Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Ministru kabineta noteikumi Nr. 384

Rīgā 2016. gada 21. jūnijā (prot. Nr. 30 25. §)
Meža inventarizācijas un Meža valsts reģistra informācijas aprites noteikumi
Izdoti saskaņā ar Meža likuma
34. panta pirmo daļu
I. Vispārīgais jautājums

1. Noteikumi nosaka:

1.1. meža inventarizācijas saturu un kārtību, kā arī gadījumus, kad veicama atkārtota meža inventarizācija;

1.2. Meža valsts reģistra uzturēšanas un meža inventarizācijas datu aktualizācijas kārtību;

1.3. informāciju, ko meža īpašnieks vai tiesiskais valdītājs sniedz Valsts meža dienestam, un šīs informācijas sniegšanas kārtību;

1.4. meža inventarizācijas datu publiskošanas apjomu un kārtību, kā arī kārtību, kādā meža īpašnieks vai tiesiskais valdītājs var ierobežot meža inventarizācijas datu publiskošanu.

(Grozīts ar MK 09.08.2022. noteikumiem Nr. 500)

II. Meža inventarizācijas saturs un kārtība

2. Lai uzsāktu meža inventarizāciju, meža inventarizācijas veicējs izmanto šādu informāciju par inventarizējamo meža īpašumu vai tiesisko valdījumu:

2.1. aktuālos Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas kadastra teksta un kadastra kartes datus, kurus meža inventarizācijas veicējs saņem no Valsts zemes dienesta standartizētā formā atbilstoši normatīvajiem aktiem zemes ierīcības projekta izstrādes jomā;

2.2. no īpašnieka vai tiesiskā valdītāja saņemtu aktuālo Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā reģistrēto zemes vienības situācijas plānu vai apvienoto zemes robežu, situācijas un apgrūtinājumu plānu, vai zemes robežu plānu, ja tajā attēlotas zemes lietošanas veidu kontūras, kā arī no īpašnieka vai tiesiskā valdītāja saņemtu Valsts zemes dienesta sagatavota akta kopiju par zemes robežu neatbilstību un zemes kadastrālajā uzmērīšanā sertificētas personas sagatavota robežas neatbilstības novēršanas akta kopiju, ja tādi ir;

2.3. no Dabas datu pārvaldības sistēmas "OZOLS" iegūtu aktuālo informāciju par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām un mikroliegumiem, īpaši aizsargājamiem biotopiem un īpaši aizsargājamo sugu dzīvotnēm;

2.4. no valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi" saņemtus aktuālos Meliorācijas kadastra datus par zemes vienības meliorācijas sistēmām;

2.5. no attiecīgās vietējās pašvaldības saņemtu vai no Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmas (TAPIS) iegūtu teritorijas attīstības plānošanas dokumentos ietverto informāciju;

2.6. Meža valsts reģistra datus – meža inventarizācijas ģeogrāfiskos datus un nogabalu raksturojošos rādītājus, ko meža inventarizācijas veicējs saņem no Valsts meža dienesta tiešsaistē Meža valsts reģistrā.

(Grozīts ar MK 09.08.2022. noteikumiem Nr. 500)

3. Meža inventarizāciju veic, ja zemes vienības robežstigas un robežzīmes meža zemē ir identificējamas apvidū.

4. Ja Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas kadastra teksta datos ir atzīme par zemes robežu neatbilstību, meža inventarizācijas veicējs pārliecinās, vai atzīme attiecas uz zemes robežposmu, kas robežojas ar meža zemi. Ja atzīme attiecas uz meža zemes robežposmu, meža īpašnieks vai tiesiskais valdītājs vēršas pie zemes kadastrālajā uzmērīšanā sertificētas personas zemes robežu neatbilstības novēršanai. Meža inventarizācija ir veicama pēc zemes vienības robežu neatbilstības novēršanas normatīvajos aktos zemes kadastrālās uzmērīšanas jomā noteiktajā kārtībā. Meža inventarizāciju var veikt arī tad, ja atbilstoši Valsts zemes dienesta sagatavotajam aktam zemes robežu neatbilstības iemesls ir starpgabalu veidošanās starp zemes vienībām (neinventarizējot starpgabalu), kā arī tad, ja par  robežposmu, uz kuru attiecas atzīme par zemes robežu neatbilstību, ir zemes kadastrālajā uzmērīšanā sertificētas personas sagatavots robežas neatbilstības novēršanas akts. Ja atzīme neattiecas uz zemes robežposmu, kas robežojas ar meža zemi, vai ja zemes robežu neatbilstības iemesls ir starpgabalu veidošanās starp zemes vienībām, meža īpašnieks vai tiesiskais valdītājs iesniegumam meža inventarizācijas datu reģistrēšanai Meža valsts reģistrā pievieno Valsts zemes dienesta sagatavotā akta kopiju par robežu neatbilstību. Ja par robežposmu, uz kuru attiecas atzīme par zemes robežu neatbilstību, ir zemes kadastrālajā uzmērīšanā sertificētas personas sagatavots robežas neatbilstības novēršanas akts, minētā akta kopiju pievieno iesniegumam meža inventarizācijas datu reģistrēšanai Meža valsts reģistrā.

(MK 09.08.2022. noteikumu Nr. 500 redakcijā)

5. Ņemot vērā esošo kvartālstigu tīklu un dabiskās robežas, meža zemi var sadalīt kvartālos.

6. Meža inventarizācijas veicējs meža zemi sadala inventarizācijas pamatvienībās – nogabalos, ja:

6.1. meža, purva, lauces, pārplūstoša klajuma, rekultivācijas zemes, kokmateriālu krautuves vietas, rekreācijas platības meža zemes veidi meža apsaimniekošanā (2. pielikums) klasificējami kā dažādi vai kā vienādi, bet nav savstarpēji telpiski saistīti;

6.2. nogabals nodalāms saskaņā ar šo noteikumu 3. pielikumā doto parametru nosacījumiem;

6.3. nogabalu var nodalīt saskaņā ar plānotu koku ciršanu vai meža infrastruktūras ierīkošanu.

(Grozīts ar MK 09.08.2022. noteikumiem Nr. 500)

7. Par pamatu nogabala sadalīšanai nevar būt šādi nogabalu šķērsojošie līnijveida objekti:

7.1. meža infrastruktūras objekti, kuru platums nepārsniedz piecus metrus;

7.2. līnijveida objekti, kas nav meža zeme, un to platums nepārsniedz sešus metrus.

(MK 09.08.2022. noteikumu Nr. 500 redakcijā)

8. Meža inventarizācijas veicējs nosaka autoceļu platumu un Meliorācijas kadastra informācijas sistēmā reģistrētu grāvju platumu, iegūstot to no šo noteikumu 2. punktā minētās informācijas vai uzmērot dabā. Minētos objektus attēlo kā līnijas, pie līnijas norādot attiecīgā objekta platumu.

9. Meža infrastruktūras objektu – kvartālstigu, mineralizēto joslu, dabisko brauktuvju un meliorācijas kadastrā nereģistrētu grāvju – platību iekļauj šķērsojošā un piegulošā nogabala meža platībā.

10. Meža inventarizācijas veicējs zemes vienībā, kurai Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā ir piešķirts kadastra apzīmējums, inventarizē visu Meža likuma 3. panta pirmajā daļā minēto zemi vai starpinventarizācijas periodā – atsevišķus nogabalus saskaņā ar šo noteikumu 37. punktu. Zemes vienībā, kurā Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā nav reģistrēts mežs, minimālā inventarizējamā platība ir 0,5 hektāri.

(MK 09.08.2022. noteikumu Nr. 500 redakcijā)

11. Meža inventarizācijā nodalāmo nogabalu minimālā platība ir 0,1 hektārs, izņemot pilsētu un ciemu teritorijas, kurās minimālā nogabala platība nav noteikta, vai gadījumus, kad Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā zemes vienībai ir reģistrēta mazāka meža platība vai meža platība ir mazāka par 0,1 hektāru un nav telpiski saistīta ar citu meža zemes platību konkrētajā zemes vienībā.

12. Meža zemi saskaņā ar šo noteikumu 3. pielikumā doto parametru nosacījumiem var nenodalīt atsevišķā nogabalā, ja nogabala platība ir mazāka par 0,3 hektāriem. Šo nosacījumu nepiemēro, ja katram nogabalam ir noteikti atšķirīgi apsaimniekošanas ierobežojumi. Atsevišķā nogabalā nenodala par 0,3 hektāriem mazāku ekoloģisko koku grupu, kas saglabāta saskaņā ar normatīvajiem aktiem par koku ciršanu mežā.

13. Meža inventarizācijas veicējs katram nogabalam zemes vienībā vai kvartālā piešķir numuru un par katru nogabalu iegūst un apkopo informāciju saskaņā ar šo noteikumu 4. pielikuma 1. tabulā noteiktajiem nogabalu raksturojošajiem rādītājiem, nepārsniedzot pieļaujamo novirzi un ievērojot attiecīgo noteiktību.

14. Ja mežaudzes valdošās koku sugas vecums salīdzinājumā ar Meža valsts reģistra datiem nepārsniedz šo noteikumu 4. pielikuma 1. tabulā noteikto pieļaujamo novirzi, meža inventarizācijas veicējs neprecizē mežaudzes valdošās koku sugas vecumu. Šo nosacījumu nepiemēro, ja mežaudzes valdošās koku sugas vecumu nosaka atbilstoši šo noteikumu 5. pielikumā minētajai metodei un Valsts meža dienestā iesniedz mežaudzes valdošās koku sugas vecuma mērījumus.

15. Ja mežaudzes valdošās koku sugas vecums salīdzinājumā ar aktuālajiem Meža valsts reģistra datiem pārsniedz šo noteikumu 4. pielikuma 1. tabulā noteikto pieļaujamo parametra novirzi, meža inventarizācijas veicējs to precizē.

16. Šo noteikumu 14. punktā minēto valdošās koku sugas vecumu var precizēt, neiesniedzot mērījumus Valsts meža dienestā, ja:

16.1. mežaudzē ir mainījusies valdošā koku suga;

16.2. mežaudzē valdošā koku suga ir baltalksnis, blīgzna, vītols;

16.3. mežaudze ir jaunaudze atbilstoši Meža likuma 1. panta 15. punktā noteiktajai definīcijai;

16.4. mežaudze atbilstoši Meža valsts reģistra datiem ir sasniegusi galvenās cirtes vecumu;

16.5. mežaudzes valdošās koku sugas vecums ir mazāks nekā Meža valsts reģistrā uzrādītais.

17. Inventarizējamās zemes vienības meža zemes nogabalu izvietojumu meža inventarizācijas veicējs attēlo kartē – meža zemju plānā.

18. Šo noteikumu 17. punktā minēto meža zemes plānu meža inventarizācijas veicējs izgatavo uz Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas kadastra kartes pamata, izmantojot šo noteikumu 2.1. un 2.2. apakšpunktā noteikto informāciju.

19. (Svītrots ar MK 09.08.2022. noteikumiem Nr. 500)

20. Papīra dokumenta formā meža zemes plāna kartogrāfiskā materiāla mērogs ir ne mazāks kā 1 : 10 000. Elektroniskā veidā objektu precizitāte atbilst mērogam, kas nav mazāks par 1 : 10 000.

21. Meža zemes plānu elektroniskā veidā sagatavo šādi:

21.1. Latvijas 1992. gada ģeodēzisko koordinātu sistēmā, kas izteikta kā Merkatora transversālās projekcijas plaknes koordinātas (LKS-92 TM);

21.2. ģeoreferencētu atbilstoši zemes vienību robežu attēlojumam Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas kadastra kartē;

21.3. kartes objektus un to atribūtu informāciju – atbilstoši šo noteikumu 24. punktā minētajiem klasifikatoriem, struktūrai un formātiem.

22. Meža inventarizācijas veicējs nogabala aprakstā saglabā šādu informāciju:

22.1. atjaunotās vai ieaudzētas mežaudzes sēklu vai stādu izcelsmes sertifikāta numuru;

22.2. atjaunotās vai ieaudzētas mežaudzes meža reproduktīva materiāla ieguves avota numuru;

22.3. meža reproduktīvā materiāla ieguves avota numuru;

22.4. par plantāciju mežu;

22.5. pēdējās izlases cirtes gadu;

22.6. par jaunaudžu kopšanas cirtes izpildi;

22.7. par izsniegtu atļauju izveidot iežogotu meža zemes platību dzīvnieku turēšanai un audzēšanai nebrīvē;

22.8. par kompensējamo mežaudzi atmežošanas izraisīto negatīvo seku dēļ;

22.9. par kopšanas cirtes izpildi;

22.10. par kailcirtes izpildi mežaudzē, kas sasniegusi galvenās cirtes caurmēru.

(Grozīts ar MK 09.08.2022. noteikumiem Nr. 500)

23. Meža inventarizācijas veicējs nogabala aprakstā saglabā (ja nepieciešams, to precizējot) šādu informāciju:

23.1. par valsts aizsargājamiem kultūras pieminekļiem, mežaparkiem, mežiem pilsētu teritorijās, vides un dabas resursu aizsargjoslām, bioloģiski nozīmīgiem meža struktūras elementiem – mežaudzēm ezeru salās, mežaudzēm purvu salās, meža puduriem, mežaudzēm ūdensteču un ūdenstilpju palienēs, ģeoloģiskiem un ģeomorfoloģiskiem veidojumiem (gravām, kritenēm, noslīdeņiem, iežu atsegumiem), avotiem, avoksnājiem un bioloģiski vērtīgām mežaudzēm (īpaši aizsargājamiem meža iecirkņiem);

23.2. gadu, kad atjaunotā vai ieaudzētā mežaudze atzīta par atjaunotu vai ieaudzētu;

23.3. mežaudzes izcelšanās veidu (dabiski, sējot vai stādot);

23.4. par atzarošanas izpildi.

24. Valsts meža dienests iestādes tīmekļvietnē www.vmd.gov.lv publicē meža inventarizācijas datu sagatavošanas nosacījumus (klasifikatorus, struktūras, formātus), eksportējamo datņu struktūru un ar Zemkopības ministriju saskaņotu kārtību un algoritmus mežaudzes sekundāro parametru aprēķināšanai un ikgadējai aktualizācijai.

(MK 09.08.2022. noteikumu Nr. 500 redakcijā)

25. Pēc meža inventarizācijas pabeigšanas meža inventarizācijas veicējs sagatavo un nodod meža īpašniekam vai tiesiskajam valdītājam:

25.1. (svītrots ar MK 09.08.2022. noteikumiem Nr. 500)

25.2. nogabalu raksturojošos rādītājus:

25.2.1. atbilstoši šo noteikumu 6. pielikumam (šo informāciju var nesagatavot, ja meža īpašnieks vai tiesiskais valdītājs par to, ka viņam tā nav nepieciešama, ir informējis meža inventarizācijas veicēju);

25.2.2. atbilstoši šo noteikumu 24. punktā minētajiem klasifikatoriem, struktūrai un formātiem;

25.3. meža zemes plānu atbilstoši šo noteikumu 21. punktam;

25.4. paziņojumu par zemes lietošanas veida izmaiņām (7. pielikums), ja meža inventarizācijas veicējs konstatē, ka zemes lietošanas veida "mežs" faktiskā platība inventarizējamā zemes vienībā vairāk nekā par 10 procentiem atšķiras no Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā reģistrētajiem datiem. Paziņojumā zemes lietošanas veida "mežs" platību aprēķina, izmantojot Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas kadastra teksta datos norādīto zemes vienības kopējo platību. Informāciju par zemes lietošanas veida "mežs" platības izmaiņām meža inventarizācijas veicējs iekļauj arī šo noteikumu 25.2.2. apakšpunktā minētajā datnē.

(Grozīts ar MK 09.08.2022. noteikumiem Nr. 500)

26. Meža inventarizācijas veicējs šo noteikumu 25.2.2. un 25.3. apakšpunktā minēto informāciju iesniedz tiešsaistē Meža valsts reģistrā. Valsts meža dienests saņemto informāciju izskata pēc tam, kad no meža īpašnieka vai tiesiskā valdītāja saņemts iesniegums meža inventarizācijas datu reģistrēšanai.

(MK 09.08.2022. noteikumu Nr. 500 redakcijā)

27. Sešu mēnešu laikā no inventarizācijas lietas sagatavošanas datuma meža īpašnieks vai tiesiskais valdītājs iesniedz Valsts meža dienestā iesniegumu meža inventarizācijas datu reģistrēšanai vai izdara atzīmi tiešsaistē Meža valsts reģistrā.

(MK 09.08.2022. noteikumu Nr. 500 redakcijā)

27.1 Iesniegumā meža inventarizācijas datu reģistrēšanai norāda šādu informāciju:

27.11. iesnieguma iesniedzēja vārdu, uzvārdu, personas kodu vai nacionālās identifikācijas numuru un deklarētās dzīvesvietas adresi (fiziskai personai) vai nosaukumu, adresi un reģistrācijas numuru (juridiskai personai) un elektroniskā pasta adresi;

27.12. pilnvarotās personas vārdu, uzvārdu, personas kodu, deklarētās dzīvesvietas adresi, elektroniskā pasta adresi, pilnvaras numuru, izdošanas datumu un iestādi, kas izdevusi pilnvaru, ja iesnieguma iesniedzējs nav meža īpašnieks vai tiesiskais valdītājs;

27.13. īpašuma vai tiesiskā valdījuma nosaukumu un zemes vienības kadastra apzīmējumu;

27.14. apliecinājumu par to, ka zemes vienības robežas apvidū ir zināmas un zemes vienības robežzīmes un robežstigas apvidū ir ierīkotas un uzturētas atbilstoši normatīvajiem aktiem par zemes kadastrālo uzmērīšanu.

