Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Tiesību akts ir zaudējis spēku.
Ministru kabineta noteikumi Nr.523

Rīgā 2012.gada 31.jūlijā (prot. Nr.42 46.§)
Noteikumi par budžeta pieprasījumu izstrādāšanas un iesniegšanas pamatprincipiem
Izdoti saskaņā ar Likuma par budžetu un finanšu vadību
17.panta pirmo daļu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka pamatprincipus, kā ministrijas un citas centrālās valsts iestādes (turpmāk – ministrija) izstrādā un iesniedz Finanšu ministrijā budžeta pieprasījumus vidējam termiņam (turpmāk – budžeta pieprasījums).

2. Priekšlikumus grozījumiem likumā par valsts budžetu kārtējam gadam ministrija izstrādā un iesniedz Finanšu ministrijā saskaņā ar Ministru kabineta lēmumu par priekšlikumos iekļaujamo informāciju un to iesniegšanas kārtību.

3. Ministrija, izstrādājot budžeta pieprasījumu, ievēro tai noteikto maksimāli pieļaujamo izdevumu apjomu vidējam termiņam. Ja nepieciešams un ja tas nepasliktina valsts budžeta finansiālo bilanci, pēc saskaņošanas ar Finanšu ministriju ministrija var precizēt plānoto resursu un izdevumu apmērus, kas tiek segti no ieņēmumiem no maksas pakalpojumiem un citiem pašu ieņēmumiem, ārvalstu finanšu palīdzības ieņēmumiem un transfertiem. Ministrijas nodrošina budžeta kopsavilkuma sadalījumu resursiem un to izlietojumam, kā arī finansēšanai šādās daļās:

3.1. valsts pamatfunkciju īstenošana (izņemot Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētos un finansētos projektus un pasākumus);

3.2. Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto un finansēto projektu un pasākumu īstenošana.

4. Budžeta pieprasījumu izstrādā kārtējā gadā (turpmāk – n gads). Vidējais termiņš ietver triju gadu periodu, ko veido saimnieciskais gads, kuram tiek plānots budžets (turpmāk – n+1 gads), un tam sekojošie divi saimnieciskie gadi (turpmāk – n+2 un n+3 gads).

5. Izstrādājot budžeta pieprasījumu, ministrija neplāno dāvinājumus un ziedojumus (ārvalstu vai iekšzemes).

6. Budžeta programmu (apakšprogrammu) struktūru ministrija veido atbilstoši šajos noteikumos noteiktajiem budžeta programmu (apakšprogrammu) veidošanas principiem. Šo noteikumu 3.1. un 3.2.apakšpunktā paredzētajām daļām piemēro atšķirīgus budžeta programmu (apakšprogrammu) veidošanas principus.

II. Budžeta programmu (apakšprogrammu) veidošanas principi

7. Ministrija valsts pamatbudžetam šo noteikumu 3.1.apakšpunktā minētajā daļā plānoto budžeta programmu (apakšprogrammu) struktūru veido, piemērojot šādus budžeta programmu (apakšprogrammu) veidošanas principus:

7.1. ja ministrijai ir apstiprināta institūcijas darbības stratēģija Attīstības plānošanas sistēmas likuma izpratnē, tad budžeta programmu struktūru nosaka institūcijas darbības stratēģijā definētie darbības (rīcības) virzieni. Ja ministrijai nav apstiprinātas institūcijas darbības stratēģijas, tad budžeta programmu struktūras pamatā ir ministrijas nolikumā un citā tās darbību reglamentējošā normatīvajā aktā noteiktās funkcijas. Ja ministrija budžeta programmu struktūras izveidei nevar piemērot šajā apakšpunktā minētos principus, tad ministrija šo noteikumu 130.punktā minētās saskaņošanas gaitā vienojas ar Finanšu ministriju par citiem budžeta programmu struktūras veidošanas principiem, kas ir pēc iespējas tuvināti šajā apakšpunktā minētajiem principiem;

7.2. budžeta programmām jānodrošina attīstības plānošanas dokumentos izvirzīto mērķu un plānoto rezultātu un to rezultatīvo rādītāju sasniegšana;

7.3. lai nodrošinātu budžeta programmu atbilstību ministrijas darbības virzieniem vai funkcijām, budžeta programmu struktūru veido pēc iespējas neatkarīgi no ministrijas organizatoriskās struktūras, izņemot šo noteikumu 8.1.apakšpunktā minēto gadījumu;

7.4. ministrija finansējumu plāno atsevišķā budžeta programmā (apakšprogrammā), ja spēkā esošā tiesību aktā ir ietverta attiecīga norāde;

7.5. budžeta apakšprogrammu struktūru veido saskaņā ar budžeta programmai atbilstošajā funkcijā vai darbības virzienā plānotajiem galvenajiem uzdevumiem un pasākumiem.

8. Ministriju budžeta programmām (apakšprogrammām) paredz vienādu numerāciju un nosaukumus, ja:

8.1. programmā plāno ministrijas (izņemot citas centrālās valsts iestādes) centrālā aparāta darbības nodrošināšanai nepieciešamo finansējumu. Ministrijas centrālo aparātu šo noteikumu izpratnē veido attiecīgās ministrijas reglamentā noteiktās ministrijas struktūrvienības. Šajā apakšpunktā minētajai programmai lieto šādu nosaukumu un numerāciju – 97.00.00 "Nozaru vadība un politikas plānošana";

8.2. Ministru kabinets ir pieņēmis attiecīgu lēmumu par programmas (apakšprogrammas) veidošanu ar vienādu numerāciju un nosaukumu.

9. Ministrija budžeta programmu (apakšprogrammu) struktūru var pārskatīt, ja:

9.1. izmaiņas budžeta programmu (apakšprogrammu) struktūrā nosaka šo noteikumu 7.4. un 8.2.apakšpunktā minētie gadījumi;

9.2. ir pieņemts Ministru kabineta lēmums par budžeta programmu (apakšprogrammu) pārskatīšanu, kā arī ja paredzēta ministrijas vai padotības iestādes reorganizācija vai likvidācija, funkciju pārdale starp ministrijām vai strukturālās reformas, kas vienlaikus ietekmē ministrijas budžeta programmu (apakšprogrammu) struktūru.

(Grozīts ar MK 30.08.2016. noteikumiem Nr. 576)

10. Ministrija budžeta programmai var veidot apakšprogrammas. Budžeta programmai izveidotās budžeta apakšprogrammas:

10.1. veido attiecīgās programmas finansējuma kopsummu;

10.2. nodrošina budžeta programmai izvirzītā mērķa sasniegšanu.

11. Veidojot budžeta programmas (apakšprogrammas), ministrija ievēro šādus nosacījumus:

11.1. šo noteikumu 8.1.apakšpunktā minētajai budžeta programmai var veidot apakšprogrammas atbilstoši ministrijas centrālā aparāta struktūrvienībām (struktūrvienību grupām) vai darbinieku kopumam, kas attiecīgo struktūrvienību (struktūrvienību grupu) vai darbinieku kopuma ietvaros nodrošina noteikta ministrijas darbības virziena vai funkcijas izpildi;

11.2. atsevišķu programmu (apakšprogrammu) neveido vienreizējam vai īstermiņa pasākumam, vienreizējam īstermiņā īstenotam projektam, kā arī vienreizējam pārskaitījumam.

12. Labklājības ministrija valsts sociālās apdrošināšanas speciālajam budžetam šo noteikumu 3.1.apakšpunktā minētajā daļā plānoto budžeta programmu (apakšprogrammu) struktūru veido, lietojot šādu struktūru un budžeta programmu (apakšprogrammu) nosaukumus un numerāciju:

12.1. 04.00.00 "Sociālā apdrošināšana":

12.1.1. 04.01.00 "Valsts pensiju speciālais budžets";

12.1.2. 04.02.00 "Nodarbinātības speciālais budžets";

12.1.3. 04.03.00 "Darba negadījumu speciālais budžets";

12.1.4. 04.04.00 "Invaliditātes, maternitātes un slimības speciālais budžets";

12.1.5. 04.05.00 "Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras speciālais budžets".

13. Labklājības ministrija šo noteikumu 12.punktā noteikto budžeta programmu (apakšprogrammu) struktūru var pārskatīt atbilstoši attiecīgajām izmaiņām likumā "Par valsts sociālo apdrošināšanu".

14. Ministrija šo noteikumu 3.2. apakšpunktā minētajai daļai paredzētās apropriācijas plāno atsevišķās budžeta programmās (apakšprogrammās) katram Eiropas Savienības politiku instrumentam un pārējai ārvalstu finanšu palīdzībai. Aktualizēto budžeta programmu (apakšprogrammu) nosaukumu un numerācijas sarakstu Finanšu ministrija publicē savā tīmekļa vietnē.

(MK 24.03.2021. noteikumu Nr. 181 redakcijā)

15. Ministrija šo noteikumu 3.2.apakšpunktā minētajai daļai budžeta apakšprogrammas veido pēc noteiktas struktūras, budžeta apakšprogrammām lietojot šādus nosaukumus un numerāciju:

15.1. xx.01.00 "Atmaksas valsts pamatbudžetā par _________ (ES fonda vai cita finanšu instrumenta nosaukums) finansējumu (2004–2006)". Apakšprogrammā xx.01.00 plāno atmaksu valsts pamatbudžetā par Eiropas Savienības finansējumu attiecībā uz 2004.–2006.gada plānošanas periodu;

15.2. xx.02.00 "Atmaksas valsts pamatbudžetā par _________ (ES fonda vai cita finanšu instrumenta nosaukums) finansējumu (2007–2013)". Apakšprogrammā xx.02.00 plāno atmaksu valsts pamatbudžetā par Eiropas Savienības finansējumu attiecībā uz 2007.–2013.gada plānošanas periodu. Apakšprogrammā xx.02.00 plāno atmaksas valsts pamatbudžetā arī par pārējo ārvalstu finanšu palīdzību (neatkarīgi no tās plānošanas perioda);

15.3. xx.03.00 "Atmaksa _______ (ES fonda vai cita finanšu instrumenta nosaukums) finansējuma saņēmējam par veiktajiem izdevumiem no ārvalstu finanšu palīdzības";

15.4. xx.04.00 "Tehniskā palīdzība _________ (ES fonda vai cita finanšu instrumenta nosaukums) apgūšanai (2004–2006)". Apakšprogrammā xx.04.00 plāno tehnisko palīdzību 2004.–2006.gada plānošanas perioda finansējuma apgūšanai;

15.5. xx.05.00 "Tehniskā palīdzība ___________ (ES fonda vai cita finanšu instrumenta nosaukums) apgūšanai (2007–2013)". Apakšprogrammā xx.05.00 plāno tehnisko palīdzību 2007.–2013.gada plānošanas perioda Eiropas Savienības finansējuma apgūšanai. Apakšprogrammā xx.05.00 plāno tehnisko palīdzību arī pārējās ārvalstu finanšu palīdzības apgūšanai (neatkarīgi no tās plānošanas perioda);

15.6. xx.20.00 "Tehniskā palīdzība _________ (ES fonda vai cita finanšu instrumenta nosaukums) apgūšanai (2014–2020)". Apakšprogrammā xx.20.00 plāno tehnisko palīdzību 2014.–2020.gada plānošanas perioda Eiropas Savienības finansējuma apgūšanai. Apakšprogrammā xx.20.00 neplāno tehnisko palīdzību pārējās ārvalstu finanšu palīdzības apgūšanai (neatkarīgi no tās plānošanas perioda);

15.7. xx.21.00 "Atmaksas valsts pamatbudžetā par _________ (ES fonda vai cita finanšu instrumenta nosaukums) finansējumu (2014–2020)". Apakšprogrammā xx.21.00 plāno atmaksu valsts pamatbudžetā par Eiropas Savienības finansējumu attiecībā uz 2014.–2020.gada plānošanas periodu. Apakšprogrammā xx.21.00 neplāno atmaksas valsts pamatbudžetā par pārējo ārvalstu finanšu palīdzību (neatkarīgi no tās plānošanas perioda);

15.8. xx.22.00 "Eiropas Atbalsta fonda vistrūcīgākajām personām pasākumu īstenošana (2014–2020)". Apakšprogrammā xx.22.00 plāno finansējumu 2014.–2020. gada plānošanas periodā Eiropas Atbalsta fonda vistrūcīgākajām personām pasākumu īstenošanai un tehnisko palīdzību fonda pasākumu ieviešanai;

15.9. no xx.06.00 līdz xx.19.00 un no xx.23.00 līdz xx.49.00 – ministrijas vērtējumā nepieciešamās budžeta apakšprogrammas projektu īstenošanai. Ministrija budžeta apakšprogrammas nosaukumā iekavās norāda, uz kuru plānošanas periodu tā attiecas. Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas finanšu instrumentiem, Ziemeļvalstu un Baltijas valstu finanšu programmai un Eiropas migrācijas tīklam budžeta apakšprogrammas netiek dalītas pa saistību periodiem;

15.10. xx.50.00 "Tehniskā palīdzība _________ (ES fonda vai cita finanšu instrumenta nosaukums) apgūšanai (2021–2027)". Apakšprogrammā xx.50.00 plāno tehnisko palīdzību 2021.–2027. gada plānošanas perioda Eiropas Savienības finansējuma apgūšanai;

15.11. xx.51.00 "Atmaksas valsts pamatbudžetā par _________ (ES fonda vai cita finanšu instrumenta nosaukums) finansējumu (2021–2027)". Apakšprogrammā xx.51.00 plāno atmaksu valsts pamatbudžetā par Eiropas Savienības finansējumu attiecībā uz 2021.–2027. gada plānošanas periodu.

(Grozīts ar MK 10.11.2014. noteikumiem Nr. 697; MK 24.03.2021. noteikumiem Nr. 181)

16. Ministrija tai plānoto budžeta programmu (apakšprogrammu) numerāciju un nosaukumus saskaņo ar Finanšu ministriju.

17. (Svītrots ar MK 10.11.2014. noteikumiem Nr.697)

18. Izstrādājot budžeta pieprasījumu, ministrija saglabā esošo programmu (apakšprogrammu) kodu numerāciju. Ja, pamatojoties uz jau esošu programmu (apakšprogrammu), tiek izstrādāta jauna programma (apakšprogramma) vai no jau esošas programmas (apakšprogrammas) tiek nodalīta jauna programma (apakšprogramma), tai piešķir jaunu kodu, piecus gadus neatkārtojot citas agrāk pastāvējušas programmas (apakšprogrammas) kodu.

19. Ja, sākoties saimnieciskajam gadam, nav stājies spēkā gadskārtējais valsts budžeta likums, finanšu ministrs apstiprina valsts darbībai nepieciešamos valsts budžeta izdevumus, aizdevumus un aizņēmumu limitus (turpmāk – pagaidu budžets). Pagaidu budžets tiek izstrādāts saskaņā ar Likuma par budžetu un finanšu vadību 15.pantu un šo noteikumu IX nodaļu.

III. Valsts pamatbudžeta pieprasījumu sagatavošanas pamatprincipi

20. Šo noteikumu 8.1.apakšpunktā minētajā programmā ministrija plāno izdevumus, kas paredzēti ministrijas centrālā aparāta darbības nodrošināšanai. Ja ministrijas centrālais aparāts apmaksā izdevumus, kas ir kopīgi ministrijas centrālajam aparātam un ministrijas padotības iestādēm, un tos nevar sadalīt atbilstoši citām ministrijas budžeta programmām (apakšprogrammām), tad šādus izdevumus plāno šo noteikumu 8.1.apakšpunktā minētajā programmā. Ja ministrijas padotības iestādes apmaksā izdevumus, kas ir kopīgi ministrijas padotības iestādēm un ministrijas centrālajam aparātam, un tos nevar sadalīt atbilstoši šo noteikumu 8.1.apakšpunktā minētajai programmai un pārējām ministrijas budžeta programmām (apakšprogrammām), tad šādus izdevumus plāno tajās ministrijas budžeta programmās (apakšprogrammās), no kurām šos izdevumus plānots apmaksāt.

21. Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētiem un finansētiem projektiem un pasākumiem, kuri, izstrādājot likumprojektu par valsts budžetu kārtējam gadam un izdevumu prognozi vidējam termiņam, vēl nav apstiprināti, kā arī apstiprināto projektu pabeigšanai finansējums tiek plānots atsevišķā resorā budžeta programmā 80.00.00 "Nesadalītais finansējums Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai".

22. Ministrija Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto un finansēto projektu un pasākumu finansējumu plāno atbilstoši Eiropas Savienības tiesību aktos noteiktajām prasībām un pamatprincipiem un (vai) noslēgtajiem ārvalstu finanšu memorandiem, līgumiem un nacionālajiem normatīvajiem aktiem.

23. Plānojot Eiropas Savienības politiku un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto un finansēto projektu un pasākumu finansējumu citās valūtās, ministrija līdz kārtējā gada 1.jūnijam iesniedz Finanšu ministrijā pieprasījumu par valūtas maiņas kursu prognozēm. Atbilstoši iesniegtajiem pieprasījumiem valūtas maiņas kursu prognozes Finanšu ministrija publicē savā tīmekļa vietnē.

(MK 24.09.2013. noteikumu Nr.935 redakcijā; punkta jaunā redakcija stājas spēkā 01.01.2014., sk. grozījumu 3.punktu)

24. Valsts pamatbudžeta resursus izdevumu segšanai veido:

24.1. ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi;

24.2. ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos;

24.3. transferti;

24.4. dotācija no vispārējiem ieņēmumiem.

25. Lai nodrošinātu racionālu un efektīvu līdzekļu izmantošanu, plānojot valsts pamatbudžeta uzturēšanas izdevumus, ministrija ievēro šādus pamatprincipus:

25.1. ministrija izvērtē valsts pārvaldes iestādes funkcijas, darbiniekiem noteiktos uzdevumus un sasniedzamo rezultātu, kā arī minēto funkciju veikšanai nepieciešamo darbinieku skaitu un kvalifikāciju. Ministrija atlīdzību vidējam termiņam plāno, par pamatu ņemot amatu sarakstu, plānotās izmaksas fiziskajām personām uz tiesiskās attiecības regulējošu dokumentu pamata un citus atlīdzības plānošanu un darba samaksu reglamentējošos normatīvos aktus;

25.2. plānojot darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, ievēro likuma "Par valsts sociālo apdrošināšanu" 18.panta pirmajā daļā noteikto obligāto iemaksu likmi;

25.3. plānojot maksājumus par aizņēmumiem un kredītiem, tajos ietver procentu maksājumus par ņemtajiem kredītiem, procentu maksājumus par līzingu, kā arī citus izdevumus, kas ir saistīti ar šo parādu apkalpošanu (saistībā ar noslēgtajiem līgumiem). Saņemtā aizņēmuma (kredīta) pamatsummas atmaksas neiekļauj maksājumos par aizņēmumiem un kredītiem. Saņemtā aizņēmuma (kredīta) pamatsummas atmaksas atbilstoši budžetu finansēšanas klasifikācijai norāda finansēšanas daļā.

(Grozīts ar MK 30.08.2016. noteikumiem Nr. 576)

26. Ministrija, kura plāno izdevumus, kas saistīti ar operatīvo darbību, iesniedzot budžeta pieprasījuma veidlapu, vienlaikus sevišķajā lietvedībā iesniedz papildu informāciju, norādot detalizētu slepeno izdevumu atšifrējumu atbilstoši šo noteikumu veidlapām.

27. Ja saskaņā ar noslēgtajiem līgumiem plānotās iemaksas starptautiskajās institūcijās ir paredzēts novirzīt kā valsts budžeta finansējumu ārvalstu finanšu palīdzības finansētas programmas, projekta vai pasākuma īstenošanai, tad ministrija par attiecīgo maksājumu summu neparedz iemaksas starptautiskajās institūcijās. Ministrija šādā gadījumā dotāciju no vispārējiem ieņēmumiem un izdevumus konkrētā pasākuma vai projekta īstenošanai plāno attiecīgajā budžeta programmā vai apakšprogrammā.

28. Ministrija, kura ir 62.resora "Mērķdotācijas pašvaldībām" attiecīgās programmas (apakšprogrammas) un (vai) 64.resora "Dotācija pašvaldībām" attiecīgās programmas (apakšprogrammas) izpildītāja, izstrādā atsevišķus budžeta pieprasījumus un paskaidrojumus par minēto resoru attiecīgajām programmām (apakšprogrammām) atbilstoši šo noteikumu pielikumos minētajām veidlapām, kuras aizpilda tajā pašā MS Excel vai Word vidē, kādā konkrētā veidlapa sagatavota.

29. Ja ministrija izpilda budžeta programmu (apakšprogrammu), no kuras finansējums tiek pārskaitīts pašvaldībai, tā ievēro šādus nosacījumus:

29.1. dotācijas pašvaldību budžetiem plāno, izmantojot saimnieciskā gada valsts budžeta 64.resorā "Dotācijas pašvaldībām" norādītās programmas (apakšprogrammas);

29.2. mērķdotācijas pašvaldībām plāno tikai atbilstoši pieņemtajiem normatīvajiem aktiem, izņemot šo noteikumu 29.1.apakšpunktā minēto;

29.3. visus pārējos ministriju pārskaitījumus uz pašvaldību budžetiem, kurus veic valsts budžeta programmu (apakšprogrammu) īstenošanas procesā, ministrija plāno kā transferta pārskaitījumus uzturēšanas izdevumiem vai kapitālajiem izdevumiem.

