Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Ministru kabineta 2016. gada 20. decembra noteikumus Nr. 834 "Tiesu ekspertu sertifikācijas un resertifikācijas kārtība".
Ministru kabineta noteikumi Nr.427

Rīgā 2008.gada 10.jūnijā (prot. Nr.38 18.§)
Tiesu eksperta sertifikācijas un resertifikācijas kārtība
Izdoti saskaņā ar Tiesu ekspertu likuma 6.panta sesto daļu, 7.panta piekto un septīto daļu, 8.panta pirmo un otro daļu un 26.panta trešo daļu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka:

1.1. Tiesu ekspertu sertifikācijas komisijas (turpmāk – komisija) darbību un kompetenci;

1.2. tiesu eksperta kandidāta pieteikšanās kārtību sertifikācijai;

1.3. tiesu ekspertu sertifikācijas kārtību;

1.4. tiesu ekspertu sertifikācijai nepieciešamo minimālo zināšanu apjomu;

1.5. tiesu ekspertu sertifikācijas pārbaudījuma maksu un maksas ieka­sēšanas kārtību;

1.6. tiesu ekspertu resertifikācijas kārtību;

1.7. tiesu ekspertu resertifikācijai nepieciešamo zināšanu apjomu;

1.8. tiesu eksperta sertifikāta izsniegšanas kārtību;

1.9. tiesu eksperta sertifikāta derīguma termiņu;

1.10. tiesu eksperta sertifikāta paraugu (1.pielikums);

1.11. tiesu eksperta sertifikāta darbības apturēšanas un sertifikāta atņem­šanas kārtību.

2. Tiesu ekspertu padome (turpmāk – padome) atbild par tiesu eksperta kandidātiem noteiktā sertifikācijas pārbaudījuma (turpmāk – pārbaudījums) or­ganizēšanu, tā tehnisko nodrošinājumu, nodrošina pārbaudījuma testu un biļešu izstrādāšanu, pārbaudījuma darbu glabāšanu, kā arī apstiprina pārbaudījuma testu un biļetes.

3. Pārbaudījumu pieņem komisija, kas izveidota saskaņā ar Tiesu ekspertu likuma 6.pantu. Komisijas priekšsēdētājs vada komisijas darbu un ir atbildīgs par pārbaudījuma norises gaitu un vērtēšanas atbilstību šo noteikumu prasībām.

4. Lēmumu par tiesu eksperta kvalifikācijas piešķiršanu un sertifikāta izsniegšanu pieņem padome.

5. Maksa par pārbaudījuma kārtošanu vienlaikus ne vairāk kā divās tiesu eksperta specialitātēs ir 85,37 euro.

(MK 24.09.2013. noteikumu Nr.963 redakcijā; punkta jaunā redakcija stājas spēkā 01.01.2014., sk. grozījumu 2.punktu)

5.1 Maksa par pārbaudījuma kārtošanu šo noteikumu 46.punktā noteiktajā termiņā ir 42,69 euro.

(MK 24.09.2013. noteikumu Nr.963 redakcijā; punkta jaunā redakcija stājas spēkā 01.01.2014., sk. grozījumu 2.punktu)

6. (Svītrots ar MK 21.06.2011. noteikumiem Nr.467)

II. Pārbaudījuma organizēšana

7. Pārbaudījumu var kārtot tiesu eksperta kan­didāts (turpmāk – kandidāts), kurš ir apguvis padomes apstip­rināto apmācību programmu izvēlētajā tiesu eksperta specialitātē, kā arī tiesu eksperts, kurš vēlas iegūt tiesības veikt tiesu ekspertīzi citā tiesu eksperta specialitātē.

(Grozīts ar MK 21.06.2011. noteikumiem Nr.467)

8. Kandidāta minimālo zināšanu apjomu un zināšanu ieguvei ne­pieciešamo laiku (akadēmiskās stundas) nosaka apmācību programma. Apmācību programmā ir divas daļas:

8.1. vispārīgā daļa (nosaka tiesu ekspertam nepieciešamās juridiskās un vispārīgās tiesu ekspertīžu teorētiskās zināšanas un ir vienāda visās specialitāšu programmās);

8.2. speciālā daļa (nosaka apmācību laikā apgūstamās tēmas izvēlētajā ekspertīžu specialitātē, obligāti veicamo mācību ekspertīžu minimālo skaitu, recenzēšanai iesniedzamo mācību ekspertīžu eksperta atzinumu (turpmāk – atzinumi) skaitu un kandidātu praktisko iemaņu apjomu un līmeni).

9. Kandidāta apmācību programmas apguvi apliecina tiesu ekspertīžu iestādes vai apmācību vadītāja (ja apmācības nenotiek tiesu ekspertīžu iestādē) izsniegts apliecinājums (2.pielikums). Tiesu medicīnas un tiesu psihiatrijas eksperta kandidāta profesionālo apmācību apliecina dokuments par pēcdiploma izglītības (rezidentūras) iegūšanu.

10. Par apmācību uzsākšanu kandidāts rakstiski divu nedēļu laikā paziņo padomei, norādot apmācību termiņu, apmācību vietu un vadītāju. Mainot apmācību termiņu, kandidāts ne vēlāk kā divus mēnešus pirms iepriekš noteiktā termiņa beigām rakstiski par to paziņo padomei.

11. Pamatojoties uz informāciju par apmācāmo kandidātu skaitu un apmācību beigu termiņiem, padome ne retāk kā reizi gadā oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis” izsludina dokumentu iesniegšanas termiņu pārbaudījumu kārtošanai noteiktās tiesu eksperta specialitātēs, kā arī ievieto attiecīgu informāciju Tieslietu ministrijas mājaslapā internetā.

(Grozīts ar MK 24.09.2013. noteikumiem Nr.963)

12. Lai kārtotu pārbaudījumu, kandidāts padomei iesniedz pieteikumu (3.pielikums). Pieteikumam pievieno:

12.1. kandidāta izglītību apliecinošu dokumentu kopijas;

12.2. darba pieredzes aprakstu;

12.3. individuālo apmācības plānu un apliecinājumu par apmācību pabeig­šanu vai profesionālās kvali­fikācijas sertifikāta kopiju profesijās, kurās norma­tīvie akti paredz profesionālās sagatavotības apliecināšanu;

12.4. dokumenta kopiju, kas apliecina valsts valodas prasmi augstākajā pakāpē atbilstoši Valsts valodas likuma prasībām (ja vispārējās izglītības pro­gramma nav apgūta latviešu valodā);

12.5. apmācības programmā noteiktos atzinumus, pievienojot veiktās izpētes pierakstus, ja atzinumos ir nosauktas tikai izpētes metodes un sniegti re­zul­­tāti;

12.6. maksājumu apliecinošu dokumentu kopiju par šo noteikumu 5.punktā minētās maksas iemaksu kredītiestādē;

12.7. dokumentus, kas apliecina ekspertīzē izmantotās metodes zinātnisko pamatotību, ja ekspertīze nav veikta, izmantojot padomē reģistrētu metodi.

