Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Ministru kabineta noteikumi Nr.33

Rīgā 2009.gada 13.janvārī (prot. Nr.3 37.§)
Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu lauku attīstībai pasākumam “Konkurētspējas veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā” un pasākumam “Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā”
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu lauku attīstībai 2007.–2013.gadam šādiem pasākumiem:

1.1. “Konkurētspējas veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā”;

1.2. “Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā”.

2. Atbalsta pretendentu pieteikšanās nosacījumus, projekta iesniegumu vērtēšanu un atlasi, lēmuma pieņemšanu un paziņošanu, projektu īstenošanu un publiskā finansējuma pieprasīšanu un saņemšanu nosaka arī normatīvie akti par kārtību, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu lauku un zivsaimniecības attīstībai.

(MK 10.11.2009. noteikumu Nr.1310 redakcijā)

II. Atbalsta saņemšanas nosacījumi

3. Šo noteikumu 1.1.apakšpunktā minētā pasākuma ietvaros atbalsta aktivitātes, kas atbilst šādiem normatīvajiem aktiem:

3.1. (svītrots ar MK 21.09.2010. noteikumiem Nr.885);

3.2. par kārtību, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu atklātu projektu iesniegumu konkursu veidā pasākumam “Lauku saimniecību moder­nizācija”;

3.3. par valsts un Eiropas Savienības atbalstu lauku attīstībai Latvijas lauku attīstības programmas pasākuma “Lauksaimniecības produktu pievienotās vērtības radīšana” ietvaros.

4. Šo noteikumu 1.2.apakšpunktā minētā pasākuma ietvaros atbalsta aktivitātes, kas atbilst šādiem normatīvajiem aktiem:

4.1. par kārtību, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu atklātu projektu iesniegumu konkursu veidā pasākumam “Atbalsts uzņēmumu radīšanai un attīstībai (ietverot ar lauksaimniecību nesaistītu darbību dažādošanu)”;

4.2. par kārtību, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu atklātu projektu iesniegumu konkursu veidā pasākumam “Tūrisma aktivitāšu veicināšana”;

4.3. par kārtību, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu atklātu projektu iesniegumu konkursu veidā pasākumam “Pamatpakalpojumi eko­nomikai un iedzīvotājiem”;

4.4. (svītrots ar MK 21.09.2010. noteikumiem Nr.885).

5. Šo noteikumu 1.2.apakšpunktā minētā pasākuma ietvaros atbalsta arī šādas aktivitātes:

5.1. iekārtu, tehnikas, aprīkojuma, informācijas tehnoloģiju un program­mu nodrošinājuma iegāde un uzstādīšana un infrastruktūras izveide pakalpojumu pieejamībai, kvalitātei un sasniedzamībai pakalpojuma sniegšanas vietā vietējiem iedzīvotājiem;

5.2. iekārtu, tehnikas, aprīkojuma, informācijas tehnoloģiju un pro­grammu nodrošinājuma iegāde un uzstādīšana un infrastruktūras izveide sabiedrisko aktivitāšu (tajā skaitā apmācību un interešu klubu, kultūras, vides aizsardzības, sporta un cita brīvā laika pavadīšanas aktivitāšu) dažādošanai vietējiem iedzīvotājiem.

(Grozīts ar MK 10.11.2009. noteikumiem Nr.1310)

5.1 Pakalpojums šo noteikumu izpratnē ir atbilstoši personas saimnie­ciskajai vai profesionālajai darbībai par atlīdzību vai bez tās veikta pasūtījuma izpilde vai noslēgta līguma pildīšana, ar kuru saskaņā iznomā kādu lietu, izgatavo jaunu lietu, uzlabo vai pārveido esošu lietu vai tās īpašības, veic darbu, gūst nematerializētu darba rezultātu vai arī tirgo preces.

(MK 10.11.2009. noteikumu Nr.1310 redakcijā)

6. Atbalsta pretendents var saņemt atbalstu šo noteikumu 3., 4. un 5.punktā minētajām aktivitātēm, ja tās ir ietvertas vietējā attīstības stratēģijā, kurai ir piešķirts atbalsts atbilstoši normatīvajiem aktiem par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtību vietējo attīstības stratēģiju īstenošanai.

7. Pasākuma īstenošanas teritorija:

7.1. šo noteikumu 3. un 4.punktā minētajām aktivitātēm – atbilstošajos normatīvajos aktos noteiktā pasākuma īstenošanas teritorija, kurā tiek īstenota vietējās attīstības stratēģija;

7.2. šo noteikumu 5.punktā minētajām aktivitātēm – vietējās attīstības stratēģijas īstenošanas teritorija.

