Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt 2001. gada 29. novembra likumu: Par valsts budžetu 2002.gadam.
Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:
Par valsts budžetu 2001.gadam

1.pants.  Apstiprināt valsts budžetu 2001.gadam ieņēmumos 1 457 113 808 latu apmērā saskaņā ar 1. un 2.pielikumu.

(26.06.2001. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 07.07.2001.)

2.pants.  Apstiprināt valsts budžetu 2001.gadam izdevumos 1 536 543 434 latu apmērā un tīrajos aizdevumos 12 043 832 latu apmērā saskaņā ar 1., 3., 4. un 5.pielikumu.

(26.06.2001. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 07.07.2001.)

3.pants.  Apstiprināt mērķdotāciju apjomu pašvaldībām 112 070 390 latu apmērā, tajā skaitā:

1) rajonu un republikas pilsētu pašvaldībām - pašvaldību pamata, vispārējās vidējās izglītības, profesionālās izglītības, speciālās izglītības iestāžu un daļējai interešu izglītības programmu, mūzikas un mākslas skolu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 81 672 011 latu apmērā saskaņā ar 6., 7., 8., 9. un 10.pielikumu;

2) rajonu un republikas pilsētu pašvaldībām - pašvaldību speciālajām pirmsskolas iestādēm, internātskolām un sanatorijas tipa internātskolām, speciālajām internātskolām bērniem ar fiziskās un garīgās attīstības traucējumiem 19 185 297 latu apmērā saskaņā ar 11.pielikumu;

3) pašvaldību tautas mākslas pašdarbības kolektīvu vadītāju darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 212 708 latu apmērā saskaņā ar 12.pielikumu;

4) pašvaldību administratīvo teritoriju attīstības plānu izstrādāšanai 440 000 latu apmērā saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem;

5) investīcijām pašvaldībām 10 384 074 latu apmērā saskaņā ar 13.pielikumu;

6) pašvaldību apvienošanās (sadarbības) projektu sagatavošanai un administratīvo teritoriju izpētei 160 000 latu apmērā Ministru kabineta noteiktajā kārtībā;

7) Jelgavas pilsētas Skolu valdei izglītības programmu realizēšanai Jelgavas pilsētas 1.sanatorijas tipa internātskolā 6 300 latu apmērā;

8) Jelgavas pilsētas Skolu valdei izglītības programmu realizēšanai 10 000 latu apmērā.

(26.06.2001. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 07.07.2001.)

4.pants. Apstiprināt valsts budžeta dotāciju pašvaldībām 7 695 832 latu apmērā, tajā skaitā:

1) pašvaldību finansu izlīdzināšanas fondam 7 152 897 latu apmērā;

2) Administratīvi teritoriālās reformas likuma izpildei 275 000 latu apmērā;

3) reģionālo attīstības aģentūru kapacitātes veicināšanai 250 000 latu apmērā;

4) Valkas rajona padomei par bērniem Palsmanes bērnu mītnē 17 935 latu apmērā.

(26.06.2001. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 07.07.2001.)

5.pants. Apstiprināt valsts nozīmes pasākumu veikšanai bezpeļņas organizācijai valsts akciju sabiedrībai "Valsts informācijas tīkla aģentūra" valsts budžeta finansētos ieņēmumus un izdevumus 2 657 578 latu apmērā saskaņā ar 14.pielikumu.

(26.06.2001. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 07.07.2001.)

6.pants.  Apstiprināt pilnvaras plānotajām saistībām nākotnē, ministriju un citu centrālo valsts iestāžu ilgtermiņa valsts saistību limitus 2002., 2003.gadam un turpmākajiem gadiem valsts pamatbudžetā un valsts speciālajā budžetā saskaņā ar 15.pielikumu.

7.pants.  Ministrijām un citām centrālajām valsts iestādēm finansu ministra noteiktajā kārtībā reģistrēt Valsts kasē budžeta finansētu institūciju ilgtermiņa saistības, reģistrācijas gaitā precizējot konkrēto saistību objektu vai pasākumu un to realizācijai nepieciešamo saistību apjomu.

8.pants.  Apstiprināt pilnvaras plānotajām saistībām nākotnē, ārvalstu finansu palīdzības un valsts budžeta līdzdalības maksājumus konkrētiem projektiem un programmām 2001., 2002. un 2003.gadam saskaņā ar 16.pielikumu.

9.pants. Ministru kabinets izdod noteikumus par ministriju un citu centrālo valsts iestāžu programmu un apakšprogrammu rezultatīvajiem rādītājiem, kas paredz kārtību, kādā nosaka un groza rezultatīvos rādītājus un sniedz pārskatus par to izpildi.

(26.06.2001. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 07.07.2001.)

10.pants. Noteikt maksimālo valsts parādu gada beigās 720 100 000 latu apmērā. Noteikt valdības rīcības pieļaujamās robežas valsts parāda saistību izpildei neparedzētu apstākļu gadījumā 6 700 000 latu apmērā. Paredzēt 2001.gadā izsniedzamos valsts galvojumus 63 852 000 latu apmērā saskaņā ar 17.pielikumu.

(26.06.2001. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 07.07.2001.)

11.pants.  Noteikt pašvaldību aizņēmumu un galvojumu saistību kopējo pieļaujamo palielinājumu 17 403 032 latu apmērā. Pašvaldību aizņēmumu kopējo palielinājumu noteikt 10 403 032 latu apmērā, tajā skaitā 1 000 000 latu pašvaldību finansu stabilizācijas aizdevumu nodrošināšanai atbilstoši likumam "Par pašvaldību finansu stabilizēšanu un pašvaldību finansiālās darbības uzraudzību". Pašvaldību sniegto galvojumu kopējo palielinājumu noteikt 7 000 000 latu apmērā.

12.pants . Noteikt, ka ieņēmumi no iedzīvotāju ienākuma nodokļa tiek ieskaitīti pilsētu un pagastu pašvaldību budžetos 71,6 procentu, bet ne mazāk kā 203 251 215 latu apmērā un Labklājības ministrijas valsts speciālajā veselības aprūpes budžetā 28,4 procentu apmērā.

13.pants.  Noteikt, ka saskaņā ar likumu "Par valsts sociālo apdrošināšanu" sociālās apdrošināšanas speciālo budžetu ieņēmumu īpatsvars gada sociālās apdrošināšanas pakalpojumu finansējuma summā ir šāds: valsts pensiju speciālajā budžetā — 77,16 procenti, invaliditātes, maternitātes un slimības speciālajā budžetā — 16,47 procenti, nodarbinātības speciālajā budžetā — 6,11 procenti, darba negadījumu speciālajā budžetā — 0,26 procenti.

14.pants. Iemaksu likme fondēto pensiju shēmā no 2001.gada 1.jūlija līdz 2001.gada 31.decembrim ir 2 procenti no iemaksu objekta, kas noteikts likumā "Par valsts sociālo apdrošināšanu".

15.pants.  Apstiprināt izdevumus programmai "Valsts aizsardzība, drošība un integrācija NATO" 2001.gadā 55 211 790 latu apmērā saskaņā ar 18.pielikumu. 2002. un 2003.gada rādītājiem 18.pielikumā ir informatīvs raksturs.

16.pants.  Finansu ministrs apstiprina valsts budžeta iestāžu programmu un apakšprogrammu tāmju sastādīšanas un apstiprināšanas kārtību.

17.pants.  Ministrijas un citas centrālās valsts iestādes nodrošina to pakļautībā, pārraudzībā un pārziņā esošo budžeta finansētu institūciju pasākumu finansēšanas plānu un tāmju apstiprināšanu valsts pamatbudžeta un speciālā budžeta izdevumiem un finansēšanas plānu iesniegšanu Valsts kasei. Tāmēs jāparedz izdevumi, kas nepieciešami, lai dzēstu iepriekšējo periodu parādus par saņemtajām precēm un pakalpojumiem.

18.pants. Budžeta finansētas institūcijas gada laikā drīkst izdarīt valsts pamatbudžeta izdevumus tādā apmērā, kādā tām Valsts kase asignējusi valsts budžeta līdzekļus no dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem, ārvalstu finansu palīdzības līdzekļiem un budžeta izpildītāja faktiski gūtajiem ieņēmumiem par sniegtajiem maksas pakalpojumiem un no citiem pašu ieņēmumiem.

19.pants. Ja ministrijas un citas centrālās valsts iestādes nenodrošina ieņēmumu par veikto darbību ieskaitīšanu pamatbudžeta ieņēmumu kontos plānotajā apjomā saskaņā ar 2.pielikumu, finansu ministram ir tiesības atbilstošā apmērā samazināt ministrijai apstiprinātos asignējumus, līdz šajā likumā tiek izdarīti attiecīgi grozījumi.

20.pants.  Valsts speciālajam budžetam ir apropriācija, kas pieļauj tādus izdevumus, kuri nepārsniedz faktisko ieņēmumu un naudas līdzekļu atlikumu līmeni saimnieciskā gada sākumā, kā arī šajā likumā noteiktos aizdevumus. Speciālā budžeta līdzekļu atlikumus saimnieciskā gada sākumā ar finansu ministra atļauju var novirzīt papildu izdevumu finansēšanai. Ja sociālās apdrošināšanas speciālā budžeta fiskālā deficīta līmenis pārsniedz plānoto, no valsts pamatbudžeta, izsniedzot aizdevumu bezpeļņas organizācijai valsts akciju sabiedrībai "Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra", tiek nodrošināta sociālo garantiju izmaksa atbilstoši normatīvajiem aktiem.

21.pants. Noteikt Valsts prezidenta kancelejas programmas "Valsts prezidenta darbības nodrošināšana" ietvaros izdevumus Valsts prezidenta atalgojumam mēnesī 2 000 latu apmērā un reprezentācijas izdevumus mēnesī 400 latu apmērā.

(26.06.2001. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 07.07.2001.)

22.pants.  Valsts īpašuma privatizācijas fondā iemaksātie līdzekļi Ministru kabineta noteiktajā apmērā tiek ieskaitīti Finansu ministrijas norādītajā kontā Valsts kasē valsts parāda nomaksai un pārfinansēšanai.

23.pants.  Ja ministrijās un citās centrālajās valsts iestādēs funkciju pārbaudes un darbības izvērtēšanas rezultātā tiek konstatēta valsts budžeta līdzekļu nelietderīga izmantošana, finansu ministrs ierosina samazināt asignējumus, līdz šajā likumā tiek izdarīti attiecīgi grozījumi un Ministru kabinets pieņem lēmumu par asignējumu samazināšanu un nepieciešamajiem pasākumiem valsts budžeta finansētas institūcijas darbības uzlabošanai.

24.pants.  Ārlietu ministrija programmas "Nodrošinājums delegācijai sarunām ar Eiropas Savienību" plānoto līdzekļu ietvaros nodrošina ministriju un citu centrālo valsts iestāžu sarunu procesa par iestāšanos Eiropas Savienībā norisi.

25.pants.  Paredzēt Izglītības un zinātnes ministrijai valsts pamatbudžeta programmai "Pedagogu darba samaksas reforma" izdevumus 2 878 829 latu apmērā pedagogu atalgojumiem un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām. Ministru kabineta noteikumi reglamentē izdevumu sadalījumu pa valsts budžeta programmām un apakšprogrammām.

26.pants. Latvijas nacionālā līdzfinansējuma daļu SAPARD programmai finansēt no Zemkopības ministrijas pamatbudžeta programmas 01.00.00 "Valsts atbalsts Eiropas Savienības kvalitātes prasībām atbilstošas produkcijas ražošanai" normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

(26.06.2001. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 07.07.2001.)

Likums stājas spēkā 2001.gada 1.janvārī.

Likums Saeimā pieņemts 2000.gada 30.novembrī.
Valsts prezidente V.Vīķe-Freiberga
Rīgā 2000.gada 20.decembrī
Likuma “Par valsts budžetu 2001.gadam”
1.pielikums

(Pielikums 26.06.2001. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 07.07.2001.)

Valsts konsolidētais budžets 2001.gadam
  Ls
   
A.1.Kopējie ieņēmumi (B.1. + C.1.)1 457 113 808
 Valsts pamatbudžeta ieņēmumi (bruto)795 345 958
 Nodokļu ieņēmumi615 019 797
 - Tiešie nodokļi98 046 000
 Uzņēmumu ienākuma nodoklis98 046 000
 - Netiešie nodokļi513 733 797
 PVN368 947 657
 Akcīzes nodoklis132 843 140
 Muitas nodoklis11 943 000
 - Pārējie nodokļi3 240 000
 Azartspēļu un izložu nodoklis3 240 000
 Nenodokļu ieņēmumi63 990 583
 Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi65 026 004
 Ārvalstu finansu palīdzība51 309 574
 mīnus transferts no valsts speciālā budžeta1 201 200
B.1.Valsts pamatbudžeta ieņēmumi (neto)794 144 758
 Valsts speciālā budžeta ieņēmumi (bruto)727 134 239
 Nodokļu ieņēmumi637 745 447
 - Sociālās apdrošināšanas iemaksas495 585 390
 - Akcīzes nodoklis51 689 860
 - Iedzīvotāju ienākuma nodoklis81 519 197
 - Dabas resursu nodoklis8 951 000
 Nenodokļu ieņēmumi83 323 775
 Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi3 459 911
 Ārvalstu finansu palīdzība2 605 106
 mīnus transferts no valsts pamatbudžeta64 165 189
C.1.Valsts speciālā budžeta ieņēmumi (neto)662 969 050
   
A.2.Kopējie valsts budžeta izdevumi (A.2.1.+A.2.2.+A.2.3.)1 536 543 434
A.2.1.Kopējie valsts budžeta uzturēšanas izdevumi (B.2.1.+C.2.1.)1 427 129 160
A.2.2.Kopējie valsts budžeta kapitālie izdevumi (B.2.2.+C.2.2.)32 661 601
A.2.3.Kopējie valsts budžeta izdevumi investīcijām (B.2.3.+C.2.3.)76 752 673
A.3.Valsts budžeta finansiālais deficīts (-), pārpalikums (+) (A.1.-A.2.)

-79 429 626

A.4.

Kopējie valsts budžeta tīrie aizdevumi (B.4.+C.4.)

12 043 832

 Kopējie valsts budžeta izdevumi, ieskaitot tīros aizdevumus (A.2.+A.4.)

1 548 587 266

A.5.

Valsts budžeta fiskālais deficīts (-), pārpalikums (+) (A.3.-A.4.)-91 473 458
 Finansēšana: 
 ieņēmumi no valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas17 266 744
 ieņēmumi no valsts nekustamā īpašuma pārdošanas800 000
 aizņēmumi71 869 175
 naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas1 537 539
 Valsts pamatbudžeta izdevumi (bruto)832 064 074
 mīnus transferts valsts speciālajam budžetam64 165 189
B.2.Valsts pamatbudžeta izdevumi (neto)767 898 885
 Valsts pamatbudžeta uzturēšanas izdevumi (bruto)754 923 325
 mīnus transferts valsts speciālajam budžetam63 413 789
B.2.1.Valsts pamatbudžeta uzturēšanas izdevumi (neto)691 509 536
 Valsts pamatbudžeta kapitālie izdevumi (bruto)20 101 489
B.2.2.Valsts pamatbudžeta kapitālie izdevumi (neto)20 101 489
 Valsts pamatbudžeta investīcijas (bruto)57 039 260
 mīnus transferts valsts speciālajam budžetam751 400
B.2.3.Valsts pamatbudžeta investīcijas (neto)56 287 860
B.3.Valsts pamatbudžeta finansiālais deficīts (-), pārpalikums (+)-36 718 116
B.4.Valsts pamatbudžeta tīrie aizdevumi5 673 780
 Valsts pamatbudžeta tīrie aizdevumi (bruto)48 031 380
 mīnus transferts valsts speciālajam budžetam42 357 600
 Valsts pamatbudžeta tīrie aizdevumi (neto)5 673 780
B.5.Valsts pamatbudžeta fiskālais deficīts (-), pārpalikums(+)-84 749 496
 Finansēšana:
ieņēmumi no valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas
17 266 744
 ieņēmumi no valsts nekustamā īpašuma pārdošanas800 000
 aizņēmumi66 179 118
 naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas503 634
 Valsts speciālā budžeta izdevumi (bruto)769 845 749
 mīnus transferts valsts pamatbudžetam1 201 200
C.2.Valsts speciālā budžeta izdevumi (neto)768 644 549
 Valsts speciālā budžeta uzturēšanas izdevumi (bruto)736 820 824
 mīnus transferts valsts pamatbudžetam1 201 200
C.2.1.Valsts speciālā budžeta uzturēšanas izdevumi (neto)735 619 624
 Valsts speciālā budžeta kapitālie izdevumi (bruto)12 560 112
C.2.2.Valsts speciālā budžeta kapitālie izdevumi (neto)12 560 112
 Valsts speciālā budžeta investīcijas (bruto)20 464 813
C.2.3.Valsts speciālā budžeta investīcijas (neto)20 464 813
C.3.Valsts speciālā budžeta finansiālais deficīts (-), pārpalikums (+)-42 711 510
C.4.Valsts speciālā budžeta tīrie aizdevumi6 370 052
 Valsts speciālā budžeta tīrie aizdevumi (bruto)6 370 052
 Valsts speciālā budžeta tīrie aizdevumi (neto)6 370 052
C.5.Valsts speciālā budžeta fiskālais deficīts (-), pārpalikums(+)-49 081 562
 Finansēšana:
aizņēmumi no valsts pamatbudžeta
48 047 657
 naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas1 033 905
   
 Procentos no IKP: 
 Kopējie ieņēmumi31,1%
 Kopējie valsts budžeta izdevumi32,7%
 Kopējie valsts budžeta tīrie aizdevumi0,3%
 Kopējie valsts budžeta izdevumi, ieskaitot tīros aizdevumus33,0%
 Valsts budžeta fiskālais deficīts1,9%
   
 Valsts budžeta fiskālais deficīts (ieskaitot fondēto pensiju shēmas līdzekļus)1,8%
   
 IKP milj. latu4 692,7
Likuma “Par valsts budžetu 2001.gadam”
2.pielikums

(Pielikums 26.06.2001. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 07.07.2001.)

Valsts budžeta ieņēmumi

I. Valsts pamatbudžeta ieņēmumi

Valsts budžeta ieņēmumu kods

 Ieņēmumu avots

Ls

   
 

Valsts pamatbudžeta ieņēmumi - kopā

795 345 958

 

Nodokļu ieņēmumi

615 019 797

 

Tiešie nodokļi

98 046 000

1.2.0.0.

Uzņēmumu ienākuma nodoklis

98 046 000

 

Netiešie nodokļi

513 733 797

5.1.0.0.

Pievienotās vērtības nodoklis

368 947 657

5.2.0.0.

Akcīzes nodoklis

132 843 140

6.0.0.0.

Muitas nodoklis

11 943 000

 

Pārējie nodokļi

3 240 000

5.4.1.0.
5.4.2.0.

Azartspēļu un izložu nodoklis

3 240 000

 Nenodokļu ieņēmumi

63 990 583

8.3.0.0.

Maksājumi par valsts kapitāla izmantošanu

1 250 000

8.5.0.0.

Procentu maksājumi par kredītiem

14 528 225

9.1.0.0.

Valsts nodevas par juridiskajiem un citiem pakalpojumiem

21 059 195

9.2.0.0.

Valsts nodeva par licenču izsniegšanu atsevišķu uzņēmējdarbības veidu veikšanai

852 609

9.6.0.0.

Ienākumi no valsts īpašuma iznomāšanas

624 000

9.9.0.0.

Pārējās valsts nodevas

3 500 000

9.9.1.0.

 Valsts nodeva par jūras navigācijas pakalpojumiem (bāku nodeva)

2 250 000

9.9.2.0.

Izložu un azartspēļu valsts nodeva

1 050 000

9.9.3.0.

Valsts nodeva par azartspēļu iekārtu marķēšanu

200 000

10.0.0.0.

Sodi un sankcijas

8 594 225

12.0.0.0.

Pārējie nenodokļu ieņēmumi

13 582 329

12.1.0.0.

Pārskaitījums valsts pamatbudžetā sociālās apdrošināšanas iemaksu administrēšanai

1 201 200

12.1.0.1.

Valsts a/s "Latvijas meži" fiksētais maksājums

8 136 610

12.1.0.2.

Iemaksas no Dzelzceļa infrastruktūras fonda

239 519

12.1.0.3.

Apdrošināšanas uzraudzības inspekcijas vienreizējā iemaksa Finansu un kapitāla tirgus komisijas izveidei

100 000

 

Ieņēmumi no valsts rezervēs esošo materiālo vērtību realizācijas

180 000

 Pašu ieņēmumi

65 026 004

 

Budžeta iestāžu ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi

65 026 004

 Ārvalstu finansu palīdzība

51 309 574

Pamatbudžetā iemaksājamās valsts nodevas un citi maksājumi no valsts institūciju sniegtajiem pakalpojumiem un veiktās darbības

Valsts budžeta ieņēmumu kods

Ministrijas un citas centrālās valsts iestādes, ieņēmumu veids

Ls

   
 Ieņēmumi valsts pamatbudžetā - kopā

15 350 050

 Ārlietu ministrija - kopā

600 000

9.1.9.0.

