Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Tiesību akts ir zaudējis spēku.
Ministru kabineta noteikumi Nr.764

Rīgā 2011.gada 4.oktobrī (prot. Nr.57 23.§)
Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu lauku attīstībai pasākumā "Konkurētspējas veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā" un pasākumā "Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā"
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu lauku attīstībai 2007.–2013.gadam šādos pasākumos:

1.1. "Konkurētspējas veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā";

1.2. "Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā".

2. Atbalsta pretendenta pieteikšanās, projekta iesniegumu vērtēšanas un atlases, lēmuma pieņemšanas un paziņošanas, projektu īstenošanas, publiskā finansējuma pieprasīšanas un saņemšanas nosacījumi noteikti arī normatīvajos aktos par kārtību, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu lauku un zivsaimniecības attīstībai.

II. Atbalsta saņemšanas nosacījumi

3. Šo noteikumu 1.1.apakšpunktā minētajā pasākumā atbalsta šādas aktivitātes:

3.1. iekārtu, tehnikas, aprīkojuma, informācijas tehnoloģiju un programmu nodrošinājuma iegāde un uzstādīšana, infrastruktūras izveide lauksaimniecības produktu ražošanai un pirmapstrādei, tai skaitā pašu saražotās produkcijas iepakošanai, kā arī ilggadīgo augļkopības kultūraugu (izņemot zemenes) stādu iegāde, stādījumu balstu sistēmu, žogu un žogu balstu iegāde, uzstādīšana un stādījumu ierīkošana;

3.2. iekārtu, tehnikas, aprīkojuma, informācijas tehnoloģiju un programmu nodrošinājuma iegāde un uzstādīšana, infrastruktūras izveide lauksaimniecības produktu pārstrādei un pirmapstrādei mājas apstākļos, tai skaitā pašu saražotās produkcijas iepakošanai.

4. Lauksaimniecības produktu pārstrāde šo noteikumu izpratnē atbilst Eiropas Parlamenta un Padomes 2004.gada 29.aprīļa Regulas (EK) Nr. 852/2004 par pārtikas produktu higiēnu 2.panta 1.punkta "m" apakšpunktā noteiktajai definīcijai.

5. Šo noteikumu 1.2.apakšpunktā minētajā pasākumā atbalsta aktivitātes, kas atbilst šādiem normatīvajiem aktiem:

5.1. par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu atklātu projektu iesniegumu konkursu veidā pasākumam "Atbalsts uzņēmumu radīšanai un attīstībai (ietverot ar lauksaimniecību nesaistītu darbību dažādošanu)";

5.2. par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu atklātu projektu iesniegumu konkursu veidā pasākumam "Tūrisma aktivitāšu veicināšana";

5.3. par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu atklātu projektu iesniegumu konkursu veidā pasākumam "Pamatpakalpojumi ekonomikai un iedzīvotājiem".

6. Šo noteikumu 1.2.apakšpunktā minētajā pasākumā atbalsta arī šādas aktivitātes:

6.1. iekārtu, tehnikas, aprīkojuma, informācijas tehnoloģiju un programmu nodrošinājuma iegāde un uzstādīšana, infrastruktūras izveide pakalpojumu pieejamībai, kvalitātei un sasniedzamībai pakalpojuma sniegšanas vietā vietējiem iedzīvotājiem;

6.2. iekārtu, tehnikas, aprīkojuma, informācijas tehnoloģiju un programmu nodrošinājuma iegāde un uzstādīšana, infrastruktūras izveide sabiedrisko aktivitāšu (ieskaitot apmācību un interešu klubus, kultūras, vides aizsardzības, sporta un citas brīvā laika pavadīšanas aktivitātes) dažādošanai vietējiem iedzīvotājiem.

7. Pakalpojums šo noteikumu izpratnē ir atbilstoši personas saimnieciskajai vai profesionālajai darbībai par atlīdzību vai bez tās izpildīts pasūtījums vai noslēgts līgums, uz kuru pamatojoties iznomā kādu lietu, izgatavo jaunu lietu, uzlabo vai pārveido esošu lietu vai tās īpašības, veic darbu, gūst nematerializētu darba rezultātu vai arī tirgo preces.

8. Atbalsta pretendents var saņemt atbalstu šo noteikumu 3., 5. un 6.punktā minētajām aktivitātēm, ja tās ir ietvertas vietējā attīstības stratēģijā, kurai ir piešķirts atbalsts saskaņā ar normatīvajiem aktiem par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtību vietējo attīstības stratēģiju īstenošanai.

9. Pasākuma īstenošanas teritorija:

9.1. šo noteikumu 3. un 6.punktā minētajām aktivitātēm – vietējās attīstības stratēģijas īstenošanas teritorija;

9.2. šo noteikumu 5.punktā minētajām aktivitātēm – šo noteikumu 5.punktā minētajos normatīvajos aktos noteiktā pasākuma īstenošanas teritorija, kurā tiek īstenota arī vietējās attīstības stratēģija.

10. Atbalsta pretendents ir:

10.1. šo noteikumu 3.1.apakšpunktā minētajā aktivitātē:

10.1.1. juridiska vai fiziska persona, kas ražo Līguma par Eiropas Savienības darbību I pielikumā minētos nepārstrādātos lauksaimniecības produktus, izņemot zivsaimniecības produktus, mājas (istabas) dzīvniekus un tādus dzīvniekus, uz kuriem neattiecas Ciltsdarba un dzīvnieku audzēšanas likums, ja šī persona projektu īsteno vietējās attīstības stratēģijas īstenošanas teritorijā;

10.1.2. juridiska vai fiziska persona, kas plāno izveidot saimniecību, lai uzsāktu Līguma par Eiropas Savienības darbību I pielikumā minēto nepārstrādāto lauksaimniecības produktu ražošanu, izņemot zivsaimniecības produktus, mājas (istabas) dzīvniekus un tādus dzīvniekus, uz kuriem neattiecas Ciltsdarba un dzīvnieku audzēšanas likums, ja šī persona projektu īsteno vietējās attīstības stratēģijas īstenošanas teritorijā;

10.2. šo noteikumu 3.2.apakšpunktā minētajā aktivitātē:

10.2.1. juridiska vai fiziska persona, kas ir Pārtikas un veterinārajā dienestā reģistrēts pārtikas uzņēmums, kurš nodarbojas ar lauksaimniecības produktu pārstrādi mājas apstākļos (izņemot zivsaimniecības produktus), ja šī persona projektu īsteno vietējās attīstības stratēģijas īstenošanas teritorijā;

10.2.2. juridiska vai fiziska persona, kas plāno nodarboties ar lauksaimniecības produktu pārstrādi mājas apstākļos (izņemot zivsaimniecības produktus), ja šī persona projektu īsteno vietējās attīstības stratēģijas īstenošanas teritorijā;

10.3. šo noteikumu 5.punktā minētajās aktivitātēs – šo noteikumu 5.punktā minētajos normatīvajos aktos noteiktais atbalsta pretendents, kas projektu īsteno vietējās attīstības stratēģijas īstenošanas teritorijā;

10.4. šo noteikumu 6.punktā minētajās aktivitātēs – biedrības vai nodibinājumi, vietējās pašvaldības, citas juridiskas vai fiziskas personas, kas projektu īsteno vietējās attīstības stratēģijas īstenošanas teritorijā.

