Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Ministru kabineta noteikumi Nr.215

Rīgā 2010.gada 2.martā (prot. Nr.11 36.§)
Noteikumi par valsts atbalsta piešķiršanu zivsaimniecības attīstībai no Zivju fonda finanšu līdzekļiem
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā piešķir valsts atbalstu zivsaimniecības attīstībai no Zivju fonda finanšu līdzekļiem (turpmāk – atbalsts).

2. Atbalstu piešķir šo noteikumu 1. pielikuma B.3. sadaļā minēto pasākumu (turpmāk – pasākumi) īstenošanai, kā arī pašvaldību un Valsts vides dienesta pilnvaroto personu iesaistīšanai zvejas, makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību kontroles darbību nodrošināšanā šo noteikumu VI nodaļā paredzētajā kārtībā.

(MK 15.07.2014. noteikumu Nr. 406 redakcijā, kas grozīta ar MK 22.11.2016. noteikumiem Nr. 741)

3. Uz atbalstu pasākumu īstenošanai var pretendēt šo noteikumu 1.pielikuma B.3.sadaļā minētie atbalsta pretendenti.

II. Projekta iesnieguma iesniegšana un vērtēšana

4. Lai īstenotu pasākumu (izņemot šo noteikumu 17.punktā minēto pasākumu), Zemkopības ministrija piecu darbdienu laikā pēc Zivju fonda padomes lēmuma pieņemšanas par projektu iesniegumu iesniegšanas kārtas izsludināšanu publicē to sludinājumā oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis". Zivju fonda padome, lemjot par projektu iesniegšanas kārtas izsludināšanu, ņem vērā finanšu līdzekļu pieejamību un to lietderīgas izmantošanas apsvērumus un var ierobežot pasākumā atbalstāmo viena veida projektu skaitu, attiecīgā veida projektiem piešķiramā kopējā finansējuma apmēru, atbalsta maksimālo apmēru viena atbalsta pretendenta pasākumam iesniegtajam projektam vai projektiem, kā arī noteikt no Zivju fonda sniedzamā atbalsta maksimālo apmēru atsevišķām viena veida izmaksu pozīcijām projektā.

(Grozīts ar MK 10.12.2013. noteikumiem Nr. 1417; MK 17.12.2019. noteikumiem Nr. 679)

5. Šo noteikumu 4.punktā minētajā sludinājumā Zemkopības ministrija norāda attiecīgo pasākumu, par kuru izsludināta projektu iesniegumu iesniegšanas kārta, projektu iesniegumu iesniegšanas kārtas beigu termiņu, kas nav īsāks par 10 dienām, un kopējo kārtai pieejamo atbalsta apmēru.

6. Lai pieteiktos atbalsta saņemšanai, atbalsta pretendents Lauku atbalsta dienesta (turpmāk – dienests) elektroniskās pieteikšanās sistēmā iesniedz šādus dokumentus:

6.1. pilnībā aizpildītu un atbilstoši šo noteikumu 8.3.2., 8.3.3. un 8.3.4. apakšpunktā noteiktajām prasībām noformētu projekta iesniegumu (1. pielikums);

6.2. (svītrots ar MK 17.12.2019. noteikumiem Nr. 679);

6.3. pilnvaru, ja projekta iesniegumu elektroniskās pieteikšanās sistēmā ir iesniegusi valsts iestādes, pašvaldības, citas atvasinātas publiskas personas vai saskaņā ar Biedrību un nodibinājumu likumu reģistrētas tādas biedrības vadītāja pilnvarota persona, kuras darbības mērķi saistīti ar zivju resursu izmantošanu un aizsardzību, dabas resursu ilgtspējas nodrošināšanu, kā arī sabiedrības izglītošanu un informēšanu par zivju resursu izmantošanas un aizsardzības tradīcijām un kultūrvēsturiskajiem aspektiem (turpmāk – biedrība);

6.4. rakstisku trešās personas apliecinājumu par līdzfinansējuma pieejamību projekta finansiālajam atbalstam vai projektā plānoto darbu veikšanai, ja projekta īstenošanā paredzēts trešās personas līdzfinansējums vai trešās personas izpildīti darbi, par kuriem netiek maksāts no projektam pieprasītā Zivju fonda finansējuma daļas. Apliecinājums projektā plānoto darbu veikšanai, par kuriem netiek maksāts no projektam pieprasītā Zivju fonda finansējuma daļas, nav nepieciešams, ja projekta iesniedzējs tos finansē no saviem līdzekļiem;

6.5. saistībā ar projekta iesniegumā minēto pasākumu organizētās iepirkuma procedūras apliecinošus dokumentus atbilstoši normatīvajiem aktiem publisko iepirkumu jomā, ievērojot šādus papildu nosacījumus:

6.5.1. projektā paredzētās tehnikas, iekārtu, aprīkojuma, darba instrumentu, informācijas tehnoloģiju, programmnodrošinājuma iegādei, pakalpojumiem, būvniecībai vai būves pārbūvei, kā arī vispārējām izmaksām, ja tās ir lielākas par 700 euro, izvēlas visizdevīgāko piedāvājumu, kura noteikšanā viens no kritērijiem ir zemākā cena. To apliecina ar vismaz divu derīgu piedāvājumu salīdzināšanu konkrētai iegādei neatkarīgi no iepirkuma procedūras veida;

6.5.2. šo noteikumu 6.5.1. apakšpunktā minēto prasību par nepieciešamo piedāvājumu skaitu nepiemēro, ja atbalsta pretendents ir Publisko iepirkumu likuma 1. panta 19. punktā minētais pasūtītājs. Ja publiskā iepirkuma procedūrā ir saņemts viens piedāvājums, atbalsta pretendents dienestā iesniedz dokumentus, kas pierāda preču, pakalpojumu vai būvniecības līgumcenas pamatotību un atbilstību tirgus cenai;

6.5.3. ja atbalsta pretendents ir publiska persona vai tās iestāde, iepirkuma dokumentus, kas saistīti ar preces iegādi vai pakalpojumu, iesniedz kopā ar projekta iesniegumu vai projekta iesniegumam pievieno informāciju par tirgus cenu izpēti un iepirkuma dokumentus iesniedz sešu mēnešu laikā pēc dienas, kad stājies spēkā lēmums par projekta iesnieguma apstiprināšanu, bet ne vēlāk kā piecu darbdienu laikā pēc iepirkuma procedūras pabeigšanas;

6.6. biedrības valdes lēmuma kopiju par projekta iesnieguma iesniegšanu – ja atbalsta pretendents ir biedrība;

6.7. pašvaldības vadītāja izsniegtu rakstisku apliecinājumu, ka pašvaldība līdz projekta iesnieguma iesniegšanas dienai ir nokārtojusi visas finanšu saistības pret valsts pamatbudžetu zivju fonda dotācijas veidošanai saskaņā ar normatīvajiem aktiem par licencētās rūpnieciskās zvejas kārtību, normatīvajiem aktiem par licencētās makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību kārtību un normatīvajiem aktiem par ūdenstilpju un rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību, – ja atbalsta pretendents ir pašvaldība;

6.8. ar vienu vai vairākām pašvaldībām, kuru administratīvajā teritorijā atrodas ūdenstilpe, noslēgtu nomas līgumu (kopiju) par konkrētās ūdenstilpes apsaimniekošanu vai līgumu (kopiju) par licencētās makšķerēšanas, vēžošanas vai zemūdens medību organizēšanu konkrētajā ūdenstilpē – ja atbalsta saņemšanai zivju resursu pavairošanai un atražošanai publiskajās ūdenstilpēs un ūdenstilpēs, kurās zvejas tiesības pieder valstij, vai citās ūdenstilpēs, kas ir valsts vai pašvaldību īpašumā, piesakās atbalsta pretendents – biedrība;

6.9. (svītrots ar MK 19.03.2013. noteikumiem Nr. 153);

6.10. ar vienu vai vairākām pašvaldībām, kuru administratīvajā teritorijā atrodas privātā upe (upes daļa), noslēgtu līgumu (kopiju) par licencētās makšķerēšanas, vēžošanas vai zemūdens medību organizēšanu konkrētajā privātajā upē (upes daļā) vai ar vienu vai vairākiem īpašniekiem, kuru teritorijā atrodas privātā upe (upes daļa), noslēgtu nomas līgumu (kopiju) par konkrētās privātās upes (upes daļas) apsaimniekošanu, vai attiecīgās privātās upes viena vai vairāku īpašnieku pilnvarojumu (kopiju) par upes (upes daļas) apsaimniekošanu – ja atbalsta saņemšanai zivju resursu pavairošanai un atražošanai privātajā upē, kurā ir atļauta makšķerēšana, vēžošana vai zemūdens medības, piesakās atbalsta pretendents – valsts iestāde, atvasināta publiska persona (izņemot pašvaldību) vai biedrība;

6.11. saskaņojumu par projekta īstenošanu attiecīgajā privātajā upē (upes daļā) ar privātās upes daļas īpašnieku, kuram piederošajā upes daļā, neradot kaitējumu pārējo upes daļu īpašnieku interesēm, notiks projektā paredzētās darbības zivju resursu pavairošanai un atražošanai – ja projekta iesniegumā paredzēta zivju resursu pavairošana un atražošana privātajā upē, kurā ir atļauta makšķerēšana, vēžošana vai zemūdens medības;

6.12. rakstisku vienošanos par līdzfinansējumu projektā paredzētiem trešās personas izpildītiem darbiem, par kuriem netiek maksāts no projektam pieprasītā Zivju fonda finansējuma daļas, – ar katru projekta īstenošanā iesaistīto sadarbības partneri. Rakstiska vienošanās par projektā paredzētajiem darbiem, par kuriem netiek maksāts no projektam pieprasītā Zivju fonda finansējuma daļas, nav nepieciešama, ja projekta iesniedzējs tos veic par saviem līdzekļiem.

(Grozīts ar MK 22.02.2011. noteikumiem Nr. 151; MK 19.03.2013. noteikumiem Nr. 153; MK 22.11.2016. noteikumiem Nr. 741; MK 17.12.2019. noteikumiem Nr. 679)

6.1 Papildus atbalsta pretendenta iesniegtajiem dokumentiem dienests iegūst šādus dokumentus:

6.1 1. saskaņojumu ar vienu vai vairākām pašvaldībām, kuru administratīvajā teritorijā atrodas ūdenstilpe, par projekta īstenošanu konkrētajā ūdenstilpē – ja atbalsta saņemšanai zivju resursu pavairošanai un atražošanai publiskajās ūdenstilpēs un ūdenstilpēs, kurās zvejas tiesības pieder valstij, vai citās ūdenstilpēs, kas ir valsts vai pašvaldību īpašumā, piesakās atbalsta pretendents – biedrība;

6.1 2. saskaņojumu ar vienu vai vairākām reģionālajām vides pārvaldēm, kuru administratīvajā teritorijā atrodas privātā upe (upes daļa), par projekta īstenošanu konkrētajā privātajā upē (upes daļā) – ja projekta iesniegumā paredzēta zivju resursu pavairošana un atražošana privātajā upē, kurā ir atļauta makšķerēšana, vēžošana vai zemūdens medības.