8. Atbalsta pretendents ir:

8.1. šo noteikumu 3. un 4.punktā minētajām aktivitātēm – atbilstošajos normatīvajos aktos noteiktais atbalsta pretendents, kas īstenos projektu vietējās attīstības stratēģijas īstenošanas teritorijā;

8.2. šo noteikumu 5.punktā minētajām aktivitātēm – biedrības vai nodibi­nājumi, vietējās pašvaldības, citas juridiskas vai fiziskas personas, kuras īstenos projektu vietējās attīstības stratēģijas īstenošanas teritorijā.

9. Publiskā finansējuma saņemšanas nosacījumi:

9.1. šo noteikumu 3. un 4.punktā minētajām aktivitātēm – atbilstošajos normatīvajos aktos noteiktie publiskā finansējuma saņemšanas nosacījumi un nosacījums, ka projekts atbilst vietējai attīstības stratēģijai;

9.2. šo noteikumu 5.punktā minētajām aktivitātēm:

9.2.1. projekts atbilst vietējai attīstības stratēģijai;

9.2.2. (svītrots ar MK 21.09.2010. noteikumiem Nr.885);

9.2.3. ja atbalsta pretendents ir juridiska persona (izņemot biedrības, nodibinājumus un pašvaldības) vai fiziska persona, kas veic saimniecisku darbību, naudas plūsmas pārskatā naudas atlikums projekta iesniegšanas gadā, visos projekta īstenošanas gados un gadā pēc projekta īstenošanas katra gada beigās ir pozitīvs. Naudas plūsma pierāda spēju īstenot projektu un sasniegt mērķi;

9.2.4. īstenojot projektu, sasniedz šo noteikumu 5.punktā minēto akti­vitāšu mērķi – veicināt lauku ekonomikas dažādošanu un dzīves kvalitātes uzlabošanos vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā, nodrošinot iedzīvotājiem nepieciešamo pakalpojumu pieejamību un sabiedrisko aktivitāšu dažādošanos.

(Grozīts ar MK 10.11.2009. noteikumiem Nr.1310)

III. Pieteikšanās un pārskatu sniegšanas kārtība

(Nodaļas nosaukums MK 10.11.2009. noteikumu Nr.1310 redakcijā)

10. Projektu iesniegumu pieņemšana notiek kārtās.

11. Biedrība vai nodibinājums, kas saņēmis atbalstu vietējās attīstības stratēģijas īstenošanai atbilstoši normatīvajiem aktiem par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtību vietējo attīstības stratēģiju īstenošanai (turpmāk – vietējā rīcības grupa), ne vēlāk kā mēnesi, pirms tiek uzsākta projektu iesniegumu pieņemšana, saskaņo ar Lauku atbalsta dienestu (turpmāk – dienests) šādu informāciju, ko dienests ievieto savā mājaslapā internetā:

11.1. datumu, kad tiks sākta projektu iesniegumu pieņemšana;

11.2. attiecīgajai kārtai un vietējās attīstības stratēģijas rīcības plānā iekļautajai rīcībai piešķirto atbalsta apmēru, rīcības mērķi un plānotās darbības;

11.3. projektu vērtēšanas kritērijus un minimālo punktu skaitu, kas jāiegūst, lai par projektu sniegtu pozitīvu atzinumu, – katrai vietējās attīstības stratēģijas rīcības plānā iekļautajai rīcībai, kuras ietvaros notiek projektu iesniegumu pieņemšana;

11.4. vietējās rīcības grupas nosaukumu un adresi, kur var iepazīties ar vietējo attīstības stratēģiju un iesniegt projektu iesniegumus, kā arī kontaktinformāciju (kontaktpersonas vārdu un uzvārdu, tālruņa numuru, elektroniskā pasta adresi).

(MK 10.11.2009. noteikumu Nr.1310 redakcijā, kas grozīta ar MK 21.09.2010. noteikumiem Nr.885)

11.1 Vietējā rīcības grupa pēc saskaņošanas ar dienestu laikrakstā, kas pieejams vietējās attīstības stratēģijas īstenošanas teritorijā, ievieto informāciju par projektu iesniegumu pieņemšanu atbilstoši vietējai attīstības stratēģijai, norādot attiecīgajai kārtai un vietējās attīstības stratēģijas rīcības plānā iekļautajai rīcībai piešķirto atbalsta apmēru un šo noteikumu 11.1. un 11.4.apakšpunktā minēto informāciju, kā arī atsauci uz dienesta mājaslapu internetā.

