Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Ministru kabineta noteikumi Nr. 102

Rīgā 2017. gada 28. februārī (prot. Nr. 10 5. §)
Noteikumi par oficiālās statistikas veidlapu paraugiem iepirkumu jomā un veidlapu iesniegšanas un aizpildīšanas kārtību
1. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka statistikas pārskatu saturu un oficiālās statistikas veidlapu paraugus iepirkumu jomā (turpmāk – veidlapas), ko aizpilda pasūtītāji Publisko iepirkumu likuma izpratnē un Aizsardzības un drošības jomas iepirkumu likuma izpratnē (turpmāk – pasūtītājs), sabiedrisko pakalpojumu sniedzēji Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma izpratnē (turpmāk – sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs) un publiskie partneri vai to pārstāvji Publiskās un privātās partnerības likuma izpratnē (turpmāk – publiskais partneris vai tā pārstāvis), kā arī šo veidlapu iesniegšanas un aizpildīšanas kārtību.

(MK 13.11.2018. noteikumu Nr. 685 redakcijā)

2. Pasūtītājs, sagatavojot pārskatus par iepirkumiem, izmanto šādas veidlapas:

2.1. veidlapa Nr. 1-PIL "Publisko iepirkumu gada pārskats" (turpmāk – veidlapa Nr. 1-PIL) (1. pielikums);

2.2. veidlapa Nr. 3-ADJIL "Pārskats par pasūtītāju veiktajiem iepirkumiem aizsardzības un drošības jomā" (turpmāk – veidlapa Nr. 3-ADJIL) (2. pielikums).

3. Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs, sagatavojot pārskatus par iepirkumiem, izmanto šādas veidlapas:

3.1. veidlapa Nr. 2-SPSIL "Pārskats par sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumiem" (turpmāk – veidlapa Nr. 2-SPSIL) (3. pielikums);

3.2. veidlapa Nr. 4-ADJIL/SPSIL "Pārskats par sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju veiktajiem iepirkumiem aizsardzības un drošības jomā" (turpmāk – veidlapa Nr. 4-ADJIL/SPSIL) (4. pielikums).

3.1 Publiskais partneris vai tā pārstāvis, sagatavojot pārskatu par iepirkumiem, izmanto veidlapu Nr. 5-PPPL "Pārskats par koncesijas līgumiem" (turpmāk – veidlapa Nr. 5-PPPL) (5. pielikums).

(MK 03.05.2017. noteikumu Nr. 245 redakcijā)

4. Persona, kura vienlaikus ir pasūtītājs un sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs, aizpilda šo noteikumu 2. un 3. punktā minētās veidlapas un iesniedz tās Iepirkumu uzraudzības birojā.

5. Pārskatus par pārtikas produktu piegādes līgumiem, kas noslēgti, piemērojot Publisko iepirkumu likuma 19. panta trešajā daļā paredzēto izņēmumu, iesniedz saskaņā ar normatīvajiem aktiem par prasībām zaļajam publiskajam iepirkumam un tā piemērošanas kārtību.

6. Pasūtītājs par iepriekšējo kalendāra gadu aizpilda šo noteikumu 2.2. apakšpunktā minēto pārskatu (veidlapa Nr. 3-ADJIL), bet sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs – šo noteikumu 3.2. apakšpunktā ​​​​​​​minēto pārskatu (veidlapa Nr. 4-ADJIL/SPSIL) un iesniedz Iepirkumu uzraudzības birojā, ja attiecīgajā pārskata periodā tas ir veicis iepirkumus saskaņā ar Aizsardzības un drošības jomas iepirkumu likumu. Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs, kurš iepirkumus ir veicis saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu, par iepriekšējo kalendāra gadu aizpilda šo noteikumu 2.1. apakšpunktā ​​​​​​​minēto pārskatu (veidlapa Nr. 1-PIL) un iesniedz to Iepirkumu uzraudzības birojā atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 77. pantam.

(MK 19.12.2023. noteikumu Nr. 755 redakcijā)

7. (Svītrots ar MK 03.05.2017. noteikumiem Nr. 245)

8. Pārskatus pasūtītājs, sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs, kā arī publiskais partneris vai tā pārstāvis Iepirkumu uzraudzības birojā iesniedz elektroniski, izmantojot Iepirkumu uzraudzības biroja tīmekļvietnē pieejamo Iepirkumu uzraudzības biroja pārziņā esošo valsts informācijas sistēmu "Publikāciju vadības sistēma" (turpmāk – Iepirkumu uzraudzības biroja tīmekļvietne).

(MK 03.05.2017. noteikumu Nr. 245 redakcijā)

9. Ja Iepirkumu uzraudzības birojs konstatē kļūdas pasūtītāja, sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja vai publiskā partnera vai tā pārstāvja sagatavotajā pārskatā, tas par to informē pasūtītāju, sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju vai publisko partneri vai tā pārstāvi. Pasūtītājs, sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs vai publiskais partneris vai tā pārstāvis novērš konstatētās kļūdas un triju darbdienu laikā pēc paziņojuma saņemšanas šajos noteikumos noteiktajā kārtībā iesniedz Iepirkumu uzraudzības birojā precizētu pārskatu.

(MK 03.05.2017. noteikumu Nr. 245 redakcijā)

2. Veidlapas Nr. 1-PIL aizpildīšanas kārtība
2.1. Veidlapas Nr. 1-PIL aizpildīšanas vispārīgie nosacījumi

10. Pasūtītājs veidlapā Nr. 1-PIL iekļauj informāciju par veiktajiem iepirkumiem, par kuriem iepriekšējā kalendāra gadā ir noslēgti iepirkuma līgumi vai vispārīgās vienošanās.

11. Veidlapā Nr. 1-PIL iekļaujamo informāciju iegūst no iepriekšējā kalendāra gadā noslēgtajiem iepirkuma līgumiem un vispārīgo vienošanos nosacījumiem, citas ar iepirkumiem saistītās dokumentācijas, kā arī grāmatvedības uzskaites datiem.

12. Ja pasūtītājs veidlapu Nr. 1-PIL aizpilda tikai par saviem noslēgtajiem iepirkuma līgumiem, tas veidlapas attiecīgajā ailē atzīmē, ka pārskats aizpildīts par vienu pasūtītāju. Ja pasūtītāja pakļautībā vai pārraudzībā ir vairākas iestādes, kuras ir pasūtītāji Publisko iepirkumu likuma izpratnē, tas var iesniegt konsolidētu pārskatu, veidlapas Nr. 1-PIL attiecīgajā ailē atzīmējot, ka pārskats aizpildīts par vairākiem pasūtītājiem, un pievienojot informāciju par tiem, izmantojot Iepirkumu uzraudzības biroja pasūtītāju datubāzi. Ja attiecīgais pasūtītājs šajā datubāzē nav reģistrēts, pasūtītājs pievieno par to informāciju, norādot šī pasūtītāja nosaukumu, nodokļu maksātāja reģistrācijas numuru un adresi.

