Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Ministru kabineta noteikumi Nr.295

Rīgā 2010.gada 23.martā (prot. Nr.15 57.§)
Noteikumi par valsts un Eiropas Savienības lauku attīstības atbalsta piešķiršanu, administrēšanu un uzraudzību vides un lauku ainavas uzlabošanai
Izdoti saskaņā ar Lauksaimniecības un lauku attīstības likuma
5.panta ceturto un septīto daļu
1. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā piešķir, administrē un uzrauga valsts un Eiropas Savienības atbalstu lauku attīstībai – vides un lauku ainavas uzlabošanas pasākumiem, ko īsteno atbilstoši Padomes 2005.gada 20.septembra Regulai (EK) Nr. 1698/2005 par atbalstu lauku attīstībai no Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) (turpmāk – Regula Nr. 1698/2005).

2. Valsts un Eiropas Savienības lauku attīstības atbalsta pasākumi vides un lauku ainavas uzlabošanai ir šādi:

2.1. maksājumi lauksaimniekiem par nelabvēlīgiem dabas apstākļiem teritorijās, kas nav kalnu teritorijas;

2.2. Natura 2000 maksājumi un maksājumi, kas saistīti ar Direktīvu 2000/60/EK un noteikti saskaņā ar Regulas Nr. 1698/2005 38.pantu (turpmāk – LIZ platība Natura 2000 teritorijā);

2.3. agrovides maksājumu apakšpasākumi:

2.3.1. bioloģiskās lauksaimniecības attīstība;

2.3.2. integrētās dārzkopības ieviešana un veicināšana;

2.3.3. bioloģiskās daudzveidības uzturēšana zālājos;

2.3.4. rugāju lauks ziemas periodā;

2.3.5. buferjoslu ierīkošana;

2.3.6. lauksaimniecības dzīvnieku ģenētisko resursu saglabāšana;

2.4. Natura 2000 maksājumi, kas noteikti saskaņā ar Regulas Nr. 1698/2005 46.pantu (turpmāk – Natura 2000 maksājumi meža īpašniekiem).

3. (Svītrots ar MK 01.03.2011. noteikumiem Nr.172)

4. Atbalstu šajos noteikumos minētajos pasākumos (izņemot šo noteikumu 2.4.apakšpunktā minēto pasākumu) var saņemt lauksaimnieks, kurš atbilst Padomes 2009.gada 19.janvāra Regulas (EK) Nr. 73/2009, ar ko paredz kopējus noteikumus tiešā atbalsta shēmām saskaņā ar kopējo lauksaimniecības politiku un izveido dažas atbalsta shēmas lauksaimniekiem, kā arī groza Regulas (EK) Nr. 1290/2005, (EK) Nr. 247/2006, (EK) Nr. 378/2007 un atceļ Regulu (EK) Nr. 1782/2003 (turpmāk – Regula Nr. 73/2009), 2.panta "a" un "c" punkta prasībām.

(Grozīts ar MK 01.03.2011. noteikumiem Nr.172)

5. Šajos noteikumos minētajos pasākumos (izņemot šo noteikumu 2.3.6., 2.4.apakšpunktā minētos pasākumus) atbalstu par lauksaimniecībā izmantojamo zemi var saņemt lauksaimniecībā izmantojamās zemes īpašnieks, tiesiskais valdītājs vai nomnieks, kas apsaimnieko lauksaimniecībā izmantojamo zemi. Lauksaimnieks pēc Lauku atbalsta dienesta pieprasījuma uzrāda apliecinājumu par to, ka atbalstam pieteiktā lauksaimniecībā izmantojamās zemes platība pēc stāvokļa kārtējā gada 15.jūnijā atrodas tā valdījumā (lietošanā), ja to neapliecina ieraksts zemesgrāmatā.

(Grozīts ar MK 01.03.2011. noteikumiem Nr.172; MK 20.03.2012. noteikumiem Nr.202)

6. Par nepārvaramu varu vai ārkārtas apstākļiem uzskatāmi Komisijas 2006.gada 15.decembra Regulas (EK) Nr. 1974/2006, ar ko paredz sīki izstrādātus piemērošanas noteikumus Padomes Regulai (EK) Nr. 1698/2005 par atbalstu lauku attīstībai no Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) (turpmāk – Regula Nr. 1974/2006), 47.panta 1.punktā noteiktie gadījumi (turpmāk – ārkārtas apstākļi).

7. Iestājoties ārkārtas apstākļiem, atbalsta saņēmējs vai viņa pilnvarotā persona par tiem rakstiski Regulas Nr. 1974/2006 47.panta 2.punktā noteiktajā termiņā informē Lauku atbalsta dienesta reģionālo lauksaimniecības pārvaldi, kurā iesniegts platību maksājumu iesniegums saskaņā ar šo noteikumu 60.punktu, kā arī iesniedz detalizētu ārkārtas apstākļu aprakstu un ārkārtas apstākļus apliecinošus dokumentus.

8. Pretendējot uz atbalstu šo noteikumu 2.punktā minētajos pasākumos un apakšpasākumos, atbalsta pretendents visā saimniecībā saskaņā ar savstarpējo atbilstību ievēro laba lauksaimniecības un vides stāvokļa nosacījumus un pārvaldības prasības atbilstoši normatīvajiem aktiem par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu lauksaimniecībai tiešā atbalsta shēmu ietvaros. Pretendējot uz atbalstu šo noteikumu 2.1., 2.2. vai 2.3.apakšpunktā minētajos apakšpasākumos, atbalsta pretendents visā saimniecībā ievēro arī minimālās organiskā mēslojuma un augu aizsardzības līdzekļu lietošanas prasības un citas obligātās prasības, kas noteiktas šo noteikumu 1.pielikumā minētajos normatīvajos aktos.

9. Atbalstu šo noteikumu 2. punktā minētajos pasākumos un apakšpasākumos (izņemot šo noteikumu 2.3.6. apakšpunktā minēto apakšpasākumu un 2.4. apakšpunktā minēto pasākumu) var saņemt par lauksaimniecībā izmantojamo zemi (atbilstoši šo noteikumu 2. pielikumā minētajiem lauksaimniecības kultūru apzīmējumiem), par kuru ir tiesības saņemt vienoto platības maksājumu un kura ir pieteikta vienotā platības maksājuma saņemšanai saskaņā ar normatīvajiem aktiem par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu lauksaimniekiem tiešā atbalsta shēmu ietvaros.

(MK 25.03.2014. noteikumu Nr.154 redakcijā)

9.1 (Svītrots ar MK 25.03.2014. noteikumiem Nr.154)

9.2 (Svītrots ar MK 25.03.2014. noteikumiem Nr.154)

9.3 (Svītrots ar MK 25.03.2014. noteikumiem Nr.154)

2. Atbalsts pasākumam "Maksājumi lauksaimniekiem par nelabvēlīgiem dabas apstākļiem teritorijās, kas nav kalnu teritorijas"

10. Pasākumā "Maksājumi lauksaimniekiem par nelabvēlīgiem dabas apstākļiem teritorijās, kas nav kalnu teritorijas" paredzēto atbalstu teritorijās, kas atbilstoši Regulas Nr. 1257/99 19.pantam noteiktas par mazāk labvēlīgiem apvidiem (3.pielikums), piemēro līdz lauku attīstības programmas 2014.–2020. gada plānošanas periodam pieņemšanai.

(Grozīts ar MK 25.03.2014. noteikumiem Nr.154)

11. Atbalsta pretendents var saņemt atbalstu par lauksaimniecībā izmantojamo zemi šo noteikumu 2.1.apakšpunktā minētajā pasākumā, ja viņš ievēro šādus atbalsta saņemšanas nosacījumus:

11.1. atbalstam pieteiktā lauksaimniecībā izmantojamā zeme atrodas mazāk labvēlīgā apvidū, kas noteikts šo noteikumu 3.pielikumā, tā ir pieteikta vienotā platību maksājuma saņemšanai, un tajā notiek lauksaimnieciskā darbība vismaz viena hektāra platībā, ko veido vismaz 0,3 hektārus lieli lauki;

11.2. (svītrots ar MK 25.03.2014. noteikumiem Nr.154);

11.3. atbalstu par pastāvīgajām pļavām un ganībām vai aramzemē sētiem zālājiem vai nektāraugiem var saņemt atbalsta pretendents – ganāmpulka īpašnieks:

11.3.1. kura īpašumā atbilstoši Lauksaimniecības datu centra datiem pēc stāvokļa kārtējā gada 1. jūlijā ir tāds lauksaimniecības dzīvnieku skaits, kas nodrošina minimālo lauksaimniecības dzīvnieku blīvumu – vismaz 0,2 nosacītās liellopu vienības uz vienu atbalsttiesīgo pastāvīgo pļavu un ganību vai aramzemē sēto zālāju vai nektāraugu, vai zālāju biogāzei hektāru. Lauksaimniecības dzīvnieku blīvumu aprēķina saskaņā ar šo noteikumu 4. pielikumu. Ja atbalsta pretendents ir bišu saimju īpašnieks, tas līdz kārtējā gada 1. jūlijam Pārtikas un veterinārā dienesta uzraudzībai pakļauto uzņēmumu reģistrā ir reģistrējies kā biškopības produktu primārais ražotājs vai medus iepakošanas uzņēmums, kā arī nodrošina, lai bišu stropi ir marķēti atbilstoši Lauksaimniecības datu centra piešķirtajam ganāmpulka numuram un Lauksaimniecības datu centra reģistrā deklarēto bišu saimju skaits pēc stāvokļa kārtējā gada 1. jūlijā nesamazinās līdz kārtējā gada 30. septembrim;

11.3.2. kurš nodrošina, ka dzīvnieki, ganāmpulki un novietnes ir reģistrētas un dzīvnieki apzīmēti saskaņā ar normatīvajiem aktiem par dzīvnieku, ganāmpulku un novietņu reģistrēšanas un dzīvnieku apzīmēšanas kārtību. Lai izpildītu šo noteikumu 11.3.1.apakšpunktā minēto prasību, atbalsta pretendenta dzīvniekiem un bišu saimēm jābūt reģistrētiem Lauksaimniecības datu centra datubāzē līdz kārtējā gada 10.augustam;

11.4. atbalstu par papuvi (atbilstoši šo noteikumu 2.pielikumā minētajiem lauksaimniecības kultūras apzīmējumiem) var saņemt atbalsta pretendents, kas nodrošina, ka papuvju platība saimniecībā kārtējā gadā nepārsniedz 30 procentu no kopējās lauksaimniecībā izmantojamās zemes, par kuru ir tiesības saņemt vienoto platības maksājumu un kura ir pieteikta vienotā platības maksājuma saņemšanai saskaņā ar normatīvajiem aktiem par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu lauksaimniecībai tiešā atbalsta shēmu ietvaros.

(Grozīts ar MK 01.03.2011. noteikumiem Nr.172; MK 20.03.2012. noteikumiem Nr.202; MK 12.03.2013. noteikumiem Nr.135; MK 25.03.2014. noteikumiem Nr.154)

12. Atbalsta apmērs par vienu hektāru lauksaimniecībā izmantojamās zemes, kurā ievēroti visi atbalsta saņemšanas nosacījumi, ir šāds:

12.1. par 1.kategoriju – EUR 25;

12.2. par 2.kategoriju – EUR 40;

12.3. par 3.kategoriju – EUR 58.

3. Atbalsts pasākumam "LIZ platība Natura 2000 teritorijā"

13. Pasākumā "LIZ platība Natura 2000 teritorijā" paredzēto atbalstu sniedz par pastāvīgajām pļavām un ganībām, kas atrodas Eiropas nozīmes aizsargājamo dabas teritoriju (Natura 2000) sarakstā saskaņā ar likumu "Par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām".

14. Atbalsta pretendents var saņemt atbalstu par pastāvīgajām pļavām un ganībām, kas atrodas šo noteikumu 13.punktā minētajā teritorijā, kura ir pieteikta vienotā platību maksājuma saņemšanai un kurā notiek lauksaimnieciskā darbība vismaz viena hektāra platībā, ko veido vismaz 0,3 hektārus lieli lauki.

15. Atbalsta apmērs par vienu pastāvīgo pļavu un ganību hektāru, kurā ievēroti visi atbalsta saņemšanas nosacījumi, ir EUR 44.

4. Atbalsts pasākumam "Agrovides maksājumi"

16. Pretendējot uz atbalstu šo noteikumu 2.3.apakšpunktā minētajos apakšpasākumos, atbalsta pretendents brīvprātīgi uzņemas saistības katrā apakšpasākumā par katru atbalstam pieteikto platības vienību vai dzīvnieku uz pieciem gadiem, sākot ar pirmo maksājuma apstiprināšanas gadu. Saistības turpinās vai tās stājas spēkā ar dienu, kad atbalsta pretendents iesniedz Lauku atbalsta dienesta reģionālajā lauksaimniecības pārvaldē iesniegumu šo noteikumu 6.nodaļā noteiktajā kārtībā.

16.1 Pretendējot uz atbalstu šo noteikumu 2.3.apakšpunktā minētajos apakšpasākumos (izņemot šo noteikumu 2.3.5. un 2.3.6.apakšpunktā minēto apakšpasākumu), atbalsta pretendents izveido un uztur lauku vēsturi katram saimniecības laukam, ievērojot šādus nosacījumus:

16.1 1. šo noteikumu 2.3.1.apakšpunktā minētajā apakšpasākumā lauku vēstures datus kārto atbilstoši normatīvajiem aktiem par bioloģisko lauksaimniecību;

16.1 2. šo noteikumu 2.3.2.apakšpunktā minētajā apakšpasākumā lauku vēstures datus kārto atbilstoši normatīvajiem aktiem par lauksaimniecības produktu integrētās audzēšanas, uzglabāšanas un marķēšanas prasībām un kontroles kārtību;

16.1 3. šo noteikumu 2.3.3.apakšpunktā minētajā apakšpasākumā lauku vēsturē norāda, vai notiek vēlā pļaušana vai ekstensīvā ganīšana. Ja notiek vēlā pļaušana, norāda pļaušanas datumu un to, vai zāle tiek sasmalcināta un atstāta izklaidus vai aizvesta no lauka (norāda aizvešanas datumu);

16.1 4. šo noteikumu 2.3.4.apakšpunktā minētajā apakšpasākumā lauku vēsturē norāda informāciju par veiktajiem lauksaimniecības darbiem, to apjomu, norises datumu.

(MK 01.03.2011. noteikumu Nr.172 redakcijā)

17. Jaunas saistības 2011.gadā ir tiesības uzņemties:

17.1. atbalsta pretendentam, kas ir uzsācis darbību bioloģiskajā lauksaimniecībā un kas ir iekļauts bioloģiskās lauksaimniecības kontroles sistēmā atbilstoši normatīvajiem aktiem par bioloģiskās lauksaimniecības uzraudzību un kontroli, – šo noteikumu 2.3.1.apakšpunktā minētajā apakšpasākumā;

17.2. atbalsta pretendentam par zālājiem, kas ir atzīti par bioloģiski vērtīgiem un ir iekļauti lauku reģistrā, – šo noteikumu 2.3.3.apakšpunktā minētajā apakšpasākumā;

17.3. atbalsta pretendentam šo noteikumu 2.3.5. un 2.3.6.apakšpunktā minētajā apakšpasākumā;

17.4. atbalsta pretendentam, ja tam ir beigušās saistības par integrētās audzēšanas metožu izmantošanu saskaņā ar normatīvajiem aktiem par ikgadējo valsts atbalstu lauksaimniecībai un tā piešķiršanas kārtību, par kurām 2006. vai 2007.gadā ir noslēgts līgums ar Lauku atbalsta dienestu vai kurš līdz 2011.gadam ir ierīkojis kādu šo noteikumu 36.1. vai 36.2.apakšpunktā minēto kultūraugu ilggadīgo stādījumu, – šo noteikumu 2.3.2.apakšpunktā minētajā apakšpasākumā;

17.5. atbalsta pretendentam, ja tam 2010.gadā ir beigušās saistības apakšpasākumā "Erozijas ierobežošana" saskaņā ar Ministru kabineta 2004.gada 30.novembra noteikumu Nr.1002 "Kārtība, kādā ieviešams programmdokuments "Latvijas Lauku attīstības plāns Lauku attīstības programmas īstenošanai 2004.–2006.gadam"" prasībām, – šo noteikumu 2.3.4.apakšpunktā minētajā apakšpasākumā, ievērojot šādus nosacījumus:

17.5.1. jaunas saistības valsts līmenī var uzņemties ne vairāk kā par 32 000 hektāriem;

17.5.2. ja jaunajām saistībām pieteiktā platība valsts līmenī pārsniedz 32 000 hektāru, saistības uzņemas par proporcionāli samazinātu platību, ņemot vērā šo noteikumu 41.1.apakšpunktā minētos atbalsta saņemšanas nosacījumus.

(MK 01.03.2011. noteikumu Nr.172 redakcijā)

17.1 Atbalsta pretendentam 2012.gadā:

17.1 1. jaunas saistības ir tiesības uzņemties šo noteikumu 2.3.6.apakšpunktā minētajā apakšpasākumā;

17.1 2. jaunas saistības nav iespējams uzņemties šo noteikumu 2.3.1., 2.3.2., 2.3.3., 2.3.4. un 2.3.5.apakšpunktā minētajā apakšpasākumā.

(MK 20.03.2012. noteikumu Nr.202 redakcijā)

17.2 Atbalsta pretendentam 2013.gadā:

17.2 1. jaunas saistības ir tiesības uzņemties šo noteikumu 2.3.6.apakšpunktā minētajā apakšpasākumā;

17.2 2. par vienu gadu ir tiesības pagarināt saistību periodu šo noteikumu 2.3.1., 2.3.2., 2.3.3., 2.3.4. un 2.3.5.apakšpunktā minētajiem apakšpasākumiem par 2012.gadā apstiprināto saistību platību vai mazāku platību, neatmaksājot iepriekš saņemto atbalstu;

17.2 3. jaunas saistības nav iespējams uzņemties šo noteikumu 2.3.1., 2.3.2., 2.3.3., 2.3.4. un 2.3.5.apakšpunktā minētajā apakšpasākumā.

