēmā un e-iepirkumu sistēmas lietotāju kontaktinformāciju;

■ apliecina, ka saglabās un nelikumīgi neizpaudīs personas datus;

■ apliecina, ka e-iepirkumu sistēmā un tās apakšsistēmās piešķirto tiesību ietvaros iegūs tikai tās ziņas, kas nepieciešamas iepirkumu uzrauga funkciju veikšanai iepirkumus uzraugošās publiskās personas kompetencē ietilpstošajos iepirkumos un iepirkuma procedūrās;

■ apliecina, ka saglabās un nelikumīgi neizpaudīs ziņas, kas, veicot iepirkumu uzrauga funkcijas, iegūtas e-iepirkumu sistēmā un tās apakšsistēmās.

Kontaktinformācija:

   
Iepirkumu uzrauga e-pasts  
   
Iepirkumu uzrauga tālruņa Nr.  
   
 
Iepirkumu uzraugs   
 (vārds un uzvārds) (paraksts)

Piezīme. Dokumenta rekvizītu "paraksts" neaizpilda, ja dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

4.4 pielikums
Ministru kabineta
2017. gada 28. februāra
noteikumiem Nr. 108

(Pielikums MK 10.05.2022. noteikumu Nr. 284 redakcijā)

E-iepirkumu sistēmas dalībnieka autonomā robotizētā risinājuma piekļuves pieteikums
 
    
(vieta) (datums) 
    
,
(dalībnieka nosaukums)
ko pārstāv
  valdes loceklisvaldes priekšsēdētājspilnvarotā personaprokūrists 
 cits pārstāvības pamats  
   (norādīt citu pārstāvības pamatu vai amatu) 
  , 
  (dalībnieka pārstāvja vārds un uzvārds) 
parakstot šo pieteikumu, apņemas nodrošināt, ka:
autonomais robotizētais risinājums tiek izmantots tikai no konkrētas interneta protokola (IP) adreses un konkrēta šim mērķim paredzēta un izveidota e-iepirkumu sistēmas dalībnieka tehniskā lietotāja profila autentificētā režīmā;
autonomā robotizētā risinājuma e-iepirkumu sistēmas dalībnieka tehniskā lietotāja profils vienlaikus netiek izmantots personas veiktajām darbībām e-iepirkumu sistēmas apakšsistēmās;
autonomais robotizētais risinājums tiek uzraudzīts un kontrolēts un tā darbības nepārkāps šo noteikumu, e-iepirkumu sistēmas lietošanas noteikumus (katrai e-iepirkumu sistēmas apakšsistēmai, kurā risinājums tiks izmantots), kā arī citas e-iepirkumu sistēmas dalībniekiem izvirzītās tehniskās prasības;
autonomā robotizētā risinājuma uzraudzībai un kontrolei ir norīkota persona, kuras kontaktinformācija saziņai ar e-iepirkumu sistēmas pārzini e-iepirkumu sistēmas dalībnieka tehniskā lietotāja profilā tiek uzturēta aktuāla visā autonomā robotizētā risinājuma darbības laikā;
nekavējoties tiek informēts e-iepirkumu sistēmas pārzinis, ja mainās interneta protokola (IP) adrese, no kuras ir atļauta autonomā robotizētā risinājuma piekļuve e-iepirkumu sistēmai, vai tiek aizstāts e-iepirkumu sistēmas dalībnieka tehniskā lietotāja profils, kuram piesaistīts autonomais robotizētais risinājums.
 
Autonomā robotizētā risinājuma darbības un uzraudzības informācija tehniskā lietotāja profilā
 Par autonomā robotizētā risinājuma darbību atbildīgās personas rekvizīti: 
      
 vārds uzvārds  
      
 e-pasts tālruņa numurs  
      
      
      
 Autonomā robotizētā risinājuma darbībai nepieciešamie rekvizīti: 
      
 IP adrese lietotājvārds  
      
    
Dalībnieka pārstāvis   
 

(vārds un uzvārds)

 

(paraksts)

    
 Piezīme.Dokumenta rekvizītu "paraksts" neaizpilda, ja dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.
5. pielikums
Ministru kabineta
2017. gada 28. februāra
noteikumiem Nr. 108

(Pielikums MK 12.06.2018. noteikumu Nr. 335 redakcijā)

<datums>

E-IZZIŅA
par likvidācijas un maksātnespējas procesiem,
saimnieciskās darbības apturēšanu vai reģistrācijas valsti

Sērija URN Nr. <Transakcijas numurs> - <Dokumenta numurs>

Pārbaudāmās personas dati: <juridiskajām personām: «juridiskās personas nosaukums», reģistrācijas Nr. «juridiskās personas reģistrācijas numurs» vai fiziskajām personām: «fiziskās personas vārds un uzvārds» personas kods «fiziskās personas kods»>.

