Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Ministru kabineta noteikumi Nr. 834

Rīgā 2016. gada 20. decembrī (prot. Nr. 69 32. §)
Tiesu ekspertu sertifikācijas un resertifikācijas kārtība
Izdoti saskaņā ar Tiesu ekspertu likuma 8. panta
trešo un ceturto daļu, 9. panta otro daļu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka:

1.1. tiesu eksperta kandidāta pieteikšanās kārtību sertifikācijai;

1.2. tiesu ekspertu eksāmena saturu;

1.3. tiesu ekspertu sertifikācijas kārtību;

1.4. tiesu ekspertu sertifikācijai nepieciešamo minimālo zināšanu apjomu;

1.5. tiesu ekspertu sertifikācijas maksu, sertifikācijas maksas atvieglojumus un apmēru, kā arī maksāšanas kārtību;

1.6. tiesu ekspertu resertifikācijas kārtību;

1.7. tiesu ekspertu resertifikācijas prasības;

1.8. tiesu ekspertu resertifikācijas maksu un maksāšanas kārtību;

1.9. tiesu eksperta sertifikāta paraugu (1. pielikums).

2. Šo noteikumu III un IV nodaļa un 63. punkts neattiecas uz tiesu eksperta kandidātiem tiesu medicīnas eksperta un tiesu psihiatrijas eksperta specialitātē.

II. Sertifikācijas un resertifikācijas maksa

3. Sertifikācijas maksa vienlaikus ne vairāk kā divās tiesu eksperta specialitātēs ir 85 euro. Sertifikācijas maksa šo noteikumu 41. punktā un 60. punktā minētajā gadījumā ir 50 % no šajā punktā noteiktās sertifikācijas maksas.

4. Tiesu eksperta kandidātiem tiesu medicīnas eksperta un tiesu psihiatrijas eksperta specialitātēs sertifikācijas maksa vienlaikus ne vairāk kā divās tiesu medicīnas vai tiesu psihiatrijas eksperta specialitātēs ir 7 euro. Sertifikācijas maksa šo noteikumu 41. un 60. punktā minētajā gadījumā ir 50 % no šajā punktā noteiktās sertifikācijas maksas.

5. Resertifikācijas maksa ne vairāk kā divās tiesu eksperta specialitātēs vai par vienu komplekso resertifikāciju ir 15 euro.

6. Resertifikācijas maksa tiesu medicīnas eksperta un tiesu psihiatrijas eksperta specialitātē ir 10 euro.

III. Eksāmena organizēšana, pieteikšanās kārtība un sertifikācijai nepieciešamais zināšanu apjoms

7. Eksāmenu var kārtot tiesu eksperta kandidāts un tiesu eksperts, kurš vēlas iegūt tiesības veikt tiesu ekspertīzi citā tiesu eksperta specialitātē (turpmāk – kandidāts). Kandidāta atbilstību vērtē saskaņā ar Tiesu ekspertu likuma 6. pantā minētajām prasībām.

8. Tiesu ekspertu padomes (turpmāk – padome) apstiprinātajā apmācības programmā:

8.1. iekļauj kandidāta minimālo zināšanu apjomu konkrētajā specialitātē;

8.2. nosaka zināšanu ieguvei nepieciešamo laiku (akadēmiskās stundas);

8.3. nosaka kvalifikācijas darba tēmu atbilstošajā specialitātē, kurā iekļauj teorētisko nostādņu izvērtējumu izvēlētajā tiesu eksperta specialitātē un ekspertīžu prakses analīzi. Kvalifikācijas darba tēma var būt arī metodisko norādījumu vai izpētes metodes izstrādāšana.

9. Apmācības programmā ir divas daļas:

9.1. vispārīgā daļa (nosaka tiesu ekspertam nepieciešamās juridiskās un vispārīgās tiesu ekspertīžu teorētiskās zināšanas un ir vienāda visās specialitāšu programmās);

9.2. speciālā daļa (nosaka apmācības laikā apgūstamās tēmas izvēlētajā eksperta specialitātē, obligāti veicamo mācību ekspertīžu minimālo skaitu, recenzēšanai iesniedzamo mācību ekspertīžu eksperta atzinumu (turpmāk – atzinumi) skaitu un kandidātu praktisko iemaņu apjomu un līmeni).

10. Kandidāta apmācības programmas apguvi apliecina tiesu ekspertīžu iestādes vai apmācības vadītāja (ja apmācība nenotiek tiesu ekspertīžu iestādē) izsniegts apliecinājums (2. pielikums).

11. Par apmācības uzsākšanu kandidāts rakstiski divu nedēļu laikā paziņo padomei, norādot apmācības termiņu, apmācības vietu un vadītāju. Mainot apmācības termiņu, kandidāts ne vēlāk kā divus mēnešus pirms iepriekš noteiktā termiņa beigām rakstiski par to paziņo padomei.

12. Ja kandidāts apmācības laikā izmanto tiesu ekspertīzes metodi, kas nav reģistrēta padomē, viņš divu nedēļu laikā pēc apmācības uzsākšanas iesniedz to padomē apstiprināšanai un reģistrēšanai.

13. Pamatojoties uz informāciju par apmācāmo kandidātu skaitu un apmācību beigu termiņiem, padome ne retāk kā reizi gadā oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" izsludina tiesu eksperta kvalifikācijas eksāmenu, kā arī ievieto attiecīgu informāciju Tiesu administrācijas tīmekļvietnē. Sludinājumā norāda pieteikuma iesniegšanas termiņu, kas nav īsāks par 20 dienām no sludinājuma publicēšanas dienas.

14. Lai kārtotu eksāmenu, kandidāts padomē iesniedz pieteikumu (3. pielikums). Pieteikumam pievieno:

14.1. kandidāta izglītību apliecinoša dokumenta kopiju;

14.2. dzīvesgaitas aprakstu (CV Europass formā);

14.3. individuālā apmācības plāna kopiju un apliecinājumu par apmācības pabeigšanu vai profesionālās kvalifikācijas sertifikāta kopiju profesijās, kurās normatīvie akti paredz profesionālās sagatavotības apliecināšanu;

14.4. dokumenta kopiju, kas apliecina valsts valodas prasmi augstākajā pakāpē atbilstoši Valsts valodas likuma prasībām (ja pamata, vidējā vai augstākā izglītība akreditētā programmā nav apgūta latviešu valodā);

14.5. apmācības programmā noteiktos atzinumus, pievienojot veiktās izpētes pierakstus, ja atzinumos ir nosauktas tikai izpētes metodes un sniegti rezultāti;

14.6. apmācības laikā sagatavoto kvalifikācijas darbu par tēmu izvēlētajā tiesu eksperta specialitātē;

14.7. apliecības kopiju par speciālo zināšanu apgūšanu bērnu tiesību aizsardzības jomā, ja kandidāts vēlas iegūt sertifikātu tiesu eksperta specialitātē "Bērnu psiholoģiskā stāvokļa izpēte".

15. Iesniegtos dokumentus kandidātam atpakaļ neizsniedz.

16. Padome divu darbdienu laikā pēc šo noteikumu 13. punktā minētā pieteikšanās termiņa beigām iesniedz Tiesu administrācijā kandidātu sarakstu.

17. Tiesu administrācija triju darbdienu laikā sagatavo šo noteikumu 3. punktā minētās sertifikācijas maksas rēķinu un nosūta kandidātam.

18. Padome divu darbdienu laikā pēc Tiesu ekspertu likuma 8. panta sestajā daļā minēto dokumentu saņemšanas no kompetentās iestādes iesniedz Tiesu administrācijā kandidātu sarakstu.

19. Tiesu administrācija triju darbdienu laikā sagatavo šo noteikumu 4. punktā minētās sertifikācijas maksas rēķinu un nosūta kandidātam.

20. Kandidāts piecu dienu laikā pēc šo noteikumu 17. vai 19. punktā minētā rēķina saņemšanas samaksā rēķinā norādīto maksu.

