Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:
Sodu reģistra likums
I nodaļa. Vispārīgie noteikumi

1.pants

Likuma mērķis ir izveidot vienotu uzskaiti par noziedzīgus nodarījumus un administratīvos pārkāpumus izdarījušām personām, lai veicinātu šo nodarījumu un pārkāpumu novēršanu un atklāšanu, kā arī par tiem personai noteiktā soda izpildes un tiesību ierobežojumu kontroli.

2.pants

Sodu reģistrs (turpmāk — reģistrs) ir valsts informācijas sistēma, kuras pārzinis un turētājs ir Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs.

3.pants

Reģistrā iekļautās ziņas ir ierobežotas pieejamības informācija.

II nodaļa. Reģistrā iekļaujamās ziņas

4. pants

Par personu, pret kuru uzsākts kriminālprocess, reģistrā iekļaujamas šādas ziņas:

1) personas vārds (vārdi), uzvārds, kā arī iepriekšējais vārds, uzvārds, ja iepriekšējais vārds vai uzvārds ir zināms;

2) personas kods vai personas identifikācijas kods (ja nav piešķirts personas kods, iekļauj dzimšanas datumu), kā arī iepriekšējais personas kods vai personas identifikācijas kods, ja tas ir mainīts;

3) tēva vārds;

4) dzimšanas vieta;

5) dzimums;

6) valstiskā piederība un tās veids;

7) dzīvesvieta (deklarētā, papildu adrese, reģistrētā vai norādītā);

8) krimināllietas numurs pirmstiesas kriminālprocesā;

9) noziedzīga nodarījuma juridiskā kvalifikācija;

10) datums, kad uzsākts kriminālprocess, tās iestādes un struktūrvienības (turpmāk — iestāde) nosaukums, kura uzsākusi kriminālprocesu;

11) datums, no kura persona uzskatāma par personu, pret kuru uzsākts kriminālprocess;

12) noziedzīga nodarījuma izdarīšanas datums;

13) tās iestādes nosaukums, kuras lietvedībā atrodas krimināllieta;

14) Kriminālprocesa likuma un Krimināllikuma pants, daļa un punkts, uz kuru pamatojoties kriminālprocess izbeigts (izbeigts daļā), tās iestādes nosaukums, kura pieņēmusi lēmumu par kriminālprocesa izbeigšanu (izbeigšanu daļā), datums, kad pieņemts lēmums par kriminālprocesa izbeigšanu (izbeigšanu daļā), kā arī atzīme, vai kriminālprocess izbeigts (izbeigts daļā) uz reabilitējoša (nereabilitējoša) pamata;

15) personas datu maiņas datums un jaunie dati, kā arī informācija par citu reģistrā iekļauto ziņu precizēšanu;

16) datums, kad persona mirusi vai tiesa izsludinājusi personu par mirušu

(21.04.2022. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 04.05.2022.)

5.pants

Par kriminālprocesa ietvaros aizturēto personu reģistrā papildus šā likuma 4.pantā minētajām ziņām iekļaujamas šādas ziņas:

1) datums, kad persona aizturēta, tās iestādes nosaukums, kura personu aizturējusi, un aizturētā turēšanas vieta, kurā persona ievietota;

2) datums, kad persona atbrīvota no aizturētā turēšanas vietas, un tās iestādes nosaukums, kura personu atbrīvojusi.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 21.04.2022. likumu, kas stājas spēkā 04.05.2022.)

6.pants

Par noziedzīga nodarījuma izdarīšanā aizdomās turēto personu reģistrā papildus šā likuma 4. un 5.pantā minētajām ziņām iekļaujamas šādas ziņas:

1) datums, kad persona atzīta par aizdomās turēto, kā arī tās iestādes nosaukums, kura pieņēmusi lēmumu par personas atzīšanu par aizdomās turēto;

11) Krimināllikuma pants, daļa un punkts, uz kuru pamatojoties persona atzīta par aizdomās turēto;

2) datums, kad atcelts lēmums par personas atzīšanu par aizdomās turēto, un tās iestādes nosaukums, kura minēto lēmumu pieņēmusi;

3) drošības līdzekļa veids, tā piemērošanas, grozīšanas vai atcelšanas datums un tās iestādes nosaukums, kura attiecīgo lēmumu pieņēmusi;

4) ja drošības līdzeklis nav saistīts ar brīvības atņemšanu, ar tā piemērošanu saistītās ziņas:

a) tās personas dati, kurai aizliegts tuvoties, ja piemērots drošības līdzeklis — aizliegums tuvoties noteiktai personai,

b) tās vietas adrese, kuru aizliegts apmeklēt vai kurai aizliegts tuvoties, ja piemērots drošības līdzeklis — aizliegums tuvoties noteiktai vietai,

c) nodarbošanās (darbības), kuru aizliegts veikt, vai amata (darba) pienākumi, kurus aizliegts pildīt, ja piemērots drošības līdzeklis — noteiktas nodarbošanās aizliegums,

d) uzturēšanās ilgums un uzturēšanās vietas adrese, ja piemērots drošības līdzeklis — uzturēšanās noteiktā vietā,

e) dzīvesvietas vai pagaidu uzturēšanās vietas adrese, ja piemērots drošības līdzeklis — uzturēšanās noteiktā vietā,

f) pastāvīgās dzīvesvietas vai pagaidu uzturēšanās vietas adrese, kuru aizliegts mainīt, ja piemērots drošības līdzeklis — nodošana policijas uzraudzībā,

g) tās personas dati, ar kuru aizliegts tikties, ja piemērots drošības līdzeklis — nodošana policijas uzraudzībā,

h) vietas vai iestādes (veids vai adrese), kuras aizliegts apmeklēt, ja piemērots drošības līdzeklis — nodošana policijas uzraudzībā,

i) diennakts laiks, kurā jāatrodas savā dzīvesvietā, ja piemērots drošības līdzeklis — nodošana policijas uzraudzībā,

j) Valsts policijas struktūrvienība, kuras lietvedībā atrodas personas uzraudzības lieta, ja piemērots drošības līdzeklis — nodošana policijas uzraudzībā,

k) datums, no kura persona atrodas uzraudzībā Valsts policijas struktūrvienībā, ja piemērots drošības līdzeklis — nodošana policijas uzraudzībā,

l) datums, līdz kuram persona atrodas uzraudzībā Valsts policijas struktūrvienībā, ja piemērots drošības līdzeklis — nodošana policijas uzraudzībā;

5) ziņas par tāda drošības līdzekļa piemērošanu, kas saistīts ar brīvības atņemšanu:

a) datums, kad persona ievietota vai pārvietota ieslodzījuma vietā, kā arī tās ieslodzījuma vietas nosaukums, kurā persona ievietota vai uz kuru pārvietota,

b) tās iestādes nosaukums, kura pieņēmusi lēmumu par personas atbrīvošanu no ieslodzījuma vietas,

c) datums, kad persona atbrīvota no ieslodzījuma vietas, tās ieslodzījuma vietas nosaukums, kura personu atbrīvojusi, normatīvā akta pants, daļa un punkts, uz kura pamata persona atbrīvota no ieslodzījuma vietas,

d) datums, kad persona aizbēgusi no ieslodzījuma vietas, tās ieslodzījuma vietas nosaukums, no kuras persona aizbēgusi;

6) datums, kad pieņemts lēmums par personas meklēšanu, tās iestādes nosaukums, kura pieņēmusi lēmumu par personas meklēšanu;

7) datums, kad persona, attiecībā uz kuru pieņemts lēmums par personas meklēšanu, atrasta;

8) datums, kad pieņemts lēmums par kriminālprocesu apvienošanu vai kriminālprocesa izdalīšanu atsevišķā lietvedībā; tās iestādes nosaukums, kura pieņēmusi lēmumu par kriminālprocesu apvienošanu vai kriminālprocesa izdalīšanu atsevišķā lietvedībā; krimināllietas numurs pirms kriminālprocesu apvienošanas vai kriminālprocesa izdalīšanas atsevišķā lietvedībā un krimināllietas numurs pēc kriminālprocesu apvienošanas vai kriminālprocesa izdalīšanas atsevišķā lietvedībā;

9) noziedzīgu nodarījumu juridiskā kvalifikācija kriminālprocesos, kuri tika apvienoti, vai kriminālprocesā, kurš tika izdalīts atsevišķā lietvedībā;

10) kriminālprocesa apturēšanas vai atjaunošanas datums, tās iestādes nosaukums, kura pieņēmusi lēmumu par kriminālprocesa apturēšanu vai atjaunošanu, Kriminālprocesa likuma pants, daļa un punkts, uz kura pamata kriminālprocess apturēts vai atjaunots;

11) tās prokuratūras struktūrvienības nosaukums, kurai krimināllieta nosūtīta kriminālvajāšanas uzsākšanai pret personu, krimināllietas nosūtīšanas datums, tās iestādes nosaukums, kura krimināllietu nosūtīja prokuratūrai;

12) tās iestādes nosaukums, kurai krimināllieta nosūtīta pēc piekritības (valsts nosaukums, ja krimināllieta nosūtīta uz ārvalsti), krimināllietas nosūtīšanas datums, tās iestādes nosaukums, kura krimināllietu nosūtīja pēc piekritības;

13) tās prokuratūras struktūrvienības nosaukums, kura krimināllietu nosūtīja izmeklēšanas turpināšanai, krimināllietas nosūtīšanas datums, tās iestādes nosaukums, kurai krimināllieta nosūtīta izmeklēšanas turpināšanai.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 21.04.2022. likumu, kas stājas spēkā 04.05.2022.)

