Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Ministru kabineta noteikumi Nr.215

Rīgā 2010.gada 2.martā (prot. Nr.11 36.§)
Noteikumi par valsts atbalsta piešķiršanu zivsaimniecības attīstībai no Zivju fonda finanšu līdzekļiem
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā piešķir valsts atbalstu zivsaimniecības attīstībai no Zivju fonda finanšu līdzekļiem (turpmāk – atbalsts).

2. Atbalstu piešķir šo noteikumu 1. pielikuma B.3. sadaļā minēto pasākumu (turpmāk – pasākumi) īstenošanai, kā arī pašvaldību un Valsts vides dienesta pilnvaroto personu iesaistīšanai zvejas, makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību kontroles darbību nodrošināšanā šo noteikumu VI nodaļā paredzētajā kārtībā.

(MK 15.07.2014. noteikumu Nr. 406 redakcijā, kas grozīta ar MK 22.11.2016. noteikumiem Nr. 741)

3. Uz atbalstu pasākumu īstenošanai var pretendēt šo noteikumu 1.pielikuma B.3.sadaļā minētie atbalsta pretendenti.

II. Projekta iesnieguma iesniegšana un vērtēšana

4. Lai īstenotu pasākumu (izņemot šo noteikumu 17.punktā minēto pasākumu), Zemkopības ministrija piecu darbdienu laikā pēc Zivju fonda padomes lēmuma pieņemšanas par projektu iesniegumu iesniegšanas kārtas izsludināšanu publicē to sludinājumā oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis".

(Grozīts ar MK 10.12.2013. noteikumiem Nr.1417)

5. Šo noteikumu 4.punktā minētajā sludinājumā Zemkopības ministrija norāda attiecīgo pasākumu, par kuru izsludināta projektu iesniegumu iesniegšanas kārta, projektu iesniegumu iesniegšanas kārtas beigu termiņu, kas nav īsāks par 10 dienām, un kopējo kārtai pieejamo atbalsta apmēru.

6. Lai pieteiktos atbalsta saņemšanai, atbalsta pretendents Lauku atbalsta dienestā (turpmāk – dienests) iesniedz personīgi, nosūta pa pastu vai elektroniski atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu šādus dokumentus:

6.1. pilnībā aizpildītu un atbilstoši šo noteikumu 8.3., 8.4., 8.5., 8.6. un 8.7.apakšpunktā noteiktajām prasībām noformētu projekta iesniegumu (1.pielikums) vienā eksemplārā;

6.2. identisku projekta iesnieguma elektronisko versiju elektronisko datu nesējā, ja projekta iesniegums iesniegts papīra formā;

6.3. pilnvaru, ja projekta iesniegumu parakstījusi valsts iestādes, pašvaldības, citas atvasinātas publiskas personas vai saskaņā ar Biedrību un nodibinājumu likumu reģistrētas biedrības, kuras darbības mērķi saistīti ar zivju resursu izmantošanu un aizsardzību (turpmāk – biedrība), vadītāja pilnvarota persona;

6.4. rakstisku trešās personas apliecinājumu par līdzfinansējuma pieejamību, ja projekta īstenošanai paredzēts trešās personas līdzfinansējums;

6.5. saistībā ar projekta iesniegumā minēto pasākumu organizētās iepirkuma procedūras apliecinošus dokumentus atbilstoši Publisko iepirkumu likumam un tam pakārtotiem normatīvajiem aktiem;

6.6. biedrības valdes lēmuma kopiju par projekta iesnieguma iesniegšanu – ja atbalsta pretendents ir biedrība;

6.7. pašvaldības vadītāja izsniegtu rakstisku apliecinājumu, ka pašvaldība līdz projekta iesnieguma iesniegšanas dienai ir nokārtojusi visas finanšu saistības pret valsts pamatbudžetu zivju fonda dotācijas veidošanai saskaņā ar normatīvajiem aktiem par licencētās rūpnieciskās zvejas kārtību, normatīvajiem aktiem par licencētās makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību kārtību un normatīvajiem aktiem par ūdenstilpju un rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību, – ja atbalsta pretendents ir pašvaldība;

6.8. ar vienu vai vairākām pašvaldībām, kuru administratīvajā teritorijā atrodas ūdenstilpe, noslēgtu nomas līgumu (kopiju) par konkrētās ūdenstilpes apsaimniekošanu vai līgumu (kopiju) par licencētās makšķerēšanas, vēžošanas vai zemūdens medību organizēšanu konkrētajā ūdenstilpē – ja atbalsta saņemšanai zivju resursu pavairošanai un atražošanai publiskajās ūdenstilpēs un ūdenstilpēs, kurās zvejas tiesības pieder valstij, vai citās ūdenstilpēs, kas ir valsts vai pašvaldību īpašumā, piesakās atbalsta pretendents – biedrība;

6.9. (svītrots ar MK 19.03.2013. noteikumiem Nr. 153);

6.10. ar vienu vai vairākām pašvaldībām, kuru administratīvajā teritorijā atrodas privātā upe (upes daļa), noslēgtu līgumu (kopiju) par licencētās makšķerēšanas, vēžošanas vai zemūdens medību organizēšanu konkrētajā privātajā upē (upes daļā) vai ar vienu vai vairākiem īpašniekiem, kuru teritorijā atrodas privātā upe (upes daļa), noslēgtu nomas līgumu (kopiju) par konkrētās privātās upes (upes daļas) apsaimniekošanu, vai attiecīgās privātās upes viena vai vairāku īpašnieku pilnvarojumu (kopiju) par upes (upes daļas) apsaimniekošanu – ja atbalsta saņemšanai zivju resursu pavairošanai un atražošanai privātajā upē, kurā ir atļauta makšķerēšana, vēžošana vai zemūdens medības, piesakās atbalsta pretendents – valsts iestāde, atvasināta publiska persona (izņemot pašvaldību) vai biedrība;

6.11. saskaņojumu par projekta īstenošanu attiecīgajā privātajā upē (upes daļā) ar privātās upes daļas īpašnieku, kuram piederošajā upes daļā, neradot kaitējumu pārējo upes daļu īpašnieku interesēm, notiks projektā paredzētās darbības zivju resursu pavairošanai un atražošanai – ja projekta iesniegumā paredzēta zivju resursu pavairošana un atražošana privātajā upē, kurā ir atļauta makšķerēšana, vēžošana vai zemūdens medības.

(Grozīts ar MK 22.02.2011. noteikumiem Nr. 151; MK 19.03.2013. noteikumiem Nr. 153; MK 22.11.2016. noteikumiem Nr. 741)

6.1 Papildus atbalsta pretendenta iesniegtajiem dokumentiem dienests iegūst šādus dokumentus:

6.1 1. saskaņojumu ar vienu vai vairākām pašvaldībām, kuru administratīvajā teritorijā atrodas ūdenstilpe, par projekta īstenošanu konkrētajā ūdenstilpē – ja atbalsta saņemšanai zivju resursu pavairošanai un atražošanai publiskajās ūdenstilpēs un ūdenstilpēs, kurās zvejas tiesības pieder valstij, vai citās ūdenstilpēs, kas ir valsts vai pašvaldību īpašumā, piesakās atbalsta pretendents – biedrība;

6.1 2. saskaņojumu ar vienu vai vairākām reģionālajām vides pārvaldēm, kuru administratīvajā teritorijā atrodas privātā upe (upes daļa), par projekta īstenošanu konkrētajā privātajā upē (upes daļā) – ja projekta iesniegumā paredzēta zivju resursu pavairošana un atražošana privātajā upē, kurā ir atļauta makšķerēšana, vēžošana vai zemūdens medības.

