Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Ministru kabineta 2018. gada 13. februāra noteikumus Nr. 93 "Noteikumi par uzņēmumu ienākuma nodokļa deklarācijā iekļaujamo informāciju".
Ministru kabineta noteikumi Nr. 548

Rīgā 2015. gada 29. septembrī (prot. Nr. 51 13. §)
Noteikumi par uzņēmumu ienākuma nodokļa taksācijas perioda deklarāciju un avansa maksājumu aprēķinu
Izdoti saskaņā ar likuma "Par uzņēmumu ienākuma nodokli"
22. panta pirmo daļu un 27. panta 7. punktu

1. Noteikumi nosaka:

1.1. šādu deklarāciju veidlapas paraugu:

1.1.1. uzņēmumu ienākuma nodokļa taksācijas perioda deklarācija (1. pielikums);

1.1.2. dzīvokļu īpašnieku kooperatīvās sabiedrības, automašīnu garāžu īpašnieku kooperatīvās sabiedrības, laivu garāžu īpašnieku kooperatīvās sabiedrības un dārzkopības kooperatīvās sabiedrības deklarācija par taksācijas periodā sadalīto peļņu (2. pielikums);

1.1.3. lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvās sabiedrības un mežsaimniecības pakalpojumu kooperatīvās sabiedrības, kas atbilst noteiktajiem atbilstības kritērijiem, deklarācija par taksācijas periodā sadalīto ar nodokli apliekamo pārpalikumu (3. pielikums);

1.2. uzņēmumu ienākuma nodokļa taksācijas perioda deklarācijas aizpildīšanas kārtību;

1.3. nodokļa avansa maksājumu noteikšanas metodoloģiju.

2. Šo noteikumu ietvaros uzņēmumu ienākuma nodokļa avansa maksājumu noteikšanas metodoloģija aptver uzņēmumu ienākuma nodokļa avansa maksājumu aprēķinu veidlapas paraugu (4. pielikums), tās aizpildīšanas kārtību un avansa maksājumu noteikšanas kārtību.

3. Uzņēmumu ienākuma nodokļa taksācijas perioda deklarācijā (turpmāk – deklarācija) un uzņēmumu ienākuma nodokļa avansa maksājumu aprēķinā (turpmāk – avansa maksājumu aprēķins) summas norāda tikai euro. Summu līdz 49 centiem atmet, bet summu, sākot ar 50 centiem, noapaļo uz augšu līdz vienam euro.

4. Deklarāciju (1. pielikums) aizpilda šādā kārtībā:

4.1. sadaļā "Nozare NACE 2. red." norāda tos saimnieciskās darbības veidus, kuru apgrozījuma īpatsvars nodokļa maksātāja saimnieciskajā darbībā ir vislielākais;

4.2. deklarācijas 1. rindā norāda peļņas vai zaudējumu apmēru pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa aprēķināšanas, kas noteikts saskaņā ar Gada pārskatu likuma 11. un 12. pantu vai Kredītiestāžu likumu, vai Krājaizdevu sabiedrību likumu, vai Apdrošināšanas sabiedrību un to uzraudzības likumu, vai Ieguldījumu pārvaldes sabiedrību likumu. Nerezidentu pastāvīgās pārstāvniecības deklarācijas 1. rindā norāda peļņas vai zaudējumu aprēķinā norādīto peļņas vai zaudējumu apmēru pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa aprēķināšanas;

4.3. deklarācijas 2.1. rindā norāda izdevumus vai izdevumu daļu, kura nav tieši saistīta ar maksātāja saimniecisko darbību vai kuru radījusi maksātājam piederošo vai tā lietošanā esošo sociālās infrastruktūras objektu uzturēšana. Šai rindā norādītajiem izdevumiem piemēro koeficientu 1,5;

4.4. deklarācijas 2.2. rindā norāda izdevumu summas, kuras nav tieši saistītas ar maksātāja saimniecisko darbību, bet kurām netiek piemērots koeficients 1,5;

4.5. deklarācijas 3. rindā norāda apliekamo ienākumu vai zaudējumus, ko aprēķina kā deklarācijas 1. un 2. rindas summu;

4.6. deklarācijas 4. rindā norāda gada pārskatā norādīto pamatlīdzekļu nolietojuma un norakstīto nemateriālo ieguldījumu vērtību summu;

4.7. deklarācijas 5. rindā norāda soda naudām, līgumsodiem un naudas sodiem izmantoto summu, kā arī nokavējuma naudas un citu soda sankciju summu;

4.8. deklarācijas 6. rindā neatlīdzinātās iztrūkumu un izlaupījumu summas norāda tās kapitālsabiedrības, kuru pamatkapitālā valsts vai pašvaldību daļa ir lielāka par 50 procentiem;

4.9. deklarācijas 7. rindā norāda taksācijas periodā veiktās izmaksas nerezidentiem, ja no attiecīgajām summām nodokļa maksātājs nav ieturējis nodokli noteiktajā apmērā saskaņā ar likuma "Par uzņēmumu ienākuma nodokli" 3. panta ceturtās daļas 2. un 5. punktu un astoto daļu;

4.10. deklarācijas 8. rindā norāda 60 procentus no reprezentācijas izdevumiem izmantotās summas taksācijas periodā;

4.11. deklarācijas 9. rindā norāda debitoru parādiem paredzēto speciālo uzkrājumu palielinājuma summu (salīdzinājumā ar iepriekšējo taksācijas periodu), izņemot uzkrājumus, kas izveidoti saskaņā ar likuma "Par uzņēmumu ienākuma nodokli" 7., 7.2 un 9.1 pantu, un zaudēto parādu summu, kas tieši iekļauta izmaksās;

4.12. deklarācijas 10. rindā norāda zaudējumu summu, kas radusies no akciju atsavināšanas;

4.13. deklarācijas 11. rindā norāda zaudējumu summas no Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomikas zonas publiskās apgrozības vērtspapīriem, kas nav akcijas;

4.14. deklarācijas 12. rindā norāda izdevumu summu, kas saistīta ar akciju un Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomikas zonas publiskās apgrozības vērtspapīru iegādi, atsavināšanu vai glabāšanu;

4.15. deklarācijas 13. rindā tonnāžas nodokļa maksātājs norāda izdevumu summu, kas radusies, gūstot ieņēmumus no kuģu izmantošanas starptautiskajos pārvadājumos un ar to saistītās darbībās;

4.16. deklarācijas 14. rindā tonnāžas nodokļa maksātājs norāda uzņēmumu gada pārskatā ietverto pamatlīdzekļu nolietojuma un norakstīto nemateriālo ieguldījumu vērtību summu, ja šie pamatlīdzekļi un nemateriālie ieguldījumi izmantojami ieņēmumu gūšanai no kuģu izmantošanas starptautiskajos pārvadājumos un ar to saistītās darbībās;

4.17. deklarācijas 15. rindā norāda procentu maksājumu summu, par kuru palielina ar nodokli apliekamo ienākumu taksācijas periodā;

4.18. deklarācijas 16. rindā norāda taksācijas perioda laikā darbinieku labā izdarīto iemaksu summas privātajos pensiju fondos un veiktās apdrošināšanas prēmijas par darbinieku dzīvības apdrošināšanu (ar līdzekļu uzkrāšanu), ja nodokļu maksātājam taksācijas perioda pēdējā dienā ir nodokļu parādi, kas pārsniedz 150 euro;

4.19. deklarācijas 17. rindā norāda izdevumus, kas radušies saistībā ar reprezentatīva vieglā automobiļa ekspluatāciju un uzturēšanu;

4.20. deklarācijas 18. rindā norāda izdevumus, kas saistīti ar reprezentatīva vieglā automobiļa nomu;

4.21. deklarācijas 19. rindā norāda procentu maksājumus, kas saistīti ar reprezentatīvā vieglā automobiļa iegādi vai nomu;

4.22. deklarācijas 20. rindā norāda summu, par kuru tiek samazināti saskaņā ar likuma "Par uzņēmumu ienākuma nodokli" 9.1 pantu nedrošiem parādiem izveidotie uzkrājumi, ja parāds nav atgūts triju pirmstaksācijas periodu laikā pēc tam, kad izveidots uzkrājums nedrošiem parādiem;

4.23. deklarācijas 21. rindā norāda starpību starp nodotā (cedētā) parāda vērtību un naudas summu, kas iegūta par prasījuma tiesību nodošanu (cedēšanu) citai personai;

4.24. deklarācijas 22. rindā norāda ieķīlātā īpašuma uzturēšanas izdevumus un nekustamā īpašuma nodokļa maksājumus, kurus apmaksājusi kredītiestāde;

4.25. deklarācijas 23. rindā norāda lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvās sabiedrības un mežsaimniecības pakalpojumu kooperatīvās sabiedrības, kas atbilst noteiktajiem atbilstības kritērijiem, sadalītā pārpalikuma daļu, kura ir apliekama ar uzņēmumu ienākuma nodokli;

4.26. deklarācijas 24. rindā norāda izdevumu summu, kas saistīta ar augstskolu, koledžu un zinātnisko institūciju ienākumu gūšanu, ja šie ienākumi netiek aplikti ar uzņēmumu ienākuma nodokli;

4.27. deklarācijas 25. rindā norāda izdevumu pētniecībai un attīstībai summu, kura norādīta peļņas vai zaudējumu aprēķinā un kurai piemērots koeficients 3;

4.28. deklarācijas 26. rindā norāda pētniecības un attīstības izmaksu summu, ja pētniecības un attīstības darba rezultātā radītais intelektuālais īpašums tiek atsavināts triju taksācijas periodu laikā;