(MK 20.03.2012. noteikumu Nr.202 redakcijā, kas grozīta ar MK 12.03.2013. noteikumiem Nr.135)

17.3 Atbalsta pretendentam līdz brīdim, kad tiks pieņemta attiecīgā lauku attīstības programma 2014.–2020. gada plānošanas periodam:

17.3 1. ir tiesības uzņemties jaunas saistības šo noteikumu 2.3.1. apakšpunktā minētajā apakšpasākumā, ja saimniecībai:

17.3 1.1. kārtējais gads ir vismaz trešais gads bioloģiskās lauksaimniecības sistēmā, ko apliecina atbilstības apliecinošs dokuments, un saimniecībā ir platība, kurā ražo bioloģiski sertificētu produkciju;

17.3 1.2. iepriekš nav bijušas saistības šo noteikumu 2.3.1. apakšpunktā minētajā apakšpasākumā, bet iepriekšējā gadā ir bijis iesniegts platību maksājumu iesniegums;

17.3 2. ir tiesības uzņemties jaunas saistības šo noteikumu 2.3.6. apakšpunktā minētajā apakšpasākumā;

17.3 3. par vienu gadu ir tiesības pagarināt saistību periodu šo noteikumu 2.3.1., 2.3.2., 2.3.3., 2.3.4. un 2.3.5. apakšpunktā minētajos apakšpasākumos par 2013. gadā apstiprināto saistību platību vai mazāku platību, neatmaksājot iepriekš saņemto atbalstu;

17.3 4. nav iespējams uzņemties jaunas saistības šo noteikumu 2.3.2., 2.3.3., 2.3.4. un 2.3.5. apakšpunktā minētajā apakšpasākumā.

(MK 25.03.2014. noteikumu Nr.154 redakcijā)

18. Par konkrēto platību saistības var uzņemties tikai vienā no šo noteikumu 2.3.1., 2.3.2., 2.3.3., 2.3.4. un 2.3.5.apakšpunktā minētajiem apakšpasākumiem. Šo noteikumu 2.3.1. un 2.3.4.apakšpunktā minētos apakšpasākumus var apvienot vienā laukā.

(MK 01.03.2011. noteikumu Nr.172 redakcijā)

19. Atbalsta pretendents saistību periodā ne vairāk kā par 20 procentiem var paplašināt platību, par kuru tas ir uzņēmies saistības pirmajā saistību perioda gadā. Ja 2012.gadā platība ir paplašināta vairāk nekā par 20 procentiem, par papildus paplašināto platību virs 20 procentiem atbalstu nepiešķir un saistības neuzņemas.

(MK 20.03.2012. noteikumu Nr.202 redakcijā)

19.1 Atbalsta pretendents 2013.gadā nav tiesīgs paplašināt 2012.gadā apstiprināto saistību platību.

(MK 12.03.2013. noteikumu Nr.135 redakcijā)

19.2 Atbalsta pretendents 2014. gadā nav tiesīgs paplašināt 2013. gadā apstiprināto saistību platību. Ja saistību paplašinājums nav lielāks par 0,1 hektāru, bet ne vairāk kā viens procents no saistību platības lauku blokā, Lauku atbalsta dienests attiecīgo saistību platību lauku blokā pielīdzina 2013. gada apstiprinātajai saistību platībai.

(MK 25.03.2014. noteikumu Nr.154 redakcijā)

20. Ja šo noteikumu 2.3.1., 2.3.2., 2.3.3. un 2.3.4.apakšpunkā minēto apakšpasākumu atbalsts valstī pārsniedz kopējo pieejamo atbalsta apmēru – EUR 35 500 000 gadā –, atbalsta likmi aprēķina, piemērojot samazinājuma koeficientu. Lauku atbalsta dienests katru gadu līdz 8.februārim aprēķina samazinājuma koeficientu par iepriekšējo gadu, dalot kopējo pieejamo atbalsta apmēru – EUR 35 500 000 – ar to atbalsta apmēru, kas atbilst atbalsta piešķiršanas nosacījumiem. Samazinājuma koeficientu Lauku atbalsta dienests publicē oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" līdz kārtējā gada 15.februārim.

(MK 20.03.2012. noteikumu Nr.202 redakcijā, kas grozīta ar MK 12.03.2013. noteikumiem Nr.135)

21. (Svītrots ar MK 20.03.2012. noteikumiem Nr.202)

22. (Svītrots ar MK 20.03.2012. noteikumiem Nr.202)

23. Saistību periodā atbalsta saņēmējam nav tiesību mainīt saistību platības atrašanās vietu, par kuru viņš ir uzņēmies saistības atbilstoši Komisijas 2006.gada 7.decembra Regulas (EK) Nr. 1975/2006, ar ko nosaka sīki izstrādātus noteikumus, lai īstenotu Padomes Regulu (EK) Nr. 1698/2005 attiecībā uz pārbaudes kārtību, kā arī savstarpējo atbilstību saistībā ar lauku attīstības atbalsta pasākumiem (turpmāk – Regula Nr. 1975/2006), 10.panta 6.punktam, izņemot šo noteikumu 2.3.2. vai 2.3.4.apakšpunktā minētajos apakšpasākumos.

24. Atbalsta saņēmējs var pārtraukt saistības šo noteikumu 2.3.apakšpunktā minētajā pasākumā pirms saistību perioda beigām. Tad atbalsta pretendents atmaksā visu saistību periodā jau saņemto atbalstu par to platības daļu vai dzīvnieku, par kuru saistības ir pārtrauktas, tai skaitā par saistībām, ko uzņēmušies iepriekšējie īpašnieki.

25. Ja atbalsta saņēmēja saimniecība pilnībā vai daļēji tiek atsavināta par labu citai personai, kas ir Lauku atbalsta dienesta klients, šī persona var pārņemt atbalsta saņēmēja saistības saskaņā ar šo noteikumu 26.punktu. Ja saistības netiek pārņemtas, atbalsta saņēmējs atmaksā visu saistību periodā jau saņemto atbalstu par platības daļu vai dzīvnieku, par kuru saistības netiek pārņemtas. Atbalsta saņēmējs un saistību pārņēmējs par saimniecības atsavināšanu pilnībā vai daļēji iesniedz rakstisku iesniegumu Lauku atbalsta dienesta reģionālajā lauksaimniecības pārvaldē kopā ar šo noteikumu 60.1. vai 60.4.apakšpunktā minēto iesniegumu.

(Grozīts ar MK 01.03.2011. noteikumiem Nr.172)

26. Saistības katrā šo noteikumu 2.3.apakšpunktā minētajā apakšpasākumā nodod un par katru no tiem pārņem atsevišķi, neietekmējot cita apakšpasākuma saistību periodu. Saistības nodod un pārņem, ievērojot šādus nosacījumus (izņemot šo noteikumu 2.3.6.apakšpunktā minēto apakšpasākumu, kur saistības uzņemas par katru dzīvnieku atsevišķi):

26.1. ja saistību pārņēmējam nav saistību un viņš pārņem saistības no viena saistību nodevēja, tad saistību pārņēmējam saistības turpinās līdz pārņemto saistību perioda beigām;

26.2. ja saistību pārņēmējam nav saistību un viņš pārņem saistības no vairākiem saistību nodevējiem, tad saistību pārņēmējam saistības turpinās līdz ilgākā pārņemto saistību perioda beigām;

26.3. ja saistību pārņēmējam jau ir saistības un viņš pārņem saistības no viena vai vairākiem saistību nodevējiem, tad saistību pārņēmējam saistības turpinās līdz ilgākā saistību perioda beigām.

(Grozīts ar MK 01.03.2011. noteikumiem Nr.172; MK 20.03.2012. noteikumiem Nr.202)

27. Atbalstu par samazināto saistību platību neatmaksā, ja saistību platība kārtējā gadā salīdzinājumā ar iepriekšējā gada saistību platību samazinās ne vairāk kā par:

27.1. 20 procentiem – atbalsta pretendentam, kas saistības uzņēmies līdz 2012.gadam;

27.2. 10 procentiem atbilstoši Komisijas 2011.gada 14.jūnija Īstenošanas Regulas (EK) Nr. 679/2011 par grozījumiem Komisijas Regulā (EK) Nr. 1974/2006, ar ko paredz sīki izstrādātus piemērošanas noteikumus Padomes Regulai (EK) Nr. 1698/2005 par atbalstu lauku attīstībai no Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) (turpmāk – Regula Nr. 679/2011), 1.panta 6.punktam – atbalsta pretendentam, kas saistības uzņēmies no 2012.gada.

(MK 20.03.2012. noteikumu Nr.202 redakcijā)

4.1. Atbalsts apakšpasākumam "Bioloģiskās lauksaimniecības attīstība"

28. Atbalstu šo noteikumu 2.3.1.apakšpunktā minētajā apakšpasākumā var saņemt atbalsta pretendents, kas ir iekļauts bioloģiskās lauksaimniecības kontroles sistēmā.

29. Atbalsta pretendents var saņemt atbalstu par lauksaimniecībā izmantojamo zemi, kurā tiek audzēta kāda no šo noteikumu 2.pielikumā minētajām lauksaimniecības kultūrām, ja viņš ievēro šādus atbalsta saņemšanas nosacījumus:

29.1. izmantojot bioloģiskās lauksaimniecības metodes, veic lauksaimniecisko darbību uz atbalsttiesīgās lauksaimniecībā izmantojamās zemes vismaz viena hektāra platībā, ko veido vismaz 0,3 hektārus lieli lauki;

29.2. turpmākos piecus gadus pēc pirmā maksājuma apstiprināšanas gada uzņemas saistības nesamazināt atbalsttiesīgo platību, saimniekot tajā atbilstoši apakšpasākuma atbalsta saņemšanas nosacījumiem, nemainīt saistību platības atrašanās vietu un katru gadu iesniegt aizpildītu platību maksājumu iesniegumu;

29.3. ir reģistrējies kā nodokļu maksātājs un katru gadu iesniedz Valsts ieņēmumu dienestā pārskatu vai gada ienākumu deklarāciju;

29.4. ražo un realizē lauksaimniecības produkciju atbilstoši normatīvajiem aktiem par bioloģisko lauksaimniecību – to apliecina normatīvajos aktos par bioloģiskās lauksaimniecības uzraudzību un kontroli noteiktās kontroles institūcijas atzinums (5.pielikums);

29.5. iepriekšējā gadā ir guvis vismaz minimālos ieņēmumus no lauksaimniecības produkcijas realizācijas (šo noteikumu 30.punkts), kurus šo noteikumu 29.4.apakšpunktā minētā kontroles institūcija pretendentam aprēķina attiecībā pret iepriekšējā gadā apstiprinātajām platībām, kas tika pieteiktas bioloģiskās lauksaimniecības atbalstam;

29.6. ir iesniedzis informāciju par ieņēmumiem, kas norādīti šo noteikumu 29.3.apakšpunktā minētajos dokumentos šo noteikumu 29.4.apakšpunktā minētajai kontroles institūcijai saimniecības apsekošanas laikā vai ne vēlāk kā līdz kārtējā gada 1.jūlijam.

30. Atbalsta pretendentam ir šādi minimālie ieņēmumi no lauksaimniecības produkcijas realizācijas, ņemot vērā gatavās lauksaimniecības produkcijas un nepabeigto lauksaimniecības ražojumu krājumu izmaiņas:

30.1. par šo noteikumu 33.1.apakšpunktā minētajām kultūrām – vismaz 71,14 euro no hektāra gaļas lopkopības un biškopības saimniecībā vai vismaz 142,29 euro no hektāra citā saimniecībā;

30.2. par šo noteikumu 33.2.apakšpunktā minētajām kultūrām – vismaz 71,14 euro no hektāra gaļas lopkopības un biškopības saimniecībā vai vismaz 128,06 euro no hektāra citā saimniecībā;

30.3. par šo noteikumu 33.3. vai 33.4.apakšpunktā minētajām kultūrām – vismaz 1422,87 euro no hektāra, izņemot cietes kartupeļus. Cietes kartupeļiem – 853,72 euro no hektāra;

30.4. par šo noteikumu 33.5.apakšpunktā minētajām kultūrām – vismaz 853,72 euro no hektāra, izņemot ilggadīgos stādījumus, kas nav vecāki par trim gadiem.

(Grozīts ar MK 20.03.2012. noteikumiem Nr.202; MK 08.10.2013. noteikumiem Nr.1084)

31. Šo noteikumu 29.5.apakšpunktā minēto nosacījumu pirmajā gadā nepiemēro atbalsta pretendentiem, kam nav bijušas saistības vai kas tās ir pārņēmuši saskaņā ar šo noteikumu 26.punktu.

(Grozīts ar MK 01.03.2011. noteikumiem Nr.172)

31.1 Atbalstu par kaņepju platībām saņem, ja ir ievēroti normatīvajos aktos par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu lauksaimniecībai tiešā atbalsta shēmu ietvaros noteiktie papildu nosacījumi maksājuma piešķiršanai par kaņepju platībām.

(MK 25.03.2014. noteikumu Nr.154 redakcijā)

32. Atbalstu par pastāvīgo pļavu un ganību platībām var saņemt, ja ievērots vismaz viens no šiem nosacījumiem:

32.1. atbalsta pretendents nodrošina minimālo bioloģisko vai pārejas periodā uz bioloģisko lauksaimniecību esošo lauksaimniecības dzīvnieku blīvumu – vismaz 0,2 nosacītās liellopu vienības uz vienu atbalsttiesīgo pastāvīgo pļavu un ganību hektāru. Lauksaimniecības dzīvnieku blīvumu nosacītajās liellopu vienībās aprēķina saskaņā ar šo noteikumu 4.pielikumu. Lauksaimniecības dzīvnieki saskaņā ar Lauksaimniecības datu centra datiem pēc stāvokļa kārtējā gada 1.jūlijā ir atbalsta pretendenta īpašumā;

32.2. ja atbalsta pretendenta īpašumā nav nodrošināts bioloģiski audzētu dzīvnieku minimālais blīvums, pastāvīgo pļavu un ganību platības (kultūras kods – 710) attiecība pret saimniecības atbalsttiesīgo lauksaimniecībā izmantojamās zemes platību nepārsniedz 10 procentu;

32.3. atbalsta pretendents:

32.3.1. līdz kārtējā gada 1.jūlijam Pārtikas un veterinārā dienesta uzraudzībai pakļauto uzņēmumu reģistrā ir reģistrējies kā biškopības produktu primārais ražotājs vai medus iepakošanas uzņēmums, ja tas saistības ir uzņēmies līdz 2011.gadam;

32.3.2. līdz kārtējā gada 1.jūlijam Pārtikas un veterinārā dienesta uzraudzībai pakļauto uzņēmumu reģistrā ir reģistrējies kā biškopības produktu primārais ražotājs vai medus iepakošanas uzņēmums, nodrošina vismaz vienu bišu saimi uz trim hektāriem atbalsttiesīgās platības, kā arī to, lai Lauksaimniecības datu centra reģistrā deklarēto bišu saimju skaits pēc stāvokļa kārtējā gada 1.jūlijā nesamazinās līdz kārtējā gada 30.septembrim, ja atbalsta pretendents saistības ir uzņēmies 2011.gadā. Bišu stropi ir marķēti atbilstoši Lauksaimniecības datu centra piešķirtajam ganāmpulka numuram;

32.4. kontroles institūcija ir apliecinājusi, ka atbalsta pretendents pastāvīgo pļavu un ganību platības izmanto ārstniecības augu ievākšanai.

(Grozīts ar MK 01.03.2011. noteikumiem Nr.172; MK 20.03.2012. noteikumiem Nr.202; MK 12.03.2013. noteikumiem Nr.135)

33. Atbalsta apmērs par vienu hektāru lauksaimniecībā izmantojamās zemes, kurā ievēroti visi atbalsta saņemšanas nosacījumi, ir šāds:

33.1. pastāvīgās pļavas un ganības, nektāraugi – EUR 138;

33.2. vasaras kvieši, ziemas kvieši, rudzi, vasaras mieži, ziemas mieži, auzas, tritikāle, griķi, vasaras rapsis, ziemas rapsis, zirņi, lauku pupas, saldā lupīna, eļļas lini, šķiedras lini, dažādi laukaugu maisījumi no iepriekš minētajām laukaugu kultūrām, cukurbietes, kaņepes, pārējās kultūras uz aramzemes, aramzemē sētie zālāji, zālāji sēklu iegūšanai, graudaugi un pākšaugi zaļbarībai un skābbarībai, kukurūza zaļbarībai un skābbarībai, papuve – EUR 108;

33.3. dārzeņi, garšaugi, piemājas dārzi – EUR 357;

33.4. kartupeļi, cietes kartupeļi – EUR 318;

33.5. augļu koki, ogulāji – EUR 419.

(Grozīts ar MK 15.11.2011. noteikumiem Nr.882; MK 12.03.2013. noteikumiem Nr.135)

4.2. Atbalsts apakšpasākumam "Integrētās dārzkopības ieviešana un veicināšana"

34. Atbalstu šo noteikumu 2.3.2.apakšpunktā minētajā apakšpasākumā var saņemt atbalsta pretendents, kas nodarbojas ar lauksaimniecības produktu integrētu audzēšanu.

