Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Ministru kabineta noteikumi Nr.411

Rīgā 2011.gada 24.maijā (prot. Nr.32 37.§)
Autopārvadājumu kontroles organizēšanas un īstenošanas kārtība
Izdoti saskaņā ar Autopārvadājumu likuma 4.panta ceturto daļu
un Autoceļu lietošanas nodevas likuma 8. panta pirmo daļu
(Grozīta ar MK 01.07.2014. noteikumiem Nr.372)
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka:

1.1. autopārvadājumu kontroles organizēšanas un īstenošanas kārtību;

1.2. autoceļu lietošanas nodevas samaksas kontroles kārtību.

(MK 01.07.2014. noteikumu Nr.372 redakcijā)

2. Autopārvadājumu kontroles mērķis ir panākt, lai autopārvadājumi tiktu veikti atbilstoši autopārvadājumus reglamentējošo normatīvo aktu un Latvijai saistošo starptautisko līgumu prasībām un tiktu nodrošināta valsts, pārvadātāju un patērētāju interešu aizsardzība, tai skaitā bērnu interešu aizsardzība.

3. Autopārvadājumus kontrolē:

3.1. pašvaldību kontroles dienesti (institūcijas vai amatpersonas) – normatīvajos aktos par pašvaldību kontroles dienestu veikto autopārvadājumu kontroli noteiktajā kārtībā;

3.2. pārvadātāju kontroles dienesti – saskaņā ar attiecīgā pārvadātāja iekšējo kārtību;

3.3. Latvijas Republikas robežšķērsošanas vietās, izņemot robežšķērsošanas vietas, kuras izveidotas uz dzelzceļiem, lidostās un lidlaukos:

3.3.1. Valsts robežsardze kontrolē:

3.3.1.1. dokumentus, kas apliecina tiesības vadīt attiecīgās kategorijas transportlīdzekli;

3.3.1.2. transportlīdzekļa reģistrācijas dokumentus;

3.3.1.3. transportlīdzekļa īpašnieka civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas dokumentus;

3.3.1.4. transportlīdzekļa valsts tehniskās apskates derīguma termiņu apliecinošus dokumentus;

3.3.1.5. starptautisko autobusu regulāro maršrutu atļaujas;

3.3.1.6. pasažieru sarakstu (formulāru), izdarot atzīmi par pārbaudē konstatētās faktiskās situācijas atbilstību pasažieru sarakstam (formulāram), izņemot gadījumus, ja pārvadājumu veic saskaņā ar starptautisko autobusu regulāro maršrutu atļauju;

3.3.2. Valsts ieņēmumu dienesta muitas iestādes kontrolē:

3.3.2.1. lielgabarīta un smagsvara kravu pārvadāšanas atļaujas esību un pārvadājuma atbilstību atļaujā norādītajiem nosacījumiem;

3.3.2.2. kravas nostiprināšanas noteikumu prasību izpildi attiecībā uz gabalkravu izvietošanu;

3.3.2.3. transportlīdzekļa faktisko masu vai ass slodzi un gabarītus;

3.3.2.4. bīstamo kravu pārvadājumu noteikumu ievērošanu, par katru pārbaudīto transportlīdzekli sastādot bīstamo kravu autopārvadājumu pārbaudes protokolu trijos eksemplāros (1.pielikums). Protokola pirmo eksemplāru uzglabā kontroles institūcija, kas sastādījusi protokolu, otro eksemplāru izsniedz pārbaudītā transportlīdzekļa vadītājam, trešo eksemplāru nosūta Valsts policijai;

3.3.2.5. Latvijas Republikas starptautisko autopārvadājumu atļaujas esību (divpusējiem pārvadājumiem, tranzīta pārvadājumiem, pārvadājumiem uz trešajām valstīm vai no tām) un tajā norādītā pārvadājuma atbilstību citiem pārvadājuma dokumentiem un atļauto braucienu skaitam, atļaujas ailē "muitas iestādes zīmogs un datums" norādot informāciju par robežšķērsošanas vietu un datumu un simbolu "T", ja tiek veikts tranzīta pārvadājums, kā arī reģistrējot atļaujas sēriju un kārtas numuru muitas informatīvajā sistēmā;

3.3.2.6. Eiropas transporta ministru konferences atļaujas esību, kā arī izdara atzīmes Eiropas transporta ministru konferences atļaujai pievienotā reģistrācijas žurnāla ailē "Īpašas atzīmes", norādot robežšķērsošanas vietu un datumu un reģistrējot atļaujas sēriju un kārtas numuru muitas informatīvajā sistēmā;