(MK 09.08.2022. noteikumu Nr. 500 redakcijā)

27.2 Meža īpašnieks vai tiesiskais valdītājs, izmantojot šim mērķim Meža valsts reģistrā izveidotu tiešsaistes pakalpojumu, var pilnvarot citu personu iesniegt iesniegumu meža inventarizācijas datu reģistrēšanai. Pilnvaras Meža valsts reģistrā reģistrē strukturētu datu veidā.

(MK 09.08.2022. noteikumu Nr. 500 redakcijā)

28. Ja nav iesniegti visi šo noteikumu 25.2.2.  un 25.3. apakšpunktā minētie dokumenti vai tie neatbilst šo noteikumu 24. punktā minētajām prasībām, vai inventarizācijas datos ir skaidri redzama tehniska kļūda, Valsts meža dienests meža īpašniekam vai tiesiskajam valdītājam un meža inventarizācijas veicējam uz e-pasta adresi, kas norādīta sertificēšanas institūcijas tīmekļvietnē publicētajā meža inventarizācijas jomā sertificēto personu reģistrā, un oficiālo elektronisko adresi, ja personai ir aktivizēts oficiālās elektroniskās adreses konts, nosūta pieprasījumu trūkstošās informācijas iesniegšanai un norāda termiņu, kas nav īsāks par 10 darbdienām. Ja Valsts meža dienests pieprasīto informāciju nesaņem norādītajā termiņā, tas pieņem lēmumu par inventarizācijas datu reģistrācijas atteikumu.

(MK 09.08.2022. noteikumu Nr. 500 redakcijā)

29. Valsts meža dienests mēneša laikā pēc tam, kad saņemts meža īpašnieka vai tiesiskā valdītāja iesniegums meža inventarizācijas datu reģistrēšanai, to izvērtē un pieņem lēmumu par meža inventarizācijas datu reģistrēšanu Meža valsts reģistrā vai par reģistrācijas atteikumu, ja iesniegtie meža inventarizācijas dati neatbilst šo noteikumu prasībām.

(MK 09.08.2022. noteikumu Nr. 500 redakcijā)

30. Atsakot meža inventarizācijas datu reģistrēšanu:

30.1. Valsts meža dienests pamato atteikuma iemeslu, norādot neatbilstības. Ja iesniegtie meža inventarizācijas dati par mežaudzes vecumu, augstumu un šķērslaukumu neatbilst situācijai dabā, mērījumus veic atbilstoši šo noteikumu 5. pielikumam;

30.2. lēmumu par meža inventarizācijas datu reģistrācijas atteikumu meža īpašniekam vai tiesiskajam valdītājam paziņo Paziņošanas likumā noteiktajā kārtībā. Ja šo noteikumu 27. punktā minēto iesniegumu iesniedz tiešsaistē Meža valsts reģistrā, lēmumu par meža inventarizācijas datu reģistrēšanas atteikumu paziņo tiešsaistē Meža valsts reģistrā, vienlaikus par to nosūtot informāciju uz Meža valsts reģistra tiešsaistes lietotāja norādīto elektroniskā pasta adresi un oficiālo elektronisko adresi, ja personai ir aktivizēts oficiālās elektroniskās adreses konts;

30.3. Valsts meža dienests informāciju par atteikumu reģistrēt meža inventarizācijas datus Meža valsts reģistrā un atteikuma pamatojumu nosūta meža inventarizācijas veicējam un tai sertifikācijas institūcijai, kura atbilstoši normatīvajiem aktiem par meža inventarizācijas veicēju sertifikāciju un sertificēto personu darbības uzraudzību meža inventarizācijas veicējam ir izsniegusi sertifikātu. Informāciju meža inventarizācijas veicējam paziņo tūlīt pēc tam, kad pieņemts lēmums par atteikumu reģistrēt meža inventarizācijas datus, bet sertifikācijas institūcijai – tad, kad lēmums kļuvis neapstrīdams.

(Grozīts ar MK 09.08.2022. noteikumiem Nr. 500)

31. Valsts meža dienesta lēmumu var apstrīdēt un pārsūdzēt Valsts meža dienesta likuma 10. pantā noteiktajā kārtībā.

32. Lēmumu par meža inventarizācijas datu reģistrēšanu Meža valsts reģistrā paziņo, to publicējot Valsts meža dienesta tīmekļvietnē www.vmd.gov.lv un norādot:

32.1. administratīvo teritoriju, kurā atrodas zemes vienība;

32.2. zemes vienību kadastra apzīmējumus;

32.3. lēmuma pieņemšanas datumu.

33. Ja meža īpašniekam vai tiesiskajam valdītājam ir šo noteikumu 49.2. apakšpunktā minētās tiesības, informāciju par pieņemto lēmumu par meža inventarizācijas reģistrēšanu Meža valsts reģistrā vai par reģistrācijas atteikumu nosūta ar tīmekļa pakalpes servisiem Meža valsts reģistrā un nodrošina informācijas pieejamību oficiālajā elektroniskajā adresē, ja saņēmējam tāda ir aktivizēta.

(MK 09.08.2022. noteikumu Nr. 500 redakcijā)

34. Meža īpašnieks vai tiesiskais valdītājs nodrošina meža inventarizāciju šādā kārtībā:

34.1. pirmreizējo meža inventarizāciju – ja Meža valsts reģistrā nav datu par mežu vai ja meža inventarizācijas informācija reģistrēta Meža valsts reģistrā pirms Meža likuma spēkā stāšanās;

34.2. ja ir bijusi pirmreizējā inventarizācija, Meža likumā noteiktā termiņā veic atkārtotu meža inventarizāciju. Termiņu skaita kalendāra gados;

34.3. pirms Meža likumā noteiktā termiņa atkārtota meža inventarizācija nepieciešama, ja:

34.3.1. tiek izgatavots jauns zemes vienības zemes robežu un situācijas plāns un zemes vienībā tiek apvienota vai sadalīta meža zeme, izņemot gadījumu, ja dati tiek aktualizēti saskaņā ar šo noteikumu 49.2. apakšpunktu  vai ja Valsts meža dienests aktualizē meža inventarizācijas datus pēc tam, kad meža zemes apvienošanu vai sadalīšanu ir ierosinājusi valsts tiešās pārvaldes iestāde sabiedrības vajadzībām;

34.3.2. pārtraukta dzīvnieku turēšana iežogotā meža platībā, kas izveidota dzīvnieku turēšanai nebrīvē atbilstoši normatīvajiem aktiem par meža apsaimniekošanu.

(MK 09.08.2022. noteikumu Nr. 500 redakcijā)

35. Ja, sadalot vai apvienojot zemes vienības, nav nepieciešama atkārtota meža inventarizācija saskaņā ar šo noteikumu 34.3. apakšpunktu, meža īpašnieka vai tiesiskā valdītāja pienākums ir informēt Valsts meža dienestu par zemes vienības kadastra apzīmējuma maiņu.

(MK 09.08.2022. noteikumu Nr. 500 redakcijā)

36. Atsevišķi no meža esošu platību, kas Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā ir reģistrēta kā mežs un atbilst Meža likumā noteiktajai meža zemes definīcijai, bet ir mazāka par 0,5 hektāriem, meža inventarizācijas veicējs inventarizē un saglabā Meža valsts reģistrā.

(MK 09.08.2022. noteikumu Nr. 500 redakcijā)

37. Ja meža inventarizācijas laikā inventarizēti tikai atsevišķi nogabali, inventarizācijas datus sagatavo atbilstoši šo noteikumu 25. punktam sadalījumā pa zemes vienībām, norādot nogabalus, kuros veikta meža inventarizācija, un šīs inventarizācijas gadu. Pārējiem nogabaliem saglabā Meža valsts reģistrā esošos datus, tostarp inventarizācijas gadu. Meža inventarizācijas datus iesniedz Valsts meža dienestā atbilstoši šo noteikumu 26. un 27. punktam.

III. Meža valsts reģistra uzturēšanas un meža inventarizācijas datu aktualizācijas kārtība

38. Meža valsts reģistra pārzinis ir Valsts meža dienests, un tas nodrošina meža apsaimniekošanu un izmantošanu un medības reglamentējošo normatīvo aktu ievērošanas uzraudzību un meža ugunsdzēsības funkcijas izpildi, uzrauga tirgus dalībniekus, kas laiž tirgū kokmateriālus un koka izstrādājumus, kā arī uzrauga tirgotājus un pārraudzības organizācijas, veicot šādus uzdevumus:

38.1. reģistrē un uztur Meža valsts reģistrā šādu informāciju:

38.1.1. šo noteikumu 25.2.2. un 25.3. apakšpunktā minētos meža inventarizācijas datus;

38.1.2. iesniegumos par plānoto mežsaimniecisko darbību sniegto informāciju;

38.1.3. pārskatos par veikto mežsaimniecisko darbību sniegto informāciju;

38.1.4. Valsts meža dienesta pārbaudēs iegūto informāciju:

38.1.4.1. ja konstatēts, ka Meža valsts reģistrā iekļauta neprecīza informācija, kas pārsniedz šo noteikumu 4. pielikuma 1. tabulā noteiktās pieļaujamās novirzes;

38.1.4.2. ja pirms lēmuma pieņemšanas par apliecinājuma izsniegšanu vai atteikumu izsniegt apliecinājumu Valsts meža dienests ir veicis mērījumus saskaņā ar šo noteikumu 5. pielikumā minēto metodiku mežaudzes augstuma, šķērslaukuma vai caurmēra precizēšanai gadījumos, kad Meža valsts reģistra dati no situācijas dabā atšķiras mazāk par šo noteikumu 4. pielikuma 1. tabulā noteikto pieļaujamo novirzi un iegūtie rezultāti ietekmē lēmuma pieņemšanu;

38.1.4.3. ja Dabas aizsardzības pārvalde ir iesniegusi iesniegumu Meža valsts reģistra datu precizēšanai;

38.1.4.4. ja meža īpašnieks vai tiesiskais valdītājs ir iesniedzis iesniegumu to Meža valsts reģistra datu precizēšanai, kuru atšķirība no situācijas apvidū pārsniedz šo noteikumu 4. pielikuma 1. tabulā noteikto pieļaujamo novirzi;

38.1.4.5. ja meža īpašnieks vai tiesiskais valdītājs ir iesniedzis iesniegumu Meža valsts reģistra datu mainīšanai ar pievienotiem mērījumiem atbilstoši šo noteikumu 5. pielikumā minētajai metodikai mežaudzes augstuma vai šķērslaukuma precizēšanai gadījumos, kad Meža valsts reģistra datu atšķirība no situācijas dabā ir mazāka par šo noteikumu 4. pielikuma 1. tabulā noteikto pieļaujamo novirzi;

38.1.5. šo noteikumu 22. un 23. punktā minēto informāciju;

38.1.6. no meža nogabaliem atsevišķi nodalītu ģeogrāfisko informāciju par:

38.1.6.1. ģenētisko resursu mežaudzēm;

38.1.6.2. sēklu ieguves plantācijām;

38.1.6.3. iežogotām meža platībām, kas tiek izveidotas dzīvnieku turēšanai un audzēšanai nebrīvē;

38.1.6.4. zinātniskās izpētes objektiem;

38.1.7. informāciju, kas reģistrējama un uzturama saskaņā ar citiem normatīvajiem aktiem meža apsaimniekošanas, meža uguns apsardzības un medību jomā;

38.2. katru gadu aktualizē meža inventarizācijas datus, izmantojot šo noteikumu 24. punktā minētos algoritmus.

38.1 Valsts meža dienests, pildot normatīvajos aktos noteiktās funkcijas, Meža valsts reģistrā apstrādā un līdz aktuālas informācijas saņemšanai uzglabā fiziskas personas datus, nodrošinot Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 27. aprīļa Regulā (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula), noteiktos fizisko personu datu aizsardzības pasākumus.

(MK 09.08.2022. noteikumu Nr. 500 redakcijā)

39. Valsts meža dienests nodrošina un uztur elektronisko vidi, kas atbalsta:

39.1. šo noteikumu 38.1. apakšpunktā minētās informācijas reģistrēšanu, apstrādi, glabāšanu, aktualizāciju un pieejamību;

39.2. automatizētu informācijas apmaiņu starp institūcijām šo noteikumu 38. punktā minēto funkciju izpildei;

39.3. piekļuvi Meža valsts reģistra aktuālajiem datiem tiešsaistē atbilstoši šo noteikumu 49. punktam.

40. Valsts meža dienests, izmantojot šo noteikumu 38.1.1. un 38.1.4. apakšpunktā minēto informāciju, aprēķina šādus nogabalu aprakstošos sekundāros rādītājus:

40.1. autoceļu platību un meliorācijas kadastrā reģistrētu grāvju platību. Šo objektu aprēķināto platību pievieno šķērsojamā nogabala informācijai sadalījumā pa meža infrastruktūras objektu veidiem – autoceļu platība nogabalā un meliorācijas kadastrā reģistrētu grāvju platība nogabalā, neiekļaujot to šķērsojamā vai piegulošā nogabala meža platībā;

40.2. nogabala platību atbilstoši meža inventarizācijas veicēja iesniegto meža zemes nogabalu izvietojumam meža zemju plānā;

40.3. šo noteikumu 4. pielikuma 1. tabulas 13. piezīmei atbilstošos rādītājus.

41. Ja, pamatojoties uz šo noteikumu 38.1.4.1., 38.1.4.2. un 38.1.4.3. apakšpunktā minētajiem pārbaužu rezultātiem, Valsts meža dienests pieņem lēmumu izdarīt izmaiņas Meža valsts reģistra datos, Valsts meža dienests lēmumu paziņo meža īpašniekam vai tiesiskajam valdītājam Paziņošanas likumā noteiktajā kārtībā. Valsts meža dienesta lēmumu var apstrīdēt un pārsūdzēt Valsts meža dienesta likuma 10. pantā noteiktajā kārtībā.

42. (Svītrots ar MK 09.08.2022. noteikumiem Nr. 500)

43. Valsts meža dienests bez maksas no Valsts zemes dienesta saņem Meža valsts reģistra uzturēšanai nepieciešamo aktuālo informāciju no Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas.

44. Ja ir mainījusies zemes lietošanas veida "mežs" platība un tā atšķiras no Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā reģistrētajiem datiem vairāk nekā par 10 procentiem, Valsts meža dienests pēc informācijas izvērtēšanas sagatavo un nosūta Valsts zemes dienestam paziņojumu par zemes lietošanas veida izmaiņām. Paziņojumā zemes lietošanas veida "mežs" platību aprēķina, izmantojot Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas kadastra teksta datos norādīto zemes vienības kopējo platību. Ja Valsts meža dienests zemes lietošanas veida "mežs" platības izmaiņas konstatē starpinventarizācijas periodā, par to informē meža īpašnieku vai tiesisko valdītāju.

(MK 09.08.2022. noteikumu Nr. 500 redakcijā)

45. Meža valsts reģistra dati ir uzglabājami un izmantojami valsts pārvaldes funkciju izpildei līdz jaunu meža inventarizācijas datu pievienošanai. Pēc tam kad ir pieņemts lēmums par meža inventarizācijas datu reģistrēšanu Meža valsts reģistrā, Valsts meža dienests Meža valsts reģistrā meža inventarizācijas datus nomaina pret aktuālo informāciju, vēsturiskos meža inventarizācijas datus saglabājot Meža valsts reģistra arhīvā. Valsts meža dienests valsts pārvaldes institūcijām valsts pārvaldes funkciju izpildei izsniedz Meža valsts reģistra datus arī tad, kad meža inventarizācija nav notikusi šo noteikumu 34.2. un 34.3. apakšpunktā noteiktajā kārtībā.

(MK 09.08.2022. noteikumu Nr. 500 redakcijā)

46. Platību no Meža valsts reģistra izslēdz, Meža valsts reģistra arhīvā saglabājot vēsturisko informāciju par īstenoto darbību, ja platību atmežo, pamatojoties uz Meža likuma 41. pantā minēto administratīvo aktu, ja iesniegts šo noteikumu 53. punktā minētais pārskats par koku ciršanas pabeigšanu (ja koku ciršana bija nepieciešama) un atlīdzināta atmežošanas kompensācija atbilstoši normatīvajiem aktiem par atmežošanas kompensācijas noteikšanas kritērijiem, aprēķināšanas un atlīdzināšanas kārtību vai Valsts meža dienests šo noteikumu 44. punktā noteiktajā kārtībā ir pieņēmis lēmumu par zemes lietošanas veida "mežs" izmaiņām gadījumos, kad konstatēta nelikumīga atmežošana vai Meža valsts reģistrā iekļauta kļūdaina informācija par meža zemi vai tās platību.

(MK 09.08.2022. noteikumu Nr. 500 redakcijā)

47. Šo noteikumu 46. punktā minēto nosacījumu nepiemēro un platību no Meža valsts reģistra neizslēdz, ja atmežošana bijusi nepieciešama derīgo izrakteņu ieguvei un derīgo izrakteņu ieguves projekts paredz, ka pēc derīgo izrakteņu ieguves pabeigšanas vietu rekultivēs, sagatavojot to mežsaimniecībai.