13. Pārskatā iekļaujamās līgumcenas, kā arī noslēgto iepirkuma līgumu kopējās summas norāda kā kopējo samaksu par iepirkuma līgumu izpildi, neņemot vērā pievienotās vērtības nodokli (turpmāk – PVN) (izņemot 220. un 230. rindu, kur norādītajā noslēgto iepirkuma līgumu kopējā summā iekļauj PVN). Līgumcenas un noslēgto iepirkuma līgumu kopējās summas norāda veselos euro, neņemot vērā centus.

(MK 19.12.2023. noteikumu Nr. 755 redakcijā)

14. Noslēgto iepirkuma līgumu kopējās summas pasūtītājs veidlapā Nr. 1-PIL norāda atbilstoši faktiski noslēgto iepirkuma līgumu līgumcenām kopā.

2.2. Veidlapas Nr. 1-PIL 1. sadaļa "Iepirkuma procedūru piemērošanas izņēmumi"

15. No 010. rindas līdz 210. rindai norāda visus tos iepirkuma līgumus, kuri noslēgti iepriekšējā kalendāra gadā saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 5. pantu un kuru līgumcena atbilst Publisko iepirkumu likuma 5. pantā noteiktajam. Attiecīgo rindu aizpilda par visiem viena veida iepirkuma procedūras ietvaros noslēgtajiem iepirkuma līgumiem kopā.

(MK 19.12.2023. noteikumu Nr. 755 redakcijā)

16. No 010. rindas līdz 210. rindai ailes "Noslēgto iepirkuma līgumu skaits" un "Noslēgto iepirkuma līgumu kopējā summa (euro) bez PVN" aizpilda, ja iepirkuma līgumi noslēgti saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 5. pantu.

(MK 19.12.2023. noteikumu Nr. 755 redakcijā)

2.3. Veidlapas Nr. 1-PIL 2. sadaļa "Faktiski izlietotie naudas līdzekļi"

17. 220. rindas ailē "Faktiski izlietotie naudas līdzekļi (euro) ar PVN" norāda visus pārskata periodā kopā veiktos maksājumus par iepirkumiem, tai skaitā:

17.1. maksājumus par attiecīgajā un iepriekšējos pārskata periodos noslēgtajiem iepirkuma līgumiem;

17.2. maksājumus par iepirkuma līgumiem, kuri noslēgti, pamatojoties uz centralizēto iepirkumu institūciju veiktajiem iepirkumiem (arī izmantojot elektronisko iepirkumu sistēmu);

17.3. maksājumus par iepirkuma līgumiem (pavadzīmes, čekus un citus grāmatvedības attaisnojuma dokumentus), kuri noslēgti saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 3., 4. vai 5. pantu un par kuriem informācija ir norādīta veidlapas Nr. 1-PIL 1. un 3. sadaļā;

17.4. maksājumus par pārējiem iepirkuma līgumiem neatkarīgi no to līgumcenas (veiktos maksājumus par iepirkumiem, sākot no viena euro).

(MK 19.12.2023. noteikumu Nr. 755 redakcijā)

18. 230. rindas ailē "Faktiski izlietotie naudas līdzekļi (euro) ar PVN" norāda visus pārskata periodā kopā veiktos maksājumus par iepirkumiem, kuri veikti, izmantojot elektronisko iepirkumu sistēmu.

(MK 19.12.2023. noteikumu Nr. 755 redakcijā)

2.4. Veidlapas Nr. 1-PIL 3. sadaļa "Iepirkumi, kuru līgumcena ir vienāda ar Eiropas Savienības līgumcenu robežu vai lielāka par to"

(Apakšnodaļa svītrota ar MK 13.11.2018. noteikumiem Nr. 685)

19. (Svītrots ar MK 13.11.2018. noteikumiem Nr. 685)

20. (Svītrots ar MK 13.11.2018. noteikumiem Nr. 685)

21. (Svītrots ar MK 13.11.2018. noteikumiem Nr. 685)

22. (Svītrots ar MK 13.11.2018. noteikumiem Nr. 685)

23. (Svītrots ar MK 13.11.2018. noteikumiem Nr. 685)

24. (Svītrots ar MK 13.11.2018. noteikumiem Nr. 685)

25. (Svītrots ar MK 13.11.2018. noteikumiem Nr. 685)

26. (Svītrots ar MK 13.11.2018. noteikumiem Nr. 685)

27. (Svītrots ar MK 13.11.2018. noteikumiem Nr. 685)

2.5. Veidlapas Nr. 1-PIL 3. sadaļa "Publisko iepirkumu likuma piemērošanas izņēmumi"

(Apakšnodaļas nosaukums grozīts ar MK 13.11.2018. noteikumiem Nr. 685)

28. Veidlapas 3. sadaļā norāda iepirkuma līgumus, kuri iepriekšējā kalendāra gadā noslēgti, pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 3. un 4. pantā noteiktajiem likuma piemērošanas izņēmumiem. Par katru noslēgto iepirkuma līgumu aizpilda atsevišķu rindu.

(Grozīts ar MK 13.11.2018. noteikumiem Nr. 685; MK 10.12.2019. noteikumiem Nr. 589)

29. Veidlapas 3. sadaļā neiekļauj informāciju par līgumiem, kuri noslēgti saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 3. panta pirmās daļas 7. vai 9. punktu vai minētā panta septīto, astoto un devīto daļu.

(Grozīts ar MK 13.11.2018. noteikumiem Nr. 685)

30. Ailē "Iepirkuma līguma nosaukums" norāda katra noslēgtā iepirkuma līguma nosaukumu.

31. Ailē "Publisko iepirkumu likuma 3. un 4. panta pamatojums" norāda Publisko iepirkumu likuma 3. un 4. pantā minēto attiecīgo normu, uz kuru pamatojoties ir noslēgts iepirkuma līgums.

(Grozīts ar MK 10.12.2019. noteikumiem Nr. 589)

32. Ailē " Noslēgtā iepirkuma līguma līgumcena (euro) bez PVN" norāda noslēgtā iepirkuma līguma līgumcenu euro bez PVN.

3. Veidlapas Nr. 2-SPSIL aizpildīšanas kārtība
3.1. Veidlapas Nr. 2-SPSIL aizpildīšanas vispārīgie nosacījumi

33. Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs veidlapā Nr. 2-SPSIL iekļauj informāciju par iepirkumiem, par kuriem pārskata periodā ir noslēgti iepirkuma līgumi vai vispārīgās vienošanās.

34. Veidlapā Nr. 2-SPSIL iekļaujamo informāciju iegūst no pārskata periodā noslēgtajiem iepirkuma līgumiem un vispārīgo vienošanos nosacījumiem, kā arī grāmatvedības uzskaites datiem.

35. Veidlapā Nr. 2-SPSIL iekļaujamās līgumcenas, kā arī noslēgto iepirkuma līgumu kopējās summas norāda kā iepirkuma līgumu un vispārīgo vienošanos kopējo summu veselos euro, neņemot vērā centus un PVN.