30. (Svītrots ar MK 04.07.2017. noteikumiem Nr. 404)

31. Ministrija, kas veic transferta pārskaitījumus no valsts pamatbudžeta uz citas ministrijas pamatbudžeta programmām (apakšprogrammām) vai speciālā budžeta programmām (apakšprogrammām) vai no valsts speciālā budžeta uz citas ministrijas pamatbudžeta programmām (apakšprogrammām), ir atbildīga par transfertu apmēru savstarpēju saskaņošanu. Abām ministrijām, kas savstarpēji saskaņo transferta apmērus, iesniedzot budžeta pieprasījumu, ir jāpievieno to atbildīgo amatpersonu parakstīts saskaņojums atbilstoši šo noteikumu 46.34.apakšpunktā minētajai veidlapai Nr.21.

32. (Svītrots ar MK 04.07.2017. noteikumiem Nr. 404)

33. (Svītrots ar MK 04.07.2017. noteikumiem Nr. 404)

34. Plānojot valsts budžeta ilgtermiņa saistības n+1, n+2 un n+3 gadiem, ministrija ievēro šādus nosacījumus:

34.1. Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētiem un finansētiem projektiem un pasākumiem plānoto valsts budžeta ilgtermiņa saistību apmēru norāda atbilstoši pieņemtajiem lēmumiem par projektu finansējumu;

34.2. pārējām jaunām valsts budžeta ilgtermiņa saistībām (izņemot maksājumus par aizņēmumiem un kredītiem un maksājumus starptautiskajās institūcijās un programmās) plānoto valsts budžeta ilgtermiņa saistību apjomu norāda atbilstoši attiecīgajā Ministru kabineta rīkojumā noteiktajam;

34.3. ministrija var uzņemties jaunas valsts budžeta ilgtermiņa saistības maksājumiem starptautiskajās institūcijās un programmās tikai ar Ministru kabineta lēmumu;

34.4. Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto un finansēto projektu un pasākumu īstenošanai, kuriem finansējums ir pārdalīts n gada laikā no atsevišķā resora programmas 80.00.00 "Nesadalītais finansējums Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai", jaunas saistības n+1 gadā un tālākā laikposmā līdz projekta īstenošanai plāno atbilstoši noslēgtajiem līgumiem;

34.5. Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētiem un finansētiem projektiem un pasākumiem, kuriem maksājumu veikšana ir paredzēta, tikai sākot ar n+1 gadu un turpmākajos gados, nepieciešams Ministru kabineta lēmums par tiesībām uzņemties jaunas valsts budžeta ilgtermiņa saistības, izņemot gadījumus, ja šādas tiesības paredzētas normatīvajā aktā vai tiesību aktā par attiecīgā Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanu.

(Grozīts ar MK 10.11.2014. noteikumiem Nr.697)

34.1 Valsts budžeta ilgtermiņa saistības Vienotās valsts budžeta plānošanas un izpildes informācijas sistēmā (turpmāk – SAP sistēma) var grozīt, iesniedzot budžeta pieprasījumu gadskārtējam valsts budžeta likumprojektam un vidēja termiņa budžeta ietvara likumprojektam vai iesniedzot priekšlikumus grozījumiem gadskārtējā valsts budžeta likumā un vidēja termiņa budžeta ietvara likumā.

(MK 10.11.2014. noteikumu Nr.697 redakcijā)

35. Valsts budžeta ilgtermiņa saistības grupai "Maksājumi starptautiskajās institūcijās un programmās" norāda sadalījumā pa institūcijām, kurās tiek veiktas iemaksas.

36. Ministrija, kas atbilstoši normatīvajiem aktiem nodrošina izdienas pensiju izmaksas, budžetā tās plāno attiecīgajā budžeta izdevumu funkcionālās kategorijas klasifikācijas koda 10.000 "Sociālā aizsardzība" apakškodā 10.200 "Atbalsts gados veciem cilvēkiem".

37. Ministrija, sagatavojot priekšlikumus valsts budžeta likumprojekta izskatīšanai Saeimā otrajā lasījumā, ievēro šādus pamatprincipus:

37.1. ja Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto un finansēto projektu un pasākumu īstenošanu (tai skaitā līgumu slēgšanu) ministrija plāno uzsākt n+1 gada pirmajā ceturksnī, tad ministrija iesniedz priekšlikumus par Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto un finansēto projektu un pasākumu īstenošanai nepieciešamā finansējuma pārdali no 74.resora "Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" programmas 80.00.00 "Nesadalītais finansējums Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai", paredzot nepieciešamo finansējuma apmēru visam n+1 gadam;

37.2. valsts pamatfunkciju īstenošanai paredzētā finansējuma ietvaros nepalielina izdevumus atlīdzībai, izņemot gadījumus, ja Ministru kabinets ir pieņēmis attiecīgu lēmumu;

37.3. neiesniedz priekšlikumus, kas pasliktina valsts budžeta finansiālo bilanci, izņemot gadījumus, ja Ministru kabinets ir pieņēmis attiecīgu lēmumu;

37.4. neiesniedz priekšlikumus, ja finansējums nav nepieciešams n+1 gada pirmajā ceturksnī un to var nodrošināt budžeta izpildes gaitā Likumā par budžetu un finanšu vadību noteiktajā kārtībā ar finanšu ministra rīkojumu.

IV. Valsts sociālās apdrošināšanas speciālā budžeta pieprasījumu sagatavošana

38. Valsts sociālās apdrošināšanas speciālā budžeta izdevumu plānošanā ievēro tos pašus principus, kas noteikti šo noteikumu III nodaļā attiecībā uz valsts pamatbudžetu.

39. Labklājības ministrijas valsts sociālās apdrošināšanas speciālā budžeta ieņēmumus veido:

39.1. nodokļu un nenodokļu ieņēmumi;

39.2. ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi;

39.3. ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos;

39.4. transferti.

40. Plānojot valsts sociālās apdrošināšanas speciālo budžetu, fondēto pensiju shēmas līdzekļus nošķir no vispārējā valsts budžeta un tos neplāno kā valsts sociālās apdrošināšanas speciālā budžeta daļu. Fondēto pensiju shēmas līdzekļus ieskaita valsts sociālās apdrošināšanas valsts pensiju speciālajā budžetā tikai Valsts fondēto pensiju likumā noteiktajos gadījumos – fondēto pensiju shēmas dalībnieka vecuma pensijas pieprasīšanas vai fondēto pensiju shēmas dalībnieka nāves gadījumā.

V. Budžeta pieprasījumi, paskaidrojumi, to izskatīšana un aktualizēšana

41. Ministrija budžeta pieprasījumus un paskaidrojumus sagatavo un iesniedz atbilstoši šo noteikumu pielikumos noteiktajām veidlapām. Aktualizēto veidlapu paraugus Finanšu ministrija publicē savā tīmekļa vietnē.

(Grozīts ar MK 24.03.2021. noteikumiem Nr. 181)

42. Finanšu ministrijas atbildīgie darbinieki pēc budžeta pieprasījumu izskatīšanas informē ministrijas atbildīgos darbiniekus par nepieciešamajiem precizējumiem un labojumiem un, ja nepieciešams, pieprasa rakstiski un (vai) elektroniski iesniegt papildu informāciju un attiecīgus labojumus.

43. Lai izvērtētu komersantiem piešķiramās valsts budžeta dotācijas apjomu, Finanšu ministrijas atbildīgajiem darbiniekiem, ja nepieciešams, ir tiesības papildus pieprasīt minētā komersanta pilnu saimnieciskās darbības pārskatu par n–1 gadu, n gada izdevumu plānu (tāmi), kā arī saņemt citu informāciju.

44. Finanšu ministrija pēc ministriju iesniegto budžeta pieprasījumu izskatīšanas sagatavo likumprojektu par valsts budžetu n+1 gadam, tā pielikumus un paskaidrojumus. Paskaidrojumu iesniedz izskatīšanai Ministru kabinetā un Saeimā kopā ar likumprojektu par valsts budžetu n+1 gadam.

45. Ja Ministru kabinets nav lēmis citādi, Finanšu ministrija sadarbībā ar pārējām ministrijām mēneša laikā pēc tam, kad stājies spēkā gadskārtējais valsts budžeta likums (grozījumi gadskārtējā valsts budžeta likumā), aktualizē gadskārtējam valsts budžeta likumprojektam (grozījumiem gadskārtējā valsts budžeta likumā) pievienotos paskaidrojumus un publicē tos Finanšu ministrijas tīmekļa vietnē.

VI. Budžeta pieprasījuma sastāvs

46. Ministrijas valsts budžeta pieprasījumā ietilpst šādas veidlapas:

46.1. veidlapa Nr.1(pb) "Valsts pamatbudžeta ieņēmumu un izdevumu atšifrējums pa programmām un apakšprogrammām vidējam termiņam" (1.pielikums);

46.2. veidlapa Nr.1(sb) "Valsts speciālā budžeta ieņēmumu un izdevumu atšifrējums pa programmām un apakšprogrammām vidējam termiņam" (2.pielikums);

46.3. (svītrots ar MK 16.10.2018. noteikumiem Nr. 634);

46.4. (svītrots ar MK 04.07.2017. noteikumiem Nr. 404);

46.5. (svītrots ar MK 04.07.2017. noteikumiem Nr. 404);

46.6. (svītrots ar MK 04.07.2017. noteikumiem Nr. 404);

46.7. (svītrots ar MK 16.10.2018. noteikumiem Nr. 634);

46.8. (svītrots ar MK 04.07.2017. noteikumiem Nr. 404);

46.9. (svītrots ar MK 04.07.2017. noteikumiem Nr. 404);

46.10. (svītrots ar MK 04.07.2017. noteikumiem Nr. 404);

46.11. veidlapa Nr.3(pb) "Valsts pamatbudžeta izdevumu pieprasījuma vidējam termiņam kopsavilkums sadalījumā pa programmām un apakšprogrammām" (11.pielikums);

46.12. veidlapa Nr.3(sb) "Valsts speciālā budžeta izdevumu pieprasījuma vidējam termiņam kopsavilkums sadalījumā pa programmām un apakšprogrammām" (12.pielikums);

46.13. veidlapa Nr.4(pb) "Valsts pamatbudžeta ilgtermiņa saistības" (13.pielikums);

46.14. veidlapa Nr.4(sb) "Valsts speciālā budžeta ilgtermiņa saistības" (14.pielikums);

46.15. (svītrots ar MK 04.07.2017. noteikumiem Nr. 404);

46.16. veidlapa Nr.6 "Pamatbudžetā iemaksājamās valsts nodevas un citi maksājumi no valsts institūciju sniegtajiem pakalpojumiem un veiktās darbības" (16.pielikums);

46.17. veidlapa Nr.7(pb) "Paskaidrojums par ministrijas (citas centrālās valsts iestādes) valsts pamatbudžeta līdzekļu pieprasījumu vidējam termiņam" (17.pielikums);

46.18. veidlapa Nr. 7(LM) "Paskaidrojums par Labklājības ministrijas valsts pamatbudžeta un valsts speciālā budžeta līdzekļu pieprasījumu vidējam termiņam" (18. pielikums);

46.19. (svītrots ar MK 04.07.2017. noteikumiem Nr. 404);

46.20. (svītrots ar MK 04.07.2017. noteikumiem Nr. 404);

46.21. veidlapa Nr.10(pb) "Valsts sociālo pabalstu, izdienas pensiju un piemaksu pie vecuma un invaliditātes pensijām izdevumu aprēķins" (21.pielikums);

46.22. veidlapa Nr.10(sb) "Valsts pensiju, sociālās apdrošināšanas pabalstu un valsts budžeta maksājumu izdevumu aprēķins" (22.pielikums);

46.23. veidlapa Nr.11 "Mērķdotācijas pašvaldībām – pašvaldību pamata un vispārējās vidējās izglītības iestāžu, pašvaldību speciālās izglītības iestāžu un pašvaldību profesionālās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām" (23.pielikums);

46.24. veidlapa Nr.12 "Mērķdotācijas pašvaldībām – interešu izglītības programmu pedagogu daļējai darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām" (24.pielikums);

46.25. veidlapa Nr.13 "Mērķdotācijas pašvaldībām – pašvaldību speciālo pirmsskolas izglītības grupu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām un speciālajām izglītības iestādēm, kas nodrošina internāta pakalpojumus" (25.pielikums);

46.26. veidlapa Nr.14 "Mērķdotācijas pašvaldībām – pašvaldību izglītības iestādēs bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanā nodarbināto pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām" (26.pielikums);

46.27. (svītrots ar MK 04.07.2017. noteikumiem Nr. 404);

46.28. veidlapa Nr.16 "Mērķdotācijas pašvaldību māksliniecisko kolektīvu vadītāju darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām" (28.pielikums);

46.29. veidlapa Nr.17 "Mērķdotācijas investīcijām pašvaldībām" (29.pielikums);

46.30. veidlapa Nr.18 "Iesniegums Vienotās valsts budžeta plānošanas un izpildes informācijas sistēmas plānošanas bloka lietošanas tiesību piešķiršanai, maiņai vai anulēšanai" (30.pielikums);

46.31. veidlapa Nr.19(pb) "Valsts pamatbudžeta kopsavilkums" (31.pielikums);

46.32. veidlapa Nr.19(sb) "Valsts speciālā budžeta kopsavilkums" (32.pielikums);

46.33. (svītrots ar MK 04.07.2017. noteikumiem Nr. 404);

46.34. veidlapa Nr.21 "Plānoto starpministriju transfertu n+1, n+2, n+3 gadā saskaņojums" (34.pielikums);

46.35. (svītrots ar MK 04.07.2017. noteikumiem Nr. 404);

46.36. (svītrots ar MK 04.07.2017. noteikumiem Nr. 404);

46.37. (svītrots ar MK 04.07.2017. noteikumiem Nr. 404);

46.38. (svītrots ar MK 10.11.2014. noteikumiem Nr. 697);

46.39. veidlapa Nr. 27 "Ministrijas (citas centrālās valsts iestādes) padotībā esošo valsts budžeta daļēji finansēto atvasināto publisko personu un budžeta nefinansēto iestāžu saraksts" (38.1 pielikums);

46.40. veidlapa Nr. 28 "Valsts budžeta izdevumi investīcijām" (38.2 pielikums).

(Grozīts ar MK 10.11.2014. noteikumiem Nr. 697; MK 30.08.2016. noteikumiem Nr. 576; MK 04.07.2017. noteikumiem Nr. 404; MK 17.09.2019. noteikumiem Nr. 435; MK 24.03.2021. noteikumiem Nr. 181)

47. Ministrija priekšlikumus valsts budžeta likumprojekta izskatīšanai Saeimā otrajā lasījumā iesniedz, aizpildot šādas veidlapas:

47.1. veidlapa Nr.25 "Priekšlikumi valsts budžeta likumprojekta teksta izskatīšanai Saeimā otrajā lasījumā" (39.pielikums);

47.2. veidlapa Nr.26 "Priekšlikumi valsts budžeta likumprojekta pielikumu izskatīšanai Saeimā otrajā lasījumā" (40.pielikums).

VII. Veidlapu aizpildīšanas un iesniegšanas kārtība

48. Finanšu ministrija atbilstoši budžeta sagatavošanas grafikam savā tīmekļa vietnē publicē:

48.1. atbilstoši spēkā esošajām klasifikācijām aktualizētos veidlapu paraugus. Ministrija veidlapas aizpilda tajā pašā MS Excel vai Word vidē, kādā konkrētā veidlapa sagatavota, izņemot šo noteikumu VIII nodaļā minētās veidlapas;

48.2. informāciju par šo noteikumu 66.punktā minēto projektu un pasākumu klasificēšanas principiem veidlapas Nr.4(pb) un Nr.4(sb) aizpildīšanai vai arī pieprasa klasificēšanai nepieciešamo informāciju.

(Grozīts ar MK 24.03.2021. noteikumiem Nr. 181)

49. Visās veidlapās resursus izdevumu segšanai, ieņēmumus, izdevumus un finansēšanu norāda euro (veselos skaitļos), ja konkrētajā veidlapā nav norādīts citādi. Procentuālo pieaugumu vai samazinājumu norāda, noapaļojot ar vienu zīmi aiz komata.

(Grozīts ar MK 24.09.2013. noteikumiem Nr.935)

50. Veidlapās ailē "n–1 gada izpilde" ministrija norāda budžeta izpildes datus saskaņā ar izdevumu uzskaiti atbilstoši naudas plūsmas principam un atbilstoši saimnieciskā gada pārskatam par valsts budžeta izpildi un par pašvaldību budžetiem. Ailē "n gada plāns" norāda likumā par valsts budžetu n gadam apstiprināto plānu.

(MK 04.07.2017. noteikumu Nr. 404 redakcijā)

51. Aizpildītās veidlapas iesniedz Finanšu ministrijā šādos veidos:

51.1. veidlapas (izņemot šo noteikumu 112. punktā minētās veidlapas), kas parakstītas ar drošu elektronisko parakstu, ministrija elektroniski nosūta uz Finanšu ministrijas oficiālo e-pasta adresi. Ja aizpildītās veidlapas ir parakstītas pašrocīgi, ministrija tās iesniedz Finanšu ministrijā papīra formā un nosūta elektroniski uz Finanšu ministrijas oficiālo e-pasta adresi;

51.2. par šo noteikumu 112. punktā minētajām SAP sistēmas portālā sagatavotajām veidlapām ministrija iesniedz Finanšu ministrijā tikai apliecinājuma vēstuli, kurā norādīts SAP sistēmas portālā aizpildīto veidlapu saraksts, kā arī to aizpildīšanas datums un laiks.

(MK 04.07.2017. noteikumu Nr. 404 redakcijā)

52. Veidlapu Nr.1(pb) "Valsts pamatbudžeta ieņēmumu un izdevumu atšifrējums pa programmām un apakšprogrammām vidējam termiņam" (1. pielikums) ministrija iegūst, izmantojot SAP sistēmas informāciju. Veidlapā norāda valsts pamatbudžeta programmu (apakšprogrammu) resursus izdevumu segšanai, izdevumus un finansēšanu atbilstoši saimnieciskā gada likuma par valsts budžetu struktūrai, kā arī pamatojoties uz normatīvajos aktos apstiprinātajām klasifikācijām un šo noteikumu 48.punktā minētajām Finanšu ministrijas veidlapām ar aktualizētiem rādītājiem.

(Grozīts ar MK 10.11.2014. noteikumiem Nr.697)

53. Veidlapu Nr.1(sb) "Valsts speciālā budžeta ieņēmumu un izdevumu atšifrējums pa programmām un apakšprogrammām vidējam termiņam" (2.pielikums) Labklājības ministrija iegūst, izmantojot SAP sistēmas informāciju. Veidlapā norāda valsts speciālā budžeta programmu (apakšprogrammu) ieņēmumus, izdevumus un finansēšanu atbilstoši saimnieciskā gada likuma par valsts budžetu struktūrai, kā arī pamatojoties uz normatīvajos aktos apstiprinātajām klasifikācijām un šo noteikumu 48.punktā minētajām Finanšu ministrijas veidlapām ar aktualizētiem rādītājiem.

54. (Svītrots ar MK 16.10.2018. noteikumiem Nr. 634)

55. (Svītrots ar MK 04.07.2017. noteikumiem Nr. 404)

56. (Svītrots ar MK 04.07.2017. noteikumiem Nr. 404)

57. (Svītrots ar MK 04.07.2017. noteikumiem Nr. 404)

58. (Svītrots ar MK 16.10.2018. noteikumiem Nr. 634)

59. (Svītrots ar MK 04.07.2017. noteikumiem Nr. 404)

60. (Svītrots ar MK 04.07.2017. noteikumiem Nr. 404)

61. (Svītrots ar MK 04.07.2017. noteikumiem Nr. 404)

62. Veidlapu Nr.3(pb) "Valsts pamatbudžeta izdevumu pieprasījuma vidējam termiņam kopsavilkums sadalījumā pa programmām un apakšprogrammām" (11.pielikums) ministrija iegūst, izmantojot SAP sistēmas informāciju. Veidlapā norāda pamatbudžeta programmu (apakšprogrammu) kopējos izdevumus ailēs "n+1 gada pieprasījums", "n+2 gada pieprasījums" un "n+3 gada pieprasījums".

(Grozīts ar MK 04.07.2017. noteikumiem Nr. 404)

63. Veidlapu Nr.3(sb) "Valsts speciālā budžeta izdevumu pieprasījuma vidējam termiņam kopsavilkums sadalījumā pa programmām un apakšprogrammām" (12.pielikums) Labklājības ministrija iegūst, izmantojot SAP sistēmas informāciju. Veidlapā norāda speciālā budžeta programmu (apakšprogrammu) kopējos izdevumus ailē "n+1 gada pieprasījums", "n+2 gada pieprasījums" un "n+3 gada pieprasījums".