35. Atbalsta pretendents var saņemt atbalstu par lauksaimniecībā izmantojamo zemi, kurā tiek audzēta šo noteikumu 2.pielikumā minētā atbalsttiesīgā lauksaimniecības kultūra, ja viņš ievēro šādus atbalsta saņemšanas nosacījumus:

35.1. veic lauksaimniecisko darbību atbilstoši integrētās audzēšanas prasībām uz atbalsttiesīgās lauksaimniecībā izmantojamās zemes vismaz viena hektāra platībā, ko veido vismaz 0,3 hektārus lieli lauki;

35.2. turpmākos piecus gadus no pirmā maksājuma apstiprināšanas gada uzņemas saistības nesamazināt atbalsttiesīgo platību, saimniekot tajā atbilstoši apakšpasākuma atbalsta saņemšanas nosacījumiem un katru gadu iesniegt aizpildītu platību maksājumu iesniegumu;

35.3. ievēro lauksaimniecības produktu integrētās audzēšanas prasības saskaņā ar normatīvajiem aktiem par lauksaimniecības produktu integrētās audzēšanas, uzglabāšanas, marķēšanas un kontroles kārtību – to apliecina ieraksts Valsts augu aizsardzības dienesta Lauksaimniecības produktu integrētās audzēšanas reģistrā un tā izsniegts atzinums (6.pielikums).

36. Atbalsta apmērs par vienu hektāru lauksaimniecībā izmantojamās zemes, kurā ievēroti visi atbalsta saņemšanas nosacījumi, ir šāds:

36.1. ābeles, bumbieres – EUR 390;

36.2. ķirši, plūmes, avenes, kazenes, upenes, jāņogas, mellenes (krūmmellenes), zilenes, dzērvenes, zemenes, ērkšķogas, krūmcidonijas – EUR 278;

36.3. kāposti – EUR 24;

36.4. ziedkāposti, burkāni, galda bietes, lauka gurķi, sīpoli, ķiploki – EUR 70.

4.3. Atbalsts apakšpasākumam "Bioloģiskās daudzveidības uzturēšana zālājos"

37. Atbalstu šo noteikumu 2.3.3.apakšpunktā minētajā apakšpasākumā var saņemt atbalsta pretendents, kas apsaimnieko pastāvīgās pļavas un ganības, kuras atzītas par bioloģiski vērtīgu zālāju.

38. Atbalsta pretendents var saņemt atbalstu par lauksaimniecībā izmantojamo zemi, kurā tiek audzēta šo noteikumu 2.pielikumā minētā atbalsttiesīgā lauksaimniecības kultūra, kas noteikta kā bioloģiski vērtīgs zālājs, ja viņš ievēro šādus atbalsta saņemšanas nosacījumus:

38.1. veic lauksaimniecisko darbību uz atbalsttiesīgās lauksaimniecībā izmantojamās zemes vismaz viena hektāra platībā, ko veido vismaz 0,3 hektārus lieli lauki;

38.2. turpmākos piecus gadus no pirmā maksājuma apstiprināšanas gada uzņemas saistības nesamazināt atbalsttiesīgo platību, saimniekot tajā atbilstoši apakšpasākuma atbalsta saņemšanas nosacījumiem, nemainīt saistību platības atrašanās vietu un katru gadu iesniegt aizpildītu platību maksājumu iesniegumu;

38.3. bioloģiski vērtīgo zālāju platības katru gadu nogana un appļauj, nodrošinot noteiktu lauksaimniecības dzīvnieku skaitu, kas, pārrēķināts nosacītajās liellopu vienībās, veido 0,4–0,9 vienības lielu lauksaimniecības dzīvnieku blīvumu uz vienu hektāru, vai vismaz vienu reizi laikposmā no 1.augusta līdz 15.septembrim nopļauj. Nopļauto zāli novāc un aizved no lauka vai sasmalcina. Lauksaimniecības dzīvnieku blīvumu aprēķina saskaņā ar šo noteikumu 4.pielikumu, neņemot vērā bišu saimes, vaislas kuiļus vai sivēnmātes un citas cūkas (tai skaitā mežacūkas), piena sivēnus, trušus, šinšillas, lapsas, nutrijas, ūdeles, paipalas, pērļu vistiņas, strausus, tītarus, zosis, pīles, fazānus, dējējvistas, broilerus;

38.4. ja bioloģiski vērtīgo zālāju nogana, bet:

38.4.1. dzīvnieku skaits pārsniedz uz bioloģiski vērtīgā zālāja hektāru pieļauto daudzumu, iesniegumā norāda intensīvai ganīšanai paredzēto platību hektāros;

38.4.2. dzīvnieki nav atbalsta pretendenta īpašumā, atbalsta pretendents ar dzīvnieku īpašnieku noslēdz rakstisku līgumu par bioloģiski vērtīgā zālāja noganīšanu ar konkrēti identificējamiem dzīvniekiem un iesniedz to Lauku atbalsta dienesta reģionālajā lauksaimniecības pārvaldē kopā ar šo noteikumu 60.1.apakšpunktā minēto iesniegumu;

38.5. bioloģiski vērtīgo zālāju nekultivē, neuzar, kā arī nelieto tajā minerālmēslojumu.

(Grozīts ar MK 26.10.2010. noteikumiem Nr.993; MK 01.03.2011. noteikumiem Nr.172; MK 20.03.2012. noteikumiem Nr.202)

39. Atbalsta apmērs par vienu hektāru bioloģiski vērtīgā zālāja, kurā ievēroti visi atbalsta saņemšanas nosacījumi, ir EUR 123.

4.4. Atbalsts apakšpasākumam "Rugāju lauks ziemas periodā"

40. Atbalstu šo noteikumu 2.3.4.apakšpunktā minētajā apakšpasākumā var saņemt atbalsta pretendents, kas veic lauksaimniecisko darbību lauksaimniecībā izmantojamās zemes platībā.

41. Atbalsta saņēmējs var saņemt atbalstu par lauksaimniecībā izmantojamo zemi, kurā tiek audzēta atbalsttiesīga kultūra (2.pielikums), ja ievēro šādus atbalsta saņemšanas nosacījumus:

41.1. veic lauksaimniecisko darbību uz atbalsttiesīgās lauksaimniecībā izmantojamās zemes vismaz viena hektāra platībā, ko veido vismaz 0,3 hektārus lieli lauki;

41.2. turpmākos piecus gadus no pirmā maksājuma apstiprināšanas gada uzņemas saistības nesamazināt atbalsttiesīgo platību, saimniekot tajā atbilstoši apakšpasākuma atbalsta saņemšanas nosacījumiem un katru gadu iesniegt aizpildītu platību maksājumu iesniegumu;

41.3. kultūraugus (ziemas kvieši, vasaras kvieši, ziemas mieži, vasaras mieži, rudzi, tritikāle, auzas, griķi, vasaras rapsis, ziemas rapsis, zirņi, lauku pupas, saldā lupīna, eļļas lini, šķiedras lini, dažādi minēto laukaugu kultūru maisījumi, graudaugi un pākšaugi zaļbarībai un skābbarībai, kukurūza zaļbarībai un skābbarībai, nektāraugi) atstāj uz lauka nenopļautus līdz nākamā gada 1.martam vai pēc to ražas novākšanas atstāj uz lauka līdz nākamā gada 1.martam neiestrādātas kultūraugu pēcpļaujas atliekas – rugājus;

41.4. atbalstam pieteiktajā laukā nelieto augu aizsardzības līdzekļus un minerālmēslojumu.

(Grozīts ar MK 20.03.2012. noteikumiem Nr.202)

42. Atbalsta apmērs par vienu hektāru platības, kurā ievēroti visi atbalsta saņemšanas nosacījumi, ir EUR 87.

4.5. Atbalsts apakšpasākumam "Buferjoslu ierīkošana"

43. Šo noteikumu 2.3.5.apakšpunktā minēto apakšpasākumu īsteno īpaši jutīgajās teritorijās, kas noteiktas saskaņā ar normatīvajiem aktiem par ūdens un augsnes aizsardzību no lauksaimnieciskās darbības izraisītā piesārņojuma ar nitrātiem.

44. Atbalsta pretendents var saņemt atbalstu par tādas buferjoslas izveidošanu un apsaimniekošanu, kurā tiek audzēta atbalsttiesīga kultūra (2.pielikums), ja viņš ievēro šādus atbalsta saņemšanas nosacījumus:

44.1. veic lauksaimniecisko darbību uz atbalsttiesīgās lauksaimniecībā izmantojamās zemes vismaz viena hektāra platībā, ko veido vismaz 0,3 hektārus lieli lauki;

44.2. turpmākos piecus gadus no pirmā maksājuma apstiprināšanas gada uzņemas saistības nesamazināt atbalsttiesīgo buferjoslu garumu (metros), saglabāt atbalsttiesīgos metrus, nemainīt buferjoslas atrašanās vietu un saimniekot tajā atbilstoši apakšpasākuma atbalsta saņemšanas nosacījumiem un katru gadu saistību platību pieteikt atbalstam, iesniedzot aizpildītu platību maksājumu iesniegumu;

44.3. izveido lauksaimniecībā izmantojamā zemē virszemes ūdensobjektu buferjoslu vai tīruma buferjoslu laukam, kas nav mazāks par 0,3 hektāriem, ierīkojot buferjoslā ilggadīgu zālāju – pastāvīgās pļavas un ganības, aramzemē sētus zālājus vai zālājus sēklu iegūšanai;

44.4. apsaimnieko izveidoto virszemes ūdensobjektu buferjoslu vai tīruma buferjoslu, nopļaujot vismaz vienu reizi laikā no 1.augusta līdz 15.septembrim, nopļauto zāli novāc un aizved no lauka vai sasmalcina;

44.5. buferjoslas vienlaidus garums ir vismaz 100 metru;

44.6. tīruma buferjoslas platums ir vismaz četri metri;

44.7. virszemes ūdensobjektu buferjoslas platums ir šāds:

44.7.1. gar ūdenstecēm, kas ietilpst valsts nozīmes meliorācijas sistēmā, un ūdenstilpēm, kuru spoguļlaukums nav mazāks par pieciem hektāriem, – vismaz 10 metri no krasta līnijas, bet stāvam pamatkrastam – no tā augšējās malas;

44.7.2. gar grāvjiem (izņemot kontūrgrāvjus, susinātājgrāvjus un ceļa elementus – ievalkas un ceļa grāvjus, kas pilda savākšanas un norobežošanas funkcijas, bet paši nedarbojas kā citu objektu ūdeņu novadītāji) – vismaz četri metri no grāvja malas, kas ietilpst koplietošanas un viena īpašuma meliorācijas sistēmā;

44.8. virszemes ūdensobjektu buferjoslu gar ūdenstecēm, kas ietilpst valsts nozīmes meliorācijas sistēmā, veido tikai tad, ja lauku bloks atrodas tuvāk par 10 metriem no krasta kantes (kanāliem, raktām ūdensnotekām) vai no ūdens krasta līnijas (dabīgajām upēm un ūdenskrātuvēm) vismaz 100 metru vienlaidus posmos.

(Grozīts ar MK 26.10.2010. noteikumiem Nr.993; MK 15.11.2011. noteikumiem Nr.882; MK 12.03.2013. noteikumiem Nr.135)

45. Buferjoslu neierīko laukā, kurā atrodas pastāvīgās pļavas un ganības, aramzemē sētie zālāji vai zālāji sēklu iegūšanai, vai lauksaimniecībā izmantojamā zeme, kas nav atbalsttiesīga.

(Grozīts ar MK 12.03.2013. noteikumiem Nr.135)

46. Vietā, kur saskaņā ar atbalsta saņemšanas nosacījumiem var ierīkot un apsaimniekot virszemes ūdensobjektu buferjoslu, atbalstu nevar saņemt par tīruma buferjoslas izveidošanu aramzemē.

47. Šo noteikumu 2.3.5.apakšpunktā minēto apakšpasākumu finansē no valsts budžeta apakšprogrammas 21.01.00 "Subsīdijas lauksaimniecības produkcijas ražotājiem".

48. Šajos noteikumos noteiktais atbalsta apmērs par vienu atbalsttiesīgās buferjoslas metru ir šāds:

48.1. par tīruma buferjoslu – EUR 0,128;

48.2. par virszemes ūdensobjektu buferjoslu gar ūdenstecēm un ūdenstilpēm – EUR 0,248;

48.3. par virszemes ūdensobjektu buferjoslu gar grāvjiem – EUR 0,099.

4.6. Atbalsts apakšpasākumam "Lauksaimniecības dzīvnieku ģenētisko resursu saglabāšana"

49. Atbalstu šo noteikumu 2.3.6.apakšpunktā minētajā apakšpasākumā var saņemt atbalsta pretendents, ja tā īpašumā esošais ganāmpulks ir reģistrēts atbilstoši normatīvajiem aktiem par lauksaimniecības dzīvnieku, to ganāmpulku un novietņu reģistrēšanu, kā arī lauksaimniecības dzīvnieku apzīmēšanu.

(MK 20.03.2012. noteikumu Nr.202 redakcijā, kas grozīta ar MK 12.03.2013. noteikumiem Nr.135)

50. Atbalsta pretendents var saņemt atbalstu par šādu lauksaimniecības dzīvnieku ģenētisko resursu saglabāšanu Latvijas teritorijā:

50.1. Latvijas brūno govju šķirnes dzīvnieki;

50.2. Latvijas zilo govju šķirnes dzīvnieki;

50.3. Latvijas balto cūku šķirnes dzīvnieki;

50.4. Latvijas tumšgalves aitu šķirnes dzīvnieki;

50.5. Latvijas zirgu šķirnes braucamā tipa dzīvnieki;

50.6. Latvijas vietējo kazu šķirnes dzīvnieki.

51. Atbalsta pretendents var saņemt atbalstu par šo noteikumu 50.punktā minēto attiecīgās šķirnes dzīvnieku, ja viņš ievēro šādus atbalsta saņemšanas nosacījumus:

51.1. turpmākos piecus gadus no pirmā maksājuma apstiprināšanas gada uzņemas saistības atbalsttiesīgo dzīvnieku nepārdot, nedāvināt un nelikvidēt, izņemot īpašus apstākļus (izbeidzies dzīvnieka produktīvais vecums, dzīvnieks neatbilst ciltsdarba programmā noteiktajām prasībām, slimības, nelaimes gadījumi, kuros dzīvnieks daļēji cietis un nav ārstējams), un katru gadu iesniegt aizpildītu atbalsta maksājumu iesniegumu. Par katru lauksaimniecības dzīvnieku atbalsta pretendents uzņemas atsevišķu saistību periodu;

51.2. dzīvnieks atbilst lauksaimniecības dzīvnieku ģenētisko resursu saglabāšanas kritērijiem saskaņā ar lauksaimniecības dzīvnieku šķirņu ciltsdarba programmu, ko apliecina attiecīgās šķirnes dzīvnieku audzētāju organizācija, kura atzīta saskaņā ar normatīvajiem aktiem par šķirnes dzīvnieku audzētāju organizāciju atbilstības kritērijiem. Šķirnes dzīvnieku audzētāju organizācija šķirnes atzinumus izsniedz ne vairāk kā 550 konkrētās šķirnes dzīvniekiem.

52. Šo noteikumu 2.3.6.apakšpunktā minēto apakšpasākumu finansē no valsts budžeta apakšprogrammas 21.01.00 "Subsīdijas lauksaimniecības produkcijas ražotājiem".

53. Šajos noteikumos noteiktais atbalsta apmērs par konkrētās šķirnes dzīvnieku ir šāds:

53.1. par Latvijas brūnās govju šķirnes dzīvnieku – EUR 155;

53.2. par Latvijas zilās govju šķirnes dzīvnieku – EUR 200;

53.3. par Latvijas baltās cūku šķirnes dzīvnieku – EUR 160;

53.4. par Latvijas tumšgalves aitu šķirnes dzīvnieku – EUR 75;

53.5. par Latvijas zirgu šķirnes braucamā tipa dzīvnieku – EUR 200;

53.6. par Latvijas vietējās kazu šķirnes dzīvnieku – EUR 75.

5. Atbalsts pasākumam "Natura 2000 maksājumi meža īpašniekiem"

54. Atbalstu šo noteikumu 2.4.apakšpunktā minētajā pasākumā var saņemt Regulas Nr. 1698/2005 46.pantā minētās personas, izņemot saimnieciskās darbības veicējus, kam saskaņā ar Lauku atbalsta dienesta Klientu reģistra datiem pēc stāvokļa kārtējā gada 11.jūnijā ir uzsākts vai iestājies maksātnespējas process. Šo atbalstu nevar saņemt par valsts vai pašvaldības īpašumā esošu mežu.

(MK 12.03.2013. noteikumu Nr.135 redakcijā)

55. Natura 2000 maksājumus meža īpašniekiem var saņemt par meža zemju (izņemot purvus) platībām, kas atrodas Eiropas nozīmes aizsargājamo dabas teritoriju (Natura 2000) sarakstā saskaņā ar likumu "Par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām" un kurās saskaņā ar normatīvajiem aktiem par īpaši aizsargājamo dabas teritoriju aizsardzību un izmantošanu vai sugu un biotopu aizsardzību pēc stāvokļa kārtējā gada 1.aprīlī ir spēkā kāds no šādiem saimnieciskās darbības ierobežojumiem:

55.1. aizliegta mežsaimnieciskā darbība;

55.2. aizliegta galvenā cirte un kopšanas cirte;

55.3. aizliegta galvenā cirte;

55.4. aizliegta kailcirte.

56. Minimālā platība, par kuru piešķir atbalstu, ir viens hektārs, ko veido vismaz 0,5 hektārus lieli lauki. Pieteikto lauku robežām jāsakrīt ar meža nogabalu robežām un jābūt identificējamām dabā. Vienā laukā var apvienot vairākus meža nogabalus, kam ir kopējas robežas.