7.pants

Par noziedzīga nodarījuma izdarīšanā apsūdzēto personu reģistrā papildus šā likuma 4., 5. un 6.pantā minētajām ziņām iekļaujamas šādas ziņas:

1) datums, kad pieņemts lēmums par personas saukšanu pie kriminālatbildības, tās prokuratūras struktūrvienības nosaukums, kura minēto lēmumu pieņēmusi;

11) Krimināllikuma pants, daļa un punkts, uz kuru pamatojoties persona saukta pie kriminālatbildības (juridiskā kvalifikācija);

2) tās tiesas nosaukums, kurai krimināllieta nodota, krimināllietas nodošanas datums, tās prokuratūras struktūrvienības nosaukums, kura nodevusi krimināllietu tiesai, Kriminālprocesa likuma pants, daļa un punkts, uz kura pamata pieņemts lēmums par pirmstiesas kriminālprocesa pabeigšanu;

3) prokurora uzliktie pienākumi un pārbaudes laiks, personu nosacīti atbrīvojot no kriminālatbildības;

4) ar prokurora uzlikto pienākumu izpildi saistītās ziņas:

a) dzīvesvietas adrese, kuru aizliegts mainīt, ja, nosacīti atbrīvojot no kriminālatbildības, uzlikts pienākums nemainīt dzīvesvietu bez Valsts probācijas dienesta piekrišanas,

b) rīcība vai nodarbošanās, no kuras jāatturas, ja, nosacīti atbrīvojot no kriminālatbildības, uzlikts pienākums atturēties no noteiktas rīcības vai nodarbošanās,

c) tās Valsts probācijas dienesta struktūrvienības nosaukums, kura veic uzraudzību,

d) probācijas uzraudzības uzsākšanas un beigu datums,

e) probācijas uzraudzības lietas vadītāja kontaktinformācija,

f) probācijas uzraudzības ietvaros noteiktie pienākumi,

g) probācijas uzraudzības ietvaros noteikto pienākumu noteikšanas un atcelšanas datums;

5) tās iestādes nosaukums, kurai uzdots kontrolēt uzliktā pienākuma izpildi;

6) datums, kad lēmums par nosacītu atbrīvošanu no kriminālatbildības stājies spēkā pilnā apjomā;

7) tās valsts nosaukums, kurai krimināllieta nosūtīta pēc piekritības, ja krimināllieta nosūtīta uz ārvalsti, krimināllietas nosūtīšanas datums, tās prokuratūras struktūrvienības nosaukums, kura krimināllietu nosūtīja pēc piekritības;

8) tās prokuratūras struktūrvienības nosaukums, kura krimināllietu nosūtīja izmeklēšanas turpināšanai, un krimināllietas nosūtīšanas datums, kā arī tās iestādes nosaukums, kurai krimināllieta nosūtīta izmeklēšanas turpināšanai;

9) tās tiesas nosaukums, kura krimināllietu nosūtīja trūkumu novēršanai, datums, kad krimināllieta nosūtīta trūkumu novēršanai, tās iestādes nosaukums, kurai krimināllieta nosūtīta trūkumu novēršanai;

10) datums, kad pieņemts lēmums par vienošanās procesa kārtībā iesniegtas krimināllietas nosūtīšanu pārkāpumu novēršanai, tās tiesas nosaukums, kura minēto lēmumu pieņēmusi, tās iestādes nosaukums, kurai krimināllieta nosūtīta pārkāpumu novēršanai;

11) (izslēgts ar 21.04.2022. likumu);

12) datums, kad pieņemts nolēmums par atbrīvošanu no soda vai kriminālatbildības, tās tiesas nosaukums, kura minēto nolēmumu pieņēmusi, Kriminālprocesa likuma un Krimināllikuma pants, daļa un punkts, uz kura pamata šis nolēmums pieņemts;

13) datums, kad pieņemts nolēmums par personas attaisnošanu, tās tiesas nosaukums, kura minēto nolēmumu pieņēmusi, Kriminālprocesa likuma un Krimināllikuma pants, daļa un punkts, uz kura pamata persona attaisnota.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 21.04.2022. likumu, kas stājas spēkā 04.05.2022.)

8. pants

Par personu, pret kuru notiek process medicīniska rakstura piespiedu līdzekļa noteikšanai, reģistrā papildus šā likuma 4., 5., 6. un 7. pantā minētajām ziņām iekļaujamas šādas ziņas:

1) datums, kad pieņemts lēmums turpināt procesu medicīniska rakstura piespiedu līdzekļa noteikšanai, tās iestādes nosaukums, kura minēto lēmumu pieņēmusi, Kriminālprocesa likuma pants, daļa un punkts, uz kuru pamatojoties iestāde nosūtījusi krimināllietas materiālus prokuratūrai, kā arī tās prokuratūras struktūrvienības nosaukums, kurai nodoti krimināllietas materiāli;

2) datums, kad pieņemts lēmums par krimināllietas nosūtīšanu tiesai medicīniska rakstura piespiedu līdzekļa noteikšanai, tās prokuratūras struktūrvienības nosaukums, kura minēto lēmumu pieņēmusi, Kriminālprocesa likuma pants, daļa un punkts, uz kuru pamatojoties prokuratūra nosūtījusi krimināllietas materiālus tiesai, kā arī tās tiesas nosaukums, kurai nosūtīta krimināllieta.

(21.04.2022. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 04.05.2022.)

8.1 pants

Par juridisko personu, pret kuru uzsākts process piespiedu ietekmēšanas līdzekļa piemērošanai, reģistrā iekļaujamas šādas ziņas:

1) nosaukums;

2) reģistrācijas numurs;

3) reģistrācijas datums;

4) veids;

5) juridiskā adrese un faktiskā adrese, ja tā nesakrīt ar juridisko adresi;

6) procesa numurs pirmstiesas kriminālprocesā;

7) noziedzīga nodarījuma juridiskā kvalifikācija;

8) datums, kad uzsākts process piespiedu ietekmēšanas līdzekļa piemērošanai juridiskajai personai, un tās iestādes nosaukums, kura uzsākusi procesu;

9) noziedzīga nodarījuma izdarīšanas datums;

10) tās iestādes nosaukums, kuras lietvedībā atrodas lieta;

101) nodrošinājuma līdzekļa veids, tā piemērošanas, grozīšanas vai atcelšanas datums un tās iestādes nosaukums, kura attiecīgo lēmumu pieņēmusi;

11) kriminālprocesa apturēšanas vai atjaunošanas datums, tās iestādes nosaukums, kura pieņēmusi lēmumu par kriminālprocesa apturēšanu vai atjaunošanu, Kriminālprocesa likuma pants, daļa un punkts, uz kuru pamatojoties kriminālprocess apturēts vai atjaunots;

12) Kriminālprocesa likuma un Krimināllikuma pants, daļa un punkts, uz kuru pamatojoties izbeigts (izbeigts daļā) process par piespiedu ietekmēšanas līdzekļa piemērošanu juridiskajai personai, tās iestādes nosaukums, kura pieņēmusi lēmumu par procesa izbeigšanu (izbeigšanu daļā), un datums, kad pieņemts lēmums par procesa izbeigšanu (izbeigšanu daļā);

13) tās tiesas nosaukums, kurai lieta nodota, un lietas nodošanas datums, kā arī tās prokuratūras struktūrvienības nosaukums, kura nodevusi lietu tiesai, un Kriminālprocesa likuma pants, daļa un punkts, uz kuru pamatojoties pieņemts lēmums par pirmstiesas procesa pabeigšanu;

14) personas datu maiņas datums un jaunie dati, kā arī informācija par citu reģistrā iekļauto ziņu precizēšanu.

