Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Ministru kabineta 2012. gada 18. decembra noteikumus Nr. 889 "Noteikumi par atmežošanas kompensācijas noteikšanas kritērijiem, aprēķināšanas un atlīdzināšanas kārtību".
Ministru kabineta noteikumi Nr.806

Rīgā 2004.gada 28.septembrī (prot. Nr.56 4.§)
Meža zemes transformācijas noteikumi
Izdoti saskaņā ar Meža likuma 42.panta otro daļu,
Gaujas nacionālā parka likuma 4.panta 4.punktu un
Aizsargjoslu likuma 36.panta ceturtās daļas 2.punktu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka:

1.1. meža zemes transformācijas (turpmāk — transformācija) nosacījumus;

1.2. transformācijas iesnieguma iesniegšanas, izskatīšanas un atļaujas saņemšanas kārtību;

1.3. transformācijas dēļ valstij nodarīto zaudējumu (turpmāk — zaudējumi) aprēķināšanas un atlīdzināšanas kārtību.

2. Transformāciju var ierosināt:

2.1. meža zemes īpašnieks;

2.2. meža zemes tiesiskais valdītājs (turpmāk — tiesiskais valdītājs);

2.3. cita persona saskaņā ar meža zemes īpašnieka vai tiesiskā valdītāja normatīvajos aktos noteiktā kārtībā apliecinātu pilnvaru vai pilnvarojuma līgumu;

2.4. infrastruktūras objektu būvētājs (ierīkotājs) — saskaņā ar līgumu, kas noslēgts ar meža zemes īpašnieku, tiesisko valdītāju vai to pilnvarotu personu.

3. Transformāciju veic, ja tas nepieciešams:

3.1. ēku un būvju, tajā skaitā infrastruktūras objektu (izņemot uzņēmumu (mežsaimniecību) ceļus, kvartālstigas (ne platākas par pieciem metriem), mineralizētās joslas, meža ugunsgrēku dzēšanai paredzētās ūdens ņemšanas vietas (ne lielākas par 300 kvadrātmetriem) un meliorācijas sistēmas) būvniecībai;

3.2. karjeru, ūdenskrātuvju un kapsētu ierīkošanai;

3.3. meža stādāmā materiāla kokaudzētavu un lauksaimniecībā izmantojamo zemju ierīkošanai;

3.4. īpaši aizsargājamo biotopu atjaunošanai;

3.5. sporta un kultūras objektu ierīkošanai, kā arī teritorijas labiekārtošanai.

II. Transformācijas nosacījumi

4. Transformācija atļauta šo noteikumu 3.punktā minēto darbību veikšanai, ievērojot normatīvajos aktos par dabas un vides aizsardzību noteiktos ierobežojumus un saskaņā ar vietējās pašvaldības teritorijas plānojumu.

5. Ja transformāciju veic pilsētās, ciemos, Baltijas jūras un Rīgas jūras līča piekrastes krasta kāpu aizsargjoslā vai īpaši aizsargājamās dabas teritorijās un ja transformācijas iesniegumā ir norādīts, ka nepieciešama koku ciršana, pirms transformācijas atļaujas izsniegšanas Valsts meža dienesta valsts virsmežniecība (turpmāk — virsmežniecība) izveido komisiju, lai izvērtētu koku ciršanas nepieciešamību un noteiktu koku ciršanas apjomu. Komisijas sastāvā iekļauj virsmežniecības, vietējās pašvaldības un reģionālās vides pārvaldes pārstāvjus, kā arī, ja koku ciršana paredzēta īpaši aizsargājamā dabas teritorijā, īpaši aizsargājamās dabas teritorijas administrācijas (ja tāda ir izveidota) vai Dabas aizsardzības pārvaldes pārstāvi. Komisijas darbā pieaicina arī transformācijas ierosinātāju.