(MK 19.03.2013. noteikumu Nr. 153 redakcijā, kas grozīta ar MK 22.11.2016. noteikumiem Nr. 741)

6.2 Lai paātrinātu projekta iesnieguma un tam pievienoto dokumentu izskatīšanu, atbalsta pretendents šo noteikumu 6.1 1. un 6.1 2.apakšpunktā minētos saskaņojumus dienestā var iesniegt personīgi, nosūtīt pa pastu vai elektroniski atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

(MK 19.03.2013. noteikumu Nr.153 redakcijā)

7. Dienests 15 darbdienu laikā pēc projekta iesnieguma iesniegšanas termiņa beigām izskata projekta iesniegumu un tam pievienotos dokumentus (turpmāk – projekts), izvērtējot projekta atbilstību šo noteikumu 8. punktā minētajiem administratīvajiem kritērijiem, kā arī elektroniski informē Zemkopības ministriju par projekta izvērtēšanas rezultātiem.

(MK 17.12.2019. noteikumu Nr. 679 redakcijā)

8. Dienests projekta administratīvos kritērijus izvērtē šādā kārtībā:

8.1. vispirms vērtē projekta iesnieguma atbilstību šādiem administratīvajiem kritērijiem:

8.1.1. projekts ir iesniegts noteiktajā termiņā, kas publicēts sludinājumā oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis";

8.1.2. projektu iesniegumu iesniegšanas kārtas pēdējā dienā atbalsta pretendentam nav nodokļu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 euro;

8.1.3. atbalsta pretendents ir Ministru kabineta 1995. gada 19. decembra noteikumu Nr. 388 "Zivju fonda nolikums" 16. punktā norādītā institūcija;

8.2. ja projekta iesniegums neatbilst kādam no šo noteikumu 8.1. apakšpunktā minētajiem kritērijiem, tā vērtēšanu neturpina un paziņo Zemkopības ministrijai par projekta neatbilstību, kā arī informē par to projekta iesniedzēju. Zivju fonda padome pieņem lēmumu par atteikumu piešķirt atbalstu projektam bez tā izskatīšanas Zivju fonda padomes sēdē;

8.3. ja projekta iesniegums atbilst visiem šo noteikumu 8.1. apakšpunktā minētajiem kritērijiem, dienests vērtē tā atbilstību šādiem administratīvajiem kritērijiem:

8.3.1. projekta iesniegums ir pilnībā aizpildīts, un ir iesniegti visi šo noteikumu 6. punktā minētie dokumenti, kas attiecas uz konkrēto atbalsta pretendentu;

8.3.2. projekts ir sagatavots datorrakstā valsts valodā;

8.3.3. projekta iesniegumu elektroniskās pieteikšanās sistēmā ir iesniedzis valsts iestādes, pašvaldības, citas atvasinātas publiskas personas vai biedrības vadītājs vai šā vadītāja pilnvarota persona;

8.3.4. projekta tāme ir aritmētiski pareiza un saskan ar šo noteikumu 1. pielikuma B5.8. sadaļā norādīto izmaksu kopsummu;

8.3.5. projekta iesnieguma izmaksu pozīcijās nav ietvertas šo noteikumu 30. punktā minētās neattiecināmās izmaksas;

8.3.6. projekta iesniegumam pievienotajos iepirkuma procedūru apliecinošajos dokumentos iekļauta informācija par tirgus cenu izpēti, ja atbalsta pretendents ir valsts iestāde, pašvaldība vai cita atvasināta publiska persona, vai vismaz divi derīgi piedāvājumi, ja atbalsta pretendents ir biedrība;

8.3.7. projekta iesniegumā norādītais atbalsta pretendenta sadarbības partneris ir tāda fiziska vai juridiska persona, kura projekta īstenošanā iegulda savu līdzfinansējumu vai darbu, par ko netiek maksāts no projektam pieprasītā Zivju fonda finansējuma daļas;

8.4. ja projekta iesnieguma izvērtēšanai trūkst informācijas, dienests 10 darbdienu laikā pēc projektu iesniegumu iesniegšanas kārtas beigām rakstiski pieprasa papildu informāciju projekta iesnieguma precizēšanai. Pieprasīto informāciju atbalsta pretendents iesniedz piecu darbdienu laikā no pieprasījuma paziņošanas dienas. Ja pieprasītā informācija noteiktajā termiņā nav iesniegta, dienests informē Zivju fonda padomi par konkrēto neatbilstību, ko ņem vērā, izskatot un vērtējot projektu Zivju fonda padomes sēdē;

8.5. pēc tam kad pieņemts Zivju fonda padomes lēmums par atbalsta piešķiršanu atbalsta pretendentam, dienests izvērtē atbalsta pretendenta iesniegtos iepirkuma dokumentus un iepirkuma procedūru atbilstoši normatīvajiem aktiem publisko iepirkumu jomā, ievērojot šo noteikumu 6.5. apakšpunkta nosacījumus un 26. punktā noteikto termiņu. Ja Zivju fonda padome ir pieņēmusi lēmumu par atteikumu piešķirt atbalstu, dienests nevērtē atbalsta pretendenta iesniegtos iepirkuma dokumentus un iepirkuma procedūras.

(MK 17.12.2019. noteikumu Nr. 679 redakcijā)

III. Lēmuma pieņemšana

9. Zivju fonda padome ne vēlāk kā mēneša laikā pēc projektu iesniegumu iesniegšanas kārtas beigām saskaņā ar normatīvo aktu par Zivju fonda nolikumu un Administratīvā procesa likumu pieņem lēmumu par atbalsta piešķiršanu vai atteikumu piešķirt atbalstu.

10. Ne vēlāk kā trīs dienas pirms Zivju fonda padomes sēdes Zivju fonda padomes vadītājs uzdod atbildīgajam Zivju fonda padomes loceklim atbilstoši tā kompetencei sagatavot rakstisku atzinumu par projekta iesnieguma atbilstību konkrētajam pasākumam (turpmāk – atzinums). Zivju fonda padomes loceklis atzinumu apliecina ar parakstu, norāda parakstīšanas datumu un iesniedz elektroniskajā pieteikšanās sistēmā pirms kārtējās Zivju fonda padomes sēdes.

(MK 22.02.2011. noteikumu Nr. 151 redakcijā, kas grozīta ar MK 17.12.2019. noteikumiem Nr. 679)

11. Zivju fonda padome vispirms pieņem lēmumu par atteikumu piešķirt atbalstu projektiem, uz kuriem attiecas šo noteikumu 8.2. apakšpunktā minētais gadījums, tad izskata pārējos projektus, kā arī šo noteikumu 7. punktā minētos projektu izvērtēšanas rezultātus. Tos projektus, par kuriem atbilstoši šo noteikumu 11.1 punktam netiek pieņemts lēmums par atteikumu piešķirt atbalstu, virza novērtēšanai saskaņā ar projektu vērtēšanas kritērijiem (2. pielikums). Pēc sākotnējās izskatīšanas Zivju fonda padome izvērtē minētos projektus un pieņem lēmumu par atbalsta piešķiršanu vai atteikumu piešķirt atbalstu. Ja projekts vērtējumā iegūst mazāk par 45 punktiem, Zivju fonda padome pieņem lēmumu par atteikumu piešķirt atbalstu.

(MK 17.12.2019. noteikumu Nr. 679 redakcijā)

11.1 Izskatot projektu, Zivju fonda padome ir tiesīga pieņemt lēmumu par atteikumu piešķirt atbalstu un nevērtēt projektu (izņemot šo noteikumu 17. punktā minēto pasākumu), ja atbalsta pretendents:

11.1 1. nav izpildījis kādu no šādiem nosacījumiem:

11.1 1.1. saskaņā ar dienesta sniegto informāciju dienestā nav iesniegti visi šo noteikumu 6. punktā minētie dokumenti;

11.1 1.2. projekta mērķis neatbilst tā pasākuma mērķim, par kuru iesniegts projekts;

11.1 2. nav izpildījis kādu no šādiem nosacījumiem attiecībā uz ūdenstilpi, par kuru iesniegts projekta iesniegums zivju resursu pavairošanai un atražošanai publiskajās ūdenstilpēs un ūdenstilpēs, kurās zvejas tiesības pieder valstij, citās ūdenstilpēs, kas ir valsts vai pašvaldību īpašumā, kā arī privātajās upēs, kurās ir atļauta makšķerēšana, vēžošana vai zemūdens medības:

11.1 2.1. par ūdenstilpi, kurā saskaņā ar normatīvo aktu par licencētās makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību kārtību ir noteikta licencētā makšķerēšana, vēžošana vai zemūdens medības:

11.1 2.1.1. dienestā noteiktajā termiņā nav iesniegts pārskats par licencēto makšķerēšanu, vēžošanu un zemūdens medībām iepriekšējā pusgadā;

11.1 2.1.2. par iepriekšējo gadu nav uzskaitīti makšķernieku lomi, kā arī valsts zinātniskajam institūtam "Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts "BIOR"" (turpmāk – institūts) nav iesniegtas attiecīgās ziņas;

11.1 2.1.3. Valsts vides dienestā izskatīšanai un apstiprināšanai noteiktajā termiņā nav iesniegts pārskats par īstenotajiem dabas aizsardzības, kontroles un zivju resursu papildināšanas pasākumiem, ja tādi ir paredzēti, kā arī informācija par licencētās makšķerēšanas, vēžošanas vai zemūdens medību organizēšanai nepieciešamās infrastruktūras izveidošanu un uzturēšanu;

11.1 2.2. par ūdenstilpi, kurā saskaņā ar normatīvo aktu par kārtību, kādā uzskaita un dabiskajās ūdenstilpēs ielaiž zivju resursu atražošanai un pavairošanai paredzētos zivju mazuļus, kā arī prasībām attiecībā uz mākslīgai zivju pavairošanai pielāgotu privāto ezeru izmantošanu, ir ielaisti zivju mazuļi, noteiktajā termiņā institūtā nav iesniegts kopsavilkuma akts par tiem zivju mazuļiem (norādot zivju mazuļu sugas un vecuma grupas), kuri dabiskajā ūdenstilpē ielaisti papildus pamatnostādnēs zivju resursu mākslīgas atražošanas jomā noteiktajam daudzumam;

11.1 3. vismaz divus iepriekšējos gadus pēc kārtas ar Zivju fonda atbalstu ūdenstilpes zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumos norādītos attiecīgās zivju sugas mazuļus vai kāpurus ir ielaidis ūdenstilpē, par kuru iesniegts projekta iesniegums zivju resursu pavairošanai un atražošanai publiskajās ūdenstilpēs un ūdenstilpēs, kurās zvejas tiesības pieder valstij, citās ūdenstilpēs, kas ir valsts vai pašvaldību īpašumā, kā arī privātajās upēs, kurās ir atļauta makšķerēšana, vēžošana vai zemūdens medības;

11.1 4. ir iesniedzis projektu, kas nesaskan ar pasākuma mērķi, vai vairāk nekā 30 procentu no iesniegtā projekta izmaksu sadaļā ietvertajām kopējām izmaksām nav atbilstošas pasākuma vai projekta īstenošanas mērķim, vai ir pieprasījis nesamērīgu finansējumu un par to vienbalsīgu lēmumu pieņem visi Zivju fonda padomes locekļi, kas piedalās Zivju fonda padomes sēdē;

11.1 5. pēdējo divu gadu laikā pirms projekta iesniegšanas, īstenojot citu projektu, kam piešķirts Zivju fonda finansējums, daļēji vai pilnībā nav izpildījis Zivju fonda padomes lēmumā par projekta apstiprināšanu paredzētos nosacījumus vai nav sasniedzis projektā paredzēto mērķi un par to vienbalsīgu lēmumu pieņem visi Zivju fonda padomes locekļi, kas piedalās Zivju fonda padomes sēdē.

