Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Ministru kabineta noteikumi Nr. 827

Rīgā 2016. gada 20. decembrī (prot. Nr. 69 23. §)
Kārtība, kādā atzīst profesionālo kvalifikāciju pastāvīgai profesionālajai darbībai Latvijas Republikā
Izdoti saskaņā ar likuma "Par reglamentētajām profesijām un
profesionālās kvalifikācijas atzīšanu
" 36. panta 4., 8. un 13. punktu
(MK 19.02.2019. noteikumu Nr. 77 redakcijā)

1. Noteikumi nosaka:

1.1. kārtību, kādā profesionālo kvalifikāciju ārvalstīs ieguvusi persona, kura vēlas veikt pastāvīgu profesionālo darbību Latvijas Republikas reglamentētajā profesijā (turpmāk – pretendents), iesniedz profesionālās kvalifikācijas atzīšanas apliecības saņemšanai nepieciešamos dokumentus;

1.2. kārtību, kādā informācijas institūcija un institūcija, kas izsniedz profesionālās kvalifikācijas atzīšanas apliecības reglamentētajās profesijās attiecīgajā darbības jomā (turpmāk – institūcija, kas izsniedz atzīšanas apliecības), izskata pretendenta iesniegtos dokumentus profesionālās kvalifikācijas atzīšanai pastāvīgai profesionālajai darbībai Latvijas Republikā reglamentētajā profesijā, piemērojot vispārējo profesionālās kvalifikācijas atzīšanas sistēmu, speciālo profesionālās kvalifikācijas atzīšanas sistēmu vai profesionālās kvalifikācijas atzīšanu, pamatojoties uz pretendenta profesionālo pieredzi;

1.3. kārtību, kādā institūcija, kas izsniedz atzīšanas apliecības, pieņem lēmumu par pretendenta profesionālās kvalifikācijas atzīšanu vai neatzīšanu;

1.3.1 kārtību profesionālās kvalifikācijas atzīšanai attiecībā uz daļu no reglamentētās profesijas profesionālajām darbībām;

1.4. ar ārvalstīs iegūtās profesionālās kvalifikācijas atzīšanu un kvalifikācijas atzīšanas apliecību izsniegšanu saistīto dokumentu paraugus.

(Grozīts ar MK 19.02.2019. noteikumiem Nr. 77)

2. Šie noteikumi neattiecas uz gadījumiem, ja profesionālās kvalifikācijas atzīšanai pretendents iesniedz pieteikumu saskaņā ar normatīvajiem aktiem, kas nosaka Eiropas profesionālās kartes izdošanas kārtību Iekšējā tirgus informācijas sistēmas (turpmāk – informācijas sistēma) ietvaros.

3. Profesionālās kvalifikācijas atzīšanai un profesionālās kvalifikācijas apliecības saņemšanai pretendents informācijas institūcijā iesniedz:

3.1. iesniegumu (1. pielikums);

3.2. personu apliecinoša dokumenta kopiju;

3.3. dokumentus (kopijas), kas apliecina iesniegumā norādītajai profesijai atbilstošu izglītību un profesionālo kvalifikāciju;

3.4. mītnes valsts kompetento institūciju izsniegtus dokumentus (oriģinālus), kas apliecina pretendenta tiesības veikt profesionālo darbību attiecīgajā profesijā vai profesionālo pieredzi mītnes valstī likuma "Par reglamentētajām profesijām un profesionālās kvalifikācijas atzīšanu" 47. panta pirmajā daļā minētajās reglamentētajās profesijās;

3.5. dokumentus, kas apliecina normatīvajos aktos par kārtību, kādā pretendents sedz izdevumus, kas saistīti ar personas profesionālās kvalifikācijas atzīšanu, minētās samaksas veikšanu;

3.6. dokumentus (kopijas), kas apliecina atbilstošu izglītību un profesionālo kvalifikāciju iesniegumā norādītajai ārsta, zobārsta, māsas vai ārsta palīga profesijai un ārsta, zobārsta, māsas vai ārsta palīga profesijas pamatspecialitātei, apakšspecialitātei vai papildspecialitātei, pretendējot uz profesionālās kvalifikācijas atzīšanu ārsta, zobārsta, māsas vai ārsta palīga profesijas pamatspecialitātē, apakšspecialitātē vai papildspecialitātē;

3.7. dokumentus, kas apliecina pretendenta piederību diasporai saskaņā ar Diasporas likumā noteikto diasporas definīciju, ja pretendents vēlas atzīt profesionālo kvalifikāciju likuma "Par reglamentētajām profesijām un profesionālās kvalifikācijas atzīšanu" 43. panta 3.1 daļā noteiktajā termiņā.

(Grozīts ar MK 19.02.2019. noteikumiem Nr. 77; MK 07.01.2021. noteikumiem Nr. 9)

4. Šo noteikumu 3. punktā minētos dokumentus pretendents, kura mītnes valsts un likumīgā statusa valsts ir Eiropas Savienības dalībvalsts vai Eiropas Brīvās tirdzniecības asociācijas dalībvalsts,  informācijas institūcijā var iesniegt:

4.1. personiski, uzrādot šo noteikumu 3.2., 3.3. un 3.6. apakšpunktā minēto dokumentu oriģinālus;

4.2. pa pastu;

4.3. elektroniska dokumenta veidā, iesniegumu parakstot ar drošu elektronisko parakstu saskaņā ar Elektronisko dokumentu likumā minētajiem nosacījumiem. Šādā gadījumā turpmākā dokumentu un informācijas aprite starp informācijas institūciju un pretendentu var notikt elektroniski atbilstoši normatīvajiem aktiem elektronisko dokumentu izstrādāšanas, noformēšanas, glabāšanas un aprites jomā.