(MK 19.03.2013. noteikumu Nr. 153 redakcijā, kas grozīta ar MK 22.11.2016. noteikumiem Nr. 741)

6.2 Lai paātrinātu projekta iesnieguma un tam pievienoto dokumentu izskatīšanu, atbalsta pretendents šo noteikumu 6.1 1. un 6.1 2.apakšpunktā minētos saskaņojumus dienestā var iesniegt personīgi, nosūtīt pa pastu vai elektroniski atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

(MK 19.03.2013. noteikumu Nr.153 redakcijā)

7. Dienests 10 darbdienu laikā pēc projekta iesnieguma iesniegšanas termiņa beigām:

7.1. izskata projekta iesniegumu un tam pievienotos dokumentus (turpmāk – projekts), izvērtējot projekta atbilstību šo noteikumu 8.punktā minētajiem administratīvajiem kritērijiem, kā arī elektroniski informē Zemkopības ministriju par projekta izvērtēšanas rezultātiem;

7.2. saskaņā ar normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu elektroniski nosūta Zemkopības ministrijai šo noteikumu 6.2.apakšpunktā minēto dokumentu.

8. Dienests vērtē projektu saskaņā ar šādiem administratīvajiem kritērijiem:

8.1. projekts ir iesniegts noteiktajā termiņā;

8.2. projekta iesniegums ir pilnībā aizpildīts, un ir iesniegti visi šo noteikumu 6.punktā minētie dokumenti, kas attiecas uz konkrēto atbalsta pretendentu;

8.3. projekts ir sagatavots datorrakstā valsts valodā;

8.4. projekta oriģināls ir cauršūts (caurauklots), ja projektu iesniedz papīra formā;

8.5. projekta iesniegumu ir parakstījusi atbildīgā persona, kurai ir paraksta tiesības;

8.6. projekta iesniegumā pieprasītais finansējums ir norādīts veselos skaitļos (euro);

8.7. projekta tāme ir aritmētiski pareiza un saskan ar norādīto kopsummu;

8.8. atbalsta pretendentam nav nodokļu parādu;

8.9. projekta iesnieguma izmaksu pozīcijās nav ietvertas šo noteikumu 30.punktā minētās neattiecināmās izmaksas.

(Grozīts ar MK 01.10.2013. noteikumiem Nr.1023)

III. Lēmuma pieņemšana

9. Zivju fonda padome ne vēlāk kā mēneša laikā pēc projektu iesniegumu iesniegšanas kārtas beigām saskaņā ar normatīvo aktu par Zivju fonda nolikumu un Administratīvā procesa likumu pieņem lēmumu par atbalsta piešķiršanu vai atteikumu piešķirt atbalstu.

10. Ne vēlāk kā trīs dienas pirms Zivju fonda padomes sēdes Zivju fonda padomes vadītājs uzdod atbildīgajam Zivju fonda padomes loceklim atbilstoši tā kompetencei sagatavot rakstisku atzinumu par projekta iesnieguma atbilstību konkrētajam pasākumam (turpmāk – atzinums). Zivju fonda padomes loceklis atzinumu apliecina ar parakstu, norāda parakstīšanas datumu un iesniedz Zivju fonda padomes sekretariātā pirms kārtējās Zivju fonda padomes sēdes.

(MK 22.02.2011. noteikumu Nr.151 redakcijā)

11. Pieņemot lēmumu par atbalsta piešķiršanu vai atteikumu piešķirt atbalstu, Zivju fonda padome vispirms izskata projektu, kā arī šo noteikumu 7.1.apakšpunktā minētos projekta izvērtēšanas rezultātus un, ja atbilstoši šo noteikumu 11.1 punktam netiek pieņemts lēmums par atteikumu piešķirt atbalstu, projektu virza novērtēšanai saskaņā ar projektu vērtēšanas kritērijiem (2.pielikums). Pēc projekta sākotnējās izskatīšanas Zivju fonda padome izvērtē projektus, kas virzīti novērtēšanai saskaņā ar projektu vērtēšanas kritērijiem, un pieņem lēmumu par atbalsta piešķiršanu vai atteikumu piešķirt atbalstu. Ja projekts vērtējumā iegūst mazāk par 45 punktiem, Zivju fonda padome pieņem lēmumu par atteikumu piešķirt atbalstu.

(MK 10.12.2013. noteikumu Nr. 1417 redakcijā, kas grozīta ar MK 15.07.2014. noteikumiem Nr. 406; MK 10.07.2018. noteikumiem Nr. 412)

11.1 Izskatot projektu, Zivju fonda padome ir tiesīga pieņemt lēmumu par atteikumu piešķirt atbalstu un nevērtēt projektu (izņemot šo noteikumu 17. punktā minēto pasākumu), ja atbalsta pretendents:

11.1 1. nav izpildījis kādu no šādiem nosacījumiem:

11.1 1.1. saskaņā ar dienesta sniegto informāciju dienestā nav iesniegti visi šo noteikumu 6. punktā minētie dokumenti;

11.1 1.2. projekta mērķis neatbilst tā pasākuma mērķim, par kuru iesniegts projekts;

11.1 2. nav izpildījis kādu no šādiem nosacījumiem attiecībā uz ūdenstilpi, par kuru iesniegts projekta iesniegums zivju resursu pavairošanai un atražošanai publiskajās ūdenstilpēs un ūdenstilpēs, kurās zvejas tiesības pieder valstij, citās ūdenstilpēs, kas ir valsts vai pašvaldību īpašumā, kā arī privātajās upēs, kurās ir atļauta makšķerēšana, vēžošana vai zemūdens medības:

11.1 2.1. par ūdenstilpi, kurā saskaņā ar normatīvo aktu par licencētās makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību kārtību ir noteikta licencētā makšķerēšana, vēžošana vai zemūdens medības:

11.1 2.1.1. dienestā noteiktajā termiņā nav iesniegts pārskats par licencēto makšķerēšanu, vēžošanu un zemūdens medībām iepriekšējā pusgadā;

11.1 2.1.2. par iepriekšējo gadu nav uzskaitīti makšķernieku lomi, kā arī valsts zinātniskajam institūtam "Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts "BIOR"" (turpmāk – institūts) nav iesniegtas attiecīgās ziņas;

11.1 2.1.3. Valsts vides dienestā izskatīšanai un apstiprināšanai noteiktajā termiņā nav iesniegts pārskats par īstenotajiem dabas aizsardzības, kontroles un zivju resursu papildināšanas pasākumiem, ja tādi ir paredzēti, kā arī informācija par licencētās makšķerēšanas, vēžošanas vai zemūdens medību organizēšanai nepieciešamās infrastruktūras izveidošanu un uzturēšanu;

11.1 2.2. par ūdenstilpi, kurā saskaņā ar normatīvo aktu par kārtību, kādā uzskaita un dabiskajās ūdenstilpēs ielaiž zivju resursu atražošanai un pavairošanai paredzētos zivju mazuļus, kā arī prasībām attiecībā uz mākslīgai zivju pavairošanai pielāgotu privāto ezeru izmantošanu, ir ielaisti zivju mazuļi, noteiktajā termiņā institūtā nav iesniegts kopsavilkuma akts par tiem zivju mazuļiem (norādot zivju mazuļu sugas un vecuma grupas), kuri dabiskajā ūdenstilpē ielaisti papildus pamatnostādnēs zivju resursu mākslīgas atražošanas jomā noteiktajam daudzumam;

11.1 3. vismaz divus iepriekšējos gadus pēc kārtas ar Zivju fonda atbalstu ūdenstilpes zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumos norādītos attiecīgās zivju sugas mazuļus vai kāpurus ir ielaidis ūdenstilpē, par kuru iesniegts projekta iesniegums zivju resursu pavairošanai un atražošanai publiskajās ūdenstilpēs un ūdenstilpēs, kurās zvejas tiesības pieder valstij, citās ūdenstilpēs, kas ir valsts vai pašvaldību īpašumā, kā arī privātajās upēs, kurās ir atļauta makšķerēšana, vēžošana vai zemūdens medības;

11.4. ir iesniedzis projektu, kas nesaskan ar pasākuma mērķi, vai vairāk nekā 30 procentu no iesniegtā projekta izmaksu sadaļā ietvertajām kopējām izmaksām nav atbilstošas pasākuma vai projekta īstenošanas mērķim, vai ir pieprasījis nesamērīgu finansējumu un par to vienbalsīgu lēmumu pieņem visi Zivju fonda padomes locekļi, kas piedalās Zivju fonda padomes sēdē;

11.5. pēdējo divu gadu laikā pirms projekta iesniegšanas, īstenojot citu projektu, kam piešķirts Zivju fonda finansējums, daļēji vai pilnībā nav izpildījis Zivju fonda padomes lēmumā par projekta apstiprināšanu paredzētos nosacījumus vai nav sasniedzis projektā paredzēto mērķi un par to vienbalsīgu lēmumu pieņem visi Zivju fonda padomes locekļi, kas piedalās Zivju fonda padomes sēdē.

