Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Ministru kabineta noteikumi Nr. 605

Rīgā 2015. gada 20. oktobrī (prot. Nr. 55 21. §)
Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda pasākumam "Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju īstenošana"
Izdoti saskaņā ar Lauksaimniecības un lauku attīstības
likuma
5. panta ceturto un septīto daļu
(MK 21.01.2020. noteikumu Nr. 47 redakcijā)
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā atklātu projektu iesniegumu konkursu veidā piešķir un uzrauga valsts un Eiropas Savienības atbalstu Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda pasākumiem sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju īstenošanai (turpmāk – pasākums) saskaņā ar:

1.1. Eiropas Parlamenta un Padomes 2014. gada 15. maija Regulu (ES) Nr. 508/2014 par Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu (EJZF) un ar ko atceļ Padomes Regulas (EK) Nr. 2328/2003, (EK) Nr. 861/2006, (EK) Nr. 1198/2006 un (EK) Nr. 791/2007 un Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1255/2011 (turpmāk – regula Nr. 508/2014);

1.2. Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 17. decembra Regulu (ES) Nr. 1303/2013, ar ko paredz kopīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu, Kohēzijas fondu, Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu un vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu, Kohēzijas fondu un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu un atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 1083/2006 (turpmāk – regula Nr. 1303/2013);

1.3. Komisijas 2014. gada 17. decembra Deleģēto regulu (ES) Nr. 2015/288, ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 508/2014 par Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu papildina attiecībā uz pieteikumu nepieņemamības laikposmu un tā sākuma un beigu dienu (turpmāk – regula Nr. 2015/288);

1.4. Komisijas 2013. gada 18. decembra Regulu (EK) Nr. 1407/2013 par Līguma par Eiropas Savienības darbību 107. un 108. panta piemērošanu de minimis atbalstam (turpmāk – regula Nr. 1407/2013).

(Grozīts ar MK 21.01.2020. noteikumiem Nr. 47)

2. Pasākumu īsteno saskaņā ar normatīvajiem aktiem par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtību sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju sagatavošanai un īstenošanai:

2.1. Rīcības programmas zivsaimniecības attīstībai 2014.–2020. gadam pasākuma "Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju īstenošana" sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju (turpmāk – vietējās attīstības stratēģijas) īstenošanai noteiktajā teritorijā;

2.2. atbilstoši vietējo rīcības grupu sagatavotajām un vietējās attīstības stratēģiju vērtēšanas komitejas apstiprinātajām vietējās attīstības stratēģijām.

3. Šo noteikumu izpratnē:

3.1. inovatīvs projekts ir projekts, kuru īstenojot tiek radīti jauni vai uzlaboti produkti, procesi vai metodes un kurš atbilst vietējā attīstības stratēģijā noteiktajam par inovatīvo risinājumu identificēšanu un atbilstības kritērijiem to noteikšanai;

3.2. sabiedriskā labuma projekts ir projekts, kurā plānotajam mērķim nav komerciāla rakstura, par kura rezultātu netiek prasīta samaksa un kurš ir publiski pieejams. Šo noteikumu izpratnē sabiedriskā labuma projekts saskaņā ar regulas Nr. 508/2014 95. panta 3. punkta "a" apakšpunkta "i" apakšpunktu atbilst kritērijam "kopīgas intereses";

3.3. kopprojekts ir projekts, kurā investīcijas paredzēts izmantot kopīgi un kuru iesniedz:

3.3.1. biedrība, kas vismaz gadu pirms projekta iesnieguma iesniegšanas reģistrēta saskaņā ar Biedrību un nodibinājumu likumu, kuras biedriem (vismaz trijiem) komercdarbības joma ir zvejniecība, akvakultūra vai zivju, vēžveidīgo un mīkstmiešu pārstrāde un konservēšana un kura šo noteikumu izpratnē ir kolektīvs atbalsta saņēmējs saskaņā ar regulas Nr. 508/2014 95. panta 3. punkta "a" apakšpunkta "ii" apakšpunktu;

3.3.2. vietējā pašvaldība, lai nodrošinātu zivsaimniecības uzņēmējdarbības infrastruktūras izveidi vismaz divām juridiskām personām, kas veic saimniecisko darbību zvejniecībā, akvakultūrā vai zivju, vēžveidīgo un mīkstmiešu pārstrādē un konservēšanā un kas šo noteikumu izpratnē ir kolektīvs atbalsta saņēmējs saskaņā ar regulas Nr. 508/2014 95. panta 3. punkta "a" apakšpunkta "ii" apakšpunktu;

3.4. radīta darba vieta – darba vieta, kas paredzēta darbiniekam, ar kuru noslēgts darba līgums, nosakot noteiktu normālu darba laiku, vai pašnodarbinātas personas saimnieciskās darbības uzsākšana, vai vairākas darba vietas sezonas rakstura darbu veikšanai, kurās kopā nostrādāto stundu skaits kalendāra gadā atbilst normālam darba laikam, un par to tiek veiktas valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas;

3.5. interešu konflikts atbilst Parlamenta un Padomes 2012. gada 25. oktobra Regulas (ES, Euratom) Nr. 966/2012 par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam, un par Padomes Regulas (ES, Euratom) Nr. 1605/2002 atcelšanu 57. panta 2. punkta nosacījumiem;

3.6. ar piekrastes zvejniecību saistīts projekts ir projekts, ko iesniedz zvejas kuģa īpašnieks, ja tam:

3.6.1. ir spēkā esoša speciālā atļauja (licence) komercdarbībai zvejniecībā un zvejas atļauja (licence) piekrastes zvejai;

3.6.2. vismaz 24 mēnešus pirms projekta iesnieguma iesniegšanas ir bijis rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līgums ar zvejas tiesību iznomātāju;

3.6.3. ir spēkā esošs rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līgums ar zvejas tiesību iznomātāju, kurā minētais nomas termiņš nav īsāks par septiņiem gadiem no projekta iesnieguma iesniegšanas dienas;

3.6.4. ir zvejas kuģis, kas iekļauts Zemkopības ministrijas zvejas kuģu sarakstā;

3.6.5. iepriekšējā pārskata gada neto apgrozījums vai ieņēmumi no zivsaimniecības pārsniedz 50 procentus no zvejas kuģa īpašnieka kopējā neto apgrozījuma vai kopējiem ieņēmumiem;

3.6.6. iepriekšējā pārskata gada nozveja Baltijas jūras (arī Rīgas jūras līča) piekrastē pārsniedz 50 procentus no kopējās zvejas kuģa īpašnieka nozvejas.

(Grozīts ar MK 06.09.2016. noteikumiem Nr. 602; MK 26.09.2017. noteikumiem Nr. 592; MK 19.02.2019. noteikumiem Nr. 81)

4. Pasākuma mērķis noteikts regulas Nr. 508/2014 6. panta 4. punktā.

5. Atbalsta pretendenta (turpmāk – pretendents) pieteikšanās un atbalsta saņemšanas nosacījumus, projektu iesniegumu vērtēšanas un atlases kārtību, lēmuma pieņemšanu, projekta īstenošanas nosacījumus, pārskatu izvērtēšanas un lēmuma pieņemšanas kārtību, publiskā finansējuma pieprasīšanas un maksājumu kārtību, projektu uzraudzību un sankcijas nosaka arī normatīvie akti par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu, administrēšanu un uzraudzību lauku un zivsaimniecības attīstībai 2014.–2020. gada plānošanas periodā, ciktāl tie nav pretrunā ar šiem noteikumiem.

II. Atbalsta saņemšanas nosacījumi

6. Pasākumā atbilstoši vietējās attīstības stratēģijai atbalstu sniedz šādām aktivitātēm:

6.1. pievienotās vērtības veidošana un inovācijas veicināšana visos zvejas un akvakultūras produktu piegādes posmos;

6.2. ekonomiskās izaugsmes veicināšana, darba vietu radīšanas veicināšana, kā arī zivsaimniecības nozarē un citās jūras ekonomikas nozarēs – darbību dažādošana;

6.3. vides resursu vairošana vai izmantošana, kā arī klimata pārmaiņu mazināšana;

6.4. zvejas vai jūras kultūras mantojuma izmantošanas veicināšana.

(Grozīts ar MK 26.09.2017. noteikumiem Nr. 592)

7. Pretendents:

7.1. šo noteikumu 6.1. un 6.2. apakšpunktā minētajā aktivitātē ir juridiska vai fiziska persona. Vietējā pašvaldība par pretendentu var būt tikai šo noteikumu 3.3.2. apakšpunktā minētajā kopprojektā;

7.2. šo noteikumu 6.3. un 6.4. apakšpunktā minētajā aktivitātē ir juridiska persona (arī vietējā pašvaldība);

7.3. šo noteikumu 6.3. apakšpunktā minētajā aktivitātē attiecībā uz zvejas kuģa dzinēja nomaiņu ir zvejas kuģa īpašnieks, ja:

7.3.1. tam ir noslēgts rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līgums ar zvejas tiesību iznomātāju;

7.3.2. tam ir spēkā esoša speciālā atļauja (licence) komercdarbībai zvejniecībā;

7.3.3. tam ir spēkā esoša zvejas atļauja (licence) piekrastes zvejai;

7.3.4. ar tā kuģi divu kalendāra gadu laikā pirms projekta iesnieguma iesniegšanas vismaz 60 dienas ir notikušas zvejas darbības Baltijas jūras (arī Rīgas jūras līča) piekrastē;

7.3.5. tā zvejas kuģis vismaz divus iepriekšējos gadus pirms projekta iesnieguma iesniegšanas ir iekļauts Zemkopības ministrijas zvejas kuģu sarakstā.

(Grozīts ar MK 06.09.2016. noteikumiem Nr. 602; MK 21.01.2020. noteikumiem Nr. 47)

8. Aktivitātes, kurām atbalsts paredzēts citos Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda pasākumus regulējošajos normatīvajos aktos, šajā pasākumā neatbalsta, izņemot aktivitātes saskaņā ar normatīvajiem aktiem par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtību pasākumā "Pievienotā vērtība, produktu kvalitāte un nevēlamu nozveju izmantošana" un normatīvajiem aktiem par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtību pasākumā "Zvejas un akvakultūras produktu apstrāde".

9. Publiskā finansējuma saņemšanas nosacījumi:

9.1. projekts atbilst vietējās attīstības stratēģijai;

9.2. projektu īsteno vietējās attīstības stratēģijas īstenošanas teritorijā. Ja projektā paredzēts iegādāties šo noteikumu 26.10. apakšpunktā minēto specifiski pielāgoto vispārējās nozīmes transportlīdzekli vai plānotas šo noteikumu 21.5. apakšpunktā minētās vietējās produkcijas mārketinga izmaksas, pretendenta juridiskā adrese vai struktūrvienības darbības vieta, vai deklarētā dzīvesvieta (ja pretendents ir fiziska persona, kas veic vai plāno uzsākt saimniecisko darbību kā pašnodarbināta persona) ir vietējās attīstības stratēģijas īstenošanas teritorijā. Iegādāto specifiski pielāgoto vispārējās nozīmes transportlīdzekli projekta uzraudzības laikā var izmantot arī ārpus vietējās attīstības stratēģijas īstenošanas teritorijas;

9.3. pretendents, īstenojot projektu, sasniedz šo noteikumu 4. punktā minēto mērķi;

9.3.1 ja pretendents ir vietējā pašvaldība, projektā plānotās darbības atbilst vietējās pašvaldības attīstības programmai;

9.3.2 šo noteikumu 6.2. apakšpunktā minēto aktivitāti īsteno vietējās attīstības stratēģijas īstenošanas teritorijā ārpus valstspilsētas pašvaldības teritorijas (neattiecas, ja pretendenta komercdarbības joma pārsvarā ir zvejniecība, akvakultūra vai zivju, vēžveidīgo un mīkstmiešu pārstrāde un konservēšana);

9.4. pretendents neaizvieto esošos pamatlīdzekļus (neattiecas uz šo noteikumu 3.2. apakšpunktā minētajiem projektiem vai ja veic zvejas kuģa dzinēja nomaiņu);

9.5. ja uz atbalstu saimnieciskās darbības attīstībai pretendē komersants, zemnieku vai zvejnieku saimniecība vai fiziska persona, projekta iesniegumā pretendents apliecina savu ekonomisko dzīvotspēju. Ekonomiskās dzīvotspējas rādītājs ir pozitīva naudas plūsma projekta iesnieguma iesniegšanas gadā, visos projekta īstenošanas gados un gadā pēc projekta īstenošanas. Naudas plūsmas pārskatā naudas atlikums katra gada beigās ir pozitīvs. Projekta iesniegumam pievienotais naudas plūsmas pārskats, ražošanas apjoms un izmaksas projekta iesnieguma iesniegšanas gadā, visos īstenošanas gados un gadā pēc projekta īstenošanas apliecina iespēju īstenot projektu un sasniegt projekta mērķi. Pretendents, kas plāno veikt saimniecisko darbību, papildus apliecina savu ekonomisko dzīvotspēju, plānoto ražošanas apjomu un izmaksu aprēķinu par diviem gadiem pēc projekta īstenošanas;

9.6. pēc projekta īstenošanas ir sasniegts vismaz viens no šādiem rādītājiem vai mērķiem:

9.6.1. ja uz atbalstu pretendē šo noteikumu 6.1. vai 6.2. apakšpunktā minētajā aktivitātē (izņemot vietējo pašvaldību vai pretendentu, kas veido jaunu uzņēmumu, kura pirmais pārskata vai taksācijas gads vēl nav beidzies), pretendents:

9.6.1.1. rada vismaz vienu jaunu darba vietu, saglabājot esošās darba vietas;

9.6.1.2. vismaz par 10 procentiem salīdzinājumā ar pēdējo noslēgto gadu pirms projekta iesniegšanas palielina saražotās produkcijas apjomu vai gada neto apgrozījumu;

9.6.1.3. palielina gada neto apgrozījumu vismaz par 30 procentiem no ieguldīto investīciju apmēra;

9.6.1.4. vismaz par 10 procentiem palielina zivsaimniecības produkcijas ražošanas efektivitāti un to apliecina izmaksu samazinājums uz vienu saražoto produkcijas vienību vai saražotās produkcijas apjoma palielinājums uz vienu nodarbināto;

9.6.1.5. rada jaunus vai uzlabotus produktus, pakalpojumus vai procesus;

