Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Ministru kabineta noteikumi Nr.841

Rīgā 2011.gada 1.novembrī (prot. Nr.62 28.§)
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā tiek vākta un apkopota informācija par lauksaimniecības produktu cenām un tirdzniecības apjomiem noteiktā pārskata periodā.

2. Informāciju par lauksaimniecības produktu cenām un tirdzniecības apjomiem vāc un apkopo Agroresursu un ekonomikas institūts (turpmāk – institūts), Lauku atbalsta dienests (turpmāk – dienests), Lauksaimniecības datu centrs (turpmāk – centrs) un Valsts augu aizsardzības dienests.

(MK 13.09.2022. noteikumu Nr. 574 redakcijā)

3. Institūts, pamatojoties uz Centrālās statistikas pārvaldes un Pārtikas un veterinārā dienesta datiem un ievērojot ražošanas specializāciju, ekonomisko lielumu un tirdzniecības apjomu, kā arī lai nodrošinātu informācijas reprezentativitāti, informācijas sniedzēju kopā iekļauj:

3.1. graudu, griķu, lauka pupu, zirņu un rapša pārstrādātājus un tirgotājus;

3.2. banānu importētājus un vairumtirgotājus;

3.3. piena produktu ražotājus, izņemot šo noteikumu 4.1 2. apakšpunktā minētos ražotājus;

3.4. vistu olu ražotājus;

3.5. mājputnu gaļas ražotājus;

3.6. kautuves;

3.7. (svītrots ar MK 13.09.2022. noteikumiem Nr. 574)

3.8. šķiedras linu un kaņepju pārstrādātājus un tirgotājus;

3.9. dārzeņu, augļu, ogu ražotājus un nozares kooperatīvās sabiedrības;

3.10. minerālmēslu vairumtirgotājus;

3.11. augu aizsardzības līdzekļu vairumtirgotājus;

3.12. lopbarības ražotājus;

3.13. sēklu tirgotājus;

3.14. normatīvajos aktos par lauksaimniecības un akvakultūras dzīvnieku, to ganāmpulku un novietņu reģistrēšanas kārtību, kā arī lauksaimniecības dzīvnieku apzīmēšanas kārtību noteiktos dzīvnieku pircējus;

3.15. normatīvajos aktos par veterinārajām prasībām govju un cūku apritei noteiktos savākšanas centrus;

3.16. normatīvajos aktos par veterinārajām prasībām govju un cūku apritei noteiktos tirgotājus.

(Grozīts ar MK 24.03.2015. noteikumiem Nr. 142; MK 25.10.2016. noteikumiem Nr. 685; MK 07.08.2018. noteikumiem Nr. 489; MK 20.10.2020. noteikumiem Nr. 639; MK 06.07.2021. noteikumiem Nr. 468)

4. Dienests, pamatojoties uz Centrālās statistikas pārvaldes datiem un ievērojot ekonomisko lielumu un ražošanas specializāciju, kā arī lai nodrošinātu informācijas reprezentativitāti, informācijas sniedzēju kopā iekļauj:

4.1. graudu un eļļas augu pārstrādātājus, eksportētājus un importētājus;

4.1.1 eļļas augu pārstrādes produktu eksportētājus un importētājus;

4.2. kartupeļu pārstrādātājus;

4.3. gaļas produktu ražotājus;

4.4. vistu olu ražotājus;

(Grozīts ar MK 20.10.2020. noteikumiem Nr. 639; MK 13.09.2022. noteikumiem Nr. 574)

4.1 Centrs informācijas sniedzēju kopā iekļauj:

4.1 1. svaigpiena pirmos pircējus (turpmāk – pircējs), kuri atbilst Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 17. decembra Regulas (ES) Nr. 1308/2013, ar ko izveido lauksaimniecības produktu tirgu kopīgu organizāciju un atceļ Padomes Regulas (EEK) Nr. 922/72, (EEK) Nr. 234/79, (EK) Nr. 1037/2001 un (EK) Nr. 1234/2007, 151. panta otrās daļas nosacījumiem, kā arī normatīvajiem aktiem par pārtikas uzņēmumu atzīšanas un reģistrācijas kārtību;

4.1 2. svaigpiena ražotājus:

4.1 2.1. kas atbilst normatīvajiem aktiem par higiēnas un obligātajām nekaitīguma prasībām govs svaigpiena apritei nelielā apjomā;

4.1 2.2. kas svaigpienu iegūst un pārstrādā savā saimniecībā produkta realizācijai saskaņā ar normatīvajiem aktiem par veterinārajām, higiēnas un nekaitīguma prasībām svaigpiena apritei;

4.1 2.3. kas atbilst normatīvajiem aktiem par veterinārajām, higiēnas un nekaitīguma prasībām svaigpiena apritei un savā saimniecībā iegūto svaigpienu realizē citā Eiropas Savienības dalībvalstī reģistrētam pircējam;

4.1 3. piena produktu ražotājus, kuri pērk svaigpienu no pircēja vai citas personas, kas nav svaigpiena ražotājs;

4.1 4. cūku audzētājus.

(MK 24.03.2015. noteikumu Nr. 142 redakcijā, kas grozīta ar MK 08.09.2015. noteikumiem Nr. 510; MK 13.09.2022. noteikumiem Nr. 574)

4.2 Valsts augu aizsardzības dienests informācijas sniedzēju kopā iekļauj sēklaudzētājus un sēklu tirgotājus.

(MK 13.09.2022. noteikumu Nr. 574 redakcijā)

5. (Svītrots ar MK 10.12.2019. noteikumiem Nr. 611)

5.1 Institūts, dienests un centrs apstrādā personas datus (personas vārdu, uzvārdu, personas kodu, tālruņa numuru, e-pasta adresi), lai identificētu personu, kas iesniegusi informāciju, un nodrošinātu iespēju ar to sazināties. Personas dati, kas iegūti no iesniegtajām anketām, tiek uzglabāti vienu gadu no iesniegšanas dienas. Personas dati, kas iegūti elektroniski saskaņā ar šo noteikumu 11. punktu un 11.1. apakšpunktu, tiek glabāti pastāvīgi.

(MK 07.08.2018. noteikumu Nr. 489 redakcijā)

II. Informācijas saturs un sniegšanas kārtība

6. Šo noteikumu 1., 2., 3., 4., 5., 6. un 7. pielikumā norādīto informāciju katru otrdienu līdz pulksten 17.00 par iepriekšējo nedēļu institūtam sniedz:

6.1. graudu, griķu un rapša pārstrādātāji un tirgotāji (1.pielikums);

6.2. banānu importētāji un vairumtirgotāji (2.pielikums);

6.3. piena produktu ražotāji, izņemot šo noteikumu 4.1 2. apakšpunktā minētos ražotājus, (3. un 4.pielikums);

6.4. (svītrots ar MK 13.09.2022. noteikumiem Nr. 574);

6.5. vistu olu ražotāji (6.pielikums);

6.6. mājputnu gaļas ražotāji (7.pielikums);

6.7. (svītrots ar MK 06.07.2021. noteikumiem Nr. 468).

(Grozīts ar MK 24.03.2015. noteikumiem Nr. 142; MK 07.08.2018. noteikumiem Nr. 489; MK 06.07.2021. noteikumiem Nr. 468)

6.1 Šo noteikumu 4.2 punktā minētie sēklaudzētāji katru gadu līdz 30. novembrim elektroniski sniedz Valsts augu aizsardzības dienestam informāciju par kārtējā gadā novākto sēklu ražas apjomu tonnās tādā sēklaudzēšanas laukā, kurā veikta sēklaudzēšanas sējumu lauku apskate un kurš atbilst normatīvajos aktos par sēklaudzēšanu un sēklu tirdzniecību noteiktajām prasībām.

(MK 13.09.2022. noteikumu Nr. 574 redakcijā)

6.2 Šo noteikumu 4.2 punktā minētie sēklu tirgotāji divas reizes gadā – līdz 15. februārim un 15. jūlijam – elektroniski sniedz Valsts augu aizsardzības dienestam informāciju par mīksto kviešu, cieto kviešu, rudzu, auzu, miežu, tritikāles, rapša, zirņu un lauka pupu sertificēto sēklu krājumu apjomu tonnās attiecīgā mēneša pirmajā datumā, norādot sugas nosaukumu latviešu valodā, sugas zinātnisko nosaukumu un sezonalitāti.

