Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Ministru kabineta rīkojums Nr. 581

Rīgā 2015. gada 24. septembrī (prot. Nr. 47 38. §)

Par Ieslodzīto resocializācijas pamatnostādņu 2015.-2020. gadam īstenošanas plānu

1. Atbalstīt Ieslodzīto resocializācijas pamatnostādņu 2015.-2020. gadam īstenošanas plānu (turpmāk - plāns).

2. Noteikt Tieslietu ministriju par atbildīgo institūciju plāna īstenošanā, bet par līdzatbildīgajām institūcijām - Izglītības un zinātnes ministriju un Labklājības ministriju.

3. Tieslietu ministrijai, ja nepieciešams, aktualizēt plānu atbilstoši Eiropas Komisijas komentāriem un noteiktā kārtībā iesniegt Ministru kabinetā.

4. Tieslietu ministrijai līdz 2018. gada 1. decembrim iesniegt Ministru kabinetā precizēto plāna īstenošanai nepieciešamā finansējuma aprēķinu.

5. Tieslietu ministrijai līdz 2017. gada 1. martam un līdz 2019. gada 1. martam iesniegt Ministru kabinetā pārskatu par plāna ieviešanu un pārskatu par plānā noteikto Eiropas Sociālā fonda investīciju ietvaros finansēto uzdevumu izpildes gaitu.

6. Jautājumu par papildu nepieciešamā finansējuma piešķiršanu Tieslietu ministrijai budžeta apakšprogrammā 04.01.00 "Ieslodzījuma vietas" 2017. gadam 2 152 536 euro apmērā, 2018. gadam 2 108 092 euro apmērā un 2019. gadam 2 008 092 euro apmērā un budžeta apakšprogrammā 04.03.00 "Probācijas īstenošana" 2017. gadam un turpmākajiem gadiem 42 910 euro apmērā skatīt Ministru kabinetā kārtējā gada valsts budžeta likumprojekta un vidēja termiņa budžeta ietvara likumprojekta sagatavošanas un izskatīšanas procesā atbilstoši valsts budžeta finansiālajām iespējām.

Ministru prezidente Laimdota Straujuma

Tieslietu ministrs Dzintars Rasnačs

(Ministru kabineta
2015. gada 24. septembra
rīkojums Nr. 581)

Ieslodzīto resocializācijas pamatnostādņu 2015.-2020. gadam īstenošanas plāns
(informatīvā daļa)

Saīsinājumi

BTAL - Bērnu tiesību aizsardzības likums

Drug-free nodaļa - nodaļa ieslodzījuma vietā, kurā esošie ieslodzītie ir apņēmušies nelietot atkarības izraisošās vielas; tajā tiek nodrošināti īpaši resocializācijas un narkotiku lietošanas kontroles pasākumi

EM - Ekonomikas ministrija

IeVP - Ieslodzījuma vietu pārvalde

IZM - Izglītības un zinātnes ministrija

LCS - Latvijas Cietumu slimnīca

LM - Labklājības ministrija

LSIK - Latvijas Sodu izpildes kodekss

MAPPA - starpdisciplinārās sadarbības darba grupa, kurā tiek ietverti VPD, IeVP un citu institūciju (Valsts policija, pašvaldības sociālais dienests, bāriņtiesa u.tml.) pārstāvji, kas kopā risina bijušo ieslodzīto ar augstu risku gadījumus

NVA - Nodarbinātības valsts aģentūra

NVO - nevalstiskās organizācijas

RVN instruments - riska un vajadzību novērtēšanas instruments

SAM - Eiropas Savienības fondu darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" ietvaros definētie specifiskie atbalsta mērķi

TM - Tieslietu ministrija

VPD - Valsts probācijas dienests

I. Plāna kopsavilkums

Ieslodzīto resocializācijas1 pamatnostādņu 2015.-2020.gadam īstenošanas plāns (turpmāk - Plāns) izstrādāts, izpildot Deklarācijas par Laimdotas Straujumas vadītā Ministru kabineta iecerēto darbību 147. uzdevumu - "Pabeigsim tiesāto personu elektroniskās uzraudzības sistēmas ieviešanu un turpināsim bijušo ieslodzīto resocializācijas politikas izstrādi, tostarp izveidojot valsts atbalsta sistēmu, lai integrētu šīs personas darba tirgū".

Tāpat Plāns izstrādātas, lai nodrošinātu Partnerības līguma Eiropas Savienības investīciju fondu 2014.-2020.gada plānošanas periodam (turpmāk - PL) 9.1.ex-ante nosacījuma "Ir izstrādāts un tiek īstenots valsts stratēģisks politikas satvars nabadzības mazināšanai, kura mērķis ir darba tirgū aktīvi iekļaut no tā atstumtus cilvēkus, ņemot vērā nodarbinātības pamatnostādnes izpildi un pamatotu Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda (turpmāk - ES fondi) Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība"2 (apstiprināta Ministru kabinetā 2014.gada 2.septembrī (prot.Nr.46, 40.§)) (turpmāk - Darbības programma) specifiskā atbalsta mērķa (turpmāk - SAM) Nr. 9.1.2. "Palielināt bijušo ieslodzīto integrāciju sabiedrībā un darba tirgū"3 un SAM 9.1.3. "Paaugstināt resocializācijas sistēmas efektivitāti"4 plānotā finansējuma apguvi.

Plāna izstrādē ievēroti Ministru kabineta 2009.gada 25.augusta noteikumos Nr. 970 "Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības plānošanas procesā" noteiktā kārtība sabiedrības iesaistei, publicējot Plāna projektu Valsts kancelejas un Tieslietu ministrijas mājas lapā 2015.gada 15.maijā. Sabiedrības viedokļi par Plānu netika saņemti.

Plāns ir vidēja termiņa politikas plānošanas dokuments, kuru ir izstrādājusi Tieslietu ministrijas Nozaru politikas departamenta Kriminālsodu izpildes politikas nodaļa, balstoties uz visu līdz šim Ministru kabinetā apstiprināto politikas plānošanas dokumentu attiecībā uz notiesāto resocializācijas, ieslodzīto izglītības, notiesāto nodarbinātības attīstības, attieksmes pret notiesātajiem nepilngadīgajiem īstenošanas rezultātiem, konsultācijām ar Ieslodzījuma vietu pārvaldes un Valsts probācijas dienesta ekspertiem un citām iesaistītām pusēm, kā arī ņemot vērā pieejamos pētījumus.

Pamatnostādnēs ieslodzīto resocializācijas pilnveidošanai ieslodzījuma laikā un pēc atbrīvošanas no 2015.gada līdz 2020.gadam (turpmāk - Pamatnostādnes) ietvertā resocializācijas politika ir izstrādāta, balstoties uz visu līdz šim Ministru kabinetā apstiprināto politikas plānošanas dokumentu attiecībā uz notiesāto resocializācijas, izglītības, nodarbinātības attīstības, attieksmes pret notiesātajiem nepilngadīgajiem īstenošanas rezultātiem un tajos uzņemtā attīstības virziena turpināšanai. Pamatnostādnēs ietvertās resocializācijas politikas vispārējais mērķis - mazināt visus noziedzīgas uzvedības riskus brīvības atņemšanas soda izpildes laikā un pēc tā izciešanas, lai nodrošinātu cilvēka drošumspējas veicināšanu un veiksmīgu iekļaušanos sabiedrībā, t. sk. darba tirgū.

Plāns nodrošina pasākumus Pamatnostādņu mērķa un rīcības virzienu sasniegšanai, nodrošinot līdz šim Ministru kabinetā atbalstīto politikas plānošanas dokumentu pēctecību un uzsāktās politikas tālāku attīstību.

Pamatnostādnēs ietverta informācija par to sasaisti ar citiem attīstības plānošanas dokumentiem, attiecīgās nozares prioritātēm, tiesību aktiem, Eiropas Savienības tiesību aktiem un Eiropas Savienības politiku instrumentiem, un tajās minētais attiecas arī uz Plānu.

Plāna īstenošanas pasākumu detalizēts apraksts un nepieciešamo līdzekļu indikatīvs aprēķins iekļauts Plāna 1.pielikumā.

II. Esošās situācijas raksturojums

Pēdējos gados ir veikts ievērojams darbs visaptverošas ieslodzīto resocializācijas sistēmas veidošanai. Ir pieņemta virkne attīstības plānošanas dokumentu minētā jautājuma risināšanai:

1) Ieslodzīto izglītības politikas pamatnostādnes 2006.-2012. gadam (apstiprinātas ar Ministru kabineta 2006. gada 15. jūnija rīkojumu Nr. 443)5;

2) Programma Ieslodzīto izglītības politikas pamatnostādņu 2006.-2012. gadam īstenošanai (apstiprināta ar Ministru kabineta 2009.gada 12.augusta rīkojumu Nr.557)6;

3) Nepilngadīgo brīvības atņemšanas soda un apcietinājuma izpildes politikas pamatnostādnes 2007.-2013.gadam (apstiprinātas ar Ministru kabineta 2007.gada 21.februāra rīkojumu Nr.109)7;

4) Programma Nepilngadīgo brīvības atņemšanas soda un apcietinājuma izpildes politikas pamatnostādņu 2007.-2013.gadam īstenošanai 2010.-2013.gadā (apstiprinātas ar Ministru kabineta 2010.gada 2.marta rīkojumu Nr.128)8;

5) Ar brīvības atņemšanu notiesāto personu resocializācijas koncepcija (atbalstīta ar Ministru kabineta 2009.gada 9.janvāra rīkojumu Nr.7)9;

6) Ar brīvības atņemšanu notiesāto personu nodarbinātības koncepcija (apstiprināta ar Ministru kabineta 2010.gada 29.jūlija rīkojumu Nr.443)10.

Ir sasniegts noteikts progress ieslodzīto resocializācijā, tomēr jau sasniegtajiem politikas īstenošanas rezultātiem resocializācijas jomā ir vairāki indikatori, kas liecina, ka sasniegtie rezultāti joprojām nav pietiekami - ir augsts jaunu noziedzīgu nodarījumu recidīvs pēc pilna cietumsoda izciešanas, saglabājas zems to personu īpatsvars, kas sodu cietumā izcieš pirmo reizi, un zems nosacīti pirmstermiņa atbrīvotu notiesāto īpatsvars (detalizētāk analizēts Pamatnostādņu 1.pielikumā).

Detalizēta situācija ieslodzīto resocializācijas jomā un konstatēto problēmu raksturojums ietverts Pamatnostādnēs un to 1.pielikumā. Pamatnostādnēs konstatētas problēmas, kuru risināšanai izstrādāta noteikta politikas un rīcības virzienu plānojums:

1) ir nepieciešams būtiski pilnveidot resocializācijas programmu klāstu, lai varētu strādāt ar visiem noziedzīgo nodarījumu riskiem abu iestāžu (ieslodzījuma vietu un VPD) klientiem, kā arī ieviest esošo resocializācijas programmu darbību regulāras izvērtēšanas un pilnveidošanas sistēmu, nodrošināt trūkstošo programmu pielāgošanu vai izstrādi, programmu vadītāju piesaisti, apmācību un sertificēšanu;

2) ir nepieciešami jauni un specifiskus riskus diagnosticējoši instrumenti (riska un vajadzību novērtēšanas instrumenti), regulāra darbinieku apmācība instrumentu lietošanai un izvērtēšanā iesaistīto darbinieku skaita pieaugums, lai nodrošinātu LSIK noteikto ar brīvības atņemšanu notiesāto izvērtēšanas biežumu;

3) ir jāattīsta brīvprātīgo darbs brīvības atņemšanas soda izpildes gaitā, lai nodrošinātu visu sabiedrības sektoru rīcībā esošo resursu sinerģiju notiesāto resocializācijas nodrošināšanai. Tāpat jāattīsta līdzgaitniecības iespēja, lai veicinātu atbalsta sniegšanu no nevalstisko organizāciju pārstāvju puses gan notiesātajiem no brīvības atņemšanas soda izciešanas uzsākšanas brīža, gan atgriežoties sabiedrībā;

4) ieslodzīto veselības aprūpes pieejamība un kvalitāte, kvalificēti veselības aprūpes speciālisti pietiekamā skaitā un adekvāta veselības aprūpes infrastruktūra ir priekšnosacījumi, lai tiktu novērstas tās notiesāto veselības aprūpes problēmas, kas kavē efektīvu notiesāto resocializāciju;

5) ir nepieciešams veidot sabiedrības resursos balstītu jaunu resocializācijas posmu pēc atbrīvošanas no brīvības atņemšanas iestādes, iesaistot tajā visu sabiedrības segmentu rīcībā esošos resursus;

6) ir nepieciešams attīstīt IeVP un VPD darbinieku apmācību sistēmas, sevišķi pietuvinot tās jomās, kas saistās ar resocializācijas darbu, jāpilnveido darbinieku atlases un novērtēšanas procedūras, kā arī jānodrošina pietiekams darbinieku skaits notiesāto resocializācijas procesam;

7) ir nepieciešama jauna, droša un resocializācijas vajadzībām atbilstoša ieslodzījuma vietu infrastruktūra, kas nodrošinās brīvības atņemšanas soda mērķa sasniegšanu, t.sk. notiesātā resocializāciju un samazinās jauna noziedzīga nodarījuma recidīva iespēju.

Ņemot vērā minēto, Pamatnostādnēs ir norādīts, ka nepieciešama resocializācijas modeļa pilnveidošana šādos trīs galvenajos aspektos:

1) resocializācijas satura pilnveidošana, nodrošinot iedarbīgus instrumentus darbam ar visiem noziedzīgās uzvedības riskiem, paplašinot resocializācijas modeli ar atbalsta/uzraudzības posmu sabiedrībā un vienlaikus attīstot arī ieslodzīto veselības aprūpes sistēmu;

2) ieslodzījuma vietu infrastruktūras attīstība, lai tajā būtu iespējams nodrošināt kvalitatīvu resocializāciju;

3) ieslodzījuma vietu un VPD darbinieku pietiekama skaita, kvalitatīvas atlases un pietiekamu apmācību nodrošināšana.

Tāpēc Pamatnostādnēs noteiktā mērķa sasniegšanai nepieciešams īstenot uzdevumus šādos rīcības virzienos:

1) samazināt notiesātā antisociālas personības iezīmes un kriminālās attieksmes;

2) novērst resocializācijas īstenošanas šķēršļus, kas saistās ar notiesātā veselības stāvokli, t.sk. atkarībām;

3) nodrošināt izglītības vai profesijas apguvi brīvības atņemšanas soda izciešanas laikā, kā rezultātā bijušais notiesātais pēc atbrīvošanas no brīvības atņemšanas iestādes sāk darba meklējumus;

4) uzlabot notiesātā sociāli pozitīvas attiecības ar ģimeni, veicinot atgriešanos tajā;

5) samazināt iespēju notiesātajam atgriezties kriminālā vidē;

6) nodrošināt resocializācijas īstenošanas vajadzībām piemērotu ieslodzījuma vietu infrastruktūru.

Plānā ietvertie pasākumi izstrādāti, lai nodrošinātu Latvijas Nacionālā attīstības plāna 2014.-2020.gadam ietvertā rīcības virziena "Cienīgs darbs" mērķa "Veikt pasākumus nodarbināto labklājības līmeņa paaugstināšanai, samazinot nabadzības riskam pakļauto nodarbināto īpatsvaru vecuma grupā no 18 līdz 64 gadiem no 9,5% 2010.gadā līdz 5% 2020.gadā" sasniegšanu. Uz ieslodzīto resocializāciju attiecas šādi plānā ietvertie norādītie uzdevumi:

● [249] Sociālās atstumtības riskam pakļauto iedzīvotāju un bezdarbnieku konkurētspējas un piekļuves darba tirgum veicināšana, nodrošinot aktuālu motivācijas, prasmju uzlabošanas un kompetenču celšanas, izglītības un sociālā atbalsta (t.sk. pagaidu darba iespējas) pakalpojumu pieejamību (atbildīgā institūcija - LM (IZM, TM, EM, pašvaldības, NVO, sociālie partneri));

● [251] Uz resocializāciju vērstu pasākumu īstenošana ieslodzītajiem un kriminālsodu izcietušajiem to integrācijai sabiedrībā un darba tirgū (atbildīgā institūcija - TM (LM, NVO)).

Latvijas Nacionālā attīstības plāna 2014.-2020. gadam rīcības virziena "Vesels un darbspējīgs cilvēks" mērķa "Veicinot veselīgu dzīvesveidu, uzlabojot plānošanu un koordinēšanu veselības aprūpes sistēmā, kā arī ambulatorās veselības aprūpes kvalitāti un pieejamību, mazināt hronisko slimību un ārējo nāves cēloņu riska faktoru izplatību sabiedrībā, tādā veidā sekmējot iedzīvotāju veselības saglabāšanu un uzlabošanu, kas ir pamats ilgam un produktīvam darba mūžam" sasniegšanai kā veicamais uzdevums norādīts arī - [315] Atkarību izraisošo procesu un vielu lietošanas izplatības ierobežošana, t.sk. ārstēšana cilvēku integrācijai darba tirgū un atkarību izraisošo vielu pieejamības mazināšana (atbildīgā institūcija - VM (IeM, TM, LM, IZM, pašvaldības, NVO)). Tomēr Pamatnostādnēs un Plānā netiek ietverti pasākumi Latvijas Nacionālā attīstības plāna 2014.-2020. gadam 315.punktā paredzēto aktivitāšu izpildei, jo to plānošana un īstenošana ir VM kompetencē. Atbilstoši Sabiedrības veselības pamatnostādnēs 2014.-2020.gadam11 minētajam Veselības ministrija neplāno atsevišķus pasākumus ieslodzītajiem. Vienlaikus TM, ieslodzījuma vietu un VPD amatpersonas piedalās VM politikas plānošanas dokumenta projekta "HIV infekcijas, seksuālās transmisijas infekciju, B un C hepatīta izplatības ierobežošanas rīcības plāns 2015.-2017.gadam" izstrādē, kura 3.rīcības virziens paredz virkni pasākumu HIV infekcijas profilakses un terapijas uzlabošanai ieslodzījuma vietās, VPD un Iekšlietu ministrijas institūcijās.

Plānā netiek ietverti uzdevumi NAP 312. un 315.punktā paredzēto pasākumu īstenošanai, jo to plānošana un īstenošana ir VM kompetencē. Tomēr VM kompetences jomā ir pasākumu plānošana SAM 9.2.4 "Uzlabot pieejamību veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem, jo īpaši, nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem", SAM 9.2.5. "Uzlabot pieejamību ārstniecības un ārstniecības atbalsta personām, kas sniedz pakalpojumus prioritārajās veselības jomās iedzīvotājiem, kas dzīvo ārpus Rīgas" un SAM 9.3.2. "Uzlabot kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību, jo īpaši sociālās, teritoriālās atstumtības un nabadzības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem, attīstot veselības aprūpes infrastruktūru" īstenošanai. Bijušie ieslodzītie kā jebkurš sabiedrībās loceklis varēs saņemt Veselības ministrijas plānotos pakalpojumus, ja atbildīs visiem specifiskajiem kritērijiem, piemēram, Sabiedrības veselības pamatnostādnēs 2014.-2020.gadam norādītajām sociālās atstumtības grupām.Arī Eiropas Savienības Padomes ieteikums par Latvijas 2015.gada valsts reformu programmu un Padomes atzinums par Latvijas 2015.gada stabilitātes programmu12 satur norādes uz nepieciešamību attīstīt attiecīgās jomas. Ieteikuma 2.rekomendācijā aicināts sniegt profesionālo orientāciju visos izglītības līmeņos, uzlabot profesionālās izglītības un apmācības kvalitāti, tostarp stiprinot māceklību, un gūt panākumus attiecībā uz jauniešu nodarbināmību, tostarp īstenojot pasākumus to jauniešu iesaistīšanai, kuri nav ne nodarbināti, ne iesaistīti izglītībā vai apmācībā un nav reģistrējušies valsts nodarbinātības dienestā. Savukārt Ieteikuma 3.rekomendācijā aicināts palielināt aktīvās darba tirgus politikas pasākumu pārklājumu un uzlabot veselības aprūpes sistēmas izmaksu lietderību, kvalitāti un pieejamību.

Plānā ietvertie pasākumi nodrošinās Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda (turpmāk - ES fondi) Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība"13 (apstiprināta Ministru kabinetā 2014.gada 2.septembrī (prot.Nr.46, 40.§)) (turpmāk - Darbības programma) specifiskā atbalsta mērķa (turpmāk - SAM) Nr.9.1.2. "Palielināt bijušo ieslodzīto integrāciju sabiedrībā un darba tirgū"14 un SAM 9.1.3. "Paaugstināt resocializācijas sistēmas efektivitāti"15 plānotā finansējuma apguvi.

Tāpat Plānā ietvertie pasākumi veido koordināciju ar citu ministriju īstenotajiem projektiem, ko līdzfinansē Eiropas Sociālais fonds, un specifiskā atbalsta mērķiem, kas ietverti Darbības programmā un kur ieslodzītie iezīmēti kā mērķa grupa:

● 7.2.1. SAM "Palielināt nodarbinātībā, izglītībā vai apmācībās neiesaistītu jauniešu nodarbinātību jauniešu garantijas ietvaros" pasākuma "Sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošana garantijas jauniešiem ietvaros" projektā (projektu plānots īstenot laika periodā no 2014.gada 1.jūnija līdz 2018.gada 31. augustam) paredzētas šādas atbalstāmās darbības, kuru ietvaros plānots iesaistīt ieslodzījumu vietās esošos jauniešus vecumā no 15 līdz 29 gadiem (ieskaitot):

- pamatprasmju un kompetenču (profesionālās tālākizglītības un profesionālās pilnveides izglītības programmu) apguves īstenošana ieslodzījuma vietās; pamatprasmju apguves nodrošināšana; profesionālās tālākizglītības programmu īstenošana; profesionālās pilnveides programmu īstenošana, profesionālās pilnveides izglītības programmu latviešu valodas apguvei īstenošana ieslodzījuma vietās;

- karjeras atbalsta pasākumi (karjeras konsultanti īsteno karjeras atbalsta pasākumus, informējot par izglītības, karjeras, nodarbinātības, personas izaugsmes un attīstības iespējām).

Papildus ir prognozējama koordinācija ar šādiem Darbības programmas SAM, kur bijušie ieslodzītie var būt kā pakalpojumu saņēmēji, tomēr tie nav iezīmēti kā atsevišķa mērķa grupa:

● SAM 7.1.1. "Paaugstināt bezdarbnieku kvalifikāciju un prasmes atbilstoši darba tirgus pieprasījumam" (Nodarbinātības pieejamības nodrošināšana darba meklētājiem un neaktīvām personām, tostarp ilgstošiem bezdarbniekiem un no darba tirgus attālinātām personām, kā arī izmantojot vietējās nodarbinātības iniciatīvas un atbalstu darbaspēka mobilitātei);

● SAM 7.2.1. "Palielināt nodarbinātībā, izglītībā vai apmācībās neiesaistītu jauniešu nodarbinātību un izglītības ieguvi Jauniešu garantijas ietvaros" (Jauniešu ilgtspējīga integrācija darba tirgū, īpašu uzmanību pievēršot nodarbinātībā, izglītībā vai apmācībā neiesaistītiem jauniešiem, tostarp jauniešiem, kuriem ir sociālās atstumtības risks, un jauniešiem no sociāli atstumtām kopienām, tostarp ar garantijas jauniešiem shēmas īstenošanu");

● SAM 8.3.3. "Attīstīt NVA nereģistrēto NEET16 jauniešu prasmes un veicināt to iesaisti izglītībā, NVA īstenotajos pasākumos jauniešu garantijas ietvaros un nevalstisko organizāciju vai jauniešu centru darbībā" "(Nodarbinātības valsts aģentūrā nereģistrēto NEET jauniešu (15-29 gadi) prasmju attīstība, lai veicinātu viņu iesaisti izglītībā, tajā skaitā aroda apguvē pie amata meistara, Nodarbinātības valsts aģentūras vai Valsts izglītības attīstības aģentūras īstenotajos pasākumos Jauniešu garantijas ietvaros vai Nodarbinātības valsts aģentūras īstenotajos aktīvajos nodarbinātības vai preventīvajos bezdarba samazināšanas pasākumos, kā arī nevalstisko organizāciju vai jauniešu centru darbībā)".

● SAM 8.4.1. "Pilnveidot nodarbināto personu profesionālo kompetenci" ("Formālas, neformālas un ikdienējas mācīšanās pieejamības uzlabošana visām vecuma grupām, darbaspēka zināšanu, prasmju un kompetenču uzlabošana un elastīgu mācību iespēju veicināšana, tostarp ar profesionālo orientāciju un iegūto kompetenču apstiprināšanu");

● SAM 9.1.1. "Palielināt nelabvēlīgākā situācijā esošu bezdarbnieku iekļaušanos darba tirgū" un SAM 9.1.4. "Palielināt diskriminācijas riskiem pakļauto iedzīvotāju integrāciju sabiedrībā un darba tirgū" ("Aktīva iekļaušana ar mērķi veicināt nodarbinātību, tostarp, lai veicinātu vienlīdzīgas iespējas un aktīvu līdzdalību un uzlabotu nodarbinātību");

● SAM 9.2.4 "Uzlabot pieejamību veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem, jo īpaši, nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem";

● SAM 9.2.5. "Uzlabot pieejamību ārstniecības un ārstniecības atbalsta personām, kas sniedz pakalpojumus prioritārajās veselības jomās iedzīvotājiem, kas dzīvo ārpus Rīgas";

● SAM 9.2.6. "Uzlabot ārstniecības un ārstniecības atbalsta personāla kvalifikāciju";

● SAM 9.3.2. "Uzlabot kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību, jo īpaši sociālās, teritoriālās atstumtības un nabadzības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem, attīstot veselības aprūpes infrastruktūru".

Ieguldījumam 7.2.1.SAM ir tieša sinerģija ar SAM 8.3.3. "Palielināt NVA nereģistrēto NEET jauniešu iesaisti izglītībā, NVA īstenotajos pasākumos jauniešu garantijas ietvaros un nevalstisko organizāciju vai jauniešu centru darbībā". 8.3.3.SAM ietvaros tiks identificēti, aktivizēti un motivēti tie jaunieši, kas nav reģistrējušies NVA. Tādējādi, jaunieši, kas 8.3.3.SAM ietvaros tiks aktivizēti un reģistrēsies NVA, varēs saņemt atbalstu dalībai nodarbinātības vai apmācību pasākumos 7.2.1.SAM ietvaros. Atbalsta demarkācija ar citu SAM ietvaros plānotajiem nodarbinātības, izglītības, motivācijas un iekļaušanas pasākumiem tiks noteikta pēc dalībnieku vecuma. Rezultātā jaunieši, kuri nemācās un nav nodarbināti, tiks iesaistīti apmācībās un būs ieguvuši darba tirgus prasībām nepieciešamo kvalifikāciju vai iesaistīti ilgtspējīgā nodarbinātībā, īstenojot JNI un Jauniešu garantiju.17

Tāpat Plānā ietvertie pasākumi veido sinerģiju ar citu ministriju kompetencē esošiem politikas plānošanas dokumentiem, kas paredz ieslodzītos kā noteiktās politikas mērķa grupa.

Tāpat arī Norvēģijas finanšu instrumenta līdzfinansētās programmas "Latvijas korekcijas dienestu un Valsts policijas īslaicīgās aizturēšanas vietu reforma" iepriekš noteikto projektu Nr.LV08/1 "Alternatīvu brīvības atņemšanai sekmēšana (ieskaitot iespējamo pilotprojektu elektroniskajai uzraudzībai)" un "Jaunas nodaļas izveide Olaines cietumā, ieskaitot būvniecību un personāla apmācību" (Nr.LV08/2) ietvaros paredzēts attīstīt notiesāto un bijušo ieslodzīto resocializācijas iespējas, kā arī veidot jaunu cietumu infrastruktūru un īstenot darbinieku apmācību.