(Grozīts ar MK 04.07.2017. noteikumiem Nr. 404)

64. Veidlapā Nr.4(pb) "Valsts pamatbudžeta ilgtermiņa saistības" (13.pielikums) un veidlapā Nr.4(sb) "Valsts speciālā budžeta ilgtermiņa saistības" (14.pielikums) norāda informāciju par šādiem saistību veidiem:

64.1. Eiropas Savienības politiku instrumenti un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētie projekti:

64.1.1. Eiropas transporta, telekomunikāciju un enerģijas infrastruktūras tīkli un Eiropas infrastruktūras savienošanas instruments;

64.1.2. Kohēzijas fonds (KF);

64.1.3. Eiropas Reģionālās attīstības fonds (ERAF);

64.1.4. Eiropas Sociālais fonds (ESF);

64.1.5. Eiropas Lauksaimniecības garantiju fonds (ELGF);

64.1.6. Eiropas Lauksaimniecības fonds lauku attīstībai (ELFLA);

64.1.7. Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonds (EJZF);

64.1.8. Eiropas Kopienas iniciatīvas:

64.1.8.1. Eiropas Kopienas iniciatīva INTERREG;

64.1.8.2. Eiropas Kopienas iniciatīva EQUAL;

64.1.8.3. citas Eiropas Kopienas iniciatīvas;

64.1.9. Pārejas programmas (Transition Facility);

64.1.10. mērķis "Eiropas teritoriālā sadarbība";

64.1.11. citi Eiropas Savienības politiku instrumenti;

64.1.12. ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētie projekti:

64.1.12.1. Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas finanšu instrumentu finansētie projekti;

64.1.12.2. Latvijas un Šveices sadarbības programmas finansētie projekti un pasākumi;

64.1.12.3. citi ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētie projekti;

64.1.13. nesadalītais finansējums Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai;

64.2. publiskā un privātā partnerība;

64.3. maksājumi par aizņēmumiem un kredītiem;

64.4. maksājumi starptautiskajās institūcijās un programmās;

64.5. (svītrots ar MK 24.03.2021. noteikumiem Nr. 181);

64.6. citas ilgtermiņa saistības.

(Grozīts ar MK 10.11.2014. noteikumiem Nr. 697; MK 24.03.2021. noteikumiem Nr. 181)

65. Ja ministrija plāno Eiropas Savienības politiku instrumentu vai pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzekli, kas nav norādīts šo noteikumu 64.punktā, ministrija to norāda un atšifrē veidlapā Nr.4(pb) vai veidlapā Nr.4(sb) pie šo noteikumu 64.1.11. vai 64.1.12.3. apakšpunktā minētā saistību veida, tā koda numerāciju un nosaukumu saskaņojot ar Finanšu ministriju.

(Grozīts ar MK 24.03.2021. noteikumiem Nr. 181)

66. Veidlapā Nr.4(pb) un veidlapā Nr.4(sb) norāda šādu informāciju:

66.1. Eiropas transporta, telekomunikāciju un enerģijas infrastruktūras tīkliem un Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumentam saistību atšifrējumu norāda sadalījumā pa projektiem apakšprogrammas līmenim;

66.2. Kohēzijas fondam (KF) saistību atšifrējumu norāda sadalījumā pa plānošanas periodiem apakšprogrammas līmenim;

66.3. Eiropas Reģionālās attīstības fondam (ERAF) saistību atšifrējumu norāda sadalījumā pa plānošanas periodiem apakšprogrammas līmenim;

66.4. Eiropas Sociālajam fondam (ESF) saistību atšifrējumu norāda sadalījumā pa plānošanas periodiem apakšprogrammas līmenim;

66.5. Eiropas Lauksaimniecības garantiju fondam (ELGF) saistību atšifrējumu norāda sadalījumā pa pasākumiem apakšprogrammas līmenim;

66.6. Eiropas Lauksaimniecības fondam lauku attīstībai (ELFLA) saistību atšifrējumu norāda sadalījumā pa pasākumiem apakšprogrammas līmenim;

66.7. Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondam (EJZF) saistību atšifrējumu norāda sadalījumā pa pasākumiem apakšprogrammas līmenim;

66.8. Eiropas Kopienas iniciatīvām saistību atšifrējumu norāda sadalījumā pa Eiropas Kopienas iniciatīvu veidiem apakšprogrammas līmenim;

66.8.1. INTERREG saistību atšifrējumu norāda apakšprogrammas līmenim;

66.8.2. EQUAL saistību atšifrējumu norāda apakšprogrammas līmenim;

66.8.3. citām Eiropas Kopienas iniciatīvām atšifrējumu sadalījumā pa Eiropas Kopienas iniciatīvām norāda apakšprogrammas līmenim;

66.9. Pārejas programmai (Transition Facility) saistību atšifrējumu norāda sadalījumā pa projektiem apakšprogrammas līmenim;

66.10. mērķim "Eiropas teritoriālā sadarbība" saistību atšifrējumu norāda apakšprogrammas līmenim;

66.11. citiem Eiropas Savienības politiku instrumentiem saistību atšifrējumu norāda sadalījumā pa Eiropas Savienības politiku instrumentiem apakšprogrammas līmenim;

66.11.1 Eiropas Atbalsta fondam vistrūcīgākajām personām saistību atšifrējumu norāda sadalījumā pa pasākumiem apakšprogrammas līmenim;

66.12. pārējiem ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētajiem projektiem saistību atšifrējumu norāda:

66.12.1. Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas finanšu instrumentu finansētajiem projektiem – apakšprogrammas līmenim;

66.12.2. Latvijas un Šveices sadarbības programmas finansētiem projektiem un pasākumiem – apakšprogrammas līmenim;

66.12.3. citiem ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētajiem projektiem sadalījumā pa ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētajiem projektiem – apakšprogrammas līmenim;

66.13. nesadalītajam finansējumam Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai saistību atšifrējumu norāda programmas līmenim;

66.14. (svītrots ar MK 24.03.2021. noteikumiem Nr. 181);

66.15. (svītrots ar MK 24.03.2021. noteikumiem Nr. 181);

66.16. publiskās un privātās partnerības saistību atšifrējumu norāda sadalījumā pa pasākumiem zemākajam plānošanas līmenim (ja programmai ir apakšprogramma, tad apakšprogrammas līmenim);

66.17. aizņēmumu maksājumiem un kredītiem saistību atšifrējumu norāda zemākajam plānošanas līmenim (ja programmai ir apakšprogramma, tad apakšprogrammas līmenim);

66.18. maksājumiem starptautiskajās institūcijās un programmās saistību atšifrējumu norāda sadalījumā pa institūcijām, kurās tiek veiktas iemaksas, zemākajam plānošanas līmenim (ja programmai ir apakšprogramma, tad apakšprogrammas līmenim);

66.19. (svītrots ar MK 24.03.2021. noteikumiem Nr. 181);

66.20. citām ilgtermiņa saistībām saistību atšifrējumu norāda sadalījumā pa pasākumiem zemākajam plānošanas līmenim (ja programmai ir apakšprogramma, tad apakšprogrammas līmenim).

(Grozīts ar MK 10.11.2014. noteikumiem Nr. 697; MK 16.10.2018. noteikumiem Nr. 634; MK 24.03.2021. noteikumiem Nr. 181)

67. Veidlapas Nr. 4(pb) un veidlapas Nr. 4(sb) ailēs norāda šādu informāciju:

67.1. projektiem un pasākumiem par kuru īstenošanu ir pieņemts Ministru kabineta lēmums un kuriem ir noteikts īstenošanas termiņš, bet kuri nav Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētie projekti un pasākumi, ailē "MK lēmums" norāda attiecīgā Ministru kabineta lēmuma pieņemšanas datumu un numuru;

67.2. ailēs "n+1 gadā", "n+2 gadā", "n+3 gadā" un "n+4 gadā" norāda tādus projektus un pasākumus, kuri uzsākti iepriekšējos gados vai kurus plānots uzsākt n+1 gadā un kuru īstenošana turpināsies n+2 gadā, n+3 gadā, n+4 gadā un tālākā laikposmā līdz projekta īstenošanai. Jāņem vērā konkrētā projekta vai pasākuma īstenošanas laiks – līgumā noteiktie maksājumu termiņi par aizņēmumiem un kredītiem, līzinga maksājumu grafiki, investīciju projektu īstenošanai noteiktais laikposms. Par saistību uzņemšanos projektiem un pasākumiem, kurus plānots uzsākt, sākot ar n+1 gadu, nepieciešams Ministru kabineta lēmums;

67.3. attiecībā uz valsts ilgtermiņa saistībām – maksājumiem starptautiskajās institūcijās un programmās – neaizpilda aili "Tālākā laikposmā līdz projekta īstenošanai".

(MK 04.07.2017. noteikumu Nr. 404 redakcijā)

68. Veidlapā Nr.4(pb) un veidlapā Nr.4(sb) ministrija sniedz informāciju tikai par esošajiem saistību veidiem.

69. Valsts ilgtermiņa saistībās norāda arī tādus pasākumus, projektus vai to daļu, kurus finansē no ieņēmumiem no maksas pakalpojumiem un citiem pašu ieņēmumiem.

70. Finanšu ministrija var precizēt tos Eiropas Savienības politiku instrumentus un pārējos ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļus, kas jāiekļauj šo noteikumu 64.punktā minētajās veidlapās, informējot par to ministriju atbilstoši budžeta sagatavošanas grafikam.

(Grozīts ar MK 24.03.2021. noteikumiem Nr. 181)

71. (Svītrots ar MK 04.07.2017. noteikumiem Nr. 404)

72. Veidlapā Nr.6 "Pamatbudžetā iemaksājamās valsts nodevas un citi maksājumi no valsts institūciju sniegtajiem pakalpojumiem un veiktās darbības" (16.pielikums) ministrija norāda informāciju par plānoto katru valsts pamatbudžetā iemaksājamo ieņēmumu veidu sadalījumā pa n, n+1, n+2 un n+3 gadiem:

72.1. ailē "Programmas, apakšprogrammas kods" un ailē "Programmas, apakšprogrammas nosaukums" norāda tās pamatbudžeta programmas nosaukumu un kodu, no kuras tiek finansēta institūcija, kas ir atbildīga par pamatbudžetā iemaksājamās nodevas iekasēšanu un kura atbilstoši aprēķinātajai pamatbudžetā iemaksājamajai summai saņem resursus izdevumu segšanai kā dotāciju no vispārējiem ieņēmumiem;

72.2. ailē "Iestādes nosaukums" ministrija norāda tās iestādes nosaukumu, kura ir atbildīga par valsts nodevas un citu maksājumu iekasēšanu;

72.3. ailē "Valsts budžeta ieņēmumu kods" un ailē "Ieņēmumu veids" norāda nodevu vai citu maksājumu nosaukumu un kodu saskaņā ar normatīvajiem aktiem par valsts budžeta ieņēmumu klasifikāciju;

72.4. ailē "n gada plāns" norāda plānoto un saimnieciskā gada likumā par valsts budžetu n gadam apstiprināto ieņēmumu plānu;

72.5. ailē "n+1", "n+2" un "n+3" norāda plānotos valsts pamatbudžeta ieņēmumus.

73. Ministrija, aizpildot šo noteikumu 74. un 75.punktā minētās veidlapas, ievēro šādus nosacījumus:

73.1. budžeta programmai (ar apakšprogrammām) ministrija nesniedz šo noteikumu 74.12.2., 74.12.3., 74.14., 74.17. un 74.18. apakšpunktā minēto informāciju. Ja budžeta programmai ir viena apakšprogramma, šādai budžeta programmai nesniedz arī šo noteikumu 74.16. apakšpunktā minēto informāciju, bet norāda "Budžeta programmai ir viena apakšprogramma";

73.2. šo noteikumu 3.2. apakšpunktā minētajā daļā plānotajām budžeta programmām (apakšprogrammām) ministrija nesniedz šo noteikumu 74.12.3. apakšpunktā minēto informāciju, kā arī šo noteikumu 74.14. apakšpunktā minēto informāciju, ja šāda informācija ir norādīta citos ar Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto un finansēto projektu un pasākumu īstenošanu saistītajos normatīvajos aktos;

73.3. budžeta programmām (apakšprogrammām), kas plānotas 74. resorā "Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums", ministrija nesniedz šo noteikumu 74.12.3. un 74.14. apakšpunktā minēto informāciju;

73.4. programmai 42.00.00 "Valsts budžeta aizdevumi un to atmaksāšana" ministrija nesniedz šo noteikumu 74.15. apakšpunktā minēto informāciju;

73.5. (svītrots ar MK 04.07.2017. noteikumiem Nr. 404);

73.6. (svītrots ar MK 04.07.2017. noteikumiem Nr. 404).

(Grozīts ar MK 10.11.2014. noteikumiem Nr. 697; MK 30.08.2016. noteikumiem Nr. 576; MK 04.07.2017. noteikumiem Nr. 404)

74. Veidlapā Nr. 7(pb) "Paskaidrojums par ministrijas (citas centrālās valsts iestādes) valsts pamatbudžeta līdzekļu pieprasījumu vidējam termiņam" (17. pielikums) ministrija sniedz publiski pieejamu skaidrojumu par plānotiem izdevumiem un to kopējā apjoma izmaiņām:

74.1. sniedz informāciju par ministrijas darbības jomām, kurās tiek īstenota noteikta politika vai darbības virziens;

74.2. norāda ministrijas galvenos plānotos pasākumus n+1 gadā, lai sniegtu priekšstatu par n+1 gada svarīgākajiem veicamajiem darbiem;

74.3. aizpilda tabulu "Ministrijas kopējo izdevumu izmaiņas no n–1 līdz n+3 gadam", norādot informāciju par kopējiem budžeta izdevumiem no n–1 līdz n+3 gadam (budžeta izpilde n–1 gadam, n gada plāns, projekts no n+1 līdz n+3 gadam) un izdevumu sadalījumu atbilstoši šo noteikumu 3. punktā minētajām budžeta kopsavilkuma daļām;

74.4. aizpilda tabulu "Vidējais amata vietu skaits no n–1 līdz n+3 gadam", norādot kopējo ministrijas amata vietu skaitu vidēji gadā no n–1 līdz n+3 gadam (faktiskais rādītājs n–1 gadam, n gada plāns, projekts no n+1 līdz n+3 gadam), norādot sadalījumu atbilstoši šo noteikumu 3. punktā minētajām budžeta kopsavilkuma daļām. Vidējo amata vietu skaitu n–1 gadā aprēķina, summējot faktisko attiecīgo amata vietu skaitu (atbilstoši apstiprinātajiem amatu sarakstiem) uz katra mēneša pirmo datumu (sākot ar 1. janvāri) un dalot iegūto summu ar mēnešu skaitu gadā. Vidējo amata vietu skaitu n gadā norāda likumam par valsts budžetu pievienotajos paskaidrojumos n gadam apstiprinātajā apmērā. Vidējo amata vietu skaitu n+1, n+2 un n+3 gadā aprēķina, plānojot attiecīgo amata vietu skaitu uz katra mēneša pirmo datumu (sākot ar 1. janvāri), datus summējot un iegūto summu dalot ar mēnešu skaitu gadā;

74.5. aizpilda tabulu "Politikas un resursu vadības karte" (ja darbības jomā netiek īstenota politika – "Darbības virziena un resursu vadības karte") par katru šo noteikumu 74.1. apakšpunktā norādīto darbības jomu;

74.6. tabulā "Politikas un resursu vadības karte" katrai darbības jomai norāda:

74.6.1. politikas mērķi, kuru plānots sasniegt, veicot noteiktas darbības noteiktā jomā, vai kurš raksturo sasniedzamo lietu stāvokli noteiktā jomā. Norāda attīstības plānošanas dokumentu vai normatīvo aktu, no kura izriet norādītais mērķis. Darbības jomai var būt viens vai vairāki mērķi atkarībā no tā, cik plašu jautājumu un problēmu loku tā aptver. Ja budžeta resora darbības specifika neparedz politikas mērķa formulēšanu, tad formulē darbības mērķi;

74.6.2. būtiskākos politikas rezultatīvos rādītājus (ne vairāk kā četrus, bet politikas un resursu vadības kartēs ar lielu ieguldījumu apjomu, ja tas ir būtiski mērķa sasniegšanas pakāpes atspoguļojumam, – ne vairāk kā sešus) un attīstības plānošanas dokumentus vai normatīvos aktus, no kuriem izriet norādītie politikas rezultatīvie rādītāji. Ja attiecīgajai darbības jomai nav specifisku attīstības plānošanas dokumentu vai normatīvo aktu, kuros definēti politikas rezultatīvie rādītāji, formulē tikai darbības rezultatīvos rādītājus;

74.6.3. formulēto politikas rezultatīvo rādītāju aktuālāko pieejamo faktisko vērtību un tuvāko plānoto vērtību. Aiz vērtībām iekavās norāda gadus, uz kuriem attiecas norādītās vērtības;

74.6.3.1 Valdības rīcības plāna punktu, kura izpildi nodrošina attiecīgā darbības joma;

74.6.4. valsts budžeta izdevumu, kas attiecas uz konkrēto formulēto darbības jomu, kopsummas un to sadalījumu pa budžeta programmām (apakšprogrammām) vai to pasākumiem, ja šos pasākumus var identificēt un nodrošināt to izpildes rādītājus. Izdevumu daļā var tikt norādīta viena vai vairākas budžeta programmas (apakšprogrammas), kas attiecas uz norādīto darbības jomu. Ja programma ar visām tās apakšprogrammām attiecas uz vienu darbības jomu, norāda tikai programmas kopsummu, nesadalot līdz apakšprogrammu līmenim. Norāda visas budžeta programmas (apakšprogrammas), kurās tika veikti vai tiek plānoti izdevumi no n–1 līdz n+3 gadam, kas attiecas uz norādīto darbības jomu. Ja finansējumu uz atbilstošām budžeta programmām (apakšprogrammām) ir plānots gada laikā pārdalīt no 74. resora "Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" 80.00.00 programmas, to paskaidro zem politikas un resursu vadības kartes;

74.6.5. vidējo amata vietu skaitu kopā un sadalījumā pa budžeta programmām (apakšprogrammām). Ja programma ar visām tās apakšprogrammām attiecas uz vienu darbības jomu, norāda tikai amata vietu skaitu programmā, nesadalot līdz apakšprogrammu līmenim. Norādot vidējo amata vietu skaitu, piemēro tos pašus principus, kā aizpildot šo noteikumu 74.4. apakšpunktā minēto tabulu "Vidējais amata vietu skaits no n–1 līdz n+3 gadam";

74.6.5.1 akcijas un citu līdzdalību pašu kapitālā sadalījumā pa budžeta programmām (apakšprogrammām);

74.6.6. citus ieguldījumus (ne vairāk kā četrus, bet politikas un resursu vadības kartēs ar lielu ieguldījumu apjomu, ja tas ir būtiski mērķa sasniegšanas pakāpes atspoguļojumam, – ne vairāk kā sešus), kas vērsti uz sabiedrības ieguvumu, publiskā pakalpojuma nodrošināšanu un ir būtiski norādītā mērķa sasniegšanai (tie var būt infrastruktūras un materiāltehniskie aktīvi, nemateriālie ieguldījumi, nozares profesijas pārstāvji u. tml.). Pie citiem ieguldījumiem nenorāda tādus rādītājus, kas tiek izmantoti iestādes administratīvās darbības nodrošināšanai (biroja ēkas, datori, mēbeles u. tml.). Ja darbības jomai nav raksturīgi citu ieguldījumu rādītāji, tad tos nenorāda;

74.6.7. raksturojošākos darbības rezultatīvos rādītājus (ne vairāk kā sešus, bet politikas un resursu vadības kartēs ar lielu ieguldījumu apjomu, ja tas ir būtiski mērķa sasniegšanas pakāpes atspoguļojumam, – ne vairāk kā 10) no tiem, kas ir norādīti budžeta programmu (apakšprogrammu) sadaļā vai minēti citos ar Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto un finansēto projektu un pasākumu īstenošanu saistītajos normatīvajos aktos. Ja citādi nav iespējams sniegt aptverošu un raksturojošu priekšstatu par nozares darbu sabiedrības interesēs, ministrija var norādīt apkopojošos darbības rezultatīvos rādītājus, kurus nenorāda konkrētās budžeta programmās (apakšprogrammās), ar nosacījumu, ka tiem tiek nodrošināti to izpildes rādītāji;

74.6.8. kvalitātes rādītājus (ne vairāk kā divus, bet politikas un resursu vadības kartēs ar lielu ieguldījumu apjomu, ja tas ir būtiski mērķa sasniegšanas pakāpes atspoguļojumam, – ne vairāk kā četrus), kas raksturo nozares nemateriālo novērtējumu – sabiedrībai un citām tiešās pārvaldes iestādēm sniegto pakalpojumu un produktu atbilstību izvirzītajiem kvalitātes mērķiem, kā arī atspoguļo sabiedrības un tiešās pārvaldes iestāžu vajadzību un vēlmju apmierinātības līmeni (tie var būt starptautiskie reitingi, indeksi, ekspertu vērtējumi, klientu apmierinātības rādītāji u. tml.). Kvalitātes rādītājus norāda par tiem gadiem, par kuriem tika veikti vai tiek plānoti mērījumi. Ja ministrija kvalitātes rādītājus noteiktā darbības jomā neuzkrāj, tad šo sadaļu neaizpilda;

74.6.9. šo noteikumu 74.6.4., 74.6.5., 74.6.6., 74.6.7. un 74.6.8. apakšpunktā minēto rādītāju izpildi n–1 gadam, n gada plānu, projektu no n+1 līdz n+3 gadam;

74.7. visās politikas un resursu vadības kartēs norādīto izdevumu un vidējo amata vietu skaita vērtību kopsummai jāsakrīt ar budžeta resora kopējiem izdevumiem un kopējo vidējo amata vietu skaitu;

74.8. budžeta resoram 74. "Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" informāciju par darbības jomām nesniedz un politikas un resursu vadības kartes negatavo;

