Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:
Sabiedrības integrācijas fonda likums

1.pants. Likuma darbības joma

Šis likums nosaka Sabiedrības integrācijas fonda izveidošanas, pārvaldīšanas un uzraudzības, kā arī līdzekļu uzkrāšanas un izlietošanas kārtību.

2.pants. Fonda juridiskais statuss un padotība

(1) Sabiedrības integrācijas fonds (turpmāk — Fonds) ir atvasināta publisko tiesību juridiskā persona (publisks nodibinājums), kas tiek izveidots ar šo likumu un kas darbojas saskaņā ar šo likumu, citiem normatīvajiem aktiem un Fonda nolikumu, kuru apstiprina Ministru kabinets.

(2) Fonda lēmējorgāns ir Fonda padome.

(3) Fonds atrodas Ministru prezidenta institucionālā pārraudzībā. Ministru prezidents pārrauga Fonda darbības tiesiskumu.

(4) Fonda funkcionālās padotības formu un saturu nosaka normatīvie akti, saskaņā ar kuriem Fonds pilda attiecīgās valsts pārvaldes funkcijas vai uzdevumus.

(5) Administrējot valsts budžeta apakšprogrammas sabiedrības integrācijas jomā, Fonds atrodas kultūras ministra funkcionālā pārraudzībā.

(03.03.2011. likuma redakcijā ar grozījumiem, kas izdarīti ar 08.07.2019. likumu, kas stājas spēkā 23.07.2019.)

3.pants. Fonda mērķis un uzdevumi

(1) Fonda mērķis ir atbilstoši attīstības plānošanas dokumentiem finansiāli atbalstīt un veicināt sabiedrības integrāciju. Fonds atbalsta arī publiskā un nevalstiskā sektora attīstības programmu un projektu īstenošanu.

(2) Fonda uzdevumi ir šādi:

1) piesaistīt, uzkrāt, pārvaldīt līdzekļus un sadalīt tos sabiedrības integrācijas un publiskā un nevalstiskā sektora attīstības projektu īstenošanai;

2) noteikt kritērijus un izstrādāt pamatprincipus sabiedrības integrācijas un publiskā un nevalstiskā sektora attīstības projektu izvērtēšanai;

3) noteikt kritērijus un izstrādāt metodiskos norādījumus sabiedrības integrācijas un publiskā un nevalstiskā sektora attīstības projektu sagatavošanai un pieteikšanai;

4) izsludināt un organizēt sabiedrības integrācijas un publiskā un nevalstiskā sektora attīstības projektu konkursus finansējuma saņemšanai;

5) (izslēgts ar 03.03.2011. likumu);

6) nodrošināt savas darbības pilnīgu atklātumu;

7) piešķirot finansējumu, publicēt mājaslapā internetā informāciju par attiecīgā sabiedrības integrācijas un publiskā un nevalstiskā sektora attīstības projekta finansējuma apmēru un mērķfinansējuma avotu;

8) uzturēt un atjaunot Fondam iesniegto un tā finansēto sabiedrības integrācijas un publiskā un nevalstiskā sektora attīstības projektu publiski pieejamu datu bāzi, kā arī saņemt un analizēt informāciju par perspektīvajiem finansējuma projektiem;

9) mērķtiecīgi un efektīvi apsaimniekot piešķirto finansējumu, nodrošinot kontroli pār līdzekļu izlietošanu;

10) sagatavot un publicēt mājaslapā internetā Fonda darbības gadskārtējo pārskatu;

11) izstrādāt Fonda darbības stratēģiju atbilstoši valsts sabiedrības integrācijas politikas plānošanas dokumentiem un citiem attīstības plānošanas dokumentiem;

12) kā finansējuma saņēmējam īstenot Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētos projektus.

(3) Fonda darbība ir atklāta.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 03.03.2011. un 08.07.2019. likumu, kas stājas spēkā 23.07.2019.)