Plāna izstrādē ņemts vērā Attīstības plānošanas sistēmas likumā noteiktais interešu saskaņotības princips, ievērojot zemāk minētajos plānošanas dokumentos noteiktās politikas prioritātes, rīcības virzienus:

● ES stratēģija "Eiropa 2020"18;

● Latvijas Nacionālais attīstības plāns 2014.-2020.gadam19;

● Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģija "Latvija 2030"20;

● Eiropas Komisijas pozīcijas dokuments Latvijai par ES fondu investīcijām21;

● Partnerības līgums Eiropas Savienības investīciju fondu 2014.-2020.gada plānošanas periodam22;

● Darbības programma23;

● Ģimenes valsts politikas pamatnostādnes 2011.-2017.gadam24;

● Sociālo pakalpojumu attīstības pamatnostādnes 2014.-2020.gadam25;

● Narkotisko un psihotropo vielu un to atkarības izplatības ierobežošanas un kontroles pamatnostādnes 2011.-2017.gadam26;

● Izglītības attīstības pamatnostādnes 2014.-2020.gadam27;

● Jaunatnes politikas pamatnostādnes 2009.-2018.gadam28;

● Sabiedrības veselības pamatnostādnes 2014.-2020.gadam.

Plāna izstrādē ņemti vērā arī Eiropas Padomes Ministru komitejas ieteikumi (rekomendācijas) dalībvalstīm par to, kā organizēt ieslodzījuma un sabiedrībā izciešamo sodu izpildi, piemēram29:

● Eiropas cietumu noteikumi (Eiropas Padomes Ministru komitejas Ieteikums Rec(2006)2 dalībvalstīm par Eiropas cietumu noteikumiem);

● Ieteikumi par ārvalstniekiem ieslodzījumā (Eiropas Padomes Ministru komitejas Ieteikums Rec(2012)12;

● Eiropas probācijas noteikumi (Eiropas Padomes Ministru komitejas ieteikums Rec(2010)1.

Plāna mērķis

Mazināt visus noziedzīgas uzvedības riskus brīvības atņemšanas soda izpildes laikā un pēc tā izciešanas, lai nodrošinātu cilvēka drošumspējas veicināšanu un veiksmīgu iekļaušanos sabiedrībā, t. sk. darba tirgū.

Politikas rezultāts/-i un rezultatīvais rādītājs/-i

1. Politikas rezultāts: visas notiesātā individuālajā resocializācijas plānā noteiktās resocializācijas vajadzības tiek risinātas brīvības atņemšanas soda izciešanas laikā (brīvības atņemšanas iestādē un Valsts probācijas dienesta uzraudzības laikā);

Politikas rezultatīvie rādītāji:

1.1. Notiesāto personu īpatsvars, kuri saņem pilnu individuālajā resocializācijas plānā paredzēto resocializācijas vajadzību risināšanu;

1.2. Nosacīti pirms termiņa atbrīvoto notiesāto īpatsvars;

1.3. Nosacīti pirms termiņa atbrīvoto probācijas klientu īpatsvars, kuri izdara jaunu noziedzīgu nodarījumu uzraudzības laikā;

Politikas rezultāts:

2. visas notiesātā veselības aprūpes, t.sk. atkarību novēršanas, vajadzības tiek risinātas brīvības atņemšanas iestādē un nerada šķēršļus resocializācijas īstenošanai;

Politikas rezultatīvie rādītāji:

2.1. Personu skaits, kas izdarījušas atkārtotu noziedzīgu nodarījumu reibumā, ja persona pirms tam izcietusi sodu brīvības atņemšanas iestādē;

2.2. Veselības inspekcijas ekspertīzē apstiprināti veselības aprūpes pārkāpumi Latvijas Cietumu slimnīcā;

2.3. Ieslodzīto skaits, kas iesaistīti Atkarīgo centra atkarību mazināšanas (resocializācijas) programmās;

Politikas rezultāts:

3. palielinās bijušo notiesāto skaits, kuri pēc atbrīvošanas no brīvības atņemšanas iestādes vai Valsts probācijas dienesta uzraudzības kļūst ekonomiski aktīvi (iesaistās darba tirgū vai darba meklējumos);

Politikas rezultatīvie rādītāji:

3.1. Uzsākuši dalību aktīvajos nodarbinātības pasākumos, tai skaitā "info dienās", pirmo 6 mēnešu laikā pēc bezdarbnieka statusa iegūšanas;

3.2. Iekārtojušies darbā pirmo 6 mēnešu laikā no bezdarbnieka statusa iegūšanas dienas;

Politikas rezultāts:

4. palielinās notiesāto īpatsvars, kuri brīvības atņemšanas soda izpildes laikā atjauno saites ar ģimeni un tuviniekiem;

Politikas rezultatīvie rādītāji:

4.1. Notiesāto ģimenes locekļu un tuvinieku īpatsvars, kas apmeklē notiesāto tuviniekiem domātos specifiskos pasākumus;

4.2. Notiesāto īpatsvars, kurus brīvības atņemšanas iestādē apmeklē ģimenes locekļi vai tuvinieki vai kuri izmanto citus komunikācijas veidus ar ģimenes locekļiem vai tuviniekiem;

Politikas rezultāts:

5. bijušajam notiesātajam ir radīta iespēja saņemt atbalsta programmu sabiedrībā (ar vai bez dzīvošanas sociālās rehabilitācijas centrā), notiesātajiem, kam soda izciešanas beigās noteikts augsts atkārtota vardarbīga vai seksuāla nozieguma risks, tiek piemērota preventīvā uzraudzība;

Politikas rezultatīvie rādītāji:

5.1. Vietu skaits sociālās rehabilitācijas centros, kas nodrošina atbalsta programmas bijušajiem notiesātajiem;

5.2. Notiesāto, kam piemērota preventīvā uzraudzība (personām, kurām atbrīvojoties no ieslodzījuma vietas vai VPD uzraudzības, saglabājas augsts sevišķi smaga seksuāla vai vardarbīga nozieguma risks), īpatsvars nepārsniedz 5 % no visiem atbrīvotajiem notiesātajiem;

Politikas rezultāts:

6. brīvības atņemšanas infrastruktūra nodrošina efektīvas notiesāto resocializācijas iespēju.

Politikas rezultatīvie rādītāji:

6.1. Vietu skaits, kur ieslodzītie tiek izvietoti drošos, resocializācijas īstenošanai piemērotos un starptautiskajām prasībām atbilstošos apstākļos.

1. RĪCĪBAS VIRZIENS SAMAZINĀT NOTIESĀTĀ ANTISOCIĀLAS PERSONĪBAS IEZĪMES UN KRIMINĀLĀS ATTIEKSMES

Nr.p.k.

Pasākums

Darbības rezultāts

Rezultatīvais rādītājs

Atbildīgā institūcija

Līdzatbildīgās institūcijas

Izpildes termiņš

1.1. Esošo RVN instrumentu novērtējums un resocializācijas programmu validitātes izpēte un pilnveidošana, jaunu RVN instrumentu un resocializācijas programmu iegūšana

Pasākumu izpilde nodrošinās atbilstību ar Darbības programmas 9.1.3. SAM noteiktajām atbalstāmajām darbībām:

- riska un vajadzību novērtēšanas instrumenta pilnveidošana (validitātes izpēte, pilnveidošana (1.pasākums);

- jaunu specializētu riska un vajadzību novērtēšanas instrumentu piesaistīšana (2.pasākums)

- resocializācijas programmu pilnveidošana (resocializācijas programmu standarta, t.sk. rokasgrāmatas, izstrāde, resocializācijas programmu akreditācijas sistēmas izveide, pasākumi programmu vadītāju atlasei, apmācība un sertifikācija, esošo programmu kvalitātes pārbaude, trūkstošo programmu pielāgošana vai izstrāde) (3., 4., 5.pasākums, izņemot - pasākumus (t.sk. darba prasmju veicināšanas un brīvā laika pasākumu skaits gada laikā ieslodzījuma vietās).

Pasākumu izpilde nodrošinās atbilstību ar Darbības programmas 9.1.2. SAM noteiktajām atbalstāmajām darbībām:

- integrēti profesionālās piemērotības noteikšanas un prasmju pilnveidošanas pasākumi ieslodzītajiem, pasākumi ieslodzīto un bijušo ieslodzīto karjeras plānošanai (5.pasākums attiecībā uz darba prasmju veicināšanas un brīvā laika pasākumiem ieslodzījuma vietās).

Rezultatīvo rādītāju sasaiste ar Darbības programmas. definētajiem rādītājiem detalizēti atspoguļota Plāna 2.pielikumā.

1.

Pētījumi par IeVP un VPD esošo RVN instrumentu validitāti un RVN instrumentu attiecīga pilnveidošana

Notiesāto noziedzīgās uzvedības riski un resocializācijas vajadzības tiek izvērtētas ar atbilstoši aktualizētiem RVN instrumentiem

Pamatojoties uz validitātes izpētes rezultātiem pilnveidoti 3 RVN instrumenti

TM

-

2015.gada 1.janvāris-2018.gada 31.decembris

2.

Trūkstošo RVN instrumentu adaptācija un ieviešana IeVP un VPD

Nodrošināti tādi trūkstošie RVN instrumenti IeVP un VPD, ar kuriem var noteikt galvenos noziedzīgās uzvedības riskus un atbilstošās resocializācijas vajadzības

3 jaunu specializētu riska un vajadzību novērtēšanas instrumentu piesaistīšana

TM

-

2018.gada 1.janvāris-2020.gada 31.decembris

Apmācīti 900 darbinieki IeVP un VPD

3.

Resocializācijas programmu standarta un akreditācijas sistēmas izstrāde un ieviešana

Resocializācijas programmas tiek izstrādātas, balstoties uz vienādiem principiem, tās atbilst noteiktām kvalitātes prasībām;
izstrādāts un ieviests resocializācijas programmu standarts un akreditācijas sistēma

Izstrādāts resocializācijas programmu standarts, t.sk. rokasgrāmata

TM

-

2017.gada 1.janvāris-2020.gada 31.decembris

4.

Esošo resocializācijas programmu validitātes izpēte un pilnveidošana

Aktualizētas un pilnveidotas resocializācijas programmas; precīzāk iedarbojas uz noziedzīgās uzvedības risku novēršanu

Veikti 11 (9 IeVP un 2 VPD) pētījumi par esošo resocializācijas programmu efektivitāti VPD un IeVP

TM

-

 

 

2015.gada 1.janvāris-2018.gada 31.decembris

19 esošu resocializācijas programmu kvalitātes pārbaude (t.sk. atkārtota programmu izvērtēšana un pilnveidošana)

2020.gada 1.janvāris-2020.gada 31.decembris

5.

Trūkstošo resocializācijas programmu iegūšana vai izstrāde

Trūkstošo resocializācijas programmu ieviešana IeVP un VPD ļauj precīzāk iedarboties uz noziedzīgās uzvedības riskiem, t.sk. notiesātā sociāli pozitīvas brīvā laika pavadīšanas iemaņas samazinās noteiktu noziedzīgās uzvedības risku

Veikti 2 pētījumi par papildus nepieciešamajām resocializācijas programmām IeVP un VPD

TM

-

2017.gada 1.janvāris-2020.gada 31.decembris

 

 

Ieviestas 5 jaunas resocializācijas programmas IeVP un VPD

Pasākumu skaits (t.sk. darba prasmju veicināšanas un brīvā laika pasākumu skaits gada laikā ieslodzījuma vietās

1.2. IeVP un VPD personāla pietiekama skaita nodrošināšana, atlases, apmācību sistēmas pilnveidošana, profesijas standartu izstrāde, darbinieku profesionālās noturības stiprināšana

Pasākuma izpilde nodrošinās atbilstību ar Darbības programmas 9.1.3. SAM noteiktajām atbalstāmajām darbībām:

jaunu mācību programmu izstrāde ieslodzījuma vietu darbiniekiem (1.pasākums);

darbinieku testēšanas metožu ieviešana (11.pasākums);

darbā ar ieslodzītajiem un bijušajiem ieslodzītajiem iesaistītā personāla (ieslodzījuma vietu, probācijas, pašvaldību, biedrību un nodibinājumu un reliģisko organizāciju darbinieki) apmācība un profesionālās kapacitātes stiprināšana (3.pasākums attiecībā uz ieslodzījuma vietu sistēmas visu līmeņu vadītāju izglītības pasākumiem (papildus skat. 1.pielikumu), 5.pasākums, 9.pasākums attiecībā uz ārpakalpojumu lekciju kursu (skat. 1.pielikumu), 12.pasākums);

kopīgu apmācību organizēšana ieslodzījuma vietu un probācijas darbiniekiem (8.pasākums);

psihometrijas testu ieviešana (4.pasākums).

Rezultatīvo rādītāju sasaiste ar Darbības programmas definētajiem rādītājiem detalizēti atspoguļota Plāna 2.pielikumā.

1.

IeVP un VPD darbinieku apmācību sistēmas pilnveidošana

Pilnveidotā IeVP un VPD apmācību sistēma nodrošina kvalitatīvu darbinieku sagatavošanu

Veikts pētījums par IeVP un VPD mācību programmu vajadzībām

TM

-

2017.gada 1.janvāris-2018.gada 31.decembris

 

 

 

Izstrādātas 3 jaunas mācību programmas IeVP darbiniekiem:

1) ieslodzījuma vietu vadības līmenim;

2) resocializācijas darbiniekiem;

3) drošības daļu darbiniekiem.

Aktualizētas 2 VPD un IeVP iepriekš projektos izstrādātās mācību programmas

2.

Jaunā Liepājas cietuma darbinieku specifiskā apmācība

Darbu jaunajā Liepājas cietuma uzsāk kvalificēti darbinieki

Apmācīti 100 darbinieki

TM

-

2018.gada 1.janvāris-2019.gada 31.decembris

3.

Darbinieku ikgadējā apmācība IeVP un VPD

Ieslodzījuma vietās un VPD strādā atbilstoši kvalificēti darbinieki

Ikgadējo apmācību laikā apmācīti 130 VPD un IeVP darbinieki

TM

-

2015.gada 1.janvāris-2020.gada 31.decembris

4.

IeVP un VPD darbinieku jaunu testēšanas metožu (psihometrijas testi) ieviešana

Darbam IeVP un VPD tiek atlasīti psiholoģiski piemēroti darbinieki

Testēto darbinieku īpatsvars 2022.gadā sasniedz 100%

TM

-

2017.gada 1.janvāris- 2020.gada 31.decembris

5.

Darbā ar ieslodzītajiem un bijušajiem ieslodzītajiem iesaistītā personāla apmācība, t.sk. darbinieku apmācība darbam ar jaunajām vai pilnveidotajām resocializācijas programmām/ apmācība notiesāto un bijušo ieslodzīto atlases nodrošināšanai programmu īstenošanai

Darbu ar notiesātajiem un bijušajiem ieslodzītajiem nodrošina atbilstoši sagatavoti darbinieki

2150 darbinieki IeVP un VPD ir apmācīti jauno vai pilnveidoto resocializācijas programmu īstenošanai/ notiesāto un bijušo ieslodzīto atlasei

TM

NVO

2018.gada 1.janvāris-2020.gada 31.decembris

6.

Ievadapmācība NVA pārstāvjiem un skolu pedagogiem, kas strādā ieslodzījuma vietās

Darbu ar notiesātajiem un bijušajiem ieslodzītajiem nodrošina atbilstoši sagatavoti darbinieki

15 NVA darbinieki un skolu pedagogi tiek apmācīti gada laikā

TM

-

2017.gada 1.janvāris-2020.gada 31.decembris

7.

Apmācības IeVP un VPD darbiniekiem bērnu tiesību aizsardzības jomā (BTAL 51.pants)

Darbu ar nepilngadīgajiem soda izpildē nodrošina atbilstoši apmācīti darbinieki

587 VPD un IeVP darbinieki ir apmācīti bērnu tiesību aizsardzības jautājumos

TM

-

2015.gada 1.janvāris-2020.gada 31.decembris

8.

Kopīgu apmācību organizēšana IeVP un VPD darbiniekiem

Ir izveidota vienota izpratne par soda izpildes pamatjautājumiem un darba metodēm abu iestāžu darbiniekiem tajās jomās, kurās nepieciešama vienota izpratne

160 VPD un IeVP darbinieki ir apmācīti starpdisciplinārajos jautājumos gada laikā

TM

-

2016.gada 1.janvāris-2020.gada 31.decembris

Izveidotas un ieviestas e-mācību sistēmas abās iestādēs

Izstrādāta rokasgrāmata jaunajiem ieslodzījuma vietu darbiniekiem

9.

IeVP Mācību centra kapacitātes stiprināšana

Mācību centrs spēj nodrošināt pietiekamu un kvalitatīvu apmācību IeVP darbiniekiem

6 papildus algoti pasniedzēji, t.sk. no ārvalstīm

 

-

2017.gada 1.janvāris-2019.gada 31.decembris

Izvērtēta iespēja pārcelt centru uz jaunām un piemērotām telpām

10.

IeVP darbinieku profesijas standartu izstrāde

Nodrošināts skaidrs līdz šim neregulēto profesiju saturs (piemēram, resocializācijas darbinieki)

Izstrādāti un ieviesti trūkstošie IeVP darbinieku profesijas standarti

TM

-

2016.gada 1.janvāris-2018.gada 31.decembris

Papildināts profesiju klasifikators

11.

Personāla atlases sistēmas pilnveide, t.sk. darbinieku testēšanas metožu ieviešana

Pilnveidotā personāla atlases sistēma IeVP un VPD ļauj atlasīt kvalitatīvus pretendentus

 

Veikts IeVP un VPD nodarbināto profesionālo kompetenču pētījums

TM

-

2018.gada 1.janvāris-2019.gada 31.decembris

Izstrādāti grozījumi normatīvajos aktos

12.

IeVP un VPD darbinieku profesionālās noturības stiprināšana

Nodrošināta darbinieku profesionālā noturība un darba vides stresa faktoru samazināšana vai novēršana

Psihologa/psihoterapeita konsultācijas gada laikā apmeklē 60 VPD un IeVP darbinieki, t.sk. pēc krīzes situācijām

TM

-

2017.gada 1.janvāris-2020.gada 31.decembris

Grupu supevīzijās gada laikā piedalās 200 VPD un IeVP darbinieki

Individuālajās supervīzijās gada laikā piedalās 490 VPD un IeVP darbinieki

Izstrādāti grozījumi normatīvajos aktos, nostiprinot supervīzijas kā obligātu prasību IeVP un VPD darbiniekiem

13.

Pietiekama personāla skaita nodrošināšana kvalitatīvai ieslodzīto resocializācijai

Pilnveidotā resocializācijas personāla skaita attiecība pret ieslodzīto skaitu ļauj nodrošināt kvalitatīvu ieslodzīto resocializāciju

Tiek nodrošināta Pamatnostādnēs noteiktā resocializācijas personāla un ieslodzīto skaita attiecība

TM

-

2016.gada 1.janvāris-2020.gada 31.decembris

1.3. Brīvprātīgo darba kā soda izpildes procesa sastāvdaļas ieviešana - nevalstisko organizāciju piesaiste, t.sk. brīvprātīgo darbs

Pasākuma izpilde nodrošinās atbilstību ar Darbības programmas 9.1.2. SAM noteiktajām atbalstāmajām darbībām: brīvprātīgo darbs ar ieslodzītajiem ieslodzījuma vietās un bijušajiem ieslodzītajiem sabiedrībā (1.pasākums, 3.pasākums attiecībā uz brīvprātīgo atlases sistēmas izveidi, brīvprātīgo apmācībām un koordinēšanu, pētījumu par brīvprātīgo darba iespējām kriminālsodu izpildē (detalizētāk skat. 1.pielikumu))

Rezultatīvo rādītāju sasaiste ar Darbības programmas definētajiem rādītājiem detalizēti atspoguļota Plāna 2.pielikumā.

1.

Līdzgaitniecības modeļa ieviešana

Nodrošināts sabiedrības pārstāvju atbalsts notiesātajam no soda izpildes sākuma brīža

20 apmācītu brīvprātīgo ik gadu.

TM

Nevalstiskās organizācijas

2017.gada 1.janvāris-2020.gada 31.decembris

10 apmācītu koordinatoru IeVP

2.

Apmācības IeVP un VPD brīvprātīgajiem bērnu tiesību aizsardzības jomā

Darbu ar nepilngadīgajiem nodrošina atbilstoši apmācīti brīvprātīgie

40 brīvprātīgie ir apmācīti bērnu tiesību aizsardzības jautājumos

TM

-

2018.gada 1.janvāris-2020.gada 31.decembris

3.

Brīvprātīgo atlases un iesaistes modeļa ieviešana

Brīvprātīgo darbs ir soda izpildes procesa sastāvdaļa

Izstrādāti grozījumi normatīvajos aktos

TM

Nevalstiskās organizācijas

2017.gada 1.janvāris-2020.gada 31.decembris

4.

Nevalstisko organizāciju piesaiste, t.sk. brīvprātīgo darba nodrošināšana VPD un IeVP

Nevalstiskās organizācijas un brīvprātīgie sniedz nozīmīgu ieguldījumu brīvības atņemšanas soda izpildē

20 brīvprātīgie piedalās resocializācijas programmu īstenošanā VPD un IeVP

TM

Nevalstiskās organizācijas

2015.gada 1.janvāris-2020.gada 31.decembris

Izstrādāti grozījumi normatīvajos aktos brīvprātīgā darba nostiprināšanai

2. RĪCĪBAS VIRZIENS NOVĒRST RESOCIALIZĀCIJAS ĪSTENOŠANAS ŠĶĒRŠĻUS, KAS SAISTĀS AR NOTIESĀTĀ VESELĪBAS STĀVOKLI, T.SK. ATKARĪBĀM

Nr.p.k.

Pasākums

Darbības rezultāts

Rezultatīvais rādītājs

Atbildīgā institūcija

Līdzatbildīgās institūcijas

Izpildes termiņš

2.1. Atkarību novēršanai nepieciešamās infrastruktūras izveide Olaines cietumā un resocializācijas programmu izstrāde un īstenošana

1.

Atkarīgo centra darbībai nepieciešamās ēkas uzbūvēšana

Izveidota droša un atkarību novēršanai piemērota ieslodzījuma vietas infrastruktūra

Atkarīgo centrs Olaines cietumā (200 notiesāto izvietošanai) uzsāk darbu 2016. gada aprīlī

TM

-

2015.gada 1.jūlijs-2016.gada 1.jūlijs

2.

Nokomplektēta un nodrošināta Atkarīgo centra darbinieku apmācība pirms darba uzsākšanas

Atkarīgo centra darbu nodrošina atbilstoši apmācīti darbinieki

 

Pieņemti darbā 70 Atkarīgo centra darbinieki

TM

-

2016.gada 1.janvāris-2016.gada 31.decembris

100% Atkarīgo centra darbinieku ir pabeiguši apmācības pirms darba uzsākšanas

3.

Īpašu resocializācijas programmu īstenošana Atkarīgo centrā (līdz 12 mēnešiem)

Nodrošināti specifiski resocializācijas līdzekļi atkarīgajiem Atkarīgo centrā

Atkarīgo centrā tiek īstenotas 2 īpašas resocializācijas programmas, kas vērstas uz atturēšanos atkarību izraisošu vielu lietošanas

TM

-

No 2016.gada pastāvīgi

4.

Atkarīgo centra klientu atlasei nepieciešamo citu cietumu darbinieku apmācības

Atkarīgo centra klientus atlasa atbilstoši apmācīti darbinieki

 

10 darbinieki citos cietumos ir apmācīti atlasīt klientus Atkarīgo centram

TM

-

 

2016.gada 1.janvāris-2020.gada 31.decembris

2.2. Atkarības vielu nelietošanai piemērotas infrastruktūras (drug-free nodaļu) izveide 2 ieslodzījuma vietās

1.

Nepieciešamies infrastruktūras uzlabojumi ieslodzījuma vietās

Nodrošināta piemērota un droša vide (nodaļa), kur notiesātajam atgriezties pēc Atkarīgo centra programmu pabeigšanas, ja viņš netiek atbrīvots

Ieslodzījuma vietās izveidotas 2 drug-free nodaļas - jaunajā Liepājas cietumā un Iļģuciema cietumā

TM

 

-

 

2017.gada 1.janvāris-2018.gada 31.decembris

2.

Personāla apmācība ieslodzījuma vietās

Darbu ar notiesātajiem drug-free nodaļās nodrošina atbilstoši apmācīti darbinieki

Apmācīti 10 darbinieki ieslodzījuma vietās

TM

 

-

No 2016.gada pastāvīgi

2.3. Atkarīgo centra un drug - free nodaļu darbības regulējums normatīvajos aktos

1.

Grozījumu normatīvajos aktos izstrāde, lai nodrošinātu tiesisku apiešanos ar notiesātajiem Atkarīgo centrā un drug-free nodaļās

Darbs ar notiesātajiem Atkarīgo centrā un drug-free nodaļās tiek veikts atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajam

Izstrādāti grozījumi normatīvajos aktos

TM

-

2016.gada 1.janvāris-2016.gada 31.decembris

2.4. LCS un ieslodzījuma vietu medicīnas daļu darbības pilnveidošana

1.

LCS iekšējā restrukturizācija un paplašināšana, t.sk. pietiekama personāla skaita nodrošināšana kvalitatīvai ieslodzīto veselības aprūpei

LCS sniedz veselības aprūpi ieslodzītajiem, kuru ir racionāli sniegt ieslodzījuma vietu sistēmā

Izdevumi ieslodzīto konvojēšanai uz ārstniecības iestādēm ārpus ieslodzījuma vietām saglabājas stabilā apjomā

TM

-

2017.gada 1.janvāris-2020.gada 31.decembris

Noteiktā ārstniecības personu skaita attiecība pret ieslodzīto skaitu atkarībā no ārstniecības personāla specialitātes ļauj nodrošināt kvalitatīvu ieslodzīto veselības aprūpi drošos apstākļos

Tiek nodrošināta Pamatnostādnēs noteiktā personāla un ieslodzīto skaita attiecība

2.

Ieslodzījuma vietu ārstniecības personu apmācības

Apmācītas ieslodzījuma vietu ārstniecības personas izprot darba ieslodzījumā specifiku un pārzina jaunākās metodes darbam ar ieslodzīto

Katru gadu tiek apmācītas 25 ārstniecības personas ieslodzījuma vietās

TM

-

No 2017. pastāvīgi.

3. RĪCĪBAS VIRZIENS NODROŠINĀT IZGLĪTĪBAS VAI PROFESIJAS APGUVI BRĪVĪBAS ATŅEMŠANAS SODA IZCIEŠANAS LAIKĀ, KĀ REZULTĀTĀ BIJUŠAIS NOTIESĀTAIS PĒC ATBRĪVOŠANAS NO BRĪVĪBAS ATŅEMŠANAS IESTĀDES SĀK DARBA MEKLĒJUMUS

Nr.p.k.

Pasākums

Darbības rezultāts

Rezultatīvais rādītājs

Atbildīgā institūcija

Līdzatbildīgās institūcijas

Izpildes termiņš

3.1. Profesionālās izglītības un profesionālās pilnveides pasākumi ieslodzītajiem

Pasākuma izpilde nodrošinās atbilstību ar Darbības programmas 9.1.2. SAM noteiktajām atbalstāmajām darbībām:

- integrētu profesionālās piemērotības noteikšanas un prasmju pilnveidošanas pasākumu ieslodzītajiem (1.pasākums);

- pasākumu ieslodzīto un bijušo ieslodzīto karjeras plānošanai izstrāde (2.pasākums).

Pasākuma izpilde nodrošinās atbilstību ar Darbības programmas 9.1.3. SAM noteiktajām atbalstāmajām darbībām:

- integrēti profesionālās piemērotības noteikšanas un prasmju pilnveidošanas pasākumi ieslodzītajiem,

- pasākumi ieslodzīto un bijušo ieslodzīto karjeras attīstīšanai izstrāde.