6. Virsmežniecības pārstāvis šo noteikumu 5.punktā minētajos gadījumos sastāda aktu par koku ciršanas apjomu. Aktu paraksta visi komisijas locekļi un transformācijas ierosinātājs. Aktā norāda izcērtamo koku skaitu un apjomu kubikmetros sadalījumā pa koku sugām. Virsmežniecības pārstāvis atstājamos kokus atzīmē dabā, uz stumbra 1,3 metru augstumā no sakņu kakla krāsojot gaišas krāsas svītru vai stumbram apsienot gaišas krāsas plastikāta lenti.

7. Iesniegumā koku ciršanas apliecinājuma saņemšanai transformācijas ierosinātājs izcērtamo koku apjomu norāda saskaņā ar šo noteikumu 6.punktā minēto aktu.

8. Transformācijas ierosinātājs uzsāk transformācijas iesniegumā (1.pielikums) norādītās plānotās darbības dabā, ja:

8.1. zemes kadastrālās uzmērīšanas darbu veicējs (mērnieks) Latvijas ģeodēzisko koordinātu sistēmā LKS-92 uzmērījis, ar pagaidu zīmēm apvidū nostiprinājis transformējamās meža zemes robežas un izgatavojis transformējamās meža zemes izvietojuma plānu;

8.2. ir saņemta transformācijas atļauja (2.pielikums);

8.3. ir saņemts apliecinājums koku ciršanai (ja nepieciešama koku ciršana).

(Grozīts ar MK 26.09.2006. noteikumiem Nr.795)

9. Transformācijas atļaujas derīguma termiņš ir divi gadi. Ja transformācijas atļaujas derīguma termiņa laikā transformācijas iesniegumā norādītās plānotās darbības:

9.1. nav uzsāktas, atļauja zaudē spēku (par plānotās darbības uzsākšanu neuzskata koku ciršanu);

9.2. ir uzsāktas, bet zemes lietošanas veids neatbilst transformācijas atļaujā norādītajam zemes lietošanas veidam, pēc transformācijas atļaujas saņēmēja pieprasījuma transformācijas atļaujas izsniedzējs tās derīguma termiņu pagarina vēl uz diviem gadiem.

10. Virsmežniecība 10 dienu laikā pēc transformācijas atļaujas izsniegšanas nosūta Valsts zemes dienesta reģionālajai nodaļai un attiecīgajai pašvaldībai transformācijas atļaujas un šo noteikumu 21.4.apakšpunktā minētā dokumenta kopiju.

11. Transformācijas ierosinātājs 30 dienu laikā pēc transformācijas iesniegumā norādīto plānoto darbību pabeigšanas (bet ne vēlāk kā 30 dienu laikā pēc transformācijas atļaujas derīguma termiņa beigām) informē par to attiecīgo pašvaldību un virsmežniecību.

12. Virsmežniecības un vietējās pašvaldības pārstāvji 10 dienu laikā pēc šo noteikumu 11.punktā minētās informācijas saņemšanas vai pēc informācijas iesniegšanas termiņa beigām kopīgi pārbauda transformējamās meža zemes platības dabā.

13. Virsmežniecības pārstāvis par šo noteikumu 12.punktā minēto pārbaudi sastāda aktu. Aktā ietver informāciju par transformējamās meža zemes atbilstību transformācijas atļaujā norādītajam zemes lietošanas veidam. Aktu paraksta arī pašvaldības pārstāvis.

14. Meža zemes transformēšana citos zemes lietojuma veidos uzskatāma par patvaļīgu, ja transformācija veikta bez atļaujas vai zemes lietošanas veids neatbilst transformācijas atļaujā norādītajam.

15. Ja transformācija veikta bez atļaujas, Valsts meža dienests piedzen zaudējumu atlīdzību trīskāršā apmērā no meža zemes īpašnieka vai tiesiskā valdītāja par labu valstij.

16. Pēc transformācijas ierosinātāja pasūtījuma zemes kadastrālās uzmērīšanas darbu veicējs (mērnieks) sagatavo zemes īpašniekam vai tiesiskajam valdītājam aktualizētu situācijas plānu.