(MK 03.04.2012. noteikumu Nr.242 redakcijā)

11. Šo noteikumu 10.2.2.apakšpunktā minētais atbalsta pretendents līdz maksājuma pieprasījuma iesniegšanai Lauku atbalsta dienestā reģistrējas Pārtikas un veterinārajā dienestā.

11.1 Pamatizejvielas, ko, īstenojot projektu, izmanto šo noteikumu 10.2.apakšpunktā minētais atbalsta pretendents, ir lauksaimniecības produkti, kas minēti Līguma par Eiropas Savienības darbību I pielikumā, izņemot zivsaimniecības produktus.

(MK 03.04.2012. noteikumu Nr.242 redakcijā)

12. Publiskā finansējuma saņemšanas nosacījumi:

12.1. šo noteikumu 3.punktā minētajās aktivitātēs:

12.1.1. projekts atbilst vietējai attīstības stratēģijai;

12.1.2. atbalsta pretendents nav saņēmis atbalstu:

12.1.2.1. šo noteikumu 3.1.apakšpunktā minētajai aktivitātei pasākumā "Lauku saimniecību modernizācija";

12.1.2.2. šo noteikumu 3.2.apakšpunktā minētajai aktivitātei pasākumā "Lauksaimniecības produktu pievienotās vērtības radīšana";

12.1.3. atbalsta pretendents, īstenojot projektu, sasniedz šo noteikumu 3.punktā minēto aktivitāšu mērķi:

12.1.3.1. šo noteikumu 3.1.apakšpunktā minētajā aktivitātē – veicināt lauksaimniecības uzņēmumu saimnieciskās darbības attīstību un konkurētspēju;

12.1.3.2. šo noteikumu 3.2.apakšpunktā minētajā aktivitātē – veicināt lauksaimniecības produktu pārstrādi mājas apstākļos, radot pievienoto vērtību lauksaimniecības produktiem;

12.1.4. atbalsta pretendents neaizvieto esošos pamatlīdzekļus;

12.1.5. projekta iesniegumā atbalsta pretendents apliecina savu ekonomisko dzīvotspēju. Ekonomiskās dzīvotspējas rādītājs ir pozitīva naudas plūsma projekta iesnieguma iesniegšanas gadā, visos projekta īstenošanas gados un gadā pēc projekta īstenošanas. Naudas plūsmas pārskatā naudas atlikums katra gada beigās ir pozitīvs. Projekta iesniegumam pievienotais naudas plūsmas pārskats, ražošanas apjoms un izmaksas projekta iesnieguma iesniegšanas gadā, visos īstenošanas gados un gadā pēc projekta īstenošanas apliecina iespēju īstenot projektu un sasniegt projekta mērķi. Šo noteikumu 10.1.2. un 10.2.2.apakšpunktā minētie atbalsta pretendenti papildus iesniedz pierādījumus par savu ekonomisko dzīvotspēju, plānoto ražošanas apjomu un izmaksu aprēķinu par diviem gadiem pēc projekta īstenošanas;

12.1.6. šo noteikumu 3.2.apakšpunktā minētajā aktivitātē – atbalsta pretendents nav nonācis grūtībās Padomes 2005.gada 20.septembra Regulas (EK) Nr. 1698/2005 par atbalstu lauku attīstībai no Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) (turpmāk – Padomes Regula Nr. 1698/2005) 28.panta izpratnē;

12.2. šo noteikumu 5.punktā minētajā aktivitātē – šo noteikumu 5.punktā minētajos normatīvajos aktos noteiktie publiskā finansējuma saņemšanas nosacījumi un nosacījums, ka projekts atbilst vietējai attīstības stratēģijai;

12.3. šo noteikumu 6.punktā minētajās aktivitātēs:

12.3.1. projekts atbilst vietējai attīstības stratēģijai;

12.3.2. ja atbalsta pretendents ir juridiska persona (izņemot biedrības, nodibinājumus un pašvaldības) vai fiziska persona, kas veic saimniecisku darbību, naudas plūsmas pārskatā naudas atlikums projekta iesniegšanas gadā, visos projekta īstenošanas gados un gadā pēc projekta īstenošanas katra gada beigās ir pozitīvs. Naudas plūsma pierāda spēju īstenot projektu un sasniegt mērķi;

12.3.3. atbalsta pretendents, īstenojot projektu, sasniedz šo noteikumu 6.punktā minēto aktivitāšu mērķi – veicināt lauku ekonomikas dažādošanu un dzīves kvalitātes uzlabošanos vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā, nodrošinot iedzīvotājiem nepieciešamo pakalpojumu pieejamību un sabiedrisko aktivitāšu dažādību.

13. Par pamatlīdzekļu aizvietošanu neuzskata:

13.1. traktortehnikas, piekabju, lauksaimniecībā izmantojamo tehnoloģisko agregātu (turpmāk – agregāti) vai aprīkojuma iegādi, ja ievērots viens no šādiem nosacījumiem:

13.1.1. projektā iegādātā traktortehnika, piekabes vai agregāti papildina saimniecībā esošo traktortehnikas, piekabju vai agregātu parku, saglabājot esošās traktortehnikas, piekabju vai agregātu vienības ne mazāk kā piecus gadus pēc projekta iesnieguma iesniegšanas dienas Lauku atbalsta dienestā. Nosacījums neattiecas uz saimniecībā jau esošām traktortehnikas, piekabju un agregātu vienībām, kas ir vecākas par 10 gadiem (no to izlaides datuma);

13.1.2. projektā iegādātās traktortehnikas jauda, agregātu ražība vai piekabju celtspēja ir vismaz par 25 procentiem lielāka nekā saimniecībā nolietotās traktortehnikas jauda, agregātu ražība vai piekabju celtspēja;

13.2. iekārtu un to aprīkojuma iegādi, ja ievērots vismaz viens no šādiem nosacījumiem:

13.2.1. iegādātās iekārtas ražošanas jauda ir vismaz par 25 procentiem lielāka nekā saimniecībā nolietotās iekārtas ražošanas jauda;

13.2.2. iekārta tiek iegādāta papildus esošajām iekārtām;

13.2.3. iegādātā iekārta vai agregāts būtiski maina ražošanas vai tehnoloģiju raksturu.

14. Grūtībās nonākuša saimnieciskās darbības veicēja statusam atbilst saimnieciskās darbības veicējs:

14.1. kuram ar tiesas lēmumu ir pasludināts maksātnespējas process vai kuram ar tiesas spriedumu tiek īstenots tiesiskās aizsardzības process, vai kuram ar tiesas lēmumu tiek īstenots ārpustiesas tiesiskās aizsardzības process, tas atrodas sanācijas procesā vai tā saimnieciskā darbība ir izbeigta;

14.2. kura zaudējumi pārsniedz pusi no pamatkapitāla un pēdējo 12 mēnešu laikā pirms projekta iesnieguma iesniegšanas dienas zaudējumi pārsniedz ceturtdaļu no pamatkapitāla;

14.3. kuram saskaņā ar pēdējo divu noslēgto finanšu gadu finanšu pārskatiem un projekta iesniegumā norādīto informāciju ir novērojamas grūtībās nonākuša saimnieciskās darbības veicēja pazīmes – zaudējumu pieaugums, apgrozījuma samazināšanās, naudas plūsmas samazināšanās, parādu pieaugums un procentu likmju celšanās, gatavās produkcijas krājumu pieaugums, zems likviditātes koeficients, krītoša vai nulles aktīvu vērtība;

14.4. kuram nav iespēju segt zaudējumus no saviem līdzekļiem vai ar līdzekļiem, ko tas spēj iegūt no sava īpašnieka vai kreditoriem, un kurš nespēj apturēt zaudējumus, kas bez valsts iestāžu ārējas iejaukšanās īstermiņā vai vidējā termiņā gandrīz noteikti novedīs uzņēmumu līdz nespējai turpināt darbību.