(21.04.2022. likuma redakcijā ar grozījumiem, kas izdarīti ar 01.02.2024. likumu, kas stājas spēkā 27.02.2024.)

8.2 pants

Par nepilngadīgo personu, pret kuru uzsākts process audzinoša rakstura piespiedu līdzekļa piemērošanai, reģistrā iekļaujamas šādas ziņas:

1) personas vārds (vārdi), uzvārds, kā arī iepriekšējais vārds, uzvārds, ja iepriekšējais vārds vai uzvārds ir zināms;

2) personas kods vai personas identifikācijas kods (ja nav piešķirts personas kods, iekļauj dzimšanas datumu), kā arī iepriekšējais personas kods vai personas identifikācijas kods, ja tas ir mainīts;

3) dzimšanas vieta;

4) dzimums;

5) valstiskā piederība un tās veids;

6) dzīvesvieta (deklarētā, papildu adrese, reģistrētā vai norādītā);

7) lietas numurs;

8) noziedzīga nodarījuma vai administratīvā pārkāpuma juridiskā kvalifikācija;

9) datums, kad uzsākts process, un tās iestādes nosaukums, kura uzsākusi procesu;

10) noziedzīga nodarījuma vai administratīvā pārkāpuma izdarīšanas datums;

11) Kriminālprocesa likuma, Krimināllikuma, Administratīvās atbildības likuma un attiecīgās nozares likuma pants, daļa un punkts, uz kuru pamatojoties process izbeigts (izbeigts daļā), tās iestādes un pašvaldības administratīvās komisijas vai apakškomisijas nosaukums, kura pieņēmusi lēmumu par procesa izbeigšanu (izbeigšanu daļā), un datums, kad pieņemts lēmums par procesa izbeigšanu (izbeigšanu daļā);

12) personas datu maiņas datums un jaunie dati, kā arī informācija par citu reģistrā iekļauto ziņu precizēšanu;

13) datums, kad persona mirusi vai tiesa izsludinājusi personu par mirušu.

(21.04.2022. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 04.05.2022.)

9.pants

(1) Par noziedzīga nodarījuma izdarīšanā notiesāto personu reģistrā papildus šā likuma 4., 5., 6. un 7.pantā minētajām ziņām iekļaujamas šādas ziņas:

1) datums, kad pasludināts tiesas nolēmums, kas stājies spēkā, un tās tiesas nosaukums, kura pasludinājusi attiecīgo tiesas nolēmumu krimināllietā;

2) datums, kad sastādīts prokurora priekšraksts par sodu, kas stājies spēkā, un tās prokuratūras struktūrvienības nosaukums, kura sastādījusi prokurora priekšrakstu par sodu;

3) Krimināllikuma pants, daļa un punkts, uz kura pamata persona notiesāta;

4) piespriestais (noteiktais) galīgais soda veids un mērs;

5) ar piemēroto sodu — mantas konfiskācija — saistītās ziņas:

a) katras konfiscējamās mantas veids,

b) katras konfiscējamās mantas vērtība;

6) kaitējuma kompensācijas apmērs;

7) datums, kad stājies spēkā tiesas nolēmums vai prokurora priekšraksts par sodu;

8) tā tiesneša vai prokurora vārds un uzvārds, kurš pasludinājis spēkā stājušos tiesas nolēmumu vai kurš sastādījis prokurora priekšrakstu par sodu;

9) datums, kad piemērots medicīniska vai audzinoša rakstura piespiedu līdzeklis, tās tiesas nosaukums, kura piemērojusi piespiedu līdzekli, un piemērotā medicīniska vai audzinoša rakstura piespiedu līdzekļa veids;

10) noziedzīgu nodarījumu izdarījušās personas vainas forma, noziedzīga nodarījuma smaguma pakāpe, kā arī atzīme, vai personas izdarītais noziedzīgais nodarījums ir vardarbīgs;

11) grozītā galīgā soda daļa saistībā ar tiesas nolēmuma atcelšanu daļā vai tās tiesas nosaukums, kura pieņēmusi jauno nolēmumu, šā nolēmuma pieņemšanas datums, kā arī datums, kad šis nolēmums stājies spēkā, un jaunais piespriestais soda veids un mērs saistībā ar iepriekšējā nolēmuma atcelšanu pilnībā;

12) tiesas uzliktie pienākumi un noteiktais pārbaudes laiks, nosacīti notiesājot;

13) tiesas uzliktie pienākumi, nosacīti pirms termiņa atbrīvojot no soda;

14) ar tiesas uzlikto pienākumu izpildi saistītās ziņas, nosacīti notiesājot vai nosacīti pirms termiņa atbrīvojot no soda:

a) tās vietas adrese, kuru aizliegts apmeklēt, ja, nosacīti notiesājot vai nosacīti pirms termiņa atbrīvojot no soda, uzlikts pienākums neapmeklēt noteiktas vietas,

b) diennakts laiks, kurā jāatrodas savā dzīvesvietā, ja, nosacīti notiesājot vai nosacīti pirms termiņa atbrīvojot no soda, uzlikts pienākums noteiktā diennakts laikā atrasties savā dzīvesvietā;

15) datums, kad pilnīgi vai daļēji atcelti tiesas uzliktie pienākumi, un tās tiesas nosaukums, kura pilnīgi vai daļēji atcēlusi tiesas uzliktos pienākumus;

16) datums, kad pieņemts lēmums par nosacītu pirmstermiņa atbrīvošanu no soda, tās tiesas nosaukums, kura minēto lēmumu pieņēmusi, un neizciestā soda laiks;

17) grozītais galīgais pārbaudes laiks un datums, kad pieņemts lēmums par noteiktā pārbaudes laika pagarināšanu nosacītas notiesāšanas gadījumā;

18) probācijas uzraudzības izciešanas laikā noteiktie pienākumi;

19) ar probācijas uzraudzības izciešanas laikā noteiktajiem pienākumiem saistītās ziņas:

a) diennakts laiks, kurā aizliegts atstāt dzīvesvietu, ja noteikts aizliegums atstāt dzīvesvietu noteiktā diennakts laikā,

b) sabiedriskās vietas (veids vai adrese), kurās aizliegts uzturēties, ja noteikts aizliegums uzturēties noteiktās sabiedriskajās vietās,

c) tās personas dati, ar kuru aizliegts sazināties, ja noteikts aizliegums sazināties ar noteiktiem cilvēkiem,

d) administratīvā teritorija, no kuras aizliegts izbraukt, ja noteikts aizliegums izbraukt no noteiktas administratīvās teritorijas bez Valsts probācijas dienesta atļaujas,

e) priekšmets, kuru aizliegts iegādāties, nēsāt vai glabāt, ja noteikts aizliegums iegādāties, nēsāt vai glabāt noteiktus priekšmetus,

f) objekti, vietas vai iestādes (veids vai adrese), kurām aizliegts tuvoties, ja noteikts aizliegums tuvoties noteiktiem objektiem, vietām vai iestādēm,

g) tās Valsts probācijas dienesta struktūrvienības nosaukums, kuras lietvedībā atrodas personas uzskaites lieta probācijas uzraudzības ietvaros,

h) probācijas uzraudzības uzsākšanas un beigu datums,

i) tās Valsts probācijas dienesta atbildīgās amatpersonas kontaktinformācija, kuras lietvedībā atrodas personas uzskaites lieta probācijas uzraudzības ietvaros,

j) probācijas uzraudzības ietvaros noteikto pienākumu noteikšanas un atcelšanas datums;

20) ar papildsodu — tiesību ierobežošana — atņemtajām tiesībām vai noteiktajiem aizliegumiem saistītās ziņas:

a) tiesības, ko neļauj izmantot,

b) amats, ko aizliegts ieņemt,

c) profesionālā vai cita veida darbība, ko aizliegts veikt,

d) tās vietas adrese, kuru aizliegts apmeklēt,

e) pasākumi, kurus aizliegts apmeklēt;

201) ar papildsodu — policijas kontrole — saistītās ziņas:

a) Valsts policijas struktūrvienība, kuras lietvedībā atrodas papildsoda — policijas kontrole — personas uzskaites lieta,

b) papildsoda — policijas kontrole — īstenošanas uzsākšanas un beigu datums,

c) tās Valsts policijas atbildīgās amatpersonas kontaktinformācija, kuras lietvedībā atrodas papildsoda — policijas kontrole — personas uzskaites lieta,

d) papildsoda — policijas kontrole — izciešanas laikā noteiktie ierobežojumi,

e) papildsoda — policijas kontrole — ietvaros noteikto ierobežojumu noteikšanas un atcelšanas datums;