Valsts nodeva par konsulāro amatpersonu sniegtajiem pakalpojumiem

600 000

 

Ekonomikas ministrija - kopā

0

 

Valsts nodeva par sabiedrisko pakalpojumu regulēšanu

0

 Finansu ministrija - kopā

2 227 096

10.2.0.0.

VID veikto pārbaužu, revīziju, kontroles un piedziņas darba rezultātā papildus budžetā iekasētie maksājumi

1 641 088

9.1.6.0.

Ieņēmumi par pakalpojumiem, kas saistīti ar dārgakmeņu, dārgmetālu ekspertīzi, analīzi un citiem pakalpojumiem, nodeva par dārgmetālu izstrādājumu provēšanu, zīmogošanu, kvalitātes apliecību izsniegšanu

386 008

9.3.5.0.

Valsts nodeva par azartspēļu iekārtu marķēšanu

200 000

 Iekšlietu ministrija - kopā

5 855 565

10.1.0.2.

Ieņēmumi no soda naudām

3 256 665

9.1.3.0.

Ieņēmumi no ieroēu atļauju izsniegšanas un reģistrēšanas

160 000

9.1.9.0.

Ieņēmumi no dokumentu izsniegšanas Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldē

1 198 900

9.2.0.0.

Ieņēmumi no dokumentu izsniegšanas (apsardzes sertifikāti)

100 000

9.1.9.5.

Valsts nodeva par pasu izsniegšanu

1 140 000

 Izglītības un zinātnes ministrija - kopā

122 389

9.2.0.0.

Valsts nodeva par valsts valodas prasmes apliecību

3 500

9.2.1.6.

Valsts nodeva par valsts valodas prasmes atestāciju profesionālo un amata pienākumu veikšanai

118 889

 Zemkopības ministrija - kopā

250 000

10.1.0.9.

Naudas sodi par meža resursiem nodarītajiem kaitējumiem

250 000

 Tieslietu ministrija - kopā

6 051 000

9.1.3.0.

Uzņēmējsabiedrību, to filiāļu un pārstāvniecību reģistrācija, to pamatdokumentu grozījumu reģistrācija un informācijas saņemšana no Uzņēmumu reģistra

1 650 000

9.1.7.0.

Zemesgrāmatu kancelejas nodeva

1 600 000

9.1.9.0.

Valsts nodeva par rūpnieciskā īpašuma tiesisko aizsardzību

440 000

10.1.0.1.

Naudas sodi

500 000

9.1.1.0.

Valsts nodeva un kancelejas nodeva par juridiskajiem pakalpojumiem

1 861 000

 Kultūras ministrija - kopā

27 000

9.1.3.0.

Maksa par filmu izplatīšanas tiesību licenci un filmu reģistrācijas apliecību izsniegšanu

27 000

 Valsts zemes dienests - kopā

100 000

9.1.9.0.

Ieņēmumi no izziņu sagatavošanas un izsniegšanas par nekustamo īpašumu piederību un sastāvu

100 000

 Valsts kontrole - kopā

15 000

10.4.0.0.

Valsts kontroles pārbaužu rezultātā veiktie uzrēķini

15 000

 Radio un televīzija - kopā

102 000

 

Ieņēmumi no valsts nodevas par apraides atļaujas izsniegšanu

102 000

II. Valsts speciālā budžeta ieņēmumi

Ieņēmumu avots

Ls

  
Valsts speciālā budžeta ieņēmumi - kopā*

727 134 239

Ekonomikas ministrija

2 874 300

Centrālā dzīvojamo māju privatizācijas komisija

2 874 300

Finansu ministrija

3 465 000

Transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas sistēma

2 890 000

tajā skaitā
Transportlīdzekļu īpašnieku iekšzemes apdrošināšanas garantijas (rezerves) fonds

2 175 000

Transportlīdzekļu īpašnieku apdrošināšanas apdrošinājuma ņēmēju interešu aizsardzības fonds

240 000

Ceļu satikmes negadījumu novēršanai un profilaksei

145 000

Transportlīdzekļu īpašnieku Zaļo karšu apdrošināšanas garantijas fonds

330 000

Noguldījumu garantiju fonda veidošana, pārvaldīšana un izlietošana

500 000

Apdrošināto aizsardzības fonds

75 000

tajā skaitā
Dzīvības apdrošināšanai

15 000

Pārējai apdrošināšanai

60 000

Izglītības un zinātnes ministrija

2 932 901

Augstas klases sasniegumu sports

1 508 663

tajā skaitā
Valsts pamatbudžeta dotācija

1 508 663

Studējošo un studiju kreditēšana

1 424 238

tajā skaitā
Valsts pamatbudžeta dotācija

1 424 238

Zemkopības ministrija

500 000

Zivju fonds

500 000

tajā skaitā
Maksa par rūpnieciskās zvejas tiesību nomu

300 000

Satiksmes ministrija

62 878 438

Valsts autoceļu fonds

59 956 438

tajā skaitā
Transportlīdzekļu ikgadējā nodeva

8 300 000

50% no akcīzes nodokļa par naftas produktiem

49 067 000

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

50 000

Ārvalstu finansu palīdzība

2 539 438

Ostu attīstības fonds

822 000

tajā skaitā
Atskaitījumi no ostas maksām

822 000

Izlidošanas nodeva

2 100 000

Labklājības ministrija

642 562 075

Sociālā apdrošināšana

503 151 370

tajā skaitā
Sociālās apdrošināšanas iemaksas

495 585 390

Valsts pamatbudžeta dotācija

6 618 694

Pārējie ieņēmumi

947 286

Valsts speciālais veselības aprūpes budžets

139 410 705

tajā skaitā
Iedzīvotāju ienākuma nodoklis

81 519 197

Valsts pamatbudžeta dotācija

54 613 594

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

3 212 246

Ārvalstu finansu palīdzība

65 668

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija

9 519 100

Vides aizsardzības fonds

9 519 100

tajā skaitā
Dabas resursu nodoklis

8 951 000

Akcīzes nodoklis par kurināmā naftas produktiem

350 000

Pārējie ieņēmumi

150 000

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

68 100

Kultūras ministrija

2 272 860

Kultūrkapitāla fonds

2 272 860

tajā skaitā
Ieņēmumi no akcīzes nodokļa par alkoholiskajiem dzērieniem

1 608 660

Ieņēmumi no akcīzes nodokļa par tabakas izstrādājumiem

664 200

Īpašo uzdevumu ministra sadarbībai ar starptautiskajām finansu institūcijām sekretariāts

129 565

Tehniskā vienība

129 565

tajā skaitā
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

129 565

  
* ietver: 
- valsts pamatbudžeta dotācijas

64 165 189

- pārskaitījumu valsts pamatbudžetā sociālās apdrošināšanas iemaksu administrēšanai

1 201 200

  
Informatīvi 
Fondēto pensiju shēmas līdzekļi 

Ieņēmumi - kopā

5 900 000

tajā skaitā
Sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas

5 900 000

Likuma “Par valsts budžetu 2001.gadam”
3.pielikums

(Pielikums 26.06.2001. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 07.07.2001.)

Valsts budžeta kopsavilkums
 

Ls

  

Valsts pamatbudžets

 
Ieņēmumi - kopā

795 345 958

Resursi izdevumu segšanai

831 560 440

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

711 819 838

Dotācija īpašiem mērķiem

3 405 024

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

65 026 004

Ārvalstu finansu palīdzība

51 309 574

Izdevumi - kopā

832 064 074

Uzturēšanas izdevumi

754 923 325

Izdevumi kapitālieguldījumiem

77 140 749

Tīrie aizdevumi

48 031 380

Fiskālā bilance

-84 749 496

Finansēšana:
Ieņēmumi no valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas

17 266 744

Ieņēmumi no valsts nekustamā
īpašuma pārdošanas

800 000

Aizņēmumi

66 179 118

Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

503 634

  

Valsts speciālais budžets

 
Ieņēmumi - kopā

727 134 239

Īpašiem mērķiem iezīmēti ieņēmumi

721 069 222

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

3 459 911

Ārvalstu finansu palīdzība

2 605 106

Izdevumi - kopā

769 845 749

Uzturēšanas izdevumi

736 820 824

Izdevumi kapitālieguldījumiem

33 024 925

Tīrie aizdevumi

6 370 052

Fiskālā bilance

-49 081 562

Finansēšana: aizņēmums no pamatbudžeta

48 047 657

Valsts speciālā budžeta naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

1 033 905

  
  

01. Valsts prezidenta kanceleja

 

Valsts pamatbudžets

 
Resursi izdevumu segšanai

1 331 732

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

1 331 732

Izdevumi - kopā

1 331 732

Uzturēšanas izdevumi

1 257 672

Izdevumi kapitālieguldījumiem

74 060

  

02. Saeima

 

Valsts pamatbudžets

 
Resursi izdevumu segšanai

7 212 591

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

6 972 591

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

240 000

Izdevumi - kopā

7 212 591

Uzturēšanas izdevumi

5 998 635

Izdevumi kapitālieguldījumiem

1 213 956

  

03. Ministru kabinets

 

Valsts pamatbudžets

 
Resursi izdevumu segšanai

3 633 702

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

3 048 776

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

323 000

Ārvalstu finansu palīdzība

261 926

Izdevumi - kopā

3 633 702

Uzturēšanas izdevumi

3 505 402

Izdevumi kapitālieguldījumiem

128 300

  

10. Aizsardzības ministrija

 

Valsts pamatbudžets

 
Resursi izdevumu segšanai

48 087 428

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

46 214 691

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

1 872 737

Izdevumi - kopā

48 087 428

Uzturēšanas izdevumi

43 342 782

Izdevumi kapitālieguldījumiem

4 744 646

  

11. Ārlietu ministrija

 

Valsts pamatbudžets

 
Resursi izdevumu segšanai

11 218 968

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

10 847 968

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

371 000

Izdevumi - kopā

11 218 968

Uzturēšanas izdevumi

10 631 758

Izdevumi kapitālieguldījumiem

587 210

  

12. Ekonomikas ministrija

 

Valsts pamatbudžets

 
Resursi izdevumu segšanai

10 882 637

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

6 323 187

Dotācija īpašiem mērķiem

12 122

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

1 444 942

Ārvalstu finansu palīdzība

3 102 386

Izdevumi - kopā

10 967 003

Uzturēšanas izdevumi

10 381 097

Izdevumi kapitālieguldījumiem

585 906

Fiskālā bilance

-84 366

Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

84 366

  

Valsts speciālais budžets

 
Ieņēmumi - kopā

2 874 300

Īpašiem mērķiem iezīmēti ieņēmumi

2 874 300

Izdevumi - kopā

2 874 300

Uzturēšanas izdevumi

2 856 700

Izdevumi kapitālieguldījumiem

17 600

  

13. Finansu ministrija

 

Valsts pamatbudžets

 
Resursi izdevumu segšanai

97 190 095

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

88 620 314

Dotācija īpašiem mērķiem

1 033 000

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

4 507 801

Ārvalstu finansu palīdzība

3 028 980

Izdevumi - kopā

97 287 095

Uzturēšanas izdevumi

90 113 100

Izdevumi kapitālieguldījumiem

7 173 995

Tīrie aizdevumi

48 031 380

Fiskālā bilance

-48 128 380

Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

97 000

  

Valsts speciālais budžets

 
Ieņēmumi - kopā

3 465 000

Īpašiem mērķiem iezīmēti ieņēmumi

3 465 000

Izdevumi - kopā

1 306 300

Uzturēšanas izdevumi

1 306 300

Fiskālā bilance

2 158 700

Valsts speciālā budžeta naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

-2 158 700

  

14. Iekšlietu ministrija

 

Valsts pamatbudžets

 
Resursi izdevumu segšanai

89 074 242

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

77 608 594

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

8 104 496

Ārvalstu finansu palīdzība

3 361 152

Izdevumi - kopā

89 074 242

Uzturēšanas izdevumi

74 555 967

Izdevumi kapitālieguldījumiem

14 518 275

  

15. Izglītības un zinātnes ministrija

 

Valsts pamatbudžets

 
Resursi izdevumu segšanai

81 833 984

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

54 546 699

Dotācija īpašiem mērķiem

2 311 000

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

21 683 396

Ārvalstu finansu palīdzība

3 292 889

Izdevumi - kopā

81 938 862

Uzturēšanas izdevumi

75 101 907

Izdevumi kapitālieguldījumiem

6 836 955

Fiskālā bilance

-104 878

Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

104 878

  

Valsts speciālais budžets

 
Ieņēmumi - kopā

2 932 901

Īpašiem mērķiem iezīmēti ieņēmumi

2 932 901

Izdevumi - kopā

3 094 541

Uzturēšanas izdevumi

2 912 441

Izdevumi kapitālieguldījumiem

182 100

Tīrie aizdevumi

6 370 052

Fiskālā bilance

-6 531 692

Finansēšana: aizņēmums no pamatbudžeta

6 531 692

  

16. Zemkopības ministrija

 

Valsts pamatbudžets

 
Resursi izdevumu segšanai

77 164 927

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

53 459 054

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

7 472 443

Ārvalstu finansu palīdzība

16 233 430

Izdevumi - kopā

77 290 763

Uzturēšanas izdevumi

72 376 566

Izdevumi kapitālieguldījumiem

4 914 197

Fiskālā bilance

-125 836

Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

125 836

  

Valsts speciālais budžets

 
Ieņēmumi - kopā

500 000

Īpašiem mērķiem iezīmēti ieņēmumi

500 000

Izdevumi - kopā

500 000

Uzturēšanas izdevumi

421 000

Izdevumi kapitālieguldījumiem

79 000

  

17. Satiksmes ministrija

 

Valsts pamatbudžets

 
Resursi izdevumu segšanai

15 819 085

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

9 585 836

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

58 722

Ārvalstu finansu palīdzība

6 174 527

Izdevumi - kopā

15 819 085

Uzturēšanas izdevumi

7 130 580

Izdevumi kapitālieguldījumiem

8 688 505

  

Valsts speciālais budžets

 
Ieņēmumi - kopā

62 878 438

Īpašiem mērķiem iezīmēti ieņēmumi

60 289 000

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

50 000

Ārvalstu finansu palīdzība

2 539 438

Izdevumi - kopā

73 861 871

Uzturēšanas izdevumi

51 775 387

Izdevumi kapitālieguldījumiem

22 086 484

Fiskālā bilance

-10 983 433

Finansēšana: aizņēmums no pamatbudžeta

10 000 000

Valsts speciālā budžeta naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

983 433

  

18. Labklājības ministrija

 

Valsts pamatbudžets

 
Resursi izdevumu segšanai

165 550 646

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

157 292 351

Dotācija īpašiem mērķiem

48 902

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

5 168 141

Ārvalstu finansu palīdzība

3 041 252

Izdevumi - kopā

165 550 646

Uzturēšanas izdevumi

162 177 135

Izdevumi kapitālieguldījumiem

3 373 511

  

Valsts speciālais budžets

 
Ieņēmumi - kopā

642 562 075

Īpašiem mērķiem iezīmēti ieņēmumi

639 284 161

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

3 212 246

Ārvalstu finansu palīdzība

65 668

Izdevumi - kopā

675 807 966

Uzturēšanas izdevumi

667 974 345

Izdevumi kapitālieguldījumiem

7 833 621

Fiskālā bilance

-33 245 891

Finansēšana: aizņēmums no pamatbudžeta

30 887 590

Valsts speciālā budžeta naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

2 358 301

  

19. Tieslietu ministrija

 

Valsts pamatbudžets

 
Resursi izdevumu segšanai

29 598 661

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

25 845 085

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

1 330 472

Ārvalstu finansu palīdzība

2 423 104

Izdevumi - kopā

29 603 817

Uzturēšanas izdevumi

25 959 500

Izdevumi kapitālieguldījumiem

3 644 317

Fiskālā bilance

-5 156

Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

5 156

  

21. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija

 

Valsts pamatbudžets

 
Resursi izdevumu segšanai

14 202 440

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

7 619 458

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

1 360 524

Ārvalstu finansu palīdzība

5 222 458

Izdevumi - kopā

14 202 440

Uzturēšanas izdevumi

7 366 956

Izdevumi kapitālieguldījumiem

6 835 484

  

Valsts speciālais budžets

 
Ieņēmumi - kopā

9 519 100

Īpašiem mērķiem iezīmēti ieņēmumi

9 451 000

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

68 100

Izdevumi - kopā

9 370 924

Uzturēšanas izdevumi

6 547 804

Izdevumi kapitālieguldījumiem

2 823 120

Fiskālā bilance

148 176

Valsts speciālā budžeta naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

-148 176

  

22. Kultūras ministrija

 

Valsts pamatbudžets

 
Resursi izdevumu segšanai

20 030 603

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

17 201 984

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

2 567 226

Ārvalstu finansu palīdzība

261 393

Izdevumi - kopā

20 115 989

Uzturēšanas izdevumi

19 531 258

Izdevumi kapitālieguldījumiem

584 731

Fiskālā bilance

-85 386

Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

85 386

  

Valsts speciālais budžets

 
Ieņēmumi - kopā

2 272 860

Īpašiem mērķiem iezīmēti ieņēmumi

2 272 860

Izdevumi - kopā

2 272 860

Uzturēšanas izdevumi

2 272 860

  

23. Valsts zemes dienests

 

Valsts pamatbudžets

 
Resursi izdevumu segšanai

13 996 875

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

5 506 527

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

8 490 348

Izdevumi - kopā

13 996 875

Uzturēšanas izdevumi

13 408 475

Izdevumi kapitālieguldījumiem

588 400

  

24. Valsts kontrole

 

Valsts pamatbudžets

 
Resursi izdevumu segšanai

1 500 393

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

1 219 343

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

800

Ārvalstu finansu palīdzība

280 250

Izdevumi - kopā

1 500 393

Uzturēšanas izdevumi

1 343 893

Izdevumi kapitālieguldījumiem

156 500

  

28. Augstākā tiesa

 

Valsts pamatbudžets

 
Resursi izdevumu segšanai

737 898

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

737 898

Izdevumi - kopā

737 898

Uzturēšanas izdevumi

737 898

  

30. Satversmes tiesa

 

Valsts pamatbudžets

 
Resursi izdevumu segšanai

335 805

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

316 689

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

19 116

Izdevumi - kopā

336 817

Uzturēšanas izdevumi

316 817

Izdevumi kapitālieguldījumiem

20 000

Fiskālā bilance

-1 012

Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

1 012

  

32. Prokuratūra

 

Valsts pamatbudžets

 
Resursi izdevumu segšanai

6 428 814

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

6 419 814

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

9 000

Izdevumi - kopā

6 428 814

Uzturēšanas izdevumi

6 282 854

Izdevumi kapitālieguldījumiem

145 960

  

35. Centrālā vēlēšanu komisija

 

Valsts pamatbudžets

 
Resursi izdevumu segšanai

230 269

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

230 269

Izdevumi - kopā

230 269

Uzturēšanas izdevumi

196 269

Izdevumi kapitālieguldījumiem

34 000

  

37. Centrālā zemes komisija

 

Valsts pamatbudžets

 
Resursi izdevumu segšanai

51 951

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

51 951

Izdevumi - kopā

51 951

Uzturēšanas izdevumi

51 951

  

44. Satversmes aizsardzības birojs

 

Valsts pamatbudžets

 
Resursi izdevumu segšanai

1 643 907

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

1 643 907

Izdevumi - kopā

1 643 907

Uzturēšanas izdevumi

1 643 907

  

47. Radio un televīzija

 

Valsts pamatbudžets

 
Resursi izdevumu segšanai

6 785 420

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

6 783 580

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

1 840

Izdevumi - kopā

6 785 420

Uzturēšanas izdevumi

6 593 420

Izdevumi kapitālieguldījumiem

192 000

  

48. Valsts cilvēktiesību birojs

 

Valsts pamatbudžets

 
Resursi izdevumu segšanai

96 191

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

96 191

Izdevumi - kopā

96 191

Uzturēšanas izdevumi

96 191

  

50. Īpašu uzdevumu ministra sadarbībai ar starptautiskajām finansu institūcijām sekretariāts

 

Valsts pamatbudžets

 
Resursi izdevumu segšanai

4 644 016

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

1 096 159

Ārvalstu finansu palīdzība

3 547 857

Izdevumi - kopā

4 644 016

Uzturēšanas izdevumi

3 414 266

Izdevumi kapitālieguldījumiem

1 229 750

  

Valsts speciālais budžets

 
Ieņēmumi - kopā

129 565

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

129 565

Izdevumi - kopā

756 987

Uzturēšanas izdevumi

753 987

Izdevumi kapitālieguldījumiem

3 000

Fiskālā bilance

-627 422

Finansēšana: aizņēmums no pamatbudžeta

628 375

Valsts speciālā budžeta naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

-953

  

51. Īpašu uzdevumu ministra valsts reformu lietās sekretariāts

 

Valsts pamatbudžets

 
Resursi izdevumu segšanai

2 510 938

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

1 432 968

Ārvalstu finansu palīdzība

1 077 970

Izdevumi - kopā

2 510 938

Uzturēšanas izdevumi

2 024 921

Izdevumi kapitālieguldījumiem

486 017

  

62. Mērķdotācijas pašvaldībām

 

Valsts pamatbudžets

 
Resursi izdevumu segšanai

112 070 390

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

112 070 390

Izdevumi - kopā

112 070 390

Uzturēšanas izdevumi

101 686 316

Izdevumi kapitālieguldījumiem

10 384 074

  

64. Dotācija pašvaldībām

 

Valsts pamatbudžets

 
Resursi izdevumu segšanai

7 695 832

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

7 695 832

Izdevumi - kopā

7 695 832

Uzturēšanas izdevumi

7 695 832

Likuma "Par valsts budžetu 2001.gadam"
4.pielikums

(Pielikums 26.06.2001. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 07.07.2001.)