9.6.2. ja uz atbalstu pretendē šo noteikumu 6.1. vai 6.2. apakšpunktā minētajā aktivitātē, pretendents, kas veido jaunu uzņēmumu, kura pirmais pārskata vai taksācijas gads vēl nav beidzies:

9.6.2.1. rada vismaz vienu jaunu darba vietu;

9.6.2.2. sasniedz gada neto apgrozījumu vismaz 30 procentu apmērā no ieguldīto investīciju apjoma;

9.6.3. ja uz atbalstu pretendē vietējā pašvaldība šo noteikumu 6.1. vai 6.2. apakšpunktā minētajā aktivitātē, šo noteikumu 3.3.2. apakšpunktā minētie kopprojekta dalībnieki (izņemot vietējo pašvaldību) katrs atsevišķi:

9.6.3.1. rada vismaz vienu jaunu darba vietu, saglabājot esošās darba vietas;

9.6.3.2. vismaz par 10 procentiem salīdzinājumā ar pēdējo noslēgto gadu pirms projekta iesniegšanas palielina saražotās produkcijas apjomu vai gada neto apgrozījumu;

9.6.3.3. palielina gada neto apgrozījumu vismaz par 30 procentiem no ieguldīto investīciju apmēra;

9.6.4. ja uz atbalstu pretendē šo noteikumu 6.3. apakšpunktā minētajā aktivitātē, pretendents:

9.6.4.1. mazina ietekmi uz vidi;

9.6.4.2. mazina ietekmi uz klimata pārmaiņām;

9.6.4.3. uzlabo vides resursu vairošanu vai izmantošanu;

9.6.4.4. samazina zvejas kuģa dzinēja CO2 emisiju un degvielas patēriņu salīdzinājumā ar esošo zvejas kuģa dzinēju, ja veic zvejas kuģa dzinēja nomaiņu;

9.6.5. ja uz atbalstu pretendē šo noteikumu 6.4. apakšpunktā minētajā aktivitātē, pretendents veicina:

9.6.5.1. kultūras mantojuma saglabāšanu;

9.6.5.2. kultūras pieejamību;

9.7. pēc projekta īstenošanas pretendents sasniedz rādītājus, kas noteikti saskaņā ar vietējās attīstības stratēģiju un atbilst projekta mērķim un projekta iesniegumā paredzētām darbībām, par kurām vietējā rīcības grupa ir piešķīrusi papildu punktus projektu vērtēšanas kritērijos.

(Grozīts ar MK 06.09.2016. noteikumiem Nr. 602; MK 26.09.2017. noteikumiem Nr. 592; MK 21.01.2020. noteikumiem Nr. 47; MK 02.09.2020. noteikumiem Nr. 557)

10. Ja pretendents ir biedrība, šo noteikumu 9.6.1.2. un 9.6.1.3. apakšpunktā minēto rādītāju palielinājumu rēķina vidēji uz visiem biedrības biedriem.

11. Ja uz atbalstu pretendē fiziska persona, kas uzsāk saimniecisko darbību un iegūst individuālā komersanta vai pašnodarbinātas personas statusu, tā sasniedz abus šo noteikumu 9.6.2.1. un 9.6.2.2. apakšpunktā minētos rādītājus.

(Grozīts ar MK 26.09.2017. noteikumiem Nr. 592)

12. Šo noteikumu 9.6. apakšpunktā minēto rādītāju lielāko plānoto vērtību un 9.7. apakšpunktā minētos rādītājus pretendents sasniedz ne vēlāk kā trešajā noslēgtajā gadā pēc projekta īstenošanas un to nepazemina visā turpmākajā uzraudzības periodā.

13. Par pamatlīdzekļu aizvietošanu neuzskata:

13.1. jaunbūvi, būves pārbūvi, ierīkošanu, novietošanu un atjaunošanu;

13.2. tāda pamatlīdzekļa iegādi projektā, kura jauda, ražība vai celtspēja ir vismaz par 25 procentiem lielāka nekā pretendenta esošā pamatlīdzekļa ražošanas jauda, ražība vai celtspēja;

13.3. tāda pamatlīdzekļa iegādi projektā, kurš būtiski maina ražošanas vai tehnoloģiju raksturu;

13.4. papildu iegādes, kas saistītas ar pamatlīdzekļiem, kuri ir vecāki par 10 gadiem. Papildinot esošos pamatlīdzekļus, kas jaunāki par 10 gadiem, tie jāsaglabā vismaz piecus gadus no projekta iesniegšanas vai līdz pamatlīdzekļa nolietojuma 10 gadiem.

13.1 Šo noteikumu 7.3. apakšpunktā minētais pretendents projekta iesniegumā ietver ieguldījumus attiecībā uz vienu zvejas kuģi, kā arī ievēro regulas Nr. 508/2014 41. panta 9. punktā minētos nosacījumus.

(MK 06.09.2016. noteikumu Nr. 602 redakcijā)

III. Publiskā finansējuma veids un apmērs

14. Atbalsta intensitāte ir līdz 50 procentiem no projekta attiecināmajām izmaksām, izņemot:

14.1. inovatīvo projektu, ko paredzēts īstenot šo noteikumu 6.1. un 6.2. apakšpunktā minētajā aktivitātē un kura atbalsta intensitāte ir līdz 70 procentiem;

14.2. projektu, kas ir saistīts ar piekrastes zvejniecību saskaņā ar regulas Nr. 508/2014 95. panta 4. punktu un I pielikumu un kura atbalsta intensitāte ir līdz 80 procentiem;

14.3. komersantu, kas nav sīkais (mikro), mazais vai vidējais uzņēmums un kura atbalsta intensitāte ir līdz 30 procentiem;

14.4. sabiedriskā labuma projektu, ko paredzēts īstenot šo noteikumu 6.3. un 6.4. apakšpunktā minētajā aktivitātē un kura atbalsta intensitāte ir līdz 90 procentiem;

14.5. kopprojektu, ko paredzēts īstenot šo noteikumu 6.1. un 6.2. apakšpunktā minētajā aktivitātē un kura atbalsta intensitāte ir līdz 80 procentiem;

14.6. zvejas kuģa dzinēja nomaiņas projektu, kur atbalsta intensitāte ir līdz 30 procentiem.

(Grozīts ar MK 06.09.2016. noteikumiem Nr. 602)

15. Uzņēmumu atbilstību sīkajiem (mikro), mazajiem un vidējiem uzņēmumiem Lauku atbalsta dienests nosaka saskaņā ar regulas Nr. 1303/2013 2. panta 28. punktu.

16. Pretendentam, kas saskaņā ar šo noteikumu 15. punktu nav sīkais (mikro), mazais vai vidējais uzņēmums, atbalstu saistībā ar zvejas un akvakultūras produktu apstrādi pasākumā nepiešķir.

17. Pasākumā viena atbalstāmā projekta maksimālā attiecināmo izmaksu summa ir:

17.1. līdz 650 000 euro sabiedriskā labuma projektiem, ja pretendents ir vietējā pašvaldība;

17.2. līdz 100 000 euro pārējiem projektiem.

(MK 02.09.2020. noteikumu Nr. 557 redakcijā)

18. Vietējā rīcības grupa vietējās attīstības stratēģijā var noteikt samazinātu atbalsta apmēru un intensitāti.

19. Pasākumā atbalstu sniedz saskaņā ar regulu Nr. 1407/2013, izņemot atbalstu:

19.1. kas saistīts ar zvejniecību, akvakultūru vai zivju, vēžveidīgo un mīkstmiešu pārstrādi un konservēšanu;

19.2. sabiedriskā labuma projektam, ja atbalsta pretendents ir vietējā pašvaldība, kā arī biedrība, nodibinājums vai reliģiska organizācija, kas vismaz gadu pirms projekta iesnieguma iesniegšanas ieguvusi sabiedriskā labuma organizācijas statusu, un projekts nav kvalificējams kā valsts atbalsts.

(MK 06.09.2016. noteikumu Nr. 602 redakcijā)

20. Ja atbalsts tiek sniegts saskaņā ar šo noteikumu 19. punktu:

20.1. piešķirtais atbalsts pēdējo triju fiskālo gadu laikā nepārsniedz regulas Nr. 1407/2013 3. panta 2. punktā noteikto maksimālo apmēru viena vienota uzņēmuma līmenī atbilstoši regulas Nr. 1407/2013 2. panta 2. punktā noteiktajai viena vienota uzņēmuma definīcijai;

20.2. atbalstu nepiešķir saimnieciskās darbības nozarēs un darbībām, kas minētas regulas Nr. 1407/2013 1. panta 1. punktā;

20.3. ievērojot regulas Nr. 1407/2013 5. panta 1. un 2. punktu, de minimis atbalstu drīkst kumulēt ar citu de minimis atbalstu līdz regulas Nr. 1407/2013 3. panta 2. punktā vai citās de minimis atbalsta regulās noteiktajiem attiecīgajiem robežlielumiem un drīkst kumulēt ar citu valsts atbalstu attiecībā uz vienām un tām pašām attiecināmajām izmaksām vai citu valsts atbalstu tam pašam riska finansējuma pasākumam, ja šo kumulāciju rezultātā netiek pārsniegta attiecīgā maksimālā atbalsta intensitāte vai atbalsta summa, kāda noteikta citā valsts atbalsta programmā vai Eiropas Komisijas lēmumā;

20.4. un pretendents darbojas arī nozarēs, kas minētas regulas Nr. 1407/2013 1. panta 1. punkta "a", "b" vai "c" apakšpunktā, tas nodrošina šo nozaru darbību vai izmaksu nodalīšanu saskaņā ar regulas Nr. 1407/2013 1. panta 2. punktā noteikto;

20.5. saskaņā ar regulas Nr. 1407/2013 6. panta 4. punktu pretendents un Lauku atbalsta dienests informāciju par sniegto de minimis atbalstu glabā 10 fiskālos gadus, sākot no dienas, kurā saskaņā ar šo pasākumu piešķirts pēdējais atbalsts;

20.6. saskaņā ar regulu Nr. 1407/2013 atbalstu piešķir līdz 2021. gada 30. jūnijam;

20.7. atbalstu nepiešķir, ja pretendentam ar tiesas spriedumu ir pasludināts maksātnespējas process vai ar tiesas spriedumu tiek īstenots tiesiskās aizsardzības process, vai ar tiesas lēmumu tiek īstenots ārpustiesas tiesiskās aizsardzības process, tam uzsākta bankrota procedūra, piemērota sanācija vai mierizlīgums vai tā saimnieciskā darbība ir izbeigta, vai tas atbilst savas valsts tiesību aktos noteiktajiem kritērijiem, lai tam pēc kreditoru pieprasījuma piemērotu maksātnespējas procedūru.

(Grozīts ar MK 26.09.2017. noteikumiem Nr. 592)

20.1 Ja atbalsta saņēmējs ir pārkāpis regulas Nr.  1407/2013 prasības, tam ir pienākums atmaksāt saņemto valsts atbalstu kopā ar procentiem, kuru likmi publicē Eiropas Komisija saskaņā ar Komisijas 2004. gada 21. aprīļa Regulas (EK) Nr. 794/2004, ar ko īsteno Padomes Regulu (ES) 2015/1589, ar ko nosaka sīki izstrādātus noteikumus Līguma par Eiropas Savienības darbību 108. panta piemērošanai (turpmāk – regula Nr. 794/2004), 10. pantu, tiem pieskaitot 100 bāzes punktus, no dienas, kad valsts atbalsts tika izmaksāts aizņēmējam, līdz tā atgūšanas dienai, ievērojot regulas Nr. 794/2004 11. pantā noteikto procentu likmes piemērošanas metodi.

(MK 02.09.2020. noteikumu Nr. 557 redakcijā)

IV. Attiecināmās un neattiecināmās izmaksas

21. Pasākumā ir noteiktas šādas attiecināmās izmaksas:

21.1. jaunu pamatlīdzekļu un programmu nodrošinājuma iegāde un uzstādīšana, kā arī muzeja eksponātu atjaunošana;

21.2. jaunas būvniecības, būves pārbūves, ierīkošanas (būvdarbi inženierbūves montāžai, ieguldīšanai vai novietošanai pamatnē vai būvē), novietošanas (būvdarbi iepriekš izgatavotas būves salikšanai no gataviem elementiem paredzētajā novietnē, neizbūvējot pamatus vai pamatni dziļāk par 30 centimetriem) un atjaunošanas izmaksas (tai skaitā pielāgošanai atjaunojamo energoresursu izmantošanai vai energoefektivitātes uzlabošanai), pamatojoties uz līgumiem ar trešajām personām, kas ir atbildīgas par darbu izpildi;

21.3. jaunu būvmateriālu iegādes izmaksas, pamatojoties uz būvprojektu, kura būvatļaujā izdarīta atzīme par projektēšanas nosacījumu izpildi, vai pretendenta sastādītu tāmi, ja būvvalde pretendentam izsniegusi paskaidrojuma rakstu vai apliecinājuma karti;

21.4. teritorijas labiekārtošanas izmaksas, piemēram, asfaltēšana vai cita klājuma ieklāšana, žoga izbūve, zāliena, ilggadīgo stādījumu un ārējā apgaismojuma ierīkošana;

21.5. ja pretendents ir biedrība un paredzēts īstenot kopprojektu, –vietējās produkcijas mārketinga izmaksas:

21.5.1. reklāmas izdevumi vietējās rīcības grupas teritorijā;

21.5.2. internetveikala izveides izdevumi;

21.5.1 šo noteikumu 7.3. apakšpunktā minētajam pretendentam – jauna galvenā stacionārā dzinēja nomaiņa uz zvejas kuģa, kura garums ir līdz 12 metriem, ja jaunā galvenā stacionārā dzinēja jauda kilovatos nepārsniedz vecā galvenā stacionārā dzinēja jaudu. Dzinēja nomaiņa ir attiecināma, ja vecā galvenā stacionārā dzinēja un jaunā galvenā stacionārā dzinēja jauda ir verificēta un fiziski pārbaudīta saskaņā ar regulas Nr. 508/2014 41. panta 5. punktu vai sertificēta saskaņā ar regulas Nr. 508/2014 41. panta 4. punktu;

21.6. vispārējās izmaksas, tai skaitā arhitektu, inženieru un konsultantu honorāri, ekspertīzes, būvuzraudzības un autoruzraudzības pakalpojumu, juridisko pakalpojumu, zvejas kuģa dzinēja tehniskās mērīšanas, tehniski ekonomisko pamatojumu, nomas līguma reģistrācijas zemesgrāmatā, kā arī patentu un licenču saņemšanas izmaksas un energoefektivitātes audita sagatavošanas izmaksas, kas ir tieši saistītas ar projekta sagatavošanu vai īstenošanu un nepārsniedz septiņus procentus no pārējo šo noteikumu 21. punktā minēto attiecināmo izmaksu kopsummas, tai skaitā:

21.6.1. divus procentus no šo noteikumu 21.1., 21.4. un 21.5. apakšpunktā minētajām izmaksām;

21.6.2. septiņus procentus no šo noteikumu 21.2. un 21.3. apakšpunktā minētajām izmaksām.