47.1 Pēc šo noteikumu 46. punktā minētās platības izslēgšanas no Meža valsts reģistra atlikušo meža teritoriju saglabā Meža valsts reģistrā, izņemot šo noteikumu 47.2 punktā minēto platību.

(MK 09.08.2022. noteikumu Nr. 500 redakcijā)

47.2 Ārpus pilsētām un ciemiem esošu platību, kas vietējās pašvaldības teritorijas plānojumā nav paredzēta kā apbūves zeme, no Meža valsts reģistra izslēdz, ja zemes vienība atmežota, īstenojot tādu sabiedriski nozīmīgu investīciju projektu, kuru vismaz 20 procentu apmērā no kopējām investīcijām finansē no valsts vai pašvaldību budžeta līdzekļiem vai Eiropas Savienības fondu līdzekļiem, un pēc atmežošanas atlikusī platība ir mazāka par 0,5 hektāriem, un ir saņemts meža īpašnieka vai tiesiskā valdītāja iesniegums par platības izslēgšanu no Meža valsts reģistra.

(MK 09.08.2022. noteikumu Nr. 500 redakcijā)

48. Valsts meža dienests nodrošina:

48.1. Meža valsts reģistrā ievietotās informācijas pastāvīgu glabāšanu elektroniskā veidā, kā arī iespēju iegūt informāciju par notikušajām izmaiņām un izdarītajiem grozījumiem;

48.2. (svītrots ar MK 09.08.2022. noteikumiem Nr. 500)

49. Valsts meža dienests nodrošina šādu piekļuvi Meža valsts reģistra aktuālajiem datiem tiešsaistē:

49.1. informācijas un dokumentu iesniegšanu un saņemšanu tiešsaistē Meža valsts reģistrā, bet meža inventarizācijas veicējam – piekļuvi šajos noteikumos paredzēto darbību īstenošanai nepieciešamiem datiem, izmantojot Valsts reģionālās attīstības aģentūras pārziņā esošā valsts informācijas sistēmu savietotāja Vienotās pieteikšanās moduļa autentifikācijas risinājumu;

49.2. Meža valsts reģistra datu lietošanas tiesības ar tīmekļa pakalpes servisiem Meža valsts reģistrā – informācijas iesniegšanu un saņemšanu, tostarp Meža valsts reģistra datu precizēšanu, mainot nogabala numuru, platību un konfigurāciju un sadalot nogabalus saimnieciskās darbības vai zemes vienību sadalīšanas vai apvienošanas dēļ, atbilstoši šo noteikumu 24. punktā  minētajiem klasifikatoriem, struktūrai un formātiem, izmantojot Valsts meža dienesta izsniegtos lietotāja autentifikācijas līdzekļus.

(MK 09.08.2022. noteikumu Nr. 500 redakcijā)

III1. Meža inventarizācijas datu publiskošana

(Nodaļa MK 09.08.2022. noteikumu Nr. 500 redakcijā)

49.1 Valsts meža dienests katru gadu līdz 1. aprīlim publisko Meža valsts reģistrā aktualizētos šo noteikumu 25.3. apakšpunktā un 38. punktā minētos meža inventarizācijas datus atbilstoši šo noteikumu 9. pielikumam.

(MK 09.08.2022. noteikumu Nr. 500 redakcijā)

49.2 Valsts meža dienests meža inventarizācijas teksta datus shp formātā publisko atvērto datu portālā data.gov.lv.

(MK 09.08.2022. noteikumu Nr. 500 redakcijā)

49.3 Ja meža inventarizācijas dati atbilst Informācijas atklātības likumā noteiktajai ierobežotas pieejamības informācijai vai Komercnoslēpuma aizsardzības likuma 2. pantā  noteiktajiem komercnoslēpuma kritērijiem, meža īpašnieks vai tiesiskais valdītājs meža inventarizācijas datu publiskošanu ierobežo šādā kārtībā:

49.31. iesniedz Valsts meža dienestā iesniegumu par meža inventarizācijas datu publiskošanas ierobežošanu;

49.32. iesniegumā norāda iesnieguma iesniedzēja vārdu, uzvārdu, personas kodu vai nacionālās identifikācijas numuru un deklarētās dzīvesvietas adresi (fiziskai personai) vai nosaukumu, adresi un reģistrācijas numuru (juridiskai personai) un elektroniskā pasta adresi, kā arī meža inventarizācijas datu publiskošanas ierobežojuma pamatojumu un ierobežojuma periodu.

(MK 09.08.2022. noteikumu Nr. 500 redakcijā)

IV. Meža īpašnieka vai tiesiskā valdītāja sniedzamā informācija un šīs informācijas sniegšanas kārtība Valsts meža dienestam

50. Meža īpašnieks vai tiesiskais valdītājs Valsts meža dienestā iesniedz pārskatus par veiktu mežsaimniecisko darbību, norādot šādu vispārīgu informāciju:

50.1. iesniedzēja vārdu, uzvārdu, personas kodu un deklarētās dzīvesvietas adresi (fiziskai personai) vai nosaukumu, reģistrācijas numuru un juridisko adresi (juridiskai personai);

50.2. ja iesniedzējs nav meža īpašnieks vai tiesiskais valdītājs, – pilnvarotās personas vārdu, uzvārdu, personas kodu, pilnvaras numuru, izdošanas datumu un iestādi, kas izdevusi pilnvaru;

50.3. īpašuma vai tiesiskā valdījuma nosaukumu un zemes vienības kadastra apzīmējumu.

51. Pārskatus par veikto mežsaimniecisko darbību Valsts meža dienestā var iesniegt:

51.1. klātienē;

51.2. nosūtot pa pastu;

51.3. elektroniska dokumenta formā atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu;

51.4. tiešsaistē Meža valsts reģistrā.

(Grozīts ar MK 09.08.2022. noteikumiem Nr. 500)

52. Ja pārskatā minētā informācija atbilst šo noteikumu 50., 53., 56., 57. un 58. punkta un mežsaimniecisko darbību reglamentējošo normatīvo aktu prasībām vai situācijai dabā, Valsts meža dienests to pievieno Meža valsts reģistram, neizdodot administratīvo aktu. Valsts meža dienests lēmumu par atteikšanos pievienot pārskatā minēto informāciju Meža valsts reģistram pieņem mēneša laikā no pārskata saņemšanas dienas, ja pārskatā norādītā informācija neatbilst šo noteikumu 50., 53., 56., 57. un 58. punkta un mežsaimniecisko darbību reglamentējošo normatīvo aktu prasībām vai situācijai dabā. Lēmumu paziņo Paziņošanas likumā noteiktajā kārtībā. Ja meža īpašnieks vai tiesiskais valdītājs pārskatu iesniedz tiešsaistē Meža valsts reģistrā, lēmumu paziņo tiešsaistē Meža valsts reģistrā, par to nosūtot informāciju arī uz Meža valsts reģistra tiešsaistes lietotāja norādīto elektroniskā pasta adresi un oficiālo elektronisko adresi, ja personai ir aktivizēts oficiālās elektroniskās adreses konts. Valsts meža dienesta lēmumu var apstrīdēt un pārsūdzēt Valsts meža dienesta likuma 10. pantā noteiktajā kārtībā.

(MK 09.08.2022. noteikumu Nr. 500 redakcijā)

53. Pārskatā par koku ciršanu, ja koki cirsti mežā, papildus šo noteikumu 50. punktā noteiktajām ziņām norāda šādu informāciju:

53.1. ja koki cirsti saskaņā ar apliecinājumu – kvartāla numuru, nogabala numuru, cirsmas numuru, faktisko cirtes izpildes veidu, faktiski izcirsto platību (ha), faktiski izcirsto koksnes apjomu (m3) un apjoma noteikšanas veidu (augošu koku uzmērīšana, sagatavotu kokmateriālu uzmērīšana vai izcirstā apjoma norāde pēc inventarizācijas datiem), cirtes izpildes statusu (pabeigta vai tiek turpināta) un apliecinājuma numuru;

53.2. ja koki cirsti bez apliecinājuma un iegūti kokmateriāli tālākai realizācijai vai pašpatēriņam iegūto kokmateriālu apjoms ir lielāks par 10 kubikmetriem:

53.2.1. cērtot kokus saskaņā ar Meža likuma 12. panta pirmās daļas 1. un 2. punktu, – kvartāla numuru, nogabala numuru, faktisko cirtes izpildes veidu, faktiski izcirsto platību (ha), faktiski izcirsto koksnes apjomu (m3) un apjoma noteikšanas veidu (augošu koku uzmērīšana, sagatavotu kokmateriālu uzmērīšana vai izcirstā apjoma norāde pēc inventarizācijas datiem);

53.2.2. cērtot sausos un vēja gāztos kokus saskaņā ar Meža likuma 12. panta pirmās daļas 3., 4. un 5. punktu, – kvartāla numuru, nogabala numuru, nocirsto koku dominējošo (pēc krājas) sugu un izcirsto koksnes apjomu (m3);

53.2.3. cērtot kokus elektrisko tīklu gaisvadu līniju aizsargjoslās ārpus gaisvadu elektrolīniju trasēm Aizsargjoslu likuma 61. panta 10.1 daļas 4. punktā noteiktajā kārtībā, – kvartāla numuru, nogabala numuru, nocirsto koku dominējošo (pēc krājas) sugu un izcirsto koksnes apjomu (m3), kā arī platību (ha), ja mežaudzes šķērslaukums samazināts zem kritiskā šķērslaukuma;

53.2.4. plantāciju mežā normatīvajos aktos par meža atjaunošanu, meža ieaudzēšanu un plantāciju mežiem noteiktajā kārtībā – kvartāla numuru, nogabala numuru, izcirsto koksnes apjomu (m3), platību (ha), pievienojot meža zemes plāna kopiju ar tajā attēlotu izcirsto platību, ja plantāciju mežs cirsts daļā nogabala.

54. Pārskatā par koku ciršanu, ja koki cirsti purvā, laucē, pārplūstošā klajumā vai meža infrastruktūras objektā normatīvajos aktos par koku ciršanu ārpus meža noteiktajā kārtībā, papildus šo noteikumu 50. punktā noteiktajām ziņām norāda kvartāla numuru, nogabala numuru, nocirsto koku dominējošo (pēc krājas) sugu un izcirsto koksnes apjomu (m3).

55. Lai kontroles institūcijām apliecinātu mežā nocirstās koksnes izcelsmi, meža īpašnieks vai tiesiskais valdītājs var aizpildīt nocirstās koksnes izcelsmes apliecinājumu (8. pielikums) vai sagatavot brīvas formas apliecinājumu, kurā iekļauj šo noteikumu 8. pielikumā minēto informāciju, ja apliecinājums koku ciršanai nav bijis nepieciešams.

(MK 09.08.2022. noteikumu Nr. 500 redakcijā)

56. Pārskatā par jaunaudžu kopšanu papildus šo noteikumu 50. punktā noteiktajām ziņām par mežaudzi pēc tās kopšanas norāda kvartāla numuru, nogabala numuru, valdošo koku sugu, vidējo koku augstumu (koku augstuma gradāciju – līdz 1,9 metriem, no 2,0 līdz 10,0 metriem vai virs 10,0 metriem), vidējo koku skaitu (atzīmi par koku skaita atbilstību normatīvajos aktos par meža atjaunošanu, meža ieaudzēšanu un plantāciju mežiem noteiktajām prasībām), izkopto platību (ha), atzaroto platību (ha) un atzaroto koku sugu, ja koki atzaroti. Ja iegūta koksne tālākai izmantošanai, norāda pārskatā par koku ciršanu noteikto informāciju. Vidējo koku augstumu nenorāda lapu kokiem, kas nav vecāki par 10 gadiem, un skuju kokiem, kas nav vecāki par 20 gadiem.

57. Pārskatā par meža atjaunošanu papildus šo noteikumu 50. punktā noteiktajām ziņām norāda kvartāla numuru, nogabala numuru, atjaunoto platību (ha), valdošo koku sugu, vidējo koku augstumu (koku augstuma gradāciju – līdz 1,9 metriem vai no 2,0 līdz 10,0 metriem), vidējo koku skaitu (atzīmi par koku skaita atbilstību normatīvajos aktos par meža atjaunošanu, meža ieaudzēšanu un plantāciju mežiem noteiktajām prasībām) un galveno atjaunošanas veidu (sējot, stādot vai dabiski atjaunojot). Papildus var norādīt koku vecumu (dabiski atjaunotām platībām). Vidējo koku augstumu nenorāda lapu kokiem, kas nav vecāki par 10 gadiem, un skuju kokiem, kas nav vecāki par 20 gadiem. Par sējot vai stādot atjaunotu mežu papildus norāda:

57.1. meža reproduktīvā materiāla ieguves avota nosaukumu, reģistrācijas numuru un saskaņojuma datumu meža reproduktīvā materiāla ieguvei, ja atjaunošanā izmantots pašiegūts vai no pašiegūtā izaudzēts (līdz 10 000 gabaliem gadā) meža reproduktīvais materiāls;

57.2. meža reproduktīvā materiāla izcelsmes sertifikāta numuru, ja atjaunošanā izmantots sertificēts materiāls, tostarp pašizaudzēts no sertificēta materiāla;

57.3. meža reproduktīvā materiāla izcelsmes sertifikāta vai cita ražotājvalsts oficiālās iestādes izsniegta izcelsmi apliecinoša dokumenta numuru un izdošanas datumu, ja meža reproduktīvā materiāla ieguves avots ir reģistrēts citā valstī un reproduktīvā materiāla ievešanai ir saņemta ievešanas atļauja (no trešajām valstīm) vai ir izsniegts atzinums par tā piemērotību meža atjaunošanai Latvijā (citās Eiropas Savienības dalībvalstīs reģistrētajiem ieguves avotiem).

58. Pārskatā par meža ieaudzēšanu papildus šo noteikumu 50. punktā noteiktajām ziņām norāda ieaudzēto platību (ha), valdošo koku sugu, koku vecumu (dabiski ieaugušām platībām), vidējo koku augstumu (koku augstuma gradāciju – līdz 1,9 metriem vai no 2,0 līdz 10,0 metriem), vidējo koku skaitu (atzīmi par koku skaita atbilstību normatīvajos aktos par meža atjaunošanu, meža ieaudzēšanu un plantāciju mežiem noteiktajām prasībām), galveno ieaudzēšanas veidu (sējot, stādot vai dabiski ieaudzējot) un atzīmi par plantāciju mežu, kā arī pievieno zemes robežu plāna vai situācijas plāna kopiju ar atzīmētu ieaudzēto platību. Ja mežs ieaudzēts meliorētās platībās, norāda valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi" izdoto tehnisko noteikumu numuru un izdošanas datumu. Par sējot vai stādot ieaudzētu mežu papildus norāda:

58.1. meža reproduktīvā materiāla ieguves avota nosaukumu, reģistrācijas numuru un saskaņojuma datumu meža reproduktīvā materiāla ieguvei, ja ieaudzēšanā izmantots pašiegūts vai no pašiegūtā izaudzēts (līdz 10 000 gabaliem gadā) meža reproduktīvais materiāls;

58.2. meža reproduktīvā materiāla izcelsmes sertifikāta numuru, ja atjaunošanā izmantots sertificēts materiāls, tostarp pašizaudzēts no sertificēta materiāla;

58.3. meža reproduktīvā materiāla izcelsmes sertifikāta vai cita ražotājvalsts oficiālās iestādes izsniegta izcelsmi apliecinoša dokumenta numuru un izdošanas datumu, ja meža reproduktīvā materiāla ieguves avots ir reģistrēts citā valstī un reproduktīvā materiāla ievešanai ir saņemta ievešanas atļauja (no trešajām valstīm) vai ir izsniegts atzinums par tā piemērotību meža ieaudzēšanai Latvijā (citās Eiropas Savienības dalībvalstīs reģistrētajiem ieguves avotiem).

59. Šo noteikumu 58. punktā minēto pārskatu iesniedz par tādas mežaudzes ieaudzēšanu, kuras augstums nepārsniedz 10 metru, un pārskatā minēto informāciju pielīdzina ieaudzētas mežaudzes inventarizācijas datiem.

60. Ja mežs atjaunots vai ieaudzēts sējot vai stādot un atjaunošanā vai ieaudzēšanā izmantots sertificēts vai citas valsts reģistrēta ieguves avota materiāls, pārskatam par meža atjaunošanu un pārskatam par meža ieaudzēšanu pievieno meža reproduktīvā materiāla iegādi apliecinošu dokumentu kopijas. Iegādi apliecinošus dokumentus neuzrāda, ja sertificētais materiāls ir pašizaudzēts.

61. Ja nogabalu raksturojošie rādītāji dabā atbilst normatīvajos aktos par meža atjaunošanu, meža ieaudzēšanu un plantāciju mežiem noteiktajiem atjaunošanas kritērijiem, meža inventarizācijas datus pielīdzina pārskatā par meža atjaunošanu norādāmajai informācijai, bet šo noteikumu 60. punktā minētajā gadījumā pievieno arī meža reproduktīvā materiāla iegādi apliecinošu dokumentu kopijas.