Valsts pamatbudžeta ieņēmumu un izdevumu atšifrējums pa programmām un apakšprogrammām

Programmas, apakšprogrammas kods

Funkciju klasifikācijas kods

 

Ls

    
  Ieņēmumi - kopā

795 345 958

  Resursi izdevumu segšanai

831 560 440

  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

711 819 838

  Dotācija īpašiem mērķiem

3 405 024

  Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

65 026 004

  Ārvalstu finansu palīdzība

51 309 574

  Izdevumi - kopā

832 064 074

  Uzturēšanas izdevumi

754 923 325

  Kārtējie izdevumi

379 289 930

  tai skaitā atalgojumi

173 539 339

  tai skaitā aizņēmuma atmaksa 
  Maksājumi par aizņēmumiem un kredītiem

44 065 415

  Subsīdijas un dotācijas

331 567 980

  

tai skaitā dotācijas iestādēm, organizācijām un uzņēmumiem

31 084 222

  

tai skaitā dotācijas iedzīvotājiem

77 524 226

  

tai skaitā iemaksas starptautiskajās organizācijās

8 093 966

  Izdevumi kapitālieguldījumiem

77 140 749

  kapitālie izdevumi

20 101 489

  investīcijas

57 039 260

  Tīrie aizdevumi

48 031 380

  Fiskālā bilance

-84 749 496

  

Finansēšana:
Ieņēmumi no valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas

17 266 744

  

Ieņēmumi no valsts nekustamā īpašuma pārdošanas

800 000

  

Aizņēmumi

66 179 118

  Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

503 634

  

01. Valsts prezidenta kanceleja

 
  Resursi izdevumu segšanai

1 331 732

  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

1 331 732

  Izdevumi - kopā

1 331 732

  Uzturēšanas izdevumi

1 257 672

  Kārtējie izdevumi

1 257 672

  tai skaitā atalgojumi

316 702

  Izdevumi kapitālieguldījumiem

74 060

  kapitālie izdevumi

74 060

03.00.00

01.310

Vēsturnieku komisijas darbības nodrošināšana 
  Resursi izdevumu segšanai

79 361

  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

79 361

  Izdevumi - kopā

79 361

  Uzturēšanas izdevumi

79 361

  Kārtējie izdevumi

79 361

  tai skaitā atalgojumi

29 418

04.00.00

01.110

Valsts prezidenta darbības nodrošināšana 
  Resursi izdevumu segšanai

1 252 371

  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

1 252 371

  Izdevumi - kopā

1 252 371

  Uzturēšanas izdevumi

1 178 311

  Kārtējie izdevumi

1 178 311

  tai skaitā atalgojumi

287 284

  Izdevumi kapitālieguldījumiem

74 060

  kapitālie izdevumi

74 060

  

02. Saeima

 
  Resursi izdevumu segšanai

7 212 591

  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

6 972 591

  Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

240 000

  Izdevumi - kopā

7 212 591

  Uzturēšanas izdevumi

5 998 635

  Kārtējie izdevumi

5 916 760

  tai skaitā atalgojumi

3 129 015

  Maksājumi par aizņēmumiem un kredītiem

4 775

  Subsīdijas un dotācijas

77 100

  

tai skaitā iemaksas starptautiskajās organizācijās

77 100

  Izdevumi kapitālieguldījumiem

1 213 956

  kapitālie izdevumi

1 213 956

01.00.00

01.110

Saeimas darbības nodrošinājums 
  Resursi izdevumu segšanai

7 135 491

  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

6 895 491

  Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

240 000

  Izdevumi - kopā

7 135 491

  Uzturēšanas izdevumi

5 921 535

  Kārtējie izdevumi

5 916 760

  tai skaitā atalgojumi

3 129 015

  Maksājumi par aizņēmumiem un kredītiem

4 775

  Izdevumi kapitālieguldījumiem

1 213 956

  kapitālie izdevumi

1 213 956

02.00.00

01.133

Iemaksas starptautiskajās organizācijās 
  Resursi izdevumu segšanai

77 100

  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

77 100

  Izdevumi - kopā

77 100

  Uzturēšanas izdevumi

77 100

  Subsīdijas un dotācijas

77 100

  

tai skaitā iemaksas starptautiskajās organizācijās

77 100

  

03. Ministru kabinets

 
  Resursi izdevumu segšanai

3 633 702

  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

3 048 776

  Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

323 000

  Ārvalstu finansu palīdzība

261 926

  Izdevumi - kopā

3 633 702

  Uzturēšanas izdevumi

3 505 402

  Kārtējie izdevumi

3 415 402

  tai skaitā atalgojumi

1 490 088

  Subsīdijas un dotācijas

90 000

  

tai skaitā dotācijas iestādēm, organizācijām un uzņēmumiem

90 000

  Izdevumi kapitālieguldījumiem

128 300

  kapitālie izdevumi

128 300

01.00.00

01.110

Vispārējā vadība 
  Resursi izdevumu segšanai

2 478 235

  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

2 476 235

  Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

2 000

  Izdevumi - kopā

2 478 235

  Uzturēšanas izdevumi

2 354 175

  Kārtējie izdevumi

2 354 175

  tai skaitā atalgojumi

1 029 264

  Izdevumi kapitālieguldījumiem

124 060

  kapitālie izdevumi

124 060

04.00.00

 Latvijas integrācija Eiropas Savienībā 
  Resursi izdevumu segšanai

1 155 467

  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

572 541

  Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

321 000

  Ārvalstu finansu palīdzība

261 926

  Izdevumi - kopā

1 155 467

  Uzturēšanas izdevumi

1 151 227

  Kārtējie izdevumi

1 061 227

  tai skaitā atalgojumi

460 824

  Subsīdijas un dotācijas

90 000

  

tai skaitā dotācijas iestādēm, organizācijām un uzņēmumiem

90 000

  Izdevumi kapitālieguldījumiem

4 240

  kapitālie izdevumi

4 240

04.01.00

01.410

Eiropas integrācijas birojs 
  Resursi izdevumu segšanai

554 186

  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

283 260

  Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

9 000

  Ārvalstu finansu palīdzība

261 926

  Izdevumi - kopā

554 186

  Uzturēšanas izdevumi

551 946

  Kārtējie izdevumi

551 946

  tai skaitā atalgojumi

125 534

  Izdevumi kapitālieguldījumiem

2 240

  kapitālie izdevumi

2 240

04.03.00

01.410

Tulkošanas un terminoloģijas centrs 
  Resursi izdevumu segšanai

473 378

  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

161 378

  Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

312 000

  Izdevumi - kopā

473 378

  Uzturēšanas izdevumi

471 378

  Kārtējie izdevumi

471 378

  tai skaitā atalgojumi

318 574

  Izdevumi kapitālieguldījumiem

2 000

  kapitālie izdevumi

2 000

04.04.00

01.132

Specializētais atašejs Briselē 
  Resursi izdevumu segšanai

37 903

  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

37 903

  Izdevumi - kopā

37 903

  Uzturēšanas izdevumi

37 903

  Kārtējie izdevumi

37 903

  tai skaitā atalgojumi

16 716

04.06.00

01.131

Dotācija Latvijas institūtam 
  Resursi izdevumu segšanai

90 000

  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

90 000

  Izdevumi - kopā

90 000

  Uzturēšanas izdevumi

90 000

  Subsīdijas un dotācijas

90 000

  

tai skaitā dotācijas iestādēm, organizācijām un uzņēmumiem

90 000

  

10. Aizsardzības ministrija

 
  Resursi izdevumu segšanai

48 087 428

  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

46 214 691

  Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

1 872 737

  Izdevumi - kopā

48 087 428

  Uzturēšanas izdevumi

43 342 782

  Kārtējie izdevumi

39 685 637

  tai skaitā atalgojumi

16 679 391

  Subsīdijas un dotācijas

3 657 145

  

tai skaitā dotācijas iestādēm, organizācijām un uzņēmumiem

2 308 097

  

tai skaitā dotācijas iedzīvotājiem

846 561

  

tai skaitā iemaksas starptautiskajās organizācijās

4 510

  Izdevumi kapitālieguldījumiem

4 744 646

  kapitālie izdevumi

1 571 646

  investīcijas

3 173 000

01.00.00

02.000

Valsts aizsardzības vadība un administrācija 
  Resursi izdevumu segšanai

3 400 652

  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

3 353 886

  Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

46 766

  Izdevumi - kopā

3 400 652

  Uzturēšanas izdevumi

3 074 212

  Kārtējie izdevumi

2 344 802

  tai skaitā atalgojumi

983 169

  Subsīdijas un dotācijas

729 410

  

tai skaitā dotācijas iestādēm, organizācijām un uzņēmumiem

57 000

  

tai skaitā dotācijas iedzīvotājiem

672 410

  Izdevumi kapitālieguldījumiem

326 440

  kapitālie izdevumi

132 440

  investīcijas

194 000

01.01.00

02.000

Centrālais aparāts 
  Resursi izdevumu segšanai

1 168 034

  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

1 155 231

  Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

12 803

  Izdevumi - kopā

1 168 034

  Uzturēšanas izdevumi

957 034

  Kārtējie izdevumi

957 034

  tai skaitā atalgojumi

518 400

  Izdevumi kapitālieguldījumiem

211 000

  kapitālie izdevumi

17 000

  investīcijas

194 000

01.02.00

02.000

Centralizētie pasākumi 
  Resursi izdevumu segšanai

315 023

  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

312 023

  Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

3 000

  Izdevumi - kopā

315 023

  Uzturēšanas izdevumi

271 023

  Kārtējie izdevumi

264 023

  tai skaitā atalgojumi

36 054

  Subsīdijas un dotācijas

7 000

  

tai skaitā dotācijas iestādēm, organizācijām un uzņēmumiem

7 000

  Izdevumi kapitālieguldījumiem

44 000

  kapitālie izdevumi

44 000

01.03.00

02.000

Transporta nodrošināšana 
  Resursi izdevumu segšanai

330 420

  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

299 457

  Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

30 963

  Izdevumi - kopā

330 420

  Uzturēšanas izdevumi

328 920

  Kārtējie izdevumi

328 920

  tai skaitā atalgojumi

120 246

  Izdevumi kapitālieguldījumiem

1 500

  kapitālie izdevumi

1 500

01.04.00

02.000

Militārpersonu pensiju fonds 
  Resursi izdevumu segšanai

672 410

  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

672 410

  Izdevumi - kopā

672 410

  Uzturēšanas izdevumi

672 410

  Subsīdijas un dotācijas

672 410

  

tai skaitā dotācijas iedzīvotājiem

672 410

01.05.00

02.000

Militārie atašeji un pārstāvji 
  Resursi izdevumu segšanai

864 765

  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

864 765

  Izdevumi - kopā

864 765

  Uzturēšanas izdevumi

794 825

  Kārtējie izdevumi

794 825

  tai skaitā atalgojumi

308 469

  Izdevumi kapitālieguldījumiem

69 940

  kapitālie izdevumi

69 940

01.06.00

02.000

Dotācija žurnālam "Tēvijas Sargs" 
  Resursi izdevumu segšanai

50 000

  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

50 000

  Izdevumi - kopā

50 000

  Uzturēšanas izdevumi

50 000

  Subsīdijas un dotācijas

50 000

  

tai skaitā dotācijas iestādēm, organizācijām un uzņēmumiem

50 000

02.00.00

02.000

Valsts militārā aizsardzība 
  Resursi izdevumu segšanai

24 478 573

  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

22 779 467

  Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

1 699 106

  Izdevumi - kopā

24 478 573

  Uzturēšanas izdevumi

22 639 111

  Kārtējie izdevumi

22 639 111

  tai skaitā atalgojumi

11 280 901

  Izdevumi kapitālieguldījumiem

1 839 462

  kapitālie izdevumi

548 462

  investīcijas

1 291 000

02.02.00

02.000

Valsts jūras robežas un ekonomiskās zonas kontrole un aizsardzība 
  Resursi izdevumu segšanai

3 187 818

  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

3 158 088

  Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

29 730

  Izdevumi - kopā

3 187 818

  Uzturēšanas izdevumi

3 187 818

  Kārtējie izdevumi

3 187 818

  tai skaitā atalgojumi

1 560 078

02.03.00

02.000

Valsts gaisa telpas kontrole un aizsardzība 
  Resursi izdevumu segšanai

2 123 649

  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

2 123 649

  Izdevumi - kopā

2 123 649

  Uzturēšanas izdevumi

2 123 649

  Kārtējie izdevumi

2 123 649

  tai skaitā atalgojumi

651 213

02.05.00

02.000

Valsts teritoriālā militārā aizsardzība 
  Resursi izdevumu segšanai

10 320 502

  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

10 320 502

  Izdevumi - kopā

10 320 502

  Uzturēšanas izdevumi

9 218 182

  Kārtējie izdevumi

9 218 182

  tai skaitā atalgojumi

4 983 481

  Izdevumi kapitālieguldījumiem

1 102 320

  kapitālie izdevumi

102 320

  investīcijas

1 000 000

02.06.00

02.000

Valsts aizsardzības funkciju nodrošināšana 
  Resursi izdevumu segšanai

5 513 995

  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

5 207 758

  Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

306 237

  Izdevumi - kopā

5 513 995

  Uzturēšanas izdevumi

4 832 062

  Kārtējie izdevumi

4 832 062

  tai skaitā atalgojumi

2 401 512

  Izdevumi kapitālieguldījumiem

681 933

  kapitālie izdevumi

390 933

  investīcijas

291 000

02.07.00

02.000

Zemessardzes pašu ieņēmumi 
  Resursi izdevumu segšanai

1 363 139

  Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

1 363 139

  Izdevumi - kopā

1 363 139

  Uzturēšanas izdevumi

1 307 930

  Kārtējie izdevumi

1 307 930

  tai skaitā atalgojumi

774 091

  Izdevumi kapitālieguldījumiem

55 209

  kapitālie izdevumi

55 209

02.08.00

02.000

Vienību profesionalizācija 
  Resursi izdevumu segšanai

1 969 470

  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

1 969 470

  Izdevumi - kopā

1 969 470

  Uzturēšanas izdevumi

1 969 470

  Kārtējie izdevumi

1 969 470

  tai skaitā atalgojumi

910 526

03.00.00

02.200

Starptautiskā sadarbība un piedalīšanās starptautiskajās operācijās 
  Resursi izdevumu segšanai

4 379 748

  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

4 372 044

  Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

7 704

  Izdevumi - kopā

4 379 748

  Uzturēšanas izdevumi

3 602 498

  Kārtējie izdevumi

3 601 088

  tai skaitā atalgojumi

863 235

  Subsīdijas un dotācijas

1 410

  

tai skaitā dotācijas iedzīvotājiem

1 410

  Izdevumi kapitālieguldījumiem

777 250

  kapitālie izdevumi

19 250

  investīcijas

758 000

03.01.00

02.200

Starptautiskā sadarbība 
  Resursi izdevumu segšanai

4 127 748

  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

4 120 044

  Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

7 704

  Izdevumi - kopā

4 127 748

  Uzturēšanas izdevumi

3 350 498

  Kārtējie izdevumi

3 349 088

  tai skaitā atalgojumi

863 235

  Subsīdijas un dotācijas

1 410

  

tai skaitā dotācijas iedzīvotājiem

1 410

  Izdevumi kapitālieguldījumiem

777 250

  kapitālie izdevumi

19 250

  investīcijas

758 000

03.02.00

02.200

Tulkošana un terminoloģija 
  Resursi izdevumu segšanai

252 000

  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

252 000

  Izdevumi - kopā

252 000

  Uzturēšanas izdevumi

252 000

  Kārtējie izdevumi

252 000

04.00.00

02.130

Valsts militārā dienesta uzskaites un iesaukšanas nodrošināšana 
  Resursi izdevumu segšanai

899 615

  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

883 259

  Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

16 356

  Izdevumi - kopā

899 615

  Uzturēšanas izdevumi

879 815

  Kārtējie izdevumi

879 815

  tai skaitā atalgojumi

516 147

  Izdevumi kapitālieguldījumiem

19 800

  kapitālie izdevumi

19 800

05.00.00

02.400

Saeimas un Valsts prezidenta drošības dienests 
  Resursi izdevumu segšanai

2 151 081

  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

2 151 081

  Izdevumi - kopā

2 151 081

  Uzturēšanas izdevumi

2 042 771

  Kārtējie izdevumi

2 042 771

  tai skaitā atalgojumi

1 100 000

  Izdevumi kapitālieguldījumiem

108 310

  kapitālie izdevumi

108 310

06.00.00

02.000

Valsts drošības aizsardzība 
  Resursi izdevumu segšanai

631 265

  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

631 265

  Izdevumi - kopā

631 265

  Uzturēšanas izdevumi

631 265

  Kārtējie izdevumi

631 265

08.00.00

02.000

Materiāltehniskā apgāde 
  Resursi izdevumu segšanai

2 705 487

  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

2 705 487

  Izdevumi - kopā

2 705 487

  Uzturēšanas izdevumi

2 123 922

  Kārtējie izdevumi

2 123 922

  Izdevumi kapitālieguldījumiem

581 565

  kapitālie izdevumi

581 565

08.01.00

02.000

Centralizētās iegādes 
  Resursi izdevumu segšanai

2 127 994

  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

2 127 994

  Izdevumi - kopā

2 127 994

  Uzturēšanas izdevumi

1 546 429

  Kārtējie izdevumi

1 546 429

  Izdevumi kapitālieguldījumiem

581 565

  kapitālie izdevumi

581 565

08.02.00

02.000

Ārrindas Zemessardzes apgāde 
  Resursi izdevumu segšanai

577 493

  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

577 493

  Izdevumi - kopā

577 493

  Uzturēšanas izdevumi

577 493

  Kārtējie izdevumi

577 493

10.00.00

02.000

Mācību procesa nodrošināšana 
  Resursi izdevumu segšanai

4 489 146

  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

4 456 901

  Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

32 245

  Izdevumi - kopā

4 489 146

  Uzturēšanas izdevumi

4 372 665

  Kārtējie izdevumi

4 199 924

  tai skaitā atalgojumi

1 592 087

  Subsīdijas un dotācijas

172 741

  

tai skaitā dotācijas iedzīvotājiem

172 741

  Izdevumi kapitālieguldījumiem

116 481

  kapitālie izdevumi

116 481

10.01.00

02.000

Nacionālā aizsardzības akadēmija 
  Resursi izdevumu segšanai

2 013 716

  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

1 992 711

  Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

21 005

  Izdevumi - kopā

2 013 716

  Uzturēšanas izdevumi

1 897 235

  Kārtējie izdevumi

1 724 494

  tai skaitā atalgojumi

585 147

  Subsīdijas un dotācijas

172 741

  

tai skaitā dotācijas iedzīvotājiem

172 741

  Izdevumi kapitālieguldījumiem

116 481

  kapitālie izdevumi

116 481

10.02.00

02.000

NBS mācību centri 
  Resursi izdevumu segšanai

2 475 430

  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

2 464 190

  Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

11 240

  Izdevumi - kopā

2 475 430

  Uzturēšanas izdevumi

2 475 430

  Kārtējie izdevumi

2 475 430

  tai skaitā atalgojumi

1 006 940

11.00.00

05.000

Veselības aizsardzība 
  Resursi izdevumu segšanai

686 754

  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

626 754

  Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

60 000

  Izdevumi - kopā

686 754

  Uzturēšanas izdevumi

658 340

  Kārtējie izdevumi

658 340

  tai skaitā atalgojumi

116 348

  Izdevumi kapitālieguldījumiem

28 414

  kapitālie izdevumi

28 414

12.00.00

08.220

Kara muzejs 
  Resursi izdevumu segšanai

177 369

  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

166 809

  Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

10 560

  Izdevumi - kopā

177 369

  Uzturēšanas izdevumi

164 225

  Kārtējie izdevumi

164 225

  tai skaitā atalgojumi

85 288

  Izdevumi kapitālieguldījumiem

13 144

  kapitālie izdevumi

13 144

13.00.00

01.133

Iemaksas starptautiskajās organizācijās 
  Resursi izdevumu segšanai

4 510

  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

4 510

  Izdevumi - kopā

4 510

  Uzturēšanas izdevumi

4 510

  Subsīdijas un dotācijas

4 510

  

tai skaitā iemaksas starptautiskajās organizācijās

4 510

15.00.00

02.000

Jaunatnes militārā apmācība 
  Resursi izdevumu segšanai

404 154

  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

404 154

  Izdevumi - kopā

404 154

  Uzturēšanas izdevumi

400 374

  Kārtējie izdevumi

400 374

  tai skaitā atalgojumi

142 216

  Izdevumi kapitālieguldījumiem

3 780

  kapitālie izdevumi

3 780

15.01.00

02.000

Jaunsargu apmācība 
  Resursi izdevumu segšanai

102 947

  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

102 947

  Izdevumi - kopā

102 947

  Uzturēšanas izdevumi

102 947

  Kārtējie izdevumi

102 947

  tai skaitā atalgojumi

5 000

15.02.00

02.000

Studentu militārā apmācība 
  Resursi izdevumu segšanai

233 998

  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

233 998

  Izdevumi - kopā

233 998

  Uzturēšanas izdevumi

231 568

  Kārtējie izdevumi

231 568

  tai skaitā atalgojumi

112 501

  Izdevumi kapitālieguldījumiem

2 430

  kapitālie izdevumi

2 430

15.03.00

02.000

Skolēnu militārā apmācība 
  Resursi izdevumu segšanai

67 209

  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

67 209

  Izdevumi - kopā

67 209

  Uzturēšanas izdevumi

65 859

  Kārtējie izdevumi

65 859

  tai skaitā atalgojumi

24 715

  Izdevumi kapitālieguldījumiem

1 350

  kapitālie izdevumi

1 350

16.00.00

02.000

Remonti un celtniecība 
  Resursi izdevumu segšanai

2 745 597

  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

2 745 597

  Izdevumi - kopā

2 745 597

  Uzturēšanas izdevumi

2 235 597

  Subsīdijas un dotācijas

2 235 597

  

tai skaitā dotācijas iestādēm, organizācijām un uzņēmumiem

2 235 597

  Izdevumi kapitālieguldījumiem

510 000

  investīcijas

510 000

17.00.00

02.000

Sociālās apdrošināšanas iemaksas 
  Resursi izdevumu segšanai

497 977

  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

497 977

  Izdevumi - kopā

497 977

  Uzturēšanas izdevumi

497 977

  Subsīdijas un dotācijas

497 977

18.00.00

02.000

Kartogrāfijas attīstība 
  Resursi izdevumu segšanai

420 000

  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

420 000

  Izdevumi - kopā

420 000

  Izdevumi kapitālieguldījumiem

420 000

  investīcijas

420 000

19.00.00

02.000

Latvijas Nacionālo partizānu apvienības darba nodrošināšana, kritušo biedru piemiņas vietu apzināšana un piemiņas zīmju uzstādīšana 
  Resursi izdevumu segšanai