(Grozīts ar MK 03.04.2012. noteikumiem Nr.242)

15. Šo noteikumu 14.2. un 14.3.apakšpunktā minētie nosacījumi netiek piemēroti saimnieciskās darbības veicējam, kurš atbilst Komisijas 2008.gada 6.augusta Regulas (EK) Nr. 800/2008, kas atzīst noteiktas atbalsta kategorijas par saderīgām ar kopējo tirgu, piemērojot Līguma 87. un 88.pantu (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 2008.gada 9.augusts, Nr. L214/3), 1.pielikuma 2.pantā noteiktajai definīcijai un kurš ir reģistrēts mazāk nekā trīs gadus pirms projekta iesnieguma iesniegšanas dienas.

III. Pieteikšanās un pārskatu sniegšanas kārtība

16. Projektu iesniegumu pieņemšana notiek kārtās.

17. Biedrība vai nodibinājums, kas saņēmis atbalstu vietējās attīstības stratēģijas īstenošanai atbilstoši normatīvajiem aktiem par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtību vietējo attīstības stratēģiju īstenošanai (turpmāk – vietējā rīcības grupa), ne vēlāk kā mēnesi, pirms tiek uzsākta projektu iesniegumu pieņemšana, saskaņo ar Lauku atbalsta dienestu šādu informāciju, un Lauku atbalsta dienests to ievieto savā tīmekļa vietnē:

17.1. datumu, kad tiks uzsākta projektu iesniegumu pieņemšana;

17.2. attiecīgajai kārtai un vietējās attīstības stratēģijas rīcības plānā iekļautajai rīcībai piešķirto atbalsta apmēru, rīcības mērķi un plānotās darbības;

17.3. projektu vērtēšanas kritērijus un minimālo punktu skaitu, kas iegūstams, lai par projektu sniegtu pozitīvu atzinumu, – katrai vietējās attīstības stratēģijas rīcības plānā iekļautajai rīcībai, kuras ietvaros notiek projektu iesniegumu pieņemšana;

17.4. vietējās rīcības grupas nosaukumu un adresi, kur var iepazīties ar vietējo attīstības stratēģiju un iesniegt projektu iesniegumus papīra dokumenta formā, kā arī kontaktinformāciju (kontaktpersonas vārdu un uzvārdu, tālruņa numuru, elektroniskā pasta adresi).

18. Vietējā rīcības grupa pēc saskaņošanas ar Lauku atbalsta dienestu laikrakstā, kas pieejams vietējās attīstības stratēģijas īstenošanas teritorijā, ievieto informāciju par projektu iesniegumu pieņemšanu atbilstoši vietējai attīstības stratēģijai, norādot attiecīgajai kārtai un vietējās attīstības stratēģijas rīcības plānā iekļautajai rīcībai piešķirto atbalsta apmēru un šo noteikumu 17.1. un 17.4.apakšpunktā minēto informāciju, kā arī atsauci uz Lauku atbalsta dienesta tīmekļa vietni un norādi par Lauku atbalsta dienesta elektroniskā pasta adresi, kur projekta iesniegumu var iesniegt elektroniska dokumenta formā, parakstītu ar drošu elektronisko parakstu un apliecinātu ar laika zīmogu Elektronisko dokumentu likumā noteiktajā kārtībā.

19. Mēneša laikā no dienas, kad uzsākta projektu iesniegumu pieņemšana, projektu iesniegumus var iesniegt vietējā rīcības grupā (papīra dokumenta formā) un Lauku atbalsta dienestā (elektroniska dokumenta formā). Ja projekta iesniegumu iesniedz Lauku atbalsta dienestā, to nosūta vietējai rīcības grupai, lai novērtētu, vai projekta iesniegums atbilst vietējai attīstības stratēģijai.

20. Lai pieteiktos atbalsta saņemšanai šo noteikumu 3.punktā minēto aktivitāšu īstenošanai, atbalsta pretendents vietējā rīcības grupā (papīra dokumenta formā divos eksemplāros) vai Lauku atbalsta dienestā (elektroniska dokumenta formā, parakstītus ar drošu elektronisko parakstu un apliecinātus ar laika zīmogu Elektronisko dokumentu likumā noteiktajā kārtībā) iesniedz projekta iesniegumu (1.pielikums). Projekta iesniegumam pievieno šādus dokumentus:

20.1. atbalsta pretendenta deklarāciju saskaņā ar normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu lauku un zivsaimniecības attīstībai;

20.2. kopā ar projekta iesniegumu vai triju mēnešu laikā pēc tam, kad stājies spēkā Lauku atbalsta dienesta lēmums par projekta iesnieguma apstiprināšanu:

20.2.1. kredītiestādes, līzinga sabiedrības vai krājaizdevumu sabiedrības lēmumu par kredīta piešķiršanu, norādot kredītdevēja un kredītņēmēja rekvizītus un kredīta summu, ja projekta īstenošanai tiks ņemts kredīts;

20.2.2. dokumentus, kas pierāda naudas līdzekļu pieejamību, ja projekta īstenošanā atbalsta pretendents plāno ieguldīt privātos (izņemot kredītu) naudas līdzekļus;

20.3. ja paredzēta jauna būvniecība vai rekonstrukcija un projekta iesnieguma iesniegšanas dienā ir tehniskais projekts:

20.3.1. akceptētu būvprojektu (tehniskā projekta stadijā) vai tā kopiju;

20.3.2. būvatļaujas kopiju;

20.4. ja paredzēta jauna būvniecība vai rekonstrukcija, bet projekta iesnieguma iesniegšanas dienā nav tehniskā projekta, – plānošanas un arhitektūras uzdevuma kopiju. Tehnisko projektu un citus būvniecības dokumentus iesniedz sešu mēnešu laikā pēc tam, kad stājies spēkā Lauku atbalsta dienesta lēmums par projekta iesnieguma apstiprināšanu;

20.5. ja paredzēta vienkāršota rekonstrukcija:

20.5.1. apliecinājuma kartes un ieceres dokumentācijas kopiju (ieceres dokumentācija izstrādāta atbilstoši būvniecību reglamentējošajiem normatīvajiem aktiem);

20.5.2. būvmateriālu iegādei – izmaksu tāmi vai paredzamo līgumcenu saskaņā ar normatīvajiem aktiem par iepirkuma procedūras piemērošanu;

20.6. ja projektā paredzēts ierīkot stādījumus, – lauku bloku karti vai zemes robežu plānu ar tajā atzīmētiem plānotajiem stādījumiem;

20.7. iepirkuma procedūru apliecinošus dokumentus (iepirkuma priekšmeta tehnisko specifikāciju un visus piegādātāju iesniegtos piedāvājumus) saskaņā ar iepirkuma procedūru regulējošajiem normatīvajiem aktiem. Pretendējot uz finansējumu jaunai būvniecībai vai rekonstrukcijai, iepirkuma dokumentus (iepirkuma priekšmeta tehnisko specifikāciju un visus piegādātāju iesniegtos piedāvājumus) iesniedz kopā ar projekta iesniegumu vai sešu mēnešu laikā pēc tam, kad stājies spēkā Lauku atbalsta dienesta lēmums par projekta iesnieguma apstiprināšanu;

20.8. šo noteikumu 3.2.apakšpunktā minētajā aktivitātē – uzskaites veidlapu par saņemto de minimis atbalstu saskaņā ar normatīvajiem aktiem par de minimis atbalsta uzskaites un piešķiršanas kārtību un de minimis atbalsta uzskaites veidlapas paraugu.