(MK 13.09.2022. noteikumu Nr. 574 redakcijā)

7. Šo noteikumu 8., 9. un 9.1 pielikumā norādīto informāciju katru mēnesi līdz divdesmitajam datumam par iepriekšējo mēnesi institūtam sniedz:

7.1. dārzeņu, augļu, ogu ražotāji un nozares kooperatīvās sabiedrības (8. pielikums);

7.2. šķiedras linu un kaņepju pārstrādātāji un tirgotāji (9. pielikums);

7.3. lauka pupu un zirņu pārstrādātāji un tirgotāji (9.pielikums).

(MK 06.07.2021. noteikumu Nr. 468 redakcijā)

7.1 (Svītrots ar MK 06.07.2021. noteikumiem Nr. 468)

8. (Svītrots ar MK 20.10.2020. noteikumiem Nr. 639)

8.1 Graudu un eļļas augu pārstrādātāji, eksportētāji un importētāji, kā arī eļļas augu pārstrādes produktu eksportētāji un importētāji katru mēnesi līdz divdesmitajam datumam elektroniski sniedz dienestam informāciju par kukurūzas, saulespuķu sēklu, sojas pupiņu, rapšu raušu (miltu), saulespuķu sēklu miltu, sojas miltu, neapstrādātas saulespuķu eļļas, neapstrādātas rapšu eļļas un neapstrādātas sojas pupiņu eļļas krājumu apjomu tonnās attiecīgā mēneša pirmajā datumā.

(MK 13.09.2022. noteikumu Nr. 574 redakcijā)

9. Dienestam katru gadu līdz 1. februārim šo noteikumu 10., 11., 12. un 13. pielikumā norādīto informāciju par iepriekšējo kalendāra gadu sniedz:

9.1. augkopības produkcijas – graudu, rapša, ripša, saulespuķu sēklu, sojas pupiņu – pārstrādātāji (10. pielikums);

9.2. kartupeļu pārstrādātāji (11. pielikums);

9.3. gaļas produktu ražotāji (12. pielikums);

9.4. vistu olu ražotāji (13. pielikums).

(MK 20.10.2020. noteikumu Nr. 639 redakcijā)

10. (Svītrots ar MK 10.12.2019. noteikumiem Nr. 611)

11. Kautuves, kas neklasificē dzīvnieku liemeņus saskaņā ar normatīvajiem aktiem par dzīvnieku liemeņu klasifikāciju, 48 stundu laikā pēc dzīvnieka nokaušanas papildus normatīvajos aktos par lauksaimniecības un akvakultūras dzīvnieku, to ganāmpulku un novietņu reģistrēšanas kārtību, kā arī lauksaimniecības dzīvnieku apzīmēšanas kārtību noteiktajai informācijai elektroniski sniedz centram šādus datus par katru nokauto liellopu, cūku, jēru un aitu:

11.1. dzīvsvaru, ja tāds ir noteikts, un kautsvaru;

11.2. dzīvnieka piegādātājam samaksāto summu euro bez pievienotās vērtības nodokļa, izņemot gadījumu, ja sniegts kaušanas pakalpojums.

(MK 07.08.2018. noteikumu Nr. 489 redakcijā)

11.1 Pircēji katru mēnesi līdz piektajam datumam elektroniski sniedz centram šādu informāciju:

11.11. par piena piegādi iepriekšējā mēnesī, norādot par katru ražotāju šādus datus:

11.11.1. personas kodu vai reģistrācijas numuru komercreģistrā;

11.11.2. ganāmpulka reģistrācijas numuru;

11.11.3. iepirktā piena apjomu kilogramos;

11.12. pārskatu par piena bilanci par iepriekšējo mēnesi, norādot arī plānoto vidējo iepirkuma cenu un iepirktā piena daudzumu kārtējā mēnesī (14. pielikums). Vidējo iepirkuma cenu norāda bez transporta, obligāto svaigpiena paraugu testēšanas, administratīvajām un citām saistītajām izmaksām.

(MK 04.04.2023. noteikumu Nr. 164 redakcijā)

11.2 Šo noteikumu 4.1 2. apakšpunktā minētie svaigpiena ražotāji sniedz centram informāciju:

11.2 1. par iepriekšējā gadā (no 1. janvāra līdz 31. decembrim) pārdoto svaigpienu un citiem piena produktiem – katru gadu līdz 31. janvārim saskaņā ar šo noteikumu 15. pielikuma A un B daļu;

11.2 2. par iepriekšējā mēnesī citā Eiropas Savienības dalībvalstī reģistrētam pircējam pārdoto svaigpienu – līdz kārtējā mēneša desmitajam datumam saskaņā ar šo noteikumu 15. pielikuma A un C daļu.

(MK 25.10.2016. noteikumu Nr. 685 redakcijā)

11.3 Šo noteikumu 4.1 3. apakšpunktā minētie piena produktu ražotāji, kuri pērk svaigpienu no pircēja vai citas personas, kas nav svaigpiena ražotājs, katru mēnesi līdz desmitajam datumam elektroniski iesniedz centram pārskatu par piena bilanci par iepriekšējo mēnesi saskaņā ar šo noteikumu 14. pielikumu, neaizpildot tā 1. sadaļu, un institūtam sniedz informāciju atbilstoši šo noteikumu 3. un 4. pielikumam.

(MK 08.09.2015. noteikumu Nr. 510 redakcijā)

11.4 Šo noteikumu 3.14. apakšpunktā minētais dzīvnieku pircējs pirms dzīvnieka liemeņa vai tā daļas izvešanas no kautuves, bet ne vēlāk kā 48 stundas pēc nokaušanas sniedz centram informāciju par pirkuma dokumentā norādīto dzīvnieka piegādātājam samaksāto summu bez pievienotās vērtības nodokļa par liellopiem, cūkām un aitām, kas nosūtītas uz šo noteikumu 11. punktā minētajām kautuvēm.

(MK 07.08.2018. noteikumu Nr. 489 redakcijā)

11.5 Šo noteikumu 3.15. apakšpunktā minētais savākšanas centrs un šo noteikumu 3.16. apakšpunktā minētais tirgotājs 72 stundu laikā pēc to dzīvnieku izvešanas, kas noteikti Komisijas 2017. gada 20. aprīļa Deleģētās regulas (ES) 2017/1182, ar ko attiecībā uz Savienības skalām liellopu, cūku un aitu liemeņu klasificēšanai un attiecībā uz konkrētu kategoriju liemeņu un dzīvu dzīvnieku tirgus cenu paziņošanu papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr.  1308/2013, 16. panta 1. punkta "a" un "b" apakšpunktā, izmantojot elektroniskās paziņošanas sistēmu, centram sniedz šādu informāciju par katru dzīvu liellopu:

11.5 1. dzīvnieka piegādātājam samaksāto summu euro bez pievienotās vērtības nodokļa;

11.5 2. pārdošanas mērķi.

(MK 07.08.2018. noteikumu Nr. 489 redakcijā, kas grozīta ar MK 10.12.2019. noteikumiem Nr. 611)

11.6 Šo noteikumu 4.14. apakšpunktā minētais cūku audzētājs pēc to dzīvnieku pārvietošanas, kuri noteikti Komisijas 2017. gada 20. aprīļa Deleģētās regulas (ES) 2017/1182, ar ko attiecībā uz Savienības skalām liellopu, cūku un aitu liemeņu klasificēšanai un attiecībā uz konkrētu kategoriju liemeņu un dzīvu dzīvnieku tirgus cenu paziņošanu papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1308/2013, 16. panta 1. punkta "c" apakšpunktā, katru nedēļu līdz otrdienai, izmantojot elektroniskās paziņošanas sistēmu, sniedz centram šādu informāciju par iepriekšējā nedēļā pārdotajiem dzīvniekiem:

11.61. dzīvnieku pircēja samaksātā summa euro bez pievienotās vērtības nodokļa;

11.62. dzīvnieku skaits.

(MK 13.09.2022. noteikumu Nr. 574 redakcijā)

12. Centrs institūtam nodrošina pieeju šo noteikumu 11., 11.411.5 un 11.6 punktā minētajai informācijai.

(MK 13.09.2022. noteikumu Nr. 574 redakcijā)

12.1 Centrs katru mēnesi līdz desmitajam datumam elektroniski nosūta Centrālajai statistikas pārvaldei šādu informāciju par katru pircēju:

12.11. iepriekšējā mēnesī iepirkto piena un bioloģiskā piena apjomu un vidējo iepirkuma cenu euro (bez pievienotās vērtības nodokļa);

12.12. kārtējā mēnesī plānoto piena iepirkuma apjomu kilogramos un vidējo iepirkuma cenu euro (bez pievienotās vērtības nodokļa).