4.pants. Fonda tiesības

(1) Fondam ir tiesības:

1) saņemt finansējumu no valsts budžeta un pašvaldību budžetiem;

2) saņemt dāvinājumus un ziedojumus (naudas līdzekļu un mantiskā veidā), kas izmantojami Fonda mērķu īstenošanai;

3) saņemt bez maksas no valsts un pašvaldību institūcijām savas darbības nodrošināšanai nepieciešamo informāciju;

4) veikt saimniecisko darbību, kas saistīta ar Fonda mērķu īstenošanu;

5) iegūt savā īpašumā kustamas un nekustamas lietas gan Latvijā, gan ārpus tās;

6) ieviest Fonda mērķim atbilstošas juridisko un fizisko personu (to skaitā ārvalstu juridisko un fizisko personu) programmas un grantu shēmas;

7) nodrošināt Fonda mērķim atbilstošu Eiropas Savienības politiku instrumentu un ārvalstu finanšu palīdzības finansēto programmu ieviešanu.

(2) Juridisko un fizisko personu, to skaitā ārvalstu juridisko un fizisko personu, ziedojumus Fonds izlieto ziedotāja norādītajiem mērķiem. Ja ziedotājs nav norādījis ziedojuma mērķi, ziedojums tiek izlietots šā likuma 6.pantā noteiktajā kārtībā.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 03.03.2011. likumu, kas stājas spēkā 01.04.2011.)

5.pants. Fonda līdzekļi un to izlietošana

(1) Fonda līdzekļus veido:

1) valsts budžeta un pašvaldību budžetu līdzekļi;

2) juridisko un fizisko personu, to skaitā ārvalstu juridisko un fizisko personu, dāvinājumi un ziedojumi;

3) ienākumi no saimnieciskās darbības.

(2) No valsts budžeta piešķirtie līdzekļi glabājas Valsts kasē.

(3) No pašvaldību budžetiem piešķirtie līdzekļi, kā arī juridisko un fizisko personu, to skaitā ārvalstu juridisko un fizisko personu, dāvinātā un ziedotā nauda glabājas bankā, ko var norādīt dāvinātājs vai ziedotājs.

(4) Fonda līdzekļi tiek izlietoti atbilstoši Fonda mērķim un uzdevumiem, kā arī Fonda darbības nodrošināšanai. Fonda līdzekļu atlikumu saimnieciskā gada beigās izlieto fonda izdevumu segšanai nākamajā saimnieciskajā gadā, to neapliek ar ienākuma nodokli.

(5) Institūcija, kuras valsts budžeta pieprasījumā ietverti Fondam piešķiramie valsts budžeta līdzekļi, attiecīgo valsts budžeta pieprasījuma daļu izstrādā, sadarbojoties un konsultējoties ar Fondu.

(6) Ministru kabinets reglamentē nevalstisko organizāciju līdzfinansējuma piešķiršanas, vadības, uzraudzības un kontroles noteikumus.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 03.03.2011. likumu, kas stājas spēkā 01.04.2011.)

6.pants. Fonda līdzekļu sadales kārtība

Fonda līdzekļus sadala atbilstoši Fonda mērķim un uzdevumiem, kā arī attiecīgās valsts programmas pamatnostādnēm, ievērojot Fonda nolikumā noteikto kārtību.

7.pants. Fonda darbības ierobežojumi

(1) Fondam nav tiesību uzņemties saistības uz Fonda mantas rēķina, ja šīs saistības tieši neattiecas uz Fonda mērķi un uzdevumiem.

(2) Prasījumi pret Fondu un Fonda mantā ietilpstošie prasījumi nav savstarpēji ieskaitāmi.

(3) Fonda mantu nedrīkst ieķīlāt vai citādi apgrūtināt.