62. Ja mežaudze ieaudzēta sējot vai stādot, bet nav reģistrēta Meža valsts reģistrā un nogabalu raksturojošie rādītāji dabā atbilst normatīvajos aktos par meža atjaunošanu, meža ieaudzēšanu un plantāciju mežiem noteiktajiem ieaudzētas mežaudzes vai plantāciju meža ieaudzēšanas kritērijiem un prasībām, kā arī ja meža ieaudzēšana nav pretrunā ar meliorācijas sistēmu ekspluatāciju un uzturēšanu regulējošajiem normatīvajiem aktiem, meža inventarizācijas dati pielīdzināmi pārskatā par meža ieaudzēšanu norādāmajai informācijai.

63. Ja mežaudze ieaudzēta dabiski, bet nav reģistrēta Meža valsts reģistrā, meža inventarizācijas dati pielīdzināmi pārskatā par meža ieaudzēšanu norādāmajai informācijai.

V. Noslēguma jautājumi

64. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2013. gada 12. februāra noteikumus Nr. 88 "Meža inventarizācijas un Meža valsts reģistra informācijas aprites noteikumi" (Latvijas Vēstnesis, 2013, 45., 189., 228. nr.).

65. Ja meža zemes lietošanas veids mainīts saskaņā ar normatīvajiem aktiem par meža zemes transformāciju, bet nekustamā īpašuma objektu raksturojošie dati (zemes lietošanas veids) Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā nav aktualizēti, Valsts meža dienests, pamatojoties uz Ministru kabineta 2004. gada 28. septembra noteikumos Nr. 806 "Meža zemes transformācijas noteikumi" minētajā kārtībā sastādītu administratīvo aktu par transformējamās meža zemes atbilstību transformācijas atļaujā norādītajam zemes lietošanas veidam, attiecīgo platību no Meža valsts reģistra izslēdz un nosūta Valsts zemes dienestam paziņojumu par zemes lietošanas veida izmaiņām (7. pielikums), par šo darbību informējot meža īpašnieku vai tiesisko valdītāju.

66. Meža inventarizācijas lietas, kas sagatavotas pirms šo noteikumu spēkā stāšanās dienas, ir derīgas iesniegšanai Valsts meža dienestā sešus mēnešus pēc šo noteikumu spēkā stāšanās dienas.

Ministru prezidents Māris Kučinskis

Zemkopības ministrs Jānis Dūklavs
1. pielikums
Ministru kabineta
2016. gada 21. jūnija
noteikumiem Nr. 384
Iesniegums meža inventarizācijas datu reģistrēšanai Meža valsts reģistrā

(Pielikums svītrots ar MK 09.08.2022. noteikumiem Nr. 500)

2. pielikums
Ministru kabineta
2016. gada 21. jūnija
noteikumiem Nr. 384

(Pielikums MK 09.08.2022. noteikumu Nr. 500 redakcijā)

Meža zemes veidi meža apsaimniekošanā un to atbilstība zemes lietošanas veidam

 

Nr.
p. k.

 

 

Meža zemes grupa

 

 

Kods

 

 

Meža zemes veids meža apsaimniekošanā

 

 

Zemes lietošanas veids

 

 

Kartes objekts

 

1.
Mežs
1.1.
Mežs
10
mežaudze
mežs
poligons
1.2.
Mežs
12
iznīkusi mežaudze1
mežs
poligons
1.3.
Mežs
14
izcirtums
mežs
poligons
1.4.
Mežs
16
sēklu ieguves plantācija
mežs
poligons
2.
Purvs
2.1.
Purvs
21
sūnu purvs2
purvs
poligons
2.2.
Purvs
22
zāļu purvs3
purvs
poligons
2.3.
Purvs
23
pārejas purvs4
purvs
poligons
3.
Lauce
3.1.
Lauce
31
meža lauce5
pārējā zeme
poligons
3.2.
Lauce
32
meža dzīvnieku barošanas lauce6
pārējā zeme
poligons
3.3.
Lauce
33
virsājs7
pārējā zeme
poligons
3.4.
Lauce
34
smiltājs8
pārējā zeme
poligons
4.
Pārplūstošs klajums
4.1.
Pārplūstošs klajums
41
pārplūstošs klajums9
pārējā zeme
poligons
4.2.
Pārplūstošs klajums
42
bebru applūdinājums10
pārējā zeme
poligons
5.
Meža zeme, uz kuras atrodas meža infrastruktūras objekti
5.1.
Autoceļš
51
Autoceļš11
zeme zem ceļiem
līnija
5.2.
Stiga, dabiska brauktuve
5.2.1.
Stiga, dabiska brauktuve
521
kvartālstiga12
mežs
līnija
5.2.2.
Stiga, dabiska brauktuve
522
mineralizēta josla
mežs
līnija
5.2.3.
Stiga, dabiska brauktuve
523
dabiska brauktuve
mežs
līnija
5.3.
Meža meliorācijas objekti13
5.3.1.
Meža meliorācijas objekti
531
meliorācijas kadastrā nereģistrēts grāvis
mežs
līnija
5.3.2.
Meža meliorācijas objekti
532
meliorācijas kadastrā reģistrēts grāvis
zeme zem ūdeņiem
līnija
5.4.
Citi meža infrastruktūras objekti
5.4.1.
Meža infrastruktūras objekti
542
rekultivācijas zeme14
pārējā zeme
poligons
5.4.2.
Meža infrastruktūras objekti
543
kokmateriālu krautuves vieta15
mežs
poligons
5.4.3.
Meža infrastruktūras objekti
544
rekreācijas platība16
mežs
poligons

 

Piezīmes.

1 Iznīkusi mežaudze – mežaudze, kuras šķērslaukums biotisku, abiotisku vai antropogēnas izcelsmes faktoru ietekmē samazinājies zem kritiskā šķērslaukuma vērtības un kuras turpmāka apmierinoša attīstība nav iespējama.

2 Sūnu purvs – purva ekosistēma, kas minerālvielas un ūdeni saņem galvenokārt no atmosfēras nokrišņiem. Zemsedzē dominē dažādas sfagnu (Sphagnaceae) dzimtas sugas.

3 Zāļu purvs – purva ekosistēma, kas minerālvielas un ūdeni saņem galvenokārt no gruntsūdeņiem. Zemsedzē dominē dažādas grīšļu (Cyperaceae) dzimtas sugas.

4 Pārejas purvs – purva ekosistēma, kas minerālvielas un ūdeni saņem gan no gruntsūdeņiem, gan no atmosfēras nokrišņiem. Zemsedzē dominē dažādas grīšļu un sfagnu dzimtu sugas.

5 Meža lauce – mežā dabisku faktoru ietekmē izveidojusies atklāta platība, kuras veģetācijā dominē lakstaugi un sīkkrūmi.

6 Meža dzīvnieku barošanas lauce – mežā dabisku faktoru ietekmē izveidojusies atklāta platība, kura tiek apstrādāta, lai audzētu lauksaimniecisko produkciju meža dzīvnieku piebarošanai.

7 Virsājs – mežā ietilpstoša atklāta platība, kuras veģetācijā dominē virši (Ericaceae).

8 Smiltājs – mežā ietilpstoša atklāta platība ar neizteiktu augsnes organiskās daļas slāni un veģetāciju, nepietiekamu mitruma un barības vielu daudzumu.

9 Pārplūstošs klajums – platība, kurā, atkārtoti veidojoties paaugstinātam virsūdeņu līmenim, nav iespējama mežaudzes attīstība.

10 Bebru applūdinājums – meža zeme, kura bebru (Castor fiber) darbības dēļ ir pārplūdusi un kurā nav iespējama mežaudzes attīstība.

11Autoceļa platumu nosaka, ietverot ceļa zemes nodalījuma joslas platību.

12 Kvartālstiga – no apauguma attīrīta stiga (ne platāka par pieciem metriem), kas norāda meža kvartālu ārējo robežu.

13 Meliorācijas kadastrā reģistrētu grāvju un regulētu ūdensteču platībā ietver to uzturēšanai nepieciešamo zemes platību (atbērtni un bermu).

14 Rekultivācijas zeme – platība, kurā īstenots vai saskaņā ar normatīvajiem aktiem par atmežošanas kompensāciju noteikšanu tiks īstenots melioratīvu, kultūrtehnisku vai agrotehnisku pasākumu komplekss degradētas augšņu segas atjaunošanai, lai novērstu saimnieciskās darbības dēļ radušos bojājumus un padarītu to derīgu izmantošanai mežsaimniecībā vai citām vajadzībām.

15 Kokmateriālu krautuves vieta – ilglaicīgai lietošanai pie ceļa ierīkota kokmateriālu pagaidu uzglabāšanas vieta.

16 Rekreācijas platība – atpūtas vieta mežā, kuras platība pārsniedz 0,1 ha, cietā seguma takas.

3. pielikums
Ministru kabineta
2016. gada 21. jūnija
noteikumiem Nr. 384

(Pielikums MK 09.08.2022. noteikumu Nr. 500 redakcijā)

Meža sadalīšana nogabalos

I. Parametri meža sadalīšanai nogabalos

1. tabula

Nr.

p. k.

Parametrs

Nosacījumi

1.Konkrēti meža apsaimniekošanas ierobežojumi

Daļai platības normatīvajos aktos noteikti apsaimniekošanas ierobežojumi, izņemot:

a) par 20 metriem šaurākas vides un dabas resursu aizsardzības aizsargjoslas;

b) bioloģiski nozīmīgus meža struktūras elementus, kuru platība ir mazāka par 0,1 hektāru;

c) īpaši aizsargājamo dabas teritoriju ārējās un zonējumu robežas;

d) mikroliegumu robežas un mikroliegumu buferzonu robežas

2.Mežaudzes sastāvs

Atšķirīga valdošā koku suga mežaudzē.

Valdošās koku sugas īpatsvars mežaudzē atšķiras vairāk nekā par 20 %:

a) no krājas, ja valdošās koku sugas koku vidējais augstums1 Hvid. > 12 m vai vidējais caurmērs2 Dvid. > 10 cm;

b) no koku skaita, ja valdošās koku sugas koku vidējais augstums1 Hvid. < 12 m vai vidējais caurmērs2 D vid. < 10 cm.

Pārējo koku sugu īpatsvars atšķiras vairāk nekā par 30 %

3.Mežaudzes vecumsMežaudzes valdošās koku sugas vidējais vecums atšķiras parastajai priedei, parastajai eglei, lapeglei, parastajam ozolam, parastajam osim, vīksnai, gobai, parastajai kļavai, dižskābardim, skābardim, duglāzijai, balteglei, valriekstam, zirgkastaņai, citām priedēm, citām eglēm, citiem ozoliem, citām kļavām un citiem ošiem vairāk nekā par 20 gadiem, apsei, bērzam, melnalksnim, parastajai liepai, citām liepām, saldajam ķirsim, mežābelei, meža bumbierei, papelei – vairāk nekā par 10 gadiem, bet baltalksnim, vītolam, pīlādzim – vairāk nekā par pieciem gadiem
4.Meža tipsKlasificējams kā dažāds
5.Valdošās koku sugas bonitāte3Klasificējama kā dažāda
6.Mežaudzes biezība4Faktiskā un normālā šķērslaukuma5 vai faktiskā un normālā koku skaita6 attiecību starpība pārsniedz 2/10
 

Piezīmes.

1 Hvid. – mežaudzes valdošās koku sugas koku vidējais augstums.

2 Dvid. – mežaudzes valdošās koku sugas koku vidējais caurmērs.

3 Bonitāte – mežaudzes ražību raksturojošs rādītājs, ko nosaka atkarībā no valdošās koku sugas koku augstuma noteiktā vecumā.

4 Mežaudzes biezība – faktiskā koku skaita attiecība pret normālo koku skaitu vai faktiskā šķērslaukuma attiecība pret normālo šķērslaukumu.

5 Normālais šķērslaukums (m2/ha) – šķērslaukuma skaitliskā vērtība pilnas biezības (biezība 1,0) mežaudzēs.

6 Normālais koku skaits (gab./ha) – koku skaita skaitliskā vērtība pilnas biezības (biezība 1,0) mežaudzēs.

 

II. Mežaudzes normālais šķērslaukums atkarībā no valdošās koku sugas koku vidējā augstuma (m2/ha)

2. tabula

Nr.
p. k.

Vidējais augstums (m)

Valdošā koku suga

priede

egle un citi skuju koki, izņemot priedi

bērzs, liepa

apse, melnalksnis, baltalksnis, pīlādzis un citi šajā tabulā neminēti lapu koki

ozols, vīksna, goba, kļava, dižskābardis, skābardis

osis

1.

10

27

22

16

19

18

13

2.

11

28

23

17

20

19

15

3.

12

29

25

18

21

20

16

4.

13

30

26

19

23

21

18

5.

14

31

27

20

24

22

19

6.

15

32

28

21

25

23

20

7.

16

32

29

22

26

24

21

8.

17

33

30

23

27

25

22

9.

18

33

31

24

28

26

23

10.

19

34

32

25

29

27

24

11.

20

34

33

26

30

28

24

12.

21

35

34

27

31

29

25

13.

22

35

35

28

32

30

25

14.

23

36

36

28

34

31

26

15.

24

36

37

29

35

32

26

16.

25

36

38

30

36

33

27

17.

26

37

39

31

37

34

27

18.

27

37

40

32

38

35

28

19.

28

37

41

32

39

35

28

20.

29

38

41

33

40

36

28

21.

30

38

42

34

41

37

29

22.

31

38

43

35

42

38

23.

32

38

44

35

42

38

24.

33

38

45

36

43

39

25.

34

39

46

37

44

39

26.

35

39

47

38

45

40

 

III. Mežaudzes koku normālais skaits atkarībā no valdošās koku sugas koku vidējā augstuma (gab./ha)

3. tabula

Nr.
p. k.

Koku vidējais augstums (m)

Valdošā koku suga

priede

egle un citi skuju koki, izņemot priedi

bērzs, liepa

apse, melnalksnis, baltalksnis, pīlādzis un citi šajā tabulā neminēti lapu koki

ozols, vīksna, goba, kļava, dižskābardis, skābardis

1.

līdz 6

4000

3200

3200

3200

2000

2.

7

3800

3200

3200

3000

2000

3.

8

3600

3000

3000

2800

1800

4.

9

3400

3000

3000

2600

1800

5.

10

3000

3000

3000

2400

1600

6.

11

2800

2800

2600

2200

1600

7.

12

2600

2800

2400

2000

1600

 

IV. Mežaudzes valdošās koku sugas bonitāte atkarībā no valdošās koku sugas koku vidējā augstuma un vecuma (mežaudzēs, kurās valdošā koku suga ir priede, egle vai citi skuju koki, ozols, osis, vīksna, goba, kļava, dižskābardis un skābardis)

4. tabula

Nr.
p. k.