74.9. aizpilda tabulu "Prioritārajiem pasākumiem papildus piešķirtais finansējums no n+1 līdz n+3 gadam", sniedzot skaidrojumu par prioritārajiem pasākumiem n+1 līdz n+3 gadam atbilstoši Ministru kabineta lēmumiem, norādot prioritāro pasākumu nosaukumu un darbības aprakstu (ja viens pasākums attiecas uz vairāk nekā vienu budžeta programmu (apakšprogrammu), sniedz arī norādi uz līdzekļu izlietojumu katrā no tām), kopējo papildus piešķirto finansējumu, kā arī sadalījumu pa budžeta programmām (apakšprogrammām). Pēc valsts budžeta likumprojekta un vidēja termiņa budžeta ietvara likumprojekta izskatīšanas Saeimā otrajā lasījumā tabulu precizē un papildina atbilstoši atbalstītajiem priekšlikumiem (tajā skaitā deputātu, frakciju un citiem priekšlikumiem). Norāda pēc prioritārā pasākuma īstenošanas sagaidāmos darbības rezultātus un to rezultatīvos rādītājus (tajā skaitā amata vietu skaitu, kas tiek izveidotas prioritārā pasākuma īstenošanas ietvaros), ja tos iespējams definēt;

74.10. aizpilda tabulu "Budžeta optimizācijas pasākumi no n+1 līdz n+3 gadam", sniedzot skaidrojumu par budžeta optimizācijas pasākumiem n+1 līdz n+3 gadam atbilstoši Ministru kabineta lēmumiem (tai skaitā lēmumiem par valsts budžeta izdevumu pārskatīšanas rezultātiem), norādot optimizācijas pasākumu kopējo apmēru, kā arī sadalījumā pa budžeta programmām (apakšprogrammām). Norāda pēc optimizācijas pasākuma īstenošanas sagaidāmos darbības rezultātus un to rezultatīvos rādītājus, ja tos iespējams definēt;

74.11. sadaļā "Budžeta programmu (apakšprogrammu) paskaidrojumi" sniedz skaidrojumu par ministrijas veiktajām izmaiņām budžeta programmu (apakšprogrammu) struktūrā, salīdzinot n+1 gadu ar n gadu;

74.12. sniedz skaidrojumu par budžeta programmu (apakšprogrammu), norādot:

74.12.1. programmas (apakšprogrammas) kodu un nosaukumu;

74.12.2. programmas (apakšprogrammas) mērķi, kuru plānots sasniegt, izmantojot valsts budžeta programmā (apakšprogrammā) piešķirto finansējumu. Nosakot programmas (apakšprogrammas) mērķi, ministrija ievēro normatīvajā aktā par ministriju un citu centrālo valsts iestāžu rezultātu un to rezultatīvo rādītāju izstrādi un novērtēšanu noteiktās prasības;

74.12.3. galvenās aktivitātes un izpildītājus (īsa un konkrēta informācija par plānotajiem uzdevumiem, pasākumiem un to veicējiem n+1 gadā). Galvenās aktivitātes plāno saskaņā ar budžeta programmai (apakšprogrammai) atbilstošajā funkcijā vai darbības virzienā plānotajiem uzdevumiem un pasākumiem;

74.13. šo noteikumu 74.12. apakšpunktā minētais skaidrojums budžeta programmai (apakšprogrammai) nav jāsniedz, ja attiecīgajā programmā (apakšprogrammā) n+1 gadā un turpmākajos gados izdevumi netiek plānoti;

74.14. aizpilda tabulu "Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no n–1 līdz n+3 gadam" (faktiskais rādītājs n–1 gadam, n gada plāns, projekts no n+1 līdz n+3 gadam), norādot tādus darbības rezultātus un to rezultatīvos rādītājus, kas vispilnīgāk raksturo budžeta programmas (apakšprogrammas) mērķa sasniegšanu un tās resursu izlietojumu, neveidojot formālus rādītājus. Ja darbības rezultātus un to rezultatīvos rādītājus nav iespējams definēt jēgpilni, tos nenorāda;

74.15. aizpildot tabulu "Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no n–1 līdz n+3 gadam", ministrija ievēro šādus nosacījumus:

74.15.1. budžeta programmu (apakšprogrammu) darbības rezultātus un rezultatīvos rādītājus pēc iespējas veido attīstības plānošanas dokumentos plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji;

74.15.2. ja darbības rezultāts un tā rezultatīvais rādītājs n+1 gadam vairs netiek plānots, tabulā šādu darbības rezultātu un tā rezultatīvo rādītāju nenorāda;

74.16. aizpilda tabulu "Finansiālie rādītāji no n–1 līdz n+3 gadam", norādot budžeta programmas (apakšprogrammas) rādītājus n–1 līdz n+3 gadam (rādītāju izpilde n–1 gadam, n gada plāns, projekts no n+1 līdz n+3 gadam). Norāda izdevumu skaitlisko un procentuālo pieaugumu vai samazinājumu pret iepriekšējo gadu. Rādītājus "Kopējie resursi", "Finansiālā bilance", "Aizņēmumi", "Aizdevumi", "Akcijas un cita līdzdalība pašu kapitālā" norāda tikai tām programmām (apakšprogrammām), kurām finansēšanas daļā n+1 gada projektā ir "Aizņēmumi", "Aizdevumi", "Akcijas un cita līdzdalība pašu kapitālā";

74.17. aizpilda tabulu "Izmaiņas izdevumos, salīdzinot n+1 gada projektu ar n gada plānu" par konkrētās budžeta programmas (apakšprogrammas) izdevumu izmaiņām, salīdzinot n+1 gada izdevumu projektu ar n gada izdevumu plānu, t. i., norāda samazinājumu, palielinājumu un izmaiņas atbilstoši tabulā norādītajiem izmaiņu veidiem. Ministrija vispirms norāda kopējo izdevumu izmaiņu apjomu un pēc tam skaidro samazinājumu un (vai) palielinājumu atbilstoši būtiskumam pēc to īpatsvara kopējos finansiālajos rādītājos. Vienam un tam pašam pasākumam samazinājumu un palielinājumu norāda vienā rindā, attiecīgi ailē "Izmaiņas" norāda samazinājuma un palielinājuma rezultātu;

74.18. aizpilda tabulu "Finansēšana n+1 gada projektā", norādot "Aizņēmumi", "Aizdevumi", "Akcijas un cita līdzdalība pašu kapitālā" n+1 gada projektā iekļauto pasākumu skaidrojumu un summas, ja šādi finansēšanas darījumi tiek plānoti;

74.19. pieprasījuma paskaidrojumā sniedz informāciju par Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto un finansēto projektu un pasākumu īstenošanu, norādot pasākumu, aktivitāti, apakšaktivitāti. Informāciju par projektiem sniedz, ja finansējums netiek plānots pasākumu, aktivitāšu un apakšaktivitāšu līmenī;

74.20. ja notikušas izmaiņas budžeta programmu (apakšprogrammu) struktūrā un dati nav pieejami, attiecīgajā ailē ieraksta "X" un zemsvītras atsaucē norāda skaidrojumu par programmas (apakšprogrammas) izmaiņām.

(MK 30.08.2016. noteikumu Nr. 576 redakcijā, kas grozīta ar MK 04.07.2017. noteikumiem Nr. 404; MK 16.10.2018. noteikumiem Nr. 634)

75. Veidlapā Nr. 7(LM) "Paskaidrojums par Labklājības ministrijas valsts pamatbudžeta un valsts speciālā budžeta līdzekļu pieprasījumu vidējam termiņam" (18. pielikums) Labklājības ministrija sniedz publiski pieejamu skaidrojumu par plānotiem valsts pamatbudžeta un valsts sociālās apdrošināšanas speciālā budžeta izdevumiem un to kopējā apjoma izmaiņām:

75.1. sniedz informāciju par ministrijas darbības jomām, kurās tiek īstenota noteikta politika vai darbības virziens. Darbības jomas tiek norādītas, aptverot gan valsts pamatbudžetu, gan valsts speciālo budžetu;

75.2. norāda ministrijas valsts pamatbudžeta un valsts speciālā budžeta galvenos plānotos pasākumus n+1 gadā, lai sniegtu priekšstatu par n+1 gadā svarīgākajiem veicamajiem darbiem;

75.3. aizpilda tabulu "Politikas un resursu vadības karte" (ja darbības jomā netiek īstenota politika – "Darbības virziena un resursu vadības karte") par katru šo noteikumu 75.1. apakšpunktā norādīto darbības jomu;

75.4. tabulu "Politikas un resursu vadības karte" katrai darbības jomai aizpilda saskaņā ar šo noteikumu 74.6. apakšpunktu;

75.5. visās politikas un resursu vadības kartēs norādītiem izdevumiem ir jāaptver ministrijas valsts pamatbudžeta un valsts speciālā budžeta kopējie izdevumi, ņemot vērā savstarpēji veiktos transfertus, un vidējo amata vietu skaita vērtību kopsummai jāsakrīt ar kopējo vidējo amata vietu skaitu;

75.6. aizpilda informāciju par valsts pamatbudžetu un par valsts speciālo budžetu saskaņā ar šo noteikumu 74.3., 74.4., 74.9., 74.10., 74.11., 74.12., 74.13., 74.14., 74.15., 74.16., 74.17., 74.18., 74.19. un 74.20. apakšpunktu;

75.7. sociālās apdrošināšanas speciālā budžeta apakšprogrammām sociālos pabalstus skaidro sadalījumā pa sociālo pabalstu veidiem. Detalizēti skaidro izdevumu izmaiņas saistībā ar pensiju indeksācijām (norāda pensiju indeksācijām nepieciešamo izdevumu apmēru, plānoto pensijas vidējā apmēra palielinājumu) un pensiju, pabalstu, atlīdzības vidējā apmēra un saņēmēju skaita izmaiņām (norāda konkrētu plānoto pensijas, pabalsta un atlīdzības vidējā apmēra un saņēmēju skaita palielinājumu un (vai) samazinājumu). Sniedz informāciju par valsts speciālā budžeta naudas līdzekļu atlikumu izmaiņām.

(MK 30.08.2016. noteikumu Nr. 576 redakcijā)

76. (Svītrots ar MK 04.07.2017. noteikumiem Nr. 404)

77. (Svītrots ar MK 04.07.2017. noteikumiem Nr. 404)

77.1 (Svītrots ar MK 04.07.2017. noteikumiem Nr. 404)

78. Veidlapā Nr. 10(pb) "Valsts sociālo pabalstu, izdienas pensiju un piemaksu pie vecuma un invaliditātes pensijām izdevumu aprēķins" (21. pielikums) Labklājības ministrija norāda pamatbudžetā plānotos izdevumus valsts sociālo pabalstu, izdienas pensiju un piemaksu pie vecuma un invaliditātes pensijām izmaksu nodrošināšanai sadalījumā pa to veidiem, sniedzot informāciju par pabalstu, izdienas pensiju un piemaksu pie vecuma un invaliditātes pensijām apmēru vidēji mēnesī, plānoto saņēmēju skaitu vidēji mēnesī un kopējo izdevumu summu.

(MK 04.07.2017. noteikumu Nr. 404 redakcijā, kas grozīta ar MK 16.10.2018. noteikumiem Nr. 634)

79. Veidlapā Nr. 10(sb) "Valsts pensiju, sociālās apdrošināšanas pabalstu un valsts budžeta maksājumu izdevumu aprēķins" (22. pielikums) Labklājības ministrija norāda speciālajā budžetā plānotos izdevumus pensiju, pabalstu un atlīdzību izmaksu nodrošināšanai sadalījumā pa valsts sociālās apdrošināšanas speciālā budžeta apakšprogrammām, sniedzot informāciju par pensijas, pabalsta un atlīdzības apmēru vidēji mēnesī, plānoto saņēmēju skaitu vidēji mēnesī un kopējo izdevumu summu.

(MK 04.07.2017. noteikumu Nr. 404 redakcijā, kas grozīta ar MK 16.10.2018. noteikumiem Nr. 634)

80. Veidlapā Nr.11 "Mērķdotācijas pašvaldībām – pašvaldību pamata un vispārējās vidējās izglītības iestāžu, pašvaldību speciālās izglītības iestāžu un pašvaldību profesionālās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām" (23.pielikums) Izglītības un zinātnes ministrija norāda informāciju par n+1 gadā prognozēto finansējumu attiecīgo pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām.

81. Veidlapā Nr.12 "Mērķdotācijas pašvaldībām – interešu izglītības programmu pedagogu daļējai darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām" (24.pielikums) Izglītības un zinātnes ministrija norāda informāciju par n+1 gadā prognozēto finansējumu attiecīgo pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām.

(Grozīts ar MK 04.07.2017. noteikumiem Nr. 404)

82. Veidlapā Nr.13 "Mērķdotācijas pašvaldībām – pašvaldību speciālo pirmsskolas izglītības grupu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām un speciālajām izglītības iestādēm, kas nodrošina internāta pakalpojumus" (25.pielikums) Izglītības un zinātnes ministrija norāda informāciju par n+1 gadā prognozēto finansējumu attiecīgo pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām, kā arī minētajām izglītības iestādēm piešķiramo kopējo finansējumu

(Grozīts ar MK 17.09.2019. noteikumiem Nr. 435; MK 24.03.2021. noteikumiem Nr. 181)

83. Veidlapā Nr.14 "Mērķdotācijas pašvaldībām – pašvaldību izglītības iestādēs bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanā nodarbināto pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām" (26.pielikums) Izglītības un zinātnes ministrija norāda informāciju par n+1 gadā prognozēto finansējumu attiecīgo pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām.

84. (Svītrots ar MK 04.07.2017. noteikumiem Nr. 404)

85. Veidlapā Nr.16 "Mērķdotācijas pašvaldību māksliniecisko kolektīvu vadītāju darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām" (28.pielikums) Kultūras ministrija norāda informāciju par n+1 gadā prognozēto finansējumu attiecīgo pašvaldību māksliniecisko kolektīvu vadītāju darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām.

(Grozīts ar MK 24.03.2021. noteikumiem Nr. 181)

86. Veidlapā Nr.17 "Mērķdotācijas investīcijām pašvaldībām" (29.pielikums) Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija norāda informāciju par n+1 gadā prognozētajām investīcijām pašvaldībām sadalījumā pa administratīvajām teritorijām projektu griezumā.

(Grozīts ar MK 24.03.2021. noteikumiem Nr. 181)

87. Veidlapā Nr.18 "Iesniegums Vienotās valsts budžeta plānošanas un izpildes informācijas sistēmas plānošanas bloka lietošanas tiesību piešķiršanai, maiņai vai anulēšanai" (30.pielikums) ministrija norāda informāciju par iesniedzēju vai pilnvaroto personu, kurai piešķiramas tiesības Vienotās valsts budžeta plānošanas un izpildes informācijas sistēmas plānošanas bloka lietošanā.

88. Veidlapā Nr.19(pb) "Valsts pamatbudžeta kopsavilkums" (31.pielikums) un veidlapā Nr.19(sb) "Valsts speciālā budžeta kopsavilkums" (32.pielikums) norāda budžeta kopsavilkumu un tā sadalījumu divās daļās:

88.1. valsts pamatfunkciju īstenošana (izņemot Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto un finansēto projektu un pasākumu īstenošanu). Šajā daļā ministrija ietver informāciju par resursiem un to izlietojumu, kā arī finansēšanu saistībā ar plānotiem izdevumiem valsts pamatfunkciju īstenošanai, kas netiek finansēti vai līdzfinansēti no Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļiem;

88.2. Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto un finansēto projektu un pasākumu īstenošana. Šajā daļā ministrija ietver informāciju par resursiem un to izlietojumu, kā arī finansēšanu saistībā ar izdevumiem, kas tiek finansēti vai līdzfinansēti no Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības.

89. (Svītrots ar MK 04.07.2017. noteikumiem Nr. 404)

90. Sagatavojot budžeta pieprasījumu, veidlapā Nr. 21 "Plānoto starpministriju transfertu n+1, n+2, n+3 gadā saskaņojums" (34. pielikums) norāda plānotos transfertus starp ministrijām n+1, n+2 vai n+3 gada laikā, un to iesniedz ministrija, kas veic transferta pārskaitījumus. Aili "n gads" aizpilda tikai tad, ja transferta pārskaitījums paredzēts kārtējā gadā. Ministrija plānotos transfertus norāda saskaņā ar normatīvajiem aktiem par budžeta ieņēmumu un izdevumu klasifikāciju atbilstoši ekonomiskajām kategorijām kodu zemākajā detalizācijas pakāpē. Transfertu saskaņošana n, n+1, n+2 vai n+3 gadam notiek šo noteikumu 31. punktā minētajā kārtībā.

(MK 04.07.2017. noteikumu Nr. 404 redakcijā)

91. (Svītrots ar MK 04.07.2017. noteikumiem Nr. 404)

92. (Svītrots ar MK 04.07.2017. noteikumiem Nr. 404)

93. (Svītrots ar MK 04.07.2017. noteikumiem Nr. 404)

94. (Svītrots ar MK 04.07.2017. noteikumiem Nr. 404)

94.1 Veidlapā Nr. 27 "Ministrijas (citas centrālās valsts iestādes) padotībā esošo no valsts budžeta daļēji finansētu atvasinātu publisko personu un budžeta nefinansētu iestāžu saraksts" (38.1 pielikums) ministrija norāda informāciju par tās padotībā esošām no valsts budžeta daļēji finansētām atvasinātām publiskām personām un tās padotībā esošām budžeta nefinansētām iestādēm atbilstoši Likuma par budžetu un finanšu vadību 21. panta otrās daļas 16. punktam. Par katru iestādi norāda:

94.1 1. iestādes veidu (no valsts budžeta daļēji finansēta atvasināta publiska persona vai budžeta nefinansēta iestāde);

94.1 2. iestādes nosaukumu;

94.1 3. vai uz budžeta pieprasījuma sagatavošanas brīdi iestāde ir iekļauta Centrālās statistikas pārvaldes tīmekļa vietnē uzturētajā institucionālo vienību sarakstā;

94.1 4. kādas izmaiņas attiecībā uz konkrēto iestādi ir plānotas n+1 saimnieciskajā gadā (jaunas iestādes izveide, esošas iestādes likvidācija vai reorganizācija, tajā skaitā statusa maiņa).

(MK 04.07.2017. noteikumu Nr. 404 redakcijā)

94.2 Veidlapā Nr. 28 "Valsts budžeta izdevumi investīcijām" (38.2 pielikums) norāda:

94.2 1. informāciju (apraksta formā) par ministrijas n+1 gadam nozīmīgākajiem plānotajiem valsts budžeta investīciju virzieniem, to mērķiem un sagaidāmajiem rezultātiem, uzsverot lietderību un ieguldījumu sabiedrības un nozares interesēs;

94.2 2. plānoto valsts budžeta investīciju apmēru sadalījumā pa programmām (apakšprogrammām) n, n + 1, n + 2 un n + 3 gadiem:

94.22.1. valsts pamatfunkciju īstenošanai – katrā programmā (apakšprogrammā) norāda līdz pieciem būtiskākajiem investīciju projektiem/ pasākumiem/objektiem. Pārējo neizdalīto summu norāda kā pārējās valsts budžeta investīcijas;

94.2 2.2. Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto un finansēto projektu un pasākumu īstenošanai – katrā programmā (apakšprogrammā) norāda kopējos izdevumus pamatkapitāla veidošanai.

(MK 24.03.2021. noteikumu Nr. 181 redakcijā)

95. Veidlapā Nr.25 "Priekšlikumi valsts budžeta likumprojekta teksta izskatīšanai Saeimā otrajā lasījumā" (39.pielikums) ministrija norāda pirmajā lasījumā pieņemtā likumprojekta redakciju, par ko sniedz priekšlikumu, un veidlapas sadaļā "Priekšlikumi otrajam lasījumam" norāda priekšlikumu par izmaiņām likumprojektā.

96. Veidlapā Nr.26 "Priekšlikumi valsts budžeta likumprojekta pielikumu izskatīšanai Saeimā otrajā lasījumā" (40.pielikums) ministrija norāda pirmajā lasījumā pieņemtā likumprojekta redakciju, par ko sniedz priekšlikumu, un sadaļā "Priekšlikumi otrajam lasījumam" priekšlikumu par izmaiņām likumprojektā sadalījumā pa ministrijām, programmām (apakšprogrammām) un programmu (apakšprogrammu) resursus izdevumu segšanai, izdevumus un finansēšanu atbilstoši saimnieciskā gada likuma par valsts budžetu struktūrai. Jānorāda visas izmaiņas, attiecīgi norādot valsts budžeta likumprojekta pielikumus, kurus tas ietekmē. Ja priekšlikuma izmaiņas ietekmē valsts budžeta saistības vidējam termiņam, tad attiecīgi jānorāda arī izmaiņas valsts budžeta likumprojekta pielikumā par valsts budžeta ilgtermiņa saistībām. Finanšu ministrija metodiskiem nolūkiem savā tīmekļa vietnē publicē dažādu gadījumu piemērus.

97. Ministrija Finanšu ministrijas norādītajā termiņā pēc valsts budžeta likumprojekta un vidēja termiņa budžeta ietvara likumprojekta izskatīšanas Saeimā otrajā lasījumā veidlapas precizē atbilstoši pieņemtajam likumam par valsts budžetu n+1 gadam un vidēja termiņa budžeta ietvara likumam n+1, n+2 un n+3 gadam un iesniedz Finanšu ministrijā (izņemot veidlapas Nr. 7(pb), Nr. 7(LM) un Nr. 27). Veidlapas Nr. 7(pb), Nr. 7(LM) un Nr. 27 ministrija aktualizē atbilstoši šo noteikumu 45. punktā minētajām prasībām.