(4) Fonds nedrīkst būt par dalībnieku (akcionāru) uzņēmējsabiedrībā, pirkt vērtspapīrus, uzņemties saistības, kuras izriet no galvojuma līgumiem, slēgt aizdevuma līgumus, kā arī dāvināt, patapināt vai ziedot Fonda mantu.

(5) Fonds var īstenot šā likuma 3. panta otrās daļas 12. punktā minētos projektus tikai ar Fonda padomes saskaņojumu un Ministru kabineta lēmumu.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 08.07.2019. likumu, kas stājas spēkā 23.07.2019.)

8.pants. Fonda struktūra

Fondu pārvalda Fonda padome, tās darbību nodrošina sekretariāts, un sabiedrības integrācijas projektus izvērtē attiecīgā komiteja.

9.pants. Fonda padome

(1) Fonda padomes sastāvā ir:

1) Ministru prezidenta pārstāvis, kultūras ministrs, izglītības un zinātnes ministrs, labklājības ministrs, vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs, kā arī tieslietu ministrs;

2) četri nevalstisko organizāciju pārstāvji.

(2) Fonda padomē pārstāvētās nevalstiskās organizācijas izraugās uz trim gadiem. Ministru kabinets nosaka kritērijus, pēc kādiem tiek izraudzītas nevalstiskās organizācijas, kuras ir tiesīgas deleģēt savu pārstāvi darbam Fonda padomē, un kārtību, kādā šīs organizācijas tiek izraudzītas. Fonda padomē iekļauto nevalstisko organizāciju pārstāvju pilnvaras turpinās, līdz noteiktā kārtībā tiek izraudzītas citas nevalstiskās organizācijas, kuras deleģē citus pārstāvjus darbam Fonda padomē.

(3) Fonda padomes locekļi savus lēmumus pieņem patstāvīgi, balstoties uz attīstības plānošanas dokumentiem un normatīvajiem aktiem.

(4) Fonda padomes locekļi no sava vidus ievēlē Fonda padomes priekšsēdētāju uz pieciem gadiem. Fonda padomes priekšsēdētājs vada Fonda padomes darbu. Viena un tā pati persona nedrīkst būt par padomes priekšsēdētāju vairāk kā piecus gadus pēc kārtas.

(5) Fonda padomes locekļi par piedalīšanos Fonda padomes sēdēs atlīdzību nesaņem. Fonda padomes sastāvā iekļautie nevalstisko organizāciju pārstāvji par amata pienākumu pildīšanu saņem atlīdzību. Atlīdzības apmēru nosaka Ministru kabinets.

(6) Fonda padomes sastāvā iekļautos ministrus var aizvietot ministra pilnvarota persona. Par ministra pilnvarotu personu var būt ministrijas parlamentārais sekretārs, valsts sekretārs, valsts sekretāra vietnieks vai ministrijas struktūrvienības vadītājs.

(03.03.2011. likuma redakcijā grozījumiem, kas izdarīti ar 08.07.2019. likumu, kas stājas spēkā 23.07.2019. Piektās daļas jaunā redakcija stājas spēkā 01.01.2020. Sk. pārejas noteikumu 6. un 10. punktu)

10.pants. Fonda padomes sēdes un lēmumu pieņemšana

(1) Fonda padomes sēdes sasauc Fonda padomes priekšsēdētājs.

(2) Fonda padomes sēdes tiek sasauktas pēc vajadzības, bet ne retāk kā reizi trijos mēnešos. Fonda padomes priekšsēdētājam divu nedēļu laikā jāsasauc Fonda padomes sēde, ja to pieprasa vismaz viena trešdaļa Fonda padomes locekļu.

(3) Fonda padomes sēdes tiek protokolētas. Fonda padomes sēžu protokolus paraksta Fonda padomes priekšsēdētājs. Fonda padomes sēžu protokoli 10 dienu laikā pēc sēdes ir pieejami Fonda mājaslapā internetā.