Vecums (gadi)

Bonitāte

Ia

I

II

III

IV

V

Va

Augstums (m)

1.21109–876–54–32–10
2.221110–98–76–54–321
3.231110–98–765–43–21
4.241211–109–87–65–43–21
5.251211–109–87–65–43–21
6.261312–1110–98–76–43–21
7.271312–1110–98–76–54–32
8.281312–1110–98–76–54–32
9.291413–1211–109–76–54–32
10.301413–1211–109–87–65–32
11.311514–1312–109–87–65–43
12.321514–1312–1110–87–65–43
13.331615–1312–1110–98–65–43
14.341615–1413–1110–98–76–43
15.351615–1413–1211–98–76–43
16.361716–1413–1211–98–76–54
17.371716–1514–1211–109–76–54
18.381817–1514–1211–109–76–54
19.391817–1514–1312–109–87–54
20.401817–1615–1312–109–87–54
21.411918–1615–1312–1110–87–54
22.421918–1615–1413–1110–87–65
23.431918–1716–1413–1110–98–65
24.442019–1716–1413–1110–98–65
25.452019–1716–1413–1211–98–65
26.462019–1817–1514–1211–98–65
27.472120–1817–1514–1211–98–76
28.482120–1817–1514–1211–109–76
29.492120–1817–1514–1312–109–76
30.502221–1918–1615–1312–109–76
31.512221–1918–1615–1312–109–76
32.522221–1918–1615–1312–109–76
33.532221–1918–1615–1312–109–76
34.542322–2019–1716–1413–1110–87
35.552322–2019–1716–1413–1110–87
36.562322–2019–1716–1413–1110–87
37.572322–2019–1716–1413–1110–87
38.582423–2120–1716–1413–1110–87
39.592423–2120–1817–1514–1110–87
40.602423–2120–1817–1514–1211–87
41.612423–2120–1817–1514–1211–98
42.622524–2120–1817–1514–1211–98
43.632524–2221–1817–1514–1211–98
44.642524–2221–1918–1514–1211–98
45.652524–2221–1918–1615–1211–98
46.662625–2221–1918–1615–1211–98
47.672625–2221–1918–1615–1312–98
48.682625–2322–1918–1615–1312–98
49.692625–2322–2019–1615–1312–109
50.702625–2322–2019–1615–1312–109
51.712726–2322–2019–1716–1312–109
52.722726–2322–2019–1716–1312–109
53.732726–2423–2019–1716–1312–109
54.742726–2423–2019–1716–1413–109
55.752726–2423–2120–1716–1413–109
56.762827–2423–2120–1716–1413–109
57.772827–2423–2120–1716–1413–109
58.782827–2423–2120–1716–1413–109
59.792827–2524–2120–1817–1413–1110
60.802827–2524–2120–1817–1413–1110
61.812827–2524–2120–1817–1413–1110
62.822928–2524–2221–1817–1413–1110
63.832928–2524–2221–1817–1514–1110
64.842928–2524–2221–1817–1514–1110
65.852928–2625–2221–1817–1514–1110
66.862928–2625–2221–1817–1514–1110
67.872928–2625–2221–1918–1514–1110
68.883029–2625–2221–1918–1514–1110
69.893029–2625–2221–1918–1514–1110
70.903029–2625–2322–1918–1514–1211
71.913029–2625–2322–1918–1514–1211
72.923029–2726–2322–1918–1514–1211
73.933029–2726–2322–1918–1514–1211
74.943029–2726–2322–1918–1615–1211
75.953130–2726–2322–1918–1615–1211
76.963130–2726–2322–2019–1615–1211
77.973130–2726–2322–2019–1615–1211
78.983130–2726–2322–2019–1615–1211
79.993130–2726–2423–2019–1615–1211
80.1003130–2726–2423–2019–1615–1211
81.1013130–2827–2423–2019–1615–1211
82.1023231–2827–2423–2019–1615–1211
83.1033231–2827–2423–2019–1615–1211
84.1043231–2827–2423–2019–1615–1312
85.1053231–2827–2423–2019–1615–1312
86.1063231–2827–2423–2019–1716–1312
87.1073231–2827–2423–2120–1716–1312
88.1083231–2827–2423–2120–1716–1312
89.1093231–2827–2524–2120–1716–1312
90.1103231–2928–2524–2120–1716–1312
91.1113332–2928–2524–2120–1716–1312
92.1123332–2928–2524–2120–1716–1312
93.1133332–2928–2524–2120–1716–1312
94.1143332–2928–2524–2120–1716–1312
95.1153332–2928–2524–2120–1716–1312
96.1163332–2928–2524–2120–1716–1312
97.1173332–2928–2524–2120–1716–1312
98.1183332–2928–2524–2120–1716–1312
99.1193332–2928–2524–2120–1716–1312
100.1203332–2928–2524–2120–1716–1312
101.1213433–3029–2625–2221–1817–1413
102.1223433–3029–2625–2221–1817–1413
103.1233433–3029–2625–2221–1817–1413
104.1243433–3029–2625–2221–1817–1413
105.1253433–3029–2625–2221–1817–1413
106.1263433–3029–2625–2221–1817–1413
107.1273433–3029–2625–2221–1817–1413
108.1283433–3029–2625–2221–1817–1413
109.1293433–3029–2625–2221–1817–1413
110.1303433–3029–2625–2221–1817–1413
111.1313433–3029–2625–2221–1817–1413
112.1323534–3029–2625–2221–1817–1413
113.1333534–3029–2625–2221–1817–1413
114.1343534–3130–2625–2221–1817–1413
115.1353534–3130–2726–2221–1817–1413
116.1363534–3130–2726–2221–1817–1413
117.1373534–3130–2726–2221–1817–1413
118.1383534–3130–2726–2322–1817–1413
119.1393534–3130–2726–2322–1817–1413
120.1403534–3130–2726–2322–1817–1413
121.1413534–3130–2726–2322–1918–1413
122.1423534–3130–2726–2322–1918–1413
123.1433534–3130–2726–2322–1918–1413
124.1443534–3130–2726–2322–1918–1413
125.1453534–3130–2726–2322–1918–1514
126.1463635–3130–2726–2322–1918–1514
127.1473635–3130–2726–2322–1918–1514
128.1483635–3130–2726–2322–1918–1514
129.1493635–3231–2726–2322–1918–1514
130.1503635–3231–2726–2322–1918–1514
131.1513635–3231–2726–2322–1918–1514
132.1523635–3231–2726–2322–1918–1514
133.1533635–3231–2726–2322–1918–1514
134.1543635–3231–2827–2322–1918–1514
135.1553635–3231–2827–2322–1918–1514
136.1563635–3231–2827–2322–1918–1514
137.1573635–3231–2827–2322–1918–1514
138.1583635–3231–2827–2322–1918–1514
139.1593635–3231–2827–2322–1918–1514
140.1603635–3231–2827–2423–1918–1514
 

V. Mežaudzes valdošās koku sugas bonitāte atkarībā no valdošās koku sugas koku vidējā augstuma un vecuma (mežaudzēs, kurās valdošā koku suga ir bērzs, liepa, apse, melnalksnis, vītols, papele un blīgzna)

5. tabula

Nr.
p. k.

Vecums (gadi)

Bonitāte

Ia

I

II

III

IV

V

Va

Augstums (m)

1.118765432
2.1298–765432
3.139876–5432
4.141098–7654–32
5.151110–987–654–32
6.1611109–876–543
7.171211–1098–76–543
8.18121110–98–765–43
9.191312–11109–87–65–43
10.201413–1211–109–87–65–54
11.211413–1211–109–87–76–54
12.221514–1312–1110–98–76–54
13.231514–1312–1110–98–76–54
14.241615–1413–1211–98–76–54
15.251615–1413–1211–109–87–54
16.261716–1413–1211–109–87–65
17.271716–1514–1312–109–87–65
18.281817–1514–1312–1110–87–65
19.291817–1615–1312–1110–87–65
20.301817–1615–1413–1110–98–65
21.311918–1615–1413–1110–98–65
22.321918–1716–1413–1211–98–76
23.332019–1716–1413–1211–98–76
24.342019–1716–1514–1211–98–76
25.352019–1817–1514–1211–109–76
26.362120–1817–1514–1312–109–76
27.372120–1817–1615–1312–109–76
28.382120–1918–1615–1312–109–76
29.392221–1918–1615–1312–109–87
30.402221–1918–1615–1312–1110–87
31.412221–1918–1716–1413–1110–87
32.422322–2019–1716–1413–1110–87
33.432322–2019–1716–1413–1110–87
34.442322–2019–1716–1413–1110–87
35.452322–2019–1716–1413–1110–87
36.462423–2120–1817–1514–1110–87
37.472423–2120–1817–1514–1211–98
38.482423–2120–1817–1514–1211–98
39.492423–2120–1817–1514–1211–98
40.502524–2221–1817–1514–1211–98
41.512524–2221–1918–1514–1211–98
42.522524–2221–1918–1615–1211–98
43.532524–2221–1918–1615–1211–98
44.542625–2221–1918–1615–1312–98
45.552625–2322–1918–1615–1312–98
46.562625–2322–1918–1615–1312–109
47.572625–2322–2019–1615–1312–109
48.582625–2322–2019–1615–1312–109
49.592726–2322–2019–1716–1312–109
50.602726–2322–2019–1716–1312–109
51.612726–2423–2019–1716–1312–109
52.622726–2423–2019–1716–1413–109
53.632726–2423–2120–1716–1413–109
54.642827–2423–2120–1716–1413–109
55.652827–2423–2120–1716–1413–1110
56.662827–2423–2120–1817–1413–1110
57.672827–2524–2120–1817–1413–1110
58.682827–2524–2120–1817–1413–1110
59.692827–2524–2120–1817–1413–1110
60.702928–2524–2221–1817–1514–1110
61.712928–2524–2221–1817–1514–1110
62.722928–2524–2221–1817–1514–1110
63.732928–2524–2221–1817–1514–1110
64.742928–2625–2221–1817–1514–1110
65.752928–2625–2221–1918–1514–1110
66.762928–2625–2221–1918–1514–1211
67.773029–2625–2221–1918–1514–1211
68.783029–2625–2322–1918–1514–1211
69.793029–2625–2322–1918–1514–1211
70.803029–2625–2322–1918–1514–1211
71.813029–2625–2322–1918–1615–1211
72.823029–2726–2322–1918–1615–1211
73.833029–2726–2322–1918–1615–1211
74.843029–2726–2322–2019–1615–1211
75.853130–2726–2322–2019–1615–1211
76.863130–2726–2322–2019–1615–1211
77.873130–2726–2322–2019–1615–1211
78.883130–2726–2423–2019–1615–1312
79.893130–2726–2423–2019–1615–1312
80.903130–2726–2423–2019–1615–1312
81.913130–2827–2423–2019–1615–1312
82.923130–2827–2423–2019–1716–1312
83.933130–2827–2423–2019–1716–1312
84.943231–2827–2423–2019–1716–1312
85.953231–2827–2423–2120–1716–1312
86.963231–2827–2423–2120–1716–1312
87.973231–2827–2423–2120–1716–1312
88.983231–2827–2423–2120–1716–1312
89.993231–2827–2524–2120–1716–1312
90.1003231–2827–2524–2120–1716–1312
91.1013231–2827–2524–2120–1716–1413
92.1023231–2928–2524–2120–1716–1413
93.1033231–2928–2524–2120–1716–1413
94.1043231–2928–2524–2120–1716–1413
95.1053332–2928–2524–2120–1817–1413
96.1063332–2928–2524–2120–1817–1413
97.1073332–2928–2524–2120–1817–1413
98.1083332–2928–2524–2221–1817–1413
99.1093332–2928–2524–2221–1817–1413
100.1103332–2928–2524–2221–1817–1413
101.1113332–2928–2524–2221–1817–1413
102.1123332–2928–2625–2221–1817–1413
103.1133332–2928–2625–2221–1817–1413
104.1143332–2928–2625–2221–1817–1413
105.1153332–3029–2625–2221–1817–1413
106.1163332–3029–2625–2221–1817–1514
107.1173332–3029–2625–2221–1817–1514
108.1183332–3029–2625–2221–1817–1514
109.1193433–3029–2625–2221–1918–1514
110.1203433–3029–2625–2221–1918–1514
111.1213433–3029–2625–2221–1918–1514
112.1223433–3029–2625–2221–1918–1514
113.1233433–3029–2625–2322–1918–1514
114.1243433–3029–2625–2322–1918–1514
115.1253433–3029–2625–2322–1918–1514
116.1263433–3029–2625–2322–1918–1514
117.1273433–3029–2726–2322–1918–1514
118.1283433–3029–2726–2322–1918–1514
119.1293433–3029–2726–2322–1918–1514
120.1303433–3029–2726–2322–1918–1514
121.1313433–3029–2726–2322–1918–1615
122.1323433–3130–2726–2322–1918–1615
123.1333433–3130–2726–2322–1918–1615
124.1343433–3130–2726–2322–1918–1615
125.1353433–3130–2726–2322–1918–1615
126.1363433–3130–2726–2322–2019–1615
127.1373534–3130–2726–2322–2019–1615
128.1383534–3130–2726–2322–2019–1615
129.1393534–3130–2726–2322–2019–1615
130.1403534–3130–2726–2322–2019–1615
131.1413534–3130–2726–2423–2019–1615
132.1423534–3130–2726–2423–2019–1615
133.1433534–3130–2726–2423–2019–1615
134.1443534–3130–2726–2423–2019–1615
135.1453534–3130–2726–2423–2019–1615
136.1463534–3130–2726–2423–2019–1615
137.1473534–3130–2827–2423–2019–1615
138.1483534–3130–2827–2423–2019–1716
139.1493534–3130–2827–2423–2019–1716
140.1503534–3130–2827–2423–2019–1716
141.1513534–3130–2827–2423–2019–1716
142.1523534–3130–2827–2423–2019–1716
143.1533534–3130–2827–2423–2019–1716
144.1543534–3231–2827–2423–2120–1716
145.1553534–3231–2827–2423–2120–1716
146.1563534–3231–2827–2423–2120–1716
147.1573534–3231–2827–2423–2120–1716
148.1583534–3231–2827–2423–2120–1716
149.1593534–3231–2827–2423–2120–1716
150.1603534–3231–2827–2423–2120–1716
151.1613534–3231–2827–2423–2120–1716

 

VI. Mežaudzes valdošās koku sugas bonitāte atkarībā no valdošās koku sugas koku vidējā augstuma un vecuma (mežaudzēs, kurās valdošā koku suga ir baltalksnis un pīlādzis)

6. tabula

Nr.
p. k.

Vecums (gadi)

Bonitāte

Ia

I

II

III

IV

V

Va

Augstums (m)

1.6543321
2.75433211
3.86543321
4.96554321
5.107654321
6.118765432
7.1298–765432
8.139876–5432
9.141098–7654–32
10.151110–987–654–32
11.1611109–876–543
12.171211–1098–76–543
13.18121110–98–765–43
14.191312–11109–87–65–43
15.201413–1211–109–87–654
16.211413–1211–109–876–54
17.221514–1312–1110–98–76–54
18.231514–1312–1110–98–76–54
19.241615–1413–1211–98–76–54
20.251615–1413–1211–109–87–54
21.261716–1413–1211–109–87–65
22.271716–1514–1312–109–87–65
23.281817–1514–1312–1110–87–65
24.291817–1615–1312–1110–87–65
25.301817–1615–1413–1110–98–65
26.311918–1615–1413–1110–98–65
27.321918–1716–1413–1211–98–76
28.332019–1716–1413–1211–98–76
29.342019–1716–1514–1211–98–76
30.352019–1817–1514–1211–109–76
31.362120–1817–1514–1312–109–76
32.372120–1817–1615–1312–109–76
33.382120–1918–1615–1312–109–76
34.392221–1918–1615–1312–109–87
35.402221–1918–1615–1312–1110–87
36.412221–1918–1716–1413–1110–87
37.422322–2019–1716–1413–1110–87
38.432322–2019–1716–1413–1110–87
39.442322–2019–1716–1413–1110–87
40.452322–2019–1716–1413–1110–87
41.462423–2120–1817–1514–1110–87
42.472423–2120–1817–1514–1211–98
43.482423–2120–1817–1514–1211–98
44.492423–2120–1817–1514–1211–98
45.502524–2221–1817–1514–1211–98
46.512524–2221–1918–1514–1211–98
47.522524–2221–1918–1615–1211–98
48.532524–2221–1918–1615–1211–98
49.542625–2221–1918–1615–1312–98
50.552625–2322–1918–1615–1312–98
51.562625–2322–1918–1615–1312–109
52.572625–2322–2019–1615–1312–109
53.582625–2322–2019–1615–1312–109
54.592726–2322–2019–1716–1312–109
55.602726–2322–2019–1716–1312–109
56.612726–2423–2019–1716–1312–109
57.622726–2423–2019–1716–1413–109
58.632726–2423–2120–1716–1413–109
59.642827–2423–2120–1716–1413–109
60.652827–2423–2120–1716–1413–1110
61.662827–2423–2120–1817–1413–1110
62.672827–2524–2120–1817–1413–1110
63.682827–2524–2120–1817–1413–1110
64.692827–2524–2120–1817–1413–1110
65.702928–2524–2221–1817–1514–1110
66.712928–2524–2221–1817–1514–1110
67.722928–2524–2221–1817–1514–1110
68.732928–2524–2221–1817–1514–1110
69.742928–2625–2221–1817–1514–1110
70.752928–2625–2221–1918–1514–1110
71.762928–2625–2221–1918–1514–1211
72.773029–2625–2221–1918–1514–1211
73.783029–2625–2322–1918–1514–1211
74.793029–2625–2322–1918–1514–1211
75.803029–2625–2322–1918–1514–1211
76.813029–2625–2322–1918–1615–1211
77.823029–2726–2322–1918–1615–1211
78.833029–2726–2322–1918–1615–1211
79.843029–2726–2322–2019–1615–1211
80.853130–2726–2322–2019–1615–1211
81.863130–2726–2322–2019–1615–1211
82.873130–2726–2322–2019–1615–1211
83.883130–2726–2423–2019–1615–1312
84.893130–2726–2423–2019–1615–1312
85.903130–2726–2423–2019–1615–1312
86.913130–2827–2423–2019–1615–1312
87.923130–2827–2423–2019–1716–1312
88.933130–2827–2423–2019–1716–1312
89.943231–2827–2423–2019–1716–1312
90.953231–2827–2423–2120–1716–1312
91.963231–2827–2423–2120–1716–1312
92.973231–2827–2423–2120–1716–1312
93.983231–2827–2423–2120–1716–1312
94.993231–2827–2524–2120–1716–1312
95.1003231–2827–2524–2120–1716–1312
96.1013231–2827–2524–2120–1716–1413
97.1023231–2928–2524–2120–1716–1413
98.1033231–2928–2524–2120–1716–1413
99.1043231–2928–2524–2120–1716–1413
100.1053332–2928–2524–2120–1817–1413
101.1063332–2928–2524–2120–1817–1413
102.1073332–2928–2524–2120–1817–1413
103.1083332–2928–2524–2221–1817–1413
104.1093332–2928–2524–2221–1817–1413
105.1103332–2928–2524–2221–1817–1413
106.1113332–2928–2524–2221–1817–1413
107.1123332–2928–2625–2221–1817–1413
108.1133332–2928–2625–2221–1817–1413
109.1143332–2928–2625–2221–1817–1413
110.1153332–3029–2625–2221–1817–1413
111.1163332–3029–2625–2221–1817–1514
112.1173332–3029–2625–2221–1817–1514
113.1183332–3029–2625–2221–1817–1514
114.1193433–3029–2625–2221–1918–1514
115.1203433–3029–2625–2221–1918–1514
116.1213433–3029–2625–2221–1918–1514
117.1223432–3029–2625–2221–1918–1514
118.1233433–3029–2625–2322–1918–1514
119.1243433–3029–2625–2322–1918–1514
120.1253433–3029–2625–2322–1918–1514
121.1263433–3029–2625–2322–1918–1514
122.1273433–3029–2726–2322–1918–1514
123.1283433–3029–2726–2322–1918–1514
124.1293433–3029–2726–2322–1918–1514
125.1303433–3029–2726–2322–1918–1514
126.1313433–3029–2726–2322–1918–1615
127.1323433–3130–2726–2322–1918–1615
128.1333433–3130–2726–2322–1918–1615
129.1343433–3130–2726–2322–1918–1615
130.1353433–3130–2726–2322–1918–1615
131.1363433–3130–2726–2322–2019–1615
 

VII. Mežaudzes bonitāte1 atkarībā no valdošās koku sugas un meža tipa2, 3

7. tabula

Nr.
p. k.