(MK 21.06.2011. noteikumu Nr.467 redakcijā)

13. Pieteikumam pievieno normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā aplieci­nātas dokumentu kopijas vai uzrāda šo dokumentu oriģinālus. Iesniegtos dokumentus kandidātam atpakaļ neizsniedz.

14. Padome izskata šo noteikumu 12.punktā minētos dokumentus un mēneša laikā pēc dokumentu iesniegšanas termiņa beigām rakstiski nosūta kandidātam paziņojumu par atļauju kārtot pārbaudījumu, norādot pārbaudījuma laiku un vietu, vai atteikumu kārtot pārbaudījumu.

15. Padome pārbaudījumu nosaka ne agrāk kā mēnesi pēc šo noteikumu 14.punktā minētā paziņojuma nosūtīšanas kandidātam.

16. Padome mēneša laikā pēc šo noteikumu 12.punktā minēto dokumentu saņemšanas recenzē iesniegtos atzinumus. Recenzentus izvēlas no tiesu ekspertu reģistrā iekļauto ekspertu vidus. Ja kandidāta izvēlētajā specialitātē sertificētu ekspertu valstī nav, atzinumu recenzēšanai uzaicina atbilstošas specialitātes augstskolu akadēmiskā personāla pārstāvi vai speciālistu atbilstošā jomā.

(Grozīts ar MK 21.06.2011. noteikumiem Nr.467)

17. Recenzents recenzijā norāda:

17.1. atzinumu atbilstību eksperta atzinuma noformēšanas prasībām;

17.2. veiktās izpētes gaitas un iegūto rezultātu atbilstību tiesu eksperta atzinumā norādītajai padomē reģistrētajai metodei vai zinātniski pamatotajai metodei;

17.3. secinājumu pamatotību;

17.4. jautājumus, uz kuriem kandidātam jāsniedz atbildes pārbaudījuma laikā;

17.5. vērtējumu 10 ballu sistēmā.

(Grozīts ar MK 21.06.2011. noteikumiem Nr.467)

18. Recenzents atzinumus recenzē 10 darbdienu laikā pēc to saņemšanas. Recenzijas iesniedz padomei divos eksemplāros kopā ar recenzētajiem atzinu­miem. Padome atzinumu recenzijas vienu eksemplāru nosūta kandidātam.

(Grozīts ar MK 21.06.2011. noteikumiem Nr.467)

19. Padome kandidātam atsaka pārbaudījuma kārtošanu un nerecenzē iesniegtos atzinumus, ja kandidāts nav iesniedzis visus šo noteikumu 12.punktā minētos dokumentus vai konstatēta neatbilstība Tiesu ekspertu likumā noteik­tajām kandidātam izvirzītajām prasībām.

III. Pārbaudījuma vērtēšanas kārtība

20. Pārbaudījums var notikt, ja komisijas darbā piedalās komisijas priekšsēdētājs un ne mazāk kā trīs komisijas locekļi. Pārbaudījuma otrajā daļā komisijas darbā piedalās arī recenzents un vismaz viens pieaicinātais tiesu eksperts.

(MK 21.06.2011. noteikumu Nr.467 redakcijā)

21. Pirms pārbaudījuma kandidāts uzrāda komisijas sekretāram personu apliecinošu dokumentu. Komisijas sekretārs reģistrē kandidāta vārdu, uzvārdu un personas kodu kandidātu kvalifikācijas pārbaudījuma reģistrācijas žurnālā (4.pielikums) (turpmāk – reģistrācijas žurnāls).

22. Pirms pārbaudījuma komisijas priekšsēdētājs informē kandidātus par pārbaudījuma norises kārtību un komisijas sastāvu.

23. Ja kandidāts nokavē pārbaudījuma daļas sākumu, viņam ar komisijas priekš­sēdētāja atļauju ir tiesības kārtot pārbaudījumu, bet darba izpildes laiks netiek pagarināts.

(MK 21.06.2011. noteikumu Nr.467 redakcijā)

24. Ja kandidāts attaisnojošu iemeslu dēļ neierodas uz pārbaudījumu, viņam ir tiesības kārtot pārbaudījumu citā padomes norādītajā laikā. Pārbaudījuma maksa atkārtoti nav jāmaksā. Par to, vai neierašanās iemesli atzīstami par attaisnojošiem, lemj padome.

25. Ja kandidāts neierodas uz pārbaudījumu bez attaisnojuma, maksa par pārbaudījumu viņam netiek atmaksāta.

26. Komisijas sekretārs protokolē pārbaudījuma gaitu. Protokolā norāda pārbaudījuma norises vietu, laiku, komisijas sastāvu, komisijas apspriežu laiku un pieņemtos lēmumus, kandidāta vārdu un uzvārdu, kandidāta izvēlētās biļetes numuru, uzdotos jautājumus un vērtējumu. Protokolu paraksta komisijas priekšsēdētājs un komisijas sekretārs. Protokola pielikumā pievieno komisijas locekļu aizpildītas pārbaudījuma vērtējuma veidlapas katrā no pārbaudījuma daļām un pieaicināto tiesu ekspertu un recenzenta aizpildītas pārbaudījuma vērtējuma veidlapas par pārbaudījuma otro daļu (5.pielikums), kandidāta pār­bau­dījuma testa veidlapas un pārbaudījuma otrās daļas atbilžu melnrakstus.

(MK 21.06.2011. noteikumu Nr.467 redakcijā)

27. Pārbaudījuma laikā nav atļauts:

27.1. palīdzēt citiem kandidātiem vai sarunāties ar tiem;

27.2. lietot palīgmateriālus, tai skaitā sakaru līdzekļus, portatīvos datorus, piezīmju datorus un literatūru;

27.3. atstāt pārbaudījuma telpu bez komisijas priekšsēdētāja atļaujas.

28. Ja kandidāts neievēro šo noteikumu 27.punktā minētos nosacījumus, komisijas priekšsēdētājs viņu brīdina un pārbaudījuma darba izpildes pirmajā lapā (ailē “piezīmes”) un reģistrācijas žurnālā izdara atzīmi par izteikto brīdinājumu. Ja kandidāts pēc brīdinājuma saņemšanas pārkāpumu izdara atkārtoti, komisijas priekšsēdētājs pārbaudījuma darba izpildes lapā un reģistrācijas žurnālā izdara ierakstu par to, ka pārbaudījums nav nokārtots, un attiecīgo kandidātu izraida no pārbaudījuma telpas.