5 500

  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

5 500

  Izdevumi - kopā

5 500

  Uzturēšanas izdevumi

5 500

  Subsīdijas un dotācijas

5 500

  

tai skaitā dotācijas iestādēm, organizācijām un uzņēmumiem

5 500

20.00.00

02.000

Dotācija Latvijas Nacionālo karavīru biedrībai 
  Resursi izdevumu segšanai

10 000

  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

10 000

  Izdevumi - kopā

10 000

  Uzturēšanas izdevumi

10 000

  Subsīdijas un dotācijas

10 000

  

tai skaitā dotācijas iestādēm, organizācijām un uzņēmumiem

10 000

  

11. Ārlietu ministrija

 
  Resursi izdevumu segšanai

11 218 968

  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

10 847 968

  Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

371 000

  Izdevumi - kopā

11 218 968

  Uzturēšanas izdevumi

10 631 758

  Kārtējie izdevumi

9 306 018

  tai skaitā atalgojumi

4 094 117

  Subsīdijas un dotācijas

1 325 740

  

tai skaitā iemaksas starptautiskajās organizācijās

1 325 740

  Izdevumi kapitālieguldījumiem

587 210

  kapitālie izdevumi

587 210

01.00.00

01.000

Ārlietu pārvalde 
  Resursi izdevumu segšanai

9 653 032

  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

9 282 032

  Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

371 000

  Izdevumi - kopā

9 653 032

  Uzturēšanas izdevumi

9 065 822

  Kārtējie izdevumi

9 065 822

  tai skaitā atalgojumi

4 031 616

  Izdevumi kapitālieguldījumiem

587 210

  kapitālie izdevumi

587 210

01.01.00

01.131

Centrālais aparāts 
  Resursi izdevumu segšanai

2 461 394

  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

2 346 394

  Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

115 000

  Izdevumi - kopā

2 461 394

  Uzturēšanas izdevumi

2 102 394

  Kārtējie izdevumi

2 102 394

  tai skaitā atalgojumi

892 948

  Izdevumi kapitālieguldījumiem

359 000

  kapitālie izdevumi

359 000

01.04.00

01.132

Diplomātiskās misijas ārvalstīs 
  Resursi izdevumu segšanai

7 131 638

  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

6 875 638

  Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

256 000

  Izdevumi - kopā

7 131 638

  Uzturēšanas izdevumi

6 903 428

  Kārtējie izdevumi

6 903 428

  tai skaitā atalgojumi

3 138 668

  Izdevumi kapitālieguldījumiem

228 210

  kapitālie izdevumi

228 210

01.06.00

01.131

Konsulārais nodrošinājums 
  Resursi izdevumu segšanai

60 000

  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

60 000

  Izdevumi - kopā

60 000

  Uzturēšanas izdevumi

60 000

  Kārtējie izdevumi

60 000

02.00.00

01.133

Iemaksas starptautiskajās organizācijās 
  Resursi izdevumu segšanai

1 325 740

  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

1 325 740

  Izdevumi - kopā

1 325 740

  Uzturēšanas izdevumi

1 325 740

  Subsīdijas un dotācijas

1 325 740

  

tai skaitā iemaksas starptautiskajās organizācijās

1 325 740

03.00.00

01.131

Nodrošinājums delegācijai sarunām ar ES 
  Resursi izdevumu segšanai

240 196

  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

240 196

  Izdevumi - kopā

240 196

  Uzturēšanas izdevumi

240 196

  Kārtējie izdevumi

240 196

  tai skaitā atalgojumi

62 501

  

12. Ekonomikas ministrija

 
  Resursi izdevumu segšanai

10 882 637

  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

6 323 187

  Dotācija īpašiem mērķiem

12 122

  Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

1 444 942

  Ārvalstu finansu palīdzība

3 102 386

  Izdevumi - kopā

10 967 003

  Uzturēšanas izdevumi

10 381 097

  Kārtējie izdevumi

8 746 036

  tai skaitā atalgojumi

3 226 552

  Maksājumi par aizņēmumiem un kredītiem

29 386

  Subsīdijas un dotācijas

1 605 675

  

tai skaitā dotācijas iestādēm, organizācijām un uzņēmumiem

1 232 615

  

tai skaitā iemaksas starptautiskajās organizācijās

78 060

  Izdevumi kapitālieguldījumiem

585 906

  kapitālie izdevumi

585 906

  Fiskālā bilance

-84 366

  Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

84 366

01.00.00

 Nozares vadība 
  Resursi izdevumu segšanai

3 989 665

  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

1 187 985

  Dotācija īpašiem mērķiem

12 122

  Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

321 861

  Ārvalstu finansu palīdzība

2 467 697

  Izdevumi - kopā

4 036 265

  Uzturēšanas izdevumi

4 012 325

  Kārtējie izdevumi

3 904 879

  tai skaitā atalgojumi

572 299

  Maksājumi par aizņēmumiem un kredītiem

29 386

  Subsīdijas un dotācijas

78 060

  

tai skaitā iemaksas starptautiskajās organizācijās

78 060

  Izdevumi kapitālieguldījumiem

23 940

  kapitālie izdevumi

23 940

  Fiskālā bilance

-46 600

  Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

46 600

01.01.00

13.010

Centrālais aparāts 
  Resursi izdevumu segšanai

1 274 697

  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

968 617

  Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

306 080

  Izdevumi - kopā

1 321 297

  Uzturēšanas izdevumi

1 299 357

  Kārtējie izdevumi

1 234 357

  tai skaitā atalgojumi

517 281

  Maksājumi par aizņēmumiem un kredītiem

25 000

  Subsīdijas un dotācijas

40 000

  

tai skaitā iemaksas starptautiskajās organizācijās

40 000

  Izdevumi kapitālieguldījumiem

21 940

  kapitālie izdevumi

21 940

  Fiskālā bilance

-46 600

  Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

46 600

01.02.00

01.133

Iemaksas starptautiskajās organizācijās 
  Resursi izdevumu segšanai

38 060

  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

38 060

  Izdevumi - kopā

38 060

  Uzturēšanas izdevumi

38 060

  Subsīdijas un dotācijas

38 060

  

tai skaitā iemaksas starptautiskajās organizācijās

38 060

01.03.00

01.132

Latvijas pārstāvniecība Briselē un Ženēvā 
  Resursi izdevumu segšanai

98 413

  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

98 413

  Izdevumi - kopā

98 413

  Uzturēšanas izdevumi

97 413

  Kārtējie izdevumi

97 413

  tai skaitā atalgojumi

33 576

  Izdevumi kapitālieguldījumiem

1 000

  kapitālie izdevumi

1 000

01.05.00

09.300

Enerģijas patērētāju komiteja 
  Resursi izdevumu segšanai

11 895

  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

11 895

  Izdevumi - kopā

11 895

  Uzturēšanas izdevumi

10 895

  Kārtējie izdevumi

10 895

  tai skaitā atalgojumi

5 200

  Izdevumi kapitālieguldījumiem

1 000

  kapitālie izdevumi

1 000

01.06.00

13.010

Ārvalstu finansēto projektu ieviešanas tehniskā uzraudzība 
  Resursi izdevumu segšanai

2 467 697

  Ārvalstu finansu palīdzība

2 467 697

  Izdevumi - kopā

2 467 697

  Uzturēšanas izdevumi

2 467 697

  Kārtējie izdevumi

2 467 697

01.07.00

13.600

" Baltijas jūras partneriāts" 
  Resursi izdevumu segšanai

60 000

  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

60 000

  Izdevumi - kopā

60 000

  Uzturēšanas izdevumi

60 000

  Kārtējie izdevumi

60 000

01.08.00

13.010

Pašvaldību kreditēšanas fonda administrēšana 
  Resursi izdevumu segšanai

27 903

  Dotācija īpašiem mērķiem

12 122

  Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

15 781

  Izdevumi - kopā

27 903

  Uzturēšanas izdevumi

27 903

  Kārtējie izdevumi

23 517

  tai skaitā atalgojumi

9 362

  Maksājumi par aizņēmumiem un kredītiem

4 386

01.09.00

13.010

Projekta grupa Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas izveidei 
  Resursi izdevumu segšanai

11 000

  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

11 000

  Izdevumi - kopā

11 000

  Uzturēšanas izdevumi

11 000

  Kārtējie izdevumi

11 000

  tai skaitā atalgojumi

6 880

03.00.00

01.421

Centrālā statistikas pārvalde 
  Resursi izdevumu segšanai

3 534 725

  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

2 889 602

  Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

75 000

  Ārvalstu finansu palīdzība

570 123

  Izdevumi - kopā

3 559 630

  Uzturēšanas izdevumi

3 246 824

  Kārtējie izdevumi

3 246 824

  tai skaitā atalgojumi

1 888 745

  Izdevumi kapitālieguldījumiem

312 806

  kapitālie izdevumi

312 806

  Fiskālā bilance

-24 905

  Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

24 905

03.01.00

01.421

Statistika 
  Resursi izdevumu segšanai

1 664 602

  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

1 589 602

  Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

75 000

  Izdevumi - kopā

1 689 507

  Uzturēšanas izdevumi

1 610 507

  Kārtējie izdevumi

1 610 507

  tai skaitā atalgojumi

1 064 804

  Izdevumi kapitālieguldījumiem

79 000

  kapitālie izdevumi

79 000

  Fiskālā bilance

-24 905

  Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

24 905

03.02.00

01.421

Ārvalstu finansēto projektu ieviešanas tehniskā uzraudzība 
  Resursi izdevumu segšanai

570 123

  Ārvalstu finansu palīdzība

570 123

  Izdevumi - kopā

570 123

  Uzturēšanas izdevumi

420 317

  Kārtējie izdevumi

420 317

  Izdevumi kapitālieguldījumiem

149 806

  kapitālie izdevumi

149 806

03.03.00

01.421

Lauksaimniecības skaitīšana 
  Resursi izdevumu segšanai

1 300 000

  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

1 300 000

  Izdevumi - kopā

1 300 000

  Uzturēšanas izdevumi

1 216 000

  Kārtējie izdevumi

1 216 000

  tai skaitā atalgojumi

823 941

  Izdevumi kapitālieguldījumiem

84 000

  kapitālie izdevumi

84 000

04.00.00

 Metroloģija 
  Resursi izdevumu segšanai

224 611

  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

160 045

  Ārvalstu finansu palīdzība

64 566

  Izdevumi - kopā

224 611

  Uzturēšanas izdevumi

224 611

  Kārtējie izdevumi

89 566

  tai skaitā atalgojumi

13 910

  Subsīdijas un dotācijas

135 045

  

tai skaitā dotācijas iestādēm, organizācijām un uzņēmumiem

135 045

04.02.00

13.400

Valsts metroloģiskā uzraudzība 
  Resursi izdevumu segšanai

25 000

  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

25 000

  Izdevumi - kopā

25 000

  Uzturēšanas izdevumi

25 000

  Kārtējie izdevumi

25 000

  tai skaitā atalgojumi

13 910

04.04.00

13.400

Latvijas standarts 
  Resursi izdevumu segšanai

135 045

  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

135 045

  Izdevumi - kopā

135 045

  Uzturēšanas izdevumi

135 045

  Subsīdijas un dotācijas

135 045

  

tai skaitā dotācijas iestādēm, organizācijām un uzņēmumiem

135 045

04.05.00

13.010

Ārvalstu finansēto projektu ieviešanas tehniskā uzraudzība 
  Resursi izdevumu segšanai

64 566

  Ārvalstu finansu palīdzība

64 566

  Izdevumi - kopā

64 566

  Uzturēšanas izdevumi

64 566

  Kārtējie izdevumi

64 566

05.00.00

09.300

Energoapgādes regulēšana 
  Resursi izdevumu segšanai

133 072

  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

133 072

  Izdevumi - kopā

133 072

  Uzturēšanas izdevumi

132 072

  Kārtējie izdevumi

132 072

  tai skaitā atalgojumi

88 358

  Izdevumi kapitālieguldījumiem

1 000

  kapitālie izdevumi

1 000

06.00.00

13.400

Laboratoriju, sertificēšanas un inspicēšanas institūciju akreditācija 
  Resursi izdevumu segšanai

91 602

  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

39 602

  Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

52 000

  Izdevumi - kopā

104 463

  Uzturēšanas izdevumi

103 463

  Kārtējie izdevumi

103 463

  tai skaitā atalgojumi

51 317

  Izdevumi kapitālieguldījumiem

1 000

  kapitālie izdevumi

1 000

  Fiskālā bilance

-12 861

  Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

12 861

07.00.00

13.400

Konkurences padome 
  Resursi izdevumu segšanai

177 795

  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

177 795

  Izdevumi - kopā

177 795

  Uzturēšanas izdevumi

170 361

  Kārtējie izdevumi

170 361

  tai skaitā atalgojumi

96 950

  Izdevumi kapitālieguldījumiem

7 434

  kapitālie izdevumi

7 434

08.00.00

13.400

Patērētāju tiesību aizsardzības centrs 
  Resursi izdevumu segšanai

186 243

  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

186 243

  Izdevumi - kopā

186 243

  Uzturēšanas izdevumi

184 043

  Kārtējie izdevumi

184 043

  tai skaitā atalgojumi

90 557

  Izdevumi kapitālieguldījumiem

2 200

  kapitālie izdevumi

2 200

08.01.00

13.400

Patērētāju tiesību aizsardzība 
  Resursi izdevumu segšanai

186 243

  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

186 243

  Izdevumi - kopā

186 243

  Uzturēšanas izdevumi

184 043

  Kārtējie izdevumi

184 043

  tai skaitā atalgojumi

90 557

  Izdevumi kapitālieguldījumiem

2 200

  kapitālie izdevumi

2 200

11.00.00

13.600

Īpaši atbalstāmo reģionu attīstība 
  Resursi izdevumu segšanai

800 000

  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

800 000

  Izdevumi - kopā

800 000

  Uzturēšanas izdevumi

800 000

  Subsīdijas un dotācijas

800 000

  

tai skaitā dotācijas iestādēm, organizācijām un uzņēmumiem

800 000

12.00.00

01.133

Latvijas piedalīšanas ES trešajā daudzgadējā MVU programmā 
  Resursi izdevumu segšanai

295 000

  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

295 000

  Izdevumi - kopā

295 000

  Uzturēšanas izdevumi

295 000

  Subsīdijas un dotācijas

295 000

13.00.00

13.400

Iekšējā tirgus aizsardzība 
  Resursi izdevumu segšanai

99 113

  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

99 113

  Izdevumi - kopā

99 113

  Uzturēšanas izdevumi

94 027

  Kārtējie izdevumi

94 027

  tai skaitā atalgojumi

42 816

  Izdevumi kapitālieguldījumiem

5 086

  kapitālie izdevumi

5 086

14.00.00

13.600

Investīciju piesaistes un investīciju veidošanas programma 
  Resursi izdevumu segšanai

282 570

  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

282 570

  Izdevumi - kopā

282 570

  Uzturēšanas izdevumi

282 570

  Subsīdijas un dotācijas

282 570

  

tai skaitā dotācijas iestādēm, organizācijām un uzņēmumiem

282 570

14.01.00

13.600

Investīciju un eksporta atbalsts 
  Resursi izdevumu segšanai

239 800

  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

239 800

  Izdevumi - kopā

239 800

  Uzturēšanas izdevumi

239 800

  Subsīdijas un dotācijas

239 800

  

tai skaitā dotācijas iestādēm, organizācijām un uzņēmumiem

239 800

14.03.00

13.600

Valsts naftas kompānija 
  Resursi izdevumu segšanai

42 770

  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

42 770

  Izdevumi - kopā

42 770

  Uzturēšanas izdevumi

42 770

  Subsīdijas un dotācijas

42 770

  

tai skaitā dotācijas iestādēm, organizācijām un uzņēmumiem

42 770

15.00.00

09.300

Valsts energoinspekcija 
  Resursi izdevumu segšanai

57 160

  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

57 160

  Izdevumi - kopā

57 160

  Uzturēšanas izdevumi

46 660

  Kārtējie izdevumi

46 660

  tai skaitā atalgojumi

31 600

  Izdevumi kapitālieguldījumiem

10 500

  kapitālie izdevumi

10 500

16.00.00

13.600

Dotācija Rēzeknes speciālajai ekonomiskajai zonai 
  Resursi izdevumu segšanai

15 000

  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

15 000

  Izdevumi - kopā

15 000

  Uzturēšanas izdevumi

15 000

  Subsīdijas un dotācijas

15 000

  

tai skaitā dotācijas iestādēm, organizācijām un uzņēmumiem

15 000

17.00.00

13.010

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas
komisija
 
  Resursi izdevumu segšanai

996 081

  Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumi

996 081

  Izdevumi - kopā

996 081

  Uzturēšanas izdevumi

774 141

  Kārtējie izdevumi

774 141

  tai skaitā atalgojumi

350 000

  Izdevumi kapitālieguldījumiem

221 940

  kapitālie izdevumi

221 940

  

13. Finansu ministrija

 
  Resursi izdevumu segšanai

97 190 095

  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

88 620 314

  Dotācija īpašiem mērķiem

1 033 000

  Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

4 507 801

  Ārvalstu finansu palīdzība

3 028 980

  Izdevumi - kopā

97 287 095

  Uzturēšanas izdevumi

90 113 100

  Kārtējie izdevumi

36 116 844

  tai skaitā atalgojumi

17 129 090

  Maksājumi par aizņēmumiem un kredītiem

43 905 000

  Subsīdijas un dotācijas

10 091 256

  

tai skaitā dotācijas iestādēm, organizācijām un uzņēmumiem

920 556

  

tai skaitā dotācijas iedzīvotājiem

800 000

  

tai skaitā iemaksas starptautiskajās organizācijās

870 700

  Izdevumi kapitālieguldījumiem

7 173 995

  kapitālie izdevumi

2 053 395

  investīcijas

5 120 600

  Tīrie aizdevumi

48 031 380

  Fiskālā bilance

-48 128 380

  Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

97 000

01.00.00

 Finansiālās un fiskālās politikas izstrāde un valsts budžeta pārvalde 
  Resursi izdevumu segšanai