(MK 04.04.2023. noteikumu Nr. 164 redakcijā)

12.2 Centrs šo noteikumu 11.2 punktā minēto informāciju katru gadu līdz 15. februārim iesniedz Centrālajā statistikas pārvaldē.

(MK 24.03.2015. noteikumu Nr.142 redakcijā)

12.3 Institūtam līdz kārtējā ceturkšņa pirmā mēneša piecpadsmitajam datumam šo noteikumu 16., 17., 18. un 19. pielikumā minēto informāciju par iepriekšējo ceturksni sniedz:

12.3 1. minerālmēslu vairumtirgotāji (16. pielikums);

12.3 2. augu aizsardzības līdzekļu vairumtirgotāji (17. pielikums);

12.3 3. lopbarības ražotāji (18. pielikums);

12.3 4. sēklu tirgotāji (19. pielikums).

(MK 25.10.2016. noteikumu Nr. 685 redakcijā)

13. Institūts, centrs un dienests uztur informācijas sniedzēju sarakstu un vismaz reizi gadā izvērtē informācijas sniedzēju kopu.

(Grozīts ar MK 24.03.2015. noteikumiem Nr.142)

14. (Svītrots ar MK 10.12.2019. noteikumiem Nr. 611)

15. (Svītrots ar MK 10.12.2019. noteikumiem Nr. 611)

III. Informācijas apkopošana

16. Mēnesi pirms informācijas vākšanas uzsākšanas institūts, centrs un dienests rakstiski informē informācijas sniedzēju par pienākumu saskaņā ar šiem noteikumiem sniegt informāciju par noteiktiem lauksaimniecības produktiem.

(Grozīts ar MK 24.03.2015. noteikumiem Nr.142)

17. Informācijas sniedzējs:

17.1. aizpilda un paraksta attiecīgo anketu;

17.2. parakstītās anketas (oriģinālus) glabā vismaz gadu neatkarīgi no informācijas sniegšanas veida;

17.3. anketā minētos datus paziņo iestādei, nosūtot tos pa pastu, elektroniski vai pa tālruni šajos noteikumos paredzētajā termiņā, izņemot šo noteikumu 11., 11.1 un 11.2 punktā minēto informāciju.

(MK 24.03.2015. noteikumu Nr.142 redakcijā)

18. Informācijas sniedzēju sniegtā informācija uzskatāma par ierobežotas pieejamības informāciju, un tās publicēšana pieļaujama tikai apkopotā veidā saskaņā ar Informācijas atklātības likumu.

18.1 (Svītrots ar MK 04.04.2023. noteikumiem Nr. 164)

19. Institūts šajos noteikumos noteiktajā kārtībā ievākto informāciju apkopo un elektroniski nosūta Eiropas Komisijai un Zemkopības ministrijai. Šo noteikumu 12.1 punktā minēto apkopoto informāciju centrs nosūta Eiropas Komisijai katru mēnesi līdz desmitajam datumam.

(MK 04.04.2023. noteikumu Nr. 164 redakcijā)

20. Dienests šajos noteikumos noteiktajā kārtībā ievākto informāciju apkopo un elektroniski nosūta Zemkopības ministrijai, Centrālajai statistikas pārvaldei un Eiropas Komisijai.

(MK 13.09.2022. noteikumu Nr. 574 redakcijā)

20.1 Valsts augu aizsardzības dienests nosūta Zemkopības ministrijai un Eiropas Komisijai šādu informāciju:

20.11. šo noteikumu 6.1 punktā minēto informāciju – līdz kārtējā gada 15. janvārim;

20.12. šo noteikumu 6.2 punktā minēto informāciju – divreiz gadā – līdz februāra beigām un jūlija beigām;

20.13. informāciju par sēklaudzēšanas lauku platību – līdz kārtējā gada 15. novembrim.

(MK 13.09.2022. noteikumu Nr. 574 redakcijā)

IV. Informācijas atbilstības kontrole

21. Informācijas atbilstību kontrolē:

21.1. šo noteikumu 6., 7.11.5, 11.6 un 12.3 punktā minēto informācijas sniedzēju uzņēmumos – institūts vai tā pilnvarota persona (turpmāk – kontrolētājs);

21.2. šo noteikumu 11., 11.1, 11.2 un 11.4 punktā minēto informācijas sniedzēju uzņēmumos – Pārtikas un veterinārais dienests, bet par šo noteikumu 11.1 2. apakšpunktā un 14. pielikumā minētajām vidējām iepirkuma cenām – centrs. Piena pircēju un svaigpiena ražotāju uzņēmumos Pārtikas un veterinārais dienests pārbauda šo noteikumu 14. un 15. pielikumā minēto datu atbilstību attiecībā uz svaigpiena pirkšanu un pārdošanu. Centrs pārbauda šo noteikumu 14. pielikumā minētās vidējās iepirkuma cenas aprēķināšanu. Ja pārbaudēs konstatē datu neatbilstību vai nekorektu vidējās iepirkuma cenas aprēķinu, informācijas sniedzējs datus precizē un atkārtoti iesniedz centrā.

(MK 24.03.2015. noteikumu Nr. 142 redakcijā, kas grozīta ar MK 08.09.2015. noteikumiem Nr. 510; MK 25.10.2016. noteikumiem Nr. 685; MK 07.08.2018. noteikumiem Nr. 489; MK 20.10.2020. noteikumiem Nr. 639; MK 06.07.2021. noteikumiem Nr. 468; MK 13.09.2022. noteikumiem Nr. 574)

22. Kontrolētājam, Pārtikas un veterinārajam dienestam un centram ir tiesības bez iepriekšēja brīdinājuma apmeklēt informācijas sniedzēju un pieprasīt visu nepieciešamo informāciju un dokumentāciju, kas apliecina tirdzniecības apjoma atbilstību un vidējās iepirkuma cenas aprēķināšanas pareizību.

(MK 08.09.2015. noteikumu Nr. 510 redakcijā)

23. Informācijas sniedzēja pienākums ir sniegt kontrolētāja, Pārtikas un veterinārā dienesta un centra pieprasīto informāciju par tirdzniecības apjoma reģistrēšanu, apkopošanu un ziņošanu, kā arī par vidējās iepirkuma cenas aprēķināšanu un ziņošanu.

(MK 08.09.2015. noteikumu Nr. 510 redakcijā)

V. Noslēguma jautājums

24. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2004.gada 20.aprīļa noteikumus Nr.367 "Kārtība, kādā tiek vākta un apkopota informācija par lauksaimniecības produktu cenām un tirdzniecības apjomiem" (Latvijas Vēstnesis, 2004, 69., 210.nr.; 2006, 172.nr.; 2008, 179.nr.).

Ministru prezidents V.Dombrovskis

Zemkopības ministre L.Straujuma
1. pielikums
Ministru kabineta
2011.gada 1.novembra noteikumiem Nr.841

(Pielikums MK 07.08.2018. noteikumu Nr. 489 redakcijā, kas grozīta ar MK 10.12.2019. noteikumiem Nr. 611)

Anketa par graudiem, griķiem un rapsi
Gads 

Pārskata nedēļas numurs

 
Nosaukums 
Reģistrācijas Nr. 

Informācija par Latvijas teritorijā izaudzētu un iepirktu graudu, griķu un rapša iepirkuma cenu un apjomu iepriekšējā nedēļā

Graudu veidsVidējā cena bez PVN (EUR/t)Apjoms (t)
Pārtikas kvieši  
Lopbarības kvieši  
Iesala mieži  
Lopbarības mieži  
Pārtikas rudzi  
Lopbarības rudzi  
Lopbarības auzas  
Pārtikas auzas  
Tritikāle  
Griķi  
Rapši  

Informācija par iepriekšējo nedēļu nosūtāma Agroresursu un ekonomikas institūtam katru otrdienu līdz plkst. 17.00.

Datums* 
Tālruņa Nr. 
Anketas aizpildītājs**    
  (vārds, uzvārds) (paraksts*)

Piezīmes.