(4) Fonda padomes sēdes ir pilntiesīgas, ja tajās piedalās vismaz septiņi Fonda padomes locekļi. Fonda padome lēmumu pieņem ar klātesošo Fonda padomes locekļu absolūto balsu vairākumu un ja par lēmumu nobalsojuši vismaz septiņi Fonda padomes locekļi.

(5) Fonda padome sēdēs klātienē lemj par:

1) darbības stratēģiju;

2) gada prioritātēm un sasniedzamajiem rezultātiem;

3) īstenojamiem papildu uzdevumiem un aktivitātēm (iniciatīvām);

4) Fondam piešķirto valsts budžeta līdzekļu izlietojumu;

5) Fondam piešķirto valsts budžeta līdzekļu ilgtermiņa saistībām Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētajos projektos un pasākumos;

6) konkursa nolikumu prasībām;

7) audita ziņojumiem;

8) pārskatiem par gada rezultātu izpildi;

9) apstrīdētajiem Fonda sekretariāta administratīvajiem aktiem un faktisko rīcību;

10) citiem jautājumiem, kurus viens vai vairāki Fonda padomes locekļi ir ierosinājuši izskatīt klātienē.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 28.10.2004. un 08.07.2019. likumu, kas stājas spēkā 23.07.2019.)

11.pants. Fonda sekretariāts

(1) Fonda sekretariāts atbilstoši normatīvajiem aktiem pilda Fonda padomes noteiktos uzdevumus un nodrošina Fonda darbību, ievērojot Fonda padomes vai tās priekšsēdētāja norādījumus.

(2) Sekretariātu vada direktors, kuru amatā apstiprina Fonda padome.

(3) Sekretariāta direktora amata kandidāts tiek izraudzīts atklātā konkursā uz pieciem gadiem, bet ne vairāk kā uz diviem termiņiem pēc kārtas. Konkursa norises kārtību un sekretariāta direktora amata kandidātu atlases kritērijus nosaka Fonda padome.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 03.03.2011. un 08.07.2019. likumu, kas stājas spēkā 23.07.2019.)

12.pants. Fonda komisijas

(1) Fonda komisijas izvērtē iesniegtos sabiedrības integrācijas un publiskā un nevalstiskā sektora attīstības projektus un saskaņā ar normatīvajiem aktiem un Fonda nolikumu iesaka tos Fondam apstiprināt vai noraidīt.

(2) Fonda komisijas izveido, to locekļus un nolikumu apstiprina Fonda padome, ja ārējā normatīvajā aktā nav noteikts citādi.

(3) Katras komisijas sastāvā ir vismaz pieci locekļi, no kuriem vismaz viens pārstāv valsts institūciju, kuras kompetencē ir attiecīgās komisijas pārziņā esošie jautājumi.

(4) Komisijas darbu vada tās priekšsēdētājs. Priekšsēdētāju ievēlē attiecīgā komisija no tās locekļu vidus.

(5) Komisijas locekļu pilnvaru laiks ir ne ilgāks kā divi gadi.

(6) Projektus, kurus finansē no Eiropas Savienības politiku instrumentiem vai ārvalstu finanšu palīdzības, izvērtē saskaņā ar attiecīgos instrumentus vai finanšu palīdzību reglamentējošiem dokumentiem.

(03.03.2011. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 01.04.2011.)

13.pants. Grāmatvedības uzskaite

(1) Fonds kārto grāmatvedības uzskaiti atbilstoši normatīvo aktu prasībām un iesniedz pārskatu par finanšu līdzekļu izlietojumu atbilstoši šā likuma, likuma "Par grāmatvedību" un citu normatīvo aktu prasībām.

(2) Noslēdzot saimniecisko gadu, Fonds sagatavo un publicē gada publisko pārskatu, lai informētu sabiedrību par Fonda līdzekļu izlietojumu atbilstoši Fonda mērķim un uzdevumiem.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 28.10.2004. likumu, kas stājas spēkā 24.11.2004.)