(MK 21.09.2010. noteikumu Nr.885 redakcijā)

12. Projektu iesniegumus vietējā rīcības grupa pieņem mēnesi no dienas, kad sākta projektu iesniegumu pieņemšana.

13. (Svītrots ar MK 10.11.2009. noteikumiem Nr.1310)

14. Lai pieteiktos atbalsta saņemšanai šo noteikumu 3. un 4.punktā minēto aktivitāšu ietvaros, atbalsta pretendents iesniedz vietējā rīcības grupā (papīra formā divos eksemplāros) vai attiecīgajā dienesta reģionālajā lauksaimniecības pārvaldē un vietējā rīcības grupā (elektroniska dokumenta formā, parakstītus ar drošu elektronisko parakstu un apliecinātus ar laika zīmogu Elektronisko dokumentu likumā noteiktajā kārtībā) šādus dokumentus:

14.1. veidlapu (1.pielikums);

14.2. (svītrots ar MK 10.11.2009. noteikumiem Nr.1310);

14.3. dokumentus, kas norādīti attiecīgi šo noteikumu 3. un 4.punktā minētajos normatīvajos aktos.

15. Lai pieteiktos atbalsta saņemšanai šo noteikumu 5.punktā minēto aktivitāšu īstenošanai, atbalsta pretendents iesniedz vietējā rīcības grupā (papīra formā divos eksemplāros) vai attiecīgajā dienesta reģionālajā lauksaimniecības pārvaldē un vietējā rīcības grupā (elektroniska dokumenta formā, parakstītu ar drošu elektronisko parakstu un apliecinātu ar laika zīmogu Elektronisko dokumentu likumā noteiktajā kārtībā) projekta iesniegumu (2.pielikums). Projekta iesniegumam pievieno:

15.1. atbalsta pretendenta deklarāciju saskaņā ar normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu lauku un zivsaimniecības attīstībai;

15.2. ja nekustamo īpašumu, kurā paredzēts īstenot projektu, atbalsta pretendents nomā vai patapina, – nomas vai patapinājuma (vienošanās) līguma kopiju (nomas vai patapinājuma (vienošanās) līgums noslēgts vismaz uz septiņiem gadiem no projekta iesnieguma iesniegšanas dienas). Ja paredzēta teritorijas labiekārtošana, kas nav atrunāta būvniecību reglamentējošajos normatīvajos aktos, vai pamatlīdzekļu iegāde, kuri nav stacionāri novietojami, ja vien projektā plānotās aktivitātes neīsteno noteiktā telpā, atbalsta pretendents nomas līguma vietā iesniedz saskaņojumu ar nekustamā īpašuma īpašnieku par teritorijas labiekārtošanu vai pamatlīdzekļu novietošanu vai uzglabāšanu (saskaņojums ar nekustamā īpašuma īpašnieku noslēgts vismaz uz septiņiem gadiem no projekta iesnieguma iesniegšanas dienas);

15.3. ja paredzēta jauna būvniecība, rekonstrukcija, renovācija vai teritorijas labiekārtošana un projekta iesnieguma iesniegšanas dienā ir tehniskais projekts, – būvatļaujas kopiju;

15.4. ja paredzēta jauna būvniecība, rekonstrukcija, renovācija vai teritorijas labiekārtošana, bet projekta iesnieguma iesniegšanas dienā nav tehniskā projekta, – plānošanas un arhitektūras uzdevuma kopiju. Būvatļaujas kopiju iesniedz sešu mēnešu laikā pēc tam, kad stājies spēkā dienesta lēmums par projekta iesnieguma apstiprināšanu;

15.5. ja paredzēta vienkāršota rekonstrukcija:

15.5.1. apliecinājuma kartes un ieceres dokumentācijas kopiju (ieceres dokumentācija izstrādāta atbilstoši būvniecību reglamentējošajiem normatīvajiem aktiem);

15.5.2. būvmateriālu iegādei – izmaksu tāmi vai paredzamo līgumcenu saskaņā ar normatīvajiem aktiem par iepirkuma procedūras piemērošanu;

15.6. ja paredzēta vienkāršota renovācija, – izmaksu tāmi būvmateriālu iegādei vai paredzamo līgumcenu saskaņā ar normatīvajiem aktiem par iepirkuma procedūras piemērošanu;

15.7. ja paredzēta teritorijas labiekārtošana, kas nav atrunāta būvniecību reglamentējošajos normatīvajos aktos, – izmaksu tāmi;

15.8. iepirkuma procedūru apliecinošus dokumentus atbilstoši iepirkuma procedūru regulējošajiem normatīvajiem aktiem. Pretendējot uz finansējumu jaunai būvniecībai, rekonstrukcijai, renovācijai vai teritorijas labiekārtošanai, kas minēta šo noteikumu 15.3. un 15.4.apakšpunktā, iepirkuma dokumentus iesniedz kopā ar projekta iesniegumu vai sešu mēnešu laikā pēc tam, kad stājies spēkā dienesta lēmums par projekta iesnieguma apstiprināšanu;

15.9. uzskaites veidlapu par saņemto de minimis atbalstu saskaņā ar normatīvajiem aktiem par de minimis atbalsta uzskaites un piešķiršanas kārtību un de minimis atbalsta uzskaites veidlapu paraugiem, izņemot gadījumu, ja atbalsta pretendents ir vietējā pašvaldība un tās projekts nav saistīts ar saimnieciskās darbības uzsākšanu vai attīstību.