(Grozīts ar MK 03.04.2012. noteikumiem Nr.242)

21. Lai pieteiktos atbalsta saņemšanai šo noteikumu 5.punktā minēto aktivitāšu īstenošanai, atbalsta pretendents iesniedz vietējā rīcības grupā (papīra dokumenta formā divos eksemplāros) vai Lauku atbalsta dienestā (elektroniska dokumenta formā, parakstītus ar drošu elektronisko parakstu un apliecinātus ar laika zīmogu Elektronisko dokumentu likumā noteiktajā kārtībā) šādus dokumentus:

21.1. iesniegumu (2.pielikums);

21.2. dokumentus, kas norādīti attiecīgi šo noteikumu 5.punktā minētajos normatīvajos aktos.

22. Lai pieteiktos atbalsta saņemšanai šo noteikumu 6.punktā minēto aktivitāšu īstenošanai, atbalsta pretendents iesniedz vietējā rīcības grupā (papīra dokumenta formā divos eksemplāros) vai Lauku atbalsta dienestā (elektroniska dokumenta formā, parakstītu ar drošu elektronisko parakstu un apliecinātu ar laika zīmogu Elektronisko dokumentu likumā noteiktajā kārtībā) projekta iesniegumu (3.pielikums). Projekta iesniegumam pievieno:

22.1. atbalsta pretendenta deklarāciju saskaņā ar normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu lauku un zivsaimniecības attīstībai;

22.2. ja nekustamo īpašumu, kurā paredzēts īstenot projektu, atbalsta pretendents nomā vai patapina, – nomas vai patapinājuma (vienošanās) līguma kopiju (nomas vai patapinājuma (vienošanās) līgums noslēgts vismaz uz septiņiem gadiem no projekta iesnieguma iesniegšanas dienas). Ja paredzēta teritorijas labiekārtošana, kas nav atrunāta būvniecību reglamentējošajos normatīvajos aktos, vai tādu pamatlīdzekļu iegāde, kuri nav stacionāri novietojami, ja vien projektā plānotās aktivitātes neīsteno noteiktā telpā, atbalsta pretendents nomas līguma vietā iesniedz saskaņojumu ar nekustamā īpašuma īpašnieku par teritorijas labiekārtošanu vai pamatlīdzekļu novietošanu vai uzglabāšanu (saskaņojums ar nekustamā īpašuma īpašnieku noslēgts vismaz uz septiņiem gadiem no projekta iesnieguma iesniegšanas dienas);

22.3. ja paredzēta jauna būvniecība, rekonstrukcija, renovācija vai teritorijas labiekārtošana un projekta iesnieguma iesniegšanas dienā ir tehniskais projekts, – būvatļaujas kopiju;

22.4. ja paredzēta jauna būvniecība, rekonstrukcija, renovācija vai teritorijas labiekārtošana, bet projekta iesnieguma iesniegšanas dienā nav tehniskā projekta, – plānošanas un arhitektūras uzdevuma kopiju. Tehnisko projektu un citus būvniecības dokumentus iesniedz sešu mēnešu laikā pēc tam, kad stājies spēkā Lauku atbalsta dienesta lēmums par projekta iesnieguma apstiprināšanu;

22.5. ja paredzēta vienkāršota rekonstrukcija:

22.5.1. apliecinājuma kartes un ieceres dokumentācijas kopiju (ieceres dokumentācija izstrādāta atbilstoši būvniecību reglamentējošajiem normatīvajiem aktiem);

22.5.2. būvmateriālu iegādei – izmaksu tāmi vai paredzamo līgumcenu saskaņā ar normatīvajiem aktiem par iepirkuma procedūras piemērošanu;

22.6. ja paredzēta vienkāršota renovācija, – izmaksu tāmi būvmateriālu iegādei vai paredzamo līgumcenu saskaņā ar normatīvajiem aktiem par iepirkuma procedūras piemērošanu;

22.7. ja paredzēta teritorijas labiekārtošana, kas nav atrunāta būvniecību reglamentējošajos normatīvajos aktos, – izmaksu tāmi;

22.8. iepirkuma procedūru apliecinošus dokumentus (iepirkuma priekšmeta tehnisko specifikāciju un visus piegādātāju iesniegtos piedāvājumus) saskaņā ar iepirkuma procedūru regulējošajiem normatīvajiem aktiem. Pretendējot uz finansējumu jaunai būvniecībai, rekonstrukcijai, renovācijai vai teritorijas labiekārtošanai, kas minēta šo noteikumu 22.3. un 22.4.apakšpunktā, iepirkuma dokumentus (iepirkuma priekšmeta tehnisko specifikāciju un visus piegādātāju iesniegtos piedāvājumus) iesniedz kopā ar projekta iesniegumu vai sešu mēnešu laikā pēc tam, kad stājies spēkā Lauku atbalsta dienesta lēmums par projekta iesnieguma apstiprināšanu;

22.9. uzskaites veidlapu par saņemto de minimis atbalstu saskaņā ar normatīvajiem aktiem par de minimis atbalsta uzskaites un piešķiršanas kārtību un de minimis atbalsta uzskaites veidlapas paraugu, izņemot gadījumu, ja atbalsta pretendents ir vietējā pašvaldība, kā arī biedrība, nodibinājums vai reliģiska organizācija, kam piešķirts sabiedriskā labuma organizācijas statuss, un projekts nav saistīts ar saimnieciskās darbības uzsākšanu vai attīstību.

(Grozīts ar MK 03.04.2012. noteikumiem Nr.242)

23. Par nekustamo īpašumu, kurā paredzēts īstenot projektu, atbalsta pretendentam ir zemesgrāmatu nodaļas izdots nostiprinājuma uzraksts vai zemesgrāmatas apliecība, vai zemesgrāmatā reģistrēts ilgtermiņa nomas līgums, kurā minētais nomas termiņš nav īsāks par septiņiem gadiem no projekta iesnieguma iesniegšanas dienas (izņemot šo noteikumu 22.2.apakšpunktā minēto gadījumu).

24. Ja atbalsta pretendents atbalsta saņemšanai izmanto rēķinu priekšapmaksu atbilstoši normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu lauku un zivsaimniecības attīstībai, tas šo noteikumu 22.4. un 22.8.apakšpunktā minētos dokumentus Lauku atbalsta dienestā iesniedz kopā ar rēķinu priekšapmaksas pieprasījumu.

25. Ja atbalsta pretendents ir biedrība vai nodibinājums, tas papildus šo noteikumu 22.punktā minētajiem dokumentiem iesniedz valdes apstiprinātu lēmumu par projekta īstenošanu un visām no tā izrietošajām saistībām, norādot projekta kopējās izmaksas un finansēšanas avotus.