(MK 22.11.2016. noteikumu Nr. 741 redakcijā, kas grozīta ar MK 10.07.2018. noteikumiem Nr. 412)

12. Zemkopības ministrija iesniedz dienestā Zivju fonda padomes sēdes protokolu par Zivju fonda padomes pieņemtajiem lēmumiem (turpmāk – protokols) piecu darbdienu laikā pēc tam, kad to ir parakstījis Zivju fonda padomes vadītājs.

13. Zemkopības ministrija piecu darbdienu laikā pēc protokola parakstīšanas nosūta atbalsta pretendentam Zivju fonda padomes lēmumu par atbalsta piešķiršanu vai atteikumu piešķirt atbalstu.

14. Dienests slēdz līgumu ar atbalsta saņēmēju par projekta īstenošanu, ja Zivju fonda padomes apstiprinātā projekta finansējums pārsniedz 14 000 euro vai ja projekta īstenošanā paredzēts starpmaksājums par atsevišķa projekta posma pabeigšanu (turpmāk – starpmaksājums).

(MK 22.02.2011. noteikumu Nr.151 redakcijā, kas grozīta ar MK 01.10.2013. noteikumiem Nr.1023)

14.1 Zivju fonda padome var pieņemt lēmumu par mazāka atbalsta apmēra piešķiršanu projekta īstenošanai, nekā pieprasīts projekta iesniegumā, ja Zivju fonda padome konstatē, ka projekta iesniegumā norādīto projekta mērķi ir iespējams sasniegt arī ar samazinātu atbalsta apmēru. Lēmums stājas spēkā, ja atbalsta saņēmējs 10 dienu laikā pēc tam, kad saņemts Zivju fonda padomes lēmums par projekta apstiprināšanu, iesniedz dienestā apliecinājumu par apņemšanos Zivju fonda atbalsta saņemšanai iesniegto projektu īstenot ar samazinātu finansējumu (turpmāk – apliecinājums) (4.pielikums). Apliecinājumu dienestā iesniedz personīgi, nosūta pa pastu vai elektroniski atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

(MK 22.02.2011. noteikumu Nr.151 redakcijā)

14.2 Ja atbalsta saņēmējs 10 dienu laikā pēc tam, kad saņemts Zivju fonda padomes lēmums par projekta apstiprināšanu, apliecinājumu dienestā neiesniedz, dienests piecu darbdienu laikā pēc apliecinājuma iesniegšanas termiņa beigām par to informē Zemkopības ministriju.

(MK 22.02.2011. noteikumu Nr.151 redakcijā)

14.3 Zivju fonda padome var pieņemt lēmumu par atbalsta saņēmēja projektam apstiprinātā finansējuma pārdali secīgi tiem augstāko vērtējumu saņēmušajiem Zivju fonda pasākumu iesniegumu kārtās vērtētajiem projektiem, kuriem pietrūcis attiecīgo pasākumu kārtās izsludinātā Zivju fonda finansējuma, vai iedalīt šo finansējumu jaunas projektu iesniegumu iesniegšanas kārtas izsludināšanai kādam no Zivju fonda pasākumiem, ja atbalsta saņēmējs saistībā ar īstenojamo projektu dienestā nav iesniedzis:

14.1. pārskatu par Zivju fonda finansētā projekta īstenošanu un aktu par zivju mazuļu ielaišanu – divu nedēļu laikā pēc pēdējā projekta maksājuma, bet ne vēlāk kā līdz kārtējā gada 31. oktobrim, – ja atbalsts piešķirts zivju resursu pavairošanai un atražošanai publiskajās ūdenstilpēs un ūdenstilpēs, kurās zvejas tiesības pieder valstij, citās ūdenstilpēs, kas ir valsts vai pašvaldību īpašumā, kā arī privātajās upēs, kurās ir atļauta makšķerēšana, vēžošana vai zemūdens medības;

14.2. pārskatu par Zivju fonda finansētā projekta īstenošanu – divu nedēļu laikā pēc pēdējā projekta maksājuma, bet ne vēlāk kā līdz kārtējā gada 30. novembrim, – ja atbalsts piešķirts projektam, kas nav saistīts ar šo noteikumu 14.31. apakšpunktā minēto pasākumu.

(MK 27.06.2017. noteikumu Nr. 367 redakcijā)

14.4 Ja Zivju fonda padome kārtējā gada otrajā pusgadā pieņem lēmumu par šo noteikumu 14.3 punktā minētā finansējuma pārdali citam projektam vai izsludina jaunu projektu iesniegumu iesniegšanas kārtu, tā ar lēmumu var noteikt atbalsta saņēmējam citu termiņu pārskata iesniegšanai par Zivju fonda finansētā projekta īstenošanu, kas atšķiras no šo noteikumu 14.2. apakšpunktā minētā termiņa, bet ne vēlāku par kārtējā gada 15. decembri.

(MK 27.06.2017. noteikumu Nr. 367 redakcijā)

15. Zivju fonda padomes pieņemto lēmumu var apstrīdēt Zemkopības ministrijā. Zemkopības ministrijas lēmumu var pārsūdzēt tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

16. Kārtējā gada novembrī un decembrī lēmumu par projektu iesniegumu iesniegšanas kārtas izsludināšanu vai par atbalsta piešķiršanu, vai atteikumu piešķirt atbalstu Zivju fonda padome pieņem sešu darbdienu laikā pēc projektu iesniegumu iesniegšanas kārtas termiņa beigām.

17. Projekta iesniegumu, kas attiecas uz stihisko nelaimju vai avāriju seku likvidāciju, kuras nodarījušas zaudējumus zivju mazuļiem, kas audzēti, lai īstenotu pamatnostādnes zivju resursu mākslīgās atražošanas jomā (turpmāk – stihisko nelaimju vai avāriju seku likvidācijas pasākums), izskata un lēmumu par atbalsta piešķiršanu vai atteikumu piešķirt atbalstu pieņem sešu darbdienu laikā pēc šo noteikumu 6.punktā minēto dokumentu iesniegšanas dienestā.

(Grozīts ar MK 22.11.2016. noteikumiem Nr. 741)

18. Ja projektu iesniegumu iesniegšanas kārtu izsludina kārtējā gada novembrī vai decembrī, Zemkopības ministrija triju darbdienu laikā pēc Zivju fonda padomes lēmuma pieņemšanas par projektu iesniegumu iesniegšanas kārtas izsludināšanu publicē oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" sludinājumu par projektu iesniegumu iesniegšanas kārtas termiņu, kas nav īsāks par piecām dienām.

(Grozīts ar MK 10.12.2013. noteikumiem Nr.1417)

19. Lai pieteiktos atbalsta saņemšanai par pasākumiem, kuru projektu iesniegumu iesniegšanas kārtas izsludinātas kārtējā gada novembrī un decembrī, atbalsta pretendents šo noteikumu 6.punktā minētos dokumentus dienestā iesniedz personīgi, nosūta pa pastu vai elektroniski atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

20. Lai pieteiktos atbalsta saņemšanai par stihisko nelaimju vai avāriju seku likvidācijas pasākumiem, atbalsta pretendents šo noteikumu 19.punktā minētajā kārtībā iesniedz dienestā projekta iesniegumu (1.pielikums) vienā eksemplārā.