(MK 21.09.2010. noteikumu Nr.885 redakcijā, kas grozīta ar MK 15.02.2011. noteikumiem Nr.119)

16. Nekustamais īpašums, kurā paredzēts īstenot projektu, ir atbalsta pretendenta īpašumā (izņemot šo noteikumu 15.2.apakšpunktā minēto gadījumu), un to apliecina zemesgrāmatu nodaļas izdots nostiprinājuma uzraksts vai zemesgrāmatas apliecība.

(MK 21.09.2010. noteikumu Nr.885 redakcijā)

16.1 Ja atbalsta pretendents atbalsta saņemšanai izmanto rēķinu priekšapmaksu atbilstoši normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu lauku un zivsaimniecības attīstībai, atbalsta pretendents šo noteikumu 15.4. un 15.8.apakšpunktā minētos dokumentus dienestā iesniedz kopā ar rēķinu priekšapmaksas pieprasījumu.

(MK 21.09.2010. noteikumu Nr.885 redakcijā)

17. Ja atbalsta pretendents ir biedrība vai nodibinājums, tā papildus šo noteikumu 15.punktā minētajiem dokumentiem iesniedz:

17.1. valdes apstiprinātu lēmumu par projekta īstenošanu un visām no tā izrietošajām saistībām, norādot projekta kopējās izmaksas un finansēšanas avotus;

17.2. (svītrots ar MK 21.09.2010. noteikumiem Nr.885);

17.3. Valsts ieņēmumu dienesta izziņu par nodokļu samaksu, kas izsniegta ne agrākā kā mēnesi pirms projekta iesniegšanas (izziņu neiesniedz, ja atbalsta pretendents nav nodokļu maksātājs);

17.4. (svītrots ar MK 10.11.2009. noteikumiem Nr.1310).

18. Ja atbalsta pretendents ir vietējā pašvaldība, tā papildus šo noteikumu 15.punktā minētajiem dokumentiem iesniedz:

18.1. vietējās pašvaldības lēmumu par piedalīšanos projektā un projekta īstenošanai nepieciešamā finansējuma apmēru, kā arī norāda finansēšanas avotus (ja plānots ņemt aizņēmumu, norāda finanšu līdzekļu izņemšanas un atmaksas grafiku);

18.2. vietējās pašvaldības pārskata kopiju par dokumentu iesniegšanas mēneša pirmajā datumā esošajiem pašvaldības aizņēmumiem, galvojumiem un ilgtermiņa saistībām, iekļaujot tajā arī jauno, plānoto aizņēmumu.

19. Ja atbalsta pretendents ir juridiska vai fiziska persona, kas veic saim­niecisku darbību, tā papildus šo noteikumu 15.punktā minētajiem dokumentiem iesniedz:

19.1. (svītrots ar MK 21.09.2010. noteikumiem Nr.885);

19.2. Valsts ieņēmumu dienesta izziņu par nodokļu samaksu, kas izsniegta ne agrākā kā mēnesi pirms projekta iesniegšanas;

19.3. Valsts ieņēmumu dienestā iesniegtā atbalsta pretendenta gada pārskata kopiju (pilns komplekts) par pēdējo noslēgto gadu pirms projekta iesniegšanas saskaņā ar Gada pārskatu likumu vai gada ienākumu deklarācijas “Ieņēmumi no saimnieciskās darbības” kopiju par pēdējo noslēgto gadu pirms projekta iesniegšanas saskaņā ar normatīvajiem aktiem par iedzīvotāju gada ienākumu deklarāciju. Ja atbalsta pretendents nodibināts pēdējo 18 mēnešu laikā pirms projekta iesnieguma iesniegšanas, gada pārskata vietā iesniedz atbalsta pretendenta apstiprinātu finanšu pārskatu par organizācijas ieņēmumiem un izdevumiem visā darbības periodā, sākot no dibināšanas.

20. Ja atbalsta pretendents šo noteikumu 17.3., 19.2. un 19.3.apakšpunktā minētos dokumentus neiesniedz, dienests dokumentus saņem Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā un termiņā.

(MK 10.11.2009. noteikumu Nr.1310 redakcijā)

21. Dokumentu oriģinālu kopijas apliecina atbalsta pretendents.

21.1 Vietējā rīcības grupa pēc atzīmes izdarīšanas par projekta iesnieguma saņemšanu vienu projekta iesnieguma eksemplāru atdod atbalsta pretendentam.