(MK 04.07.2017. noteikumu Nr. 404 redakcijā)

97.1 (Svītrots ar MK 04.07.2017. noteikumiem Nr. 404)

VIII. Vienotās valsts budžeta plānošanas un izpildes informācijas sistēmas plānošanas bloka lietošana budžeta pieprasījumu iesniegšanai Finanšu ministrijā

98. Budžeta pieprasījuma informācijas sagatavošana un iesniegšana paredz veidlapām atbilstošu ievadformu aizpildīšanu SAP sistēmā, elektronisku ievadformās ievadīto datu saglabāšanu un iesniegšanu SAP sistēmā, kā arī veidlapām atbilstošu pārskatu sagatavošanu no SAP sistēmas portālā ievadītajiem elektroniski iesniegtajiem datiem.

(Grozīts ar MK 04.07.2017. noteikumiem Nr. 404)

99. Finanšu ministrija ir SAP sistēmas plānošanas bloka resursa turētāja.

100. Finanšu ministrija nosaka ministrijai paredzēto SAP sistēmas portāla lietotāju skaitu, kuru Finanšu ministrija pārskata reizi gadā. Ja, pārskatot ministrijai piešķirto lietotāju skaitu, Finanšu ministrija to samazina, tad SAP lietotāja tiesības anulē tiem lietotājiem, kuru aktivitāte sistēmā ir bijusi vismazākā. Finanšu ministrija triju dienu laikā informē attiecīgo ministriju par izmaiņām lietotāju sarakstā.

101. Ministrija ir atbildīga par laicīgu un pilnīgu datu ievadi SAP sistēmas portālā esošajās formās un to iesniegšanu Finanšu ministrijā, kā arī nodrošina to aktualizāciju, datu ticamību, pareizību un precizitāti.

102. SAP sistēmas lietotāja tiesības pēc ministrijas iesnieguma (veidlapa Nr.18) saņemšanas Finanšu ministrija piešķir ministrijas amatpersonai vai darbiniekam, kuru ministrija pilnvaro lietot SAP sistēmu (turpmāk – pilnvarotā persona).

103. Pilnvarotajai personai piešķirtās SAP sistēmas lietotāja tiesības paredz:

103.1. budžeta pieprasījuma datu ievadīšanu un labošanu;

103.2. budžeta pieprasījuma datu pārskatu veidošanu;

103.3. budžeta pieprasījuma datu pārbaudi un apstiprināšanu.

104. SAP sistēmas lietotāja tiesības piešķir un anulē Finanšu ministrija, pamatojoties uz ministrijas iesniegumā par lietotāja tiesību piešķiršanu vai anulēšanu (veidlapa Nr. 18) norādīto informāciju. Tiesības pieprasa, ja pilnvarotajai personai tās ir nepieciešamas darba (amata) pienākumu veikšanai. Finanšu ministrija piešķir tiesības šo noteikumu 103.punktā minētai pilnvarotajai personai, ja ir saņemts pamatots iesniegums.

(Grozīts ar MK 16.10.2018. noteikumiem Nr. 634)

105. Ja Finanšu ministrijai nav iebildumu pret iesniegumā norādīto tiesību piešķiršanu, tā piecu darbdienu laikā pēc iesnieguma saņemšanas nosūta e-pasta paziņojumu:

105.1. tiesību piešķiršanas apstiprinājumu;

105.2. pilnvarotās personas lietotājvārdu un sākotnējo paroli (paroli, kuru izmanto, pirmo reizi uzsākot darbu sistēmā);

105.3. (svītrots ar MK 16.10.2018. noteikumiem Nr. 634).

(Grozīts ar MK 16.10.2018. noteikumiem Nr. 634)

106. Ja Finanšu ministrijai ir iebildumi pret iesniegumā norādīto informāciju, tā piecu darbdienu laikā pēc iesnieguma saņemšanas rakstiski nosūta tā iesniedzējam pamatotu atteikumu.

107. Ja pilnvarotā persona beidz pildīt amata (darba) pienākumus, kuru izpilde saistīta ar SAP sistēmas portāla lietošanu, vai pilnvarotā persona atrodas ilgstošā prombūtnē (vienu gadu vai ilgāk), ministrija ne vēlāk kā triju darbdienu laikā iesniedz Finanšu ministrijā iesniegumu par tiesību anulēšanu.

108. Finanšu ministrijai ir tiesības nekavējoties anulēt pilnvarotajai personai piešķirtās tiesības, informējot par to iesnieguma iesniedzēju, ja tiek konstatēts kāds no šādiem pārkāpumiem:

108.1. pilnvarotā persona ar savu darbību vai bezdarbību pieļāvusi iespēju nepilnvarotai personai rīkoties ar SAP sistēmas datiem;

108.2. pilnvarotā persona veic darbības, kas samazina SAP sistēmas drošību;

108.3. apstrādājot personas datus SAP sistēmā, pilnvarotā persona nav ievērojusi prasības, kas noteiktas normatīvajos aktos par fizisko personu datu aizsardzību.

109. Finanšu ministrija vienas darbdienas laikā pēc iesnieguma saņemšanas par tiesību anulēšanu vai pēc šo noteikumu 107. vai 108.punktā minētā nosacījuma konstatēšanas anulē pilnvarotās personas tiesības.

110. Finanšu ministrija triju darbdienu laikā rakstiski informē iesnieguma iesniedzēju par tiesību anulēšanu, norādot iemeslus.

111. Lai nodrošinātu budžeta pieprasījumu datu ievadīšanu SAP sistēmas portālā, ministrija Finanšu ministrijai uz norādīto e-pasta adresi nosūta valsts pamatbudžeta un speciālā budžeta programmu (apakšprogrammu) sarakstu, kurā iekļauj vidējā termiņā plānotās izmaiņas programmās (apakšprogrammās), norādot programmas (apakšprogrammas) kodu, nosaukumu un saskaņā ar normatīvajos aktos par klasifikācijām apstiprināto attiecīgo budžeta izdevumu kodu atbilstoši funkcionālajām kategorijām (turpmāk – valdības funkcijas kods). Ja ministrija, plānojot programmas (apakšprogrammas) izdevumus, visu summu nevar attiecināt uz vienu konkrēto valdības funkcijas kodu, norāda tādu koda numuru, kurā tiek klasificēta lielākā daļa no programmas (apakšprogrammas) izdevumiem. Programmai norāda atbilstošu valdības funkcijas kodu vismaz līdz otrajai detalizācijas pakāpei (vienai zīmei aiz punkta). Tām budžeta programmām, kuru apakšprogrammu izdevumi tiek klasificēti pēc atšķirīgiem valdības funkciju kodiem, programmas kopējo valdības funkciju klasifikācijas kodu nenorāda. Norāda programmas (apakšprogrammas) spēkā stāšanās datumu, mēnesi un gadu, kā arī datumu, mēnesi un gadu, līdz kuram programma (apakšprogramma) darbojusies. Ja nav zināms konkrēts programmas (apakšprogrammas) pabeigšanas laiks, norāda "31129999".

(MK 04.07.2017. noteikumu Nr. 404 redakcijā)

112. Ministrija SAP sistēmas portālā sagatavo šādas veidlapas:

112.1. visas ministrijas:

112.1.1. veidlapu Nr.1(pb) "Valsts pamatbudžeta ieņēmumu un izdevumu atšifrējums pa programmām un apakšprogrammām vidējam termiņam";

112.1.2. (svītrots ar MK 16.10.2018. noteikumiem Nr. 634);

112.1.3. (svītrots ar MK 04.07.2017. noteikumiem Nr. 404);

112.1.4. (svītrots ar MK 04.07.2017. noteikumiem Nr. 404);

112.1.5. (svītrots ar MK 04.07.2017. noteikumiem Nr. 404);

112.1.6. veidlapu Nr.3(pb) "Valsts pamatbudžeta izdevumu pieprasījuma vidējam termiņam kopsavilkums sadalījumā pa programmām un apakšprogrammām";

112.1.7. veidlapu Nr.4(pb) "Valsts pamatbudžeta ilgtermiņa saistības";

112.1.7.1 (svītrots ar MK 04.07.2017. noteikumiem Nr. 404);

112.1.8. veidlapu Nr. 19(pb) "Valsts pamatbudžeta kopsavilkums";

112.2. Labklājības ministrija papildus iesniedz:

112.2.1. veidlapu Nr.1(sb) "Valsts speciālā budžeta ieņēmumu un izdevumu atšifrējums pa programmām un apakšprogrammām vidējam termiņam";

112.2.2. (svītrots ar MK 16.10.2018. noteikumiem Nr. 634);

112.2.3. (svītrots ar MK 04.07.2017. noteikumiem Nr. 404);

112.2.4. (svītrots ar MK 04.07.2017. noteikumiem Nr. 404);

112.2.5. (svītrots ar MK 04.07.2017. noteikumiem Nr. 404);

112.2.6. veidlapu Nr.3(sb) "Valsts speciālā budžeta izdevumu pieprasījuma vidējam termiņam kopsavilkums sadalījumā pa programmām un apakšprogrammām";

112.2.7. veidlapu Nr.4(sb) "Valsts speciālā budžeta ilgtermiņa saistības";

112.2.7.1 (svītrots ar MK 04.07.2017. noteikumiem Nr. 404);

112.2.8. veidlapu Nr. 19(sb) "Valsts speciālā budžeta kopsavilkums";

112.3. Izglītības un zinātnes ministrija papildus iesniedz:

112.3.1. veidlapu Nr.11 "Mērķdotācijas pašvaldībām – pašvaldību pamata un vispārējās vidējās izglītības iestāžu, pašvaldību speciālās izglītības iestāžu un pašvaldību profesionālās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām";

112.3.2. veidlapu Nr.12 "Mērķdotācijas pašvaldībām – interešu izglītības programmu pedagogu daļējai darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām";

112.3.3. veidlapu Nr.13 "Mērķdotācijas pašvaldībām – pašvaldību speciālo pirmsskolas izglītības grupu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām un speciālajām izglītības iestādēm, kas nodrošina internāta pakalpojumus";

112.3.4. veidlapu Nr.14 "Mērķdotācijas pašvaldībām – pašvaldību izglītības iestādēs bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanā nodarbināto pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām";

112.3.5. (svītrots ar MK 04.07.2017. noteikumiem Nr. 404);

112.4. Kultūras ministrija papildus iesniedz veidlapu Nr.16 "Mērķdotācijas pašvaldību māksliniecisko kolektīvu vadītāju darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām".

(Grozīts ar MK 10.11.2014. noteikumiem Nr. 697; MK 10.11.2014. noteikumiem Nr. 697; MK 04.07.2017. noteikumiem Nr. 404; MK 17.09.2019. noteikumiem Nr. 435; MK 24.03.2021. noteikumiem Nr. 181)

113. (Svītrots ar MK 04.07.2017. noteikumiem Nr. 404)

114. SAP sistēmas portālā veidlapās Nr. 1(pb) un Nr. 1(sb) dati veidojas no SAP sistēmā norādītajiem maksimāli pieļaujamo izdevumu apjoma vidējam termiņam datiem. SAP sistēmas portālā veidlapās Nr. 3(pb), Nr. 3(sb), Nr. 19(pb) un Nr. 19(sb) dati veidojas no veidlapu Nr. 1(pb) un Nr. 1(sb) atbilstošajās ievadformās norādītajiem datiem.

(MK 16.10.2018. noteikumu Nr. 634 redakcijā)

115. (Svītrots ar MK 04.07.2017. noteikumiem Nr. 404)

116. Ja Izglītības un zinātnes ministrija un Kultūras ministrija šo noteikumu 112.3. un 112.4.apakšpunktā minētās veidlapas nevar iesniegt atbilstoši budžeta sagatavošanas grafikam, tās saskaņo ar Finanšu ministriju citu iesniegšanas datumu.

(Grozīts ar MK 24.03.2021. noteikumiem Nr. 181)

IX. Pagaidu budžets

117. Pirms uzsākta pagaidu budžeta sagatavošana, finanšu ministrs nosaka:

117.1. pagaidu budžeta sagatavošanai nepieciešamās informācijas apjomu un saturu;

117.2. informācijas iesniegšanas termiņus;

117.3. pagaidu budžeta darbības laiku;

117.4. maksimālo apropriācijas apjomu.

118. Finanšu ministrijai ir tiesības:

118.1. informāciju par pagaidu budžetu n+1 gadam ievadīt SAP sistēmā atbilstoši noteiktajām veidlapām;

118.2. sagatavot veidlapām atbilstošus pārskatus, izmantojot SAP sistēmas portālā ievadītos datus par pagaidu budžetu n+1 gadam.

119. Ministrija ir atbildīga par pagaidu budžeta n+1 gadam sagatavošanai nepieciešamās informācijas iekļaušanu Finanšu ministrijas izstrādātajās veidlapās un to iesniegšanu atbilstoši šo noteikumu 120.punktam.

120. Finanšu ministrija izvērtē ministriju iesniegto informāciju pagaidu budžeta n+1 gadam sagatavošanai un, ja nepieciešams, pieprasa papildu informāciju atbilstoši šajos noteikumos noteiktajai kārtībai.

121. Finanšu ministrija pirms pagaidu budžeta apstiprināšanas divpusējā sanāksmē informē Latvijas Pašvaldību savienību par pagaidu budžeta projektā plānoto pašvaldībām piešķiramo dotāciju un mērķdotāciju apmēru, kā arī par citu pagaidu budžeta projektā ietverto informāciju, kas skar visu pašvaldību intereses. Ja pagaidu budžeta projektā plānoto pašvaldībām piešķiramo dotāciju un mērķdotāciju apmērs mēnesī ir mazāks nekā viena divpadsmitā daļa no iepriekšējā gada apropriācijas, Finanšu ministrija par šādu apmēru vienojas ar Latvijas Pašvaldību savienību.

122. Finanšu ministrija pēc ministrijas iesniegtās informācijas izskatīšanas sagatavo rīkojumu par pagaidu budžetu n+1 gadam, tā pielikumus un, ja nepieciešams, paskaidrojumus.

123. Finanšu ministrs rīkojumā par pagaidu budžetu n+1 gadam var noteikt:

123.1. pašvaldību galvojumu saistību kopējo pieļaujamo palielinājumu;

123.2. pašvaldību aizņēmumu saistību kopējo pieļaujamo palielinājumu;

123.3. līdzekļus pašvaldību finanšu stabilizācijas aizdevumu nodrošināšanai atbilstoši likumam "Par pašvaldību finanšu stabilizēšanu un pašvaldību finansiālās darbības uzraudzību".

124. Finanšu ministrs, izskatot un apstiprinot pagaidu budžetu, Likuma par budžetu un finanšu vadību 19.panta ceturtajā, piektajā un sestajā daļā norādītajām institūcijām nepiemēro lielākus ierobežojumus, nekā tos paredz Likuma par budžetu un finanšu vadību 15.pants, tajā skaitā nelemj par mazāku mēneša apropriācijas apmēru.

X. Noslēguma jautājumi

125. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2009.gada 3.oktobra noteikumus Nr.1127 "Noteikumi par budžeta pieprasījumu izstrādāšanas un iesniegšanas pamatprincipiem" (Latvijas Vēstnesis, 2009, 161.nr.; 2011, 3.nr.).

126. (Svītrots ar MK 04.07.2017. noteikumiem Nr. 404)

127. (Svītrots ar MK 04.07.2017. noteikumiem Nr. 404)

128. (Svītrots ar MK 04.07.2017. noteikumiem Nr. 404)

129. Šo noteikumu 7., 8., 9., 10. un 11.punkts stājas spēkā, sākot ar likumprojekta par valsts budžetu 2014.gadam izstrādi. Izstrādājot likumprojektu par valsts budžetu 2014.gadam, ministrija nepiemēro šo noteikumu 18.punkta pirmajā teikumā minēto ierobežojumu.

130. Ministrija šo noteikumu 7., 8., 9., 10. un 11.punktā noteiktajā kārtībā plānoto budžeta programmu (apakšprogrammu) struktūru saskaņo ar Finanšu ministriju līdz 2013.gada 30.aprīlim.

131. Šo noteikumu 64.1.1.8.1., 64.1.1.8.2., 64.1.1.8.3., 66.8.1., 66.8.2. un 66.8.3.apakšpunktā minētais dalījums netiek piemērots, sākot ar likumprojekta par valsts budžetu 2013.gadam izstrādi.

132. Sagatavojot budžeta pieprasījumu 2014.–2016.gadam, ievēro šādus nosacījumus:

132.1. ministrija visās veidlapās resursus izdevumu segšanai, ieņēmumus, izdevumus un finansēšanu norāda euro (veselos skaitļos, ja konkrētajā veidlapā nav norādīts citādi);

132.2. ministrija konvertē latus uz euro (veselos skaitļos) atbilstoši noteiktajam euro kursam un ievērojot tai noteikto maksimāli pieļaujamo izdevumu apjomu vidējam termiņam;

132.3. šo noteikumu 112.punktā minētajās veidlapās, sākot ar n+1 gadu, ministrija datus ievada atbilstoši veidlapās norādītajam.

(MK 24.09.2013. noteikumu Nr.935 redakcijā)

133. Ja nepieciešams, ministrija līdz 2013.gada 31.decembrim visās veidlapās resursus izdevumu segšanai, ieņēmumus, izdevumus un finansēšanu norāda latos (veselos skaitļos, ja konkrētajā veidlapā nav norādīts citādi) un aizpilda veidlapas atbilstoši šo noteikumu redakcijai, kas bija spēkā līdz 2013.gada 26.septembrim.

(MK 24.09.2013. noteikumu Nr.935 redakcijā)

134. Informāciju šo noteikumu 46.17. apakšpunktā minētajā veidlapā aizsardzības politikas jomā un iekšlietu politikas jomā atspoguļo, ciktāl tas nav pretrunā ar valsts noslēpuma un informācijas dienesta vajadzībām aizsardzību regulējošo normatīvo aktu prasībām.

(MK 30.08.2016. noteikumu Nr. 576 redakcijā)

135. Ministrija, sagatavojot budžeta pieprasījumu 2017. gadam un aizpildot šo noteikumu 74. un 75. punktā minētās veidlapas, budžeta programmai 97.00.00 "Nozaru vadība un politikas plānošana" nesniedz šo noteikumu 74.15. apakšpunktā minēto informāciju.