21) tās iestādes nosaukums, kurai uzlikts pienākums izpildīt tiesas nolēmumu vai prokurora priekšrakstu par sodu;

22) datums, kad uzsākta soda izciešana (izpilde), un datums, kad izciests (izpildīts) piespriestais (noteiktais) sods;

23) datums, kad atcelts vai grozīts medicīniska rakstura piespiedu līdzeklis vai izpildīts audzinoša rakstura piespiedu līdzeklis;

24) datums, kad pieņemts lēmums par atbrīvošanu no soda izciešanas, tās tiesas nosaukums, kura minēto lēmumu pieņēmusi, un Kriminālprocesa likuma pants, daļa un punkts, uz kura pamata šis lēmums pieņemts;

25) datums, kad pieņemts lēmums par sodāmības noņemšanu, un tās tiesas nosaukums, kura minēto lēmumu pieņēmusi;

26) datums, kad pieņemts lēmums par apžēlošanas vai amnestijas piemērošanu;

27) personas dzīvesvietas (deklarētā, papildu adrese, reģistrētā vai norādītā) adrese pēc atbrīvošanas no ieslodzījuma vietas;

28) piespriestā (noteiktā) soda aizstāšana, samazināšana (mīkstināšana) vai pastiprināšana, kā arī papildsoda aizstāšana vai atcelšana (tās tiesas nosaukums, kura pieņēmusi attiecīgo lēmumu, datums un jaunais sods);

29) datums, kad notiesājošam spriedumam vai prokurora priekšrakstam par sodu iestājies izpildes noilgums.

(2) Papildus šā panta pirmajā daļā minētajām ziņām reģistrā var iekļaut arī citas ziņas, ko sniegusi Eiropas Savienības dalībvalsts kompetentā iestāde, kas nodrošina informācijas apmaiņu no sodāmības reģistriem (turpmāk — Eiropas Savienības dalībvalsts centrālā iestāde).

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 21.04.2022. likumu, kas stājas spēkā 04.05.2022.)

10.pants

Par personu, kurai piemērots medicīniska rakstura piespiedu līdzeklis, reģistrā papildus šā likuma 4., 5., 6., 7. un 8.pantā minētajām ziņām iekļaujamas šādas ziņas:

1) datums, kad pieņemts lēmums par medicīniska rakstura piespiedu līdzekļa piemērošanu, tās tiesas nosaukums, kura minēto lēmumu pieņēmusi;

2) medicīniska rakstura piespiedu līdzekļa veids;

3) datums, kad pieņemts lēmums par medicīniska rakstura piespiedu līdzekļa grozīšanu (jaunais medicīniska rakstura piespiedu līdzeklis) vai atcelšanu, tās tiesas nosaukums, kura minēto lēmumu pieņēmusi.

11.pants

Par juridisko personu, kurai piemērots piespiedu ietekmēšanas līdzeklis, papildus šā likuma 8.1 pantā minētajām ziņām reģistrā iekļaujamas šādas ziņas:

1) (izslēgts ar 21.04.2022. likumu);

2) (izslēgts ar 21.04.2022. likumu);

3) (izslēgts ar 21.04.2022. likumu);

4) datums, kad pasludināts tiesas nolēmums, kas stājies spēkā, un tās tiesas nosaukums, kura attiecīgo tiesas nolēmumu pasludinājusi;

5) datums, kad sastādīts prokurora priekšraksts par piespiedu ietekmēšanas līdzekli, kas stājies spēkā, un tās prokuratūras struktūrvienības nosaukums, kura sastādījusi prokurora priekšrakstu par piespiedu ietekmēšanas līdzekli;

6) Krimināllikuma pants, daļa un punkts, uz kura pamata juridiskajai personai piespiedu ietekmēšanas līdzeklis piemērots;

7) piemērotā piespiedu ietekmēšanas līdzekļa veids un mērs;

8) tā tiesneša vai prokurora vārds un uzvārds, kurš pasludinājis spēkā stājušos tiesas nolēmumu vai kurš sastādījis prokurora priekšrakstu par piespiedu ietekmēšanas līdzekli;

9) datums, kad tiesas nolēmums vai prokurora priekšraksts par piespiedu ietekmēšanas līdzekli stājies spēkā;

10) datums, kad piemērotais piespiedu ietekmēšanas līdzeklis izpildīts;

11) personas datu maiņas datums un jaunie dati.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 21.04.2022. likumu, kas stājas spēkā 04.05.2022.)

12.pants

(1) Par administratīvo pārkāpumu izdarījušo personu reģistrā iekļaujamas šādas ziņas:

1) personas vārds (vārdi), uzvārds, kā arī iepriekšējais vārds, uzvārds, ja iepriekšējais vārds vai uzvārds ir zināms;

2) personas kods vai personas identifikācijas kods (ja nav piešķirts personas kods, iekļauj dzimšanas datumu), kā arī iepriekšējais personas kods vai personas identifikācijas kods, ja tas ir mainīts;

3) dzimums;

4) valstiskā piederība un tās veids;

5) dzīvesvieta (deklarētā, papildu adrese, reģistrētā vai norādītā);

6) juridiskajai personai un personālsabiedrībai — nosaukums, reģistrācijas numurs un juridiskā adrese;

7) normatīvā akta pants, daļa un punkts, kurā paredzēts pārkāpums, par kura izdarīšanu persona saukta pie administratīvās atbildības;

8) administratīvā pārkāpuma izdarīšanas (konstatēšanas) datums, laiks un vieta;

9) tās institūcijas nosaukums (amatpersonas vārds un uzvārds), kura veic administratīvā pārkāpuma procesu;

10) tās institūcijas nosaukums (amatpersonas vārds un uzvārds), kura pieņēmusi lēmumu administratīvā pārkāpuma lietā, minētā lēmuma numurs un pieņemšanas datums, lēmumā noteiktais administratīvais sods, tā valsts budžeta vai pašvaldības budžeta konta numurs, kurā iemaksājams piemērotais naudas sods;

11) datums, kad stājies spēkā lēmums (nolēmums) administratīvā pārkāpuma lietā;

12) datums, kad administratīvais sods izpildīts;

13) datums, kad persona rakstveidā informēta par lietas nodošanu tiesu izpildītājam;

14) datums, kad lēmums par naudas soda piemērošanu iesniegts piespiedu izpildei;

15) tās izpildinstitūcijas nosaukums, kurai lēmums par naudas soda piemērošanu nodots piespiedu izpildei;

16) datums, kad lēmuma izpilde par naudas soda piemērošanu ir apturēta un atjaunota;

17) datums, kad iestājies administratīvā soda izpildes noilgums;

18) personas datu maiņas datums un jaunie dati;

19) ziņas par personai veikto pārbaudi alkohola koncentrācijas, narkotisko vai citu apreibinošo vielu ietekmes konstatēšanai:

a) pārbaudes veids,

b) pārbaudes protokola numurs,

c) pārbaudes protokola sastādīšanas datums,

d) tās iestādes nosaukums, kura veica pārbaudi,

e) personas stāvoklis (pārbaudes rezultāts vai medicīniskās pārbaudes atzinums),

f) konstatētais promiļu daudzums izelpā un bioloģiskajās vidēs,

g) veiktās pārbaudes izdevumu summa,

h) tā konta numurs, kurā persona iemaksā izdevumus par tai veikto pārbaudi alkohola koncentrācijas, narkotisko vai citu apreibinošo vielu ietekmes konstatēšanai,

i) datums, kad lēmums par izdevumiem, kas saistīti ar alkohola koncentrācijas, narkotisko vai citu apreibinošo vielu ietekmes konstatēšanai veikto pārbaudi, nodots piespiedu izpildei,

j) tās izpildinstitūcijas nosaukums, kurai lēmums par izdevumiem, kas saistīti ar alkohola koncentrācijas, narkotisko vai citu apreibinošo vielu ietekmes konstatēšanai veiktajām pārbaudēm, nodots piespiedu izpildei,

k) datums, kad veikta pārbaudes izdevumu atmaksa;

20) (izslēgts ar 21.04.2022. likumu).