21. Padome mēneša laikā pēc šo noteikumu 3. punktā noteiktās maksas saņemšanas izskata šo noteikumu 14. punktā minētos dokumentus, nosūta recenzēšanai iesniegtos atzinumus un kvalifikācijas darbu, kā arī nosūta kandidātam paziņojumu par atļauju kārtot eksāmenu, norādot eksāmena vietu un laiku (eksāmenu kārto ne agrāk par mēnesi pēc paziņojuma nosūtīšanas dienas), vai lēmumu par atteikumu kārtot eksāmenu.

22. Padome mēneša laikā pēc šo noteikumu 4. punktā noteiktās maksas saņemšanas izskata Tiesu ekspertu likuma 8. panta sestajā daļā minētos kompetentās iestādes iesniegtos dokumentus, izvērtē kandidāta atbilstību Tiesu ekspertu likuma 6. pantā minētajām prasībām un pieņem lēmumu par sertifikāta izsniegšanu vai lēmumu par atteikumu izsniegt tiesu eksperta sertifikātu.

23. Padome kandidātam atsaka eksāmena kārtošanu un neorganizē iesniegto atzinumu un kvalifikācijas darba recenzēšanu, ja kandidāts nav iesniedzis visus šo noteikumu 14. punktā minētos dokumentus, ir konstatēta kandidāta neatbilstība Tiesu ekspertu likumā kandidātam izvirzītajām prasībām vai kandidāts nav samaksājis šo noteikumu 3. punktā noteikto maksu.

24. Padome recenzentu izvēlas no tiesu ekspertu reģistrā iekļauto ekspertu vidus. Ja kandidāta izvēlētajā specialitātē sertificētu ekspertu valstī nav, atzinumu un kvalifikācijas darba recenzēšanai uzaicina atbilstošas specialitātes augstskolu akadēmiskā personāla pārstāvi vai speciālistu atbilstošā jomā.

25. Recenzents:

25.1. atzinumu recenzijā norāda:

25.1.1. atzinumu atbilstību normatīvo aktu prasībām;

25.1.2. veiktās izpētes gaitas un iegūto rezultātu atbilstību tiesu eksperta atzinumā norādītajai padomē reģistrētajai metodei;

25.1.3. secinājumu pamatotību;

25.1.4. jautājumus, uz kuriem kandidātam jāsniedz atbildes eksāmena laikā;

25.1.5. vērtējumu atbilstoši šo noteikumu 4. pielikumam;

25.2. kvalifikācijas darba recenzijā norāda:

25.2.1. kvalifikācijas darba satura atbilstību izvēlētajai tēmai un tiesu eksperta specialitātei;

25.2.2. secinājumu pamatotību;

25.2.3. jautājumus, uz kuriem kandidātam jāsniedz atbildes eksāmena laikā;

25.2.4. vērtējumu atbilstoši šo noteikumu 4. pielikumam.

26. Recenzents atzinumus un kvalifikācijas darbu recenzē 15 darbdienu laikā pēc to saņemšanas. Recenziju iesniedz padomei kopā ar recenzētajiem atzinumiem un kvalifikācijas darbu. Padome recenzijas nekavējoties nosūta kandidātam.

27. Ja recenzents konstatē, ka atzinumu izvērtēšanai nepieciešami papildu materiāli, viņš par to informē padomi divu darbdienu laikā pēc atzinumu saņemšanas. Ar atzinumos minēto metodi recenzents var iepazīties padomē vai pie apmācības vadītāja.

28. Šo noteikumu 27. punktā minētos papildu materiālus kandidāts iesniedz recenzentam nekavējoties, bet ne vēlāk kā otrajā darbdienā pēc padomes pieprasījuma saņemšanas.

IV. Eksāmena saturs, norises un vērtēšanas kārtība

29. Padome izstrādā un apstiprina eksāmena jautājumus tiesu ekspertu specialitātēs un ne retāk kā reizi piecos gados pārskata tiesu ekspertu sertifikācijas pārbaudījuma jautājumus.

30. Tiesu ekspertu eksaminācijas komisija (turpmāk – komisija) pārbauda kandidāta zināšanas izraudzītajā specialitātē, novērtē to, kā viņš pārzina normatīvos aktus, kas regulē tiesu eksperta darbību, viņa prasmi sastādīt eksperta atzinumu un kārtot lietvedību.

31. Eksāmens var notikt, ja komisijas darbā piedalās komisijas priekšsēdētājs un vismaz puse komisijas locekļu. Eksāmena otrajā daļā komisijas darbā piedalās arī recenzents un vismaz viens tiesu eksperts (turpmāk – pieaicinātais tiesu eksperts) atbilstošajā specialitātē, ja tāds ir reģistrēts tiesu ekspertu reģistrā. Komisijas priekšsēdētājs vada komisijas darbu un ir atbildīgs par eksāmena norises gaitu un vērtēšanas atbilstību šo noteikumu prasībām.

32. Pirms eksāmena kandidāts uzrāda komisijas sekretāram personu apliecinošu dokumentu. Komisijas sekretārs reģistrē kandidāta vārdu, uzvārdu un personas kodu kandidātu eksāmena reģistrācijas žurnālā (5. pielikums) (turpmāk – reģistrācijas žurnāls).

33. Pirms eksāmena komisijas priekšsēdētājs informē kandidātus par eksāmena norises kārtību un komisijas sastāvu.

34. Ja kandidāts nokavē eksāmena sākumu, viņam ar komisijas priekšsēdētāja atļauju ir tiesības kārtot eksāmenu, bet darba izpildes laiks netiek pagarināts.

35. Ja kandidāts attaisnojošu iemeslu dēļ neierodas uz eksāmenu, viņam ir tiesības kārtot eksāmenu citā padomes norādītajā laikā. Sertifikācijas maksu atkārtoti nemaksā. Par to, vai neierašanās iemesli atzīstami par attaisnojošiem, lemj padome.

36. Ja kandidāts neierodas uz eksāmenu bez attaisnojuma, sertifikācijas maksa viņam netiek atmaksāta.

37. Komisijas sekretārs protokolē eksāmena gaitu. Protokolā norāda eksāmena norises vietu, laiku, komisijas sastāvu, komisijas apspriežu laiku un pieņemtos lēmumus, kandidāta vārdu un uzvārdu, kandidāta izvēlētās biļetes numuru, uzdotos jautājumus un vērtējumu. Protokolu paraksta komisijas priekšsēdētājs un komisijas sekretārs. Protokola pielikumā pievieno komisijas locekļu aizpildītas eksāmena vērtējuma veidlapas katrā no eksāmena daļām un pieaicināto tiesu ekspertu un recenzenta aizpildītas eksāmena vērtējuma veidlapas (6. pielikums) par eksāmena otro daļu, kandidāta eksāmena testa veidlapas un eksāmena otrās daļas atbilžu melnrakstus.

38. Eksāmena laikā nav atļauts:

38.1. palīdzēt citiem kandidātiem vai sarunāties ar viņiem;

38.2. lietot palīgmateriālus, tai skaitā sakaru līdzekļus, portatīvos datorus, piezīmju datorus un literatūru;

38.3. atstāt eksaminācijas telpu bez komisijas priekšsēdētāja atļaujas.

39. Ja kandidāts neievēro šo noteikumu 38. punktā minētos nosacījumus, komisijas priekšsēdētājs viņu brīdina un protokolā izdara atzīmi par izteikto brīdinājumu. Ja kandidāts pēc brīdinājuma saņemšanas pārkāpumu izdara atkārtoti, komisijas priekšsēdētājs izraida attiecīgo kandidātu no pārbaudījuma telpas. Šādā gadījumā komisija aizliedz kandidātam piedalīties eksāmena turpmākā kārtošanā un protokolā izdara atzīmi, ka eksāmens nav nokārtots.