36. Ar veidlapā Nr. 2-SPSIL un šo noteikumu 3.2. apakšnodaļā lietoto norādi "Eiropas Savienības līgumcenu robeža" ir saprotamas normatīvajos aktos par sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu līgumcenu robežām noteiktās līgumcenu robežvērtības, kas atbilst Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 40. panta otrajā daļā minētajam gadījumam.

(Grozīts ar MK 13.11.2018. noteikumiem Nr. 685)

3.2. Veidlapas Nr. 2-SPSIL 1. sadaļa "Iepirkumi, kuru līgumcena ir mazāka par Eiropas Savienības līgumcenu robežu"

37. 010. rindā norāda to noslēgto publisko būvdarbu līgumu (pavadzīmes un čekus, ja nav rakstiska līguma) skaitu un kopējo summu, kuru līgumcena ir no viena euro līdz būvdarbu līgumiem noteiktajai Eiropas Savienības līgumcenas robežai. Minēto rindu aizpilda par visiem noslēgtajiem būvdarbu līgumiem kopā.

38. 020. rindā norāda to noslēgto piegādes līgumu (pavadzīmes un čekus, ja nav rakstiska līguma) skaitu un kopējo summu, kuru līgumcena ir no viena euro līdz piegādes līgumiem noteiktajai Eiropas Savienības līgumcenas robežai. Minēto rindu aizpilda par visiem noslēgtajiem piegādes līgumiem kopā.

39. 030. rindā norāda to noslēgto pakalpojumu līgumu (pavadzīmes un čekus, ja nav rakstiska līguma) skaitu un kopējo summu, kuru līgumcena ir no viena euro līdz pakalpojumu līgumiem noteiktajai Eiropas Savienības līgumcenas robežai. Minēto rindu aizpilda par visiem noslēgtajiem pakalpojumu līgumiem kopā.

40. 040. rindā norāda noslēgto būvdarbu līgumu, piegādes līgumu un pakalpojumu līgumu kopējo skaitu un kopējo summu euro, neņemot vērā PVN. Minētā rinda tiek aprēķināta automātiski.

3.3. Veidlapas Nr. 2-SPSIL 2. sadaļa "Iepirkumi, kuru līgumcena ir vienāda ar Eiropas Savienības līgumcenu robežu vai lielāka par to"

(Apakšnodaļa svītrota ar MK 13.11.2018. noteikumiem Nr. 685)

41. (Svītrots ar MK 13.11.2018. noteikumiem Nr. 685)

42. (Svītrots ar MK 13.11.2018. noteikumiem Nr. 685)

43. (Svītrots ar MK 13.11.2018. noteikumiem Nr. 685)

44. (Svītrots ar MK 13.11.2018. noteikumiem Nr. 685)

45. (Svītrots ar MK 13.11.2018. noteikumiem Nr. 685)

46. (Svītrots ar MK 13.11.2018. noteikumiem Nr. 685)

47. (Svītrots ar MK 13.11.2018. noteikumiem Nr. 685)

48. (Svītrots ar MK 13.11.2018. noteikumiem Nr. 685)

49. (Svītrots ar MK 13.11.2018. noteikumiem Nr. 685)

50. (Svītrots ar MK 13.11.2018. noteikumiem Nr. 685)

51. (Svītrots ar MK 13.11.2018. noteikumiem Nr. 685)

3.4. Veidlapas Nr. 2-SPSIL 2. sadaļa "Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma piemērošanas izņēmumi"

(Apakšnodaļas nosaukums grozīts ar MK 13.11.2018. noteikumiem Nr. 685)

52. Veidlapas Nr. 2-SPSIL 2. sadaļā norāda iepirkuma līgumus, kas iepriekšējā kalendāra gadā noslēgti, pamatojoties uz Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma III nodaļā noteiktajiem likuma piemērošanas izņēmumiem. Par katru noslēgto iepirkuma līgumu aizpilda atsevišķu rindu.

(Grozīts ar MK 13.11.2018. noteikumiem Nr. 685)

53. Veidlapas Nr. 2-SPSIL 2. sadaļā neiekļauj informāciju par iepirkuma līgumiem, kas noslēgti saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 10. panta pirmās daļas 9. vai 11. punktu vai minētā panta ceturto vai piekto daļu.

(Grozīts ar MK 13.11.2018. noteikumiem Nr. 685)

54. Ailē "Iepirkuma līguma nosaukums" norāda katra noslēgtā iepirkuma līguma nosaukumu.

55. Ailē "Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma III nodaļā noteiktais pamatojums" norāda Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma III nodaļas attiecīgo normu, uz kuru pamatojoties ir noslēgts iepirkuma līgums.

56. Ailē "Noslēgtā iepirkuma līguma līgumcena (euro) bez PVN" norāda noslēgtā iepirkuma līguma līgumcenu, sākot no viena euro, bez PVN.

4. Veidlapas Nr. 3-ADJIL aizpildīšanas kārtība
4.1. Veidlapas Nr. 3-ADJIL aizpildīšanas vispārīgie nosacījumi

57. Veidlapā Nr. 3-ADJIL iekļauj informāciju par decentralizēti un centralizēti veiktajiem iepirkumiem, kas atbilst Aizsardzības un drošības jomas iepirkumu likuma 6. panta devītajā daļā minētajam gadījumam.

(MK 19.12.2023. noteikumu Nr. 755 redakcijā)

58. (Svītrots ar MK 19.12.2023. noteikumiem Nr. 755)

59. Ja iepirkumi veikti decentralizēti, veidlapā Nr. 3-ADJIL iekļaujamās līgumcenas un summas norāda kā kopējo samaksu par iepirkuma līgumu izpildi, norādot tās atbilstoši faktiski noslēgto iepirkuma līgumu līgumcenām veselos euro, neņemot vērā centus un PVN.

60. Ja iepirkumi veikti centralizēti, veidlapā Nr. 3-ADJIL iekļaujamās līgumcenas un summas norāda kā kopējo piedāvājumā norādīto cenu veselos euro, neņemot vērā centus un PVN.

61. Informāciju par tādu pasūtītāja noslēgto būvdarbu, piegādes un pakalpojumu līgumu kopējo summu, kuru kopējā līgumcena ir mazāka par Aizsardzības un drošības jomas iepirkumu likuma 6. panta pirmajā daļā noteiktajām robežām, kā arī informāciju par pārskata periodā veiktajiem maksājumiem aizsardzības un drošības iepirkumu jomā norāda veidlapas Nr. 1-PIL 2. sadaļā "Faktiski izlietotie naudas līdzekļi", ievērojot šo noteikumu 2.3. apakšnodaļā minēto aizpildīšanas kārtību.

(Grozīts ar MK 03.05.2017. noteikumiem Nr. 245; MK 13.11.2018. noteikumiem Nr. 685)

62. (Svītrots ar MK 19.12.2023. noteikumiem Nr. 755)

4.2. Veidlapas Nr. 3-ADJIL sadaļa "Iepirkumi, kuri veikti Aizsardzības un drošības jomas iepirkumu likuma 6. panta devītajā daļā noteiktajā kārtībā"

(Apakšnodaļas nosaukums MK 19.12.2023. noteikumu Nr. 755 redakcijā)

63. 010. rindā norāda decentralizēti un centralizēti veikto būvdarbu iepirkumu skaitu un kopējo summu euro, neņemot vērā PVN.