29. Pārbaudījumam ir divas daļas:

29.1. pirmajā daļā kandidāts sniedz rakstiskas atbildes uz 60 testa jautājumiem par apmācību programmas vispārīgo daļu;

29.2. otrajā daļā kandidāts mutiski sniedz atbildes uz biļetē norādītajiem trijiem jautājumiem par apmācību programmas speciālo daļu un aizstāv recenzētos atzinumus;

29.3. kandidāts kārto tikai pārbaudījuma otro daļu, ja iepriekšējo divu gadu laikā jau ir ieguvis tiesu eksperta sertifikātu kādā no specialitātēm.

(Grozīts ar MK 21.06.2011. noteikumiem Nr.467)

30. Pārbaudījuma pirmajā daļā kandidāts stundas laikā rakstiski aizpilda testu.

31. Kandidāts, kas aizpildījis testu, iesniedz to komisijas priekšsēdētājam un atstāj pārbaudījuma telpu. Pēc pārbaudījuma pirmās daļas komisijas priekšsēdētājs izsludina pārtraukumu.

32. Pārtraukuma laikā komisija izvērtē aizpildītos testus. Tests ir nokārtots, ja kandidāts ir pareizi atbildējis uz vismaz 45 jautājumiem. Negatīva vērtējuma saņemšana pārbaudījuma pirmajā daļā liedz kandidātam tiesības piedalīties pārbaudījuma otrajā daļā. Testa rezultātu ieraksta protokolā. Komisijas priekšsēdētājs kandidātiem paziņo testa rezultātus un pārbaudījuma otrās daļas laiku.

(MK 21.06.2011. noteikumu Nr.467 redakcijā)

33. Pārbaudījuma otrajā daļā kandidātus alfabēta secībā (pēc uzvārdiem) aicina pārbaudījuma norises telpā, lai izvēlētos vienu pārbaudījuma biļeti. Izvēlētās biļetes numuru kandidāts uzrāda komisijas priekšsēdētājam, un komisijas sekretārs to ieraksta protokolā.

33.1 Ja kandidāts pārbaudījuma otro daļu kārto vienlaikus divās specialitātēs, pārbaudījuma otrā daļa otrajā specialitātē noris šo noteikumu 33.punktā noteiktajā kārtībā.

(MK 21.06.2011. noteikumu Nr.467 redakcijā)

34. Telpā, kurā notiek pārbaudījuma otrā daļa, vienlaikus drīkst atrasties ne vairāk kā pieci kandidāti.

35. Atbilžu sagatavošanas laiks uz biļetē norādītajiem otrās pārbaudījuma daļas jautājumiem ir 30 minūtes. Kandidātam ir tiesības atbildēt ātrāk. Mutiskai atbildei uz katru jautājumu ir paredzētas ne vairāk kā 10 minūtes.

36. Komisija noklausās kandidāta sniegtās atbildes uz visiem biļetē norādītajiem jautājumiem. Komisijas locekļiem, recenzentam un pieaicinātajiem tiesu ekspertiem ir tiesības uzdot jautājumus, lai precizētu atbildes.

(Grozīts ar MK 21.06.2011. noteikumiem Nr.467)

37. Pēc tam, kad kandidāts atbildējis uz biļetē norādītajiem jautājumiem, tas aizstāv recenzētos atzinumus, atbildot uz recenzijā izvirzītajiem un komisijas locekļu, recenzenta un pieaicināto tiesu ekspertu jautājumiem un iebildumiem.

(Grozīts ar MK 21.06.2011. noteikumiem Nr.467)

38. Kandidāts, kas pabeidzis pārbaudījuma otro daļu, iesniedz atbilžu melnrakstu komisijas priekšsēdētājam un atstāj pārbaudījuma telpu.

39. Pēc kandidātu noklausīšanās komisijas priekšsēdētājs atklāj pārbaudījuma otrās daļas un galīgā vērtējuma apspriedi. Apspriedes laikā katrs komisijas loceklis, recenzents un pieaicinātais tiesu eksperts novērtē kandidāta sniegtās atbildes uz biļetē norādītajiem jautājumiem, iesniegtos atzinumus, to recenzijas un atzinumu aizstāvēšanu un iesniedz komisijas sekretāram pārbaudījuma vērtēšanas veidlapu (5.pielikums). Kandidātu atbildes komisija vērtē 10 ballu sistēmā atbilstoši šo noteikumu 6.pielikumā norādītajiem kritērijiem.

(MK 21.06.2011. noteikumu Nr.467 redakcijā)

40. Vērtējumu ieraksta protokolā. Komisijas loceklim, recenzentam un pieaicinātajam tiesu ekspertam ir tiesības lūgt ierakstīt protokolā viņa atsevišķo viedokli par vērtējumu vai pārbaudījuma norisi.

(Grozīts ar MK 21.06.2011. noteikumiem Nr.467)

41. Pēc pārbaudījuma vērtēšanas apspriedes komisijas priekšsēdētājs pārbaudījuma norises telpā aicina kandidātus rezultātu paziņošanai.

42. Pēc pārbaudījuma norises komisijas sekretārs reģistrācijas žurnālu, kandidātu pārbaudījuma materiālus un protokolu nodod padomei.

43. Komisijas sēdes ir slēgtas. Informāciju, kas saistīta ar pārbaudes darbu novērtēšanu, var izsniegt tikai ar padomes priekšsēdētāja rakstisku atļauju.

44. Padome, pamatojoties uz kandidāta rakstisku lūgumu, izsniedz viņa pārbaudījuma darba vērtēšanas lapas vērtējuma daļas izrakstu, nenorādot vērtētāju.

(Grozīts ar MK 21.06.2011. noteikumiem Nr.467)

45. Padome, pamatojoties uz komisijas locekļu iesniegtajiem vērtējumiem, viedokļiem un piezīmēm, 10 darbdienu laikā pieņem lēmumu par tiesu eksperta kvalifikācijas piešķiršanu un sertifikāta izsniegšanu vai par atteikumu piešķirt tiesu eksperta kvalifikāciju un izsniegt sertifikātu. Tiesu eksperta kvalifikāciju piešķir, ja kandidāta saņemtais vidējais vērtējums par atbildēm uz biļetēs norādītajiem jautājumiem un par recenzētajiem atzinumiem un to aizstāvēšanu ir vismaz piecas balles. Padome var lemt nepiešķirt tiesu eksperta kvalifikāciju, ja komisijas darbā pieaicinātā tiesu eksperta vai recenzenta vērtējums ir bijis zemāks par piecām ballēm. Lēmumu kandidātam nosūta piecu darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas dienas.