(MK 26.09.2006. noteikumu Nr.795 redakcijā)

17. Transformācija uzskatāma par pabeigtu, kad Valsts zemes dienesta reģionālā nodaļa, pamatojoties uz šo noteikumu 13.punktā minēto aktu un šo noteikumu 16.punktā minēto aktualizēto situācijas plānu, ir veikusi izmaiņas Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā.

(MK 26.09.2006. noteikumu Nr.795 redakcijā)

18. Valsts zemes dienesta reģionālā nodaļa rakstiski informē virsmežniecību un pašvaldību par izmaiņām Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā.

(MK 26.09.2006. noteikumu Nr.795 redakcijā)

19. Virsmežniecība veic izmaiņas Meža valsts reģistrā, pamatojoties uz šo noteikumu 13.punktā minēto aktu un no Valsts zemes dienesta saņemto informāciju.

III. Transformācijas iesnieguma iesniegšanas, izskatīšanas un atļaujas saņemšanas kārtība

20. Transformācijas ierosinātājs iesniedz transformācijas iesniegumu tajā virsmežniecībā, kuras pārraudzības teritorijā atrodas transformējamā meža zeme.

21. Transformācijas iesniegumam pievieno šādus dokumentus:

21.1. ja transformāciju ierosina šo noteikumu 2.1., 2.2. vai 2.3.apakšpunktā minētā persona, — īpašuma tiesības apliecinošu dokumentu — zemesgrāmatas apliecības vai akta kopiju (uzrādot oriģinālu) vai tiesiskā valdītāja tiesības apliecinoša dokumenta kopiju;

21.2. šo noteikumu 2.3.apakšpunktā minētā persona — normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā apliecinātu pilnvaru vai pilnvarojuma līgumu (kopiju), kas noslēgts ar meža zemes īpašnieku vai tiesisko valdītāju;

21.3. šo noteikumu 2.4.apakšpunktā minētā persona — līgumu (kopiju), kas noslēgts ar meža zemes īpašnieku, tiesisko valdītāju vai to pilnvarotu personu;

21.4. zemes robežu plānu un/vai situācijas plānu (kopiju), kurā norādīta transformējamās meža zemes robeža un platība;

21.5. meža zemju plāna fragmentu (kopiju), kurā norādīta transformējamās meža zemes platība;

21.6. ja transformācija nepieciešama ēku un būvju būvniecībai:

21.6.1. topogrāfisko plānu (kopiju), kurā iezīmēta instrumentāli uzmērīta transformējamās meža zemes platība;

21.6.2. būvvaldē saskaņotu skiču projektu (kopiju) vai tehnisko projektu (kopiju). Šo noteikumu 2.4.apakšpunktā minētajā gadījumā skiču projekta kopiju vai tehniskā projekta kopiju saskaņo ar meža zemes īpašnieku, tiesisko valdītāju vai to pilnvarotu personu;

21.7. transformējamo meža zemes nogabalu raksturojošos rādītājus saskaņā ar normatīvajiem aktiem, kuri nosaka meža inventarizācijas kārtību;

21.8. reģionālās vides pārvaldes tehniskos noteikumus (kopiju) meža zemes transformācijai vai Ietekmes uz vidi novērtējuma valsts biroja atzinumu (kopiju) par paredzētās darbības ietekmes uz vidi novērtējuma noslēguma ziņojumu.

22. Virsmežniecība nosūta transformācijas iesnieguma un šo noteikumu 21.punktā minēto dokumentu kopijas atzinuma sniegšanai:

22.1. republikas pilsētas, novada vai apriņķa domei;

22.2. īpaši aizsargājamās dabas teritorijas administrācijai (ja tāda ir izveidota), ja transformējamā meža zeme atrodas īpaši aizsargājamā dabas teritorijā;

22.3. reģionālajai vides pārvaldei, ja transformācija paredzēta īpaši aizsargājamo biotopu atjaunošanai.