21. Ja projektu iesniegumu iesniegšanas kārtu izsludina kārtējā gada novembrī vai decembrī vai projekts attiecas uz stihisko nelaimju vai avāriju seku likvidācijas pasākumu:

21.1. dienests triju darbdienu laikā pēc projekta iesnieguma iesniegšanas termiņa beigām veic šo noteikumu 7.punktā minētās darbības;

21.2. Zivju fonda padome triju darbdienu laikā pēc šo noteikumu 7.punktā minētās informācijas saņemšanas no dienesta pieņem lēmumu par atbalsta piešķiršanu vai atteikumu piešķirt atbalstu;

21.3. Zemkopības ministrija vienas darbdienas laikā pēc tam, kad protokolu parakstījis Zivju fonda padomes vadītājs, iesniedz to dienestā.

22. Zemkopības ministrija pēc protokola parakstīšanas nosūta atbalsta pretendentam Zivju fonda padomes lēmumu par atbalsta piešķiršanu vai atteikumu piešķirt atbalstu:

22.1. divu darbdienu laikā, ja projektu iesniegumu iesniegšanas kārta izsludināta kārtējā gada novembrī vai decembrī;

22.2. vienas darbdienas laikā, ja projekts attiecas uz stihisko nelaimju vai avāriju seku likvidācijas pasākumu.

IV. Finansējuma pieprasīšana un maksājumu kārtība

23. Pēc Zivju fonda atbalstītā projekta vai tā daļas īstenošanas atbalsta saņēmējs iesniedz dienestā personīgi, nosūta pa pastu vai elektroniski atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu maksājuma pieprasījumu (3.pielikums).

(Grozīts ar MK 22.02.2011. noteikumiem Nr.151)

24. Kopā ar maksājuma pieprasījumu atbalsta saņēmējs dienestā iesniedz personīgi, nosūta pa pastu vai elektroniski atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu šādus dokumentus:

24.1. pārskatu par projekta īstenošanu (5.pielikums);

24.2. Zivju fonda atbalstītā projekta īstenošanu apliecinošo dokumentu kopijas (uzrāda oriģinālus) vai apliecinātas šo dokumentu kopijas;

24.3. ar pakalpojumu sniedzējiem noslēgto līgumu kopijas (uzrāda oriģinālus) vai apliecinātas šo dokumentu kopijas;

24.4. darbu nodošanas un pieņemšanas aktu kopijas (uzrāda oriģinālus) vai aktus par zivju mazuļu ielaišanu (uzrāda oriģinālus) vai apliecinātas šo dokumentu kopijas, ja Zivju fonda atbalsts piešķirts zivju resursu pavairošanai un atražošanai publiskajās ūdenstilpēs un ūdenstilpēs, kurās zvejas tiesības pieder valstij, citās ūdenstilpēs, kas ir valsts vai pašvaldību īpašumā, kā arī privātajās upēs, kurās ir atļauta makšķerēšana, vēžošana vai zemūdens medības. Zivju mazuļu ielaišanas aktu noformē atbilstoši normatīvajam aktam par kārtību, kādā uzskaita un dabiskajās ūdenstilpēs ielaiž zivju resursu atražošanai un pavairošanai paredzētos zivju mazuļus, kā arī prasībām attiecībā uz mākslīgai zivju pavairošanai pielāgotu privāto ezeru izmantošanu.

(Grozīts ar MK 22.02.2011. noteikumiem Nr. 151; MK 19.03.2013. noteikumiem Nr. 153; MK 15.07.2014. noteikumiem Nr. 406; MK 22.11.2016. noteikumiem Nr. 741)

25. (Svītrots ar MK 22.02.2011. noteikumiem Nr.151)

26. Maksājuma pieprasījumu un šo noteikumu 24.punktā minētos dokumentus dienests izskata 10 darbdienu laikā pēc to saņemšanas.

27. Ja projektu iesniegumu iesniegšanas kārtu izsludina kārtējā gada novembrī vai decembrī vai projekts attiecas uz stihisko nelaimju vai avāriju seku likvidācijas pasākumu, maksājuma pieprasījumu un šo noteikumu 24.punktā minētos dokumentus dienests izskata piecu darbdienu laikā pēc to saņemšanas.

28. Dienests piecu darbdienu laikā pēc šo noteikumu 24.1.apakšpunktā minētā pārskata saņemšanas iesniedz to Zemkopības ministrijā izskatīšanai Zivju fonda padomes sēdē.

29. Attiecināmas ir tās projekta izmaksas, par kurām atbalsta saņēmējs ir iesniedzis dienestā darījumu un samaksu apliecinošus dokumentus, ievērojot šo noteikumu 14.3 vai 14.4 punktā minēto termiņu, izņemot stihisko nelaimju vai avāriju seku likvidācijas pasākumus, vai par kurām Zivju fonda padome, ievērojot konkrētā projekta īstenošanas specifiku vai neparedzētus, no projekta īstenotāja neatkarīgus apstākļus, ir pieņēmusi atsevišķu lēmumu pagarināt attiecināmības termiņu, un dokumentos norādītais samaksas datums nav agrāks par dienu, kad Zivju fonda padome pieņēmusi lēmumu par atbalsta piešķiršanu.

(MK 27.06.2017. noteikumu Nr. 367 redakcijā, kas grozīta ar MK 10.07.2018. noteikumiem Nr. 412)

30. Neattiecināmas ir šādas projekta izmaksas:

30.1. pievienotās vērtības nodoklis un citi nodokļi un nodevas, ko iespējams atgūt normatīvajos aktos par nodokļiem un nodevām noteiktajā kārtībā;

30.2. naudas sodi, līgumsodi, nokavējuma procenti un tiesāšanās izdevumi;

30.3. automobiļu un traktortehnikas iegāde;

30.4. veselības, dzīvības un nelaimes gadījumu apdrošināšana;

30.5. esošo būvju uzturēšanas izmaksas;

30.6. administratīvās izmaksas (piemēram, izdevumi par degvielas iegādi, sakaru pakalpojumiem, interneta pieslēgumu);

30.7. tehniskās apkopes, rezerves daļu iegādes un ekspluatācijas izdevumi;

30.8. izmaksas, kas nav saistītas ar projekta īstenošanu;

30.9. izmaksas, kas nav pamatotas ar izmaksu attaisnojošiem dokumentiem.

31. Ja atbalsta saņēmējs neiesniedz dienestā kādu no šo noteikumu 24.punktā minētajiem dokumentiem, dienests rakstiski pieprasa atbalsta saņēmējam tos iesniegt 10 darbdienu laikā pēc rakstiskā pieprasījuma saņemšanas.

32. Dienests pēc atbalsta saņēmēja rakstiska pieprasījuma saņemšanas izmaksā atbalsta saņēmējam starpmaksājumu, ja starpmaksājums nepieciešams projekta izpildē, ne vairāk kā 40 procentu apmērā no projektam piešķirtā atbalsta summas – ja konkrētais projekta posms ir īstenots un pēc tā īstenošanas ir radusies auditējama vērtība (fiziski izmērāms veiktās darbības rezultāts, kas pamatots ar grāmatvedības dokumentiem), un šādus starpmaksājumus paredz ar dienestu noslēgtais līgums.

(MK 22.02.2011. noteikumu Nr.151 redakcijā)

33. Zivju fonda padome pēc atbalsta saņēmēja rakstiska pieprasījuma saņemšanas ir tiesīga apstiprināt samaksu par projektu avansā ne vairāk kā 50 procentu apmērā no kopējā projektam piešķirtā finansējuma un starpmaksājumu ne vairāk kā 40 procentu apmērā no kopējā projektam piešķirtā finansējuma.