3.3.2.7. Eiropas Kopienas atļaujas kopijas esību komercpārvadājumu veikšanai ar kravas autotransportu Eiropas Savienības teritorijā un Eiropas Kopienas autovadītāja atestāta esību, ja kravas transportlīdzekļa vadītājs nav Eiropas Savienības dalībvalsts piederīgais un veic komercpārvadājumu;

3.3.2.8. pašpārvadājuma sertifikāta esību;

3.3.2.9. transportlīdzekļa licences kartītes esību;

3.4. Valsts policija – atbilstoši šiem noteikumiem un citiem autopārvadājumus reglamentējošajiem normatīvajiem aktiem.

(Grozīts ar MK 29.11.2011. noteikumiem Nr.906)

4. Valsts policija, kontrolējot autopārvadājumus, katru gadu organizē pārbaudes tā, lai:

4.1. tās aptvertu vismaz 3 % no darba dienām, kurās strādā to transportlīdzekļu vadītāji, uz kuriem attiecas darba un atpūtas režīma nosacījumi;

4.2. vismaz 30 % no transportlīdzekļu vadītāju darba dienu pārbaužu kopējā skaita tiktu veiktas uz ceļiem un vismaz 50 % – tā saimnieciskās darbības veicēja telpās, kurš nodarbojas ar autopārvadājumiem;

4.3. vismaz sešas reizes gadā tiktu veiktas saskaņotas pārbaudes uz ceļiem, ko vienlaikus veic divu vai vairāku dalībvalstu kontroles iestādes katra savas valsts teritorijā.

5. Ja pārkāptas Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 15. marta Regulas (EK) Nr. 561/2006, ar ko paredz dažu sociālās jomas tiesību aktu saskaņošanu saistībā ar autotransportu, groza Padomes Regulu (EEK) Nr. 3821/85 un Padomes Regulu (EK) Nr. 2135/98 un atceļ Padomes Regulu (EEK) Nr. 3820/85, 1. panta prasības un Padomes 1985. gada 20. decembra Regulas (EEK) Nr. 3821/85 par reģistrācijas kontrolierīcēm, ko izmanto autotransportā, 1. panta prasības, Valsts policija, novērtējot saimnieciskās darbības veicēju risku, izmanto Komisijas 2016. gada 18. marta Regulas (ES) 2016/403, ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1071/2009 attiecībā uz Savienības noteikumu tādu nopietnu pārkāpumu klasifikāciju, kas var izraisīt autopārvadātāja labas reputācijas zaudēšanu, un ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2006/22/EK III pielikumu, III pielikumā noteikto pārkāpumu sadalījumu kategorijās pēc to smaguma un šo noteikumu 3. pielikumā noteiktās formulas un kritērijus saimnieciskās darbības veicēja pārkāpumu punktu skaita, riska skaitļa un riska pakāpes noteikšanai.

(MK 14.03.2017. noteikumu Nr. 137 redakcijā)

6. Šo noteikumu 3.1. un 3.4.apakšpunktā minēto kontroles institūciju darbiniekiem, veicot autopārvadājumu kontroli, ir tiesības:

6.1. pieprasīt transportlīdzekļa vadītājam vai pārvadātāja pārstāvim uzrādīt autopārvadājumus reglamentējošajos normatīvajos aktos norādītos dokumentus;

6.2. iekāpt un atrasties transportlīdzekļa kabīnē, kā arī, nemaksājot par braucienu, atrasties transportlīdzekļa salonā tā kustības laikā (izņemot vieglos taksometrus);

6.3. veikt transportlīdzekļa vadītāja darba un atpūtas laika uzskaites kontrolierīces un ātruma ierobežotājierīces detalizētu pārbaudi (izņemot transportlīdzekļa kustības laikā) atbilstoši normatīvajiem aktiem par minētajām ierīcēm un to lietošanas kārtību;

6.4. veikt kontrolpirkumus vai kontrolpasūtījumus.

(Grozīts ar MK 14.03.2017. noteikumiem Nr. 137)

II. Autopārvadājumu kontrole, apturot transportlīdzekli

7. Valsts policija dod norādījumu apturēt transportlīdzekli kontrolējamā transportlīdzekļa vadītājam uz autoceļiem vietās, kur netiek apdraudēta satiksmes drošība.