57. Atbalsta pretendents var saņemt atbalstu par tādu meža zemes platību, kas atrodas šo noteikumu 55.punktā minētajā teritorijā, ja viņš ievēro šādus atbalsta saņemšanas nosacījumus:

57.1. saskaņā ar Iekšlietu ministrijas Informācijas centra datiem pēc stāvokļa kārtējā gada 1.novembrī atbalsta pretendents nav saukts pie administratīvās atbildības saskaņā ar Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 57.1, 66.3, 66.4, 67., 67.1, 68., 71., 71.1 vai 81.pantu vai līdz kārtējā gada 1.novembrim atbalsta pretendents normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir samaksājis naudas sodu par šajā apakšpunktā minētajiem pārkāpumiem un atlīdzinājis mežam nodarītos zaudējumus, ja meža zemes īpašniekam uzlikts naudas sods par pārkāpumiem meža apsaimniekošanas jomā vai viņa vainas dēļ mežam nodarīti zaudējumi;

57.2. atbalstam pieteiktajā meža zemes platībā veikta inventarizācija atbilstoši normatīvajiem aktiem par meža inventarizācijas kārtību un inventarizācijas dati ir spēkā kārtējā gada 1.aprīlī;

57.3. par attiecīgo meža zemes platību nav saņemta kompensācija saskaņā ar likumu "Par zemes īpašnieku tiesībām uz kompensāciju par saimnieciskās darbības ierobežojumiem īpaši aizsargājamās dabas teritorijās un mikroliegumos" par šo noteikumu 55.punktā minētajiem saimnieciskās darbības ierobežojumiem, izņemot kompensāciju par kopšanas cirtes aizliegumu;

57.4. iesnieguma iesniegšanas gadā nav mainījies atbalsta saņemšanai pieteiktās meža zemes īpašnieks.

(Grozīts ar MK 01.03.2011. noteikumiem Nr.172)

58. Meža zemes platības, par kurām ir tiesības saņemt šo noteikumu 2.4.apakšpunktā minēto atbalstu, nosaka, pamatojoties uz Meža valsts reģistra un Lauku atbalsta dienesta lauku reģistra datiem. Ja konstatē novirzi starp deklarēto platību un minēto reģistru datiem, atbalstu piešķir par konstatēto mazāko platību.

59. Atbalsta apmērs par vienu hektāru meža zemes, kurā ievēroti visi atbalsta saņemšanas nosacījumi, ir EUR 80.

(Grozīts ar MK 12.03.2013. noteikumiem Nr.135)

6. Atbalsta pieprasīšanas un piešķiršanas kārtība

60. Lai pieprasītu atbalstu, atbalsta pretendents attiecīgajā Lauku atbalsta dienesta reģionālajā lauksaimniecības pārvaldē iesniedz personīgi, nosūta pa pastu vai elektroniski saskaņā ar Elektronisko dokumentu likumu šādus dokumentus:

60.1. aizpildītu iesniegumu (platību maksājumu iesnieguma veidlapu saskaņā ar normatīvajiem aktiem par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu lauksaimniecībai tiešā atbalsta shēmu ietvaros) kopā ar Lauku atbalsta dienesta izsniegto lauksaimniecībā izmantojamās zemes karti, kurā atzīmētas apsaimniekotās lauksaimniecībā izmantojamās zemes platības, ja viņš vēlas saņemt šo noteikumu 2.1., 2.2., 2.3.apakšpunktā minēto atbalstu (izņemot par šo noteikumu 2.3.6.apakšpunktā minēto apakšpasākumu), – līdz kārtējā gada 15.maijam;

60.2. aizpildītu iesniegumu (platību maksājumu iesnieguma veidlapu saskaņā ar normatīvajiem aktiem par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu lauksaimniecībai tiešā atbalsta shēmu ietvaros) kopā ar iesniegumā norādīto nekustamā īpašuma kadastra vienību Valsts zemes dienesta izsniegtu zemes robežu plāna kopiju un meža zemju plāna kopiju, kurā atzīmētas atbalstam pieteiktās meža zemju platības, ja viņš vēlas saņemt šo noteikumu 2.4.apakšpunktā minēto atbalstu, – līdz kārtējā gada 15.maijam;

60.3. (svītrots ar MK 01.03.2011. noteikumiem Nr.172);

60.4. aizpildītu iesniegumu (7.pielikums) par šo noteikumu 2.3.6.apakšpunktā minētā atbalsta saņemšanu un šķirnes dzīvnieku audzētāju organizācijas izsniegtu atzinumu par dzīvnieku atbilstību šķirnes aprakstam – līdz kārtējā gada 3.septembrim;

60.5. (svītrots ar MK 01.03.2011. noteikumiem Nr.172).

(Grozīts ar MK 01.03.2011. noteikumiem Nr.172)

61. Ja šo noteikumu 60.1. vai 60.2.apakšpunktā minēto iesniegumu iesniedz pēc 15.maija, bet ne vēlāk kā 25 kalendāra dienas pēc šā termiņa, atbalstu samazina atbilstoši Regulas Nr. 1975/2006 7.pantam, izņemot gadījumu, ja līdz 15.maijam iesniegums nav iesniegts ārkārtas apstākļu vai nepārvaramas varas dēļ. Iesniegumu noraida, ja tas nav iesniegts 25 kalendāra dienu laikā pēc kārtējā gada 15.maija.

62. Ja šo noteikumu 60.4.apakšpunktā minēto iesniegumu šo noteikumu 2.3.6.apakšpunktā noteiktā atbalsta saņemšanai iesniedz pēc kārtējā gada 3.septembra, bet ne vēlāk kā 25 kalendāra dienas pēc šā termiņa, atbalstu samazina atbilstoši Regulas Nr. 1975/2006 7.pantam, ja vien iesniegumu līdz 3.septembrim nebija iespējams iesniegt ārkārtas apstākļu vai nepārvaramas varas dēļ. Iesniegumu noraida, ja tas nav iesniegts 25 kalendāra dienu laikā pēc kārtējā gada 3.septembra.

(Grozīts ar MK 24.08.2010. noteikumiem Nr.803)

63. Ja atbalsta pretendents piesakās uz atbalstu vairākos šajos noteikumos minētajos pasākumos, tad šo noteikumu 60.punktā minētos iesniegumus un nepieciešamos dokumentus pretendents iesniedz vienā un tajā pašā Lauku atbalsta dienesta reģionālajā lauksaimniecības pārvaldē.

64. Ja iesniegumā atbalsta saņemšanai nepieciešami labojumi vai papildinājumi, atbalsta pretendents tos iesniedz Lauku atbalsta dienesta reģionālajā lauksaimniecības pārvaldē šādos termiņos:

64.1. līdz kārtējā gada 15.jūnijam (saskaņā ar Regulas Nr. 1975/2006 8.panta 3.punktu) – šo noteikumu 60.1. un 60.2.apakšpunktā minētajā iesniegumā;

64.2. (svītrots ar MK 01.03.2011. noteikumiem Nr.172);

64.3. līdz kārtējā gada 28.septembrim – iesniegumā par atbalsta saņemšanu šo noteikumu 2.3.6.apakšpunktā minētajam apakšpasākumam;

64.4. (svītrots ar MK 01.03.2011. noteikumiem Nr.172).

(Grozīts ar MK 12.03.2013. noteikumiem Nr.135)

64.1 Ja iesniegums atbalsta saņemšanai Lauku atbalsta dienestā iesniegts elektroniski, izmantojot elektronisko pieteikšanās sistēmu, atbalsta pretendents nepieciešamos labojumus vai papildinājumus iesniedz elektroniskajā pieteikšanās sistēmā.

(MK 12.03.2013. noteikumu Nr.135 redakcijā)

65. Pretendējot uz šo noteikumu 2.punktā minēto atbalstu, atbalsta pretendents gada laikā var iesniegt tikai vienu iesniegumu attiecīgajā pasākumā vai apakšpasākumā.

(Grozīts ar MK 01.03.2011. noteikumiem Nr.172)

66. Ja Lauku atbalsta dienests vēl nav rakstiski informējis atbalsta pretendentu par konstatētajām neatbilstībām iesniegumā, kā arī nav paziņojis atbalsta pretendentam par nodomu veikt pārbaudi uz vietas saimniecībā, kuras laikā tiek atklātas neatbilstības, un ja atbalsta pretendents pēc šo noteikumu 64.punktā minētā iesnieguma iesniegšanas termiņa ir konstatējis, ka iesnieguma dati ir mainījušies, atbalsta pretendentam ir tiesības rakstiski informēt par to Lauku atbalsta dienestu, nepaplašinot iesnieguma datus.

(MK 01.03.2011. noteikumu Nr.172 redakcijā)

67. Ja atbalsta pretendents saņem rakstisku pieprasījumu no Lauku atbalsta dienesta ar lūgumu sniegt papildinformāciju par šajos noteikumos minētajiem pasākumiem, atbalsta pretendentam papildinformācija jāsniedz ne vēlāk kā divu nedēļu laikā pēc pieprasījuma saņemšanas.

68. Ja atbalsta pretendents šo noteikumu 67.punktā minētajā termiņā nesniedz Lauku atbalsta dienestā pieprasīto papildinformāciju, atbalsta apmēru samazina vai iesniegumu noraida, ņemot vērā iesniegumā norādītos datus. Atbalstu samazina par konkrētā maksājuma vienību, par kuru nav saņemta Lauku atbalsta dienesta pieprasītā informācija.

69. Ja atbalsta pretendents ievēro visus šajos noteikumos minētos atbalsta saņemšanas nosacījumus, Lauku atbalsta dienests pilnā apmērā piešķir atbalsta pretendentam konkrētu maksājumu par konkrētu vienību. Ja tiek konstatētas neatbilstības, kas minētas šo noteikumu 9.pielikumā vai Regulā Nr. 1975/2006, maksājumu samazina vai nepiešķir.

70. Lauku atbalsta dienests var izmaksāt avansa maksājumus, nepārsniedzot 75 procentus no kārtējā gadā izmaksājamās atbalsta summas saskaņā ar Regulas Nr. 1975/2006 9.pantu, ja ir pabeigtas iesniegumu administratīvās pārbaudes un pārbaudes uz vietas saimniecībā.

71. Lauku atbalsta dienests neatbilstoši izmaksātos maksājumus ietur saskaņā ar normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā administrē Eiropas Lauksaimniecības garantiju fondu, Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai un Eiropas Zivsaimniecības fondu, kā arī valsts un Eiropas Savienības atbalstu lauksaimniecībai, lauku un zivsaimniecības attīstībai.

72. Lauku atbalsta dienests izskata iesniegumus un pēc atbilstības kritēriju pārbaudes saskaņā ar Regulu Nr. 1975/2006 pieņem lēmumu par atbalsta piešķiršanu šajos noteikumos minētajos pasākumos un nodrošina atbalsta izmaksu saskaņā ar Regulas Nr. 73/2009 29.panta otro daļu.

73. Atbalsta pretendents var apstrīdēt un pārsūdzēt Lauku atbalsta dienesta amatpersonu izdotos administratīvos aktus Lauku atbalsta dienesta likumā noteiktajā kārtībā.

7. Īpaši nosacījumi pasākumam "Agrovide"

(Nodaļa svītrota ar MK 01.03.2011. noteikumiem Nr.172)

8. Pārbaude uz vietas saimniecībā

86. Par veikto pārbaudi uz vietas saimniecībā Lauku atbalsta dienesta amatpersona sagatavo kontroles ziņojumu saskaņā ar Regulas Nr. 1975/2006 13.pantu un attiecīgos gadījumos – saskaņā ar 19.panta 2.punktu, kad pārbaudi veic kompetentās kontroles iestādes amatpersonas atbilstoši normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā administrē Eiropas Lauksaimniecības garantiju fondu, Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai un Eiropas Zivsaimniecības fondu, kā arī valsts un Eiropas Savienības atbalstu lauksaimniecībai, lauku un zivsaimniecības attīstībai.

87. Atbalsta pretendents nodrošina iespēju amatpersonām veikt pārbaudes uz vietas saimniecībā un pēc pieprasījuma uzrāda pārbaudei nepieciešamos dokumentus. Ja atbalsta pretendents neļauj amatpersonai veikt pārbaudes uz vietas saimniecībā, attiecīgā amatpersona to atzīmē kontroles ziņojumā un atbalsta pretendenta iesniegums tiek noraidīts saskaņā ar Regulas Nr. 1975/2006 7.pantu.

87.1 Atbalsta pretendents nodrošina iespēju kontroles institūciju amatpersonām apzīmogot un datēt pārbaudes laikā izvērtētos atbalsta pretendenta dokumentus.

(MK 20.03.2012. noteikumu Nr.202 redakcijā)

87.2 Atbalsta pretendents pēc amatpersonas iepriekšēja pieprasījuma kontroles brīdī nodrošina dzīvnieku norobežošanu (atsevišķā aplokā vai citādi), lai ļautu amatpersonai veikt pārbaudi uz vietas.

(MK 20.03.2012. noteikumu Nr.202 redakcijā)

88. Atbalsta pretendentam ir tiesības iepazīties ar kontroles ziņojumu un papildināt to.

89. Ja atbalsta pretendents nav iepazinies ar kontroles ziņojumu pārbaudē uz vietas saimniecībā, Lauku atbalsta dienests 10 darbdienu laikā pēc pārbaudes pabeigšanas nosūta atbalsta pretendentam kontroles ziņojumu.

(Grozīts ar MK 01.03.2011. noteikumiem Nr.172)

90. Atbalsta pretendents 10 darbdienu laikā pēc kontroles ziņojuma saņemšanas var iesniegt Lauku atbalsta dienestā paskaidrojumus vai precizētu informāciju atbilstoši kontroles ziņojumā iekļautajiem kontroles rezultātiem.

(Grozīts ar MK 01.03.2011. noteikumiem Nr.172)

91. Atbalsta pretendenta nepiedalīšanās pārbaudē uz vietas saimniecībā neietekmē lēmuma pieņemšanu par atbalsta samazinājumu vai nepiešķiršanu.

92. Šo noteikumu 2.4.apakšpunktā minētajā pasākumā pārbaudes uz vietas saimniecībā Lauku atbalsta dienests veic, piedaloties Valsts meža dienesta pārstāvim.

9. Sadarbība ar citām institūcijām informācijas iegūšanai

93. Atzinumu, kas apliecina bioloģiskās lauksaimniecības atbilstību šo noteikumu 2.3.1.apakšpunktā minētā atbalsta saņemšanai (5.pielikums), kontroles institūcija elektroniski iesniedz Lauku atbalsta dienestā līdz kārtējā gada 1.oktobrim atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu. Kontroles institūcija pārbauda atbalsta pretendentus attiecībā uz šo noteikumu 29.4.apakšpunktā minētajiem minimālajiem ieņēmumiem no lauksaimniecības produkcijas realizācijas un šo noteikumu 32.punktā minētajiem nosacījumiem.

(Grozīts ar MK 01.03.2011. noteikumiem Nr.172)

93.1 Kontroles institūcija mēneša laikā pēc pārbaudes atbalsta pretendentam paziņo pārbaudes rezultātus. Ja kontroles institūcijai rodas aizdomas par mākslīgi radītiem apstākļiem, kuru mērķis ir saņemt atbalstu, tā 10 darbdienu laikā pēc pārbaudes par to informē Lauku atbalsta dienestu.

(MK 20.03.2012. noteikumu Nr.202 redakcijā)

94. Atzinumu, kas apliecina lauksaimniecības produktu integrētu audzēšanu šo noteikumu 2.3.2.apakšpunktā minētā atbalsta saņemšanai (6.pielikums), Valsts augu aizsardzības dienests elektroniski iesniedz Lauku atbalsta dienestā līdz kārtējā gada 1.oktobrim atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

95. Šo noteikumu 1.pielikumā minēto prasību izpildi kontrolē Valsts vides dienests. Iestāde informāciju par laikposmā no 1.janvāra līdz 31.augustam konstatētajām neatbilstībām iesniedz Lauku atbalsta dienestā līdz kārtējā gada 15.septembrim un par laikposmā no 1.septembra līdz 31.decembrim konstatētajām neatbilstībām – līdz kārtējā gada 15.janvārim, izņemot 2011.gadu, kad iestāde informāciju par laikposmā no 2.marta līdz 31.augustam konstatētajām neatbilstībām iesniedz Lauku atbalsta dienestā līdz kārtējā gada 15.septembrim.

(MK 01.03.2011. noteikumu Nr.172 redakcijā)

96. Lauksaimniecības datu centrs ganāmpulku īpašnieku un attiecīgo dzīvnieku sarakstu par stāvokli saimniecībā kārtējā gada 1.jūlijā saskaņā ar šo noteikumu 11.3.apakšpunktu līdz kārtējā gada 15.augustam iesniedz Lauku atbalsta dienestā un saskaņā ar šo noteikumu 32.1.apakšpunktu līdz kārtējā gada 1.septembrim – kontroles institūcijām.

(Grozīts ar MK 12.03.2013. noteikumiem Nr.135)

97. Lauku atbalsta dienests sadarbojas ar Valsts meža dienestu, Valsts zemes dienestu, Valsts vienotās datorizētās zemesgrāmatas turētāju, Dabas aizsardzības pārvaldi un Iekšlietu ministrijas Informācijas centru šo noteikumu 2.4.apakšpunktā minētā atbalsta veida administrēšanas nodrošināšanā.

98. Dabas aizsardzības pārvalde sniedz Lauku atbalsta dienestam nepieciešamo informāciju, lai nodrošinātu šo noteikumu 57.3.apakšpunktā minētās prasības atbilstības pārbaudi.

99. Pārtikas un veterinārais dienests līdz kārtējā gada 1.augustam sniedz Lauku atbalsta dienestam un šo noteikumu 29.4.apakšpunktā minētajai kontroles institūcijai nepieciešamo informāciju par Pārtikas un veterinārā dienesta uzraudzībai pakļauto uzņēmumu reģistrā reģistrētajiem biškopības produktu primārajiem ražotājiem vai medus iepakošanas uzņēmumiem pēc stāvokļa kārtējā gada 1.jūlijā.