4.29. deklarācijas 27. rindā norāda rezervju un uzkrājumu veidošanai paredzēto līdzekļu apmēru (izņemot likuma "Par uzņēmumu ienākuma nodokli" 7. un 8. pantā minētos gadījumus), neskaitot deklarācijas 9. rindā norādītās summas;

4.30. deklarācijas 28. rindā norāda izdevumu summu par prettiesisku dabas resursu ieguvi vai lietošanu;

4.31. deklarācijas 29. rindā norāda vērtības samazinājuma summu, kas radusies, pārvērtējot bilances un ārpusbilances posteņus vai novērtējot tos patiesajā vērtībā (izņemot samazinājuma summu, kas saistīta ar ārvalstu valūtas kursa maiņu);

4.32. deklarācijas 30. rindā norāda zaudējumu summu, kas radusies, atsavinot reprezentatīvo vieglo automobili;

4.33. deklarācijas 31. rindā norāda ārvalstu (kuras nav Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomikas zonas dalībvalstis) apdrošināšanas sabiedrībām izdarīto apdrošināšanas prēmiju maksājumu summu par pakalpojumiem, kurus nodrošina Latvijā vai citā Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomikas zonas dalībvalstī reģistrētas apdrošināšanas sabiedrības;

4.34. deklarācijas 32. rindā norāda vērtības samazinājuma summu, kas radusies, pārvērtējot nodotos aktīvu un pasīvu posteņus vai pamatlīdzekļus saistībā ar saimnieciskās darbības veida nodošanu, apvienošanu vai sadalīšanu;

4.35. deklarācijas 33. rindā norāda vērtības samazinājuma summu, kas radusies, pārvērtējot nodotās akcijas saistībā ar akciju apmaiņu, apvienošanu vai sadalīšanu;

4.36. deklarācijas 34. rindā norāda saņemto un 12 mēnešu laikā neinvestēto kompensācijas summu vai summas daļu par piespiedu kārtā zaudētu zemi, ēkām, to daļām un būvēm;

4.37. deklarācijas 35. rindā norāda dividenžu summu, kas saņemama no dividenžu izmaksātāja, kurš ir tādas valsts vai teritorijas rezidents, kura ir atzīta par zemu nodokļu vai beznodokļu valsti vai teritoriju;

4.38. deklarācijas 36. rindā norāda darījumu vērtības starpību, kas radusies darījumos ar saistītiem uzņēmumiem;

4.39. deklarācijas 37. rindā norāda pamatlīdzekļu rekonstrukcijas, uzlabošanas vai atjaunošanas darbu izmaksu summu, ja tos veic nomnieks un tie nav paredzēti nomas līgumā;

4.40. deklarācijas 38. rindā norāda personālsabiedrības biedra apliekamā ienākuma daļu, ko nosaka, pamatojoties uz personālsabiedrības uzņēmumu ienākuma nodokļa taksācijas gada deklarāciju;

4.41. deklarācijas 39. rindā norāda citas apliekamo ienākumu palielinošas summas saskaņā ar normatīvajiem aktiem;

4.42. deklarācijas 40. rindā norāda apliekamā ienākuma kopējo palielināšanas (zaudējumu samazināšanas) summu, kuru veido deklarācijas 4.–39. rindas kopsumma;

4.43. deklarācijas 41. rindā norāda pamatlīdzekļu nolietojuma un norakstāmo nemateriālo ieguldījumu vērtības summu, tai skaitā 41.1. rindā norāda pamatlīdzekļu nolietojuma summu jaunām ražošanas tehnoloģiskajām iekārtām;

4.44. deklarācijas 42. rindā norāda nekustamā īpašuma nodokļa, izložu un azartspēļu nodokļa un nodevu, preču vai pakalpojumu loterijas organizēšanas valsts nodevas summas, kuras nav ņemtas vērā deklarācijas 1. rindā, bet ir attiecināmas uz taksācijas periodu;

4.45. deklarācijas 43. rindā norāda zaudēto parādu summu saskaņā ar likuma "Par uzņēmumu ienākuma nodokli" 9. pantu, tai skaitā 43.1. rindā norāda zaudēto parādu summas daļu saskaņā ar likuma "Par uzņēmumu ienākuma nodokli" 9. panta 1.1 daļu;

4.46. deklarācijas 44. rindā norāda nedrošiem parādiem paredzēto speciālo uzkrājumu samazinājuma summu salīdzinājumā ar iepriekšējo taksācijas periodu, ja šo uzkrājumu un rezervju veidošanas (palielinājuma) summas pirmstaksācijas periodos ir bijušas iekļautas apliekamajā ienākumā;

4.47. deklarācijas 45. rindā norāda ieņēmumu summu no starpības starp valsts un pašvaldību īpašuma vai tā daļas privatizācijā ieguldīto privatizācijas sertifikātu iegādes vērtību un šā īpašuma vai tā daļas, kas privatizēta par sertifikātiem, pārdošanas cenu;

4.48. deklarācijas 46. rindā norāda ieņēmumu summu no kapitālsabiedrības negatīvās nemateriālās vērtības, ja privatizēta valsts vai pašvaldību kapitālsabiedrība;

4.49. deklarācijas 47. rindā norāda uzkrājumu un rezervju samazinājuma summu salīdzinājumā ar iepriekšējo taksācijas periodu, ja šo uzkrājumu un rezervju veidošanas (palielinājuma) summas pirmstaksācijas periodos bijušas iekļautas apliekamajā ienākumā;

4.50. deklarācijas 48. rindā norāda atgūtās bezcerīgo parādu vai izlaupījumu summas, kuras tieši iekļautas izdevumos un par kurām iepriekšējos taksācijas periodos ir palielināts apliekamais ienākums;

4.51. deklarācijas 49. rindā norāda nokavējuma naudas samazinājuma summu, kas saistīta ar nodokļu pamatparādiem;

4.52. deklarācijas 50. rindā norāda izglītības iestādēm bez atlīdzības nodoto skaitļošanas iekārtu un to aprīkojuma atlikušo vērtību nodokļu maksātāja finanšu grāmatvedībā;

4.53. deklarācijas 51. rindā norāda ienākumu summu no akciju atsavināšanas;

4.54. deklarācijas 52. rindā tonnāžas nodokļa maksātājs norāda ieņēmumu summu, ko tas gūst no kuģu izmantošanas starptautiskajos pārvadājumos un ar to saistītās darbībās;

4.55. deklarācijas 53. rindā norāda izmaksu summu, kas saistīta ar to obligāto eksemplāru ražošanu, kuri saskaņā ar Obligāto eksemplāru likumu piegādāti Latvijas Nacionālajai bibliotēkai;

4.56. deklarācijas 54. rindā norāda izmaksu summu, kas radusies, nodrošinot specializētu jaunu darba vietu darbiniekam ar fizisko vai psihisko spēju ierobežojumu (ar invaliditātes grupu);

4.57. deklarācijas 55. rindā norāda parāda summu, par kuru iepriekšējos taksācijas periodos ir palielināts ar nodokli apliekamais ienākums un par kuru taksācijas periodā ir veikti norēķini;

4.58. deklarācijas 56. rindā norāda summu, par kuru tiesiskās aizsardzības procesā vai ārpustiesas tiesiskās aizsardzības procesā tiek dzēstas vai samazinātas kredītsaistības, ja tās ir iekļautas nodokļa maksātāja apliekamajā ienākumā un nav norādītas nodokļa maksātāja izdevumos;

4.59. deklarācijas 57. rindā norāda ienākumu no Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomikas zonas publiskās apgrozības vērtspapīru, kuri nav akcijas, atsavināšanas (ieskaitot procentu maksājumus, kas gūti no obligācijām);

4.60. deklarācijas 58. rindā norāda nokavējuma naudas un soda naudas summu, kas dzēsta saskaņā ar Nodokļu atbalsta pasākuma likumu;

4.61. deklarācijas 59. rindā norāda summu, kura kā pārpalikuma daļa saņemta no kooperatīvās sabiedrības un mežsaimniecības pakalpojumu kooperatīvās sabiedrības un iekļauta taksācijas perioda peļņas vai zaudējumu aprēķinā;

4.62. deklarācijas 60. rindā norāda augstskolu un koledžu ieņēmumus, kas gūti kā samaksa par apmācības nodrošināšanu profesionālās vidējās izglītības, arodizglītības un augstākās izglītības programmas ietvaros;

4.63. deklarācijas 61. rindā augstskola norāda ieņēmumus no publiski izpildītiem un izstādītiem darbiem, kas tapuši studiju procesā organizētas mākslinieciskās jaunrades ietvaros;

4.64. deklarācijas 62. rindā augstskola, koledža un zinātniska institūcija norāda ieņēmumus no neatkarīgu pētījumu veikšanas;

4.65. deklarācijas 63. rindā norāda pētniecības un attīstības izdevumu summu, tai skaitā 63.1. rindā norāda zinātniskā personāla vai zinātnes tehniskā personāla izmaksas, 63.2. rindā – atlīdzību zinātniskajai institūcijai par pētniecības pakalpojumiem un 63.3. rindā – atlīdzību sertificēšanas, testēšanas un kalibrēšanas institūcijām par testēšanas, sertificēšanas un kalibrēšanas pakalpojumiem;

4.66. deklarācijas 64. rindā norāda vērtības palielinājuma summu, kas radusies, pārvērtējot bilances un ārpusbilances posteņus vai novērtējot tos patiesajā vērtībā (izņemot palielinājuma summu, kas saistīta ar ārvalstu valūtas kursa maiņu);

4.67. deklarācijas 65. rindā norāda darbinieka darba algas summas daļu, kas aprēķināta par zemessarga aizvietošanu;

4.68. deklarācijas 66. rindā norāda vērtības palielinājuma summu, kas radusies, pārvērtējot aktīvu un pasīvu posteņus vai pamatlīdzekļus saistībā ar saimnieciskās darbības veida nodošanu, kapitālsabiedrības apvienošanu vai sadalīšanu;