(MK 19.12.2023. noteikumu Nr. 755 redakcijā)

64. 020. rindā norāda decentralizēti un centralizēti veikto piegāžu iepirkumu skaitu un kopējo summu euro, neņemot vērā PVN.

(MK 19.12.2023. noteikumu Nr. 755 redakcijā)

65. 030. rindā norāda decentralizēti un centralizēti veikto pakalpojumu iepirkumu skaitu un kopējo summu euro, neņemot vērā PVN.

(MK 19.12.2023. noteikumu Nr. 755 redakcijā)

66. 040. rindā norāda decentralizēti un centralizēti veikto būvdarbu, piegāžu un pakalpojumu iepirkumu skaitu un kopējo summu euro, neņemot vērā PVN. Minētā rinda tiek aprēķināta automātiski.

(MK 19.12.2023. noteikumu Nr. 755 redakcijā)

67. (Svītrots ar MK 19.12.2023. noteikumiem Nr. 755)

68. (Svītrots ar MK 19.12.2023. noteikumiem Nr. 755)

69. (Svītrots ar MK 19.12.2023. noteikumiem Nr. 755)

4.3. Veidlapas Nr. 3-ADJIL 2. sadaļa "Piegādes iepirkumi"

(Apakšnodaļa svītrota ar MK 19.12.2023. noteikumiem Nr. 755)

70. (Svītrots ar MK 19.12.2023. noteikumiem Nr. 755)

71. (Svītrots ar MK 19.12.2023. noteikumiem Nr. 755)

72. (Svītrots ar MK 19.12.2023. noteikumiem Nr. 755)

73. (Svītrots ar MK 19.12.2023. noteikumiem Nr. 755)

74. (Svītrots ar MK 19.12.2023. noteikumiem Nr. 755)

75. (Svītrots ar MK 19.12.2023. noteikumiem Nr. 755)

76. (Svītrots ar MK 19.12.2023. noteikumiem Nr. 755)

4.4. Veidlapas Nr. 3-ADJIL 3. sadaļa "Pakalpojumu iepirkumi"

(Apakšnodaļa svītrota ar MK 19.12.2023. noteikumiem Nr. 755)

77. (Svītrots ar MK 19.12.2023. noteikumiem Nr. 755)

78. (Svītrots ar MK 19.12.2023. noteikumiem Nr. 755)

79. (Svītrots ar MK 19.12.2023. noteikumiem Nr. 755)

80. (Svītrots ar MK 19.12.2023. noteikumiem Nr. 755)

81. (Svītrots ar MK 19.12.2023. noteikumiem Nr. 755)

82. (Svītrots ar MK 19.12.2023. noteikumiem Nr. 755)

83. (Svītrots ar MK 19.12.2023. noteikumiem Nr. 755)

4.5. Veidlapas Nr. 3-ADJIL 4. sadaļa "Iepirkumi, piemērojot sarunu procedūru, nepublicējot paziņojumu par līgumu, kuru līgumcena ir mazāka par Eiropas Savienības līgumcenu robežu, bet vienāda ar
Aizsardzības un drošības jomas iepirkumu likuma 6. panta pirmajā daļā minēto līgumcenu robežu, no kuras piemēro iepirkuma procedūras, vai lielāka par to"

(Apakšnodaļa svītrota ar MK 19.12.2023. noteikumiem Nr. 755)

84. (Svītrots ar MK 19.12.2023. noteikumiem Nr. 755)

85. (Svītrots ar MK 19.12.2023. noteikumiem Nr. 755)

86. (Svītrots ar MK 19.12.2023. noteikumiem Nr. 755)

87. (Svītrots ar MK 19.12.2023. noteikumiem Nr. 755)

4.6. Veidlapas Nr. 3-ADJIL 5. sadaļa "Decentralizēti veikti iepirkumi, kuru līgumcena ir vienāda ar Eiropas Savienības līgumcenu robežu vai lielāka par to"

(Apakšnodaļa svītrota ar MK 19.12.2023. noteikumiem Nr. 755)

88. (Svītrots ar MK 19.12.2023. noteikumiem Nr. 755)

89. (Svītrots ar MK 19.12.2023. noteikumiem Nr. 755)

90. (Svītrots ar MK 19.12.2023. noteikumiem Nr. 755)

91. (Svītrots ar MK 19.12.2023. noteikumiem Nr. 755)

92. (Svītrots ar MK 19.12.2023. noteikumiem Nr. 755)

93. (Svītrots ar MK 19.12.2023. noteikumiem Nr. 755)

94. (Svītrots ar MK 19.12.2023. noteikumiem Nr. 755)

95. (Svītrots ar MK 19.12.2023. noteikumiem Nr. 755)

96. (Svītrots ar MK 19.12.2023. noteikumiem Nr. 755)

4.7. Veidlapas Nr. 3-ADJIL 6. sadaļa "Centralizēti veikti iepirkumi, kuru līgumcena ir vienāda ar Eiropas Savienības līgumcenu robežu vai lielāka par to"

(Apakšnodaļa svītrota ar MK 19.12.2023. noteikumiem Nr. 755)

97. (Svītrots ar MK 19.12.2023. noteikumiem Nr. 755)

98. (Svītrots ar MK 19.12.2023. noteikumiem Nr. 755)

99. (Svītrots ar MK 19.12.2023. noteikumiem Nr. 755)

100. (Svītrots ar MK 19.12.2023. noteikumiem Nr. 755)

101. (Svītrots ar MK 19.12.2023. noteikumiem Nr. 755)

102. (Svītrots ar MK 19.12.2023. noteikumiem Nr. 755)

103. (Svītrots ar MK 19.12.2023. noteikumiem Nr. 755)

104. (Svītrots ar MK 19.12.2023. noteikumiem Nr. 755)

105. (Svītrots ar MK 19.12.2023. noteikumiem Nr. 755)

106. (Svītrots ar MK 19.12.2023. noteikumiem Nr. 755)

107. (Svītrots ar MK 19.12.2023. noteikumiem Nr. 755)

108. (Svītrots ar MK 19.12.2023. noteikumiem Nr. 755)

5. Veidlapas Nr. 4-ADJIL/SPSIL aizpildīšanas kārtība
5.1. Veidlapas Nr. 4-ADJIL/SPSIL aizpildīšanas vispārīgie nosacījumi

109. (Svītrots ar MK 13.11.2018. noteikumiem Nr. 685)

110. Veidlapā Nr. 4-ADJIL/SPSIL iekļauj informāciju par decentralizēti un centralizēti veiktajiem iepirkumiem, kas atbilst Aizsardzības un drošības jomas iepirkumu likuma 6. panta devītajā daļā minētajam gadījumam.