40. Eksāmenam ir divas daļas:

40.1. pirmajā daļā kandidāts sniedz rakstiskas atbildes uz 60 testa jautājumiem par apmācības programmas vispārīgo daļu;

40.2. otrajā daļā kandidāts mutiski sniedz atbildes uz biļetē norādītajiem trijiem jautājumiem par apmācības programmas speciālo daļu un aizstāv recenzētos atzinumus un kvalifikācijas darbu.

41. Kandidāts kārto tikai eksāmena otro daļu, ja iepriekšējo piecu gadu laikā jau ir ieguvis tiesu eksperta sertifikātu kādā no specialitātēm. Šādā gadījumā kandidāts ir daļēji atbrīvots no sertifikācijas maksas.

42. Eksāmena pirmajā daļā kandidāts stundas laikā rakstiski aizpilda testu.

43. Kandidāts, kas aizpildījis testu, iesniedz to komisijas priekšsēdētājam un atstāj eksaminācijas telpu. Pēc eksāmena pirmās daļas komisijas priekšsēdētājs izsludina pārtraukumu, kura laikā komisija izvērtē iesniegtos testus.

44. Tests ir nokārtots, ja kandidāts ir pareizi atbildējis uz vismaz 45 jautājumiem. Negatīva vērtējuma saņemšana eksāmena pirmajā daļā liedz kandidātam tiesības piedalīties eksāmena otrajā daļā. Testa rezultātu ieraksta protokolā. Komisijas priekšsēdētājs kandidātiem paziņo testa rezultātus un eksāmena otrās daļas laiku katrā tiesu eksperta specialitātē.

45. Eksāmena otrajā daļā kandidātus alfabēta secībā (pēc uzvārdiem) aicina eksāmena norises telpā, lai izvēlētos vienu eksāmena biļeti. Izvēlētās biļetes numuru kandidāts uzrāda komisijas priekšsēdētājam, un komisijas sekretārs to ieraksta protokolā.

46. Telpā, kurā notiek eksāmena otrā daļa, vienlaikus drīkst atrasties ne vairāk kā pieci kandidāti.

47. Atbilžu sagatavošanas laiks uz biļetē norādītajiem eksāmena otrās daļas jautājumiem ir 30 minūtes. Mutiskai atbildei uz katru jautājumu ir paredzētas ne vairāk kā 10 minūtes.

48. Komisija noklausās kandidāta sniegtās atbildes uz visiem biļetē norādītajiem jautājumiem. Komisijas locekļiem, recenzentam un pieaicinātajiem tiesu ekspertiem ir tiesības uzdot jautājumus, lai precizētu atbildes.

49. Pēc tam, kad kandidāts atbildējis uz biļetē norādītajiem jautājumiem, viņš aizstāv recenzētos atzinumus un kvalifikācijas darbu, atbildot uz recenzijās izvirzītajiem un komisijas locekļu, recenzenta un pieaicināto tiesu ekspertu uzdotajiem jautājumiem un iebildumiem.

50. Kandidāts, kas pabeidzis eksāmena otro daļu, iesniedz atbilžu melnrakstu, ja tāds ir, komisijas priekšsēdētājam un atstāj eksaminācijas telpu.

51. Pēc kandidātu noklausīšanās komisijas priekšsēdētājs atklāj eksāmena vērtējuma apspriedi. Apspriedes laikā katrs komisijas loceklis, recenzents un pieaicinātais tiesu eksperts novērtē kandidāta sniegtās atbildes uz biļetē norādītajiem jautājumiem, iesniegtos atzinumus, kvalifikācijas darbu, to recenzijas un atzinumu un kvalifikācijas darba aizstāvēšanu un iesniedz komisijas sekretāram eksāmena vērtēšanas veidlapu (6. pielikums). Kandidātu atbildes komisija vērtē 10 ballu sistēmā atbilstoši šo noteikumu 4. pielikumā norādītajiem kritērijiem.

52. Vērtējumu ieraksta protokolā. Komisijas loceklim, recenzentam un pieaicinātajam tiesu ekspertam ir tiesības lūgt ierakstīt protokolā viņa atsevišķo viedokli par vērtējumu vai eksāmena norisi.

53. Pēc eksāmena vērtēšanas apspriedes komisijas priekšsēdētājs eksāmena norises telpā aicina kandidātus eksāmena vērtējuma paziņošanai.

54. Pēc eksāmena norises komisijas sekretārs reģistrācijas žurnālu, kandidātu eksāmena materiālus un protokolu nodod padomei.

55. Komisijas sēdes ir slēgtas. Informāciju, kas saistīta ar eksāmena darbu novērtēšanu, var izsniegt tikai ar padomes priekšsēdētāja rakstisku atļauju.

56. Padome, pamatojoties uz kandidāta rakstisku lūgumu, izsniedz viņa eksāmena darba vērtēšanas lapas vērtējuma daļas izrakstu, nenorādot vērtētāju.

57. Padome, pamatojoties uz komisijas locekļu iesniegtajiem vērtējumiem, viedokļiem un piezīmēm, 10 darbdienu laikā pieņem lēmumu par tiesu eksperta sertifikāta izsniegšanu vai par atteikumu izsniegt sertifikātu. Tiesu eksperta sertifikātu izsniedz, ja kandidāta saņemtais vidējais vērtējums par atbildēm uz biļetēs norādītajiem jautājumiem un par recenzētajiem atzinumiem un to aizstāvēšanu ir vismaz piecas balles. Padome var pieņemt lēmumu par atteikumu izsniegt tiesu eksperta sertifikātu, ja komisijas darbā pieaicinātā tiesu eksperta vai recenzenta vērtējums par atbildi kādā no biļetē uzdotajiem jautājumiem vai atzinumu vai kvalifikācijas darba recenzijā ir bijis zemāks par piecām ballēm.

58. Nākamajā darbdienā pēc tam, kad ir pieņemts lēmums par tiesu eksperta sertifikāta izsniegšanu, padome publicē Tiesu administrācijas tīmekļvietnē informāciju par tiesu eksperta sertifikāta izsniegšanu. Padome piecu darbdienu laikā pēc attiecīgas informācijas publicēšanas sagatavo tiesu eksperta sertifikātu.

59. Lēmumu par atteikumu izsniegt tiesu eksperta sertifikātu kandidātam nosūta piecu darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas dienas.

60. Kandidāts, kurš nenokārto eksāmenu, ir tiesīgs to atkārtoti kārtot divu gadu laikā, bet ne agrāk kā pēc sešiem mēnešiem, skaitot no lēmuma saņemšanas dienas. Ja atkārtoto eksāmenu kārto noteiktajā termiņā, kandidāts ir daļēji atbrīvots no sertifikācijas maksas. Atkārtota eksāmena kārtošanai kandidāts iesniedz pieteikumu (3. pielikums).

V. Resertifikācijas kārtība

61. Tiesu eksperts ne vēlāk kā vienu mēnesi pirms sertifikāta darbības termiņa beigām iesniedz padomē pieteikumu tiesu eksperta resertifikācijai (7. pielikums).

62. Tiesu eksperts, kurš ir sertificēts vairākās savstarpēji saistītās ekspertu specialitātēs un kurš iepriekšējo sertifikātu darbības laikā ir veicis šajos noteikumos noteikto tiesu eksperta kvalifikācijas nodrošināšanai nepieciešamo minimālo ekspertīžu skaitu (8. pielikums), kā arī ir veicis vismaz vienu šo noteikumu 9. pielikumā minēto profesionālās darbības pasākumu katrā specialitātē, var pieteikties kompleksajai resertifikācijai.