(MK 22.11.2016. noteikumu Nr. 741 redakcijā, kas grozīta ar MK 10.07.2018. noteikumiem Nr. 412)

12. Zemkopības ministrija iesniedz dienestā Zivju fonda padomes sēdes protokolu par Zivju fonda padomes pieņemtajiem lēmumiem (turpmāk – protokols) piecu darbdienu laikā pēc tam, kad to ir parakstījis Zivju fonda padomes vadītājs.

13. Zemkopības ministrija piecu darbdienu laikā pēc protokola parakstīšanas nosūta atbalsta pretendentam Zivju fonda padomes lēmumu par atbalsta piešķiršanu vai atteikumu piešķirt atbalstu.

14. Dienests slēdz līgumu ar atbalsta saņēmēju par projekta īstenošanu, ja projekta īstenošanā paredzēts starpmaksājums par atsevišķa projekta posma pabeigšanu (turpmāk – starpmaksājums), izņemot gadījumus, kad atbalsta saņēmējs ir Zemkopības ministrija.

(MK 17.12.2019. noteikumu Nr. 679 redakcijā)

14.1 Zivju fonda padome var pieņemt lēmumu par mazāka atbalsta apmēra piešķiršanu projekta īstenošanai, nekā pieprasīts projekta iesniegumā, ja Zivju fonda padome konstatē, ka projekta iesniegumā norādīto projekta mērķi ir iespējams sasniegt arī ar samazinātu atbalsta apmēru. Lēmums stājas spēkā, ja atbalsta saņēmējs 10 dienu laikā pēc tam, kad saņemts Zivju fonda padomes lēmums par projekta apstiprināšanu, iesniedz elektroniskajā pieteikšanās sistēmā apliecinājumu par apņemšanos Zivju fonda atbalsta saņemšanai iesniegto projektu īstenot ar samazinātu finansējumu (turpmāk – apliecinājums) (4. pielikums).

(MK 17.12.2019. noteikumu Nr. 679 redakcijā)

14.2 Ja atbalsta saņēmējs 10 dienu laikā pēc tam, kad saņemts Zivju fonda padomes lēmums par projekta apstiprināšanu, apliecinājumu elektroniskajā pieteikšanās sistēmā neiesniedz, dienests piecu darbdienu laikā pēc apliecinājuma iesniegšanas termiņa beigām par to informē Zemkopības ministriju.

(MK 22.02.2011. noteikumu Nr. 151 redakcijā, kas grozīta ar MK 17.12.2019. noteikumiem Nr. 679)

14.3 Zivju fonda padome var pieņemt lēmumu par atbalsta saņēmēja projektam apstiprinātā finansējuma pārdali secīgi tiem augstāko vērtējumu saņēmušajiem Zivju fonda pasākumu iesniegumu kārtās vērtētajiem projektiem, kuriem pietrūcis attiecīgo pasākumu kārtās izsludinātā Zivju fonda finansējuma, vai iedalīt šo finansējumu jaunas projektu iesniegumu iesniegšanas kārtas izsludināšanai kādam no Zivju fonda pasākumiem, ja atbalsta saņēmējs saistībā ar īstenojamo projektu dienestā nav iesniedzis:

14.3 1. pārskatu par Zivju fonda finansētā projekta īstenošanu un aktu par zivju mazuļu ielaišanu – divu nedēļu laikā pēc pēdējā projekta maksājuma, bet ne vēlāk kā līdz kārtējā gada 31. oktobrim, – ja atbalsts piešķirts zivju resursu pavairošanai un atražošanai publiskajās ūdenstilpēs un ūdenstilpēs, kurās zvejas tiesības pieder valstij, citās ūdenstilpēs, kas ir valsts vai pašvaldību īpašumā, kā arī privātajās upēs, kurās ir atļauta makšķerēšana, vēžošana vai zemūdens medības;

14.3 2. pārskatu par Zivju fonda finansētā projekta īstenošanu – divu nedēļu laikā pēc pēdējā projekta maksājuma, bet ne vēlāk kā līdz kārtējā gada 30. novembrim, – ja atbalsts piešķirts projektam, kas nav saistīts ar šo noteikumu 14.31. apakšpunktā minēto pasākumu.

(MK 27.06.2017. noteikumu Nr. 367 redakcijā)

14.4 Ja Zivju fonda padome kārtējā gada otrajā pusgadā pieņem lēmumu par šo noteikumu 14.3 punktā minētā finansējuma pārdali citam projektam vai izsludina jaunu projektu iesniegumu iesniegšanas kārtu, tā ar lēmumu var noteikt atbalsta saņēmējam citu termiņu pārskata iesniegšanai par Zivju fonda finansētā projekta īstenošanu, kas atšķiras no šo noteikumu 14.2. apakšpunktā minētā termiņa, bet ne vēlāku par kārtējā gada 15. decembri.

(MK 27.06.2017. noteikumu Nr. 367 redakcijā)

15. Zivju fonda padomes pieņemto lēmumu var apstrīdēt Zemkopības ministrijā. Zemkopības ministrijas lēmumu var pārsūdzēt tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

16. Kārtējā gada novembrī un decembrī lēmumu par projektu iesniegumu iesniegšanas kārtas izsludināšanu vai par atbalsta piešķiršanu, vai atteikumu piešķirt atbalstu Zivju fonda padome pieņem sešu darbdienu laikā pēc projektu iesniegumu iesniegšanas kārtas termiņa beigām.

17. Projekta iesniegumu, kas attiecas uz stihisko nelaimju vai avāriju seku likvidāciju, kuras nodarījušas zaudējumus zivju mazuļiem, kas audzēti, lai īstenotu pamatnostādnes zivju resursu mākslīgās atražošanas jomā (turpmāk – stihisko nelaimju vai avāriju seku likvidācijas pasākums), izskata un lēmumu par atbalsta piešķiršanu vai atteikumu piešķirt atbalstu pieņem sešu darbdienu laikā pēc šo noteikumu 6.punktā minēto dokumentu iesniegšanas dienestā.

(Grozīts ar MK 22.11.2016. noteikumiem Nr. 741)

18. Ja projektu iesniegumu iesniegšanas kārtu izsludina kārtējā gada novembrī vai decembrī, Zemkopības ministrija triju darbdienu laikā pēc Zivju fonda padomes lēmuma pieņemšanas par projektu iesniegumu iesniegšanas kārtas izsludināšanu publicē oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" sludinājumu par projektu iesniegumu iesniegšanas kārtas termiņu, kas nav īsāks par piecām dienām.

(Grozīts ar MK 10.12.2013. noteikumiem Nr.1417)

19. Lai pieteiktos atbalsta saņemšanai par pasākumiem, kuru projektu iesniegumu iesniegšanas kārtas izsludinātas kārtējā gada novembrī un decembrī, atbalsta pretendents šo noteikumu 6. punktā minētos dokumentus iesniedz elektroniskajā pieteikšanās sistēmā.

(MK 17.12.2019. noteikumu Nr. 679 redakcijā)

20. Lai pieteiktos atbalsta saņemšanai par stihisko nelaimju vai avāriju seku likvidācijas pasākumiem, atbalsta pretendents iesniedz elektroniskās pieteikšanās sistēmā projekta iesniegumu (1. pielikums).

(MK 17.12.2019. noteikumu Nr. 679 redakcijā)

21. Ja projektu iesniegumu iesniegšanas kārtu izsludina kārtējā gada novembrī vai decembrī vai projekts attiecas uz stihisko nelaimju vai avāriju seku likvidācijas pasākumu:

21.1. dienests triju darbdienu laikā pēc projekta iesnieguma iesniegšanas termiņa beigām veic šo noteikumu 7.punktā minētās darbības;

21.2. Zivju fonda padome triju darbdienu laikā pēc šo noteikumu 7.punktā minētās informācijas saņemšanas no dienesta pieņem lēmumu par atbalsta piešķiršanu vai atteikumu piešķirt atbalstu;

21.3. Zemkopības ministrija vienas darbdienas laikā pēc tam, kad protokolu parakstījis Zivju fonda padomes vadītājs, iesniedz to dienestā.

22. Zemkopības ministrija pēc protokola parakstīšanas nosūta atbalsta pretendentam Zivju fonda padomes lēmumu par atbalsta piešķiršanu vai atteikumu piešķirt atbalstu:

22.1. divu darbdienu laikā, ja projektu iesniegumu iesniegšanas kārta izsludināta kārtējā gada novembrī vai decembrī;

22.2. vienas darbdienas laikā, ja projekts attiecas uz stihisko nelaimju vai avāriju seku likvidācijas pasākumu.

IV. Finansējuma pieprasīšana un maksājumu kārtība

23. Pēc Zivju fonda atbalstītā projekta vai tā daļas īstenošanas atbalsta saņēmējs elektroniskajā pieteikšanās sistēmā iesniedz maksājuma pieprasījumu (3. pielikums).

(MK 17.12.2019. noteikumu Nr. 679 redakcijā)

24. Atbalsta saņēmējs elektroniskajā pieteikšanās sistēmā kopā ar maksājuma pieprasījumu iesniedz šādus dokumentus:

24.1. pārskatu par projekta īstenošanu (5.pielikums);

24.2. Zivju fonda atbalstītā projekta īstenošanu apliecinošo dokumentu kopijas (uzrāda oriģinālus);

24.3. ar pakalpojumu sniedzējiem noslēgto līgumu kopijas (uzrāda oriģinālus);

24.4. darbu nodošanas un pieņemšanas aktu kopijas (uzrāda oriģinālus) vai aktus par zivju mazuļu ielaišanu (uzrāda oriģinālus) vai apliecinātas šo dokumentu kopijas, ja Zivju fonda atbalsts piešķirts zivju resursu pavairošanai un atražošanai publiskajās ūdenstilpēs un ūdenstilpēs, kurās zvejas tiesības pieder valstij, citās ūdenstilpēs, kas ir valsts vai pašvaldību īpašumā, kā arī privātajās upēs, kurās ir atļauta makšķerēšana, vēžošana vai zemūdens medības. Zivju mazuļu ielaišanas aktu noformē atbilstoši normatīvajam aktam par kārtību, kādā uzskaita un dabiskajās ūdenstilpēs ielaiž zivju resursu atražošanai un pavairošanai paredzētos zivju mazuļus, kā arī prasībām attiecībā uz mākslīgai zivju pavairošanai pielāgotu privāto ezeru izmantošanu.