5 744 769

  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

3 573 963

  Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

620 000

  Ārvalstu finansu palīdzība

1 550 806

  Izdevumi - kopā

5 744 769

  Uzturēšanas izdevumi

4 123 506

  Kārtējie izdevumi

4 123 506

  tai skaitā atalgojumi

1 774 616

  Izdevumi kapitālieguldījumiem

1 621 263

  kapitālie izdevumi

943 263

  investīcijas

678 000

01.01.00

01.120

Centrālais aparāts 
  Resursi izdevumu segšanai

2 459 501

  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

1 851 396

  Ārvalstu finansu palīdzība

608 105

  Izdevumi - kopā

2 459 501

  Uzturēšanas izdevumi

2 133 901

  Kārtējie izdevumi

2 133 901

  tai skaitā atalgojumi

778 216

  Izdevumi kapitālieguldījumiem

325 600

  kapitālie izdevumi

65 600

  investīcijas

260 000

01.02.00

01.120

Valsts kase 
  Resursi izdevumu segšanai

3 285 268

  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

1 722 567

  Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

620 000

  Ārvalstu finansu palīdzība

942 701

  Izdevumi - kopā

3 285 268

  Uzturēšanas izdevumi

1 989 605

  Kārtējie izdevumi

1 989 605

  tai skaitā atalgojumi

996 400

  Izdevumi kapitālieguldījumiem

1 295 663

  kapitālie izdevumi

877 663

  investīcijas

418 000

02.00.00

 Valsts ieņēmumu un muitas politikas nodrošināšana 
  Resursi izdevumu segšanai

41 144 248

  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

36 239 378

  Dotācija īpašiem mērķiem

1 033 000

  Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

2 815 001

  Ārvalstu finansu palīdzība

1 056 869

  Izdevumi - kopā

41 144 248

  Uzturēšanas izdevumi

35 713 138

  Kārtējie izdevumi

28 213 138

  tai skaitā atalgojumi

14 823 149

  Subsīdijas un dotācijas

7 500 000

  Izdevumi kapitālieguldījumiem

5 431 110

  kapitālie izdevumi

988 510

  investīcijas

4 442 600

02.01.00

01.120

Valsts nodokļu administrēšanas un muitas politikas nodrošināšana 
  Resursi izdevumu segšanai

23 402 573

  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

22 814 805

  Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

517 531

  Ārvalstu finansu palīdzība

70 237

  Izdevumi - kopā

23 402 573

  Uzturēšanas izdevumi

23 222 968

  Kārtējie izdevumi

23 222 968

  tai skaitā atalgojumi

14 058 269

  Izdevumi kapitālieguldījumiem

179 605

  kapitālie izdevumi

179 605

02.02.00

01.099

Valsts ieņēmumu un muitas politikas īstenošanas informātikas sistēma 
  Resursi izdevumu segšanai

3 100 000

  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

3 100 000

  Izdevumi - kopā

3 100 000

  Izdevumi kapitālieguldījumiem

3 100 000

  investīcijas

3 100 000

02.05.00

01.099

Muitas kontroles punktu būvniecība 
  Resursi izdevumu segšanai

1 342 600

  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

965 000

  Ārvalstu finansu palīdzība

377 600

  Izdevumi - kopā

1 342 600

  Izdevumi kapitālieguldījumiem

1 342 600

  investīcijas

1 342 600

02.06.00

13.400

Preēu pavadzīmes 
  Resursi izdevumu segšanai

2 297 470

  Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

2 297 470

  Izdevumi - kopā

2 297 470

  Uzturēšanas izdevumi

2 237 470

  Kārtējie izdevumi

2 237 470

  tai skaitā atalgojumi

253 000

  Izdevumi kapitālieguldījumiem

60 000

  kapitālie izdevumi

60 000

02.07.00

10.400

Akcīzes nodokļa par dīzeļdegvielu atmaksa zemniekiem 
  Resursi izdevumu segšanai

7 500 000

  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

7 500 000

  Izdevumi - kopā

7 500 000

  Uzturēšanas izdevumi

7 500 000

  Subsīdijas un dotācijas

7 500 000

02.08.00

01.120

VID modernizācijas projekts 
  Resursi izdevumu segšanai

3 501 605

  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

1 859 573

  Dotācija īpašiem mērķiem

1 033 000

  Ārvalstu finansu palīdzība

609 032

  Izdevumi - kopā

3 501 605

  Uzturēšanas izdevumi

2 752 700

  Kārtējie izdevumi

2 752 700

  tai skaitā atalgojumi

511 880

  Izdevumi kapitālieguldījumiem

748 905

  kapitālie izdevumi

748 905

03.00.00

 Uzraudzība un kontrole 
  Resursi izdevumu segšanai

2 460 481

  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

2 233 481

  Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

227 000

  Izdevumi - kopā

2 560 481

  Uzturēšanas izdevumi

2 493 859

  Kārtējie izdevumi

2 188 159

  tai skaitā atalgojumi

336 625

  Subsīdijas un dotācijas

305 700

  

tai skaitā dotācijas iestādēm, organizācijām un uzņēmumiem

300 000

  

tai skaitā iemaksas starptautiskajās organizācijās

5 700

  Izdevumi kapitālieguldījumiem

66 622

  kapitālie izdevumi

66 622

  Fiskālā bilance

-100 000

  Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

100 000

03.03.00

13.400

Dārgmetālu proves uzraudzība 
  Resursi izdevumu segšanai

251 787

  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

251 787

  Izdevumi - kopā

251 787

  Uzturēšanas izdevumi

200 557

  Kārtējie izdevumi

198 357

  tai skaitā atalgojumi

68 820

  Subsīdijas un dotācijas

2 200

  

tai skaitā iemaksas starptautiskajās organizācijās

2 200

  Izdevumi kapitālieguldījumiem

51 230

  kapitālie izdevumi

51 230

03.04.00

13.400

Vērtspapīru tirgus komisija 
  Resursi izdevumu segšanai

123 147

  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

123 147

  Izdevumi - kopā

123 147

  Uzturēšanas izdevumi

117 755

  Kārtējie izdevumi

117 755

  tai skaitā atalgojumi

76 525

  Izdevumi kapitālieguldījumiem

5 392

  kapitālie izdevumi

5 392

03.05.00

13.400

Apdrošināšanas uzraudzība 
  Resursi izdevumu segšanai

227 000

  Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

227 000

  Izdevumi - kopā

327 000

  Uzturēšanas izdevumi

317 000

  Kārtējie izdevumi

213 500

  tai skaitā atalgojumi

120 000

  Subsīdijas un dotācijas

103 500

  

tai skaitā dotācijas iestādēm, organizācijām un uzņēmumiem

100 000

  

tai skaitā iemaksas starptautiskajās organizācijās

3 500

  Izdevumi kapitālieguldījumiem

10 000

  kapitālie izdevumi

10 000

  Fiskālā bilance

-100 000

  Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

100 000

03.06.00

13.400

Alkohola un tabakas izstrādājumu marķēšanas nodrošināšana 
  Resursi izdevumu segšanai

1 493 375

  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

1 493 375

  Izdevumi - kopā

1 493 375

  Uzturēšanas izdevumi

1 493 375

  Kārtējie izdevumi

1 493 375

03.07.00

13.400

Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcija 
  Resursi izdevumu segšanai

165 172

  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

165 172

  Izdevumi - kopā

165 172

  Uzturēšanas izdevumi

165 172

  Kārtējie izdevumi

165 172

  tai skaitā atalgojumi

71 280

03.10.00

13.400

Finansu un kapitāla tirgus komisijas izveide 
  Resursi izdevumu segšanai

200 000

  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

200 000

  Izdevumi - kopā

200 000

  Uzturēšanas izdevumi

200 000

  Subsīdijas un dotācijas

200 000

  

tai skaitā dotācijas iestādēm, organizācijām un uzņēmumiem

200 000

04.00.00

01.133

Iemaksas starptautiskajās organizācijās 
  Resursi izdevumu segšanai

860 000

  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

860 000

  Izdevumi - kopā

860 000

  Uzturēšanas izdevumi

860 000

  Subsīdijas un dotācijas

860 000

  

tai skaitā iemaksas starptautiskajās organizācijās

860 000

05.00.00

 Parādi, parādu procenti, apkalpošana, atmaksas 
  Resursi izdevumu segšanai

44 825 000

  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

44 825 000

  Izdevumi - kopā

44 825 000

  Uzturēšanas izdevumi

44 825 000

  Kārtējie izdevumi

120 000

  Maksājumi par aizņēmumiem un kredītiem

43 905 000

  Subsīdijas un dotācijas

800 000

  

tai skaitā dotācijas iedzīvotājiem

800 000

  Tīrie aizdevumi

48 031 380

  Fiskālā bilance

-48 031 380

05.01.00

14.000

Valsts parāda apkalpošana 
  Resursi izdevumu segšanai

43 905 000

  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

43 905 000

  Izdevumi - kopā

43 905 000

  Uzturēšanas izdevumi

43 905 000

  Maksājumi par aizņēmumiem un kredītiem

43 905 000

05.02.00

01.120

Valsts kases budžeta kontu apkalpošana 
  Resursi izdevumu segšanai

120 000

  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

120 000

  Izdevumi - kopā

120 000

  Uzturēšanas izdevumi

120 000

  Kārtējie izdevumi

120 000

05.03.00

14.140

Kompensācija reabilitētajiem pilsoņiem 
  Resursi izdevumu segšanai

800 000

  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

800 000

  Izdevumi - kopā

800 000

  Uzturēšanas izdevumi

800 000

  Subsīdijas un dotācijas

800 000

  

tai skaitā dotācijas iedzīvotājiem

800 000

05.04.00

14.000

Valsts budžeta aizdevumi un to atmaksas 
  Tīrie aizdevumi

48 031 380

  Fiskālā bilance

-48 031 380

06.00.00

14.400

Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem 
  Resursi izdevumu segšanai

217 936

  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

217 936

  Izdevumi - kopā

217 936

  Uzturēšanas izdevumi

217 936

  Kārtējie izdevumi

217 936

07.00.00

13.400

Satiksmes biroja darbība 
  Resursi izdevumu segšanai

845 800

  Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

845 800

  Izdevumi - kopā

842 800

  Uzturēšanas izdevumi

795 800

  Kārtējie izdevumi

790 800

  tai skaitā atalgojumi

194 700

  Subsīdijas un dotācijas

5 000

  

tai skaitā iemaksas starptautiskajās organizācijās

5 000

  Izdevumi kapitālieguldījumiem

47 000

  kapitālie izdevumi

47 000

  Fiskālā bilance

3 000

  Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

-3 000

12.00.00

01.120

Centrālā finansu un kontraktu vienība 
  Resursi izdevumu segšanai

297 400

  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

50 000

  Ārvalstu finansu palīdzība

247 400

  Izdevumi - kopā

297 400

  Uzturēšanas izdevumi

289 400

  Kārtējie izdevumi

289 400

  Izdevumi kapitālieguldījumiem

8 000

  kapitālie izdevumi

8 000

14.00.00

01.120

Ārvalstu finansēto projektu ieviešanas tehniskā uzraudzība 
  Resursi izdevumu segšanai

173 905

  Ārvalstu finansu palīdzība

173 905

  Izdevumi - kopā

173 905

  Uzturēšanas izdevumi

173 905

  Kārtējie izdevumi

173 905

15.00.00

13.400

Vērtspapīru tirgus un privāto pensiju fondu uzraudzības nodrošināšana 
  Resursi izdevumu segšanai

120 556

  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

120 556

  Izdevumi - kopā

120 556

  Uzturēšanas izdevumi

120 556

  Subsīdijas un dotācijas

120 556

  

tai skaitā dotācijas iestādēm, organizācijām un uzņēmumiem

120 556

16.00.00

13.400

Dotācija Latvijas hipotēku un zemes bankai - kapitāla palielināšanai, mājokļu kreditēšanas programmas realizēšanai 
  Resursi izdevumu segšanai

500 000

  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

500 000

  Izdevumi - kopā

500 000

  Uzturēšanas izdevumi

500 000

  Subsīdijas un dotācijas

500 000

  

tai skaitā dotācijas iestādēm, organizācijām un uzņēmumiem

500 000

  

14. Iekšlietu ministrija

 
  Resursi izdevumu segšanai

89 074 242

  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

77 608 594

  Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

8 104 496

  Ārvalstu finansu palīdzība

3 361 152

  Izdevumi - kopā

89 074 242

  Uzturēšanas izdevumi

74 555 967

  Kārtējie izdevumi

72 043 157

  tai skaitā atalgojumi

34 516 891

  Maksājumi par aizņēmumiem un kredītiem

27 000

  Subsīdijas un dotācijas

2 485 810

  

tai skaitā dotācijas iestādēm, organizācijām un uzņēmumiem

480 097

  

tai skaitā dotācijas iedzīvotājiem

1 985 523

  

tai skaitā iemaksas starptautiskajās organizācijās

20 190

  Izdevumi kapitālieguldījumiem

14 518 275

  kapitālie izdevumi

2 937 023

  investīcijas

11 581 252

01.00.00

03.010

Ministrijas vadība 
  Resursi izdevumu segšanai

778 370

  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

777 970

  Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

400

  Izdevumi - kopā

778 370

  Uzturēšanas izdevumi

778 370

  Kārtējie izdevumi

778 370

  tai skaitā atalgojumi

519 552

02.00.00

 Iekšlietu ministrijas vienotā sakaru un informācijas sistēma 
  Resursi izdevumu segšanai

3 191 252

  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

3 112 652

  Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

78 600

  Izdevumi - kopā

3 191 252

  Uzturēšanas izdevumi

1 915 740

  Kārtējie izdevumi

1 915 740

  tai skaitā atalgojumi

307 055

  Izdevumi kapitālieguldījumiem

1 275 512

  kapitālie izdevumi

25 512

  investīcijas

1 250 000

02.01.00

03.110

Sakaru centrs 
  Resursi izdevumu segšanai

1 731 075

  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

1 721 075

  Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

10 000

  Izdevumi - kopā

1 731 075

  Uzturēšanas izdevumi

781 075

  Kārtējie izdevumi

781 075

  tai skaitā atalgojumi

82 044

  Izdevumi kapitālieguldījumiem

950 000

  investīcijas

950 000

02.02.00

03.110

Informācijas centrs 
  Resursi izdevumu segšanai

730 035

  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

661 435

  Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

68 600

  Izdevumi - kopā

730 035

  Uzturēšanas izdevumi

404 523

  Kārtējie izdevumi

404 523

  tai skaitā atalgojumi

225 011

  Izdevumi kapitālieguldījumiem

325 512

  kapitālie izdevumi

25 512

  investīcijas

300 000

02.03.00

02.000

Valsts nozīmes datu pārraides tīklu pamatpakalpojumi 
  Resursi izdevumu segšanai

730 142

  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

730 142

  Izdevumi - kopā

730 142

  Uzturēšanas izdevumi

730 142

  Kārtējie izdevumi

730 142

03.00.00

03.110

Iekšlietu ministrijas materiāltehniskā apgāde 
  Resursi izdevumu segšanai

3 283 567

  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

3 243 567

  Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

40 000

  Izdevumi - kopā

3 283 567

  Uzturēšanas izdevumi

2 012 832

  Kārtējie izdevumi

2 012 832

  tai skaitā atalgojumi

195 673

  Izdevumi kapitālieguldījumiem

1 270 735

  kapitālie izdevumi

1 270 735

04.00.00

03.110

Ekspertīžu centrs 
  Resursi izdevumu segšanai

402 428

  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

362 428

  Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

40 000

  Izdevumi - kopā

402 428

  Uzturēšanas izdevumi

402 428

  Kārtējie izdevumi

375 428

  tai skaitā atalgojumi

196 436

  Maksājumi par aizņēmumiem un kredītiem

27 000

05.00.00

03.110

Autotransporta uzturēšana 
  Resursi izdevumu segšanai

1 255 041

  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

1 190 141

  Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

64 900

  Izdevumi - kopā

1 255 041

  Uzturēšanas izdevumi

1 242 041

  Kārtējie izdevumi

1 242 041

  tai skaitā atalgojumi

172 174

  Izdevumi kapitālieguldījumiem

13 000

  kapitālie izdevumi

13 000

06.00.00

03.110

Valsts policija 
  Resursi izdevumu segšanai

37 567 153

  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

30 787 073

  Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

6 773 850

  Ārvalstu finansu palīdzība

6 230

  Izdevumi - kopā

37 567 153

  Uzturēšanas izdevumi

36 826 308

  Kārtējie izdevumi

36 826 308

  tai skaitā atalgojumi

19 855 088

  Izdevumi kapitālieguldījumiem

740 845

  kapitālie izdevumi

366 450

  investīcijas

374 395

06.01.00

03.110

Valsts policijas pārvaldes 
  Resursi izdevumu segšanai

29 121 008

  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

28 714 778

  Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

400 000

  Ārvalstu finansu palīdzība

6 230

  Izdevumi - kopā

29 121 008

  Uzturēšanas izdevumi

28 603 163

  Kārtējie izdevumi

28 603 163

  tai skaitā atalgojumi

15 692 977

  Izdevumi kapitālieguldījumiem

517 845

  kapitālie izdevumi

143 450

  investīcijas

374 395

06.02.00

03.110

Valsts apsardzes dienests 
  Resursi izdevumu segšanai

2 399 295

  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

2 072 295

  Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

327 000

  Izdevumi - kopā

2 399 295

  Uzturēšanas izdevumi

2 394 295

  Kārtējie izdevumi

2 394 295

  tai skaitā atalgojumi

1 524 311

  Izdevumi kapitālieguldījumiem

5 000

  kapitālie izdevumi

5 000

06.03.00

03.110

Apvienība "Apsardze" 
  Resursi izdevumu segšanai

5 480 000

  Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

5 480 000

  Izdevumi - kopā

5 480 000

  Uzturēšanas izdevumi

5 280 000

  Kārtējie izdevumi

5 280 000

  tai skaitā atalgojumi

2 355 000

  Izdevumi kapitālieguldījumiem

200 000

  kapitālie izdevumi

200 000

06.04.00

03.110

Pārējie pakalpojumi 
  Resursi izdevumu segšanai

566 850

  Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

566 850

  Izdevumi - kopā

566 850

  Uzturēšanas izdevumi

548 850

  Kārtējie izdevumi

548 850

  tai skaitā atalgojumi

282 800

  Izdevumi kapitālieguldījumiem

18 000

  kapitālie izdevumi

18 000

07.00.00

 Ugunsdzēsības un glābšanas dienests 
  Resursi izdevumu segšanai

8 730 665

  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

8 519 065

  Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

211 600

  Izdevumi - kopā

8 730 665

  Uzturēšanas izdevumi

8 631 839

  Kārtējie izdevumi

8 631 839

  tai skaitā atalgojumi

4 600 077

  Izdevumi kapitālieguldījumiem

98 826

  kapitālie izdevumi

48 826

  investīcijas

50 000

07.01.00

03.120

Ugunsdzēsība 
  Resursi izdevumu segšanai

8 436 530

  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

8 266 730

  Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

169 800

  Izdevumi - kopā

8 436 530

  Uzturēšanas izdevumi

8 342 534

  Kārtējie izdevumi

8 342 534

  tai skaitā atalgojumi

4 446 163

  Izdevumi kapitālieguldījumiem

93 996

  kapitālie izdevumi

43 996

  investīcijas

50 000

07.02.00

03.120

Ugunsdrošības dienesta darbinieku apmācība 
  Resursi izdevumu segšanai

264 765

  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

223 465

  Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

41 300

  Izdevumi - kopā

264 765

  Uzturēšanas izdevumi

260 165

  Kārtējie izdevumi

260 165

  tai skaitā atalgojumi

132 382

  Izdevumi kapitālieguldījumiem

4 600

  kapitālie izdevumi

4 600

07.03.00

08.220

Ugunsdrošības aģitācija un propaganda 
  Resursi izdevumu segšanai

29 370

  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

28 870

  Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

500

  Izdevumi - kopā

29 370

  Uzturēšanas izdevumi

29 140

  Kārtējie izdevumi

29 140

  tai skaitā atalgojumi

21 532

  Izdevumi kapitālieguldījumiem

230

  kapitālie izdevumi

230

09.00.00

03.110

Drošības policija 
  Resursi izdevumu segšanai

1 872 473

  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

1 813 473

  Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

59 000

  Izdevumi - kopā

1 872 473

  Uzturēšanas izdevumi

1 872 473

  Kārtējie izdevumi

1 872 473

10.00.00

03.110

Robežsardze 
  Resursi izdevumu segšanai

10 622 918

  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

10 433 256

  Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

99 800

  Ārvalstu finansu palīdzība

89 862

  Izdevumi - kopā

10 622 918

  Uzturēšanas izdevumi

10 572 918

  Kārtējie izdevumi

10 572 918

  tai skaitā atalgojumi

5 686 351

  Izdevumi kapitālieguldījumiem

50 000

  kapitālie izdevumi

50 000

11.00.00

03.110

Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde 
  Resursi izdevumu segšanai