8. Valsts policija apturēto transportlīdzekli novirza uz autoceļa tuvumā esošām piemērotām vietām (piemēram, stāvlaukumiem, degvielas uzpildes staciju teritorijām, kravas iekraušanas un izkraušanas laukumiem):

8.1. transportlīdzekļa faktiskās masas kontrolei (svēršanai) ar autotransporta svariem, kas verificēti atbilstoši normatīvajiem aktiem par neautomātisko svaru atbilstības novērtēšanu;

8.2. transportlīdzekļa sakabes stāvokļa kontrolei;

8.3. ja tiek konstatēti autopārvadājumus reglamentējošo normatīvo aktu pārkāpumi, kas liedz transportlīdzeklim piedalīties ceļu satiksmē.

9. Valsts policija pārbauda autopārvadājuma atbilstību attiecīgo autopārvadājumus reglamentējošo normatīvo aktu prasībām un par to sastāda kontroles aktu divos eksemplāros. Pirmo eksemplāru uzglabā Valsts policijā, bet otru eksemplāru izsniedz transportlīdzekļa vadītājam. Kontroles aktā ietver vismaz šādu informāciju:

9.1. autopārvadājumu kontroles vieta un laiks;

9.2. pārvadātāja nosaukums un adrese;

9.3. ziņas par transportlīdzekli;

9.4. autopārvadājuma veids;

9.5. veiktās pārbaudes;

9.6. pārbaudes, kurās konstatēti pārkāpumi.

10. Pārbaudot bīstamo kravu pārvadājumu noteikumu ievērošanu, Valsts policija par katru pārbaudīto transportlīdzekli sastāda bīstamo kravu autopārvadājumu pārbaudes protokolu (1.pielikums) divos eksemplāros. Protokola pirmo eksemplāru uzglabā Valsts policijā, otro eksemplāru izsniedz saimnieciskās darbības veicējam.

10.1 Valsts policijas darbinieks pārliecinās par autoceļu lietošanas nodevas samaksas spēkā esību, izmantojot transportlīdzekļu un to vadītāju valsts reģistrā reģistrētos datus.

(MK 01.07.2014. noteikumu Nr.372 redakcijā)

III. Saimnieciskās darbības veicēja kontrole

11. Saimnieciskās darbības veicējam ir pienākums:

11.1. kontroles laikā nodrošināt saimnieciskās darbības veicēja pilnvarotā pārstāvja atrašanos kontroles vietā;

11.2. uzrādīt Valsts policijai vai pašvaldību kontroles dienestam autopārvadājumus reglamentējošajos normatīvajos aktos noteiktos dokumentus, kas saistīti ar saimnieciskās darbības veicēja autopārvadājumu organizēšanu, un nodrošināt apstākļus kontroles veikšanai.

12. Ierodoties saimnieciskās darbības veicēja telpās, Valsts policija vai attiecīgās administratīvās teritorijas kontroles dienests saimnieciskās darbības veicēja pilnvarotajam pārstāvim:

12.1. sniedz informāciju par kontroles būtību;

12.2. pieprasa pilnvarojuma apliecinājumu saimnieciskās darbības veicēja autopārvadājumu vadītājam;

12.3. pārliecinās, vai saimnieciskās darbības veicējs sagatavojis kontrolei nepieciešamos Valsts policijas vai pašvaldību kontroles dienesta pieprasītos dokumentus;

12.4. pārbauda uzrādītos dokumentus.

13. Pēc saskaņošanas ar saimnieciskās darbības veicēju dokumentu kontroli var veikt Valsts policijas vai pašvaldību kontroles dienesta telpās. Par dokumentu pieņemšanu Valsts policijas vai pašvaldību kontroles dienesta telpās noformē pieņemšanas un nodošanas aktu. Aktā norāda kontrolei iesniegtos dokumentus.

14. Ja saimnieciskās darbības veicēja dokumentu kontrole notiek Valsts policijas vai pašvaldību kontroles dienesta telpās, kontroles ilgums nedrīkst pārsniegt 10 darbdienas. Pēc šā termiņa beigām divu darbdienu laikā, noformējot pieņemšanas un nodošanas aktu, dokumenti jāatdod saimnieciskās darbības veicēja pārstāvim.

15. Saimnieciskās darbības veicēja dokumentu kontroles rezultātus ieraksta saimnieciskās darbības veicēja kontroles aktā (4.pielikums).