4.69. deklarācijas 67. rindā norāda vērtības palielinājuma summu, kas radusies, pārvērtējot akcijas saistībā ar akciju apmaiņu, kapitālsabiedrības apvienošanu vai sadalīšanu;

4.70. deklarācijas 68. rindā norāda kompensācijas summu par piespiedu kārtā zaudēto zemi, ēkām, to daļām un būvēm;

4.71. deklarācijas 69. rindā norāda pamatlīdzekļa nomaiņas gadījumā gūto ienākumu;

4.72. deklarācijas 70. rindā norāda dividenžu summu, kas saņemama no citiem maksātājiem;

4.73. deklarācijas 71. rindā norāda saistītu personu darījumos radušos tirgus vērtības starpību, par kuru darījuma partneris palielinājis ar uzņēmumu ienākuma nodokli apliekamo ienākumu;

4.74. deklarācijas 72. rindā norāda zaudējumu daļu, kas attiecināta, pamatojoties uz personālsabiedrības deklarāciju;

4.75. deklarācijas 73. rindā norāda citas apliekamo ienākumu samazinošas summas saskaņā ar normatīvajiem aktiem;

4.76. deklarācijas 74. rindā norāda apliekamā ienākuma kopējo samazināšanas (zaudējumu palielināšanas) summu, kuru veido deklarācijas 41.–73. rindas kopsumma;

4.77. deklarācijas 75. rindā norāda apliekamo ienākumu, kuru aprēķina, summējot deklarācijas 3., 40. un 74. rindā norādīto summu;

4.78. deklarācijas 76. rindā norāda summu, kas saņemta kā valsts atbalsts lauksaimniecībai vai Eiropas Savienības atbalsts lauksaimniecībai un lauku attīstībai, bet šī summa nepārsniedz 75. rindā norādīto summu;

4.79. deklarācijas 77. rindā norāda apliekamo ienākumu pirms zaudējumu segšanas;

4.80. deklarācijas 78. rindā norāda zaudējumu summu, kas samazina apliekamo ienākumu. Deklarācijas 78. rindā norādītā summa nedrīkst pārsniegt deklarācijas 77. rindā norādīto summu. Ja skaitlis deklarācijas 77. rindā ir negatīvs, zaudējumus konkrētajā taksācijas periodā nevar segt un deklarācijas 78. rindu neaizpilda;

4.81. deklarācijas 79. rindā norāda koriģēto apliekamo ienākumu pēc zaudējumu segšanas, kuru nosaka, no deklarācijas 77. rindā norādītās summas atņemot 78. rindā norādīto zaudējumu summu;

4.82. deklarācijas 80. rindā norāda nodokļa summu no koriģētā apliekamā ienākuma;

4.83. deklarācijas 81. rindā norāda ārvalstīs samaksātā uzņēmumu ienākuma nodokļa summu, bet ne vairāk par summu, kas būtu vienāda ar Latvijā aprēķināto nodokli par ārvalstīs gūto ienākumu. Deklarācijas 81.1., 81.2. un 81.3. rindā norāda konkrētā ārvalstī samaksāto nodokļa summu (par katru ārvalsti atsevišķi);

4.84. deklarācijas 82. rindā norāda nodokļa atlaidi par atbalstāmo investīciju projekta ietvaros veiktajiem sākotnējiem ilgtermiņa ieguldījumiem;

4.85. deklarācijas 83. rindā norāda nodokļa atlaidi ziedotājam, kas nepārsniedz 20 procentus no deklarācijas 80. rindā norādītās summas;

4.86. deklarācijas 84. rindā norāda nodokļa summu pēc likuma "Par uzņēmumu ienākuma nodokli" 16., 17.2 un 20.1 pantā noteikto atlaižu piemērošanas. To aprēķina, no deklarācijas 80. rindā norādītās summas atņemot 81., 82. un 83. rindas summu;

4.87. deklarācijas 85. rindā norāda citas nodokļa atlaides, tai skaitā 85.1. rindā norāda uzņēmumu ienākuma nodokļa atlaidi, kuru piemēro saskaņā ar likumu "Par nodokļu piemērošanu brīvostās un speciālajās ekonomiskajās zonās";

4.88. deklarācijas 86. rindā norāda nodokļa summu pēc citu nodokļa atlaižu vai atvieglojumu piemērošanas. To aprēķina, no deklarācijas 84. rindā norādītās summas atņemot 85. rindā norādīto summu;

4.89. deklarācijas 87. rindā norāda uzņēmumu ienākuma nodokļa atlaidi par veiktajiem ieguldījumiem;

4.90. deklarācijas 88. rindā norāda uzņēmumu ienākuma nodokļa atlaidi lauksaimniecības uzņēmumiem;

4.91. deklarācijas 89. rindā norāda uzņēmumu ienākuma nodokļa summu, ņemot vērā atlaides. To aprēķina, no deklarācijas 84. rindā norādītās summas atņemot 87. un 88. rindas summu;

4.92. deklarācijas 90. rindā norāda invalīdu biedrībām un citām medicīniska rakstura biedrībām, nodibinājumiem vai fondiem pārskaitīto summu;

4.93. deklarācijas 91. rindā norāda uzņēmumu ienākuma nodokļa atlaidi, kuru piemēro Saeimas apstiprinātā sarakstā iekļautas invalīdu biedrību kapitālsabiedrības, medicīniska rakstura, kā arī citu labdarības fondu kapitālsabiedrības;

4.94. deklarācijas 92. rindā norāda uzņēmumu ienākuma nodokļa summu, kura sakrīt ar deklarācijas 86. vai 89. rindā norādīto summu vai kuru aprēķina, no deklarācijas 89. rindā norādītās summas atņemot 91. rindā norādīto summu;

4.95. deklarācijas 93. rindā norāda taksācijas gadā aprēķināto uzņēmumu ienākuma nodokļa avansa summu;

4.96. deklarācijas 94. rindā norāda taksācijas gadā samaksāto uzņēmumu ienākuma nodokļa avansa summu;

4.97. deklarācijas 95. rindā norāda nodokļa aprēķina rezultātu. To aprēķina, no deklarācijas 92. rindas summas atņemot 94. rindā norādīto summu;

4.98. deklarācijas 96. rindā norāda nodokļa piemaksas summu un datumu, līdz kuram attiecīgā summa jāsamaksā;

4.99. deklarācijas 97. rindā norāda nodokļa atmaksas summu un datumu, līdz kuram attiecīgā summa ir atmaksājama;

4.100. deklarācijas 1. pielikumā norāda uzkrājumus un rezerves, kas izveidotas saskaņā ar likuma "Par uzņēmumu ienākuma nodokli" 7., 7.2 un 8. pantu un par kurām nepalielina ar nodokli apliekamo ienākumu;

4.101. deklarācijas 2. pielikumā norāda informāciju par šādiem darījumiem, kas veikti ar uzņēmumu saistītu personu, saistītu ārvalstu uzņēmumu, komercsabiedrību, kura ir atbrīvota no uzņēmumu ienākuma nodokļa vai kura izmanto citos Latvijas Republikas likumos noteiktās uzņēmumu ienākuma nodokļa atlaides vai atvieglojumus, vai ar saistītu uzņēmumu, kas ar nodokļa maksātāju veido uzņēmumu grupu (ja darījumos ar vienu un to pašu personu izmantotās tirgus vērtības (cenas) noteikšanas metodes atsevišķiem darījumiem ir dažādas vai atsevišķi darījumi ir veikti par cenām, kas neatbilst tirgus vērtībai, šo darījumu summas norāda katru savā rindā):

4.101.1. par darījumiem, kas veikti par cenām, kas neatbilst tirgus vērtībai (cenai);

4.101.2. par darījumiem, kas veikti par cenām, kas atbilst tirgus vērtībai (cenai), ja darījuma vērtība ir lielāka par 5000 euro;

4.102. deklarācijas 2. pielikuma tabulas 9. ailē norādīto tirgus vērtības (cenas) un darījuma vērtības (cenas) starpību norāda deklarācijas 36. rindā;

4.103. deklarācijas 2. pielikuma tabulas 10. ailē norādīto tirgus vērtības (cenas) un darījuma vērtības (cenas) starpību norāda deklarācijas 71. rindā;

4.104. deklarācijas 3. pielikumu aizpilda personālsabiedrība, norādot savu biedru sarakstu, biedru ieguldījumu personālsabiedrībā, kā arī uz biedru attiecināmo ar nodokli apliekamā ienākuma daļu vai zaudējumus;

4.105. deklarācijas 4. pielikumu aizpilda tikai par taksācijas periodu, kurā pabeigts saskaņā ar Ministru kabineta pieņemto lēmumu atbalstītais investīciju projekts sākotnējiem ilgtermiņa ieguldījumiem, kā arī par taksācijas periodiem, kuros piemēro nodokļa atlaidi saskaņā ar likuma "Par uzņēmumu ienākuma nodokli" 17.2 pantu;

4.106. deklarācijas 5. pielikumu aizpilda nodokļa maksātāji, kuri piemēro uzņēmumu ienākuma nodokļa atlaidi ziedotājiem saskaņā ar likuma "Par uzņēmumu ienākuma nodokli" 20.1 pantu. Tajā norāda ziedojumu summas un ziedojumu saņēmējus, kuriem nodokļa maksātājs taksācijas perioda laikā ir ziedojis, saņemot uzņēmumu ienākuma nodokļa atlaidi.