(MK 30.08.2016. noteikumu Nr. 576 redakcijā)

Ministru prezidents V.Dombrovskis

Finanšu ministrs A.Vilks
1. pielikums
Ministru kabineta
2012.gada 31.jūlija noteikumiem Nr.523

(Pielikums MK 04.07.2017. noteikumu Nr. 404 redakcijā, kas grozīta ar MK 16.10.2018. noteikumiem Nr. 634)

Veidlapa Nr. 1(pb)

Valsts pamatbudžeta ieņēmumu un izdevumu atšifrējums pa programmām un apakšprogrammām vidējam termiņam

XX. __________________________________________________________________________________________
(ministrijas, citas centrālās valsts iestādes kods un nosaukums)

Euro

Programmas/
apakšprogrammas kods;
SAP klasifikācijas kods

Programmas/apakšprogrammas nosaukums;
klasifikācijas koda nosaukums

n+1 gada
pieprasījums

n+2 gada
pieprasījums

n+3 gada
pieprasījums

1

2

3

4

5

 

Ministrija kopā

   
P0Resursi izdevumu segšanai   
     
     
B000Izdevumi – kopā   
     
     
P1MFinansiālā bilance   
F 00 00 00 00Finansēšana   
     
     
 

tajā skaitā dalījumā pa programmām (apakšprogrammām)

   
xx.xx.xx 
P0Resursi izdevumu segšanai   
     
     
B000Izdevumi – kopā   
     
     
P1MFinansiālā bilance   
F 00 00 00 00Finansēšana   
     
utt.    
2. pielikums
Ministru kabineta
2012.gada 31.jūlija noteikumiem Nr.523

(Pielikums MK 04.07.2017. noteikumu Nr. 404 redakcijā, kas grozīta ar MK 16.10.2018. noteikumiem Nr. 634)

Veidlapa Nr. 1(sb)

Valsts speciālā budžeta ieņēmumu un izdevumu atšifrējums pa programmām un apakšprogrammām vidējam termiņam

XX. __________________________________________________________________________________________
(ministrijas, citas centrālās valsts iestādes kods un nosaukums)

Euro

Programmas/
apakšprogrammas kods;
SAP klasifikācijas kods

Programmas/apakšprogrammas nosaukums;
klasifikācijas koda nosaukums

n+1 gada
pieprasījums

n+2 gada
pieprasījums

n+3 gada
pieprasījums

1

2

3

4

5

 

Ministrija kopā

   
A000Ieņēmumi – kopā   
     
     
B000Izdevumi – kopā   
     
     
S1Finansiālā bilance   
F 00 00 00 00Finansēšana   
     
     
 

tajā skaitā dalījumā pa programmām (apakšprogrammām)

   
xx.xx.xx 
A000Ieņēmumi – kopā   
     
     
B000Izdevumi – kopā   
     
     
S1Finansiālā bilance   
F 00 00 00 00Finansēšana   
     
utt.    
3. pielikums
Ministru kabineta
2012.gada 31.jūlija noteikumiem Nr.523

(Pielikums svītrots ar MK 16.10.2018. noteikumiem Nr. 634)

4.pielikums
Ministru kabineta
2012.gada 31.jūlija noteikumiem Nr.523

(Pielikums svītrots ar MK 04.07.2017. noteikumiem Nr. 404)

5.pielikums
Ministru kabineta
2012.gada 31.jūlija noteikumiem Nr.523

(Pielikums svītrots ar MK 04.07.2017. noteikumiem Nr. 404)

6.pielikums
Ministru kabineta
2012.gada 31.jūlija noteikumiem Nr.523

(Pielikums svītrots ar MK 04.07.2017. noteikumiem Nr. 404)

7. pielikums
Ministru kabineta
2012.gada 31.jūlija noteikumiem Nr.523

(Pielikums svītrots ar MK 16.10.2018. noteikumiem Nr. 634)

8.pielikums
Ministru kabineta
2012.gada 31.jūlija noteikumiem Nr.523

(Pielikums svītrots ar MK 04.07.2017. noteikumiem Nr. 404)

9.pielikums
Ministru kabineta
2012.gada 31.jūlija noteikumiem Nr.523

(Pielikums svītrots ar MK 04.07.2017. noteikumiem Nr. 404)

10.pielikums
Ministru kabineta
2012.gada 31.jūlija noteikumiem Nr.523

(Pielikums svītrots ar MK 04.07.2017. noteikumiem Nr. 404)

11. pielikums
Ministru kabineta
2012.gada 31.jūlija noteikumiem Nr.523

(Pielikums MK 04.07.2017. noteikumu Nr. 404 redakcijā, kas grozīta ar MK 16.10.2018. noteikumiem Nr. 634)

Veidlapa Nr. 3(pb)

Valsts pamatbudžeta izdevumu pieprasījuma vidējam termiņam kopsavilkums sadalījumā pa programmām un apakšprogrammām

XX. __________________________________________________________________________________________
(ministrijas, citas centrālās valsts iestādes kods un nosaukums)

Euro

Programmas/
apakšprogrammas kods

Valdības funkciju klasifikācijas kods

Programmas/apakšprogrammas nosaukums;
klasifikācijas koda nosaukums

n+1 gada
pieprasījums

n+2 gada
pieprasījums

n+3 gada
pieprasījums

1

2

3

4

5

6

xx.xx.xx

xx.xxx

    

xx.xx.xx

xx.xxx

    
      
      
12. pielikums
Ministru kabineta
2012.gada 31.jūlija noteikumiem Nr.523

(Pielikums MK 04.07.2017. noteikumu Nr. 404 redakcijā, kas grozīta ar MK 16.10.2018. noteikumiem Nr. 634)

Veidlapa Nr. 3(sb)

Valsts speciālā budžeta izdevumu pieprasījuma vidējam termiņam kopsavilkums sadalījumā pa programmām un apakšprogrammām

XX. __________________________________________________________________________________________
(ministrijas, citas centrālās valsts iestādes kods un nosaukums)

Euro

Programmas/
apakšprogrammas kods

Valdības funkciju klasifikācijas kods

Programmas/apakšprogrammas nosaukums;
klasifikācijas koda nosaukums

n+1 gada
pieprasījums

n+2 gada
pieprasījums

n+3 gada
pieprasījums

1

2

3

4

5

6

xx.xx.xx

xx.xxx

    

xx.xx.xx

xx.xxx

    
      
      
13. pielikums
Ministru kabineta
2012.gada 31.jūlija noteikumiem Nr.523

(Pielikums MK 04.07.2017. noteikumu Nr. 404 redakcijā, kas grozīta ar MK 16.10.2018. noteikumiem Nr. 634)

Veidlapa Nr. 4(pb)

Valsts pamatbudžeta ilgtermiņa saistības

XX. __________________________________________________________________________________________
(ministrijas, citas centrālās valsts iestādes kods un nosaukums)

Euro

Programmas/
apakšprogrammas kods

Klasifikācijas kods

Eiropas Savienības politiku instrumenta/ārvalstu finanšu palīdzības programmas nosaukums, programmas (apakšprogrammas) nosaukums, klasifikācijas koda nosaukums

Projekta kods

MK lēmums

n+1 gadā

n+2 gadā

n+3 gadā

n+4 gadā

Tālākā laikposmā līdz projekta īstenošanai

Kopā

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11 = 6 + 7 + 8 + 9 + 10

  Kopsavilkums        
 17000–21700Resursi izdevumu segšanai        
           
           
 1000–9000Izdevumi – kopā        
           
           
 [17000–21700]–[1000–9000]Finansiālā bilance        
 F 00 00 00 00Finansēšana        
           
           
  tajā skaitā dalījumā pa Ministru kabineta 2012. gada 31. jūlija noteikumu Nr. 523 "Noteikumi par budžeta pieprasījumu izstrādāšanas un iesniegšanas pamatprincipiem" 64. punktā minētajiem saistību veidiem        
 17000–21700Resursi izdevumu segšanai        
           
           
 1000–9000Izdevumi – kopā        
           
           
 [17000–21700]–[1000–9000]Finansiālā bilance        
 F 00 00 00 00Finansēšana        
           
           
  tajā skaitā dalījumā pa programmām (apakšprogrammām)        
 17000–21700Resursi izdevumu segšanai        
           
           
 1000–9000Izdevumi – kopā        
           
           
 [17000–21700]–[1000–9000]Finansiālā bilance        
 F 00 00 00 00Finansēšana        
           
           
  tajā skaitā dalījumā pa Ministru kabineta 2012. gada 31. jūlija noteikumu Nr. 523 "Noteikumi par budžeta pieprasījumu izstrādāšanas un iesniegšanas pamatprincipiem" 66. punktā minētajiem līmeņiem        
 17000–21700Resursi izdevumu segšanai        
           
           
 1000–9000Izdevumi – kopā        
           
           
 [17000–21700]–[1000–9000]Finansiālā bilance        
 F 00 00 00 00Finansēšana        
           
           
14. pielikums
Ministru kabineta
2012.gada 31.jūlija noteikumiem Nr.523

(Pielikums MK 04.07.2017. noteikumu Nr. 404 redakcijā, kas grozīta ar MK 16.10.2018. noteikumiem Nr. 634)

Veidlapa Nr. 4(sb)

Valsts speciālā budžeta ilgtermiņa saistības

XX. __________________________________________________________________________________________
(ministrijas, citas centrālās valsts iestādes kods un nosaukums)

Euro

 

Klasifikācijas kods

Eiropas Savienības politiku instrumenta/ārvalstu finanšu palīdzības programmas nosaukums, programmas (apakšprogrammas) nosaukums, klasifikācijas koda nosaukums

Projekta kods

MK lēmums

n+1 gadā

n+2 gadā

n+3 gadā

n+4 gadā

Tālākā laikposmā līdz projekta īstenošanai

Kopā

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11 = 6 + 7 + 8 + 9 + 10

  Kopsavilkums        
 2000; 22500; 22400; 22600; 21300; 21400; 22100; 21100; 21200; 17000; 18000; 19000Ieņēmumi – kopā        
           
           
 1000–9000Izdevumi – kopā        
           
           
 [2000; 22500; 22400; 22600; 21300; 21400; 22100; 21100; 21200; 17000; 18000; 19000]–[1000–9000]Finansiālā bilance        
 F 00 00 00 00Finansēšana        
           
           
  tajā skaitā dalījumā pa Ministru kabineta 2012. gada 31. jūlija noteikumu Nr. 523 "Noteikumi par budžeta pieprasījumu izstrādāšanas un iesniegšanas pamatprincipiem" 64. punktā minētajiem saistību veidiem        
 2000; 22500; 22400; 22600; 21300; 21400; 22100; 21100; 21200; 17000; 18000; 19000Ieņēmumi – kopā        
           
           
 1000–9000Izdevumi – kopā        
           
           
 [2000; 22500; 22400; 22600; 21300; 21400; 22100; 21100; 21200; 17000; 18000; 19000]–[1000–9000]Finansiālā bilance        
 F 00 00 00 00Finansēšana        
           
           
  tajā skaitā dalījumā pa programmām (apakšprogrammām)        
 2000; 22500; 22400; 22600; 21300; 21400; 22100; 21100; 21200; 17000; 18000; 19000Ieņēmumi – kopā        
           
           
 1000–9000Izdevumi – kopā        
           
           
 [2000; 22500; 22400; 22600; 21300; 21400; 22100; 21100; 21200; 17000; 18000; 19000]–[1000–9000]Finansiālā bilance        
 F 00 00 00 00Finansēšana        
           
           
  tajā skaitā dalījumā pa Ministru kabineta 2012. gada 31. jūlija noteikumu Nr. 523 "Noteikumi par budžeta pieprasījumu izstrādāšanas un iesniegšanas pamatprincipiem" 66. punktā minētajiem līmeņiem        
 2000; 22500; 22400; 22600; 21300; 21400; 22100; 21100; 21200; 17000; 18000; 19000Ieņēmumi – kopā        
           
           
 1000–9000Izdevumi – kopā        
           
           
 [2000; 22500;
22400; 22600;
21300; 21400;
22100; 21100; 21200; 17000; 18000; 19000]–[1000–9000]
Finansiālā bilance        
 F 00 00 00 00Finansēšana        
           
           
15.pielikums
Ministru kabineta
2012.gada 31.jūlija noteikumiem Nr.523

(Pielikums svītrots ar MK 04.07.2017. noteikumiem Nr. 404)

16.pielikums
Ministru kabineta
2012.gada 31.jūlija noteikumiem Nr.523

(Pielikums grozīts ar MK 24.09.2013. noteikumiem Nr.935)

Veidlapa Nr.6

Pamatbudžetā iemaksājamās valsts nodevas un citi maksājumi no valsts institūciju sniegtajiem pakalpojumiem un veiktās darbības

XX.  
 (ministrijas, citas centrālās valsts iestādes kods un nosaukums) 

Euro

Programmas, apakš-
programmas kods
Programmas, apakš-
programmas nosaukums
Iestādes nosaukumsValsts budžeta ieņēmumu kodsIeņēmumu veidsValsts pamatbudžetā iemaksājamā summa
n gada plānsn + 1n + 2n + 3
123456789
Kopā:    
 tajā skaitā       
         
         
Ministrijas (citas centrālās
valsts iestādes) vadītājs
     
 (amats) (vārds, uzvārds) (paraksts*)
Sagatavotājs   
 (amats) (vārds, uzvārds)

Tālrunis ___________________

E-pasts ____________________

Piezīme. *Dokumenta rekvizītu "paraksts" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

 

17. pielikums
Ministru kabineta
2012.gada 31.jūlija noteikumiem Nr.523

(Pielikums MK 04.07.2017. noteikumu Nr. 404 redakcijā, kas grozīta ar MK 24.03.2021. noteikumiem Nr. 181)

Veidlapa Nr. 7(pb)

Paskaidrojums par ministrijas (citas centrālās valsts iestādes) valsts pamatbudžeta līdzekļu pieprasījumu vidējam termiņam

Ministrijas darbības jomas:

Ministrijas galvenie pasākumi n+1 gadā:

1) pasākums;

2) utt.

Ministrijas kopējo izdevumu izmaiņas no n–1 līdz n+3 gadam

Euro

 

n–1 gads
(izpilde)

n gada
plāns

n+1 gada
projekts

n+2 gada
projekts

n+3 gada
projekts

Kopējie budžeta izdevumi, t. sk.:     
valsts pamatfunkciju īstenošana     
Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto un finansēto projektu un pasākumu īstenošana     

Vidējais amata vietu skaits no n–1 līdz n+3 gadam

 

n–1 gads
(fakts)

n gada
plāns

n+1 gada
projekts

n+2 gada
projekts

n+3 gada
projekts

Vidējais amata vietu skaits gadā, neskaitot pedagogu un zemessargu amata vietas1     
Vidējais pedagogu darba slodžu skaits gadā2     
Vidējais pedagogu amata vietu skaits gadā     
Tajā skaitā:
Valsts pamatfunkciju īstenošana
Vidējais amata vietu skaits gadā, neskaitot pedagogu un zemessargu amata vietas1     
Vidējais pedagogu darba slodžu skaits gadā2     
Vidējais pedagogu amata vietu skaits gadā     
Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto un finansēto projektu un pasākumu īstenošana
Vidējais amata vietu skaits gadā, neskaitot pedagogu un zemessargu amata vietas1     
Vidējais pedagogu darba slodžu skaits gadā2     
Vidējais pedagogu amata vietu skaits gadā     

Piezīmes.
1 Zemessargi, kuri dienesta līgumu pilda saskaņā ar Zemessardzes likuma 31. pantu.
2 Pedagogu darba slodžu skaitu nosaka atbilstoši normatīvajam aktam par pedagogu darba samaksas noteikumiem, kur viena slodze (attiecīgajam amatam) atbilst noteiktam stundu skaitam nedēļā un/vai gadā.

Politikas un resursu vadības karte(-s)

1. Darbības jomas nosaukums

Politikas mērķis: (kuru plānots sasniegt, veicot noteiktas darbības noteiktā jomā, vai kurš raksturo sasniedzamo lietu stāvokli noteiktā jomā)/attīstības plānošanas dokuments vai normatīvais akts
Politikas rezultatīvie rādītāji

Attīstības plānošanas dokumenti vai normatīvie akti

Faktiskā vērtība (gads)

Plānotā vērtība (gads)

Norāda būtiskākos politikas rezultatīvos rādītājusNorāda tos attīstības plānošanas dokumentus vai normatīvos aktus, kuros formulēti šie rezultatīvie rādītājiNorāda aktuālāko pieejamo vērtībuNorāda tuvāko plānoto vērtību
Valdības rīcības plānsNorāda Valdības rīcības plāna punktu(-s), kura(-u) izpildi nodrošina attiecīgā darbības joma
 
 

n–1 gads
(izpilde)

n gada
plāns

n+1 gada
projekts

n+2 gada
projekts

n+3 gada
projekts

Ieguldījumi

Izdevumi kopā, euro, t. sk.:

Vidējais amata vietu skaits kopā, t. sk.:

     
     
xx.xx.xx programmas nosaukums1     
     
xx.xx.xx utt.     

Akcijas un cita līdzdalība pašu kapitālā, euro

xx.xx.xx programmas nosaukums     

Citi ieguldījumi

1. Citu ieguldījumu rādītājs     
2. utt.     

Raksturojošākie darbības rezultatīvie rādītāji

1. Darbības rezultatīvais rādītājs     
2. utt.     

Kvalitātes rādītāji

1. Kvalitātes rādītājs     
2. utt.     

Piezīme. 1 Skaidrojums, ja finansējumu uz atbilstošo budžeta programmu (apakšprogrammu) ir plānots gada laikā pārdalīt no 74. resora "Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" programmas 80.00.00.

2. utt. par katru darbības jomu.

Prioritārajiem pasākumiem papildus piešķirtais finansējums no n+1 līdz n+3 gadam

Nr.
p. k.
Pasākuma nosaukums
Darbības apraksts
ar norādi uz līdzekļu izlietojumu
Darbības rezultāts
Rezultatīvais rādītājs
Programmas (apakšprogrammas) kods un nosaukums
Izdevumi, euro/
rādītāji, vērtība
Pamatojums
n+1 gadān+2 gadān+3 gadā
1.Pasākuma nosaukums    
Darbības apraksts ar norādi uz līdzekļu izlietojumu   
Darbības rezultāta nosaukums
Rezultatīvā rādītāja nosaukums   
xx.xx.xx programmas nosaukums
Darbības apraksts ar norādi uz līdzekļu izlietojumu   
Darbības rezultāta nosaukums
Rezultatīvā rādītāja nosaukums   
xx.xx.xx programmas nosaukums 
2.Pasākuma nosaukums    
Darbības apraksts ar norādi uz līdzekļu izlietojumu   
Darbības rezultāta nosaukums
Rezultatīvā rādītāja nosaukums   
xx.xx.xx programmas nosaukums 
3.utt.    
    
 
    
 
Kopā   -

Budžeta optimizācijas pasākumi no n+1 līdz n+3 gadam

Nr.
p.k.

Pasākuma nosaukums un darbības apraksts

Darbības rezultāts

Rezultatīvais rādītājs

Programmas (apakšprogrammas) kods un nosaukums

Izdevumi, euro/ rādītāji, vērtība

Pamatojums

n+1 gadā

n+2 gadā

n+3 gadā

 

1.

Pasākuma nosaukums un darbības apraksts    
Darbības rezultāta nosaukums 
Rezultatīvā rādītāja nosaukums    
xx.xx.xx programmas nosaukums 

2.

utt.    
  
     
  

Kopā

   

Budžeta programmu (apakšprogrammu) paskaidrojumi

Ministrija (cita centrālā valsts iestāde) n+1 gadam, salīdzinot ar n gadu, ir veikusi šādas izmaiņas budžeta programmu (apakšprogrammu) struktūrā:

1) izmaiņas;

2) utt.

xx.xx.xx programmas (apakšprogrammas) nosaukums

Programmas (apakšprogrammas) mērķa formulējums:

Galvenās aktivitātes un izpildītāji:

1) pirmās aktivitātes nosaukums:

• pirmās aktivitātes pirmā apakšaktivitāte, ja tāda ir;

• utt. katrai apakšaktivitātei;

2) otrās aktivitātes nosaukums:

3) utt. katrai galvenajai aktivitātei.

Programmas izpildītājs: ministrijas vai iestādes nosaukums.

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no n–1 līdz n+3 gadam

 

n–1 gads
(izpilde)

n gada
plāns

n+1 gada
projekts

n+2 gada
projekts

n+3 gada
projekts

Pirmā darbības rezultāta nosaukums

Pirmā rezultatīvā rādītāja nosaukums     
Otrā rezultatīvā rādītāja nosaukums     
utt.     

Otrā darbības rezultāta nosaukums

Pirmā rezultatīvā rādītāja nosaukums     
Otrā rezultatīvā rādītāja nosaukums     
utt.     

utt.

utt.     

Finansiālie rādītāji no n–1 līdz n+3 gadam

 

n–1 gads
(izpilde)

n gada
plāns

n+1 gada
projekts

n+2 gada
projekts

n+3 gada
projekts

Kopējie resursi1, euro     
Kopējie izdevumi, euro     
Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

X

    
Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

X

    
Atlīdzība, euro     
Finansiālā bilance1, euro     
Aizņēmumi1, euro     
Aizdevumi1, euro     
Akcijas un cita līdzdalība pašu kapitālā1, euro     
Vidējais amata vietu skaits gadā, neskaitot pedagogu un zemessargu amata vietas     
Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī)2, neskaitot pedagogu amata vietas, euro     
Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro     
Vidējais pedagogu darba slodžu skaits gadā     
Vidējā atlīdzība pedagogu darba slodzei (mēnesī)2, euro     
Vidējais pedagogu amata vietu skaits gadā     
Vidējā atlīdzība pedagogu amata vietai (mēnesī)2, euro     
Vidējā atlīdzība zemessargam (mēnesī)2, euro     

Piezīmes.
1 Norāda programmām, kurās finansēšanas daļā ir aizņēmumi, aizdevumi, akcijas un cita līdzdalība pašu kapitālā.
2 Tajā skaitā darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas.

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot n+1 gada projektu ar n gada plānu

Euro

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi – kopā   
t. sk.:
Prioritāri pasākumi   
1. izmaiņu īss apraksts   
2. izmaiņu īss apraksts   
utt.   
Vienreizēji pasākumi   
1. izmaiņu īss apraksts   
2. izmaiņu īss apraksts   
utt.   
Strukturālas izmaiņas   
1. izmaiņu īss apraksts   
2. izmaiņu īss apraksts   
utt.   
Optimizācijas pasākumi   
1. izmaiņu īss apraksts   
2. izmaiņu īss apraksts   
utt.   
Ilgtermiņa saistības   
1. izmaiņu īss apraksts   
2. izmaiņu īss apraksts   
utt.   
Citas izmaiņas   
1. izmaiņu īss apraksts   
2. izmaiņu īss apraksts   
utt.   
t. sk. iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām (apakšprogrammām)   
1. izmaiņu īss apraksts   
2. izmaiņu īss apraksts   
utt.   

Finansēšana n+1 gada projektā

Euro

Pasākums

n+1 projekts

Finansēšana – kopā 
t. sk.:
Aizņēmumi 
1. pasākuma īss apraksts 
2. pasākuma īss apraksts 
utt. 
Aizdevumi 
1. pasākuma īss apraksts 
2. pasākuma īss apraksts 
utt. 
Akcijas un cita līdzdalība pašu kapitālā 
1. pasākuma īss apraksts 
2. pasākuma īss apraksts 
utt. 
 
Ministrijas (citas centrālās
valsts iestādes) vadītājs
     
 (amats) (vārds, uzvārds) (paraksts*)
Sagatavotājs     
 (amats) (vārds, uzvārds)  
Tālrunis      
E-pasts      

Piezīmes.
1. * Dokumenta rekvizītu "paraksts" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.
2. Veidlapā izdzēš rindas, kas netiek aizpildītas.

18. pielikums
Ministru kabineta
2012.gada 31.jūlija noteikumiem Nr.523

(Pielikums MK 04.07.2017. noteikumu Nr. 404 redakcijā, kas grozīta ar MK 24.03.2021. noteikumiem Nr. 181)

Veidlapa Nr. 7(LM)

Paskaidrojums par Labklājības ministrijas valsts pamatbudžeta un valsts speciālā budžeta līdzekļu pieprasījumu vidējam termiņam

Ministrijas darbības jomas:

Ministrijas galvenie pasākumi n+1 gadā:

1) pasākums;

2) utt.