(2) Par konkurences tiesību pārkāpumus izdarījušo personu reģistrā papildus iekļauj atzīmi par to, vai atbilstoši konstatētajam pārkāpumam kandidāts vai pretendents izslēdzams no iepirkuma procedūras atbilstoši Publisko iepirkumu likuma prasībām.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 21.04.2022. likumu, kas stājas spēkā 04.05.2022.)

13. pants

Par nepilngadīgo personu, kurai piemērots audzinoša rakstura piespiedu līdzeklis, papildus šā likuma 8.2 pantā minētajām ziņām reģistrā iekļaujamas šādas ziņas:

1) datums, kad stājies spēkā lēmums par audzinoša rakstura piespiedu līdzekļa piemērošanu, tās tiesas nosaukums vai pašvaldības administratīvās komisijas vai apakškomisijas nosaukums, kura pieņēmusi minēto lēmumu;

2) piemērotais audzinoša rakstura piespiedu līdzeklis;

3) papildus piemērotajam audzinoša rakstura piespiedu līdzeklim uzliktais pienākums;

4) ar audzinoša rakstura piespiedu līdzekli — uzvedības ierobežojumi — uzliktais pienākums vai noteiktais aizliegums;

5) ar audzinoša rakstura piespiedu līdzekļa — uzvedības ierobežojumi — piemērošanu saistītās ziņas:

a) sabiedriskā vieta, kuru aizliegts apmeklēt,

b) tās personas dati, ar kuru aizliegts satikties,

c) diennakts laiks, kurā jāatrodas savā dzīvesvietā;

6) ar audzinoša rakstura piespiedu līdzekļa — ievietošana bērnu sociālās korekcijas izglītības iestādē — piemērošanu saistītās ziņas:

a) sociālās korekcijas izglītības iestādes nosaukums,

b) termiņš, uz kādu bērns vai nepilngadīgā persona ievietota sociālās korekcijas izglītības iestādē;

7) tās institūcijas nosaukums, kurai lēmums par audzinoša rakstura piespiedu līdzekļa piemērošanu nodots izpildei;

8) datums, kad pieņemts lēmums par piemērotā audzinoša rakstura piespiedu līdzekļa aizstāšanu ar stingrāku piespiedu līdzekli, un tās tiesas nosaukums vai pašvaldības administratīvās komisijas vai apakškomisijas nosaukums, kura pieņēmusi minēto lēmumu;

9) datums, kad pieņemts lēmums par audzinoša rakstura piespiedu līdzekļa piemērošanas ilguma samazināšanu vai pagarināšanu, tās tiesas nosaukums vai pašvaldības administratīvās komisijas vai apakškomisijas nosaukums, kura pieņēmusi minēto lēmumu;

10) datums, kad pieņemts lēmums par audzinoša rakstura piespiedu līdzekļa — ievietošana bērnu sociālās korekcijas izglītības iestādē — aizstāšanu ar sodu, un tās tiesas nosaukums, kura pieņēmusi minēto lēmumu.

(21.04.2022. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 04.05.2022.)

14.pants

(1) Ziņas Iekšlietu ministrijas Informācijas centram iekļaušanai reģistrā sniedz:

1) iestāde vai persona, kura pilnvarota veikt izmeklēšanu;

2) prokuratūras struktūrvienība;

3) tiesa;

4) Ieslodzījuma vietu pārvalde;

5) institūcija, kura izpilda sodu vai piemēroto piespiedu līdzekli vai veic ar alkohola koncentrācijas, narkotisko vai citu apreibinošo vielu ietekmes konstatēšanai veiktajām pārbaudēm saistīto izdevumu piedziņu administratīvo pārkāpumu lietās;

6) Valsts kase;

7) Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde;

8) Valsts prezidenta kanceleja;

9) (izslēgts ar 21.04.2022. likumu);

10) institūcijas vai amatpersonas, kuras ir tiesīgas veikt administratīvā pārkāpuma procesu;

11) citas valsts un pašvaldību iestādes, kuru rīcībā ir reģistra veidošanai nepieciešamā informācija.

(2) Šā panta pirmajā daļā minētās iestādes ir atbildīgas par ziņu savlaicīgu sniegšanu reģistram un šo ziņu atbilstību apliecinošiem dokumentiem, ja tādi ir.

(3) Ministru kabinets nosaka kārtību un apjomu, kādā šā panta pirmajā daļā minētās iestādes sniedz ziņas Iekšlietu ministrijas Informācijas centram.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 21.04.2022. likumu, kas stājas spēkā 04.05.2022.)

15.pants

Lai nodrošinātu patiesas un aktuālas šajā likumā minētās informācijas uzkrāšanu un ziņu pilnīgumu, Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs ir tiesīgs pieprasīt un bez maksas saņemt informāciju no valsts un pašvaldību iestādēm.

16.pants

(1) Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs reģistrā iekļauj un glabā Eiropas Savienības dalībvalsts centrālās iestādes sniegtās ziņas par Latvijas pilsoņa, Latvijas nepilsoņa, tāda citas Eiropas Savienības dalībvalsts, Eiropas Ekonomikas zonas valsts vai Šveices Konfederācijas pilsoņa (turpmāk — Savienības pilsonis) notiesāšanu, kuram Latvijā izsniegta Savienības pilsoņa reģistrācijas apliecība vai Savienības pilsoņa pastāvīgās uzturēšanās apliecība, par personas, kura nav Eiropas Savienības pilsonis, personas, kura ir bezvalstnieks, vai personas, kuras valstspiederība nav zināma (turpmāk — trešās valsts valstspiederīgais) notiesāšanu, kā arī trešās valsts sniegtās ziņas par minēto personu notiesāšanu saskaņā ar starptautiskajiem līgumiem.

(2) Ja Eiropas Savienības dalībvalsts centrālā iestāde sniedz ziņas par labojumiem iepriekš sniegtajās ziņās, Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs attiecīgi labo reģistra datubāzē iekļautās ziņas.

(3) Ja, sniedzot šā panta pirmajā daļā minētās ziņas, Eiropas Savienības dalībvalsts centrālā iestāde norādījusi, ka tās ir izmantojamas tikai kriminālprocesa mērķiem, citai Eiropas Savienības dalībvalsts centrālajai iestādei ziņas nesniedz. Šādā gadījumā Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs sniedz informāciju par Eiropas Savienības dalībvalsti, no kuras minētās ziņas saņemtas.

(4) Eiropas Savienības dalībvalsts centrālās iestādes sniegtās un reģistrā iekļautās ziņas trešajām valstīm Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs sniedz, ievērojot Eiropas Savienības dalībvalsts noteiktos ierobežojumus.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 21.04.2022. likumu, kas stājas spēkā 04.05.2022. Grozījumi pirmajā un otrajā daļā stājas spēkā 28.06.2022. Sk. pārejas noteikumu 9. punktu)

III nodaļa. Ziņu pieprasīšana no Eiropas Savienības dalībvalstīm

17. pants

(1) Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs ir Latvijas Republikas centrālā iestāde Eiropas Parlamenta un Padomes 2019. gada 17. aprīļa regulas (ES) 2019/816, ar ko Eiropas Sodāmības reģistru informācijas sistēmas papildināšanai izveido centralizētu sistēmu (ECRIS-TCN) tādu dalībvalstu identificēšanai, kurām ir informācija par notiesājošiem spriedumiem par trešo valstu valstspiederīgajiem un bezvalstniekiem, un ar ko groza regulu (ES) 2018/1726 (turpmāk — regula Nr. 2019/816) izpratnē un veic regulā noteiktos pienākumus.

(2) Ja personām un iestādēm, kurām saskaņā ar šo likumu ir tiesības saņemt ziņas no reģistra, nepieciešamas ziņas par Eiropas Savienības dalībvalsts valstspiederīgā aktuālo sodāmību Eiropas Savienības dalībvalstī vai trešā valstī, kā arī trešās valsts valstspiederīgā aktuālo sodāmību Eiropas Savienības dalībvalstī, Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs pieprasa ziņas par:

1) Eiropas Savienības dalībvalsts valstspiederīgā sodāmību — no attiecīgās personas valstspiederības Eiropas Savienības dalībvalsts centrālās iestādes;

2) trešās valsts valstspiederīgā sodāmību — no tās Eiropas Savienības dalībvalsts centrālās iestādes, kurai ir informācija par attiecīgās personas sodāmību.

(3) Šā panta otrajā daļā minētās ziņas Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs pieprasa, aizpildot veidlapu, kuras saturu un paraugu nosaka Ministru kabinets. Veidlapu aizpilda attiecīgās Eiropas Savienības dalībvalsts valodā vai tajā valodā, kuru šī valsts saziņai norādījusi Eiropas Savienības Padomes ģenerālsekretariātam.