1. * Dokumenta rekvizītus "datums" un "paraksts" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

2. ** Personas datu apstrāde notiek saskaņā ar Ministru kabineta 2011. gada 1. novembra noteikumu Nr. 841 "Kārtība, kādā tiek vākta un apkopota informācija par lauksaimniecības produktu cenām un tirdzniecības apjomiem noteiktā pārskata periodā" 5.punktu.

2.pielikums
Ministru kabineta
2011.gada 1.novembra noteikumiem Nr.841

(Pielikums grozīts ar MK 06.08.2013. noteikumiem Nr. 511; MK 25.10.2016. noteikumiem Nr. 685; MK 07.08.2018. noteikumiem Nr. 489)

Anketa par banāniem
Gads  Pārskata nedēļas numurs 
Nosaukums 
Reģistrācijas Nr. 

Informācija par banānu pārdošanas cenu un apjomu iepriekšējā nedēļā

Nr.p.k.
Kombinētās nomenklatūras kods
Vidējā cena bez PVN (EUR/kg)
Apjoms (kg)
Izcelsmes valsts
  
 
 
 
 
  
  
  
  
  

Informācija par iepriekšējo nedēļu nosūtāma Agroresursu un ekonomikas institūtam katru otrdienu līdz plkst. 17.00.

Anketas aizpildītājs**    
  (vārds, uzvārds) (paraksts*)

Piezīmes.

1. * Dokumenta rekvizītus "datums" un "paraksts" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

2. ** Personas datu apstrāde notiek saskaņā ar Ministru kabineta 2011. gada 1. novembra noteikumu Nr. 841 "Kārtība, kādā tiek vākta un apkopota informācija par lauksaimniecības produktu cenām un tirdzniecības apjomiem noteiktā pārskata periodā" 5.punktu.

Zemkopības ministre L.Straujuma
3.pielikums
Ministru kabineta
2011.gada 1.novembra noteikumiem Nr.841

(Pielikums grozīts ar MK 06.08.2013. noteikumiem Nr. 511; MK 25.10.2016. noteikumiem Nr. 685; MK 07.08.2018. noteikumiem Nr. 489)

Anketa par sieru
Gads  Pārskata nedēļas numurs 
Nosaukums 
Reģistrācijas Nr. 

Informācija par siera šķirņu pārdošanas cenu un apjomu  iepriekšējā nedēļā

Nr.p.k.
Siera šķirne
Vidējā cena bez PVN (EUR/kg)*
Apjoms (kg)
 
 
 
 
 
 
 
 

Informācija par iepriekšējo nedēļu nosūtāma Agroresursu un ekonomikas institūtam katru otrdienu līdz plkst. 17.00.

Datums**  
Tālrunis  
Anketas aizpildītājs***    
  (vārds, uzvārds) (paraksts**)

Piezīmes.

1. *Cenā nav iekļautas atsevišķiem klientiem piešķirtās atlaides.

2. ** Dokumenta rekvizītus "datums" un "paraksts" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

3. *** Personas datu apstrāde notiek saskaņā ar Ministru kabineta 2011. gada 1. novembra noteikumu Nr. 841 "Kārtība, kādā tiek vākta un apkopota informācija par lauksaimniecības produktu cenām un tirdzniecības apjomiem noteiktā pārskata periodā" 5.punktu.

Zemkopības ministre L.Straujuma
4.pielikums
Ministru kabineta
2011.gada 1.novembra noteikumiem Nr.841

(Pielikums grozīts ar MK 06.08.2013. noteikumiem Nr. 511; MK 25.10.2016. noteikumiem Nr. 685; MK 07.08.2018. noteikumiem Nr. 489)

Anketa par piena produktiem
Gads  Pārskata nedēļas numurs 
Nosaukums 
Reģistrācijas Nr. 

Informācija par piena produktu pārdošanas cenu un apjomu iepriekšējā nedēļā

Nr.p.k.
Piena produktu veids
Vidējā cena bez PVN (EUR/kg)*
Apjoms (kg)
 
 
 
 
 
 
 
 

Informācija par iepriekšējo nedēļu nosūtāma Agroresursu un ekonomikas institūtam katru otrdienu līdz plkst. 17.00.

Datums**  
Tālrunis  
Anketas aizpildītājs***    
  (vārds, uzvārds) (paraksts**)

Piezīmes.

1. *Cenā nav iekļautas atsevišķiem klientiem piešķirtās atlaides.

2. ** Dokumenta rekvizītus "datums" un "paraksts" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

3. *** Personas datu apstrāde notiek saskaņā ar Ministru kabineta 2011. gada 1. novembra noteikumu Nr. 841 "Kārtība, kādā tiek vākta un apkopota informācija par lauksaimniecības produktu cenām un tirdzniecības apjomiem noteiktā pārskata periodā" 5.punktu.

Zemkopības ministre L.Straujuma
5.pielikums
Ministru kabineta
2011.gada 1.novembra
noteikumiem Nr. 841

(Pielikums svītrots ar MK 13.09.2022. noteikumiem Nr. 574)

6.pielikums
Ministru kabineta
2011.gada 1.novembra noteikumiem Nr.841

(Pielikums grozīts ar MK 06.08.2013. noteikumiem Nr. 511; MK 25.10.2016. noteikumiem Nr. 685; MK 07.08.2018. noteikumiem Nr. 489; MK 20.10.2020. noteikumiem Nr. 639)

Anketa par vistu olām
Gads  Pārskata nedēļas numurs 
Nosaukums 
Reģistrācijas Nr. 

Informācija par olu pārdošanas cenu un daudzumu iepriekšējā nedēļā

Dējējvistu turēšanas metodeVistu olu lielums
(A klase)
Vidējā cena bez PVN (EUR/1000 gab.)*Daudzums (gab.)
    
    
    

Informācija par iepriekšējo nedēļu nosūtāma Agroresursu un ekonomikas institūtam katru otrdienu līdz plkst. 17.00.

Datums**  
Tālrunis  
Anketas aizpildītājs***    
  (vārds, uzvārds) (paraksts**)

Piezīmes.

1. *Cenā nav iekļauta kompensācija par transporta izmaksām no olu pakošanas vietas līdz uzglabāšanas telpām, kā arī atsevišķiem klientiem piešķirtās atlaides.

2. ** Dokumenta rekvizītus "datums" un "paraksts" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

3. *** Personas datu apstrāde notiek saskaņā ar Ministru kabineta 2011. gada 1. novembra noteikumu Nr. 841 "Kārtība, kādā tiek vākta un apkopota informācija par lauksaimniecības produktu cenām un tirdzniecības apjomiem noteiktā pārskata periodā" 5.punktu.

Zemkopības ministre L.Straujuma
7.pielikums
Ministru kabineta
2011.gada 1.novembra noteikumiem Nr.841

(Pielikums grozīts ar MK 06.08.2013. noteikumiem Nr. 511; MK 25.10.2016. noteikumiem Nr. 685; MK 07.08.2018. noteikumiem Nr. 489; MK 20.10.2020. noteikumiem Nr. 639)

Anketa par broileru cāļu gaļu
Gads  Pārskata nedēļas numurs 
Nosaukums 
Reģistrācijas Nr. 

Informācija par broileru cāļu liemeņu un to izcirtņu pārdošanas cenu un apjomu iepriekšējā nedēļā

Nr. p. k.Broileru cāļu gaļas veidsVidējā cena bez PVN (EUR/kg)*Apjoms (kg)
1.A kvalitātes klases cālis ("65 % cāļi")  
2.Cāļa krūtiņa  
3.Cāļa kāja  

 

Informācija par iepriekšējo nedēļu nosūtāma Agroresursu un ekonomikas institūtam katru otrdienu līdz plkst. 17.00.

Datums**  
Tālrunis  
Anketas aizpildītājs***    
  (vārds, uzvārds) (paraksts**)

Piezīmes.

1. *Cenā nav iekļauta kompensācija par transporta izmaksām no kautuves līdz uzglabāšanas telpām, kā arī atsevišķiem klientiem piešķirtās atlaides.

2. ** Dokumenta rekvizītus "datums" un "paraksts" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

3. *** Personas datu apstrāde notiek saskaņā ar Ministru kabineta 2011. gada 1. novembra noteikumu Nr. 841 "Kārtība, kādā tiek vākta un apkopota informācija par lauksaimniecības produktu cenām un tirdzniecības apjomiem noteiktā pārskata periodā" 5.punktu.