Politikas un resursu vadības karte(-s)

1. Darbības jomas nosaukums

Politikas mērķis: (kuru plānots sasniegt, veicot noteiktas darbības noteiktā jomā, vai kurš raksturo sasniedzamo lietu stāvokli noteiktā jomā)/attīstības plānošanas dokuments vai normatīvais akts
Politikas rezultatīvie rādītāji

Attīstības plānošanas dokumenti vai normatīvie akti

Faktiskā vērtība (gads)

Plānotā vērtība (gads)

Norāda būtiskākos politikas rezultatīvos rādītājusNorāda tos attīstības plānošanas dokumentus vai normatīvos aktus, kuros formulēti šie rezultatīvie rādītājiNorāda aktuālāko pieejamo vērtībuNorāda tuvāko plānoto vērtību
Valdības rīcības plānsNorāda Valdības rīcības plāna punktu(-s), kura(-u) izpildi nodrošina attiecīgā darbības joma
 
 

n–1 gads (izpilde)

n gada plāns

n+1 gada projekts

n+2 gada projekts

n+3 gada projekts

Ieguldījumi

Izdevumi kopā, euro, t. sk.:

Vidējais amata vietu skaits kopā, t. sk.:

     
     
xx.xx.xx programmas nosaukums1     
     
xx.xx.xx utt.     

Akcijas un cita līdzdalība pašu kapitālā, euro

xx.xx.xx programmas nosaukums     

Citi ieguldījumi

1. Citu ieguldījumu rādītājs     
2. utt.     

Raksturojošākie darbības rezultatīvie rādītāji

1. Darbības rezultatīvais rādītājs     
2. utt.     

Kvalitātes rādītāji

1. Kvalitātes rādītājs     
2. utt.     

Piezīme. 1 Skaidrojums, ja finansējumu uz atbilstošo budžeta programmu (apakšprogrammu) ir plānots gada laikā pārdalīt no 74. resora "Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" programmas 80.00.00.

2. utt. par katru darbības jomu.

Labklājības ministrijas valsts pamatbudžets/
Valsts sociālās apdrošināšanas speciālais budžets

Labklājības ministrijas valsts pamatbudžeta kopējo izdevumu izmaiņas no n–1 līdz n+3 gadam/
Valsts sociālās apdrošināšanas speciālā budžeta kopējo izdevumu izmaiņas no n–1 līdz n+3 gadam

Euro

 

n–1 gads
(izpilde)

n gada
plāns

n+1 gada projekts

n+2 gada projekts

n+3 gada projekts

Kopējie budžeta izdevumi, t. sk.:     
valsts pamatfunkciju īstenošana     
Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto un finansēto projektu un pasākumu īstenošana     

Vidējais amata vietu skaits no n–1 līdz n+3 gadam

 

n–1 gads
(fakts)

n gada
plāns

n+1 gada projekts

n+2 gada projekts

n+3 gada projekts

Vidējais amata vietu skaits gadā, neskaitot pedagogu un zemessargu amata vietas1     
Vidējais pedagogu darba slodžu skaits gadā2     
Vidējais pedagogu amata vietu skaits gadā     
Tajā skaitā:
Valsts pamatfunkciju īstenošana
Vidējais amata vietu skaits gadā, neskaitot pedagogu un zemessargu amata vietas1     
Vidējais pedagogu darba slodžu skaits gadā2     
Vidējais pedagogu amata vietu skaits gadā     
Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto un finansēto projektu un pasākumu īstenošana
Vidējais amata vietu skaits gadā, neskaitot pedagogu un zemessargu amata vietas1     
Vidējais pedagogu darba slodžu skaits gadā2     
Vidējais pedagogu amata vietu skaits gadā     

Piezīmes.
1 Zemessargi, kuri dienesta līgumu pilda saskaņā ar Zemessardzes likuma 31. pantu.
2 Pedagogu darba slodžu skaitu nosaka atbilstoši normatīvajam aktam par pedagogu darba samaksas noteikumiem, kur viena slodze (attiecīgajam amatam) atbilst noteiktam stundu skaitam nedēļā un/vai gadā.

Prioritārajiem pasākumiem papildus piešķirtais finansējums no n+1 līdz n+3 gadam

Nr.
p. k.
Pasākuma nosaukums
Darbības apraksts
ar norādi uz līdzekļu izlietojumu
Darbības rezultāts
Rezultatīvais rādītājs
Programmas (apakšprogrammas) kods un nosaukums
Izdevumi, euro/
rādītāji, vērtība
Pamatojums
n+1 gadān+2 gadān+3 gadā
1.Pasākuma nosaukums    
Darbības apraksts ar norādi uz līdzekļu izlietojumu   
Darbības rezultāta nosaukums
Rezultatīvā rādītāja nosaukums   
xx.xx.xx programmas nosaukums
Darbības apraksts ar norādi uz līdzekļu izlietojumu   
Darbības rezultāta nosaukums
Rezultatīvā rādītāja nosaukums   
xx.xx.xx programmas nosaukums 
2.Pasākuma nosaukums    
Darbības apraksts ar norādi uz līdzekļu izlietojumu   
Darbības rezultāta nosaukums
Rezultatīvā rādītāja nosaukums   
xx.xx.xx programmas nosaukums 
3.utt.    
    
 
    
 
Kopā   -

Budžeta optimizācijas pasākumi no n+1 līdz n+3 gadam

Nr.
p.k.

Pasākuma nosaukums un darbības apraksts

Darbības rezultāts

Rezultatīvais rādītājs

Programmas (apakšprogrammas) kods un nosaukums

Izdevumi, euro/ rādītāji, vērtība

Pamatojums

n+1 gadā

n+2 gadā

n+3 gadā

 

1.

Pasākuma nosaukums un darbības apraksts    
Darbības rezultāta nosaukums 
Rezultatīvā rādītāja nosaukums    
xx.xx.xx programmas nosaukums 

2.

utt.    
  
     
  

Kopā

   

Budžeta programmu (apakšprogrammu) paskaidrojumi

Ministrija (cita centrālā valsts iestāde) n+1 gadam, salīdzinot ar n gadu, ir veikusi šādas izmaiņas budžeta programmu (apakšprogrammu) struktūrā:

1) izmaiņas;

2) utt.

xx.xx.xx programmas (apakšprogrammas) nosaukums

Programmas (apakšprogrammas) mērķa formulējums:

Galvenās aktivitātes un izpildītāji:

1) pirmās aktivitātes nosaukums:

• pirmās aktivitātes pirmā apakšaktivitāte, ja tāda ir;

• utt. katrai apakšaktivitātei;

2) otrās aktivitātes nosaukums:

3) utt. katrai galvenajai aktivitātei.

Programmas izpildītājs: ministrijas vai iestādes nosaukums.

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no n–1 līdz n+3 gadam

 

n–1 gads
(izpilde)

n gada
plāns

n+1 gada
projekts

n+2 gada
projekts

n+3 gada
projekts

Pirmā darbības rezultāta nosaukums

Pirmā rezultatīvā rādītāja nosaukums     
Otrā rezultatīvā rādītāja nosaukums     
utt.     

Otrā darbības rezultāta nosaukums

Pirmā rezultatīvā rādītāja nosaukums     
Otrā rezultatīvā rādītāja nosaukums     
utt.     

utt.

utt.     

Finansiālie rādītāji no n–1 līdz n+3 gadam

 

n–1 gads
(izpilde)

n gada
plāns

n+1 gada
projekts

n+2 gada
projekts

n+3 gada
projekts

Kopējie resursi1, euro     
Kopējie izdevumi, euro     
Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

X

    
Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

X

    
Atlīdzība, euro     
Finansiālā bilance1, euro     
Aizņēmumi1, euro     
Aizdevumi1, euro     
Akcijas un cita līdzdalība pašu kapitālā1, euro     
Naudas līdzekļi (tikai speciālajam budžetam)     
Valsts speciālā budžeta naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas (palielinājums (–) vai samazinājums (+))     
Vidējais amata vietu skaits gadā, neskaitot pedagogu amata vietas     
Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī)2, neskaitot pedagogu amata vietas, euro     
Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro     
Vidējais pedagogu darba slodžu skaits gadā     
Vidējā atlīdzība pedagogu darba slodzei (mēnesī)2, euro     
Vidējais pedagogu amata vietu skaits gadā     
Vidējā atlīdzība pedagogu amata vietai (mēnesī)2, euro     

Piezīmes.
1 Norāda programmām, kurās finansēšanas daļā ir aizņēmumi, aizdevumi, akcijas un cita līdzdalība pašu kapitālā.
2 Tajā skaitā darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas.

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot n+1 gada projektu ar n gada plānu

Euro

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi – kopā   
t. sk.:
Prioritāri pasākumi   
1. izmaiņu īss apraksts   
2. izmaiņu īss apraksts   
utt.   
Vienreizēji pasākumi   
1. izmaiņu īss apraksts   
2. izmaiņu īss apraksts   
utt.   
Strukturālas izmaiņas   
1. izmaiņu īss apraksts   
2. izmaiņu īss apraksts   
utt.   
Optimizācijas pasākumi   
1. izmaiņu īss apraksts   
2. izmaiņu īss apraksts   
utt.   
Ilgtermiņa saistības   
1. izmaiņu īss apraksts   
2. izmaiņu īss apraksts   
utt.   
Citas izmaiņas   
1. izmaiņu īss apraksts   
2. izmaiņu īss apraksts   
utt.   
t. sk. iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām (apakšprogrammām)   
1. izmaiņu īss apraksts   
2. izmaiņu īss apraksts   
utt.   

Finansēšana n+1 gada projektā

Euro

Pasākums

n+1 projekts

Finansēšana – kopā 
t. sk.:
Aizņēmumi 
1. pasākuma īss apraksts 
2. pasākuma īss apraksts 
utt. 
Aizdevumi 
1. pasākuma īss apraksts 
2. pasākuma īss apraksts 
utt. 
Akcijas un cita līdzdalība pašu kapitālā 
1. pasākuma īss apraksts 
2. pasākuma īss apraksts 
utt. 
Naudas līdzekļi (tikai speciālajam budžetam) 
Valsts speciālā budžeta naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas (palielinājums (–) vai samazinājums (+)) 
 
Ministrijas (citas centrālās
valsts iestādes) vadītājs
     
 (amats) (vārds, uzvārds) (paraksts*)
Sagatavotājs     
 (amats) (vārds, uzvārds)  
Tālrunis      
E-pasts      

Piezīmes.
1. * Dokumenta rekvizītu "paraksts" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.
2. Veidlapā izdzēš rindas, kas netiek aizpildītas.

19. pielikums
Ministru kabineta
2012.gada 31.jūlija noteikumiem Nr.523

(Pielikums svītrots ar MK 04.07.2017. noteikumiem Nr. 404)

20. pielikums
Ministru kabineta
2012.gada 31.jūlija noteikumiem Nr.523

(Pielikums svītrots ar MK 04.07.2017. noteikumiem Nr. 404)

20.1 pielikums
Ministru kabineta
2012. gada 31. jūlija noteikumiem Nr. 523

(Pielikums svītrots ar MK 04.07.2017. noteikumiem Nr. 404)

21. pielikums
Ministru kabineta
2012. gada 31. jūlija
noteikumiem Nr. 523

(Pielikums MK 24.03.2020. noteikumu Nr. 181 redakcijā)

Veidlapa Nr. 10(pb)

Valsts sociālo pabalstu, izdienas pensiju un piemaksu pie vecuma un invaliditātes pensijām izdevumu aprēķins*

1. Labklājības ministrijas pamatbudžeta apakšprogramma 20.01.00 "Valsts sociālie pabalsti"
 
Pabalsta veidsn gada plānsn+1 gada plānsn+2 gada plānsn+3 gada plāns
pabalsta apmērs vidēji mēnesī (euro)saņēmēju skaits (vidēji mēnesī)izdevumi kopā (euro)pabalsta apmērs vidēji mēnesī (euro)saņēmēju skaits (vidēji mēnesī)izdevumi kopā (euro)pabalsta apmērs vidēji mēnesī (euro)saņēmēju skaits (vidēji mēnesī)izdevumi kopā (euro)pabalsta apmērs vidēji mēnesī (euro)saņēmēju skaits (vidēji mēnesī)izdevumi kopā (euro)
12345678910111213
Valsts sociālā nodrošinājuma pabalsts            
Pabalsts transporta izdevumu kompensēšanai personām ar invaliditāti, kurām ir apgrūtināta pārvietošanās            
Valsts sociālais pabalsts Černobiļas AES avārijas seku likvidēšanas dalībniekiem un mirušo Černobiļas AES avārijas seku likvidēšanas dalībnieku ģimenēm            
Kaitējuma atlīdzība Černobiļas AES avārijas seku likvidēšanas dalībniekam vai viņa nāves gadījumā – viņa apgādībā bijušajiem darbnespējīgajiem ģimenes locekļiem            
Pabalsts personai ar invaliditāti, kurai nepieciešama īpaša kopšana            
Apbedīšanas pabalsts, ja miris valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta saņēmējs            
Pabalsts par asistenta izmantošanu personām ar I grupas redzes invaliditāti            
Valsts sociālie pabalsti ģimenēm ar bērniem ‒ kopāxx xx xx xx 
tajā skaitā:            
bērna piedzimšanas pabalsts            
bērna kopšanas pabalsts un piemaksa pie bērna kopšanas pabalsta un vecāku pabalsta par dvīņiem vai vairākiem vienās dzemdībās dzimušiem bērniem            
bērna ar invaliditāti kopšanas pabalsts            
ģimenes valsts pabalsts            
piemaksa pie ģimenes valsts pabalsta par bērnu ar invaliditāti            
pabalsts aizbildnim par bērna uzturēšanu            
atlīdzība par aizbildņa pienākumu pildīšanu            
valsts atbalsts ar celiakiju slimiem bērniem            
atlīdzība par audžuģimenes pienākumu pildīšanu            
atlīdzība par adoptējamā bērna aprūpi            
atlīdzība par bērna adopciju            
bērna adopcijas pabalsts            
KOPĀxx xx xx xx 

2. Labklājības ministrijas pamatbudžeta apakšprogramma 20.02.00 "Izdienas pensijas"

Pensijas/pabalsta veidsn gada plānsn+1 gada plānsn+2 gada plānsn+3 gada plāns
pensijas/ pabalsta apmērs vidēji mēnesī (euro)saņēmēju skaits (vidēji mēnesī)izdevumi kopā (euro)pensijas/ pabalsta apmērs vidēji mēnesī (euro)saņēmēju skaits (vidēji mēnesī)izdevumi kopā (euro)pensijas/ pabalsta apmērs vidēji mēnesī (euro)saņēmēju skaits (vidēji mēnesī)izdevumi kopā (euro)pensijas/ pabalsta apmērs vidēji mēnesī (euro)saņēmēju skaits (vidēji mēnesī)izdevumi kopā (euro)
12345678910111213
Izdienas pensijas            
Piemaksas pie vecuma pensijām, lai saglabātu piešķirto izdienas pensijas apmēru tām personām, kurām izdienas pensijas piešķirtas saskaņā ar nolikumu "Par iekšlietu iestāžu ierindas un komandējošā sastāva darbinieku pensijām (darba devēju pensijām)"            
Apbedīšanas pabalsts, ja miris izdienas pensijas saņēmējs            
Pabalsts izdienas pensijas saņēmēja nāves gadījumā pārdzīvojušajam laulātajam            
KOPĀxx xx xx xx 

3. Labklājības ministrijas pamatbudžeta apakšprogramma 20.03.00 "Piemaksas pie vecuma un invaliditātes pensijām"

Piemaksas veidsn gada plānsn+1 gada plānsn+2 gada plānsn+3 gada plāns
piemaksas apmērs vidēji mēnesī (euro)saņēmēju skaits (vidēji mēnesī)izdevumi kopā (euro)piemaksas apmērs vidēji mēnesī (euro)saņēmēju skaits (vidēji mēnesī)izdevumi kopā (euro)piemaksas apmērs vidēji mēnesī (euro)saņēmēju skaits (vidēji mēnesī)izdevumi kopā (euro)piemaksas apmērs vidēji mēnesī (euro)saņēmēju skaits (vidēji mēnesī)izdevumi kopā (euro)
12345678910111213
Piemaksas pie vecuma pensijām            
Piemaksas pie invaliditātes pensijām            
KOPĀxx xx xx xx 

4. Labklājības ministrijas pamatbudžeta apakšprogramma 20.04.00 "Bēgļa un alternatīvo statusu ieguvušo personu pabalsti"

Pabalsta veidsn gada plānsn+1 gada plānsn+2 gada plānsn+3 gada plāns
pabalsta apmērs vidēji mēnesī (euro)saņēmēju skaits (vidēji mēnesī)izdevumi kopā (euro)pabalsta apmērs vidēji mēnesī (euro)saņēmēju skaits (vidēji mēnesī)izdevumi kopā (euro)pabalsta apmērs vidēji mēnesī (euro)saņēmēju skaits (vidēji mēnesī)izdevumi kopā (euro)pabalsta apmērs vidēji mēnesī (euro)saņēmēju skaits (vidēji mēnesī)izdevumi kopā (euro)
12345678910111213
Bēgļu pabalsts            
KOPĀxx xx xx xx 
Ministrijas (citas centrālās valsts iestādes) vadītājs     
 (amats) (vārds, uzvārds) (paraksts**)
Sagatavotājs     
 (amats) (vārds, uzvārds)  

Tālrunis ___________________

E-pasts ____________________

Piezīmes.

1. * Tabulu precizē atbilstoši normatīvajiem aktiem, kas paredz izmaiņas valsts sociālo pabalstu veidos, norādot valsts sociālo pabalstu nosaukumu un plānu attiecīgajā gadā.

2. **Dokumenta rekvizītu "paraksts" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

22. pielikums
Ministru kabineta
2012. gada 31. jūlija
noteikumiem Nr. 523

(Pielikums MK 24.03.2021. noteikumu Nr. 181 redakcijā)

Veidlapa Nr. 10(sb)

Valsts pensiju, sociālās apdrošināšanas pabalstu un valsts budžeta maksājumu izdevumu aprēķins*

Valsts sociālās apdrošināšanas speciālā budžeta programma 04.00.00 "Sociālā apdrošināšana"
 
Pensijas/pabalsta/ atlīdzības veidsn gada plānsn+1 gada plānsn+2 gada plānsn+3 gada plāns
pensijas/ pabalsta/ atlīdzī-bas apmērs vidēji mēnesī (euro)saņēmēju skaits (vidēji mēnesī)izdevumi kopā (euro)pensijas/ pabalsta/ atlīdzības apmērs vidēji mēnesī (euro)saņēmēju skaits (vidēji mēnesī)izdevumi kopā (euro)pensijas/ pabalsta/ atlīdzības apmērs vidēji mēnesī (euro)saņēmēju skaits (vidēji mēnesī)izdevumi kopā (euro)pensijas/ pabalsta/ atlīdzības apmērs vidēji mēnesī (euro)saņēmēju skaits (vidēji mēnesī)izdevumi kopā (euro)
12345678910111213
04.01.00 Valsts pensiju speciālais budžets            
Valsts pensijas – kopāxx xx xx xx 
tajā skaitā:            
Vecuma pensijas            
Pensijas apgādnieka zaudējuma gadījumā            
Augstākās padomes deputātu pensijas            
Pensijas saskaņā ar speciāliem lēmumiem            
Izdienas pensijas            
Valsts sociālās apdrošināšanas pabalsti naudā – kopāxx xx xx xx 
tajā skaitā:            
Apbedīšanas pabalsts            
Kaitējuma atlīdzība Černobiļas AES avārijas rezultātā cietušajām personām            
Pabalsts pensijas saņēmēja nāves gadījumā pārdzīvojušam laulātajam            
Valsts budžeta maksājumi ‒ kopāxx xx xx xx 
tajā skaitā:            
Pārmaksāto sociālās apdrošināšanas iemaksu atmaksa            
Eiropas Savienības pensiju shēmai pārskaitītais pensijas kapitāls            
04.02.00 Nodarbinātības speciālais budžets            
Valsts sociālās apdrošināšanas pabalsti naudā – kopāxx xx xx xx 
tajā skaitā:            
Apbedīšanas pabalsts, ja miris bezdarbnieks            
Valsts nodarbinātības pabalsti naudā – kopāxx xx xx xx 
Bezdarbnieka pabalsts            
Bezdarbnieka stipendija            
Valsts budžeta maksājumi ‒ kopāxx xx xx xx 
tajā skaitā:            
Pārmaksāto sociālās apdrošināšanas iemaksu atmaksa            
Eiropas Savienības pensiju shēmai pārskaitītais pensijas kapitāls            
Pārējie klasifikācijā neminētie no valsts un pašvaldību budžeta veiktie maksājumi iedzīvotājiem naudā            
04.03.00 Darba negadījumu speciālais budžets            
Valsts sociālās apdrošināšanas pabalsti naudā – kopāxx xx xx xx 
tajā skaitā:            
Slimības pabalsts            
Atlīdzība par darbspēju zaudējumu            
Atlīdzība par apgādnieka zaudējumu            
Apbedīšanas pabalsts            
Pārējie pabalsti            
Valsts budžeta maksājumi ‒ kopāxx xx xx xx 
tajā skaitā:            
Pārmaksāto sociālās apdrošināšanas iemaksu atmaksa            
Eiropas Savienības pensiju shēmai pārskaitītais pensijas kapitāls            
04.04.00 Invaliditātes, maternitātes un slimības speciālais budžets            
Valsts pensijas – kopāxx xx xx xx 
tajā skaitā:            
Invaliditātes pensijas            
Pensijas saskaņā ar speciāliem lēmumiem (pensija Černobiļas AES avārijas seku likvidācijas dalībniekam)            
Valsts sociālās apdrošināšanas pabalsti naudā – kopāxx xx xx xx 
tajā skaitā:            
Slimības pabalsts            
Maternitātes pabalsts            
Apbedīšanas pabalsts            
Kaitējuma atlīdzība Černobiļas AES avārijas rezultātā cietušajām personām            
Paternitātes pabalsts            
Darbā nodarītā kaitējuma atlīdzība            
Vecāku pabalsts            
Pabalsts pensijas saņēmēja nāves gadījumā pārdzīvojušam laulātajam            
Valsts budžeta maksājumi ‒ kopāxx xx xx xx 
tajā skaitā:            
Pārmaksāto sociālās apdrošināšanas iemaksu atmaksa            
Eiropas Savienības pensiju shēmai pārskaitītais pensijas kapitāls            
Ministrijas (citas centrālās valsts iestādes) vadītājs     
 (amats) (vārds, uzvārds) (paraksts**)
Sagatavotājs     
 (amats) (vārds, uzvārds)  

Tālrunis ___________________

E-pasts ____________________

Piezīmes.