Rezultatīvo rādītāju sasaiste ar Darbības programmas definētajiem rādītājiem atspoguļota Plāna 2.pielikumā.

1.

Profesionālās piemērotības noteikšanas un prasmju pilnveidošanas pasākumu ieviešana notiesātajiem jau ieslodzījumā

Ieslodzītajiem, kas apguvuši valsts valodu, ir plašākas iespējas atrast darbu pēc atbrīvošanas

96 notiesātie gadā, kas vecāki par 29 gadiem, ir apguvuši latviešu valodu

TM

IZM

2017.gada 1.janvāris-2020.gada 31.decembris

Ieslodzītie tiek iesaistīti profesionālās tālākizglītības un neformālās izglītības programmās, paplašinot iespējas atrast darbu pēc atbrīvošanas

Profesionālās tālākizglītības un neformālās izglītības programmas īstenotas 250 personām ieslodzījuma vietās

2.

Pasākumu ieviešana ieslodzīto un bijušo ieslodzīto karjeras plānošanai

Karjeras konsultācijas saņēmušiem notiesātajiem ir iespējams piemeklēt atbilstošākus profesionālās izglītības pasākumus

 

Ieslodzījuma vietās un pēc ieslodzījuma karjeras konsultanti konsultējuši 450 personas, kas vecākas par 29 gadiem

TM

IZM

2017.gada 1.janvāris-2020.gada 31.decembris

250 ieslodzītie iesaistīti profesionālās izglītības programmu praksē ieslodzījuma vietā

3.2. Profesionālās izglītības un profesionālās pilnveides pasākumi ieslodzījumā esošajiem jauniešiem "Jauniešu garantijas" ietvaros

Pasākuma izpilde nodrošinās atbilstību ar Darbības programmas SAM 7.2.1. noteiktajām atbalstāmajām darbībām

Pamatprasmju un kompetenču (profesionālās tālākizglītības un profesionālās pilnveides izglītības programmu) apguves īstenošana ieslodzījuma vietās:
● vispārējo pamatprasmju apguves nodrošināšana, t.sk. programmu pielāgošana mērķa grupai; · profesionālās tālākizglītības programmu īstenošana; · profesionālās pilnveides programmu īstenošana.

Atbalstāmā darbība:
Karjeras atbalsta pasākumu nodrošināšana ieslodzījumu vietās esošajiem jauniešiem.

Lai gan ieslodzītie ir norādīta kā SAM 7.2.1. mērķa grupa, tomēr konkrēts rādītājs Darbības programmā nav definēti.

1.

Jauniešu garantijas ietvaros (jauniešiem no 15-29 gadus vecas personas) nodrošināta pamatprasmju un kompetenču (profesionālās tālākizglītības un profesionālās pilnveides izglītības programmu) apguves pasākumu īstenošana jauniešiem ieslodzījuma vietās, kā arī karjeras atbalsta pasākumu īstenošana ieslodzījuma vietās

Ieslodzītajiem jauniešiem, kas tiek iesaistīti pamatprasmju apguvē, palielinās iespējas iesaistīties darba tirgū pēc ieslodzījuma

Pamatprasmju apguve nodrošināta 10 jauniešiem ieslodzījuma vietās30

IZM

TM

2015.gada 1.janvāris-2018.gada 31.decembris

Ieslodzītajiem jauniešiem, kas tiek iesaistīti profesionālās tālākizglītības programmu apguvē, palielinās iespējas iesaistīties darba tirgū pēc ieslodzījuma

Profesionālās tālākizglītības programmas īstenotas 40 jauniešiem ieslodzījuma vietās

Ieslodzītajiem jauniešiem, kas tiek iesaistīti profesionālās pilnveides programmu apguvē, palielinās iespējas iesaistīties darba tirgū pēc ieslodzījuma

Profesionālās pilnveides programmas īstenotas 450 jauniešiem ieslodzījuma vietās

Ieslodzītajiem jauniešiem, kas saņem karjeras konsultācijas ieslodzījuma vietās, iespējams piemeklēt atbilstošākas profesionālās izglītības programmas

Karjeras atbalsta pasākumi nodrošināti 1500 jauniešiem ieslodzījumu vietās

3.3. Specifisku atbalsta pasākumu ieviešana bijušo notiesāto nodarbinātībai

Pasākuma izpilde nodrošinās atbilstību ar Eiropas Savienības fondu darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.1.2. SAM noteiktajām atbalstāmajām darbībām: specifiski atbalsta pasākumi bijušo ieslodzīto nodarbināšanai 1.pasākums, 2.pasākums).

Rezultatīvo rādītāju sasaiste ar Darbības programmas definētajiem rādītājiem detalizēti atspoguļota Plāna 2.pielikumā.

1.

Psihologa konsultācijas VPD klientiem, lai novērstu problēmas, kuras traucē klienta nodarbinātībai

VPD klienti saņem psihologa konsultācijas, tādējādi novēršot šķēršļus nodarbinātībai

300 VPD klienti saņēmuši psihologa konsultācijas

TM

-

2017.gada 1.janvāris-2020.gada 31.decembris

2.

Atkarību novēršanas iespēju nodrošināšana VPD klientiem

VPD klienti saņem atkarību novēršanas pakalpojumus, ja viņiem konstatēta šāda resocializācijas vajadzība

Katru gadu 20 VPD klienti tiek iesaistīti Minesotas programmā

TM

-

2017.gada 1.janvāris-2020.gada 31.decembris

4. RĪCĪBAS VIRZIENS UZLABOT NOTIESĀTĀ SOCIĀLI POZITĪVĀS ATTIECĪBAS AR ĢIMENI UN SABIEDRĪBU, VEICINOT ATGRIEŠANOS TAJĀ

Nr.p.k.

Pasākums

Darbības rezultāts

Rezultatīvais rādītājs

Atbildīgā institūcija

Līdzatbildīgās institūcijas

Izpildes termiņš

4.1. Moderno saziņas tehnoloģiju ieviešana saziņas ar tuviniekiem iespēju paplašināšanai atsevišķām notiesāto grupām

1.

Atsevišķām notiesāto grupām paplašināta saziņas iespēja ar tuviniekiem, izmantojot jaunas saziņas tehnoloģijas

Paplašinātas notiesāto saziņas iespējas ar tuviniekiem pozitīvu sociālo saišu saglabāšanai

45% uz mūžu notiesāto un 20% no Latvijas cietuma slimnīcā esošajiem notiesātajiem izmanto videozvana iespējas saziņai ar tuviniekiem

TM

-

No 2016.gada pastāvīgi

2.

Likvidēti telefona sarunu skaita ierobežojumi daļēji slēgtajos cietumos

Paplašinātas saziņas iespējas ar tuviniekiem pa telefonu

100% notiesāto, kas sodu izcieš daļēji slēgtajā cietumā, sazinās ar tuviniekiem pa telefonu bez ierobežojumiem

TM

-

2015.gada 31.decembris

4.2. Atbalsta pasākumi notiesāto ģimenēm

Pasākuma izpilde nodrošinās atbilstību ar Eiropas Savienības fondu darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.1.2. SAM noteiktajām atbalstāmajām darbībām:

- atbalsta pasākumi bijušo ieslodzīto ģimenēm (1.pasākums, 2.pasākums, 3.pasākums),

Rezultatīvo rādītāju sasaiste ar Darbības programmas definētajiem rādītājiem detalizēti atspoguļota Plāna 2.pielikumā.

1.

Psihoterapeita konsultāciju nodrošināšana notiesāto ģimenēm, lai veicinātu bijušā ieslodzītā atgriešanos ģimenē

Notiesāto ģimenes locekļiem ir iespēja saņemt psihoterapeita konsultācijas, it īpaši, ja viņi paši ir cietuši no notiesātā

Notiesāto ģimenes locekļu skaits, kas ir saņēmuši psihoterapeita konsultācijas, pieaug

TM

-

2018.gada 1.janvāris-2020.gada 31.decembris

2.

Vardarbīgo un dzimumnoziedznieku ģimenes locekļiem domāto programmu pārņemšana un īstenošana

Vardarbīgo un dzimumnoziedznieku ģimenes locekļi ir sagatavoti tam, ka bijušais ieslodzītais atgriezīsies ģimenē

Pārņemta un tiek īstenota 1 programma

TM

NVO

2018.gada 1.janvāris-2020.gada 31.decembris

3.

Jauniešu likumpārkāpēju vecākiem domātu programmu pārņemšana un īstenošana

Jauniešu likumpārkāpēju vecāki ir sagatavoti tam, ka jaunietis pēc ieslodzījuma atgriezīsies ģimenē

Pārņemta un tiek īstenota 1 programma

 

 

TM

-

2018.gada 1.janvāris-2020.gada 31.decembris

4.3. Pasākumi ieslodzīto un viņu tuvinieku saišu uzturēšanai

Pasākuma izpilde nodrošinās atbilstību ar Darbības programmas 9.1.2. SAM noteiktajām atbalstāmajām darbībām:

- pasākumi bijušo ieslodzīto pozitīvo sociālo saišu uzturēšanai (1.pasākums).

Rezultatīvo rādītāju sasaiste ar Darbības programmas definētajiem rādītājiem detalizēti atspoguļota Plāna 2.pielikumā.

1.

Ģimenes dienu ieviešana brīvības atņemšanas iestādēs

Palielinās ģimenes iesaiste soda izpildes procesā

Slēgtajos un daļēji slēgtajos cietumos gadā vismaz vienu reizi notiek ģimenes dienas noteiktām notiesāto grupām

TM

NVO

2017.gada 1.janvāris-2020.gada 31.decembris

2.

Dažādu citu notiesāto tuviniekiem domātu pasākumu organizēšana (Ziemassvētku, Mātes dienas koncerti u.tml.)

Palielinās ģimenes iesaiste soda izpildes procesā

Katrā ieslodzījuma vietā tiek organizēti vismaz 2 pasākumi gadā

TM

NVO

2017.gada 1.janvāris-2020.gada 31.decembris.

4.4. Informatīvie pasākumi un labās prakses popularizēšana sabiedrības stereotipu maiņai

Pasākuma izpilde nodrošinās atbilstību ar Darbības programmas 9.1.3. SAM noteiktajām atbalstāmajām darbībām:

- informatīvi un labās prakses popularizēšanas pasākumi stereotipu mainīšanai par bijušajiem ieslodzītajiem (1.pasākums).

Rezultatīvo rādītāju sasaiste ar Darbības programmas definētajiem rādītājiem detalizēti atspoguļota Plāna 2.pielikumā.

1.

Ikgadēji informatīvi un labās prakses popularizēšanas pasākumi stereotipu mainīšanai par bijušajiem ieslodzītajiem

Samazinās sabiedrības stereotipi, kas traucē bijušo notiesāto integrācijai sabiedrībā

Katru gadu tiek organizēti pasākumi (ikgadēja konference, ieslodzīto darbu izstādes)

TM

NVO

2017.gada 1.janvāris-2020.gada 31.decembris

5. RĪCĪBAS VIRZIENS SAMAZINĀT IESPĒJU NOTIESĀTAJAM ATGRIEZTIES KRIMINĀLĀ VIDĒ

Nr.p.k.

Pasākums

Darbības rezultāts

Rezultatīvais rādītājs

Atbildīgā institūcija

Līdzatbildīgās institūcijas

Izpildes termiņš

5.1. Atbalsta programmu un jaunu atbalsta metožu sabiedrībā ieviešana bijušajiem ieslodzītajiem

Pasākuma izpilde nodrošinās atbilstību ar Darbības programmas 9.1.2. SAM noteiktajām atbalstāmajām darbībām:

- jaunu atbalsta metožu īstenošana bijušajiem ieslodzītajiem (bijušo ieslodzīto iesaiste starpinstitucionālā sadarbības grupās (MAPPA) (2.pasākums, 3.pasākums);

- atbalsta programmu īstenošana bijušajiem ieslodzītajiem) (1.pasākums attiecībā uz atbalsta programmu īstenošanu (detalizētāk skat. 1.pielikumu).

Pasākuma izpilde nodrošinās atbilstību ar Darbības programmas9.1.3. SAM noteiktajām atbalstāmajām darbībām:

- atbalsta programmu bijušajiem ieslodzītajiem sertificēšanas sistēmas izveide (t.sk. sertificēšanas kritēriju un metodikas izstrāde) (1.pasākums attiecībā uz sistēmas ieviešanas pasākumiem (detalizētāk skat. 1.pielikumu).

Rezultatīvo rādītāju sasaiste ar Darbības programmas definētajiem rādītājiem atspoguļota Plāna 2.pielikumā.

1.

Atbalsta programmu bijušajiem ieslodzītajiem sertificēšanas sistēmas izveide un īstenošana

Bijušajam ieslodzītajam pēc soda izpildes tiek nodrošināta speciāla atbalsta programma noziedzīgās uzvedības risku mazināšanai

Veikts pētījums par sertificēšanas kritērijiem un metodiku

TM

Nevalstiskās organizācijas

 

2017.gada 1.janvāris-2020.gada 31.decembris

Sertificētās atbalsta programmās iesaistīti 100 bijušie ieslodzītie gadā (70 ieslodzītie pirmajā gadā)

Izstrādāti grozījumi normatīvajos aktos jaunā resocializācijas posma sabiedrībā ieviešanai, t.sk. resocializācijas definīcijas paplašināšana, atbalsta sistēmas ieviešana, ieskaitot sertificēšanas kritēriju noteikšanu

2.

Jaunu atbalsta metožu īstenošana bijušajiem ieslodzītajiem

Jaunu atbalsta metožu īstenošana ļauj apvienot dažādu institūciju un sabiedrības rīcībā esošos resursus, lai samazinātu noziedzīgas uzvedības riskus

Nodrošināti 5 starpinstitucionālās sadarbības grupas (MAPPA) koordinatoru darbība VPD

TM

Dažādas institūcijas, nevalstiskās organizācijas

2015.gada 1.janvāris-2020.gada 31.decembris

Starpinstitucionālās sadarbības grupā (MAPPA) risināti līdz 10 bijušo ieslodzīto gadījumi gadā

Izstrādāti grozījumi normatīvajos aktos jaunā resocializācijas posma sabiedrībā ieviešanai, t.sk. nostiprinot starpinstitucionālās sadarbības grupas (MAPPA) metodi

3.

Atbalsta/kontroles pasākumu sabiedrībā bijušajiem ieslodzītajiem, kuri tiesāti par noziegumiem pret tikumību un dzimumneaizskaramību ("Apļu projekta" turpinājums), izstrādāšana un īstenošana

Bijušajiem ieslodzītajiem tiek nodrošināts nepieciešamais atbalsts un kontrole, kas ļauj samazināt specifiskās noziedzīgās uzvedības riskus

"Apļu projekta" turpinājuma aktivitātēs iesaistīti 5 bijušie notiesātie gadā

TM

Nevalstiskās organizācijas

2017.gada 1.janvāris-2020.gada 31.decembris

Izstrādāti grozījumi normatīvajos aktos jaunā resocializācijas posma sabiedrībā ieviešanai, t.sk. nostiprinot konkrēto metodi

5.2. Bīstamo noziedznieku uzraudzības modeļa ieviešana notiesātajiem ar augstu vardarbīga vai dzimumnozieguma risku pēc atbrīvošanas no brīvības atņemšanas iestādes vai VPD uzraudzības

1.

Preventīvās uzraudzības īstenošana notiesātajiem, kas atbrīvošanas brīdī vai brīdī, kad beidzas VPD uzraudzība, saglabā augstu vardarbīga vai dzimumnozieguma risku

Augsta vardarbīga un dzimumnozieguma riska personām tiek īstenota uzraudzība, kas nepieciešama, lai novērstu jauna sevišķi smaga noziedzīga nodarījuma risku

Pētījums par preventīvās uzraudzības īstenošanu citās valstīs

TM

-

No 2018.gada 1.janvāra - pastāvīgi

Izstrādāti grozījumi normatīvajos aktos, lai ieviestu preventīvo uzraudzību

Preventīvā uzraudzība tiek īstenota 100% visiem, kam noteikts attiecīgais risks

6. RĪCĪBAS VIRZIENS NODROŠINĀT resocializācijas īstenošanas vajadzībām piemērotu ieslodzījuma vietu infrastruktūru

Nr.p.k.

Pasākums

Darbības rezultāts

Rezultatīvais rādītājs

Atbildīgā institūcija

Līdzatbildīgās institūcijas

Izpildes termiņš

6.3. Resocializācijas vajadzībām atbilstošas ieslodzījuma vietu infrastruktūras nodrošināšana
1. Jaunās cietumu infrastruktūras būvniecība

Nodrošināta starptautiskajiem un nacionālajiem standartiem atbilstoša un droša infrastruktūra efektīvai notiesāto resocializācijai

Liepājas (Kurzemes) cietuma darbības uzsākšana 2018.gadā

TM

-

2015.gada 1.janvāris-2020.gada 31.decembris

Latgales cietuma darbības uzsākšana 2022.gadā

Pierīgas cietuma darbības uzsākšana 2025.gadā

Vidzemes cietuma darbības uzsākšana 2028.gadā

Olaines cietuma paplašināšana 2030.gadā

III. Teritoriālā perspektīva

Šī plāna īstenošanai saskatāma ietekme uz teritoriālo perspektīvu tikai saistībā ar jauno cietumu izveidi, jo citi plānā iezīmētie pasākumi jāīsteno notiesātā vai probācijas klienta atrašanās vietā.

Jauno cietumu izveidošana teritoriālo perspektīvu ietekmēs minimāli, jo jau šobrīd visos Latvijas reģionos atrodas ieslodzījuma vietas. Kopumā ieslodzījuma vietas izvietošana konkrētā reģionā pozitīvi ietekmē sociāli - ekonomiskos procesus reģionā, t.sk. nodarbinātības līmeni. Jaunajā Liepājas cietumā plānotas aptuveni 450 darba vietas, tomēr specifisko zināšanu dēļ, kas nepieciešamas cietumā strādājošajiem, nav prognozējama būtiska ietekme uz bezdarba līmeņa samazināšanos reģionā.

IV. Ietekmes novērtējums uz valsts un pašvaldību budžetu

Atsevišķos pasākumos paredzēta normatīvo aktu izstāde dažādu jaunu iniciatīvu ieviešanai, piemēram, 1.2.10., 1.2.11., 1.2.12., 1.3.3., 1.3.4., 5.1.1., 5.1.2., 5.1.3., un 5.2.1. pasākumā. Tā kā plāna izstrādes stadijā nav iespējams prognozēt šādu inovāciju ieviešanas izmaksas, jo nav vēl skaidrs to īstenošanas modelis (piemēram, preventīvās uzraudzības īstenošanai), detalizēti finanšu aprēķini tiks pievienoti normatīvajiem aktiem, kas tiks izstrādāti to ieviešanai.

Attiecībā uz 3.rīcības virziena pasākumu "Nodrošināt izglītības vai profesijas apguvi brīvības atņemšanas soda izciešanas laikā, kā rezultātā bijušais notiesātais pēc atbrīvošanas no brīvības atņemšanas iestādes sāk darba meklējumus" Darbības programmas SAM 7.2.1. "Palielināt nodarbinātībā, izglītībā vai apmācībās neiesaistītu jauniešu nodarbinātību un izglītības ieguvi Jauniešu garantijas ietvaros" pasākuma "Sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošana Jauniešu garantijas ietvaros" Valsts izglītības attīstības aģentūras īstenotā projektā "Sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošana garantijas jauniešiem ietvaros" plānotajām aktivitātēm pieejamais kopējais attiecināmais finansējums ir 29 421 641 euro, tai skaitā Eiropas Savienības budžeta speciālais piešķīrums Jauniešu nodarbinātības iniciatīvas finansēšanai - 13 495 078 euro, Eiropas Sociālā fonda finansējums - 13 537 578 euro un valsts budžeta līdzfinansējums - 2 388 985 euro.31

Kopsavilkums par plānā iekļauto uzdevumu īstenošanai nepieciešamo valsts un pašvaldību budžeta finansējumu

Uzdevums

Pasākums

Budžeta programmas (apakšprogrammas) kods un nosaukums

Vidēja termiņa budžeta ietvara likumā plānotais finansējums

Nepieciešamais papildu finansējums

Pasākuma īstenošanas gads
(ja pasākuma īstenošana ir terminēta)

2015

2016

2017

2016

2017

2018

turpmākajā laikposmā līdz pasākuma pabeigšanai
(ja pasākuma īstenošana ir terminēta)

turpmāk ik gadu
(ja pasākuma izpilde nav terminēta)

Finansējums plāna realizācijai kopā     2 869 662 15 202 681 29 994 387 2 316 247 3 480 390 3 686 191 14 594 090 0  
tajā skaitā                      
19. Tieslietu ministrija     2 869 662 15 202 681 29 994 387 2 316 247 3 480 390 3 686 191 14 594 090 0  
1. Rīcības virziens - Samazināt notiesātā antisociālas personības iezīmes un kriminālās attieksmes     189 681 65 508 12 920 0 1 188 158 1 311 199 3 066 182    
1. uzdevums - Esošo RVN instrumentu novērtējums un resocializācijas programmu validitātes izpēte un pilnveidošana, jaunu RVN instrumentu un resocializācijas programmu iegūšana     111 488 16 900 0 0 426 919 475 228 706 266 0  
  1. pasākums - Pētījumi par IeVP un VPD esošo RVN instrumentu validitāti un RVN instrumentu attiecīga pilnveidošana   39 988 9 400 0 0 122 723 0 0 0  
    63.07.00 "Eiropas Sociālā fonda (ESF) projektu un pasākumu īstenošana"(2014-2020) 0 0 0 0 122 723 0 0 0  
    71.06.00 "Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta finansētie projekti" 39 988 9 400 0 0          
  2. pasākums - Trūkstošo RVN instrumentu adaptācija un ieviešana IeVP un VPD   0 0 0 0 0 30 000 120 000 0  
    63.07.00 "Eiropas Sociālā fonda (ESF) projektu un pasākumu īstenošana"(2014-2020) 0 0 0 0 0 30 000 120 000 0  
  3 .pasākums - Resocializācijas programmu standarta un akreditācijas sistēmas izstrāde un ieviešana   0 0 0 0 51 696 47 228 56 516 0  
    63.07.00 "Eiropas Sociālā fonda (ESF) projektu un pasākumu īstenošana"(2014-2020) 0 0 0 0 51 696 47 228 56 516 0  
  4. pasākums - Esošo resocializācijas programmu validitātes izpēte un pilnveidošana   71 500 7 500 0 0 176 000 176 000 191 750 0  
    63.07.00 "Eiropas Sociālā fonda (ESF) projektu un pasākumu īstenošana"(2014-2020) 0 0 0 0 176 000 176 000 191 750 0  
    71.06.00 "Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta finansētie projekti" 71 500 7 500 0 0 0 0 0    
  5. pasākums - Trūkstošo resocializācijas programmu iegūšana vai izstrāde   0 0 0 0 76 500 222 000 338 000 0  
    63.07.00 "Eiropas Sociālā fonda (ESF) projektu un pasākumu īstenošana"(2014-2020) 0 0 0 0 76 500 222 000 338 000 0  
2. uzdevums - IeVP un VPD personāla skaits, atlases, apmācību sistēmas pilnveidošana, profesijas standartu izstrāde, darbinieku profesionālās noturības stiprināšana     34 923 36 878 12 920 0 658 105 786 984 2 163 968 0  
  1. pasākums - IeVP un VPD darbinieku apmācību sistēmas pilnveidošana   0 0 0 0 187 920 90 000 0 0  
    63.07.00 "Eiropas Sociālā fonda (ESF) projektu un pasākumu īstenošana"(2014-2020) 0 0 0 0 187 920 90 000 0 0  
  2. pasākums - Jauno mācību programmu īstenošana jaunā Liepājas cietuma darbiniekiem   0 0 0 0 0 30 000 30 000 0  
    04.01.00 "Ieslodzījuma vietas" 0 0 0 0 0 30 000 30 000 0  
  3. pasākums - Darbinieku ikgadējā apmācība IeVP un VPD   12 920 12 920 12 920 0 32 500 36 500 146 000 0  
    04.01.00 "Ieslodzījuma vietas" 1 920 1 920 1 920 0 0 4 000 16 000 0  
    04.03.00 "Probācijas īstenošana" 11 000 11 000 11 000 0 0 0 0 0  
    63.07.00 "Eiropas Sociālā fonda (ESF) projektu un pasākumu īstenošana"(2014-2020) 0 0 0 0 32 500 32 500 130 000 0  
  4. pasākums - IeVP un VPD darbinieku jaunu testēšanas metožu (psihotesti) ieviešana   0 0 0 0 24 000 0 0 0  
    63.07.00 "Eiropas Sociālā fonda (ESF) projektu un pasākumu īstenošana"(2014-2020) 0 0 0 0 24 000 0 0 0  
  5 .pasākums - Darbā ar ieslodzītajiem un bijušajiem ieslodzītajiem iesaistītā personāla apmācība t.sk. darbinieku apmācība ar darbam ar jaunajām vai pilnveidotajām resocializācijas programmām/apmācība notiesāto un bijušo ieslodzīto atlases nodrošināšanai programmu īstenošanai   0 0 0 0 3 000 111 000 376 970 0  
    63.07.00 "Eiropas Sociālā fonda (ESF) projektu un pasākumu īstenošana"(2014-2020) 0 0 0 0 3 000 111 000 376 970 0  
  7. pasākums - Apmācības IeVP un VPD darbiniekiem bērnu tiesību aizsardzības jomā (BATL 51.pants)   22 003 23 958 0 0 72 107 42 910 171 640 0  
    04.01.00 "Ieslodzījuma vietas" 0 0 0 0 29 197 0 0 0  
    04.03.00 "Probācijas īstenošana"       0 42 910 42 910 171 640 0  
    71.06.00 "Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta finansētie projekti" 22 003 23 958 0 0 0 0 0 0  
  8. pasākums - Kopīgu apmācību organizēšana IeVP un VPD darbiniekiem   0 0 0 0 37 060 23 500 115 240 0  
    63.07.00 "Eiropas Sociālā fonda (ESF) projektu un pasākumu īstenošana"(2014-2020) 0 0 0 0 37 060 23 500 115 240 0  
  9. pasākums - IeVP Mācību centra kapacitātes stiprināšana   0 0 0 0 40 000 0 40 000 0  
    63.07.00 "Eiropas Sociālā fonda (ESF) projektu un pasākumu īstenošana"(2014-2020) 0 0 0 0 40 000 0 40 000 0  
  10. pasākums - IeVP darbinieku profesijas standartu izstrāde   0 0 0 0 34 806 34 806 34 806 0  
    04.01.00 "Ieslodzījuma vietas" 0 0 0 0 34 806 34 806 34 806 0  
  11. pasākums - Personāla atlases sistēmas pilnveide   0 0 0 0 0 116 750 43 240 0  
    63.07.00 "Eiropas Sociālā fonda (ESF) projektu un pasākumu īstenošana"(2014-2020) 0 0 0 0 0 116 750 43 240 0  
  12. pasākums - IeVP un VPD darbinieku profesionālās noturības stiprināšana

 