(Grozīts ar MK 22.02.2011. noteikumiem Nr. 151; MK 19.03.2013. noteikumiem Nr. 153; MK 15.07.2014. noteikumiem Nr. 406; MK 22.11.2016. noteikumiem Nr. 741; MK 17.12.2019. noteikumiem Nr. 679)

25. (Svītrots ar MK 22.02.2011. noteikumiem Nr.151)

26. Iepirkuma dokumentus, maksājuma pieprasījumu un šo noteikumu 24. punktā minētos dokumentus dienests izskata viena mēneša laikā pēc to saņemšanas, izņemot tos iepirkuma dokumentus, maksājuma pieprasījumu un šo noteikumu 24. punktā minētos dokumentus, kuri tiek iesniegti pēc attiecīgā gada 1. novembra un kurus dienests izskata 10 darbdienu laikā pēc to saņemšanas.

(MK 17.12.2019. noteikumu Nr. 679 redakcijā)

27. Ja projektu iesniegumu iesniegšanas kārtu izsludina kārtējā gada novembrī vai decembrī vai projekts attiecas uz stihisko nelaimju vai avāriju seku likvidācijas pasākumu, maksājuma pieprasījumu un šo noteikumu 24.punktā minētos dokumentus dienests izskata piecu darbdienu laikā pēc to saņemšanas.

28. Dienests apkopo šo noteikumu 24.1. apakšpunktā minētos pārskatus un reizi mēnesī tos iesniedz elektroniskajā pieteikšanās sistēmā izskatīšanai Zivju fonda padomes sēdē.

(MK 17.12.2019. noteikumu Nr. 679 redakcijā)

29. Attiecināmas ir tās projekta izmaksas, par kurām atbalsta saņēmējs ir iesniedzis dienestā darījumu un samaksu apliecinošus dokumentus, ievērojot šo noteikumu 14.3 vai 14.4 punktā minēto termiņu, izņemot stihisko nelaimju vai avāriju seku likvidācijas pasākumus, vai par kurām Zivju fonda padome, ievērojot konkrētā projekta īstenošanas specifiku vai neparedzētus, no projekta īstenotāja neatkarīgus apstākļus, ir pieņēmusi atsevišķu lēmumu pagarināt attiecināmības termiņu, un dokumentos norādītais samaksas datums nav agrāks par dienu, kad Zivju fonda padome pieņēmusi lēmumu par atbalsta piešķiršanu.

(MK 27.06.2017. noteikumu Nr. 367 redakcijā, kas grozīta ar MK 10.07.2018. noteikumiem Nr. 412)

30. Neattiecināmas ir šādas projekta izmaksas:

30.1. pievienotās vērtības nodoklis un citi nodokļi un nodevas, ko iespējams atgūt normatīvajos aktos par nodokļiem un nodevām noteiktajā kārtībā;

30.2. naudas sodi, līgumsodi, nokavējuma procenti un tiesāšanās izdevumi;

30.3. automobiļu, mopēdu, motociklu (izņemot sniega motociklus), ūdens motociklu, triciklu un traktortehnikas iegāde;

30.4. veselības, dzīvības un nelaimes gadījumu apdrošināšana;

30.5. esošo būvju uzturēšanas izmaksas;

30.6. administratīvās izmaksas (piemēram, izdevumi par degvielas iegādi, sakaru pakalpojumiem, interneta pieslēgumu);

30.7. tehniskās apkopes, rezerves daļu iegādes un ekspluatācijas izdevumi;

30.8. izmaksas, kas nav saistītas ar projekta īstenošanu;

30.9. izmaksas, kas nav pamatotas ar izmaksu attaisnojošiem dokumentiem.

(Grozīts ar MK 17.12.2019. noteikumiem Nr. 679)

31. Ja atbalsta saņēmējs neiesniedz elektroniskajā pieteikšanās sistēmā kādu no šo noteikumu 24.punktā minētajiem dokumentiem, dienests rakstiski pieprasa atbalsta saņēmējam tos iesniegt 10 darbdienu laikā pēc rakstiskā pieprasījuma saņemšanas.

(Grozīts ar MK 17.12.2019. noteikumiem Nr. 679)

32. Dienests pēc atbalsta saņēmēja rakstiska pieprasījuma saņemšanas izmaksā atbalsta saņēmējam starpmaksājumu, ja starpmaksājums nepieciešams projekta izpildē, ne vairāk kā 40 procentu apmērā no projektam piešķirtā atbalsta summas – ja konkrētais projekta posms ir īstenots un pēc tā īstenošanas ir radusies auditējama vērtība (fiziski izmērāms veiktās darbības rezultāts, kas pamatots ar grāmatvedības dokumentiem), un šādus starpmaksājumus paredz ar dienestu noslēgtais līgums.

(MK 22.02.2011. noteikumu Nr.151 redakcijā)

33. Zivju fonda padome pēc atbalsta saņēmēja rakstiska pieprasījuma saņemšanas ir tiesīga apstiprināt samaksu par projektu avansā ne vairāk kā 50 procentu apmērā no kopējā projektam piešķirtā finansējuma un starpmaksājumu ne vairāk kā 40 procentu apmērā no kopējā projektam piešķirtā finansējuma.

(MK 22.02.2011. noteikumu Nr.151 redakcijā)

34. Ja atbalsta pretendents (izņemot gadījumu, ja atbalsta pretendents ir Zemkopības ministrija) ir pieprasījis samaksu par projektu avansā vai starpmaksājumu un Zivju fonda padome ir apstiprinājusi projektā pieprasīto avansa vai starpmaksājuma summu, dienests ne vēlāk kā mēneša laikā pēc apstiprinājuma dienas pārskaita atbalsta pretendentam:

34.1. avansu Zivju fonda padomes noteiktajā apmērā, bet ne vairāk kā 50 procentu no kopējā projektam piešķirtā finansējuma;

34.2. starpmaksājumu Zivju fonda padomes noteiktajā apmērā, bet ne vairāk kā 40 procentu no kopējā projektam piešķirtā finansējuma.

(MK 22.02.2011. noteikumu Nr. 151 redakcijā, kas grozīta ar MK 17.12.2019. noteikumiem Nr. 679)

35. Pamatojoties uz maksājuma pieprasījumā iekļauto izdevumu atbilstības izvērtējumu, dienests:

35.1. sagatavo maksājuma uzdevumu par attiecināmo izdevumu samaksu atbalsta saņēmējam (izņemot gadījumu, ja atbalsta saņēmējs ir Zemkopības ministrija) atbilstoši Zivju fonda padomes atbalstītajā projektā noteiktajam finansējumam un iesniedz to Valsts kasē;

35.2. 10 darbdienu laikā pēc maksājuma pieprasījuma un šo noteikumu 24.punktā minēto dokumentu saņemšanas rakstiski informē atbalsta saņēmēju par neapstiprināto neattiecināmo izdevumu summu, ja maksājuma pieprasījumā iekļautie izdevumi neatbilst vai tikai daļēji atbilst Zivju fonda padomes apstiprinātajam projektam.

(Grozīts ar MK 17.12.2019. noteikumiem Nr. 679)

36. Ja tiek mainītas projekta īstenošanas izmaksas, kas norādītas projekta iesniegumā atbilstoši šo noteikumu 1. pielikuma B.5.8. apakšsadaļai:

36.1. tās saskaņo ar Zivju fonda padomi, ja izmaksas ir palielinātas par vairāk nekā 15 procentiem no kopējās projekta atbalsta summas;

36.2. tās saskaņo ar dienestu, ja izmaksu palielinājums nepārsniedz 15 procentu no kopējās projekta atbalsta summas vai arī tās ir samazinātas, tomēr vienlaikus tiek nodrošināta projektā paredzēto mērķu un rādītāju sasniegšana;

36.3. dienests mēneša laikā pēc šo noteikumu 36.2. apakšpunktā minēto projekta īstenošanas izmaksu saskaņojuma sniegšanas par to elektroniski informē Zemkopības ministriju.

(MK 17.12.2019. noteikumu Nr. 679 redakcijā)

37. Dienests atbalstu izmaksā bezskaidras naudas norēķinu veidā, to pārskaitot atbalsta saņēmējam (izņemot gadījumu, ja atbalsta saņēmējs ir Zemkopības ministrija) uz viņa norādīto bankas kontu.

(Grozīts ar MK 17.12.2019. noteikumiem Nr. 679)

37.1 Ja projekta īstenotājs ir sniedzis nepatiesu informāciju vai pārkāpis šo noteikumu vai noslēgtā līguma nosacījumus, dienests pēc attiecīga Zivju fonda padomes lēmuma pieņemšanas pārtrauc maksājumus atbalsta saņēmējam un, ja ar atbalsta saņēmēju ir noslēgts līgums par projekta īstenošanu, lauž šo līgumu. Pēc Zivju fonda padomes lēmuma pieņemšanas par atbalsta atmaksu dienests pieprasa projekta īstenotājam atmaksāt saņemto atbalstu.

(MK 19.03.2013. noteikumu Nr.153 redakcijā)

37.2 Ja atbalsta saņēmējs ir Zemkopības ministrija, tā norēķinus ar projekta īstenošanā iesaistītajiem preču piegādātājiem un pakalpojumu sniedzējiem veic bezskaidras naudas norēķinu veidā, ievērojot šādus nosacījumus:

37.2 1. maksājumu izmaksā, pamatojoties uz dienesta veikto attiecīgā projekta atbilstības izvērtējumu atbilstoši dienestā iesniegtajam maksājuma pieprasījumam un šo noteikumu 24. punktā minētajiem dokumentiem. Dienests 10 dienu laikā pēc šā maksājuma pieprasījuma un dokumentu saņemšanas rakstiski informē Zemkopības ministriju par neapstiprināto neattiecināmo izdevumu summu, ja maksājuma pieprasījumā iekļautie izdevumi neatbilst vai tikai daļēji atbilst Zivju fonda padomes apstiprinātajam projektam;

37.2 2. ja Zivju fonda padome ir apstiprinājusi projektā pieprasīto avansa vai starpmaksājuma summu, Zemkopības ministrija izmaksā projekta īstenošanā iesaistītajiem preču piegādātājiem un pakalpojumu sniedzējiem avansu vai starpmaksājumu Zivju fonda padomes noteiktajā apmērā tikai tad, ja konkrētais projekta posms ir īstenots un pēc tā īstenošanas ir radusies auditējama vērtība (fiziski izmērāms darbības rezultāts, kas pamatots ar grāmatvedības dokumentiem).

(MK 17.12.2019. noteikumu Nr. 679 redakcijā)

V. Projektu izpildes kontrole

38. Dienests izlases kārtībā veic pārbaudes vismaz pieciem procentiem no īstenotajiem projektiem un par pārbaužu rezultātiem informē Zivju fonda padomi.

39. Izplatot jebkuru informāciju par projektu (piemēram, plašsaziņas līdzekļos, sanāksmēs, vides reklāmās vai paziņojumos projekta īstenošanas vietās) atbalsta saņēmējs norāda atsauci uz Zivju fondu, bet pārskatā par projekta īstenošanu (5.pielikums) sniedz ziņas par izplatītās informācijas veidu un apjomu.