(Grozīts ar MK 21.06.2011. noteikumiem Nr.467)

46. Kandidāts, kurš nav nokārtojis pārbaudījumu, atkārtoti to var kārtot ne agrāk kā pēc pusgada no pārbaudījuma rezultātu paziņošanas dienas, bet ne vēlāk kā divu gadu laikā no apliecinājuma saņemšanas par apmācību pabeigšanu vai profesionālās kvalifikācijas sertifikāta iegūšanas profesijās, kurās normatīvie akti paredz profesionālās sagatavotības apliecināšanu. Pieteikumam par atkārtota pārbaudījuma kārtošanu kandidāts pievieno maksājumu apliecinoša dokumenta kopiju par šo noteikumu 5.1 punktā minētās maksas iemaksu kredītiestādē.

(MK 21.06.2011. noteikumu Nr.467 redakcijā)

IV. Resertifikācija

47. Tiesu eksperts ne vēlāk kā vienu mēnesi pirms sertifikāta darbības termiņa beigām iesniedz padomē pieteikumu tiesu eksperta resertifikācijai (7.pielikums). Ja tiesu eksperts attaisnotu iemeslu dēļ ir atradies ilgstošā (ilgāk par gadu, bet ne ilgāk par diviem gadiem) prombūtnē, padome, pamatojoties uz tiesu eksperta lūgumu, var lemt par sertifikāta darbības termiņa pagarinājumu uz vienu gadu.

(MK 21.06.2011. noteikumu Nr.467 redakcijā)

48. Tiesu eksperts, kurš ir sertificēts vairākās savstarpēji saistītās eks­pertu specialitātēs un kurš iepriekšējo sertifikātu darbības laikā ir veicis šajos no­tei­kumos noteikto tiesu eksperta kvalifikācijas nodrošināšanai nepieciešamo minimālo ekspertīžu skaitu (10.pielikums), kā arī ir veicis vismaz vienu šo noteikumu 9.pielikumā minēto profesionālās darbības pasākumu katrā speci­alitātē, var pieteikties kompleksajai resertifikācijai.

(MK 21.06.2011. noteikumu Nr.467 redakcijā)

49. Pieteikumam pievieno:

49.1. ar atbilstošo tiesu eksperta specialitāti saistītu darbību pārskatu (11.pie­li­kums) un to apliecinošus dokumentus, kas izdoti sertifikāta darbības lai­kā:

49.1.1. dokumentu kopijas, kas apliecina dalību kongresos, konferencēs, sanāksmēs un kursos;

49.1.2. tiesu eksperta sagatavoto prezentāciju, publikāciju un lekciju kopijas;

49.1.3. iestādes personāldaļas izsniegtu izziņu par disciplinārsodiem;

49.1.4. iestādes vadītāja apliecinātu izrakstu no automatizētās ekspertīžu reģistrācijas sistēmas vai apliecinājumu par veikto ekspertīžu skaitu atbil­stošajā specialitātē;

49.2. tiesu ekspertīžu iestāžu vadītāja, tiesas, prokuratūras vai izmek­lēšanas iestādes ieteikuma vēstuli.

(MK 21.06.2011. noteikumu Nr.467 redakcijā)

49.1 Pēc pieteikuma iesniegšanas padomē tiesu ekspertam ir tiesības līdz spēkā esošā sertifikāta derīguma termiņa beigām iesniegt papildu ziņas par profesionālās darbības pasākumiem, kuri veikti pēc minētā pieteikuma iesnieg­šanas.

(MK 21.06.2011. noteikumu Nr.467 redakcijā)

50. Tiesu medicīnas eksperti, tiesu psihiatrijas eksperti un narkologi papildus šo noteikumu 49.punktā minētajiem dokumentiem pieteikumam pievieno ārstniecības personas sertifikāta kopiju.

51. Lēmumu par tiesu eksperta resertifikāciju padome pieņem mēneša laikā no pieteikuma iesniegšanas dienas.

52. Tiesu eksperta darbību padome vērtē atbilstoši šo noteikumu 8., 9. un 10.pielikumā minētajiem tiesu eksperta darbības vērtēšanas kritērijiem, ja nepieciešams, papildus pieprasot no tiesu eksperta noteiktu skaitu tiesu eksperta atzinumu. Iegūtie punkti tiek summēti.

(MK 21.06.2011. noteikumu Nr.467 redakcijā)

53. Lēmumu par resertifikāciju pieņem, ja tiesu eksperts saņēmis ne mazāk par 120 punktiem, no kuriem vismaz 25 punkti ir piešķirti par minimālo ekspertīžu skaitu. Atkārtoti izsniegtajam sertifikātam piešķir jaunu numuru.

54. Ja tiesu ekspertu sertificē kompleksajā resertifikācijā, šo noteikumu 9.pielikumā minētie punkti tiek summēti visās sais­tītajās eksperta specialitātēs, un padome pieņem lēmumu par resertifikāciju katrā no eksperta specialitātēm.

55. Padome pieņem lēmumu atteikt resertifikāciju, ja:

55.1. tiesu ekspertam sertifikāts anulēts saskaņā ar Tiesu eksperta likuma 26.panta otrās daļas pirmo un otro punktu;

55.2. eksperts nav saņēmis šo noteikumu 53.punktā minēto punktu skaitu;

55.3. tiesu eksperts sniedzis nepatiesas ziņas ar profesionālo darbību saistītos jautājumos;

55.4. tiesu medicīnas eksperta ārstniecības personas sertifikāts ir zaudējis spēku;

55.5. tiesu eksperts nav iesniedzis dokumentus šo noteikumu 47.punktā noteiktajā termiņā;

55.6. padomē nav iesniegts izpētes metodes apraksts atbilstošajā tiesu eksperta specialitātē.

(Grozīts ar MK 21.06.2011. noteikumiem Nr.467)

56. Ja tiesu ekspertam atsaka resertifikāciju, viņš sertifikātu iegūst šo noteikumu III nodaļā noteiktajā kārtībā, iesniedzot padomei šo noteikumu 12.5. un 12.6.apakšpunktā minētos dokumentus.

(MK 21.06.2011. noteikumu Nr.467 redakcijā)

57. Šo noteikumu 53. un 55.punktā minēto lēmumu padome nosūta tiesu ekspertam 10 darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas dienas.