(MK 16.05.2023. noteikumu Nr. 246 redakcijā)

4.1 Šo noteikumu 3. punktā minētos dokumentus pretendents, kura mītnes valsts un likumīgā statusa valsts nav Eiropas Savienības dalībvalsts vai Eiropas Brīvās tirdzniecības asociācijas dalībvalsts, informācijas institūcijā var iesniegt:

4.11. personiski, uzrādot šo noteikumu 3.2., 3.3. un 3.6. apakšpunktā minēto dokumentu oriģinālus;

4.12. pa pastu, pievienojot šo noteikumu 3.3. un 3.6. apakšpunktā minēto dokumentu notariāli apliecinātas kopijas;

4.13. elektroniska dokumenta veidā, iesniegumu parakstot ar drošu elektronisko parakstu saskaņā ar Elektronisko dokumentu likumā minētajiem nosacījumiem. Šādā gadījumā turpmākā dokumentu un informācijas aprite starp informācijas institūciju un pretendentu var notikt elektroniski atbilstoši normatīvajiem aktiem elektronisko dokumentu izstrādāšanas, noformēšanas, glabāšanas un aprites jomā.

(MK 16.05.2023. noteikumu Nr. 246 redakcijā)

5. Dokumentus profesionālās kvalifikācijas atzīšanai pretendents iesniedz valsts valodā vai oriģinālvalodā kopā ar apliecinātu tulkojumu valsts valodā, izņemot šādus gadījumus:

5.1. pretendents profesionālās kvalifikācijas atzīšanai, piemērojot speciālo profesionālās kvalifikācijas atzīšanas sistēmu, var neiesniegt šo noteikumu 3.2., 3.3. un 3.6. apakšpunktā minēto dokumentu tulkojumu;

5.2. pretendents, kura mītnes valsts un likumīgā statusa valsts ir Eiropas Savienības dalībvalsts vai Eiropas Brīvās tirdzniecības asociācijas dalībvalsts, profesionālās kvalifikācijas atzīšanai, piemērojot vispārējo profesionālās kvalifikācijas atzīšanas sistēmu, var neiesniegt šo noteikumu 3.2. apakšpunktā minēto dokumentu tulkojumu;

5.3. pretendents profesionālās kvalifikācijas atzīšanai reglamentētajās profesijās jūrniecības jomā var neiesniegt dokumentu tulkojumu valsts valodā.

(MK 16.05.2023. noteikumu Nr. 246 redakcijā)

6. Informācijas institūcija divu nedēļu laikā pēc pretendenta iesnieguma saņemšanas apstiprina tā saņemšanu un veic iesnieguma un tam pievienoto dokumentu pirmreizējo pārbaudi, pārliecinoties vai pretendents ir iesniedzis pilnīgi aizpildītu iesniegumu un šo noteikumu 3. punktā minētos dokumentus.

(Grozīts ar MK 07.01.2021. noteikumiem Nr. 9)

6.1 Ja pretendents ir diasporas loceklis, informācijas institūcija nedēļas laikā pēc pretendenta iesnieguma saņemšanas apstiprina tā saņemšanu un veic iesnieguma un tam pievienoto dokumentu pirmreizējo pārbaudi, pārliecinoties, vai pretendents ir iesniedzis pilnīgi aizpildītu iesniegumu un šo noteikumu 3. punktā minētos dokumentus.

(MK 07.01.2021. noteikumu Nr. 9 redakcijā)

7. Ja pēc šo noteikumu 6. punktā minētās pirmreizējās pārbaudes informācijas institūcija konstatē, ka iesniegums nav aizpildīts pilnībā vai nav iesniegti visi nepieciešamie dokumenti profesionālās kvalifikācijas atzīšanai, tā informē pretendentu par konstatētajiem trūkumiem. Saņemot no pretendenta precizētu vai papildinātu iesniegumu un tam pievienotos dokumentus, informācijas institūcija veic atkārtotu šo noteikumu 6. punktā minēto pirmreizējo pārbaudi.

8. Ja pretendenta iesniegums ir aizpildīts pilnīgi un ir iesniegti visi nepieciešamie dokumenti vai pretendents uzskata šo noteikumu 7. punktā norādītos trūkumus par novērstiem, informācijas institūcija reģistrē pretendenta iesniegumu iesniegto un izskatīto iesniegumu reģistrā (turpmāk – iesniegumu reģistrs).

9. Ja nepieciešams, informācijas institūcija ar informācijas sistēmas starpniecību vēršas pie attiecīgajām ārvalstu kompetentajām iestādēm, lai pārliecinātos par pretendenta iesniegto dokumentu autentiskumu vai noskaidrotu citus jautājumus, kas attiecas uz pretendenta iegūtās izglītības saturu un ilgumu, profesionālās kvalifikācijas iegūšanu un tiesībām veikt profesionālo darbību attiecīgajā reglamentētajā profesijā vai daļā no reglamentētās profesijas profesionālajām darbībām.