(Grozīts ar MK 22.02.2011. noteikumiem Nr.151)

VI. Atbalsta maksājumi par pašvaldību un Valsts vides dienesta pilnvaroto personu iesaistīšanu zvejas, makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību kontroles darbību nodrošināšanā

(Nodaļa MK 15.07.2014. noteikumu Nr. 406 redakcijā, kas grozīta ar MK 22.11.2016. noteikumiem Nr. 741)

40. Uz atbalstu pašvaldību un Valsts vides dienesta pilnvaroto personu iesaistīšanai zvejas, makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību kontroles darbību nodrošināšanā var pretendēt novadu un republikas pilsētu pašvaldības un Valsts vides dienests.

(Grozīts ar MK 22.11.2016. noteikumiem Nr. 741)

41. Zivju fonda atbalsta maksājumi tiek piešķirti zvejas, makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību kontroles aprīkojuma iegādei, pašvaldību un Valsts vides dienesta pilnvaroto personu un organizētu personu grupu darbības nodrošināšanai (transporta īrei, degvielai, naktsmītnei un citiem atbilstošiem izdevumiem), kā arī pašvaldību un Valsts vides dienesta pilnvaroto personu apmācībai un kvalifikācijas celšanai. Zivju fonda atbalsta maksājumus nav atļauts izmantot pašvaldību un Valsts vides dienesta pilnvaroto personu materiālai stimulēšanai, izmaksājot tām atalgojumu vai piešķirot jebkurus mantiskus labumus, kas nav saistīti ar pašvaldību un Valsts vides dienesta pilnvaroto personu pienākumu pildīšanu.

(Grozīts ar MK 22.11.2016. noteikumiem Nr. 741)

42. Zemkopības ministrija oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" piecu darbdienu laikā pēc attiecīgā Zivju fonda padomes lēmuma pieņemšanas izsludina pieteikšanos atbalstam zvejas, makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību kontroles darbību nodrošināšanai. Pieteikšanās termiņš nav īsāks par 10 dienām.

(Grozīts ar MK 22.11.2016. noteikumiem Nr. 741)

43. Šo noteikumu 40. punktā minētais atbalsta pretendents elektroniskajā pieteikšanās sistēmā iesniedz šādus dokumentus:

43.1. aizpildītu iesniegumu (6. pielikums);

43.2. pilnvaru par paraksta tiesībām, ja pieteikumu iesniegusi pašvaldības vai Valsts vides dienesta vadītāja pilnvarota persona;

43.3. (svītrots ar MK 22.11.2016. noteikumiem Nr. 741);

43.4. ja iesniegumu iesniedz pašvaldība:

43.4.1. (svītrots ar MK 22.11.2016. noteikumiem Nr. 741);

43.4.2. domes priekšsēdētāja parakstītu apliecinājumu, ka pašvaldība līdz pieteikuma iesniegšanas dienai ir nokārtojusi visas finanšu saistības pret valsts pamatbudžetu saskaņā ar normatīvajiem aktiem par ūdenstilpju un rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību, licencētās makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību kārtību, kā arī licencētās rūpnieciskās zvejas kārtību;

43.5. (svītrots ar MK 22.11.2016. noteikumiem Nr. 741).

(Grozīts ar MK 22.11.2016. noteikumiem Nr. 741; MK 17.12.2019. noteikumiem Nr. 679)

44. Dienests 10 darbdienu laikā pēc šo noteikumu 42. punktā minētā pieteikšanās termiņa beigām:

44.1. izvērtē iesnieguma un tam pievienoto dokumentu (turpmāk – iesnieguma dokumenti) atbilstību šādiem administratīvajiem kritērijiem:

44.1.1. iesnieguma dokumenti ir iesniegti šo noteikumu 42. punktā minētajā termiņā;

44.1.2. ir iesniegti visi šo noteikumu 43. punktā minētie iesnieguma dokumenti, un iesniegums ir pilnībā aizpildīts;

44.1.3. iesnieguma dokumenti ir sagatavoti datorrakstā valsts valodā;

44.1.4. (svītrots ar MK 17.12.2019. noteikumiem Nr. 679);

44.1.5. projekta dokumentus ir iesniedzis pašvaldības vai Valsts vides dienesta vadītājs vai viņa pilnvarota persona;

44.1.6. (svītrots ar MK 17.12.2019. noteikumiem Nr. 679);

44.1.7. atbalsta pretendentam nav nodokļu parādu;

44.2. elektroniski informē Zemkopības ministriju par iesnieguma dokumentu izvērtēšanas rezultātiem, nosūtot arī iesniegumu elektronisko versiju.

(Grozīts ar MK 17.12.2019. noteikumiem Nr. 679)

45. Zemkopības ministrija no Sodu reģistra iegūst informāciju par pašvaldību un Valsts vides dienesta pilnvaroto personu piemēroto sodu izpildi par zveju regulējošo normatīvo aktu pārkāpumiem.

46. Zivju fonda padome mēneša laikā pēc šo noteikumu 42. punktā minētā pieteikšanās termiņa beigām pieņem lēmumu par atbalsta piešķiršanu vai atteikumu piešķirt atbalstu.

47. Pēc Zivju fonda padomes sēdes protokola saņemšanas dienests atbilstoši Zivju fonda padomes lēmumam sagatavo maksājuma uzdevumu par atbalstu un iesniedz to Valsts kasē.

Ministru prezidenta vietā – zemkopības ministrs J.Dūklavs

Vides ministrs R.Vējonis
Zemkopības ministrijas iesniegtajā redakcijā

1. pielikums
Ministru kabineta
2010. gada 2. marta
noteikumiem Nr. 215

(Pielikums MK 27.06.2017. noteikumu Nr. 367 redakcijā, kas grozīta ar MK 17.12.2019. noteikumiem Nr. 679)

Projekta iesniegums valsts atbalsta saņemšanai zivsaimniecības attīstībai
no Zivju fonda finanšu līdzekļiem

Atbalsta pretendents 
Lauku atbalsta dienesta (LAD) klienta numurs 
Projekta iesnieguma Nr. 

 


Apliecinājums par projekta iesnieguma reģistrēšanu (aizpilda LAD darbinieks):

LAD klienta numurs 
Projekta iesnieguma Nr. 
Projekta iesnieguma reģistrēšanas datums 
LAD darbinieka vārds, uzvārds un paraksts 

A. VISPĀRĒJĀ DAĻA

A.1. Vispārēja informācija par atbalsta pretendentu

Atbalsta pretendenta pilns nosaukums:

 

Institūcijas vadītāja vārds, uzvārds

 

Reģistrācijas Nr.

 

PVN maksātāja Nr.

 

A.2. Atbalsta pretendenta adrese un kontaktinformācija

A.2.1. Atbalsta pretendenta juridiskā adrese

Iela, mājas Nr., dzīvokļa Nr./mājas nosaukums

 

Novads, pagasts

 

Pilsēta Pasta indekss

 

A.2.2. Atbalsta pretendenta kontaktadrese (adrese korespondencei) – aizpilda, ja atšķiras no juridiskās adreses

Iela, mājas Nr., dzīvokļa Nr./mājas nosaukums

 

Novads, pagasts

 

Pilsēta

 

Pasta indekss

 

A.2.3. Atbalsta pretendenta kontaktinformācija

Tālruņa numurs

 

Faksa numurs

 

E-pasta adrese

 

Interneta mājaslapas adrese

 

A.3. Atbalsta pretendenta kontaktpersona (projekta vadītājs)

Projekta vadītāja vārds, uzvārds

 

Projekta vadītāja ieņemamais amats

 

Tālrunis, fakss

 

E-pasta adrese

 

A.4. Pretendenta pēdējā gada laikā kopš projekta iesnieguma iesniegšanas saņemtais publiskais finansējums un (vai) iesniegtie projektu iesniegumi citās iestādēs Eiropas Savienības fondu (ERAF u. c.) un valsts un pašvaldības finansētajos investīciju pasākumos.

Pretendents pēdējā gada laikā kopš projekta iesnieguma iesniegšanas ir saņēmis publisko finansējumu un (vai) ir iesniedzis projekta iesniegumu par citiem Eiropas Savienības fondu un valsts un pašvaldības finansētajiem investīciju pasākumiem (atbilstošo atzīmē ar X) 
 

A.4.1. Ja atbilde ir "Jā", sniedziet informāciju par projektiem

Nr. p. k..Fonda nosaukums, atbalsta institūcijas nosaukumsProjekta nosaukums un projekta Nr.Projekta īstenošanas stadija (saņemts finansējums; projekts tiek īstenots; projekts iesniegts vērtēšanai)Projekta īstenošanas laiks no (mm/gggg) līdz (mm/gggg)Attiecināmo izmaksu summa (EUR)Publiskais finansējums (EUR)
       
       
       
       
       
       

B. Informācija par projektu

B.1. Projekta nosaukums

 

B.2. Projekta mērķis

 

B.3. Zivju fonda pasākums, kurā pretendē uz atbalstu

Pasākuma nosaukums

Pasākums, kuram projekts atbilst (atbilstošo atzīmē ar X)

Atbalsta pretendents (atbilstošo pretendenta tipu atzīmē ar X)

Zinātniskās pētniecības programmu finansēšana un līdzdalība starpvalstu sadarbībā zinātniskajos pētījumos zivsaimniecībā, izņemot tādu iesniegto programmu un pētījumu finansēšanu, kuri pretendē uz finansējuma saņemšanu no citu valsts vai Eiropas Savienības fondu finansējuma 

valsts institūcija

pašvaldība

atvasināta publiska persona (izņemot pašvaldības)

Zivju resursu pavairošana un atražošana publiskajās ūdenstilpēs un ūdenstilpēs, kurās zvejas tiesības pieder valstij, citās ūdenstilpēs, kas ir valsts vai pašvaldību īpašumā, kā arī privātajās upēs, kurās ir atļauta makšķerēšana, vēžošana vai zemūdens medības 

valsts institūcija

pašvaldība

atvasināta publiska persona (izņemot pašvaldības)

biedrība

Zivju resursu aizsardzības pasākumi, ko veic valsts iestādes vai pašvaldības, kuru kompetencē ir zivju resursu aizsardzība (izņemot attiecīgās institūcijas kārtējos izdevumus) 

valsts institūcija

pašvaldība

atvasināta publiska persona (izņemot pašvaldības)

Sabiedrības informēšanas pasākumi par zivju resursu pētījumiem, to racionālu un saudzīgu izmantošanu, atražošanu un aizsardzību, arī publicistikas izdevumi, mācību vai uzziņu literatūra, informatīvi izglītojoši televīzijas raidījumi vai radioraidījumi 

valsts institūcija

pašvaldība

atvasināta publiska persona (izņemot pašvaldības)

biedrība

Dalība starptautiskos pasākumos, konferencēs un apmācībā saistībā ar zivju resursu pētījumiem, to racionālu un saudzīgu izmantošanu, atražošanu un aizsardzību, izņemot atbalstu profesionālajai apmācībai, partnerattiecībām, sadarbībai un pieredzes apmaiņai, kas tiek finansēta saskaņā ar normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu zivsaimniecības attīstībai atklātu projektu iesniegumu konkursu veidā profesionālajai apmācībai, partnerattiecību, sadarbības un pieredzes apmaiņas veicināšanai 

valsts institūcija

pašvaldība

atvasināta publiska persona (izņemot pašvaldības)

biedrība

Stihisko nelaimju vai avāriju seku likvidācija, kuras nodarījušas zaudējumus zivju mazuļiem, kas audzēti, lai īstenotu pamatnostādnes zivju resursu mākslīgās atražošanas jomā 

valsts institūcija

pašvaldība

atvasināta publiska persona (izņemot pašvaldības)