(MK 19.12.2023. noteikumu Nr. 755 redakcijā)

111. (Svītrots ar MK 19.12.2023. noteikumiem Nr. 755)

112. Ja iepirkumi veikti decentralizēti, veidlapā Nr. 4-ADJIL/SPSIL iekļaujamās līgumcenas un iepirkuma līguma kopējās summas norāda kā kopējo samaksu par iepirkuma līgumu izpildi, norādot tās atbilstoši faktiski noslēgto iepirkuma līgumu līgumcenām veselos euro, neņemot vērā centus un PVN.

113. Ja iepirkumi veikti centralizēti, veidlapā Nr. 4-ADJIL/SPSIL iekļaujamās līgumcenas un iepirkuma līguma kopējās summas norāda kā piedāvājumā norādīto cenu kopējo summu veselos euro, neņemot vērā centus un PVN.

114. (Svītrots ar MK 19.12.2023. noteikumiem Nr. 755)

115. (Svītrots ar MK 19.12.2023. noteikumiem Nr. 755)

5.2. Veidlapas Nr. 4-ADJIL/SPSIL sadaļa "Iepirkumi, kuri veikti Aizsardzības un drošības jomas iepirkumu likuma 6. panta devītajā daļā noteiktajā kārtībā"

(Apakšnodaļas nosaukums MK 19.12.2023. noteikumu Nr. 755 redakcijā)

116. 010. rindā norāda decentralizēti un centralizēti veikto būvdarbu iepirkumu skaitu un kopējo summu euro, neņemot vērā PVN.

(MK 19.12.2023. noteikumu Nr. 755 redakcijā)

117. 020. rindā norāda decentralizēti un centralizēti veikto piegāžu iepirkumu skaitu un kopējo summu euro, neņemot vērā PVN.

(MK 19.12.2023. noteikumu Nr. 755 redakcijā)

118. 030. rindā norāda decentralizēti un centralizēti veikto pakalpojumu iepirkumu skaitu un kopējo summu euro, neņemot vērā PVN.

(MK 19.12.2023. noteikumu Nr. 755 redakcijā)

119. 040. rindā norāda decentralizēti un centralizēti veikto būvdarbu, piegāžu un pakalpojumu iepirkumu skaitu un kopējo summu euro, neņemot vērā PVN. Minētā rinda tiek aprēķināta automātiski.

(MK 19.12.2023. noteikumu Nr. 755 redakcijā)

5.3. Veidlapas Nr. 4-ADJIL/SPSIL 2. sadaļa "Piegādes iepirkumi"

(Apakšnodaļa svītrota ar MK 19.12.2023. noteikumiem Nr. 755)

120. (Svītrots ar MK 19.12.2023. noteikumiem Nr. 755)

121. (Svītrots ar MK 19.12.2023. noteikumiem Nr. 755)

122. (Svītrots ar MK 19.12.2023. noteikumiem Nr. 755)

123. (Svītrots ar MK 19.12.2023. noteikumiem Nr. 755)

5.4. Veidlapas Nr. 4-ADJIL/SPSIL 3. sadaļa "Pakalpojumu iepirkumi"

(Apakšnodaļa svītrota ar MK 19.12.2023. noteikumiem Nr. 755)

124. (Svītrots ar MK 19.12.2023. noteikumiem Nr. 755)

125. (Svītrots ar MK 19.12.2023. noteikumiem Nr. 755)

126. (Svītrots ar MK 19.12.2023. noteikumiem Nr. 755)

127. (Svītrots ar MK 19.12.2023. noteikumiem Nr. 755)

5.5. Veidlapas Nr. 4-ADJIL/SPSIL 4. sadaļa "Decentralizēti veikti iepirkumi, kuru līgumcena ir vienāda ar Eiropas Savienības līgumcenu robežu vai lielāka par to"

(Apakšnodaļa svītrota ar MK 19.12.2023. noteikumiem Nr. 755)

128. (Svītrots ar MK 19.12.2023. noteikumiem Nr. 755)

129. (Svītrots ar MK 19.12.2023. noteikumiem Nr. 755)

130. (Svītrots ar MK 19.12.2023. noteikumiem Nr. 755)

131. (Svītrots ar MK 19.12.2023. noteikumiem Nr. 755)

132. (Svītrots ar MK 19.12.2023. noteikumiem Nr. 755)

133. (Svītrots ar MK 19.12.2023. noteikumiem Nr. 755)

134. (Svītrots ar MK 19.12.2023. noteikumiem Nr. 755)

135. (Svītrots ar MK 19.12.2023. noteikumiem Nr. 755)

136. (Svītrots ar MK 19.12.2023. noteikumiem Nr. 755)

5.6. Veidlapas Nr. 4-ADJIL/SPSIL 5. sadaļa "Centralizēti veikti iepirkumi, kuru līgumcena ir vienāda ar Eiropas Savienības līgumcenu robežu vai lielāka par to"

(Apakšnodaļa svītrota ar MK 19.12.2023. noteikumiem Nr. 755)

137. (Svītrots ar MK 19.12.2023. noteikumiem Nr. 755)

138. (Svītrots ar MK 19.12.2023. noteikumiem Nr. 755)

139. (Svītrots ar MK 19.12.2023. noteikumiem Nr. 755)

140. (Svītrots ar MK 19.12.2023. noteikumiem Nr. 755)

141. (Svītrots ar MK 19.12.2023. noteikumiem Nr. 755)

142. (Svītrots ar MK 19.12.2023. noteikumiem Nr. 755)

143. (Svītrots ar MK 19.12.2023. noteikumiem Nr. 755)

144. (Svītrots ar MK 19.12.2023. noteikumiem Nr. 755)

145. (Svītrots ar MK 19.12.2023. noteikumiem Nr. 755)

146. (Svītrots ar MK 19.12.2023. noteikumiem Nr. 755)

147. (Svītrots ar MK 19.12.2023. noteikumiem Nr. 755)

148. (Svītrots ar MK 19.12.2023. noteikumiem Nr. 755)

6. Veidlapas Nr. 5-PPPL aizpildīšanas kārtība

(Nodaļa MK 03.05.2017. noteikumu Nr. 245 redakcijā)

6.1. Veidlapas Nr. 5-PPPL aizpildīšanas vispārīgie nosacījumi

(Apakšnodaļa MK 03.05.2017. noteikumu Nr. 245 redakcijā)

149. Publiskais partneris vai tā pārstāvis veidlapā Nr. 5-PPPL iekļauj informāciju par pārskata periodā noslēgtiem koncesijas līgumiem.

(MK 03.05.2017. noteikumu Nr. 245 redakcijā)

150. Veidlapā Nr. 5-PPPL iekļaujamo informāciju iegūst no pārskata periodā noslēgto koncesijas līgumu nosacījumiem.

(MK 03.05.2017. noteikumu Nr. 245 redakcijā)

151. Veidlapā Nr. 5-PPPL iekļaujamās summas norāda kā kopējo koncesijas līgumu vērtību veselos euro, neņemot vērā centus un PVN.