Uzņēmumu reģistrā ir šādi dati par pārbaudāmās personas maksātnespējas procesu <Juridiskajām personām: likvidāciju vai apturētu saimniecisko darbību>.

<datums un apraksts>.

Latvijas Republikā Uzņēmumu reģistrā reģistrētai pārbaudāmai personai saistībā ar ārzonas1 fakta noteikšanu <dati nav pieejami (nepieciešamā informācija ārpus e-izziņu apakšsistēmas pieprasāma no pārbaudāmās personas).>/<nav datu par ārvalstīs reģistrētām juridiskām personām, kas ir vairāk nekā 25 procentu kapitāla daļu (akciju) īpašnieki (turētāji).>/<ir šādi dati par ārvalstīs reģistrētām juridiskām personām:>

Personas statussReģistrācijas valsts
Persona, kuras filiāle reģistrēta Latvijas Republikā<valsts>
Vairāk nekā 25 procentu kapitāla daļu īpašnieks vai turētājs<valsts>

Piezīme. 1 To zemu nodokļu vai beznodokļu valstu vai teritoriju saraksts, kuras nav uzskatāmas par ārzonu Publisko iepirkumu likuma 1. panta 3.1 punkta izpratnē, pieejams Iepirkumu uzraudzības biroja tīmekļvietnē.

Informācijas pieprasījuma pamatojums: <likums><likuma pants>.

Izziņa sagatavota elektroniski un derīga bez paraksta

E-izziņas autentiskuma pārbaudes kods: <7 simbolu kods>

Ja informācija, kas par kandidātu vai pretendentu iegūta no datubāzes vai no citiem avotiem, neatbilst faktiskajai situācijai, attiecīgais kandidāts vai pretendents ir tiesīgs iesniegt pasūtītājam izziņu vai citu dokumentu par attiecīgo faktu.

6. pielikums
Ministru kabineta
2017. gada 28. februāra
noteikumiem Nr. 108

(Pielikums MK 12.06.2018. noteikumu Nr. 335 redakcijā)

<datums>

E-IZZIŅA
par likvidācijas un maksātnespējas procesiem,
saimnieciskās darbības apturēšanu vai reģistrācijas valsti

Sērija URA Nr. <Transakcijas numurs> - <Dokumenta numurs>

Pārbaudāmās personas dati: <juridiskajām personām: «juridiskās personas nosaukums», reģistrācijas Nr. «juridiskās personas reģistrācijas numurs» vai fiziskajām personām: «fiziskās personas vārds un uzvārds» personas kods «fiziskās personas kods»>.

Uzņēmumu reģistrā nav aktuālo datu par pārbaudāmās personas maksātnespējas procesu <Juridiskajām personām: likvidāciju vai apturētu saimniecisko darbību>.

Latvijas Republikā Uzņēmumu reģistrā reģistrētai pārbaudāmai personai saistībā ar ārzonas1 fakta noteikšanu <dati nav pieejami (nepieciešamā informācija ārpus e-izziņu apakšsistēmas pieprasāma no pārbaudāmās personas).>/<nav datu par ārvalstīs reģistrētām juridiskām personām, kas ir vairāk nekā 25 procentu kapitāla daļu (akciju) īpašnieki (turētāji).>/<ir šādi dati par ārvalstīs reģistrētām juridiskām personām:>

Personas statussReģistrācijas valsts
Persona, kuras filiāle reģistrēta Latvijas Republikā<valsts>
Vairāk nekā 25 procentu kapitāla daļu īpašnieks vai turētājs<valsts>

Piezīme. 1 To zemu nodokļu vai beznodokļu valstu vai teritoriju saraksts, kuras nav uzskatāmas par ārzonu Publisko iepirkumu likuma 1. panta 3.1 punkta izpratnē, pieejams Iepirkumu uzraudzības biroja tīmekļvietnē.