  0 0 0 0 157 100 197 100 788 400 0  
    63.07.00 "Eiropas Sociālā fonda (ESF) projektu un pasākumu īstenošana"(2014-2020) 0 0 0 0 157 100 197 100 788 400 0  
  13. pasākums - Pietiekama personāla skaita nodrošināšana kvalitatīvai ieslodzīto resocializācijai   0 0 0 0 69 612 104 418 417 672 0  
    04.01.00 "Ieslodzījuma vietas" 0 0 0 0 69 612 104 418 417 672 0  
4. uzdevums - Brīvprātīgo darba kā soda izpildes procesa sastāvdaļas ieviešana - nevalstisko organizāciju piesaiste, t.sk., brīvprātīgo darbs     43 270 11 730 0 0 103 134 48 987 195 948 0  
  1. pasākums - Līdzgaitniecības modeļa ieviešana   0 0 0 0 40 000 15 000 60 000 0  
    63.07.00 "Eiropas Sociālā fonda (ESF) projektu un pasākumu īstenošana"(2014-2020) 0 0 0 0 40 000 15 000 60 000 0  
  2 .pasākums - Apmācības IeVP un VPD brīvprātīgajiem bērnu tiesību aizsardzības jomā   0 0 0 0 0 3 987 15 948 0  
    04.01.00 "Ieslodzījuma vietas" 0 0 0 0 0 3 987 15 948 0  
  3. pasākums - Brīvprātīgo atlases un iesaiste modeļa ieviešana   43 270 11 730 0 0 63 134 30 000 120 000 0  
    63.07.00 "Eiropas Sociālā fonda (ESF) projektu un pasākumu īstenošana"(2014-2020)         63 134 30 000 120 000 0  
    71.06.00 "Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta finansētie projekti" 43 270 11 730 0 0 0 0 0 0  
2. Rīcības virziens - Novērst resocializācijas īstenošanas šķēršļus, kas saistās ar notiesātā veselības stāvokli, t.sk.atkarībām     393 353 93 851 0 2 316 247 2 018 921 1 930 881 7 320 464    
1. uzdevums - Atkarību novēršanai nepieciešamās infrastruktūras izveide Olaines cietumā un resocializācijas programmu izstrāde un īstenošana     164 207 22 474 0 2 316 247 1 743 555 1 705 515 6 819 000    
  1. pasākums - Atkarīgo centra darbībai nepieciešamās ēkas uzbūvēšana (200 notiesāto izvietošanai)     0 0 1 305 322 0 0 0 0  
    71.06.00 "Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta finansētie projekti" 0 0 0 1 305 322 0 0 0 0  
  2. pasākums - Nokomplektēta un nodrošināta Atkarīgo centra darbinieku apmācība pirms darba uzsākšanas   0 0 0 222 451 0 0 0 0  
    71.06.00 "Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta finansētie projekti" 0 0 0 222 451 0 0 0 0  
  3. pasākums - Īpašu resocializācijas programmu īstenošana Atkarīgo centrā 200 notiesātajiem (līdz 12 mēnešiem)   164 207 22 474 0 689 503 1 719 909 1 681 869 6 724 416    
    04.01.00 "Ieslodzījuma vietas" 0 0 0   1 719 909 1 681 869 6 724 416 0  
    71.06.00 "Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta finansētie projekti" 164 207 22 474 0 689 503 0 0 0 0  
  4. pasākums - Atkarīgo centra klientu atlasei nepieciešamo citu cietumu darbinieku apmācības   0 0 0 98 971 23 646 23 646 94 584 0  
    04.01.00 "Ieslodzījuma vietas" 0 0 0 0 23 646 23 646 94 584 0  
    71.06.00 "Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta finansētie projekti" 0 0 0 98 971 0 0 0 0  
2. uzdevums - Atkarības vielu nelietošanai piemērotas infrastruktūras (drug - free nodaļu) izveide 2 ieslodzījuma vietās     229 146 71 377 0 0 150 000 100 000 0 0  
  1. pasākums - Nepieciešamie infrastruktūras uzlabojumi ieslodzījuma vietās   0 0 0 0 150 000 100 000 0 0  
    04.01.00 "Ieslodzījuma vietas" 0 0 0 0 150 000 100 000 0 0  
  2. pasākums - Personāla apmācība ieslodzījuma vietās   229 146 71 377 0 0 0 0 0 0  
    71.06.00 "Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta finansētie projekti" 229 146 71 377 0 0 0 0 0 0  
4. uzdevums - LCS un ieslodzījuma vietu medicīnas daļu darbības pilnveidošana     0 0 0 0 125 366 125 366 501 464    
  1. pasākums - LCS iekšējā restrukturizācija un paplašināšana, t.sk. pietiekama personāla skaita nodrošināšana kvalitatīvai ieslodzīto veselības aprūpei   0 0 0 0 125 366 125 366 501 464    
    04.01.00 "Ieslodzījuma vietas" 0 0 0 0 125 366 125 366 501 464    
3. Rīcības virziens - Nodrošināt izglītības vai profesijas apguvi brīvības atņemšanas soda izciešanas laikā, kā rezultātā bijušais notiesātais pēc atbrīvošanas no brīvības atņemšanas iestādes sāk darba meklējumus     0 0 0 0 103 800 185 000 740 000    
1. uzdevums - Profesionālās izglītības un profesionālās pilnveides pasākumi ieslodzītajiem     0 0 0 0 71 800 153 000 612 000 0  
  1. pasākums - Profesionālās piemērotības noteikšanas un prasmju pilnveidošanas pasākumu ieviešana notiesātajiem jau ieslodzījumā   0 0 0 0 50 000 50 000 200 000 0  
    63.07.00 "Eiropas Sociālā fonda (ESF) projektu un pasākumu īstenošana"(2014-2020) 0 0 0 0 50 000 50 000 200 000 0  
  2. pasākums - Pasākumu ieviešana ieslodzīto un bijušo ieslodzīto karjeras plānošanai   0 0 0 0 21 800 103 000 412 000 0  
    63.07.00 "Eiropas Sociālā fonda (ESF) projektu un pasākumu īstenošana"(2014-2020) 0 0 0 0 21 800 103 000 412 000 0  
3. uzdevums - Specifisku atbalsta pasākumu ieviešana ieslodzīto un bijušo notiesāto nodarbinātībai     0 0 0 0 32 000 32 000 128 000 0  
  1. pasākums - Psihologa konsultācijas VPD klientiem, lai novērstu problēmas, kuras traucē klienta nodarbinātībai   0 0 0 0 12 000 12 000 48 000 0  
    63.07.00 "Eiropas Sociālā fonda (ESF) projektu un pasākumu īstenošana"(2014-2020) 0 0 0 0 12 000 12 000 48 000 0  
  2. pasākums - Atkarību novēršanas iespēju nodrošināšana VPD klientiem   0 0 0 0 20 000 20 000 80 000 0  
    63.07.00 "Eiropas Sociālā fonda (ESF) projektu un pasākumu īstenošana"(2014-2020) 0 0 0 0 20 000 20 000 80 000 0  
4. Rīcības virziens - Uzlabot notiesātā sociāli pozitīvās attiecības ar ģimeni un sabiedrību, veicinot atgriešanos tajā     0 0 0 0 88 500 178 100 592 400    
2. uzdevums - Atbalsta pasākumi notiesāto ģimenēm     0 0 0 0 0 90 000 240 000 0  
  1. pasākums - Psihoterapeita konsultāciju nodrošināšana notiesāto ģimenēm, lai veicinātu bijušā ieslodzītā atgriešanos ģimenē   0 0 0 0 0 20 000 80 000 0  
    63.07.00 "Eiropas Sociālā fonda (ESF) projektu un pasākumu īstenošana"(2014-2020) 0 0 0 0 0 20 000 80 000 0  
  2. pasākums - Vardarbīgo un dzimumnoziedznieku ģimenes locekļiem domāto programmu pārņemšana un īstenošana   0 0 0 0 0 35 000 80 000 0  
    63.07.00 "Eiropas Sociālā fonda (ESF) projektu un pasākumu īstenošana"(2014-2020) 0 0 0 0 0 35 000 80 000 0  
  3. pasākums - Jauniešu likumpārkāpēju vecākiem domātu programmu pārņemšana un īstenošana   0 0 0 0 0 35 000 80 000 0  
    63.07.00 "Eiropas Sociālā fonda (ESF) projektu un pasākumu īstenošana"(2014-2020) 0 0 0 0 0 35 000 80 000 0  
3. uzdevums - Pasākumi ieslodzīto un viņu tuvinieku saišu uzturēšanai     0 0 0 0 24 000 23 600 94 400 0  
  1. pasākums - Ģimenes dienu ieviešana brīvības atņemšanas iestādēs un 2. pasākums - Dažādu citu, notiesāto tuviniekiem domātu pasākumu organizēšana (Ziemassvētku, Mātes dienas koncerti u.tml.)   0 0 0 0 24 000 23 600 94 400 0  
    63.07.00 "Eiropas Sociālā fonda (ESF) projektu un pasākumu īstenošana"(2014-2020) 0 0 0 0 24 000 23 600 94 400 0  
4. uzdevums - Informatīvie pasākumi un labās prakses popularizēšana sabiedrības stereotipu maiņai     0 0 0 0 64 500 64 500 258 000 0  
  1. pasākums - Ikgadēji informatīvie pasākumi   0 0 0 0 64 500 64 500 258 000 0  
    63.07.00 "Eiropas Sociālā fonda (ESF) projektu un pasākumu īstenošana"(2014-2020) 0 0 0 0 64 500 64 500 258 000 0  
5. Rīcības virziens - Samazināt iespēju notiesātajam atgriezties kriminālā vidē     5 169 9 597 9 597 0 81 011 81 011 2 875 044 0  
1. uzdevums - Atbalsta programmu un jaunu atbalsta metožu sabiedrībā ieviešana bijušajiem ieslodzītajiem     5 169 9 597 9 597 0 81 011 81 011 2 875 044 0  
  1. pasākums - Atbalsta programmu bijušajiem ieslodzītajiem sertificēšanas sistēmas izveide un īstenošana   0 0 0 0 45 000 15 000 2 701 000 0  
    63.07.00 "Eiropas Sociālā fonda (ESF) projektu un pasākumu īstenošana"(2014-2020) 0 0 0 0 45 000 15 000 2 701 000 0  
  2. pasākums - Jaunu atbalsta metožu īstenošana bijušajiem ieslodzītajiem   5 169 9 597 9 597 0 19 995 49 995 109 980 0  
    04.03.00 "Probācijas īstenošana" 5 169 9 597 9 597 0 0 0 0 0  
    63.07.00 "Eiropas Sociālā fonda (ESF) projektu un pasākumu īstenošana"(2014-2020) 0 0 0 0 19 995 49 995 109 980 0  
  3. pasākums Atbalsta/kontroles pasākumu sabiedrībā bijušajiem ieslodzītajiem, kuri tiesāti par noziegumiem pret tikumību un dzimumneaizskaramību ("Apļu projekta" turpinājums) izstrādāšana un īstenošana   0 0 0 0 16 016 16 016 64 064 0  
    63.07.00 "Eiropas Sociālā fonda (ESF) projektu un pasākumu īstenošana"(2014-2020) 0 0 0 0 16 016 16 016 64 064 0  
6. Rīcības virziens - Nodrošināt resocializācijas īstenošanas vajadzībām piemērotu ieslodzījuma vietu infrastruktūru     2 281 459 15 033 725 29 971 870 0 0 0 0 0  
3. uzdevums -Resocializācijas vajadzībām atbilstošas ieslodzījuma vietu infrastruktūras nodrošināšana     2 281 459 15 033 725 29 971 870 0 0 0 0 0  
  1. pasākums - Jaunās cietumu infrastruktūras būvniecība   2 281 459 15 033 725 29 971 870 0 0 0 0 0  
    04.02.00 "Ieslodzījuma vietu būvniecība" 2 281 459 15 033 725 29 971 870 0 0 0 0 0  

Detalizēti aprēķini ietverti šī plāna 1.pielikumā, savukārt 3.pielikumā ietverta detalizēts aprēķins 2.rīcības virziena "Novērst resocializācijas īstenošanas šķēršļus, kas saistās ar notiesātā veselības stāvokli, t.sk., atkarībām" 2.uzdevuma "Atkarību novēršanai nepieciešamās infrastruktūras izveide Olaines cietumā un resocializācijas programmu izstrāde un īstenošana" 3.pasākuma Īpašu resocializācijas programmu īstenošana Atkarīgo centrā 200 notiesātajiem (līdz 12 mēnešiem) īstenošanai nepieciešamajam papildus finansējumam no valsts budžeta.


1 Resocializācija - sociālās uzvedības korekcijas un sociālās rehabilitācijas pasākumu kopums, kura mērķis ir veicināt notiesātā tiesisku uzvedību un veidot viņam sociāli pozitīvu vērtību izpratni (Latvijas Sodu izpildes kodeksa 611.panta pirmā daļa). Sociālās uzvedības korekcija - līdzekļu kopums, kas brīvības atņemšanas soda izpildes ietvaros tiek īstenots, lai veicinātu notiesātā tiesisku uzvedību un novērstu prettiesiskas uzvedības iemeslus (Latvijas Sodu izpildes kodeksa 611.panta otrā daļa). Sociālā rehabilitācija - līdzekļu kopums, kas brīvības atņemšanas soda izpildes ietvaros tiek īstenots, lai notiesātais saglabātu vai apgūtu sociālās iemaņas, profesionālās vai vispārīgās zināšanas un prasmes. Notiesāto sociālā rehabilitācija nav normatīvajos aktos noteiktā sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības sniegšana (Latvijas Sodu izpildes kodeksa 611.panta trešā daļa);

2 http://www.esfondi.lv/upload/Planosana/FMPlans_230714_Partn_lig_ar_grozijumiem_17.12.2014.pdf;

3 Tiks īstenoti atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.1.2. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt bijušo ieslodzīto integrāciju sabiedrībā un darba tirgū" īstenošanas noteikumi", kuri tiks izstrādāti pēc šo pamatnostādņu apstiprināšanas Ministru kabinetā. Noteikumi cita starpā paredzēs Vadības komitejas veidošanu u.tml. jautājumus;

4 Tiks īstenoti atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.1.3. specifiskā atbalsta mērķa "Paaugstināt resocializācijas sistēmas efektivitāti" īstenošanas noteikumi", kuri tiks izstrādāti pēc šo pamatnostādņu apstiprināšanas Ministru kabinetā. Noteikumi cita starpā paredzēs Vadības komitejas veidošanu u.tml. jautājumus;

5 http://likumi.lv/doc.php?id=137713

6 http://likumi.lv/doc.php?id=196119

7 http://likumi.lv/doc.php?id=153497

8 http://likumi.lv/doc.php?id=206135

9 http://likumi.lv/doc.php?id=186354

10 http://likumi.lv/doc.php?id=214335

11 Sabiedrības veselības pamatnostādnes 2014.-2020.gadam, Pieejams: http://likumi.lv/doc.php?id=269591

12 Padomes ieteikums par Latvijas 2015. gada valsts reformu programmu un ar ko sniedz Padomes atzinumu par Latvijas 2015. gada stabilitātes programmu Eiropas Komisija. 13.5.2015. Pieejams:http://ec.europa.eu/europe2020/pdf/csr2015/csr2015_latvia_lv.pdf

13 http://www.esfondi.lv/upload/Planosana/FMPlans_230714_Partn_lig_ar_grozijumiem_17.12.2014.pdf;

14 Tiks īstenoti atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.1.2. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt bijušo ieslodzīto integrāciju sabiedrībā un darba tirgū" īstenošanas noteikumi", kuri tiks izstrādāti pēc šī plāna apstiprināšanas Ministru kabinetā. Noteikumi cita starpā paredzēs Vadības komitejas veidošanu projekta īstenošanas uzraudzības nodrošināšanai u.tml. jautājumus;

15 Tiks īstenoti atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.1.3. specifiskā atbalsta mērķa "Paaugstināt resocializācijas sistēmas efektivitāti" īstenošanas noteikumi", kuri tiks izstrādāti pēc šī plāna apstiprināšanas Ministru kabinetā. Noteikumi cita starpā paredzēs Vadības komitejas veidošanu projekta īstenošanas uzraudzības nodrošināšanai u.tml. jautājumus;

16 NEET - jaunieši, kas nestrādā un nemācās (NEET is a young person who is "Not in Education, Employment, or Training)

17 Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.-2020.gada plānošanas perioda darbības programma "Izaugsme un nodarbinātība", Pieejams: http://polsis.mk.gov.lv/view.do?id=5112

18 KOMISIJAS PAZIŅOJUMS EIROPA 2020, Stratēģija gudrai, ilgtspējīgai un integrējošai izaugsmei. Pieejams: http://ec.europa.eu/europe2020/index_en.htm;

19 Par Latvijas Nacionālo attīstības plānu 2014.-2020.gadam, Pieejams: http://likumi.lv/doc.php?id=253919;

20 Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģija "Latvija 2030", Pieejams: http://www.latvija2030.lv/;

21 http://www.esfondi.lv/page.php?id=1148;

22 Partnerības līgums Eiropas Savienības investīciju fondu 2014.-2020.gada plānošanas periodam, pieejams: http://www.esfondi.lv/page.php?id=1149;

23 Darbības programma "Izaugsme un nodarbinātība" 2014.-2020.gadam, pieejams: http://likumi.lv/doc.php?id=264491;

24 Ģimenes valsts politikas pamatnostādnes 2011.-2017.gadam, Pieejams: http://likumi.lv/doc.php?id=226107 ;

25 Sociālo pakalpojumu attīstības pamatnostādnes 2014.-2020.gadam, pieejams: http://likumi.lv/doc.php?id=262647.

26 Narkotisko un psihotropo vielu un to atkarības izplatības ierobežošanas un kontroles pamatnostādnes 2011.-2017.gadam, pieejams: http://likumi.lv/doc.php?id=227190 ;

27 Izglītības attīstības pamatnostādnes 2014.-2020.gadam , Pieejams: http://likumi.lv/doc.php?id=266406;

28 Jaunatnes politikas pamatnostādnes 2009. - 2018.gadam, Pieejams: http://likumi.lv/doc.php?id=190856;

29 Atrodams vietnē http://www.coe.int/t/dghl/standardsetting/prisons/Recommendations_en.asp .

30 Laika posmā no 2014.gada 1.jūnija līdz 2018.gada 31.augustam ieslodzījuma vietās esošajiem jauniešiem vecumā no 15 līdz 29 gadiem (uzņemot atbalstāmajā darbībā) Eiropas Savienības fondu darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 7.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt nodarbinātībā, izglītībā vai apmācībās neiesaistītu jauniešu nodarbinātību un izglītības ieguvi Jauniešu garantijas ietvaros" pasākuma "Sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošana Jauniešu garantijas ietvaros" Valsts izglītības attīstības aģentūras īstenotā projektā "Sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošana garantijas jauniešiem ietvaros" plānotas šādas aktivitātes:
Aktivitāte:
Pamatprasmju un kompetenču (profesionālās tālākizglītības un profesionālās pilnveides izglītības programmu) apguves īstenošana ieslodzījuma vietās:
· vispārējo pamatprasmju apguves nodrošināšana, t.sk. programmu pielāgošana mērķa grupai; · profesionālās tālākizglītības programmu īstenošana; · profesionālās pilnveides programmu īstenošana.

Atbalstāmā darbība:
Karjeras atbalsta pasākumu nodrošināšana ieslodzījumu vietās esošajiem jauniešiem

Pasākums (izmaksu pozīcijas nosaukums) Vienības nosaukums Daudzums Kopējā summa (euro) Termiņš Atbildīgā institūcija Iesaistītās institūcijas
Projekta aktivitāšu īstenošanas izmaksas vispārējo pamatprasmju apguvei, profesionālajai pilnveidei un karjeras pasākumiem profesionālās izglītības veicināšanai ieslodzījuma vietās esošām personām personas 500 745 000


no tiem 70 000 EUR plānoti karjeras izglītības pakalpojumiem un pasākumiem ieslodzījuma vietās esošām personām
2014.gada 1.jūnija līdz 2018.gada 31.augustam Labklājības ministrija Valsts izglītības attīstības aģentūra kopā ar Ieslodzījuma vietu pārvaldi

31 2015.gada 28.aprīļa Ministru kabineta noteikumi Nr.207 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 7.2.1.specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt nodarbinātībā, izglītībā vai apmācībās neiesaistītu jauniešu nodarbinātību un izglītības ieguvi Jauniešu garantijas ietvaros" pasākumu "Aktīvās darba tirgus politikas pasākumu īstenošana jauniešu bezdarbnieku nodarbinātības veicināšanai" un "Sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošana Jauniešu garantijas ietvaros" īstenošanas noteikumi". Pieejams: http://m.likumi.lv/doc.php?id=274081

Tieslietu ministrs Dzintars Rasnačs

 

1. pielikums
Ieslodzīto resocializācijas pamatnostādņu 2015.-2020. gadam īstenošanas plānam

Plāna īstenošanas pasākumu detalizēts apraksts un nepieciešamo līdzekļu indikatīvs aprēķins

Nr.

Pasākumi

Detalizēts aprēķins finansējumam (EUR)

Izpildes termiņš (gads)

Finansējuma veids

Iestāde

Finansējums kopā (euro)

Finansējums (euro)

ESF
Specifiskā atbalsta mērķa Nr.

2 015

2 016

2 017

2 018

2 019

2 020

2 021

2 022

1. Rīcības virziens - Samazināt notiesātā antisociālas personības iezīmes un kriminālās attieksmes

 

1.uzdevums - Esošo RVN instrumentu novērtējums un resocializācijas programmu validitātes izpēte un pilnveidošana, jaunu RVN instrumentu un resocializācijas programmu iegūšana

1.

Pētījumi par IeVP un VPD esošo RVN instrumentu validitāti un RVN instrumentu attiecīga pilnveidošana IeVP dzimumnoziedznieku RVN pētījumiem 55 681 euro

2017. - 2018.gads

ESF

IeVP

55 681

   

55 681

 

       

9.1.3.

Finansējums kopā līdz 30.04.2016. 70 000 euro, no tiem apgūti 2013.gadā 4 163 euro un 2014.gadā 16 449 euro.
Finansējums 2015.gadā un 2016.gadā:
vadošais pētnieks (11. mēnešalgu grupa, 3 kategorija, slodze 0.4 = 512 euro x 16 mēneši = 8 192 euro; darba devēja VSAOI 23.59% = 1 933 euro;
pētnieks (9 mēnešalgu grupa, 3 kategorija, 1 slodze = 994 euro x 16 mēneši = 15 904 euro; darba devēja VSAOI 23.59% = 3 752 euro;
eksperta konsultācijas (pakalpojums) 30 cilvēkdienas x 600 euro = 18 000 euro;
tulkošanas pakalpojumi (rakstveida) 100 lapas x 10 euro = 1 000 euro;
kancelejas preces 16 mēneši x 38 euro = 607 euro.

līdz 2016.gada 30.aprīlim

NFI saskaņā ar budžetu 2015.gadam

VPD

49 388

39 988

9 400

           

 

VPD esošo RVN instrumentu pilnveidošana efektīvākam darbam ar varmākām - 24 266 euro
Vadošais pētnieks 1 280 euro x 0.5 a.v. x 12 mēneši = 7 680 euro, darba devēja VSAOI 23.59% = 1 812 euro.
Pētnieks 994 euro x 1 a.v. x 12 mēneši = 11 928 euro, darba devēja VSAOI 23.59% = 2 814 euro,
precizējums uz slodzes aprēķinu 32 euro.

2017. - 2018.gads

ESF

24 266

   

24 266

         

9.1.3.

Vadošais pētnieks (11. mēnešalgu grupa, 3 kategorija, 1 slodze) - 1 240 euro x 12 mēn. = 14 880 euro; DD VSAOI 23.59% - gadā 3 510 euro;
Vadošais pētnieks (11. mēnešalgu grupa, 3 kategorija, 0,5 slodze) - 620 euro x 12 mēn. = 7 440 euro, DD VSAOI 23.59% - gadā 1 755 euro;
Pētnieks (9. mēnešalgu grupa, 3 kategorija, 1 slodze) - 1 000 euro x 12 mēn. = 12 000 euro; DD VSAOI 23.59% - 2 831 euro gadā;
Kancelejas preces - 10 euro x 3 darbinieki x 12 mēn. = 360 euro gadā

2018. - 2022.gads

42 776

 

 

42 776

 

 

 

 

 

9.1.3.

Kopā 1.pasākumam ESF:

122 723

0

0

122 723

0

0

0

0

0

 

Kopā 1.pasākumam NFI saskaņā ar budžetu 2015.gadam:

49 388

39 988

9 400

0

0

0

0

0

0

 

Kopā 1.pasākumam:

172 111

39 988

9 400

122 723

0

0

0

0

0

 

2.

Trūkstošo RVN instrumentu adaptācija un ieviešana IeVP un VPD Finansējums kopā 100 000 euro (apmācību nodrošināšana - 2 reizes gadā 4 grupām 2 dienas (katrā 15 dalībnieki) (lektoru atalgojums, telpas, ēdināšana, viesnīcas pak., ceļa izdevumi)) 1 apmācību izmaksas 5 000 euro gadā - 4 x 5 000 euro = 20 000 euro

2018. - 2022.gads

ESF

IeVP

100 000

 

 

 

20 000

20 000

20 000

20 000

20 000

9.1.3.

Finansējums kopā 50 000 euro (apmācību nodrošināšana - 2 reizes gadā 2 grupām 2 dienas (katrā 15 dalībnieki) (lektoru atalgojums, telpas, ēdināšana, viesnīcas pak., ceļa izdevumi)) 1 apmācību izmaksas 5 000 euro gadā - 2 x 5 000 euro = 10 000 euro

2018. - 2022.gads

VPD

50 000

 

 

 

10 000

10 000

10 000

10 000

10 000

9.1.3.

Kopā 2.pasākumam ESF:

150 000

0

0

0

30 000

30 000

30 000

30 000

30 000

 

3.

Resocializācijas programmu standarta un akreditācijas sistēmas izstrāde un ieviešana Resocializācijas standarta t.sk. rokasgrāmatas izstrāde (ārpakalpojums) - 27 440 euro

2017. - 2020.gads

ESF

IeVP un VPD

27 440

 

 

13 720

13720

 

 

 

9.1.3.

Ārvalstu pieredzes izpēte - 21 222 euro (komandējuma nauda 1 200 euro - (6 personas x vidēji 40 euro dienā x 5 dienas), reprezentācijas izdevumi - 180 euro, ceļa izdevumi - 400 euro, mācību brauciens uz ES dalībvalsti 19 442 euro (lidojums, viesnīca, apdrošināšana, transports, tulkošanas pakalpojumi).

21 222

 

 

21 222

 

 

 

 

 

9.1.3.

Ārvalstu pieredzes izpēte - 21 222 euro (komandējuma nauda 1 200 euro - (6 personas x vidēji 40 euro dienā x 5 dienas), reprezentācijas izdevumi - 180 euro, ceļa izdevumi - 400 euro, mācību brauciens uz ES dalībvalsti 19 442 euro (lidojums, viesnīca, apdrošināšana, transports, tulkošanas pakalpojumi).

50 262

 

 

16 754

33 508

 

 

 

 

9.1.3.

Konference par resocializācijas programmu standarta, t.sk. rokasgrāmatas, izstrādi, resocializācijas programmu akreditācijas sistēmas izveides rezultātiem, aktivitātes pasākuma publicitātes nodrošināšanai - kopā 30 596 euro
27 950 euro - ārvalstu dalībnieku ceļš uz Latviju; viesnīca (ārvalstu dalībniekiem - pa 2 naktīm; vietējiem - 1 nakts); vietējais transports; tulkošana sinhronā (2 tulki, tulkošanas aprīkojums); tulkošana konsekutīvā (2 tulki, kas strādā uz maiņām); materiālu tulkošana; moderators; kancelejas preces; brošūru sagatavošana (dizains un drukāšana); apdrukas darbi (apdrukātas kancelejas preces un citas preces); drukas darbi (izdales materiāli); telpu īre; pusdienas; vakariņas (40 personas); kafijas pauze (250 personas x 2 dienas);
2 646 euro - aktivitātes pasākuma publicitātei.

30 596

 

 

 

 

30 596

 

 

 

9.1.3.

Iedibinātās resocializācijas programmu akreditācijas sistēmas efektivitātes izvērtēšana un priekšlikumu izstrāde pilnveidošanai (6 personām atalgojums 12 mēnešus (ieskaitot nodokļus)) = 25 920 euro

25 920

 

 

 

 

 

25 920

 

 

9.1.3.