(Grozīts ar MK 21.06.2011. noteikumiem Nr.467)

V. Sertifikāta izsniegšana, tā darbības apturēšana un sertifikāta atņemšana

58. Lēmumu par sertifikāta piešķiršanu vai resertifikāciju padome rakstiski paziņo kandidātam vai tiesu ekspertam, norādot tajā sertifikāta saņem­šanas laiku un vietu.

(MK 21.06.2011. noteikumu Nr.467 redakcijā)

59. Tiesu eksperta sertifikāta derīguma termiņš ir pieci gadi, izņemot šo noteikumu 47.punktā noteikto gadījumu.

(MK 21.06.2011. noteikumu Nr.467 redakcijā)

60. Izsniegtos sertifikātus padome reģistrē – reģistrācijas numurā norāda sertifikāta izsniegšanas gada pēdējos divus ciparus, specialitātes klasifikatora kodu un sertifikāta kārtas numuru attiecīgajā gadā (piemēram, 0701010001).

61. Tieslietu ministrija 10 darbdienu laikā pēc Tiesu ekspertu likuma 14.panta pirmajā daļā un 19.panta pirmajā daļā minētās informācijas saņemšanas iekļauj tiesu ekspertu reģistrā Tiesu ekspertu likuma 4.panta otrajā daļā paredzēto informāciju par visiem sertificētajiem tiesu ekspertiem. Informācija par tiesu ekspertu reģistru atrodama Tieslietu ministrijas mājaslapā internetā.

62. Padome lēmumu par sertifikāta darbības apturēšanu vai atņemšanu pieņem Tiesu ekspertu likumā noteiktajos gadījumos.

63. Izskatot jautājumu par sertifikāta apturēšanu vai atņemšanu, padomei ir tiesības pieprasīt nepieciešamo informāciju no tiesu eksperta.

64. Izskatot jautājumu par sertifikāta apturēšanu vai atņemšanu, padome uzaicina tiesu ekspertu ierasties attiecīgajā sēdē, paziņojot viņam sēdes vietu un laiku. Tiesu eksperta neierašanās nav pamats jautājuma neizskatīšanai.

65. Ja padome sertifikātu atzinusi par nederīgu (sertifikāts ir nozagts, nozaudēts vai kļuvis lietošanai nederīgs), tiesu ekspertam izsniedz sertifikāta dublikātu.

66. Sertifikātu anulē, ja:

66.1. sertifikāts ir atzīts par nederīgu;

66.2. padome ir pieņēmusi lēmumu par sertifikāta atņemšanu;

66.3. tiesu eksperts ir miris.

67. Ja sertifikāts anulēts, padome nekavējoties:

67.1. paziņo lēmumu tiesu ekspertam un attiecīgajai tiesu ekspertu iestādei;

67.2. maina informāciju tiesu ekspertu reģistrā;

67.3. piecu darbdienu laikā lēmumu nosūta tiesu ekspertam un attiecīgajai tiesu ekspertu iestādei.

68. Tiesu ekspertam, kuram sertifikāts ir atņemts, atkārtota sertifikācija atļauta saskaņā ar padomes lēmumu, bet ne agrāk kā pēc gada no dienas, kad pieņemts lēmums par sertifikāta atņemšanu.

VI. Pārbaudījumu rezultātu un lēmumu apstrīdēšana un pārsūdzēšana

69. Tiesu eksperts vai tiesu eksperta kandidāts mēneša laikā no padomes lēmuma pieņemšanas dienas to var apstrīdēt, iesniedzot pamatotu iesniegumu Tieslietu ministrijā.

70. Tieslietu ministrijas lēmumu var pārsūdzēt tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

VII. Noslēguma jautājumi

71. Personai, kura Tiesu ekspertu likuma spēkā stāšanās dienā veic eksperta pienākumus valsts tiešās pārvaldes iestādē vai valsts kapitālsabiedrībā un ir saņēmusi tiesu eksperta tiesības apliecinošu dokumentu, padome izsniedz sertifikātu, pamatojoties uz tiesu ekspertīžu iestādes vadītāja ieteikuma vēstuli. Vēstulē norāda veikto ekspertīžu skaitu sertifikāta termiņa darbības laikā šo noteikumu 8.pielikumā minētajās specialitātēs.

72. Ja eksperta tiesības apliecinošajā dokumentā tiesu eksperta specia­litātes nosaukums atšķiras no šo noteikumu 8.pielikumā noteiktā, tiesu ekspertam sertifikātu izdod tajā specialitātē, kurā, pamatojoties uz tiesu ekspertīžu iestādes vadītāja ieteikuma vēstuli, viņš ir veicis ekspertīzes, un specialitātes nosaukumu pielīdzina šo noteikumu 7.pielikumā noteiktajiem nosau­kumiem.

Ministru prezidents I.Godmanis

Tieslietu ministrs G.Bērziņš
1.pielikums
Ministru kabineta
2008.gada 10.jūnija noteikumiem Nr.427
KN427P1.JPG (54966 bytes)
Tieslietu ministrs G.Bērziņš
2.pielikums
Ministru kabineta
2008.gada 10.jūnija noteikumiem Nr.427
KN427P2.JPG (47046 bytes)
Tieslietu ministrs G.Bērziņš
3.pielikums
Ministru kabineta
2008.gada 10.jūnija noteikumiem Nr.427
KN427P3.JPG (35773 bytes)
Tieslietu ministrs G.Bērziņš
4.pielikums
Ministru kabineta
2008.gada 10.jūnija noteikumiem Nr.427
KN427P4.JPG (36747 bytes)
Tieslietu ministrs G.Bērziņš
5.pielikums
Ministru kabineta
2008.gada 10.jūnija noteikumiem Nr.427

(Pielikums MK 21.06.2011. noteikumu Nr.467 redakcijā)

Tiesu eksperta sertifikācijas pārbaudījuma vērtējuma veidlapas paraugs

Pārbaudījuma kārtošanas datums ______.gada ___.__________

Biļetes numurs _________________________

Tiesu eksperta kandidāta vārds un uzvārds__________________________

Piezīmes __________________________

            __________________________

Nr.p.k. Vērtējums Piezīmes
1.

Tests

_______punkti  
2.

1.jautājums

   
3.

2.jautājums

   
4.

3.jautājums

   
5.