1. * Tabulu precizē atbilstoši normatīvajiem aktiem, kas paredz izmaiņas pensiju, pabalstu, atlīdzību veidos, norādot pensijas, pabalsta, atlīdzības nosaukumu un plānu attiecīgajā gadā.

2. **Dokumenta rekvizītu "paraksts" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

23.pielikums
Ministru kabineta
2012.gada 31.jūlija noteikumiem Nr.523

(Pielikums grozīts ar MK 24.09.2013. noteikumiem Nr. 935; MK 16.10.2018. noteikumiem Nr. 634; MK 24.03.2021. noteikumiem Nr. 181)

Veidlapa Nr.11

Mērķdotācijas pašvaldībām – pašvaldību pamata un vispārējās vidējās izglītības iestāžu, pašvaldību speciālās izglītības iestāžu un pašvaldību profesionālās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām

Administratīvās teritorijasEuro
  
  
  
  
KOPĀ0

 

24.pielikums
Ministru kabineta
2012.gada 31.jūlija noteikumiem Nr.523

(Pielikums grozīts ar MK 24.09.2013. noteikumiem Nr. 935; MK 04.07.2017. noteikumiem Nr. 404; MK 16.10.2018. noteikumiem Nr. 634; MK 24.03.2021. noteikumiem Nr. 181)

Veidlapa Nr.12

Mērķdotācijas pašvaldībām – interešu izglītības programmu pedagogu daļējai darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām

Administratīvās teritorijasEuro
  
  
  
  
KOPĀ0
25.pielikums
Ministru kabineta
2012.gada 31.jūlija noteikumiem Nr.523

(Pielikums grozīts ar MK 24.09.2013. noteikumiem Nr. 935; MK 16.10.2018. noteikumiem Nr. 634; MK 17.09.2019. noteikumiem Nr. 435; MK 24.03.2021. noteikumiem Nr. 181)

Veidlapa Nr.13

Mērķdotācijas pašvaldībām – pašvaldību speciālo pirmsskolas izglītības grupu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām un speciālajām izglītības iestādēm, kas nodrošina internāta pakalpojumus

Administratīvās teritorijasPedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām (Euro)Pavisam kopā (Euro)
   
   
   
   
KOPĀ00
26.pielikums
Ministru kabineta
2012.gada 31.jūlija noteikumiem Nr.523

(Pielikums grozīts ar MK 24.09.2013. noteikumiem Nr. 935; MK 16.10.2018. noteikumiem Nr. 634; MK 24.03.2021. noteikumiem Nr. 181)

Veidlapa Nr.14

Mērķdotācijas pašvaldībām – pašvaldību izglītības iestādēs bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanā nodarbināto pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām

Administratīvās teritorijasEuro
  
  
  
  
KOPĀ0
27.pielikums
Ministru kabineta
2012.gada 31.jūlija noteikumiem Nr.523

(Pielikums svītrots ar MK 04.07.2017. noteikumiem Nr. 404)

28.pielikums
Ministru kabineta
2012.gada 31.jūlija noteikumiem Nr.523

(Pielikums grozīts ar MK 24.09.2013. noteikumiem Nr. 935; MK 16.10.2018. noteikumiem Nr. 634; MK 24.03.2021. noteikumiem Nr. 181)

Veidlapa Nr.16

Mērķdotācijas pašvaldību māksliniecisko kolektīvu vadītāju darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām

Administratīvās teritorijasEuro
  
  
  
  
KOPĀ0
29.pielikums
Ministru kabineta
2012.gada 31.jūlija noteikumiem Nr.523

(Pielikums grozīts ar MK 24.09.2013. noteikumiem Nr.935; MK 24.03.2021. noteikumiem Nr. 181)

Veidlapa Nr.17

Mērķdotācijas investīcijām pašvaldībām

Administratīvās teritorijasProjekta nosaukumsEuro
   
   
   
   
KOPĀ 0
Ministrijas (citas centrālās
valsts iestādes) vadītājs
     
 (amats) (vārds, uzvārds) (paraksts*)
Sagatavotājs   
 (amats) (vārds, uzvārds)

Tālrunis ___________________

E-pasts ____________________

Piezīme. *Dokumenta rekvizītu "paraksts" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

30. pielikums
Ministru kabineta
2012.gada 31.jūlija noteikumiem Nr.523

(Pielikums MK 16.10.2018. noteikumu Nr. 634 redakcijā)

Veidlapa Nr. 18

Iesniegums vienotās valsts budžeta plānošanas un izpildes informācijas sistēmas plānošanas bloka lietošanas tiesību piešķiršanai vai anulēšanai

1. Informācija par ministriju (citu centrālo valsts iestādi):
ministrijas (citas centrālās
valsts iestādes) nosaukums
 
  
adrese 

2. Informācija par pilnvaroto personu:

vārds, uzvārds 
  
struktūrvienība 
  
amats 
  
tālruņa numurs 
  
e-pasta adrese 

3. Vienotās valsts budžeta plānošanas un izpildes informācijas sistēmas plānošanas bloka lietošanas tiesības (vajadzīgo atzīmēt ar x):

piešķirt

anulēt

4. Pilnvarotā persona     
 

(vārds, uzvārds)

 

(paraksts*)

 

(datums*)

      
5. Ministrijas (citas centrālās
valsts iestādes) vadītājs
     
 

(vārds, uzvārds)

 

(paraksts*)

 

(datums*)

Piezīme. * Dokumenta rekvizītus "paraksts" un "datums" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

Personas datu pārzinis: Latvijas Republikas Finanšu ministrija, reģ. Nr. 90000014724, Smilšu iela 1, Rīga, LV-1919, tālrunis: +371-67095405, e-pasts: pasts@fm.gov.lv

Personas datu apstrādes nolūks: lietotāja tiesību pārvaldība

Papildu informācija par personas datu apstrādi Finanšu ministrijā ir pieejama Finanšu ministrijas tīmekļvietnē www.fm.gov.lv

31. pielikums
Ministru kabineta
2012.gada 31.jūlija noteikumiem Nr.523

(Pielikums MK 04.07.2017. noteikumu Nr. 404 redakcijā, kas grozīta ar MK 16.10.2018. noteikumiem Nr. 634)

Veidlapa Nr. 19(pb)

Valsts pamatbudžeta kopsavilkums

XX. __________________________________________________________________________________________
(ministrijas, citas centrālās valsts iestādes kods un nosaukums)

Euro

SAP klasifikācijas kods

Klasifikācijas koda nosaukums

n+1 gada
pieprasījums

n+2 gada
pieprasījums

n+3 gada
pieprasījums

1

2

3

4

5

P0Resursi izdevumu segšanai   
     
     
B000Izdevumi – kopā   
     
     
P1MFinansiālā bilance   
F 00 00 00 00Finansēšana   
     
     

Tajā skaitā:

1. Valsts pamatfunkciju īstenošana (izņemot Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto un finansēto projektu un pasākumu īstenošanu)

SAP klasifikācijas kods

Klasifikācijas koda nosaukums

n+1 gada
pieprasījums

n+2 gada
pieprasījums

n+3 gada
pieprasījums

1

2

3

4

5

P0Resursi izdevumu segšanai   
     
     
B000Izdevumi – kopā   
     
     
P1MFinansiālā bilance   
F 00 00 00 00Finansēšana   
     
     

2. Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto un finansēto projektu un pasākumu īstenošana

SAP klasifikācijas kods

Klasifikācijas koda nosaukums

n+1 gada
pieprasījums

n+2 gada
pieprasījums

n+3 gada
pieprasījums

1

2

3

4

5

P0Resursi izdevumu segšanai   
     
     
B000Izdevumi – kopā   
     
     
P1MFinansiālā bilance   
F 00 00 00 00Finansēšana   
     
     
32. pielikums
Ministru kabineta
2012.gada 31.jūlija noteikumiem Nr.523

(Pielikums MK 04.07.2017. noteikumu Nr. 404 redakcijā, kas grozīta ar MK 16.10.2018. noteikumiem Nr. 634)  

Veidlapa Nr. 19(sb)

Valsts speciālā budžeta kopsavilkums

XX. __________________________________________________________________________________________
(ministrijas, citas centrālās valsts iestādes kods un nosaukums)

Euro

SAP klasifikācijas kods

Klasifikācijas koda nosaukums

n+1 gada
pieprasījums

n+2 gada
pieprasījums

n+3 gada
pieprasījums

1

2

3

4

5

A000Ieņēmumi – kopā   
     
     
B000Izdevumi – kopā   
     
     
S1Finansiālā bilance   
F 00 00 00 00Finansēšana   
     
     

Tajā skaitā:

1. Valsts pamatfunkciju īstenošana (izņemot Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto un finansēto projektu un pasākumu īstenošanu)

SAP klasifikācijas kods

Klasifikācijas koda nosaukums

n+1 gada
pieprasījums

n+2 gada
pieprasījums

n+3 gada
pieprasījums

1

2

3

4

5

A000Ieņēmumi – kopā   
     
     
B000Izdevumi – kopā   
     
     
S1Finansiālā bilance   
F 00 00 00 00Finansēšana   
     
     

2. Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto un finansēto projektu un pasākumu īstenošana

SAP klasifikācijas kods

Klasifikācijas koda nosaukums

n+1 gada
pieprasījums

n+2 gada
pieprasījums

n+3 gada
pieprasījums

1

2

3

4

5

A000Ieņēmumi – kopā   
     
     
B000Izdevumi – kopā   
     
     
S1Finansiālā bilance   
F 00 00 00 00Finansēšana   
     
     
33. pielikums
Ministru kabineta
2012.gada 31.jūlija noteikumiem Nr.523

(Pielikums svītrots ar MK 04.07.2017. noteikumiem Nr. 404)

34.pielikums
Ministru kabineta
2012.gada 31.jūlija noteikumiem Nr.523

(Pielikums grozīts ar MK 24.09.2013. noteikumiem Nr.935)

Veidlapa Nr.21

Plānoto starpministriju transfertu n+1, n+2, n+3 gadā saskaņojums

XX.  
 (ministrijas, citas centrālās valsts iestādes kods un nosaukums) 

Euro

Izdevumu klasifikācijas kodsProgrammas (apakš-
programmas) numurs un nosaukums;
klasifikācijas koda nosaukums
Transferta apjomsIeņē-
mumu klasifi-
kācijas kods
Programmas (apakš-
programmas) numurs un nosaukums;
klasifikācijas koda nosaukums
Transferta apjoms
 nn + 1n + 2n + 3 nn + 1n + 2n + 3
 XX.____________
(tās ministrijas, citas centrālās valsts iestādes kods un nosaukums, kura veiks transferta pārskaitījumu)
stripa    XX.____________
(tās ministrijas, citas centrālās valsts iestādes kods un nosaukums, kura saņems transferta pārskaitījumu)
stripa   
 ___________ (Programmas/ apakšprogrammas numurs un nosaukums)     ___________ (Programmas/ apakšprogrammas numurs un nosaukums)    
 tajā skaitā dalījumā pa EKK     tajā skaitā dalījumā pa EKK    
            
            
Paskaidrojums par transfertu nepieciešamību:
Ministrijas (citas centrālās
valsts iestādes) vadītājs
     
 (amats) (vārds, uzvārds) (paraksts*)
Sagatavotājs   
 (amats) (vārds, uzvārds)

Tālrunis ___________________

E-pasts ____________________

Ministrijas (citas centrālās
valsts iestādes) vadītājs
     
 (amats) (vārds, uzvārds) (paraksts*)
Sagatavotājs   
 (amats) (vārds, uzvārds)

Tālrunis ___________________

E-pasts ____________________

Piezīme. *Dokumenta rekvizītu "paraksts" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

35.pielikums
Ministru kabineta
2012.gada 31.jūlija noteikumiem Nr.523

(Pielikums svītrots ar MK 04.07.2017. noteikumiem Nr. 404)

36.pielikums
Ministru kabineta
2012.gada 31.jūlija noteikumiem Nr.523

(Pielikums svītrots ar MK 04.07.2017. noteikumiem Nr. 404)

37.pielikums
Ministru kabineta
2012.gada 31.jūlija noteikumiem Nr.523

(Pielikums svītrots ar MK 04.07.2017. noteikumiem Nr. 404)

38.pielikums
Ministru kabineta
2012.gada 31.jūlija noteikumiem Nr.523

(Pielikums svītrots ar MK 04.07.2017. noteikumiem Nr. 404)

38.1 pielikums
Ministru kabineta
2012.gada 31.jūlija noteikumiem Nr.523

(Pielikums MK 04.07.2017. noteikumu Nr. 404 redakcijā)

Veidlapa Nr. 27

Ministrijas (citas centrālās valsts iestādes) padotībā esošo no valsts budžeta daļēji finansētu atvasinātu publisko personu un budžeta nefinansētu iestāžu saraksts

XX. __________________________________________________________________________________________
(ministrijas, citas centrālās valsts iestādes kods un nosaukums)

Nr.
p.k.

Iestādes veids
(BNI, APP)*

Iestādes nosaukums

Iestāde ir iekļauta CSP uzturētajā institucionālo vienību sarakstā

Plānotās izmaiņas n+1 gadā

iestāde tiks likvidēta vai reorganizēta

iestāde tiks izveidota

1.

     

2.

     

3.

     

utt.

     
      
 
Ministrijas (citas centrālās
valsts iestādes) vadītājs
     
 (amats) (vārds, uzvārds) (paraksts**)
Sagatavotājs     
 (amats) (vārds, uzvārds)  
Tālrunis      
E-pasts      

Piezīmes.
1. * BNI – budžeta nefinansēta iestāde, APP – no valsts budžeta daļēji finansēta atvasināta publiska persona.
2. ** Dokumenta rekvizītu "paraksts" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

38.2 pielikums
Ministru kabineta
2012. gada 31. jūlija
noteikumiem Nr. 523

(Pielikums MK 24.03.2021. noteikumu Nr. 181 redakcijā)

Veidlapa Nr. 28

Valsts budžeta izdevumi investīcijām

XX. __________________________________________________
(ministrijas, citas centrālās valsts iestādes kods un nosaukums)

I. Informācija par nozīmīgākajiem valsts budžeta investīciju virzieniem n+1 gadā

Kopsavilkums

Nozīmīgākie resora plānotie valsts budžeta* investīciju virzieni n+1 gadā

1. virziens:

1.1. mērķis;

1.2. sagaidāmais rezultāts.

2. virziens:

2.1. mērķis;

2.2. sagaidāmais rezultāts.

3. virziens:

3.1. mērķis;

3.2. sagaidāmais rezultāts. 

4. utt.

* Labklājības ministrija atsevišķi sniedz informāciju par pamatbudžetu un par speciālo budžetu

II. Valsts pamatbudžeta/Speciālā budžeta izdevumi investīcijām no n līdz n+3 gadam

XX. __________________________________________________
(ministrijas, citas centrālās valsts iestādes kods un nosaukums)

Programmas/ apakšprogrammas kodsFunkciju klasifikācijas kodsProgrammas/apakšprogrammas nosaukums;
klasifikācijas koda nosaukums
n gada plānsn+1 gada pieprasījumsn+2 gada pieprasījumsn+3 gada pieprasījums
1234567
  XX. ………….. ministrija - kopā    
  1. Valsts pamatfunkciju īstenošana    
  tajā skaitā pa programmām (apakšprogrammām)    
XX.XX.00XX.XXXprogramma (apakšprogramma) "……" (nosaukums)    
  Valsts budžeta investīciju projekts/pasākums/objekts    
  Pārējās valsts budžeta investīcijas    
XX.XX.00XX.XXXprogramma (apakšprogramma) "……" (nosaukums)    
  Valsts budžeta investīciju projekts/pasākums/objekts    
  Pārējās valsts budžeta investīcijas    
XX.XX.00XX.XXXprogramma (apakšprogramma) "……" (nosaukums)    
  Pārējās investīcijas    
  2. Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto un finansēto projektu un pasākumu īstenošana    
  tajā skaitā pa programmām (apakšprogrammām)    
XX.XX.00XX.XXXprogramma (apakšprogramma) "……" (nosaukums)    
XX.XX.00XX.XXXprogramma (apakšprogramma) "……" (nosaukums)    
39. pielikums
Ministru kabineta
2012.gada 31.jūlija noteikumiem Nr.523

Veidlapa Nr.25

Priekšlikumi valsts budžeta likumprojekta teksta izskatīšanai Saeimā otrajā lasījumā

XX.  
 (ministrijas, citas centrālās valsts iestādes kods un nosaukums) 
Nr.p.k.Pirmajā lasījumā nobalsotā redakcija
(norādīt pantu)
Priekšlikumi otrajam lasījumam
1.  
2.  
3.  
...  
Ministrijas (citas centrālās
valsts iestādes) vadītājs
     
 (amats) (vārds, uzvārds) (paraksts*)
Sagatavotājs   
 (amats) (vārds, uzvārds)

Tālrunis ___________________

E-pasts ____________________

Piezīme. *Dokumenta rekvizītu "paraksts" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

Finanšu ministrs A.Vilks
40. pielikums
Ministru kabineta
2012.gada 31.jūlija noteikumiem Nr.523

Veidlapa Nr.26

Priekšlikumi valsts budžeta likumprojekta pielikumu izskatīšanai Saeimā otrajā lasījumā

XX.  
 (ministrijas, citas centrālās valsts iestādes kods un nosaukums) 
 Pieņemts pirmajā lasījumāPriekšlikums par izmaiņām Pieņemts pirmajā lasījumāPriekšlikums par izmaiņām
XX.____________
(Ministrijas, citas centrālās valsts iestādes kods un nosaukums)
  XX.____________
(Ministrijas, citas centrālās valsts iestādes kods un nosaukums)
  
xx.pielikums  xx.pielikums  
____________
(Programmas/ apakšprogrammas nosaukums)
  ____________
(Programmas/ apakšprogrammas nosaukums)
  
Resursi izdevumu segšanai/ Ieņēmumi  Resursi izdevumu segšanai/ Ieņēmumi  
      
      
Izdevumi – kopā  Izdevumi – kopā  
Uzturēšanas izdevumi  Uzturēšanas izdevumi  
      
      
Kapitālie izdevumi  Kapitālie izdevumi  
      
      
Finansiālā bilance  Finansiālā bilance  
Finansēšana  Finansēšana  
      
      
Paskaidrojums:
Ministrijas (citas centrālās
valsts iestādes) vadītājs
     
 (amats) (vārds, uzvārds) (paraksts*)
Sagatavotājs   
 (amats) (vārds, uzvārds)

Tālrunis ___________________

E-pasts ____________________

Piezīme. *Dokumenta rekvizītu "paraksts" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

Finanšu ministrs A.Vilks
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Noteikumi par budžeta pieprasījumu izstrādāšanas un iesniegšanas pamatprincipiem Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 523Pieņemts: 31.07.2012.Stājas spēkā: 04.08.2012.Zaudē spēku: 03.11.2022.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 122, 03.08.2012. OP numurs: 2012/122.2
Satura rādītājs
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozījumi
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Citi saistītie dokumenti
250610
{"selected":{"value":"27.03.2021","content":"<font class='s-1'>27.03.2021.-02.11.2022.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"27.03.2021","iso_value":"2021\/03\/27","content":"<font class='s-1'>27.03.2021.-02.11.2022.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"20.09.2019","iso_value":"2019\/09\/20","content":"<font class='s-1'>20.09.2019.-26.03.2021.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"19.10.2018","iso_value":"2018\/10\/19","content":"<font class='s-1'>19.10.2018.-19.09.2019.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"14.07.2017","iso_value":"2017\/07\/14","content":"<font class='s-1'>14.07.2017.-18.10.2018.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"02.09.2016","iso_value":"2016\/09\/02","content":"<font class='s-1'>02.09.2016.-13.07.2017.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"25.11.2014","iso_value":"2014\/11\/25","content":"<font class='s-1'>25.11.2014.-01.09.2016.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2014","iso_value":"2014\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2014.-24.11.2014.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"27.09.2013","iso_value":"2013\/09\/27","content":"<font class='s-1'>27.09.2013.-31.12.2013.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"04.08.2012","iso_value":"2012\/08\/04","content":"<font class='s-1'>04.08.2012.-26.09.2013.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
27.03.2021
87
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)