63. Pieteikumam pievieno tiesu eksperta kvalifikāciju un kompetenci apliecinošus dokumentus:

63.1. ar atbilstošo tiesu eksperta specialitāti saistīto darbību pārskatu (10. pielikums) un to apliecinošus dokumentus, kas izdoti sertifikāta darbības laikā:

63.1.1. tiesu eksperta kvalifikācijas celšanu apliecinošu dokumentu (sertifikāts, pasākuma darbakārtība vai programma, sagatavotās prezentācijas, publikācijas un lekcijas, dalība profesionālās kompetences testos un rezultātus apliecinoši testa organizatora dokumenti) kopijas;

63.1.2. stažēšanās un apmācības plāna kopiju, ja tiesu eksperts vada stažēšanos vai apmācību;

63.1.3. iestādes personāldaļas izsniegtu izziņu par disciplinārsodiem vai to neesību;

63.1.4. iestādes vadītāja apliecinātu izrakstu no automatizētās ekspertīžu reģistrācijas sistēmas vai apliecinājumu par veikto ekspertīžu skaitu atbilstošajā specialitātē;

63.1.5. apliecības kopiju par speciālo zināšanu apgūšanu (zināšanu pilnveidi) bērnu tiesību aizsardzības jomā, ja vēlas iegūt sertifikātu (resertificēties) tiesu eksperta specialitātē "Bērnu psiholoģiskā stāvokļa izpēte";

63.2. tiesu ekspertīžu iestādes vadītāja, tiesas, prokuratūras vai izmeklēšanas iestādes ieteikuma vēstuli.

64. Tiesu medicīnas eksperti un tiesu psihiatrijas eksperti pieteikumam pievieno:

64.1. ārstniecības personas sertifikāta kopiju;

64.2. tiesu ekspertīžu iestādes vadītāja ieteikuma vēstuli, kurā ietverts apliecinājums par veikto ekspertīžu skaitu atbilstošajā specialitātē un informācija par disciplinārsodiem, ja tiesu eksperts ir valsts tiesu eksperts;

64.3. tiesu ekspertīžu iestādes vadītāja, tiesas, prokuratūras vai izmeklēšanas iestādes ieteikuma vēstuli.

65. Padome piecu darbdienu laikā pēc šo noteikumu 63. un 64. punktā minēto dokumentu saņemšanas iesniedz Tiesu administrācijā tiesu ekspertu sarakstu rēķinu sagatavošanai par šo noteikumu 5. vai 6. punktā noteiktās maksas samaksu.

66. Tiesu administrācija triju darbdienu laikā sagatavo šo noteikumu 5. vai 6. punktā minētās resertifikācijas maksas rēķinu un nosūta tiesu ekspertam.

67. Tiesu eksperts piecu dienu laikā pēc šo noteikumu 66. punktā minētā rēķina saņemšanas samaksā rēķinā minēto maksu.

68. Pēc pieteikuma iesniegšanas padomē tiesu ekspertam ir tiesības līdz spēkā esošā sertifikāta derīguma termiņa beigām iesniegt papildu ziņas par profesionālās darbības pasākumiem, kas īstenoti pēc minētā pieteikuma iesniegšanas.

69. Lēmumu par tiesu eksperta resertifikāciju padome pieņem 15 dienu laikā pēc šo noteikumu 5. vai 6. punktā noteiktās maksas saņemšanas.

70. Tiesu eksperta darbību padome vērtē atbilstoši šo noteikumu 8., 9. un 11. pielikumā minētajiem tiesu eksperta darbības vērtēšanas kritērijiem, ja nepieciešams, papildus pieprasot no tiesu eksperta noteiktu skaitu tiesu eksperta atzinumu. Iegūtie punkti tiek summēti. Tiesu eksperta darbību tiesu medicīnas un tiesu psihiatrijas specialitātē vērtē atbilstoši šo noteikumu 64. punktā minētajiem iesniegtajiem dokumentiem, ņemot vērā šo noteikumu 9. pielikuma 27., 28. un 29. punkta un 11. pielikuma 22. un 23. punkta nosacījumus.

71. Lēmumu par resertifikāciju pieņem, ja tiesu eksperts saņēmis ne mazāk par 120 punktiem, no kuriem vismaz 25 punkti ir piešķirti par minimālo ekspertīžu skaitu un vismaz 15 punkti par šo noteikumu 9. pielikumā minēto profesionālās darbības pasākumu. Lēmumu par resertifikāciju tiesu medicīnas un tiesu psihiatrijas specialitātē pieņem, ja tiesu eksperts ir veicis šo noteikumu 11. pielikumā minēto minimālo ekspertīžu skaitu un šo noteikumu 9. pielikuma 27., 28. un 29. punktā minēto punktu skaits nav lielāks par 10. Atkārtoti izsniegtajam sertifikātam piešķir jaunu numuru.

72. Ja tiesu ekspertu sertificē kompleksajā resertifikācijā, šo noteikumu 9. pielikumā minētie punkti tiek summēti visās saistītajās eksperta specialitātēs, un padome pieņem lēmumu par resertifikāciju katrā no eksperta specialitātēm.

73. Padome pieņem lēmumu atteikt resertifikāciju, ja:

73.1. eksperts nav saņēmis šo noteikumu 71. punktā minēto punktu skaitu;

73.2. tiesu eksperts sniedzis nepatiesas ziņas ar profesionālo darbību saistītos jautājumos;

73.3. tiesu medicīnas eksperta vai tiesu psihiatrijas eksperta ārstniecības personas sertifikāts ir zaudējis spēku;

73.4. tiesu eksperts nav iesniedzis dokumentus šo noteikumu 61. punktā minētajā termiņā;

73.5. padomē nav reģistrēta tiesu ekspertīzes metode atbilstošajā tiesu eksperta specialitātē.

74. Ja tiesu ekspertam atsaka resertifikāciju, viņš sertifikātu iegūst šo noteikumu IV nodaļā noteiktajā kārtībā, iesniedzot padomei pieteikumu un šo noteikumu 14.5. apakšpunktā minētos dokumentus.

75. Nākamajā darbdienā pēc tam, kad pieņemts lēmums par tiesu eksperta resertifikāciju un sertifikāta izsniegšanu, padome publicē Tiesu administrācijas tīmekļvietnē informāciju par tiesu eksperta resertifikāciju un sertifikāta izsniegšanu. Padome piecu darbdienu laikā pēc attiecīgās informācijas publicēšanas sagatavo tiesu eksperta sertifikātu.

76. Lēmumu par resertifikācijas atteikumu padome tiesu ekspertam paziņo Paziņošanas likumā noteiktajā kārtībā.

VI. Sertifikāta izsniegšana

77. Tiesu eksperts saņem sertifikātu personīgi, ierodoties padomē.

78. Izsniegtos sertifikātus padome reģistrē – reģistrācijas numurā norāda sertifikāta izsniegšanas gada pēdējos divus ciparus, specialitātes klasifikatora kodu un sertifikāta kārtas numuru attiecīgajā gadā (piemēram, 160101).

79. Padome 10 darbdienu laikā pēc Tiesu ekspertu likuma 10. panta otrajā daļā un 12. panta otrajā daļā minētās informācijas saņemšanas iekļauj tiesu ekspertu reģistrā Tiesu ekspertu likuma 4. panta otrajā daļā paredzēto informāciju par visiem sertificētajiem tiesu ekspertiem. Informācija par tiesu ekspertu reģistru atrodama Tiesu administrācijas tīmekļvietnē.

80. Tiesu ekspertam izsniedz sertifikāta dublikātu, ja padome sertifikātu atzinusi par nederīgu (sertifikāts ir nozagts, nozaudēts vai kļuvis lietošanai nederīgs).

VII. Noslēguma jautājumi

81. Dokumentus, kas saņemti sertifikācijai vai resertifikācijai pirms šo noteikumu spēkā stāšanās, vērtē un maksu par sertifikāciju vai resertifikāciju nosaka atbilstoši kritērijiem, kas tika noteikti ar Ministru kabineta 2008. gada 10. jūnija noteikumiem Nr. 427 "Tiesu eksperta sertifikācijas un resertifikācijas kārtība".