Informācijas pieprasījuma pamatojums: <likums><likuma pants>.

Izziņa sagatavota elektroniski un derīga bez paraksta

E-izziņas autentiskuma pārbaudes kods: <7 simbolu kods>

Ja informācija, kas par kandidātu vai pretendentu iegūta no datubāzes vai no citiem avotiem, neatbilst faktiskajai situācijai, attiecīgais kandidāts vai pretendents ir tiesīgs iesniegt pasūtītājam izziņu vai citu dokumentu par attiecīgo faktu.

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas iesniegtajā redakcijā

7. pielikums
Ministru kabineta
2017. gada 28. februāra
noteikumiem Nr. 108

(Pielikums grozīts ar MK 30.06.2020. noteikumiem Nr. 429)

<datums>

E-IZZIŅA
par iepirkumus regulējošajos normatīvajos aktos paredzētajiem pārkāpumiem

Sērija SRA Nr. <Transakcijas numurs> - <Dokumenta numurs>

Persona, par kuru Latvijas Republikas Iekšlietu ministrijas Informācijas centra Sodu reģistrā ir apkopotas ziņas par tiesību aktu pārkāpumiem: <juridiskajām personām: «juridiskās personas nosaukums», reģistrācijas Nr. «juridiskās personas reģistrācijas numurs» vai fiziskajām personām: «fiziskās personas vārds un uzvārds» personas kods «fiziskās personas kods»>.

Personai nav tādu tiesību aktu <(tai skaitā profesionālās darbības*)> pārkāpumu (vai ir konkurences tiesību pārkāpums, bet par sadarbību iecietības programmas ietvaros persona ir atbrīvota no naudas soda vai naudas sods samazināts), par kuriem kandidāts vai pretendents izslēdzams no dalības iepirkuma procedūrā, vai kompetentās institūcijas lēmums, prokurora priekšraksts par sodu (neattiecas uz profesionālās darbības pārkāpumiem) vai tiesas spriedums par tiesību aktu pārkāpumiem, par kuriem kandidāts vai pretendents būtu izslēdzams no dalības iepirkuma procedūrā, nav stājies spēkā un nav kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams vai arī tiesību aktu pārkāpumiem ir iestājies iepirkumus regulējošos tiesību aktos paredzētais noilgums.

<*Tiesību normas, kuras attiecas uz profesionālās darbības pārkāpumiem un kuras e-izziņas pieprasītājs bija norādījis pārbaudei: <*viens vai vairāki tiesību akti <likums pants/daļa/punkts>>

Informācijas pieprasījuma pamatojums: <likums> <likuma pants>.

Izziņa sagatavota elektroniski un derīga bez paraksta

E-izziņas autentiskuma pārbaudes kods: <7 simbolu kods>

Ja informācija, kas par kandidātu vai pretendentu iegūta no datubāzes vai no citiem avotiem, neatbilst faktiskajai situācijai, attiecīgais kandidāts vai pretendents ir tiesīgs iesniegt pasūtītājam izziņu vai citu dokumentu par attiecīgo faktu.

Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministrs Kaspars Gerhards
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas iesniegtajā redakcijā

8. pielikums
Ministru kabineta
2017. gada 28. februāra
noteikumiem Nr. 108

(Pielikums grozīts ar MK 30.06.2020. noteikumiem Nr. 429)

<datums>

E-IZZIŅA
par iepirkumus regulējošajos normatīvajos aktos paredzētajiem pārkāpumiem

Sērija SRN Nr. <Transakcijas numurs> - <Dokumenta numurs>

Persona, par kuru Latvijas Republikas Iekšlietu ministrijas Informācijas centra Sodu reģistrā ir apkopotas ziņas par tiesību aktu pārkāpumiem: <juridiskajām personām: «juridiskās personas nosaukums», reģistrācijas Nr. «juridiskās personas reģistrācijas numurs» vai fiziskajām personām: «fiziskās personas vārds un uzvārds» personas kods «fiziskās personas kods»>.