16. Saimnieciskās darbības veicēja kontroles aktu paraksta Valsts policijas vai pašvaldību kontroles dienesta un saimnieciskās darbības veicēja pārstāvis. Ja saimnieciskās darbības veicēja pārstāvis atsakās parakstīt aktu, minēto faktu ieraksta kontroles aktā. Kontroles akta oriģinālu uzglabā Valsts policija vai pašvaldību kontroles dienests, akta kopiju izsniedz kontrolētā saimnieciskās darbības veicēja pārstāvim.

IV. Pašvaldību kontroles dienesti

17. Pašvaldības ir tiesīgas pilnvarot kontroles dienestus savā administratīvajā teritorijā veikt autopārvadājumu kontroli.

18. Pašvaldību kontroles dienestu darbiniekiem, pildot dienesta pienākumus, ir klāt dienesta apliecība, kura jāuzrāda pēc pieprasījuma.

19. Pašvaldību kontroles dienestu darbiniekiem, veicot autopārvadājumu kontroli, ir tiesības kontrolēt:

19.1. pasažieru pārvadājumu noteikumu ievērošanu (regulārie un neregulārie pārvadājumi) pilsētas vai reģionālajos vietējās nozīmes maršrutos;

19.2. vieglo taksometru pārvadājumu noteikumu ievērošanu;

19.3. autoostu un citu līnijbūvju stāvokli un darbības atbilstību pasažieru pārvadājumu prasībām.

20. Pašvaldību kontroles dienestiem pēc vienošanās ar Valsts policiju ir tiesības veikt transportlīdzekļa faktiskās masas kontroli (svēršanu) ar autotransporta svariem, kas verificēti atbilstoši normatīvajiem aktiem par neautomātisko svaru atbilstības novērtēšanu un autovadītājiem noteiktā darba un atpūtas laika un tā reģistrēšanas ierīces lietošanas noteikumu ievērošanas kontroli.

21. Pašvaldību kontroles dienestiem nav tiesību veikt autopārvadājumu kontroli, apturot transportlīdzekli uz autoceļiem.

Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības direktīvām

Noteikumos iekļautas tiesību normas, kas izriet no:

1) Padomes 1995.gada 6.oktobra Direktīvas 95/50/EK par vienotu kārtību, kādā pārbauda bīstamo kravu pārvadāšanu pa autoceļiem;

2) Eiropas Parlamenta un Padomes 2006.gada 15.marta Direktīvas 2006/22/EK par minimālajiem nosacījumiem Padomes Regulu (EEK) Nr. 3820/85 un Nr. 3821/85 īstenošanai saistībā ar sociālās jomas tiesību aktiem attiecībā uz darbībām autotransporta jomā un par Padomes Direktīvas 88/599/EEK atcelšanu;

3) Komisijas 2004.gada 13.decembra Direktīvas 2004/112/EK, ar ko tehnikas attīstībai pielāgo Padomes Direktīvu 95/50/EK par vienotu kārtību, kādā pārbauda bīstamo kravu pārvadāšanu pa autoceļiem;

4) Komisijas 2009.gada 23.janvāra Direktīvas 2009/4/EK par pasākumiem, lai novērstu un atklātu manipulācijas ar tahogrāfu ierakstiem, un ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2006/22/EK par minimālajiem nosacījumiem Padomes Regulu (EEK) Nr. 3820/85 un Nr. 3821/85 īstenošanai saistībā ar sociālās jomas tiesību aktiem attiecībā uz darbībām autotransporta jomā un par Padomes Direktīvas 88/599/EEK atcelšanu;

5) Komisijas 2009.gada 30.janvāra Direktīvas 2009/5/EK, ar ko izdara grozījumus III pielikumā Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvai 2006/22/EK par minimālajiem nosacījumiem Padomes Regulu (EEK) Nr. 3820/85 un Nr. 3821/85 īstenošanai saistībā ar sociālās jomas tiesību aktiem attiecībā uz darbībām autotransporta jomā.