Meža tips

Parastā priede, lapegle un citas priedes

Parastā egle un citas egles

Bērzs un liepa

Melnalksnis

Apse un papele

Baltalksnis, vītols, pīlādzis, blīgzna un citi šajā tabulā neminēti lapu koki

Ozols

Osis, goba, vīksna, dižskābardis, skābardis, kļava

1.SilsIIIIVIIIVIIIIVVV
2.MētrājsIIIIIIIIVIIIIIVV
3.LānsIIIIIIIIIIVV
4.DamaksnisIaIIaIIIaIIIIII
5.VērisIaIaIaIIaIIIII
6.GāršaIIaIaIIaIIII
7.GrīnisIVIVIIIIVIIIIVVV
8.Slapjais mētrājsIIIIIIIIIIIIIIIVV
9.Slapjais damaksnisIIIIIIIIIIIII
10.Slapjais vērisIIIIIaIIIII
11.Slapjā gāršaIIIIIaIIII
12.PurvājsVVIVVIVIVVV
13.NiedrājsIIIIIIIIIIIIIIIIIVV
14.DumbrājsIIIIIIIIIIIVII
15.LiekņaIIIIIIIIIIIVI
16.Viršu ārenisIIIIIIIIIIVIIIIIVV
17.Mētru ārenisIIIIIIIIIIVV
18.Šaurlapju ārenisIaIaIIIIaIIIIII
19.Platlapju ārenisIaIaIaIIaIIII
20.Viršu kūdrenisIIIIIIIIIIVIIIIIVV
21.Mētru kūdrenisIIIIIIIIIIIIVV
22.Šaurlapju kūdrenisIIIIIIaIIIIII
23.Platlapju kūdrenisIIIIIaIIII
 

Piezīmes.

1 V bonitātē ietver arī Va un zemākas bonitātes.

2 Mežaudzes bonitāti atkarībā no valdošās koku sugas un meža tipa nosaka mežaudzēm, kuru valdošās koku sugas vecums nav sasniedzis 21 gadu (mežaudzēs, kuru valdošā koku suga ir priede, egle vai citi skuju koki, ozols, osis, vīksna, goba, kļava, dižskābardis, skābardis) vai 11 gadus (mežaudzes, kuru valdošā koku suga ir bērzs, liepa, apse, melnalksnis, vītols, papele, blīgzna), vai sešus gadus (mežaudzes, kuru valdošā koku suga ir baltalksnis, pīlādzis), kā arī izcirtumos (valdošo koku sugu nosakot atbilstoši informācijai par iepriekšējo mežaudzi).

3 Tabulai ir informatīvs raksturs.

4. pielikums
Ministru kabineta
2016. gada 21. jūnija
noteikumiem Nr. 384

(Pielikums MK 09.08.2022. noteikumu Nr. 500 redakcijā)

Meža inventarizācijai izmantojamie rādītāji

I. Nogabalu raksturojošie rādītāji

1. tabula

Nr. p. k.

Rādītājs

Mērvienība

Noteiktība

Pieļaujamā novirze

1.Nogabala platība12

ha

pilsētu un ciemu teritorijās – 0,01 ha, ārpus pilsētu un ciemu teritorijām – 0,1 ha1n = 0,25 x √(S), kur
n – pieļaujamā novirze,
S – nogabala platība
2.Meža tips (2. tabula)meža tipa kods atbilstoši klasifikatoram

x

blakus esošais meža tips meža tipu grupā
3.Koku sugas (koku sugām, kuru krājas vai koku skaita īpatsvars mežaudzē pārsniedz 5 %, bet ne vairāk kā piecas koku sugas pirmajā mežaudzes stāvā un trīs koku sugas otrajā mežaudzes stāvā, atsevišķi pa stāviem2)3, 4koku sugas kods atbilstoši klasifikatoram

x

x

3.1.vecums
3.1.1.līdz 40 gadiem5

gadi

1

+/– 5

3.1.2.41 gads un vairāk

gadi

1

+/– 10

3.2.vidējais augstums
3.2.1.lapu kokiem, kas nav vecāki par 10 gadiem, un skuju kokiem, kas nav vecāki par 20 gadiem6, 7

m

augstums atbilstoši klasifikatoram

x

3.2.2.lapu kokiem, kas vecāki par 10 gadiem, un skuju kokiem, kas vecāki par 20 gadiem

m

1 m

+/– 10 %

3.3.vidējais caurmērs
3.3.1.lapu kokiem, kas nav vecāki par 10 gadiem, un skuju kokiem, kas nav vecāki par 20 gadiem7, 8

cm

caurmērs atbilstoši klasifikatoram

x

3.3.2.lapu kokiem, kas vecāki par 10 gadiem, un skuju kokiem, kas vecāki par 20 gadiem7

cm

1 cm

x

3.4.šķērslaukums9, ja valdošās koku sugas koku vidējais augstums10 Hvid. > 12 m vai vidējais caurmērs11 Dvid. > 10 cm
3.4.1.jaunaudzēs

m2/ha

1 m2

+/– 20 %

3.4.2.pārējās attiecīgā vecuma audzēs līdz 30 m2/ha

m2/ha

1 m2

10 %, bet ne mazāk par +/– 2 m2/ha

3.4.3.pārējās attiecīgā vecuma audzēs virs 30 m2/ha

m2/ha

1 m2

+/– 20 %

3.5.koku skaits12, ja valdošās koku sugas koku vidējais augstums10 Hvid. < 12 m vai vidējais caurmērs11 Dvid. < 10 cm

gab./ha

100 gab./ha

+/– 20 %

3.6.krāja7, 13

m3/ha

1

x

3.7.sastāva koeficients mežaudzes formulā7, 13

x

1

x

4.Koku suga (koku sugām, kuru īpatsvars mežaudzē ir 5 % un mazāks, bet ne vairāk kā trīs koku sugas)7koku sugas kods atbilstoši klasifikatoram

x

x

4.1.vecums

gadi

1

x

4.2.koksnes apjoms

m3

kopējā apjoma (m3) grupa atbilstoši klasifikatoram

x

5.Koki (pa sugām), kuri saglabāti no iepriekšējās mežaudzes un kuru kopējais šķērslaukums ir mazāks par kritisko šķērslaukumu (ne vairāk kā trīs koku sugas)7

m3

1

x

6.Mežaudzes biezība pa stāviem7, 13

x

0,1

x

7.Aprēķinātā mežaudzes krāja (tai skaitā pirmā un otrā stāva koku krāja un koki, kas saglabāti no iepriekšējās mežaudzes)7, 13

m3

x

x

8.Aprēķinātais mežaudzes šķērslaukums7, 13

m2/ha

x

x

9.Valdošās koku sugas bonitāte7,13

x

x

x

10.Atmirušās koksnes apjoms7

m3

kopējā apjoma (m3) grupa atbilstoši klasifikatoram

x

11.Mežaudzes izcelšanās veids7

x

sējot vai stādot vai dabiska

x

12.Bojātā koku suga un bojājuma veids7

x

kods atbilstoši klasifikatoram

x

Piezīmes.

1 Ja inventarizējamās zemes vienības robežas uzmērītas instrumentāli, nogabalu un kopējo zemes lietošanas kategorijas "mežs" platību gan pilsētu un ciemu teritorijās, gan ārpus tām var noteikt ar 0,01 ha noteiktību.

2 Mežaudzes stāvs – koku kopa, kuras augstumu atšķirības no koku vidējā augstuma nepārsniedz 20 %. Meža inventarizācijā otro stāvu izdala, ja tā koku vidējais augstums ir vismaz par 21 % mazāks nekā pirmā stāva koku vidējais augstums, bet nav mazāks par sešiem metriem.

3 Vienas koku sugas izdalīšana vairākas reizes pieļaujama jaunaudzēs un mežaudzēs, kurā konkrētās koku sugas vecuma atšķirība priedei, eglei, lapeglei, ozolam, osim, vīksnai, gobai, kļavai ir 20 gadu vai vairāk, bet pārējām koku sugām – 10 gadu vai vairāk.

4 Stādītām vai sētām lapu koku mežaudzēm, kas jaunākas par 5 gadiem, un stādītām vai sētām skuju koku mežaudzēm, kas jaunākas par 10 gadiem, saglabā Meža valsts reģistrā esošo informāciju, ja stādītās vai sētās koku sugas koku skaits nav mazāks par Ministru kabineta 2012. gada 18. decembra noteikumu Nr. 935 "Noteikumi par koku ciršanu mežā" 2. pielikumā noteikto skaitu.

5 Vecumu lapu kokiem, kas nav vecāki par 10 gadiem, un skuju kokiem, kas nav vecāki par 20 gadiem, pieļaujams noteikt tikai valdošajai koku sugai.

6 Koku augstumu dabā nenosaka, bet reģistrē vērtību atbilstoši šā pielikuma 4. tabulai.

7 Rādītāja noteikšanai nav ierobežota pieļaujamā novirze.

8 Caurmēru dabā nenosaka, bet reģistrē vērtību atbilstoši šā pielikuma 5. tabulai.

9 To koku sugu šķērslaukumu, kuru īpatsvars mežaudzē ir 5 % un mazāks, proporcionāli pieskaita mežaudzi veidojošo koku sugu šķērslaukumam.

10 Hvid. – mežaudzes valdošās koku sugas vidējais augstums.

11 Dvid. – mežaudzes valdošās koku sugas vidējais caurmērs.

12 To sugu koku skaitu, kuru īpatsvars mežaudzē ir 5 % un mazāks, proporcionāli pieskaita mežaudzi veidojošo koku sugu koku skaitam.

13 Rādītājus, pamatojoties uz iesniegtajiem datiem, aprēķina Valsts meža dienests.

 

II. Meža tipi

2. tabula

Nr.
p. k.

Meža tipu grupa

Meža tips

Simbols

1.Mežaudzes sausās minerālaugsnēs
1.1. silsSl
1.2. mētrājsMr
1.3. lānsLn
1.4. damaksnisDm
1.5. vērisVr
1.6. gāršaGr
2.Mežaudzes slapjās minerālaugsnēs
2.1. grīnisGs
2.2. slapjais mētrājsMrs
2.3. slapjais damaksnisDms
2.4. slapjais vērisVrs
2.5. slapjā gāršaGrs
3.Mežaudzes slapjās kūdras augsnēs
3.1. purvājsPv
3.2. niedrājsNd
3.3. dumbrājsDb
3.4. liekņaLk
4.Mežaudzes nosusinātās minerālaugsnēs
4.1. viršu ārenisAv
4.2. mētru ārenisAm
4.3. šaurlapju ārenisAs
4.4. platlapju ārenisAp
5.Mežaudzes nosusinātās kūdras augsnēs
5.1. viršu kūdrenisKv
5.2. mētru kūdrenisKm
5.3. šaurlapju kūdrenisKs
5.4. platlapju kūdrenisKp

 

III. Nogabalu raksturojošās īpatnības

3. tabula

Nr.
p. k.

Īpatnība

1.Īpaši aizsargājama dabas teritorija – dabas piemineklis1
2.Valsts aizsargājamais kultūras piemineklis1
3.Aizsargjosla gar virszemes ūdensobjektiem un purviem, kura šaurāka par 20 metriem
4.Purva sala1
5.Ūdensteces vai ūdenstilpes paliene1
6.Grava, kritene, noslīdenis, iežu atsegums1
7.Avots, avoksnājs1
8.Meža infrastruktūras objekts1
8.1.Ūdens ņemšanas vieta2
8.2.Rekreācijas objekts1, 3
8.3.Ugunsnovērošanas tornis
8.4.Citas saskaņā ar klasifikatoru, kas publicēts Valsts meža dienesta tīmekļvietnē

 

Piezīmes.

1 Objekts, kura aizņemtā platība ir mazāka par 0,1 hektāru.

2 Ūdens ņemšanas vieta – meža ugunsgrēku dzēšanai paredzēta ūdens ņemšanas vieta.

3 Rekreācijas objekts – piemēram, īpaši ierīkota telšu un atpūtas vieta, informācijas zīmes un norādes, mazās arhitektūras formas.

 

IV. Vidējais augstums atkarībā no bonitātes

4. tabula

Koku suga

Bonitāte

Izcelsmes veids (D – dabiski, M – sējot vai stādot)

Faktiskais vecums

1234567891011121314151617181920

Priede

Ia

D

0,5

0,9

1,4

1,8

2,3

2,8

3,2

3,7

4,1

4,6

5,1

5,5

6,0

6,4

6,9

7,4

7,8

8,3

8,7

9,2

M

0,5

1,0

1,5

2,0

2,6

3,1

3,6

4,1

4,6

5,1

5,6

6,1

6,6

7,1

7,7

8,2

8,7

9,2

9,7

10,2

I

D0,4

0,7

1,1

1,4

1,8

2,1

2,5

2,8

3,2

3,5

3,9

4,2

4,6

4,9

5,3

5,6

6,0

6,3

6,7

7,0

M

0,4

0,8

1,2

1,6

2,0

2,3

2,7

3,1

3,5

3,9

4,3

4,7

5,1

5,5

5,9

6,2

6,6

7,0

7,4

7,8

II

D

0,3

0,5

0,8

1,0

1,3

1,5

1,8

2,0

2,3

2,5

2,8

3,0

3,3

3,5

3,8

4,0

4,3

4,5

4,8

5,0

M

0,3

0,6

0,9

1,2

1,5

1,8

2,1

2,4

2,7

3,0

3,3

3,6

3,9

4,2

4,5

4,8

5,1

5,4

5,7

6,0

III

D

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

1,1

1,3

1,5

1,7

1,9

2,1

2,3

2,5

2,7

2,9

3,0

3,2

3,4

3,6

3,8

M

0,2

0,4

0,7

0,9

1,1

1,3

1,5

1,8

2,0

2,2

2,4

2,6

2,9

3,1

3,3

3,5

3,7

4,0

4,2

4,4

IV

D

0,1

0,3

0,4

0,5

0,7

0,8

0,9

1,0

1,2

1,3

1,4

1,6

1,7

1,8

2,0

2,1

2,2

2,3

2,5

2,6

M

0,2

0,3

0,5

0,6

0,8

1,0

1,1

1,3

1,4

1,6

1,8

1,9

2,1

2,2

2,4

2,6

2,7

2,9

3,0

3,2

V

D0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

1,0

1,1

1,2

1,3

1,4

1,4

1,5

1,6

1,7

1,8

M0,1

0,2

0,3

0,4

0,6

0,7

0,8

0,9

1,0

1,1

1,2

1,3

1,4

1,5

1,7

1,8

1,9

2,0

2,1

2,2

Va

D0,10,1

0,2

0,3

0,4

0,4

0,5

0,6

0,6

0,7

0,8

0,8

0,9

1,0

1,1

1,1

1,2

1,3

1,3

1,4

M0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

1,0

1,1

1,2

1,3

1,4

1,4

1,5

1,6

1,7

1,8

Egle

Ia

D

0,3

0,7

1,0

1,4

1,7

2,0

2,4

2,7

3,1

3,4

3,7

4,1

4,4

4,8

5,1

5,4

5,8

6,1

6,5

6,8

M

0,4

0,7

1,1

1,5

1,9

2,2

2,6

3,0

3,3

3,7

4,1

4,4

4,8

5,2

5,6

5,9

6,3

6,7

7,0

7,4

I

D

0,3

0,5

0,8

1,0

1,3

1,5

1,8

2,0

2,3

2,5

2,8

3,0

3,3

3,5

3,8

4,0

4,3

4,5

4,8

5,0

M

0,3

0,6

0,9

1,2

1,5

1,7

2,0

2,3

2,6

2,9

3,2

3,5

3,8

4,1

4,4

4,6

4,9

5,2

5,5

5,8

II

D0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

1,1

1,3

1,5

1,7

1,9

2,1

2,3

2,5

2,7

2,9

3,0

3,2

3,4

3,6

3,8

M

0,2

0,4

0,7

0,9

1,1

1,3

1,5

1,8

2,0

2,2

2,4

2,6

2,9

3,1

3,3

3,5

3,7

4,0

4,2

4,4

III

D0,1

0,3

0,4

0,6

0,7

0,8

1,0

1,1

1,3

1,4

1,5

1,7

1,8

2,0

2,1

2,2

2,4

2,5

2,7

2,8

M

0,2

0,4

0,5

0,7

0,9

1,1

1,3

1,4

1,6

1,8

2,0

2,2

2,3

2,5

2,7

2,9

3,1

3,2

3,4

3,6

IV

D0,1

0,2

0,3

0,4

0,6

0,7

0,8

0,9

1,0

1,1

1,2

1,3

1,4

1,5

1,7

1,8

1,9

2,0

2,1

2,2

M

0,1

0,3

0,4

0,5

0,7

0,8

0,9

1,0

1,2

1,3

1,4

1,6

1,7

1,8

2,0

2,1

2,2

2,3

2,5

2,6

V

D0,10,20,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,6

0,7

0,8

0,9

1,0

1,0

1,1

1,2

1,3

1,4

1,4

1,5

1,6

M

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

1,0

1,1

1,2

1,3

1,4

1,5

1,6

1,7

1,8

1,9

2,0

Va

D0,10,1

0,2

0,3

0,4

0,4

0,5

0,6

0,6

0,7

0,8

0,8

0,9

1,0

1,1

1,1

1,2

1,3

1,3

1,4

M

0,1

0,2

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,6

0,7

0,8

0,9

1,0

1,0

1,1

1,2

1,3

1,4

1,4

1,5

1,6

Bērzs

Ia

D

0,6

1,2

1,8

2,4

3,0

3,5

4,1

4,7

5,3

5,9

          
M

0,7

1,4

2,0

2,7

3,4

4,1

4,8

5,4

6,1

6,8

          