Personas tiesību aktu pārkāpumi (izņemot konkurences tiesību pārkāpumus, kuros par sadarbību iecietības programmas ietvaros persona ir atbrīvota no naudas soda vai naudas sods samazināts), par kuriem kompetentās institūcijas lēmums, prokurora priekšraksts par sodu (neattiecas uz profesionālās darbības pārkāpumiem) vai tiesas spriedums stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams un par kuriem nav iestājies iepirkumus regulējošos tiesību aktos paredzētais noilgums:

Pārkāpumi, kas ir pamats izslēgšanai no dalības iepirkumā vai iepirkuma procedūrā
Tiesību aktsTiesību akta norma
<likuma nosaukums>

<Pants/daļa/punkts>

<likuma nosaukums>

<Pants/daļa/punkts>

 
Profesionālās darbības pārkāpumi*
Tiesību normas, kuras e-izziņas pieprasītājs bija norādījis pārbaudei: <viens vai vairāki tiesību akti <likums pants/daļa/punkts>>
Tiesību aktsTiesību akta norma
<likuma nosaukums>

<Pants/daļa/punkts>

<likuma nosaukums>

<Pants/daļa/punkts>

* Pasūtītājs profesionālās darbības pārkāpumus ir tiesīgs ņem vērā tikai tad, ja šie pārkāpumi, kā kandidāta vai pretendenta izslēgšanas iemesls no turpmākas dalības iepirkuma procedūrā, ir bijuši norādīti paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos.

Informācijas pieprasījuma pamatojums: <likums><likuma pants>.

Izziņa sagatavota elektroniski un derīga bez paraksta

E-izziņas autentiskuma pārbaudes kods: <7 simbolu kods>

Ja informācija, kas par kandidātu vai pretendentu iegūta no datubāzes vai no citiem avotiem, neatbilst faktiskajai situācijai, attiecīgais kandidāts vai pretendents ir tiesīgs iesniegt pasūtītājam izziņu vai citu dokumentu par attiecīgo faktu.

Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministrs Kaspars Gerhards
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas iesniegtajā redakcijā

9. pielikums
Ministru kabineta
2017. gada 28. februāra
noteikumiem Nr. 108

(Pielikums MK 10.05.2022. noteikumu Nr. 284 redakcijā)

E-IZZIŅA par nodokļu nomaksas statusu

Sērija NO Nr. <Transakcijas numurs> - <Dokumenta numurs>

Persona, par kuru ir apkopotas ziņas par nodokļu samaksu: <juridiskajām personām: «juridiskās personas nosaukums», reģistrācijas Nr. «juridiskās personas reģistrācijas numurs» vai fiziskajām personām: «fiziskās personas vārds un uzvārds» personas kods «fiziskās personas kods»>.

Personas nodokļu samaksas statuss valsts un pašvaldību nodokļu administrācijās:

Nr.p.k.

Nodokļu administrācijas nosaukumsDatu aktualizācijas datums reģistrāZiņu saņemšanas datums un laiksNodokļu parāds (EUR)
1.Valsts ieņēmumu dienests

<datums>

<Datums un laiks>< Parāda apjoms vai paziņojums, ka ziņas nav saņemtas (ar norādi atkārtoti pieprasīt informāciju no sistēmas vai attiecīgā reģistra pārziņa), vai paziņojums, ka ziņas par attiecīgo personu reģistrā netiek uzkrātas>
2.

<Administratīvās teritorijas nosaukums>

<datums>

<Datums un laiks>

<Parāda apjoms vai paziņojums, ka ziņas nav saņemtas (ar norādi atkārtoti pieprasīt informāciju no sistēmas vai attiecīgā reģistra pārziņa), vai paziņojums, ka ziņas par attiecīgo personu reģistrā netiek uzkrātas>

Nodokļu parādu kopsumma (<administrāciju skaits, no kurām ir saņemtas ziņas> no <administrāciju skaits kopā> nodokļu administrācijām):

<Parādu kopsumma>

Informācijas pieprasījuma pamatojums: .

Izziņa sagatavota elektroniski un derīga bez paraksta

E-izziņas autentiskuma pārbaudes kods: 7 simbolu kods

Ja informācija, kas par kandidātu vai pretendentu iegūta no datubāzes vai no citiem avotiem, neatbilst faktiskajai situācijai, attiecīgais kandidāts vai pretendents ir tiesīgs iesniegt pasūtītājam izziņu vai citu dokumentu par attiecīgo faktu.