4 093 551

  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

3 917 263

  Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

176 288

  Izdevumi - kopā

4 093 551

  Uzturēšanas izdevumi

3 407 951

  Kārtējie izdevumi

3 356 951

  tai skaitā atalgojumi

1 397 404

  Subsīdijas un dotācijas

51 000

  

tai skaitā dotācijas iedzīvotājiem

51 000

  Izdevumi kapitālieguldījumiem

685 600

  kapitālie izdevumi

585 600

  investīcijas

100 000

13.00.00

05.700

Veselības aprūpe 
  Resursi izdevumu segšanai

403 097

  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

403 097

  Izdevumi - kopā

403 097

  Uzturēšanas izdevumi

403 097

  Subsīdijas un dotācijas

403 097

  

tai skaitā dotācijas iestādēm, organizācijām un uzņēmumiem

403 097

14.00.00

04.310

Latvijas Policijas akadēmija 
  Resursi izdevumu segšanai

2 224 868

  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

1 685 770

  Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

539 098

  Izdevumi - kopā

2 224 868

  Uzturēšanas izdevumi

2 132 268

  Kārtējie izdevumi

1 753 075

  tai skaitā atalgojumi

753 955

  Subsīdijas un dotācijas

379 193

  

tai skaitā dotācijas iedzīvotājiem

379 193

  Izdevumi kapitālieguldījumiem

92 600

  kapitālie izdevumi

22 600

  investīcijas

70 000

15.00.00

04.110

Pirmsskolas bērnu iestādes 
  Resursi izdevumu segšanai

44 417

  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

38 917

  Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

5 500

  Izdevumi - kopā

44 417

  Uzturēšanas izdevumi

44 417

  Kārtējie izdevumi

44 417

  tai skaitā atalgojumi

18 330

16.00.00

03.010

Starptautiskā sadarbība 
  Resursi izdevumu segšanai

138 122

  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

62 602

  Ārvalstu finansu palīdzība

75 520

  Izdevumi - kopā

138 122

  Uzturēšanas izdevumi

138 122

  Kārtējie izdevumi

138 122

  tai skaitā atalgojumi

16 579

17.00.00

06.130

Pensiju nodrošināšana 
  Resursi izdevumu segšanai

1 563 430

  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

1 563 430

  Izdevumi - kopā

1 563 430

  Uzturēšanas izdevumi

1 563 430

  Kārtējie izdevumi

13 200

  Subsīdijas un dotācijas

1 550 230

  

tai skaitā dotācijas iedzīvotājiem

1 550 230

19.00.00

08.010

Dotācija sportam 
  Resursi izdevumu segšanai

77 000

  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

77 000

  Izdevumi - kopā

77 000

  Uzturēšanas izdevumi

77 000

  Subsīdijas un dotācijas

77 000

  

tai skaitā dotācijas iestādēm, organizācijām un uzņēmumiem

77 000

20.00.00

01.133

Iemaksas starptautiskajās organizācijās 
  Resursi izdevumu segšanai

20 190

  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

20 190

  Izdevumi - kopā

20 190

  Uzturēšanas izdevumi

20 190

  Subsīdijas un dotācijas

20 190

  

tai skaitā iemaksas starptautiskajās organizācijās

20 190

21.00.00

03.110

Centralizētais materiālās stimulēšanas fonds 
  Resursi izdevumu segšanai

61 866

  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

61 866

  Izdevumi - kopā

61 866

  Uzturēšanas izdevumi

61 866

  Kārtējie izdevumi

61 866

  tai skaitā atalgojumi

38 500

22.00.00

03.320

Sardzes pulks 
  Resursi izdevumu segšanai

2 045 010

  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

2 040 510

  Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

4 500

  Izdevumi - kopā

2 045 010

  Uzturēšanas izdevumi

2 040 510

  Kārtējie izdevumi

2 040 510

  tai skaitā atalgojumi

663 511

  Izdevumi kapitālieguldījumiem

4 500

  kapitālie izdevumi

4 500

23.00.00

06.240

Patvēruma meklētāju izmitināšanas centrs 
  Resursi izdevumu segšanai

73 339

  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

68 339

  Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

5 000

  Izdevumi - kopā

73 339

  Uzturēšanas izdevumi

72 239

  Kārtējie izdevumi

72 239

  tai skaitā atalgojumi

21 431

  Izdevumi kapitālieguldījumiem

1 100

  kapitālie izdevumi

1 100

24.00.00

03.110

Valsts robežas izbūve 
  Resursi izdevumu segšanai

10 464 380

  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

7 268 880

  Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

5 960

  Ārvalstu finansu palīdzība

3 189 540

  Izdevumi - kopā

10 464 380

  Uzturēšanas izdevumi

178 823

  Kārtējie izdevumi

178 823

  tai skaitā atalgojumi

74 775

  Izdevumi kapitālieguldījumiem

10 285 557

  kapitālie izdevumi

548 700

  investīcijas

9 736 857

25.00.00

03.110

Pabalstu izmaksa bēgļiem 
  Resursi izdevumu segšanai

5 100

  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

5 100

  Izdevumi - kopā

5 100

  Uzturēšanas izdevumi

5 100

  Subsīdijas un dotācijas

5 100

  

tai skaitā dotācijas iedzīvotājiem

5 100

26.00.00

03.000

Alkohola, narkotisko un psihotropo vielu ietekmes pārbaužu veikšana 
  Resursi izdevumu segšanai

156 005

  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

156 005

  Izdevumi - kopā

156 005

  Uzturēšanas izdevumi

156 005

  Kārtējie izdevumi

156 005

  

15. Izglītības un zinātnes ministrija

 
  Resursi izdevumu segšanai

81 833 984

  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

54 546 699

  Dotācija īpašiem mērķiem

2 311 000

  Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

21 683 396

  Ārvalstu finansu palīdzība

3 292 889

  Izdevumi - kopā

81 938 862

  Uzturēšanas izdevumi

75 101 907

  Kārtējie izdevumi

58 602 878

  tai skaitā atalgojumi

25 874 080

  Subsīdijas un dotācijas

16 499 029

  

tai skaitā dotācijas iestādēm, organizācijām un uzņēmumiem

3 104 799

  

tai skaitā dotācijas iedzīvotājiem

5 894 910

  

tai skaitā iemaksas starptautiskajās organizācijās

4 566 419

  Izdevumi kapitālieguldījumiem

6 836 955

  kapitālie izdevumi

1 806 135

  investīcijas

5 030 820

  Fiskālā bilance

-104 878

  Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

104 878

01.00.00

 Vispārējā izglītība 
  Resursi izdevumu segšanai

2 393 747

  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

2 384 597

  Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

9 150

  Izdevumi - kopā

2 393 747

  Uzturēšanas izdevumi

2 184 395

  Kārtējie izdevumi

1 992 870

  tai skaitā atalgojumi

452 813

  Subsīdijas un dotācijas

191 525

  

tai skaitā dotācijas iestādēm, organizācijām un uzņēmumiem

191 525

  Izdevumi kapitālieguldījumiem

209 352

  kapitālie izdevumi

126 352

  investīcijas

83 000

01.02.00

04.212

Sanatorijas tipa internātskola 
  Resursi izdevumu segšanai

536 923

  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

535 683

  Maksas pakalpojumi un citi pašu
ieņēmumi

1 240

  Izdevumi - kopā

536 923

  Uzturēšanas izdevumi

450 923

  Kārtējie izdevumi

450 923

  tai skaitā atalgojumi

169 099

  Izdevumi kapitālieguldījumiem

86 000

  kapitālie izdevumi

3 000

  investīcijas

83 000

01.03.00

04.214

Nepilngadīgo likumpārkāpēju mācīšanas un audzināšanas problēmas 
  Resursi izdevumu segšanai

833 827

  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

825 917

  Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

7 910

  Izdevumi - kopā

833 827

  Uzturēšanas izdevumi

717 391

  Kārtējie izdevumi

717 391

  tai skaitā atalgojumi

223 746

  Izdevumi kapitālieguldījumiem

116 436

  kapitālie izdevumi

116 436

01.04.00

04.632

Bērnu ar fiziskās un garīgās attīstības traucējumiem integrācija vispārizglītojošajās skolās 
  Resursi izdevumu segšanai

35 061

  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

35 061

  Izdevumi - kopā

35 061

  Uzturēšanas izdevumi

28 145

  Kārtējie izdevumi

28 145

  tai skaitā atalgojumi

11 680

  Izdevumi kapitālieguldījumiem

6 916

  kapitālie izdevumi

6 916

01.05.00

04.641

Dotācija privātajām mācību iestādēm 
  Resursi izdevumu segšanai

91 525

  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

91 525

  Izdevumi - kopā

91 525

  Uzturēšanas izdevumi

91 525

  Subsīdijas un dotācijas

91 525

  

tai skaitā dotācijas iestādēm, organizācijām un uzņēmumiem

91 525

01.09.00

04.620

Latgales programma 
  Resursi izdevumu segšanai

117 086

  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

117 086

  Izdevumi - kopā

117 086

  Uzturēšanas izdevumi

117 086

  Kārtējie izdevumi

117 086

01.10.00

04.632

Vispārējās izglītības centralizētie pasākumi 
  Resursi izdevumu segšanai

53 428

  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

53 428

  Izdevumi - kopā

53 428

  Uzturēšanas izdevumi

53 428

  Kārtējie izdevumi

53 428

  tai skaitā atalgojumi

21 850

01.11.00

04.423

Interešu izglītības pasākumi 
  Resursi izdevumu segšanai

45 435

  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

45 435

  Izdevumi - kopā

45 435

  Uzturēšanas izdevumi

45 435

  Kārtējie izdevumi

45 435

  tai skaitā atalgojumi

12 500

01.13.00

04.211

Valsts ģimnāzijas 
  Resursi izdevumu segšanai

100 000

  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

100 000

  Izdevumi - kopā

100 000

  Uzturēšanas izdevumi

100 000

  Subsīdijas un dotācijas

100 000

  

tai skaitā dotācijas iestādēm, organizācijām un uzņēmumiem

100 000

01.14.00

04.600

Mācību literatūras iegāde 
  Resursi izdevumu segšanai

548 125

  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

548 125

  Izdevumi - kopā

548 125

  Uzturēšanas izdevumi

548 125

  Kārtējie izdevumi

548 125

01.15.00

04.000

Pirmsskolas izglītība 
  Resursi izdevumu segšanai

32 337

  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

32 337

  Izdevumi - kopā

32 337

  Uzturēšanas izdevumi

32 337

  Kārtējie izdevumi

32 337

  tai skaitā atalgojumi

13 938

02.00.00

04.000

Profesionālā izglītība 
  Resursi izdevumu segšanai

15 104 220

  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

12 873 915

  Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

2 230 305

  Izdevumi - kopā

15 134 054

  Uzturēšanas izdevumi

14 735 448

  Kārtējie izdevumi

11 787 492

  tai skaitā atalgojumi

6 725 429

  Subsīdijas un dotācijas

2 947 956

  

tai skaitā dotācijas iestādēm, organizācijām un uzņēmumiem

14 390

  

tai skaitā dotācijas iedzīvotājiem

2 933 566

  Izdevumi kapitālieguldījumiem

398 606

  kapitālie izdevumi

267 606

  investīcijas

131 000

  Fiskālā bilance

-29 834

  Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

29 834

02.04.00

04.220

Profesionālās izglītības mācību iestādes un pasākumi 
  Resursi izdevumu segšanai

15 104 220

  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

12 873 915

  Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

2 230 305

  Izdevumi - kopā

15 134 054

  Uzturēšanas izdevumi

14 735 448

  Kārtējie izdevumi

11 787 492

  tai skaitā atalgojumi

6 725 429

  Subsīdijas un dotācijas

2 947 956

  

tai skaitā dotācijas iestādēm, organizācijām un uzņēmumiem

14 390

  

tai skaitā dotācijas iedzīvotājiem

2 933 566

  Izdevumi kapitālieguldījumiem

398 606

  kapitālie izdevumi

267 606

  investīcijas

131 000

  Fiskālā bilance

-29 834

  Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

29 834

03.00.00

04.000

Augstākā izglītība 
  Resursi izdevumu segšanai

35 887 366

  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

18 257 929

  Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

17 548 246

  Ārvalstu finansu palīdzība

81 191

  Izdevumi - kopā

35 962 410

  Uzturēšanas izdevumi

34 654 570

  Kārtējie izdevumi

29 661 119

  tai skaitā atalgojumi

16 453 258

  Subsīdijas un dotācijas

4 993 451

  

tai skaitā dotācijas iestādēm, organizācijām un uzņēmumiem

873 979

  

tai skaitā dotācijas iedzīvotājiem

2 695 234

  Izdevumi kapitālieguldījumiem

1 307 840

  kapitālie izdevumi

1 077 840

  investīcijas

230 000

  Fiskālā bilance

-75 044

  Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

75 044

03.01.00

04.310

Augstskolas 
  Resursi izdevumu segšanai

33 507 958

  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

15 959 712

  Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

17 548 246

  Izdevumi - kopā

33 583 002

  Uzturēšanas izdevumi

32 275 162

  Kārtējie izdevumi

29 579 928

  tai skaitā atalgojumi

16 453 258

  Subsīdijas un dotācijas

2 695 234

  

tai skaitā dotācijas iedzīvotājiem

2 695 234

  Izdevumi kapitālieguldījumiem

1 307 840

  kapitālie izdevumi

1 077 840

  investīcijas

230 000

  Fiskālā bilance

-75 044

  Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

75 044

03.03.00

04.641

Dotācija privātajām mācību iestādēm 
  Resursi izdevumu segšanai

100 000

  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

100 000

  Izdevumi - kopā

100 000

  Uzturēšanas izdevumi

100 000

  Subsīdijas un dotācijas

100 000

  

tai skaitā dotācijas iestādēm, organizācijām un uzņēmumiem

100 000

03.05.00

04.640

Dotācija speciālajam budžetam studējošo un studiju kreditēšanas no valsts budžeta līdzekļiem un kreditēšanas ar valsts galvojumu administrēšanai 
  Resursi izdevumu segšanai

42 384

  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

42 384

  Izdevumi - kopā

42 384

  Uzturēšanas izdevumi

42 384

  Subsīdijas un dotācijas

42 384

03.06.00

04.650

Dotācija speciālajam budžetam studiju un studējošo kredītu no valsts budžeta līdzekļiem un kredītu ar valsts galvojumu procentu starpības segšanai un kredītu dzēšanai 
  Resursi izdevumu segšanai

1 381 854

  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

1 381 854

  Izdevumi - kopā

1 381 854

  Uzturēšanas izdevumi

1 381 854

  Subsīdijas un dotācijas

1 381 854

03.07.00

04.632

Līdzdalība programmā TEMPUS 
  Resursi izdevumu segšanai

81 191

  Ārvalstu finansu palīdzība

81 191

  Izdevumi - kopā

81 191

  Uzturēšanas izdevumi

81 191

  Kārtējie izdevumi

81 191

03.09.00

04.641

Dotācija Rīgas Juridiskajai augstskolai 
  Resursi izdevumu segšanai

655 657

  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

655 657

  Izdevumi - kopā

655 657

  Uzturēšanas izdevumi

655 657

  Subsīdijas un dotācijas

655 657

  

tai skaitā dotācijas iestādēm, organizācijām un uzņēmumiem

655 657

03.11.00

04.000

Dotācija Ventspils augstskolai 
  Resursi izdevumu segšanai

118 322

  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

118 322

  Izdevumi - kopā

118 322

  Uzturēšanas izdevumi

118 322

  Subsīdijas un dotācijas

118 322

  

tai skaitā dotācijas iestādēm, organizācijām un uzņēmumiem

118 322

05.00.00

 Zinātne 
  Resursi izdevumu segšanai

11 405 638

  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

8 562 128

  Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

1 587 000

  Ārvalstu finansu palīdzība

1 256 510

  Izdevumi - kopā

11 405 638

  Uzturēšanas izdevumi

11 324 808

  Kārtējie izdevumi

9 340 088

  Subsīdijas un dotācijas

1 984 720

  

tai skaitā iemaksas starptautiskajās organizācijās

1 984 720

  Izdevumi kapitālieguldījumiem

80 830

  kapitālie izdevumi

80 830

05.01.00

01.310

Zinātniskās darbības nodrošinājums 
  Resursi izdevumu segšanai

7 646 507

  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

6 114 507

  Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

1 532 000

  Izdevumi - kopā

7 646 507

  Uzturēšanas izdevumi

7 646 507

  Kārtējie izdevumi

7 646 507

05.05.00

01.320

Tirgus pieprasītie pētījumi 
  Resursi izdevumu segšanai

910 630

  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

855 630

  Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

55 000

  Izdevumi - kopā

910 630

  Uzturēšanas izdevumi

910 630

  Kārtējie izdevumi

910 630

05.06.00

01.330

Valsts pārvaldes institūciju pasūtītie pētījumi 
  Resursi izdevumu segšanai

554 571

  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

554 571

  Izdevumi - kopā

554 571

  Uzturēšanas izdevumi

554 571

  Kārtējie izdevumi

554 571

05.08.00

01.133

Dalība Eiropas Savienības 5.ietvara programmā 
  Resursi izdevumu segšanai

2 293 930

  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

1 037 420

  Ārvalstu finansu palīdzība

1 256 510

  Izdevumi - kopā

2 293 930

  Uzturēšanas izdevumi

2 213 100

  Kārtējie izdevumi

228 380

  Subsīdijas un dotācijas

1 984 720

  

tai skaitā iemaksas starptautiskajās organizācijās

1 984 720

  Izdevumi kapitālieguldījumiem

80 830

  kapitālie izdevumi

80 830

06.00.00

04.000

Nozares vadība 
  Resursi izdevumu segšanai

1 727 073

  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

1 555 203

  Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

171 870

  Izdevumi - kopā

1 727 073

  Uzturēšanas izdevumi

1 678 266

  Kārtējie izdevumi

1 664 389

  tai skaitā atalgojumi

843 582

  Subsīdijas un dotācijas

13 877

  

tai skaitā dotācijas iestādēm, organizācijām un uzņēmumiem

13 877

  Izdevumi kapitālieguldījumiem

48 807

  kapitālie izdevumi

48 807

06.02.00

04.010

Izglītības valsts inspekcija 
  Resursi izdevumu segšanai

183 984

  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

183 984

  Izdevumi - kopā

183 984

  Uzturēšanas izdevumi

183 984

  Kārtējie izdevumi

183 984

  tai skaitā atalgojumi

108 786

06.05.00

04.410

Valsts bērna tiesību aizsardzības centrs 
  Resursi izdevumu segšanai

108 743

  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

108 743

  Izdevumi - kopā

108 743

  Uzturēšanas izdevumi

106 743

  Kārtējie izdevumi

106 743

  tai skaitā atalgojumi

38 848

  Izdevumi kapitālieguldījumiem

2 000

  kapitālie izdevumi

2 000

06.06.00

04.510

Centralizētā grāmatvedība 
  Resursi izdevumu segšanai

34 969

  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

34 969

  Izdevumi - kopā

34 969

  Uzturēšanas izdevumi

34 969

  Kārtējie izdevumi

34 969

  tai skaitā atalgojumi

15 448

06.07.00

04.632

Integrācija Eiropā 
  Resursi izdevumu segšanai

74 326

  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

74 326

  Izdevumi - kopā

74 326

  Uzturēšanas izdevumi

74 326

  Kārtējie izdevumi

60 449

  tai skaitā atalgojumi

10 938

  Subsīdijas un dotācijas

13 877

  

tai skaitā dotācijas iestādēm, organizācijām un uzņēmumiem

13 877

06.08.00

04.010

Centrālais aparāts 
  Resursi izdevumu segšanai

866 546

  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

708 756

  Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

157 790

  Izdevumi - kopā

866 546

  Uzturēšanas izdevumi

857 546

  Kārtējie izdevumi

857 546

  tai skaitā atalgojumi

410 999

  Izdevumi kapitālieguldījumiem

9 000

  kapitālie izdevumi

9 000

06.12.00

04.010

Naudas prēmijas izciliem izglītības un zinātnes darbiniekiem 
  Resursi izdevumu segšanai

5 611

  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

5 611

  Izdevumi - kopā

5 611

  Uzturēšanas izdevumi

5 611

  Kārtējie izdevumi

5 611

  tai skaitā atalgojumi

4 450

06.13.00

04.010

Balvas par sasniegumiem starptautiskajās mācību priekšmetu olimpiādēs 
  Resursi izdevumu segšanai

15 000

  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

15 000

  Izdevumi - kopā

15 000

  Uzturēšanas izdevumi

15 000

  Kārtējie izdevumi

15 000

  tai skaitā atalgojumi

15 000

06.14.00

04.010

Iestādes izglītības satura un eksaminācijas attīstības nodrošināšanai 
  Resursi izdevumu segšanai