B.4. Projekta īstenošanas laiks (projekta iesniegšanas gadā)

 

mēnesis

gads

 

mēnesis

gads

Projekta sākuma termiņš

  

Projekta beigu termiņš

  

B.4.1 To ūdeņu nosaukums un īpašumtiesību statuss atbilstoši Civillikumam, kuros plānots īstenot projektu (tikai pasākuma "Zivju resursu pavairošana un atražošana publiskajās ūdenstilpēs un ūdenstilpēs, kurās zvejas tiesības pieder valstij, citās ūdenstilpēs, kas ir valsts vai pašvaldību īpašumā, kā arī privātajās upēs, kurās ir atļauta makšķerēšana, vēžošana vai zemūdens medības" atbalsta pretendentiem)

Ūdeņu nosaukums 
Ūdeņu īpašumtiesību statuss atbilstoši Civillikumam 

B.5. Projekta apraksts

B.5.1. Problēmas risinājuma apraksts (līdz 1000 rakstu zīmēm)

 

B.5.2. Projekta uzdevumi – detalizēts apraksts par darbībām, kuras plānots īstenot, to īstenošanas shēma, katra darba izpildītāja pienākumi un uzdevumi projektā (līdz 1500 rakstu zīmēm)

 

B.5.3. Projekta sasniedzamie rezultatīvie rādītāji un risinājumi to sasniegšanai (līdz 1000 rakstu zīmēm)

Sasniedzamais rezultatīvais rādītājs

Risinājums rādītāja sasniegšanai

  
  
  

B.5.4. Sabiedrības daļa, kas iegūtu projekta īstenošanas rezultātā

 

B.5.5. Vai projekta iesniedzējs līdz šim ir saņēmis Zivju fonda finansējumu (atzīmē ar X)

 

 

 

 

 

B.5.6. Projekta īstenošanā iesaistītie sadarbības partneri (partneri, ar kuriem projekta iesniedzējs ir rakstiski vienojies, ka tie projekta īstenošanā sniegs reālu finansiālu vai darba ieguldījumu, par kuru netiek maksāts no projektam pieprasītā Zivju fonda finansējuma daļas). Projekta sadarbības partneris var būt arī fiziska persona.

1. partneris

Partnera nosaukumsReģistrācijas numurs
  
Partnera plānotais ieguldījums projektāPartnera izvēles pamatojums
  

2. partneris

Partnera nosaukumsReģistrācijas numurs
  
Partnera plānotais ieguldījums projektāPartnera izvēles pamatojums
  

3. partneris

Partnera nosaukumsReģistrācijas numurs
  
Partnera plānotais ieguldījums projektāPartnera izvēles pamatojums
  

B.5.7. Projekta īstenošanas vieta

Valsts, pilsēta

 

Novads, pagasts

 

B.5.8. Projekta izmaksas

Projekta īstenošanas izmaksas

Izmaksu pozīcijas sadalījumā pa plānotajām projekta darbībām un projekta posmiem

Cena par vienību, euro

Vienību skaits

Kopā izmaksas,

euro

Zivju fonda finansējums, euro

Cits finanšu avots

ar PVN

bez PVN

ar PVN

bez PVN

avots

summa,

euro

1

2

3

4

5 = 2 x 4

6 = 3 x 4

7

8

9

         
         
         
         
         

KOPĀ

  

X

     

C. PAVADDOKUMENTI

C.1. Iesniedzamie dokumenti

Iesniedzamie dokumentiAizpilda atbalsta pretendents
atbilstošo atzīmē ar Xlapu skaits
neattiecas
1.Projekta iesnieguma veidlapaoriģināls     
2.Atbilstošs pilnvarojums, ja iesniegumu iesniegusi pašvaldības, valsts iestādes, citas atvasinātas publiskas personas vai biedrības vadītāja pilnvarota personaoriģināls    
3.Dokumenti, kas pierāda naudas līdzekļu pieejamību projekta īstenošanai, ja projekta īstenošanā atbalsta pretendents plāno ieguldīt privātos vai citus naudas līdzekļus vai veikt projektā paredzētos darbus, par kuriem netiek maksāts no projektam pieprasītā Zivju fonda finansējuma daļaskopijas    
4.Rakstiska vienošanās par ieguldījumu projektā ar katru projekta īstenošanā iesaistīto sadarbības partnerikopija    
Iepirkuma procedūru apliecinošie dokumenti*
5.Iepirkuma procedūras dokumenti saskaņā ar Publisko iepirkumu likumukopijas    
6.Iepirkuma priekšmeta tehniskā specifikācijaoriģināls    
7.Saņemtie piedāvājumi no iespējamiem piegādātājiemkopijas    
8.Atbalsta pretendenta apraksts par piedāvājumu salīdzinājumu konkrētajai iegādei un informācija par aptaujātajiem komersantiem, lai apliecinātu noteiktās cenas objektivitātioriģināls vai kopija    
9.Dokumenti, kas pierāda preču vai pakalpojumu cenu pamatotību un atbilstību tirgus cenai, ja publiskā iepirkuma procedūrā ir saņemts viens piedāvājumskopijas    
Ja atbalsta pretendents ir biedrība
10.Biedrības valdes lēmums par projekta iesnieguma iesniegšanukopija    
Ja atbalsta pretendents ir pašvaldība
11.Apliecinājums, ka pašvaldība līdz projekta iesnieguma iesniegšanas dienai ir nokārtojusi visas finanšu saistības ar valsts pamatbudžetu Zivju fonda dotācijas veidošanai saskaņā ar normatīvajiem aktiem par licencētās rūpnieciskās zvejas kārtību, normatīvajiem aktiem par licencētās makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību kārtību un normatīvajiem aktiem par ūdenstilpju un rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtībukopija    
Ja atbalsta saņemšanai zivju resursu pavairošanai un atražošanai publiskajās ūdenstilpēs un ūdenstilpēs, kurās zvejas tiesības pieder valstij, vai citās ūdenstilpēs, kas ir valsts vai pašvaldību īpašumā, piesakās pretendents biedrība
12.Ar vienu vai vairākām pašvaldībām, kuru administratīvajā teritorijā atrodas ūdenstilpe, noslēgts nomas līgums par konkrētās ūdenstilpes apsaimniekošanu vai līgums par licencētās makšķerēšanas, vēžošanas vai zemūdens medību organizēšanu konkrētajā ūdenstilpēkopija    
Ja atbalsta saņemšanai zivju resursu pavairošanai un atražošanai privātajā upē, kurā ir atļauta makšķerēšana, vēžošana vai zemūdens medības, piesakās atbalsta pretendents valsts iestāde, atvasināta publiska persona (izņemot pašvaldību) vai biedrība
13.Ar vienu vai vairākām pašvaldībām, kuru administratīvajā teritorijā atrodas privātā upe (upes daļa), noslēgts līgums par licencētās makšķerēšanas, vēžošanas vai zemūdens medību organizēšanu konkrētajā privātajā upē (upes daļā) vai ar vienu vai vairākiem īpašniekiem, kuru teritorijā atrodas privātā upe (upes daļa), noslēgts nomas līgums par konkrētās privātās upes (upes daļas) apsaimniekošanu vai attiecīgās privātās upes viena vai vairāku īpašnieku pilnvarojums par upes (upes daļas) apsaimniekošanukopija    
Ja projekta iesniegumā paredzēta zivju resursu pavairošana un atražošana privātajā upē, kurā ir atļauta makšķerēšana, vēžošana vai zemūdens medības
14.Saskaņojums par projekta īstenošanu konkrētajā privātajā upē (upes daļā) ar privātās upes daļas īpašnieku, kuram piederošajā upes daļā, neradot kaitējumu pārējo upes daļu īpašnieku interesēm, notiks projektā paredzētās darbības zivju resursu pavairošanai un atražošanaikopija    
Ja atbalsta saņemšanai zivju resursu pavairošanai un atražošanai publiskajās ūdenstilpēs un ūdenstilpēs, kurās zvejas tiesības pieder valstij, vai citās ūdenstilpēs, kas ir valsts vai pašvaldību īpašumā, piesakās pretendents biedrība**
15.Saskaņojums ar vienu vai vairākām pašvaldībām, kuru administratīvajā teritorijā atrodas ūdenstilpe, par projekta īstenošanu konkrētajā ūdenstilpēkopija    
Ja projekta iesniegumā paredzēta zivju resursu pavairošana un atražošana privātajā upē, kurā ir atļauta makšķerēšana, vēžošana vai zemūdens medības**
16.Saskaņojums ar vienu vai vairākām reģionālajām vides pārvaldēm, kuru administratīvajā teritorijā atrodas privātā upe (upes daļa), par projekta īstenošanu konkrētajā privātajā upē (upes daļā)kopija    
 
17.Citi iesniegtie dokumenti     
       
       
 

Iesniegto dokumentu un lapu skaits kopā

    
Piezīmes.

1. * Ja šo noteikumu 1. pielikuma C.1. sadaļas 5., 6., 7., 8. un 9. punktā minētie iepirkuma procedūru apliecinošie dokumenti netiek iesniegti kopā ar projekta iesniegumu, atbalsta pretendents – publiska persona vai tās iestāde – projekta izmaksu attiecināmības nodrošināšanai šos dokumentus var iesniegt sešu mēnešu laikā pēc dienas, kad stājies spēkā Zivju fonda padomes lēmums par projekta iesnieguma apstiprināšanu, bet ne vēlāk kā piecu darbdienu laikā pēc iepirkuma procedūras pabeigšanas.

2. ** Šo noteikumu 1. pielikuma C.1. sadaļas 15. un 16. punktā minēto saskaņojumu iegūst dienests, tomēr, lai paātrinātu projekta iesnieguma un tam pievienoto dokumentu izskatīšanu, atbalsta pretendents pats var iesniegt dienestā šo saskaņojumu.