82. Tiesu eksperts, kuram sertifikāts tiesu eksperta specialitātē "Personas psiholoģiskā stāvokļa izpēte" izsniegts līdz 2018. gada 30. jūnijam, iesniedz Tiesu ekspertu padomē apliecinājumu par speciālo zināšanu apgūšanu bērnu tiesību jomā, lai iegūtu sertifikātu tiesu eksperta specialitātē "Bērnu psiholoģiskā stāvokļa izpēte". Tiesu ekspertu padome piecu darbdienu laikā pēc minētā apliecinājuma saņemšanas izsniedz tiesu eksperta sertifikātu tiesu eksperta specialitātē "Bērnu psiholoģiskā stāvokļa izpēte".

83. Ja tiesu ekspertam sertifikātu tiesu eksperta specialitātē "Bērnu psiholoģiskā stāvokļa izpēte" izsniedz šo noteikumu 82. punktā noteiktajā kārtībā, sertifikāta termiņš ir tāds pats kā tiesu eksperta sertifikātam tiesu eksperta specialitātē "Personas psiholoģiskā stāvokļa izpēte".

84. Tiesu ekspertam, kuram sertifikāts tiesu eksperta specialitātē "Personas psiholoģiskā stāvokļa izpēte" izsniegts līdz 2018. gada 30. jūnijam, sertifikātu tiesu eksperta specialitātē "Pieaugušo personu psiholoģiskā stāvokļa izpēte" Tiesu ekspertu padome izsniedz piecu darbdienu laikā, nosakot tādu pašu tiesu eksperta sertifikāta termiņu kā tiesu eksperta sertifikātam tiesu eksperta specialitātē "Personas psiholoģiskā stāvokļa izpēte".

85. Šo noteikumu 14.7. un 63.1.5. apakšpunkts stājas spēkā 2018. gada 1. jūlijā.

86. Šo noteikumu 8. pielikuma 1. tabula ir spēkā līdz 2018. gada 30. jūnijam.

87. Šo noteikumu 8. pielikuma 2. tabula stājas spēkā 2018. gada 1. jūlijā.

88. Šo noteikumu 11. pielikuma 1. tabula ir spēkā līdz 2018. gada 30. jūnijam.

89. Šo noteikumu 11. pielikuma 2. tabula stājas spēkā 2018. gada 1. jūlijā.

Ministru prezidents Māris Kučinskis

Tieslietu ministrs Dzintars Rasnačs
1. pielikums
Ministru kabineta
2016. gada 20. decembra
noteikumiem Nr. 834
Tiesu eksperta sertifikāta paraugs

(papildinātais mazais Latvijas valsts ģerbonis)

Tiesu eksperta sertifikāts

 Nr.           

Tiesu ekspertu padome apliecina, ka

saskaņā ar

 lēmumu
 

(gads un datums)

 

(prot. Nr. _________ )

   
 

(vārds uzvārds)

 

 

 personas kods             -           

 

ir tiesīgs(-a) veikt 
 

(ekspertīzes veids)

tiesu ekspertīzes 

specialitātē

 

(specialitātes nosaukums)

 
Sertifikāts derīgs no līdz 
 

(gads un datums)

 

(gads un datums)

Tiesu ekspertu

padomes priekšsēdētājs

______________________________
(vārds un uzvārds)

Z. v.

Tiesu ekspertu eksaminācijas

komisijas priekšsēdētājs

___________________________
(vārds un uzvārds)

Rīgā, ____. gada ______________

Tieslietu ministrs Dzintars Rasnačs
2. pielikums
Ministru kabineta
2016. gada 20. decembra
noteikumiem Nr. 834

Apliecinājums Nr.______

 

,

(vārds, uzvārds)

no

  

 līdz

  

 apguvis(-usi)

  

(gads un datums)

  

(gads un datums)

  

tiesu eksperta profesionālās zināšanas, tai skaitā:

1) sagatavoti tiesu eksperta atzinumi;
 

(skaits)

 

2) izstrādāts tiesu eksperta kvalifikācijas darbs par tēmu

 

;

(tēmas nosaukums)

3) dalība tiesas sēdēs;
 

(skaits)

 
4) dalība salīdzinošo materiālu izņemšanā.
 

(skaits)

 

Apliecinājums izsniegts ______. gada ____.________________

Tiesu ekspertīžu iestādes vadītājs 
  

(paraksts un tā atšifrējums)

Z. v.

Tieslietu ministrs Dzintars Rasnačs
3. pielikums
Ministru kabineta
2016. gada 20. decembra
noteikumiem Nr. 834
Pieteikums tiesu eksperta eksāmena kārtošanai

________. gada ____._______________

Tiesu eksperta specialitāte Nr. _________, nosaukums ________________________________

Vārds 
Uzvārds 
Personas kods 
Dzīvesvietas adrese 
Tālrunis Fakss 
E-pasts  

Apliecinu, ka uz mani nav attiecināmi Tiesu ekspertu likumā noteiktie ierobežojumi tiesu eksperta kvalifikācijas un sertifikāta iegūšanai un tiesu eksperta pienākumu pildīšanai.

Pielikumā:

1) ...

2) ...

  
 

(paraksts)

Tieslietu ministrs Dzintars Rasnačs
4. pielikums
Ministru kabineta
2016. gada 20. decembra
noteikumiem Nr. 834
Ekspertu atzinuma, kvalifikācijas darba un eksāmena otrās daļas vērtēšanas kritēriji

Nr.

p. k.

Novērtējums 10 ballu sistēmā

Vārdiskais apzīmējums

Skaidrojums

1.

10

izcili

Tiesu eksperta kandidāta (turpmāk – kandidāts) zināšanas pārsniedz apmācības programmas prasības un liecina par patstāvīgu padziļinātu zināšanu apguvi un problēmu dziļu izpratni

2.

9

teicami

Kandidāts apmācības programmu ir apguvis pilnībā, spēj iegūtās zināšanas brīvi lietot problēmjautājumu risināšanai

3.

8

ļoti labi

Kandidāts apmācības programmu ir apguvis pilnībā, orientējas teorētiskajās nostādnēs, bet reizēm trūkst dziļākas izpratnes un spējas šīs zināšanas lietot problēmjautājumu risināšanai

4.

7

labi

Kandidāts apmācības programmu ir apguvis gandrīz pilnībā, orientējas teorētiskajās nostādnēs, taču ir konstatējami mazāk svarīgi trūkumi dažu tēmu izpratnē

5.

6

gandrīz labi

Kandidāts visumā ir apguvis apmācības programmu, orientējas teorētiskajās nostādnēs, taču ir trūkumi atsevišķu tēmu izpratnē

6.

5

viduvēji

Kandidāts visumā ir apguvis apmācības programmu, bet ir konstatējama vairāku svarīgu problēmu nepietiekama izpratne

7.

4

gandrīz viduvēji

Kandidāts apmācības programmu ir apguvis virspusēji, daudzas problēmas nepietiekami dziļi izprot, iegūtās zināšanas nespēj lietot problēmu risināšanai

8.

3

vāji

Kandidāts apmācības programmu ir apguvis virspusēji, nav spējīgs patstāvīgi risināt problēmas

9.

2

ļoti vāji

Kandidāts ir virspusēji apguvis tikai dažas programmas tēmas, citās pilnīgi trūkst orientācijas

10.

1

neapmierinoši

Kandidātam nav izpratnes par pamatproblemātiku nevienā no apmācības programmas tēmām
Tieslietu ministrs Dzintars Rasnačs
5. pielikums
Ministru kabineta
2016. gada 20. decembra
noteikumiem Nr. 834
Tiesu ekspertu kandidātu eksāmena reģistrācijas žurnāla paraugs

Rīgā, ________. gada __. ______________

 Nr.
p. k.

 Vārds un uzvārds

 Personas kods

 Tiesu eksperta kandidāta paraksts, apliecinot ierašanos

 Tiesu eksperta kandidāta biļetes numurs

 Atzīme par darba izpildes lapu nodošanas laiku

 Tiesu eksperta kandidātam piešķirtais identifikācijas numurs

 Piezīmes

1.

              

2.

              

3.