I

D

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

4,5

5,0

          
M

0,6

1,2

1,7

2,3

2,9

3,5

4,1

4,6

5,2

5,8

          

II

D

0,4

0,8

1,1

1,5

1,9

2,3

2,7

3,0

3,4

3,8

          
M

0,4

0,9

1,3

1,7

2,2

2,6

3,0

3,4

3,9

4,3

          

III

D

0,3

0,7

1,0

1,3

1,7

2,0

2,3

2,6

3,0

3,3

          
M

0,4

0,7

1,1

1,5

1,9

2,2

2,6

3,0

3,3

3,7

          

IV

D

0,3

0,5

0,8

1,0

1,3

1,5

1,8

2,0

2,3

2,5

          
M

0,3

0,6

0,8

1,1

1,4

1,7

2,0

2,2

2,5

2,8

          

V

D

0,2

0,4

0,6

0,8

1,1

1,3

1,5

1,7

1,9

2,1

          
M

0,2

0,5

0,7

1,0

1,2

1,4

1,7

1,9

2,2

2,4

          

Va

D

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

1,1

1,3

1,5

1,7

1,9

          
M

0,2

0,4

0,6

0,8

1,1

1,3

1,5

1,7

1,9

2,1

          

Melnalksnis

Ia

D0,61,21,72,3

2,9

3,5

4,1

4,6

5,2

5,8

          
M

0,7

1,3

2,0

2,6

3,3

4,0

4,6

5,3

5,9

6,6

          

I

D

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

2,9

3,4

3,9

4,4

4,9

          
M

0,6

1,1

1,7

2,2

2,8

3,4

3,9

4,5

5,0

5,6

          

II

D

0,4

0,7

1,1

1,5

1,9

2,2

2,6

3,0

3,3

3,7

          
M

0,4

0,8

1,3

1,7

2,1

2,5

2,9

3,4

3,8

4,2

          

III

D

0,3

0,6

1,0

1,3

1,6

1,9

2,2

2,6

2,9

3,2

          
M

0,4

0,7

1,1

1,4

1,8

2,2

2,5

2,9

3,2

3,6

          

IV

D

0,3

0,5

0,8

1,0

1,3

1,5

1,8

2,0

2,3

2,5

          
M

0,3

0,5

0,8

1,1

1,4

1,6

1,9

2,2

2,4

2,7

          

V

D

0,2

0,4

0,6

0,8

1,1

1,3

1,5

1,7

1,9

2,1

          
M

0,2

0,5

0,7

0,9

1,2

1,4

1,6

1,8

2,1

2,3

          

Va

D

0,2

0,4

0,5

0,7

0,9

1,1

1,3

1,4

1,6

1,8

          
M

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

1,2

1,4

1,6

1,8

2,0

          

Apse

Ia

D0,7

1,3

2,0

2,6

3,3

4,0

4,6

5,3

5,9

6,6

          
M0,71,3

2,0

2,6

3,3

4,0

4,6

5,3

5,9

6,6

          

I

D

0,6

1,1

1,7

2,2

2,8

3,3

3,9

4,4

5,0

5,5

          
M

0,6

1,1

1,7

2,2

2,8

3,3

3,9

4,4

5,0

5,5

          

II

D

0,5

1,0

1,4

1,9

2,4

2,9

3,4

3,8

4,3

4,8

          
M

0,5

1,0

1,41,92,42,93,43,84,34,8          

III

D

0,4

0,8

1,2

1,6

2,1

2,5

2,9

3,3

3,7

4,1

          
M0,40,81,21,62,12,52,93,33,74,1          

IV

D

0,4

0,7

1,1

1,4

1,8

2,1

2,5

2,8

3,2

3,5

          
M0,40,71,11,41,82,12,52,83,23,5          

V

D

0,3

0,6

0,9

1,2

1,5

1,8

2,1

2,4

2,7

3,0

          
M0,30,60,91,21,51,82,12,42,73,0          

Va

D

0,3

0,5

0,8

1,1

1,4

1,6

1,9

2,2

2,4

2,7

          
M0,30,50,81,11,41,61,92,22,42,7          

Baltalksnis

Ia

D

0,7

1,4

2,1

2,8

3,6

4,3

5,0

5,7

6,4

7,1

          
M0,71,42,12,83,64,35,05,76,47,1          

I

D0,61,21,72,32,93,54,14,65,25,8          
M

0,6

1,2

1,7

2,3

2,9

3,5

4,1

4,6

5,2

5,8

          

II

D0,51,01,52,02,53,03,54,14,55,0          
M

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

4,5

5,0

          

III

D0,40,91,31,72,22,63,03,43,94,3          
M

0,4

0,9

1,3

1,7

2,2

2,6

3,0

3,4

3,9

4,3

          

IV

D0,40,71,11,41,82,22,52,93,23,6          
M

0,4

0,7

1,1

1,4

1,8

2,2

2,5

2,9

3,2

3,6

          

V

D0,30,60,91,21,51,82,12,42,73,0          
M

0,3

0,6

0,9

1,2

1,5

1,8

2,1

2,4

2,7

3,0

          

Va

D0,20,50,81,11,41,61,92,2,2,42,7          
M

0,3

0,5

0,8

1,1

1,4

1,6

1,9

2,2

2,4

2,7

          

 

V. Vidējais caurmērs atkarībā no bonitātes

5. tabula

Koku suga

Bonitāte

Izcelsmes veids (D – dabiski, M – sējot vai stādot)

Faktiskais vecums
1234567891011121314151617181920

Priede

IaD

0,5

0,9

1,4

1,8

2,3

2,8

3,2

3,7

4,1

4,6

5,1

5,5

6,0

6,4

6,9

7,4

7,8

8,3

8,7

9,2

M

0,6

1,2

1,8

2,4

3,0

3,6

4,2

4,8

5,4

6,0

6,6

7,2

7,8

8,4

9,0

9,6

10,2

10,8

11,4

12,0

ID

0,4

0,8

1,1

1,5

1,9

2,3

2,7

3,0

3,4

3,8

4,2

4,6

4,9

5,3

5,7

6,1

6,5

6,8

7,2

7,6

M

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

4,5

5,0

5,5

6,0

6,5

7,0

7,5

8,0

8,5

9,0

9,5

10,0
IID

0,3

0,6

0,8

1,1

1,4

1,7

2,0

2,2

2,5

2,8

3,1

3,4

3,6

3,9

4,2

4,5

4,8

5,0

5,3

5,6

M

0,4

0,8

1,2

1,6

2,0

2,4

2,8

3,2

3,6

4,0

4,4

4,8

5,2

5,6

6,0

6,4

6,8

7,2

7,6

8,0

IIID

0,2

0,5

0,7

0,9

1,2

1,4

1,6

1,8

2,1

2,3

2,5

2,8

3,0

3,2

3,5

3,7

3,9

4,1

4,4

4,6

M

0,3

0,6

0,9

1,2

1,6

1,9

2,2

2,5

2,8

3,1

3,4

3,7

4,0

4,3

4,7

5,0

5,3

5,6

5,9

6,2

IVD

0,2

0,3

0,5

0,6

0,8

1,0

1,1

1,3

1,4

1,6

1,8

1,9

2,1

2,2

2,4

2,6

2,7

2,9

3,0

3,2

M

0,2

0,5

0,7

1,0

1,2

1,4

1,7

1,9

2,2

2,4

2,6

2,9

3,1

3,4

3,6

3,8

4,1

4,3

4,6

4,8

VD

0,1

0,2

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

1,0

1,1

1,2

1,3

1,4

1,6

1,7

1,8

1,9

2,0

2,2

2,3

2,4

M

0,2

0,3

0,5

0,7

0,9

1,0

1,2

1,4

1,5

1,7

1,9

2,0

2,2

2,4

2,6

2,7

2,9

3,1

3,2

3,4

VaD

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

1,0

1,1

1,2

1,3

1,4

1,4

1,5

1,6

1,7

1,8

M

0,1

0,3

0,4

0,6

0,7

0,8

1,0

1,1

1,3

1,4

1,5

1,7

1,8

2,0

2,1

2,2

2,4

2,5

2,7

2,8

Egle

IaD

0,4

0,7

1,1

1,4

1,8

2,2

2,5

2,9

3,2

3,6

4,0

4,3

4,7

5,0

5,4

5,8

6,1

6,5

6,8

7,2

M

0,5

0,9

1,4

1,8

2,3

2,8

3,2

3,7

4,1

4,6

5,1

5,5

6,0

6,4

6,9

7,4

7,8

8,3

8,7

9,2

ID

0,3

0,5

0,8

1,1

1,4

1,6

1,9

2,2

2,4

2,7

3,0

3,2

3,5

3,8

4,1

4,3

4,6

4,9

5,1

5,4

M

0,4

0,7

1,1

1,5

1,9

2,2

2,6

3,0

3,3

3,7

4,1

4,4

4,8

5,2

5,6

5,9

6,3

6,7

7,0

7,4

IID

0,2

0,4

0,6

0,8

1,1

1,3

1,5

1,7

1,9

2,1

2,3

2,5

2,7

2,9

3,2

3,4

3,6

3,8

4,0

4,2

M

0,3

0,6

0,9

1,2

1,5

1,7

2,0

2,3

2,6

2,9

3,2

3,5

3,8

4,1

4,4

4,6

4,9

5,2

5,5

5,8

IIID

0,2

0,3

0,5

0,6

0,8

1,0

1,1

1,3

1,4

1,6

1,8

1,9

2,1

2,2

2,4

2,6

2,7

2,9

3,0

3,2

M

0,2

0,5

0,7

1,0

1,2

1,4

1,7

1,9

2,2

2,4

2,6

2,9

3,1

3,4

3,6

3,8

4,1

4,3

4,6

4,8

IVD

0,1

0,3

0,4

0,5

0,7

0,8

0,9

1,0

1,2

1,3

1,4

1,6

1,7

1,8

2,0

2,1

2,2

2,3

2,5

2,6

M

0,2

0,4

0,5

0,7

0,9

1,1

1,3

1,4

1,6

1,8

2,0

2,2

2,3

2,5

2,7

2,9

3,1

3,2

3,4

3,6

VD

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

1,0

1,1

1,2

1,3

1,4

1,5

1,6

1,7

1,8

1,9

2,0

M

0,1

0,3

0,4

0,6

0,7

0,8

1,0

1,1

1,3

1,4

1,5

1,7

1,8

2,0

2,1

2,2

2,4

2,5

2,7

2,8

VaD

0,1

0,2

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,6

0,7

0,8

0,9

1,0

1,0

1,1

1,2

1,3

1,4

1,4

1,5

1,6

M

0,1

0,2

0,3

0,4

0,6

0,7

0,8

0,9

1,0

1,1

1,2

1,3

1,4

1,5

1,7

1,8

1,9

2,0

2,1

2,2

Bērzs

IaD

0,6

1,2

1,8

2,4

3,1

3,7

4,3

4,9

5,5

6,1

          
M

0,8

1,7

2,5

3,3

4,2

5,0

5,8

6,6

7,5

8,3

          
ID

0,5

1,0

1,5

2,0

2,6

3,1

3,6

4,1

4,6

5,1

          
M

0,7

1,4

2,1

2,8

3,5

4,2

4,9

5,6

6,3

7,0

          
IID

0,4

0,8

1,1

1,5

1,9

2,3

2,7

3,0

3,4

3,8

          
M

0,5

1,0

1,5

2,0

2,6

3,1

3,6

4,1

4,6

5,1

          
IIID

0,3

0,6

1,0

1,3

1,6

1,9

2,2

2,6

2,9

3,2

          
M

0,4

0,9

1,3

1,7

2,2

2,6

3,0

3,4

3,9

4,3

          
IVD

0,2

0,5

0,7

1,0

1,2

1,4

1,7

1,9

2,2

2,4

          
M

0,3

0,6

1,0

1,3

1,6

1,9

2,2

2,6

2,9

3,2

          
VD

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

1,2

1,4

1,6

1,8

2,0

          
M

0,3

0,5

0,8

1,1

1,4

1,6

1,9

2,2

2,4

2,7

          
VaD

0,2

0,4

0,5

0,7

0,9

1,1

1,3

1,4

1,6

1,8

          
M

0,2

0,5

0,7

0,9

1,2

1,4

1,6

1,8

2,1

2,3

          

Melnalksnis

IaD

0,6

1,2

1,8

2,4

3,1

3,7

4,3

4,9

5,5

6,1

          
M

0,8

1,6

2,4

3,2

4,1

4,9

5,7

6,5

7,3

8,1

          
ID

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

2,9

3,4

3,9

4,4

4,9

          
M

0,7

1,3

2,0

2,6

3,3

4,0

4,6

5,3

5,9

6,6

          
IID

0,4

0,7

1,1

1,4

1,8

2,1

2,5

2,8

3,2

3,5

          
M

0,5

0,9

1,4

1,9

2,4

2,8

3,3

3,8

4,2

4,7

          
IIID

0,3

0,6

0,9

1,2

1,5

1,7

2,0

2,3

2,6

2,9

          
M

0,4

0,8

1,1

1,5

1,9

2,3

2,7

3,0

3,4

3,8

          
IVD

0,2

0,4

0,7

0,9

1,1

1,3

1,5

1,8

2,0

2,2

          
M

0,3

0,6

0,8

1,1

1,4

1,7

2,0

2,2

2,5

2,8

          
VD

0,2

0,4

0,5

0,7

0,9

1,1

1,3

1,4

1,6

1,8

          
M

0,2

0,5

0,7

0,9

1,2

1,4

1,6

1,8

2,1

2,3

          
VaD

0,1

0,3

0,4

0,6

0,7

0,8

1,0

1,1

1,3

1,4

          
M

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

1,1

1,3

1,5

1,7

1,9

          

Apse

IaD

0,7

1,4

2,1

2,8

3,5

4,1

4,8

5,5

6,2

6,9

          
M

0,8

1,6

2,4

3,2

4,1

4,9

5,7

6,5

7,3

8,1

          
ID

0,6

1,1

1,7

2,2

2,8

3,3

3,9

4,4

5,0

5,5

          
M

0,7

1,3

2,0

2,6

3,3

3,9

4,6

5,2

5,9

6,5

          
IID

0,5

0,9

1,4

1,8

2,3

2,8

3,2

3,7

4,1

4,6

          
M

0,5

1,1

1,6

2,2

2,7

3,2

3,8

4,3

4,9

5,4

          
IIID

0,4

0,7

1,1

1,5

1,9

2,2

2,6

3,0

3,3

3,7

          
M

0,4

0,9

1,3

1,8

2,2

2,6

3,1

3,5

4,0

4,4

          
IVD

0,3

0,6

0,9

1,2

1,5

1,8

2,1

2,4

2,7

3,0

          
M

0,4

0,7

1,1

1,4

1,8

2,2

2,5

2,9

3,2

3,6

          
VD

0,3

0,5

0,8

1,0

1,3

1,5

1,8

2,0

2,3

2,5

          
M

0,3

0,6

0,9

1,2

1,5

1,7

2,0

2,3

2,6

2,9

          
VaD

0,2

0,4

0,7

0,9

1,1

1,3

1,5

1,8

2,0

2,2

          
M

0,3

0,5

0,8

1,0

1,3

1,5

1,8

2,0

2,3

2,5

          

Baltalksnis

IaD

0,8

1,5

2,3

3,0

3,8

4,5

5,3

6,0

6,8

7,5

          
M

0,9

1,8

2,6

3,5

4,4

5,3

6,2

7,0

7,9

8,8

          
ID

0,6

1,2

1,7

2,3

2,9

3,5

4,1

4,6

5,2

5,8

          
M

0,7

1,4

2,0

2,7

3,4

4,1

4,8

5,4

6,1

6,8

          
IID

0,5

1,0

1,4

1,9

2,4

2,9

3,4

3,8

4,3

4,8

          
M

0,6

1,1

1,7

2,2

2,8

3,4

3,9

4,5

5,0

5,6

          
IIID

0,4

0,8

1,2

1,6

2,0

2,3

2,7

3,1

3,5

3,9

          
M

0,5

0,9

1,4

1,8

2,3

2,8

3,2

3,7

4,1

4,6

          
IVD

0,3

0,6

0,9

1,2

1,6

1,9

2,2

2,5

2,8

3,1

          
M

0,4

0,7

1,1

1,5

1,9

2,2

2,6

3,0

3,3

3,7

          
VD

0,3

0,5

0,8

1,0

1,3

1,5

1,8

2,0

2,3

2,5

          
M

0,3

0,6

0,9

1,2

1,5

1,7

2,0

2,3

2,6

2,9

          
VaD

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

1,2

1,4

1,6

1,8

2,0

 

         
M

0,2

0,5

0,7

1,0

1,2

1,4

1,7

1,9

2,2

2,4

          

 

 

VI. Korekcijas tabula koka stumbra diametra noteikšanai 1,3 m augstumā virs sakņu kakla atbilstoši celma diametram

6. tabula

Nr.

p. k.