Recenzēto tiesu eksperta atzinumu aizstāvēšana

   
6.pielikums
Ministru kabineta
2008.gada 10.jūnija noteikumiem Nr.427
Tiesu eksperta sertifikācijas pārbaudījuma otrās daļas vērtēšanas kritēriji

Novērtējums 10 ballu sistēmā

Vārdiskais apzīmējums

Skaidrojums

10

izcili

Tiesu eksperta kandidāta (turpmāk – kandidāts) zināšanas pārsniedz apmācību programmas prasības un liecina par patstāvīgu padziļinātu zināšanu apguvi un problēmu dziļu izpratni

9

teicami

Kandidāts apmācību programmu ir apguvis pilnībā, spēj iegūtās zināšanas brīvi lietot problēmjautājumu risināšanai

8

ļoti labi

Kandidāts apmācību programmu ir apguvis pilnībā, orientējas teorētiskajās nostādnēs, bet reizēm trūkst dziļākas izpratnes un spējas šīs zināšanas lietot problēmjautājumu risināšanai

7

labi

Kandidāts apmācību programmu ir apguvis gandrīz pilnībā, orientējas teorētiskajās nostādnēs, taču ir konstatējami mazāk svarīgi trūkumi dažu tēmu izpratnē

6

gandrīz labi

Kandidāts visumā ir apguvis apmācību programmu, orientējas teorētiskajās nostādnēs, taču ir trūkumi atsevišķu tēmu izpratnē

5

viduvēji

Kandidāts visumā ir apguvis apmācību programmu, bet ir konstatējama vairāku svarīgu problēmu nepietiekama izpratne

4

gandrīz viduvēji

Kandidāts apmācību programmu ir apguvis virspusēji, daudzas problēmas nepietiekami dziļi izprot, iegūtās zināšanas nespēj lietot problēmu risināšanai

3

vāji

Kandidāts apmācību programmu ir apguvis virspusēji, nav spējīgs patstāvīgi risināt problēmas

2

ļoti vāji

Kandidāts ir virspusēji apguvis tikai dažas programmas tēmas, citās pilnīgi trūkst orientācijas

1

neapmierinoši

Kandidātam nav izpratnes par pamatproblemātiku nevienā no apmācību programmas tēmām

Tieslietu ministrs G.Bērziņš
7.pielikums
Ministru kabineta
2008.gada 10.jūnija noteikumiem Nr.427
KN427P7.JPG (35412 bytes)
Tieslietu ministrs G.Bērziņš
8.pielikums
Ministru kabineta
2008.gada 10.jūnija noteikumiem Nr.427
Tiesu eksperta kvalifikācijas nodrošināšanai nepieciešamais ekspertīžu skaits

(Pielikums MK 21.06.2011. noteikumu Nr.467 redakcijā)

Nr.
p.k.

Tiesu eksperta specialitātes kods

Tiesu eksperta specialitātes veids

Ekspertīžu skaits profesionālās kvalifikācijas nodrošinā­šanai pārskata periodā (katrā punktā norādītais ekspertīžu skaits atbilst 100 procentiem)

1.

Augsnes ekspertīze

  02.01 Augsnes izpēte 20

2.

Autotehniskā ekspertīze

  03.01 Transportlīdzekļu tehniskā stāvokļa izpēte 60
  03.02 Sadursmes mehānisma izpēte 60

3.

Auksto ieroču ekspertīze

  04.01 Auksto ieroču izpēte 15

4.

Ballistiskā ekspertīze

  05.01 Ieroču identifikācija, šāvienu pēdu un apstākļu izpēte 30
  05.02 Ieroču, speciālo pašaizsardzības līdzekļu un to munīcijas diagnostiskā izpēte 60

5.

Bioloģiskā ekspertīze

  06.02 Dzīvnieku matu izpēte 10
  06.03 Cilvēka bioloģiskā materiāla DNS genotipa noteikšana 50

6.

Botāniskā ekspertīze

  07.01 Augu valsts objektu izpēte 10

7.

Daktiloskopiskā ekspertīze

  08.01 Daktiloskopiskā identifikācija 60
  08.02 Papillārlīniju pēdu vizualizēšana 50

8.

Dokumentu tehniskā ekspertīze

  09.01 Dokumentu tehniskā izpēte 50

9.

Skaņu ierakstu ekspertīze

  10.01 Personu identifikācija pēc runas lingvistiskajām pazīmēm 25
  10.02 Skaņu ierakstu un aparatūras izpēte un personu identifikācija pēc balss akustiskajiem parametriem 25

10.

Grāmatvedības ekspertīze

  11.02 Grāmatvedības ekspertīze 10

11.

Habitoloģiskā ekspertīze

  12.01 Personas identifikācija pēc ārienes pazīmēm 10

12.

Reljefo identifikācijas zīmju ekspertīze

  13.01 Reljefo identifikācijas zīmju izpēte 60

13.

Informācijas tehnoloģiju ekspertīze
  14.01 Informācijas tehnoloģiju izpēte 20

14.

Ķīmiskā ekspertīze

  15.01 Dokumentu materiālu izpēte 30
  15.02 Krāsu materiālu un pārklājumu izpēte 30
  15.03 Metālu un sakausējumu izpēte 30
  15.04 Narkotisko un psihotropo vielu izpēte 30
  15.05 Naftas produktu un viegli uzliesmojošo vielu izpēte 30
  15.07 Pirotehnisko izstrādājumu, sprāgstvielu un sprādzienu produktu ķīmiskā izpēte 30
  15.08 Polimēru izstrādājumu izpēte 30
  15.09 Speciālo pašaizsardzības līdzekļu un to munīcijas ķīmiskā izpēte 20
  15.10 Spirta un alkohola izpēte 25
  15.12 Stikla, keramikas un to izstrādājumu izpēte 30
  15.13 Šķiedru materiālu un to izstrādājumu izpēte 20
  15.14 Šāviena pēdu ķīmiskā izpēte 30

15.

Narkoloģiskā ekspertīze

  17.01 Alkohola, narkotisko, psihotropo un toksisko vielu ietekmes uz personu narkoloģiskā izpēte 25

16.

Lingvistiskā ekspertīze

  18.01 Rakstīta teksta lingvistiskā izpēte 10

17.

Naudas zīmju un monētu ekspertīze

  19.01 Papīra naudas zīmju izpēte 30
  19.02 Monētu izpēte 30

18.

Odoroloģiskā ekspertīze

  20.01 Odoroloģiskā izpēte 10

19.

Psihodiagnostiskā poligrāfa ekspertīze

  21.01 Poligrāfa ekspertīze 24

20.

Rokrakstu ekspertīze

  22.01 Grafiskā izpēte 70

21.

Sprādzientehniskā ekspertīze

  23.01 Sprādzientehniskā izpēte 30

22.

Tiesu medicīniskā ekspertīze

  24.01 Dzīvo un mirušo personu tiesu medicīniskā izpēte 60
  24.02 Ķīmiski toksikoloģiska izpēte narkotisko, psihotropo un toksisko vielu, spirta un tā homologu un aizvietotāju noteikšanai 25
  24.03 Cilvēka bioloģiskā materiāla noteikšana un seroloģiskā izpēte 60

23.