26. Ja atbalsta pretendents ir vietējā pašvaldība, tas papildus šo noteikumu 22.punktā minētajiem dokumentiem iesniedz vietējās pašvaldības lēmumu par piedalīšanos projektā un projekta īstenošanai nepieciešamā finansējuma apmēru, kā arī norāda finansēšanas avotus (ja plānots ņemt aizņēmumu, norāda finanšu līdzekļu izņemšanas un atmaksas grafiku).

27. Lauku atbalsta dienests Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā un termiņā par atbalsta pretendentu saņem šādu informāciju:

27.1. no Valsts ieņēmumu dienesta:

27.1.1. ja atbalsta pretendents ir juridiska vai fiziska persona, kas veic saimniecisko darbību, – izziņu par to, ka atbalsta pretendentam nav nodokļu, nodevu vai citu obligāto maksājumu parādu valsts budžetā (vai ir šādi parādi);

27.1.2. ja atbalsta pretendents ir fiziska persona, kas veic saimniecisko darbību, – gada ienākumu deklarācijas pielikuma "Ienākumi no saimnieciskās darbības" vai pielikuma "Ienākumi no saimnieciskās darbības, ja nodokļu maksātāji kārto grāmatvedību divkāršā ieraksta sistēmā" kopiju par pēdējo noslēgto gadu pirms projekta iesniegšanas saskaņā ar normatīvajiem aktiem par iedzīvotāju gada ienākumu deklarāciju;

27.2. no Valsts vienotās datorizētās zemesgrāmatas – par zemesgrāmatā nostiprinātajām tiesībām uz nekustamo īpašumu, kurā paredzēts īstenot projektu.

28. Dokumentu kopijas apliecina atbalsta pretendents.

29. Vietējā rīcības grupa pēc atzīmes izdarīšanas par projekta iesnieguma saņemšanu vienu projekta iesnieguma eksemplāru atdod atbalsta pretendentam.

30. Ja projekta iesniegumu iesniedz elektroniska dokumenta formā, tam pievienotos dokumentus sagatavo atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

31. 10 darbdienu laikā pēc pēdējā maksājuma pieprasījuma iesniegšanas Lauku atbalsta dienestā atbalsta saņēmējs vietējā rīcības grupā iesniedz:

31.1. šo noteikumu 3.1.apakšpunktā minētajai aktivitātei – normatīvajos aktos par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu atklātu projektu iesniegumu konkursu veidā pasākumam "Lauku saimniecību modernizācija" noteikto pārskatu par projekta īstenošanas rezultātiem un pārskatu par atbalsta saņēmēja saimnieciskās darbības rādītājiem;

31.2. šo noteikumu 3.2.apakšpunktā minētajai aktivitātei – normatīvajos aktos par valsts un Eiropas Savienības atbalstu lauku attīstībai Latvijas lauku attīstības programmas pasākuma "Lauksaimniecības produktu pievienotās vērtības radīšana" ietvaros noteikto pārskatu par projekta īstenošanas rezultātiem un pārskatu par atbalsta saņēmēja saimnieciskās darbības rādītājiem;

31.3. šo noteikumu 5.punktā minētajām aktivitātēm – šo noteikumu 5.punktā minētajos normatīvajos aktos noteikto pārskatu par projekta īstenošanas rezultātiem un pārskatu par atbalsta saņēmēja saimnieciskās darbības rādītājiem;

31.4. šo noteikumu 6.punktā minētajām aktivitātēm – pārskatu par projekta īstenošanas rezultātiem (4.pielikums) un pārskatu par atbalsta saņēmēja saimnieciskās darbības rādītājiem (5.pielikums).

32. Sākot ar nākamo gadu pēc projekta īstenošanas, atbalsta saņēmējs katru gadu līdz 30.martam piecu gadu periodā vietējā rīcības grupā iesniedz:

32.1. šo noteikumu 3.1.apakšpunktā minētajai aktivitātei – normatīvajos aktos par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu atklātu projektu iesniegumu konkursu veidā pasākumam "Lauku saimniecību modernizācija" noteikto pārskatu par atbalsta saņēmēja saimnieciskās darbības rādītājiem par iepriekšējo kalendāra gadu;

32.2. šo noteikumu 3.2.apakšpunktā minētajai aktivitātei – normatīvajos aktos par valsts un Eiropas Savienības atbalstu lauku attīstībai Latvijas lauku attīstības programmas pasākuma "Lauksaimniecības produktu pievienotās vērtības radīšana" ietvaros noteikto pārskatu par atbalsta saņēmēja saimnieciskās darbības rādītājiem par iepriekšējo kalendāra gadu;

32.3. šo noteikumu 5.punktā minētajām aktivitātēm – šo noteikumu 5.punktā minētajiem normatīvajiem aktiem pievienoto pārskatu par atbalsta saņēmēja saimnieciskās darbības rādītājiem par iepriekšējo kalendāra gadu;

32.4. šo noteikumu 6.punktā minētajām aktivitātēm – pārskatu par atbalsta saņēmēja saimnieciskās darbības rādītājiem (5.pielikums) par iepriekšējo kalendāra gadu.

IV. Atbalsta apmērs un intensitāte

33. Šo noteikumu 3.punktā minētajās aktivitātēs:

33.1. viena atbalstāmā projekta atbalsta apmērs (attiecināmo izmaksu summa) nepārsniedz 28 457,44 euro;

33.2. atbalsta intensitāte no projekta kopējās attiecināmo izmaksu summas ir:

33.2.1. šo noteikumu 3.1.apakšaktivitātē – līdz 40 procentiem;

33.2.2. šo noteikumu 3.2.apakšaktivitātē – līdz 50 procentiem.

(Grozīts ar MK 22.10.2013. noteikumiem Nr.1164)

34. Atbalsta apmēru un intensitāti šo noteikumu 5.punktā minētajām aktivitātēm nosaka šo noteikumu 5.punktā minētie normatīvie akti.

35. Šo noteikumu 6.punktā minētajās aktivitātēs:

35.1. viena atbalstāmā projekta atbalsta apmērs (attiecināmo izmaksu summa) nepārsniedz 28 457,44 euro;

35.2. atbalsta intensitāte no projekta kopējās attiecināmo izmaksu summas ir:

35.2.1. līdz 100 procentiem – biedrībai un nodibinājumam, kas vismaz gadu pirms projekta iesnieguma iesniegšanas ieguvis sabiedriskā labuma organizācijas statusu, ja projektā plānotās aktivitātes atbilst piešķirtā sabiedriskā labuma darbības jomai;

35.2.2. līdz 90 procentiem – biedrībai, nodibinājumam un vietējai pašvaldībai;

35.2.3. līdz 60 procentiem – citām juridiskām un fiziskām personām, arī biedrībām un nodibinājumiem, ja projektā plānotās aktivitātes ir saistītas ar cita saimnieciskā darbības veicēja darbības attīstību vai dažādošanu un veicina to.

(Grozīts ar MK 22.10.2013. noteikumiem Nr.1164)

36. Šo noteikumu 33.2.1.apakšpunktā noteikto atbalsta intensitāti palielina par 10 procentiem:

36.1. fiziskai personai, kas projekta iesnieguma iesniegšanas dienā ir jaunāka par 40 gadiem;

36.2. juridiskai personai, ja tās dalībnieks, kam saimniecībā pieder vairāk nekā 51 procents pamatkapitāla daļu, projekta iesnieguma iesniegšanas dienā ir jaunāks par 40 gadiem.