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas iesniegtajā redakcijā

10. pielikums
Ministru kabineta
2017. gada 28. februāra
noteikumiem Nr. 108

<Datums>

PAZIŅOJUMS
par reģistra nepieejamību

Sērija NZ Nr.<VISS transakcijas numurs>

Persona, par kuru ir pieprasītas ziņas: <juridiskajām personām: «juridiskās personas nosaukums», reģistrācijas Nr. «juridiskās personas reģistrācijas numurs» vai fiziskajām personām: «fiziskās personas vārds un uzvārds» personas kods «fiziskās personas kods»>.

Ziņas no <reģistra nosaukums ģenitīvā> e-izziņas sagatavošanai par <izziņas nosaukums> nav saņemtas.

Veiciet atkārtotu elektroniskās izziņas pieprasīšanu vai pieprasiet nepieciešamo informāciju iesniegt attiecīgajam reģistra pārzinim.

Izziņa sagatavota elektroniski un derīga bez paraksta

E-Izziņas autentiskuma pārbaudes kods: <7 simbolu kods>

Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministrs Kaspars Gerhards
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas iesniegtajā redakcijā

11. pielikums
Ministru kabineta
2017. gada 28. februāra
noteikumiem Nr. 108

<Datums>

PAZIŅOJUMS
par ziņu neesību reģistrā

Sērija NA Nr. <VISS transakcijas numurs>

Persona, par kuru ir pieprasītas ziņas: <juridiskajām personām: «juridiskās personas nosaukums», reģistrācijas Nr. «juridiskās personas reģistrācijas numurs» vai fiziskajām personām: «fiziskās personas vārds un uzvārds» personas kods «fiziskās personas kods»>.

Ziņas <reģistra nosaukums lokatīvā> par šo personu netiek uzkrātas vai arī šo personu reģistrā pēc pieprasījumā norādītās informācijas nav iespējams identificēt.

Izziņa sagatavota elektroniski un derīga bez paraksta

E-izziņas autentiskuma pārbaudes kods: <7 simbolu kods>

Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministrs Kaspars Gerhards
12. pielikums
Ministru kabineta
2017. gada 28. februāra
noteikumiem Nr. 108
Sodu reģistrā pārbaudāmās tiesību normas e-izziņas vajadzībām

(Pielikums MK 16.07.2019. noteikumu Nr. 351 redakcijā, kas grozīta ar MK 30.06.2020. noteikumiem Nr. 429; grozījumi 1. un 3. punktā, kas paredz papildināt pārbaudāmās tiesību normas ar Darba likuma, likuma "Par nodokļiem un nodevām" un Imigrācijas likuma pantiem, stājas spēkā 01.07.2020., sk. noteikumu 79.5 punktu)

1. Pārbaudāmās tiesību normas attiecībā uz pretendentu, kandidātu, personālsabiedrības biedru (ja kandidāts vai pretendents ir personālsabiedrība) un personu, uz kuras iespējām pretendents vai kandidāts balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām

Tiesību aktsTiesību akta normaPārbaudes periods (mēneši)
Krimināllikums79.1 pants36
79.2 pants
79.3 pants
79.4 pants
79.5 pants
79.6 pants
88. pants
88.1 pants
88.2 pants
88.3 pants
89.1 pants
154.1 pants
177. pants
177.1 pants
178. pants
179. pants
184. panta trešā daļa
190.1 pants
195. pants
198. pants
199. pants
218. pants
320. pants
321. pants
322. pants
323. pants
326. pants
326.1 pants
326.2 pants
326.3 pants
Konkurences likums11. panta pirmā daļa (tostarp jebkurš no minētās daļas apakšpunktiem), ja horizontālo karteļa vienošanos kā izslēgšanas pamatu no iepirkuma procedūras ir norādījusi Konkurences padome12
Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodekss*Vienlaikus konstatēti pārkāpumi: 41. panta otrā daļa un 159.8 panta septītā daļa12
189.2 panta trešā daļa36

Darba likums,

likums "Par nodokļiem un nodevām"

Vienlaikus konstatēti pārkāpumi: Darba likuma 158. pants un likuma "Par nodokļiem un nodevām" 142. pants12
Imigrācijas likums68.4 pants36

Piezīme. * Tiek piemērots par pārkāpumiem, kuri izdarīti līdz 2020. gada 1. jūlijam, bet kuru soda izpilde un sodāmības dzēšana notiek saskaņā ar Administratīvās atbildības likumu.