(Grozīts ar MK 28.04.2009. noteikumiem Nr.372; MK 02.08.2011. noteikumiem Nr.604)

23. Republikas pilsētas, novada vai apriņķa dome sniedz atzinumu par transformācijas pamatotību un par iesniegumā norādītās plānotās darbības un plānotā nekustamā īpašuma lietošanas mērķa atbilstību pašvaldības teritorijas plānojuma atļautajai (plānotajai) teritorijas izmantošanai un detālplānojumam, izņemot gadījumus, ja Ministru kabinets izdevis ikreizēju rīkojumu saskaņā ar Aizsargjoslu likuma 36.panta septīto daļu. Ja meža zeme tiek transformēta, izmantojot pašvaldības līdzfinansējumu, republikas pilsētas, novada vai apriņķa dome atzinumā norāda informāciju par pašvaldības līdzfinansējuma apmēru attiecīgā projekta īstenošanā.

(MK 02.08.2011. noteikumu Nr.604 redakcijā)

24. Īpaši aizsargājamās dabas teritorijas administrācija sniedz atzinumu par plānotās transformācijas atbilstību normatīvajiem aktiem, kuri regulē attiecīgās teritorijas aizsardzību un izmantošanu.

25. Reģionālā vides pārvalde sniedz atzinumu par transformācijas piemērotību un pamatotību īpaši aizsargājamo biotopu atjaunošanai.

26. Republikas pilsētas, novada vai apriņķa dome, īpaši aizsargājamās dabas teritorijas administrācija, kā arī reģionālā vides pārvalde sniedz šo noteikumu 23., 24. un 25.punktā minēto atzinumu 15 dienu laikā pēc iesnieguma un šo noteikumu 21.punktā minēto dokumentu kopiju saņemšanas.

(Grozīts ar MK 28.04.2009. noteikumiem Nr.372; MK 02.08.2011. noteikumiem Nr.604)

27. Virsmežniecība normatīvajos aktos par administratīvo procesu noteiktajā termiņā izvērtē saņemtos dokumentus (izņemot šo noteikumu 28.punktā noteikto gadījumu) un, ja transformācija atbilst normatīvo aktu prasībām un šo noteikumu 23., 24. un 25.punktā minētie atzinumi ir pozitīvi, rakstiski informē transformācijas ierosinātāju par piekrišanu transformācijai, kā arī aprēķina zaudējumus un izsniedz tam zaudējumu aprēķinu.

28. Ja transformāciju atļauts veikt tikai ar ikreizēju Ministru kabineta rīkojumu, virsmežniecība:

28.1. 30 dienu laikā no iesnieguma saņemšanas dienas izvērtē iesniegtos dokumentus un, ja transformācija atbilst normatīvo aktu prasībām un šo noteikumu 23., 24. un 25.punktā minētie atzinumi ir pozitīvi vai Ministru kabinets ir izdevis šo noteikumu 23.punktā minēto ikreizējo rīkojumu un šo noteikumu 24. un 25.punktā minētie atzinumi ir pozitīvi, informē transformācijas ierosinātāju par Ministru kabineta rīkojuma nepieciešamību;

28.2. 30 dienu laikā no iesnieguma saņemšanas dienas iesniedz Zemkopības ministrijā iesnieguma kopiju, šo noteikumu 21.punktā minēto dokumentu kopijas, 23., 24. un 25.punktā minēto atzinumu kopijas un 6.punktā minētā akta kopiju;

28.3. piecu dienu laikā pēc attiecīgā Ministru kabineta rīkojuma publicēšanas laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" aprēķina zaudējumus un izsniedz transformācijas ierosinātājam zaudējumu aprēķinu.

(Grozīts ar MK 02.08.2011. noteikumiem Nr.604)

29. Zemkopības ministrija 15 dienu laikā pēc šo noteikumu 28.2.apakšpunktā minēto dokumentu saņemšanas sagatavo Ministru kabineta rīkojuma projektu par transformāciju un pieļaujamo meža izciršanas apjomu un normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā iesniedz to izskatīšanai Ministru kabinetā.