Kopā 3.pasākumam ESF:

155 440

0

0

51 696

47 228

30 596

25 920

0

0

 

4.

Esošo resocializācijas programmu validitātes izpēte un pilnveidošana Pētījumi par esošo IeVP resocializācijas programmu efektivitāti (Sociālo prasmju attīstības programma, Vērtībizglītība un saskarsmes prasmes, Cognitive Skills, Stresa mazināšanas programma, Agresijas menedžments, EQUIP, Motivācijas programma ieslodzīto personu resocializācijas procesa aktualizēšanai un veicināšanai, Atlantis, Ieklausies, mācies, pilnveidojies un nodod zināšanas citiem).
32 000 euro vienai programmai x 9 programmas = 288 000 euro

2017.- 2018.gads

ESF

IeVP

288 000

   

144 000

144 000

       

9.1.3.

Atkārtota pilnveidoto un jauno resocializācijas programmu (IeVP un VPD) efektivitātes izvērtēšana un pilnveidošana (kopā 19 programmas: VPD - 7 programmas, IeVP - 12 programmas)
Vienai programmai - 7 000 euro (14 gab.) un vienai jaunajai programmai - 12 500 euro (5 gab.).
7 000 euro x 14 gab. + 12 500 euro x 5 gab. = 160 500 euro

2020. - 2022.gads

VPD un IeVP

191 750

         

31 250

111 500

49 000

9.1.3.

Pētījumi par VPD esošo resocializācijas programmu efektivitāti (2 programmas - Motivācija izmaiņām, Dzimumnoziedznieku programma) - 64 000 euro.

2017. - 2018.gads

VPD

64 000

   

32 000

32 000        

9.1.3.

Pētījumi par VPD esošo resocializācijas programmu efektivitāti (Vielu lietošanas menedžments, Emociju menedžments, Cieņpilnu attiecību veidošana).
Finansējums kopā līdz 30.04.2016.: 103 000 euro, no tā apgūts 2013.gadā 2 200 euro un 2014.gadā 21 800 euro
Finansējums 2015.gadā un 2016.gadā kopā 79 000 euro:
vadošais pētnieks (11. mēnešalgu grupa, 3 kategorija, slodze 0.4) - 512 euro x 16 mēneši = 8 192 euro; darba devēja VSAOI 23.59% = 1 933 euro;
pētnieks (9 mēnešalgu grupa, 3 kategorija, 1 slodze) - 994 euro x 16 mēneši = 15 904 euro; darba devēja VSAOI 23.59% = 3 752 euro;
eksperta konsultācijas (pakalpojums) - 80 cilvēkdienas x 600 euro = 48 000 euro;
tulkošanas pakalpojumi (rakstveida) - 100 lapas x 10 euro = 1 000 euro,
kancelejas preces (printeru toneri) - 3 toneri x 73 euro = 219 euro.

2015. - 2016.gads

NFI saskaņā ar budžetu 2015.gadam

VPD

79 000

71 500

7 500

           

 

Kopā 4.pasākumam ESF:

543 750

0

0

176 000

176 000

0

31 250

111 500

49 000

191 750

Kopā 4.pasākumam NFI saskaņā ar budžetu 2015.gadam:

79 000

71 500

7 500

0

0

0

0

0

0

 

Kopā 4.pasākumam:

622 750

71 500

7 500

176 000

176 000

0

31 250

111 500

49 000

191 750

5.

Trūkstošo resocializācijas programmu iegūšana vai izstrāde Pētījums par papildus nepieciešamajām resocializācijas programmām finansējums kopā uz abām iestādēm 100 000 euro

2018. - 2020.gads

ESF

VPD un IeVP

100 000

 

 

 

50 000

 

50 000

 

 

9.1.3.

Pieredzes apmaiņa (3 personas, 5 vizītes, 5 dienas) 37 500 euro

2018.gads

IeVP

37 500

 

 

 

37 500

   

 

 

9.1.3.

Specializētas resocializācijas programmas atsevišķām mērķa grupām: seniori, nepilngadīgie atkarības, sieviete-māte - 30 000 euro (Līgumi ar NVO par izstrādi pirmajā gadā un vadīšanu ieslodzījuma vietās nākošajos gados)

2017.-2020.gads

30 000

 

 

15 000

3 000

3 000

3 000

3 000

3 000

9.1.3.

Trūkstošo programmu iegūšana IeVP (trīs programmu iegāde, aprobācija, treneru apmācība un pārējo apmācību īstenošana) 60 000 euro

2018.-2019.gads

60 000

 

 

 

30 000

30 000

 

 

 

9.1.3.

Darba prasmju attīstības programmu ieviešana ieslodzījuma vietās (11 cietumos gadā 2 aktivitātes).

2017. - 2022.gads

369 000

 

 

61 500

61 500

61 500

61 500

61 500

61 500

9.1.2.

Jaunas programmas probācijas klientiem (2 gab.) 40 000 euro

2018.gads

VPD

40 000

 

 

 

40 000

 

 

 

 

9.1.3.

Kopā 5.pasākumam ESF:

636 500

0

0

76 500

222 000

94 500

114 500

64 500

64 500

 

Kopā 1.uzdevumam ESF:

1 608 413

0

0

426 919

475 228

155 096

201 670

206 000

143 500

 

Kopā 1.uzdevumam NFI:

128 388

111 488

16 900

0

0

0

0

0

0

 

Kopā 1.uzdevumam:

1 736 801

111 488

16 900

426 919

475 228

155 096

201 670

206 000

143 500

 

2.uzdevums - IeVP un VPD personāla pieteikama skaita nodrošināšana, atlases, apmācību sistēmas pilnveidošana, profesijas standartu izstrāde, darbinieku profesionālās noturības stiprināšana

 

1.

IeVP un VPD darbinieku apmācību sistēmas pilnveidošana Pētījums par mācību programmu vajadzībām, atbilstoši profesijai nepieciešamo zināšanu/ iemaņu apjomu, kā arī profesiju un specializāciju daudzumu - 30 000 euro

2017.-2018.gads

ESF

IeVP

30 000

 

 

30 000

 

 

 

 

 

9.1.3.

Jaunu mācību programmu izstrāde ieslodzījuma vietu darbiniekiem (resocializācijas darbiniekiem) 60 000 euro:
atalgojums 5 ekspertiem par programmas izstrādi (6 mēneši) - 15 000 euro; ārvalstu pieredzes izpēte (5 pers. x viesnīca, ceļošanas izd., apdrošināšana; viet.transporta izmaksas; dienas nauda) 2 ārvalstu vizītes = 30 000 euro; tulka pakalpojumi (mut./rakstiski) = 5 000 euro; atsevišķu programmas moduļu izstrāde (kā ārpakalpojums) = 10 000 euro.

60 000

 

 

30 000

30 000

 

 

 

 

9.1.3.

Jaunu mācību programmu izstrāde ieslodzījuma vietu darbiniekiem (drošības daļu darbiniekiem) 60 000 euro:
atalgojums 5 ekspertiem par programmas izstrādi (6 mēneši) - 15 000 euro; ārvalstu pieredzes izpēte (5 pers. x viesnīca, ceļošanas izd., apdrošināšana; viet.transporta izmaksas; dienas nauda) 2 ārvalstu vizītes = 30 000 euro; tulka pakalpojumi (mut./rakstiski) = 5 000 euro; atsevišķu programmas moduļu izstrāde (kā ārpakalpojums) = 10 000 euro.

60 000

 

 

30 000

30 000

 

 

 

 

9.1.3.

Jaunu mācību programmu izstrāde ieslodzījuma vietu darbiniekiem (ieslodzījuma vietu vadībai) 60 000 euro:
atalgojums 5 ekspertiem par programmas izstrādi (6 mēneši) - 15 000 euro; ārvalstu pieredzes izpēte (5 pers. x viesnīca, ceļošanas izd., apdrošināšana; viet.transporta izmaksas; dienas nauda) 2 ārvalstu vizītes = 30 000 euro; tulka pakalpojumi (mut./rakstiski) = 5 000 euro; atsevišķu programmas moduļu izstrāde (kā ārpakalpojums) = 10 000 euro.

60 000

 

 

30 000

30 000

 

 

 

 

9.1.3.

NFI projektā LV08/2 aprobētās personāla izglītības programmas pilnveide un atkārtota aprobācija 50 000 euro:
(atalgojums un darba devēja VSAOI darbiniekiem, kuri tiks iesaistīti apmācībās)

50 000

 

 

50 000

 

 

 

 

 

9.1.3.

NFI izstrādātās VPD darbinieku mācību programmas satura aktualizācija 17 920 euro
Nodaļu vadītāji (esošie darbinieki) - 8 cilvēki. 1 000 euro x 8 a.v. x 0.3 slodzes x 6 mēneši = 14 400 euro, darba devēja VSAOI 23.59% = 3 397 euro,
precizējums uz slodzes aprēķinu 123 euro.

VPD

17 920

 

 

17 920

 

 

 

 

 

9.1.3.

Kopā 1.pasākumam ESF:

277 920

0

0

187 920

90 000

0

0

0

0

 

2.

Jaunā Liepājas cietuma darbinieku specifiskā apmācība Lekciju kurss 3 grupām x 20 000 euro vienas grupas apmācību izmaksas = 60 000 euro, t.sk.,
1. Apmācību telpu īre = 10 000 euro x 3 grupas;
2. Vieslektoru atalgojums = 10 000 euro x 3 grupas.

2018.gads-2019.gads

VB (papildus)

IeVP

60 000

 

 

 

30 000

30 000

 

 

 

 

Kopā IeVP 2.pasākumam VB (papildus):

60 000

0

0

0

30 000

30 000

0

0

0

 

3.

Darbinieku ikgadējā apmācība IeVP un VPD VPD darbinieku ikgadējā apmācība 11 000 euro gadā x 8 gadi = 88 000 euro (vidēji 760 VPD nodarbinātajiem, 16 brīvprātīgajiem - ceļa izdevumi, dienas nauda, viesnīca, kafijas pauzes, ārpakalpojums)

2015.-2022.

VB
(esošā budžeta ietvaros)

VPD

88 000

11 000

11 000

11 000

11 000

11 000

11 000

11 000

11 000

 

Ieslodzījuma vietu un VPD darbinieku specifiskā sagatavošana darbam ar dažādu mērķa grupu probācijas klientiem un ieslodzītajiem (nepilngadīgie, ar īpašām vajadzībām, etniskās, reliģiskās u.c. minoritātes, agresīvās personas) - 20 000 euro. Lektoru atalgojums - 500 euro, ieskaitot PVN 21% x 4 lekcijas x 2 grupas gadā katrai lekcijai x 5 gadi.

2018.-2022.

VB (papildus)

IeVP

20 000

 

 

 

4 000

4 000

4 000

4 000

4 000

 

Ieslodzījuma vietu sistēmas visu līmeņu vadītāju izglītības pasākumi (grupu darba vadība, līderisms - komandas vadība, angļu valodas kursi) kopā 195 000 euro, t.sk.,
Līderisms - 1 apmācību kurss (6 semināru (2 dienas) cikls), kas tiks organizēts 1 reizi gadā = 32 500 euro; Kopā 32 500 euro x 6 gadi = 195 000 euro;

2017.-2022.gads

ESP

195 000

 

 

32 500

32 500

32 500

32 500

32 500

32 500

9.1.3.

Ieslodzījuma vietu sociālo darbinieku supervizora pakalpojumu apmaksa gadā 1 920 euro (12 personuas x 160 euro izdevumi vienai personai).

2015.-2022.

VB
(esošā budžeta ietvaros)

15 360

1 920

1 920

1 920

1 920

1 920

1 920

1 920

1 920

 

Kopā VPD 3.pasākumam VB (esošā budžeta ietvaros):

88 000

11 000

11 000

11 000

11 000

11 000

11 000

11 000

11 000

 

Kopā IeVP 3.pasākumam VB (esošā budžeta ietvaros):

15 360

1 920

1 920

1 920

1 920

1 920

1 920

1 920

1 920

 

Kopā IeVP 3.pasākumam VB (papildus):

20 000

0

0

0

4 000

4 000

4 000

4 000

4 000

 

Kopā 3.pasākumam ESF:

195 000

0

0

32 500

32 500

32 500

32 500

32 500

32 500

 

Kopā 3.pasākumam:

318 360

12 920

12 920

45 420

49 420

49 420

49 420

49 420

49 420

 

4.

IeVP un VPD darbinieku jaunu testēšanas metožu (psihometrijas testi) ieviešana Personāla atlases procedūras pilnveidošana (personāla atlases kritēriju izstrāde, atlases procedūras instrumentu izstrāde/iegūšana un īstenošana (piem, testi: Lielā piecinieka aptauja; kulturālās inteliģences skala; Vīnes tests 10 u.c., intervijas, kas ļautu izvērtēt potenciālā darbinieka atbilstību darbam ieslodzījuma vietā un probācijas dienestā): Kopā 24 000, tsk. ekspertu konsultācijām - 4 000 euro, testu iepirkums - 10 000 euro (ārpakalpojums).

2017.gads

ESF

IeVP un VPD

24 000

 

 

24 000

 

 

 

 

 

9.1.3.

Kopā 4.pasākumam ESF:

24 000

0

0

24 000

0

0

0

0

0

 

5.

Darbā ar ieslodzītajiem un bijušajiem ieslodzītajiem iesaistītā personāla apmācība t.sk. darbinieku apmācība ar darbam ar jaunajām vai pilnveidotajām resocializācijas programmām/ apmācība notiesāto un bijušo ieslodzīto atlases nodrošināšanai programmu īstenošanai Darbinieku apmācība darbam ar esošajām, projekta ietvaros pilnveidotajām resocializācijas programmām - 324 000 euro (apmācības 1 reizi gadā / supervīzijas nākošajos gados 1 reizi pusgadā).
Vienas darbinieku apmācību grupas (3 dienu apmācības - 15 pers.) izmaksas ~ 3 000 eiro. Kopā 9 programmas 1 reizi gadā apmācības x 2 grupām;
2018.gadā plānotas ilgākas apmācības = 5 dienu apmācības, kuru izmaksas ~ 6 000 euro. Kopā finansējums - (6 000 euro x 2 grupas) x 9 programmas = 108 000 euro.
2019.gadā - 2022.gadā - finansējums katru gadu (3 000 euro x 2 grupas) x 9 programmas = 54 000 euro.

2018.-2022.gads

ESF

IeVP un VPD

324 000

 

 

 

108 000

54 000

54 000

54 000

54 000

9.1.3.

Darbinieku apmācība par no jauna ieviesto resocializācijas programmu vardarbīgiem notiesātajiem 148 970 euro:
Vienas darbinieku apmācību grupas (3 dienu apmācības - 15 pers.) izmaksas ~ 3000 eiro. Kopā 5 programmas 1 reizi gadā apmācības x 2 grupām;
2019.gadā plānotas ilgākas apmācības = 5 dienu apmācības, kuru izmaksas ~5 897 euro. Kopā finansējums - (5 897 euro x 2 grupas) x 5 programmas = 58 970 euro.
2020.gadā - 2022.gadam - finansējums katru gadu(3 000 euro x 2 grupas) x 5 programmas = 30 000 euro.

2019.-2022.gads

148 970

 

 

 

 

58 970

30 000

30 000

30 000

9.1.3.

Pārējo institūciju iesaistīto darbinieku apmācības 1 reizi gadā katrā no reģioniem (5 reģioni) - telpas, ceļa izdevumi, ēdināšana, lektori = 1 pasākums - 600 euro x 5 reģioni x 6 gadi = 18 000 euro (18 cilvēki)

2017. - 2022.gads

18 000

 

 

3 000

3 000

3 000

3 000

3 000

3 000

9.1.3.

Kopā 5.pasākumam ESF:

490 970

0

0

3 000

111 000

115 970

87 000

87 000

87 000

 

7.

Apmācības IeVP un VPD darbiniekiem bērnu tiesību aizsardzības jomā Finansējums kopā līdz 30.04.2016.: 37 301 euro
4 semināri (20 dienas 28 personām - pusdienas un vakariņas, kafijas pauzes, telpu īre) = 12 dienas x 816.50 euro = 9 798 euro;
4 semināri (20 dienas 33 personām - pusdienas un vakariņas, kafijas pauzes, telpu īre) = 20 dienas x 910.03 euro = 18 200.60 euro;
viesnīcas pakalpojumi - 144 naktis x 50 euro = 7 200 euro;
ceļa izdevumi - 40 braucieni x 9 euro = 360 euro;
dienas nauda - ((5 dienas x 4 semināri x 20 personas)+ (4 dienas x 1 seminārs x 3 personas) + (5 dienas x 4 semināri x 20 personas) + (4 dienas x 3 semināri x 13 personas)) x 1.8 euro = 1 742.40 euro.

2015.-2016.gads

NFI saskaņā ar budžetu 2015.gadam

VPD

37 301

13 343

23 958

 

 

 

 

 

 

 

Finansējums kopā līdz 30.04.2016.: 8 660 euro
4 semināri (20 dienas 28 personām - pusdienas un vakariņas, kafijas pauzes, telpu īre) = 8 dienas x 814.98 euro = 6 520 euro;
viesnīcas pakalpojumi - 41 naktis x 50 euro = 2 050 euro;
ceļa izdevumi - 10 braucieni x 9 euro = 90 euro

2015.-2016.gads

IeVP

8 660

8 660

 

 

 

 

 

 

 

 

Pirmreizējas apmācības 30 darbinieki:
ceļa izdevumi - 30 darbinieki x 29 euro = 870 euro
viesnīcas pakalpojumi - 57 euro x 4 naktis x 30 darbinieki = 6 840 euro
dienas nauda - 6 euro x 5 dienas x 30 darbinieki = 900 euro
personāla apmācības, ārpakalpojums 140 euro x 30 darbinieki = 4 200 euro.
Atkārtotas apmācības 100 darbiniekiem katru gadu:
ceļa izdevumi - 100 darbinieki x 29 euro = 2 900 euro
viesnīcas pakalpojumi - 57 euro x 2 naktis x 100 darbinieki = 11 400 euro
dienas nauda - 6 euro x 3 dienas x 100 darbinieki = 1 800 euro
personāla apmācības, ārpakalpojums 140 euro x 100 darbinieki = 14 000 euro.

2016. - 2022.gads

VB (papildus)

VPD

257 460

 

 

42 910

42 910

42 910

42 910

42 910

42 910

 

Apmācības 1 reizi 97 darbiniekiem:
ceļa izdevumi - 97 darbinieki x 29 euro = 2 813 euro
viesnīcas pakalpojumi - 57 euro x 2 naktis x 97 darbinieki = 11 058 euro
dienas nauda - 6 euro x 3 dienas x 97 darbinieki = 1 746 euro
personāla apmācības, ārpakalpojums 140 euro x 97 darbinieki = 13 580 euro.

2016. - 2022.gads

VB (papildus)

IeVP

29 197

 

 

29 197

 

 

 

 

 

 

Kopā VPD 7.pasākumam VB (papildus):

257 460

0

0

42 910

42 910

42 910

42 910

42 910

42 910

 

Kopā IeVP 7.pasākumam VB (papildus):

29 197

0

0

29 197

0

0

0

0

0

 

Kopā 7.pasākumam NFI kopā saskaņā ar budžetu 2015.gadam:

45 961

22 003

23 958

0

0

0

0

0

0

 

Kopā 7.pasākumam:

332 618

22 003

23 958

72 107

42 910

42 910

42 910

42 910

42 910

 

8.

Kopīgu apmācību organizēšana IeVP un VPD darbiniekiem Kopīgu apmācību sistēmas modeļu izstrāde 32 240 euro (ārpakalpojums)

2017. - 2022.gads

ESF

VPD un IeVP

32 240

 

 

6 000

6 000

4 120

6 000

6 000

4 120

9.1.3.

Mācību vizīte 6 cilvēkiem: 13 560 euro (lidmašinas biļetes - 4 800 euro; viesnīca (4 naktis) - 4 320 euro; dienas nauda (5 dienas) - 2 400 euro; apdrošināšana - 30 euro; vietēja transporta izdevumi - 420 euro; vizītes sagatavošana uzņemšanas valstī - 1 500 euro; reprezentācijas izdevumi - 90 euro).

2017.gads

13 560

 

 

13 560

 

 

 

 

 

9.1.3.

E-mācību sistēmas izveide un ieviešana abās iestādēs - satura izstrāde 17 500 euro x 6 gadi = 105 000 euro.

2017.-2022.gads

105 000

 

 

17 500

17 500

17 500

17 500

17 500

17 500

9.1.3.

Rokasgrāmatas izstrāde jaunuzņemtajiem ieslodzījuma vietu darbiniekiem - 25 000 euro (maketēšana, tipogrāfiska pavairošana) (ārpakalpojums).

2019.gads

IeVP

25 000

 

 

 

 

25 000

 

 

 

9.1.3.

Kopā 8.pasākumam ESF:

175 800

0

0

37 060

23 500

46 620

23 500

23 500

21 620

 

9.

IeVP Mācību centra kapacitātes stiprināšana Ārpakalpojumu lekciju kurss - 80 000 euro.

2017.-2019.gads

ESF

IeVP

80 000

 

 

40 000

 

40 000

 

 

 

9.1.3.

Kopā 9.pasākumam ESF:

80 000

0

0

40 000

0

40 000

0

0

0

 

10.

IeVP darbinieku profesijas standartu izstrāde Atlīdzība 2 vecākiem inspektoriem (9 B amata kategorija) gadā 34 806 euro, t.sk.,
1. Atalgojums - ((947 euro mēnešalga + 92.49 euro piemaksa par speciālo dienesta pakāpi + 130 euro piemaksa par dienesta (darba) pienākumu pildīšanu, kas saistīts ar īpašu risku) x 12 mēn. + 47,35 euro sociālās garantijas) x 2 vecākie inspektori = 28 162,46 euro.
2. Darba devēja VSAOI 23,59% - 28 162,46 x 23,59% = 6 643,52 euro.

2017. - 2019.gads

VB (papildus)

IeVP

104 418

 

 

34 806

34 806

34 806

 

 

 

 

Kopā IeVP 10.pasākumam VB (papildus):

104 418

0

0

34 806

34 806

34 806

0

0

0

 

11.

Personāla atlases sistēmas pilnveide, t.sk.
darbinieku testēšanas metožu ieviešana)
VPD nodarbināto profesionālo kompetenču pētījums 30 000 euro

2018. - 2019.gads

ESF

VPD

30 000

 

 

 

30 000

 

 

 

 

9.1.3.

IeVP nodarbināto profesionālo kompetenču pētījums 30 000 euro

IeVP

30 000

 

 

 

30 000

 

 

 

 

9.1.3.

Personāla atlases sistēmas ieteicamo modeļu analīze IeVP un VPD (ārpakalpojums) 86 480euro

VPD un IeVP

86 480

 

 

 

43 240

43 240

 

 

 

9.1.3.

Pieredzes apmaiņas vizītes (mācību vizīte) 13 560 euro (lidmašinas biļetes; viesnīca (4 naktis); dienas nauda (5 dienas); apdrošināšana; vietēja transporta izdevumi; vizītes sagatavošana uzņemšanas valstī; reprezentācijas izdevumi.)

 

13 510

 

 

 

13 510

 

 

 

 

9.1.3.

Kopā 11.pasākumam ESF:

159 990

0

0

0

116 750

43 240

0

0

0

 

12.

IeVP un VPD darbinieku profesionālās noturības stiprināšana IeVP darbinieku, kas iesaistīti resocializācijas pasākumos, iegūto zināšanu nostiprināšanas pasākumi - supervīzijas (1 divu dienu pasākums = 3000 euro (telpu īre, dienas nauda, ceļa izdevumi, viesnīca, lektori), 6 reizes gadā = 3 000 euro x 6 x 6 gadi = 108 000 euro.

2017. - 2022.gads

ESF

VPD un IeVP

108 000

 

 

18 000

18 000

18 000

18 000

18 000

18 000

9.1.3.

Grupu supervīzijas psihologiem - (1 vienas dienas pasākums = 600 euro (ceļa izdevumi, dienas nauda, lektori, telpas), 42 reizes gadā (56 psihologi - 7 grupās, 6 reizes gadā) = 600 x 42 x 6 gadi = 151 200 euro.

151 200

 

 

25 200

25 200

25 200

25 200

25 200

25 200

9.1.3.

Grupu supervīzijas sociālajiem darbiniekiem - (1 vienas dienas pasākums = 600 euro (ceļa izdevumi, dienas nauda, lektori, telpas), mēnesī 2 grupas (24 grupas x 6 gadi) = 600 euro x 24 x 6 gadi = 86 400 euro.

86 400

 

 

14 400

14 400

14 400

14 400

14 400

14 400

9.1.3.

Grupu supervīzijas kapelāniem - 1 divu dienu pasākums = 2 200 euro (telpas, dienas nauda, ceļa izdevumi, viesnīca, lektori), 5 reizes gadā = 2 200 euro x 5 x 6 gadi = 66 000 euro.

66 000

 

 

11 000

11 000

11 000

11 000

11 000

11 000

9.1.3.

VPD darbinieku profesionālās noturības stiprināšana - 51 000 euro (psihoterapeita konsultācijas - 40 000 euro; ceļa izdevumi - 6 000 euro; grupas supervīzijas darbiniekiem - 5 000 euro)

51 000

 

 

8 500

8 500

8 500

8 500

8 500

8 500

9.1.3.

Darbinieku grupas supervīzijas VPD - 60 000 euro (12 000 euro gadā) (30 supervīzijas gadā x 5 gadi) un IeVP ieslodzījuma vietu darbinieku (izņemot resoc.darbiniekus) - 60 000 euro (12 000 euro gadā)

120 000

 

 

 

24 000

24 000

24 000

24 000

24 000

9.1.3.

Darbinieku individuālās supervīzijas (psihologa/ psihoterapeita pakalpojumi) VPD - 240 000 euro (40 000 euro gadā) un IeVP - 240 000 euro (katru gadu 40 000 euro)

480 000

 

 

80 000

80 000

80 000

80 000

80 000

80 000

9.1.3.

Darba monitorēšana (novērošana, analizēšana) gan pasniedzēju darba, gan klientu/ieslodzīto izaugsme. Monitorings (koučings).
VPD - 40 000 euro (8 000 euro gadā) un IeVP - 40 000 euro (8 000 euro gadā).

80 000

 

 

 

16 000

16 000

16 000

16 000

16 000

9.1.3.

Kopā 12.pasākumam ESF:

1 142 600

0

0

157 100

197 100

197 100

197 100

197 100

197 100

 

13.

Pietiekama personāla skaita nodrošināšana kvalitatīvai ieslodzīto resocializācijai Atlīdzība vecākam inspektoram (9B amata kategorija) gadā kopā 17 403:
1. Atalgojums - ((947 euro mēnešalga + 92.49 euro piemaksa par speciālo dienesta pakāpi + 130 euro piemaksa par dienesta (darba) pienākumu pildīšanu, kas saistīts ar īpašu risku) x 12 mēn. + 47,35 euro sociālās garantijas = 14 081,23
2. Darba devēja VSAOI 23,59% - 14 081,23 x 23,59% = 3 321,76 euro
2017.gadā atlīdzība 4 vecākiem inspektoriem - 69 612 euro
2018.gadā un turpmākajos gados atlīdzība 6 vecākiem inspektoriem - 104 418 euro

2016.-2022.gads

VB (papildus)

IeVP

591 702

 

 

69 612

104 418

104 418

104 418

104 418

104 418

 

Kopā IeVP 13.pasākumam VB (papildus):

591 702

0

0

69 612

104 418

104 418

104 418

104 418

104 418

 

Kopā 2.uzdevumam ESF:

2 546 280

0

0

481 580

570 850

475 430

340 100

340 100

338 220

 

Kopā 2.uzdevumam NFI:

45 961

22 003

23 958

0

0

0

0

0

0

 

Kopā 2.uzdevumam VB (esošā budžeta ietvaros):

103 360

12 920

12 920

12 920

12 920

12 920

12 920

12 920

12 920

 

Kopā 2.uzdevumam VB (papildus):

1 062 777

0

0

176 525

216 134

216 134

151 328

151 328

151 328

 

Kopā 2.uzdevumam:

3 758 378

34 923

36 878

671 025

799 904

704 484

504 348

504 348

502 468

 

3.uzdevums - Brīvprātīgo darba kā soda izpildes procesa sastāvdaļas ieviešana - nevalstisko organizāciju piesaiste, t.sk., brīvprātīgo darbs

 

1.