(MK 22.02.2011. noteikumu Nr.151 redakcijā)

34. Ja atbalsta pretendents ir pieprasījis samaksu par projektu avansā vai starpmaksājumu un Zivju fonda padome ir apstiprinājusi projektā pieprasīto avansa vai starpmaksājuma summu, dienests ne vēlāk kā mēneša laikā pēc apstiprinājuma dienas pārskaita atbalsta pretendentam:

34.1. avansu Zivju fonda padomes noteiktajā apmērā, bet ne vairāk kā 50 procentu no kopējā projektam piešķirtā finansējuma;

34.2. starpmaksājumu Zivju fonda padomes noteiktajā apmērā, bet ne vairāk kā 40 procentu no kopējā projektam piešķirtā finansējuma.

(MK 22.02.2011. noteikumu Nr.151 redakcijā)

35. Pamatojoties uz maksājuma pieprasījumā iekļauto izdevumu atbilstības izvērtējumu, dienests:

35.1. sagatavo maksājuma uzdevumu par attiecināmo izdevumu samaksu atbalsta saņēmējam atbilstoši Zivju fonda padomes atbalstītajā projektā noteiktajam finansējumam un iesniedz to Valsts kasē;

35.2. 10 dienu laikā pēc maksājuma pieprasījuma un šo noteikumu 24.punktā minēto dokumentu saņemšanas rakstiski informē atbalsta saņēmēju par neapstiprināto neattiecināmo izdevumu summu, ja maksājuma pieprasījumā iekļautie izdevumi neatbilst vai tikai daļēji atbilst Zivju fonda padomes apstiprinātajam projektam.

36. Ja mainītās projekta īstenošanas izmaksas, kas norādītas šo noteikumu 1.pielikuma B.5.8.apakšsadaļā, pārsniedz 10 procentus no kopējās projekta atbalsta summas, tās saskaņo ar Zivju fonda padomi, bet mainītās projekta īstenošanas izmaksas, kas nepārsniedz 10 procentus no kopējās projekta atbalsta summas, saskaņo ar dienestu.

(MK 19.03.2013. noteikumu Nr.153 redakcijā)

37. Dienests atbalstu izmaksā bezskaidras naudas norēķinu veidā, to pārskaitot atbalsta saņēmējam uz viņa norādīto bankas kontu.

37.1 Ja projekta īstenotājs ir sniedzis nepatiesu informāciju vai pārkāpis šo noteikumu vai noslēgtā līguma nosacījumus, dienests pēc attiecīga Zivju fonda padomes lēmuma pieņemšanas pārtrauc maksājumus atbalsta saņēmējam un, ja ar atbalsta saņēmēju ir noslēgts līgums par projekta īstenošanu, lauž šo līgumu. Pēc Zivju fonda padomes lēmuma pieņemšanas par atbalsta atmaksu dienests pieprasa projekta īstenotājam atmaksāt saņemto atbalstu.

(MK 19.03.2013. noteikumu Nr.153 redakcijā)

V. Projektu izpildes kontrole

38. Dienests izlases kārtībā veic pārbaudes vismaz pieciem procentiem no īstenotajiem projektiem un par pārbaužu rezultātiem informē Zivju fonda padomi.

39. Izplatot jebkuru informāciju par projektu (piemēram, plašsaziņas līdzekļos, sanāksmēs, vides reklāmās vai paziņojumos projekta īstenošanas vietās) atbalsta saņēmējs norāda atsauci uz Zivju fondu, bet pārskatā par projekta īstenošanu (5.pielikums) sniedz ziņas par izplatītās informācijas veidu un apjomu.

(Grozīts ar MK 22.02.2011. noteikumiem Nr.151)

VI. Atbalsta maksājumi par pašvaldību un Valsts vides dienesta pilnvaroto personu iesaistīšanu zvejas, makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību kontroles darbību nodrošināšanā

(Nodaļa MK 15.07.2014. noteikumu Nr. 406 redakcijā, kas grozīta ar MK 22.11.2016. noteikumiem Nr. 741)

40. Uz atbalstu pašvaldību un Valsts vides dienesta pilnvaroto personu iesaistīšanai zvejas, makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību kontroles darbību nodrošināšanā var pretendēt novadu un republikas pilsētu pašvaldības un Valsts vides dienests.

(Grozīts ar MK 22.11.2016. noteikumiem Nr. 741)

41. Zivju fonda atbalsta maksājumi tiek piešķirti zvejas, makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību kontroles aprīkojuma iegādei, pašvaldību un Valsts vides dienesta pilnvaroto personu un organizētu personu grupu darbības nodrošināšanai (transporta īrei, degvielai, naktsmītnei un citiem atbilstošiem izdevumiem), kā arī pašvaldību un Valsts vides dienesta pilnvaroto personu apmācībai un kvalifikācijas celšanai. Zivju fonda atbalsta maksājumus nav atļauts izmantot pašvaldību un Valsts vides dienesta pilnvaroto personu materiālai stimulēšanai, izmaksājot tām atalgojumu vai piešķirot jebkurus mantiskus labumus, kas nav saistīti ar pašvaldību un Valsts vides dienesta pilnvaroto personu pienākumu pildīšanu.

(Grozīts ar MK 22.11.2016. noteikumiem Nr. 741)

42. Zemkopības ministrija oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" piecu darbdienu laikā pēc attiecīgā Zivju fonda padomes lēmuma pieņemšanas izsludina pieteikšanos atbalstam zvejas, makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību kontroles darbību nodrošināšanai. Pieteikšanās termiņš nav īsāks par 10 dienām.

(Grozīts ar MK 22.11.2016. noteikumiem Nr. 741)

43. Šo noteikumu 40. punktā minētais atbalsta pretendents iesniedz dienestā personīgi, nosūta pa pastu vai elektroniski atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu šādus dokumentus:

43.1. aizpildītu iesniegumu (6. pielikums). Ja iesniegumu iesniedz papīra formā, pievieno tā elektronisko versiju elektronisko datu nesējā;

43.2. pilnvaru par paraksta tiesībām, ja pieteikumu parakstījusi pašvaldības vai Valsts vides dienesta vadītāja pilnvarota persona;

43.3. (svītrots ar MK 22.11.2016. noteikumiem Nr. 741);

43.4. ja iesniegumu iesniedz pašvaldība:

43.4.1. (svītrots ar MK 22.11.2016. noteikumiem Nr. 741);

43.4.2. domes priekšsēdētāja parakstītu apliecinājumu, ka pašvaldība līdz pieteikuma iesniegšanas dienai ir nokārtojusi visas finanšu saistības pret valsts pamatbudžetu saskaņā ar normatīvajiem aktiem par ūdenstilpju un rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību, licencētās makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību kārtību, kā arī licencētās rūpnieciskās zvejas kārtību;

43.5. (svītrots ar MK 22.11.2016. noteikumiem Nr. 741).

(Grozīts ar MK 22.11.2016. noteikumiem Nr. 741)

44. Dienests 10 darbdienu laikā pēc šo noteikumu 42. punktā minētā pieteikšanās termiņa beigām:

44.1. izvērtē iesnieguma un tam pievienoto dokumentu (turpmāk – iesnieguma dokumenti) atbilstību šādiem administratīvajiem kritērijiem:

44.1.1. iesnieguma dokumenti ir iesniegti šo noteikumu 42. punktā minētajā termiņā;

44.1.2. ir iesniegti visi šo noteikumu 43. punktā minētie iesnieguma dokumenti, un iesniegums ir pilnībā aizpildīts;

44.1.3. iesnieguma dokumenti ir sagatavoti datorrakstā valsts valodā;

44.1.4. iesnieguma dokumentu oriģināls ir cauršūts (caurauklots), ja tos iesniedz papīra formā;

44.1.5. iesnieguma dokumentus ir parakstījusi atbildīgā persona, kurai ir paraksta tiesības;

44.1.6. iesnieguma dokumentos pieprasītais finansējums ir norādīts pilnos euro;

44.1.7. atbalsta pretendentam nav nodokļu parādu;

44.2. elektroniski informē Zemkopības ministriju par iesnieguma dokumentu izvērtēšanas rezultātiem, nosūtot arī iesniegumu elektronisko versiju.