(Grozīts ar MK 19.02.2019. noteikumiem Nr. 77)

10. Informācijas institūcija izvērtē pretendenta iesniegumu un tam pievienotos dokumentus un sagatavo izziņu ar pamatotu atzinumu (turpmāk – informācijas institūcijas izziņa) par:

10.1. tās izglītības iestādes statusu mītnes valstī, kurā iegūta izglītība;

10.2. izglītības ieguves ilgumu, līmeni un veidu un to atbilstību Latvijas Republikā noteiktajām prasībām izglītības ieguves ilgumam, līmenim un veidam attiecīgajai reglamentētajai profesijai;

10.3. attiecīgās profesijas statusu pretendenta mītnes valstī (reglamentēta vai nereglamentēta);

10.4. tiesībām uzsākt vai veikt patstāvīgu profesionālo darbību attiecīgajā profesijā pretendenta mītnes valstī;

10.5. praktiskā darba pieredzes ilgumu reglamentētajā profesijā, ja noteikta ilguma praktiskā darba pieredze ir prasība, kas Latvijā noteikta profesionālās darbības veikšanai attiecīgajā profesijā;

10.6. to, vai pretendenta mītnes zemē norādīto profesionālo darbību var veikt nošķirti no pārējām profesijā veicamajām profesionālajām darbībām, ja šo noteikumu 3.1. apakšpunktā minētajā iesniegumā pretendents norādījis, ka vēlas atzīt profesionālo kvalifikāciju attiecībā uz daļu no reglamentētās profesijas profesionālajām darbībām;

10.7. pretendenta atbilstību diasporas locekļa statusam.

(MK 07.01.2021. noteikumu Nr. 9 redakcijā)

10.1 Informācijas institūcija, izvērtējot pretendenta iesniegumu un tam pievienotos dokumentus, ņem vērā arī pretendenta profesionālajā pieredzē iegūtās zināšanas, tālākizglītību un profesionālās pilnveides izglītību, kuru ieguvi ir apstiprinājušas pretendenta mītnes valsts kompetentās iestādes vai tās valsts kompetentās iestādes, kurā minētās zināšanas, tālākizglītība vai profesionālās pilnveides izglītība iegūta. Institūcija, kas izsniedz atzīšanas apliecības, izvērtē, vai minētās pretendenta profesionālajā pieredzē iegūtās zināšanas, tālākizglītība un profesionālās pilnveides izglītība kompensē trūkstošās teorētiskās zināšanas un praktiskās iemaņas saskaņā ar reglamentētajai profesijai noteiktajām prasībām.

(MK 19.02.2019. noteikumu Nr. 77 redakcijā)

11. Ja pretendents pretendē uz profesionālās kvalifikācijas atzīšanu Ministru kabineta 2006. gada 6. jūnija noteikumu Nr. 460 "Noteikumi par specialitāšu, apakšspecialitāšu un papildspecialitāšu sarakstu reglamentētajām profesijām" 1. pielikuma 7., 9., 10., 17.–38., 40.–45. un 52. punktā minētajās reglamentētajās profesijās un 2. pielikumā minētajās ārsta profesijas papildspecialitātēs, institūcija, kas izsniedz atzīšanas apliecības, pārliecinās, vai par pretendentu informācijas sistēmā ir publicēta informācija par šai personai ierobežotām vai liegtām tiesībām veikt profesionālo darbību citā Eiropas Savienības dalībvalstī vai Eiropas Ekonomikas zonas valstī. Ja nepieciešams, institūcija, kas izsniedz atzīšanas apliecības, ar informācijas sistēmas starpniecību pieprasa papildu informāciju no citu valstu kompetentajām institūcijām.

(MK 16.05.2023. noteikumu Nr. 246 redakcijā)

11.1 Saņemot iesniegumu profesionālās kvalifikācijas atzīšanai ārsta, zobārsta, māsas vai ārsta palīga profesijas pamatspecialitātē, apakšspecialitātē vai papildspecialitātē, informācijas institūcija vispirms izskata pretendenta iesniegtos dokumentus, kas apliecina pretendenta iegūto profesionālo kvalifikāciju ārsta, zobārsta, māsas vai ārsta palīga profesijā.

(MK 19.02.2019. noteikumu Nr. 77 redakcijā)

11.2 Šo noteikumu 11.1 punktā minētajā gadījumā informācijas institūcija izvērtē pretendenta iesniegumu profesionālās kvalifikācijas atzīšanai ārsta, zobārsta, māsas vai ārsta palīga profesijas pamatspecialitātē, apakšspecialitātē vai papildspecialitātē un sagatavo informācijas institūcijas izziņu, ja pretendents ir iesniedzis vienu no šādiem ārsta, zobārsta vai māsas profesijā iegūtu izglītību un profesionālo kvalifikāciju apliecinošiem dokumentiem:

11.2 1. dokumentu, kas izdots saskaņā ar likuma "Par reglamentētajām profesijām un profesionālās kvalifikācijas atzīšanu" 10., 12. vai 14. pantu vai 36. panta 5. vai 6. punktu;

11.2 2. profesionālās kvalifikācijas atzīšanas apliecību, kas izsniegta kādā no Eiropas Savienības dalībvalstīm vai Eiropas Brīvās tirdzniecības asociācijas dalībvalstīm par tādas izglītības un profesionālās kvalifikācijas atzīšanu, kas iegūta valstī, kas nav Eiropas Savienības dalībvalsts vai Eiropas Brīvās tirdzniecības asociācijas dalībvalsts, un dokumentu, kas apliecina vismaz triju gadu profesionālo pieredzi attiecīgajā profesijā profesionālās kvalifikācijas atzīšanas apliecību izsniegušajā valstī.