(MK 01.03.2011. noteikumu Nr.172 redakcijā)

10. Noslēguma jautājumi

100. (Svītrots ar MK 20.03.2012. noteikumiem Nr.202)

100.1 Pēc lauku attīstības programmas 2014.–2020. gada plānošanas periodam pieņemšanas atbalstu šo noteikumu 2.3.1.apakšpunktā minētajā apakšpasākumā ir tiesīgs saņemt atbalsta pretendents, ja tas atbilstoši Padomes 2007.gada 28.jūnija Regulas (EK) Nr. 834/2007 par bioloģisko ražošanu un bioloģisko produktu marķēšanu un par Regulas (EEK) Nr. 2092/91 atcelšanu 11.pantam visas lauksaimniecības platības savā saimniecībā apsaimnieko atbilstoši bioloģiskās ražošanas prasībām.

(MK 20.03.2012. noteikumu Nr.202 redakcijā, kas grozīta ar MK 25.03.2014. noteikumiem Nr.154)

100.2 Pēc lauku attīstības programmas 2014.–2020. gada plānošanas periodam pieņemšanas atbalstu šo noteikumu 2.3.1.apakšpunktā minētajā apakšpasākumā par aramzemē sētiem zālājiem var saņemt šādos gadījumos:

100.2 1. sējums nav vecāks par pieciem gadiem (izņemot lucernas un austrumu galegas sējumus vai ilggadīgos zālājus, kuri paredzēti sēklu produkcijas iegūšanai) un to apsaimniekotājs ir reģistrējies sēklaudzētāju un sēklu tirgotāju reģistrā pēc stāvokļa kārtējā gada 1.jūlijā;

100.2 2. aramzemē sēto zālāju un papuves kopējā platība aizņem līdz 40 procentiem no šo noteikumu 2.3.1.apakšpunktā minētajam atbalstam pieteiktās lauksaimniecībā izmantojamās zemes;

100.2 3. atbalsta pretendents, kas līdz kārtējā gada 1.jūlijam nav reģistrējies sēklaudzētāju un sēklu tirgotāju reģistrā, ir nodrošinājis minimālo bioloģisko vai pārejas periodā uz bioloģisko lauksaimniecību esošo lauksaimniecības dzīvnieku blīvumu – vismaz 0,2 nosacītās liellopu vienības uz vienu atbalsttiesīgo aramzemē sēto zālāju hektāru;

100.2 4. atbalsta pretendents, kas līdz kārtējā gada 1.jūlijam nav reģistrējies sēklaudzētāju un sēklu tirgotāju reģistrā, ir primārās dzīvnieku barības ražotājs, kuram Lauksaimniecības datu centra datubāzē nav reģistrētas dzīvnieku novietnes, bet kurš līdz kārtējā gada 10.augustam ir reģistrēts Lauksaimniecības datu centra primārās dzīvnieku barības ražošanas uzņēmumu reģistrā pēc stāvokļa kārtējā gada 1.jūlijā.

(MK 20.03.2012. noteikumu Nr.202 redakcijā, kas grozīta ar MK 12.03.2013. noteikumiem Nr.135; MK 25.03.2014. noteikumiem Nr.154)

100.3 Atbalsta saņemšanas nosacījumi agrovides saistībām, kuru saistību periods turpinās pēc 2013.gada, var tikt mainīti, lai tos pielāgotu nākamā plānošanas perioda (no 2014.gada līdz 2020.gadam) tiesiskajam regulējumam. Ja atbalsta saņēmējs nevar izpildīt mainītos nosacījumus, saistību piemērošanu pārtrauc un par laikposmu, kurā saistības bija spēkā, neprasa atbalsta atmaksu, atbilstoši Regulas Nr. 679/2011 1.panta 7.punktam.

(MK 20.03.2012. noteikumu Nr.202 redakcijā)

101. Ja atbalstam pieteiktajai platībai kalendāra gada laikā veikta kadastra datu aktualizācija, iesniedzot iesniegumu par lauksaimniecībā izmantojamās zemes kartes precizēšanu šo noteikumu 9.1 punktā minētajos gadījumos, tam pievieno dokumentus, kas apliecina zemes lietošanas veida maiņu, un karti, kurā norādītas atbilstošās izmaiņas.

(MK 01.03.2011. noteikumu Nr.172 redakcijā)

101.1 Šo noteikumu 9.pielikuma 4.nodaļas 4.1 punktā minētās prasības piemēro arī šo noteikumu 2.3.4.apakšpunktā minētajam apakšpasākumam par 2012.gadu.

(MK 12.03.2013. noteikumu Nr.135 redakcijā)

101.2 Šo noteikumu 49.punktā minētās prasības piemēro arī šo noteikumu 2.3.6.apakšpunktā minētajam apakšpasākumam par 2012.gadu.

(MK 12.03.2013. noteikumu Nr.135 redakcijā)

101.3 (Svītrots ar MK 25.03.2014. noteikumiem Nr.154)

102. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2008.gada 15.aprīļa noteikumus Nr.282 "Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu lauku attīstībai – vides un lauku ainavas uzlabošanai" (Latvijas Vēstnesis, 2008, 63.nr.; 2009, 56.nr.).

Ministru prezidents V.Dombrovskis

Zemkopības ministrs J.Dūklavs
1.pielikums
Ministru kabineta
2010.gada 23.marta noteikumiem Nr.295
Minimālās organiskā mēslojuma un augu aizsardzības līdzekļu lietošanas un citas obligātās prasības

(Pielikums grozīts ar MK 01.03.2011. noteikumiem Nr.172; MK 12.03.2013. noteikumiem Nr.135)

Nr.p.k.

Joma

Specifika

Normatīvais akts

Normatīva prasība

Kontrolējošā iestāde

1.Vides aizsardzībaVeicot saimniecisko darbību virszemes ūdensobjektu tuvumā, jāievēro normatīvie akti par aizsargjoslāmAizsargjoslu likuma 37.panta pirmās daļas 5.punkta "g" apakšpunktsVirszemes ūdensobjektu aizsargjoslās 10 metru platā joslā aizliegts mazgāt mehāniskos transportlīdzekļus un lauksaimniecības tehnikuLauku atbalsta dienests
2.Vides aizsardzībaLai samazinātu ietekmi uz kāpu ekosistēmām, jāievēro saimnieciskās darbības ierobežojumiAizsargjoslu likuma 36.panta trešās daļas 3.punktsKrasta kāpu aizsargjoslā un pludmalē aizliegts izvietot un ierīkot minerālmēslu, augu aizsardzības līdzekļu, degvielas, eļļošanas materiālu, bīstamo ķīmisko vielu vai ķīmisko produktu, kokmateriālu, kā arī bīstamās ķīmiskās vielas vai ķīmiskos produktus saturošu materiālu glabātavas un degvielas uzpildes stacijas (izņemot ostas teritoriju atbilstoši teritorijas plānojumiem), kā arī būves lopbarības glabāšanai (izņemot siena šķūņus bez vienlaidu pamatiem)Lauku atbalsta dienests
3.Vides aizsardzībaVeicot saimniecisko darbību virszemes ūdensobjektu tuvumā, jāievēro normatīvie akti par aizsargjoslāmAizsargjoslu likuma 37.panta pirmās daļas 5.punkta "d" apakšpunktsVirszemes ūdensobjektu aizsargjoslās 10 metru platā joslā aizliegts ierīkot meliorācijas būves bez saskaņošanas ar reģionālo vides pārvaldiLauku atbalsta dienests
4.Vides aizsardzībaSaimnieciskā darbība ūdens ņemšanas vietās var radīt ūdens avotu piesārņošanas draudusAizsargjoslu likuma 39.panta 1.punktsStingra režīma aizsargjoslā ap ūdens ņemšanas vietām aizliegta jebkāda saimnieciskā darbība, izņemot to, kura saistīta ar ūdens ieguvi konkrētā ūdensapgādes urbumā vai ūdensgūtnē attiecīgo ūdens ieguves un apgādes objektu uzturēšanai un apsaimniekošanaiLauku atbalsta dienests
5.(Svītrots ar MK 12.03.2013. noteikumiem Nr.135) 
6.(Svītrots ar MK 12.03.2013. noteikumiem Nr.135) 
7.(Svītrots ar MK 12.03.2013. noteikumiem Nr.135) 
8.(Svītrots ar MK 12.03.2013. noteikumiem Nr.135) 

9.

(Svītrots ar MK 12.03.2013. noteikumiem Nr.135) 
10.Vides aizsardzībaiLauksaimniecības produktu ražotājiem un pārstrādātājiem piesārņojošo darbību veikšanai ir jāsaņem A vai B kategorijas atļauja vai C kategorijas apliecinājums

 Likuma "Par piesārņojumu" 4.panta pirmās daļas 8.punkts, Ministru kabineta 2010.gada 30.novembra noteikumu Nr.1082 "Kārtība, kādā piesakāmas A, B un C kategorijas piesārņojošas darbības un izsniedzamas atļaujas A un B kategorijas piesārņojošo darbību veikšanai" 4. un 6.punkts

Lauksaimniecības produktu ražotāji un pārstrādātāji piesārņojošo darbību veikšanai saņem A vai B kategorijas atļauju vai C kategorijas apliecinājumu. A un B kategorijas atļauju saņēmēji strādā saskaņā ar atļaujas nosacījumiem, bet C kategorijas apliecinājuma saņēmēji – saskaņā ar attiecīgo normatīvo aktu prasībāmValsts vides dienests
Zemkopības ministrs J.Dūklavs
2.pielikums
Ministru kabineta
2010.gada 23.marta noteikumiem Nr.295
Lauksaimniecības kultūrai piemērojamie atbalsta maksājumi1

(Pielikums grozīts ar MK 01.03.2011. noteikumiem Nr.172; MK 20.03.2012. noteikumiem Nr.202; MK 12.03.2013. noteikumiem Nr.135)

Nr. p.k.

Lauksaimniecības kultūra

Atbalsta iesniegumā norādāmais apzīmējums

Maksājumi lauksaimniekiem par nelabvēlīgiem dabas apstākļiem teritorijās, kas nav kalnu teritorijas

LIZ platība Natura 2000 teritorijā

Agrovides maksājumi (Lauku attīstības programma 2007–2013)

Buferjoslu ierīkošana

bioloģiskās lauksaimniecības attīstība

bioloģiskās daudzveidības uzturēšana zālājos

integrētās dārzkopības ieviešana un veicināšana

rugāju lauks ziemas periodā

1.

Vasaras kvieši

111

X

X

2.

Ziemas kvieši

112

X

X

3.

Rudzi

121

X

X

4.

Vasaras mieži

131

X

X

5.

Ziemas mieži

132

X

X

6.

Auzas

140

X

X

7.

Tritikāle

150

X

X

8.

Griķi

160

X

X

9.

Vasaras rapsis

211

X

X

10.

Ziemas rapsis

212

X

X

11.

Zirņi

420

X

X

12.

Lauku pupas

410

X

X

13.

Saldā lupīna

430

X

X

14.

Eļļas lini

330

X

X

15.

Šķiedras lini

310

X

X

16.

Laukaugu maisījumi no iepriekš nosauktajām kultūrām

530

X

X

17.

Aramzemē sētie zālāji

720

X

X

X

18.

Graudaugi un pākšaugi zaļbarībai un skābbarībai

730

X

X

19.

Kukurūza zaļbarībai un skābbarībai

740

X

X

20.

Zālāji sēklu iegūšanai

780

X

X

X

21.

Papuve

610

X

X

22.

Pastāvīgās pļavas un ganības

710

X

X

X

X

X

23.

Piemājas dārzi

810

X

X

24.

Kartupeļi

820

X

X

25.

Cietes kartupeļi

825

X

X

26.

Cukurbietes

830

X

X

27.

Dārzeņi

840

X

X

28.

Kāposti

841

X

X

X

29.

Ziedkāposti

842

X

X

X

30.

Burkāni

843

X

X

X

31.

Galda bietes

844

X

X

X

32.

Lauka gurķi

845

X

X

X

33.

Sīpoli

846

X

X

X

34.

Ķiploki

847

X

X

X

35.

Garšaugi

848

X

X

36.

Augļu koki

910

X

X

37.

Ābeles

911

X

X

X

38.

Bumbieres

912

X

X

X

39.

Ķirši

913

X

X

X

40.

Plūmes

914

X

X

X

41.

Ogulāji

920

X

X

42.

Avenes

921

X

X

X

43.

Upenes

922

X

X

X

44.

Jāņogas

923

X

X

X

45.

Mellenes (krūmmellenes, zilenes)

924

X

X

X

46.

Dzērvenes

925

X

X

X

47.

Zemenes

926

X

X

X

48.

Ērkšķogas

927

X

X

X

49.

Krūmcidonijas

928

X

X

X

50.

Kazenes

929

X

X

X

51.

Nektāraugi

930

X

X

52.

Pārējās kultūras aramzemē

989

X

X

53.

Rugāji

540

X

54.

Zaļmēslojuma augu zelmenis

550

55.

Lauksaimniecībā izmantojamā zeme, par kuru kārtējā gadā nevar saņemt atbalstu

620

56.

Apse

644

X

57.

Kārkls

645

X

58.

Baltalksnis

646

X

59.Kaņepes170

X

X

60.Klūdziņu prosa (enerģijas kultūraugs)642

X

61.Miežubrālis (enerģijas kultūraugs)641

X

62.Zālāji biogāzei790

X

      
63.Pārējās kultūras aramzemē biogāzei990

X

      

Piezīme.

1 Lauksaimniecības kultūrai, kas definēta atbilstoši normatīvajiem aktiem par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu lauksaimniecībai tiešā atbalsta shēmu ietvaros, piemērojamie atbalsta maksājumi.

Zemkopības ministrs J.Dūklavs
3.pielikums
Ministru kabineta
2010.gada 23.marta noteikumiem Nr.295
Mazāk labvēlīgo apvidu saraksts

(Pielikums grozīts ar MK 24.08.2010. noteikumiem Nr.803; MK 26.10.2010. noteikumiem Nr.993; MK 01.03.2011. noteikumiem Nr.172; MK 20.03.2012. noteikumiem Nr.202)

Nr.p.k.

