Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Ministru kabineta noteikumi Nr.885

Rīgā 2010.gada 21.septembrī (prot. Nr.48 32.§)

Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 13.janvāra noteikumos Nr.33 "Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu lauku attīstībai pasākumam "Konkurētspējas veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā" un pasākumam "Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā""

Izdoti saskaņā ar Lauksaimniecības un lauku attīstības likuma 5.panta ceturto daļu

1. Izdarīt Ministru kabineta 2009.gada 13.janvāra noteikumos Nr.33 "Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu lauku attīstībai pasākumam "Konkurētspējas veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā" un pasākumam "Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā"" (Latvijas Vēstnesis, 2009, 10., 181.nr.; 2010, 121.nr.) šādus grozījumus:

1.1. svītrot 3.1.apakšpunktu;

1.2. svītrot 4.4.apakšpunktu;

1.3. svītrot 9.2.2.apakšpunktu;

1.4. papildināt 11.punkta ievaddaļu aiz vārdiem "(turpmāk - vietējā rīcības grupa)" ar vārdiem "ne vēlāk kā mēnesi, pirms tiek uzsākta projektu iesniegumu pieņemšana";

1.5. papildināt 11.4.apakšpunktu aiz vārda "iesniegumus" ar vārdiem "kā arī kontaktinformāciju (kontaktpersonas vārdu un uzvārdu, tālruņa numuru, elektroniskā pasta adresi)";

1.6. izteikt 11.1 punktu šādā redakcijā:

"11.1 Vietējā rīcības grupa pēc saskaņošanas ar dienestu laikrakstā, kas pieejams vietējās attīstības stratēģijas īstenošanas teritorijā, ievieto informāciju par projektu iesniegumu pieņemšanu atbilstoši vietējai attīstības stratēģijai, norādot attiecīgajai kārtai un vietējās attīstības stratēģijas rīcības plānā iekļautajai rīcībai piešķirto atbalsta apmēru un šo noteikumu 11.1. un 11.4.apakšpunktā minēto informāciju, kā arī atsauci uz dienesta mājaslapu internetā.";

1.7. izteikt 15. un 16.punktu šādā redakcijā:

"15. Lai pieteiktos atbalsta saņemšanai šo noteikumu 5.punktā minēto aktivitāšu īstenošanai, atbalsta pretendents iesniedz vietējā rīcības grupā (papīra formā divos eksemplāros) vai attiecīgajā dienesta reģionālajā lauksaimniecības pārvaldē un vietējā rīcības grupā (elektroniska dokumenta formā, parakstītu ar drošu elektronisko parakstu un apliecinātu ar laika zīmogu Elektronisko dokumentu likumā noteiktajā kārtībā) projekta iesniegumu (2.pielikums). Projekta iesniegumam pievieno:

15.1. atbalsta pretendenta deklarāciju saskaņā ar normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu lauku un zivsaimniecības attīstībai;

15.2. ja nekustamo īpašumu, kurā paredzēts īstenot projektu, atbalsta pretendents nomā vai patapina, - nomas vai patapinājuma (vienošanās) līguma kopiju (nomas vai patapinājuma (vienošanās) līgums noslēgts vismaz uz septiņiem gadiem no projekta iesnieguma iesniegšanas dienas). Ja paredzēta teritorijas labiekārtošana, kas nav atrunāta būvniecību reglamentējošajos normatīvajos aktos, vai pamatlīdzekļu iegāde, kuri nav stacionāri novietojami, ja vien projektā plānotās aktivitātes neīsteno noteiktā telpā, atbalsta pretendents nomas līguma vietā iesniedz saskaņojumu ar nekustamā īpašuma īpašnieku par teritorijas labiekārtošanu vai pamatlīdzekļu novietošanu vai uzglabāšanu (saskaņojums ar nekustamā īpašuma īpašnieku noslēgts vismaz uz septiņiem gadiem no projekta iesnieguma iesniegšanas dienas);

15.3. ja paredzēta jauna būvniecība, rekonstrukcija, renovācija vai teritorijas labiekārtošana un projekta iesnieguma iesniegšanas dienā ir tehniskais projekts, - būvatļaujas kopiju;

15.4. ja paredzēta jauna būvniecība, rekonstrukcija, renovācija vai teritorijas labiekārtošana, bet projekta iesnieguma iesniegšanas dienā nav tehniskā projekta, - plānošanas un arhitektūras uzdevuma kopiju. Būvatļaujas kopiju iesniedz sešu mēnešu laikā pēc tam, kad stājies spēkā dienesta lēmums par projekta iesnieguma apstiprināšanu;

15.5. ja paredzēta vienkāršota rekonstrukcija:

15.5.1. apliecinājuma kartes un ieceres dokumentācijas kopiju (ieceres dokumentācija izstrādāta atbilstoši būvniecību reglamentējošajiem normatīvajiem aktiem);