(MK 19.02.2019. noteikumu Nr. 77 redakcijā, kas grozīta ar MK 07.01.2021. noteikumiem Nr. 9)

11.3 Ja iesniegumā profesionālās kvalifikācijas atzīšanai ārsta, zobārsta, māsas vai ārsta palīga profesijas pamatspecialitātē, apakšspecialitātē vai papildspecialitātē pretendents nav iesniedzis ārsta, zobārsta vai māsas profesijā izglītību un profesionālo kvalifikāciju apliecinošu dokumentu saskaņā ar likuma "Par reglamentētajām profesijām un profesionālās kvalifikācijas atzīšanu" 10., 12. vai 14. pantu, 36. panta 5. vai 6. punktu vai Eiropas Savienības tieši piemērojamiem normatīvajiem aktiem profesionālās kvalifikācijas atzīšanas jomā vai profesionālās kvalifikācijas atzīšanas apliecību ārsta palīga profesijā, informācijas institūcija informācijas institūcijas izziņā iekļauj atzinumu par pretendenta iegūtās izglītības un profesionālās kvalifikācijas atbilstību Latvijas Republikā izvirzītajām prasībām ārsta, zobārsta, māsas vai ārsta palīga profesijā. Informācijas institūcija nevērtē pretendenta iegūtās izglītības un profesionālās kvalifikācijas atbilstību Latvijas Republikā izvirzītajām prasībām ārsta, zobārsta, māsas vai ārsta palīga profesijas pamatspecialitātē, apakšspecialitātē vai papildspecialitātē.

(MK 19.02.2019. noteikumu Nr. 77 redakcijā)

11.4 Šo noteikumu 11.3 punktā minētajā gadījumā informācijas institūcija piecu darbdienu laikā pēc informācijas institūcijas izziņas nosūtīšanas institūcijai, kas izsniedz atzīšanas apliecības, informē pretendentu par to, ka iesnieguma izskatīšanai par profesionālās kvalifikācijas atzīšanu ārsta, zobārsta, māsas vai ārsta palīga profesijas pamatspecialitātē, apakšspecialitātē vai papildspecialitātē pretendentam jāiesniedz šo noteikumu 3.5. apakšpunktā minētais dokuments, kā arī tie šo noteikumu 3. punktā minētie dokumenti, kuri zaudējuši derīgumu saskaņā ar likuma "Par reglamentētajām profesijām un profesionālās kvalifikācijas atzīšanu" 40. panta trešo daļu, pievienojot profesionālās kvalifikācijas atzīšanas apliecību ārsta, zobārsta, māsas vai ārsta palīga profesijā.

(MK 19.02.2019. noteikumu Nr. 77 redakcijā)

12. Informācijas institūcija pretendenta iesniegumu ar tam pievienotajiem dokumentiem un informācijas institūcijas izziņu pusotra mēneša laikā pēc pretendenta iesnieguma reģistrēšanas iesniegumu reģistrā pārsūta izskatīšanai un lēmuma pieņemšanai institūcijai, kas izsniedz atzīšanas apliecības.

(MK 19.02.2019. noteikumu Nr. 77 redakcijā)

12.1 Ja pretendents ir diasporas loceklis, informācijas institūcija triju nedēļu laikā pēc pretendenta iesnieguma reģistrēšanas iesniegumu reģistrā pārsūta pretendenta iesniegumu, tam pievienotos dokumentus un informācijas institūcijas izziņu lēmuma pieņemšanai institūcijai, kas izsniedz atzīšanas apliecības.

(MK 07.01.2021. noteikumu Nr. 9 redakcijā)

13. Informācijas institūcijai ir tiesības pagarināt par divām nedēļām šo noteikumu 12. punktā minētās informācijas institūcijas izziņas sagatavošanas un nosūtīšanas termiņu, ja objektīvu iemeslu dēļ to nav iespējams ievērot.

13.1 Informācijas institūcijai ir tiesības pagarināt par vienu nedēļu šo noteikumu 12.1 punktā minētās informācijas institūcijas izziņas sagatavošanas un nosūtīšanas termiņu, ja objektīvu iemeslu dēļ to nav iespējams ievērot.

(MK 07.01.2021. noteikumu Nr. 9 redakcijā)

14. Institūcija, kas izsniedz atzīšanas apliecības, pārbauda no informācijas institūcijas saņemto pretendenta iesniegumu, tam pievienotos dokumentus, kā arī izvērtē informācijas institūcijas izziņā sniegto informāciju un likuma "Par reglamentētajām profesijām un profesionālās kvalifikācijas atzīšanu" 43. panta trešajā daļā noteiktajā termiņā vai 43. panta 3.1 daļā noteiktajā termiņā, ja pretendents ir diasporas loceklis ,pieņem vienu no šo noteikumu 16., 18. vai 20. punktā minētajiem lēmumiem.

(Grozīts ar MK 07.01.2021. noteikumiem Nr. 9)

15. Institūcija, kas izsniedz atzīšanas apliecības, pretendenta iesnieguma un tam pievienoto dokumentu izvērtēšanai, ja nepieciešams, var piesaistīt ekspertus.