437 894

  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

423 814

  Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

14 080

  Izdevumi - kopā

437 894

  Uzturēšanas izdevumi

400 087

  Kārtējie izdevumi

400 087

  tai skaitā atalgojumi

239 113

  Izdevumi kapitālieguldījumiem

37 807

  kapitālie izdevumi

37 807

07.00.00

 Tālākizglītība un jaunatnes lietas 
  Resursi izdevumu segšanai

687 322

  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

684 322

  Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

3 000

  Izdevumi - kopā

687 322

  Uzturēšanas izdevumi

679 322

  Kārtējie izdevumi

393 212

  tai skaitā atalgojumi

162 231

  Subsīdijas un dotācijas

286 110

  

tai skaitā dotācijas iestādēm, organizācijām un uzņēmumiem

20 000

  

tai skaitā dotācijas iedzīvotājiem

266 110

  Izdevumi kapitālieguldījumiem

8 000

  kapitālie izdevumi

3 000

  investīcijas

5 000

07.01.00

04.410

Kursu pasākumi 
  Resursi izdevumu segšanai

103 254

  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

103 254

  Izdevumi - kopā

103 254

  Uzturēšanas izdevumi

103 254

  Kārtējie izdevumi

103 254

  tai skaitā atalgojumi

47 450

07.02.00

04.410

Skolotāju tālākizglītības fonds 
  Resursi izdevumu segšanai

267 125

  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

267 125

  Izdevumi - kopā

267 125

  Uzturēšanas izdevumi

267 125

  Kārtējie izdevumi

1 015

  Subsīdijas un dotācijas

266 110

  

tai skaitā dotācijas iedzīvotājiem

266 110

07.04.00

04.000

Interešu izglītības un citi pasākumi 
  Resursi izdevumu segšanai

97 222

  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

97 222

  Izdevumi - kopā

97 222

  Uzturēšanas izdevumi

97 222

  Kārtējie izdevumi

97 222

  tai skaitā atalgojumi

22 743

07.05.00

04.631

Metodiskā iestāde 
  Resursi izdevumu segšanai

165 721

  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

162 721

  Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

3 000

  Izdevumi - kopā

165 721

  Uzturēšanas izdevumi

162 721

  Kārtējie izdevumi

162 721

  tai skaitā atalgojumi

91 238

  Izdevumi kapitālieguldījumiem

3 000

  kapitālie izdevumi

3 000

07.07.00

04.642

Dotācija laikrakstiem 
  Resursi izdevumu segšanai

20 000

  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

20 000

  Izdevumi - kopā

20 000

  Uzturēšanas izdevumi

20 000

  Subsīdijas un dotācijas

20 000

  

tai skaitā dotācijas iestādēm, organizācijām un uzņēmumiem

20 000

07.09.00

04.632

Jaunatnes politikas valsts programma 
  Resursi izdevumu segšanai

29 000

  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

29 000

  Izdevumi - kopā

29 000

  Uzturēšanas izdevumi

29 000

  Kārtējie izdevumi

29 000

  tai skaitā atalgojumi

800

07.11.00

04.000

Jauniešu un pieaugušo svešvalodu apmācības centra izveide uz Draudzīgā aicinājuma Liepājas pilsētas 5.vidusskolas vācu valodas centra bāzes 
  Resursi izdevumu segšanai

5 000

  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

5 000

  Izdevumi - kopā

5 000

  Izdevumi kapitālieguldījumiem

5 000

  investīcijas

5 000

09.00.00

 Sports
  Resursi izdevumu segšanai

5 198 208

  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

5 064 383

  Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

133 825

  Izdevumi - kopā

5 198 208

  Uzturēšanas izdevumi

5 063 908

  Kārtējie izdevumi

2 469 250

  tai skaitā atalgojumi

947 208

  Subsīdijas un dotācijas

2 594 658

  

tai skaitā dotācijas iestādēm, organizācijām un uzņēmumiem

685 995

  

tai skaitā iemaksas starptautiskajās organizācijās

400 000

  Izdevumi kapitālieguldījumiem

134 300

  kapitālie izdevumi

134 300

09.01.00

08.010

Sporta pārvalde 
  Resursi izdevumu segšanai

123 383

  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

94 849

  Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

28 534

  Izdevumi - kopā

123 383

  Uzturēšanas izdevumi

121 383

  Kārtējie izdevumi

121 383

  tai skaitā atalgojumi

59 115

  Izdevumi kapitālieguldījumiem

2 000

  kapitālie izdevumi

2 000

09.02.00

08.110

Sportistu sagatavošanas centri 
  Resursi izdevumu segšanai

398 843

  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

398 843

  Izdevumi - kopā

398 843

  Uzturēšanas izdevumi

396 843

  Kārtējie izdevumi

371 552

  tai skaitā atalgojumi

162 161

  Subsīdijas un dotācijas

25 291

  

tai skaitā dotācijas iestādēm, organizācijām un uzņēmumiem

25 291

  Izdevumi kapitālieguldījumiem

2 000

  kapitālie izdevumi

2 000

09.03.00

04.422

Nacionālās sporta skolas 
  Resursi izdevumu segšanai

543 104

  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

470 305

  Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

72 799

  Izdevumi - kopā

543 104

  Uzturēšanas izdevumi

540 204

  Kārtējie izdevumi

540 204

  tai skaitā atalgojumi

291 275

  Izdevumi kapitālieguldījumiem

2 900

  kapitālie izdevumi

2 900

09.04.00

08.130

Sporta būves 
  Resursi izdevumu segšanai

360 704

  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

360 704

  Izdevumi - kopā

360 704

  Uzturēšanas izdevumi

360 704

  Subsīdijas un dotācijas

360 704

  

tai skaitā dotācijas iestādēm, organizācijām un uzņēmumiem

360 704

09.05.00

08.120

Nacionālās sporta federācijas 
  Resursi izdevumu segšanai

271 196

  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

271 196

  Izdevumi - kopā

271 196

  Uzturēšanas izdevumi

271 196

  Kārtējie izdevumi

271 196

  tai skaitā atalgojumi

95 300

09.06.00

08.140

Centralizētā grāmatvedība 
  Resursi izdevumu segšanai

8 938

  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

8 938

  Izdevumi - kopā

8 938

  Uzturēšanas izdevumi

8 938

  Kārtējie izdevumi

8 938

  tai skaitā atalgojumi

6 945

09.07.00

08.120

Sporta pasākumi 
  Resursi izdevumu segšanai

418 417

  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

418 417

  Izdevumi - kopā

418 417

  Uzturēšanas izdevumi

408 417

  Kārtējie izdevumi

408 417

  tai skaitā atalgojumi

33 932

  Izdevumi kapitālieguldījumiem

10 000

  kapitālie izdevumi

10 000

09.08.00

08.120

Balvas par izciliem sasniegumiem sportā 
  Resursi izdevumu segšanai

300 000

  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

300 000

  Izdevumi - kopā

300 000

  Uzturēšanas izdevumi

300 000

  Subsīdijas un dotācijas

300 000

  

tai skaitā dotācijas iestādēm, organizācijām un uzņēmumiem

300 000

09.09.00

08.150

Jaunatnes sporta programma 
  Resursi izdevumu segšanai

84 000

  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

84 000

  Izdevumi - kopā

84 000

  Uzturēšanas izdevumi

35 000

  Kārtējie izdevumi

35 000

  tai skaitā atalgojumi

5 000

  Izdevumi kapitālieguldījumiem

49 000

  kapitālie izdevumi

49 000

09.10.00

04.212

Murjāņu sporta ģimnāzija 
  Resursi izdevumu segšanai

598 785

  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

581 785

  Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

17 000

  Izdevumi - kopā

598 785

  Uzturēšanas izdevumi

533 785

  Kārtējie izdevumi

533 785

  tai skaitā atalgojumi

212 847

  Izdevumi kapitālieguldījumiem

65 000

  kapitālie izdevumi

65 000

09.11.00

04.423

Latvijas jaunatnes sporta centrs 
  Resursi izdevumu segšanai

150 924

  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

139 932

  Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

10 992

  Izdevumi - kopā

150 924

  Uzturēšanas izdevumi

147 524

  Kārtējie izdevumi

147 524

  tai skaitā atalgojumi

67 933

  Izdevumi kapitālieguldījumiem

3 400

  kapitālie izdevumi

3 400

09.12.00

08.220

Latvijas sporta muzejs 
  Resursi izdevumu segšanai

31 251

  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

26 751

  Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

4 500

  Izdevumi - kopā

31 251

  Uzturēšanas izdevumi

31 251

  Kārtējie izdevumi

31 251

  tai skaitā atalgojumi

12 700

09.13.00

08.100

Dotācija speciālajam budžetam - augstas klases sasniegumu sportam 
  Resursi izdevumu segšanai

1 508 663

  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

1 508 663

  Izdevumi - kopā

1 508 663

  Uzturēšanas izdevumi

1 508 663

  Subsīdijas un dotācijas

1 508 663

09.14.00

08.120

Pasaules hokeja ēempionāta rīkošana 
  Resursi izdevumu segšanai

400 000

  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

400 000

  Izdevumi - kopā

400 000

  Uzturēšanas izdevumi

400 000

  Subsīdijas un dotācijas

400 000

  

tai skaitā iemaksas starptautiskajās organizācijās

400 000

11.00.00

04.320

Augstākās izglītības padome 
  Resursi izdevumu segšanai

61 279

  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

61 279

  Izdevumi - kopā

61 279

  Uzturēšanas izdevumi

61 279

  Kārtējie izdevumi

61 279

  tai skaitā atalgojumi

25 944

13.00.00

 Sadarbības nodrošināšana ar ārvalstu un starptautiskajām organizācijām 
  Resursi izdevumu segšanai

2 429 440

  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

1 214 146

  Ārvalstu finansu palīdzība

1 215 294

  Izdevumi - kopā

2 429 440

  Uzturēšanas izdevumi

2 429 440

  Kārtējie izdevumi

112 034

  tai skaitā atalgojumi

30 660

  Subsīdijas un dotācijas

2 317 406

  

tai skaitā dotācijas iestādēm, organizācijām un uzņēmumiem

135 707

  

tai skaitā iemaksas starptautiskajās organizācijās

2 181 699

13.01.00

04.630

Nozares pārziņā esošo starptautisko līgumu nosacījumu izpilde 
  Resursi izdevumu segšanai

58 393

  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

58 393

  Izdevumi - kopā

58 393

  Uzturēšanas izdevumi

58 393

  Kārtējie izdevumi

58 393

  tai skaitā atalgojumi

5 950

13.02.00

01.132

Latvijas atašeja Eiropas Savienībā (Briselē) darbības nodrošināšana 
  Resursi izdevumu segšanai

44 729

  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

44 729

  Izdevumi - kopā

44 729

  Uzturēšanas izdevumi

44 729

  Kārtējie izdevumi

44 729

  tai skaitā atalgojumi

17 642

13.03.00

04.632

Līdzdalība Eiropas Savienības programmās "Leonardo da Vinci", "Socrates", "Youth for Europe" 
  Resursi izdevumu segšanai

2 326 318

  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

1 111 024

  Ārvalstu finansu palīdzība

1 215 294

  Izdevumi - kopā

2 326 318

  Uzturēšanas izdevumi

2 326 318

  Kārtējie izdevumi

8 912

  tai skaitā atalgojumi

7 068

  Subsīdijas un dotācijas

2 317 406

  

tai skaitā dotācijas iestādēm, organizācijām un uzņēmumiem

135 707

  

tai skaitā iemaksas starptautiskajās organizācijās

2 181 699

14.00.00

04.632

Izglītības sistēmas informatizācija 
  Resursi izdevumu segšanai

2 458 858

  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

2 458 858

  Izdevumi - kopā

2 458 858

  Uzturēšanas izdevumi

458 858

  Kārtējie izdevumi

458 858

  tai skaitā atalgojumi

2 000

  Izdevumi kapitālieguldījumiem

2 000 000

  investīcijas

2 000 000

15.00.00

04.520

Valsts nozīmes datu pārraides tīkla pakalpojumi 
  Resursi izdevumu segšanai

3 000

  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

3 000

  Izdevumi - kopā

3 000

  Uzturēšanas izdevumi

3 000

  Kārtējie izdevumi

3 000

17.00.00

04.632

Valsts programma bērnu stāvokļa uzlabošanai 
  Resursi izdevumu segšanai

119 790

  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

119 790

  Izdevumi - kopā

119 790

  Uzturēšanas izdevumi

117 290

  Kārtējie izdevumi

117 290

  tai skaitā atalgojumi

30 000

  Izdevumi kapitālieguldījumiem

2 500

  kapitālie izdevumi

2 500

18.00.00

 Vispārējās izglītības saturs 
  Resursi izdevumu segšanai

298 217

  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

298 217

  Izdevumi - kopā

298 217

  Uzturēšanas izdevumi

288 217

  Kārtējie izdevumi

288 217

  tai skaitā atalgojumi

97 955

  Izdevumi kapitālieguldījumiem

10 000

  kapitālie izdevumi

10 000

18.01.00

04.632

Izglītības satura reforma 
  Resursi izdevumu segšanai

55 778

  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

55 778

  Izdevumi - kopā

55 778

  Uzturēšanas izdevumi

55 778

  Kārtējie izdevumi

55 778

  tai skaitā atalgojumi

22 955

18.02.00

04.632

Izglītības kvalitātes kontrole 
  Resursi izdevumu segšanai

169 405

  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

169 405

  Izdevumi - kopā

169 405

  Uzturēšanas izdevumi

159 405

  Kārtējie izdevumi

159 405

  tai skaitā atalgojumi

75 000

  Izdevumi kapitālieguldījumiem

10 000

  kapitālie izdevumi

10 000

18.03.00

04.632

Mācību literatūras izdošana 
  Resursi izdevumu segšanai

73 034

  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

73 034

  Izdevumi - kopā

73 034

  Uzturēšanas izdevumi

73 034

  Kārtējie izdevumi

73 034

19.00.00

04.099

Investīcijas izglītības infrastruktūras attīstībai 
  Resursi izdevumu segšanai

2 771 000

  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

460 000

  Dotācija īpašiem mērķiem

2 311 000

  Izdevumi - kopā

2 771 000

  Uzturēšanas izdevumi

189 180

  Kārtējie izdevumi

189 180

  tai skaitā atalgojumi

103 000

  Izdevumi kapitālieguldījumiem

2 581 820

  investīcijas

2 581 820

20.00.00

04.000

Atbalsts Latviešu valodas apguves valsts programmai 
  Resursi izdevumu segšanai

1 109 326

  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

428 432

  Ārvalstu finansu palīdzība

680 894

  Izdevumi - kopā

1 109 326

  Uzturēšanas izdevumi

1 109 326

  Subsīdijas un dotācijas

1 109 326

  

tai skaitā dotācijas iestādēm, organizācijām un uzņēmumiem

1 109 326

23.00.00

04.000

Ārvalstu finansēto projektu ieviešanas tehniskā uzraudzība 
  Resursi izdevumu segšanai

119 000

  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

60 000

  Ārvalstu finansu palīdzība

59 000

  Izdevumi - kopā

119 000

  Uzturēšanas izdevumi

116 050

  Kārtējie izdevumi

56 050

  Subsīdijas un dotācijas

60 000

  

tai skaitā dotācijas iestādēm, organizācijām un uzņēmumiem

60 000

  Izdevumi kapitālieguldījumiem

2 950

  kapitālie izdevumi

2 950

24.00.00

04.000

Mācību un tehnisko līdzekļu iegāde izglītības iestādēm 
  Resursi izdevumu segšanai

40 500

  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

40 500

  Izdevumi - kopā

40 500

  Uzturēšanas izdevumi

8 550

  Kārtējie izdevumi

8 550

  Izdevumi kapitālieguldījumiem

31 950

  kapitālie izdevumi

31 950

25.00.00

04.000

Latvijas Evaņģēliski luteriskās kristīgās akadēmijas celtniecība 
  Resursi izdevumu segšanai

20 000

  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

20 000

  Izdevumi - kopā

20 000

  Izdevumi kapitālieguldījumiem

20 000

  kapitālie izdevumi

20 000

  

16. Zemkopības ministrija

 
  Resursi izdevumu segšanai

77 164 927

  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

53 459 054

  Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

7 472 443

  Ārvalstu finansu palīdzība

16 233 430

  Izdevumi - kopā

77 290 763

  Uzturēšanas izdevumi

72 376 566

  Kārtējie izdevumi

35 139 752

  tai skaitā atalgojumi

17 156 934

  Maksājumi par aizņēmumiem un kredītiem

30 774

  Subsīdijas un dotācijas

37 206 040

  

tai skaitā dotācijas iestādēm, organizācijām un uzņēmumiem

174 160

  

tai skaitā dotācijas iedzīvotājiem

2 264 741

  

tai skaitā iemaksas starptautiskajās organizācijās

242 510

  Izdevumi kapitālieguldījumiem

4 914 197

  kapitālie izdevumi

3 292 248

  investīcijas

1 621 949

  Fiskālā bilance

-125 836

  Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

125 836

01.00.00

10.160

Valsts atbalsts Eiropas Savienības kvalitātes prasībām atbilstošas produkcijas ražošanai 
  Resursi izdevumu segšanai

34 739 176

  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

20 880 216

  Ārvalstu finansu palīdzība

13 858 960

  Izdevumi - kopā

34 739 176

  Uzturēšanas izdevumi

34 425 976

  Subsīdijas un dotācijas

34 425 976

  Izdevumi kapitālieguldījumiem

313 200

  kapitālie izdevumi

313 200

02.00.00

10.000

Lauksaimniecība 
  Resursi izdevumu segšanai

6 321 972

  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

4 956 573

  Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

1 008 313

  Ārvalstu finansu palīdzība

357 086

  Izdevumi - kopā

6 321 972

  Uzturēšanas izdevumi

5 255 117

  Kārtējie izdevumi

5 234 783

  tai skaitā atalgojumi

2 405 289

  Subsīdijas un dotācijas

20 334

  

tai skaitā dotācijas iedzīvotājiem

411

  Izdevumi kapitālieguldījumiem

1 066 855

  kapitālie izdevumi

432 855

  investīcijas

634 000

02.01.00

10.130

Pasākumi augsnes auglības uzlabošanai 
  Resursi izdevumu segšanai

1 305 519

  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

1 301 979

  Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

3 540

  Izdevumi - kopā

1 305 519

  Uzturēšanas izdevumi

1 031 519

  Kārtējie izdevumi

1 031 519

  tai skaitā atalgojumi

355 211

  Izdevumi kapitālieguldījumiem

274 000

  kapitālie izdevumi

24 000

  investīcijas

250 000

02.03.00

10.110

Kontroles, uzraudzības un sertifikācijas dienesti 
  Resursi izdevumu segšanai

4 503 157

  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

3 309 129

  Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

1 004 773

  Ārvalstu finansu palīdzība

189 255

  Izdevumi - kopā

4 503 157

  Uzturēšanas izdevumi

3 831 991

  Kārtējie izdevumi

3 831 991

  tai skaitā atalgojumi

1 963 396

  Izdevumi kapitālieguldījumiem

671 166

  kapitālie izdevumi

397 166

  investīcijas

274 000

02.04.00

10.110

Lauksaimniecības tirgus intervences aģentūra 
  Resursi izdevumu segšanai

34 418

  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

34 418

  Izdevumi - kopā

34 418

  Uzturēšanas izdevumi

34 418

  Kārtējie izdevumi

34 418

  tai skaitā atalgojumi

19 992

02.06.00

10.400

Pārējie lauksaimniecības pasākumi, konkursi, izstādes 
  Resursi izdevumu segšanai

55 000

  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

55 000

  Izdevumi - kopā

55 000

  Uzturēšanas izdevumi

55 000

  Kārtējie izdevumi

36 000

  Subsīdijas un dotācijas

19 000

02.07.00

10.400

Pasākumi integrācijai Eiropas Savienībā 
  Resursi izdevumu segšanai

309 955

  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

142 124

  Ārvalstu finansu palīdzība

167 831

  Izdevumi - kopā

309 955

  Uzturēšanas izdevumi

300 855

  Kārtējie izdevumi

300 855

  tai skaitā atalgojumi

66 690

  Izdevumi kapitālieguldījumiem

9 100

  kapitālie izdevumi

9 100

02.08.00

10.170

Daļēja kompensācija bijušajiem īpašniekiem par valsts vajadzībām atsavināto zemi 
  Resursi izdevumu segšanai

2 589

  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

2 589

  Izdevumi - kopā

2 589

  Izdevumi kapitālieguldījumiem

2 589

  kapitālie izdevumi

2 589

02.09.00

10.140

Ilgtermiņa kredītu dzēšana 
  Resursi izdevumu segšanai

923

  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

923

  Izdevumi - kopā

923

  Uzturēšanas izdevumi

923

  Subsīdijas un dotācijas

923

02.11.00

10.099

Lauksaimniecības zinātnes materiālās bāzes attīstība 
  Resursi izdevumu segšanai

110 000

  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

110 000

  Izdevumi - kopā

110 000

  Izdevumi kapitālieguldījumiem

110 000

  investīcijas

110 000

02.12.00

10.170

Kompensācijas izmaksa par valsts vajadzībām paturēto kapitāla daļu 
  Resursi izdevumu segšanai