(MK 03.05.2017. noteikumu Nr. 245 redakcijā)

152. (Svītrots ar MK 19.12.2023. noteikumiem Nr. 755)

6.2. Veidlapas Nr. 5-PPPL 1. sadaļa "Koncesijas līgumi, kuru līgumcena ir mazāka par Eiropas Savienības līgumcenu robežu"

(Apakšnodaļa svītrota ar MK 19.12.2023. noteikumiem Nr. 755)

153. (Svītrots ar MK 19.12.2023. noteikumiem Nr. 755)

154. (Svītrots ar MK 19.12.2023. noteikumiem Nr. 755)

155. (Svītrots ar MK 19.12.2023. noteikumiem Nr. 755)

156. (Svītrots ar MK 19.12.2023. noteikumiem Nr. 755)

157. (Svītrots ar MK 19.12.2023. noteikumiem Nr. 755)

158. (Svītrots ar MK 19.12.2023. noteikumiem Nr. 755)

159. (Svītrots ar MK 19.12.2023. noteikumiem Nr. 755)

160. (Svītrots ar MK 19.12.2023. noteikumiem Nr. 755)

161. (Svītrots ar MK 19.12.2023. noteikumiem Nr. 755)

6.3. Veidlapas Nr. 5-PPPL 2. sadaļa "Koncesiju līgumi, kuru līgumcena ir vienāda ar Eiropas Savienības līgumcenu robežu vai lielāka par to"

(Apakšnodaļa svītrota ar MK 19.12.2023. noteikumiem Nr. 755)

162. (Svītrots ar MK 19.12.2023. noteikumiem Nr. 755)

163. (Svītrots ar MK 19.12.2023. noteikumiem Nr. 755)

164. (Svītrots ar MK 19.12.2023. noteikumiem Nr. 755)

165. (Svītrots ar MK 19.12.2023. noteikumiem Nr. 755)

166. (Svītrots ar MK 19.12.2023. noteikumiem Nr. 755)

167. (Svītrots ar MK 19.12.2023. noteikumiem Nr. 755)

168. (Svītrots ar MK 19.12.2023. noteikumiem Nr. 755)

6.4. Veidlapas Nr. 5-PPPL sadaļa "Publiskās un privātās partnerības likuma piemērošanas izņēmumi"

(Apakšnodaļas nosaukums MK 19.12.2023. noteikumu Nr. 755 redakcijā)

169. Veidlapas Nr. 5-PPPL sadaļā norāda koncesijas līgumus, kas iepriekšējā kalendāra gadā noslēgti, pamatojoties uz Publiskās un privātās partnerības likuma 3., 3.1 un 3.2 pantā noteiktajiem likuma piemērošanas izņēmumiem. Par katru noslēgto koncesijas līgumu aizpilda atsevišķu rindu.

(MK 19.12.2023. noteikumu Nr. 755 redakcijā)

170. Katru pakalpojumu koncesijas līgumu norāda atsevišķā rindā, ailē "Nr. p. k." norādot kārtas numuru.

(MK 03.05.2017. noteikumu Nr. 245 redakcijā)

171. Veidlapas Nr. 5-PPPL sadaļā neiekļauj informāciju par iepirkuma līgumiem, kas noslēgti saskaņā ar Publiskās un privātās partnerības likuma 3., 3.1 un 3.2 pantu.

(MK 19.12.2023. noteikumu Nr. 755 redakcijā)

172. Ailē "Līguma nosaukums" norāda katra noslēgtā koncesijas līguma nosaukumu.

(MK 03.05.2017. noteikumu Nr. 245 redakcijā)

173. Ailē "Publiskās un privātās partnerības likuma 3., 3.1 un 3.2 pantā noteiktais pamatojums" norāda Publiskās un privātās partnerības likuma attiecīgo normu, uz kuru pamatojoties ir noslēgts koncesijas līgums.

(MK 03.05.2017. noteikumu Nr. 245 redakcijā)

174. Ailē "Noslēgtā līguma līgumcena (euro) bez PVN" norāda noslēgtā koncesijas līguma līgumcenu, sākot no viena euro, bez PVN.

(MK 03.05.2017. noteikumu Nr. 245 redakcijā)

7. Noslēguma jautājums

(Nodaļas numerācija grozīta ar MK 03.05.2017. noteikumiem Nr. 245)

175. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2016. gada 1. marta noteikumus Nr. 121 "Noteikumi par oficiālās statistikas veidlapu paraugiem iepirkumu jomā un veidlapu iesniegšanas un aizpildīšanas kārtību" (Latvijas Vēstnesis, 2016, 45. nr.).

(Panta numerācija grozīta ar MK 03.05.2017. noteikumiem Nr. 245)

Ministru prezidents Māris Kučinskis

Finanšu ministre Dana Reizniece-Ozola
1. pielikums
Ministru kabineta
2017. gada 28. februāra
noteikumiem Nr. 102

(Pielikums MK 19.12.2023. noteikumu Nr. 755 redakcijā)

1 – PIL
 

Publisko iepirkumu gada pārskats par 20____. gadu

Iesniedz līdz 20____. gada 1. aprīlim

Pārskata sagatavotājs

Nosaukums 
 
Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs 
 
Adrese 
 
Tālrunis 

E-pasta adrese

 
 
Pārskats aizpildīts par

vienu pasūtītāju

 

vairākiem pasūtītājiem

  

Veidlapas aizpildītājs

Vārds, uzvārds 
 
Tālrunis 

E-pasta adrese

 
 
Sadaļas numurs un nosaukumsSadaļu aizpilda, ja pārskata gadā
1. Iepirkuma procedūru piemērošanas izņēmumiNoslēgti iepirkuma līgumi, pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 5. pantā noteiktajiem iepirkuma procedūru piemērošanas izņēmumiem
2. Faktiski izlietotie naudas līdzekļiVeikti maksājumi par iepirkumiem, sākot no 1 euro
3. Publisko iepirkumu likuma piemērošanas izņēmumiNoslēgti līgumi, pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 3. vai 4. pantā noteiktajiem likuma piemērošanas izņēmumiem

1. Iepirkuma procedūru piemērošanas izņēmumi

Publisko iepirkumu likuma 5. pantā noteiktie iepirkuma procedūru piemērošanas izņēmumi

Rindas kods

Noslēgto iepirkuma līgumu skaits

Noslēgto iepirkuma līgumu summa (euro) bez PVN

A

B

1

2

Līgumi par piegādēm vai pakalpojumiem, kurus sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs sniedz, veicot Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 3., 4., 5., 6. un 7. pantā minētās darbības šajos pantos noteiktajās jomās

010

  
Līgumi par iespieddarbu, elektronisko izdevumu, rokrakstu u. c. dokumentu iepirkumu bibliotēku krājumu papildināšanai vai izglītības un pētniecības procesa organizēšanai izglītības iestādēs un valsts vai augstskolu izveidotās zinātniskajās institūcijās

020

  
Līgumi par tādu muzejisko priekšmetu iepirkumu muzeju krājumu papildināšanai, kuriem ir mākslinieciska, kultūrvēsturiska, zinātniska vai memoriāla vērtība

030

  
Līgumi par iepirkumiem ārvalstīs, kurus veic ārējās ekonomiskās pārstāvniecības, Iekšlietu ministrija un tās padotībā esošās iestādes, kā arī Nacionālo bruņoto spēku vienības, kas piedalās starptautiskajās operācijās un starptautiskajās mācībās