30. Virsmežniecība piecu dienu laikā pēc šo noteikumu 36.punktā minētā dokumenta saņemšanas izsniedz atļauju transformācijas ierosinātājam.

31. Izdevumus par atļaujas izsniegšanu sedz transformācijas ierosinātājs.

32. Virsmežniecība transformācijas ierosinātājam sniedz motivētu atteikumu (3.pielikums), ja:

32.1. tiek konstatēts, ka transformācija neatbilst normatīvo aktu prasībām;

32.2. kāds no šo noteikumu 23., 24. vai 25.punktā minētajiem atzinumiem ir negatīvs;

32.3. transformācijas ierosinātājs 10 dienu laikā pēc zaudējumu aprēķina saņemšanas nav iesniedzis virsmežniecībā dokumentu, kas apliecina zaudējumu atlīdzināšanu;

32.4. Ministru kabinets ir noraidījis transformāciju.

33. Ja Ministru kabinets ir noraidījis transformāciju:

33.1. Zemkopības ministrija piecu dienu laikā par to rakstiski paziņo virsmežniecībai;

33.2. virsmežniecība piecu dienu laikā pēc šo noteikumu 33.1.apakšpunktā minētās informācijas saņemšanas izsniedz transformācijas ierosinātājam transformācijas atteikumu.

34. Pēc atļaujas izsniegšanas virsmežniecība saskaņā ar normatīvajos aktos noteikto apliecinājumu izsniegšanas kārtību izsniedz apliecinājumu koku ciršanai, ja koku ciršana ir nepieciešama.

IV. Zaudējumu aprēķināšanas un atlīdzināšanas kārtība

35. Zaudējumus aprēķina, izmantojot šādu formulu:

Z = S x R tv x Dmin. x K1 x K2, kur

Z — valstij nodarītais zaudējums (Ls);

S — transformējamā meža zemes platība (ha);

R tv — viena hektāra dabiskās meža vides relatīvā vērtība atkarībā no meža augšanas apstākļu tipa (ha-1) (4.pielikums);

Dmin. — valstī noteiktā minimālā darba alga mēnesī (Ls);

K1 — koeficients atkarībā no meža zemes saimnieciskās darbības aprobežojuma (5.pielikums);

K2 — koeficients atkarībā no transformācijas mērķa (5.pielikums).

36. Transformācijas ierosinātājs 10 dienu laikā pēc zaudējumu aprēķina saņemšanas iesniedz virsmežniecībā dokumentu, kas apliecina, ka zaudējumi ir atlīdzināti.

V. Noslēguma jautājumi

37. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2001.gada 27.februāra noteikumus Nr.94 "Meža zemes transformācijas kārtība" (Latvijas Vēstnesis, 2001, 35.nr.).

38. Zemes kadastrālās uzmērīšanas darbu veicējs (mērnieks) šo noteikumu izpratnē ir persona, kas saņēmusi attiecīgu sertifikātu, lai veiktu zemes kadastrālās uzmērīšanas darbus (mērniecības darbus). Līdz 2010.gada 31.decembrim zemes kadastrālās uzmērīšanas darbus (mērniecības darbus) tiesīgs veikt arī licencēts komersants, kuram normatīvajos aktos par zemes kadastrālās uzmērīšanas darbiem noteiktajā kārtībā ir izsniegta licence.

(MK 26.09.2006. noteikumu Nr.795 redakcijā)

Ministru prezidents I.Emsis

Zemkopības ministrs M.Roze
1.pielikums
Ministru kabineta
2004.gada 28.septembra noteikumiem Nr.806

(Pielikums grozīts ar MK 28.04.2009. noteikumiem Nr.372)

Zemkopības ministrs M.Roze
2.pielikums
Ministru kabineta
2004.gada 28.septembra noteikumiem Nr.806

(Pielikums grozīts ar MK 28.04.2009. noteikumiem Nr.372)

Zemkopības ministrs M.Roze
3.pielikums
Ministru kabineta
2004.gada 28.septembra noteikumiem Nr.806

(Pielikums grozīts ar MK 28.04.2009. noteikumiem Nr.372)

Zemkopības ministrs M.Roze
4.pielikums
Ministru kabineta
2004.gada 28.septembra noteikumiem Nr.806
Dabiskās meža vides hektāra relatīvā vērtība atkarībā no meža augšanas apstākļu tipa

Nr. p.k.