15.1 Ja šo noteikumu 3.1. apakšpunktā minētajā iesniegumā pretendents norādījis, ka vēlas atzīt profesionālo kvalifikāciju attiecībā uz daļu no reglamentētās profesijas profesionālajām darbībām, institūcija, kas izsniedz atzīšanas apliecības, izvērtē un ņem vērā, vai norādīto daļu no reglamentētās profesijas profesionālajām darbībām var objektīvi nošķirt no citām darbībām, kas ietilpst attiecīgajā Latvijas Republikā reglamentētajā profesijā saskaņā ar likuma "Par reglamentētajām profesijām un profesionālās kvalifikācijas atzīšanu" 45. panta septītās daļas 3. punktu.

(MK 19.02.2019. noteikumu Nr. 77 redakcijā)

16. Ja pretendenta iesniegtie dokumenti apliecina pretendenta izglītības un profesionālās kvalifikācijas atbilstību likumā "Par reglamentētajām profesijām un profesionālās kvalifikācijas atzīšanu" noteiktajām prasībām profesionālās kvalifikācijas atzīšanai, institūcija, kas izsniedz atzīšanas apliecības, pieņem lēmumu par profesionālās kvalifikācijas atzīšanu vai lēmumu par profesionālās kvalifikācijas atzīšanu attiecībā uz daļu no reglamentētās profesijas profesionālajām darbībām.

(Grozīts ar MK 19.02.2019. noteikumiem Nr. 77)

17. Šo noteikumu 16. punktā minētajā gadījumā institūcija, kas izsniedz atzīšanas apliecības, sagatavo profesionālās kvalifikācijas atzīšanas apliecību (2. vai 3. pielikums) vai likuma "Par reglamentētajām profesijām un profesionālās kvalifikācijas atzīšanu" 41. panta otrajā daļā noteiktajām prasībām atbilstošu dokumentu, kas apliecina pretendenta tiesības veikt profesionālo darbību attiecīgajā Latvijas Republikā reglamentētajā profesijā vai daļā no reglamentētās profesijas profesionālajām darbībām.

(MK 19.02.2019. noteikumu Nr. 77 redakcijā)

18. Ja pretendenta iesniegtie dokumenti apliecina pretendenta izglītības un profesionālās kvalifikācijas daļēju atbilstību likumā "Par reglamentētajām profesijām un profesionālās kvalifikācijas atzīšanu" noteiktajām prasībām profesionālās kvalifikācijas iegūšanai attiecīgajā reglamentētajā profesijā vai daļā no reglamentētās profesijas profesionālajām darbībām, institūcija, kas izsniedz atzīšanas apliecības, pieņem lēmumu par:

18.1. tādu papildu dokumentu pieprasīšanu, kas apliecina noteikta satura un ilguma nepieciešamo papildmācību apgūšanu, ja pretendents vēlas veikt profesionālo darbību reglamentētajā profesijā vai daļā no reglamentētās profesijas profesionālajām darbībām, kas noteikta likuma "Par reglamentētajām profesijām un profesionālās kvalifikācijas atzīšanu" 49. panta piektajā daļā;

18.2. adaptācijas perioda vai kvalifikācijas atbilstības pārbaudes noteikšanu saskaņā ar likumu "Par reglamentētajām profesijām un profesionālās kvalifikācijas atzīšanu", ja pretendents vēlas veikt profesionālo darbību reglamentētajā profesijā vai daļā no reglamentētās profesijas profesionālajām darbībām, kurā profesionālo kvalifikāciju atzīst, piemērojot vispārējo profesionālās kvalifikācijas atzīšanas sistēmu vai pamatojoties uz pretendenta profesionālo pieredzi.

(Grozīts ar MK 19.02.2019. noteikumiem Nr. 77; MK 07.01.2021. noteikumiem Nr. 9)

19. Šo noteikumu 18. punktā minētajos lēmumos institūcija, kas izsniedz atzīšanas apliecības, norāda informāciju par:

19.1. institūciju (vai institūcijām, ja ir iespējama izvēle) Latvijā, kurā pretendents var iegūt papildus nepieciešamo izglītību vai kārtot kvalifikācijas atbilstības pārbaudi;

19.2. speciālistiem Latvijā, kuru uzraudzībā pretendents var strādāt adaptācijas periodā;

19.3. pretendenta tiesībām izvēlēties adaptācijas periodu vai kvalifikācijas atbilstības pārbaudi. Ja saskaņā ar normatīvajiem aktiem profesionālo kvalifikāciju atzīšanas jomā pretendentam nav izvēles tiesību, norāda informāciju par obligātu kvalifikācijas atbilstības pārbaudi vai adaptācijas periodu un pamatojumu šo tiesību ierobežošanai;

19.4. maksas apmēru par kvalifikācijas atbilstības pārbaudes vai adaptācijas perioda nodrošināšanu un samaksas veikšanai tās institūcijas bankas kontu, kura izsniedz atzīšanas apliecības.

(Grozīts ar MK 19.02.2019. noteikumiem Nr. 77)

20. Ja institūcija, kas izsniedz atzīšanas apliecības, pieņem lēmumu par profesionālās kvalifikācijas neatzīšanu, lēmumā norāda papildu nepieciešamās izglītības saturu un ilgumu, informāciju par institūciju (vai institūcijām, ja ir iespējama izvēle) Latvijā, kurā var šo izglītību iegūt, un kārtību, kādā pretendents var uzreiz kārtot pārbaudījumus, lai pierādītu, ka viņam ir nepieciešamās zināšanas profesionālās darbības veikšanai attiecīgajā reglamentētajā profesijā vai daļā no reglamentētās profesijas profesionālajām darbībām Latvijas Republikā.