Ministru prezidents V.Dombrovskis

Satiksmes ministrs U.Augulis
1.pielikums
Ministru kabineta
2011.gada 24.maija
noteikumiem Nr.411

Bīstamo kravu autopārvadājumu pārbaudes protokols Nr.________

1. Pārbaudes vieta  

 

2. Datums   3. Laiks  

 

4. Transportlīdzekļa reģistrācijas valsts un reģistrācijas numurs  

 

5. Piekabes/puspiekabes reģistrācijas valsts un reģistrācijas numurs  

 

6. Pārvadātājs/adrese  

 

7. Transportlīdzekļa vadītājs/vadītāja palīgs  

 

8. Kravas nosūtītājs, adrese, iekraušanas vieta1, 2  
 

 

9. Kravas saņēmējs, adrese, izkraušanas vieta1, 2  
 

 

10. Bīstamās kravas Apvienoto Nāciju Organizācijas (turpmāk – ANO) Nr., kravas nosaukums, bīstamības zīmes, iepakošanas grupa (ja tāda piešķirta), kopējais daudzums transporta vienībā  

 

11. Pārsniegts Eiropas Nolīguma par bīstamo kravu starptautiskiem pārvadājumiem pa autoceļiem (turpmāk – ADR) 1.1.3.6.punktā noteiktais apjoms

  jā

   nē

 

12. Pārvadāšanas veids    beztaras pārvadājums    iepakojumā    cisternās
13. Pārvadājuma dokuments    pārbaudīts    konstatēts pārkāpums    nav nepieciešams
14. Rakstiska instrukcija    pārbaudīts    konstatēts pārkāpums    nav nepieciešams
15. Divpusējais/daudzpusējais nolīgums/atļauja iekšzemes pārvadājumiem    pārbaudīts    konstatēts pārkāpums    nav nepieciešams
16. Transportlīdzekļu apstiprinājuma sertifikāts    pārbaudīts    konstatēts pārkāpums    nav nepieciešams
17. Autovadītāja apliecība bīstamo kravu pārvadājumiem    pārbaudīts    konstatēts pārkāpums    nav nepieciešams
18. Kravas pārvadāšana atļauta    pārbaudīts    konstatēts pārkāpums    nav nepieciešams
19. Transportlīdzekļa tipam atļautā krava    pārbaudīts    konstatēts pārkāpums    nav nepieciešams
20. Ar pārvadāšanas veidu saistītie noteikumi (beztaras pārvadājums, iepakojumā, cisternās)    pārbaudīts    konstatēts pārkāpums    nav nepieciešams
21. Jauktās iekraušanas aizliegums    pārbaudīts    konstatēts pārkāpums    nav nepieciešams
22. Iekraušana, kravas nostiprinājums un izvietojums3    pārbaudīts    konstatēts pārkāpums    nav nepieciešams
23. Kravas noplūde vai iepakojuma bojājumi3    pārbaudīts    konstatēts pārkāpums    nav nepieciešams
24. ANO iepakojuma marķējums/ cisternu marķējums2, 3 (ADR 6.)    pārbaudīts    konstatēts pārkāpums    nav nepieciešams
25. Iepakojuma apzīmējums (piemēram, kravas ANO numurs) un bīstamības zīmes2 (ADR 5.2)    pārbaudīts    konstatēts pārkāpums    nav nepieciešams
26. Cisternas/transportlīdzekļa bīstamības zīmes (ADR 5.3.1)    pārbaudīts    konstatēts pārkāpums    nav nepieciešams
27. Transportlīdzekļa/transporta vienības apzīmējumi (oranžā plāksne, paaugstināta temperatūra) ADR 5.3.2-3)    pārbaudīts    konstatēts pārkāpums    nav nepieciešams
28. Vispārīgas nozīmes drošības aprīkojums, kas norādīts ADR    pārbaudīts    konstatēts pārkāpums    nav nepieciešams
29. Pārvadājamai kravai atbilstošs aprīkojums    pārbaudīts    konstatēts pārkāpums    nav nepieciešams
30. Cits aprīkojums, kas norādīts rakstiskajā instrukcijā    pārbaudīts    konstatēts pārkāpums    nav nepieciešams
31. Ugunsdzēšanas aparāts(-i)    pārbaudīts    konstatēts pārkāpums    nav nepieciešams
32. Konstatēto pārkāpumu augstākā riska kategorija (ja tādi ir)    I kategorija    II kategorija    III kategorija

 

33. Piezīmes  

 

34. Iestāde/amatpersona, kas veica pārbaudi  

Piezīmes.