(Grozīts ar MK 06.09.2016. noteikumiem Nr. 602)

21.1 Šo noteikumu 21.5. apakšpunktā minētās izmaksas nav orientētas uz komerciālām preču zīmēm.

(MK 06.09.2016. noteikumu Nr. 602 redakcijā)

22. Attiecināms ir pievienotās vērtības nodoklis, ja to nav tiesību atskaitīt no valsts budžetā maksājamās nodokļa summas kā priekšnodokli normatīvajos aktos par pievienotās vērtības nodokli noteiktajā kārtībā.

23. Šo noteikumu 6.1., 6.2. un 6.3. apakšpunktā minētajā aktivitātē ar būves atjaunošanu saistītās izmaksas ir attiecināmas, ja ražošanas vajadzībām tiek veikti būves tehniskie vai funkcionālie uzlabojumi ēkas energoefektivitātes uzlabošanai, telpu pārveidošanai vai pielāgošanai, nemainot būves apjomu vai nesošo elementu nestspēju. Pēc projekta īstenošanas būves atjaunošanas izmaksas iekļauj pamatlīdzekļa vērtībā (kapitalizē).

(MK 06.09.2016. noteikumu Nr. 602 redakcijā)

24. Attiecināmas ir tikai tādu pamatlīdzekļu iegādes un tās būvprojekta tāmes pozīciju un būvmateriālu izmaksas, kas ir tieši saistītas ar konkrētā projekta mērķa sasniegšanu.

(Grozīts ar MK 26.09.2017. noteikumiem Nr. 592)

25. Ja pretendents neparedz publisko finansējumu iekārtu uzstādīšanai, tas publisko finansējumu par minētajām iekārtām saņem tikai pēc to nodošanas ekspluatācijā un apliecinošu dokumentu iesniegšanas Lauku atbalsta dienestā.

26. Pasākumā ir šādas neattiecināmās izmaksas:

26.1. procentu maksājumi, maksa par naudas pārskaitījumiem, valūtas maiņas komisijas maksājumi un valūtas kursa svārstību dēļ radušies zaudējumi;

26.2. naudas sodi, līgumsodi un tiesas prāvu izmaksas;

26.3. tādu apakšlīgumu slēgšana, kuri mākslīgi un nepamatoti palielina projekta izmaksas un kuros samaksa ir noteikta procentos no kopējām projekta izmaksām;

26.4. izmaksas, kas saistītas ar jebkuru piegādi, pakalpojumu vai darbu, par kuru nav veikta atbilstoša iepirkuma procedūra saskaņā ar normatīvajiem aktiem par iepirkuma procedūras piemērošanu;

26.5. esošo būvju, iegādāto pamatlīdzekļu un programmu nodrošinājuma uzturēšanas izmaksas;

26.5.1 lietotu būvmateriālu iegādes izmaksas;

26.6. īpašuma vai kapitāldaļu iegāde;

26.7. tehniskās apkopes, rezerves daļu un ekspluatācijas izdevumi;

26.8. atlīdzība personālam;

26.9. nodokļi un nodevas, izņemot šo noteikumu 22. punktā minēto gadījumu;

26.10. izdevumi par laivu (ja laivas aprīkotas ar dzinēju) un kuģu, kā arī lauksaimniecības tehnikas, amfībiju, mopēdu, motociklu, triciklu, kvadriciklu, autobusu, vieglo automobiļu un kravas automobiļu iegādi, izņemot:

26.10.1. izdevumus par vispārējas nozīmes transportlīdzekļiem, kuri pielāgoti specifiskiem darbiem un kuriem ir uzstādītas specifisko funkciju veikšanai paredzētās iekārtas, un kuri ir mobila pakalpojuma sniegšanas vieta vai paredzēti zvejas un akvakultūras produkcijas tirdzniecībai vai pārvadāšanai;

26.10.2. izdevumus par traktortehniku ar nominālo jaudu līdz 100 zirgspēkiem, ja pretendents ir zvejas kuģa īpašnieks, kas atbilst šo noteikumu 3.6. apakšpunktā minētajiem nosacījumiem;

26.10.3. izdevumus par laivu ar stacionāru dzinēju, ja tās maksimālais garums ir mazāks par 12 metriem un tā ir paredzēta tūrisma pakalpojuma sniegšanai un netiks izmantota zvejas darbībām;

26.11. jebkuru darbību īstenošanai ārvalstīs;

26.12. izmaksas, kas radušās pirms projekta iesnieguma iesniegšanas, izņemot šo noteikumu 21.6. apakšpunktā minētās izmaksas;

26.13. pašvaldības ceļu vai ielu būvniecības un pārbūves izmaksas, izņemot gadījumu, ja attiecīgie ceļi vai ielas paredzētas:

26.13.1. piekļuvei nekustamajam īpašumam, ko izmanto juridiska persona, kuras komercdarbības joma ir zvejniecība, akvakultūra vai zivju, vēžveidīgo un mīkstmiešu pārstrāde un konservēšana;

26.13.2. piekļuvei piekrastes objektiem;

26.13.1 šo noteikumu 21.5.1 apakšpunktā minētā dzinēju nomaiņa, ja saskaņā ar regulas Nr. 508/2014 41. panta 3. punktu zvejas kapacitātes ziņojumā ir norādīts, ka attiecīgais flotes segments nav līdzsvarā ar tam pieejamām zvejas iespējām;

26.13.2 tādu zemes darbu (rakšanas un zemes līdzināšanas) izmaksas, kuri ir saistīti ar jaunu dīķu būvniecību vai esošo dīķu pārbūvi;

26.13.3 (svītrots ar MK 26.09.2017. noteikumiem Nr. 592);

26.13.4 dzīvu dzīvnieku iegāde;

26.13.5 zivju proteīna un zivju eļļas ražošana;

26.14. citas izmaksas, kas nav attiecināmas saskaņā ar regulu Nr. 508/2014, tai skaitā regulas Nr. 508/2014 11. pantā minēto darbību izmaksas.

(Grozīts ar MK 06.09.2016. noteikumiem Nr. 602; MK 26.09.2017. noteikumiem Nr. 592; MK 05.06.2018. noteikumiem Nr. 318; MK 02.09.2020. noteikumiem Nr. 557)

27. Izmaksas, kas pēc Lauku atbalsta dienesta novērtējuma pārsniedz vidējās izmaksas, kā arī aktivitāšu īstenošanas un mērķu sasniegšanas laika grafika noteiktajā termiņā nepabeigto darbu izmaksas uzskata par neattiecināmajām izmaksām.

28. Pasākumā atbalstu uz konkrētu laikposmu nepiešķir pretendentam, kam ir pārkāpumi saskaņā ar regulas Nr. 508/2014 10. pantu un regulu Nr. 2015/288.

V. Pieteikšanās kārtība un iesniedzamie dokumenti

29. Projektu iesniegumu pieņemšana notiek kārtās un ilgst vismaz 30 kalendāra dienas pēc iesniegumu pieņemšanas uzsākšanas.

30. Vietējā rīcības grupa ne vēlāk kā mēnesi pirms projektu iesniegumu pieņemšanas sākuma ar Lauku atbalsta dienestu saskaņo šādu informāciju, ko Lauku atbalsta dienests ievieto savā tīmekļvietnē:

30.1. projektu iesniegumu pieņemšanas termiņu un projektu īstenošanas termiņu;

30.2. attiecīgajai kārtai un vietējās attīstības stratēģijas mērķim un attiecīgajai rīcības plānā iekļautajai rīcībai piešķirto atbalsta apmēru, viena atbalstāmā projekta maksimālo attiecināmo izmaksu summu, atbalsta intensitāti, rīcības aprakstu un atbilstošo šo noteikumu 6. punktā minētās aktivitātes nosaukumu;

30.3. projektu vērtēšanas kritērijus un projektu izvērtēšanai nepieciešamo informāciju, kas jāsniedz projekta iesnieguma sadaļā "Papildu informācija, kas sniedzama saskaņā ar vietējās attīstības stratēģiju", un minimālo punktu skaitu, kas iegūstams, lai par projektu sniegtu pozitīvu atzinumu, – par katru vietējās attīstības stratēģijas rīcības plānā iekļauto rīcību, kurā notiek projektu iesniegumu pieņemšana;

30.4. vietējās rīcības grupas nosaukumu un adresi, kur var iepazīties ar vietējās attīstības stratēģiju, kā arī kontaktinformāciju (kontaktpersonas vārdu, uzvārdu, tālruņa numuru, elektroniskā pasta adresi).

(Grozīts ar MK 06.09.2016. noteikumiem Nr. 602; MK 05.06.2018. noteikumiem Nr. 318)

31. Vietējā rīcības grupa pēc saskaņošanas ar Lauku atbalsta dienestu laikrakstā, kas pieejams vietējās attīstības stratēģijas īstenošanas teritorijā, un savā tīmekļvietnē ievieto informāciju par projektu iesniegumu pieņemšanu atbilstoši vietējās attīstības stratēģijai, norādot attiecīgajai kārtai un vietējās attīstības stratēģijas mērķim un rīcības plānā iekļautajai rīcībai piešķirto atbalsta apmēru un šo noteikumu 30.1. un 30.4. apakšpunktā minēto informāciju, kā arī atsauci uz Lauku atbalsta dienesta tīmekļvietni un norādi par Lauku atbalsta dienesta Elektroniskās pieteikšanās sistēmu.

(Grozīts ar MK 06.09.2016. noteikumiem Nr. 602; MK 05.06.2018. noteikumiem Nr. 318)

32. Ja attiecīgā kārta ilgst vairāk par 30 kalendāra dienām no dienas, kad iesniegto projektu īstenošanai pieteiktais publiskais finansējums sasniedz 80 procentu no konkrētajā kārtā pieejamā finansējuma, Lauku atbalsta dienests un vietējā rīcības grupa savā tīmekļvietnē ievieto paziņojumu par iesniegumu iesniegšanas beigu termiņu un turpina pieņemt projektu iesniegumus vēl vismaz 30 kalendāra dienas. Pēc projektu iesniegšanas termiņa beigām vietējā rīcības grupa projektu iesniegumus apkopo un sarindo atbilstoši vietējās attīstības stratēģijā konkrētai rīcībai noteiktajiem projektu vērtēšanas kritērijiem.

(MK 06.09.2016. noteikumu Nr. 602 redakcijā)

33. Lai pieteiktos atbalsta saņemšanai šo noteikumu 6. punktā minēto aktivitāšu īstenošanai, atbalsta pretendents saskaņā ar normatīvajiem aktiem par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu, administrēšanu un uzraudzību lauku un zivsaimniecības attīstībai 2014.–2020. gada plānošanas periodā iesniedz Lauku atbalsta dienesta Elektroniskās pieteikšanās sistēmā projekta iesniegumu (1. pielikums) un šādus dokumentus:

33.1. (svītrots ar MK 05.06.2018. noteikumiem Nr. 318);

33.2. ja nekustamo īpašumu, kurā paredzēts īstenot projektu un labiekārtot teritoriju vai uzstādīt stacionāros pamatlīdzekļus, atbalsta pretendents nomā – nomas līguma kopiju (nomas līgums noslēgts vismaz uz septiņiem gadiem no projekta iesnieguma iesniegšanas dienas). Ja paredzēta jauna būvniecība, būves pārbūve, būves ierīkošana, būves novietošana vai būves atjaunošana un nekustamo īpašumu, kurā paredzēts īstenot projektu, atbalsta pretendents nomā, tas kopā ar projekta iesniegumu vai pirms projekta īstenošanas uzsākšanas iesniedz ilgtermiņa nomas līgumu, kurš reģistrēts zemesgrāmatā un kurā minētais nomas termiņš nav īsāks par septiņiem gadiem no projekta iesnieguma iesniegšanas dienas. Ja nekustamais īpašums, kurā īsteno projektu, ir valsts vai pašvaldības īpašumā vai valdījumā, atbalsta pretendents var iesniegt kopiju patapinājuma līgumam, kas noslēgts vismaz uz septiņiem gadiem no projekta iesnieguma iesniegšanas dienas. Ja paredzēta atsevišķu labiekārtojuma elementu, stacionāro reklāmas vai informācijas stendu uzstādīšana vai tādu pamatlīdzekļu iegāde, kuri nav stacionāri novietojami, ja vien projektā plānotās darbības neīsteno noteiktā telpā, atbalsta pretendents nomas līguma vietā iesniedz saskaņojumu ar nekustamā īpašuma īpašnieku par atsevišķu labiekārtojuma elementu, stacionāro reklāmas vai informācijas stendu uzstādīšanu vai pamatlīdzekļu novietošanu vai uzglabāšanu vismaz septiņu gadu periodā no projekta iesnieguma iesniegšanas dienas;

33.3. iepirkuma procedūru apliecinošus dokumentus – iepirkuma priekšmeta tehnisko specifikāciju un visus piegādātāju iesniegtos piedāvājumus – saskaņā ar normatīvajiem aktiem par iepirkuma procedūras piemērošanu;

33.4. par jaunas būvniecības, būves atjaunošanas, ierīkošanas, novietošanas un pārbūves projektiem atbilstoši plānotajai būvniecības iecerei un būvju grupai papildus iesniedz šādus dokumentus:

33.4.1. būvatļaujas kopiju vai paskaidrojuma raksta vai apliecinājuma kartes kopiju ar būvvaldes atzīmi par būvniecības ieceres akceptu;