37. Atbalsta pretendentam, kas investīcijas iegulda normatīvajos aktos par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu lauku attīstībai, vides un lauku ainavas uzlabošanai noteiktajos mazāk labvēlīgajos apvidos, šo noteikumu 33.2.1.apakšpunktā noteikto atbalsta intensitāti palielina par:

37.1. 10 procentiem, ja pēc projekta pabeigšanas lauksaimniecības produktu ražošanas būve atrodas mazāk labvēlīgā apvidū;

37.2. pieciem procentiem, ja mazāk labvēlīgā apvidū atrodas vismaz 50 procentu no šo noteikumu 10.1.apakšpunktā minētā atbalsta pretendenta pēdējās vienotajam platību maksājumam deklarētās platības, kā arī saimniecībā esošās segtās platības vai dzīvnieku novietnes, kurās turēto lauksaimniecības dzīvnieku audzēšanai nav nepieciešama lauksaimniecībā izmantojamā zeme.

38. Vietējā rīcības grupa vietējā attīstības stratēģijā var samazināt atbalsta apmēru un intensitāti.

39. Atbalstu, kas piešķirts saskaņā ar šiem noteikumiem, neapvieno ar atbalstu, kas piešķirts citu atbalsta programmu vai individuālo atbalsta projektu īstenošanai saistībā ar tām pašām attiecināmajām izmaksām.

40. Atbalstu šo noteikumu 3.2.apakšpunktā un 6.punktā minētajās aktivitātēs sniedz saskaņā ar Komisijas 2006.gada 15.decembra Regulu (EK) Nr. 1998/2006 par Līguma 87. un 88.panta piemērošanu de minimis atbalstam (turpmāk – Komisijas Regula Nr. 1998/2006).

(Grozīts ar MK 03.04.2012. noteikumiem Nr.242)

41. Pirms atbalsta piešķiršanas Lauku atbalsta dienests pārbauda, vai piešķirtais atbalsts nepalielinās kopējo de minimis atbalsta apmēru, ko atbalsta pretendents saņēmis attiecīgajā fiskālajā gadā, kā arī iepriekšējos divos fiskālajos gados, līdz līmenim, kas nepārsniedz Komisijas Regulas Nr. 1998/2006 2.panta 2.punktā noteikto maksimālo apmēru.

42. Šo noteikumu 3.2.apakšpunktā un 6.punktā minētajām aktivitātēm atbalstu nepiešķir saimnieciskās darbības nozarēs, kas minētas Komisijas Regulas Nr. 1998/2006 1.panta 1.punktā.

(Grozīts ar MK 03.04.2012. noteikumiem Nr.242)

43. Vietējā rīcības grupa mēneša laikā pēc projektu iesniegumu iesniegšanas termiņa beigām:

43.1. izvērtē projekta atbilstību vietējai attīstības stratēģijai atbilstoši:

43.1.1. vietējās attīstības stratēģijas rīcības plānā iekļautajai attiecīgajai rīcībai. Projekti, kas neatbilst vietējās attīstības stratēģijas rīcības plānā iekļautajai attiecīgajai rīcībai, tālāk netiek vērtēti;

43.1.2. vietējā attīstības stratēģijā noteiktajiem projektu vērtēšanas kritērijiem. Projektam piešķir noteiktu punktu skaitu atbilstoši katram vērtēšanas kritērijam, kas nosaka projekta atbilstību vietējai attīstības stratēģijai:

43.1.2.1. no 0 līdz 2 (0 – neatbilst, 0,5 – vāji, 1 – apmierinoši, 1,5 – labi, 2 – ļoti labi);

43.1.2.2. 0 vai 2 (0 – neatbilst, 2 – atbilst);

43.2. pēc projektu izvērtēšanas saskaņā ar šo noteikumu 43.1.apakšpunktu katrai vietējās attīstības stratēģijas rīcības plānā iekļautajai attiecīgajai rīcībai atsevišķi izveido projektu sarakstu, sarindojot projektu iesniegumus pēc iegūto punktu skaita, un sagatavo atzinumus, ko paraksta vietējās rīcības grupas paraksttiesīga amatpersona. Ja vairāki projekti ir ieguvuši vienādu punktu skaitu, priekšroku dod atbalsta pretendentam, kas ieguvis lielāku punktu skaitu atbilstoši vietējā attīstības stratēģijā noteiktajam īpašajam kritērijam. Ja vietējā rīcības grupa sniedz negatīvu atzinumu, tā norāda pamatotu noraidīšanas iemeslu;

43.3. projektu sarakstā atsevišķi pa rīcībām norāda katrai rīcībai izsludināto publisko finansējumu euro, atbalsta pretendenta nosaukumu, projekta nosaukumu, projekta īstenošanas vietu (mazāko teritoriālo vienību), projekta iesnieguma publisko finansējumu, projekta iesniegumam piešķirto punktu skaitu un atzinumu, norādot, vai tas ir pozitīvs vai negatīvs;

43.4. šo noteikumu 43.2.apakšpunktā minēto projektu sarakstu un atzinumus, kā arī lēmējinstitūcijas sēdes protokola kopiju kopā ar projektu iesniegumiem un tiem pievienotajiem dokumentiem iesniedz Lauku atbalsta dienestā, saglabājot projektu kopijas vietējā rīcības grupā. Dokumentu atbilstību oriģinālam apliecina vietējās rīcības grupas paraksttiesīga amatpersona. Lēmējinstitūcijas sēdes protokolā norāda personas, kas piedalās lēmuma pieņemšanā, to pārstāvēto iestādi, kā arī informāciju par likuma "Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā" prasību ievērošanu. Projektu sarakstu elektronisko versiju nosūta Lauku atbalsta dienestam. Lauku atbalsta dienests informāciju par vietējās rīcības grupas vērtēšanas rezultātiem ievieto savā tīmekļa vietnē.

(Grozīts ar MK 22.10.2013. noteikumiem Nr.1164)

44. Projektu iesniegumi, par kuriem vietējā rīcības grupa ir sniegusi negatīvu atzinumu, uzskatāmi par neatbilstošiem šo noteikumu 12.1.1. un 12.3.1.apakšpunktā minētajam publiskā finansējuma saņemšanas nosacījumam, un Lauku atbalsta dienests to atbilstību administratīvajiem un pārējiem atbalsta saņemšanas nosacījumiem nepārbauda.

45. Ja projekta iesniegumā norādītā informācija nav pietiekama, lai vietējā rīcības grupa varētu izvērtēt projekta atbilstību šo noteikumu 43.1.apakšpunkta prasībām, tā rakstiski pieprasa atbalsta pretendentam papildu informāciju. Pieprasīto informāciju atbalsta pretendents iesniedz piecu darbdienu laikā pēc pieprasījuma saņemšanas. Ja pieprasītā informācija noteiktajā termiņā netiek iesniegta, vietējā rīcības grupa projekta iesniegumu vērtē atbilstoši šo noteikumu 43.1.apakšpunkta prasībām, pamatojoties uz projekta iesniegumā norādīto informāciju, un attiecīgajā vērtēšanas kritērijā piešķir zemāko vērtējumu. Vietējā rīcības grupa saraksti ar atbalsta pretendentu pievieno projekta iesniegumam un iesniedz Lauku atbalsta dienestā šo noteikumu 43.punktā noteiktajā kārtībā un termiņā.