040

  
Līgumi par piegādēm un pakalpojumiem privāto tiesību juridiskās personas pilnībā finansēta pētniecības un izstrādes līguma izpildei valsts vai augstskolas izveidotā zinātniskajā institūcijā, kas reģistrēta zinātnisko institūciju reģistrā, ja par šīm piegādēm un pakalpojumiem pilnībā atlīdzina no līdzekļiem, kuri saņemti par šā pētniecības un izstrādes līguma izpildi

050

  
Līgumi par materiālu, reaģentu un komponentu piegādi eksperimentu veikšanai, maketu un prototipu izstrādei valsts vai augstskolas izveidotā zinātniskajā institūcijā, kas reģistrēta zinātnisko institūciju reģistrā, ja šo materiālu, reaģentu un komponentu nepieciešamību, to parametrus vai daudzumu nosaka pētniecības vai izstrādes procesa norise

060

  
Līgumi par zinātniskā raksta publicēšanu zinātniskajā periodikā vai citā zinātniskā izdevumā, un par to samaksā vai par to zinātniekam atlīdzina valsts vai augstskolas izveidota zinātniskā institūcija, kas reģistrēta zinātnisko institūciju reģistrā

070

  
Līgumi par piegādātāja sniegtajiem pakalpojumiem augstskolu studentu piesaistei no valstīm, kuras nav Eiropas Savienības dalībvalstis

080

  
Līgumi par speciālistu un ekspertu sniegtajiem pakalpojumiem, kas nepieciešami izmeklēšanas darbību veikšanai kriminālprocesā

090

  
Līgumi par piegādēm, pakalpojumiem vai būvdarbiem, kurus iepērk Latvijas Republikas diplomātiskās un konsulārās pārstāvniecības savu funkciju nodrošināšanai, ja iepirkuma līguma izpilde ir pārstāvniecības akreditācijas valstī vai citā valstī, kurā akreditēts pārstāvniecības vadītājs, neatkarīgi no piegādātāja reģistrācijas vai pastāvīgās dzīvesvietas valsts

100

  
Līgumi par piegādēm, pakalpojumiem vai būvdarbiem, kurus iepērk valsts akciju sabiedrība "Valsts nekustamie īpašumi", lai pārvaldītu savu vai tai pārvaldīšanā nodotu ārvalstīs esošu nekustamo īpašumu, ja iepirkuma līguma izpilde ir nekustamā īpašuma atrašanās valstī

110

  
Līgumi par tādiem Eiropas Komisijas zinātnisko ekspertu datubāzē vai citā zinātnisko ekspertu datubāzē reģistrētu ekspertu pakalpojumiem pētniecības un attīstības jomā, kas saistīti ar pētniecības un attīstības projektu iesniegumu sākotnējo zinātnisko novērtējumu vai šādu projektu starpposma vai sasniegto rezultātu novērtējumu, ja minēto ekspertu piesaistīšanu nosaka Ministru kabineta tiesību akti par tādu fondu un programmu īstenošanu, ko finansē no valsts budžeta vai Eiropas Savienības budžeta, kā arī tādu shēmu un instrumentu īstenošanu, kas izveidoti kopīgi ar dalībvalstīm

120

  
Līgumi par ceļojumu aģentūru pakalpojumiem, uz kuriem attiecas CPV kods 63510000-7

130

  
Līgumi par būtisku pilsoniskās apziņas stiprināšanas pasākumu īstenošanu, sniedzot ieguldījumu valsts drošības interešu aizsardzībā, ja iepirkumu veic tiešās pārvaldes iestāde un par šā izņēmuma piemērošanu ir lēmis Ministru kabinets

140

  
Līgumi par ekspertu sniegtajiem pakalpojumiem ekspertu grupā augstskolas vai koledžas, vai studiju virziena akreditācijas vai studiju programmas licencēšanas procesā

150

  
Līgumi par autoru, komponistu, tēlnieku, izklaides mākslinieku un citu individuālo mākslinieku sniegtajiem pakalpojumiem, uz kuriem attiecas CPV kods 92312200-3, un mākslinieciskās un literārās jaunrades un interpretācijas pakalpojumiem, uz kuriem attiecas CPV kods 92310000-7

160

  
Līgumi par Valsts prezidenta kancelejas, Saeimas Administrācijas un Ārlietu ministrijas organizēto ārvalstu delegāciju valsts, oficiālo, darba vizīšu, ja delegāciju vada ārvalstu prezidenti, viceprezidenti, parlamentu vadītāji un to vietnieki, premjerministri un to vietnieki, vēstnieki, ārlietu ministri un to vietnieki, starptautisko organizāciju vadītāji vai ja minētās delegācijas Latvijā uzturas pēc Valsts prezidenta, Saeimas priekšsēdētāja, Ministru prezidenta vai ārlietu ministra oficiāla ielūguma, un valstiskas nozīmes starptautisku pasākumu nodrošināšanai nepieciešamajiem pakalpojumiem, uz kuriem attiecas CPV kodi 55300000-3, 55100000-1 un 60170000-0

170

  
Līgumi par Akadēmiskās informācijas centra vai Eiropas Augstākās izglītības kvalitātes nodrošināšanas reģistrā iekļautas kvalitātes nodrošināšanas aģentūras sniegtajiem pakalpojumiem studiju virziena novērtēšanas procesā

180

  
Līgumi par būvdarbiem, piegādēm vai pakalpojumiem daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku energoefektivitātes paaugstināšanas programmas ietvaros, kuru administrē akciju sabiedrība "Attīstības finanšu institūcija Altum"

190

  
Līgumi par ārvalstu ekspertu, publiskās pārvaldes ekspertu, tiesu un prokuratūras ekspertu sniegtajiem mācību pakalpojumiem, kuri nodrošina tādu mērķu īstenošanu, ko noteikusi Valsts administrācijas skola un publiska persona, kas organizē tiesu un prokuratūras amatpersonu un darbinieku, izmeklētāju vai operatīvo darbinieku mācību nodrošināšanu, un kuriem tiek piemērots CPV kods 80500000-9

200

  
Līgumi par būves ekspertīzes pakalpojumu, kas pasūtīts, lai novērtētu publiskā būvdarbu līguma izpildei veikto būvdarbu atbilstību normatīvo aktu un pasūtītāja prasībām

210

  

2. Faktiski izlietotie naudas līdzekļi

Maksājumi par iepirkumiem

Rindas kods

Faktiski izlietotie naudas līdzekļi (euro) ar PVN

A

B

1

Pārskata gadā veiktie maksājumi par iepirkumiem

220

 
tai skaitā maksājumi par iepirkumiem, kas veikti, izmantojot elektronisko iepirkumu sistēmu

230

 

3. Publisko iepirkumu likuma piemērošanas izņēmumi

Nr.
p. k.