14.pants. Fonda iekšējā revīzija

Fonda iekšējās revīzijas kārtību nosaka Fonda nolikums.

15. pants. Fonda darbības tiesiskuma kontrole

(1) Fonda sekretariāta administratīvos aktus un faktisko rīcību var apstrīdēt Fonda padomē, ja ārējā normatīvajā aktā nav noteikta cita apstrīdēšanas kārtība. Jautājuma izskatīšanā Fonda padomes sēdē piedalās par konkrēto valsts budžeta programmu atbildīgais ministrs vai viņa pilnvarota persona un arī persona, kura apstrīdējusi administratīvo aktu vai faktisko rīcību. Fonda padomes administratīvos aktus un faktisko rīcību var pārsūdzēt administratīvajā tiesā.

(2) Fonda padomes priekšsēdētājs ir atbildīgs par to, lai Fonda padomes sēdes tiktu sasauktas un noritētu atbilstoši normatīvajiem aktiem, kā arī par tiesiskuma nodrošināšanu Fonda sekretariātā Fonda nolikumā noteiktajā kārtībā.

(08.07.2019. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 23.07.2019.)

Pārejas noteikumi

1. Ministru kabinets līdz 2001.gada 1.septembrim apstiprina Sabiedrības integrācijas fonda nolikumu.

2. Ministru kabinets sagatavo un iesniedz Saeimai likumprojektu par grozījumiem likumā "Par valsts budžetu 2001.gadam", paredzot tajā Sabiedrības integrācijas fonda darbības nodrošināšanai Tieslietu ministrijai piešķirto valsts budžeta līdzekļu novirzīšanu tieši Sabiedrības integrācijas fondam.

3. Ministru kabinets līdz 2011.gada 1.jūlijam nosaka kritērijus, pēc kādiem tiek izraudzītas nevalstiskās organizācijas, kuras ir tiesīgas deleģēt savu pārstāvi darbam Fonda padomē, un kārtību, kādā šīs organizācijas tiek izraudzītas.

(03.03.2011. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 01.04.2011.)

4. Līdz dienai, kad Fonda padome apstiprina Fonda nolikumu, bet ne ilgāk par 2011.gada 1.jūliju ir piemērojami Ministru kabineta 2001.gada 28.augusta noteikumi Nr.390 “Sabiedrības integrācijas fonda nolikums”, ciktāl tie nav pretrunā ar šo likumu.

(03.03.2011. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 01.04.2011.)

5. Pēc tam, kad stājies spēkā grozījums par šā likuma 9.panta izteikšanu jaunā redakcijā:

1) Fonda padomes loceklis, kas 2011.gada 31.martā ir Valsts prezidenta pārstāvis vai plānošanas reģiona pārstāvis, turpina ieņemt Fonda padomes locekļa amatu līdz dienai, kad zūd tiesiskais pamats turpināt darbu Fonda padomē;

2) Fonda padomes locekļi, kas 2011.gada 31.martā ir nevalstisko organizāciju pārstāvji, turpina ieņemt Fonda padomes locekļa amatu, bet ne ilgāk kā līdz 2011.gada 1.oktobrim.

(03.03.2011. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 01.04.2011.)

6. Pēc tam kad stājies spēkā grozījums par šā likuma 9. panta pirmās daļas izteikšanu jaunā redakcijā, kas paredz, ka Fonda padomes sastāvā ir Ministru prezidenta pārstāvis, kultūras ministrs, izglītības un zinātnes ministrs, labklājības ministrs, vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs un tieslietu ministrs, kā arī četri nevalstisko organizāciju pārstāvji:

1) tie pieci nevalstisko organizāciju pārstāvji, kuri izraudzīti darbam Fonda padomē un darbojas tajā vismaz gadu līdz šā likuma 9. panta pirmās daļas grozījuma spēkā stāšanās brīdim, turpina ieņemt Fonda padomes locekļa amatu līdz dienai, kad zūd tiesiskais pamats turpināt darbu Fonda padomē, bet ne ilgāk kā līdz 2021. gada 31. maijam;

2) Fonda padomes pirmajā sēdē klātienē pēc šā grozījuma spēkā stāšanās dienas tiek ievēlēts jauns Fonda padomes priekšsēdētājs. Līdzšinējais Fonda padomes priekšsēdētājs turpina pildīt savus pienākumus līdz jauna Fonda padomes priekšsēdētāja ievēlēšanai.