Novads

Novada teritoriālās vienības – novada pagasti un novada pilsētas

Mazāk labvēlīgo apvidu kategorija

1.Ādažu novads

nav

2.Aglonas novadsAglonas pagasts

3

Grāveru pagasts

3

Kastuļinas pagasts

3

Šķeltovas pagasts

3

3.Aizkraukles novadsAizkraukles pagasts

nav

Aizkraukles pilsēta

nav

4.Aizputes novadsAizputes pagasts

2

Aizputes pilsēta

1

Cīravas pagasts

1

Kalvenes pagasts

2

Kazdangas pagasts

1

Lažas pagasts

2

5.Aknīstes novadsAknīstes pagasts

2

Aknīstes pilsēta

2

Asares pagasts

2

Gārsenes pagasts

2

6.Alojas novadsAlojas pagasts

1

Alojas pilsēta

1

Braslavas pagasts

nav

Brīvzemnieku pagasts

1

Staiceles pagasts

2

Staiceles pilsēta

2

7.Alsungas novads

3

8.Alūksnes novadsAlsviķu pagasts

3

Alūksnes pilsēta

3

Annas pagasts

2

Ilzenes pagasts

2

Jaunalūksnes pagasts

3

Jaunannas pagasts

2

Jaunlaicenes pagasts

3

Kalncempju pagasts

3

Liepnas pagasts

3

Malienas pagasts

2

Mālupes pagasts

3

Mārkalnes pagasts

3

Pededzes pagasts

3

Veclaicenes pagasts

3

Zeltiņu pagasts

3

Ziemera pagasts

3

9.Amatas novadsAmatas pagasts

3

Drabešu pagasts

3

Nītaures pagasts

3

Skujenes pagasts

3

Zaubes pagasts

3

10.Apes novadsApes pagasts

2

Apes pilsēta

2

Gaujienas pagasts

2

Trapenes pagasts

2

Virešu pagasts

2

11.Auces novadsAuces pilsēta

nav

Bēnes pagasts

nav

Īles pagasts

2

Lielauces pagasts

2

Ukru pagasts

nav

Vecauces pagasts

nav

Vītiņu pagasts

nav

12.Babītes novadsBabītes pagasts

nav

Salas pagasts

nav

13.Baldones novadsBaldones pagasts

nav

Baldones pilsēta

nav

14.Baltinavas novads

2

15.Balvu novadsBalvu pagasts

3

Balvu pilsēta

3

Bērzkalnes pagasts

3

Bērzpils pagasts

3

Briežuciema pagasts

2

Krišjāņu pagasts

3

Kubulu pagasts

3

Lazdulejas pagasts

2

Tilžas pagasts

2

Vectilžas pagasts

3

Vīksnas pagasts

3

16.Bauskas novadsBauskas pilsēta

nav

Brunavas pagasts

nav

Ceraukstes pagasts

nav

Codes pagasts

nav

Dāviņu pagasts

nav

Gailīšu pagasts

nav

Īslīces pagasts

nav

Mežotnes pagasts

nav

Vecsaules pagasts

nav

17.Beverīnas novadsBrenguļu pagasts

1

Kauguru pagasts

2

Trikātas pagasts

1

18.Brocēnu novadsBlīdenes pagasts

1

Brocēnu pilsēta

1

Cieceres pagasts

1

Gaiķu pagasts

1

Remtes pagasts

1

19.Burtnieku novadsBurtnieku pagasts

nav

Ēveles pagasts

2

Matīšu pagasts

nav

Rencēnu pagasts

2

Valmieras pagasts

nav

Vecates pagasts

1

20.Carnikavas novads

nav

21.Cēsu novadsCēsu pilsēta

nav

Vaives pagasts

3

22.Cesvaines novadsCesvaines pagasts

2

Cesvaines pilsēta

2

23.Ciblas novadsBlontu pagasts

3

Ciblas pagasts

3

Līdumnieku pagasts

3

Pušmucovas pagasts

3

Zvirgzdenes pagasts

3

24.Dagdas novadsAndrupenes pagasts

3

Andzeļu pagasts

3

Asūnes pagasts

2

Bērziņu pagasts

3

Dagdas pagasts

3

Dagdas pilsēta

3

Ezernieku pagasts

3

Konstantinovas pagasts

3

Ķepovas pagasts

3

Svariņu pagasts

3

Šķaunes pagasts

3

25.Daugavpils novadsAmbeļu pagasts

3

Biķernieku pagasts

3

Demenes pagasts

3

Dubnas pagasts

2

Kalkūnes pagasts

2

Kalupes pagasts

2

Laucesas pagasts

2

Līksnas pagasts

2

Maļinovas pagasts

2

Medumu pagasts

3

Naujenes pagasts

3

Nīcgales pagasts

2

Salienas pagasts

3

Skrudalienas pagasts

3

Sventes pagasts

3

Tabores pagasts

2

Vaboles pagasts

2

Vecsalienas pagasts

3

Višķu pagasts

2

26.Dobeles novadsAnnenieku pagasts

nav

Auru pagasts

nav

Bērzes pagasts

nav

Bikstu pagasts

nav

Dobeles pagasts

nav

Dobeles pilsēta

nav

Jaunbērzes pagasts

nav

Krimūnu pagasts

nav

Naudītes pagasts

2

Penkules pagasts

nav

Zebrenes pagasts

2

27.Dundagas novadsDundagas pagasts

3

Kolkas pagasts

nav

28.Durbes novadsDunalkas pagasts

1

Durbes pagasts

nav

Durbes pilsēta

nav

Tadaiķu pagasts

nav

Vecpils pagasts

2

29.Engures novadsEngures pagasts

nav

Lapmežciema pagasts

nav

Smārdes pagasts

2

30.Ērgļu novadsĒrgļu pagasts

3

Jumurdas pagasts

3

Sausnējas pagasts

3

31.Garkalnes novads

nav

32.Grobiņas novadsBārtas pagasts

1

Gaviezes pagasts

1

Grobiņas pagasts

nav

Grobiņas pilsēta

nav

Medzes pagasts

2

33.Gulbenes novadsBeļavas pagasts

3

Daukstu pagasts

2

Druvienas pagasts

3

Galgauskas pagasts

2

Gulbenes pilsēta

2

Jaungulbenes pagasts

2

Lejasciema pagasts

2

Līgo pagasts

2

Litenes pagasts

3

Lizuma pagasts

2

Rankas pagasts

3

Stāmerienas pagasts

2

Stradu pagasts

2

Tirzas pagasts

2

34.Iecavas novads

nav

35.Ikšķiles novadsIkšķiles pilsēta

nav

Tīnūžu pagasts

nav

36.Ilūkstes novadsBebrenes pagasts

3

Dvietes pagasts

2

Eglaines pagasts

3

Ilūkstes pilsēta

3

Pilskalnes pagasts

3

Prodes pagasts

3

Subates pilsēta

3

Šēderes pagasts

3

37.Inčukalna novadsInčukalna pagasts

nav

Vangažu pilsēta

nav

38.Jaunjelgavas novadsDaudzeses pagasts

3

Jaunjelgavas pagasts

nav

Jaunjelgavas pilsēta

nav

Seces pagasts

3

Sērenes pagasts

2

Staburaga pagasts

3

Sunākstes pagasts

3

39.Jaunpiebalgas novadsJaunpiebalgas pagasts

3

Zosēnu pagasts

3

40.Jaunpils novadsJaunpils pagasts

nav

Viesatu pagasts

1

41.Jēkabpils novadsĀbeļu pagasts

3

Dignājas pagasts

2

Dunavas pagasts

2

Kalna pagasts

2

Leimaņu pagasts

2

Rubenes pagasts

2

Zasas pagasts

2

Jēkabpils pilsēta2
42.Jelgavas novadsElejas pagasts

nav

Glūdas pagasts

nav

Jaunsvirlaukas pagasts

nav

Kalnciema pagasts

nav

Lielplatones pagasts

nav

Līvbērzes pagasts

nav

Platones pagasts

nav

Sesavas pagasts

nav

Svētes pagasts

nav

Valgundes pagasts

nav

Vilces pagasts

nav

Vircavas pagasts

nav

Zaļenieku pagasts

nav

43.Kandavas novadsCēres pagasts

nav

Kandavas pagasts

nav

Kandavas pilsēta

nav

Matkules pagasts

nav

Vānes pagasts

1

Zantes pagasts

2

Zemītes pagasts

nav

44.Kārsavas novadsGoliševas pagasts

2

Kārsavas pilsēta

2

Malnavas pagasts

2

Mērdzenes pagasts

3

Mežvidu pagasts

3

Salnavas pagasts

2

45.Kocēnu novadsBērzaines pagasts

1

Dikļu pagasts

1

Kocēnu pagasts

1

Vaidavas pagasts

nav

Zilākalna pagasts

1

46.Kokneses novadsBebru pagasts

2

Iršu pagasts

3

Kokneses pagasts

nav

47.Krāslavas novadsAulejas pagasts

2

Indras pagasts

2

Izvaltas pagasts

3

Kalniešu pagasts

3

Kaplavas pagasts

3

Kombuļu pagasts

3

Krāslavas pagasts

3

Krāslavas pilsēta

3

Piedrujas pagasts

2

Robežnieku pagasts

2

Skaistas pagasts

3

Ūdrīšu pagasts

3

48.Krimuldas novadsKrimuldas pagasts

nav

Lēdurgas pagasts

nav

49.Krustpils novadsAtašienes pagasts

3

Krustpils pagasts

2

Kūku pagasts

2

Mežāres pagasts

2

Variešu pagasts

2

Vīpes pagasts

2

50.Kuldīgas novadsĒdoles pagasts

3

Gudenieku pagasts

2

Īvandes pagasts

2

Kabiles pagasts

2

Kuldīgas pilsēta

1

Kurmāles pagasts

1

Laidu pagasts

1

Padures pagasts

1

Pelču pagasts

1

Rendas pagasts

2

Rumbas pagasts

1

Snēpeles pagasts

1

Turlavas pagasts

1

Vārmes pagasts

2

51.Ķeguma novadsBirzgales pagasts

2

Ķeguma pilsēta

nav

Rembates pagasts

nav

Tomes pagasts

nav

52.Ķekavas novadsBaložu pilsēta

nav

Daugmales pagasts

nav

Ķekavas pagasts

nav

53.Lielvārdes novadsJumpravas pagasts

nav

Lēdmanes pagasts

nav

Lielvārdes pagasts

nav

Lielvārdes pilsēta

nav

54.Līgatnes novadsLīgatnes pagasts

nav

Līgatnes pilsēta

nav

55.Limbažu novadsKatvaru pagasts

1

Limbažu pagasts

nav

Limbažu pilsēta

nav

Pāles pagasts

2

Skultes pagasts

nav

Umurgas pagasts

2

Vidrižu pagasts

nav

Viļķenes pagasts

nav

56.Līvānu novadsJersikas pagasts

2

Līvānu pilsēta

2

Rožupes pagasts

2

Rudzātu pagasts

2

Sutru pagasts

2

Turku pagasts

2

57.Lubānas novadsIndrānu pagasts

2

Lubānas pilsēta

2

58.Ludzas novadsBriģu pagasts

3

Cirmas pagasts

3

Isnaudas pagasts

3

Istras pagasts

3

Ludzas pilsēta

3

Nirzas pagasts

3

Ņukšu pagasts

3

Pildas pagasts

3

Pureņu pagasts

2

Rundēnu pagasts

3

59.Madonas novadsAronas pagasts

3

Barkavas pagasts

2

Bērzaunes pagasts

3

Dzelzavas pagasts

2

Kalsnavas pagasts

3

Lazdonas pagasts

3

Liezēres pagasts

3

Ļaudonas pagasts

2

Madonas pilsēta

3

Mārcienas pagasts

3

Mētrienas pagasts

2

Ošupes pagasts

2

Praulienas pagasts

3

Sarkaņu pagasts

3

Vestienas pagasts

3

60.Mālpils novads

nav

61.Mārupes novads

nav

62.Mazsalacas novadsMazsalacas pagasts

1

Mazsalacas pilsēta

1

Ramatas pagasts

2

Sēļu pagasts

2

Skaņkalnes pagasts

2

62.1Mērsraga novadsMērsraga pagasts

nav

63.Naukšēnu novadsĶoņu pagasts

1

Naukšēnu pagasts

1

64.Neretas novadsMazzalves pagasts

3

Neretas pagasts

3

Pilskalnes pagasts

3

Zalves pagasts

2

65.Nīcas novadsNīcas pagasts

3

Otaņķu pagasts

2

66.Ogres novadsKrapes pagasts

2

Ķeipenes pagasts

2

Lauberes pagasts

2

Madlienas pagasts

2

Mazozolu pagasts

3

Meņģeles pagasts

2

Ogresgala pagasts

nav

Ogres pilsēta

nav

Suntažu pagasts

1

Taurupes pagasts

2

67.Olaines novadsOlaines pagasts

nav

Olaines pilsēta

nav

68.Ozolnieku novadsCenu pagasts

nav

Ozolnieku pagasts

nav

Salgales pagasts

nav

69.Pārgaujas novadsRaiskuma pagasts

2

Stalbes pagasts

3

Straupes pagasts

2

70.Pāvilostas novadsPāvilostas pilsēta

3

Sakas pagasts

3

Vērgales pagasts

2

71.Pļaviņu novadsAiviekstes pagasts

3

Klintaines pagasts

3

Pļaviņu pilsēta

3

Vietalvas pagasts

3

72.Preiļu novadsAizkalnes pagasts

3

Pelēču pagasts

3

Preiļu pagasts

3

Preiļu pilsēta

3

Saunas pagasts

2

73.Priekules novadsBunkas pagasts

1

Gramzdas pagasts

2

Kalētu pagasts

2

Priekules pagasts

2

Priekules pilsēta

2

Virgas pagasts

2

74.Priekuļu novadsLiepas pagasts

nav

Mārsnēnu pagasts

nav

Priekuļu pagasts

nav

Veselavas pagasts

3

75.Raunas novadsDrustu pagasts

3

Raunas pagasts

1

76.Rēzeknes novadsAudriņu pagasts

3

Bērzgales pagasts

3

Čornajas pagasts

3

Dricānu pagasts

3

Feimaņu pagasts

3

Gaigalavas pagasts

2

Griškānu pagasts

2

Ilzeskalna pagasts

3

Kantinieku pagasts

3

Kaunatas pagasts

3

Lendžu pagasts

3

Lūznavas pagasts

3

Mākoņkalna pagasts

3

Maltas pagasts

3

Nagļu pagasts

3

Nautrēnu pagasts

2

Ozolaines pagasts

3

Ozolmuižas pagasts

2

Pušas pagasts

3

Rikavas pagasts

2

Sakstagala pagasts

2

Silmalas pagasts

2

Stoļerovas pagasts

3

Stružānu pagasts

3

Vērēmu pagasts

3

77.Riebiņu novadsGalēnu pagasts

2

Riebiņu pagasts

2

Rušonas pagasts

3

Silajāņu pagasts

2

Sīļukalna pagasts

2

Stabulnieku pagasts

2

78.Rojas novadsRojas pagasts

nav

79.Ropažu novads

nav

80.Rucavas novadsDunikas pagasts

2

Rucavas pagasts

3

81.Rugāju novadsLazdukalna pagasts

3

Rugāju pagasts

3

82.Rūjienas novadsIpiķu pagasts

2

Jeru pagasts

1

Lodes pagasts

1

Rūjienas pilsēta

1

Vilpulkas pagasts

2

83.Rundāles novadsRundāles pagasts

nav

Svitenes pagasts

nav

Viesturu pagasts

nav

84.Salacgrīvas novadsAinažu pagasts

nav

Ainažu pilsēta

nav

Liepupes pagasts

nav

Salacgrīvas pagasts

nav

Salacgrīvas pilsēta

nav

85.Salas novadsSalas pagasts

2

Sēlpils pagasts

3

86.Salaspils novadsSalaspils pagasts

nav

Salaspils pilsēta

nav

87.Saldus novadsEzeres pagasts

nav

Jaunauces pagasts

nav

Jaunlutriņu pagasts

nav

Kursīšu pagasts

nav

Lutriņu pagasts

nav

Nīgrandes pagasts

nav

Novadnieku pagasts

nav

Pampāļu pagasts

nav

Rubas pagasts

nav

Saldus pagasts

nav

Saldus pilsēta

nav

Šķēdes pagasts

1

Vadakstes pagasts

nav

Zaņas pagasts

nav

Zirņu pagasts

nav

Zvārdes pagasts

3

88.Saulkrastu novadsSaulkrastu pagasts

nav

Saulkrastu pilsēta

nav

89.Sējas novads

nav

90.Siguldas novadsAllažu pagasts

nav

Mores pagasts

3

Siguldas pagasts

nav

Siguldas pilsēta

nav

91.Skrīveru novads

nav

92.Skrundas novadsNīkrāces pagasts

2

Raņķu pagasts

1

Rudbāržu pagasts

2

Skrundas pagasts

nav

Skrundas pilsēta

nav

93.Smiltenes novadsBilskas pagasts

2

Blomes pagasts

2

Brantu pagasts

3

Grundzāles pagasts

3

Launkalnes pagasts

3

Palsmanes pagasts

2

Smiltenes pagasts

1

Smiltenes pilsēta

1

Variņu pagasts

2

94.Stopiņu novads

nav

95.Strenču novadsJērcēnu pagasts

2

Plāņu pagasts

1

Sedas pilsēta

1

Strenču pilsēta

1

96.Talsu novadsAbavas pagasts

nav

Ārlavas pagasts

1

Balgales pagasts

nav

Ģibuļu pagasts

1

Īves pagasts

2

Ķūļciema pagasts

2

Laidzes pagasts

1

Laucienes pagasts

2

Lībagu pagasts

1

Lubes pagasts

1

Sabiles pilsēta

nav

Stendes pilsēta

nav

Strazdes pagasts

1

Talsu pilsēta

1

Valdemārpils pilsēta

1

Valdgales pagasts

2

Vandzenes pagasts

1

Virbu pagasts

nav

97.Tērvetes novadsAugstkalnes pagasts

nav

Bukaišu pagasts

nav

Tērvetes pagasts

nav

98.Tukuma novadsDegoles pagasts

nav

Džūkstes pagasts

nav

Irlavas pagasts

nav

Jaunsātu pagasts

nav

Lestenes pagasts

nav

Pūres pagasts

1

Sēmes pagasts

3

Slampes pagasts

nav

Tukuma pilsēta

nav

Tumes pagasts

nav

Zentenes pagasts

2

99.Vaiņodes novadsEmbūtes pagasts

2

Vaiņodes pagasts

2

100.Valkas novadsĒrģemes pagasts

2

Kārķu pagasts

2

Valkas pagasts

2

Valkas pilsēta

2

Vijciema pagasts

1

Zvārtavas pagasts

2

101.Varakļānu novadsMurmastienes pagasts

2

Varakļānu pagasts

2

Varakļānu pilsēta

2

102.Vārkavas novadsRožkalnu pagasts

2

Upmalas pagasts

2

Vārkavas pagasts

2

103.Vecpiebalgas novadsDzērbenes pagasts

3

Inešu pagasts

3

Kaives pagasts

3

Taurenes pagasts

3

Vecpiebalgas pagasts

3

104.Vecumnieku novadsBārbeles pagasts

1

Kurmenes pagasts

2

Skaistkalnes pagasts

nav

Stelpes pagasts

1

Valles pagasts

1

Vecumnieku pagasts

2

105.Ventspils novadsAnces pagasts

3

Jūrkalnes pagasts

2

Piltenes pagasts

nav

Piltenes pilsēta

nav

Popes pagasts

2

Puzes pagasts

1

Tārgales pagasts

nav

Ugāles pagasts

1

Usmas pagasts

3

Užavas pagasts

2

Vārves pagasts

nav

Ziru pagasts

1

Zlēku pagasts

2

106.Viesītes novadsElkšņu pagasts

3

Rites pagasts

3

Saukas pagasts

2

Viesītes pagasts

3

Viesītes pilsēta

3

107.Viļakas novadsKupravas pagasts

3

Medņevas pagasts

3

Susāju pagasts

3

Šķilbēnu pagasts

2

Vecumu pagasts

3

Viļakas pilsēta

3

Žīguru pagasts

3

108.Viļānu novadsDekšāres pagasts

2

Sokolku pagasts

2

Viļānu pagasts

2

Viļānu pilsēta

2

109.Zilupes novadsLauderu pagasts

3

Pasienes pagasts

3

Zaļesjes pagasts

3

Zilupes pilsēta

3

Zemkopības ministrs J.Dūklavs
4.pielikums
Ministru kabineta
2010.gada 23.marta noteikumiem Nr.295
Minimālā lauksaimniecības dzīvnieku blīvuma noteikšana un dažādu sugu dzīvnieku pārrēķināšanas koeficients nosacītajās liellopu vienībās

(Pielikums MK 20.03.2012. noteikumu Nr.202 redakcijā, kas grozīta ar MK 12.03.2013. noteikumiem Nr.135)

1. Minimālā lauksaimniecības dzīvnieku blīvuma noteikšana

Minimālo lauksaimniecības dzīvnieku blīvumu (nosacītās liellopu vienības) uz saimniecības kopējo atbalsttiesīgo pastāvīgo pļavu un ganību vai aramzemē sēto zālāju vai nektāraugu platībām aprēķina, izmantojot šādu formulu:

NLB =DZ x k, kur
L

NLB – minimālais lauksaimniecības dzīvnieku blīvums uz saimniecības atbalsttiesīgo pastāvīgo pļavu un ganību vai aramzemē sēto zālāju vai nektāraugu platībām (nosacītās liellopu vienības);

DZ – lauksaimniecības dzīvnieku skaits atbilstoši Lauksaimniecības datu centra datiem pēc stāvokļa saimniecībā kārtējā gada 1.jūlijā (gab.);

k – lauksaimniecības dzīvnieku pārrēķināšanas koeficients nosacītajās liellopu vienībās;

L – atbalsttiesīgo pastāvīgo pļavu un ganību vai aramzemē sēto zālāju vai nektāraugu platība (ha).