45. Zemkopības ministrija no Sodu reģistra iegūst informāciju par pašvaldību un Valsts vides dienesta pilnvaroto personu piemēroto sodu izpildi par zveju regulējošo normatīvo aktu pārkāpumiem.

46. Zivju fonda padome mēneša laikā pēc šo noteikumu 42. punktā minētā pieteikšanās termiņa beigām pieņem lēmumu par atbalsta piešķiršanu vai atteikumu piešķirt atbalstu.

47. Pēc Zivju fonda padomes sēdes protokola saņemšanas dienests atbilstoši Zivju fonda padomes lēmumam sagatavo maksājuma uzdevumu par atbalstu un iesniedz to Valsts kasē.

Ministru prezidenta vietā – zemkopības ministrs J.Dūklavs

Vides ministrs R.Vējonis
Zemkopības ministrijas iesniegtajā redakcijā

1. pielikums
Ministru kabineta
2010. gada 2. marta
noteikumiem Nr. 215

(Pielikums MK 27.06.2017. noteikumu Nr. 367 redakcijā)

Projekta iesniegums valsts atbalsta saņemšanai zivsaimniecības attīstībai
no Zivju fonda finanšu līdzekļiem

Atbalsta pretendents
 
Lauku atbalsta dienesta (LAD) klienta numurs
 
Projekta iesnieguma Nr.
 

 


Apliecinājums par projekta iesnieguma reģistrēšanu (aizpilda LAD darbinieks):

LAD klienta numurs
 
Projekta iesnieguma Nr.
 
Projekta iesnieguma reģistrēšanas datums
 
LAD darbinieka vārds, uzvārds un paraksts
 

A. VISPĀRĒJĀ DAĻA

A.1. Vispārēja informācija par atbalsta pretendentu

Atbalsta pretendenta pilns nosaukums:

 

Institūcijas vadītāja vārds, uzvārds

 

Reģistrācijas Nr.

 

PVN maksātāja Nr.

 

A.2. Atbalsta pretendenta adrese un kontaktinformācija

A.2.1. Atbalsta pretendenta juridiskā adrese

Iela, mājas Nr., dzīvokļa Nr./mājas nosaukums

 

Novads, pagasts

 

Pilsēta   Pasta indekss

 

A.2.2. Atbalsta pretendenta kontaktadrese (adrese korespondencei) – aizpilda, ja atšķiras no juridiskās adreses

Iela, mājas Nr., dzīvokļa Nr./mājas nosaukums

 

Novads, pagasts

 

Pilsēta

 

Pasta indekss

 

A.2.3. Atbalsta pretendenta kontaktinformācija

Tālruņa numurs

 

Faksa numurs

 

E-pasta adrese

 

Interneta mājaslapas adrese

 

A.3. Atbalsta pretendenta kontaktpersona (projekta vadītājs)

Projekta vadītāja vārds, uzvārds

 

Projekta vadītāja ieņemamais amats

 

Tālrunis, fakss

 

E-pasta adrese

 

B. Informācija par projektu

B.1. Projekta nosaukums

 

B.2. Projekta mērķis

 

B.3. Zivju fonda pasākums, kurā pretendē uz atbalstu

Pasākuma nosaukums

Pasākums, kuram projekts atbilst (atbilstošo atzīmē ar X)

Atbalsta pretendents (atbilstošo pretendenta tipu atzīmē ar X)

Zinātniskās pētniecības programmu finansēšana un līdzdalība starpvalstu sadarbībā zinātniskajos pētījumos zivsaimniecībā, izņemot tādu iesniegto programmu un pētījumu finansēšanu, kuri pretendē uz finansējuma saņemšanu no citu valsts vai Eiropas Savienības fondu finansējuma   valsts institūcija

pašvaldība

atvasināta publiska persona (izņemot pašvaldības)

Zivju resursu pavairošana un atražošana publiskajās ūdenstilpēs un ūdenstilpēs, kurās zvejas tiesības pieder valstij, citās ūdenstilpēs, kas ir valsts vai pašvaldību īpašumā, kā arī privātajās upēs, kurās ir atļauta makšķerēšana, vēžošana vai zemūdens medības   valsts institūcija

pašvaldība

atvasināta publiska persona (izņemot pašvaldības)

biedrība

Zivju resursu aizsardzības pasākumi, ko veic valsts iestādes vai pašvaldības, kuru kompetencē ir zivju resursu aizsardzība (izņemot attiecīgās institūcijas kārtējos izdevumus)   valsts institūcija

pašvaldība

atvasināta publiska persona (izņemot pašvaldības)

Sabiedrības informēšanas pasākumi par zivju resursu pētījumiem, to racionālu un saudzīgu izmantošanu, atražošanu un aizsardzību, arī publicistikas izdevumi, mācību vai uzziņu literatūra, informatīvi izglītojoši televīzijas raidījumi vai radioraidījumi   valsts institūcija

pašvaldība

atvasināta publiska persona (izņemot pašvaldības)

biedrība

Dalība starptautiskos pasākumos, konferencēs un apmācībā saistībā ar zivju resursu pētījumiem, to racionālu un saudzīgu izmantošanu, atražošanu un aizsardzību, izņemot atbalstu profesionālajai apmācībai, partnerattiecībām, sadarbībai un pieredzes apmaiņai, kas tiek finansēta saskaņā ar normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu zivsaimniecības attīstībai atklātu projektu iesniegumu konkursu veidā profesionālajai apmācībai, partnerattiecību, sadarbības un pieredzes apmaiņas veicināšanai   valsts institūcija

pašvaldība

atvasināta publiska persona (izņemot pašvaldības)

biedrība

Stihisko nelaimju vai avāriju seku likvidācija, kuras nodarījušas zaudējumus zivju mazuļiem, kas audzēti, lai īstenotu pamatnostādnes zivju resursu mākslīgās atražošanas jomā   valsts institūcija

pašvaldība

atvasināta publiska persona (izņemot pašvaldības)

B.4. Projekta īstenošanas laiks (projekta iesniegšanas gadā)

 

mēnesis

gads

 

mēnesis

gads

Projekta sākuma termiņš

   

Projekta beigu termiņš

   

B.5. Projekta apraksts

B.5.1. Problēmas risinājuma apraksts (līdz 1000 rakstu zīmēm)

 

B.5.2. Projekta uzdevumi – detalizēts apraksts par darbībām, kuras plānots īstenot, to īstenošanas shēma, katra darba izpildītāja pienākumi un uzdevumi projektā (līdz 1500 rakstu zīmēm)

 

B.5.3. Projekta sasniedzamie rezultatīvie rādītāji un risinājumi to sasniegšanai (līdz 1000 rakstu zīmēm)

Sasniedzamais rezultatīvais rādītājs

Risinājums rādītāja sasniegšanai

   
   
   

B.5.4. Sabiedrības daļa, kas iegūtu projekta īstenošanas rezultātā

 

B.5.5. Vai projekta iesniedzējs līdz šim ir saņēmis Zivju fonda finansējumu (atzīmē ar X)

 

 

 

 

 

B.5.6. Projekta īstenošanā iesaistītie partneri

 

B.5.7. Projekta īstenošanas vieta

Valsts, pilsēta

 

Novads, pagasts

 

B.5.8. Projekta izmaksas

Projekta īstenošanas izmaksas

Izmaksu pozīcijas sadalījumā pa plānotajām projekta darbībām un projekta posmiem

Cena par vienību, euro

Vienību skaits

Kopā izmaksas,

euro

Zivju fonda finansējums, euro

Cits finanšu avots

ar PVN

bez PVN

ar PVN

bez PVN

avots

summa,

euro

1

2

3

4

5 = 2 x 4

6 = 3 x 4

7

8

9

                 
                 
                 
                 
                 

KOPĀ

   

X

         

C. PAVADDOKUMENTI

C.1. Iesniedzamie dokumenti

Iesniedzamie dokumenti (ja projekta iesniegumu iesniedz elektroniski saskaņā ar normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu apriti, arī pavaddokumenti iesniedzami saskaņā ar minēto normatīvo aktu)

Aizpilda atbalsta pretendents

Aizpilda LAD darbinieks

atbilstošo atbildi atzīmē ar X

lapu skaits

atbilstošo atbildi atzīmē ar X

lapu skaits

neattiecas

neattiecas

1.