Iepirkuma līguma nosaukums

Publisko iepirkumu likuma 3. un 4. panta pamatojums

Noslēgto iepirkuma līgumu līgumcena (euro) bez PVN

1

2

3

4

    
    
2. pielikums
Ministru kabineta
2017. gada 28. februāra
noteikumiem Nr. 102

(Pielikums MK 19.12.2023. noteikumu Nr. 755 redakcijā)

3-ADJIL
 

Pārskats par pasūtītāju veiktajiem iepirkumiem aizsardzības un drošības jomā par 20____. gadu

Iesniedz līdz 20____. gada 1. martam

Pārskata sagatavotājs

Nosaukums 
 
Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs 
 
Adrese 
 
Tālrunis 

E-pasta adrese

 

Veidlapas aizpildītājs

Vārds, uzvārds 
 
Tālrunis 

E-pasta adrese

 
 
Sadaļas nosaukumsSadaļu aizpilda, ja pārskata gadā
Iepirkumi, kuri veikti Aizsardzības un drošības jomas iepirkumu likuma 6. panta devītajā daļā noteiktajā kārtībāVeikti iepirkumi, kas atbilst Aizsardzības un drošības jomas iepirkumu likuma 6. panta devītajā daļā minētajam gadījumam

Iepirkumi, kuri veikti Aizsardzības un drošības jomas iepirkumu likuma 6. panta devītajā daļā noteiktajā kārtībā

Iepirkumu veidi

Rindas kods

Iepirkumu skaits

Veikto iepirkumu kopējā summa (euro) bez PVN

A

B

1

2

Būvdarbi

010

  
Piegāde

020

  
Pakalpojumi

030

  

Kopā

040

  
3. pielikums
Ministru kabineta
2017. gada 28. februāra
noteikumiem Nr. 102

(Pielikums MK 13.11.2018. noteikumu Nr. 685 redakcijā)

2-SPSIL

Pārskats par sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumiem
par 20___. gadu

Iesniedz līdz 20___. gada 1. martam

Pārskata sagatavotājs

Nosaukums 
  
Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs 
  
Adrese 
    
Tālrunis E-pasta adrese 

Veidlapas aizpildītājs

Vārds, uzvārds 
    
Tālrunis E-pasta adrese 
  

Sadaļas numurs un nosaukums

Sadaļu aizpilda, ja pārskata gadā

1. Iepirkumi, kuru līgumcena ir mazāka par Eiropas Savienības līgumcenu robežunoslēgti iepirkuma līgumi un vispārīgās vienošanās, kuru līgumcena ir mazāka par normatīvajos aktos par sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu līgumcenu robežām noteiktajām līgumcenu robežvērtībām, kas atbilst Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 40. panta otrajā daļā minētajam gadījumam
2. Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma piemērošanas izņēmuminoslēgti līgumi, pamatojoties uz Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma III nodaļā noteiktajiem likuma piemērošanas izņēmumiem

1. Iepirkumi, kuru līgumcena ir mazāka par Eiropas Savienības līgumcenu robežu

Iepirkumu veidsRindas kodsNoslēgto iepirkuma līgumu skaitsNoslēgto iepirkuma līgumu summa (euro) bez PVN
Būvdarbi010  
Piegāde020  
Pakalpojumi030  
Kopā040  

2. Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma piemērošanas izņēmumi

Nr. p. k.

 

Iepirkuma līguma nosaukumsSabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma III nodaļā noteiktais pamatojumsNoslēgtā iepirkuma līguma līgumcena (euro) bez PVN 
1234
    
    
4. pielikums
Ministru kabineta
2017. gada 28. februāra
noteikumiem Nr. 102

(Pielikums MK 19.12.2023. noteikumu Nr. 755 redakcijā)

4-ADJIL/SPSIL
 

Pārskats par sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju veiktajiem iepirkumiem aizsardzības un drošības jomā par 20____. gadu

Iesniedz līdz 20____. gada 1. martam

Pārskata sagatavotājs

Nosaukums 
 
Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs 
 
Adrese 
 
Tālrunis 

E-pasta adrese

 

Veidlapas aizpildītājs

Vārds, uzvārds 
 
Tālrunis 

E-pasta adrese

 
 
Sadaļas nosaukumsSadaļu aizpilda, ja pārskata gadā
Iepirkumi, kuri veikti Aizsardzības un drošības jomas iepirkumu likuma 6. panta devītajā daļā noteiktajā kārtībāVeikti iepirkumi, kas atbilst Aizsardzības un drošības jomas iepirkumu likuma 6. panta devītajā daļā minētajam gadījumam

Iepirkumi, kuri veikti Aizsardzības un drošības jomas iepirkumu likuma 6. panta devītajā daļā noteiktajā kārtībā

Iepirkumu veidi

Rindas kods

Iepirkumu skaits

Veikto iepirkumu kopējā summa (euro) bez PVN

A

B

1

2

Būvdarbi

010

  
Piegāde

020

  
Pakalpojumi

030

  

Kopā

040

  
5. pielikums
Ministru kabineta
2017. gada 28. februāra
noteikumiem Nr. 102

(Pielikums MK 19.12.2023. noteikumu Nr. 755 redakcijā)

5-PPPL
 

Pārskats par koncesijas līgumiem par 20____. gadu

Iesniedz līdz 20____. gada 1. aprīlim

Pārskata sagatavotājs

Nosaukums 
 
Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs 
 
Adrese 
 
Tālrunis 

E-pasta adrese

 

Veidlapas aizpildītājs

Vārds, uzvārds 
 
Tālrunis 

E-pasta adrese

 
 
Sadaļas nosaukumsSadaļu aizpilda, ja pārskata gadā
Publiskās un privātās partnerības likuma piemērošanas izņēmumiNoslēgti līgumi, pamatojoties uz Publiskās un privātās partnerības likuma 3., 3.1 un 3.2 pantā noteiktajiem likuma piemērošanas izņēmumiem

Publiskās un privātās partnerības likuma piemērošanas izņēmumi

Nr.
p. k.

Līguma nosaukums

Publiskās un privātās partnerības likuma 3., 3.1 un 3.2 pantā noteiktais pamatojums

Noslēgtā līguma līgumcena (euro) bez PVN

1

2

3

4

    
    
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Noteikumi par oficiālās statistikas veidlapu paraugiem iepirkumu jomā un veidlapu iesniegšanas un .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 102Pieņemts: 28.02.2017.Stājas spēkā: 02.03.2017.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 45, 01.03.2017. OP numurs: 2017/45.3
Satura rādītājs
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Citi saistītie dokumenti
289076
{"selected":{"value":"01.01.2024","content":"<font class='s-1'>01.01.2024.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"01.01.2024","iso_value":"2024\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2024.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2021","iso_value":"2021\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2021.-31.12.2023.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2020","iso_value":"2020\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2020.-31.12.2020.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2019","iso_value":"2019\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2019.-31.12.2019.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"10.05.2017","iso_value":"2017\/05\/10","content":"<font class='s-1'>10.05.2017.-31.12.2018.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"02.03.2017","iso_value":"2017\/03\/02","content":"<font class='s-1'>02.03.2017.-09.05.2017.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
01.01.2024
87
1
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"