(MK 10.11.2009. noteikumu Nr.1310 redakcijā)

22. Ja projekta iesniegumu iesniedz elektroniska dokumenta formā, tam pievienotos dokumentus sagatavo atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektro­nisko dokumentu noformēšanu.

22.1 Atbalsta saņēmējs 10 darbdienu laikā pēc pēdējā maksājuma pieprasījuma iesniegšanas dienestā vietējā rīcības grupā iesniedz:

22.11. par šo noteikumu 3. un 4.punktā minētajām aktivitātēm – šo noteikumu 3. un 4.punktā minētajos normatīvajos aktos noteikto pārskatu par projekta īstenošanas rezultātiem un pārskatu par atbalsta saņēmēja saimnieciskās darbības rādītājiem;

22.12. par šo noteikumu 5.punktā minētajām aktivitātēm – pārskatu par projekta īstenošanas rezultātiem (3.pielikums) un pārskatu par atbalsta saņēmēja saimnieciskās darbības rādītājiem (4.pielikums).

(MK 10.11.2009. noteikumu Nr.1310 redakcijā)

22.2 Sākot ar nākamo gadu pēc projekta īstenošanas, atbalsta saņēmējs katru gadu līdz 30.martam piecu gadu periodā vietējā rīcības grupā iesniedz:

22.21. par šo noteikumu 3. un 4.punktā minētajām aktivitātēm – šo noteikumu 3. un 4.punktā minētajiem normatīvajiem aktiem pievienoto pārskatu par atbalsta saņēmēja saimnieciskās darbības rādītājiem par iepriekšējo kalendāra gadu;

22.22. par šo noteikumu 5.punktā minētajām aktivitātēm – pārskatu par atbalsta saņēmēja saimnieciskās darbības rādītājiem (4.pielikums) par iepriekšējo kalendāra gadu.

(MK 10.11.2009. noteikumu Nr.1310 redakcijā)

IV. Atbalsta apjoms un intensitāte

23. Šo noteikumu 3. un 4.punktā minētajām aktivitātēm atbalsta apjomu un intensitāti nosaka atbilstošie normatīvie akti.

24. Šo noteikumu 5.punktā minētajām aktivitātēm:

24.1. viena atbalstāmā projekta atbalsta apmērs (attiecināmo izmaksu summa) nepārsniedz 20 000 latu;

24.2. atbalsta intensitāte no projekta kopējās attiecināmo izmaksu summas ir:

24.2.1. līdz 100 procentiem – biedrībām un nodibinājumiem, kas vismaz gadu pirms projekta iesnieguma iesniegšanas ieguvuši sabiedriskā labuma organizācijas statusu, ja projektā plānotās aktivitātes atbilst piešķirtā sabiedriskā labuma darbības jomai;

24.2.2. līdz 90 procentiem – biedrībām, nodibinājumiem un vietējām pašvaldībām;

24.2.3. līdz 60 procentiem – citām juridiskām un fiziskām personām.

(MK 21.09.2010. noteikumu Nr.885 redakcijā, sk. grozījumu 2.punktu)

25. Vietējā rīcības grupa vietējā attīstības stratēģijā var samazināt atbalsta apjomu un intensitāti.

26. Atbalstu, kas piešķirts saskaņā ar šiem noteikumiem, neapvieno ar atbalstu, kas piešķirts citu atbalsta programmu vai individuālo atbalsta projektu ietvaros attiecībā uz tām pašām attiecināmajām izmaksām.

27. Atbalstu šo noteikumu 5.punktā minētajām aktivitātēm sniedz saskaņā ar Komisijas 2006.gada 15.decembra Regulā (EK) Nr. 1998/2006 par Līguma 87. un 88.panta piemērošanu de minimis atbalstam (turpmāk – Komisijas regula Nr. 1998/2006) noteiktajām prasībām (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 2006.gada 28.decembris, Nr. L 379, 5.–10.lp.).

28. Pirms atbalsta piešķiršanas dienests pārbauda, vai piešķirtais atbalsts nepalielinās kopējo de minimis atbalsta apjomu, ko atbalsta pretendents saņēmis attiecīgajā fiskālajā gadā, kā arī iepriekšējos divos fiskālajos gados, līdz līmenim, kas nepārsniedz Komisijas regulas Nr. 1998/2006 2.panta 2.punktā noteikto maksimālo apmēru.

29. Šo noteikumu 5.punktā minētajām aktivitātēm atbalstu nepiešķir saimnieciskās darbības nozarēs, kas minētas Komisijas regulas Nr. 1998/2006 1.panta 1.punktā.