C.2. Apliecinājums par dokumentu iesniegšanu.
(Sadaļa svītrota ar MK 17.12.2019. noteikumiem Nr. 679)

D. Saistības

Ar parakstu apliecinu, ka:
1.par konkrēto pasākumu neesmu iesniedzis iesniegumu finansējuma saņemšanai no citiem fondiem vai valsts atbalsta programmām;
2.apņemos glabāt un uzrādīt Lauku atbalsta dienesta amatpersonām visu ar projektu un tā īstenošanu saistīto dokumentāciju un informāciju;
3.projektā neko nemainīšu, to iepriekš rakstiski nesaskaņojot ar Lauku atbalsta dienestu;
4.iepirkuma procedūrā ievērošu normatīvos aktus par iepirkuma procedūras piemērošanu;
5.iepirkuma procedūrā nav tādu apstākļu, kuru dēļ varētu uzskatīt, ka esmu personīgi ieinteresēts, vai var rasties interešu konflikts;
6.es un iepirkuma procesa dalībnieki neesam savstarpēji saistītas personas likuma "Par nodokļiem un nodevām" izpratnē;
7.neesmu pasludināts par maksātnespējīgu un neesmu iesniedzis pieteikumu par tiesiskās aizsardzības procesa ierosināšanu, neatrodos likvidācijas procesā, saimnieciskā darbība nav apturēta vai pārtraukta (ja atbalsta pretendents ir Maksātnespējas likuma subjekts);
8.nepastāv spēkā stājies tiesas spriedums vai prokurora priekšraksts par sodu, ar ko es būtu atzīts par vainīgu krāpšanā, kukuļošanā, komerciālā uzpirkšanā vai noziedzīgas organizācijas dalībā vai līdzdalībā, kā arī neesmu atzīts par vainīgu krāpšanā, kuras dēļ skartas Latvijas Republikas vai Eiropas Savienības finanšu intereses;
9.manā darbībā nav konstatēti profesionālās darbības pārkāpumi un nepastāv spēkā esošs spriedums, ar kuru esmu atzīts par vainīgu nodarījumā saistībā ar savu profesionālo darbību;
10.esmu izpildījis visus pienākumus saistībā ar nodokļu maksājumiem un valsts sociālās apdrošināšanas iemaksām. Man nav nodokļu un valsts sociālo iemaksu apdrošināšanas iemaksu parādu vai ar Valsts ieņēmumu dienesta lēmumu nodokļu maksājumu termiņš ir pagarināts vai atlikts uz laiku līdz vienam gadam;
11.projekta īstenošanas laikā ievērošu atbilstošo normatīvo aktu prasības, arī par ietekmi uz vidi;
12.projekta īstenošanai pieprasīto Zivju fonda finansējumu izmantošu saskaņā ar projekta iesnieguma aprakstu.

 

Projekts iesniegts

 .gada

 

 

 

gads

 

datums

mēnesis

Vienā eksemplārā uz _________ lapām ar pievienotiem __________ (skaits) dokumentiem
 
Atbalsta pretendents 
 

(vārds, uzvārds, paraksts)

Piezīme. Dokumenta rekvizītus "projekts iesniegts" un "paraksts" neaizpilda, ja dokuments sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

2. pielikums
Ministru kabineta
2010. gada 2. marta
noteikumiem Nr. 215

(Pielikums MK 17.12.2019. noteikumu Nr. 679 redakcijā)

Projekta vērtēšanas kritēriji
Nr. p. k.Vērtēšanas kritērijs1Maksimālais punktu skaits2
1.Atbalsta pretendenta pieredze, kas liecina par spēju kvalitatīvi īstenot projektu un gūt plānotos rezultātus15
1.1.nav pieredzes projektu īstenošanā0
1.2.ir neliela pieredze Zivju fonda projektu īstenošanā (īstenots vismaz viens Zivju fonda projekts)5
1.3.ir vairāku gadu pieredze dažādu projektu, tai skaitā Zivju fonda projektu, īstenošanā, bet ir bijušas nelielas nepilnības vai kavējumi, realizējot Zivju fonda projektus310
1.4.ir sekmīgi realizējis vismaz trīs Zivju fonda projektus15
2.Projekta budžeta pārskatāmība un detalizācijas pakāpe5
2.1.izmaksu pozīcijas nav sīkāk atšifrētas (vairākas izmaksu pozīcijas iekļautas vienā) vai ir tikai daļēji atšifrētas0
2.2.projekta izmaksas detalizēti atspoguļotas izmaksu pozīcijās, un katra projekta pozīcija ir skaidri un atbilstoši nosaukta5
3.Izmaksu atbilstība projektā plānotajiem uzdevumiem, samērojamība ar iegūstamajiem rezultātiem15
3.1.projekta izmaksas neatbilst plānotajiem uzdevumiem un nav samērojamas ar iegūstamajiem rezultātiem0
3.2.vairākas projekta izmaksu pozīcijas neatbilst plānotajiem uzdevumiem un nav samērojamas ar iegūstamajiem rezultātiem5
3.3.kāda no projekta izmaksu pozīcijām neatbilst plānotajiem uzdevumiem un nav samērojama ar iegūstamajiem rezultātiem10
3.4.projekta izmaksas pilnībā atbilst tajā plānotajiem uzdevumiem un ir samērojamas ar iegūstamajiem rezultātiem15
4.Projekta izpildei piesaistītais līdzfinansējums vai projekta papildu izmaksas, ko projekta iesniedzējs sedz no saviem līdzekļiem20
4.1.līdz 10 %10
4.2.11–25 %15
4.3.vairāk par 25 %20
5.Citu sadarbības partneru iesaistīšana projekta īstenošanā410
5.1.nav sadarbības partneru0
5.2.sadarbības partneri bez atlīdzības veiks nelielus darbus, bet nesniegs finansiālu ieguldījumu5
5.3.sadarbības partneri ieguldīs līdzfinansējumu vai veiks būtiskus darbus bez atlīdzības10
6.Sabiedriski noderīga mērķa sasniegšana projekta īstenošanas rezultātā25
6.1.projektam ir vietēja (pagasta līmeņa) nozīme5
6.2.projektam ir novada vai republikas pilsētas nozīme10
6.3.projektam ir kultūrvēsturiskā novada nozīme15
6.4.projektam ir valsts vai starptautiska nozīme ar vidēja termiņa ietekmi20
6.5.projektam ir valsts vai starptautiska nozīme ar ilgtermiņa ietekmi25
7.Atbalsta pretendents līdz šim nav saņēmis Zivju fonda finansējumu10
7.1.pretendents iepriekš ir saņēmis Zivju fonda finansējumu0
7.2.pretendents iepriekš nav saņēmis Zivju fonda finansējumu10
Maksimālais punktu skaits kopā100
Piezīmes.

1 Vērtējumu ieraksta, izvēloties skaitli, kas norādīts vērtējumam atbilstošākajā vērtēšanas kritērija apakšpunktā.

2 Katra kritērija vērtēšanas solis ir 5 punkti.

3 Par nelielām nepilnībām vai kavējumiem, realizējot Zivju fonda projektus, uzskatāms, piemēram, projekta plānoto izmaksu samazinājums līguma slēgšanas procesā pēc pakalpojuma sniedzēja piedāvājuma, ja tas noticis gada beigās, neatbilstošas tehniskās specifikācijas dēļ jāpārtrauc projekta pirmā iepirkuma kārta, tāpēc ievērojami pagarināts projekta īstenošanas termiņš, nespēja ievērot projektā paredzētos darbu izpildes termiņus, nav izpildīti Zivju fonda padomes lēmuma nosacījumi, ar kuru projektam piešķirts finansējums, u. tml.

4 Par projekta sadarbības partneri uzskatāma tāda fiziska vai juridiska persona, kura projekta īstenošanā iegulda savu līdzfinansējumu vai darbu, par ko netiek maksāts no projektam pieprasītā Zivju fonda finansējuma daļas.

3.pielikums
Ministru kabineta
2010.gada 2.marta noteikumiem Nr.215
Maksājuma pieprasījums no Zivju fonda finansējamam projektam

(Pielikums grozīts ar MK 01.10.2013. noteikumiem Nr.1023)

Informācija par pieprasījumu 
Projekta iesnieguma numurs 
Projekta iesnieguma iesniegšanas datums 
Saņemts avansa maksājums

Jā/Nē

Vai šis ir gala maksājuma pieprasījums

Jā/Nē

Informācija par projektu 
Atbalsta saņēmēja nosaukums 
Atbalsta saņēmēja reģistrācijas numurs 
Atbalsta saņēmēja juridiskā adrese 
Projekta kontaktpersonas vārds, uzvārds 
Projekta kontaktpersonas tālruņa numurs 
Adrese projekta korespondencei 
Bankas informācija
Bankas konts, kurā pārskaitāms maksājums (saskaņā ar LAD klientu reģistru)
 
Konta turētājs 
Reģistrācijas numurs 
Bankas nosaukums 
Bankas konts, kurā pārskaitāms maksājums 
Bankas kods 

 

Atbalsta saņēmējs 
 

(vārds, uzvārds un paraksts*)

Datums* _______________________________________

Aizpilda Lauku atbalsta dienests

Pieprasījums saņemts

Pieprasījums noraidīts

Pieprasījums apstiprināts

   

(datums)

 

(atbildīgās amatpersonas vārds, uzvārds un paraksts)

Projektam paredzēto finanšu līdzekļu izlietojums

Nr.p.k.

Tāmes pozīcijas nosaukums saskaņā ar apstiprināto projekta iesniegumu. Darbu izpildītājs/piegādātājs

Izmaksas saskaņā ar apstiprinātā projekta iesnieguma izmaksu tāmi, euro

Rēķina numurs un datums

Maksājuma dokumenta numurs un datums

Pieprasījumā deklarētās izmaksas, euro

1.     
2.     
3.     
4.     

Sniegts skaidrojums par atkāpēm no apstiprinātā projekta

________________________________________________________________________________________________

Atbalsta saņēmējs 
 

(vārds, uzvārds un paraksts*)

Datums* _______________________________________

Apliecinājums

Saskaņā ar šajā maksājuma pieprasījumā norādītajām izmaksām apliecinu, ka:

1) projekta izmaksas atbilst apstiprinātajam projektam, maksājuma pieprasījumā norādītās izmaksas ir samaksātas, attaisnojošie dokumenti ir pieejami;

2) izmaksas tika izdarītas atbilstošajā izmaksu periodā, kas norādīts projekta iesniegumā;

3) ir ievēroti normatīvo aktu nosacījumi par valsts atbalstu, publisko iepirkumu un vides aizsardzību;

4) informācija par darījumiem ir reģistrēta un ir pieejama pēc kompetento dienestu pieprasījuma;

5) visi nepieciešamie maksājumi ir izdarīti pilnībā un īstenotas visas projektā plānotās darbības;

6) finanšu līdzekļu izlietojums atbilst projekta finanšu plānā paredzētajam;

7) neesmu būtiski mainījis projektu, to nesaskaņojot ar Lauku atbalsta dienestu;

8) apņemos atmaksāt saņemtos finanšu līdzekļus, ja tiek konstatēta krāpšana, notikusi pārmaksa vai projekts netiek īstenots atbilstoši apstiprinātajam projekta iesniegumam.