33.4.2. būvprojektu, ja atbilstoši plānotajai būvniecības iecerei būvvalde pretendentam izsniegusi būvatļauju un izdarījusi tajā atzīmi par projektēšanas nosacījumu izpildi;

33.4.3. papildinātu būvatļaujas kopiju ar būvvaldes atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi – kopā ar projekta iesniegumu vai deviņu mēnešu laikā pēc lēmuma par projekta iesnieguma apstiprināšanu spēkā stāšanās;

33.4.4. sagatavotu būvniecības izmaksu tāmi, ja atbilstoši plānotajai būvniecības iecerei būvvalde pretendentam ir izsniegusi paskaidrojuma rakstu vai apliecinājuma karti;

33.4.5. iegādājoties būvmateriālus (ja būvvalde atbilstoši plānotajai būvniecības iecerei nav izsniegusi paskaidrojuma rakstu vai apliecinājuma karti), – būvprojektu vai tā kopiju un būvatļauju ar būvvaldes atzīmi par projektēšanas nosacījumu izpildi;

33.5. ja uz pretendentu attiecas šo noteikumu 19. punktā minētais nosacījums, – uzskaites veidlapu par saņemto de minimis atbalstu saskaņā ar normatīvajiem aktiem par de minimis atbalsta uzskaites un piešķiršanas kārtību un uzskaites veidlapu paraugiem;

33.6. ja uz atbalstu pretendē zemnieku vai zvejnieku saimniecība, komersants vai fiziska persona, – deklarāciju par komercsabiedrības atbilstību mazajai (sīkajai) vai vidējai komercsabiedrībai atbilstoši normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā komercsabiedrības deklarē savu atbilstību mazās (sīkās) un vidējās komercsabiedrības statusam;

33.7. ja uz atbalstu šo noteikumu 6.1. vai 6.2. apakšpunktā minētajā aktivitātē pretendē biedrība, – biedru sarakstu;

33.8. ja tiek īstenots kopprojekts šo noteikumu 3.3.2. apakšpunktā minētajā gadījumā, – kopprojekta dalībnieku līgumu, kas:

33.8.1. apliecina pretendenta tiesības pārstāvēt kopprojektā iesaistītās personas iesniegt projekta iesniegumu, īstenot projektu un saņemt atbalstu;

33.8.2. nosaka, ka kopprojekta dalībnieki piecus gadus pēc pēdējā maksājuma atbalsta saņēmējam ievēros normatīvajos aktos par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu lauku un zivsaimniecības attīstībai noteiktās prasības, kā arī saistības, ko tie uzņēmušies uzraudzības periodā;

33.9. Valsts vides dienesta reģionālās vides pārvaldes izsniegtu izziņu par to, kāda piesārņojoša darbība tiks veikta, īstenojot projektu, un kādu atļauju – A vai B kategorijas piesārņojošas darbības atļauju vai C kategorijas piesārņojošas darbības apliecinājumu – pretendentam ir nepieciešams saņemt (ja šī prasība attiecas uz pretendentu saskaņā ar normatīvajiem aktiem par piesārņojošo darbību veikšanu);

33.10. ja projektā paredzēta šo noteikumu 21.5.1 apakšpunktā minētā dzinēja nomaiņa, – saskaņā ar normatīvajiem aktiem par jūras zvejas kuģu drošību sagatavotu valsts akciju sabiedrības "Latvijas Jūras administrācija" Kuģošanas drošības inspekcijas atzinumu par zvejas kuģa modernizēšanu un zvejas kuģa modernizēšanas tehnisko projektu. Atzinumu par zvejas kuģa modernizēšanu un zvejas kuģa modernizēšanas tehnisko projektu iesniedz kopā ar projekta iesniegumu vai triju mēnešu laikā pēc tam, kad stājies spēkā Lauku atbalsta dienesta lēmums par projekta iesnieguma apstiprināšanu;

33.11. pretendenta pašnovērtējumu par projekta atbilstību vietējās attīstības stratēģijā attiecīgajai rīcībai noteiktajiem projektu vērtēšanas kritērijiem, norādot katram kritērijam atbilstošo punktu skaitu un pamatojumu par punktu skaita atbilstību.

(Grozīts ar MK 06.09.2016. noteikumiem Nr. 602; MK 26.09.2017. noteikumiem Nr. 592; MK 05.06.2018. noteikumiem Nr. 318)

34. Ja pretendents nekustamo īpašumu, kurā paredzēts īstenot projektu, saskaņā ar šo noteikumu 33.2. apakšpunktu nenomā vai nepatapina, vai par to neiesniedz saskaņojumu ar nekustamā īpašuma īpašnieku, tad nekustamais īpašums ir pretendenta īpašumā, un to apliecina ieraksts zemesgrāmatā vai par nekustamo īpašumu zemesgrāmatā ir ierakstītas apbūves tiesības. Ja pretendents ir vietējā pašvaldība un nekustamo īpašumu, kurā paredzēts īstenot projektu, tā saskaņā ar šo noteikumu 33.2. apakšpunktu nenomā vai nepatapina, vai par to neiesniedz saskaņojumu ar nekustamā īpašuma īpašnieku, tad ir piemērojams viens no šādiem nosacījumiem:

34.1. nekustamais īpašums ir vietējās pašvaldības īpašumā, un to apliecina ieraksts zemesgrāmatā;

34.2. nekustamais īpašums ir vietējās pašvaldības valdījumā;

34.3. nekustamais īpašums ir vietējās pašvaldības lietošanā uz termiņu, kas nav īsāks par septiņiem gadiem no projekta iesnieguma iesniegšanas dienas.

(MK 26.09.2017. noteikumu Nr. 592 redakcijā)

35. Pretendējot uz finansējumu jaunai būvniecībai, būves atjaunošanai, ierīkošanai, novietošanai un pārbūvei, būvmateriālu vai stacionāro iekārtu un to aprīkojuma iegādei, kurš norādīts būvprojektā vai tehnoloģiskajā daļā, šo noteikumu 33.4. apakšpunktā minētos būvniecības dokumentus (izņemot šo noteikumu 33.4.3. apakšpunktā minēto dokumentu), kā arī iepirkuma dokumentus, kas saistīti ar būvniecības izmaksām, iesniedz kopā ar projekta iesniegumu vai sešu mēnešu laikā pēc Lauku atbalsta dienesta lēmuma par projekta iesnieguma apstiprināšanu spēkā stāšanās, bet ne vēlāk kā piecu darbdienu laikā pēc iepirkuma procedūras pabeigšanas.

35.1 Ja pretendents ir tiešās vai pastarpinātās pārvaldes iestāde, vietējā pašvaldība vai tās iestāde, cita atvasināta publiska persona vai tās institūcija, tā iepirkuma dokumentus, kas saistīti ar preces iegādi vai pakalpojumu (izņemot būvdarbus), iesniedz kopā ar projekta iesniegumu vai projekta iesniegumam pievieno tirgus cenu izpēti un iepirkuma dokumentus iesniedz sešu mēnešu laikā pēc dienas, kad stājies spēkā Lauku atbalsta dienesta lēmums par projekta iesnieguma apstiprināšanu, bet ne vēlāk kā piecu darbdienu laikā pēc iepirkuma procedūras pabeigšanas.

(MK 06.09.2016. noteikumu Nr. 602 redakcijā)

36. Ja pretendents atbalsta saņemšanai izmanto rēķinu priekšapmaksu atbilstoši normatīvajiem aktiem par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu, administrēšanu un uzraudzību lauku un zivsaimniecības attīstībai 2014.–2020. gada plānošanas periodā, tas šo noteikumu 33.4. apakšpunktā minētos dokumentus (izņemot šo noteikumu 33.4.3. apakšpunktā minēto dokumentu), kā arī iepirkuma dokumentus, kas saistīti ar būvniecības izmaksām, Lauku atbalsta dienestā iesniedz kopā ar rēķinu priekšapmaksas pieprasījumu.

37. Ja atbalsta pretendents ir biedrība vai nodibinājums, tas papildus šo noteikumu 33. punktā minētajiem dokumentiem iesniedz valdes apstiprinātu lēmumu par projekta īstenošanu un visām no tā izrietošajām saistībām, norādot projekta kopējās izmaksas un finansēšanas avotus.

38. Ja atbalsta pretendents ir vietējā pašvaldība, tas papildus šo noteikumu 33. punktā minētajiem dokumentiem iesniedz vietējās pašvaldības lēmumu par piedalīšanos projektā un projekta īstenošanai nepieciešamā finansējuma apmēru.

VI. Projektu vērtēšana un lēmuma pieņemšana

39. Vietējā rīcības grupa mēneša laikā pēc projektu iesniegumu iesniegšanas termiņa beigām vai, ja attiecīgā kārta ilgst vairāk par 30 kalendāra dienām, mēneša laikā pēc katra attiecīgās kārtas mēneša beigām izvērtē projekta atbilstību vietējās attīstības stratēģijas rīcības plānā iekļautajai rīcībai šādā kārtībā:

39.1. projektu, kas neatbilst vietējās attīstības stratēģijas rīcības plānā noteiktajai rīcībai, tālāk nevērtē, un vietējā rīcības grupa pieņem lēmumu par projekta noraidīšanu un paziņo to atbalsta pretendentam;

39.2. projektam, kas atbilst vietējās attīstības stratēģijas rīcības plānā noteiktajai rīcībai, piešķir punktus atbilstoši vietējās attīstības stratēģijā noteiktajiem projektu vērtēšanas kritērijiem;

39.3. katrai vietējās attīstības stratēģijas rīcības plānā noteiktajai rīcībai atsevišķi izveido projektu sarakstu, sarindojot projektus pēc iegūto punktu skaita. Projektu sarakstā norāda katrai rīcībai izsludināto publisko finansējumu euro un no citām rīcībām pārcelto publisko finansējumu euro, ja attiecināms, atbalsta pretendentu, projekta nosaukumu, projekta īstenošanas vietu (mazāko teritoriālo vienību), projekta iesnieguma publisko finansējumu, projekta iesniegumam piešķirto punktu skaitu un lēmumu, norādot, vai tas ir pozitīvs vai negatīvs. Ja vairāki projekti ieguvuši vienādu punktu skaitu, priekšroka ir projektam, kas saņēmis vairāk punktu par vietējās attīstības stratēģijā noteiktajiem īpašajiem kritērijiem;

39.4. ja projekts saņēmis vismaz minimālo punktu skaitu un tā īstenošanai attiecīgajā kārtā ir pietiekams publiskais finansējums, pieņem lēmumu par projekta atbilstību vietējās attīstības stratēģijai un paziņo to atbalsta pretendentam. Ja projekts neiegūst minimālo punktu skaitu atbilstoši projektu vērtēšanas kritērijiem un tam piešķirtais punktu skaits publiskā finansējuma iegūšanai attiecīgajā kārtā nav pietiekams, vietējā rīcības grupa divu mēnešu laikā pēc projektu iesniegumu iesniegšanas termiņa beigām vai, ja attiecīgā kārta ilgst vairāk par 30 kalendāra dienām, pēc katra attiecīgās kārtas mēneša beigām pieņem lēmumu par projekta noraidīšanu un paziņo to atbalsta pretendentam.

(MK 05.06.2018. noteikumu Nr. 318 redakcijā; punkta jaunā redakcija stājas spēkā 01.08.2018., sk. grozījumu 2. punktu)

39.1 Vietējā rīcības grupa 10 darbdienu laikā pēc šo noteikumu 39. punktā minētā vērtēšanas termiņa beigām iesniedz Lauku atbalsta dienesta Elektroniskās pieteikšanās sistēmā šādus dokumentus:

39.1 1. šo noteikumu 39.3. apakšpunktā minēto projektu sarakstu;

39.1 2. lēmumus par projekta atbilstību vietējās attīstības stratēģijai. Par inovatīvajiem projektiem lēmumā par projekta atbilstību vietējās attīstības stratēģijai iekļauj pamatojumu par inovatīvā projekta atbilstību vietējās attīstības stratēģijai attiecībā uz inovatīvo risinājumu identificēšanu un atbilstības kritērijiem to noteikšanai;

39.1 3. lēmējinstitūcijas sēdes protokolus. Lēmējinstitūcijas sēdes protokolā norāda projekta iesniegumā paredzēto darbību, par kuru ir iegūti projektu vērtēšanas kritēriju punkti, bet kuru īstenos projekta īstenošanas laikā vai pēc tam, personas, kas piedalījušās lēmuma pieņemšanā, to pārstāvēto iestādi, informāciju par balsu sadalījumu starp publiskā un privātā sektora pārstāvjiem, kā arī personas, kas nav piedalījušās lēmumu pieņemšanā par tādiem projektu iesniegumiem, kuri rada interešu konfliktu;

39.1 4. projektu vērtētāju individuālo vērtējumu par katru projektu un projektu vērtētāju interešu deklarācijas;

39.1 5. šo noteikumu 31. punktā minētās publikācijas atvasinājumus. Lauku atbalsta dienests informāciju par vietējās rīcības grupas veiktās vērtēšanas rezultātiem ievieto savā tīmekļvietnē.

(MK 05.06.2018. noteikumu Nr. 318 redakcijā; punkts stājas spēkā 01.08.2018.; sk. grozījumu 2. punktu)

40. Projektu iesniegumi, attiecībā uz kuriem vietējā rīcības grupa ir pieņēmusi lēmumu par projekta neatbilstību vietējās attīstības stratēģijai, uzskatāmi par neatbilstošiem publiskā finansējuma saņemšanai, un Lauku atbalsta dienests nepārbauda to atbilstību pārējiem atbalsta saņemšanas nosacījumiem. Lauku atbalsta dienests nevērtē arī projektu iesniegumus, kurus vietējā rīcības grupa ir noraidījusi publiskā finansējuma nepietiekamības dēļ, izņemot gadījumu, ja Lauku atbalsta dienests ir pieņēmis lēmumu par kāda projekta iesnieguma noraidīšanu un, ievērojot atbrīvoto publisko finansējumu, vietējā rīcības grupa ir atcēlusi lēmumu par projekta noraidīšanu citam projekta iesniegumam, kas konkrētajā rīcībā ieguvis lielāko punktu skaitu.