2. Pārbaudāmās tiesību normas attiecībā uz šā pielikuma 1. punktā minēto personu valdes vai padomes locekli, pārstāvēttiesīgo personu, prokūristu vai personu, kura ir pilnvarota pārstāvēt šīs personas darbībās, kas saistītas ar filiāli

Tiesību aktsTiesību akta normaPārbaudes periods (mēneši)
Krimināllikums79.1 pants36
79.2 pants
79.3 pants
79.4 pants
79.5 pants
79.6 pants
88. pants
88.1 pants
88.2 pants
88.3 pants
89.1 pants
154.1 pants
177. pants
177.1 pants
178. pants
179. pants
184. panta trešā daļa
190.1 pants
195. pants
198. pants
199. pants
218. pants
320. pants
321. pants
322. pants
323. pants
326. pants
326.1 pants
326.2 pants
326.3 pants

3. Pārbaudāmās tiesību normas attiecībā uz pretendenta norādīto apakšuzņēmēju, kura veicamo būvdarbu vai sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 10 procenti no kopējās iepirkuma līguma vērtības

Tiesību aktsTiesību akta normaPārbaudes periods (mēneši)
Konkurences likums11. panta pirmā daļa (tostarp jebkurš no minētās daļas apakšpunktiem), ja horizontālo karteļa vienošanos kā izslēgšanas pamatu no iepirkuma procedūras ir norādījusi Konkurences padome12
Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodekss*Vienlaikus konstatēti pārkāpumi: 41. panta otrā daļa un 159.8 panta septītā daļa12
189.2 panta trešā daļa36

Darba likums,

likums "Par nodokļiem un nodevām"

Vienlaikus konstatēti pārkāpumi: Darba likuma 158. pants un likuma "Par nodokļiem un nodevām" 142. pants12
Imigrācijas likums68.4 pants36

Piezīme. * Tiek piemērots par pārkāpumiem, kuri izdarīti līdz 2020. gada 1. jūlijam, bet kuru soda izpilde un sodāmības dzēšana notiek saskaņā ar Administratīvās atbildības likumu.

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Publisko elektronisko iepirkumu noteikumi Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 108Pieņemts: 28.02.2017.Stājas spēkā: 01.03.2017.Zaudē spēku: 01.01.2023.Tēma: Covid-19Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 45, 01.03.2017. OP numurs: 2017/45.9
Dokumenta valoda:
LVEN
Satura rādītājs
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Latvijas standarti
  • Skaidrojumi
  • Citi saistītie dokumenti
289087
{"selected":{"value":"13.05.2022","content":"<font class='s-1'>13.05.2022.-31.12.2022.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"13.05.2022","iso_value":"2022\/05\/13","content":"<font class='s-1'>13.05.2022.-31.12.2022.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"08.10.2021","iso_value":"2021\/10\/08","content":"<font class='s-1'>08.10.2021.-12.05.2022.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"12.02.2021","iso_value":"2021\/02\/12","content":"<font class='s-1'>12.02.2021.-07.10.2021.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"04.07.2020","iso_value":"2020\/07\/04","content":"<font class='s-1'>04.07.2020.-11.02.2021.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"20.07.2019","iso_value":"2019\/07\/20","content":"<font class='s-1'>20.07.2019.-03.07.2020.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2019","iso_value":"2019\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2019.-19.07.2019.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"28.12.2018","iso_value":"2018\/12\/28","content":"<font class='s-1'>28.12.2018.-31.12.2018.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"22.06.2018","iso_value":"2018\/06\/22","content":"<font class='s-1'>22.06.2018.-27.12.2018.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"17.04.2018","iso_value":"2018\/04\/17","content":"<font class='s-1'>17.04.2018.-21.06.2018.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"24.05.2017","iso_value":"2017\/05\/24","content":"<font class='s-1'>24.05.2017.-16.04.2018.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.03.2017","iso_value":"2017\/03\/01","content":"<font class='s-1'>01.03.2017.-23.05.2017.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
13.05.2022
87
1
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"