5. Šo noteikumu 1.1.2. apakšpunktā minēto deklarāciju (2. pielikums) aizpilda dzīvokļu īpašnieku kooperatīvās sabiedrības, automašīnu garāžu īpašnieku kooperatīvās sabiedrības, laivu garāžu īpašnieku kooperatīvās sabiedrības un dārzkopības kooperatīvās sabiedrības. Minētās sabiedrības neaizpilda uzņēmumu ienākuma nodokļa taksācijas perioda deklarāciju (1. pielikums).

6. Šo noteikumu 1.1.3. apakšpunktā minēto deklarāciju (3. pielikums) aizpilda lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvās sabiedrības un mežsaimniecības pakalpojumu kooperatīvās sabiedrības, kuras atbilst noteiktajiem atbilstības kritērijiem un patstāvīgi nemaksā uzņēmumu ienākuma nodokli.

7. Avansa maksājumu aprēķinu (4. pielikums) aizpilda šādā kārtībā:

7.1. avansa maksājumu aprēķina 1. rindā nodokļa maksātājs norāda nodokļa summu par atbilstošo taksācijas periodu, neņemot vērā nodokļa atlaides, kuras norādītas deklarācijas (1. pielikums) 81., 82., 87., 88. un 91. rindā. Nodokļa maksātājs, kura taksācijas periods ir īsāks vai garāks par 12 mēnešiem, aprēķinot uzņēmumu ienākuma nodokļa avansa maksājumu summu, aprēķināto uzņēmumu ienākuma nodokļa summu dala ar taksācijas periodā nostrādāto mēnešu skaitu un reizina ar 12;

7.2. avansa maksājumu aprēķina 2. rindā norāda nodokļa summu, kas reizināta ar Centrālās statistikas pārvaldes noteikto patēriņa cenu indeksu;

7.3. avansa maksājumu aprēķina 3. rindā norāda uzņēmumu ienākuma nodokļa avansa maksājumu summu, kura samaksāta no taksācijas perioda pirmā mēneša līdz uzņēmuma gada pārskata iesniegšanas mēnesim;

7.4. avansa maksājumu aprēķina 4. rindā, aprēķinot uzņēmumu ienākuma nodokļa avansa maksājumu ikmēneša summu, no uzņēmumu ienākuma nodokļa summas, kas koriģēta ar Centrālās statistiskas pārvaldes noteikto pirmstaksācijas gada kopējo patēriņa cenu indeksu, atņem samaksāto uzņēmumu ienākuma nodokļa avansa maksājumu summu un iegūto starpību dala ar atlikušo mēnešu skaitu;

7.5. avansa maksājumu aprēķina 5. rindā nodokļu maksātājs norāda "jā" vai "nē", atbildot uz jautājumu, vai pirmstaksācijas perioda avansa maksājumu apmērs ir samazināts, pamatojoties uz nodokļa maksātāja iesniegumu;

7.6. avansa maksājumu aprēķina 6. rindā norāda uzņēmumu ienākuma nodokļa avansa maksājumu ikmēneša summu pēctaksācijas periodā no pirmā mēneša līdz uzņēmuma gada pārskata iesniegšanas mēnesim;

7.7. avansa maksājumu aprēķina 7. rindā tonnāžas nodokļa maksātājs norāda tonnāžas nodokļa ikmēneša avansa maksājumu summu. To aprēķina, paredzamo tonnāžas nodokļa summu dalot ar 12.

8. Šo noteikumu 1.1. apakšpunktā minētās deklarācijas aizpilda, aprēķinot uzņēmumu ienākuma nodokli par taksācijas periodu, kas sākas 2015. gadā, un turpmākajiem taksācijas periodiem.

9. Avansa maksājumu aprēķinu aizpilda, aprēķinot avansa maksājumu par taksācijas perioda atlikušajiem mēnešiem pēc deklarācijas iesniegšanas par taksācijas periodu, kas sākas 2015. gadā, un turpmākajiem taksācijas periodiem.

10. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2011. gada 20. decembra noteikumus Nr. 981 "Noteikumi par uzņēmumu ienākuma nodokļa taksācijas perioda deklarāciju un avansa maksājumu aprēķinu" (Latvijas Vēstnesis, 2011, 204. nr.; 2013, 189. nr.).

11. Noteikumi stājas spēkā 2016. gada 1. janvārī.

Ministru prezidente Laimdota Straujuma

Finanšu ministrs Jānis Reirs

1.pielikums

Ministru kabineta
2015. gada 29. septembra
noteikumiem Nr. 548
Nodokļa maksātāja nosaukums

 

 

Uzņēmumu ienākuma nodokļa deklarācija par taksācijas periodu
no ____________
līdz ____________

Nodokļa maksātāja reģistrācijas kods
           
Nozare NACE 2. red.Saimnieciskās darbības veida kodsNosaukums
  
  

Deklarācijā lietotas atsauces uz likuma "Par uzņēmumu ienākuma nodokli" pantiem.

Ja ar uzņēmumu ienākuma nodokli apliekamo darījumu attiecīgajā periodā nav bijis, tad attiecīgajā ailē ieraksta "X".

Deklarācijas 99., 100., 101., 102., 103. un 104. rindā vajadzīgo atbildi atzīmēt ar "".

I. Uzņēmumu ienākuma nodokļa maksātāja apliekamais ienākums

1. Taksācijas gada peļņa (zaudējumi) pirms nodokļa aprēķināšanas (4. pants)

01

 
   
2. Ar saimniecisko darbību nesaistītie izdevumi (4. un 5. pants), tai skaitā:

02

 
2.1. piemērojot koeficientu 1,5

02.1

 
2.2. nepiemērojot koeficientu 1,5

02.2

 
   
3. Apliekamais ienākums (zaudējumi) (1. r. + 2. r.)

03

 

II. Apliekamā ienākuma (zaudējumu) palielināšana (samazināšana)

4. Gada pārskatā norādītā pamatlīdzekļu nolietojuma un norakstīto nemateriālo ieguldījumu vērtību summa (6. panta 1. d. 1. p.), tai skaitā:

04

 
  
4.1. nodokļu maksātāja gada pārskatā norādītā pamatlīdzekļu nolietojuma summa jaunām ražošanas tehnoloģiskajām iekārtām, kurām nodokļu maksātājs piemēro palielinošo koeficientu (13. panta 1.2 d.)

04.1

 
  
   
5. Soda naudām, līgumsodiem un naudas sodiem izmantotā summa, kā arī nokavējuma naudas un citu soda sankciju summa (6. panta 1. d. 2. p.)

05

 
  
   
6. Neatlīdzinātās iztrūkuma un izlaupījuma summas (6. panta 1. d. 3. p.)

06

 
   
7. Izmaksas nerezidentiem (6. panta 1. d. 4. p.) (summas norāda, ja nodokļu maksātājs no tām nav ieturējis nodokli saskaņā ar 3. panta 4. d. 2. un 5. p., 8. d. un 8.2 d.), tai skaitā:

07

 
  
7.1. atlīdzība par vadības un konsultatīvajiem pakalpojumiem

07.1

 
7.2. atlīdzība par Latvijā esoša īpašuma izmantošanu

07.2

 
7.3. maksājumi juridiskajām un fiziskajām personām, kuras atrodas, ir izveidotas vai nodibinātas Ministru kabineta noteiktajās zemu nodokļu un beznodokļu valstīs vai teritorijās

07.3

 
  
   
8. 60 % no reprezentācijas izdevumiem izmantotās summas (6. panta 1. d. 5. p.)

08

 
   
9. Nedrošiem parādiem paredzēto speciālo uzkrājumu palielinājuma summa (salīdzinājumā ar iepriekšējo taksācijas periodu), kas izveidota un atspoguļota grāmatvedībā (izņemot uzkrājumus, kas izveidoti saskaņā ar 7., 7.2 un 9.1 pantu), un bezcerīgo (zaudēto) parādu summa, kas tieši iekļauta izmaksās (6. panta 1. d. 6. p.)

09

 
  
  
   
10. Zaudējumi no akciju atsavināšanas (6. panta 1. d. 8. p.)

10

 
   
11. Zaudējumi no Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomikas zonas publiskās apgrozības vērtspapīriem, kas nav akcijas (6. panta 1. d. 8.1 p.)

11

 
  
   
12. Izdevumu summa, kas saistīta ar akciju un Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomikas zonas publiskās apgrozības vērtspapīru iegādi, atsavināšanu vai glabāšanu taksācijas periodā (6. panta 1. d. 8.2 p.)

12

 
  
   
13. Izdevumu summa, kas radusies tonnāžas nodokļa maksātājam, gūstot ieņēmumus no kuģu izmantošanas starptautiskajos pārvadājumos un ar to saistītās darbībās (6. panta 1. d. 9. p.)

13

 
  
   
14. Tonnāžas nodokļa maksātāja gada pārskatā norādītā pamatlīdzekļu nolietojuma un norakstīto nemateriālo ieguldījumu vērtību summa, ja šie pamatlīdzekļi un nemateriālie ieguldījumi izmantojami ieņēmumu gūšanai no kuģu izmantošanas starptautiskajos pārvadājumos un ar to saistītās darbībās (6. panta 1. d. 10. p.)

14

 
  
   
15. Procentu maksājumu summa taksācijas periodā (6. panta 1. d. 11. p.), tai skaitā:

15

 
15.1. procentu maksājumu pārsnieguma summa pār pieļaujamo procentu maksājumu apmēru (6.4 panta 1. d.) vai

15.1

 

 

 
15.2. procentu maksājumu summa proporcionāli parādu saistību vidējā apjoma pārsniegumam pār četrkāršotu pašu kapitāla apjomu (6.4 panta 2. d.)

15.2

 
  
   
16. Darbinieku labā izdarītās iemaksu summas privātajos pensiju fondos un apdrošināšanas prēmiju summas par darbinieku dzīvības apdrošināšanu (ar līdzekļu uzkrāšanu) saskaņā ar likuma "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" 8. panta piekto daļu, ja nodokļu maksātājam taksācijas perioda pēdējā dienā ir nodokļu parādi (6. panta 1. d. 12. p.)