(Grozīts ar MK 19.02.2019. noteikumiem Nr. 77)

21. Ja pretendents ir izpildījis šo noteikumu 18. punktā minētās prasības un iesniedzis institūcijā, kas izsniedz atzīšanas apliecības, visus profesionālās kvalifikācijas atzīšanai nepieciešamos dokumentus, ieskaitot dokumentus, kas apliecina šo noteikumu 18. punktā minēto prasību izpildi, tā mēneša laikā no dienas, kad iesniegti visi profesionālās kvalifikācijas atzīšanai nepieciešamie dokumenti, novērtē minēto prasību izpildi un pieņem lēmumu par pretendenta profesionālās kvalifikācijas atzīšanu.

22. Šo noteikumu 16., 18. un 20. punktā minēto lēmumu institūcija, kas izsniedz atzīšanas apliecības, nosūta pretendentam. Ja pieņemts lēmums par profesionālās kvalifikācijas atzīšanu, pretendentu informē par profesionālās kvalifikācijas atzīšanas apliecības saņemšanas laiku un vietu un pieņemtā lēmuma kopiju nosūta informācijas institūcijai, kas to reģistrē iesniegumu reģistrā.

22.1 Nodibinājums "Akadēmiskās informācijas centrs" saskaņā ar normatīvajos aktos noteikto valsts pārvaldes pakalpojumu uzskaites, kvalitātes kontroles un sniegšanas kārtību nodrošina tīmekļvietnē un vienotajā kontaktpunktā www.latvija.lv aktuālu informāciju par profesionālās kvalifikācijas atzīšanas kārtību Latvijas Republikā reglamentētajās profesijās.

(MK 07.01.2021. noteikumu Nr. 9 redakcijā)

22.2 Institūcija, kas izsniedz atzīšanas apliecības, saskaņā ar normatīvajos aktos noteikto valsts pārvaldes pakalpojumu uzskaites, kvalitātes kontroles un sniegšanas kārtību nodrošina tīmekļvietnē un vienotajā kontaktpunktā www.latvija.lv aktuālu informāciju par prasībām profesionālās kvalifikācijas atzīšanai attiecīgajā reglamentētajā profesijā.

(MK 07.01.2021. noteikumu Nr. 9 redakcijā)

23. Pretendenta profesionālās kvalifikācijas atzīšanas procesa laikā informācijas apstrāde, reģistrēšana, uzkrāšana, kā arī informācijas apmaiņa starp pretendentu, informācijas institūciju un institūciju, kas izsniedz atzīšanas apliecības, tiek īstenota saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 27. aprīļa Regulas (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula), un Fizisko personu datu apstrādes likuma prasībām.

(MK 19.02.2019. noteikumu Nr. 77 redakcijā)

24. Atzīt par spēku zaudējušiem:

24.1. Ministru kabineta 2003. gada 22. aprīļa noteikumus Nr. 188 "Noteikumi par dokumentiem, kas saistīti ar profesionālās kvalifikācijas atzīšanu" (Latvijas Vēstnesis, 2003, 63. nr.);

24.2. Ministru kabineta 2005. gada 19. jūlija noteikumus Nr. 525 "Kārtība profesionālās kvalifikācijas atzīšanai pastāvīgai profesionālajai darbībai Latvijas Republikā" (Latvijas Vēstnesis, 2005, 115. nr.).

25. Grozījums šo noteikumu 1. pielikuma 6. punktā, kas paredz, ka dokumenti pretendentam nosūtāmi uz oficiālo elektronisko adresi, ja pretendentam ir aktivizēts oficiālās elektroniskās adreses konts, stājas spēkā 2018. gada 1. jūnijā.

(MK 29.08.2017. noteikumu Nr. 519 redakcijā)

Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības direktīvām

Noteikumos iekļautas tiesību normas, kas izriet no:

1) Eiropas Parlamenta un Padomes 2005. gada 7. septembra Direktīvas 2005/36/EK par profesionālo kvalifikāciju atzīšanu;

2) Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 20. novembra Direktīvas 2013/55/ES, ar ko groza Direktīvu 2005/36/EK par profesionālo kvalifikāciju atzīšanu un Regulu (ES) Nr. 1024/2012 par administratīvo sadarbību, izmantojot Iekšējā tirgus informācijas sistēmu (IMI regulu).

Ministru prezidents Māris Kučinskis

Izglītības un zinātnes ministrs Kārlis Šadurskis
1. pielikums
Ministru kabineta
2016. gada 20. decembra
noteikumiem Nr. 827

(Pielikums grozīts ar MK 29.08.2017. noteikumiem Nr. 519; MK 19.02.2019. noteikumiem Nr. 77; MK 07.01.2021. noteikumiem Nr. 9)

Iesniegums profesionālās kvalifikācijas atzīšanas apliecības iegūšanai
1.Informācijas institūcija attiecībā uz reglamentētajām profesijām 

(informācijas institūcijas pilns nosaukums (datīvā))

2.Pretendenta vārds, uzvārds 
 (Ja atbilstoši latviešu valodas normām personas vārda vai uzvārda (vārda un uzvārda) ieraksts atšķiras no tā oriģinālrakstības, norāda arī vārda un uzvārda oriģinālformu latīņalfabētiskajā transliterācijā)
3.Dzimšanas gads un datums 
4.Personas kods vai tam ekvivalents personas identifikācijas numurs 
5.Pilsonība 
5.1Pretendents ir diasporas loceklis (atzīmē atbilstošo)