Meža augšanas apstākļu tips1

Valdošā koku suga

Hektāra relatīvā vērtība (ha-1)

izcirtumi2

mežaudzes valdošās koku sugas vecums (gadi)

<10

11-20

21-30

31-40

41-50

51-60

61-70

71-80

81-90

91-100

101-110

111-120

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

1.

Sils

Priede (P)

2

3

6

15

26

34

40

46

52

56

60

63

653

2.

Mētrājs

Priede (P)

2

4

12

20

34

45

54

63

70

76

803

Egle (E)

2

4

8

14

31

46

62

76

883

Bērzs (B)

1

2

4

8

25

38

51

63

733

3.

Lāns

Priede (P)

6

11

17

28

48

61

73

84

93

100

1063

Egle (E)

3

6

11

20

43

63

83

101

1163

Bērzs (B)

3

5

8

16

36

48

58

683

4.

Damaksnis

Priede (P)

7

14

23

38

63

79

93

105

115

123

1303

Egle (E)

5

9

16

27

55

81

105

126

1433

Lapegle (Le)

5

10

16

28

58

85

110

132

150

1953

Bērzs (B)

4

7

8

16

36

48

58

683

Ozols (Oz)

11

22

36

59

87

116

141

163

185

206

225

243

2383

Apse (A)

2

3

6

12

173

Baltalksnis (Ba)

2

3

6

123

5.

Vēris

Egle (E)

5

9

16

27

55

81

105

126

1433

Lapegle (Le)

5

10

16

28

58

85

110

132

150

195³

Bērzs (B)

4

7

10

21

45

60

73

853

Ozols (Oz)

11

22

36

59

87

116

141

163

185

206

225

243

2383

Apse (A)

2

3

6

12

173

Osis (Os)

8

16

27

49

72

90

107

115

1243

Baltalksnis (Ba)

2

3

6

123

6.

Gārša

Egle (E)

5

9

16

27

55

81

105

126

1433

Lapegle (Le)

5

10

16

28

58

85

110

132

150

1953

Bērzs (B)

4

7

10

21

45

60

73

853

Melnalksnis (M)

2

4

7

13

36

48

53

593

Ozols (Oz)

11

22

36

59

87

116

141

163

185

206

225

243

2383

Osis (Os)

8

16

27

49

72

90

107

115

1243

Apse (A)

2

3

6

12

173

Baltalksnis (Ba)

2

3

6

123

7.

Grīnis

Priede (P)

1

2

6

10

18

23

28

32

36

39

41

43

453

Bērzs (B)

1

2

3

6

13

17

21

243

8.

Slapjais mētrājs

Priede (P)

2

3

6

15

26

34

40

46

52

56

60

63

653v

Bērzs (B)

1

2

4

9

19

26

32

373

9.

Slapjais damaksnis

Priede (P)

2

4

12

20

34

45

54

63

70

76

803

Egle (E)

2

4

8

14

31

46

62

76

883

Bērzs (B)

2

3

6

12

27

36

44

513

Apse (A)

1

2

4

9

133

10.

Slapjais vēris

Egle (E)

3

6

11

20

43

63

83

101

1163

Priede (P)

1

2

6

15

26

34

40

46

52

56

603

Bērzs (B)

3

5

8

16

36

48

58

683

Ozols (Oz)

11

22

36

59

87

116

141

163

185

206

225

243

2383

Osis (Os)

5

10

17

30

45

61

74

84

933

Melnalksnis (M)

1

2

4

7

21

27

31

343

Baltalksnis (Ba)

1

2

4

93

Apse (A)

1

2

4

9

133

11.