Līdzgaitniecības modeļa ieviešana Finansējums 2017.gadā 40 000 euro, t.sk., Līdzgaitniecības modeļu izstrāde 25 000 euro (ārpakalpojums); kancelejas preces 500 euro gadā; koordinatora atalgojums - 14 500 euro.
Finansējums 2018.gadā - 2022.gadā, katru gadu 15 000 euro, t.sk., kancelejas preces 500 euro gadā; koordinatora atalgojums - 14 500 euro.

2017.- 2022.gads

ESF

IeVP unVPD

115 000

 

 

40 000

15 000

15 000

15 000

15 000

15 000

9.1.2.

Kopā 1.pasākumam ESF:

115 000

0

0

40 000

15 000

15 000

15 000

15 000

15 000

 

2.

Apmācības IeVP un VPD brīvprātīgajiem bērnu tiesību aizsardzības jomā Apmācības nepieciešamas 1 reizi gadā.
Apmācības izdevumi 1 grupai (~20 cilvēku)
(28,45 + 8,54) x 40 stundas + 256,12 + 115) = 1 850,72 euro
(28,45 euro - autoratlīdzības likme stundā; 8,54 euro - telpu nomas izdevumi stundā; 256,12 euro - apmācības organizēšanas izdevumi vienai grupai;115 euro - transporta izdevumi vienai grupai;)
Mācību materiālu iegādes izdevumi vienai personai:
4,95 euro mācību materiālu kopēšanas izdevumi + 2,18 euro kancelejas preču iegādes izdevumi = 7,13 euro
(1850,72 euro x 2 grupas) + (7,13 euro x 40 cilvēki) = 3 986,64 euro

2018.-2022.gads

VB (papildus)

IeVP

19 935

 

 

 

3 987

3 987

3 987

3 987

3 987

 

Kopā IeVP 2.pasākumam VB (papildus):

19 935

0

0

0

3 987

3 987

3 987

3 987

3 987

 

3.

Brīvprātīgo atlases un iesaistes modeļa ieviešana Brīvprātīgo atlases sistēmas izveide. Brīvprātīgo apmācības un koordinēšana - Pirmajā gadā - 33 134, nākamos - 30 000 euro gadā x 4 gadi = 183 134 euro.

2017. - 2022.gads

ESF

IeVP unVPD

183 134

 

 

33 134

30 000

30 000

30 000

30 000

30 000

9.1.2.

Finansējums kopā līdz 30.04.2016.: 55 000 euro.
Brīvprātīgo apmācības un koordinēšana.
Koordinatoru atalgojums, tai skaitā par mācību semināru un atskaišu par to norisi sagatavošanu (piemaksa) 2 460 stundas x 6 euro/stundā = 14 760 euro; DD VSAOI 23,59% = 3 481.88 euro;
Atalgojums brīvprātīgajiem: 60 personas x 14 mēneši x 20 euro = 16 800 euro; DD VSAOI 23,59% (brīvprātīgajiem) = 3 963.12 euro;
publicitātes un informācijas izplatīšanas izmaksas gadā = 7 422 euro;
sociālie pasākumi 4 reģioni - 56 pasākumi x 96 euro = 5 376 euro;
viesnīcas pakalpojumi 12 naktis x 50 euro = 600 euro;
ceļa izdevumi 12 braucieni x 9 euro = 108 euro;
4 semināri (12 dienas 22 personām - kafijas pauzes) 12 dienas x 132 euro = 1 584 euro;
Mobilie telefoni (pakalpojuma mēneša maksa 20 telefoni) 14 mēneši x 60 euro = 840 euro;
Dienas nauda 3 dienas x 4 semināri x 3 personas x 1.80 euro = 64.80 euro

2015. - 2016.gads

NFI saskaņā ar budžetu 2015.gadam

VPD

55 000

43 270

11 730

 

 

 

 

 

 

 

Pētījums par brīvprātīgo darba iespējām kriminālsodu izpildē 30 000 euro.

2017.gads

ESF

VPD

30 000

 

 

30 000

 

 

 

 

 

9.1.2.

Kopā 3.pasākumam ESF:

213 134

0

0

63 134

30 000

30 000

30 000

30 000

30 000

 

Kopā 3.pasākumam NFI saskaņā ar budžetu 2015.gadam:

55 000

43 270

11 730

0

0

0

0

0

0

 

Kopā 3.pasākumam:

268 134

43 270

11 730

63 134

30 000

30 000

30 000

30 000

30 000

 

Kopā 4.uzdevumam ESF:

328 134

0

0

103 134

45 000

45 000

45 000

45 000

45 000

 

Kopā 4.uzdevumam NFI:

55 000

43 270

11 730

0

0

0

0

0

0

 

Kopā 4.uzdevumam VB (papildus):

19 935

0

0

0

3 987

3 987

3 987

3 987

3 987

 

Kopā 4.uzdevumam:

403 069

43 270

11 730

103 134

48 987

48 987

48 987

48 987

48 987

 

Kopā 1.rīcības virziens:

5 898 248

189 681

65 508

1 201 078

1 324 119

908 567

755 005

759 335

694 955

 

2. Rīcības virziens - Novērst resocializācijas īstenošanas šķēršļus, kas saistās ar notiesātā veselības stāvokli, t.sk., atkarībām

 

1.uzdevums - Atkarību novēršanai nepieciešamās infrastruktūras izveide Olaines cietumā un resocializācijas programmu izstrāde un īstenošana

 

1.

Atkarīgo centra darbībai nepieciešamās ēkas uzbūvēšana (200 notiesāto izvietošanai)

Ēkas infrastruktūras būvniecība un telpu aprīkojums

līdz 2016.gada 30.aprīlim

NFI papildus pieprasītais fiansējums 2015.gadā

IeVP

6 545 707

5 540 385

1 005 322

 

 

 

 

 

 

 

NFI attiecināmās izmaksas, kas sedzamas no 80.00.00 programmas, bet kas vēl nav pieprasītas

439 667

139 667

300 000

 

 

 

 

 

 

 

Kopā 1.pasākumam NFI:

6 985 374

5 680 052

1 305 322

0

0

0

0

0

0

 

2.

Nokomplektēta un nodrošināta Atkarīgo centra darbinieku apmācība pirms darba uzsākšanas Mācības 35 personām saskaņā ar projekta līguma "Par iepriekš noteiktā projekta "Jaunas nodaļas izveide Olaines cietumā, ieskaitot būvniecību un personāla apmācību"īstenošanu" nosacījumiem - 103 816 euro.

no 2016.gada 1.maija līdz 2016.gada 31.decembrim

NFI neattiecināmās izmaksas, kas sedzamas no 80.00.00 programmas

IeVP

103 816

 

103 816

 

 

 

 

 

 

 

2016.gadā programmas izstrāde (virsstundas lekoriem; ārvalstu speciālistu konsultācijas, tulkošanas pakalpojumi) 99 400 euro un darbinieku apmācība (atalgojums 35 darbiniekiem x 6 mēneši; 35 darbiniekiem x 2 mēneši; lektoru virsstundas/ vieslektoru līgumi, telpu īre, informatīvās bāzes izveide) 237 772 euro, 2017.gadā darbinieku apmācība 118 635 euro.

līdz 2016.gada 30.aprīlim

NFI papildus pieprasītais fiansējums 2015.gadā

455 807

337 172

118 635

 

 

 

 

 

 

 

Kopā 2.pasākumam NFI:

559 623

337 172

222 451

0

0

0

0

0

0

 

Kopā 2.pasākumam:

559 623

337 172

222 451

0

0

0

0

0

0

 

3.

Īpašu resocializācijas programmu īstenošana Atkarīgo centrā 200 notiesātajiem (līdz 12 mēnešiem)

Lai nodrošinātu ieslodzīto resocializācijas programmu īstenošanu Ieslodzījuma vietu pārvaldes Olaines cietuma Atkarīgo centrā un to uzturēšanu nepieciešams papildus finansējums:
1. 2017.gadā - 1 719 909 euro, t.sk., uzturēšanas izdevumi - 1 668 819 euro (atlīdzības izdevumi - 1 570 045 euro, t.sk. atalgojums - 1 266 386 euro, darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, pabalsti un kompensācijas - 303 659 euro un preču un pakalpojumu izdevumi - 98 774 euro) un vienreizējie izdevumi - 51 090 euro (preču un pakalpojumu izdevumi - 31 890 euro un izdevumi pamatkapitāla veidošanai - 19 200 euro);
2. 2018.-2021. gadā (ik gadu) 1 681 869 euro, t.sk., atlīdzības izdevumi - 1 570 045 euro (atalgojums - 1 266 386 euro, darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, pabalsti un kompensācijas - 303 659 euro) un preču un pakalpojumu izdevumi - 111 824 euro;
3. 2022. gadā un turpmāk ik gadu 1 678 809 euro, t.sk., atlīdzības izdevumi - 1 570 045 euro (atalgojums - 1 266 386 euro, darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, pabalsti un kompensācijas - 303 659 euro) un preču un pakalpojumu izdevumi - 108 764 euro.
Detalizēts aprēķins Pielikumā.

no 2016.gada 1.maija

VB (papildus) NFI uzturēšanai

IeVP

10 126 194

 

1 719 909

1 681 869

1 681 869

1 681 869

1 681 869

1 678 809

 

1. Resocializācijas programmu īstenošana notiesātajiem ar atkarības problēmām 510 426,70 euro, t.sk.,
atalgojums narkologam, 0,5 slodze = 5 437,96 euro;
atalgojums 10 koordinatoriem ieslodzījuma vietās 8 mēn. = 74 154 euro;
atalgojums apmācītajam personālam - 35 pers. 8.mēn. - 287 223,16 euro; 35.pers.4.mēn. = 143 611,58 euro;
2. Sadarbība ar NVO = 23413,88 euro

NFI neattiecināmās izmaksas, kas sedzamas no 80.00.00 programmas

533 841

 

533 841

 

 

 

 

 

 

 

Atalgojums 10 koordinatoriem ieslodzījuma vietās, 35 darbinieku atalgojums x 2 mēneši; programmas matriālu pavairošana, kancelejas preces, sadarbība ar NVO, HIV/ AIDS profilakse, sporta pasākumu inventārs, bibliotēkas izveide, E-vides izveide izglītības programmu īstenošanai.

līdz 2016.gada 30.aprīlim

NFI saskaņā ar budžetu 2015.gadam

186 681

164 207

22 474

 

 

 

 

 

 

 

NFI papildus pieprasītais finansējums 2015.gadā

 

230 502

74 840

155 662

 

 

 

 

 

 

 

Kopā 3.pasākumam NFI:

951 024

239 047

711 977

0

0

0

0

0

0

 

Kopā 3.pasākumam NFI saskaņā ar budžetu:

186 681

164 207

22 474

0

0

0

0

0

0

 

Kopā 3.pasākumam VB (papildus):

10 126 194

0

0

1 719 909

1 681 869

1 681 869

1 681 869

1 681 869

1 678 809

 

Kopā 3.pasākumam:

11 077 218

239 047

711 977

1 719 909

1 681 869

1 681 869

1 681 869

1 681 869

1 678 809

 

4.

Atkarīgo centra klientu atlasei nepieciešamo citu cietumu darbinieku apmācības Apmācības izdevumi Atkarīgo centra darbiniekiem 23 646 euro.
1. Supervīzora apmācības:
(70 x 15 + 7 : 100 x 50 x 1,20 x 7) x 9 = 9 715 euro, kur
70 personas - darbinieku skaits, kam nepieciešama supervīzija,
15 euro - izmaksas par vienu personu vienai supervīzijai,
7 l - degvielas patēriņa norma uz 100 km,
50 km - attālums līdz Olaines Atkarīgo centram un atpakaļ,
1,20 euro - vidējie degvielas izdevumi par 1 litru,
7 grupas - grupu skaits,
9 reizes - nepieciešamais supervīziju skaits gadā.
2. Individuālās supervīzijas:
5 x 25 x 9 = 1 125 euro, kur
5 personas - darbinieku skaits, kam nepieciešama supervīzija,
25 euro - izdevumi par individuālo supervīziju,
9 reizes - nepieciešamais supervīziju skaits gadā.
4.3. Darbinieku pilnveidošanas kursi:
40 x 320,15 = 12 806 euro, kur
40 personas - darbinieku skaits, kam nepieciešams apmācības kurss,
320,15 euro - vidējie apmācības kursa (44 stundas) izdevumi vienai personai.

no 2016.gada 1.maija

VB (papildus) NFI uzturēšanai

IeVP

141 876

 

 

23 646

23 646

23 646

23 646

23 646

23 646

 

1. Apmācības visu ieslodzījuma vietu darbiniekiem -30 apmācāmie x 11 apmācību reizes (atalgojums lektoriem-2521,04; ēdināšana - 14400; ārvalstu ekspertu vizītes izdevumi - 15025,52; tulks - 16027,20)= 47973,76 euro;
2. Latviešu valodas apmācība (1 grupā 12 personas) kopā 50997,36 euro: 8 grupas x 6 074, 67 euro vienas grupas mācību izmaksās = 48 597, 36 euro un noslēguma eksāmena izmaksas - 96 personas x 25 euro vienas personas eksāmena izmaksas = 2 400 euro;

NFI neattiecināmās izmaksas, kas sedzamas no 80.00.00 programmas

98 971

 

98 971

 

 

 

 

 

 

 

Kopā 4.pasākumam VB (papildus):

141 876

0

0

23 646

23 646

23 646

23 646

23 646

23 646

 

Kopā 4.pasākumam NFI:

98 971

0

98 971

0

0

0

0

0

0

 

Kopā 1.uzdevumam VB (papildus):

10 268 070

0

0

1 743 555

1 705 515

1 705 515

1 705 515

1 705 515

1 702 455

 

Kopā 1.uzdevumam NFI:

8 594 992

6 256 271

2 338 721

0

0

0

0

0

0

 

Kopā 1.uzdevumam:

18 863 062

6 256 271

2 338 721

1 743 555

1 705 515

1 705 515

1 705 515

1 705 515

1 702 455

 

2.uzdevums - Atkarības vielu nelietošanai piemērotas infrastruktūras (drug - free nodaļu) izveide 2 ieslodzījuma vietās

 

1.

Nepieciešamie infrastruktūras uzlabojumi ieslodzījuma vietās Drug-free nodaļu izveidošana 2 cietumos (Iļģuciema cietumā un jaunajā Liepājas cietumā), esošo telpu pielagošanas izdevumi 250 000 euro

2017.-2018.

VB (papildus) NFI uzturēšanai

IeVP

250 000

   

150 000

100 000

       

 

Kopā 1.pasākumam VB (papildus):

250 000

0

0

150 000

100 000

0

0

0

0

 

2.

Personāla apmācība ieslodzījuma vietās Informatīvie semināri (atalgojums ekspertiem; ceļa izdevumi, ēdināšana, vizītes izmaksas, tulka pakalpojumi = 84 950,71 euro (19 mācību reizes, 2 vai 1 diena, 30 vai 10 IeVP un VPD darbinieki)),
darbinieku apmācība par specifisko RVN instrumentu (atalgojums speciālistiem, ceļa izdevumi, ēdināšana, viesnīcas izdevumi, semināru telpu īre = 34 443,33 euro (11 apmācību reizes, 2 dienas, 15 apmācāmie)),
sociālo prasmju pilnveidošanas programma (atalgojums speciālistiem, ceļa izdevumi, viesnīcas izdevumi, semināru telpu īre = 24 063,63 (6 apmācību reizes, 2 dienas, 15 apmācāmie)), motivējošo intervēšana (atalgojums treneriem, viesnīcu izmaksas, ēdināšana, transporta izdevumi, semināru telpas īre = 47 598,12 (12 semināri, 2 dienas, 14 personas)),
pārmaiņu vadība (atalgojums lektoriem, viesnīcas izdevumi, ēdināšana, semināru telpas = 64 600 euro (2 grupas, 6 apmācību reizes, 2 dienas, 12 personasgrupā)),
pieredzes apmaiņas vizītes partnervalstīs (vizītes izdevumi, dienas nauda, partneru konsultācijas, tulka pakalpojumi = 44 867,21 euro).

līdz 2016.gada 30.aprīlim

NFI saskaņā ar budžetu 2015.gadam

IeVP

300 523

229 146

71 377

           

 

Kopā 2.pasākumam NFI:

300 523

229 146

71 377

0

0

0

0

0

0

 

Kopā 2.uzdevumam VB (papildus):

250 000

0

0

150 000

100 000

0

0

0

0

 

Kopā 2.uzdevumam NFI:

300 523

229 146

71 377

0

0

0

0

0

0

 

Kopā 2.uzdevumam:

550 523

229 146

71 377

150 000

100 000

0

0

0

0

 

4.uzdevums - LCS un ieslodzījuma vietu medicīnas daļu darbības pilnveidošana

 

1.

LCS iekšējā restrukturizācija un paplašināšana, t.sk. pietiekama personāla skaita nodrošināšana kvalitatīvai ieslodzīto veselības aprūpei Atlīdzība medicīnas personālam gadā kopā 125 366
1.Atalgojums kopā 101 437 euro, t.sk.,
1.1. Atalgojums ārstiem (3. līmenis, 5.1. saime, 10. mēnešalgu grupa, 3.kategorija) - (1 174 euro mēnešalga+ 293,50 euro piemaksa par dienesta (darba) pienākumu pildīšanu, kas saistīts ar īpašu risku 25% ) x 2 personas) x 12 mēn. + (58,70 euro sociālās garantijas 5% x 2 personas) = 35 337,40 euro
1.2. Atalgojums māsām (3. līmenis, 5.2. saime, 7.mēnešalgu grupa, 3.kategorija) - (788 euro mēnešalga+ 197 euro piemaksa par dienesta (darba) pienākumu pildīšanu, kas saistīts ar īpašu risku 25% ) x 4 personas) x 12 mēn. + (39,40 euro sociālās garantijas 5% x 4 personas) = 47 437,60 euro
1.3. Atalgojums māsas palīgiem (1B. līmenis, 5.2. saime, 5 mēnešalgu grupa, 3.kategorija) - (620 euro mēnešalga + 155 euro piemaksa par dienesta (darba) pienākumu pildīšanu, kas saistīts ar īpašu risku 25% ) x 2 personas) x 12 mēn. + (31 euro sociālās garantijas 5% x 2 personas) = 18 662 euro
2. Darba devēja VSAOI 23,59% -101 437 euro x 23, 59% = 23 928, 99 eur.

2017.-2022.gads

VB (papildus)

IeVP

752 196

 

 

125 366

125 366

125 366

125 366

125 366

125 366

 

Kopā IeVP 4.uzdevumam VB (papildus):

752 196

0

0

125 366

125 366

125 366

125 366

125 366

125 366

 

Kopā 2.rīcības virziens:

20 165 781

6 485 417

2 410 098

2 018 921

1 930 881

1 830 881

1 830 881

1 830 881

1 827 821

 

3. Rīcības virziens - Nodrošināt izglītības vai profesijas apguvi brīvības atņemšanas soda izciešanas laikā, kā rezultātā bijušais notiesātais pēc atbrīvošanas no brīvības atņemšanas iestādes sāk darba meklējumus

 

1.uzdevums - Profesionālās izglītības un profesionālās pilnveides pasākumi ieslodzītajiem

 

1.

Profesionālās piemērotības noteikšanas un prasmju pilnveidošanas pasākumu ieviešana notiesātajiem jau ieslodzījumā Valsts valodas apguves pasākumi ieslodzītajiem (1 grupā = 12 personas; gadā = 8 grupas x 6 gadi)
Latviešu valodas apmācības (3,5 mēn. = 100 apmācību stundas, viens zināšanu līmenis): Gadā 8 grupas x 12 personas katrā grupā = 96 personas gadā;
1 apmācību grupas izmaksas (ieskaitot eksāmenu) = 6 250 euro;
8 apmācību grupu izmaksas (ieskaitot eksāmenu) = 50 000 euro;
Vienas personas apmācību izmaksas = 50 000 euro / 96 = 520,80 euro;
Projekta laikā plānoti 6 gadi = 50 000 euro x 6 gadi = 300 000 euro.

2017. - 2022.gads

ESF

IeVP

300 000

 

 

50 000

50 000

50 000

50 000

50 000

50 000

9.1.2.

Kopā 1.pasākumam ESF:

300 000

0

0

50 000

50 000

50 000

50 000

50 000

50 000

 

2.

Pasākumu ieviešana ieslodzīto un bijušo ieslodzīto karjeras plānošanai

Karjeras konsultantu piesaiste ieslodzījuma vietās kopā - 79 200 euro (katru gadu 13 200 euro), t.sk.,
1. atalgojums konsultantam par nodarbību vadīšanu (klientiem individuāls darbs pie datora) - 39 600 euro (katru gadu 6 600 euro)
2. atalgojums konsultantam par individuālu konsultāciju - 39 600 euro (katru gadu 6 600 euro)

2017. - 2022.gads

ESF

IeVP

79 200

 

 

13 200

13 200

13 200

13 200

13 200

13 200

9.1.2.

Profesionālās izglītības programmu klāsta izvērtēšana atbilstoši valsts pieprasījumam - 3 500 euro (ārpakalpojums)

2017. - 2022.gads

 

3 500

 

 

1 000

500

500

500

500

500

9.1.2.

NVA Darbinieku apmācība par cietumu specifiku 3 500 euro (semināri ar NVA - 2017.gadā 2 reizes gadā, pārējos gados 1 reizi gadā, viena semināra izmaksas - 500 euru (telpas, ēdināšana, kanc.preces)).

2017. - 2022.gads

 

3 500

 

 

1 000

500

500

500

500

500

9.1.2.

Profesionālās izglītības programmu prakses vietu nodrošināšana ieslodzījuma vietā (prakses materiālu nodrošināšana) - 345 000 euro (69 000 euro gadā) (23 prof.izgl.programmas, katrai mācību gadā - 3 000 euro prakses materiāliem, mācības plānotas 5 mācību gadus).

2018. - 2022.gads

 

345 000

 

 

 

69 000

69 000

69 000

69 000

69 000

9.1.2.

Prakses vadītāja nodrošināšana - 1 200 euro x 11 lekcija x 5 gadi = 66 000.

2018. - 2022.gads

 

66 000

 

 

 

13 200

13 200

13 200

13 200

13 200

9.1.2.

Profesionālās izglītības sasaiste ar darba piedāvājumu ieslodzījuma vietā pēc ieslodzījuma (Klientu dokumentu sagatavošana reģistrēšanai NVA datubāzē kā darba meklētāju) - 39 600 euro (katru gadu 6 600 euro) - 12 darba dienas, 11 cietumos - atalgojums, darba devēja VSAOI par dienu 50 euro).

2017. - 2022.gads

 

39 600

 

 

6 600

6 600

6 600

6 600

6 600

6 600

9.1.2.

Kopā 2.pasākumam ESF:

536 800

0

0

21 800

103 000

103 000

103 000

103 000

103 000

 

Kopā 1.uzdevumam ESF:

836 800

0

0

71 800

153 000

153 000

153 000

153 000

153 000

 

3.uzdevums - Specifisku atbalsta pasākumu ieviešana ieslodzīto un bijušo notiesāto nodarbinātībai

 

1.

Psihologa konsultācijas VPD klientiem, lai novērstu problēmas, kuras traucē klienta nodarbinātībai Psihologa konsultācijas 300 VPD klientiem (12 000 euro gadā x 6 gadi) 2017.- 2022.g. 48 euro × 250 stundas (50 klientiem) = 12 000 euro gadā. Kopā 12 000 euro x 6 gadi = 72 000 euro.

2017. - 2022.gads

ESF

VPD

72 000

 

 

12 000

12 000

12 000

12 000

12 000

12 000

9.1.2.

2.

Atkarību novēršanas iespēju nodrošināšana VPD klientiem Minesotas programma VPD klientiem
Atkarības ārstēšanas metode, kas apvieno medicīnu, psiholoģiju, psihoterapiju un anonīmo alkoholiķu (AA) 12 soļu programmu. VPD 20 klientiem gadā x 1 000 euro=20 000 euro x 6 gadi=120 000 euro

120 000

 

 

20 000

20 000

20 000

20 000

20 000

20 000

9.1.2.

Kopā 3.uzdevumam ESF:

192 000

0

0

32 000

32 000

32 000

32 000

32 000

32 000

 

Kopā 3.rīcības virziens:

1 028 800

0

0

103 800

185 000

185 000

185 000

185 000

185 000

 

4. Rīcības virziens - Uzlabot notiesātā sociāli pozitīvās attiecības ar ģimeni un sabiedrību, veicinot atgriešanos tajā

 

2.uzdevums - Atbalsta pasākumi notiesāto ģimenēm

 

1.

Psihoterapeita konsultāciju nodrošināšana notiesāto ģimenēm, lai veicinātu bijušā ieslodzītā atgriešanos ģimenē Atbalsta pasākumi darbam ar notiesāto ģimenēm kopā 20 000 euro x 5 gadi = 100 000 euro (psihoterapeita konsultācijas 2 365 x 40 euro = 94 600 euro; ceļa izdevumi 36 mēn. x 150 =5 400 euro)

2018.- 2022.gads

ESF

IeVP un VPD

100 000

 

 

 

20 000

20 000

20 000

20 000

20 000

9.1.2.

2.

Vardarbīgo un dzimumnoziedznieku ģimenes locekļiem domāto programmu pārņemšana un īstenošana Programmas pielāgošana - 115 000 euro.

115 000

 

 

 

35 000

20 000

20 000

20 000

20 000

9.1.2.

3.

Jauniešu likumpārkāpēju vecākiem domātu programmu pārņemšana un īstenošana Programmas īstenošana - 115 000 euro.

115 000

 

 

 

35 000

20 000

20 000

20 000

20 000

9.1.2.

Kopā 2.uzdevumam ESF:

330 000

0

0

0

90 000

60 000

60 000

60 000

60 000

 

3.uzdevums - Pasākumi ieslodzīto un viņu tuvinieku saišu uzturēšanai

 

1. un 2.

Ģimenes dienu ieviešana brīvības atņemšanas iestādēs Ģimenes dienu ieviešana brīvības atņemšanas iestādēs un dažādu citu, notiesāto tuviniekiem domātu pasākumu organizēšana (Ziemassvētku, Mātes dienas koncerti u.tml.) 1 cietumā 1. gadā vismaz 4 pasākumi, viena pasākuma izmaksas ~ 540 euro katram, 11 cietumos.

2017.-2022.gads

ESF

IeVP

142 000

 

 

24 000

23 600

23 600

23 600

23 600

23 600

9.1.2.

Kopā 3.uzdevumam ESF:

142 000

0

0

24 000

23 600

23 600

23 600

23 600

23 600

 

4.uzdevums - Informatīvie pasākumi un labās prakses popularizēšana sabiedrības stereotipu maiņai

 

1.

Ikgadēji informatīvie pasākumi Informatīvie pasākumi un labās prakses popularizēšana sabiedrības stereotipu maiņai.
Ikgadēja konference - 28 000 euro;
ieslodzīto darbu izstādes - 5 000 euro;
informatīvu brošūru izgatavošana - 10 000 euro;
informatīvu kampaņu īstenošana - 15 000;
raidlaiks televīzijā - 5 000,
apmaksātie raksti presē - 1 500.

2017.-2022.gads

ESF

IeVP

387 000

 

 

64 500

64 500

64 500

64 500

64 500

64 500

9.1.3.