15.5.2. būvmateriālu iegādei - izmaksu tāmi vai paredzamo līgumcenu saskaņā ar normatīvajiem aktiem par iepirkuma procedūras piemērošanu;

15.6. ja paredzēta vienkāršota renovācija, - izmaksu tāmi būvmateriālu iegādei vai paredzamo līgumcenu saskaņā ar normatīvajiem aktiem par iepirkuma procedūras piemērošanu;

15.7. ja paredzēta teritorijas labiekārtošana, kas nav atrunāta būvniecību reglamentējošajos normatīvajos aktos, - izmaksu tāmi;

15.8. iepirkuma procedūru apliecinošus dokumentus atbilstoši iepirkuma procedūru regulējošajiem normatīvajiem aktiem. Pretendējot uz finansējumu jaunai būvniecībai, rekonstrukcijai, renovācijai vai teritorijas labiekārtošanai, kas minēta šo noteikumu 15.3. un 15.4.apakšpunktā, iepirkuma dokumentus iesniedz kopā ar projekta iesniegumu vai sešu mēnešu laikā pēc tam, kad stājies spēkā dienesta lēmums par projekta iesnieguma apstiprināšanu;

15.9. uzskaites veidlapu par saņemto de minimis atbalstu saskaņā ar normatīvajiem aktiem par minimālā atbalsta uzskaites un piešķiršanas kārtību un minimālā atbalsta uzskaites veidlapas paraugu, izņemot gadījumu, ja atbalsta pretendents nav vietējā pašvaldība un tās projekts nav saistīts ar saimnieciskās darbības uzsākšanu vai attīstību.

16. Nekustamais īpašums, kurā paredzēts īstenot projektu, ir atbalsta pretendenta īpašumā (izņemot šo noteikumu 15.2.apakšpunktā minēto gadījumu), un to apliecina zemesgrāmatu nodaļas izdots nostiprinājuma uzraksts vai zemesgrāmatas apliecība.";

1.8. papildināt noteikumus ar 16.1 punktu šādā redakcijā:

"16.1 Ja atbalsta pretendents atbalsta saņemšanai izmanto rēķinu priekšapmaksu atbilstoši normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu lauku un zivsaimniecības attīstībai, atbalsta pretendents šo noteikumu 15.4. un 15.8.apakšpunktā minētos dokumentus dienestā iesniedz kopā ar rēķinu priekšapmaksas pieprasījumu.";

1.9. svītrot 17.2.apakšpunktu;

1.10. svītrot 19.1.apakšpunktu;

1.11. izteikt 24.punktu šādā redakcijā:

"24. Šo noteikumu 5.punktā minētajām aktivitātēm:

24.1. viena atbalstāmā projekta atbalsta apmērs (attiecināmo izmaksu summa) nepārsniedz 20 000 latu;

24.2. atbalsta intensitāte no projekta kopējās attiecināmo izmaksu summas ir:

24.2.1. līdz 100 procentiem - biedrībām un nodibinājumiem, kas vismaz gadu pirms projekta iesnieguma iesniegšanas ieguvuši sabiedriskā labuma organizācijas statusu, ja projektā plānotās aktivitātes atbilst piešķirtā sabiedriskā labuma darbības jomai;

24.2.2. līdz 90 procentiem - biedrībām, nodibinājumiem un vietējām pašvaldībām;

24.2.3. līdz 60 procentiem - citām juridiskām un fiziskām personām.";

1.12. izteikt 30.punktu šādā redakcijā:

"30. Vietējā rīcības grupa mēneša laikā pēc projektu iesniegumu iesniegšanas termiņa beigām:

30.1. izvērtē projekta atbilstību vietējai attīstības stratēģijai atbilstoši:

30.1.1. vietējās attīstības stratēģijas rīcības plānā iekļautajai attiecīgajai rīcībai. Projekti, kas neatbilst vietējās attīstības stratēģijas rīcības plānā iekļautajai attiecīgajai rīcībai, tālāk netiek vērtēti;

30.1.2. vietējā attīstības stratēģijā noteiktajiem projektu vērtēšanas kritērijiem. Projektam piešķir noteiktu punktu skaitu atbilstoši katram vērtēšanas kritērijam, kas nosaka projekta atbilstību vietējai attīstības stratēģijai:

30.1.2.1. no 0 līdz 2 (0 - neatbilst, 0,5 - vāji, 1 - apmierinoši, 1,5 - labi, 2 - ļoti labi);

30.1.2.2. 0 vai 2 (0 - neatbilst, 2 - atbilst);