              
Tieslietu ministrs Dzintars Rasnačs
6. pielikums
Ministru kabineta
2016. gada 20. decembra
noteikumiem Nr. 834
Tiesu eksperta eksāmena vērtējuma veidlapas paraugs
Eksāmena kārtošanas datums______. gada ___.__________
Biļetes numurs 
Tiesu eksperta kandidāta vārds un uzvārds 
Piezīmes  
   

 

Nr.
p. k.

Vērtējums

Piezīmes

1.

  

2.

  

3.

  

4.

  

5.

  
Tieslietu ministrs Dzintars Rasnačs
7. pielikums
Ministru kabineta
2016. gada 20. decembra
noteikumiem Nr. 834

Pieteikums tiesu eksperta resertifikācijai
______________________________________________________ specialitātē

_______. gada____._______________

Tiesu eksperts 
 

(vārds, uzvārds un personas kods)

Sertifikāta numurs 
Sertifikāta derīguma termiņš 
Prakses vietas adrese 
Tālrunis Fakss 
E-pasts  

Apliecinu, ka uz mani nav attiecināmi Tiesu ekspertu likumā noteiktie ierobežojumi tiesu eksperta pienākumu pildīšanai.

Pielikumā:

1) ...

2) ...

  
 

(paraksts)

Tieslietu ministrs Dzintars Rasnačs
8. pielikums
Ministru kabineta
2016. gada 20. decembra
noteikumiem Nr. 834
Tiesu eksperta kvalifikācijas nodrošināšanai nepieciešamais ekspertīžu skaits kompleksajā resertifikācijā

1. tabula

Ekspertīžu skaits līdz 2018. gada 30. jūnijam

Nr.
p. k.

Tiesu eksperta specialitātes kods

Tiesu eksperta specialitātes veids

Ekspertīžu skaits saistītajās specialitātēs profesionālās kvalifikācijas nodrošināšanai pārskata periodā (katrā punktā norādītais ekspertīžu skaits atbilst 100 procentiem)

1.  Kopā 20
 02.01Augsnes izpēteNe mazāk par 5
 07.01Augu valsts objektu izpēteNe mazāk par 5
2.  Kopā 60
 05.01Ieroču identifikācija, šāvienu pēdu un apstākļu izpēteNe mazāk par 10
 05.02Ieroču un to munīcijas diagnostiskā izpēteNe mazāk par 10
3.  Kopā 60
 08.01Daktiloskopiskā identifikācijaNe mazāk par 10
 08.02Papillārlīniju pēdu vizualizēšanaNe mazāk par 10
4.  Kopā 50
 09.01Dokumentu tehniskā izpēteNe mazāk par 20
 15.01Dokumentu materiālu izpēteNe mazāk par 10
5.  Kopā 40
 15.03Metālu un sakausējumu izpēteNe mazāk par 10
 15.12Stikla, keramikas un to izstrādājumu izpēteNe mazāk par 10
6.  Kopā 45
 15.04Narkotisko un psihotropo vielu izpēteNe mazāk par 10
 15.10Spirta un alkohola izpēteNe mazāk par 10
7.  Kopā 45
 15.05Naftas produktu un viegli uzliesmojošo šķidrumu izpēteNe mazāk par 10
 28.01.Ugunsgrēku tehniskā izpēteNe mazāk par 10
8.  Kopā 45
 15.07Pirotehnisko izstrādājumu, sprāgstvielu un sprādzienu produktu ķīmiskā izpēteNe mazāk par 10
 15.14Šāviena pēdu ķīmiskā izpēteNe mazāk par 10
9.  Kopā 40
 15.14Šāviena pēdu ķīmiskā izpēteNe mazāk par 10
 05.01Ieroču identifikācija, šāvienu pēdu un apstākļu izpēteNe mazāk par 10
10.  Kopā 50
 21.01Poligrāfa ekspertīzeNe mazāk par 10
 26.01Personas psiholoģiskā stāvokļa izpēteNe mazāk par 15
11.  Kopā 70
 22.01Rokraksta un paraksta izpēteNe mazāk par 20
 18.01Rakstītā teksta lingvistiskā izpēteNe mazāk par 5
12.  Kopā 70
 23.01Sprādzientehniskā izpēteNe mazāk par 20
 15.07Pirotehnisko izstrādājumu, sprāgstvielu un sprādzienu produktu ķīmiskā izpēteNe mazāk par 20
13.  Kopā 50
 27.01Homoskopisko pēdu izpēteNe mazāk par 10
 27.03Mehanoskopisko pēdu izpēteNe mazāk par 10

2. tabula

Ekspertīžu skaits no 2018. gada 1. jūlija

Nr.
p. k.

Tiesu eksperta specialitātes kods

Tiesu eksperta specialitātes veids

Ekspertīžu skaits saistītajās specialitātēs profesionālās kvalifikācijas nodrošināšanai pārskata periodā (katrā punktā norādītais ekspertīžu skaits atbilst 100 procentiem)

1.  Kopā 20
 02.01Augsnes izpēteNe mazāk par 5
 07.01Augu valsts objektu izpēteNe mazāk par 5
2.  Kopā 60
 05.01Ieroču identifikācija, šāvienu pēdu un apstākļu izpēteNe mazāk par 10
 05.02Ieroču un to munīcijas diagnostiskā izpēteNe mazāk par 10
3.  Kopā 60
 08.01Daktiloskopiskā identifikācijaNe mazāk par 10
 08.02Papillārlīniju pēdu vizualizēšanaNe mazāk par 10
4.  Kopā 50
 09.01Dokumentu tehniskā izpēteNe mazāk par 20
 15.01Dokumentu materiālu izpēteNe mazāk par 10
5.  Kopā 40
 15.03Metālu un sakausējumu izpēteNe mazāk par 10
 15.12Stikla, keramikas un to izstrādājumu izpēteNe mazāk par 10
6.  Kopā 45
 15.04Narkotisko un psihotropo vielu izpēteNe mazāk par 10
 15.10Spirta un alkohola izpēteNe mazāk par 10
7.  Kopā 45
 15.05Naftas produktu un viegli uzliesmojošo šķidrumu izpēteNe mazāk par 10
 28.01.Ugunsgrēku tehniskā izpēteNe mazāk par 10
8.  Kopā 45
 15.07Pirotehnisko izstrādājumu, sprāgstvielu un sprādzienu produktu ķīmiskā izpēteNe mazāk par 10
 15.14Šāviena pēdu ķīmiskā izpēteNe mazāk par 10
9.  Kopā 40
 15.14Šāviena pēdu ķīmiskā izpēteNe mazāk par 10
 05.01Ieroču identifikācija, šāvienu pēdu un apstākļu izpēteNe mazāk par 10
10.  Kopā 50
 21.01Poligrāfa ekspertīzeNe mazāk par 10
 26.01Pieaugušo personu psiholoģiskā stāvokļa izpēteNe mazāk par 15
11.  Kopā 70
 22.01Rokraksta un paraksta izpēteNe mazāk par 20
 18.01Rakstītā teksta lingvistiskā izpēteNe mazāk par 5
12.  Kopā 50
 23.01Sprādzientehniskā izpēteNe mazāk par 20
 15.07Pirotehnisko izstrādājumu, sprāgstvielu un sprādzienu produktu ķīmiskā izpēteNe mazāk par 20
13.  Kopā 50
 26.01Pieaugušo personu psiholoģiskā stāvokļa izpēteNe mazāk par 15
 26.02Bērnu psiholoģiskā stāvokļa izpēteNe mazāk par 15
14.  Kopā 50
 27.01Homoskopisko pēdu izpēteNe mazāk par 10
 27.03Mehanoskopisko pēdu izpēteNe mazāk par 10
Tieslietu ministrs Dzintars Rasnačs
9. pielikums
Ministru kabineta
2016. gada 20. decembra
noteikumiem Nr. 834
Tiesu eksperta darbības vērtēšanas kritēriji
   
Nr.
p. k.