Zemkopības ministre L.Straujuma
8.pielikums
Ministru kabineta
2011.gada 1.novembra noteikumiem Nr.841

(Pielikums grozīts ar MK 06.08.2013. noteikumiem Nr. 511; MK 25.10.2016. noteikumiem Nr. 685; MK 07.08.2018. noteikumiem Nr. 489; MK 06.07.2021. noteikumiem Nr. 468)

Anketa par dārzeņiem, augļiem un ogām
Gads  Pārskata mēnesis 
Nosaukums 
Reģistrācijas Nr. 

Informācija par dārzeņu, augļu un ogu pārdošanas (ražotājiem) vai iepirkuma (kooperatīvajām sabiedrībām) cenu un apjomu iepriekšējā mēnesī

Nr.p.k.Dārzeņu veidsVidējā cena bez PVN (EUR/kg)Apjoms (kg)
1.Garie gurķi  
2.Īsie gurķi  
3.Tomāti  
4.Baltie galviņkāposti  
5.Sīpoli  
6.Burkāni  
7.Galda bietes  
8.Ķīnas kāposti  
9.Pārtikas kartupeļi  
10.Āboli  
11.Dzērvenes  

Informācija par iepriekšējo mēnesi nosūtāma Agroresursu un ekonomikas institūtam līdz kārtējā mēneša divdesmitā datuma plkst. 17.00.

Datums**  
Tālrunis  
Anketas aizpildītājs***    
  (vārds, uzvārds) (paraksts**)

Piezīmes.

1. * (Svītrota ar MK 06.07.2021. noteikumiem Nr. 468)

2. ** Dokumenta rekvizītus "datums" un "paraksts" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

3. *** Personas datu apstrāde notiek saskaņā ar Ministru kabineta 2011. gada 1. novembra noteikumu Nr. 841 "Kārtība, kādā tiek vākta un apkopota informācija par lauksaimniecības produktu cenām un tirdzniecības apjomiem noteiktā pārskata periodā" 5.punktu.

Zemkopības ministre L.Straujuma
9.pielikums
Ministru kabineta
2011.gada 1.novembra noteikumiem Nr.841

(Pielikums grozīts ar MK 06.08.2013. noteikumiem Nr. 511; MK 25.10.2016. noteikumiem Nr. 685; MK 07.08.2018. noteikumiem Nr. 489; MK 06.07.2021. noteikumiem Nr. 468)

Anketa par šķiedras liniem un kaņepēm
Gads  Pārskata mēnesis 
Nosaukums 
Reģistrācijas Nr. 

Informācija par šķiedras linu un kaņepju iepirkuma cenu un apjomu iepriekšējā mēnesī

Nr.p.k.Šķiedraugu veidsVidējā cena bez PVN (EUR/kg)Apjoms (kg)
    
    

Informācija par iepriekšējo mēnesi nosūtāma Agroresursu un ekonomikas institūtam līdz kārtējā mēneša divdesmitā datuma plkst. 17.00.

Datums*  
Tālrunis  
Anketas aizpildītājs**    
  (vārds, uzvārds) (paraksts*)

Piezīmes.

1. * Dokumenta rekvizītus "datums" un "paraksts" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

2. ** Personas datu apstrāde notiek saskaņā ar Ministru kabineta 2011. gada 1. novembra noteikumu Nr. 841 "Kārtība, kādā tiek vākta un apkopota informācija par lauksaimniecības produktu cenām un tirdzniecības apjomiem noteiktā pārskata periodā" 5.punktu.

Zemkopības ministre L.Straujuma
9.1 pielikums
Ministru kabineta
2011. gada 1. novembra
noteikumiem Nr. 841

(Pielikums MK 20.10.2020. noteikumu Nr. 639 redakcijā, kas grozīta ar MK 06.07.2021. noteikumiem Nr. 468)

Anketa par lauka pupām un zirņiem
Gads  

 Pārskata mēnesis

  
Nosaukums  
Reģistrācijas Nr.    

Informācija par lauka pupu un zirņu iepirkuma cenu un apjomu iepriekšējā mēnesī

Nr. p. k.Pākšauga veidsVidējā cena bez PVN (EUR/t)Apjoms (t)
1.Lauka pupas  
2.Zirņi  

Informācija par iepriekšējo mēnesi nosūtāma Agroresursu un ekonomikas institūtam līdz kārtējā mēneša divdesmitā datuma plkst. 17.00.

Datums* 
Tālruņa Nr. 
Anketas aizpildītājs    
  (vārds, uzvārds) (paraksts*)

Piezīme. * Dokumenta rekvizītus "datums" un "paraksts" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

10. pielikums
Ministru kabineta
2011.gada 1.novembra
noteikumiem Nr.841

(Pielikums MK 20.10.2020. noteikumu Nr. 639 redakcijā)

Augkopības produktu anketa (2)
Pārskata periods: no _______. gada 1. janvāra līdz _______. gada 31. decembrim
Nosaukums  
Reģistrācijas Nr.    

(tonnas izejvielas ekvivalentā)

Kods
Rādītāji
Kvieši
Rudzi
Mieži
Auzas
Kukurūza
Tritikāle
Griķi
Pārējie graudi (norādīt, kuri)
Rapša, ripša sēklas
Saulespuķu sēklas
Sojas pupiņas
mīkstie
cietie
1.
Gatavās produkcijas krājumi gada sākumā
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.
Izlietojums produkcijas ražošanai
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
tai skaitā:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.1.
pārtikai (miltu, putraimu, pārslu u.c. ražošanai)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.2.
lopbarībai
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.3.
eļļas ražošanai (rapsis, ripsis, saulespuķu sēklas, sojas pupiņas)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.4.
biodegvielas ražošanai
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.5.
alkoholisko dzērienu ražošanai
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.6.
iesala ražošanai
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.7.
cits izlietojums (norādīt, kāds)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.
Zudumi
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.
Gatavās produkcijas krājumi gada beigās
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Datums*
 
 
Tālruņa numurs
 
 
Anketas aizpildītājs**     
  (vārds, uzvārds) (paraksts*) 
Piezīmes.

1. Visus rādītājus izsaka izejvielas ekvivalentā (graudos, rapsī, saulespuķu sēklās, sojas pupiņās).

2. Informācija par pārskata periodu nosūtāma Lauku atbalsta dienestam katru gadu līdz 1. februārim.

3. * Dokumenta rekvizītus "datums" un "paraksts" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

4. ** Personas datu apstrāde notiek saskaņā ar Ministru kabineta 2011. gada 1. novembra noteikumu Nr. 841 "Kārtība, kādā tiek vākta un apkopota informācija par lauksaimniecības produktu cenām un tirdzniecības apjomiem noteiktā pārskata periodā" 5.punktu.

11.pielikums
Ministru kabineta
2011.gada 1.novembra noteikumiem Nr.841

(Pielikums grozīts ar MK 07.08.2018. noteikumiem Nr. 489)

Anketa par kartupeļiem (2)
Pārskata periodsno ____.gada 1.jūlija līdz ____.gada 30.jūnijam 
Nosaukums  
Reģistrācijas Nr.    
 
KodsRādītājiAgrie kartupeļi
(raža līdz 01.07.)
Pārējie kartupeļiKopāKartupeļu ciete
 1.Krājumu izmaiņas (01.07.–30.06.)    
 2.Ražota kartupeļu cieteXXX  
 2.1.tai skaitā realizēta kartupeļu cieteXXX  
 3.Izlietoti realizētās produkcijas ražošanai   X
 tai skaitā:    X
 3.1.lopbarībai     X
 3.2.kartupeļu cietes ražošanai   X
 3.3.dekstrīna ražošanai   X
 3.4.citām nepārtikas nozarēm    
 4.Zudumi    
Datums*  
Tālrunis  
Anketas aizpildītājs**    
  (vārds, uzvārds) (paraksts*)

Piezīmes.

1. Kartupeļu pārstrādes produktus norāda, pārrēķinot izejvielā – kartupeļos un kartupeļu cietē.

2. Informācija par iepriekšējo pārskata periodu nosūtāma Lauku atbalsta dienestam mēneša laikā pēc attiecīgā pārskata perioda beigām.

3. * Dokumenta rekvizītus "datums" un "paraksts" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

4. ** Personas datu apstrāde notiek saskaņā ar Ministru kabineta 2011. gada 1. novembra noteikumu Nr. 841 "Kārtība, kādā tiek vākta un apkopota informācija par lauksaimniecības produktu cenām un tirdzniecības apjomiem noteiktā pārskata periodā" 5.punktu.