Atbalsta saņēmējs 
 

(vārds, uzvārds un paraksts*)

Datums* _______________________________________

Piezīme. * Dokumenta rekvizītus "paraksts" un "datums" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

Vides ministrs R.Vējonis
4. pielikums
Ministru kabineta
2010.gada 2.marta noteikumiem Nr.215

(Pielikums MK 22.02.2011. noteikumu Nr.151 redakcijā, kas grozīta ar MK 01.10.2013. noteikumiem Nr.1023)

Lauku atbalsta dienestam

Apliecinājums par apņemšanos Zivju fonda atbalsta saņemšanai iesniegto projektu īstenot ar samazinātu finansējumu

Projekta nosaukums 
  
Atbalsta saņēmējs 
Projekta iesnieguma numurs 
Apņemos īstenot iesniegto projektu par Zivju fonda padomes apstiprināto samazināto finansējumu
EUR ( ).
 (summa) (summa vārdiem) 
Atbalsta saņēmējs     
 (vārds, uzvārds) (paraksts*) (datums*)

Piezīme. * Dokumenta rekvizītus "paraksts" un "datums" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

5. pielikums
Ministru kabineta
2010.gada 2.marta noteikumiem Nr.215

(Pielikums MK 22.02.2011. noteikumu Nr.151 redakcijā)

Lauku atbalsta dienestam

Pārskats par Zivju fonda finansētā projekta īstenošanu

Projekta nosaukums 
Atbalsta saņēmējs 
Projekta iesnieguma numurs 
 
1. Projekta īstenošanas laiks
No_____.gada_____.______________līdz____.gada_____.______________
 
2. Īss projekta apraksts (ietver informāciju par projekta ieviešanas ģeogrāfisko vietu, mērķiem, gūtajiem rezultātiem un projekta ilgtspēju)
 
 
 
 3. Veiktie pasākumi
 
Pasākuma nosaukumsAprakstsPasākuma rezultāts
(piemēram, ietekme uz sabiedrību, radītās materiālās vērtības)
Pasākuma un rezultāta dokumentārs apliecinājums
    
    
    
 
4. Izmaiņas projekta īstenošanas gaitā

Norādiet izmaiņas (ja tādas radušās) starp projekta iesniegumā un projekta tāmē norādītajiem un faktiski īstenotajiem pasākumiem un finansējuma izlietojumu, paskaidrojot izmaiņu iemeslus.

Izmaiņas projekta pasākumos un finansējuma izlietošanāIzmaiņu iemesliIzmaiņu sekas

1.

 

  

2.

 

  
 
5. Informācijas izplatīšanas veids un apjoms

Aprakstiet, kā tika izplatīta informācija par projektu un kāds bija tās apjoms.

 

Pielikumā: Dokumentu kopijas uz ____ lapām..

   Z.v.
(atbalsta saņēmēja vārds, uzvārds) (paraksts*)

Datums* _______________________________________

Pārskatu sagatavoja:

vārds, uzvārds 
amats 
tālruņa numurs 
e-pasta adrese 

Piezīme. * Dokumenta rekvizītus "paraksts" un "datums" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

Zemkopības ministrijas iesniegtajā redakcijā

6. pielikums
Ministru kabineta
2010. gada 2. marta noteikumiem Nr. 215

(Pielikums MK 27.06.2017. noteikumu Nr. 367 redakcijā, kas grozīta ar MK 17.12.2019. noteikumiem Nr. 679)

Iesniegums valsts atbalsta saņemšanai no Zivju fonda finanšu līdzekļiem par pašvaldību un Valsts vides dienesta pilnvaroto personu iesaistīšanu zvejas, makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību kontroles darbību nodrošināšanā

Atbalsta pretendents 
Lauku atbalsta dienesta (LAD) klienta numurs 
Iesnieguma Nr. 

 


Apliecinājums par iesnieguma reģistrēšanu (aizpilda LAD darbinieks):

LAD klienta numurs 
Iesnieguma Nr. 
Iesnieguma reģistrēšanas datums 
LAD darbinieka vārds, uzvārds un paraksts 

A. Vispārējā daļa

A.1. Vispārēja informācija par atbalsta pretendentu

Atbalsta pretendenta pilns nosaukums:

 

Institūcijas vadītāja vārds, uzvārds

 

Reģistrācijas Nr.

 

PVN maksātāja Nr.

 

A.2. Atbalsta pretendenta adrese un kontaktinformācija

A.2.1. Atbalsta pretendenta juridiskā adrese

Iela, mājas Nr., mājas nosaukums

 

Novads, pagasts

 

Pilsēta Pasta indekss

 

A.2.2. Atbalsta pretendenta kontaktadrese (adrese korespondencei) – aizpilda, ja atšķiras no juridiskās adreses

Iela, mājas Nr., mājas nosaukums

 

Novads, pagasts

 

Pilsēta

 

Pasta indekss

 

A.2.3. Atbalsta pretendenta kontaktinformācija

Tālruņa numurs

 

Faksa numurs

 

E-pasta adrese

 

Interneta vietnes adrese

 

A.3. Atbalsta pretendenta kontaktpersona (projekta vadītājs)

Projekta vadītāja vārds, uzvārds

 

Projekta vadītāja amats

 

Tālruņa, faksa numurs

 

E-pasta adrese

 

B. Informācija par atbalsta pretendenta pilnvaroto personu patstāvīgi atklātajiem zveju regulējošo normatīvo aktu pārkāpumiem

B.1. To atbalsta pretendenta pilnvaroto personu sastādītie administratīvo pārkāpumu protokoli, kuras patstāvīgi atklājušas zveju regulējošo normatīvo aktu pārkāpumus, attiecīgie pašvaldības administratīvās komisijas vai Valsts vides dienesta lēmumi, uzliktie un iekasētie naudas sodi

 

(gads un, ja nepieciešams, pusgads vai ceturksnis)

 

Nr.
p. k.

Pilnvarotās personas vārds, uzvārds

Protokola sastādīšanas datums

Protokola Nr.

Lēmuma Nr.

Uzliktais naudas sods, euro

Iekasētais naudas sods, euro

1.

      

2.

      

3.

      

..

      

Kopā

 

B.2. Pašvaldības konta vai Valsts vides dienesta pamatbudžeta konta numurs (IBAN), kurā jāieskaita Zivju fonda atbalsta maksājuma līdzekļi

 

C. Informācija par to atbalsta pretendenta pilnvaroto personu sastādītajiem administratīvo pārkāpumu protokoliem, kuras izņēmušas zivis, zvejas, makšķerēšanas, vēžošanas vai zemūdens medību rīkus un zvejas līdzekļus, attiecīgajiem pašvaldības administratīvās komisijas vai Valsts vides dienesta lēmumiem un iekasētajām naudas summām

C.1. To atbalsta pretendenta pilnvaroto personu sastādītie administratīvo pārkāpumu protokoli, kuras izņēmušas zivis, zvejas, makšķerēšanas, vēžošanas vai zemūdens medību rīkus un zvejas līdzekļus, attiecīgie pašvaldības administratīvās komisijas vai Valsts vides dienesta lēmumi un iekasētās naudas summas

 

(gads un, ja nepieciešams, pusgads vai ceturksnis)

 

Nr.
p. k.

Pilnvarotās personas vārds, uzvārds

Protokola sastādīšanas datums

Protokola Nr.

Lēmuma Nr.

Ieņemtā naudas summa, euro

1.

     

2.

     

3.

     

..

     

Kopā

 

C.3. Pašvaldības konta vai Valsts vides dienesta pamatbudžeta konta numurs (IBAN), kurā jāieskaita Zivju fonda atbalsta maksājuma līdzekļi

 

D. Pavaddokumenti

D.1. Iesniedzamie dokumenti

Iesniedzamie dokumentiAizpilda atbalsta pretendents
atbilstošo atzīmē ar Xlapu skaits
neattiecas
1.Iesnieguma veidlapaoriģināls     
2.Pilnvarojums par paraksta tiesībām, ja iesniegumu iesniegusi pašvaldības vai Valsts vides dienesta vadītāja pilnvarota personaoriģināls    
3.Pašvaldības vadītāja parakstīts apliecinājums, ka pašvaldība līdz pieteikuma iesniegšanas dienai ir nokārtojusi visas finanšu saistības pret valsts pamatbudžetu Zivju fonda dotācijas veidošanai saskaņā ar normatīvajiem aktiem par ūdenstilpju un rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību, licencētās makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību kārtību un licencētās rūpnieciskās zvejas kārtību, ja iesnieguma iesniedzējs ir pašvaldībaoriģināls    
4.Citi iesniegtie dokumenti     
 Iesniegto dokumentu un lapu skaits kopā    

D.2. Apliecinājums par dokumentu iesniegšanu
(Sadaļa svītrota ar MK 17.12.2019. noteikumiem Nr. 679)

E. Saistības

Ar parakstu apliecinu, ka:
1.par konkrēto pasākumu neesmu iesniedzis iesniegumu finansējuma saņemšanai no citiem fondiem vai valsts atbalsta programmām
2.apņemos glabāt un uzrādīt Lauku atbalsta dienesta amatpersonām visu ar projektu un tā īstenošanu saistīto dokumentāciju un informāciju
3.pieteikumā neko nemainīšu, to iepriekš rakstiski nesaskaņojot ar Lauku atbalsta dienestu
4.esmu izpildījis visus pienākumus saistībā ar nodokļu maksājumiem un valsts sociālās apdrošināšanas iemaksām. Man nav nodokļu un valsts sociālo iemaksu apdrošināšanas iemaksu parādu vai ar Valsts ieņēmumu dienesta lēmumu nodokļu maksājumu termiņš ir pagarināts vai atlikts uz laiku līdz vienam gadam

 

Projekts iesniegts . gada  vienā eksemplārā
 

gads

 

datums

mēnesis

 
uz _______ lapām ar pievienotiem ________ (skaits) dokumentiem.
 
Atbalsta pretendenta pārstāvis 
 

(vārds, uzvārds, paraksts)

Piezīme. Dokumenta rekvizītus "projekts iesniegts" un "paraksts" neaizpilda, ja dokuments sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Noteikumi par valsts atbalsta piešķiršanu zivsaimniecības attīstībai no Zivju fonda finanšu līdzekļiem Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 215Pieņemts: 02.03.2010.Stājas spēkā: 20.03.2010.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 45, 19.03.2010.
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
206769
{"selected":{"value":"01.01.2020","content":"<font class='s-1'>01.01.2020.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"01.01.2020","iso_value":"2020\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2020.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"13.07.2018","iso_value":"2018\/07\/13","content":"<font class='s-1'>13.07.2018.-31.12.2019.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.07.2017","iso_value":"2017\/07\/01","content":"<font class='s-1'>01.07.2017.-12.07.2018.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"26.11.2016","iso_value":"2016\/11\/26","content":"<font class='s-1'>26.11.2016.-30.06.2017.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.08.2014","iso_value":"2014\/08\/01","content":"<font class='s-1'>01.08.2014.-25.11.2016.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2014","iso_value":"2014\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2014.-31.07.2014.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"14.12.2013","iso_value":"2013\/12\/14","content":"<font class='s-1'>14.12.2013.-31.12.2013.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"29.03.2013","iso_value":"2013\/03\/29","content":"<font class='s-1'>29.03.2013.-13.12.2013.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"10.03.2011","iso_value":"2011\/03\/10","content":"<font class='s-1'>10.03.2011.-28.03.2013.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"20.03.2010","iso_value":"2010\/03\/20","content":"<font class='s-1'>20.03.2010.-09.03.2011.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
01.01.2020
87
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)