Kritērijs

Punkti
1.Tiesu eksperta kvalifikācijas nodrošināšanai nepieciešamais ekspertīžu skaits: 
1.1.virs 100 procentu apjomaVeikto ekspertīžu skaits/ profesionālās kvalifikācijas nodrošināšanai nepieciešamais ekspertīžu skaits + 100 punkti
1.2.100 procentu apjomā+ 100 punkti
1.3.75–99 procentu apjomā+ 75 punkti
1.4.50–74 procentu apjomā+ 50 punkti
1.5.25–49 procentu apjomā + 25 punkti
2. Piedalīšanās kongresā, seminārā (ne mazāk kā piecas stundas) vai konferencē: 
2.1.bez aktīvas dalības+ 3 punkti
2.2.stenda ziņojums, tēžu izstrādāšana+ 10 punkti
2.3.stenda ziņojums, tēžu izstrādāšana (līdzautors)+ 7 punkti
2.4.mutisks ziņojums vai publikācija+ 15 punkti
2.5.mutisks ziņojums vai publikācija (līdzautors) + 12 punkti
3.Tiesu eksperta kvalifikācijas paaugstināšana: 
3.1.dalība vienas dienas kursos (ne mazāk kā piecas stundas)+ 3 punkti
3.2.dalība divu dienu kursos (ne mazāk kā 10 stundas)+ 6 punkti
3.3.dalība triju un vairāk dienu kursos (ne mazāk kā 15 stundas)+ 8 punkti
3.4.dalība kvalifikācijas paaugstināšanas kursos (ne mazāk kā 100 stundas)+ 10 punkti
3.5.kursu vadīšana+ 0,5 punkti par vienu akadēmisko stundu
3.6.ar tiesu eksperta specialitāti saistītā nozarē iegūta valsts atzīta akadēmiskā vai augstākā profesionālā izglītība (maģistra grāds)+ 7 punkti
3.7.ar tiesu eksperta specialitāti saistītā nozarē iegūts valsts atzīts doktora zinātniskais grāds+ 15 punkti
4.Tiesu ekspertu padomes reģistrētas metodes izstrāde+ 15 punkti
5.Dalība Tiesu ekspertu padomes reģistrētas metodes izstrādē + 5 punkti
6.Dalība starplaboratoriju salīdzinošā testēšanā vai prasmes pārbaudē (apmierinošs rezultāts)+ 3 punkti
7.Prasmes pārbaužu vai starplaboratoriju testēšanas organizēšana (testa sagatavošana un vērtēšana)+ 8 punkti
8.Dalība prasmes pārbaužu vai starplaboratoriju testēšanas organizēšanā (testa sagatavošana un/vai vērtēšana)+ 3 punkti
9.Viena tiesu eksperta kandidāta apmācības vadīšana+ 20 punkti
10.Viena tiesu eksperta kandidāta apmācības vadīšana, ja noteikti divi apmācības vadītāji+ 10 punkti
11.Tiesu eksperta kandidātu atzinuma recenzēšana+ 1 punkts par katru atzinumu
12.Mācību prakses vadīšana ar tiesu eksperta specialitāti saistītā nozarē+ 2 punkti par mēnesi
13.Tiesu eksperta kandidātu kvalifikācijas darba recenzēšana+ 5 punkti
14.Zinātniski praktiskais pētījums, kura rezultāti ir noformēti kā zinātniskais pārskats vai kura rezultāti publicēti kādā no recenzētajiem (citējamiem) izdevumiem+ 25 punkti
15.Līdzdarbība zinātniski praktiskā pētījumā, kura rezultāti ir noformēti kā zinātniskais pārskats vai publicēti kādā no recenzētajiem (citējamiem) izdevumiem+ 13 punkti
16.Mācību metodiskā līdzekļa izstrāde+ 10 punkti
17.Līdzdarbība mācību metodiskā līdzekļa izstrādē+ 5 punkti
18.Lekciju kursa izstrāde+ 7 punkti par vienu lekciju kursu
19.Darbība normatīvajos aktos reglamentētas datubāzes vai kolekcijas veidošanā un uzturēšanā+ 1 punkts gadā
20.Darbība tiesu ekspertu profesionālā apvienībā vai darba grupā ar tiesu eksperta specialitāti saistītā nozarē+ 2 punkti gadā
21.Darbība profesionālās apvienības vēlētā institūcijā ar tiesu eksperta specialitāti saistītā nozarē+ 3 punkti gadā
22.Darbība Tiesu ekspertu sertifikācijas komisijā+ 1 punkts gadā
23.Darbība Tiesu ekspertu padomē+ 5 punkti gadā
24.Darbība starptautiskos projektos ar tiesu eksperta specialitāti saistītā nozarē+ 5 punkti
25.Darbība apstiprinātās likumdošanas aktu, koncepciju un projektu izstrādes darba grupās ar tiesu eksperta specialitāti saistītā nozarē+ 5 punkti
26.Darbība Eiropas Savienības un citu starptautisku organizāciju darba grupās ar tiesu eksperta specialitāti saistītā nozarē

+ 2 punkti gadā

27.Kļūdainu tiesu eksperta atzinumu sagatavošana, par ko saņemts attiecīgs Tiesu ekspertu padomes paziņojums

– 15 punkti

28.Disciplinārsods, kas saņemts par pārkāpumu, kas saistīts ar tiesu eksperta profesionālo darbību 

– 25 punkti

29.Tiesu ekspertu ētikas kodeksa normas pārkāpums

– 10 punkti

Tieslietu ministrs Dzintars Rasnačs
10. pielikums
Ministru kabineta
2016. gada 20. decembra
noteikumiem Nr. 834

Tiesu eksperta darbības pārskats
specialitātē Nr. ________________________________________________

Nr.

p. k.

Datums

Pasākums

Apliecinājums

Punktu skaits

Padomes vērtējums

Ekspertīžu skaits pārskata periodā
      
      
      
Konferences, semināri
      
      
      
Kursi
      
      
      
Lekcijas
      
      
      
Metožu izstrāde
      
      
      
Darbs profesionālās organizācijās, darba grupās
      
      
      
Tiesu eksperta kandidāta apmācība, ekspertīžu recenzēšana
      
      
      
Citi pasākumi
      
      
      
Disciplinārsodi, pārkāpumi
      
      
     

Kopā:

   
   

(vārds, uzvārds)

 

(paraksts)

Tieslietu ministrs Dzintars Rasnačs
11. pielikums
Ministru kabineta
2016. gada 20. decembra
noteikumiem Nr. 834
Tiesu eksperta kvalifikācijas nodrošināšanai nepieciešamais ekspertīžu skaits

1. tabula

Ekspertīžu skaits līdz 2018. gada 30. jūnijam

Nr.
p. k.

Tiesu eksperta specialitātes kods

Tiesu eksperta specialitātes veids

Ekspertīžu skaits profesionālās kvalifikācijas nodrošināšanai pārskata periodā (katrā punktā norādītais ekspertīžu skaits atbilst 100 procentiem)

1. Augsnes ekspertīze
02.01Augsnes izpēte20
2. Autotehniskā ekspertīze
03.02Ceļu satiksmes negadījumu izpēte60
3. Auksto ieroču ekspertīze
04.01Auksto ieroču izpēte15
4. Ballistiskā ekspertīze
05.01Ieroču identifikācija, šāvienu pēdu un apstākļu izpēte30
05.02Ieroču un to munīcijas diagnostiskā izpēte60
5. Bioloģiskā ekspertīze
06.03Cilvēka bioloģiskā materiāla DNS genotipa noteikšana50
6. Botāniskā ekspertīze
07.01Augu valsts objektu izpēte10
7.