30.2. pēc projektu izvērtēšanas saskaņā ar šo noteikumu 30.1.apakšpunktu katrai vietējās attīstības stratēģijas rīcības plānā iekļautajai attiecīgajai rīcībai atsevišķi izveido projektu sarakstu, sarindojot projektu iesniegumus pēc iegūto punktu skaita, un sagatavo atzinumus, kurus paraksta vietējās rīcības grupas paraksttiesīga amatpersona. Ja vairāki projekti ir ieguvuši vienādu punktu skaitu, priekšroku dod atbalsta pretendentam, kas ieguvis lielāku punktu skaitu atbilstoši vietējā attīstības stratēģijā noteiktajam īpašajam kritērijam. Ja vietējā rīcības grupa sniedz negatīvu atzinumu, tā norāda pamatotu noraidīšanas iemeslu;

30.3. šo noteikumu 30.2.apakšpunktā minēto projektu sarakstu un atzinumus kopā ar projektu iesniegumiem un tiem pievienotajiem dokumentiem iesniedz attiecīgajā dienesta reģionālajā lauksaimniecības pārvaldē.";

1.13. papildināt noteikumus ar 31.1 punktu šādā redakcijā:

"31.1 Ja projekta iesniegumā norādītā informācija nav pietiekama vai skaidra, lai vietējā rīcības grupa varētu izvērtēt projekta atbilstību šo noteikumu 30.1.apakšpunktam, vietējā rīcības grupa rakstiski pieprasa atbalsta pretendentam papildu informāciju. Pieprasīto informāciju atbalsta pretendents iesniedz piecu darbdienu laikā pēc pieprasījuma saņemšanas. Ja pieprasītā informācija noteiktajā termiņā netiek iesniegta, vietējā rīcības grupa projekta iesniegumu vērtē atbilstoši šo noteikumu 30.1.apakšpunktam, pamatojoties uz projekta iesniegumā norādīto informāciju, un attiecīgajā projektu vērtēšanas kritērijā piešķir zemāko vērtējumu. Vietējā rīcības grupa saraksti ar atbalsta pretendentu pievieno projekta iesniegumam un iesniedz dienestā šo noteikumu 30.punktā noteiktajā kārtībā un termiņā.";

1.14. izteikt 32.punktu šādā redakcijā:

"32. Ja attiecīgajā kārtā publiskais finansējums nav pietiekams, lai atbalstītu visus iesniegtos vietējai attīstības stratēģijai atbilstošos projektus, priekšroku dod projektu iesniegumiem ar lielāku punktu skaitu atbilstoši šo noteikumu 30.3.apakšpunktā minētajam vietējās rīcības grupas sagatavotajam projektu sarakstam.";

1.15. izteikt 35.5.apakšpunktu šādā redakcijā:

"35.5. vispārējās izmaksas (tajā skaitā arhitektu, inženieru un konsultantu honorāri, juridiskie pakalpojumi, tehniski ekonomiskie pamatojumi, patentu un licenču izmaksas, nomas līguma reģistrācija zemesgrāmatā), kas tieši saistītas ar projekta sagatavošanu vai īstenošanu. Vispārējās izmaksas nepārsniedz astoņus procentus no projekta kopējās attiecināmo izmaksu summas, tajā skaitā projekta iesnieguma sagatavošanas, konsultāciju un juridisko pakalpojumu izmaksas nepārsniedz divus procentus no projekta kopējās attiecināmo izmaksu summas;";

1.16. papildināt 36.punktu aiz vārdiem "atalgojuma izmaksas" ar vārdiem "(tajā skaitā ar to saistītie nodokļi un nodevas)";

1.17. papildināt 39.5.apakšpunktu aiz vārda "izmaksas" ar vārdiem "izņemot izmaksas, kas saistītas ar vienkāršoto renovāciju";

1.18. izteikt 39.9. un 39.9.1 apakšpunktu šādā redakcijā:

"39.9. izmaksas, kas pārsniedz vidējo tirgus cenu, un aktivitāšu īstenošanas un mērķu sasniegšanas laika grafikā noteiktajā termiņā nepabeigti darbi;

39.9.1 nodokļi un nodevas, izņemot šo noteikumu 35.5. un 35.6.apakšpunktā un 36.punktā minēto gadījumu;";

1.19. izteikt 2.pielikuma C 11.1.apakšsadaļu šādā redakcijā:

1.20. izteikt 2.pielikuma D 1.sadaļu šādā redakcijā:

2. Šo noteikumu 1.11.apakšpunktā minētās prasības neattiecas uz projektu iesniegumiem, kas iesniegti vietējā rīcības grupā vai Lauku atbalsta dienestā pirms šo noteikumu spēkā stāšanās dienas.

Ministru prezidents V.Dombrovskis

Zemkopības ministra vietā - labklājības ministrs U.Augulis

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 13.janvāra noteikumos Nr.33 "Kārtība, kādā piešķir valsts .. Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 885Pieņemts: 21.09.2010.Stājas spēkā: 24.09.2010.Zaudē spēku: 19.10.2011.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 151, 23.09.2010.
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozītais
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Skaidrojumi
218359
24.09.2010
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)