Zemkopības ministre L.Straujuma
12.pielikums
Ministru kabineta
2011.gada 1.novembra noteikumiem Nr.841

(Pielikums grozīts ar MK 07.08.2018. noteikumiem Nr. 489)

Anketa par gaļu (2)
Pārskata periodsno ____.gada 1.janvāra līdz ____.gada 31.decembrim 
Nosaukums  
Reģistrācijas Nr.    

(tonnas, kautmasā)

KodsRādītājiLiellopu gaļaCūkgaļaPutnu gaļaAitas gaļaKazu gaļaZirgu gaļaPārējā gaļaSubprodukti
1.Krājumu izmaiņas (01.01.–31.12.)
(gatavā produkcija, pārrēķināta gaļā)
        
2.Izlietots realizētās produkcijas ražošanai – kopā        
 tai skaitā:        
2.1.iedzīvotāju uzturam        
2.2.nepārtikas nozarēm        
2.3.citiem gaļas pārstrādes uzņēmumiem        
2.4.lopbarībai        
3.Zudumi        
Datums*  
Tālrunis  
Anketas aizpildītājs**    
  (vārds, uzvārds) (paraksts*)

Piezīmes.

1. Informācija par iepriekšējo pārskata periodu nosūtāma Lauku atbalsta dienestam mēneša laikā pēc attiecīgā pārskata perioda beigām.

2. * Dokumenta rekvizītus "datums" un "paraksts" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

3. ** Personas datu apstrāde notiek saskaņā ar Ministru kabineta 2011. gada 1. novembra noteikumu Nr. 841 "Kārtība, kādā tiek vākta un apkopota informācija par lauksaimniecības produktu cenām un tirdzniecības apjomiem noteiktā pārskata periodā" 5.punktu.

Zemkopības ministre L.Straujuma
13.pielikums
Ministru kabineta
2011.gada 1.novembra noteikumiem Nr.841

(Pielikums grozīts ar MK 07.08.2018. noteikumiem Nr. 489)

Anketa par vistu olām (2)
Pārskata periodsno ____.gada 1.janvāra līdz ____.gada 31.decembrim 
Nosaukums  
Reģistrācijas Nr.    

(milj. gab.)

KodsRādītājiVistu olasPārējās olas (uzskaitīt, kādas)
1.Krājumu izmaiņas (01.01.–31.12.)  
2.Zudumi  
3.Vidējais vienas olas svars (gramos)  
Datums*  
Tālrunis  
Anketas aizpildītājs**    
  (vārds, uzvārds) (paraksts*)

Piezīmes.

1. Informācija par iepriekšējo pārskata periodu nosūtāma Lauku atbalsta dienestam mēneša laikā pēc attiecīgā pārskata perioda beigām.

2. * Dokumenta rekvizītus "datums" un "paraksts" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

3. ** Personas datu apstrāde notiek saskaņā ar Ministru kabineta 2011. gada 1. novembra noteikumu Nr. 841 "Kārtība, kādā tiek vākta un apkopota informācija par lauksaimniecības produktu cenām un tirdzniecības apjomiem noteiktā pārskata periodā" 5.punktu.

Zemkopības ministre L.Straujuma
14. pielikums
Ministru kabineta
2011.gada 1.novembra noteikumiem Nr.841

(Pielikums MK 25.10.2016. noteikumu Nr. 685 redakcijā, kas grozīta ar MK 07.08.2018. noteikumiem Nr. 489; MK 10.12.2019. noteikumiem Nr. 611)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pārskats par piena bilanci

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Liellopi

 

 

 

 

 

Periods

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kazas

 

 

 

Mēnesis

 

Gads

 

 

Suga

 Aitas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Piena pircēja vai piena produktu ražotāja nosaukums

LUR Nr.

Atzīšanas Nr. vai reģistrācijas Nr. Pārtikas un veterinārajā dienestā

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.*

Kopējais no svaigpiena ražotājiem iepirktais piena daudzums (kg)

 

 

 

Vidējais tauku daudzums, %

 

Vidējais olbaltumu daudzums, %

 

 

 

Tajā skaitā bioloģiskais piens** (kg)

  
 

Vidējais tauku daudzums, %

 

Vidējais olbaltumu daudzums, %

  

 

Vidējā iepirkuma cena (*** pēc faktiskā tauku un olbaltumvielu satura) bez transporta, obligāto svaigpiena paraugu testēšanas, administrācijas un citām saistītajām izmaksām, par kg bez PVN (euro)

 

 
 

Tajā skaitā bioloģiskā piena vidējā iepirkuma cena (*** pēc faktiskā tauku un olbaltumvielu satura) bez transporta, obligāto svaigpiena paraugu testēšanas, administrācijas un citām saistītajām izmaksām, par kg bez PVN (euro)

  
 

Plānotā vidējā iepirkuma cena kārtējā mēnesī bez transporta, obligāto svaigpiena paraugu testēšanas, administrācijas un citām saistītajām izmaksām, par kg bez PVN (euro)

  

 

Plānotais iepērkamā piena daudzums no svaigpiena ražotājiem kārtējā mēnesī (kg)

 

 

 

Uzkrājums no iepriekšējā mēneša (kg)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

Piena daudzums, kas iepirkts no citām personām
(nav svaigpiena ražotāji)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.
p. k.

Personas nosaukums

LUR Nr.

Daudzums (kg)

 

 

 

kopā

no tā bioloģiskais

  

 

1.

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

 

 

 

5.

 

 

 

 

 

 

 

6.

 

 

 

 

 

 

 

7.

 

 

 

 

 

 

 

8.

 

 

 

 

 

 

 

9.

 

 

 

 

 

 

 

10.

 

 

 

 

 

 

 

Kopā

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

Importētais piens

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valsts ISO kods

Personas nosaukums

Daudzums (kg)

 

 

 

kopā

no tā bioloģiskais

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kopā

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kopējais iepirktā piena daudzums (kg)

 

 

 

 

No tā bioloģiskais (kg)

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

Pārstrādātā piena daudzums (kg)

 

 

 

 

No tā bioloģiskais (kg)

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

Piena daudzums, kas pārdots citām personām

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.
p. k.

Personas nosaukums

LUR Nr.

Daudzums (kg)

 

 

 

kopā

no tā bioloģiskais

  

 

1.

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

 

 

 

Kopā

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.

Eksportētais piens

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valsts ISO kods

Personas nosaukums

Daudzums (kg)

 

 

 

kopā

no tā bioloģiskais

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kopā

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.

Kopējais pārdotā un pārstrādātā piena daudzums (kg)

 

 

 

 

No tā bioloģiskais (kg)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anketas aizpildītājs****AmatsParaksts*****
   
Datums*****  
Kontakttālrunis  

Piezīmes.

1. * Pārskatā par piena bilanci 1. sadaļu neaizpilda piena produktu ražotāji, kuri pērk svaigpienu no pircēja vai citas personas, kas nav svaigpiena ražotājs.

2. ** Bioloģiskais piens ir svaigpiens, kas ražots atbilstoši bioloģiskās lauksaimniecības shēmas prasībām, un to apliecina bioloģiskās lauksaimniecības jomu reglamentējošajos normatīvajos aktos noteiktās kontroles institūcijas izsniegts sertifikāts vai izziņa par pārejas perioda uz bioloģisko lauksaimniecību uzsākšanu.

3. *** Tiek izmantoti centra vienotās svaigpiena kvalitātes datubāzē esošie tauku un olbaltumvielu satura rādītāji.

4. **** Personas datu apstrāde notiek saskaņā ar Ministru kabineta 2011. gada 1. novembra noteikumu Nr. 841 "Kārtība, kādā tiek vākta un apkopota informācija par lauksaimniecības produktu cenām un tirdzniecības apjomiem noteiktā pārskata periodā" 5.punktu.