Slapjā gārša

Bērzs (B)

3

5

8

16

36

48

58

683

Apse (A)

1

2

4

9

133

Melnalksnis (M)

1

2

5

10

30

40

48

573

Osis (Os)

5

10

17

30

45

61

74

84

933

Egle (E)

5

9

16

27

55

81

105

126

1433

Ozols (Oz)

11

22

36

59

87

116

141

163

185

206

225

243

2383

Baltalksnis (Ba)

1

2

4

93

12.

Purvājs

Priede (P)

1

2

6

10

18

23

28

32

36

39

41

43

453

13.

Niedrājs

Priede (P)

2

3

6

15

26

34

40

46

52

56

60

63

653

Egle (E)

2

3

5

10

22

33

45

56

663

Bērzs (B)

1

2

4

9

19

26

32

373

14.

Dumbrājs

Bērzs (B)

2

3

6

12

27

36

44

513

Melnalksnis (M)

1

2

4

7

21

27

31

343

Egle (E)

2

4

8

10

22

33

45

56

663

15.

Liekņa

Bērzs (B)

3

5

8

16

36

48

58

683

Melnalksnis (M)

1

2

5

10

30

40

48

573

Osis (Os)

5

10

17

30

45

61

74

84

933

Baltalksnis (Ba)

1

2

4

93

16.

Viršu ārenis

Priede (P)

2

3

6

15

26

34

40

46

52

56

60

63

653

Apse (A)

1

2

3

6

103

Bērzs (B)

1

2

4

9

19

26

32

373

17.

Mētru ārenis

Priede (P)

2

4

12

20

34

45

54

63

70

76

803

Bērzs (B)

2

3

6

12

27

36

44

513

Apse (A)

1

2

4

9

143

Egle (E)

2

4

8

14

31

46

62

76

883

18.

Viršu kūdrenis

Priede (P)

2

4

17

20

34

45

54

63

70

76

803

Apse (A)

1

2

4

9

133

19.

Mētru kūdrenis

Priede (P)

1

2

17

28

48

61

73

84

93

100

1063

Apse (A)

1

2

4

9

133

20.

Šaurlapju ārenis

Priede (P)

1

2

17

28

48

61

73

84

93

100

1063

Egle (E)

3

6

11

20

43

63

83

101

1163

Bērzs (B)

3

5

8

16

36

48

58

683

Apse (A)

1

2

4

9

133

21.

Šaurlapju kūdrenis

Priede (P)

7

14

23

38

63

79

93

105

115

123

1303

Egle (E)

5

9

16

27

55

81

105

126

1433

Bērzs (B)

4

7

10

21

45

60

73

853

Apse (A)

1

2

4

9

133

22.

Platlapju ārenis

Egle (E)

5

9

16

27

55

81

105

126

1433

Bērzs (B)

3

5

8

16

36

48

58

683

Apse (A)

1

2

4

9

133

Osis (Os)

5

10

17

30

45

61

74

84

93

23.

Platlapju kūdrenis

Egle (E)

5

9

16

27

55

81

105

126

1433

Bērzs (B)

4

7

10

21

45

60

73

853

Apse (A)

2

3

6

12

173

Osis (Os)

8

16

27

49

72

90

107

115

1243

Nr. p.k.

Meža zemes kategorija

Hektāra relatīvā vērtība (ha-1)

24.

Pārplūstoši klajumi

1

25.

Purvi

1

26.

Lauces

1

Piezīmes.

1 Ja kādā no meža augšanas apstākļu tipiem ir cita valdošā koku suga, kas nav iekļauta tabulā, aprēķinus veic, izmantojot tās koku sugas, kuras ir līdzvērtīgas valdošajai koku sugai pēc koksnes vērtības attiecīgajā meža augšanas apstākļu tipā. Dižskābardis ir pielīdzināms ozolam, liepa, goba, vīksna un skābardis - bērzam.

2 Izcirtumos valdošās koku sugas noteikšanai izmanto iepriekšējās mežaudzes valdošo koku sugu.

3 Arī vecākās audzēs.

Zemkopības ministrs M.Roze
5.pielikums
Ministru kabineta
2004.gada 28.septembra noteikumiem Nr.806
Koeficienti K1 un K2 atkarībā no meža zemes saimnieciskās darbības aprobežojuma un transformācijas mērķa

1.