(MK 26.09.2017. noteikumu Nr. 592 redakcijā, kas grozīta ar MK 05.06.2018. noteikumiem Nr. 318; punkta jaunā redakcija un grozījums punktā stājas spēkā 01.08.2018., sk. 26.09.2017. grozījumu 2. punktu un 05.06.2018. grozījumu 2. punktu)

40.1 Lēmumu par projekta iesnieguma atbilstību vietējās attīstības stratēģijai un publiskā finansējuma pietiekamību paraksta vietējās rīcības grupas paraksttiesīga persona. Vietējās rīcības grupas lēmumu var apstrīdēt mēneša laikā pēc tā stāšanās spēkā, iesniedzot iesniegumu vietējās rīcības grupas lēmējinstitūcijas vadītājam. Vietējās rīcības grupas lēmējinstitūcijas vadītāja lēmumu var pārsūdzēt tiesā.

(MK 26.09.2017. noteikumu Nr. 592 redakcijā; punkts stājas spēkā 01.08.2018., sk. grozījumu 2. punktu)

41. Ja projekta iesniegumā norādītā informācija nav pietiekama, lai vietējā rīcības grupa varētu izvērtēt projekta atbilstību šo noteikumu 39. punktā minētajām prasībām, tā rakstiski pieprasa atbalsta pretendentam papildu informāciju. Pieprasīto informāciju atbalsta pretendents iesniedz piecu darbdienu laikā pēc pieprasījuma saņemšanas. Ja pieprasītā informācija noteiktajā termiņā netiek iesniegta, vietējā rīcības grupa projekta iesniegumu vērtē atbilstoši šo noteikumu 39. punktā minētajām prasībām, pamatojoties uz projekta iesniegumā norādīto informāciju, un piešķir zemāko vērtējumu atbilstoši attiecīgajam projektu vērtēšanas kritērijam. Vietējā rīcības grupa saraksti ar atbalsta pretendentu pievieno projekta iesniegumam un iesniedz Lauku atbalsta dienestā šo noteikumu 39.1 punktā minētajā kārtībā un termiņā.

(MK 05.06.2018. noteikumu Nr. 318 redakcijā; punkta jaunā redakcija stājas spēkā 01.08.2018.; sk. grozījumu 2. punktu)

41.1 Vietējā rīcības grupa piecu darbdienu laikā iesniedz Lauku atbalsta dienesta Elektroniskās pieteikšanās sistēmā informāciju par vietējās rīcības grupas pārstāvjiem, kas iegūst valsts amatpersonas statusu vai beidz pildīt valsts amatpersonas pienākumus, vai valsts amatpersonas pienākumus pilda uz laiku (aizvieto). Lauku atbalsta dienests iesniedz Valsts ieņēmumu dienestā vietējās rīcības grupas valsts amatpersonu sarakstu vai tā grozījumus.

(MK 05.06.2018. noteikumu Nr. 318 redakcijā; punkts stājas spēkā 01.08.2018.; sk. grozījumu 2. punktu)

42. (Svītrots no 01.08.2018. ar MK 26.09.2017. noteikumiem Nr. 592; sk. grozījumu 2. punktu)

VII. Projekta īstenošanas nosacījumi

43. Projekta uzraudzības periods ir pieci gadi.

44. Ja projektam piemērota atbalsta intensitāte saskaņā ar šo noteikumu 14.1., 14.4. un 14.5. apakšpunktu, atbalsta saņēmējs līdz pēdējā maksājuma pieprasījuma iesniegšanai nodrošina projekta rezultātu publicitāti plašsaziņas līdzekļos vai tīmekļvietnē. Atbalsta saņēmējs kopā ar pēdējā maksājuma pieprasījumu Lauku atbalsta dienestā iesniedz informāciju, kas apliecina projekta rezultātu publicitāti plašsaziņas līdzekļos vai tīmekļvietnē.

(MK 06.09.2016. noteikumu Nr. 602 redakcijā)

44.1 Ja tiek īstenots šo noteikumu 3.2. apakšpunktā minētais sabiedriskā labuma projekts un tas ir saistīts ar pakalpojuma vai produkta piedāvājumu, atbalsta saņēmējs visā projekta uzraudzības periodā informē vietējo rīcības grupu par piedāvājuma aktualitātēm, kas saistītas ar projektu.

(MK 06.09.2016. noteikumu Nr. 602 redakcijā)

44.2 Atbalsta saņēmējs, kurš projekta ietvaros izveido tūrisma pakalpojumu, gada laikā pēc projekta īstenošanas un turpmāk visā projekta uzraudzības periodā katru gadu kā tūrisma pakalpojuma sniedzējs ir iekļauts ar tūrisma jomas popularizēšanu saistītas institūcijas tīmekļvietnē.

(MK 06.09.2016. noteikumu Nr. 602 redakcijā)

45. Sākot ar ceturto gadu pēc projekta īstenošanas, turpmāk visā projekta uzraudzības periodā atbalsta saņēmējs pārskatu par saimnieciskās darbības rādītājiem iepriekšējā kalendāra gadā (2. pielikums) iesniedz Lauku atbalsta dienesta Elektroniskās pieteikšanās sistēmā katru gadu mēneša laikā pēc gada pārskata iesniegšanas Valsts ieņēmumu dienestā.

(MK 19.02.2019. noteikumu Nr. 81 redakcijā)

45.1 Uzraudzības periodā pēc projekta īstenošanas atbalsta saņēmējs ievēro lietderības principu, kas saistīts ar labāko attiecību starp izmantotajiem resursiem un gūto rezultātu projekta mērķu sasniegšanā.

(MK 26.09.2017. noteikumu Nr. 592 redakcijā)

46. Ja atbalsta pretendents ir fiziska persona, tas pirms projekta īstenošanas uzsākšanas iegūst komersanta, zemnieku saimniecības vai pašnodarbinātās personas statusu un, ja atbalsta pretendents kļūst par kapitāldaļu turētāju komercsabiedrībā, kas īsteno projektu, tam attiecīgajā komercsabiedrībā ir izšķiroša ietekme un pieder ne mazāk kā 51 procents kapitāldaļu un Uzņēmumu reģistrā reģistrētas paraksta tiesības.

(MK 06.09.2016. noteikumu Nr. 602 redakcijā)

47. Ja projektā ir izmaksas, kas saistītas ar pārtikas produktu ražošanu, atbalsta saņēmējs līdz maksājuma pieprasījuma iesniegšanai Lauku atbalsta dienestā reģistrējas vai tiek atzīts Pārtikas un veterinārajā dienestā.

(Grozīts ar MK 26.09.2017. noteikumiem Nr. 592)

47.1 Ja projektā ir paredzēti šo noteikumu 26.10.3. apakšpunktā minētie izdevumi, atbalsta saņēmējs līdz maksājuma pieprasījuma iesniegšanai Lauku atbalsta dienestā laivu atkarībā no tās izmantošanas veida saskaņā ar Jūras kodeksu reģistrē valsts akciju sabiedrības "Latvijas Jūras administrācija" Latvijas Kuģu reģistrā vai valsts akciju sabiedrības "Ceļu satiksmes drošības direkcija" reģistrā.

(MK 02.09.2020. noteikumu Nr. 557 redakcijā)

48. Ja projekta uzraudzības laikā sasniedzamo rādītāju vērtība netiek sasniegta, Lauku atbalsta dienests saskaņā ar normatīvajiem aktiem par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu, administrēšanu un uzraudzību lauku un zivsaimniecības attīstībai 2014.–2020. gada plānošanas periodā un normatīvajiem aktiem par Eiropas Lauksaimniecības garantiju fonda, Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai, Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda, kā arī par valsts un Eiropas Savienības atbalsta lauksaimniecībai un lauku un zivsaimniecības attīstībai finansējuma administrēšanu 2014.–2020. gada plānošanas periodā pieņem lēmumu par piešķirtā atbalsta atmaksu proporcionāli nesasniegtajam apmēram.

48.1 Lauku atbalsta dienests šo noteikumu 48. punktā minēto atmaksu nepieprasa, ja atbalsta saņēmējs ir zvejas kuģa īpašnieks vai ir investējis zvejas produktu apstrādē un tas būtiska zvejas iespēju samazinājuma dēļ uzraudzības laikā sasniedzamo rādītāju vērtību nesasniedz.

(MK 21.01.2020. noteikumu Nr. 47 redakcijā)

48.2 Par šo noteikumu 48.1 punktā minēto gadījumu atbalsta saņēmējs, iesniedzot Lauku atbalsta dienesta Elektroniskās pieteikšanās sistēmā šo noteikumu 45. punktā minēto pārskatu par saimnieciskās darbības rādītājiem iepriekšējā kalendāra gadā, pievieno izvērstu pamatojumu.

(MK 21.01.2020. noteikumu Nr. 47 redakcijā)

49. Atbalsta saņēmējs (izņemot publisku personu vai tās iestādi, kuras projektā paredzētas tikai šo noteikumu 21.1. apakšpunktā minētās attiecināmās izmaksas) projektu sāk īstenot sešu mēnešu laikā pēc dienas, kad stājies spēkā lēmums par projekta iesnieguma apstiprināšanu.

(MK 05.06.2018. noteikumu Nr. 318 redakcijā)

50. Šo noteikumu 49. punktā minēto prasību uzskata par izpildītu, ja atbalsta saņēmējs ir īstenojis vienu no šādiem nosacījumiem:

50.1. atbalsta saņēmējs atbilstoši plānotajai būvniecības iecerei un būvju grupai ir iesniedzis Lauku atbalsta dienestā šo noteikumu 33.4.1., 33.4.2. vai 33.4.5. apakšpunktā minētos dokumentus;

50.2. atbalsta saņēmējs ir iegādājies vismaz vienu no projektā paredzētajiem pamatlīdzekļiem, kura vērtība ir vismaz 10 procentu no attiecināmo izmaksu summas, kas paredzēta pamatlīdzekļu iegādei;

50.3. atbalsta saņēmējs ir noslēdzis līgumu un samaksājis avansu vismaz 20 procentu apmērā no attiecināmo izmaksu summas, kas paredzēta iegādei.

(Grozīts ar MK 26.09.2017. noteikumiem Nr. 592; MK 05.06.2018. noteikumiem Nr. 318)

51. Šo noteikumu 7.3. apakšpunktā minētais pretendents vienlaikus ar pēdējo maksājuma pieprasījumu Lauku atbalsta dienestā iesniedz:

51.1. valsts akciju sabiedrības "Latvijas Jūras administrācija" Kuģošanas drošības inspekcijas aktu par zvejas kuģa modernizācijas tehniskā projekta izpildi;

51.2. apliecinājumu, ko izsniegusi Latvijas Jūras akadēmija vai klasifikācijas sabiedrība (atzīta organizācija), ar kuru valsts akciju sabiedrība "Latvijas Jūras administrācija" ir noslēgusi pilnvarojuma līgumu, un kurā norādīta informācija par:

51.2.1. zvejas kuģa vecā dzinēja jaudu pirms nomaiņas un jaunā dzinēja jaudu pēc nomaiņas, kā arī apstiprinājumu, ka dzinēja jauda pirms un pēc dzinēja nomaiņas ir verificēta un fiziski pārbaudīta saskaņā ar regulas Nr. 508/2014 41. panta 5. punktu vai sertificēta saskaņā ar regulas Nr. 508/2014 41. panta 4. punktu;

51.2.2. zvejas kuģa vecā dzinēja un zvejas kuģa jaunā dzinēja CO2 emisiju un degvielas patēriņu.

(MK 06.09.2016. noteikumu Nr. 602 redakcijā)

52. Ja atbalsta saņēmējs ir fiziska persona ar pašnodarbinātās personas statusu un projekta uzraudzības laikā tas kļūst par kapitāldaļu turētāju komercsabiedrībā, kura pārņem projekta saistības, tam attiecīgajā komercsabiedrībā visu projekta uzraudzības laiku ir izšķiroša ietekme un pieder ne mazāk kā 51 procents kapitāldaļu un Uzņēmumu reģistrā reģistrētas paraksta tiesības.

(MK 06.09.2016. noteikumu Nr. 602 redakcijā)

VIII. Starpinstitucionālā informācijas apmaiņa

(Nodaļa MK 06.09.2016. noteikumu Nr. 602 redakcijā)

53. Valsts akciju sabiedrības "Latvijas Jūras administrācija" Latvijas Kuģu reģistrs pēc Lauku atbalsta dienesta pieprasījuma sniedz informāciju par šo noteikumu 7.3. apakšpunktā minētā pretendenta zvejas kuģa reģistrācijas apliecību.

(Grozīts ar MK 21.01.2020. noteikumiem Nr. 47)

54. (Svītrots ar MK 21.01.2020. noteikumiem Nr. 47)

55. Zemkopības ministrija pēc Lauku atbalsta dienesta pieprasījuma sniedz informāciju par:

55.1. šo noteikumu 7.3. apakšpunktā minētā pretendenta atbilstību šo noteikumu 7.3. apakšpunktā minētajiem nosacījumiem;

55.2. pretendenta atbilstību šo noteikumu 3.6. apakšpunktā minētajiem nosacījumiem (izņemot šo noteikumu 3.6.5. apakšpunktā minēto nosacījumu), ja tiek īstenots šo noteikumu 3.6. apakšpunktā minētais projekts.

(MK 26.09.2017. noteikumu Nr. 592 redakcijā)

56. Zemkopības ministrija informē Lauku atbalsta dienestu un vietējās rīcības grupas, ja šo noteikumu 26.13.1 apakšpunktā minētajā ziņojumā ir norādīts, ka attiecīgais flotes segments nav līdzsvarā ar tam pieejamām zvejas iespējām.

57. Ja projektā ir iegādāta šo noteikumu 26.10.3. apakšpunktā minētā laiva, Lauku atbalsta dienests pēc projekta īstenošanas informē Zemkopības ministriju par iegādātajai laivai piešķirto reģistrācijas numuru valsts akciju sabiedrības "Latvijas Jūras administrācija" Latvijas Kuģu reģistrā vai valsts akciju sabiedrības "Ceļu satiksmes drošības direkcija" piešķirto reģistrācijas numuru.