30. Vietējā rīcības grupa mēneša laikā pēc projektu iesniegumu iesniegšanas termiņa beigām:

30.1. izvērtē projekta atbilstību vietējai attīstības stratēģijai atbilstoši:

30.1.1. vietējās attīstības stratēģijas rīcības plānā iekļautajai attiecīgajai rīcībai. Projekti, kas neatbilst vietējās attīstības stratēģijas rīcības plānā iekļautajai attiecīgajai rīcībai, tālāk netiek vērtēti;

30.1.2. vietējā attīstības stratēģijā noteiktajiem projektu vērtēšanas kritērijiem. Projektam piešķir noteiktu punktu skaitu atbilstoši katram vērtēšanas kritērijam, kas nosaka projekta atbilstību vietējai attīstības stratēģijai:

30.1.2.1. no 0 līdz 2 (0 – neatbilst, 0,5 – vāji, 1 – apmierinoši, 1,5 – labi, 2 – ļoti labi);

30.1.2.2. 0 vai 2 (0 – neatbilst, 2 – atbilst);

30.2. pēc projektu izvērtēšanas saskaņā ar šo noteikumu 30.1.apakšpunktu katrai vietējās attīstības stratēģijas rīcības plānā iekļautajai attiecīgajai rīcībai atsevišķi izveido projektu sarakstu, sarindojot projektu iesniegumus pēc iegūto punktu skaita, un sagatavo atzinumus, kurus paraksta vietējās rīcības grupas paraksttiesīga amatpersona. Ja vairāki projekti ir ieguvuši vienādu punktu skaitu, priekšroku dod atbalsta pretendentam, kas ieguvis lielāku punktu skaitu atbilstoši vietējā attīstības stratēģijā noteiktajam īpašajam kritērijam. Ja vietējā rīcības grupa sniedz negatīvu atzinumu, tā norāda pamatotu noraidīšanas iemeslu;

30.3. šo noteikumu 30.2.apakšpunktā minēto projektu sarakstu un atzinumus kopā ar projektu iesniegumiem un tiem pievienotajiem dokumentiem iesniedz attiecīgajā dienesta reģionālajā lauksaimniecības pārvaldē.

(MK 21.09.2010. noteikumu Nr.885 redakcijā)

31. Projektu iesniegumi, par kuriem vietējā rīcības grupa ir sniegusi ne­gatīvu atzinumu, uzskatāmi par neatbilstošiem šo noteikumu 9.2.1.apakš­punktā minētajam publiskā finansējuma saņemšanas nosacījumam, un dienests administratīvo un pārējo atbalsta saņemšanas nosacījumu pārbaudi neveic.

31.1 Ja projekta iesniegumā norādītā informācija nav pietiekama vai skaidra, lai vietējā rīcības grupa varētu izvērtēt projekta atbilstību šo noteikumu 30.1.apakšpunktam, vietējā rīcības grupa rakstiski pieprasa atbalsta pretendentam papildu informāciju. Pieprasīto informāciju atbalsta pretendents iesniedz piecu darbdienu laikā pēc pieprasījuma saņemšanas. Ja pieprasītā informācija noteiktajā termiņā netiek iesniegta, vietējā rīcības grupa projekta iesniegumu vērtē atbilstoši šo noteikumu 30.1.apakšpunktam, pamatojoties uz projekta iesniegumā norādīto informāciju, un attiecīgajā projektu vērtēšanas kritērijā piešķir zemāko vērtējumu. Vietējā rīcības grupa saraksti ar atbalsta pretendentu pievieno projekta iesniegumam un iesniedz dienestā šo noteikumu 30.punktā noteiktajā kārtībā un termiņā.

(MK 21.09.2010. noteikumu Nr.885 redakcijā)

32. Ja attiecīgajā kārtā publiskais finansējums nav pietiekams, lai atbalstītu visus iesniegtos vietējai attīstības stratēģijai atbilstošos projektus, priekšroku dod projektu iesniegumiem ar lielāku punktu skaitu atbilstoši šo noteikumu 30.3.apakšpunktā minētajam vietējās rīcības grupas sagatavotajam projektu sarakstam.

(MK 21.09.2010. noteikumu Nr.885 redakcijā)

33. Projektu iesniegumu sarindošanā dienests neņem vērā šo noteikumu 3. un 4.punktā minētajām aktivitātēm atbilstošajos normatīvajos aktos noteiktos projektu atlases kritērijus.

V. Attiecināmās un neattiecināmās izmaksas

34. Šo noteikumu 3. un 4.punktā minētajām aktivitātēm attiecināmās un neattiecināmās izmaksas nosaka atbilstošie normatīvie akti.