Projekta iesnieguma veidlapa vienā eksemplārā

oriģināls 

               

2.

Identiska iesnieguma elektroniskā versija elektronisko datu nesējā, ja dokumentus iesniedz papīra formā

oriģināls

               

3.

Atbilstošs pilnvarojums, ja iesniegumu parakstījusi pašvaldības, valsts iestādes vai citas atvasinātas publiskas personas, vai biedrības vadītāja pilnvarota persona

oriģināls

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

Dokumenti, kas pierāda naudas līdzekļu pieejamību projekta īstenošanai, ja projekta īstenošanā atbalsta pretendents plāno ieguldīt privātos vai citus naudas līdzekļus

kopijas*

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

Iepirkuma procedūras dokumenti atbilstoši Publisko iepirkumu likumam un tam pakārtotiem normatīvajiem aktiem

kopijas vai oriģināli*

 

 

 

 

 

 

 

 

6.

Biedrības lēmums par projekta iesnieguma iesniegšanu, ja atbalsta pretendents ir biedrība

kopija*

 

 

 

 

 

 

 

 

7.

Apliecinājums, ka pašvaldība līdz projekta iesnieguma iesniegšanas dienai ir nokārtojusi visas finanšu saistības ar valsts pamatbudžetu Zivju fonda dotācijas veidošanai saskaņā ar normatīvajiem aktiem par licencētās rūpnieciskās zvejas kārtību, normatīvajiem aktiem par licencētās makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību kārtību un normatīvajiem aktiem par ūdenstilpju un rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību, ja atbalsta pretendents ir pašvaldība

kopija*

               

8.

Ar vienu vai vairākām pašvaldībām, kuru administratīvajā teritorijā atrodas ūdenstilpe, noslēgts nomas līgums (kopija) par konkrētās ūdenstilpes apsaimniekošanu vai līgums (kopija) par licencētās makšķerēšanas, vēžošanas vai zemūdens medību organizēšanu konkrētajā ūdenstilpē – ja atbalsta saņemšanai zivju resursu pavairošanai un atražošanai publiskajās ūdenstilpēs un ūdenstilpēs, kurās zvejas tiesības pieder valstij, vai citās ūdenstilpēs, kas ir valsts vai pašvaldību īpašumā, piesakās atbalsta pretendents – biedrība

kopija*

               

9.

Ar vienu vai vairākām pašvaldībām, kuru administratīvajā teritorijā atrodas privātā upe (upes daļa), noslēgts līgums (kopija) par licencētās makšķerēšanas, vēžošanas vai zemūdens medību organizēšanu konkrētajā privātajā upē (upes daļā) vai ar īpašnieku vai ar vienu vai vairākiem īpašniekiem, kuru teritorijā atrodas privātā upe (upes daļa), noslēgts nomas līgums (kopija) par konkrētās privātās upes (upes daļas) apsaimniekošanu, vai attiecīgās privātās upes viena vai vairāku īpašnieku pilnvarojums (kopija) par upes (upes daļas) apsaimniekošanu – ja atbalsta saņemšanai zivju resursu pavairošanai un atražošanai privātajā upē, kurā ir atļauta makšķerēšana, vēžošana vai zemūdens medības, piesakās atbalsta pretendents – valsts iestāde, atvasināta publiska persona (izņemot pašvaldību) vai biedrība

kopija*

               

10.

Saskaņojums par projekta īstenošanu konkrētajā privātajā upē (upes daļā) ar privātās upes daļas īpašnieku, kuram piederošajā upes daļā, neradot kaitējumu pārējo upes daļu īpašnieku interesēm, notiks projektā paredzētās darbības zivju resursu pavairošanai un atražošanai – ja projekta iesniegumā paredzēta zivju resursu pavairošana un atražošana privātajā upē, kurā ir atļauta makšķerēšana, vēžošana vai zemūdens medības

kopija*

               

11.

Saskaņojums ar vienu vai vairākām pašvaldībām, kuru administratīvajā teritorijā atrodas ūdenstilpe, par projekta īstenošanu konkrētajā ūdenstilpē – ja atbalsta saņemšanai zivju resursu pavairošanai un atražošanai publiskajās ūdenstilpēs un ūdenstilpēs, kurās zvejas tiesības pieder valstij, vai citās ūdenstilpēs, kas ir valsts vai pašvaldību īpašumā, piesakās atbalsta pretendents – biedrība **

kopija*

               

12.

Saskaņojums ar vienu vai vairākām reģionālajām vides pārvaldēm, kuru administratīvajā teritorijā atrodas privātā upe (upes daļa), par projekta īstenošanu konkrētajā privātajā upē (upes daļā) – ja projekta iesniegumā paredzēta zivju resursu pavairošana un atražošana privātajā upē, kurā ir atļauta makšķerēšana, vēžošana vai zemūdens medības**

kopija*

               

13.

Citi iesniegtie dokumenti                  
                     
                     
 

Iesniegto dokumentu un lapu skaits kopā

               

Piezīmes.

1. * Iesniedzot dokumenta kopiju, atbalsta pretendents dokumenta kopijas apliecinājuma uzrakstā norāda (ar lielajiem burtiem) "KOPIJA PAREIZA", dokumenta kopijas apliecinātājas amatpersonas pilnu amata nosaukumu (ietverot arī pilnu organizācijas nosaukumu), personisko parakstu un tā atšifrējumu, apliecinājuma vietas nosaukumu un apliecinājuma datumu.

2. ** Šo noteikumu 1.pielikuma C.1.sadaļas 11. un 12.punktā minēto saskaņojumu iegūst dienests, tomēr, lai paātrinātu projekta iesnieguma un tam pievienoto dokumentu izskatīšanu, atbalsta pretendents pats var iesniegt dienestā šo saskaņojumu.

C.2. Apliecinājums par dokumentu iesniegšanu. Ja projekta iesniegumu iesniedz elektroniski saskaņā ar normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu apriti, C.2.sadaļa nav jāaizpilda.