Kopā 4.uzdevumam ESF:

387 000

0

0

64 500

64 500

64 500

64 500

64 500

64 500

 

Kopā 4.rīcības virziens:

859 000

0

0

88 500

178 100

148 100

148 100

148 100

148 100

 

5. Rīcības virziens - Samazināt iespēju notiesātajam atgriezties kriminālā vidē

 

1.uzdevums - Atbalsta programmu un jaunu atbalsta metožu sabiedrībā ieviešana bijušajiem ieslodzītajiem

 

1.

Atbalsta programmu bijušajiem ieslodzītajiem sertificēšanas sistēmas izveide un īstenošana Pētījums par sertificēšanas kritērijiem un metodiku - 30 000 euro

2017.gads

ESF

VPD un IeVP

30 000

 

 

30 000

 

 

 

 

 

9.1.3.

Akreditācijas kritēriju, sistēmas un metodikas izstrāde (ārkalpojums)- 30 000 euro

2017. - 2018.gads

30 000

 

 

15 000

15 000

 

 

 

 

9.1.3.

Augsta riska klienti IeVP 2013.gadā ir 13.7 % no tiem, kam veikts RVN, daļai no tiem soda laikā risks mazinās. Atbalsta saņemšanai sūtīs tikai pašus bīstamākos, aptuveni 5% no visiem, kas atbrīvojās (2013.gadā 2161 cilvēki) ≈ 108 bijušie notiesātie gadā. Atbalstu plāno 100 klientiem gadā (70 klientiem pirmajā gadā), 7 300 euro vienam klientam gadā.
2019.gadā: 70 klienti x 7 300 euro = 511 000 euro,
2020.gadā un turpmāk: 100 klienti x 7 300 euro = 730 000 euro.

2019. - 2022.gads

IeVP un VPD

2 701 000

 

 

 

 

511 000

730 000

730 000

730 000

9.1.2.

Kopā 1.pasākumam ESF:

2 761 000

0

0

45 000

15 000

511 000

730 000

730 000

730 000

 

2.

Jaunu atbalsta metožu īstenošana bijušajiem ieslodzītajiem MAPPA virskoordinatora ieviešana VPD - 9 597 euro gadā:
Atalgojums 1 koordinātoram (esošais VPD darbinieks) (13. mēnešalgu grupa, 3.kategorija), slodze 0.2 - 300 euro x 12 mēn. = 3 600 euro;
DD VSAOI 23.59% - 70,77 euro x 12 mēn. = 849,24 euro;
Atalgojums 1 ekspertam (esošais VPD darbinieks) (10. mēnešalgu grupa, 3.kategorija), slodze 0.2 - 250 euro x 12 mēn. = 3 000 euro;
DD VSAOI 23.59% - 58,975 euro x 12 mēn. = 707,70 euro;
Ceļa izdevumi - 100 euro x 12 mēn. = 1 200 euro;
Kancelejas preces - 20 euro x 12 mēn. = 240 euro.

2015. - 2022.gads

VB
(esošā budžeta ietvaros)

VPD

72 348

5 169

9 597

9 597

9 597

9 597

9 597

9 597

9 597

 

MAPPA ieviešana 5 reģionos kopā periodā 119 970 euro (19 995 euro gadā):
Atalgojums 1 koordinātoram (10. mēnešalgu grupa, 3.kategorija, slodze 0.2 - 1 150 euro x 12 mēn. = 13 800 euro gadā;
DD VSAOI 23.59% - 271,285 x 12 mēn. = 3 255,42 euro gadā;
Ceļa izdevumi - 12 mēn x 150 euro = 1 800 euro gadā;
Kancelejas preces - 12 mēn x 95 euro = 1 140 euro gadā.

2017. - 2022.gads

ESF

119 970

 

 

19 995

19 995

19 995

19 995

19 995

19 995

9.1.2.

MAPPA konferences 2 dienas (2018.gadā un 2021.gadā, 170 dalībniekiem (150 cilvēki LV, 10 eksperti, 10 uzaicinātie no ārvalstīm)) - 60 000 euro, attiecīgi katrā gadā 30 000 euro, kas sastāv:
Ārvalstu dalībnieku ceļa izdevumi uz Latviju 20 personas x 3 50 euro= 7000 euro,
Viesnīcas izdevumi ārvalstu dalībniekiem 40 nakts x 60 euro= 2 400 euro,
Viesnīcas izdevumi VPD darbiniekiem, kuri nevar vakarā atgriesties mājās 80 nakts x 45 euro= 3 600 euro,
Vietējā transporta izdevumi 80 personas x 9 euro= 720 euro,
Tulkošanas (2 tulki) izdevumi 2 cilvēkdienas x 320 euro= 640 euro,
Izdevumi par tulku aparatūras nomu 2 dienas x 630 euro= 1 260 euro,
Materiālu tulkošana izdevumi 120 lapa x 10 euro= 1 200 euro,
Moderators 2 cilvēkdienas x 150 euro= 300 euro,
Kancelejas preču iegādes izdevumi 170 personām x 2 euro= 340 euro,
Izdevumi par drukas darbiem (izdales materiāli) 170 kopijas x 5 euro= 850 euro,
Izdevumi par telpu īri 2 dienas x 1 000 euro= 2 000 euro,
Izdevumi par pusdienām (170 personas x 2) 340 porcijas x 10 euro= 3 400 euro,
Izdevumi par vakariņām 170 porcijas x 25 euro= 4 250 euro,
Izdevumi par kafijas pauzēm (170 personas x 4) 680 kafijas pauzes x 3 euro= 2 040 euro.

2018. un 2021.gads

60 000

 

 

 

30 000

 

 

30 000

 

9.1.2.

Kopā VPD 2.pasākumam VB (esošā budžeta ietvaros):

72 348

5 169

9 597

9 597

9 597

9 597

9 597

9 597

9 597

 

Kopā 2.pasākumam ESF:

179 970

0

0

19 995

49 995

19 995

19 995

49 995

19 995

 

Kopā 2.pasākumam:

252 318

5 169

9 597

29 592

59 592

29 592

29 592

59 592

29 592

 

3.

Atbalsta/kontroles pasākumu sabiedrībā bijušajiem ieslodzītajiem, kuri tiesāti par noziegumiem pret tikumību un dzimumneaizskaramību ("Apļu projekta" turpinājums) izstrādāšana un īstenošana Atbalsta pasākumu koordinēšana (atalgojums koordinatoriem, ceļa izdevumi, reprezentatīvie izdevumi, individuālas supervīzijas brīvprātīgajiem, grupas supervīzijas) - 96 096 euro (16 016 euro gadā)
Vecākais referents (esošie darbinieki) 8 cilvēki. 792 euro x 6 a.v. x 0.2 slodzes x 12 mēneši katru gadu = 11 405 euro, darba devēja VSAOI 23.59% = 2 691 euro,
Supervīzora konsultācijas grupveida darba grupas 6 locekļiem 60 euro × 8 stundas x 2 reizes gadā = 960 euro,
Supervīzora konsultācijas individuālās darba grupas 6 locekļiem 40 euro × 2 stundas x 6 reizes (katram) x 2 reizes gadā = 960 euro. Kopā 16016 euro gadā x 6 gadi = 96096 euro.

2017. - 2022.gads

ESF

VPD

96 096

 

 

16 016

16 016

16 016

16 016

16 016

16 016

9.1.2.

Kopā 3.pasākumam ESF:

96 096

0

0

16 016

16 016

16 016

16 016

16 016

16 016

 

Kopā 1.uzdevumam ESF:

3 037 066

0

0

81 011

81 011

547 011

766 011

796 011

766 011

 

Kopā 1.uzdevumam VB (esošā budžeta ietvaros):

72 348

5 169

9 597

9 597

9 597

9 597

9 597

9 597

9 597

 

Kopā 1.uzdevumam:

3 109 414

5 169

9 597

90 608

90 608

556 608

775 608

805 608

775 608

 

Kopā 4.rīcības virziens:

3 109 414

5 169

9 597

90 608

90 608

556 608

775 608

805 608

775 608

 

6. Rīcības virziens - Nodrošināt resocializācijas īstenošanas vajadzībām piemērotu ieslodzījuma vietu infrastruktūru

 

3.uzdevums - Resocializācijas vajadzībām atbilstošas ieslodzījuma vietu infrastruktūras nodrošināšana

 

1.

Jaunās cietumu infrastruktūras būvniecība

Līdzekļi piešķirti ar 2013.gada 12.februāra rīkojumu Nr.50 "Par Ieslodzījuma vietu infrastruktūras attīstības koncepciju"

2018

VB

TM

78 307 865

2 281 459

15 033 725

29 971 870

31 020 811

 

 

 

 

 

2022

2025

2028

2030

Kopā 6.rīcības virzienam, 1.pasākumam un 3.uzdevumam VB:

78 307 865

2 281 459

15 033 725

29 971 870

31 020 811

0

0

0

0

 

 

 

Kopā plānā ESF 9.1.2.:

5 175 000

0

0

328 445

471 111

922 111

1 141 111

1 171 111

1 141 111

 

Kopā plānā ESF.9.1.3.:

4 232 693

0

0

956 499

1 064 078

633 526

544 770

549 100

484 720

 

Kopā plānā ESF :
(85% ESF līdzekļu, 15 % valsts budžeta fiannsējums)

9 407 693

0

0

1 284 944

1 535 189

1 555 637

1 685 881

1 720 211

1 625 831

 

Kopā IeVP plānā NFI neattiecināmās izmaksas, kas sedzamas no 80.00.00 programmas:

736 628

0

736 628

0

0

0

0

0

0

 

Kopā IeVP plānā NFI:

8 167 547

6 494 077

1 673 470

0

0

0

0

0

0

 

Kopā IeVP plānā NFI saskaņā ar budžetu 2015.gadam:

495 864

402 013

93 851

0

0

0

0

0

0

 

Kopā IeVP plānā NFI attiecināmās izmaksas, kas sedzamas no 80.00.00 programmas, bet kas vēl nav pieprasītas:

439 667

139 667

300 000

0

0

0

0

0

0

 

Kopā IeVP plānā NFI papildus pieprasītais finansējums 2015.gadā:

7 232 016

5 952 397

1 279 619

0

0

0

0

0

0

 

Kopā VPD plānā NFI saskaņā ar budžetu 2015.gadam:

220 689

168 101

52 588

0

0

0

0

0

0

 

Kopā IeVP un VPD plānā NFI:

9 124 864

6 662 178

2 462 686

0

0

0

0

0

0

 

Kopā plānā VB (esošā budžeta ietvaros):

175 708

18 089

22 517

22 517

22 517

22 517

22 517

22 517

22 517

 

Kopā VPD plānā VB (papildus):

257 460

0

0

42 910

42 910

42 910

42 910

42 910

42 910

 

Kopā IeVP plānā VB (papildus):

12 095 518

0

0

2 152 536

2 108 092

2 008 092

1 943 286

1 943 286

1 940 226

 

Kopā VPD un IeVP plānā VB (papildus):

12 352 978

0

0

2 195 446

2 151 002

2 051 002

1 986 196

1 986 196

1 983 136

 

Tieslietu ministrs Dzintars Rasnačs

 

2. pielikums
Ieslodzīto resocializācijas pamatnostādņu 2015.-2020. gadam īstenošanas plānam

Plānā noteikto rezultatīvo rādītāju sasaiste ar Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" (turpmāk - Darbības programma) definētajiem rādītājiem

Nr.
p.k.
Plāna pasākums

Plāna darbības rezultāts

Plāna rezultatīvais rādītājs

Rezultatīvā rādītāja sasaiste ar Darbības programmas definēto rādītāju

1. Rīcības virziens Samazināt notiesātā antisociālas personības iezīmes un kriminālās attieksmes
1.1. Esošo RVN instrumentu novērtējums un resocializācijas programmu validitātes izpēte un pilnveidošana, jaunu RVN instrumentu un resocializācijas programmu iegūšana
1. Pētījumi par IeVP un VPD esošo RVN instrumentu validitāti un RVN instrumentu attiecīga pilnveidošana

Notiesāto noziedzīgās uzvedības riski un resocializācijas vajadzības tiek izvērtētas ar atbilstoši aktualizētiem RVN instrumentiem

Pamatojoties uz validitātes izpētes rezultātiem pilnveidoti 3 RVN instrumenti

(SAM 9.1.3.) rādītājs - pilnveidotie riska un vajadzību novērtēšanas (RVN) instrumenti, kuri ir ieviesti praksē - 6.

2. Trūkstošo RVN instrumentu adaptācija un ieviešana IeVP un VPD

Nodrošināti tādi trūkstošie RVN instrumenti IeVP un VPD, ar kuriem var noteikt galvenos noziedzīgās uzvedības riskus un atbilstošās resocializācijas vajadzības

3 jaunu specializētu riska un vajadzību novērtēšanas instrumentu piesaistīšana

(SAM 9.1.3.) rādītājs - pilnveidotie riska un vajadzību novērtēšanas (RVN) instrumenti, kuri ir ieviesti praksē - 6.

Apmācīti 900 darbinieki IeVP un VPD

(SAM 9.1.3.) rādītājs - profesionālo kompetenci paaugstinājušo ieslodzījuma vietu un probācijas speciālistu skaits, kas strādā ar ieslodzītajiem un bijušajiem ieslodzītajiem - 1650.

3. Resocializācijas programmu standarta un akreditācijas sistēmas izstrāde un ieviešana

Resocializācijas programmas tiek izstrādātas, balstoties uz vienādiem principiem, tās atbilst noteiktām kvalitātes prasībām;

izstrādāts un ieviests resocializācijas programmu standarts un akreditācijas sistēma

Izstrādāts resocializācijas programmu standarts, t.sk. rokasgrāmata

-

4. Esošo resocializācijas programmu validitātes izpēte un pilnveidošana

Aktualizētas un pilnveidotas resocializācijas programmas; precīzāk iedarbojas uz noziedzīgās uzvedības risku novēršanu

Veikti 11 (9 IeVP un 2 VPD) pētījumi par esošo resocializācijas programmu efektivitāti VPD un IeVP

-

19 esošu resocializācijas programmu kvalitātes pārbaude (t.sk. atkārtota programmu izvērtēšana un pilnveidošana)

5. Trūkstošo resocializācijas programmu iegūšana vai izstrāde

Trūkstošo resocializācijas programmu ieviešana IeVP un VPD ļauj precīzāk iedarboties uz noziedzīgās uzvedības riskiem, t.sk. notiesātā sociāli pozitīvas brīvā laika pavadīšanas iemaņas samazinās noteiktu noziedzīgās uzvedības risku

Veikti 2 pētījumi par papildus nepieciešamajām resocializācijas programmām IeVP un VPD

-

Ieviestas 5 jaunas resocializācijas programmas IeVP un VPD

Pasākumu skaits (t.sk. darba prasmju veicināšanas un brīvā laika pasākumu skaits gada laikā ieslodzījuma vietās

(SAM 9.1.2.) rādītājs - bijušie ieslodzītie, kas pēc atbrīvošanās no ieslodzījuma un atbalsta saņemšanas sākuši darba meklējumus - 3500.

1.2. IeVP un VPD personāla pietiekama skaita nodrošināšana, atlases, apmācību sistēmas pilnveidošana, profesijas standartu izstrāde, darbinieku profesionālās noturības stiprināšana
1. IeVP un VPD darbinieku apmācību sistēmas pilnveidošana

Pilnveidotā IeVP un VPD apmācību sistēma nodrošina kvalitatīvu darbinieku sagatavošanu

 

Veikts pētījums par IeVP un VPD mācību programmu vajadzībām

-

Izstrādātas 3 jaunas mācību programmas IeVP darbiniekiem:

1) ieslodzījuma vietu vadības līmenim;

2) resocializācijas darbiniekiem;

3) drošības daļu darbiniekiem.

Aktualizētas 2 VPD un IeVP iepriekš projektos izstrādātās mācību programmas

2. Jaunā Liepājas cietuma darbinieku specifiskā apmācība

Darbu jaunajā Liepājas cietuma uzsāk kvalificēti darbinieki

Apmācīti 100 darbinieki

-

3. Darbinieku ikgadējā apmācība IeVP un VPD

Ieslodzījuma vietās un VPD strādā atbilstoši kvalificēti darbinieki

Ikgadējo apmācību laikā apmācīti 130 VPD un IeVP darbinieki

Tikai attiecībā uz ieslodzījuma vietu sistēmas visu līmeņu vadītāju izglītības pasākumiem - (SAM 9.1.3.) rādītājs - profesionālo kompetenci paaugstinājušo ieslodzījuma vietu un probācijas speciālistu skaits, kas strādā ar ieslodzītajiem un bijušajiem ieslodzītajiem - 1650.

4. IeVP un VPD darbinieku jaunu testēšanas metožu (psihometrijas testi) ieviešana

Darbam IeVP un VPD tiek atlasīti psiholoģiski piemēroti darbinieki

Testēto darbinieku īpatsvars 2022. gadā sasniedz 100%

-

5. Darbā ar ieslodzītajiem un bijušajiem ieslodzītajiem iesaistītā personāla apmācība, t.sk. darbinieku apmācība darbam ar jaunajām vai pilnveidotajām resocializācijas programmām/ apmācība notiesāto un bijušo ieslodzīto atlases nodrošināšanai programmu īstenošanai

Darbu ar notiesātajiem un bijušajiem ieslodzītajiem nodrošina atbilstoši sagatavoti darbinieki

2150 darbinieki IeVP un VPD ir apmācīti jauno vai pilnveidoto resocializācijas programmu īstenošanai/ notiesāto un bijušo ieslodzīto atlasei

(SAM 9.1.3.) rādītājs - profesionālo kompetenci paaugstinājušo ieslodzījuma vietu un probācijas speciālistu skaits, kas strādā ar ieslodzītajiem un bijušajiem ieslodzītajiem - 16501.

6. Ievadapmācība NVA pārstāvjiem un skolu pedagogiem, kas strādā ieslodzījuma vietās

Darbu ar notiesātajiem un bijušajiem ieslodzītajiem nodrošina atbilstoši sagatavoti darbinieki

15 NVA darbinieki un skolu pedagogi tiek apmācīti gada laikā

-

7. Apmācības IeVP un VPD darbiniekiem bērnu tiesību aizsardzības jomā (BTAL 51.pants)

Darbu ar nepilngadīgajiem soda izpildē nodrošina atbilstoši apmācīti darbinieki

587 VPD un IeVP darbinieki ir apmācīti bērnu tiesību aizsardzības jautājumos

-

8. Kopīgu apmācību organizēšana IeVP un VPD darbiniekiem
(Darbības programmas SAM 9.1.3. atbalstāmā darbība - kopīgu apmācību organizēšana ieslodzījuma vietu un probācijas darbiniekiem).

Ir izveidota vienota izpratne par soda izpildes pamatjautājumiem un darba metodēm abu iestāžu darbiniekiem tajās jomās, kurās nepieciešama vienota izpratne

160 VPD un IeVP darbinieki ir apmācīti starpdisciplinārajos jautājumos gada laikā

(SAM 9.1.3.) rādītājs - profesionālo kompetenci paaugstinājušo ieslodzījuma vietu un probācijas speciālistu skaits, kas strādā ar ieslodzītajiem un bijušajiem ieslodzītajiem - 16502.

Izveidotas un ieviestas e-mācību sistēmas abās iestādēs

-

Izstrādāta rokasgrāmata jaunajiem ieslodzījuma vietu darbiniekiem

9. IeVP Mācību centra kapacitātes stiprināšana

Mācību centrs spēj nodrošināt pietiekamu un kvalitatīvu apmācību IeVP darbiniekiem

6 papildus algoti pasniedzēji, t.sk. no ārvalstīm

-

Izvērtēta iespēja pārcelt centru uz jaunām un piemērotām telpām

-

10. IeVP darbinieku profesijas standartu izstrāde

Nodrošināts skaidrs līdz šim neregulēto profesiju saturs (piemēram, resocializācijas darbinieki)

Izstrādāti un ieviesti trūkstošie IeVP darbinieku profesijas standarti

-

Papildināts profesiju klasifikators

-

11. Personāla atlases sistēmas pilnveide, t.sk. - darbinieku testēšanas metožu ieviešana

Pilnveidotā personāla atlases sistēma IeVP un VPD ļauj atlasīt kvalitatīvus pretendentus

Veikts IeVP un VPD nodarbināto profesionālo kompetenču pētījums

-

Izstrādāti grozījumi normatīvajos aktos

-

12. IeVP un VPD darbinieku profesionālās noturības stiprināšana

Nodrošināta darbinieku profesionālā noturība un darba vides stresa faktoru samazināšana vai novēršana

Psihologa/psihoterapeita konsultācijas gada laikā apmeklē 60 VPD un IeVP darbinieki, t.sk. pēc krīzes situācijām

-

Grupu supevīzijās gada laikā piedalās 200 VPD un IeVP darbinieki

Individuālajās supervīzijās gada laikā piedalās 490 VPD un IeVP darbinieki

Izstrādāti grozījumi normatīvajos aktos, nostiprinot supervīzijas kā obligātu prasību IeVP un VPD darbiniekiem

-

13. Pietiekama personāla skaita nodrošināšana kvalitatīvai ieslodzīto resocializācijai

Pilnveidotā resocializācijas personāla skaita attiecība pret ieslodzīto skaitu ļauj nodrošināt kvalitatīvu ieslodzīto resocializāciju

Tiek nodrošināta Pamatnostādnēs noteiktā resocializācijas personāla un ieslodzīto skaita attiecība

-

1.3. Brīvprātīgo darba kā soda izpildes procesa sastāvdaļas ieviešana - nevalstisko organizāciju piesaiste, t.sk. brīvprātīgo darbs
1. Līdzgaitniecības modeļa ieviešana

Nodrošināts sabiedrības pārstāvju atbalsts notiesātajam no soda izpildes sākuma brīža

Vismaz 20 apmācītu brīvprātīgo ik gadu.

(SAM 9.1.3.) rādītājs - profesionālo kompetenci paaugstinājušo ieslodzījuma vietu un probācijas speciālistu skaits, kas strādā ar ieslodzītajiem un bijušajiem ieslodzītajiem - 1650.

Vismaz 10 apmācītu koordinatoru IeVP

2. Apmācības IeVP un VPD brīvprātīgajiem bērnu tiesību aizsardzības jomā

Darbu ar nepilngadīgajiem nodrošina atbilstoši apmācīti brīvprātīgie

Vismaz 40 brīvprātīgie ir apmācīti bērnu tiesību aizsardzības jautājumos

-

3. Brīvprātīgo atlases un iesaistes modeļa ieviešana

Brīvprātīgo darbs ir soda izpildes procesa sastāvdaļa

Izstrādāti grozījumi normatīvajos aktos

-

4. Nevalstisko organizāciju piesaiste, t.sk. brīvprātīgo darba nodrošināšana VPD un IeVP

Nevalstiskās organizācijas un brīvprātīgie sniedz nozīmīgu ieguldījumu brīvības atņemšanas soda izpildē

Vismaz 20 brīvprātīgie, kas piedalās resocializācijas programmu īstenošanā VPD un IeVP

-

Izstrādāti grozījumi normatīvajos aktos brīvprātīgā darba nostiprināšanai

2. RĪCĪBAS VIRZIENS Novērst resocializācijas īstenošanas šķēršļus, kas saistās ar notiesātā veselības stāvokli, t.sk. atkarībām
Nr.p.k. Pasākums

Darbības rezultāts

Rezultatīvais rādītājs

Rezultatīvā rādītāja sasaiste ar Darbības programmas definēto rādītāju

2.1. Atkarību novēršanai nepieciešamās infrastruktūras izveide Olaines cietumā un resocializācijas programmu izstrāde un īstenošana
1. Atkarīgo centra darbībai nepieciešamās ēkas uzbūvēšana

Izveidota droša un atkarību novēršanai piemērota ieslodzījuma vietas infrastruktūra

Atkarīgo centrs Olaines cietumā (200 notiesāto izvietošanai) uzsāk darbu 2016.gada aprīlī

-

2. Nokomplektēta un nodrošināta Atkarīgo centra darbinieku apmācība pirms darba uzsākšanas

Atkarīgo centra darbu nodrošina atbilstoši apmācīti darbinieki

Pieņemti darbā 70 Atkarīgo centra darbinieki

-

100% Atkarīgo centra darbinieku ir pabeiguši apmācības pirms darba uzsākšanas

-

3. Īpašu resocializācijas programmu īstenošana Atkarīgo centrā (līdz 12 mēnešiem)

Nodrošināti specifiski resocializācijas līdzekļi atkarīgajiem Atkarīgo centrā

Atkarīgo centrā tiek īstenotas 2 īpašas resocializācijas programmas, kas vērstas uz atturēšanos atkarību izraisošu vielu lietošanas

-

4. Atkarīgo centra klientu atlasei nepieciešamo citu cietumu darbinieku apmācības

Atkarīgo centra klientus atlasa atbilstoši apmācīti darbinieki

10 darbinieki citos cietumos ir apmācīti atlasīt klientus Atkarīgo centram

-

2.2. Atkarības vielu nelietošanai piemērotas infrastruktūras (drug-free nodaļu) izveide 2 ieslodzījuma vietās
1. Nepieciešamies infrastruktūras uzlabojumi ieslodzījuma vietās

Nodrošināta piemērota un droša vide (nodaļa), kur notiesātajam atgriezties pēc Atkarīgo centra programmu pabeigšanas, ja viņš netiek atbrīvots

Ieslodzījuma vietās izveidotas 2 drug-free nodaļas - jaunajā Liepājas cietumā un Iļģuciema cietumā

-

2. Personāla apmācība ieslodzījuma vietās

Darbu ar notiesātajiem drug-free nodaļās nodrošina atbilstoši apmācīti darbinieki

Apmācīti 10 darbinieki ieslodzījuma vietās

-

2.3. Atkarīgo centra un drug - free nodaļu darbības regulējums normatīvajos aktos
1. Grozījumu normatīvajos aktos izstrāde, lai nodrošinātu tiesisku apiešanos ar notiesātajiem Atkarīgo centrā un drug-free nodaļās

Darbs ar notiesātajiem Atkarīgo centrā un drug-free nodaļās tiek veikts atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajam

Izstrādāti grozījumi normatīvajos aktos

-

2.4. LCS un ieslodzījuma vietu medicīnas daļu darbības pilnveidošana
1. LCS iekšējā restrukturizācija un paplašināšana, t.sk. pietiekama personāla skaita nodrošināšana kvalitatīvai ieslodzīto veselības aprūpei

LCS sniedz veselības aprūpi ieslodzītajiem, kuru ir racionāli sniegt ieslodzījuma vietu sistēmā

Izdevumi ieslodzīto konvojēšanai uz ārstniecības iestādēm ārpus ieslodzījuma vietām saglabājas stabilā apjomā

-

Noteiktā ārstniecības personu skaita attiecība pret ieslodzīto skaitu atkarībā no ārstniecības personāla specialitātes ļauj nodrošināt kvalitatīvu ieslodzīto veselības aprūpi drošos apstākļos

Tiek nodrošināta Pamatnostādnēs noteiktā personāla un ieslodzīto skaita attiecība

-

2. Ieslodzījuma vietu ārstniecības personu apmācības

Apmācītas ieslodzījuma vietu ārstniecības personas izprot darba ieslodzījumā specifiku un pārzina jaunākās metodes darbam ar ieslodzīto

Katru gadu tiek apmācītas 25 ārstniecības personas ieslodzījuma vietās

-

3. RĪCĪBAS VIRZIENS Nodrošināt izglītības vai profesijas apguvi brīvības atņemšanas soda izciešanas laikā, kā rezultātā bijušais notiesātais pēc atbrīvošanas no brīvības atņemšanas iestādes sāk darba meklējumus
Nr.p.k. Pasākums

Darbības rezultāts

Rezultatīvais rādītājs

Rezultatīvā rādītāja sasaiste ar Darbības programmas definēto rādītāju

3.1. Profesionālās izglītības un profesionālās pilnveides pasākumi ieslodzītajiem
1. Profesionālās piemērotības noteikšanas un prasmju pilnveidošanas pasākumu ieviešana notiesātajiem jau ieslodzījumā

Ieslodzītajiem, kas apguvuši valsts valodu, ir plašākas iespējas atrast darbu pēc atbrīvošanas

96 notiesātie gadā, kas vecāki par 29 gadiem, ir apguvuši latviešu valodu

(SAM 9.1.2.) rādītājs - bijušie ieslodzītie, kas pēc atbrīvošanās no ieslodzījuma un atbalsta saņemšanas sākuši darba meklējumus - 3500.