46. Ja attiecīgajā kārtā publiskais finansējums nav pietiekams, lai atbalstītu visus iesniegtos vietējai attīstības stratēģijai atbilstošos projektus, priekšroku dod projektu iesniegumiem ar lielāku punktu skaitu atbilstoši šo noteikumu 43.3.apakšpunktā minētajam vietējās rīcības grupas sagatavotajam projektu sarakstam.

47. Projektu iesniegumu sarindošanā Lauku atbalsta dienests neņem vērā šo noteikumu 5.punktā minētajām aktivitātēm atbilstošajos normatīvajos aktos noteiktos projektu atlases kritērijus.

V. Attiecināmās un neattiecināmās izmaksas

48. Šo noteikumu 3.punktā minētajās aktivitātēs attiecināmas ir šādas izmaksas:

48.1. jaunu pamatlīdzekļu un programmu nodrošinājuma iegāde un uzstādīšana;

48.2. ilggadīgo augļkopības kultūru stādu iegāde (izņemot zemenes), stādījumu balstu sistēmu, žogu un žogu balstu iegāde un to uzstādīšana, kā arī stādījumu ierīkošana, pamatojoties uz līgumiem ar trešajām personām, kas ir atbildīgas par darbu veikšanu;

48.3. ēku un būvju celtniecība, rekonstrukcija, vienkāršota rekonstrukcija un visas ar to saistītās izmaksas (tai skaitā iekšējie un ārējie ūdensvadi, iekšējā un ārējā kanalizācija, iekšējā un ārējā elektroapgāde, ventilācijas un apkures sistēmas), pamatojoties uz līgumu ar trešajām personām, kas atbildīgas par darba izpildi;

48.4. būvmateriālu iegāde, pamatojoties uz būvprojektu, kas iesniegts kopā ar projekta iesniegumu, vai atbalsta pretendenta sastādītu tāmi vienkāršotai rekonstrukcijai;

48.5. vispārējās izmaksas (tai skaitā arhitektu, inženieru un konsultantu honorāri, juridiskie pakalpojumi, tehniski ekonomiskie pamatojumi, patentu un licenču izmaksas, nomas līguma reģistrācija zemesgrāmatā), kas tieši saistītas ar projekta sagatavošanu vai īstenošanu. Vispārējās izmaksas nepārsniedz astoņus procentus no projekta kopējās attiecināmo izmaksu summas, tai skaitā projekta iesnieguma sagatavošanas, konsultāciju un juridisko pakalpojumu izmaksas nepārsniedz divus procentus no projekta kopējās attiecināmo izmaksu summas.

49. Šo noteikumu 48.punktā minētās izmaksas ir attiecināmas, ja tās tiešā veidā ir saistītas ar lauksaimniecības produktu ražošanu vai pārstrādi.

50. Šo noteikumu 48.3. un 48.4.apakšpunktā minētās attiecināmās izmaksas nepārsniedz:

50.1. šo noteikumu 3.1.apakšpunktā minētajā aktivitātē – normatīvajos aktos par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu atklātu projektu iesniegumu konkursu veidā pasākumam "Lauku saimniecību modernizācija" noteiktās pievienotās maksimālās attiecināmās izmaksas publiskā finansējuma aprēķināšanai jaunas būvniecības, rekonstrukcijas un vienkāršotās rekonstrukcijas projektiem galvenajiem būvju tipiem;

50.2. šo noteikumu 3.2.apakšpunktā minētajā aktivitātē – normatīvajos aktos par valsts un Eiropas Savienības atbalstu lauku attīstībai Latvijas lauku attīstības programmas pasākuma "Lauksaimniecības produktu pievienotās vērtības radīšana" ietvaros noteiktās pievienotās maksimālās attiecināmās izmaksas publiskā finansējuma aprēķināšanai jaunas būvniecības, rekonstrukcijas un vienkāršotās rekonstrukcijas projektiem galvenajiem būvju tipiem.

51. Maksimālo attiecināmo izmaksu publiskā finansējuma aprēķinā ietver visas ar objekta būvniecību saistītās izmaksas (tai skaitā iekšējo un ārējo ūdensvadu, iekšējās un ārējās kanalizācijas, iekšējās un ārējās elektroapgādes, ventilācijas un apkures sistēmas izmaksas). Būvju tehniskajā projektā norādīto stacionāro iekārtu un to aprīkojuma iegādes izmaksas neattiecina uz šo noteikumu 50.punktā minētajām izmaksām.

52. Ja projektā paredzētās jaunās būvniecības vai rekonstrukcijas izmaksas attiecīgajam būves tipam pārsniedz noteiktās maksimālās attiecināmās izmaksas un tās nepieciešamas projekta mērķu sasniegšanai, projekta iesniegumu nenoraida, bet izmaksu starpību sedz atbalsta pretendents.

53. Šo noteikumu 5.punktā minētajām aktivitātēm attiecināmās un neattiecināmās izmaksas nosaka šo noteikumu 5.punktā minētie normatīvie akti.

54. Šo noteikumu 6.punktā minētajās aktivitātēs attiecināmas ir šādas izmaksas:

54.1. jaunu pamatlīdzekļu un programmu nodrošinājuma iegāde un uzstādīšana;

54.2. ēku un būvju celtniecība, rekonstrukcija, vienkāršota rekonstrukcija, renovācija, vienkāršota renovācija un visas ar to saistītās izmaksas (tai skaitā iekšējie un ārējie ūdensvadi, iekšējā un ārējā kanalizācija, iekšējā un ārējā elektroapgāde, ventilācijas un apkures sistēmas), pamatojoties uz līgumu ar trešajām personām, kas atbildīgas par darba izpildi;

54.3. būvmateriālu iegāde, pamatojoties uz būvprojektu, kas iesniegts kopā ar projekta iesniegumu, vai atbalsta pretendenta sastādītu tāmi vienkāršotai rekonstrukcijai;

54.4. teritorijas labiekārtošana (piemēram, teritorijas asfaltēšana vai cita klājuma ieklāšana, žoga izbūve, zāliena, ilggadīgo stādījumu un ārējā apgaismojuma ierīkošana);

54.5. vispārējās izmaksas (tai skaitā arhitektu, inženieru un konsultantu honorāri, juridiskie pakalpojumi, tehniski ekonomiskie pamatojumi, patentu un licenču izmaksas, nomas līguma reģistrācija zemesgrāmatā), kas tieši saistītas ar projekta sagatavošanu vai īstenošanu. Vispārējās izmaksas nepārsniedz astoņus procentus no projekta kopējās attiecināmo izmaksu summas, tai skaitā projekta iesnieguma sagatavošanas, konsultāciju un juridisko pakalpojumu izmaksas nepārsniedz divus procentus no projekta kopējās attiecināmo izmaksu summas;

54.6. ja atbalsta pretendents ir biedrība vai nodibinājums, – pievienotās vērtības nodoklis, ja nav tiesību to atskaitīt no valsts budžetā maksājamās nodokļa summas kā priekšnodokli normatīvajos aktos par pievienotās vērtības nodokli noteiktajā kārtībā.

55. Šo noteikumu 6.2.apakšpunktā minētajā aktivitātē gadu pēc projekta pabeigšanas attiecināmas ir arī ar projektu saistītā personāla atalgojuma izmaksas (tai skaitā ar to saistītie nodokļi un nodevas), kas nepārsniedz 10 procentu no projekta kopējās attiecināmo izmaksu summas. Ar projekta īstenošanu saistītajam personālam atalgojumu izmaksā ne mazāk kā sešus mēnešus.