(MK 02.09.2020. noteikumu Nr. 557 redakcijā)

Ministru prezidente Laimdota Straujuma

Zemkopības ministrs Jānis Dūklavs
Zemkopības ministrijas iesniegtajā redakcijā

1.pielikums
Ministru kabineta
2015. gada 20. oktobra
noteikumiem Nr. 605

(Pielikums grozīts ar MK 06.09.2016. noteikumiem Nr. 602; MK 26.09.2017. noteikumiem Nr. 592; MK 19.02.2019. noteikumiem Nr. 81; MK 21.01.2020. noteikumiem Nr. 47; MK 02.09.2020. noteikumiem Nr. 557)

Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda
(EJZF)

pasākuma "Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju īstenošana"
projekta iesniegums

Attiecināmā sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas rīcība 
Vietējā rīcības grupa 
Pretendents 
Projekta iesniedzēja reģ. Nr./personas kods 
Klienta numurs 
Adrese korespondencei (adrese, pasta indekss) 
Projekta īstenošanas vieta (adrese) 
Projekta vadītājs 
Kontakttālrunis, e-pasts 
Projekta nosaukums 
Projekta Nr. 

A. INFORMĀCIJA PAR PRETENDENTU PROJEKTA IESNIEGUMA IESNIEGŠANAS MĒNEŠA PIRMAJĀ DATUMĀ

A.1. Darbības apraksts

Pašreizējās darbības apraksts
 

A.2. Pretendentu raksturojošie rādītāji (neattiecas ja projektu iesniedz vietējā pašvaldība)

Pēdējais noslēgtais gads20__.gads
Pretendenta – fiziskas personas – dzimums (ja atbalsta pretendents ir juridiska persona – tās dalībnieka dzimums, kuram saimniecībā pieder vairāk par 51% pamatkapitāla daļu)sieviete 
vīrietis 
Uzņēmuma lielums – sīkais, mazais, vidējais vai lielais uzņēmums 
Pretendenta statuss 
Informācija par biedriem (ja atbalsta pretendents ir biedrība vai nodibinājums):
Biedru skaits 
Biedru skaits, kuru komercdarbības joma galvenokārt ir zvejniecība, akvakultūra vai zivju, vēžveidīgo un mīkstmiešu pārstrāde un konservēšana 

A.3. Pretendenta ražošanas ēkas un būves, tehnika un iekārtas*:

Ražošanas ēkas un būves, tehnika un iekārtas
Nosaukums, tehnikas un iekārtas marka vai modelisĪpašumā, skaitsNomā esošās, skaitsIzlaides vai izveidošanas gadsJauda, ietilpība/ mērvienībaJa tehnika vai iekārta tiks papildināta vai aizstāta, atzīmēt konkrēto
Ražošanas ēkas un būves     X
     
     
     
     
     
Tehnika un iekārtas      
      
      
      
      
      
* Ja pretendenta īpašumā vai nomā esošo pamatlīdzekļu skaits ir ļoti liels, projekta iesnieguma pielikumā var pievienot atsevišķu pamatlīdzekļu sarakstu. Ja pretendents ir vietējā pašvaldība, tā sniedz informāciju tikai par ražošanas ēkām un būvēm, tehniku un iekārtām, kam ir saistība ar projektu.

A.4. Pretendenta saņemtais publiskais finansējums un (vai) iesniegtie projektu iesniegumi citās iestādēs Eiropas Savienības fondu (ERAF u. c.) un valsts un pašvaldības finansētajos investīciju pasākumos, kas saistīti ar šajā pasākumā plānoto investīciju

Līdz šā projekta iesnieguma iesniegšanas brīdim pretendents ir saņēmis publisko finansējumu un (vai) ir iesniedzis projekta iesniegumu citos Eiropas Savienības fondu un valsts un pašvaldības finansētajos investīcijas pasākumos, kas saistīts ar šajā pasākumā plānoto investīciju

 

 

A.4.1. Ja atbilde ir "Jā", lūdzu sniegt informāciju par projektiem:

Nr.
p.k.

Fonda nosaukums, atbalsta institūcijas nosaukums

Projekta nosaukums un projekta numurs

Projekta īstenošanas stadija (saņemts finansējums; projekts pašlaik tiek īstenots; projekts iesniegts vērtēšanai)

Projekta īstenošanas laiks (mm.gggg.) līdz (mm.gggg.)

Attiecināmo izmaksu summa (EUR)

Publiskais finansējums (EUR)

Saistītā projekta saturiskā saistība

Eiropas Savienības finansētie projekti
        
        
        
Citi projekti (valsts un pašvaldības finansētie projekti u. tml.)
        
        
       

 

B. INFORMĀCIJA PAR PROJEKTU

B.1. Projekta mērķis:

 

B.2. Projektā plānotās aktivitātes

Nr.
p.k.

Lūdzu atzīmēt, kuras aktivitātes projektā tiks īstenotas

Atzīmēt ar X atbilstošās

1.

Pievienotās vērtības veidošana un inovācijas veicināšana visos zvejas un akvakultūras produktu piegādes posmos

A

 

2.

Ekonomiskās izaugsmes veicināšana, darba vietu radīšanas veicināšana, kā arī zivsaimniecības nozarē un citās jūras ekonomikas nozarēs – darbību dažādošana

B

 

3.

Vides resursu vairošana vai izmantošana, kā arī klimata pārmaiņu mazināšana

C

 

4.

Zvejas vai jūras kultūras mantojuma izmantošanas veicināšana

D

 

B.3. Projekta veids

Nr.
p.k.

Projekta veids

Atzīmēt ar X atbilstošo

Pamatojums, kas apliecina atbilstību projekta veidam

1.

Inovatīvs projekts  

2.

Ar piekrastes zvejniecību saistīts projekts  

3.

Sabiedriskā labuma projekts  

4.

Kopprojekts  

5.

Zvejas kuģa galvenā stacionārā dzinēja nomaiņa  

6.

Pārējie projekti 

 

B.4. Projekta apraksts

B.4.1. Projekta apraksts un tā nepieciešamības pamatojums (tostarp aktivitāšu un investīciju apraksts un nepieciešamības pamatojums, tirgus analīze, konkurentu novērtējums, preces vai pakalpojuma apraksts)
 
B.4.2. Projekta īstenošanas laika grafiks
 
B.4.3. Projekta finansēšanas apraksts (finanšu līdzekļu avoti, projekta vadībai nepieciešamie resursi)
 
B.4.4. Projekta īstenošanas darbības virziens (neattiecas uz Ministru kabineta 2015. gada 20. oktobra noteikumu Nr. 605 "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda pasākumam "Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju īstenošana"" 19.1. un 19.2. apakšpunktā minēto atbalstu)
Projekts tiks īstenots šādā nozarē:
NACE 2. red. klasifikācijas četrzīmju ciparu kods 
NACE 2. red. klasifikācijas nosaukums (atbilstoši norādītajam kodam) 

B.5. Projekta īstenošanas vieta

Pilsēta 
Novads, pagasts 
Īstenošanas adrese, pasta indekss 
Projekta īstenošanas vietas kadastra numurs:
zemei (ja tiek veikta būvniecība, būves pārbūve, teritorijas labiekārtošana, stacionārās iekārtas u.c.) 
būvēm, kurās tiek uzstādītas stacionārās iekārtas vai kurām tiek veikta pārbūve, ierīkošana vai atjaunošana u.c. 
Pārvietojamai tehnikai un citiem pamatlīdzekļiem norāda to atrašanās vietas kadastra numuru 

B.5.1 Informācija par zvejas kuģi, kam paredzēts nomainīt dzinēju

Kuģa nosaukums Garums (m) 
Kuģa būves gads Platums (m) 
Kuģa reģistrācijas numurs Reģistrācijas datums 
Vecā galvenā stacionārā dzinēja jauda (kW) Jaunā galvenā stacionārā dzinēja jauda (kW) 
Bruto tilpība (GT) 

 

B.6. Pēc projekta īstenošanas sasniedzamie rādītāji atbilstoši pretendenta norādītajām vērtībām (ja minētie rādītāji netiks sasniegti, tiks piemērotas Ministru kabineta 2015. gada 20. oktobra noteikumu Nr. 605 "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda pasākumam "Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju īstenošana"" 48. punktā minētās sankcijas)

Sasniedzamie rādītājiMērvienībaAtzīmēt ar X atbilstošo mērķiPēdējā noslēgtajā gadā pirms projekta iesniegšanasSagaidāmā vērtība pēc projekta īstenošanas
_________. gads3., 4., 5. gads
Ja uz atbalstu pretendē A vai B aktivitātē atbilstoši informācijai projekta iesnieguma B.2 sadaļā (izņemot vietējo pašvaldību vai pretendentu, kas veido jaunu uzņēmumu, kura pirmais pārskata vai taksācijas gads vēl nav beidzies):
1. Pēc projekta īstenošanas rada vismaz vienu jaunu darba vietu, saglabājot esošāsdarba vietu skaits* ** 
2. Pēc projekta īstenošanas vismaz par 10 procentiem tiek palielināts saražotais produkcijas apjomstonnas   
3. Pēc projekta īstenošanas vismaz par 10 procentiem tiek palielināts gada neto apgrozījumseuro   
4. Pēc projekta īstenošanas vismaz par 30 procentiem no ieguldīto investīciju apmēra tiek palielināts uzņēmuma gada neto apgrozījumseuro   
5. Pēc projekta īstenošanas tiek palielināta zivsaimniecības produkcijas ražošanas efektivitāte, vismaz par 10 procentiem samazinot izmaksas uz vienu saražoto produkcijas vienībueuro   
6. Pēc projekta īstenošanas tiek palielināta zivsaimniecības produkcijas ražošanas efektivitāte, vismaz par 10 procentiem palielinot saražotās produkcijas apjomu uz vienu nodarbinātotonnas/
nodarbināto skaits
   
7. Pēc projekta īstenošanas tiek radīti jauni vai uzlaboti produkti, pakalpojumi vai procesiskaits   
Ja uz atbalstu A vai B aktivitātē (atbilstoši informācijai projekta iesnieguma B.2 sadaļā) pretendē pretendents, kas veido jaunu uzņēmumu, kura pirmais pārskata vai taksācijas gads vēl nav beidzies:
1. Pēc projekta īstenošanas rada vismaz vienu jaunu darba vietudarba vietu skaits*   
2. Pēc projekta īstenošanas uzņēmuma gada neto apgrozījums sasniedz vismaz 30 procentu apmēru no ieguldīto investīciju apmēraeuro   
Ja uz atbalstu A vai B aktivitātē (atbilstoši informācijai projekta iesnieguma B.2 sadaļā) pretendē vietējā pašvaldība kopprojekta īstenošanai, katrs kopprojekta dalībnieks (izņemot vietējo pašvaldību):
1. Pēc projekta īstenošanas rada vismaz vienu jaunu darba vietu, saglabājot esošās: 
***darba vietu skaits*   
2. Pēc projekta īstenošanas vismaz par 10 procentiem tiek palielināts saražotais produkcijas apjoms: 
***tonnas   
3. Pēc projekta īstenošanas vismaz par 10 procentiem tiek palielināts gada neto apgrozījums: 
***euro   
4. Pēc projekta īstenošanas vismaz par 30 procentiem no ieguldīto investīciju apmēra tiek palielināts uzņēmuma gada neto apgrozījums: 
***euro   
Ja uz atbalstu pretendē C aktivitātē (izņemot gadījumu, ja tiek nomainīts zvejas kuģa dzinējs) (atbilstoši informācijai projekta iesnieguma B.2 sadaļā):
1. Tiek mazināta ietekme uz vidi****   
2. Tiek mazināta ietekme uz klimata pārmaiņām****   
3. Uzlabo vides resursu vairošanu vai izmantošanu****   
Ja uz atbalstu pretendē C aktivitātē zvejas kuģa dzinēja nomaiņai (atbilstoši informācijai projekta iesnieguma B.2 sadaļā)*****:
1. Tiek mazināta CO2 emisija    
2. Tiek mazināts degvielas patēriņš    
Ja uz atbalstu pretendē D aktivitātē (atbilstoši informācijai projekta iesnieguma B.2 sadaļā):
1. Tiek veicināta kultūras mantojuma saglabāšana****   
2. Tiek veicināta kultūras pieejamība****   
Atbilstošie vietējās rīcības grupas sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijā norādītie sasniedzamie rādītāji
**********   
Piezīmes.
* Par vienu darba vietu tiek uzskatīta darba vieta, kas paredzēta darbiniekam, ar kuru noslēgts darba līgums, nosakot normālu darba laiku, vai pašnodarbinātas personas saimnieciskās darbības uzsākšana, vai vairākas darba vietas sezonas rakstura darbu veikšanai, kurās kopā nostrādāto stundu skaits kalendāra gadā atbilst normālam darba laikam.
** Norāda darbinieku skaitu pēdējā noslēgtajā gadā pirms projekta iesniegšanas (norāda normāla darba laika ekvivalentu).
*** Norāda kopprojekta dalībnieka nosaukumu.
**** Pretendents norāda mērvienību, kā arī datu avotu, kas tiks izmantots sagaidāmās vērtības noteikšanā un izpildē.
***** Pretendentam jāsasniedz abi rādītāji.

B.7. Projekta laikā plānots iegādāties šādus pamatlīdzekļus:

Nr.
p.k.

Nosaukums, modelis vai marka

Skaits

Ja pamatlīdzeklis papildina vai aizstāj esošos pamatlīdzekļus, norādīt pamatlīdzekļa vienības numuru no projekta iesnieguma A.3. sadaļas (ja attiecas)

Jauda, ražība, celtspēja (ietilpība/ mērvienība)

Jauda, ražība, celtspēja % pret aizstājamo vienību/ vienībām (ja piemērojams)

Pamatlīdzeklis, kas aizstās esošos pamatlīdzekļus (jābūt vismaz par 25 % lielākai jaudai, ražībai vai celtspējai)

      
      

Pamatlīdzeklis, kas papildina esošos pamatlīdzekļus, kuri ir vecāki par 10 gadiem

      
      

Pamatlīdzeklis, kas būtiski mainīs ražošanas vai tehnoloģijas raksturu

      
      

Cits (programmu nodrošinājums u. c.)

      

B.8. Projekta iesnieguma kopējās un attiecināmās izmaksas

Izmaksu pozīcijas sadalījumā pa plānotajām projekta darbībām un projekta posmiem

Mērvienība (m3/m2/gab./m/kompl.)

Vienību skaits

Kopā izmaksas, EUR

Attiecināmās izmaksas, EUR

Atbalsta intensitāte, %

Publiskais finansējums, EUR

Privātais finansējums, EUR

Maksājuma pieprasījuma iesniegšanas datums (dd.mm.gggg.)