16

 
  
   
17. Izdevumi, kas saistīti ar reprezentatīva vieglā automobiļa ekspluatāciju un uzturēšanu (6. panta 1. d. 13. p.)

17

 
  
   
18. Izdevumi, kas saistīti ar reprezentatīva vieglā automobiļa nomu (6. panta 1. d. 14. p.)

18

 
   
19. Procentu maksājumi, kas saistīti ar reprezentatīvā vieglā automobiļa iegādi vai nomu (6. panta 1. d. 15. p.)

19

 
  
   
20. Summa, par kuru tiek samazināti saskaņā ar likuma 9.1 pantu nedrošiem parādiem izveidotie uzkrājumi, ja parāds nav atgūts triju pirmstaksācijas periodu laikā pēc tam, kad izveidots uzkrājums nedrošiem parādiem (6. panta 1. d. 18. p.)

20

 
  
   
21. Starpība starp nodotā (cedētā) parāda vērtību un naudas summu, kas iegūta par prasījuma tiesību nodošanu (cedēšanu) citai personai (6. panta 1. d. 19. p.)

21

 
  
   
22. Ieķīlātā īpašuma uzturēšanas izdevumi un nekustamā īpašuma nodokļa maksājumi, kurus apmaksājusi kredītiestāde (6. panta 1. d. 20. p.)

22

 
  
   
23. Lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvās sabiedrības un mežsaimniecības pakalpojumu kooperatīvās sabiedrības, kas atbilst noteiktajiem atbilstības kritērijiem, sadalītā pārpalikuma daļa, kura ir apliekama ar uzņēmumu ienākuma nodokli (6. panta 1. d. 21. p.)

23

 
  
   
24. Izdevumu summa, kas saistīta ar likuma 6. panta ceturtās daļas 18., 19. un 20. punktā minēto ienākumu gūšanu (6. panta 1. d. 22. p.)

24

 
  
   
25. Izdevumu summa, kura norādīta peļņas vai zaudējumu aprēķinā un kurai piemērots likuma 6.6 pantā noteiktais koeficients (6. panta 1. d. 23. p.)

25

 
  
   
26. Pētniecības un attīstības izmaksu summa, kurai piemērojama likuma 6.6 panta ceturtā daļa (6. panta 1. d. 24. p.)

26

 
  
   
27. Rezervju un uzkrājumu veidošanai paredzēto līdzekļu apmērs (izņemot likuma 7. un 8. pantā minētos gadījumus), neskaitot 9. r. norādītos (6. panta 3. d.)

27

 
  
   
28. Izdevumu summa par prettiesisku dabas resursu ieguvi vai lietošanu (6. panta 3. d.)

28

 
   
29. Vērtības samazinājuma summa, kas radusies, pārvērtējot bilances un ārpusbilances posteņus vai novērtējot tos patiesajā vērtībā (izņemot samazinājuma summu, kas saistīta ar ārvalstu valūtas kursa maiņu) (6. panta 5. un 5.3 d.), tai skaitā:

29

 
  
29.1. ieguldījuma īpašuma samazinājuma summa, kas radusies, pārvērtējot bilances aktīvu posteņus vai novērtējot tos patiesajā vērtībā (6. panta 5.3d.)

29.1

 
  
29.2. bioloģisko aktīvu samazinājuma summa, kas radusies, pārvērtējot bilances aktīvu posteņus vai novērtējot tos patiesajā vērtībā (6. panta 5.3 d.)

29.2

 
  
29.3. pārdošanai turēta ilgtermiņa ieguldījuma samazinājuma summa, kas radusies, pārvērtējot bilances aktīvu posteņus vai novērtējot tos patiesajā vērtībā (6. panta 5.3 d.)

29.3

 
  
  
30. Zaudējumi, kas saistīti ar reprezentatīva vieglā automobiļa atsavināšanu (6. panta 5.4 d.)

30

 
   
31. Ārvalstu (kuras nav Eiropas Savienības dalībvalstis vai citas Eiropas Ekonomikas zonas valstis) apdrošināšanas sabiedrībām izdarīto apdrošināšanas prēmiju maksājumu summa par tādiem pakalpojumiem, kurus nodrošina Latvijā vai citā Eiropas Savienības dalībvalstī, vai Eiropas Ekonomikas zonas valstīs reģistrētās apdrošināšanas sabiedrības (6. panta 6. d.)

31

 
  
   
32. Vērtības samazinājuma summa, kas radusies, pārvērtējot nodotos aktīvu un pasīvu posteņus vai pamatlīdzekļus saistībā ar saimnieciskās darbības veida nodošanu, apvienošanu vai sadalīšanu (6.2 pants)

32

 
  
   
33. Vērtības samazinājuma summa, kas radusies, pārvērtējot nodotās akcijas saistībā ar akciju apmaiņu, apvienošanu vai sadalīšanu (6.3 pants)

33

 
  
   
34. Saņemtā un 12 mēnešu laikā nereinvestētā kompensācijas summa vai tās daļa par piespiedu kārtā zaudētu zemi, ēkām, to daļām un būvēm (10. panta 3. d.)

34

 
  
   
35. Dividenžu summa, kas saņemama no dividenžu izmaksātāja, kurš ir tādas valsts vai teritorijas rezidents, kura ir atzīta par zemu nodokļu vai beznodokļu valsti vai teritoriju (11. panta 2. d.)

35

 
  
   
36. Darījumu vērtības starpība, kas radusies darījumos ar saistītiem uzņēmumiem (12. pants, 2. pielikums)

36

 
  
   
37. Pamatlīdzekļu rekonstrukcijas, uzlabošanas vai atjaunošanas darbu izmaksu summa, ja tos veic nomnieks un tie nav paredzēti nomas līgumā (13. panta 9. d.)

37

 
  
   
38. Apliekamā ienākuma daļa, kas attiecināta, pamatojoties uz personālsabiedrības uzņēmumu ienākuma nodokļa taksācijas gada deklarāciju (22. panta 10. d.)

38

 
  
   
39. Citas apliekamo ienākumu palielinošas summas saskaņā ar normatīvajiem aktiem, tai skaitā:

39

 
39.1. _______________________________________________________________

39.1

 
39.2. _______________________________________________________________

39.2

 
39.3. _______________________________________________________________

39.3

 
  
40. Apliekamā ienākuma (zaudējumu) kopējā palielināšanas (samazināšanas) summa
(4. r. + 5. r. + 6. r. + 7. r. + 8. r. + 9. r. + 10. r. + 11. r. + 12. r. + 13. r. + 14. r. + 15. r. + 16. r. + 17. r. + 18. r. + 19. r. + 20. r. + 21. r. + 22. r. + 23. r. + 24. r. + 25. r. + 26. r. + 27. r. + 28. r. + 29. r. + 30. r. + 31. r. + 32. r. + 33. r. + 34. r. + 35. r. + 36. r. + 37. r. + 38. r. + 39. r.)

40

 
  

III. Apliekamā ienākuma (zaudējumu) samazināšana (palielināšana)

41. Pamatlīdzekļu nolietojuma un norakstāmo nemateriālo ieguldījumu vērtības summa saskaņā ar likuma 13. pantu (6. panta 1. d. 1. p.), tai skaitā:

41

 
  
41.1. pamatlīdzekļu nolietojuma summa jaunām ražošanas tehnoloģiskajām iekārtām, kurām nodokļu maksātājs piemēro 13. panta 1.2 d. (13. panta 1.1 d.)

41.1

 
  
   
42. Nekustamā īpašuma nodokļa, izložu un azartspēļu nodokļa un nodevu, preču vai pakalpojumu loterijas organizēšanas valsts nodevas summas, kas nav iekļautas deklarācijas 1. r., bet attiecas uz taksācijas periodu (6. panta 4. d. 1. p.)

42

 
  
   
43. Zaudēto parādu summa saskaņā ar likuma 9. pantu (6. panta 4. d. 3. p.), tai skaitā:

43

 
43.1. zaudēto parādu summas daļa saskaņā ar likuma 9. panta 1.1 daļu

43.1

 
   
44. Nedrošiem parādiem paredzēto speciālo uzkrājumu samazinājuma summa salīdzinājumā ar iepriekšējo taksācijas periodu, ja šo uzkrājumu un rezervju veidošanas (palielinājuma) summas pirmstaksācijas periodos ir bijušas iekļautas apliekamajā ienākumā (6. panta 4. d. 3. p.)

44

 
  
   
45. Ieņēmumu summa no starpības starp valsts un pašvaldību īpašuma vai tā daļas privatizācijā ieguldīto privatizācijas sertifikātu iegādes vērtību un šā īpašuma vai tā daļas, kas privatizēta par sertifikātiem, pārdošanas cenu (6. panta 4. d. 4. p.)

45

 
  
   
46. Ieņēmumu summa no kapitālsabiedrības negatīvās nemateriālās vērtības, ja privatizēta valsts vai pašvaldību kapitālsabiedrība (6. panta 4. d. 5. p.)

46

 
  
   
47. Uzkrājumu un rezervju samazinājuma summa salīdzinājumā ar iepriekšējo taksācijas periodu, ja šo uzkrājumu un rezervju veidošanas (palielinājuma) summas pirmstaksācijas periodos ir bijušas iekļautas apliekamajā ienākumā (6. panta 4. d. 6. p.)

47

 
  
   
48. Atgūtās bezcerīgo parādu vai izlaupījumu summas, kuras tieši iekļautas izdevumos un par kurām iepriekšējo taksācijas periodos ir palielināts apliekamais ienākums (6. panta 4. d. 6.1 p.)