Koeficients K1 atkarībā no saimnieciskās darbības aprobežojuma1:

1.1.

mikroliegumi

5,0

1.2.

īpaši aizsargājamie meža iecirkņi

5,0

1.3.

meži pilsētu administratīvajās robežās

5,0

1.4.

īpaši aizsargājamo dabas teritoriju dabas rezervātu regulējamā režīma zonas

5,0

1.5.

īpaši aizsargājamo dabas teritoriju dabas lieguma zonas

5,0

1.6.

Baltijas jūras un Rīgas jūras līča piekrastes krasta kāpu aizsargjosla

10,0

1.7.

Baltijas jūras un Rīgas jūras līča piekrastes aizsargjoslas ierobežotās saimnieciskās darbības josla

4,0

1.8.

meža puduri

4,0

1.9.

purvu un ezeru salas

4,0

1.10.

ūdensteču un ūdenstilpju palienes

4,0

1.11.

aizsargājamās zonas gar mitrzemēm

4,0

1.12.

dabas parki un īpaši aizsargājamo dabas teritoriju dabas parka zonas

3,0

1.13.

dabas pieminekļi

3,0

1.14.

īpaši aizsargājamo dabas teritoriju kultūrvēsturiskās zonas

3,0

1.15.

aizsargājamo ainavu apvidi un īpaši aizsargājamo dabas teritoriju ainavu aizsardzības zonas

3,0

1.16.

īpaši aizsargājamo dabas teritoriju dabas rezervātu buferzonas

3,0

1.17.

vides un dabas resursu aizsardzības aizsargjoslas, izņemot Baltijas jūras un Rīgas jūras līča piekrastes aizsargjoslu un aizsargjoslas ap kultūras pieminekļiem

3,0

1.18.

īpaši aizsargājamo dabas teritoriju neitrālās zonas

2,0

1.19.

sanitārās aizsargjoslas

2,0

2.

Koeficients K2 atkarībā no meža zemes transformācijas mērķa:

2.1.

īpaši aizsargājamo biotopu atjaunošana

0

2.2.

plantāciju mežu transformācija lauksaimnieciskai izmantošanai

0

2.3.

valsts investīciju programmā iekļauto infrastruktūras projektu īstenošana, kā arī investīciju projekti, kas tiek finansēti vai līdzfinansēti no valsts vai pašvaldību budžeta līdzekļiem

0

2.4.

meža zemes transformācija pārējos gadījumos

1,0

Piezīme.

1 Ja transformāciju paredzēts veikt meža zemē, kas nav minēta 1.punktā, koeficients K1 zaudējumu aprēķinā ir 1,0. Ja uz vienu un to pašu transformējamo platību vai tās daļu attiecas dažādi saimnieciskās darbības aprobežojumi, koeficientu K1 aprēķina, ņemot vērā stingrāko aprobežojumu.

Zemkopības ministrs M.Roze
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Meža zemes transformācijas noteikumi Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 806Pieņemts: 28.09.2004.Stājas spēkā: 02.10.2004.Zaudē spēku: 01.01.2013.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 156, 01.10.2004.
Dokumenta valoda:
EN
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozījumi
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
94494
{"selected":{"value":"13.08.2011","content":"<font class='s-1'>13.08.2011.-31.12.2012.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"13.08.2011","iso_value":"2011\/08\/13","content":"<font class='s-1'>13.08.2011.-31.12.2012.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.07.2009","iso_value":"2009\/07\/01","content":"<font class='s-1'>01.07.2009.-12.08.2011.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"30.09.2006","iso_value":"2006\/09\/30","content":"<font class='s-1'>30.09.2006.-30.06.2009.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"02.10.2004","iso_value":"2004\/10\/02","content":"<font class='s-1'>02.10.2004.-29.09.2006.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
13.08.2011
87
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)