Tiesu psihiatriskā ekspertīze

  25.01 Personas psihiskā stāvokļa izpēte 10

24.

Tiesu psiholoģiskā ekspertīze

  26.01 Personas psiholoģiskā stāvokļa izpēte 10

25.

Trasoloģiskā ekspertīze

  27.01 Homoskopisko, apavu, apģērbu, transportlīdzekļu pēdu izpēte 30
  27.03 Mehanoskopisko pēdu izpēte 15
  27.05 Asins pēdu trasoloģiskā izpēte 15

26.

Ugunsgrēku tehniskā ekspertīze

  28.01 Ugunsgrēku tehniskā izpēte 30
9.pielikums
Ministru kabineta
2008.gada 10.jūnija noteikumiem Nr.427
Tiesu eksperta darbības vērtēšanas kritēriji

(Pielikums MK 21.06.2011. noteikumu Nr.467 redakcijā)

Nr.p.k.

Kritērijs

Punkti

1.

Tiesu eksperta kvalifikācijas nodrošināšanai nepieciešamā ekspertīžu skaita izpilde:  

1.1.

Virs 100 procentu apjoma

Veikto ekspertīžu skaits/profesionālās kvalifikācijas nodrošināšanai nepieciešamais ekspertīžu skaits + 100 punktu

1.2.

100 procentu apjomā

+ 100 punktu

1.3.

75–99 procentu apjomā

+ 75 punkti

1.4.

50–74 procentu apjomā

+ 50 punktu

1.5.

25–49 procentu apjomā

+ 25 punkti

2.

Piedalīšanās kongresā, seminārā vai konferencē:  

2.1.

bez aktīvas dalības

+ 3 punkti

2.2.

stenda ziņojums, tēžu izstrādāšana

+ 10 punktu

2.3.

stenda ziņojums, tēžu izstrādāšana (līdzautors)

+ 7 punkti

2.4.

mutisks ziņojums vai publikācija

+ 15 punktu

2.5.

mutisks ziņojums vai publikācija (līdzautors)

+ 12 punktu

3.

Tiesu eksperta kvalifikācijas paaugstināšana:  

3.1.

dalība vienas dienas kursos (ne mazāk kā piecas stundas)

+ 3 punkti

3.2.

dalība divu dienu kursos (ne mazāk kā 10 stundu)

+ 6 punkti

3.3.

dalība triju un vairāk dienu kursos (ne mazāk kā 15 stundu)

+ 8 punkti

3.4.

dalība kvalifikācijas paaugstināšanas kursos (ne mazāk kā 100 stundu)

+ 10 punktu

3.5.

Kursu vadīšana

+ 0,5 punkti par vienu akadēmisko stundu

3.6.

Ar tiesu eksperta specialitāti saistītā nozarē iegūta valsts atzīta akadēmiskā vai augstākā profesionālā izglītība (maģistra grāds)

+ 7 punkti

3.7.

Ar tiesu eksperta specialitāti saistītā nozarē iegūts valsts atzīts doktora zinātniskais grāds

+ 15 punktu

4.

Tiesu ekspertu padomes reģistrētas metodes izstrāde

+ 15 punktu

5.

Dalība Tiesu ekspertu padomes reģistrētas metodes izstrādē

+ 5 punkti

6.

Dalība starplaboratoriju salīdzinošā testēšanā vai prasmes pārbaudē (apmierinošs rezultāts)

+ 3 punkti

7.

Prasmes pārbaužu vai starplaboratoriju testēšanas organizēšana (testa sagatavošana un vērtēšana)

+ 8 punkti

8.

Dalība prasmes pārbaužu vai starplaboratoriju testēšanas organizēšanā (testa sagatavošana un/vai vērtēšana)

+ 3 punkti

9.

Viena tiesu eksperta kandidāta apmācības vadīšana

+ 20 punktu

10.

Viena tiesu eksperta kandidāta apmācības vadīšana, ja noteikti divi apmācības vadītāji

+ 10 punktu

11.

Tiesu eksperta kandidātu atzinuma recenzēšana

+ 1 punkts par katru atzinumu

12.

Mācību prakses vadīšana ar tiesu eksperta specialitāti saistītā nozarē

+ 2 punkti par mēnesi

13.

Zinātniski praktiskais pētījums, kura rezultāti ir noformēti kā zinātniskais pārskats vai kura rezultāti publicēti kādā no recenzētajiem (citējamiem) izdevumiem

+ 25 punkti

14.

Līdzdarbība zinātniski praktiskā pētījumā, kura rezultāti ir noformēti kā zinātniskais pārskats vai publicēti kādā no recenzētajiem (citējamiem) izdevumiem

+ 13 punktu

15.

Mācību metodiskā līdzekļa izstrāde

+ 10 punktu

16.

Līdzdarbība mācību metodiskā līdzekļa izstrādē

+ 5 punkti

17.

Lekciju kursa izstrāde

+ 7 punkti par vienu lekciju kursu

18.

Darbība normatīvajos aktos reglamentētas datubāzes vai kolekcijas veidošanā un uzturēšanā

+ 1 punkts gadā

19.

Darbība profesionālā apvienībā vai darba grupā ar tiesu eksperta specialitāti saistītā nozarē

+ 2 punkti gadā

20.

Darbība profesionālās apvienības vēlētā institūcijā ar tiesu eksperta specialitāti saistītā nozarē

+ 3 punkti gadā

21.

Darbība Tiesu ekspertu sertifikācijas komisijā

+ 1 punkts gadā

22.

Darbība Tiesu ekspertu padomē

+ 5 punkti gadā

23.

Darbība starptautiskos projektos ar tiesu eksperta specialitāti saistītā nozarē

+ 5 punkti

24.

Darbība apstiprinātās likumdošanas aktu, koncepciju un projektu izstrādes darba grupās ar tiesu eksperta specialitāti saistītā nozarē

+ 5 punkti

25.

Darbība ES un citu starptautisku organizāciju darba grupās ar tiesu eksperta specialitāti saistītā nozarē

+ 2 punkti gadā

26.

Kļūdainu tiesu eksperta atzinumu sagatavošana, par ko saņemts attiecīgs Tiesu ekspertu padomes paziņojums

– 25 punkti

27.

Disciplinārsods, kas saņemts par pārkāpumu, kas saistīts ar tiesu eksperta profesionālo darbību

– 20 punktu

28.

Sūdzība vai blakuslēmums, kuru izskatot ir konstatēti normatīvo aktu pārkāpumi

– 10 punktu

29.