48

 
  
   
49. Nokavējuma naudas samazinājuma summa, kas saistīta ar nodokļu pamatparādiem (6. panta 4. d. 7. p.)

49

 
  
   
50. Izglītības iestādēm bez atlīdzības nodoto skaitļošanas iekārtu un to aprīkojuma atlikusī vērtība nodokļu maksātāja finanšu grāmatvedībā (6. panta 4. d. 8. p.)

50

 
  
   
51. Ienākumu summa no akciju atsavināšanas (6. panta 4. d. 9. p.)

51

 
   
52. Ieņēmumu summa, ko tonnāžas nodokļa maksātājs gūst no kuģu izmantošanas starptautiskajos pārvadājumos un ar to saistītās darbībās (6. panta 4. d. 10. p.)

52

 
  
   
53. Izmaksu summa, kas saistīta ar to obligāto eksemplāru ražošanu, kuri saskaņā ar Obligāto eksemplāru likumu piegādāti Latvijas Nacionālajai bibliotēkai (6. panta 4. d. 11. p.)

53

 
  
   
54. Izmaksu summa, lai nodrošinātu specializētu jaunu darba vietu darbiniekam ar fizisko vai psihisko spēju ierobežojumu (ar invaliditātes grupu) (6. panta 4. d. 12. p.)

54

 
  
   
55. Parāda summa, par kuru iepriekšējos taksācijas periodos ir palielināts ar nodokli apliekamais ienākums un par kuru taksācijas periodā ir veikti norēķini (6. panta 4. d. 13. p.)

55

 
  
   
56. Summa, par kuru, saskaņā ar tiesas lēmumu tiesiskās aizsardzības procesā vai ārpustiesas tiesiskās aizsardzības procesā tiek dzēstas vai samazinātas kredītsaistības, ja tās ir iekļautas nodokļa maksātāja apliekamajā ienākumā un nav uzrādītas nodokļa maksātāja izdevumos (6. panta 4. d. 14. p.)

56

 
  
   
57. Ienākums no to Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomikas zonas publiskās apgrozības vērtspapīru atsavināšanas (ieskaitot procentu maksājumus, kas gūti no obligācijām), kuri nav akcijas (6. panta 4. d. 15. p.)

57

 
  
   
58. Nokavējuma naudas un soda naudas summa, kas ir dzēsta saskaņā ar Nodokļu atbalsta pasākuma likumu (6. panta 4. d. 16. p.)

58

 
  
   
59. Summa, kura kā pārpalikuma daļa saņemta no kooperatīvās sabiedrības un mežsaimniecības pakalpojumu kooperatīvās sabiedrības un iekļauta taksācijas perioda peļņas vai zaudējumu aprēķinā (6. panta 4. d. 17. p.)

59

 
  
   
60. Augstskolu un koledžu ieņēmumi, kas gūti kā samaksa par apmācības nodrošināšanu profesionālās vidējās izglītības, arodizglītības un augstākās izglītības programmas ietvaros (6. panta 4. d. 18. p.)

60

 
  
   
61. Augstskolas ieņēmumi no publiski izpildītiem un izstādītiem darbiem, kas tapuši studiju procesā organizētas mākslinieciskās jaunrades ietvaros (6. panta 4. d. 19. p.)

61

 
  
   
62. Augstskolu, koledžu un zinātnisko institūciju ieņēmumi no neatkarīgu pētījumu veikšanas (6. panta 4. d. 20. p.)

62

 
  
   
63. Pētniecības un attīstības izdevumu summa, kas noteikta saskaņā ar likuma 6.6 panta pirmo daļu (6. panta 4. d. 21. p.), tai skaitā:

63

 
  
63.1. zinātniskā personāla vai zinātnes tehniskā personāla izmaksas

63.1

 
63.2. atlīdzības summa zinātniskajai institūcijai par pētniecības pakalpojumiem

63.2

 
63.3. atlīdzības summa sertificēšanas, testēšanas un kalibrēšanas institūcijām par testēšanas, sertificēšanas un kalibrēšanas pakalpojumiem

63.3

 
  
   
64. Vērtības palielinājuma summa, kas radusies, pārvērtējot bilances un ārpusbilances posteņus vai novērtējot tos patiesajā vērtībā (izņemot palielinājuma summu, kas saistīta ar ārvalstu valūtas kursa maiņu) (6. panta 5. d.), tai skaitā:

64

 
  
64.1. ieguldījuma īpašuma palielinājuma summa, kas radusies, pārvērtējot bilances aktīvu posteņus vai novērtējot tos patiesajā vērtībā (6. panta 5.3 d.)

64.1

 
  
   
64.2. bioloģisko aktīvu palielinājuma summa, kas radusies, pārvērtējot bilances aktīvu posteņus vai novērtējot tos patiesajā vērtībā (6. panta 5.3 d.)

64.2

 
  
   
64.3. pārdošanai turēto ilgtermiņa ieguldījumu palielinājuma summa, kas radusies, pārvērtējot bilances aktīvu posteņus vai novērtējot tos patiesajā vērtībā (6. panta 5.3 d.)

64.3

 
  
   
65. Darbinieka darba algas summas daļa, kas aprēķināta par zemessarga aizvietošanu (6. panta 18. d.)

65

 
  
   
66. Vērtības palielinājuma summa, kas radusies, pārvērtējot nodoto aktīvu un pasīvu posteņus vai pamatlīdzekļus saistībā ar saimnieciskās darbības veida nodošanu, kapitālsabiedrības apvienošanu vai sadalīšanu (6.2 pants)

66

 
  
   
67. Vērtības palielinājuma summa, kas radusies, pārvērtējot nodotās akcijas saistībā ar akciju apmaiņu, kapitālsabiedrības apvienošanu vai sadalīšanu (6.3 pants)

67

 
  
   
68. Kompensācijas summa par piespiedu kārtā zaudēto zemi, ēkām, to daļām un būvēm (10. panta 3. d.)

68

 
  
   
69. Pamatlīdzekļa nomaiņas gadījumā gūtais ienākums (10.1 pants)

69

 
   
70. Dividenžu summa, kas saņemama no citiem maksātājiem (11. panta 1. d.)

70

 
   
71. Saistītu personu darījumos radusies tirgus vērtības starpība, par kuru darījuma partneris palielinājis ar uzņēmumu ienākuma nodokli apliekamo ienākumu (12. panta 5. d.)

71

 
  
   
72. Zaudējumu daļa, kas attiecināta, pamatojoties uz personālsabiedrības uzņēmumu ienākuma nodokļa taksācijas perioda deklarāciju (22. panta 10. d.)

72

 
  

73. Citas apliekamo ienākumu samazinošas summas saskaņā ar normatīvajiem aktiem, tai skaitā:

73

 
73.1. _______________________________________________________________

73.1

 
73.2. _______________________________________________________________

73.2

 
73.3. _______________________________________________________________

73.3

 
  
74. Apliekamā ienākuma (zaudējumu) kopējā samazināšanas (palielināšanas) summa
(41. r. + 42. r. + 43. r. + 44. r. + 45. r. + 46. r. + 47. r. + 48. r. + 49. r. + 50. r. + 51. r. + 52. r. + 53. r. + 54. r. + 55. r. + 56. r. + 57. r. + 58. r. + 59. r. + 60. r. + 61. r. + 62. r. + 63. r. + 64. r. + 65. r. + 66. r. + 67. r. + 68. r. + 69. r. + 70. r. + 71. r. + 72. r. + 73. r.)

74

 
  
   
75. Apliekamais ienākums (3. r. + 40. r. – 74. r.)

75

 
   
76. Summas, kas saņemtas kā valsts atbalsts lauksaimniecībai vai ES atbalsts lauksaimniecībai un lauku attīstībai (6. panta 4. d. 2. p., ne vairāk kā 75. r. summa)

76

 
  
   
77. Apliekamais ienākums pirms zaudējumu segšanas (75. r. vai ((75. r. – 76. r.) ≥ 0))

77

 

78. Zaudējumu summa, kas samazina apliekamo ienākumu saskaņā ar likuma 14. pantu (78.1. r. + 78.2. r., bet ne vairāk kā 77. r.)

78

 
  
   
78.1. pirmstaksācijas periodu zaudējumu summa (14. panta 1. d., 1.1 d., 1.2 d., 1.3 d. un 10. d.; neskaitot zaudējumus, kas segti saskaņā ar likuma 14. panta 1.4 d.), tai skaitā:

78.1

 
  

Pirmstaksācijas periods, kad zaudējumi radušies

Līdz taksācijas periodam nesegtā zaudējumu summa

Zaudējumu summa, par ko samazina apliekamo ienākumu taksācijas periodā

Zaudējumu summa, ko pārnes uz nākamajiem taksācijas periodiem

1

2

3

4

78.1.1.   
78.1.2.   
78.1.3.   
78.1.4.   
78.1.5.   
78.1.6.   
78.1.7.   
78.1.8.   
78.1.9.   
 Kopā:Kopā:
(summu norāda 78.1. rindā)
Kopā:
   
78.2. zaudējumu summa, kas tiek pārnesta, reorganizējoties vai nododot, apvienojot vai sadalot saimnieciskās darbības veidus (14. panta 11. d., 11.1 d., 12. d. un 13. d.), tai skaitā:

78.2

 
  

Pirmstaksācijas periods, kad zaudējumi radušies

Līdz taksācijas periodam nesegtā zaudējumu summa

Zaudējumu summa, par kuru samazina apliekamo ienākumu taksācijas periodā

Zaudējumu summa, ko pārnes uz nākamajiem taksācijas periodiem

1

2

3

4

78.2.1.   
78.2.2.   
78.2.3.   
78.2.4.   
78.2.5.   
78.2.6.   
78.2.7.   
78.2.8.   
78.2.9.   
 Kopā:Kopā:
(summu norāda 78.2. rindā)
Kopā:
   
78.3. zaudējumu summa, kas segta, pārnesot zaudējumus uz citas valsts nodokļu maksātāju (14. panta 1.4 d.)