Jā/Nē

5.2Valsts, kurā pretendents – diasporas loceklis – ir ieguvis profesionālo kvalifikāciju 
6.Adrese, kur sūtāma atbilde (dokumenti nosūtāmi, izmantojot oficiālo elektronisko adresi, ja pretendentam ir aktivizēts e-adreses konts) 
7.Tālruņa numurs 
8.E-pasta adrese 
9.Profesionālās kvalifikācijas nosaukums oriģinālvalodā 
10.Profesionālās kvalifikācijas nosaukums latviešu valodā 
10.1.Specialitātes vai apakšspecialitātes, vai  papildspecialitātes nosaukums* oriģinālvalodā 
10.2.Specialitātes vai apakšspecialitātes, vai  papildspecialitātes nosaukums* latviešu valodā 
10.3.Daļa no reglamentētās profesijas profesionālajām darbībām** 
11.Valsts, kurā iegūta profesionālā kvalifikācija 
12.Mītnes valsts (valsts, kurā ir tiesības veikt patstāvīgu profesionālo darbību) 
13.Profesionālās pieredzes ilgums 
14.Profesionālās darbības veids 
15.Statuss (darbinieks vai pašnodarbināta persona) 
16.Paredzētās profesionālās darbības ilgums, īslaicīga vai pastāvīga darbība 
17.Pielikumā iesniegto dokumentu saraksts
17.1.Personu apliecinoša dokumenta nosaukums, numurs, derīguma termiņš un lapu skaits 
17. 2.Izglītību un profesionālo kvalifikāciju apliecinošie dokumenti

Nr.

p. k.

Dokumenta nosaukums un numurs

Izdevējiestāde

Iegūtais grāds vai kvalifikācija

Apgūtās izglītības programmas ilgums

Lapu skaits

1.     
     
17.3.Citi dokumenti, kas apliecina pretendenta tiesības veikt profesionālo darbību reglamentētajā profesijā, profesionālo pieredzi

Nr.
p. k.

Dokumenta nosaukums un numurs

Izdevējiestāde

Iegūtais grāds vai kvalifikācija

Apgūtās izglītības programmas ilgums

Lapu skaits

1.     
     
17.4Dokumenti, kas apliecina personas piederību diasporai (diaspora – ārpus Latvijas pastāvīgi dzīvojošie Latvijas pilsoņi, latvieši un citi, kam ir saikne ar Latviju, kā arī viņu ģimenes locekļi)

Nr.
p. k.

Dokumenta nosaukums

Lapu skaits

   
18.Apliecinu sniegto ziņu pareizību un piekrītu iesniegtās informācijas, tajā skaitā personas datu, nosūtīšanai pārbaudei dokumentu izdevējiestādēm  
19.Datums    
 

Piezīmes.

1. * Ja reglamentētajai profesijai ir specialitātes, apakšspecialitātes vai papildspecialitātes, ieraksta attiecīgo vārdu "specialitātē", "apakšspecialitātē" vai "papildspecialitātē" un atbilstošo specialitātes, apakšspecialitātes vai papildspecialitātes nosaukumu.

2. ** Ja pretendents profesionālo kvalifikāciju vēlas atzīt attiecībā uz daļu no reglamentētās profesijas profesionālajām darbībām.

3. Elektroniskā formā iesniegtu iesniegumu paraksta ar drošu elektronisko parakstu saskaņā ar Elektronisko dokumentu likumā minētajiem nosacījumiem. Iesnieguma 18. un 19. punktu neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

Izglītības un zinātnes ministrs Kārlis Šadurskis
2. pielikums
Ministru kabineta
2016. gada 20. decembra
noteikumiem Nr. 827
Profesionālās kvalifikācijas atzīšanas apliecības paraugs

LATVIJAS REPUBLIKA

<Profesionālās kvalifikācijas atzīšanas apliecības izsniedzējas iestādes pilns nosaukums>

PROFESIONĀLĀS KVALIFIKĀCIJAS ATZĪŠANAS APLIECĪBA

Sērija <XX> Nr.<000000>

<0000.> gada <00.> <mēneša nosaukums (ģenitīvā)>

lēmums Nr. <numurs>

apliecina, ka

<kvalifikācijas ieguvēja vārds, uzvārds>*

ir ieguvis/ieguvusi profesionālo kvalifikāciju, kas ir atzīta par atbilstošu darbībai

<kvalifikācijas nosaukums (ģenitīvā)> profesijā Latvijas Republikā

<specialitātē vai apakšspecialitātē, vai papildspecialitātē>**.

Profesionālā kvalifikācija atbilst Latvijas Republikā noteiktajam <otrajam vai trešajam, vai ceturtajam,
vai piektajam> profesionālās kvalifikācijas līmenim.

Z. v. Iestādes vadītājs (paraksts) <vārds, uzvārds>

Apliecība izsniegta

<vietas nosaukums (lokatīvā)>

<0000.> gada <00.> <mēneša nosaukums (lokatīvā)>

Reģistrācijas Nr. <0000>

Piezīmes.

1. * Ja atbilstoši latviešu valodas normām personas vārda vai uzvārda ieraksts atšķiras no tā oriģinālrakstības, nākamajā rindiņā iekavās ieraksta vārda un uzvārda oriģinālformu latīņalfabētiskajā transliterācijā.

2. * * Ja reglamentētajai profesijai ir specialitātes, apakšspecialitātes vai papildspecialitātes, ieraksta attiecīgo vārdu "specialitātē", "apakšspecialitātē" vai "papildspecialitātē" un atbilstošo specialitātes, apakšspecialitātes vai papildspecialitātes nosaukumu nominatīvā.