Izmaksu atbilstība aktivitātei (A, B, C, D)*

ar PVN

bez PVN

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1. Jaunu pamatlīdzekļu un programmu nodrošinājuma iegāde, kā arī muzeja eksponātu atjaunošana

 

   

  
 

  

  
 

  

  
 

  

  

Pamatlīdzekļu un programmu nodrošinājuma iegādes, kā arī muzeja eksponātu atjaunošanas izmaksas, kopā

X

 

2. Būves būvniecības, pārbūves, ierīkošanas, novietošanas un atjaunošanas izmaksas

 

  

  
 

     

  
 

  

  
 

  

  
 

  

  

Būves būvniecības, pārbūves, ierīkošanas, novietošanas un atjaunošanas izmaksas, kopā

X

 

3. Būvmateriālu iegāde

 

  

  
 

   

  
 

   

  
 

   

  
 

  

  

Izmaksas būvmateriālu iegādei, kopā

X

 

4. Teritorijas labiekārtošana

 

  

  
 

   

  
 

   

  
 

   

  
 

  

  

Izmaksas teritorijas labiekārtošanai, kopā

X

 

5. Vietējās produkcijas mārketinga izmaksas

 

  

  
 

  

  
 

  

  
 

  

  

Mārketinga izmaksas vietējai produkcijai, kopā

X

 

6. Jauna galvenā stacionārā dzinēja nomaiņa uz zvejas kuģa

 

  

  
 

  

  

Jauna galvenā stacionārā dzinēja nomaiņas uz zvejas kuģa izmaksas, kopā

X

 

7. Vispārējās izmaksas

 

  

  
 

  

  
 

  

  
 

  

  

Vispārējās izmaksas, kopā

X

 

KOPĀ

X

* Norāda izdevumu pozīciju atbilstību izvēlētajām aktivitātēm atbilstoši informācijai projekta iesnieguma B.2. sadaļā.

B.9. Pārējās neattiecināmās izmaksas

Neattiecināmo izmaksu pozīcijasSumma, EUR
 -
 -
 -
 -
KOPĀ-

B.10. Rēķinu priekšapmaksa pieprasījums

Projekta īstenošanai plānots iesniegt rēķinu priekšapmaksas pieprasījumu 
 

B.11. Projekta finansējums:

Projekta kopējā summa, EUR-Projekta attiecināmo izmaksu summa, EUR-

B.12. Projekta ietekmes uz apkārtējo vidi apraksts

Projekta ietekmes uz apkārtējo vidi apraksts saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem
 

B.13. Projekta informācijas un publicitātes pasākumi

Apraksts
 

B.14. Papildu informācija, kas sniedzama saskaņā ar sabiedrības virzītu vietējās attīstības stratēģiju

Apraksts
 

B.15. Projekta ietekme uz klimata pārmaiņu mazināšanu (ja uz atbalstu pretendē klimata pārmaiņu mazināšanai C aktivitātē atbilstoši B.2.sadaļā norādītajai informācijai)

Apraksts
 

C. FINANŠU INFORMĀCIJA (aizpilda, ja uz atbalstu saimnieciskās darbības attīstībai pretendē komersants, zemnieku vai zvejnieku saimniecība vai fiziska persona)

C.1. Ražošanas apjoms (sākot ar pēdējo noslēgto gadu un beidzot ar gadu pēc projekta īstenošanas)*

Pēdējais noslēgtais gads0
Gads pēc projekta īstenošanas0

* Ja pretendents ir juridiska vai fiziska persona, kas plāno veikt saimniecisku darbību, tad ražošanas apjoma aprēķins jāiesniedz vismaz par diviem aizpildītiem gadiem pēc projekta īstenošanas.

Nr.Produkcija vai pakalpojuma veids MērvienībaGads
0.1.2.3.4.5.
1 krājumi atlikumā ------
saražots ------
realizēts ------
Cena bez PVNEUR/------
Realizēts kopāEUR------
2 krājumi atlikumā ------
saražots ------
realizēts ------
Cena bez PVNEUR/------
Realizēts kopāEUR------
3 krājumi atlikumā ------
saražots ------
realizēts ------
Cena bez PVNEUR/------
Realizēts kopāEUR------
Neto apgrozījumsEUR------

C.2. (Sadaļa svītrota ar MK 26.09.2017. noteikumiem Nr. 592)

C.3. Naudas plūsmas pārskats pa gadiem (projekta iesniegšanas gadā, visiem īstenošanas gadiem, gadam pēc projekta īstenošanas)*

Pēdējais noslēgtais gads0
Projekta iesniegšanas gads 
Gads pēc projekta īstenošanas0

* Ja pretendents ir juridiska vai fiziska persona, kas plāno veikt saimniecisku darbību, tad naudas plūsmas pārskats jāiesniedz vismaz par diviem noslēgtiem gadiem pēc projekta īstenošanas.

C.3.1. Naudas plūsmas pārskats pa gadiemGads
 0.1.2.3.4.5.
Mērvienība: EUR      
1Naudas atlikums perioda sākumā--    
2Ienākošā naudas plūsma KOPĀ --    
3I. Pamatdarbības naudas plūsma --    
4Ieņēmumi no preču pārdošanas un pakalpojumu sniegšanas sadalījumā pa galvenajiem darbības veidiem--    
5Ieņēmumi no preču pārdošanas un pakalpojumu sniegšanas sadalījumā pa galvenajiem darbības veidiem--    
6Ieņēmumi no preču pārdošanas un pakalpojumu sniegšanas sadalījumā pa galvenajiem darbības veidiem--    
7Saņemtais PVN no pārdošanas/realizācijas--    
8Pārējie uzņēmuma pamatdarbības ieņēmumi--    
9   --    
10Ārkārtas ieņēmumi--    
11II. Ieguldīšanas darbības naudas plūsma --    
12Ieņēmumi no pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu pārdošanas--    
13Saņemtie procenti--    
14Saņemtās dividendes--    
15Citi ieņēmumi no ieguldīšanas darbības--    
16 --    
17Saņemtais PVN no ieguldīšanas naudas plūsmas--    
18III. Finansēšanas darbības naudas plūsma --    
19Saņemti aizņēmumi (kredīti)--    
20Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda (EJZF) finansējums--    
21Cits Eiropas Savienības un valsts atbalsts (norādīt veidu):--    
22 --    
 
23Izejošā naudas plūsma KOPĀ--    
24I. Pamatdarbības naudas plūsma--    
25Maksājumi piegādātājiem      
26Izdevumi izejvielai (norādīt veidu)--    
27Izdevumi izejvielai (norādīt veidu)--    
28Izdevumi izejvielai (norādīt veidu)--    
29Izdevumi zemes, ēku un iekārtu nomai--    
30Izdevumi komunāliem pakalpojumiem--    
31Izdevumi degvielai un smērvielām--    
32Izdevumi elektroenerģijai un kurināmajam--    
33Izdevumi pakalpojumu apmaksai--    
34Izdevumi remontam--    
35Izdevumi transportam--    
36Izdevumi apdrošināšanai un sertifikācijai--    
37Administrācijas izdevumi--    
38Pārējie uzņēmuma pamatdarbības izdevumi--    
39Samaksāts PVN (priekšnodoklis) piegādātājiem preču/pakalpojumu iepirkumiem pārskata periodā--    
40Izdevumi darba algas maksājumiem--    
41Izdevumi sociālās apdrošināšanas maksājumiem--    
42Samaksāts uzņēmuma ienākuma nodoklis--    
43Samaksāts nekustamā īpašuma nodoklis--    
44Samaksātie pārējie nodokļi un nodevas--    
45Projekta izmaksu pozīcijas      
46Izmaksu pozīcijas bez PVN--    
47PVN (priekšnodoklis) par projekta pasākumiem kopā--    
48 --    
49Ārkārtas izdevumi--    
50II. Ieguldīšanas darbības naudas plūsma --    
51Izdevumi nekustamo īpašumu, iekārtu, nemateriālo un citu ilgtermiņa ieguldījumiem--    
52Izsniegtie aizdevumi citām personām--    
53Projekta izmaksu pozīcijas      
54Izmaksu pozīcijas bez PVN--    
55 --    
56 --    
57Citi izdevumi ieguldīšanas darbībai--    
58Samaksāts PVN (priekšnodoklis) par pamatlīdzekļu un nemateriālo līdzekļu iegādi--    
59III. Finansēšanas darbības naudas plūsma --    
60Izdevumi aizdevumu atmaksāšanai --    
61Samaksātie kredītprocenti par aizdevumiem --    
62Izdevumi nomātā pamatlīdzekļu izpirkumiem --    
63Izdevumi līzinga procentu maksājumiem --    
64Izmaksātās dividendes --    
65   --    
66PVN maksājums budžetā (uz attiecīga gada beigām)--    
67Naudas līdzekļu atlikums perioda beigās (1+2-23) --    
C.3.2. Ja plānotajā finanšu informācijā paredzētas būtiskās izmaiņas (vairāk nekā 20% salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu), paskaidrojiet izmaiņu iemeslus (pa finanšu posteņu pozīcijām) 
 

D. PAVADDOKUMENTI

D.1. Iesniedzamie dokumenti:

Iesniedzamie dokumenti
(ja veidlapu iesniedz saskaņā ar normatīvajos aktos par elektronisko dokumentu noformēšanu noteiktajām prasībām, arī pavaddokumenti iesniedzami atbilstoši minēto normatīvo aktu prasībām)

Aizpilda atbalsta pretendents

Atzīmēt ar X atbilstošo atbildi

Neattiecas

1.

Projekta iesnieguma pilns komplekts (2 eksemplāros) un elektroniskā versija

oriģināli

   

2.

Pretendenta deklarācija saskaņā ar normatīvajiem aktiem par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu, administrēšanu un uzraudzību lauku un zivsaimniecības attīstībai 2014.–2020. gada plānošanas periodā

oriģināls

   

3.

Ja attiecas uz pretendentu, – pievieno de minimis sistēmā sagatavotās veidlapas izdruku vai norāda sistēmā izveidotās un apstiprinātās pretendenta veidlapas identifikācijas numuru saskaņā ar normatīvajiem aktiem par de minimis atbalsta uzskaites un piešķiršanas kārtību un de minimis atbalsta uzskaites veidlapu paraugiem

oriģināls

   

4.

Pašnovērtējums par projekta atbilstību vietējās attīstības stratēģijā attiecīgajai rīcībai noteiktajiem projektu vērtēšanas kritērijiem, norādot katram kritērijam atbilstošo punktu skaitu un pamatojumu par punktu skaita atbilstību

oriģināls

   

5.

Ilgtermiņa nomas vai patapinājuma līguma kopija (uzrāda oriģinālu), kurš noslēgts vismaz uz septiņiem gadiem no projekta iesniegšanas dienas

kopija

   

6.

Saskaņojums ar nekustamā īpašuma īpašnieku par atsevišķu labiekārtojuma elementu, stacionāro reklāmas vai informācijas stendu uzstādīšanu vai tādu pamatlīdzekļu novietošanu vai uzglabāšanu, kuri nav stacionāri novietojami, ja vien projektā plānotās aktivitātes neīsteno noteiktā telpā, – noslēgts vismaz uz septiņiem gadiem no projekta iesnieguma iesniegšanas dienas

kopija

   

7.

Valsts vides dienesta reģionālās vides pārvaldes izziņa par to, kāda piesārņojoša darbība tiks veikta, īstenojot projektu, un kādu atļauju – A vai B kategorijas piesārņojošas darbības atļauju vai C kategorijas piesārņojošas darbības apliecinājumu – pretendentam ir nepieciešams saņemt, ja šī prasība attiecas uz pretendentu saskaņā ar normatīvajiem aktiem par piesārņojošo darbību veikšanu

oriģināls

   

Iepirkuma procedūru apliecinošie dokumenti, ja ir attiecināmas Latvijas Republikas normatīvo aktu prasības par iepirkuma procedūrām, kas piemērojamas pasūtītāja finansētiem projektiem1, 2

8.

Iepirkuma priekšmeta tehniskā specifikācija

oriģināls

   

9.

Visi iesniegtie piedāvājumi no iespējamiem piegādātājiem

kopijas

   

10.

Atbalsta pretendenta apraksts par piedāvājumu salīdzinājumu konkrētajai iegādei un informācija par aptaujātajiem komersantiem, kas apliecina noteiktās cenas objektivitāti3

oriģināls

   

Jaunas būvniecības, būves pārbūves, ierīkošanas, novietošanas un atjaunošanas projektiem

11.

Ilgtermiņa nomas līgums, kas reģistrēts zemesgrāmatā vismaz uz septiņiem gadiem no projekta iesnieguma iesniegšanas dienas, par nekustamo īpašumu, kurā, īstenojot projektu, paredzēta jauna būvniecība, būves pārbūve, ierīkošana, novietošana vai atjaunošana, ja īpašums tiek nomāts (var iesniegt arī pirms projekta īstenošanas uzsākšanas)

kopija

   

12.

Būvatļauja ar būvvaldes atzīmi par būvniecības ieceres akceptu, ja iesniegšanas dienā nav apstiprināts tehniskais projekts4, 5

kopija

   

13.

Paskaidrojuma raksts vai apliecinājuma karte ar būvvaldes atzīmi par būvniecības ieceres akceptu – sagatavota atbilstoši būvniecību reglamentējošajiem normatīvajiem aktiem un attiecīgās pašvaldības saistošajiem noteikumiem4, 5

kopija

   

14.

Sagatavota būvniecības izmaksu tāme, ja atbilstoši plānotajai būvniecības iecerei būvvalde atbalsta pretendentam izsniegusi paskaidrojuma rakstu vai apliecinājuma karti4, 5

oriģināls

   

15.

Būvmateriālu iegādei – būvprojekts un būvatļauja ar būvvaldes atzīmi par projektēšanas nosacījumu izpildi, ja būvvalde atbilstoši plānotajai būvniecības iecerei nav izsniegusi paskaidrojuma rakstu vai apliecinājuma karti4, 5

kopija

   

16.

Būvprojekts ar būvatļaujā izdarītu atzīmi par projektēšanas nosacījumu izpildi3, 5

kopija

   

17.

Papildināta būvatļauja vai papildināts paskaidrojuma raksts vai apliecinājuma karte ar būvvaldes atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi6

kopija

   

Ja pretendents ir zemnieku vai zvejnieku saimniecība, komersants vai fiziska persona, kas veic saimniecisko darbību

18.