35. Šo noteikumu 5.punktā minētajām aktivitātēm attiecināmas ir šādas izmaksas:

35.1. jaunu pamatlīdzekļu un programmu nodrošinājuma iegāde un uzstādīšana;

35.2. ēku un būvju celtniecība, rekon­strukcija, vienkāršota rekonstrukcija, renovācija, vienkāršota renovācija un visas ar to saistītās izmaksas (tai skaitā iekšējie un ārējie ūdensvadi, iekšējā un ārējā kanalizācija, iekšējā un ārējā elektroapgāde, ventilācijas un apkures sistēmas), pamatojoties uz līgumu ar trešajām personām, kas atbildīgas par darba izpildi;

35.3. būvmateriālu iegāde, pamatojieties uz būvprojektu, kas iesniegts kopā ar projekta iesniegumu, vai atbalsta pretendenta sastādītu tāmi vienkāršotai rekon­strukcijai;

35.4. teritorijas labiekārtošana (piemēram, teritorijas asfaltēšana vai cita klājuma ieklāšana, žoga izbūve, zāliena, ilggadīgo stādījumu un ārējā apgaismojuma ierīkošana);

35.5. vispārējās izmaksas (tajā skaitā arhitektu, inženieru un konsultantu honorāri, juridiskie pakalpojumi, tehniski ekonomiskie pamatojumi, patentu un licenču izmaksas, nomas līguma reģistrācija zemesgrāmatā), kas tieši saistītas ar projekta sagatavošanu vai īstenošanu. Vispārējās izmaksas nepārsniedz astoņus procentus no projekta kopējās attiecināmo izmaksu summas, tajā skaitā projekta iesnieguma sagatavošanas, konsultāciju un juridisko pakalpojumu izmaksas nepārsniedz divus procentus no projekta kopējās attiecināmo izmaksu summas;

35.6. ja atbalsta pretendents ir biedrība vai nodibinājums – pievienotās vērtības nodoklis, ja nav tiesību to atskaitīt no valsts budžetā maksājamās nodokļa summas kā priekšnodokli normatīvajos aktos par pievienotās vērtības nodokli noteiktajā kārtībā.

(Grozīts ar MK 10.11.2009. noteikumiem Nr.1310; MK 20.07.2010. noteikumiem Nr.668; MK 21.09.2010. noteikumiem Nr.885)

36. Šo noteikumu 5.2.apakšpunktā minētajā aktivitātē gadu pēc projekta pabeigšanas attiecināmas ir arī ar projektu saistītā personāla atalgojuma izmaksas (tajā skaitā ar to saistītie nodokļi un nodevas), kas nepārsniedz 10 procentu no projekta kopējās attiecināmo izmaksu summas. Ar projektu saistītajam personālam atalgojumu izmaksā ne mazāk kā sešus mēnešus.

(Grozīts ar MK 10.11.2009. noteikumiem Nr.1310; MK 21.09.2010. noteikumiem Nr.885)

37. Ja atbalsta pretendents iekārtu uzstādīšanai neparedz atbalstu, tās uzstāda un nodod ekspluatācijā atbilstoši normatīvajiem aktiem par iekārtu uzstādīšanas un lietošanas kārtību. Atbalstu par minētajām iekārtām saņem tikai pēc to nodošanas ekspluatācijā un attiecīgo faktu apliecinošu dokumentu iesniegšanas dienestā.

38. Atbalsta saņēmējs ar dienestu var nesaskaņot projekta īstenošanas laikā radušās izmaiņas starp izmaksu pozīcijām, ja tas nepalielina dienesta apstiprinātās projekta tāmes attiecināmo izmaksu kopsummu, nemainās tāmes pozīcijas un minētās izmaiņas nepārsniedz 10 procentu no apstiprinātās projekta tāmes kopsummas.

(MK 10.11.2009. noteikumu Nr.1310 redakcijā)

39. Šo noteikumu 5.punktā minētajām aktivitātēm neattiecināmas ir šādas izmaksas:

39.1. procentu maksājumi, maksa par finanšu transakcijām, valūtas maiņas komisijas maksājumi un valūtas svārstību radītie zaudējumi;

39.2. naudas sodi, līgumsodi, nokavējuma procenti un tiesāšanās izdevumi;

39.3. tādu apakšlīgumu slēgšana, kuri palielina projekta izmaksas, bet nepievieno projektam attiecīgu vērtību, un kuros samaksa ir noteikta procentos no kopējām projekta izmaksām;

39.4. izmaksas, kas saistītas ar jebkuru piegādi, pakalpojumu vai darbu, par kuru nav veikta atbilstoša iepirkuma procedūra saskaņā ar normatīvajiem aktiem par iepirkuma procedūras piemērošanu;

39.5. esošo būvju uzturēšanas izmaksas, izņemot izmaksas, kas saistītas ar vienkāršoto renovāciju;

39.6. tehniskās apkopes, rezerves daļu un ekspluatācijas izdevumi;