78.3

 
  

79. Koriģētais apliekamais ienākums saskaņā ar likuma I un II nodaļu (77. r. – 78. r.)

79

 
   
80. Nodoklis no koriģētā apliekamā ienākuma (79. r. x nodokļa likme ______ %)

80

 

IV. Nodokļa atlaides

81. Ārvalstīs samaksātā uzņēmumu ienākuma nodokļa summa, bet ne vairāk par summu, kas būtu vienāda ar Latvijā aprēķināto nodokli par ārvalstīs gūto ienākumu (par katru ārvalsti atsevišķi) (16. pants), tai skaitā:

81

 
  
81.1. _______________________________________________________________

81.1

 
81.2. _______________________________________________________________

81.2

 
81.3. _______________________________________________________________

81.3

 
   
82. Nodokļa atlaide par atbalstāmo investīciju projekta ietvaros veiktajiem sākotnējiem ilgtermiņa ieguldījumiem (17.2 pants, 5. pielikums)

82

 
  
   
83. Nodokļa atlaide ziedotājam – 85 procenti no ziedojumu summām (20.1 panta 1. d.) (ziedotā summa x 0,85 £ 80. r. x 0,2)

83

 
  
   
84. Nodokļa summa pēc likuma 16., 17.2 un 20.1 pantā noteikto atlaižu piemērošanas (80. r. – 81. r. – 82. r. – 83. r.)

84

 
  
   
85. Citas nodokļa atlaides vai atvieglojumi, tai skaitā:

85

 
85.1. nodokļa atlaide saskaņā ar likumu "Par nodokļu piemērošanu brīvostās un speciālajās ekonomiskajās zonās" (neaizpilda, ja 82. r. > 0)

85.1

 
  
85.2. _______________________________________________________________

85.2

 
85.3. _______________________________________________________________

85.3

 
   
86. Nodokļa summa pēc citu nodokļa atlaižu vai atvieglojumu piemērošanas (84. r. – 85. r.)

86

 
   
87. Nodokļa atlaide par atbalstāmo investīciju projekta ietvaros veiktajiem ieguldījumiem (17.1 pants) (neaizpilda, ja 82. r. > 0)

87

 
  
   
88. Nodokļa atlaide lauksaimniecības uzņēmumiem (18. pants) (neaizpilda, ja 82. r. > 0)

88

 
   
89. Nodokļa summa, ņemot vērā atlaides (84. – 87. r. – 88. r.)

89

 
   
90. Invalīdu biedrībām un citām medicīniska rakstura biedrībām, nodibinājumiem vai fondiem pārskaitītā summa saskaņā ar likuma 21. pantu

90

 
  
   
91. Nodokļa 100 % atlaide (91. r. = 89. r., ja 90. r. > 89. r.) (neaizpilda, ja 82. r. > 0)

91

 
   
92. Nodokļa summa saskaņā ar likuma III nodaļu (86. r. vai 89. r., vai 89. r. – 91. r.)

92

 
   
93. Taksācijas gadam aprēķinātā nodokļa avansa summa

93

 
   
94. Taksācijas gadā samaksātā nodokļa avansa summa

94

 
   
95. Nodokļa aprēķina rezultāts (92. r. – 94. r.)

95

 
   
96. Piemaksa līdz

96

 
   
97. Atmaksa (ieskaitei kārtējos maksājumos) līdz

97

 

V. Informācija par pielikumu aizpildīšanu

 

98. Nodokļa maksātājs taksācijas periodā ir izveidojis, palielinājis vai samazinājis uzkrājumus vai rezerves atbilstoši likuma 7., 7.2 vai 8. pantam

98

 
  

Ja atzīmēta atbilde "Jā", aizpilda un iesniedz deklarācijas 1. pielikumu.
Ja atzīmēta atbilde "Nē", deklarācijas 1. pielikums nav jāaizpilda un nav jāiesniedz.

 

99. Nodokļa maksātājam taksācijas periodā ir bijuši darījumi ar saistītu ārvalstu uzņēmumu vai komercsabiedrību, kura ir atbrīvota no uzņēmumu ienākuma nodokļa vai kura izmanto citos Latvijas Republikas likumos noteiktās uzņēmumu ienākuma nodokļa atlaides vai atvieglojumus, vai ar uzņēmumu saistītu personu, vai saistītu uzņēmumu, kas ar nodokļa maksātāju veido uzņēmumu grupu (12. panta 2. d.)

99

 
  
   
 

100. Nodokļa maksātājam taksācijas periodā ir bijuši darījumi ar citu komercsabiedrību vai personu, kura atrodas, ir izveidota vai nodibināta zemu nodokļu vai beznodokļu valstī vai teritorijā (12. panta 4. d.)

100

 
  

Ja deklarācijas 99. vai 100. rindā atzīmēta atbilde "Jā", aizpilda un iesniedz deklarācijas 2. pielikumu.
Ja deklarācijas 99. vai 100. rindā atzīmēta atbilde "Nē", deklarācijas 2. pielikums nav jāaizpilda un nav jāiesniedz.

 

101. Personālsabiedrība, kura sagatavo un iesniedz uzņēmumu ienākuma nodokļa deklarāciju, sniedz informāciju par personālsabiedrības biedriem un aizpilda deklarācijas 3. pielikumu "Personālsabiedrības biedru saraksts, to ieguldījums un ar nodokli apliekamais ienākums (zaudējumi)" (likuma 22. panta 9. d.)

101

 
  

Ja atzīmēta atbilde "Jā", aizpilda un iesniedz deklarācijas 3. pielikumu.
Ja atzīmēta atbilde "Nē", deklarācijas 3. pielikums nav jāaizpilda un nav jāiesniedz.

 

102. Nodokļa maksātājs taksācijas periodā ir pabeidzis saskaņā ar Ministru kabineta lēmumu atbalstīto investīciju projektu sākotnējiem ilgtermiņa ieguldījumiem vai piemēro nodokļa atlaidi saskaņā ar likuma 17.2 pantu

102

 
  

Ja atzīmēta atbilde "Jā", aizpilda un iesniedz deklarācijas 4. pielikumu.
Ja atzīmēta atbilde "Nē", deklarācijas 4. pielikums nav jāaizpilda un nav jāiesniedz.

 

103. Nodokļa maksātājs ir ziedojis budžeta iestādēm, valsts kapitālsabiedrībām, kuras veic Kultūras ministrijas deleģētas valsts kultūras funkcijas, kā arī sabiedriskā labuma organizācijai vai citā ES dalībvalstī vai EEZ valstī, ar kuru Latvija ir noslēgusi konvenciju par nodokļu dubultās uzlikšanas un nodokļu nemaksāšanas novēršanu (ja šī konvencija ir stājusies spēkā), reģistrētai nevalstiskai organizācijai, kura darbojas Latvijas sabiedriskā labuma organizācijas nosacījumiem pielīdzināmā statusā saskaņā ar attiecīgās ES dalībvalsts vai EEZ valsts normatīvajiem aktiem, un par veiktajiem ziedojumiem piemēro atlaidi saskaņā ar likuma 20.1 pantu

103

 
  

Ja atzīmēta atbilde "Jā", aizpilda un iesniedz deklarācijas 5. pielikumu.
Ja atzīmēta atbilde "Nē", deklarācijas 5. pielikums nav jāaizpilda un nav jāiesniedz.

 

1. pielikums
uzņēmumu ienākuma nodokļa
taksācijas perioda deklarācijai

Uzkrājumi un rezerves, kas izveidotas saskaņā ar likuma 7., 7.2 un 8. pantu taksācijas periodā no _____________ līdz _____________ un par kurām nepalielina apliekamo ienākumu

Pielikumā lietotas atsauces uz likuma "Par uzņēmumu ienākuma nodokli" pantiem.

1. Kredītiestāžu veiktie atskaitījumi noguldījumu apdrošināšanas fondos taksācijas periodā (7. pants)

01

 
  
   
2. Kredītiestāžu veiktie atskaitījumi speciālajos uzkrājumos nedrošiem parādiem taksācijas periodā (6. panta 3. d. un 7. pants)

02

 
  
   
3. Kredītiestāžu speciālo uzkrājumu nedrošiem parādiem samazinājums taksācijas periodā (7. pants)

03

 
  
   
4. Apdrošināšanas sabiedrību veiktie atskaitījumi speciālajās (tehniskajās) rezervēs taksācijas periodā (6. panta 3. d. un 8. pants)

04

 
  
   
5. Apdrošināšanas sabiedrību speciālo (tehnisko) rezervju samazinājums taksācijas periodā (8. pants)

05

 
  

 

2. pielikums
uzņēmumu ienākuma nodokļa
taksācijas perioda deklarācijai

Darījumi ar saistītiem uzņēmumiem (personām) par taksācijas periodu no _____________ līdz _____________

Pielikumā lietotas atsauces uz likuma "Par uzņēmumu ienākuma nodokli" pantiem.

Ziņas par darījuma partneri

Darījuma veids

Izmantotās tirgus vērtības (cenas) noteikšanas metodes

Tirgus vērtības (cenas) un darījuma vērtības (cenas) starpība

Vērtība, par kuru darījuma partneris palielinājis ar nodokli apliekamo ienākumu (12. panta 5. d.)

preces (produkcija)

pakalpojumi

pamatlīdzekļi

citi darījumi

pirktas

pārdotas

saņemti

sniegti

pirkti

pārdoti

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

Nosaukums/vārds, uzvārds           
Nodokļu maksātāja reģistrācijas kods vai personas kods/dzimšanas datums 

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Rezidences valsts 

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

         

Kopā

  

 

3. pielikums
uzņēmumu ienākuma nodokļa
taksācijas perioda deklarācijai

Personālsabiedrības biedru saraksts, to ieguldījums un ar nodokli apliekamais ienākums (zaudējumi) taksācijas periodā no _____________ līdz _____________

Nr.
p.k.