3. Profesionālās kvalifikācijas atzīšanas apliecība ir uz vienas A4 (210 x 297 mm) formāta lapas.

4. Profesionālās kvalifikācijas atzīšanas apliecības veidlapā teksts ir iespiests, un tas ir identisks visās apliecībās.

5. Leņķiekavās norādīto informāciju ieraksta vai iespiež atbilstoši katram konkrētajam gadījumam.

6. Profesionālās kvalifikācijas atzīšanas apliecības veidlapas izgatavošanas tehniskās specifikācijas (piemēram, papīra marku, krāsu, aizsardzības tīkliņu, iespiešanas veidu) nosaka izglītības un zinātnes ministrs.

Izglītības un zinātnes ministrs Kārlis Šadurskis
3. pielikums
Ministru kabineta
2016. gada 20. decembra
noteikumiem Nr. 827

(Pielikums MK 19.02.2019. noteikumu Nr. 77 redakcijā)

Apliecība profesionālās kvalifikācijas atzīšanai attiecībā uz daļu no reglamentētās profesijas profesionālajām darbībām

Paraugs

LATVIJAS REPUBLIKA

<Profesionālās kvalifikācijas atzīšanas apliecības izsniedzējas iestādes pilns nosaukums>

PROFESIONĀLĀS KVALIFIKĀCIJAS ATZĪŠANAS APLIECĪBA

Sērija <XX> Nr.<000000>

<0000.> gada <00.> <mēneša nosaukums (ģenitīvā)>

lēmums Nr. <numurs>

apliecina, ka

<kvalifikācijas ieguvēja vārds, uzvārds>*

ir ieguvis/ieguvusi profesionālo kvalifikāciju, kas ir atzīta par atbilstošu darbībai

<kvalifikācijas nosaukums (ģenitīvā)> profesijā Latvijas Republikā

<daļas no reglamentētās profesijas profesionālajām darbībām nosaukums (ģenitīvā)>**

<daļas no reglamentētās profesijas profesionālajām darbībām nosaukums pretendenta mītnes valsts oriģinālvalodā>**

<specialitātē vai apakšspecialitātē, vai papildspecialitātē>***.

Profesionālā kvalifikācija atbilst Latvijas Republikā noteiktajam <otrajam vai trešajam, vai ceturtajam,
vai piektajam> profesionālās kvalifikācijas līmenim.

Z. v. Iestādes vadītājs (paraksts) <vārds, uzvārds>

Apliecība izsniegta

<vietas nosaukums (lokatīvā)>

<0000.> gada <00.> <mēneša nosaukums (lokatīvā)>

Reģistrācijas Nr. <0000>

Piezīmes.

1. * Ja personas vārda vai uzvārda ieraksts (atveidojums latviešu valodā) atšķiras no tā oriģinālrakstības, nākamajā rindiņā iekavās ieraksta vārda un uzvārda oriģinālformu latīņalfabētiskajā transliterācijā.

2. ** Ja ir atzīta profesionālā kvalifikācija attiecībā uz daļu no reglamentētās profesijas profesionālajām darbībām.

3. *** Ja reglamentētajai profesijai ir specialitātes, apakšspecialitātes vai papildspecialitātes, ieraksta attiecīgo vārdu "specialitātē", "apakšspecialitātē" vai "papildspecialitātē" un atbilstošo specialitātes, apakšspecialitātes vai papildspecialitātes nosaukumu nominatīvā.

4. Profesionālās kvalifikācijas atzīšanas apliecība ir uz vienas A4 (210 x 297 mm) formāta lapas.

5. Profesionālās kvalifikācijas atzīšanas apliecības veidlapā teksts ir iespiests, un tas ir identisks visās apliecībās.

6. Leņķiekavās norādīto informāciju ieraksta vai iespiež atbilstoši katram konkrētajam gadījumam.

7. Profesionālās kvalifikācijas atzīšanas apliecības veidlapas izgatavošanas tehniskās specifikācijas (piemēram, papīra marku, krāsu, aizsardzības tīkliņu, iespiešanas veidu) nosaka izglītības un zinātnes ministrs.

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Kārtība, kādā atzīst profesionālo kvalifikāciju pastāvīgai profesionālajai darbībai Latvijas .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 827Pieņemts: 20.12.2016.Stājas spēkā: 23.12.2016.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 250, 22.12.2016. OP numurs: 2016/250.16
Dokumenta valoda:
LVEN
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Skaidrojumi
  • Citi saistītie dokumenti
287586
{"selected":{"value":"19.05.2023","content":"<font class='s-1'>19.05.2023.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"19.05.2023","iso_value":"2023\/05\/19","content":"<font class='s-1'>19.05.2023.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"14.01.2021","iso_value":"2021\/01\/14","content":"<font class='s-1'>14.01.2021.-18.05.2023.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"22.02.2019","iso_value":"2019\/02\/22","content":"<font class='s-1'>22.02.2019.-13.01.2021.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.06.2018","iso_value":"2018\/06\/01","content":"<font class='s-1'>01.06.2018.-21.02.2019.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"07.09.2017","iso_value":"2017\/09\/07","content":"<font class='s-1'>07.09.2017.-31.05.2018.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"23.12.2016","iso_value":"2016\/12\/23","content":"<font class='s-1'>23.12.2016.-06.09.2017.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
19.05.2023
87
1
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"