2. Pārrēķināšanas koeficients (k) dažādu sugu lauksaimniecības dzīvniekiem

Nr.
p.k.

Dzīvnieku suga, dzimums un vecuma grupa

Pārrēķināšanas koeficients

1.

Slaucama govs, zīdītājgovs

1,000

2.

Jaunlops līdz 12 mēn.

0,400

3.

Jaunlops no 12 mēn. līdz 24 mēn.

0,700

4.

Bullis no 24 mēn. un vecāks

1,000

5.

Tele no 24 mēn. un vecāka

0,800

6.

Citas govis (jebkura vecuma), tai skaitā sumbrs, savvaļas govs (taurgovs)

0,800

7.

Piena sivēns

0,027

8.

Vaislas kuilis vai sivēnmāte

0,500

9.

Citas cūkas, tai skaitā mežacūka

0,300

10.

Kaza (jebkura vecuma)

0,100

11.

Aita (jebkura vecuma)

0,100

12.

Zirgu dzimtas dzīvnieks, tai skaitā ēzelis, savvaļas zirgs (tarpāns, kiangs)

0,800

13.

Trusis

0,020

14.

Šinšilla

0,008

15.

Lapsa

0,056

16.

Nutrija

0,059

17.

Ūdele

0,022

18.

Briedis (staltbriedis)

0,606

19.

Dambriedis

0,437

20.

Muflons

0,369

21.

Tītars

0,069

22.

Zoss

0,059

23.

Pīle

0,039

24.

Fazāns

0,018

25.

Paipala, pērļu vistiņa

0,004

26.

Strauss

0,350

27.

Dējējvista

0,014

28.

Broilers

0,007

29.

Stirna, Amerikas briedis (baltastes un melnastes briedis)

0,114

30.

Lama, alpaka

0,219

31.

Kamielis (jebkura vecuma)

0,516

32.

Bišu saime

0,1331

Piezīme.

1 Koeficients netiek ņemts vērā, aprēķinot šo noteikumu 32.1.apakšpunktā minēto lauksaimniecības dzīvnieku blīvumu.

5.pielikums
Ministru kabineta
2010.gada 23.marta noteikumiem Nr.295

(Pielikums grozīts ar MK 26.10.2010. noteikumiem Nr.993)

Bioloģiskās lauksaimniecības kontroles institūcijas atzinums

Zemkopības ministrs J.Dūklavs
6.pielikums
Ministru kabineta
2010.gada 23.marta noteikumiem Nr.295
Integrētās dārzkopības ieviešanas un veicināšanas atzinums

Zemkopības ministrs J.Dūklavs
7.pielikums
Ministru kabineta
2010.gada 23.marta noteikumiem Nr.295

(Pielikums grozīts ar MK 01.03.2011. noteikumiem Nr.172; MK 20.03.2012. noteikumiem Nr.202)

Zemkopības ministrs J.Dūklavs
8.pielikums
Ministru kabineta
2010.gada 23.marta noteikumiem Nr.295
Pasākuma "Agrovide" apakšpasākuma "Erozijas ierobežošana" iesniegums ______. gadā

(Pielikums svītrots ar MK 01.03.2011. noteikumiem Nr.172)

9.pielikums
Ministru kabineta
2010.gada 23.marta noteikumiem Nr.295

(Pielikums grozīts ar MK 26.10.2010. noteikumiem Nr.993; MK 01.03.2011. noteikumiem Nr.172; MK 20.03.2012. noteikumiem Nr.202; MK 12.03.2013. noteikumiem Nr.135; MK 25.03.2014. noteikumiem Nr.154)

1. Vispārīgās neatbilstības un piemērojamās sankcijas attiecībā uz visiem pasākumiem

Nr.p.k.

Neatbilstība

Sankcija

1.Atbalsta pretendents ir iesniedzis iesniegumu pēc Lauku atbalsta dienesta noteiktā pēdējā datumaTiek piemērots atbalsta samazinājums 1 % apmērā par katru nokavēto darbdienu. Ja nokavētas vairāk nekā 25 kalendāra dienas, iesniegums tiek noraidīts. Ja iesniegumu nebija iespējams iesniegt ārkārtas apstākļu vai nepārvaramas varas dēļ, atbalsta samazinājumu nepiemēro
2.Atbalsta pretendents neievēro atbalsta saņemšanas nosacījumusIesniegums vai atbalsts par platību, par kuru saņemšanas nosacījumus neievēro, tiek noraidīts
3.Atbalsta pretendents ir sniedzis nepatiesas ziņas rupjas neuzmanības dēļAtbalsta pretendentam kalendāra gada laikā nav atļauts piedalīties attiecīgajos lauku attīstības pasākumos. Ja nepatiesa informācija ir sniegta tīši, atbalsta pretendentam arī nākamajā gadā nav atļauts piedalīties attiecīgajos lauku attīstības pasākumos
4.Pārdeklarētā platība kultūraugu grupai ir no 0 % līdz 3 % (ieskaitot), bet ne vairāk par 2 haPlatības pārdeklarācijas sankcijas netiek piemērotas, atbalstu aprēķina, par pamatu ņemot konstatēto platību (Regulas Nr. 1975/2006 16.panta 2.punkta pirmā daļa)
5.Pārdeklarētā platība kultūraugu grupai ir no 3 % (neieskaitot) līdz 20 % (ieskaitot)Atbalsttiesīgo platību (ha) aprēķina, par pamatu ņemot konstatēto platību, ko samazina par pārdeklarētās platības (ha) divkāršu apjomu (Regulas Nr. 1975/2006 16.panta 2.punkta pirmā daļa)
6.Kultūraugu grupas pārdeklarētā platība ir lielāka par 20 %Atbalsts konkrētajā gadā par platību, kurā deklarēta šī kultūraugu grupa, netiek piešķirts (Regulas Nr. 1975/2006 16.panta 2.punkta otrā daļa)
7.Kopējā atbalsta veidam pārdeklarētā platība ir lielāka par 50 %Atbalsta pretendentam atbalsts konkrētajā gadā netiek piešķirts, tiek noteikta sankcija, kas nepārsniedz summu, kura atbilst deklarētās un apstiprinātās platības starpībai (Regulas Nr. 1975/2006 16.panta 2.punkta trešā daļa). Sankcijas summu ietur no atbalsta pasākumiem saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1698/2005 vai Regulu (EK) Nr. 73/2009 tādā apmērā, ko atbalsta pretendents varētu būt tiesīgs saņemt turpmāko triju kalendāra gadu laikā. Ja minēto sankcijas summu nevar pilnībā kompensēt no šiem maksājumiem, atlikumu anulē
8.Pārdeklarācija līdz 0,5 % (ieskaitot), bet ne vairāk par 1 ha radusies atbalsta pretendenta tīša pārkāpuma dēļPlatības pārdeklarācijas sankcijas netiek piemērotas, atbalstu aprēķina, par pamatu ņemot konstatēto platību (Regulas Nr. 1975/2006 16.panta 5.punkts)
9.Pārdeklarācija, kas radusies atbalsta pretendenta tīša pārkāpuma dēļ, ir lielāka par 0,5 %, bet nepārsniedz 20 % (ieskaitot)Atbalsts konkrētajā gadā un attiecīgajā pasākumā netiek piešķirts atbilstoši Regulas Nr. 1975/2006 16.panta 5.punktam
10.Pārdeklarācija vairāk par 20 % radusies atbalsta pretendenta tīša pārkāpuma dēļAtbalsta pretendentam atbalsts konkrētajā gadā netiek piešķirts, tiek noteikta sankcija, kas nepārsniedz summu, kura atbilst deklarētās un apstiprinātās platības starpībai (Regulas Nr. 1975/2006 16.panta 5.punkts). Sankcijas summu ietur no atbalsta pasākumiem saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1698/2005 vai Regulu (EK) Nr. 73/2009 tādā apmērā, ko atbalsta pretendents varētu būt tiesīgs saņemt turpmāko triju kalendāra gadu laikā. Ja minēto sankcijas summu nevar pilnībā kompensēt no šiem maksājumiem, atlikumu anulē
11.Nedeklarētās apsaimniekotās lauksaimniecībā izmantojamās zemes platība ir lielāka par 3 %, bet nepārsniedz 30 % (ieskaitot) no deklarētās platībasAtbalsta summu attiecīgajā gadā samazina par 1 %
12.Nedeklarētās apsaimniekotās lauksaimniecībā izmantojamās zemes platība ir lielāka par 30 %, bet nepārsniedz 50 % (ieskaitot) no deklarētās platībasAtbalsta summu attiecīgajā gadā samazina par 2 %
13.Nedeklarētās apsaimniekotās lauksaimniecībā izmantojamās zemes platība ir lielāka par 50 % no deklarētās platībasAtbalsta summu attiecīgajā gadā samazina par 3 %
14.Atbalsta pretendents neievēro savstarpējās atbilstības prasībasPiemēro atbalsta samazinājumu saskaņā ar Regulu Nr. 1975/2006 un normatīvajiem aktiem par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu lauksaimniecībai tiešā atbalsta shēmu ietvaros
15.Atbalsta pretendents, pretendējot uz šo noteikumu 2.1., 2.2. vai 2.3.apakšpunktā minēto pasākumu vai apakšpasākumu atbalstu, neievēro minimālās organiskā mēslojuma un augu aizsardzības līdzekļu lietošanas prasības un citas obligātās prasības, kas noteiktas normatīvajos aktos saskaņā ar šo noteikumu 1.pielikumuPiemēro atbalsta samazinājumu saskaņā ar Regulu Nr. 1698/2005
16.Konstatēta atbalstam pieteikto dzīvnieku (liellopu, aitu, kazu, cūku, zirgu) pārdeklarācijaPiemēro atbalsta samazinājumu vai izslēdz no atbalsta pretendentu loka saskaņā ar Regulas Nr. 1122/2009 65.pantu
17.Atbalsta pretendenta saimniecībā konstatēts ugunsdrošības noteikumu pārkāpums (pērnās zāles dedzināšana). Prasība neattiecas uz šo noteikumu 2.3.6.apakšpunktā minēto apakšpasākumuJa konstatē ugunsdrošības noteikumu pārkāpumu, atbalstu par lauku vai laukiem, kurā konstatēts pārkāpums, nepiešķir
18.Lauku bloka pārdeklarācijas platība nav lielāka par 0,1 ha, bet ne vairāk kā 1 % no lauku bloka platībasPar laukiem, kas atrodas šajā lauku blokā, tiek piemērota proporcionāla samazināšana.

Atbalsttiesīgās platības aprēķinā par pamatu ņem konstatēto platību

2. Pasākums "Maksājumi lauksaimniekiem par nelabvēlīgiem dabas apstākļiem teritorijās, kas nav kalnu teritorijas"

Nr.p.k.

Neatbilstība

Sankcija

1.Atbalstam pieteiktā platība neatrodas atbalsttiesīgajā teritorijāAtbalsts par platību, kura neatrodas atbalsttiesīgajā teritorijā, netiek piešķirts
2.Atbalsta pretendents nav iesniedzis iesniegumuAtbalsta maksājums pretendentam kārtējā gadā netiek izmaksāts, pretendents ir tiesīgs pieteikties uz šo maksājumu tikai aiznākamajā gadā
3.Atbalsta pretendents ir iesniedzis iesniegumu par kārtējo gadu, bet neatbild uz turpmākajiem Lauku atbalsta dienesta pieprasījumiemIesniegums vai konkrētā maksājuma vienība, par kuru nav saņemta pieprasītā Lauku atbalsta dienesta informācija, tiek noraidīts
4.Atbalsta pretendenta – ganāmpulka īpašnieka – īpašumā nav tāda lauksaimniecības dzīvnieku skaita, kas nodrošina minimālo lauksaimniecības dzīvnieku blīvumu saskaņā ar šo noteikumu 11.3.apakšpunktuAtbalstu nepiešķir par pastāvīgo pļavu un ganību, kā arī aramzemē sēto zālāju vai nektāraugu platībām, kurās netiek nodrošināts minimālais liellopu blīvums
4.1Atbalsta pretendents, kura īpašumā ir bišu saimes, līdz kārtējā gada 1.jūlijam nav reģistrējies Pārtikas un veterinārā dienesta uzraudzībai pakļauto uzņēmumu reģistrā kā biškopības produktu primārais ražotājs vai medus iepakošanas uzņēmums un bišu stropi nav marķēti atbilstoši Lauksaimniecības datu centra piešķirtajam ganāmpulka numuramAtbalstu nepiešķir par pastāvīgo pļavu un ganību, kā arī aramzemē sēto zālāju vai nektāraugu platībām
5.Ja radušās neskaidrības, pēc vizuālas (administratīvas) kontroles atbalsta pretendents ir iesniedzis labojumus ar tām pašām kļūdām un neatbilstībāmIesniegums vai konkrētā maksājuma vienība, par kuru nav saņemta pieprasītā Lauku atbalsta dienesta informācija, tiek noraidīts
6Atbalsta pretendents nav nodrošinājis, lai kārtējā gadā papuvju platības šo noteikumu 60.1.apakšpunktā minētajā iesniegumā nepārsniegtu 30 % no kopējās lauksaimniecībā izmantojamās zemes, par kuru ir tiesības saņemt vienoto platības maksājumu un kura ir pieteikta vienotā platības maksājuma saņemšanai saskaņā ar normatīvajiem aktiem par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu lauksaimniecībai tiešā atbalsta shēmu ietvarosAtbalstu par papuvju platībām kārtējā gadā nepiešķir

3. Pasākums "LIZ platība Natura 2000 teritorijā"

Nr.p.k.

Neatbilstība

Sankcija

1.Atbalstam pieteiktā platība atrodas ārpus atbalstāmās teritorijasAtbalsts par platību, kura neatrodas atbalsttiesīgajā teritorijā, netiek piešķirts
2.Atbalsta pretendents ir iesniedzis iesniegumu par kārtējo gadu, bet neatbild uz turpmākajiem Lauku atbalsta dienesta pieprasījumiemIesniegums vai konkrētā maksājuma vienība, par kuru nav saņemta pieprasītā Lauku atbalsta dienesta informācija, tiek noraidīts
3.Ja radušās neskaidrības, pēc vizuālas (administratīvas) kontroles atbalsta pretendents ir iesniedzis labojumus ar tām pašām kļūdām un neatbilstībāmIesniegums vai konkrētā maksājuma vienība, par kuru nav saņemta pieprasītā Lauku atbalsta dienesta informācija, tiek noraidīts

4. Pasākums "Agrovides maksājumi"

Nr.p.k.

Neatbilstība

Sankcija

1.Atbalstam pieteiktā platība neatrodas atbalsttiesīgajā teritorijāAtbalsts par platību, kura neatrodas atbalsttiesīgajā teritorijā, netiek piešķirts
2.Atbalsta pretendents nav iesniedzis visus vai daļu no papildus pieprasītajiem dokumentiemIesniegums vai konkrētā maksājuma vienība, par kuru nav saņemta pieprasītā Lauku atbalsta dienesta informācija, tiek noraidīts. Atbalsta pretendents Lauku atbalsta dienestam atmaksā visu iepriekš saņemto atbalsta summu
3.Atbalsta pretendents ir iesniedzis iesniegumu par kārtējo gadu, bet neatbild uz turpmākajiem Lauku atbalsta dienesta pieprasījumiemIesniegums vai konkrētā maksājuma vienība, par kuru nav saņemta pieprasītā Lauku atbalsta dienesta informācija, tiek noraidīts. Atbalsta pretendents Lauku atbalsta dienestam atmaksā visu iepriekš saņemto atbalsta summu
4.Atbalsta pretendents piecu gadu saistību periodā nav iesniedzis kārtējā gada iesniegumu un tā pielikumuAtbalsta maksājumu pretendentam kārtējā gadā neizmaksā. Saistības uzskata par pārtrauktām, un atbalsta pretendents atmaksā visu par konkrēto platību vai dzīvnieku iepriekš saņemto atbalstu, izņemot gadījumu, ja par šo noteikumu 2.3.1.apakšpunktā minētā apakšpasākuma atbalsttiesīgajām platībām ir iesniegts šo noteikumu 93.punktā minētās iestādes atzinums par bioloģiskās lauksaimniecības atbilstību vai 2.3.2.apakšpunktā minētā apakšpasākuma atbalsta pretendents ir iekļauts Valsts augu aizsardzības dienesta Lauksaimniecības produktu integrētās audzēšanas reģistrā, kā arī izņemot gadījumu, ja šo noteikumu 2.3.6.apakšpunktā minētajā apakšpasākumā par lauksaimniecības dzīvnieku ir iesniegts Latvijā atzītas šķirnes dzīvnieku audzētāju organizācijas atzinums par dzīvnieka atbilstību lauksaimniecības dzīvnieku ģenētisko resursu saglabāšanas kritērijiem saskaņā ar lauksaimniecības dzīvnieku šķirņu ciltsdarba programmu.
Ja konstatē atkārtotu pārkāpumu, atbalsta pretendents atmaksā Lauku atbalsta dienestam visu par konkrēto platību vai lauksaimniecības dzīvnieku iepriekš saņemto atbalstu
4.1Atbalsta pretendents piecu gadu saistību periodā ir iesniedzis kārtējā gada iesniegumu, bet nav iesniedzis tā pielikumuAtbalsta maksājumu pretendentam kārtējā gadā izmaksā, ja pēc Lauku atbalsta dienesta pieprasījuma atbalsta pretendents rakstiski ir apliecinājis, ka turpinās uzņemtās saistības, norādot saistību platības atrašanās vietu un daudzumu, un:

a) par šo noteikumu 2.3.1.apakšpunktā minētā apakšpasākuma atbalsttiesīgajām platībām ir iesniegts šo noteikumu 93.punktā minētās iestādes atzinums par bioloģiskās lauksaimniecības atbilstību;

b) šo noteikumu 2.3.2.apakšpunktā minētā apakšpasākuma atbalsta pretendents ir iekļauts Valsts augu aizsardzības dienesta Lauksaimniecības produktu integrētās audzēšanas reģistrā;

c) šo noteikumu 2.3.3., 2.3.4. un 2.3.5.apakšpunktā minētajos apakšpasākumos faktiski uzņemto saistību turpināšanu apliecina kontroles ziņojuma dati par izlases veidā uz vietas veiktajām pārbaudēm.