(4) Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs pieprasa no Eiropas Savienības dalībvalsts centrālās iestādes kriminālprocesā pieņemtā nolēmuma par personas notiesāšanu kopiju, ja tā nepieciešama personām un iestādēm, kurām saskaņā ar šo likumu ir tiesības saņemt ziņas no reģistra.

(21.04.2022. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 04.05.2022. Pirmās, otrās un trešās daļas jaunā redakcija stājas spēkā 28.06.2022. Sk. pārejas noteikumu 9. punktu)

18.pants

Šā likuma 17.panta pirmajā daļā minētās ziņas, ko sniegusi Eiropas Savienības dalībvalsts centrālā iestāde, var izmantot tikai tiem mērķiem, kuriem tās sākotnēji tika sniegtas, izņemot gadījumus, kad:

1) tiek ievēroti ierobežojumi, ko noteikusi Eiropas Savienības dalībvalsts;

2) tas nepieciešams tūlītēja un nopietna sabiedriskās kārtības apdraudējuma novēršanai.

IV nodaļa. Reģistrā iekļauto ziņu sniegšana un datu apstrādes uzraudzība

(Nodaļas nosaukums ar grozījumiem, kas izdarīti ar 21.04.2022. likumu, kas stājas spēkā 04.05.2022. Grozījums nodaļas nosaukumā par tā papildināšanu ar vārdiem "un datu apstrādes uzraudzība" stājas spēkā 28.06.2022. Sk. pārejas noteikumu 9. punktu)

19.pants

(1) Tiesības pieprasīt un saņemt ziņas no reģistra ir:

1) privātpersonai — reģistrā iekļautās un Eiropas Savienības dalībvalsts centrālās iestādes rīcībā esošās ziņas par sevi, kā arī personu darbību regulējošos ārējos normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos un apjomā;

2) operatīvās darbības subjektam, iestādei vai personai, kura pilnvarota veikt izmeklēšanu, prokuratūras struktūrvienībai un tiesai — ziņas, kas nepieciešamas attiecīgo iestāžu vai personu darbību regulējošos normatīvajos aktos noteikto funkciju veikšanai;

3) iestādei, kura ir tiesīga veikt administratīvā pārkāpuma procesu, — ziņas, kas nepieciešamas tās lietvedībā esošo administratīvo pārkāpumu lietu izskatīšanai vai administratīvā pārkāpuma procesa veikšanai;

4) citām iestādēm — ziņas to darbību regulējošos ārējos normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos un apjomā;

5) zvērinātiem tiesu izpildītājiem — ziņas to darbību regulējošos ārējos normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos un apjomā;

6) aizstāvim — ziņas par aizstāvamo personu kriminālprocesā vai administratīvā pārkāpuma lietā;

7) darba devējam — ziņas, kas nepieciešamas, lai pārbaudītu fiziskās personas atbilstību normatīvajos aktos noteiktajiem ierobežojumiem, pieņemot to darbā vai dienestā (norādot normatīvo aktu, kas paredz attiecīgus ierobežojumus);

8) Eiropas Savienības dalībvalsts centrālajai iestādei — ziņas par Latvijas valstspiederīgā aktuālo sodāmību Latvijā, citā Eiropas Savienības dalībvalstī un notiesāšanu trešā valstī, kā arī citas Eiropas Savienības dalībvalsts valstspiederīgā un trešās valsts valstspiederīgā aktuālo sodāmību Latvijā;

9) Iekšlietu ministrijas Informācijas centram — veicot sistēmas pārziņa funkcijas datu kvalitātes nodrošināšanai, kā arī ievadīto datu analīzei, ziņu izsniegšanai no sistēmas un statistisko datu sagatavošanai.

(2) Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs sniedz reģistrā iekļautās ziņas citas Eiropas Savienības dalībvalsts centrālajai iestādei par tās valstspiederīgo, kurš notiesāts Latvijas Republikā.

(21) Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs par katru notiesāto trešās valsts valstspiederīgo, kuram ir aktuāla sodāmība Latvijas Republikā, Eiropas Sodāmības reģistru informācijas sistēmā iekļauj šādus datus:

1) personas identifikācijas kodu (ja zināms);

2) personas vārdu (vārdus), uzvārdu, kā arī iepriekšējo vārdu, uzvārdu, ja iepriekšējais vārds vai uzvārds ir zināms;

3) personas dzimšanas datumu;

4) dzimšanas vietu (valsts un pilsēta);

5) dzimumu;

6) valstisko piederību un tās veidu;

7) tēva vārdu;

8) personas identifikācijas, ceļošanas dokumenta veidu, numuru un izdevējiestādi (ja zināms);

9) norādi, ka persona notiesāta par kādu no Eiropas Parlamenta un Padomes 2018. gada 12. septembra regulas (ES) 2018/1240, ar ko izveido Eiropas ceļošanas informācijas un atļauju sistēmu (ETIAS) un groza regulas (ES) Nr. 1077/2011, (ES) Nr. 515/2014, (ES) 2016/399, (ES) 2016/1624 un (ES) 2017/2226 pielikumā minētajiem noziedzīgajiem nodarījumiem, par kuru paredzēta brīvības atņemšana vairāk nekā trīs gadi;

10) pirkstu nospiedumu datus (dati par katra personas pirksta nospiedumu);

11) sejas attēlu (digitāls personas sejas attēls).

(22) Norādi, ka trešās valsts valstspiederīgais notiesāts par kādu no Eiropas Parlamenta un Padomes 2018. gada 12. septembra regulas (ES) 2018/1240, ar ko izveido Eiropas ceļošanas informācijas un atļauju sistēmu (ETIAS) un groza regulas (ES) Nr. 1077/2011, (ES) Nr. 515/2014, (ES) 2016/399, (ES) 2016/1624 un (ES) 2017/2226 pielikumā minētajiem noziedzīgajiem nodarījumiem, par kuru paredzēta brīvības atņemšana vairāk nekā trīs gadi, Eiropas Sodāmības reģistru informācijas sistēmā dzēš pēc attiecīgās sodāmības dzēšanas vai noņemšanas.

(23) Datus par Latvijā notiesāto trešās valsts valstspiederīgo no Eiropas Sodāmības reģistru informācijas sistēmas pilnībā dzēš pēc tam, kad tiek dzēstas vai noņemtas visas trešās valsts valstspiederīgā sodāmības.

(3) Ja šā panta otrajā daļā minētās ziņas ir izmantojamas tikai kriminālprocesa mērķiem, Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs par to informē Eiropas Savienības dalībvalsts centrālo iestādi, kurai ziņas sniedz.

(4) Ministru kabinets nosaka veidu un kārtību, kādā Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs sniedz un nosūta reģistrā iekļautās ziņas.

(5) Ja reģistrā iekļautās ziņas par citas Eiropas Savienības dalībvalsts valstspiederīgā notiesāšanu labo vai dzēš, Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs informē par to Eiropas Savienības dalībvalsts centrālo iestādi, kurai minētās ziņas sniedzis.

(6) Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs izsniedz Eiropas Savienības dalībvalsts centrālajai iestādei kriminālprocesā pieņemtā nolēmuma par personas notiesāšanu kopiju, ja ir saņemts attiecīgs lūgums. Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs pieprasa un bez maksas saņem no valsts iestādēm kriminālprocesā pieņemtā nolēmuma par personas notiesāšanu kopiju, kā arī ar notiesājošo nolēmumu saistīto turpmāko nolēmumu kopijas.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 21.04.2022. likumu, kas stājas spēkā 04.05.2022. Pirmās daļas 8. punkta jaunā redakcija un 2.1 daļa stājas spēkā 28.06.2022. Sk. pārejas noteikumu 9. punktu)

20.pants

(1) Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs sniedz citas Eiropas Savienības dalībvalsts centrālajai iestādei reģistrā iekļautās ziņas par Latvijas pilsoņa, Latvijas nepilsoņa, tāda Savienības pilsoņa sodāmību, kuram Latvijā izsniegta Savienības pilsoņa reģistrācijas apliecība vai Savienības pilsoņa pastāvīgās uzturēšanās apliecība, kā arī par trešās valsts valstspiederīgā sodāmību, norādot attiecīgos personas datu apstrādei paredzētos ierobežojumus, ja ir saņemts citas Eiropas Savienības dalībvalsts centrālās iestādes pieprasījums sniegt šādas ziņas.

(2) Šā panta pirmajā daļā minētās ziņas sniedz, aizpildot veidlapu, kuras saturu un paraugu nosaka Ministru kabinets.