39.7. vispārējas nozīmes transportlīdzekļu iegāde, izņemot velosipēdus un specializētos transportlīdzekļus, kuri konstruktīvi un rūpnieciski ražoti speciālas nozīmes kravu pārvadāšanai vai specifisku darbu veikšanai un uz kuriem ir uzstādītas specifisko darbu veikšanai nepieciešamās iekārtas;

39.8. īpašuma vai kapitāldaļu iegāde;

39.9. izmaksas, kas pārsniedz vidējo tirgus cenu, un aktivitāšu īstenošanas un mērķu sasniegšanas laika grafikā noteiktajā termiņā nepabeigti darbi;

39.9.1 nodokļi un nodevas, izņemot šo noteikumu 35.5. un 35.6.apakšpunktā un 36.punktā minēto gadījumu;

39.9.2 atlīdzība personālam, izņemot šo noteikumu 36.punktā minēto gadījumu;

39.10. citas izmaksas, kas nav attiecināmas saskaņā ar Padomes 2005.gada 20.septembra Regulu (EK) Nr. 1698/2005 par atbalstu lauku attīstībai no Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) un Komisijas 2006.gada 15.decembra Regulu (EK) Nr. 1974/2006, ar ko paredz sīki izstrādātus piemērošanas noteikumus Padomes Regulai (EK) Nr. 1698/2005 par atbalstu lauku attīstībai no Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA).

(Grozīts ar MK 10.11.2009. noteikumiem Nr.1310; MK 21.09.2010. noteikumiem Nr.885)

40. Valsts ieņēmumu dienests pēc dienesta pieprasījuma sniedz informāciju par atbalsta pretendenta darījumu atbilstību šo noteikumu 35.6.apakšpunktā noteiktajām prasībām.

(MK 20.07.2010. noteikumu Nr.668 redakcijā)

VI. Noslēguma jautājums

(Nodaļa MK 20.07.2010. noteikumu Nr.668 redakcijā)

41. Šo noteikumu 35.6.apakšpunkta nosacījumus piemēro arī jau apstiprinātiem projektu iesniegumiem. Ja atbalsta saņēmējs ir iesniedzis dienestā maksājuma pieprasījumu par īstenoto projektu vai tā daļu, tas līdz 2011.gada 31.decembrim var iesniegt dienestā projekta iesnieguma grozījumus par pievienotās vērtības nodokļa iekļaušanu attiecināmajās izmaksās. Ja atbalsta saņēmēja darījumi atbilst šo noteikumu 35.6.apakšpunktā noteiktajām prasībām, dienests pieņem lēmumu par projekta iesnieguma grozījumu apstiprināšanu un publiskā finansējuma piešķiršanu.

Ministru prezidents I.Godmanis

Zemkopības ministrs M.Roze
Zemkopības ministrijas iesniegtajā redakcijā

1.pielikums
Ministru kabineta
2009.gada 13.janvāra noteikumiem Nr.33

(Pielikums MK 10.11.2009. noteikumu Nr.1310 redakcijā)

Zemkopības ministrijas iesniegtajā redakcijā

2.pielikums
Ministru kabineta
2009.gada 13.janvāra noteikumiem Nr.33

(Pielikums MK 10.11.2009. noteikumu Nr.1310 redakcijā, kas grozīta ar MK 20.07.2010. noteikumiem Nr.668; MK 21.09.2010. noteikumiem Nr.885)

3.pielikums
Ministru kabineta
2009.gada 13.janvāra noteikumiem Nr.33

(Pielikums MK 10.11.2009. noteikumu Nr.1310 redakcijā)

4.pielikums
Ministru kabineta
2009.gada 13.janvāra noteikumiem Nr.33

(Pielikums MK 10.11.2009. noteikumu Nr.1310 redakcijā)

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu lauku attīstībai pasākumam “Konkurētspējas .. Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 33Pieņemts: 13.01.2009.Stājas spēkā: 21.01.2009.Zaudē spēku: 19.10.2011.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 10, 20.01.2009.
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
  • Skaidrojumi
186595
{"selected":{"value":"18.02.2011","content":"<font class='s-1'>18.02.2011.-18.10.2011.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"18.02.2011","iso_value":"2011\/02\/18","content":"<font class='s-1'>18.02.2011.-18.10.2011.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"24.09.2010","iso_value":"2010\/09\/24","content":"<font class='s-1'>24.09.2010.-17.02.2011.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"04.08.2010","iso_value":"2010\/08\/04","content":"<font class='s-1'>04.08.2010.-23.09.2010.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"14.11.2009","iso_value":"2009\/11\/14","content":"<font class='s-1'>14.11.2009.-03.08.2010.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"21.01.2009","iso_value":"2009\/01\/21","content":"<font class='s-1'>21.01.2009.-13.11.2009.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
18.02.2011
87
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)