56. Ja atbalsta pretendents iekārtu uzstādīšanai neparedz atbalstu, tās uzstāda un ekspluatācijā nodod atbilstoši normatīvajiem aktiem par iekārtu uzstādīšanas un lietošanas kārtību. Atbalstu par minētajām iekārtām saņem tikai pēc to nodošanas ekspluatācijā un attiecīgo faktu apliecinošu dokumentu iesniegšanas Lauku atbalsta dienestā.

57. Atbalsta saņēmējs ar Lauku atbalsta dienestu var nesaskaņot projekta īstenošanas laikā radušās izmaiņas starp izmaksu pozīcijām, ja tas nepalielina Lauku atbalsta dienesta apstiprinātās projekta tāmes attiecināmo izmaksu kopsummu, nemainās tāmes pozīcijas un minētās izmaiņas nepārsniedz 10 procentu no apstiprinātās projekta tāmes kopsummas.

58. Šo noteikumu 3. un 6.punktā minētajās aktivitātēs neattiecināmas ir šādas izmaksas:

58.1. procentu maksājumi, maksa par finanšu transakcijām, valūtas maiņas komisijas maksājumi un valūtas svārstību radītie zaudējumi;

58.2. naudas sodi, līgumsodi, nokavējuma procenti un tiesāšanās izdevumi;

58.3. tādu apakšlīgumu slēgšana, kuri palielina projekta izmaksas, bet nepievieno projektam attiecīgu vērtību un kuros samaksa ir noteikta procentos no kopējām projekta izmaksām;

58.4. izmaksas, kas saistītas ar jebkuru piegādi, pakalpojumu vai darbu, par kuru nav organizēta atbilstoša iepirkuma procedūra saskaņā ar normatīvajiem aktiem par iepirkuma procedūras piemērošanu;

58.5. esošo būvju uzturēšanas izmaksas, izņemot izmaksas, kas saistītas ar vienkāršoto renovāciju;

58.6. tehniskās apkopes, rezerves daļu un ekspluatācijas izdevumi;

58.7. mopēdu, motociklu, triciklu, kvadriciklu, autobusu, vieglo automobiļu un kravas automobiļu iegāde (izņemot specializētos transportlīdzekļus, kuri konstruktīvi un rūpnieciski ražoti speciālas nozīmes kravu pārvadāšanai vai specifisku darbu veikšanai un kuriem ir uzstādītas specifisko funkciju veikšanai paredzētās iekārtas);

58.8. īpašuma vai kapitāldaļu iegāde;

58.9. izmaksas, kas pārsniedz vidējo tirgus cenu, un aktivitāšu īstenošanas un mērķu sasniegšanas laika grafikā noteiktajā termiņā nepabeigti darbi;

58.9.1. nodokļi un nodevas, izņemot šo noteikumu 48.5., 54.5. un 54.6.apakšpunktā un 55.punktā minētos gadījumus;

58.9.2. atlīdzība personālam, izņemot šo noteikumu 55.punktā minēto gadījumu;

58.10. citas izmaksas, kas nav attiecināmas saskaņā ar Padomes Regulu Nr. 1698/2005 un Komisijas 2006.gada 15.decembra Regulu (EK) Nr. 1974/2006, ar ko paredz sīki izstrādātus piemērošanas noteikumus Padomes Regulai (EK) Nr. 1698/2005 par atbalstu lauku attīstībai no Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA).

59. Valsts ieņēmumu dienests pēc Lauku atbalsta dienesta pieprasījuma sniedz informāciju par atbalsta pretendenta darījumu atbilstību šo noteikumu 54.6.apakšpunktā noteiktajām prasībām.

VI. Noslēguma jautājumi

61. Projektu iesniegumus, par kuriem lēmums pieņemts atbilstoši Ministru kabineta 2009.gada 13.janvāra noteikumiem Nr.33 "Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu lauku attīstībai pasākumam "Konkurētspējas veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā" un pasākumam "Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā"", īsteno un uzrauga atbilstoši nosacījumiem, kas bija spēkā lēmuma pieņemšanas dienā.

62. Šo noteikumu 54.6.apakšpunktā minētos nosacījumus piemēro arī jau apstiprinātiem projektu iesniegumiem. Ja atbalsta saņēmējs ir iesniedzis Lauku atbalsta dienestā maksājuma pieprasījumu par īstenoto projektu vai tā daļu, tas līdz 2011.gada 31.decembrim var iesniegt Lauku atbalsta dienestā projekta iesnieguma grozījumus par pievienotās vērtības nodokļa iekļaušanu attiecināmajās izmaksās. Ja atbalsta saņēmēja darījumi atbilst šo noteikumu 54.6.apakšpunktā noteiktajām prasībām, Lauku atbalsta dienests pieņem lēmumu par projekta iesnieguma grozījumu apstiprināšanu un publiskā finansējuma piešķiršanu.

Ministru prezidents V.Dombrovskis

Zemkopības ministra vietā – vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs R.Vējonis
Zemkopības ministrijas iesniegtajā redakcijā

1.pielikums
Ministru kabineta
2011.gada 4.oktobra noteikumiem Nr.764

(Pielikums grozīts ar MK 03.04.2012. noteikumiem Nr.242; MK 22.10.2013. noteikumiem Nr.1164)

Zemkopības ministra vietā – vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs R.Vējonis
Zemkopības ministrijas iesniegtajā redakcijā

2.pielikums
Ministru kabineta
2011.gada 4.oktobra noteikumiem Nr.764

Zemkopības ministra vietā – vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs R.Vējonis
Zemkopības ministrijas iesniegtajā redakcijā

3.pielikums
Ministru kabineta
2011.gada 4.oktobra noteikumiem Nr.764

(Pielikums grozīts ar MK 03.04.2012. noteikumiem Nr.242; MK 22.10.2013. noteikumiem Nr.1164)

Zemkopības ministra vietā – vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs R.Vējonis
4.pielikums
Ministru kabineta
2011.gada 4.oktobra noteikumiem Nr.764

Zemkopības ministra vietā – vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs R.Vējonis
5.pielikums
Ministru kabineta
2011.gada 4.oktobra noteikumiem Nr.764

(Pielikums grozīts ar MK 22.10.2013. noteikumiem Nr.1164)

Zemkopības ministra vietā – vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs R.Vējonis
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu lauku attīstībai pasākumā "Konkurētspējas .. Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 764Pieņemts: 04.10.2011.Stājas spēkā: 19.10.2011.Zaudē spēku: 19.07.2023.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 164, 18.10.2011.
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozījumi
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Citi saistītie dokumenti
237839
{"selected":{"value":"01.01.2014","content":"<font class='s-1'>01.01.2014.-18.07.2023.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"01.01.2014","iso_value":"2014\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2014.-18.07.2023.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"06.04.2012","iso_value":"2012\/04\/06","content":"<font class='s-1'>06.04.2012.-31.12.2013.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"18.01.2012","iso_value":"2012\/01\/18","content":"<font class='s-1'>18.01.2012.-05.04.2012.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"19.10.2011","iso_value":"2011\/10\/19","content":"<font class='s-1'>19.10.2011.-17.01.2012.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
01.01.2014
87
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)