(3) Šā panta otrajā daļā minēto veidlapu aizpilda valsts valodā vai tajā valodā, kuru attiecīgā Eiropas Savienības dalībvalsts saziņai norādījusi Eiropas Savienības Padomes ģenerālsekretariātam.

(4) Ziņas par citas Eiropas Savienības dalībvalsts valstspiederīgā vai trešās valsts valstspiederīgā sodāmību sniedz saskaņā ar starptautiskajiem līgumiem.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 21.04.2022. likumu, kas stājas spēkā 04.05.2022.)

21.pants

(1) Reģistrā iekļautās ziņas sniedz:

1) izziņas veidā;

2) tiešsaistes datu pārraides režīmā, ja tiek identificēts ziņu pieprasītājs.

(2) Ziņas, kas sniegtas tiešsaistes datu pārraides režīmā, ir derīgas bez paraksta.

(3) Izziņā no reģistra aktuālās datubāzes norāda ziņas par fiziskās personas sodāmību Latvijas Republikā, kas nav dzēsta (noņemta), ziņas par fiziskajai vai juridiskajai personai administratīvā pārkāpuma lietā Latvijas Republikā piemēroto sodu, no kura izpildes nav pagājis gads, kā arī ziņas par juridiskajām personām Latvijas Republikā piemērotajiem piespiedu ietekmēšanas līdzekļiem.

(4) Izziņā no reģistra arhīva datubāzes norāda ziņas par fiziskajai personai dzēsto vai noņemto sodāmību Latvijas Republikā, ziņas par fiziskajai vai juridiskajai personai administratīvā pārkāpuma lietā Latvijas Republikā piemēroto sodu, no kura izpildes ir pagājis gads, kā arī ziņas par juridiskajām personām Latvijas Republikā piemērotiem un izpildītiem piespiedu ietekmēšanas līdzekļiem.

(41) Daudzvalodu standarta veidlapu izsniedz pēc pieprasījuma, ja personai tika izsniegta izziņa par sodāmības neesību. Daudzvalodu standarta veidlapu izsniedz par maksu saskaņā ar Ministru kabineta noteikto maksas pakalpojumu cenrādi.

(5) (Izslēgta no 01.01.2023. ar 21.04.2022. likumu. Sk. Pārejas noteikumu 8. punktu)

(6) Ziņu sniegšana no Sodu reģistra ir maksas pakalpojums, un to sniedz saskaņā ar Ministru kabineta noteikto maksas pakalpojumu cenrādi.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 21.04.2022. likumu, kas stājas spēkā 04.05.2022.)

21.1 pants

Datu valsts inspekcija veic regulas Nr. 2019/816 28. panta 2. punktā paredzēto revīziju.

(21.04.2022. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 04.05.2022. Pants stājas spēkā 28.06.2022. Sk. pārejas noteikumu 9. punktu)

V nodaļa. Reģistrā iekļauto ziņu glabāšanas termiņi

22.pants

(1) Reģistra aktuālajā datubāzē glabā ziņas par:

1) personu, pret kuru uzsākts kriminālprocess, — līdz brīdim, kad persona zaudē šo statusu;

2) aizturēto personu — līdz brīdim, kad persona zaudē šo statusu;

3) aizdomās turēto personu — līdz brīdim, kad persona zaudē šo statusu;

4) apsūdzēto personu — līdz brīdim, kad persona zaudē šo statusu;

5) personu, pret kuru notiek process medicīniska rakstura piespiedu līdzekļa noteikšanai, — līdz brīdim, kad persona zaudē šo statusu;

6) notiesāto personu — līdz brīdim, kad sodāmība dzēsta vai noņemta, bet gadījumā, kad piemērots medicīniska vai audzinoša rakstura piespiedu līdzeklis, — līdz brīdim, kad medicīniska rakstura piespiedu līdzeklis ir atcelts vai audzinoša rakstura piespiedu līdzeklis ir izpildīts;

7) (izslēgts ar 21.04.2022. likumu);

8) administratīvo pārkāpumu izdarījušo personu — līdz brīdim, kad administratīvā pārkāpuma process izbeigts vai kad no administratīvā pārkāpuma lietā piemērotā soda izpildes vai no administratīvā soda izpildes noilguma iestāšanās, vai no informācijas saņemšanas no zvērināta tiesu izpildītāja par apķīlāšanu, daļēju izpildi vai izpildu lietvedības izbeigšanu vai pabeigšanu ir pagājis gads;

9) nepilngadīgo personu, kurai piemērots audzinoša rakstura piespiedu līdzeklis, — līdz brīdim, kad attiecīgais piespiedu līdzeklis ir izpildīts vai aizstāts ar sodu;

10) juridisko personu, kurai piemērots piespiedu ietekmēšanas līdzeklis, — līdz brīdim, kad attiecīgais piespiedu līdzeklis ir izpildīts;

11) personu, par kuru saņemtas ziņas no Eiropas Savienības dalībvalsts vai trešās valsts, — līdz brīdim, kad no Eiropas Savienības dalībvalsts centrālās iestādes vai trešās valsts saņemtas ziņas par iepriekš sniegto ziņu dzēšanu, bet ne ilgāk kā 100 gadus pēc personas dzimšanas.

(2) Ziņas no reģistra aktuālās datubāzes pārvieto uz reģistra arhīva datubāzi, ja ir zudis šā panta pirmās daļas 1., 2., 3., 4., 5., 6., 8., 9. un 10.punktā noteiktais ziņu glabāšanas pamatojums vai beidzies ziņu glabāšanas termiņš.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 21.04.2022. likumu, kas stājas spēkā 04.05.2022.)

23.pants

Reģistra arhīva datubāzē glabā ziņas par:

1) personu, kurai dzēsta vai noņemta sodāmība, personu, pret kuru uzsāktais kriminālprocess ir izbeigts uz nereabilitējoša pamata, personu, kurai piemērotais audzinoša rakstura piespiedu līdzeklis ir izpildīts, personu, kurai piemērotais medicīniska rakstura piespiedu līdzeklis ir atcelts, — gadu pēc tam, kad no Fizisko personu reģistra saņemtas ziņas par personas nāvi, bet ne ilgāk kā 100 gadus pēc personas dzimšanas;

2) juridisko personu, kurai piemērots piespiedu ietekmēšanas līdzeklis, — līdz tās likvidācijai vai 10 gadus pēc tās likvidācijas, ja juridiskajai personai izpildīts piespiedu ietekmēšanas līdzeklis — likvidācija;

3) administratīvo pārkāpumu izdarījušo personu — gadu pēc tam, kad no Fizisko personu reģistra saņemtas ziņas par personas nāvi, 10 gadus pēc administratīvā pārkāpuma procesa izbeigšanas, administratīvā pārkāpuma lietā piemērotā soda izpildes vai no administratīvā soda izpildes noilguma iestāšanās, vai no informācijas saņemšanas no zvērināta tiesu izpildītāja par izpildu dokumenta izsniegšanu atpakaļ piedzinējam, vai izpildu lietvedības izbeigšanas vai pabeigšanas, vai arī 10 gadus no ziņu pārnešanas uz arhīva datubāzi par personu, kura izdarījusi administratīvo pārkāpumu laikposmā no 2002. gada 1. janvāra līdz 2005. gada 31. decembrim.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 21.04.2022. un 01.02.2024. likumu, kas stājas spēkā 27.02.2024.)

24.pants

Ziņas no reģistra dzēš un par to sastāda aktu, ja ir zudis šā likuma 22.panta pirmās daļas 11.punktā noteiktais ziņu glabāšanas pamatojums vai beidzies ziņu glabāšanas termiņš un ir zudis šā likuma 23.pantā noteiktais ziņu glabāšanas pamatojums vai beidzies ziņu glabāšanas termiņš.

VI nodaļa. Administratīvo pārkāpumu procesa atbalsta sistēma

(Nodaļa 21.05.2020. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 05.06.2020. Nodaļa stājas spēkā 01.07.2020. Sk. pārejas noteikumu 7. punktu)

25. pants

(1) Administratīvo pārkāpumu procesa atbalsta sistēma ir reģistra apakšsistēma.

(2) Administratīvo pārkāpumu procesa atbalsta sistēmā sagatavo, lejupielādē un glabā ar administratīvā pārkāpuma lietu saistītos dokumentus.