Personālsabiedrības biedra vārds, uzvārds/nosaukums

Personālsabiedrības biedra personas kods/kods nodokļu maksātāju reģistrā vai cits identifikācijas numurs

Rezidences valsts un adrese

Ieguldījuma daļa personālsabiedrībā (%)

Apliekamā ienākuma (zaudējumu) daļa saskaņā ar personālsabiedrības uzņēmumu ienākuma nodokļa deklarāciju (5 x deklarācijas 77. r.)

Personālsabiedrības biedra – fiziskas personas – ienākuma (zaudējumu) daļa no akciju vai Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomikas zonas publiskajā apgrozībā esošo vērtspapīru atsavināšanas (5 x (deklarācijas 51. un 57. r. – deklarācijas 10., 11. un 12. r.))

Personālsabiedrības biedra – fiziskas personas – apliekamā ienākuma daļa no gūtajām personālsabiedrības saņemtajām dividendēm (5 x deklarācijas 70. r.)

1

2

3

4

5

6

7

8

        
        

 

4. pielikums
uzņēmumu ienākuma nodokļa
taksācijas perioda deklarācijai

Pārskats par atbalstāmo investīciju projekta ietvaros veikto sākotnējo ilgtermiņa ieguldījumu summu un uzņēmumu ienākuma nodokļa atlaides summu taksācijas periodā no _____________ līdz _____________

Projekta īstenošanas nozare NACE 2. red.KodsNosaukums
  
  
  

Pielikumā lietotas atsauces uz likuma "Par uzņēmumu ienākuma nodokli" pantiem

1. Kopējā atbalstāmo investīciju projekta ietvaros veikto sākotnējo ilgtermiņa ieguldījumu summa

01

 
  
   
2. Kopējā piemērojamā uzņēmumu ienākuma nodokļa atlaides summa (17.2 pants), tai skaitā:

02

 
  
2.1. 25 % (01. r. (līdz 50 milj. euro) x 0,25)

02.1

 
2.2. 15 % (01. r. (no 50 milj. līdz 100 milj. euro) x 0,15)

02.2

 
2.3. Ministru kabineta noteiktais maksimāli pieļaujamais ______ % apmērs (01. r. (summa, kas pārsniedz 100 milj. euro) x ______)

02.3

 
  
2.4. _______________________________________________________________

02.4

 
   
3. Taksācijas periodā piemērojamā uzņēmumu ienākuma nodokļa atlaides summa par atbalstāmo investīciju projekta ietvaros veikto sākotnējo ilgtermiņa ieguldījumu

03

 
  
   
4. Iepriekšējos taksācijas periodos piemērotā uzņēmumu ienākuma nodokļa atlaides summa par atbalstāmo investīciju projekta ietvaros veikto sākotnējo ilgtermiņa ieguldījumu

04

 
  
   
5. Uz nākamajiem taksācijas periodiem attiecināmā uzņēmumu ienākuma nodokļa atlaides summa (02. r. – 03. r. – 04. r.)

05

 
  

 

5. pielikums
uzņēmumu ienākuma nodokļa
taksācijas perioda deklarācijai

Pārskats par ziedojumiem un ziedojumu saņēmējiem, kuriem nodokļa maksātājs ziedojis, saņemot uzņēmumu ienākuma nodokļa atlaidi, taksācijas periodā no _____________ līdz _____________

Pielikumā lietotas atsauces uz likuma "Par uzņēmumu ienākuma nodokli" pantiem.

Atbilstošo 5., 6., 7. vai 8. aili atzīmēt ar "".

Nr.
p.k.

Ziedojumu saņēmēja nosaukums

Ziedojumu saņēmēja nodokļa maksātāja reģistrācijas kods

Rezidences valsts

Ziedojumu saņēmējs ir:

Ziedojuma veikšanas datums (dd.mm.gggg.)

Ziedojuma summa (EUR)

budžeta iestāde

Latvijas Republikas sabiedriskā labuma organizācija

ES vai EEZ nevalstiska organizācija

valsts kapitālsabiedrība, kura veic Kultūras ministrijas deleģētas valsts kultūras funkcijas

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

          
          

Kopā

 

Nodokļa atlaides summa (85 % no kopējās ziedotās summas, bet ne vairāk kā 20 % no nodokļa kopējās summas) EUR (norāda deklarācijas 83. rindā)  
Finanšu ministrs Jānis Reirs

2.pielikums

Ministru kabineta
2015. gada 29. septembra
noteikumiem Nr. 548
Kooperatīvās sabiedrības nosaukums

 

 

Dzīvokļu īpašnieku kooperatīvās sabiedrības, automašīnu garāžu īpašnieku kooperatīvās sabiedrības, laivu garāžu īpašnieku kooperatīvās sabiedrības un dārzkopības kooperatīvās sabiedrības deklarācija par sadalīto peļņu par taksācijas periodu
no ____________ līdz ____________

Nodokļa maksātāja reģistrācijas kods
           
Nozare NACE 2. red.Saimnieciskās darbības veida kods
 
 

Sadalītā peļņas summa (euro) 

Nr.
p.k.

Sadalītās peļņas saņēmēja

Paju vērtību summa (euro)

Sadalītā peļņas daļa (euro)

vārds, uzvārds/nosaukums

personas kods/kods nodokļu maksātāju reģistrā vai cits identifikācijas numurs

rezidences valsts un adrese

      
      
Finanšu ministrs Jānis Reirs

3.pielikums

Ministru kabineta
2015. gada 29. septembra
noteikumiem Nr. 548
Kooperatīvās sabiedrības nosaukums

 

 

Lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvās sabiedrības un mežsaimniecības pakalpojumu kooperatīvās sabiedrības, kas atbilst noteiktajiem atbilstības kritērijiem, deklarācija par sadalīto ar nodokli apliekamo pārpalikumu par taksācijas periodu
no ____________ līdz ____________

Nodokļa maksātāja reģistrācijas kods
           
Nozare NACE 2. red.Saimnieciskās darbības veida kods
 
 

Nr.
p.k.

Sadalītā pārpalikuma saņēmēja

Ieguldījuma daļa sabiedrībā (%)

Izdevumi, kuri nav saistīti ar saimniecisko darbību un uzskatāmi par biedriem sadalīto peļņas (pārpalikuma) daļu

Sadalītā pārpalikuma daļas summa

Ar nodokli apliekamais ienākums (6.+7.)

vārds, uzvārds/ nosaukums

personas kods/kods nodokļu maksātāju reģistrā vai cits identifikācijas numurs

rezidences valsts un adrese

1

2

3

4

5

6

7

8

        
        

x

x

x

Kopā

100 %

  

x

Finanšu ministrs Jānis Reirs

4.pielikums

Ministru kabineta
2015. gada 29. septembra
noteikumiem Nr. 548
Nodokļa maksātāja nosaukums

 

 

Uzņēmumu ienākuma nodokļa avansa maksājumu aprēķins

Nodokļa maksātāja reģistrācijas kods
           

Aprēķinā lietotas atsauces uz likuma "Par uzņēmumu ienākuma nodokli" pantiem.

Taksācijas periods no _____________līdz _____________  
   
1. Par taksācijas periodu no _____________līdz _____________aprēķinātais uzņēmumu ienākuma nodoklis, neņemot vērā atlaides (deklarācijas 80. r. – 81. r. – 82. r. – 87. r. – 88. r. – 91. r.)

01

 
  
   
2. Uzņēmumu ienākuma nodokļa summa, kas koriģēta ar Centrālās statistikas pārvaldes noteikto patēriņa cenu indeksu (1. r. x _____________

02

 
  
   
3. Taksācijas periodā no pirmā mēneša līdz uzņēmuma gada pārskata iesniegšanas mēnesim samaksātā uzņēmumu ienākuma nodokļa avansa maksājumu summa

03

 
  
   
4. Uzņēmumu ienākuma nodokļa avansa maksājumu ikmēneša summa taksācijas perioda atlikušajos mēnešos pēc uzņēmuma gada pārskata iesniegšanas (likuma 23. panta 1. d. 2. p.)

04

 
  
   
Taksācijas periods no _____________līdz _____________  
  

5. Nodokļu maksātāja pirmstaksācijas perioda avansa maksājumu apmērs ir samazināts, pamatojoties uz nodokļa maksātāja iesniegumu Valsts ieņēmumu dienestam

05

  
  
   
6. Uzņēmumu ienākuma nodokļa avansa maksājumu ikmēneša summa no pirmā mēneša līdz gada pārskata iesniegšanas mēnesim (2. r. : 12) (likuma 23. panta 1. d. 1. p.)

06

 
  
   
7. Tonnāžas nodokļa ikmēneša avansa maksājumu summa taksācijas periodā no _____________līdz _____________ (taksācijas periodam paredzamā tonnāžas nodokļa summa : 12)

07

 
  
Finanšu ministrs Jānis Reirs
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Noteikumi par uzņēmumu ienākuma nodokļa taksācijas perioda deklarāciju un avansa maksājumu aprēķinu Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 548Pieņemts: 29.09.2015.Stājas spēkā: 01.01.2016.Zaudē spēku: 01.01.2018.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 193, 02.10.2015. OP numurs: 2015/193.5
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Politikas plānošanas dokuments
  • Citi saistītie dokumenti
276841
01.01.2016
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)