1 Aizpilda pārkāpuma gadījumā, ja tas ir nepieciešams.

2 Ieraksta ailē "piezīmes" grupas transporta pārvadājumos.

3 Redzamu pārkāpumu pārbaude.

Satiksmes ministrs U.Augulis
2.pielikums
Ministru kabineta
2011.gada 24.maija
noteikumiem Nr.411

(Pielikums svītrots ar MK 14.03.2017. noteikumiem Nr. 137)

3.pielikums
Ministru kabineta
2011.gada 24.maija
noteikumiem Nr.411
Saimnieciskās darbības veicēja pārkāpumu punktu skaita, riska skaitļa un riska pakāpes noteikšana

1. Saimnieciskās darbības veicēja pārkāpumu punktu skaitu nosaka, izmantojot šādu formulu:

P = (VSI × LVSISI × LSI MI  × LMI ) × T, kur

P – saimnieciskās darbības veicēja pārkāpumu punktu skaits;

VSI – ļoti nopietnu pārkāpumu skaits;

SI – nopietnu pārkāpumu skaits;

MI – nelielu pārkāpumu skaits.

Pārkāpumu iedalījumam pēc smaguma atbilstošie punkti:

LVSI – ļoti nopietna pārkāpuma koeficients, vienāds ar 40;

LSI – nopietna pārkāpuma koeficients, vienāds ar 10;

LMI – neliela pārkāpuma koeficients, vienāds ar 1;

T – laika faktors (kārtējam gadam T=3, iepriekšējam gadam T=2, gadam pirms iepriekšējā gada T=1).

2. Saimnieciskās darbības veicēja vispārējā riska skaitli nosaka, izmantojot šādu formulu:

RV =  PY1 + PY2 + PY3 , kur
 SY1 + SY2 + SY3

RV – saimnieciskās darbības veicēja vispārējā riska skaitlis;;

PY1 – saimnieciskās darbības veicēja pārkāpumu punktu skaits kārtējā gadā;

PY2 – saimnieciskās darbības veicēja pārkāpumu punktu skaits iepriekšējā gadā;

PY3 – saimnieciskās darbības veicēja pārkāpumu punktu skaits gadā pirms iepriekšējā gada;

SY1 – pārbaužu skaits kārtējā gadā;

SY2 – pārbaužu skaits iepriekšējā gadā;

SY3 – pārbaužu skaits gadā pirms iepriekšējā gada.

Piezīme. Pārbaudot saimnieciskās darbības veicēju, pārbaužu skaitu iegūst, pārbaudīto dienu skaitu dalot ar 28, kas ir līdzvērtīgi uz ceļa pārbaudīto dienu skaitam vienas pārbaudes ietvaros.

3. Saimnieciskās darbības veicēja riska pakāpi nosaka, izmantojot šādus kritērijus:

3.1. augsta riska pakāpe, ja RV ≥ 20;

3.2. vidēja riska pakāpe, ja 10 ≤ RV < 20;

3.3. zema riska pakāpe, ja 0,1 ≤ RV < 10;

3.4. riska pakāpe netiek piešķirta, ja RV < 0.

Satiksmes ministrs U.Augulis
4.pielikums
Ministru kabineta
2011.gada 24.maija
noteikumiem Nr.411

Saimnieciskās darbības veicēja kontroles akts Nr.____

Satiksmes ministrs U.Augulis
 
Tiesību akta pase
Izdevējs: Ministru kabinetsVeids: noteikumiNumurs: 411Pieņemts: 24.05.2011.Stājas spēkā: 09.06.2011. Statuss:
spēkā esošs
Publicēts: "Latvijas Vēstnesis", 89 (4487), 08.06.2011.
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācijas / Tiesību aktu projekti
231347
{"selected":{"value":"17.03.2017","content":"<font class='s-1'>17.03.2017.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"17.03.2017","iso_value":"2017\/03\/17","content":"<font class='s-1'>17.03.2017.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"11.07.2014","iso_value":"2014\/07\/11","content":"<font class='s-1'>11.07.2014.-16.03.2017.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"03.12.2011","iso_value":"2011\/12\/03","content":"<font class='s-1'>03.12.2011.-10.07.2014.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"09.06.2011","iso_value":"2011\/06\/09","content":"<font class='s-1'>09.06.2011.-02.12.2011.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
17.03.2017
87
1
Saite uz tiesību aktuAtsauce uz tiesību aktu
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitāšu arhīvs
Noderīgas saites
Kontakti
Atsauksmēm
Lietošanas noteikumi
Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības
Latvijas Republikas Satversmes 90.pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2008 (kvalitātes vadība)
ISO 270001:2013 (informācijas drošība)