Sūdzība vai blakuslēmums, kuru izskatot ir konstatēta tiesu eksperta nolaidība vai metodes neievērošana

– 15 punktu

30.

Tiesu ekspertu ētikas kodeksa normas pārkāpums

– 10 punktu

10.pielikums
Ministru kabineta
2008.gada 10.jūnija noteikumiem Nr.427
Tiesu eksperta kvalifikācijas nodrošināšanai nepieciešamais ekspertīžu skaits kompleksajā resertifikācijā

(Pielikums MK 21.06.2011. noteikumu Nr.467 redakcijā)

Nr.
p.k.

Tiesu eksperta specialitātes kods

Tiesu eksperta specialitātes veids

Ekspertīžu skaits saistītajās specialitātēs profesionālās kvalifikācijas nodrošināšanai pārskata periodā (katrā punktā norādītais ekspertīžu skaits atbilst 100 procentiem)

1.

    Kopā 20
  02.01 Augsnes izpēte Ne mazāk par 5
  07.01 Augu valsts objektu izpēte Ne mazāk par 5

2.

    Kopā 60
  03.01 Transportlīdzekļu tehniskā stāvokļa izpēte Ne mazāk par 10
  03.02 Sadursmes mehānisma izpēte Ne mazāk par 20

3.

    Kopā 45
  05.01 Ieroču identifikācija, šāvienu pēdu un apstākļu izpēte Ne mazāk par 10
  05.02 Ieroču, speciālo pašaizsardzības līdzekļu un to munīcijas diagnostiskā izpēte Ne mazāk par 10

4.

    Kopā 20
  06.02 Dzīvnieku matu izpēte Ne mazāk par 5
  15.13 Šķiedru materiālu un to izstrādājumu izpēte Ne mazāk par 10

5.

    Kopā 60
  08.01 Daktiloskopiskā identifikācija Ne mazāk par 10
  08.02 Papillārlīniju pēdu vizualizēšana Ne mazāk par 10

6.

    Kopā 50
  09.01 Dokumentu tehniskā izpēte Ne mazāk par 20
  15.01 Dokumentu materiālu izpēte Ne mazāk par 10
  19.01 Papīra naudas zīmju izpēte Ne mazāk par 10

7.

    Kopā 40
  19.01 Papīra naudas zīmju izpēte Ne mazāk par 10
  19.02 Monētu izpēte Ne mazāk par 10

8.

    Kopā 40
  15.02 Krāsu materiālu un pārklājumu izpēte Ne mazāk par 10
  15.08 Polimēru izstrādājumu izpēte Ne mazāk par 10

9.

    Kopā 40
  15.03 Metālu un sakausējumu izpēte Ne mazāk par 10
  15.12 Stikla, keramikas un to izstrādājumu izpēte Ne mazāk par 10

10.

    Kopā 45
  15.04 Narkotisko un psihotropo vielu izpēte Ne mazāk par 10
  15.10 Spirta un alkohola izpēte Ne mazāk par 10

11.

    Kopā 45
  15.05 Naftas produktu un viegli uzliesmojošo vielu izpēte Ne mazāk par 10
  28.01. Ugunsgrēku tehniskā izpēte Ne mazāk par 10

12.

    Kopā 45
  15.07 Pirotehnisko izstrādājumu, sprāgstvielu un sprādzienu produktu ķīmiskā izpēte Ne mazāk par 10
  15.09 Speciālo pašaizsardzības līdzekļu un to munīcijas ķīmiskā izpēte Ne mazāk par 5
  15.14 Šāviena pēdu ķīmiskā izpēte Ne mazāk par 10

13.

    Kopā 40
  15.14 Šāviena pēdu ķīmiskā izpēte Ne mazāk par 10
  05.01 Ieroču identifikācija, šāvienu pēdu un apstākļu izpēte Ne mazāk par 10

14.

    Kopā 20
  21.01 Poligrāfa ekspertīze Ne mazāk par 10
  26.01 Personas psiholoģiskā stāvokļa izpēte Ne mazāk par 5

15.

    Kopā 50
  22.01 Grafiskā izpēte Ne mazāk par 20
  18.01 Rakstīta teksta lingvistiskā izpēte Ne mazāk par 5

16.

    Kopā 50
  23.01 Sprādzientehniskā izpēte Ne mazāk par 20
  15.07 Pirotehnisko izstrādājumu, sprāgstvielu un sprādzienu produktu ķīmiskā izpēte Ne mazāk par 20

17.

    Kopā 70
  24.03 Cilvēka bioloģiskā materiāla noteikšana un seroloģiskā izpēte Ne mazāk par 25
  06.03 Cilvēka bioloģiskā materiāla DNS genotipa noteikšana Ne mazāk par 25

18.

    Kopā 50
  27.01 Homoskopisko, apavu, apģērbu, transportlīdzekļu pēdu izpēte Ne mazāk par 10
  27.03 Mehanoskopisko pēdu izpēte Ne mazāk par 10
11.pielikums
Ministru kabineta
2008.gada 10.jūnija noteikumiem Nr.427

(Pielikums MK 21.06.2011. noteikumu Nr.467 redakcijā)

Tiesu eksperta darbības pārskats

specialitātē Nr. ________________________________________________

Nr. p.k.

Datums

Pasākums

Apliecinājums

Punktu skaits

Padomes vērtējums

Ekspertīžu skaits pārskata periodā
           
           
           
Konferences, semināri
           
           
           
Kursi
           
           
           
Lekcijas
           
           
           
Metožu izstrāde
           
           
           
Darbs profesionālās organizācijās, darba grupās
           
           
           
Tiesu eksperta kandidāta apmācība, ekspertīžu recenzēšana
           
           
           
Citi pasākumi
           
           
           
Disciplinārsodi, pārkāpumi
           
           
           

Kopā:

     

     

(vārds, uzvārds)

 

(paraksts)

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Tiesu eksperta sertifikācijas un resertifikācijas kārtība Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 427Pieņemts: 10.06.2008.Stājas spēkā: 19.06.2008.Zaudē spēku: 01.08.2016.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 94, 18.06.2008.
Satura rādītājs
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
176963
{"selected":{"value":"01.01.2014","content":"<font class='s-1'>01.01.2014.-31.07.2016.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"01.01.2014","iso_value":"2014\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2014.-31.07.2016.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"28.09.2013","iso_value":"2013\/09\/28","content":"<font class='s-1'>28.09.2013.-31.12.2013.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"30.06.2011","iso_value":"2011\/06\/30","content":"<font class='s-1'>30.06.2011.-27.09.2013.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"19.06.2008","iso_value":"2008\/06\/19","content":"<font class='s-1'>19.06.2008.-29.06.2011.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
01.01.2014
87
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)