(21.05.2020. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 05.06.2020. Pants stājas spēkā 01.07.2020. Sk. pārejas noteikumu 7. punktu)

26. pants

Papīra formā sagatavotos dokumentus pārvērš elektroniskā formā un apliecina ar elektronisko parakstu Eiropas Parlamenta un Padomes 2014. gada 23. jūlija regulas (ES) Nr. 910/2014 par elektronisko identifikāciju un uzticamības pakalpojumiem elektronisko darījumu veikšanai iekšējā tirgū un ar ko atceļ direktīvu 1999/93/EK (turpmāk — regula Nr. 910/2014) 3. panta 10. punkta izpratnē, ievērojot šādus noteikumus:

1) ir nodrošināts oriģinālā dokumenta satura attēlojums un atbilstība tam noteiktajā glabāšanas laikā;

2) ir nodrošināta dokumenta satura lasīšana elektroniski un, ja nepieciešams, atvasinājuma veidošana papīra formā;

3) pārvērstais dokuments ir aizsargāts pret papildinājumiem, izmaiņām, neatļautu piekļūšanu un iznīcināšanu;

4) oriģinālā dokumenta iznīcināšanas process tiek dokumentēts iestādes vadītāja noteiktajā kārtībā.

(21.05.2020. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 05.06.2020. Pants stājas spēkā 01.07.2020. Sk. pārejas noteikumu 7. punktu)

27. pants

(1) Prasība pēc Administratīvās atbildības likumā minētās amatpersonas vai augstākas amatpersonas paraksta ir izpildīta, ja Administratīvo pārkāpumu procesa atbalsta sistēmā izveidotais dokuments ir parakstīts ar elektronisko parakstu regulas Nr. 910/2014 3. panta 10. punkta izpratnē.

(2) Ja procesuālo darbību administratīvā pārkāpuma procesā apliecina ar parakstu, persona, kura piedalās minētajā darbībā, var parakstīties arī:

1) ar drošu elektronisko parakstu;

2) uz paraksta attēla iegūšanas aparatūras sensora;

3) uz atsevišķas paraksta lapas;

4) ar Administratīvo pārkāpumu procesa atbalsta sistēmas elektroniskajā pakalpojumā pieejamo elektroniskās parakstīšanas rīku (sistēmas rīku).

(3) Prasība pēc tās personas paraksta, kura piedalās procesuālajā darbībā administratīvā pārkāpuma procesā, ir izpildīta arī tad, ja procesa gaita ir fiksēta ar tehniskajiem līdzekļiem vai ja amatpersona vai augstāka amatpersona ir izdarījusi atzīmi Administratīvo pārkāpumu procesa atbalsta sistēmā par to, ka persona ir iepazinusies ar procesuālā dokumenta saturu.

(21.05.2020. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 05.06.2020. Pants stājas spēkā 01.07.2020. Sk. pārejas noteikumu 7. punktu)

28. pants

Administratīvā pārkāpuma procesa ietvaros sagatavotos un lejupielādētos dokumentus Administratīvo pārkāpumu procesa atbalsta sistēmā glabā vienu gadu no brīža, kad saņemtas ziņas par administratīvi sodītās vai pie administratīvās atbildības saucamās personas nāvi, vai 10 gadus pēc administratīvā pārkāpuma lietā piemērotā soda izpildes vai administratīvā soda izpildes noilguma termiņa beigām. Datus, kas iegūti, izmantojot tehniskos līdzekļus, glabā trīs mēnešus pēc administratīvā pārkāpuma lietā piemērotā soda izpildes vai administratīvā soda izpildes noilguma termiņa beigām.

(21.05.2020. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 05.06.2020. Pants stājas spēkā 01.07.2020. Sk. pārejas noteikumu 7. punktu)

Pārejas noteikumi

1. Ar šā likuma spēkā stāšanos spēku zaudē 2005.gada 13.oktobrī pieņemtais Sodu reģistra likums (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2005, 21.nr.; 2007, 12.nr.; 2009, 14.nr.; Latvijas Vēstnesis, 2010, 102.nr.).

2. Šā likuma 9.panta pirmās daļas 5. un 10.punkts, 12.panta 16. un 17.punkts un 13.pants stājas spēkā 2015.gada 1.janvārī.

3. Reģistrā iekļautās ziņas par personām, kuras izdarījušas administratīvos pārkāpumus līdz 2001.gada 31.decembrim, no reģistra dzēš un par to sastāda attiecīgu aktu.

4. Reģistra aktuālajā datubāzē iekļautās ziņas par personām, kuras izdarījušas administratīvos pārkāpumus no 2002.gada 1.janvāra līdz 2005.gada 31.decembrim, pārvieto uz reģistra arhīva datubāzi.

5. Ministru kabinets līdz 2014.gada 1.jūnijam izdod šā likuma 14.panta trešajā daļā, 17.panta pirmajā daļā, 19.panta ceturtajā daļā, 20.panta otrajā daļā un 21.panta sestajā daļā minētos noteikumus.

6. Līdz šā likuma 14.panta trešajā daļā, 19.panta ceturtajā daļā un 21.panta sestajā daļā minēto noteikumu spēkā stāšanās dienai, bet ne ilgāk kā līdz 2014.gada 1.jūnijam ir spēkā Ministru kabineta 2006.gada 22.augusta noteikumi Nr.687 "Kārtība un apjoms, kādā iesniedzamas ziņas Sodu reģistram un izsniedzamas Sodu reģistrā iekļautās ziņas" un Ministru kabineta 2006.gada 25.aprīļa noteikumi Nr.323 "Noteikumi par valsts nodevu par izziņas izsniegšanu no Sodu reģistra", ciktāl tie nav pretrunā ar šo likumu.

7. Šā likuma VI nodaļa stājas spēkā vienlaikus ar Administratīvās atbildības likumu.

(21.05.2020. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 05.06.2020.)

8. Grozījumi par šā likuma 21. panta piektās daļas izslēgšanu stājas spēkā 2023. gada 1. janvārī.

(21.04.2022. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 04.05.2022.)

9. Grozījumi šā likuma 16. panta pirmajā un otrajā daļā un IV nodaļas nosaukumā, šā likuma 17. panta pirmās, otrās un trešās daļas un 19. panta pirmās daļas 8. punkta jaunā redakcija, kā arī šā likuma 9. panta 2.1 daļa un 21.1 pants stājas spēkā 2022. gada 28. jūnijā.

(21.04.2022. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 04.05.2022. Minētie grozījumi iekļauti likuma redakcijā uz 28.06.2022.)

Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības direktīvu

(21.04.2022. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 04.05.2022.)

Likumā iekļautas tiesību normas, kas izriet no Eiropas Parlamenta un Padomes 2019. gada 17. aprīļa direktīvas (ES) 2019/884, ar ko groza Padomes pamatlēmumu 2009/315/TI attiecībā uz informācijas apmaiņu par trešo valstu valstspiederīgajiem un attiecībā uz Eiropas Sodāmības reģistru informācijas sistēmu (ECRIS) un ar ko aizstāj Padomes lēmumu 2009/316/TI.

Likums stājas spēkā 2014.gada 1.janvārī.

Likums Saeimā pieņemts 2013.gada 10.oktobrī.
Valsts prezidents A.Bērziņš
Rīgā 2013.gada 29.oktobrī
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Sodu reģistra likums Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Saeima Veids: likums Pieņemts: 10.10.2013.Stājas spēkā: 01.01.2014.Tēma: Administratīvā pārkāpuma process; KriminālprocessPublicēts: Latvijas Vēstnesis, 211, 29.10.2013. OP numurs: 2013/211.1
Dokumenta valoda:
LVEN
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Uz tiesību akta pamata izdotie
  • Satversmes tiesas nolēmumi
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Skaidrojumi
  • Citi saistītie dokumenti
261384
{"selected":{"value":"27.02.2024","content":"<font class='s-1'>27.02.2024.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"27.02.2024","iso_value":"2024\/02\/27","content":"<font class='s-1'>27.02.2024.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2023","iso_value":"2023\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2023.-26.02.2024.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"28.06.2022","iso_value":"2022\/06\/28","content":"<font class='s-1'>28.06.2022.-31.12.2022.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"04.05.2022","iso_value":"2022\/05\/04","content":"<font class='s-1'>04.05.2022.-27.06.2022.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.07.2020","iso_value":"2020\/07\/01","content":"<font class='s-1'>01.07.2020.-03.05.2022.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"05.06.2020","iso_value":"2020\/06\/05","content":"<font class='s-1'>05.06.2020.-30.06.2020.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2014","iso_value":"2014\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2014.-04.06.2020.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
27.02.2024
84
1
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"