Koku sugaKoka diametrs 1,3 m augstumā virs sakņu kakla  
priede, ozolsosis, egle un citi skuju kokibērzs, liepa, melnalksnisapse, baltalksnis un citi lapu koki
Celma diametrs (cm)
1. 7,1–14,0 7,1–13,0 7,1–14,07,1–12,08
2.14,1–18,013,1–18,014,1–20,012,1–16,012
3.18,1–23,018,1–23,020,1–25,016,1–21,016
4.23,1–28,023,1–29,025,1–29,021,1–25,020
5.28,1–32,029,1–34,029,1–34,025,1–30,024
6.32,1–37,034,1–40,034,1–39,030,1–34,028
7.37,1–41,040,1–45,039,1–43,034,1–39,032
8.41,1–46,045,1–50,043,1–48,039,1–43,036
9.46,1–50,050,1–56,048,1–52,043,1–48,040
10.50,1–55,056,1–61,052,1–57,048,1–52,044
11.55,1–60,061,1–67,057,1–61,052,1–57,048
12.60,1–64,067,1–72,061,1–65,057,1–61,052
13.64,1–69,072,1–78,065,1–70,061,1–66,056
14.69,1–73,078,1–83,070,1–74,066,1–71,060
15.73,1–78,083,1–88,074,1–79,071,1–75,064

 

 

VII. Veidaugstumi

7. tabula

Nr.

p. k.

Augstums (m)Koku suga
Priede

Egle un citi

skuju koki

Bēzs

Meln-

alksnis

Apse

Baltalksnis

un citi

lapu koki

OzolsOsis
1.95,4378

5,1604

5,32445,37975,19335,18475,41775,3363
2.105,90655,60325,75645,81665,64325,60455,8465,7576
3.116,35966,0314

6,1711

6,23556,08546,01316,26046,161
4.126,79936,44716,57156,63936,52096,4126,66356,5497
5.137,22766,85236,96037,03046,95086,8037,05766,9265
6.147,64657,24877,33957,41117,3767,18727,44437,2935
7.158,05767,6387,7117,78337,79727,5667,82527,6527
8.168,46218,02128,07628,14868,21527,94018,20128,0056
9.178,86128,39948,43628,5088,63038,31048,57348,3532
10.189,25568,77358,7928,86279,0438,67748,94238,6966
11.19

9,6462

9,144

9,1442

9,2135

9,4538

9,0418

9,3085

9,0365

12.2010,0335

9,5115

9,4935

9,5609

9,8627

9,4038

9,6726

9,3734

13.21

10,418

9,8765

9,8404

9,9055

10,2702

9,7639

10,03479,708
14.2210,800110,239310,185110,2477

10,6763

10,1223

10,3952

10,0404
15.2311,1802

10,6002

10,528

10,588

11,0814

10,479210,754410,3711
16.2411,5584

10,9596

10,8695

10,9265

11,4854

10,8349

11,1125

10,7004
17.2511,9351

11,3175

11,2096

11,2636

11,8886

11,1895

11,4695

11,0284

18.26

12,3105

11,6742

11,5486

11,5993

12,2909

11,5432

11,8257

11,3553

19.27

12,6846

12,0299

11,8867

11,934

12,6926

11,896

12,1811

11,6813

20.28

13,0578

12,3846

12,2239

12,2677

13,0937

12,248

12,5359

12,0064

21.29

13,4299

12,7384

12,5603

12,6006

13,4942

12,5995

12,89

12,3309

22.30

13,8013

13,0916

12,8961

12,9327

13,8943

12,9503

13,2437

12,6547

23.31

14,1719

13,4441

13,2314

13,2642

14,2939

13,3006

13,597

12,9781

24.32

14,5419

13,7959

13,5661

13,5951

14,6931

13,6505

13,9498

13,3009

25.33

14,9113

14,1473

13,9004

13,9255

15,0919

13,9999

14,3023

13,6233

26.34

15,2802

14,4982

14,2343

14,2555

15,4904

14,349

14,6544

13,9454

27.35

15,6486

14,8487

14.5678

14,585

15,8887

14,6977

15,0063

14,2671

28.36

16,0165

15,1988

14.901

14,9142

16,2866

15,0462

15,358

14,5885

29.37

16,3841

15,5485

15,2339

15,243

16,6843

15,3943

15,7094

14,9097

30.38

16,7513

15,8979

15,5666

15,5716

17,0818

15,7422

16,0605

15,2306

31.39

17,1182

16,2471

15,899

15,8999

17,479

16,0899

16,4115

15,5514

32.40

17,4848

16,5959

16,2312

16,228

17,8761

16,4374

16,7624

15,8719

 

5. pielikums
Ministru kabineta
2016. gada 21. jūnija
noteikumiem Nr. 384

(Pielikums MK 09.08.2022. noteikumu Nr. 500 redakcijā)

Nogabalu raksturojošo rādītāju uzmērīšanas metodika

I. Minimālais mērījumu punktu skaits atkarībā no nogabala platības

 

Nr. p. k.

Nogabala platība (ha)

Mērījumu punktu skaits

1.

< 1,0

4

2.

1,1–2,0

6

3.

2,1–3,0

7

4.

3,1–4,0

9

5.

4,1–5,0

11

6.

5,1–6,0

12

7.

6,1–7,0

13

8.

7,1–8,0

14

9.

8,1–10,0

15

10.

10,1–15,0

16

11.

> 15,0

17

 

II. Mērījumu metodika

 

1. Atkarībā no attiecīgā nogabala platības ierīko noteiktu mērījumu punktu skaitu.

2. Mērījumu punktus izvieto vienmērīgi uz nogabala garākās diagonāles.

3. Ja nogabalam ir neregulāra konfigurācija un mērījumu punktus nav iespējams izvietot uz nogabala garākās diagonāles, tos izvieto vienmērīgi visā nogabalā.

4. Ierīkojot mērījumu punktus, nodrošina, lai vienā mērījumu punktā uzmērāmie koki netiktu ietverti citā mērījumu punktā.

5. Ja mērījumu punkts apvidū iekrīt mežaudzei neraksturīgā vietā (piemēram, purvā, tērcē, laucē, uz ceļa, tehnoloģiskajā koridorā) vai tuvāk par 10 metriem no mežmalas, to ierīko ārpus šīs platības pēc iespējas tuvāk diagonālei.

6. Mežaudzes vecuma noteikšanai:

6.1. katrā mērījumu punktā veic valdošās koku sugas četru pirmā stāva koku vecuma mērījumus, ar Preslera pieauguma svārpstu izdarot urbumu kokā celma augstumā koku vecuma noteikšanai tā, lai uz serdeņiem būtu redzama serde;

6.2. ja uzskaites koks ir trupes bojāts tādā pakāpē, ka nav iespējams veikt visu gadskārtu uzskaiti, uzskaites koku aizstāj ar tuvāko derīgo;

6.3. mežaudzes valdošās koku sugas vecumu aprēķina kā vidējo aritmētisko vērtību no visiem veiktajiem koku vecuma mērījumiem, pieskaitot piecus gadus.

7. Mežaudzes vidējā augstuma noteikšanai:

7.1. katrā mērījumu punktā veic trīs koku augstuma mērījumus ar augstuma mērīšanas ierīci (ar 1 m precizitāti);

7.2. koka augstumu mēra no vietas, no kuras precīzi saskatāma koka galotne;

7.3. ja koks aug slīpi, augstuma mērījumu veikšanai attālumu nosaka no vietas, kas atrodas perpendikulāri galotnei uz zemes. Augstumu mēra no vietas, pret kuru vērsts koka slīpums. Ja iespējams izvēlēties atbilstošu uzskaites koku, slīpu koku augstumu nemēra;

7.4. mežaudzes vidējo augstumu aprēķina kā vidējo aritmētisko vērtību no visiem veiktajiem koku augstuma mērījumiem.

8. Uzmērītos kokus atzīmē mežaudzē.

9. Mežaudzes šķērslaukumu nosaka saskaņā ar Ministru kabineta 2012. gada 18. decembra noteikumu Nr. 935 "Noteikumi par koku ciršanu mežā" 3., 4. un 5. punktā noteikto metodiku.

10. Mežaudzes valdošās koku sugas vidējo caurmēru nosaka saskaņā ar Ministru kabineta 2012. gada 18. decembra noteikumu Nr. 935 "Noteikumi par koku ciršanu mežā" 12. un 13. punktā noteikto metodiku.

6. pielikums
Ministru kabineta
2016. gada 21. jūnija
noteikumiem Nr. 384
Nogabalu raksturojošie rādītāji

Nogabals

Nogabala1
I un II stāva apraksts (mežaudzes sastāvs2)

Valdošā koku suga

Mežaudze

Inventarizācijas gads

numurs

platība (ha)

meža zemes veids meža apsaimniekošanā

meža tips

bonitāte

vidējais augstums

vidējais caurmērs

vecums

biezība

šķērslaukums (m2/ha)

koku skaits
(gab./ha)

krāja (m3/ha)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

              

Piezīmes.

1 Par katru nogabalu papildus norāda:

1) nogabalu raksturojošās īpatnības (Ministru kabineta 2016. gada 21. jūnija noteikumu Nr. 384 "Meža inventarizācijas un Meža valsts reģistra informācijas aprites noteikumi" 3. pielikuma 3. tabula);

2) Ministru kabineta 2016. gada 21. jūnija noteikumu Nr. 384 "Meža inventarizācijas un Meža valsts reģistra informācijas aprites noteikumi" 22. un 23. punktā minēto informāciju;

3) informatīvu norādi par to, ka uz nogabalu attiecas Dabas datu pārvaldības sistēmā "OZOLS" reģistrētā informācija par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām un to funkcionālajām zonām, mikroliegumiem un to buferzonām.

2 Veidojot mežaudzes sastāvu, pirmo norāda valdošo koku sugu. Ja vairākām koku sugām ir vienāda krāja, pirmo norāda to koku sugu, kurai ir lielāks galvenās cirtes vecums.

Zemkopības ministrs Jānis Dūklavs
7. pielikums
Ministru kabineta
2016. gada 21. jūnija
noteikumiem Nr. 384

(Pielikums MK 09.08.2022. noteikumu Nr. 500 redakcijā)

Paziņojums par zemes lietošanas veida izmaiņām
Īpašuma vai tiesiskā valdījuma nosaukums 
Īpašuma vai tiesiskā valdījuma kadastra numurs 
  

Zemes vienības kadastra apzīmējums

 

Zemes lietošanas veids ar izmaiņām1, ha (+/–)

aramzeme

augļu dārzs

pļava

ganības

mežs

krūmājs

purvs

zeme zem ūdeņiem

zeme zem zivju dīķiem

zeme zem ēkām un pagalmiem

zeme zem ceļiem

pārējā zeme

1

2

34567891011121314
 

Dati pirms izmaiņām

            

Izmaiņas (+/–) ha

            

Dati pēc izmaiņām

            
  
Zemes lietošanas veida izmaiņu pamatojums _______________________________
 
Izmaiņas konstatēja meža inventarizācijas veicējs2   /  /
 
(datums3)
 
(paraksts3)
  
(vārds, uzvārds)
 

Piezīmes.

1 Zemes vienības kopējā platība (zemes lietošanas veidiem atbilstošo platību summa) atbilst Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas kadastra teksta datos norādītajai zemes vienības platībai.

2 Aizpilda, ja izmaiņas konstatē meža inventarizācijas veicējs.

3 Dokumenta rekvizītus "datums" un "paraksts" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

8. pielikums
Ministru kabineta
2016. gada 21. jūnija
noteikumiem Nr. 384
Mežā nocirstās koksnes izcelsmes apliecinājums

Īpašnieks vai tiesiskais valdītājs:

Fiziskai personai –

vārds, uzvārds 
personas kods 
dzīvesvietas adrese 
Juridiskai personai – nosaukums 
reģistrācijas numurs 
juridiskā adrese 
Saimniecības nosaukums 
Administratīvā teritorija 

Apliecinu, ka 20___. gadā savā īpašumā vai tiesiskajā valdījumā esošajā mežā, kur apliecinājums nav bijis nepieciešams, esmu cirtis kokus šādā apjomā:

Zemes vienības kadastra apzīmējums

Kvartāls, nogabals

Nocirstās koksnes apjoms

Pārdotās koksnes apjoms

Papildu informācija

     
     
     

Apliecinu, ka sniegtās ziņas ir patiesas.

     

(datums*)

 

(vārds, uzvārds)

 

(paraksts*)

Piezīme. * Neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

Zemkopības ministrs Jānis Dūklavs
9. pielikums
Ministru kabineta
2016. gada 21. jūnija
noteikumiem Nr. 384

(Pielikums MK 09.08.2022. noteikumu Nr. 500 redakcijā)

Publiskojamo datu saturs un apraksts

Nr.

p. k.

Atribūtu lauka nosaukumsPaskaidrojums
1. Nogabala ģeometrija
2.[KADASTRS]

Zemes vienības kadastra apzīmējums

3.[GTF]Meža inventarizācijas gads
4.[KVART]Kvartāla numurs
5.[NOG]Nogabala numurs
6.[NOG_PLAT]Nogabala platība
7.EXPL_MEZSMeža platība nogabalā, ha
8.EXPL_CELICeļu platība nogabalā, ha
9.EXPL_GRAVJIMeliorācijas kadastrā reģistrēto grāvju platība nogabalā, ha
10.ZKATMeža zemes veids meža apsaimniekošanā
11.MTMeža tips
12.IZC

Mežaudzes izcelsme (D – dabiska, M – stādot vai sējot)

13.S10Koku suga, 1. stāva viena suga:
13.1.A10   vecums
13.2.H10   augstums, m
13.3.D10   diametrs, cm
13.4.G10   šķērslaukums, m2/ha
13.5.N10   koku skaits, gab.
13.6.BV10   bojājuma veids
13.7.BA10   bojājuma apjoms
14.S11Koku suga, 1. stāva viena suga:
14.1.A11   vecums
14.2.H11   augstums, m
14.3.D11   diametrs, cm
14.4.G11   šķērslaukums, m2/ha
14.5.N11   koku skaits, gab.
14.6.BV11   bojājuma veids
14.7.BA11

   bojājuma apjoms

15.S12Koku suga, 1. stāva viena suga:
15.1.A12

   vecums

15.2.H12   augstums, m
15.3.D12

   diametrs, cm

15.4.G12

   šķērslaukums, m2/ha

15.5.N12   koku skaits, gab.
15.6.BV12

   bojājuma veids

15.7.BA12   bojājuma apjoms
16.S13Koku suga, 1. stāva viena suga:
16.1.A13

   vecums

16.2.H13   augstums, m
16.3.D13   diametrs, cm
16.4.G13   šķērslaukums, m2/ha
16.5.

N13

   koku skaits, gab.
16.6.BV13   bojājuma veids
16.7.BA13

   bojājuma apjoms

17.S14Koku suga, 1. stāva viena suga:
17.1.A14

   vecums

17.2.H14   augstums, m
17.3.D14  diametrs, cm
17.4.G14   šķērslaukums, m2/ha
17.5.

N14

   koku skaits, gab.
17.6.BV14   bojājuma veids
17.7.BA14

   bojājuma apjoms

18.[JĀKOPJ]Jākopj (gads)
19.[JĀATJAUNO]Jāatjauno (gads)
20.[P_DARBV]Pēdējais darbības veids
21.[P_DARBG]Pēdējais darbības gads
22.[P_CIRP]Pēdējais ciršanas paņēmiens
23.[P_CIRG]Pēdējais ciršanas gads
24.[ATJ_GADS]Atjaunošanas gads
25.[SAIMN_D_IEROB]

Saimnieciskās darbības ierobežojuma veids

26.[PLANT_AUDZE]Plantācijas mežaudze pazīme
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Meža inventarizācijas un Meža valsts reģistra informācijas aprites noteikumi Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 384Pieņemts: 21.06.2016.Stājas spēkā: 29.06.2016.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 122, 28.06.2016. OP numurs: 2016/122.3
Satura rādītājs
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Skaidrojumi
  • Citi saistītie dokumenti
283091
{"selected":{"value":"12.08.2022","content":"<font class='s-1'>12.08.2022.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"12.08.2022","iso_value":"2022\/08\/12","content":"<font class='s-1'>12.08.2022.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"29.06.2016","iso_value":"2016\/06\/29","content":"<font class='s-1'>29.06.2016.-11.08.2022.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
12.08.2022
87
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"