Deklarācija par komercsabiedrības atbilstību mazās (sīkās) vai vidējās komercsabiedrības statusam atbilstoši normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā komercsabiedrības deklarē savu atbilstību mazās (sīkās) un vidējās komercsabiedrības statusam

oriģināls

   

Ja pretendents ir biedrība vai nodibinājums

19.

Valdes apstiprināts lēmums par projekta īstenošanu un visām no tā izrietošajām saistībām, norādot projekta kopējās izmaksas un finansēšanas avotus

oriģināls

   

20.

Ja uz atbalstu pretendē biedrība A vai B aktivitātē atbilstoši informācijai projekta iesnieguma B.2. sadaļā, – biedru saraksts

kopija

   

Ja pretendents ir vietējā pašvaldība

21.

Vietējās pašvaldības lēmums par piedalīšanos projektā un projekta īstenošanai nepieciešamā finansējuma apmēru

oriģināls

   

22.

Ja tiek īstenots kopprojekts, – kopprojekta dalībnieku līgums

kopija

   

Ja projektā paredzēta zvejas kuģa dzinēja nomaiņa

23.

Valsts akciju sabiedrības "Latvijas Jūras administrācija" Kuģošanas drošības inspekcijas atzinums par zvejas kuģa modernizēšanu un zvejas kuģa modernizēšanas tehniskais projekts7

kopija

   

Citi iesniegtie dokumenti

24.

     

Piezīmes.
1 Iepirkuma dokumentus, kas saistīti ar būvniecības izmaksām, var iesniegt kopā ar projekta iesniegumu vai sešu mēnešu laikā pēc tam, kad stājies spēkā Lauku atbalsta dienesta lēmums par projekta iesnieguma apstiprināšanu, bet ne vēlāk kā piecu darbdienu laikā pēc iepirkuma procedūras pabeigšanas.
2 Ja pretendents ir tiešās vai pastarpinātās pārvaldes iestāde, vietējā pašvaldība vai tās iestāde, cita atvasināta publiska persona vai tās institūcija, tā iepirkuma dokumentus, kas saistīti ar preces iegādi vai pakalpojumu (izņemot būvdarbus), iesniedz kopā ar projekta iesniegumu vai projekta iesniegumam pievieno tirgus cenu izpēti un iepirkuma dokumentus iesniedz sešu mēnešu laikā pēc dienas, kad stājies spēkā Lauku atbalsta dienesta lēmums par projekta iesnieguma apstiprināšanu, bet ne vēlāk kā piecu darbdienu laikā pēc iepirkuma procedūras pabeigšanas.
3 Saskaņā ar normatīvajiem aktiem par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu, administrēšanu un uzraudzību lauku un zivsaimniecības attīstībai 2014.–2020. gada plānošanas periodā.
4 Ja atbalsta saņemšanai izmanto rēķina priekšapmaksu, iesniedz kopā ar rēķina priekšapmaksas pieprasījumu, pievienojot arī iepirkuma dokumentus, kas saistīti ar būvniecības izmaksām.
5 Var iesniegt sešu mēnešu laikā pēc tam, kad stājies spēkā Lauku atbalsta dienesta lēmums par projekta iesnieguma apstiprināšanu.
6 Var iesniegt deviņu mēnešu laikā pēc tam, kad stājies spēkā Lauku atbalsta dienesta lēmums par projekta iesnieguma apstiprināšanu.
7 Var iesniegt triju mēnešu laikā pēc tam, kad stājies spēkā Lauku atbalsta dienesta lēmums par projekta iesnieguma apstiprināšanu.

Projekta iesniegums iesniegts  
 

(datums*)

 
Atbalsta pretendents 
 

(vārds, uzvārds, paraksts*)

Piezīme. * Dokumenta rekvizītus "datums" un "paraksts" neaizpilda, ja dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

Zemkopības ministrs Jānis Dūklavs
2.pielikums
Ministru kabineta
2015. gada 20. oktobra
noteikumiem Nr. 605

(Pielikums grozīts ar MK 06.09.2016. noteikumiem Nr. 602; MK 26.09.2017. noteikumiem Nr. 592; MK 21.01.2020. noteikumiem Nr. 47)

Pārskats par atbalsta saņēmēja saimnieciskās darbības rādītājiem pēc projekta īstenošanas Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda pasākumā "Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju īstenošana"

1. VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA

Projekta numurs, nosaukums 
Atbalsta saņēmējs – vārds, uzvārds/nosaukums 
LAD klienta numurs 
Pārskata iesniegšanas gads 

2. DARBASPĒKS

2.1. Darbinieku skaits pārskata periodā (norāda normāla darba laika ekvivalentu)

Vīrieši

 

Sievietes

 

Kopā

 

t. sk. jaunāki par 25 gadiem

 
2.2. To zvejnieku skaits, kuri gūst labumu no projektā īstenotās darbības (norāda, ja, īstenojot projektu, nomainīts zvejas kuģa dzinējs) 

3. SASNIEDZAMO MĒRĶU IZPILDES RĀDĪTĀJI

Nr.
p. k.
RādītājsMērvienībaGadsVērtība
1. Ja projekts īstenots aktivitātē "Pievienotās vērtības veidošana un inovācijas veicināšana visos zvejas un akvakultūras produktu piegādes posmos" vai "Ekonomiskās izaugsmes veicināšana, darba vietu radīšanas veicināšana, kā arī zivsaimniecības nozarē un citās jūras ekonomikas nozarēs – darbību dažādošana" (izņemot vietējo pašvaldību vai atbalsta saņēmēju, kas pirms projekta īstenošanas veidoja jaunu uzņēmumu, kura pirmais pārskata vai taksācijas gads vēl nebija beidzies)*
1.1.Radītās darba vietas pēc projekta īstenošanasskaits**20____. gads 
1.2.Saražotās produkcijas apjomstonnasPēdējā noslēgtajā gadā pirms projekta iesniegšanas:
20____. gads
 
20____. gads 
1.3.Neto apgrozījumseuroPēdējā noslēgtajā gadā pirms projekta iesniegšanas:
20____. gads
 
20____. gads 
1.4.Izmaksas uz vienu saražoto zivsaimniecības produkcijas vienībueuroPēdējā noslēgtajā gadā pirms projekta iesniegšanas:
20____. gads
 
20____. gads 
1.5.Saražotā zivsaimniecības produkcija uz vienu nodarbinātotonnas/
nodarbināto skaits
Pēdējā noslēgtajā gadā pirms projekta iesniegšanas:
20____. gads
 
20____. gads 
1.6.Jauni vai uzlaboti produkti, pakalpojumi vai procesiskaitsPēdējā noslēgtajā gadā pirms projekta iesniegšanas:
20____. gads
 
20____. gads 
2. Ja projekts īstenots aktivitātē "Pievienotās vērtības veidošana un inovācijas veicināšana visos zvejas un akvakultūras produktu piegādes posmos" vai "Ekonomiskās izaugsmes veicināšana, darba vietu radīšanas veicināšana, kā arī zivsaimniecības nozarē un citās jūras ekonomikas nozarēs – darbību dažādošana" un atbalsta saņēmējs pirms projekta īstenošanas veidoja jaunu uzņēmumu, kura pirmais pārskata vai taksācijas gads vēl nebija beidzies*
2.1.Radītās darba vietas pēc projekta īstenošanasskaits**20____. gads 
2.2.Neto apgrozījumseuroPirmajā gadā pēc projekta īstenošanas:
20____. gads
 
20____. gads 
3. Ja vietējā pašvaldība īstenojusi kopprojektu aktivitātē "Pievienotās vērtības veidošana un inovācijas veicināšana visos zvejas un akvakultūras produktu piegādes posmos" vai "Ekonomiskās izaugsmes veicināšana, darba vietu radīšanas veicināšana, kā arī zivsaimniecības nozarē un citās jūras ekonomikas nozarēs – darbību dažādošana"*
3.1.Radītās darba vietas pēc projekta īstenošanas 
3.1.1.***skaits**20____. gads 
3.2.Saražotās produkcijas apjoms 
3.2.1.***tonnasPēdējā noslēgtajā gadā pirms projekta iesniegšanas:
20____. gads
 
20____. gads 
3.3.Neto apgrozījums 
3.3.1.***euroPēdējā noslēgtajā gadā pirms projekta iesniegšanas:
20____. gads
 
20____. gads 
4. Ja projekts īstenots aktivitātē "Vides resursu vairošana vai izmantošana, kā arī klimata pārmaiņu mazināšana" (neattiecas, ja, īstenojot projektu, nomainīts zvejas kuģa dzinējs)*
4.1.Samazināta ietekme uz vidi****Pēdējā noslēgtajā gadā pirms projekta iesniegšanas:
20____. gads
 
20____. gads 
4.2.Mazināta ietekme uz klimata pārmaiņām****Pēdējā noslēgtajā gadā pirms projekta iesniegšanas:
20____. gads
 
20____. gads 
4.3.Uzlabota vides resursu vairošana vai izmantošana****Pēdējā noslēgtajā gadā pirms projekta iesniegšanas:
20____. gads
 
5. Ja projekts īstenots aktivitātē "Vides resursu vairošana vai izmantošana, kā arī klimata pārmaiņu mazināšana" un nomainīts zvejas kuģa dzinējs*
5.1.CO2 emisijas apjomsppm (daļiņas uz miljonu)Zvejas kuģa vecajam dzinējam pirms nomaiņas 
Zvejas kuģa jaunajam dzinējam pēc nomaiņas 
5.2.Degvielas patēriņšlitri stundāZvejas kuģa vecajam dzinējam pirms nomaiņas 
Zvejas kuģa jaunajam dzinējam pēc nomaiņas 
6. Ja projekts īstenots aktivitātē "Zvejas vai jūras kultūras mantojuma izmantošanas veicināšana"*
6.1.Veicināta kultūras mantojuma saglabāšana****Pēdējā noslēgtajā gadā pirms projekta iesniegšanas:
20____. gads
 
20____. gads 
6.2.Veicināta kultūras pieejamība****Pēdējā noslēgtajā gadā pirms projekta iesniegšanas:
20____. gads
 
20____. gads 
7. Atbilstošais vietējās rīcības grupas sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijā norādītais sasniedzamais rādītājs
 *********Pēdējā noslēgtajā gadā pirms projekta iesniegšanas vai pirmajā gadā pēc projekta īstenošanas: 20____. gads 
20____. gads 
Piezīmes.
1. * Norāda rādītājus saskaņā ar projekta iesnieguma B.6 sadaļu.
2. ** Par vienu darba vietu tiek uzskatīta darba vieta, kas paredzēta darbiniekam, ar kuru noslēgts darba līgums, nosakot normālu darba laiku, vai pašnodarbinātas personas saimnieciskās darbības uzsākšana, vai vairākas darba vietas sezonas darbu veikšanai, kurās kopā nostrādāto stundu skaits kalendāra gadā atbilst normālam darba laikam.
3. *** Norāda kopprojekta dalībnieka nosaukumu saskaņā ar projekta iesnieguma B.6 sadaļu.
4. **** Norāda mērvienību saskaņā ar projekta iesnieguma B.6 sadaļu.
5. ***** Norāda informāciju saskaņā ar projekta iesnieguma B.6 sadaļu.

4. ATBALSTA SAŅĒMĒJA PĒDĒJĀ NOSLĒGTĀ GADA PĀRSKATA RĀDĪTĀJII
par 20__. gadu

(aizpilda, ja atbalsta saņēmējs ir zemnieku vai zvejnieku saimniecība, komersants vai fiziska persona, kas veic saimniecisko darbību)

Neto apgrozījums, euro 
Izmaksas, euro 
Peļņa vai zaudējumi pēc nodokļu nomaksas, euro 

5. TIRGUM SARAŽOTĀS ZIVSAIMNIECĪBAS PRODUKCIJAS APJOMS
par 20__. gadu

(aizpilda, ja atbalsta saņēmējs ir zemnieku vai zvejnieku saimniecība, komersants vai fiziska persona, kas veic saimniecisko darbību)

Saražotā produkcija (kilogrami)
Svaigi vai atdzesēti produkti 
Konservēti vai daļēji konservēti produkti 
Saldēti vai dziļi saldēti produkti 
Citi produkti (piemēram, gatavi ēdieni, kūpināti, sālīti vai žāvēti produkti) 
Kopā 

6. ZVEJAS KUĢA DZINĒJA JAUDA

(aizpilda vienu reizi pēc projekta īstenošanas, ja, īstenojot projektu, nomainīts zvejas kuģa dzinējs)

Vecā dzinēja jauda (kW) pirms nomaiņas* 
Jaunā dzinēja jauda (kW) pēc nomaiņas* 

* Verificēta un fiziski pārbaudīta saskaņā ar regulas Nr. 508/2014 41. panta 5. punktu vai sertificēta saskaņā ar regulas Nr. 508/2014 41. panta 4. punktu.

Zemkopības ministrs Jānis Dūklavs
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 605Pieņemts: 20.10.2015.Stājas spēkā: 31.10.2015.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 213, 30.10.2015. OP numurs: 2015/213.5
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Citi saistītie dokumenti
277440
{"selected":{"value":"09.09.2020","content":"<font class='s-1'>09.09.2020.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"09.09.2020","iso_value":"2020\/09\/09","content":"<font class='s-1'>09.09.2020.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"24.01.2020","iso_value":"2020\/01\/24","content":"<font class='s-1'>24.01.2020.-08.09.2020.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"22.02.2019","iso_value":"2019\/02\/22","content":"<font class='s-1'>22.02.2019.-23.01.2020.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.08.2018","iso_value":"2018\/08\/01","content":"<font class='s-1'>01.08.2018.-21.02.2019.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"08.06.2018","iso_value":"2018\/06\/08","content":"<font class='s-1'>08.06.2018.-31.07.2018.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"07.10.2017","iso_value":"2017\/10\/07","content":"<font class='s-1'>07.10.2017.-07.06.2018.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"16.09.2016","iso_value":"2016\/09\/16","content":"<font class='s-1'>16.09.2016.-06.10.2017.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"31.10.2015","iso_value":"2015\/10\/31","content":"<font class='s-1'>31.10.2015.-15.09.2016.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
09.09.2020
87
1
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"