411

  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

411

  Izdevumi - kopā

411

  Uzturēšanas izdevumi

411

  Subsīdijas un dotācijas

411

  

tai skaitā dotācijas iedzīvotājiem

411

03.00.00

10.110

Sanitārā robežinspekcija 
  Resursi izdevumu segšanai

1 380 906

  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

486 584

  Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

840 322

  Ārvalstu finansu palīdzība

54 000

  Izdevumi - kopā

1 506 742

  Uzturēšanas izdevumi

1 338 982

  Kārtējie izdevumi

1 338 982

  tai skaitā atalgojumi

701 664

  Izdevumi kapitālieguldījumiem

167 760

  kapitālie izdevumi

167 760

  Fiskālā bilance

-125 836

  Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

125 836

04.00.00

10.110

Veterinārmedicīna 
  Resursi izdevumu segšanai

6 000 665

  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

3 081 213

  Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

1 754 068

  Ārvalstu finansu palīdzība

1 165 384

  Izdevumi - kopā

6 000 665

  Uzturēšanas izdevumi

4 411 903

  Kārtējie izdevumi

4 407 023

  tai skaitā atalgojumi

1 878 938

  Maksājumi par aizņēmumiem un kredītiem

4 880

  Izdevumi kapitālieguldījumiem

1 588 762

  kapitālie izdevumi

1 271 813

  investīcijas

316 949

04.01.00

10.110

Valsts veterinārā dienesta funkciju nodrošināšana 
  Resursi izdevumu segšanai

3 873 181

  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

2 139 113

  Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

1 734 068

  Izdevumi - kopā

3 873 181

  Uzturēšanas izdevumi

3 645 368

  Kārtējie izdevumi

3 640 488

  tai skaitā atalgojumi

1 878 938

  Maksājumi par aizņēmumiem un kredītiem

4 880

  Izdevumi kapitālieguldījumiem

227 813

  kapitālie izdevumi

227 813

04.02.00

10.130

Dzīvnieku lipīgo slimību profilakse un apkarošana 
  Resursi izdevumu segšanai

347 600

  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

347 600

  Izdevumi - kopā

347 600

  Uzturēšanas izdevumi

347 600

  Kārtējie izdevumi

347 600

04.03.00

10.110

Piena, gaļas un zivju eksporta prasību kontroles nodrošināšana 
  Resursi izdevumu segšanai

50 000

  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

50 000

  Izdevumi - kopā

50 000

  Uzturēšanas izdevumi

28 000

  Kārtējie izdevumi

28 000

  Izdevumi kapitālieguldījumiem

22 000

  kapitālie izdevumi

22 000

04.04.00

10.110

Dzīvnieku izcelsmes pārtikas valsts uzraudzības un kontroles sistēmas 
  Resursi izdevumu segšanai

1 729 884

  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

544 500

  Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

20 000

  Ārvalstu finansu palīdzība

1 165 384

  Izdevumi - kopā

1 729 884

  Uzturēšanas izdevumi

390 935

  Kārtējie izdevumi

390 935

  Izdevumi kapitālieguldījumiem

1 338 949

  kapitālie izdevumi

1 022 000

  investīcijas

316 949

05.00.00

10.130

Zivsaimniecība un zvejniecība 
  Resursi izdevumu segšanai

251 275

  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

251 275

  Izdevumi - kopā

251 275

  Uzturēšanas izdevumi

181 275

  Kārtējie izdevumi

181 275

  tai skaitā atalgojumi

143 766

  Izdevumi kapitālieguldījumiem

70 000

  investīcijas

70 000

05.01.00

10.130

Zivju resursu atražošana 
  Resursi izdevumu segšanai

235 024

  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

235 024

  Izdevumi - kopā

235 024

  Uzturēšanas izdevumi

165 024

  Kārtējie izdevumi

165 024

  tai skaitā atalgojumi

130 878

  Izdevumi kapitālieguldījumiem

70 000

  investīcijas

70 000

05.02.00

10.130

Zivju resursu pētījumi, limitēšana un regulēšana iekšējos ūdeņos 
  Resursi izdevumu segšanai

16 251

  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

16 251

  Izdevumi - kopā

16 251

  Uzturēšanas izdevumi

16 251

  Kārtējie izdevumi

16 251

  tai skaitā atalgojumi

12 888

06.00.00

10.010

Nozares vadība 
  Resursi izdevumu segšanai

2 680 916

  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

1 803 916

  Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

79 000

  Ārvalstu finansu palīdzība

798 000

  Izdevumi - kopā

2 680 916

  Uzturēšanas izdevumi

2 301 516

  Kārtējie izdevumi

2 301 516

  tai skaitā atalgojumi

797 650

  Izdevumi kapitālieguldījumiem

379 400

  kapitālie izdevumi

322 400

  investīcijas

57 000

06.01.00

10.010

Centrālais aparāts 
  Resursi izdevumu segšanai

1 643 088

  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

1 631 088

  Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

12 000

  Izdevumi - kopā

1 643 088

  Uzturēšanas izdevumi

1 548 688

  Kārtējie izdevumi

1 548 688

  tai skaitā atalgojumi

710 223

  Izdevumi kapitālieguldījumiem

94 400

  kapitālie izdevumi

94 400

06.02.00

10.010

Valsts zivsaimniecības pārvalde 
  Resursi izdevumu segšanai

1 037 828

  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

172 828

  Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

67 000

  Ārvalstu finansu palīdzība

798 000

  Izdevumi - kopā

1 037 828

  Uzturēšanas izdevumi

752 828

  Kārtējie izdevumi

752 828

  tai skaitā atalgojumi

87 427

  Izdevumi kapitālieguldījumiem

285 000

  kapitālie izdevumi

228 000

  investīcijas

57 000

07.00.00

04.000

Izglītība 
  Resursi izdevumu segšanai

16 891 709

  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

13 591 169

  Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

3 300 540

  Izdevumi - kopā

16 891 709

  Uzturēšanas izdevumi

16 090 049

  Kārtējie izdevumi

13 721 095

  tai skaitā atalgojumi

6 778 694

  Maksājumi par aizņēmumiem un kredītiem

25 894

  Subsīdijas un dotācijas

2 343 060

  

tai skaitā dotācijas iedzīvotājiem

2 264 330

  Izdevumi kapitālieguldījumiem

801 660

  kapitālie izdevumi

455 660

  investīcijas

346 000

07.01.00

04.200

Vispārējā un profesionālā izglītība 
  Resursi izdevumu segšanai

11 385 241

  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

9 579 467

  Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

1 805 774

  Izdevumi - kopā

11 385 241

  Uzturēšanas izdevumi

11 056 739

  Kārtējie izdevumi

9 297 395

  tai skaitā atalgojumi

4 726 599

  Maksājumi par aizņēmumiem un kredītiem

25 894

  Subsīdijas un dotācijas

1 733 450

  

tai skaitā dotācijas iedzīvotājiem

1 733 450

  Izdevumi kapitālieguldījumiem

328 502

  kapitālie izdevumi

201 502

  investīcijas

127 000

07.02.00

04.300

Augstākā izglītība 
  Resursi izdevumu segšanai

5 044 984

  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

3 550 218

  Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

1 494 766

  Izdevumi - kopā

5 044 984

  Uzturēšanas izdevumi

4 571 826

  Kārtējie izdevumi

3 962 216

  tai skaitā atalgojumi

2 052 095

  Subsīdijas un dotācijas

609 610

  

tai skaitā dotācijas iedzīvotājiem

530 880

  Izdevumi kapitālieguldījumiem

473 158

  kapitālie izdevumi

254 158

  investīcijas

219 000

07.03.00

04.600

Nozarē strādājošo kvalifikācijas celšana un mācību iestāžu metodiskā darba nodrošināšana 
  Resursi izdevumu segšanai

461 484

  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

461 484

  Izdevumi - kopā

461 484

  Uzturēšanas izdevumi

461 484

  Kārtējie izdevumi

461 484

08.00.00

08.200

Kultūra 
  Resursi izdevumu segšanai

58 575

  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

56 375

  Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

2 200

  Izdevumi - kopā

58 575

  Uzturēšanas izdevumi

57 675

  Kārtējie izdevumi

57 675

  tai skaitā atalgojumi

34 789

  Izdevumi kapitālieguldījumiem

900

  kapitālie izdevumi

900

09.00.00

10.400

Valsts nozīmes datu pārraides tīkla izdevumi 
  Resursi izdevumu segšanai

323 178

  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

323 178

  Izdevumi - kopā

323 178

  Uzturēšanas izdevumi

323 178

  Kārtējie izdevumi

323 178

10.00.00

01.133

Iemaksas starptautiskajās organizācijās 
  Resursi izdevumu segšanai

242 510

  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

242 510

  Izdevumi - kopā

242 510

  Uzturēšanas izdevumi

242 510

  Subsīdijas un dotācijas

242 510

  

tai skaitā iemaksas starptautiskajās organizācijās

242 510

14.00.00

10.210

Valsts meža dienests 
  Resursi izdevumu segšanai

7 900 245

  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

7 412 245

  Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

488 000

  Izdevumi - kopā

7 900 245

  Uzturēšanas izdevumi

7 513 525

  Kārtējie izdevumi

7 513 525

  tai skaitā atalgojumi

4 416 144

  Izdevumi kapitālieguldījumiem

386 720

  kapitālie izdevumi

188 720

  investīcijas

198 000

15.00.00

10.210

Latvijas līdzdalības un atbalsta nodrošinājums celulozes rūpnīcas projektam 
  Resursi izdevumu segšanai

373 800

  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

373 800

  Izdevumi - kopā

373 800

  Uzturēšanas izdevumi

234 860

  Kārtējie izdevumi

60 700

  Subsīdijas un dotācijas

174 160

  

tai skaitā dotācijas iestādēm, organizācijām un uzņēmumiem

174 160

  Izdevumi kapitālieguldījumiem

138 940

  kapitālie izdevumi

138 940

15.01.00

10.210

Iemaksas akciju sabiedrībā "Baltic Pulp" Latvijas valsts saistību nodrošināšanai 
  Resursi izdevumu segšanai

343 100

  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

343 100

  Izdevumi - kopā

343 100

  Uzturēšanas izdevumi

204 160

  Kārtējie izdevumi

30 000

  Subsīdijas un dotācijas

174 160

  

tai skaitā dotācijas iestādēm, organizācijām un uzņēmumiem

174 160

  Izdevumi kapitālieguldījumiem

138 940

  kapitālie izdevumi

138 940

15.02.00

10.210

Darba grupas nodrošinājums Latvijas pārstāvniecībai celulozes rūpnīcas projektā 
  Resursi izdevumu segšanai

30 700

  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

30 700

  Izdevumi - kopā

30 700

  Uzturēšanas izdevumi

30 700

  Kārtējie izdevumi

30 700

  

17. Satiksmes ministrija

 
  Resursi izdevumu segšanai

15 819 085

  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

9 585 836

  Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

58 722

  Ārvalstu finansu palīdzība

6 174 527

  Izdevumi - kopā

15 819 085

  Uzturēšanas izdevumi

7 130 580

  Kārtējie izdevumi

1 710 077

  tai skaitā atalgojumi

580 754

  Subsīdijas un dotācijas

5 420 503

  

tai skaitā dotācijas iestādēm, organizācijām un uzņēmumiem

2 140 000

  

tai skaitā dotācijas iedzīvotājiem

3 204 923

  

tai skaitā iemaksas starptautiskajās organizācijās

75 580

  Izdevumi kapitālieguldījumiem

8 688 505

  kapitālie izdevumi

46 500

  investīcijas

8 642 005

01.00.00

12.810

Dotācija transporta izdevumu kompensācijām 
  Resursi izdevumu segšanai

3 204 923

  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

3 204 923

  Izdevumi - kopā

3 204 923

  Uzturēšanas izdevumi

3 204 923

  Subsīdijas un dotācijas

3 204 923

  

tai skaitā dotācijas iedzīvotājiem

3 204 923

01.01.00

12.810

Dotācija ar invalīdu bezmaksas pārvadāšanu saistīto izdevumu kompensācijām 
  Resursi izdevumu segšanai

2 911 930

  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

2 911 930

  Izdevumi - kopā

2 911 930

  Uzturēšanas izdevumi

2 911 930

  Subsīdijas un dotācijas

2 911 930

  

tai skaitā dotācijas iedzīvotājiem

2 911 930

01.02.00

12.810

Dotācija politiski represēto personu pārvadāšanai 
  Resursi izdevumu segšanai

292 993

  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

292 993

  Izdevumi - kopā

292 993

  Uzturēšanas izdevumi

292 993

  Subsīdijas un dotācijas

292 993

  

tai skaitā dotācijas iedzīvotājiem

292 993

02.00.00

12.700

Sakari 
  Resursi izdevumu segšanai

30 271

  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

30 271

  Izdevumi - kopā

30 271

  Uzturēšanas izdevumi

30 271

  Kārtējie izdevumi

30 271

  tai skaitā atalgojumi

13 266

02.01.00

12.700

Telekomunikāciju pakalpojumu regulēšana 
  Resursi izdevumu segšanai

30 271

  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

30 271

  Izdevumi - kopā

30 271

  Uzturēšanas izdevumi

30 271

  Kārtējie izdevumi

30 271

  tai skaitā atalgojumi

13 266

03.00.00

12.010

Nozares vadība 
  Resursi izdevumu segšanai

5 039 057

  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

1 125 808

  Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

58 722

  Ārvalstu finansu palīdzība

3 854 527

  Izdevumi - kopā

5 039 057

  Uzturēšanas izdevumi

1 400 252

  Kārtējie izdevumi

1 400 252

  tai skaitā atalgojumi

448 081

  Izdevumi kapitālieguldījumiem

3 638 805

  kapitālie izdevumi

31 800

  investīcijas

3 607 005

03.01.00

12.010

Centrālais aparāts 
  Resursi izdevumu segšanai

1 184 530

  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

1 125 808

  Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

58 722

  Izdevumi - kopā

1 184 530

  Uzturēšanas izdevumi

922 730

  Kārtējie izdevumi

922 730

  tai skaitā atalgojumi

448 081

  Izdevumi kapitālieguldījumiem

261 800

  kapitālie izdevumi

31 800

  investīcijas

230 000

03.02.00

12.010

Ārvalstu finansēto projektu ieviešanas tehniskā uzraudzība 
  Resursi izdevumu segšanai

3 854 527

  Ārvalstu finansu palīdzība

3 854 527

  Izdevumi - kopā

3 854 527

  Uzturēšanas izdevumi

477 522

  Kārtējie izdevumi

477 522

  Izdevumi kapitālieguldījumiem

3 377 005

  investīcijas

3 377 005

04.00.00

12.300

Valsts pasūtījums dzelzceļa pasažieru pārvadājumiem 
  Resursi izdevumu segšanai

300 000

  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

300 000

  Izdevumi - kopā

300 000

  Uzturēšanas izdevumi

300 000

  Subsīdijas un dotācijas

300 000

  

tai skaitā dotācijas iestādēm, organizācijām un uzņēmumiem

300 000

08.00.00

08.220

Valsts muzejs "Rīgas motormuzejs" 
  Resursi izdevumu segšanai

3 700

  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

3 700

  Izdevumi - kopā

3 700

  Uzturēšanas izdevumi

3 700

  Kārtējie izdevumi

3 700

09.00.00

01.133

Iemaksas starptautiskajās organizācijās 
  Resursi izdevumu segšanai

75 580

  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

75 580

  Izdevumi - kopā

75 580

  Uzturēšanas izdevumi

75 580

  Subsīdijas un dotācijas

75 580

  

tai skaitā iemaksas starptautiskajās organizācijās

75 580

11.00.00

12.300

Dzelzceļa tehniskās inspekcijas darbības nodrošināšana 
  Resursi izdevumu segšanai

128 980

  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

128 980

  Izdevumi - kopā

128 980

  Uzturēšanas izdevumi

118 980

  Kārtējie izdevumi

118 980

  tai skaitā atalgojumi

59 128

  Izdevumi kapitālieguldījumiem

10 000

  kapitālie izdevumi

10 000

12.00.00

12.300

Dzelzceļa administrācijas darbības nodrošināšana 
  Resursi izdevumu segšanai

110 539

  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

110 539

  Izdevumi - kopā

110 539

  Uzturēšanas izdevumi

105 839

  Kārtējie izdevumi

105 839

  tai skaitā atalgojumi

50 279

  Izdevumi kapitālieguldījumiem

4 700

  kapitālie izdevumi

4 700

13.00.00

12.200

Latvijas Jūras administrācijai - valsts pārvaldes funkciju nodrošināšana 
  Resursi izdevumu segšanai

2 115 000

  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

2 115 000

  Izdevumi - kopā

2 115 000

  Uzturēšanas izdevumi

1 840 000

  Subsīdijas un dotācijas

1 840 000

  

tai skaitā dotācijas iestādēm, organizācijām un uzņēmumiem

1 840 000

  Izdevumi kapitālieguldījumiem

275 000

  investīcijas

275 000

14.00.00

13.010

ES un starptautiskā finansējuma koordinācija 
  Resursi izdevumu segšanai

51 035

  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

51 035

  Izdevumi - kopā

51 035

  Uzturēšanas izdevumi

51 035

  Kārtējie izdevumi

51 035

  tai skaitā atalgojumi

10 000

15.00.00

12.099

Investīciju projekta TRm04 "Uzlabojumi VIA Baltica maršrutā un Rietumu - Austrumu koridorā" (ISPA) īstenošanai 
  Resursi izdevumu segšanai

4 760 000

  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

2 440 000

  Ārvalstu finansu palīdzība

2 320 000

  Izdevumi - kopā

4 760 000

  Izdevumi kapitālieguldījumiem

4 760 000

  investīcijas

4 760 000

  18. Labklājības ministrija 
  Resursi izdevumu segšanai

165 550 646

  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

157 292 351

  Dotācija īpašiem mērķiem

48 902

  Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

5 168 141

  Ārvalstu finansu palīdzība

3 041 252

  Izdevumi - kopā

165 550 646

  Uzturēšanas izdevumi

162 177 135

  Kārtējie izdevumi

30 453 533

  tai skaitā atalgojumi

13 130 027

  Maksājumi par aizņēmumiem un kredītiem

26 668

  Subsīdijas un dotācijas

131 696 934

  

tai skaitā dotācijas iestādēm, organizācijām un uzņēmumiem

9 300 708

  

tai skaitā dotācijas iedzīvotājiem

61 898 915

  

tai skaitā iemaksas starptautiskajās organizācijās

514 400

  Izdevumi kapitālieguldījumiem

3 373 511

  kapitālie izdevumi

1 718 209

  investīcijas

1 655 302

01.00.00

05.010

Nozares vadība 
  Resursi izdevumu segšanai

1 375 980

  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

1 372 030

  Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

3 950

  Izdevumi - kopā

1 375 980

  Uzturēšanas izdevumi

1 325 980

  Kārtējie izdevumi

1 299 312

  tai skaitā atalgojumi

693 862

  Maksājumi par aizņēmumiem un kredītiem

26 668

  Izdevumi kapitālieguldījumiem

50 000

  kapitālie izdevumi

50 000

01.01.00

05.010

Labklājības lietu pārvalde 
  Resursi izdevumu segšanai

1 375 980

  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

1 372 030

  Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

3 950

  Izdevumi - kopā

1 375 980

  Uzturēšanas izdevumi

1 325 980

  Kārtējie izdevumi

1 299 312

  tai skaitā atalgojumi

693 862

  Maksājumi par aizņēmumiem un kredītiem

26 668

  Izdevumi kapitālieguldījumiem

50 000

  kapitālie izdevumi

50 000

02.00.00

04.000

Izglītība 
  Resursi izdevumu segšanai

6 043 011

  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

4 780 019

  Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

1 262 992

  Izdevumi - kopā

6 043 011

  Uzturēšanas izdevumi

5 985 251

  Kārtējie izdevumi

5 381 706

  tai skaitā atalgojumi

3 189 370

  Subsīdijas un dotācijas

603 545

  

tai skaitā dotācijas iestādēm, organizācijām un uzņēmumiem

56 840

  

tai skaitā dotācijas iedzīvotājiem

546 705

  Izdevumi kapitālieguldījumiem

57 760

  kapitālie izdevumi

57 760

02.01.00

04.220

Profesionālā izglītība 
  Resursi izdevumu segšanai

1 929 150

  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

1 759 866

  Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

169 284

  Izdevumi - kopā

1 929 150

  Uzturēšanas izdevumi

1 899 390

  Kārtējie izdevumi

1 644 025

  tai skaitā atalgojumi

833 526

  Subsīdijas un dotācijas

255 365

  

tai skaitā dotācijas iedzīvotājiem

255 365

  Izdevumi kapitālieguldījumiem

29 760

  kapitālie izdevumi

29 760

02.03.00

04.310

Augstākā izglītība 
  Resursi izdevumu segšanai

3 703 106

  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

2 809 101

  Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

894 005

  Izdevumi - kopā

3 703 106

  Uzturēšanas izdevumi

3 683 106

  Kārtējie izdevumi

3 391 766

  tai skaitā atalgojumi

2 186 160

  Subsīdijas un dotācijas

291 340

  

tai skaitā dotācijas iedzīvotājiem

291 340

  Izdevumi kapitālieguldījumiem