Ieslodzītie tiek iesaistīti profesionālās tālākizglītības un neformālās izglītības programmās, paplašinot iespējas atrast darbu pēc atbrīvošanas

Profesionālās tālākizglītības un neformālās izglītības programmas īstenotas 250 personām ieslodzījuma vietās

(SAM 9.1.2.) rādītājs - bijušie ieslodzītie, kas pēc atbrīvošanās no ieslodzījuma un atbalsta saņemšanas sākuši darba meklējumus - 3500.

2. Pasākumu ieviešana ieslodzīto un bijušo ieslodzīto karjeras plānošanai

Karjeras konsultācijas saņēmušiem notiesātajiem ir iespējams piemeklēt atbilstošākus profesionālās izglītības pasākumus

Ieslodzījuma vietās un pēc ieslodzījuma karjeras konsultanti konsultējuši 450 personas, kas vecākas par 29 gadiem

(SAM 9.1.2.) rādītājs - bijušie ieslodzītie, kas pēc atbrīvošanās no ieslodzījuma un atbalsta saņemšanas sākuši darba meklējumus - 3500.

250 ieslodzītie iesaistīti profesionālās izglītības programmu praksē ieslodzījuma vietā

(SAM 9.1.2.) rādītājs - bijušie ieslodzītie, kas pēc atbrīvošanās no ieslodzījuma un atbalsta saņemšanas sākuši darba meklējumus - 3500.

3.2. Profesionālās izglītības un profesionālās pilnveides pasākumi ieslodzījumā esošajiem jauniešiem "Jauniešu garantijas" ietvaros
1. Jauniešu garantijas ietvaros (jauniešiem no 15-29 gadus vecas personas) nodrošināta pamatprasmju un kompetenču (profesionālās tālākizglītības un profesionālās pilnveides izglītības programmu) apguves pasākumu īstenošana jauniešiem ieslodzījuma vietās, kā arī karjeras atbalsta pasākumu īstenošana ieslodzījuma vietās

Ieslodzītajiem jauniešiem, kas tiek iesaistīti pamatprasmju apguvē, palielinās iespējas iesaistīties darba tirgū pēc ieslodzījuma

Pamatprasmju apguve nodrošināta 10 jauniešiem ieslodzījuma vietās

Ietekmē SAM 7.2.1. rezultatīvo rādītāju sasniegšanu, bet attiecībā uz ieslodzītajiem Darbības programmā nav definēts atsevišķs rādītājs

Ieslodzītajiem jauniešiem, kas tiek iesaistīti profesionālās tālākizglītības programmu apguvē, palielinās iespējas iesaistīties darba tirgū pēc ieslodzījuma

Profesionālās tālākizglītības programmas īstenotas 40 jauniešiem ieslodzījuma vietās gadā

Ieslodzītajiem jauniešiem, kas tiek iesaistīti profesionālās pilnveides programmu apguvē, palielinās iespējas iesaistīties darba tirgū pēc ieslodzījuma

Profesionālās pilnveides programmas īstenotas 450 jauniešiem ieslodzījuma vietās

Ieslodzītajiem jauniešiem, kas saņem karjeras konsultācijas ieslodzījuma vietās, iespējams piemeklēt atbilstošākas profesionālās izglītības programmas

Karjeras atbalsta pasākumi nodrošināti 1500 jauniešiem ieslodzījumu vietās

3.3. Specifisku atbalsta pasākumu ieviešana bijušo notiesāto nodarbinātībai
1. Psihologa konsultācijas VPD klientiem, lai novērstu problēmas, kuras traucē klienta nodarbinātībai

VPD klienti saņem psihologa konsultācijas, tādējādi novēršot šķēršļus nodarbinātībai

300 VPD klienti saņēmuši psihologa konsultācijas

(SAM 9.1.2.) rādītājs - bijušie ieslodzītie, kas pēc atbrīvošanās no ieslodzījuma un atbalsta saņemšanas sākuši darba meklējumus - 3500.

2. Atkarību novēršanas iespēju nodrošināšana VPD klientiem

VPD klienti saņem atkarību novēršanas pakalpojumus, ja viņiem konstatēta šāda resocializācijas vajadzība

Katru gadu 20 VPD klienti tiek iesaistīti Minesotas programmā

(SAM 9.1.2.) rādītājs - bijušie ieslodzītie, kas pēc atbrīvošanās no ieslodzījuma un atbalsta saņemšanas sākuši darba meklējumus - 3500.

4. RĪCĪBAS VIRZIENS Uzlabot notiesātā sociāli pozitīvās attiecības ar ģimeni un sabiedrību, veicinot atgriešanos tajā
Nr.p.k. Pasākums

Darbības rezultāts

Rezultatīvais rādītājs

Rezultatīvā rādītāja sasaiste ar Darbības programmas definēto rādītāju

4.1. Moderno saziņas tehnoloģiju ieviešana saziņas ar tuviniekiem iespēju paplašināšanai atsevišķām notiesāto grupām
1. Atsevišķām notiesāto grupām paplašināta saziņas iespēja ar tuviniekiem, izmantojot jaunas saziņas tehnoloģijas

Paplašinātas notiesāto saziņas iespējas ar tuviniekiem pozitīvu sociālo saišu saglabāšanai

45% uz mūžu notiesāto un 20% no Latvijas cietuma slimnīcā esošajiem notiesātajiem izmanto videozvana iespējas saziņai ar tuviniekiem

-

2. Likvidēti telefona sarunu skaita ierobežojumi daļēji slēgtajos cietumos

Paplašinātas saziņas iespējas ar tuviniekiem pa telefonu

100% notiesāto, kas sodu izcieš daļēji slēgtajā cietumā, sazinās ar tuviniekiem pa telefonu bez ierobežojumiem

-

4.2. Atbalsta pasākumi notiesāto ģimenēm
1. Psihoterapeita konsultāciju nodrošināšana notiesāto ģimenēm, lai veicinātu bijušā ieslodzītā atgriešanos ģimenē

Notiesāto ģimenes locekļiem ir iespēja saņemt psihoterapeita konsultācijas, it īpaši, ja viņi paši ir cietuši no notiesātā

Notiesāto ģimenes locekļu skaits, kas ir saņēmuši psihoterapeita konsultācijas, pieaug

-

2. Vardarbīgo un dzimumnoziedznieku ģimenes locekļiem domāto programmu pārņemšana un īstenošana

Vardarbīgo un dzimumnoziedznieku ģimenes locekļi ir sagatavoti tam, ka bijušais ieslodzītais atgriezīsies ģimenē

Pārņemta un tiek īstenota 1 programma

-

3. Jauniešu likumpārkāpēju vecākiem domātu programmu pārņemšana un īstenošana

Jauniešu likumpārkāpēju vecāki ir sagatavoti tam, ka jaunietis pēc ieslodzījuma atgriezīsies ģimenē

Pārņemta un tiek īstenota 1 programma

-

4.3. Pasākumi ieslodzīto un viņu tuvinieku saišu uzturēšanai  
1. Ģimenes dienu ieviešana brīvības atņemšanas iestādēs

Palielinās ģimenes iesaiste soda izpildes procesā

Slēgtajos un daļēji slēgtajos cietumos gadā vismaz vienu reizi notiek ģimenes dienas noteiktām notiesāto grupām

-

2. Dažādu citu notiesāto tuviniekiem domātu pasākumu organizēšana (Ziemassvētku, Mātes dienas koncerti u.tml.)

Palielinās ģimenes iesaiste soda izpildes procesā

Katrā ieslodzījuma vietā tiek organizēti vismaz 2 pasākumi gadā

-

4.4. Informatīvie pasākumi un labās prakses popularizēšana sabiedrības stereotipu maiņai

Pasākuma izpilde nodrošinās atbilstību ar Eiropas Savienības fondu darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.1.2. SAM noteiktajām atbalstāmajām darbībām: informatīvi un labās prakses popularizēšanas pasākumi stereotipu mainīšanai par bijušajiem ieslodzītajiem

1. Ikgadēji informatīvie pasākumi

Samazinās sabiedrības stereotipi, kas traucē bijušo notiesāto integrācijai sabiedrībā

Katru gadu tiek organizēti pasākumi (ikgadēja konference, ieslodzīto darbu izstādes)

-

5. RĪCĪBAS VIRZIENS Samazināt iespēju notiesātajam atgriezties kriminālā vidē
Nr.p.k. Pasākums

Darbības rezultāts

Rezultatīvais rādītājs

Rezultatīvā rādītāja sasaiste ar Darbības programmas definēto rādītāju

5.1. Atbalsta programmu un jaunu atbalsta metožu sabiedrībā ieviešana bijušajiem ieslodzītajiem  
1. Atbalsta programmu bijušajiem ieslodzītajiem sertificēšanas sistēmas izveide un īstenošana

Bijušajam ieslodzītajam pēc soda izpildes tiek nodrošināta speciāla atbalsta programma noziedzīgās uzvedības risku mazināšanai

Veikts pētījums par sertificēšanas kritērijiem un metodiku

-

Sertificētās atbalsta programmās iesaistīti 100 bijušie ieslodzītie gadā (70 ieslodzītie pirmajā gadā)

(SAM 9.1.2.) rādītājs - bijušie ieslodzītie, kas pēc atbrīvošanās no ieslodzījuma un atbalsta saņemšanas sākuši darba meklējumus - 3500.

Izstrādāti grozījumi normatīvajos aktos atbalsta sistēmas ieviešanai, t.sk. nosakot sertificēšanas kritērijus

-

2. Jaunu atbalsta metožu īstenošana bijušajiem ieslodzītajiem

Jaunu atbalsta metožu īstenošana ļauj apvienot dažādu institūciju un sabiedrības rīcībā esošos resursus, lai samazinātu noziedzīgas uzvedības riskus

Nodrošināti 5 starpinstitucionālās sadarbības grupas (MAPPA) koordinatoru darbība VPD

-

Starpinstitucionālās sadarbības grupā (MAPPA) risināti līdz 10 bijušo ieslodzīto gadījumi gadā

(SAM 9.1.2.) rādītājs - bijušie ieslodzītie, kas pēc atbrīvošanās no ieslodzījuma un atbalsta saņemšanas sākuši darba meklējumus - 3500.

Izstrādāti grozījumi normatīvajos aktos, lai nostiprinātu starpinstitucionālās sadarbības grupas (MAPPA) metodi

-

3. Atbalsta/kontroles pasākumu sabiedrībā bijušajiem ieslodzītajiem, kuri tiesāti par noziegumiem pret tikumību un dzimumneaizskaramību ("Apļu projekta" turpinājums), izstrādāšana un īstenošana

Bijušajiem ieslodzītajiem tiek nodrošināts nepieciešamais atbalsts un kontrole, kas ļauj samazināt specifiskās noziedzīgās uzvedības riskus

"Apļu projekta" turpinājuma aktivitātēs iesaistīti 5 bijušie notiesātie gadā

(SAM 9.1.2.) rādītājs - bijušie ieslodzītie, kas pēc atbrīvošanās no ieslodzījuma un atbalsta saņemšanas sākuši darba meklējumus - 3500.

Izstrādāti grozījumi normatīvajos aktos, lai nostiprinātu metodi

-

5.2. Bīstamo noziedznieku uzraudzības modeļa ieviešana notiesātajiem ar augstu vardarbīga vai dzimumnozieguma risku pēc atbrīvošanas no brīvības atņemšanas iestādes vai VPD uzraudzības
1. Preventīvās uzraudzības īstenošana notiesātajiem, kas atbrīvošanas brīdī vai brīdī, kad beidzas VPD uzraudzība, saglabā augstu vardarbīga vai dzimumnozieguma risku

Augsta vardarbīga un dzimumnozieguma riska personām tiek īstenota uzraudzība, kas nepieciešama, lai novērstu jauna sevišķi smaga noziedzīga nodarījuma risku

Pētījums par preventīvās uzraudzības īstenošanu citās valstīs

-

Izstrādāti grozījumi normatīvajos aktos, lai ieviestu preventīvo uzraudzību

-

Preventīvā uzraudzība tiek īstenota 100% visiem, kam noteikts attiecīgais risks

-

6. RĪCĪBAS VIRZIENS Nodrošināt resocializācijas īstenošanas vajadzībām piemērotu ieslodzījuma vietu infrastruktūru
Nr.p.k. Pasākums

Darbības rezultāts

Rezultatīvais rādītājs

Rezultatīvā rādītāja sasaiste ar Darbības programmas definēto rādītāju

6.3. Resocializācijas vajadzībām atbilstošas ieslodzījuma vietu infrastruktūras nodrošināšana  
1. Jaunās cietumu infrastruktūras būvniecība

Nodrošināta starptautiskajiem un nacionālajiem standartiem atbilstoša un droša infrastruktūra efektīvai notiesāto resocializācijai

Liepājas (Kurzemes) cietuma darbības uzsākšana 2018.gadā

-

Latgales cietuma darbības uzsākšana 2022.gadā

-

Pierīgas cietuma darbības uzsākšana 2025.gadā

-

Vidzemes cietuma darbības uzsākšana 2028.gadā

-

Olaines cietuma paplašināšana 2030.gadā

-


1 Plāna rezultatīvā rādītāja vērtība atšķiras no Darbības programmas SAM rezultatīvā rādītāja - profesionālo kompetenci paaugstinājušo ieslodzījuma vietu un probācijas speciālistu skaits, kas strādā ar ieslodzītajiem un bijušajiem ieslodzītajiem - vērtības, jo netiks Plānā uzskaitīti unikālo darbinieku apmācību skaits, bet apmācībās iesaistīto personu kopskaits.

2 Skat. iepriekšējo atsauci.

Tieslietu ministrs Dzintars Rasnačs

 

3. pielikums
Ieslodzīto resocializācijas pamatnostādņu 2015.-2020. gadam īstenošanas plānam

Detalizēts aprēķins 2.rīcības virziena "Novērst resocializācijas īstenošanas šķēršļus, kas saistās ar notiesātā veselības stāvokli, t.sk., atkarībām" 2.uzdevuma "Atkarību novēršanai nepieciešamās infrastruktūras izveide Olaines cietumā un resocializācijas programmu izstrāde un īstenošana" 3.pasākumam Īpašu resocializācijas programmu īstenošana Atkarīgo centrā 200 notiesātajiem (līdz 12 mēnešiem) nepieciešamajam papildus finansējumam no valsts budžeta

 Lai nodrošinātu ieslodzīto resocializācijas programmu īstenošanu Ieslodzījuma vietu pārvaldes Olaines cietuma Atkarīgo centrā un to uzturēšanu 2017.gadā 1 719 909 euro, 2018.-2021.gadā (ik gadu) 1 681 869 euro, 2022.gadā un turpmāk ik gadu 1 678 809 euro.

I Vienreizējie izdevumi 2017.gadā 51 090 euro, t.sk. preču un pakalpojumu izdevumi (EKK 2000) 31 890 euro un izdevumi pamatkapitāla veidošanai (EKK 5000) 19 200 euro.

1. Vienreizējie izdevumi formas tērpu iegādei amatpersonām ar speciālajām dienesta pakāpēm (EKK 2000 "Preces un pakalpojumi"):

87 x 350 = 30 450 euro, kur

87 personas - amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm skaits,

350 euro - vidējie viena formas tērpu komplekta izdevumi.

2. Olaines cietuma virtuves pielāgošana Atkarīgo centra personu (papildus 200 cilvēki) ēdināšanai nodrošināšanai (EKK 2000 "Preces un pakalpojumi" 1 440 euro un EKK 5000 "Pamatkapitāla veidošana" 19 200 euro):

16 x 80 + 8 x 20 + 1 x 4 400 + 2 x 4 800 + 1 x 2 300 + 1 x 500 +2 400 = = 20 640 euro, kur

16 gab. - nepieciešamais 15 l termosu skaits,

80 euro - vidējie viena 15 l termosa iegādes izdevumi,

8 gab. - nepieciešamais 1 l termosu skaits,

20 euro - vidējie viena 1 l termosa iegādes izdevumi,

1 gab. - nepieciešamais 140 l elektrisko pannu ar vāku skaits,

4 400 euro - vidējie 140 l elektriskās pannas ar vāku iegādes izdevumi,

2 gab. - nepieciešamais 200 l elektrisko vārāmo katlu, ar iebūvēto mikseri skaits,

4 800 euro - vidējie 200 l elektriska vārāma katla, ar iebūvēto mikseri iegādes izdevumi,

1 gab. - nepieciešamais dārzeņu smalcinātāju skaits,

2 300 euro - vidējie dārzeņu smalcinātāja iegādes izdevumi,

1 gab. - nepieciešamais trauku mazgājamo mašīnu ar mazgāšanas un skalošanas programmām skaits,

500 euro - vidējie trauku mazgājamas mašīnas ar mazgāšanas un skalošanas programmām iegādes izdevumi,

2 400 euro - ventilācijas sistēmas pārbūves izdevumi.

II Uzturēšanas izdevumi 2017.gadā 1 668 819 euro, t.sk. atlīdzības izdevumi (EKK 1000) 1 570 045 euro un preču un pakalpojumu izdevumi (EKK 2000) 98 774 euro,

2018.-2021.gadā (ik gadu) 1 681 869 euro, t.sk. atlīdzības izdevumi (EKK 1000) 1 570 045 euro un preču un pakalpojumu izdevumi (EKK 2000) 111 824 euro,

2022.gadā un turpmāk ik gadu 1 678 809 euro, t.sk. atlīdzības izdevumi (EKK 1000) 1 570 045 euro un preču un pakalpojumu izdevumi (EKK 2000) 108 764 euro.

1. Atlīdzība (EKK 1000) 2017.gadā un turpmāk ik gadu 1 570 045 euro (t.sk. atalgojums EKK 1100 - 1 266 386 euro, darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, pabalsti un kompensācijas EKK 1200 - 303 659 euro).

Lai nodrošinātu Atkarīgo centra darbību, papildus nepieciešams 70 amata štatu vienības un Atkarīgo centra apsardzi - 32 amata štatu vienības, kopā 102 amata štatu vienības. Saskaņā ar Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumu, Ministru kabineta 2010.gada 21.jūnija noteikumiem Nr.568 "Noteikumi par Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm mēnešalgu un speciālajām piemaksām", 2013.gada 29.janvāra noteikumiem Nr.66 "Noteikumi par valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku darba samaksu un tās noteikšanas kārtību" un Ministru kabineta 2010.gada 29.jūnija noteikumiem Nr.601 "Noteikumi par Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm amatiem atbilstošajām augstākajām speciālajām dienesta pakāpēm" aprēķināta gada atlīdzība (sk. 1., 2. un 3.tabulā) atbilstoši Ministru kabineta 2009.gada 15.decembra instrukcijai Nr.19 "Tiesību akta projekta sākotnējās ietekmes izvērtēšanas kārtība".

Amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm, kas nodrošinās Atkarīgo centra apsardzi un uzraudzību, atlīdzība.

1.tabula

Amata nosaukums

Amata kategorija

Amatu skaits

Mēnešalga

Piemaksa par speciālo dienesta pakāpi

Piemaksa par dienesta (darba) pienākumu pildīšanu, kas saistīts ar īpašu risku

Piemaksa par nakts darbu

Sociālās garantijas (atvaļinājuma pabalsts 5%)

Atalgojums kopā

VSAOI (23,59%)

Atlīdzība

 

1

2

3

4

5

6

7

8=4x5%

9=((4+5+6+7)x12 mēn.+8)x3

10=9x23,59%

11=9+10

Inspektors

7A

1

780

49,80

180

-

39,00

12 157

2 868

15 025

Vecākais uzraugs

4A

4

643

15,65

180

103

32,15

45 328

10 693

56 021

Uzraugs

3A

9

626

11,38

180

100

31,30

99 359

23 439

122 798

Apsargs

3A

18

626

11,38

180

100

31,30

198 717

46 877

245 594

Kopā:

x

32

x

x

x

x

x

355 561

83 877

439 438

Atlīdzība 2017.gadā un turpmāk ik gadu 439 438 euro (t.sk. atalgojums EKK 1100 - 354 548 euro un darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, pabalsti un kompensācijas EKK 1200 - 84 890 euro).

Amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm, kas nodrošinās Atkarīgo centra darbību, atlīdzība.

2.tabula

Amata nosaukums

Amata kategorija

Amatu skaits

Mēnešalga

Piemaksa par speciālo dienesta pakāpi

Piemaksa par dienesta (darba) pienākumu pildīšanu, kas saistīts ar īpašu risku

Piemaksa par nakts darbu

Sociālās garantijas (atvaļinājuma pabalsts 5%)

Atalgojums kopā

VSAOI (23,59%)

Atlīdzība

 

1

2

3

4

5

6

7

8=4x5%

9=((4+5+6+7)x12 mēn.+8)x3

10=9x23,59%

11=9+10

Atkarīgo centra priekšnieks

10A

1

992

99,60

180

-

49,60

15 309

3 611

18 920

Atkarīgo centra priekšnieka vietnieks

10C

1

969

92,49

180

-

48,45

14 946

3 526

18 472

Galvenais inspektors

9C

8

935

92,49

180

-

46,75

116 293

27 434

143 727

Vecākais inspektors

8A

45

817

56,91

180

-

40,85

570 950

134 687

705 637

Kopā:

x

55

x

x

x

x

x

717 498

169 258

886 756

Atlīdzība 2017.gadā un turpmāk ik gadu 886 756 euro (t.sk. atalgojums EKK 1100 - 715 188 euro un darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, pabalsti un kompensācijas EKK 1200 - 171 568 euro).

Darbinieku, kas nodrošinās Atkarīgo centra darbību, atlīdzība.

3.tabula

Amata nosaukums

Līmenis

Saime

Mēnešalgu grupa

Amatu skaits

Mēnešalga

Piemaksa par dienesta (darba) pienākumu pildīšanu, kas saistīts ar īpašu risku

Sociālās garantijas (atvaļinājuma pabalsts 5%)

Atalgojums kopā

VSAOI (23.59%)

Atlīdzība

 

1

2

3

4

5

6

7=6x25%

8=6x5%

9=((6+7)x12 mēn.+8)x5

10=9x23,59%

11=9+10

Psihologs

IIIA

39

8

10

874

218,50

43,70

131 537

31 030

162 567

Klīniskais psihologs

IIIA

39

8

3

874

218,50

43,70

39 461

9 309

48 770

Kapelāns

IIIA

39

8

1

874

218,50

43,70

13 154

3 103

16 257

Sociālais darbinieks

IIIA

39

8

1

874

218,50

43,70

13 154

3 103

16 257

Kopā:

x

x

x

15

x

x

x

197 306

46 545

243 851

Atlīdzība 2017.gadā un turpmāk ikgadu 243 851 euro (t.sk. atalgojums EKK 1100 - 196 650 euro un darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, pabalsti un kompensācijas EKK 1200 - 47 201 euro).

2. Atkarīgo centra ar kopējo platību 5 381,65 m2 un darbinieku uzturēšanas izdevumi (EKK 2000 "Preces un pakalpojumi") 2017.gadā 92 546 euro 2018.gadā un turpmāk ik gadu 105 596 euro.

2.1. Darbinieku uzturēšanas izdevumi:

(30 + 45 + 24) x 102 = 10 098 euro, kur

30 euro - vidējie sakaru pakalpojumu izdevumi vienai personai gadā, atbilstoši 2014.gada datiem,

45 euro - vidējie ūdens un kanalizācijas izdevumi vienai personai gadā, atbilstoši 2014.gada datiem,

24 euro - vidējie biroja un kancelejas preču izdevumi vienai personai gadā, atbilstoši 2014.gada datiem,

102 personas - Atkarīgo centra amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm un darbinieku skaits,

2.2. Izdevumi par kurināmo:

180 x 95,23 = 17 141 euro, kur

180 t - plānotais ogļu daudzums,

95,23 euro - izdevumi par ogļu 1 tonnu, saskaņā ar noslēgto līgumu.

2.3. Izdevumi par elektrību:

400 000 x 0,125 = 50 000 euro, kur

400 000 kWh - plānotais elektroenerģijas patēriņš gadā,

0,125 euro - vidējie elektroenerģijas izdevumi par 1 kWh.

2.4. Izdevumi par atkritumu izvešanu:

120 x 8,26 = 991 euro, kur

120 m3 - plānotājs atkritumu apjoms gadā,

8,26 euro - izdevumi par 1 m3 atkritumu izvešanu, saskaņā ar noslēgto līgumu.

2.5. Kārtēja remonta un iestāžu uzturēšanas materiāli:

5 381,65 x 1,50 = 8 072 euro, kur

5 381,65 m2 - Atkarīgo centra kopēja platība,

1,50 euro - vidējie izdevumi gadā uz 1 m2.

2.6. Ventilācijas sistēmu uzturēšanas izdevumi:

751 x 4 = 3 004 euro, kur

751 euro - tehniskās apkopes un profilakses remontu darbu izmaksas ceturksnī,

4 ceturksni - ceturkšņu skaits.

2.7. Tehnisko apsardzes līdzekļu uzturēšanas izdevumi:

270 x 12 = 3 240 euro, kur

270 euro - tehniskas apkopes izmaksas mēnesī,

12 mēnesi - mēnešu skaits.

2.8.Izdevumi formas tērpu atjaunošanai (no 2018.gada):

150 x 87 = 13 050 euro, kur

150 euro - vidējie izdevumi formas tērpu atjaunošanai vienai amatpersonai gadā,

87 personas - amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm skaits.

3. Ēkas un aprīkojumu apdrošināšanas izdevumi 2017.-2021.gadā (EKK 2000 "Preces un pakalpojumi") saskaņā ar 2013.gada 18.septembra līguma Nr.1-6.4/17 10.1.3.apakšpunkta nosacījumiem "5 gadus pēc Projekta noslēgšanas Saņēmējs apdrošina izveidoto jauno nodaļu un iegādāto aprīkojumu":

2 800 + 260 = 3 060 euro, kur

2 800 euro - ēkas apdrošināšanas izdevumi gadā,

260 euro - aprīkojumu apdrošināšanas izdevumi gadā.

4. Izdevumi analīžu veikšanai (EKK 2000 "Preces un pakalpojumi") 2017.gadā un turpmāk ik gadu 3 168 euro:

(24 + 9) x 300 x 0,32 = 3 168 euro, kur

24 cilvēki - Atkarīgo centra klientu skaits dienā, kuriem nepieciešama analīžu veikšana (izlases kārtībā),

9 cilvēki - cilvēku skaits ieslodzījuma vietās, kuriem nepieciešama analīžu veikšana (9 ieslodzījuma vietas, 1 cilvēks dienā izlases kārtībā),

300 dienas - dienu skaits gadā, kurās plānots veikt analīzes,

0,32 euro - vidējie viena urīna testa iegādes izdevumi.

Tieslietu ministrs Dzintars Rasnačs

 

 

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Par Ieslodzīto resocializācijas pamatnostādņu 2015.–2020. gadam īstenošanas plānu Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: rīkojums Numurs: 581Pieņemts: 24.09.2015.Stājas spēkā: 24.09.2015.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 191, 30.09.2015. OP numurs: 2015/191.5
Dokumenta valoda:
LVEN
Saistītie dokumenti
  • Politikas plānošanas dokuments
  • Citi saistītie dokumenti
276741
24.09.2015
85
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)