(08.07.2019. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 23.07.2019.)

7. Ministru kabinets šā likuma 2. panta pirmajā daļā minētos noteikumus izdod līdz 2020. gada 31. janvārim. Līdz attiecīgo Ministru kabineta noteikumu spēkā stāšanās dienai, bet ne ilgāk kā līdz 2020. gada 30. janvārim piemērojams Fonda padomes apstiprinātais Fonda nolikums, ciktāl tas nav pretrunā ar šo likumu.

(08.07.2019. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 23.07.2019.)

8. Fonda padome ne vēlāk kā līdz 2019. gada 2. septembrim izsludina atklātu konkursu uz Fonda sekretariāta direktora amatu un ne vēlāk kā divu mēnešu laikā no atklātā konkursa izsludināšanas dienas Fonda sekretariāta direktora amatā uz šā likuma 11. panta trešajā daļā noteikto termiņu ieceļ atklātā konkursā izraudzīto kandidātu.

(08.07.2019. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 23.07.2019.)

9. Sekretariāta direktors, kas pilda savus pienākumus atklātā konkursa (šā likuma pārejas noteikumu 8. punkts) izsludināšanas dienā, turpina tos pildīt, līdz tiek iecelts jauns sekretariāta direktors. Pēc jauna direktora iecelšanas līdzšinējais sekretariāta direktors nodrošina, lai ar amata pienākumu izpildi saistītā manta, dokumenti un citas lietas tiktu nodotas jaunajam sekretariāta direktoram saskaņā ar pieņemšanas un nodošanas aktu.

(08.07.2019. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 23.07.2019.)

10. Grozījums par šā likuma 9. panta piektās daļas izteikšanu jaunā redakcijā stājas spēkā 2020. gada 1. janvārī.

(08.07.2019. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 23.07.2019.)

Likums stājas spēkā 2001.gada 1.septembrī.

Likums Saeimā pieņemts 2001.gada 5.jūlijā.
Valsts prezidente V.Vīķe-Freiberga
Rīgā 2001.gada 20.jūlijā
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Sabiedrības integrācijas fonda likums Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Saeima Veids: likums Pieņemts: 05.07.2001.Stājas spēkā: 01.09.2001.Tēma: Bankas, finanses, budžetsPublicēts: Latvijas Vēstnesis, 110, 20.07.2001.; Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 16, 23.08.2001.
Dokumenta valoda:
LVEN
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Uz tiesību akta pamata izdotie
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Skaidrojumi
  • Citi saistītie dokumenti
26310
{"selected":{"value":"01.01.2020","content":"<font class='s-1'>01.01.2020.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"01.01.2020","iso_value":"2020\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2020.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"23.07.2019","iso_value":"2019\/07\/23","content":"<font class='s-1'>23.07.2019.-31.12.2019.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.04.2011","iso_value":"2011\/04\/01","content":"<font class='s-1'>01.04.2011.-22.07.2019.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2011","iso_value":"2011\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2011.-31.03.2011.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.07.2009","iso_value":"2009\/07\/01","content":"<font class='s-1'>01.07.2009.-31.12.2010.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"24.11.2004","iso_value":"2004\/11\/24","content":"<font class='s-1'>24.11.2004.-30.06.2009.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.09.2001","iso_value":"2001\/09\/01","content":"<font class='s-1'>01.09.2001.-23.11.2004.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
01.01.2020
84
1
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"