5. ***** Dokumenta rekvizītus "Datums" un "Paraksts" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

15. pielikums
Ministru kabineta
2011.gada 1.novembra noteikumiem Nr.841

(Pielikums MK 25.10.2016. noteikumu Nr. 685 redakcijā, kas grozīta ar MK 07.08.2018. noteikumiem Nr. 489; MK 10.12.2019. noteikumiem Nr. 611)

Anketa par svaigpiena ražotāju pārdoto svaigpienu un piena produktiem

A daļa. Ziņas par svaigpiena ražotāju (veidlapu aizpildīt drukātiem burtiem)

1. Vārds, uzvārds (fiziskai personai)/nosaukums (juridiskai personai) 

 

2. Ganāmpulka reģistrācijas numurs          

 

3. E-pasta adrese, mobilā tālruņa numurs 
  

B daļa. Pārdotais svaigpiens un piena produkti

20___. gada 1. janvāris–20___. gada 31. decembris

Suga

Nr.
p. k.

Produkts

Produkta daudzums (kg)

Pārrēķina koeficients

Piena ekvivalents (kg)

Liellopi

1.

Svaigpiens, kas pārdots tieši galapatērētājam vai mazumtirdzniecības uzņēmumam, kurš tieši apgādā galapatērētāju 

1,028
(ja pārdod litros)

 

2.

Savā saimniecībā iegūts svaigpiens, kas pārstrādāts piena produktos 

1,028
(ja pārdod litros)

 

3.

Pārdotie piena produkti, kas saražoti no savā saimniecībā iegūta svaigpiena:

3.1.

sviests 

22,5

 

3.2.

svaigs (nenogatavināts) siers 

8,0

 

3.3.

biezpiena siers 

7,5

 

3.4.

biezpiens 

6,5

 

3.5.

rūgušpiens 

1,0

 

3.6.

augļu jogurts 

0,8

 

3.7.

saldais krējums 

0,263 x krējuma tauku saturs

 

3.8.

skābais krējums  

Kazas

1.

Svaigpiens, kas pārdots tieši galapatērētājam vai mazumtirdzniecības uzņēmumam, kurš tieši apgādā galapatērētāju 

1,032
(ja pārdod litros)

 

2.

Savā saimniecībā iegūts svaigpiens, kas pārstrādāts piena produktos 

1,032
(ja pārdod litros)

 

Aitas

1.

Savā saimniecībā iegūts svaigpiens, kas pārstrādāts piena produktos 

1,036
(ja pārdod litros)

 

Kopā

 

B daļā minēto informāciju par iepriekšējo gadu līdz kārtējā gada 31. janvārim Lauksaimniecības datu centrā iesniedz Ministru kabineta 2011. gada 1. novembra noteikumu Nr. 841 "Kārtība, kādā tiek vākta un apkopota informācija par lauksaimniecības produktu cenām un tirdzniecības apjomiem noteiktā pārskata periodā" 4.2.1. un 4.2.2. apakšpunktā minētie ražotāji.

C daļa. Citā Eiropas Savienības dalībvalstī reģistrētam pircējam pārdotais svaigpiens

20___. gada ____________ (mēnesis)

Pārdotais produkts

Pārdotā produkta daudzums (kg)

Pārrēķina koeficients

Piena ekvivalents (kg)

Valsts ISO kods un saimnieciskās darbības veicēja nosaukums

Svaigpiens 1,028 (ja pārdod litros)  

C daļā minēto informāciju par iepriekšējo mēnesi līdz kārtējā mēneša 10. datumam Lauksaimniecības datu centrā iesniedz Ministru kabineta 2011. gada 1. novembra noteikumu Nr. 841 "Kārtība, kādā tiek vākta un apkopota informācija par lauksaimniecības produktu cenām un tirdzniecības apjomiem noteiktā pārskata periodā" 4.2.3. apakšpunktā minētie ražotāji.

     
(vārds, uzvārds*) (paraksts**) (datums**)

Piezīmes.

1. * Personas datu apstrāde notiek saskaņā ar Ministru kabineta 2011. gada 1. novembra noteikumu Nr. 841 "Kārtība, kādā tiek vākta un apkopota informācija par lauksaimniecības produktu cenām un tirdzniecības apjomiem noteiktā pārskata periodā" 5.punktu.

2. ** Dokumenta rekvizītus "datums" un "paraksts" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

16. pielikums
Ministru kabineta
2011. gada 1. novembra noteikumiem Nr. 841

(Pielikums MK 25.10.2016. noteikumu Nr. 685 redakcijā, kas grozīta ar MK 07.08.2018. noteikumiem Nr. 489)

Anketa par minerālmēsliem
Gads  Pārskata periods 
Nosaukums 
Reģistrācijas Nr. 

Informācija par minerālmēslu pārdošanas cenu iepriekšējā ceturksnī

Nr. p. k.

Nosaukums*

Vidējā cena bez PVN (EUR/t)

mēnesis
_______

mēnesis
_______

mēnesis
_______

1.

    

Informācija par iepriekšējo ceturksni nosūtāma Agroresursu un ekonomikas institūtam līdz kārtējā ceturkšņa pirmā mēneša piecpadsmitajam datumam.

Datums**   
Tālrunis   
Anketas aizpildītājs***    
  (vārds, uzvārds) (paraksts**)

Piezīmes.

1. * Norāda minerālmēslu veidu (tirdzniecības nosaukumu) un makroelementu saturu (NPK).

2. ** Dokumenta rekvizītus "datums" un "paraksts" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

3. *** Personas datu apstrāde notiek saskaņā ar Ministru kabineta 2011. gada 1. novembra noteikumu Nr. 841 "Kārtība, kādā tiek vākta un apkopota informācija par lauksaimniecības produktu cenām un tirdzniecības apjomiem noteiktā pārskata periodā" 5.punktu.

17. pielikums
Ministru kabineta
2011. gada 1. novembra noteikumiem Nr. 841

(Pielikums MK 25.10.2016. noteikumu Nr. 685 redakcijā, kas grozīta ar MK 07.08.2018. noteikumiem Nr. 489)

Anketa par augu aizsardzības līdzekļiem
Gads  Pārskata periods 
Nosaukums 
Reģistrācijas Nr. 

Informācija par augu aizsardzības līdzekļu pārdošanas cenu iepriekšējā ceturksnī

Nr. p. k.

Nosaukums*

Aktīvā viela

Iepakojuma apjoms

(kg/l)

Vidējā cena par iepakojumu bez PVN (EUR)

mēnesis _______

mēnesis _______

mēnesis ______

 

HERBICĪDI

 

 

 

 

 

1.

 napropoksikarbazons 

 

 

 

2.

 propakvizafops 

 

 

 

3.

 dikamba 

 

 

 

4.

 amonija glufosināts 

 

 

 

5.

 bentazons 

 

 

 

6.

 desmedifams, etofumezāts, fenmedifams 

 

 

 

7.

 metazahlors    

8.

 metazahlors, kvinmeraks    

9.

 aklonifēns    

10.

 glifosāts    

11.

 metiltribenurons      

12.

 amidosulfurons    

13.

 triasulfurons    

14.

 klopiralīds    

15.

 MCPA    

16.

 sulfosulfurons    

17.

 florasulams, 2.4-D (etilheksilestera formā)    

18.

 tefuril-kvizalofops-P    

19.

 glifosāts    

20.

 dikvāts    

21.

 amidosulfurons, Na-metiljodosulfurons    

22.

 rimsulfurons    

23.

 metribuzīns    
 FUNGICĪDI     

24.

 dimetomorfs, mankocebs    

25.

 azoksistrobīns    

26.

 azoksistrobīns ciprokonazols    

27.

 boskalīns epoksikonazols    

28.

 mankocebs    

29.

 protiokonazols fluoksastrobīns    

30.

 metrafenons    

31.

 tebukonazols    

32.

 fenamidons propamokarbs    

33.

 piraklostrobīns epoksikonazols    

34.

 fenamidons mankocebs    

35.

 ciprokonazols trifloksistrobīns    

36.

 fenpropimorfs epoksikonazols    

37.

 propamokarbs mankocebs    
 INSEKTICĪDI     

38.

 dimetoāts    

39.

 deltametrīns    
 SĒKLU KODNES     

40.

 tritikonazols prohlora vara hlorīds    

41.

 tiametoksams fludioksonils metalaksils-M    

42.

 fludioksonils    
 AUGŠANAS REGULATORI     

43.

 hlormekāta hlorīds    
Informācija par iepriekšējo ceturksni nosūtāma Agroresursu un ekonomikas institūtam līdz kārtējā ceturkšņa pirmā mēneša piecpadsmitajam datumam.
Datums**   
Tālrunis   
Anketas aizpildītājs***    
  (vārds, uzvārds) (paraksts**)

Piezīmes.