Ja šo noteikumu 2.3.3., 2.3.4. un 2.3.5.apakšpunktā minētajos apakšpasākumos konstatē atkārtotu pārkāpumu, atbalsta pretendents atmaksā visu par konkrēto platību iepriekš saņemto atbalsta summu.

Ja šo noteikumu 2.3.1. un 2.3.2.apakšpunktā minētajos apakšpasākumos pielikumu neiesniedz atkārtoti divus gadus pēc kārtas, bet uzņemtās saistības tiek turpinātas un to apliecina atzinums par bioloģiskās lauksaimniecības atbilstību vai atbalsta pretendenta iekļaušana Valsts augu aizsardzības dienesta Lauksaimniecības produktu integrētās audzēšanas reģistrā, maksājumu kārtējā gadā nepiešķir.

Ja pielikumu iesniedz pēc Lauku atbalsta dienesta pieprasījuma, attiecīgajam atbalsta veidam tiek piemērots atbalsta samazinājums 1 % apmērā par katru nokavēto darbdienu no kārtējā gada 15.maija, bet ne vairāk par 25 kalendāra dienām pēc kārtas

5.Ja radušās neskaidrības, pēc vizuālas (administratīvas) kontroles atbalsta pretendents ir iesniedzis labojumus ar tām pašām kļūdām un neatbilstībāmIesniegums vai konkrētā maksājuma vienība, par kuru nav saņemta pieprasītā Lauku atbalsta dienesta informācija, tiek noraidīts. Atbalsta pretendents Lauku atbalsta dienestam atmaksā visu iepriekš saņemto atbalsta summu
6.Saistības ir pārtrauktas (nav iesniegts ikgadējais atbalsta saņemšanas iesniegums, mainīta lauka atrašanās vieta, samazināta saistību platība, saistību platība nav pieteikta atbalstam)Visa iepriekš saņemtā atbalsta summa par konkrēto platību atmaksājama Lauku atbalsta dienestam. Ja samazināta saistību platība šo noteikumu 2.3.1. vai 2.3.2., vai 2.3.5. apakšpunktā minētajos apakšpasākumos, samazinātajai saistību platībai piemēro tā gada vidējo atbalsta maksājumu likmi, kura veidojas, kad konkrētajā apakšpasākumā saņemto atbalsta apmēru dala ar saistību platību.

Ja samaksas termiņš nokavēts, pēc Lauku atbalsta dienesta pirmā pieprasījuma atmaksājami arī soda procenti.

Ja saistību samazinājums nav lielāks par 0,1 ha, bet ne vairāk kā 1 % no saistību platības lauku blokā, Lauku atbalsta dienests atbalsttiesīgo platību aprēķina, par pamatu ņemot konstatēto platību. Saistības lauku blokā netiek pārtrauktas

7.Atbalsta pretendents nav izveidojis un neuztur lauku vēsturi saskaņā ar šo noteikumu 16.1 punktuAtbalsta summu kārtējā gadā samazina par 1 % šo noteikumu 2.3.apakšpunktā minētajos apakšpasākumos (izņemot šo noteikumu 2.3.5. un 2.3.6.apakšpunktā minēto apakšpasākumu)

4.1. Apakšpasākums "Bioloģiskās lauksaimniecības attīstība"

Nr.p.k.

Neatbilstība

Sankcija

1.Atbalsta saņēmējs kārtējā gadā nav guvis šo noteikumu 30.punktā noteiktos minimālos ieņēmumus no lauksaimniecības produkcijas realizācijasJa atbalsta saņēmēja ieņēmumi no lauksaimniecības produkcijas realizācijas ir līdz 5 % (ieskaitot) mazāki par minimālajiem ieņēmumiem, atbalsta samazinājumu nepiemēro un atbalstu piešķir pilnā apmērā. Ja atbalsta saņēmēja ieņēmumi no lauksaimniecības produkcijas realizācijas ir no 5 % (neieskaitot) līdz 10 % (ieskaitot) mazāki par minimālajiem ieņēmumiem, piemēro atbalsta samazinājumu 10 % apmērā.
Ja atbalsta saņēmēja ieņēmumi no lauksaimniecības produkcijas realizācijas ir vairāk nekā par 10 % (neieskaitot) mazāki par minimālajiem ieņēmumiem, pēc pirmā pārkāpuma maksājumu par konkrēto platību neizmaksā kārtējā gadā. Ja pārkāpums atkārtojas, saistības pārtrauc un atbalsta pretendents atmaksā visu par konkrēto platību iepriekš saņemto atbalsta summu
2.Atbalsta pretendents nav ievērojis kādu no šo noteikumu 32.punktā minētajiem nosacījumiemAtbalstu par pastāvīgo pļavu un ganību platībām kārtējā gadā nepiešķir. Ja pārkāpums atkārtojas, saistības par attiecīgo platību pārtrauc un atbalsta pretendents atmaksā visu par konkrēto platību iepriekš saņemto atbalsta summu
3.Atbalsta pretendents līdz kārtējā gada 15.augustam nav nopļāvis atbalstam pieteikto pastāvīgo pļavu un ganību platībuPēc pirmā pārkāpuma maksājums par attiecīgo platību kārtējā gadā netiek izmaksāts. Ja pārkāpums atkārtojas, visas saistības tiek pārtrauktas un atbalsta pretendents Lauku atbalsta dienestam atmaksā visu par attiecīgo platību iepriekš saņemto atbalsta summu
4.Šo noteikumu 31.punktā minētajai kultūrai veiktie tetrahidrokanabinola analīžu rezultāti liecina, ka pieļaujamā norma ir pārsniegtaPēc pārkāpuma maksājumu par attiecīgo platību kārtējā gadā neizmaksā un saistības nepārtrauc

4.2. Apakšpasākums "Integrētās dārzkopības ieviešana un veicināšana"

Nr.p.k.

Neatbilstība

Sankcija

1.Atbalsta saņēmējs nav iekļauts Valsts augu aizsardzības dienesta Lauksaimniecības produktu integrētās audzēšanas reģistrāPēc pirmā pārkāpuma maksājums kārtējā gadā par attiecīgo platību netiek izmaksāts. Ja pārkāpums atkārtojas, saistības tiek pārtrauktas un atbalsta saņēmējs atmaksā visu par attiecīgo platību iepriekš saņemto atbalsta summu

4.3. Apakšpasākums "Bioloģiskās daudzveidības uzturēšana zālājos"

Nr.p.k.

Neatbilstība

Sankcija

1.Atbalstam pieteiktā platība nav bioloģiski vērtīgs zālājsSaistības tiek pārtrauktas, un atbalsta saņēmējs atmaksā visu par attiecīgo platību iepriekš saņemto atbalsta summu
2.Atbalsta saņēmējs nenodrošina noteiktu lauksaimniecības dzīvnieku skaitu, kas, pārrēķināts nosacītajās liellopu vienībās, veido 0,4–0,9 lielu lauksaimniecības dzīvnieku blīvumu uz vienu atbalsttiesīgo hektāruPēc pirmā pārkāpuma maksājums par attiecīgo platību kārtējā gadā netiek izmaksāts. Ja pārkāpums atkārtojas, visas saistības tiek pārtrauktas un atbalsta saņēmējs Lauku atbalsta dienestam atmaksā visu par attiecīgo platību iepriekš saņemto atbalsta summu
3.Atbalsta pretendents nav nopļāvis pieteikto platību no 1.augusta līdz 15.septembrimPēc pirmā pārkāpuma maksājums par attiecīgo platību kārtējā gadā netiek izmaksāts. Ja pārkāpums atkārtojas, visas saistības tiek pārtrauktas un atbalsta pretendents Lauku atbalsta dienestam atmaksā visu par attiecīgo platību iepriekš saņemto atbalsta summu
4.Atbalsta saņēmējs pēc pļaušanas zāli nav novācis vai sasmalcinājisPēc pirmā pārkāpuma maksājums par attiecīgo platību kārtējā gadā netiek izmaksāts. Ja pārkāpums atkārtojas, visas saistības tiek pārtrauktas un atbalsta saņēmējs Lauku atbalsta dienestam atmaksā visu par attiecīgo platību iepriekš saņemto atbalsta summu
5.Bioloģiski vērtīgais zālājs kultivēts, uzarts, kā arī lietots minerālmēslojumsVisas saistības pārtrauc, un atbalsta pretendents Lauku atbalsta dienestam atmaksā visu par konkrēto platību iepriekš saņemto atbalsta summu
6.(Svītrots ar MK 12.03.2013. noteikumiem Nr.135)

4.4. Apakšpasākums "Rugāju lauks ziemas periodā"

Nr.p.k.

Neatbilstība

Sankcija

1.Atbalstam pieteiktajā platībā ir iestrādāti kultūraugi vai to pēcpļaujas atliekas – rugājiPēc pirmā pārkāpuma maksājums par attiecīgo platību kārtējā gadā netiek izmaksāts.
Ja pārkāpums atkārtojas, visas saistības tiek pārtrauktas un atbalsta saņēmējs Lauku atbalsta dienestam atmaksā visu par attiecīgo platību iepriekš saņemto atbalsta summu
2.Atbalstam pieteiktajā platībā lietoti augu aizsardzības līdzekļi un (vai) minerālmēslojumsPēc pirmā pārkāpuma maksājums par attiecīgo platību kārtējā gadā netiek izmaksāts.
Ja pārkāpums atkārtojas, visas saistības tiek pārtrauktas un atbalsta pretendents Lauku atbalsta dienestam atmaksā visu par attiecīgo platību iepriekš saņemto atbalsta summu

4.5. Apakšpasākums "Buferjoslu ierīkošana"

Nr.p.k.

Neatbilstība

Sankcija

1.Atbalsta pretendents nav nopļāvis pieteikto platību no 1.augusta līdz 15.septembrimPēc pirmā pārkāpuma maksājums par attiecīgo platību kārtējā gadā netiek izmaksāts.
Ja pārkāpums atkārtojas, visas saistības tiek pārtrauktas un atbalsta pretendents Lauku atbalsta dienestam atmaksā visu par attiecīgo platību iepriekš saņemto atbalsta summu
2.Atbalsta pretendents zāli pēc pļaušanas nav novācis vai sasmalcinājisPēc pirmā pārkāpuma maksājums par attiecīgo platību kārtējā gadā netiek izmaksāts.
Ja pārkāpums atkārtojas, visas saistības tiek pārtrauktas un atbalsta pretendents Lauku atbalsta dienestam atmaksā visu par attiecīgo platību iepriekš saņemto atbalsta summu
3.Virszemes ūdensobjektu buferjoslas platums gar ūdenstecēm, kas ietilpst valsts nozīmes meliorācijas sistēmā, un ūdenstilpēm, kuru spoguļlaukums nav mazāks par pieciem hektāriem, ir mazāks par 10 metriem no krasta līnijas, bet stāvam pamatkrastam – no tā augšējās malasPēc pirmā pārkāpuma maksājums par attiecīgo platību kārtējā gadā netiek izmaksāts.
Ja pārkāpums atkārtojas, visas saistības tiek pārtrauktas un atbalsta pretendents Lauku atbalsta dienestam atmaksā visu par attiecīgo platību iepriekš saņemto atbalsta summu
4.Virszemes ūdensobjektu buferjoslas platums gar grāvjiem ir mazāks par četriem metriem no grāvja malas, kas ietilpst koplietošanas un viena īpašuma meliorācijas sistēmāPēc pirmā pārkāpuma maksājums par attiecīgo platību kārtējā gadā netiek izmaksāts.
Ja pārkāpums atkārtojas, visas saistības tiek pārtrauktas un atbalsta pretendents Lauku atbalsta dienestam atmaksā visu par attiecīgo platību iepriekš saņemto atbalsta summu
5.Tīrumu buferjoslas platums ir mazāks par četriem metriemPēc pirmā pārkāpuma maksājums par attiecīgo platību kārtējā gadā netiek izmaksāts.
Ja pārkāpums atkārtojas, visas saistības tiek pārtrauktas un atbalsta pretendents Lauku atbalsta dienestam atmaksā visu par attiecīgo platību iepriekš saņemto atbalsta summu
6.Buferjoslā nav ierīkots ilggadīgais zālājsPēc pirmā pārkāpuma maksājums par attiecīgo platību kārtējā gadā netiek izmaksāts.
Ja pārkāpums atkārtojas, visas saistības tiek pārtrauktas un atbalsta pretendents Lauku atbalsta dienestam atmaksā visu par attiecīgo platību iepriekš saņemto atbalsta summu

4.6. Apakšpasākums "Lauksaimniecības dzīvnieku ģenētisko resursu saglabāšana"

Nr. p.k.

Neatbilstība

Sankcija

1.Atbalstam pieteiktais šķirnes dzīvnieks tiek nodots, pārdots, uzdāvināts vai likvidēts, un šāda darbība netiek attaisnota ar īpašiem apstākļiemAtbalsta pretendents atmaksā saņemto atbalstu par nodoto, pārdoto, uzdāvināto vai likvidēto dzīvnieku

5. Pasākums "Natura 2000 maksājumi meža īpašniekiem"

Nr. p.k.

Neatbilstība

Sankcija

1.Atbalstam pieteiktā platība neatrodas atbalsttiesīgajā teritorijāAtbalstu par platību, kas neatrodas atbalsttiesīgajā teritorijā, nepiešķir
2.Atbalsta pretendents ir iesniedzis iesniegumu par kārtējo gadu, bet neatbild uz turpmākajiem Lauku atbalsta dienesta pieprasījumiemIesniegumu vai konkrēto maksājuma vienību, par kuru nav saņemta Lauku atbalsta dienesta pieprasītā informācija, noraida
3.Ja radušās neskaidrības, pēc vizuālas (administratīvas) kontroles atbalsta pretendents ir iesniedzis labojumus ar tām pašām kļūdām un neatbilstībāmIesniegumu vai konkrēto maksājuma vienību, par kuru nav saņemta Lauku atbalsta dienesta pieprasītā informācija, noraida
4.Saskaņā ar Iekšlietu ministrijas Informācijas centra datiem pēc stāvokļa kārtējā gada 1.novembrī atbalsta pretendents ir saukts pie administratīvās atbildības saskaņā ar Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 57.1, 66.3, 66.4, 67., 67.1, 68., 71., 71.1 vai 81.pantu vai līdz kārtējā gada 1.novembrim atbalsta pretendents normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā nav samaksājis naudas sodu par pārkāpumiem un atlīdzinājis mežam nodarītos zaudējumus, ja meža zemes īpašniekam uzlikts naudas sods par pārkāpumiem meža apsaimniekošanas jomā vai viņa vainas dēļ mežam nodarīti zaudējumiAtbalsta maksājumu pretendentam kārtējā gadā neizmaksā
5.Atbalstam pieteiktajā platībā nav veikta meža inventarizācija atbilstoši normatīvajiem aktiem par meža inventarizācijas kārtībuAtbalsta maksājumu pretendentam par konkrēto platību kārtējā gadā neizmaksā
6.Par attiecīgo platību ir saņemta kompensācija saskaņā ar likumu "Par zemes īpašnieku tiesībām uz kompensāciju par saimnieciskās darbības ierobežojumiem īpaši aizsargājamās dabas teritorijās un mikroliegumos", izņemot kompensāciju par kopšanas cirtes aizliegumuAtbalsta maksājumu pretendentam par konkrēto platību neizmaksā
7.Iesnieguma iesniegšanas gadā ir mainījies atbalsta saņemšanai pieteiktās meža zemes īpašnieksAtbalsta maksājumu pretendentam neizmaksā
Zemkopības ministrs J.Dūklavs
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Noteikumi par valsts un Eiropas Savienības lauku attīstības atbalsta piešķiršanu, administrēšanu .. Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 295Pieņemts: 23.03.2010.Stājas spēkā: 31.03.2010.Zaudē spēku: 21.04.2015.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 50, 30.03.2010.
Satura rādītājs
Saistītie dokumenti
 • Zaudējis spēku ar
 • Grozījumi
 • Tiesību akti, kuriem maina statusu
 • Izdoti saskaņā ar
 • Eiropas Savienības Tiesas spriedumi
 • Augstākās tiesas atziņas
 • Anotācija / tiesību akta projekts
 • Skaidrojumi
 • Citi saistītie dokumenti
207288
{"selected":{"value":"28.03.2014","content":"<font class='s-1'>28.03.2014.-20.04.2015.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"28.03.2014","iso_value":"2014\/03\/28","content":"<font class='s-1'>28.03.2014.-20.04.2015.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2014","iso_value":"2014\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2014.-27.03.2014.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"26.03.2013","iso_value":"2013\/03\/26","content":"<font class='s-1'>26.03.2013.-31.12.2013.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"29.03.2012","iso_value":"2012\/03\/29","content":"<font class='s-1'>29.03.2012.-25.03.2013.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"17.12.2011","iso_value":"2011\/12\/17","content":"<font class='s-1'>17.12.2011.-28.03.2012.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"24.11.2011","iso_value":"2011\/11\/24","content":"<font class='s-1'>24.11.2011.-16.12.2011.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"17.03.2011","iso_value":"2011\/03\/17","content":"<font class='s-1'>17.03.2011.-23.11.2011.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"30.10.2010","iso_value":"2010\/10\/30","content":"<font class='s-1'>30.10.2010.-16.03.2011.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"28.08.2010","iso_value":"2010\/08\/28","content":"<font class='s-1'>28.08.2010.-29.10.2010.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"31.03.2010","iso_value":"2010\/03\/31","content":"<font class='s-1'>31.03.2010.-27.08.2010.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
28.03.2014
87
1
 • X
 • Facebook
 • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"