 

Daktiloskopiskā ekspertīze
08.01Daktiloskopiskā identifikācija60
08.02Papillārlīniju pēdu vizualizēšana50
8.Dokumentu tehniskā ekspertīze
09.01Dokumentu tehniskā izpēte50
9. Skaņu ierakstu ekspertīze
10.01Personu identifikācija pēc runas lingvistiskajām pazīmēm25
10.02Skaņu ierakstu un aparatūras izpēte un personu identifikācija pēc balss akustiskajiem parametriem25
10. Grāmatvedības ekspertīze
11.02Grāmatvedības ekspertīze10
11. Habitoloģiskā ekspertīze
12.01Personas identifikācija pēc ārienes pazīmēm10
12. Reljefo identifikācijas zīmju ekspertīze
13.01Reljefo identifikācijas zīmju izpēte60
13. Informācijas tehnoloģiju ekspertīze
14.01Informācijas tehnoloģiju izpēte20
14.Ķīmiskā ekspertīze
15.01Dokumentu materiālu izpēte30
15.02Krāsu un polimēru materiālu un pārklājumu izpēte30
15.03Metālu un sakausējumu izpēte30
15.04Narkotisko un psihotropo vielu izpēte30
15.05Naftas produktu un viegli uzliesmojošo šķidrumu izpēte30
15.07Pirotehnisko izstrādājumu, sprāgstvielu un sprādzienu produktu ķīmiskā izpēte30
15.10Spirta un alkohola izpēte25
15.12Stikla, keramikas un to izstrādājumu izpēte30
15.13Šķiedru materiālu un dzīvnieku matu izpēte20
15.14Šāviena pēdu ķīmiskā izpēte30

15.

Ķīmiski toksikoloģiskā ekspertīze
16.01.Ķīmiski toksikoloģiska izpēte narkotisko, psihotropo un toksisko vielu, spirta un tā homologu un aizvietotāju noteikšanai25
16. Narkoloģiskā ekspertīze
17.01Alkohola, narkotisko, psihotropo un toksisko vielu ietekmes uz personu narkoloģiskā izpēte25
17. Lingvistiskā ekspertīze
18.01Rakstīta teksta lingvistiskā izpēte10
18. Odoroloģiskā ekspertīze
20.01Odoroloģiskā izpēte10
19. Psihodiagnostiskā poligrāfa ekspertīze
21.01Poligrāfa ekspertīze24
20. Rokrakstu ekspertīze
22.01Rokraksta un paraksta izpēte70
21. Sprādzientehniskā ekspertīze
23.01Sprādzientehniskā izpēte30
22. Tiesu medicīniskā ekspertīze
24.01Dzīvo personu un mirušo tiesu medicīniskā izpēte60
24.03Cilvēka bioloģiskā materiāla noteikšana un seroloģiskā izpēte60
23.Tiesu psihiatrijas ekspertīze
25.01Personas psihiskā stāvokļa izpēte50
24.Tiesu psiholoģiskā ekspertīze
26.01Personas psiholoģiskā stāvokļa izpēte50
25. Trasoloģiskā ekspertīze
27.01Homoskopisko pēdu izpēte30
27.03Mehanoskopisko pēdu izpēte15
27.05Asins pēdu trasoloģiskā izpēte15
26.Ugunsgrēku tehniskā ekspertīze
28.01Ugunsgrēku tehniskā izpēte30

2.tabula

Ekspertīžu skaits no 2018. gada 1. jūlija

Nr.
p. k.

Tiesu eksperta specialitātes kods

Tiesu eksperta specialitātes veids

Ekspertīžu skaits profesionālās kvalifikācijas nodrošināšanai pārskata periodā (katrā punktā norādītais ekspertīžu skaits atbilst 100 procentiem)

1.Augsnes ekspertīze
02.01Augsnes izpēte20
2.Autotehniskā ekspertīze
03.02Ceļu satiksmes negadījumu izpēte60
3.Auksto ieroču ekspertīze
04.01Auksto ieroču izpēte15
4.Ballistiskā ekspertīze
05.01Ieroču identifikācija, šāvienu pēdu un apstākļu izpēte30
05.02Ieroču un to munīcijas diagnostiskā izpēte60
5.Bioloģiskā ekspertīze
06.03Cilvēka bioloģiskā materiāla DNS genotipa noteikšana50
6.Botāniskā ekspertīze
07.01Augu valsts objektu izpēte10
7. Daktiloskopiskā ekspertīze
08.01Daktiloskopiskā identifikācija60
08.02Papillārlīniju pēdu vizualizēšana50
8.Dokumentu tehniskā ekspertīze
09.01Dokumentu tehniskā izpēte50
9.Skaņu ierakstu ekspertīze
10.01Personu identifikācija pēc runas lingvistiskajām pazīmēm25
10.02Skaņu ierakstu un aparatūras izpēte un personu identifikācija pēc balss akustiskajiem parametriem25
10.Grāmatvedības ekspertīze
11.02Grāmatvedības ekspertīze10
11.Habitoloģiskā ekspertīze
12.01Personas identifikācija pēc ārienes pazīmēm10
12.Reljefo identifikācijas zīmju ekspertīze
13.01Reljefo identifikācijas zīmju izpēte60
13.Informācijas tehnoloģiju ekspertīze
14.01Informācijas tehnoloģiju izpēte20
14.Ķīmiskā ekspertīze
15.01Dokumentu materiālu izpēte30
15.02Krāsu un polimēru materiālu un pārklājumu izpēte30
15.03Metālu un sakausējumu izpēte30
15.04Narkotisko un psihotropo vielu izpēte30
15.05Naftas produktu un viegli uzliesmojošo šķidrumu izpēte30
15.07Pirotehnisko izstrādājumu, sprāgstvielu un sprādzienu produktu ķīmiskā izpēte30
15.10Spirta un alkohola izpēte25
15.12Stikla, keramikas un to izstrādājumu izpēte30
15.13Šķiedru materiālu un dzīvnieku matu izpēte20
15.14Šāviena pēdu ķīmiskā izpēte30
15.Ķīmiski toksikoloģiskā ekspertīze
16.01.Ķīmiski toksikoloģiska izpēte narkotisko, psihotropo un toksisko vielu, spirta un tā homologu un aizvietotāju noteikšanai25
16.Narkoloģiskā ekspertīze
17.01Alkohola, narkotisko, psihotropo un toksisko vielu ietekmes uz personu narkoloģiskā izpēte25
17.Lingvistiskā ekspertīze
18.01Rakstīta teksta lingvistiskā izpēte10
18.Odoroloģiskā ekspertīze
20.01Odoroloģiskā izpēte10
19.Psihodiagnostiskā poligrāfa ekspertīze
21.01Poligrāfa ekspertīze24
20.Rokrakstu ekspertīze
22.01Rokraksta un paraksta izpēte70
21.Sprādzientehniskā ekspertīze
23.01Sprādzientehniskā izpēte30
22.Tiesu medicīniskā ekspertīze
24.01Dzīvo personu un mirušo tiesu medicīniskā izpēte60
24.03Cilvēka bioloģiskā materiāla noteikšana un seroloģiskā izpēte60
23.Tiesu psihiatrijas ekspertīze
25.01Personas psihiskā stāvokļa izpēte50
24.Tiesu psiholoģiskā ekspertīze
26.01Pieaugušo personu psiholoģiskā stāvokļa izpēte50
26.02Bērnu psiholoģiskā stāvokļa izpēte50
25.Trasoloģiskā ekspertīze
27.01Homoskopisko pēdu izpēte30
27.03Mehanoskopisko pēdu izpēte15
27.05Asins pēdu trasoloģiskā izpēte15
26.Ugunsgrēku tehniskā ekspertīze
28.01Ugunsgrēku tehniskā izpēte30
Tieslietu ministrs Dzintars Rasnačs
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Tiesu ekspertu sertifikācijas un resertifikācijas kārtība Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 834Pieņemts: 20.12.2016.Stājas spēkā: 24.12.2016.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 251, 23.12.2016. OP numurs: 2016/251.16
Dokumenta valoda:
LVEN
Satura rādītājs
Saistītie dokumenti
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Citi saistītie dokumenti
287605
24.12.2016
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)