1. * Norāda augu aizsardzības līdzekļu tirdzniecības nosaukumu.

2. ** Dokumenta rekvizītus "datums" un "paraksts" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

3. *** Personas datu apstrāde notiek saskaņā ar Ministru kabineta 2011. gada 1. novembra noteikumu Nr. 841 "Kārtība, kādā tiek vākta un apkopota informācija par lauksaimniecības produktu cenām un tirdzniecības apjomiem noteiktā pārskata periodā" 5.punktu.

18. pielikums
Ministru kabineta
2011. gada 1. novembra noteikumiem Nr. 841

(Pielikums MK 25.10.2016. noteikumu Nr. 685 redakcijā, kas grozīta ar MK 07.08.2018. noteikumiem Nr. 489)

Anketa par lopbarību
Gads  Pārskata periods 
Nosaukums 
Reģistrācijas Nr. 

Informācija par lopbarības pārdošanas cenu iepriekšējā ceturksnī

Nr. p. k.

Nosaukums

Vidējā cena bez PVN (EUR/t)

mēnesis
_______

mēnesis
_______

mēnesis
_______

1.

Zivju barība

 

 

 

2.

Papildbarība grūsnām govīm

 

 

 

3.

Piena aizvietotājs teļiem (fasēts)

 

 

 

4.

Piena aizvietotājs teļiem (vaļējs)

 

 

 

5.

Papildbarība piena govīm

 

 

 

6.

Papildbarība piena lopiem (fasēta)

 

 

 

7.

Papildbarība piena lopiem (vaļēja)

 

 

 

8.

Proteīna koncentrāts – papildbarība piena lopiem (fasēta)

 

 

 

9.

Proteīna koncentrāts – papildbarība piena lopiem (vaļēja)   

10.

Papildbarība teļu nobarošanai (fasēta)   

11.

Papildbarība teļu nobarošanai (vaļēja)   

12.

Proteīna koncentrāts – papildbarība teļu nobarošanai (fasēta)   

13.

Proteīna koncentrāts – papildbarība teļu nobarošanai (vaļēja)   

14.

Pilnvērtīga barība sivēnu audzēšanai (fasēta)   

15.

Pilnvērtīga barība sivēnu audzēšanai (vaļēja)   

16.

Pilnvērtīga barība sivēnmātēm (fasēta)   

17.

Pilnvērtīga barība sivēnmātēm (vaļēja)   

18.

Pilnvērtīga barība sivēnu nobarošanai (fasēta)   

19.

Pilnvērtīga barība sivēnu nobarošanai (vaļēja)   

20.

Cāļu barība (fasēta)   

21.

Cāļu barība (vaļēja)   

22.

Pilnvērtīga barība jaunputniem (fasēta)   

23.

Pilnvērtīga barība jaunputniem (vaļēja)   

24.

Pilnvērtīga barība dējējvistām (fasēta)   

25.

Pilnvērtīga barība dējējvistām (vaļēja)   

26.

Pilnvērtīga barība broileru audzēšanai (fasēta)   

27.

Pilnvērtīga barība broileru audzēšanai (vaļēja)   
Informācija par iepriekšējo ceturksni nosūtāma Agroresursu un ekonomikas institūtam līdz kārtējā ceturkšņa pirmā mēneša piecpadsmitajam datumam.
Datums*   
Tālrunis   
Anketas aizpildītājs**    
  (vārds, uzvārds) (paraksts*)

Piezīmes.

1. * Dokumenta rekvizītus "datums" un "paraksts" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

2. ** Personas datu apstrāde notiek saskaņā ar Ministru kabineta 2011. gada 1. novembra noteikumu Nr. 841 "Kārtība, kādā tiek vākta un apkopota informācija par lauksaimniecības produktu cenām un tirdzniecības apjomiem noteiktā pārskata periodā" 5.punktu.

19. pielikums
Ministru kabineta
2011. gada 1. novembra noteikumiem Nr. 841

(Pielikums MK 25.10.2016. noteikumu Nr. 685 redakcijā, kas grozīta ar MK 07.08.2018. noteikumiem Nr. 489)

Anketa par sēklām
Gads  Pārskata periods 
Nosaukums 
Reģistrācijas Nr. 

Informācija par sēklu pārdošanas cenu iepriekšējā ceturksnī

Nr. p. k.

Nosaukums

Vidējā cena bez PVN (EUR/100kg)

mēnesis
_______

mēnesis
_______

mēnesis
_______

ZĀLĀJI

 

 

 

 

STIEBRZĀLES

 

 

 

1.

Timotiņš

 

 

 

2.

Pļavas auzene

 

 

 

3.

Hibrīdā airene

 

 

 

4.

Ganību airene

 

 

 

5.

Viengadīgā airene

 

 

 

6.

Kamolzāle

 

 

 

7.

Sarkanā auzene

 

 

 

8.

Pļavas skarene   

9.

Niedru auzene   

10.

Aitu auzene   

11.

Miežabrālis   

 

TAURIŅZIEŽI   

12.

Sarkanais āboliņš   

13.

Bastarda āboliņš   

14.

Baltais āboliņš   

15.

Lucerna   

16.

Austrumu galega   

17.

Baltais amoliņš   

 

ZĀLĀJU MAISĪJUMI   

18.

Pļaušanai   

19.

Ganībām   

20.

Mauriņam un citiem zālāju tipiem   
LABĪBA   

21.

Mieži   

22.

Kvieši   

23.

Rudzi   

24.

Tritikāle   

25.

Auzas   

26.

Griķi   
CITI   

27.

Eļļas rutks   

28.

Baltās sinepes   

29.

Facēlija   

30.

Vīķi   

31.

Rapsis   

32.

Zirņi   

33.

Kartupeļi   
Informācija par iepriekšējo ceturksni nosūtāma Agroresursu un ekonomikas institūtam līdz kārtējā ceturkšņa pirmā mēneša 15. datumam.
Datums*   
Tālrunis   
Anketas aizpildītājs**    
  (vārds, uzvārds) (paraksts*)

Piezīmes.

1. * Dokumenta rekvizītus "datums" un "paraksts" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

2. ** Personas datu apstrāde notiek saskaņā ar Ministru kabineta 2011. gada 1. novembra noteikumu Nr. 841 "Kārtība, kādā tiek vākta un apkopota informācija par lauksaimniecības produktu cenām un tirdzniecības apjomiem noteiktā pārskata periodā" 5.punktu.

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Kārtība, kādā tiek vākta un apkopota informācija par lauksaimniecības produktu cenām un tirdzniecības .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 841Pieņemts: 01.11.2011.Stājas spēkā: 05.11.2011.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 175, 04.11.2011.
Dokumenta valoda:
LVEN
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Citi saistītie dokumenti
238949
{"selected":{"value":"07.04.2023","content":"<font class='s-1'>07.04.2023.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"07.04.2023","iso_value":"2023\/04\/07","content":"<font class='s-1'>07.04.2023.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"17.09.2022","iso_value":"2022\/09\/17","content":"<font class='s-1'>17.09.2022.-06.04.2023.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"09.07.2021","iso_value":"2021\/07\/09","content":"<font class='s-1'>09.07.2021.-16.09.2022.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2021","iso_value":"2021\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2021.-08.07.2021.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"14.12.2019","iso_value":"2019\/12\/14","content":"<font class='s-1'>14.12.2019.-31.12.2020.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"10.08.2018","iso_value":"2018\/08\/10","content":"<font class='s-1'>10.08.2018.-13.12.2019.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"28.10.2016","iso_value":"2016\/10\/28","content":"<font class='s-1'>28.10.2016.-09.08.2018.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"12.09.2015","iso_value":"2015\/09\/12","content":"<font class='s-1'>12.09.2015.-27.10.2016.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.04.2015","iso_value":"2015\/04\/01","content":"<font class='s-1'>01.04.2015.-11.09.2015.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"05.09.2014","iso_value":"2014\/09\/05","content":"<font class='s-1'>05.09.2014.-31.03.2015.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2014","iso_value":"2014\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2014.-04.09.2014.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"10.08.2013","iso_value":"2013\/08\/10","content":"<font class='s-1'>10.08.2013.-31.12.2013.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"05.11.2011","iso_value":"2011\/11\/05","content":"<font class='s-1'>05.11.2011.-09.08.2013.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
07.04.2023
87
1
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"