Ir iesniegti visi nepieciešamie dokumenti

Nav iesniegti visi nepieciešamie dokumenti

1. Piekrītu 2. Piekrītu
Atbalsta pretendents Atbalsta pretendents
       
 

(vārds, uzvārds, paraksts, datums)

 

(vārds, uzvārds, paraksts, datums)

LAD darbinieka paraksts LAD darbinieka paraksts
   
 

(vārds, uzvārds, paraksts, datums)

 

(vārds, uzvārds, paraksts, datums)

D. Saistības

Ar parakstu apliecinu, ka:
1. par konkrēto pasākumu neesmu iesniedzis iesniegumu finansējuma saņemšanai no citiem fondiem vai valsts atbalsta programmām;
2. apņemos glabāt un uzrādīt Lauku atbalsta dienesta amatpersonām visu ar projektu un tā īstenošanu saistīto dokumentāciju un informāciju;
3. projektā neko nemainīšu, to iepriekš rakstiski nesaskaņojot ar Lauku atbalsta dienestu;
4. iepirkuma procedūrā ievērošu normatīvos aktus par iepirkuma procedūras piemērošanu;
5. iepirkuma procedūrā nav tādu apstākļu, kuru dēļ varētu uzskatīt, ka esmu personīgi ieinteresēts, vai var rasties interešu konflikts;
6. es un iepirkuma procesa dalībnieki neesam savstarpēji saistītas personas likuma "Par nodokļiem un nodevām" izpratnē;
7. neesmu pasludināts par maksātnespējīgu un neesmu iesniedzis pieteikumu par tiesiskās aizsardzības procesa ierosināšanu, neatrodos likvidācijas procesā, saimnieciskā darbība nav apturēta vai pārtraukta (ja atbalsta pretendents ir Maksātnespējas likuma subjekts);
8. nepastāv spēkā stājies tiesas spriedums vai prokurora priekšraksts par sodu, ar ko es būtu atzīts par vainīgu krāpšanā, kukuļošanā, komerciālā uzpirkšanā vai noziedzīgas organizācijas dalībā vai līdzdalībā, kā arī neesmu atzīts par vainīgu krāpšanā, kuras dēļ skartas Latvijas Republikas vai Eiropas Savienības finanšu intereses;
9. manā darbībā nav konstatēti profesionālās darbības pārkāpumi un nepastāv spēkā esošs spriedums, ar kuru esmu atzīts par vainīgu nodarījumā saistībā ar savu profesionālo darbību;
10. esmu izpildījis visus pienākumus saistībā ar nodokļu maksājumiem un valsts sociālās apdrošināšanas iemaksām. Man nav nodokļu un valsts sociālo iemaksu apdrošināšanas iemaksu parādu vai ar Valsts ieņēmumu dienesta lēmumu nodokļu maksājumu termiņš ir pagarināts vai atlikts uz laiku līdz vienam gadam;
11. projekta īstenošanas laikā ievērošu atbilstošo normatīvo aktu prasības, arī par ietekmi uz vidi;
12. projekta īstenošanai pieprasīto Zivju fonda finansējumu izmantošu saskaņā ar projekta iesnieguma aprakstu.

 

Projekts iesniegts

  .gada

 

 

 

gads

 

datums

mēnesis

Vienā eksemplārā uz _________ lapām ar pievienotiem __________ (skaits) dokumentiem
 
Atbalsta pretendents  
 

(vārds, uzvārds, paraksts)

Piezīme. Dokumenta rekvizītus "projekts iesniegts" un "paraksts" neaizpilda, ja dokuments sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

2.pielikums
Ministru kabineta
2010.gada 2.marta noteikumiem Nr.215
Projektu vērtēšanas kritēriji

Nr.p.k.

Vērtēšanas kritērijs

Maksimālais punktu skaits*

1. Atbalsta pretendenta pieredze, kas liecina par spēju kvalitatīvi īstenot projektu un gūt plānotos rezultātus

20

2. Projekta budžeta pārskatāmība un detalizācijas pakāpe

5

3. Izmaksu atbilstība plānotajiem uzdevumiem, samērojamība ar iegūstamajiem rezultātiem

15

4. Projekta izpildei piesaistītais līdzfinansējums**  
4.1.

līdz 10 %

10

4.2.

11–25 %

15

4.3.

vairāk par 25 %

20

5. Citu sadarbības partneru iesaistīšana projekta īstenošanā

10

6. Sabiedrības daļas lielums, kura būtu ieguvēja projekta īstenošanas rezultātā

10

7. Sabiedriski noderīga mērķa sasniegšana projekta īstenošanas rezultātā

10

8. Atbalsta pretendents līdz šim nav saņēmis Zivju fonda finansējumu

10

Kopā maksimālais punktu skaits

100

Piezīmes.

1. * Katra kritērija vērtēšanas solis ir 5 punkti.

2. ** Vērtējumu ieraksta tikai vienā no 4.vērtēšanas kritērija apakšpunktiem.

Vides ministrs R.Vējonis
3.pielikums
Ministru kabineta
2010.gada 2.marta noteikumiem Nr.215
Maksājuma pieprasījums no Zivju fonda finansējamam projektam

(Pielikums grozīts ar MK 01.10.2013. noteikumiem Nr.1023)

Informācija par pieprasījumu  
Projekta iesnieguma numurs  
Projekta iesnieguma iesniegšanas datums  
Saņemts avansa maksājums

Jā/Nē

Vai šis ir gala maksājuma pieprasījums

Jā/Nē

Informācija par projektu  
Atbalsta saņēmēja nosaukums  
Atbalsta saņēmēja reģistrācijas numurs  
Atbalsta saņēmēja juridiskā adrese  
Projekta kontaktpersonas vārds, uzvārds  
Projekta kontaktpersonas tālruņa numurs  
Adrese projekta korespondencei  
Bankas informācija
Bankas konts, kurā pārskaitāms maksājums (saskaņā ar LAD klientu reģistru)
 
Konta turētājs  
Reģistrācijas numurs  
Bankas nosaukums  
Bankas konts, kurā pārskaitāms maksājums  
Bankas kods  

 

Atbalsta saņēmējs  
 

(vārds, uzvārds un paraksts*)

Datums* _______________________________________

Aizpilda Lauku atbalsta dienests

Pieprasījums saņemts

Pieprasījums noraidīts

Pieprasījums apstiprināts

     

(datums)

 

(atbildīgās amatpersonas vārds, uzvārds un paraksts)

Projektam paredzēto finanšu līdzekļu izlietojums

Nr.p.k.

Tāmes pozīcijas nosaukums saskaņā ar apstiprināto projekta iesniegumu. Darbu izpildītājs/piegādātājs

Izmaksas saskaņā ar apstiprinātā projekta iesnieguma izmaksu tāmi, euro

Rēķina numurs un datums

Maksājuma dokumenta numurs un datums

Pieprasījumā deklarētās izmaksas, euro

1.          
2.          
3.          
4.          

Sniegts skaidrojums par atkāpēm no apstiprinātā projekta

________________________________________________________________________________________________

Atbalsta saņēmējs  
 

(vārds, uzvārds un paraksts*)

Datums* _______________________________________

Apliecinājums

Saskaņā ar šajā maksājuma pieprasījumā norādītajām izmaksām apliecinu, ka:

1) projekta izmaksas atbilst apstiprinātajam projektam, maksājuma pieprasījumā norādītās izmaksas ir samaksātas, attaisnojošie dokumenti ir pieejami;

2) izmaksas tika izdarītas atbilstošajā izmaksu periodā, kas norādīts projekta iesniegumā;

3) ir ievēroti normatīvo aktu nosacījumi par valsts atbalstu, publisko iepirkumu un vides aizsardzību;

4) informācija par darījumiem ir reģistrēta un ir pieejama pēc kompetento dienestu pieprasījuma;

5) visi nepieciešamie maksājumi ir izdarīti pilnībā un īstenotas visas projektā plānotās darbības;

6) finanšu līdzekļu izlietojums atbilst projekta finanšu plānā paredzētajam;

7) neesmu būtiski mainījis projektu, to nesaskaņojot ar Lauku atbalsta dienestu;

8) apņemos atmaksāt saņemtos finanšu līdzekļus, ja tiek konstatēta krāpšana, notikusi pārmaksa vai projekts netiek īstenots atbilstoši apstiprinātajam projekta iesniegumam.

Atbalsta saņēmējs  
 

(vārds, uzvārds un paraksts*)

Datums* _______________________________________

Piezīme. * Dokumenta rekvizītus "paraksts" un "datums" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

Vides ministrs R.Vējonis
4. pielikums
Ministru kabineta
2010.gada 2.marta noteikumiem Nr.215

(Pielikums MK 22.02.2011. noteikumu Nr.151 redakcijā, kas grozīta ar MK 01.10.2013. noteikumiem Nr.1023)

Lauku atbalsta dienestam

Apliecinājums par apņemšanos Zivju fonda atbalsta saņemšanai iesniegto projektu īstenot ar samazinātu finansējumu

Projekta nosaukums  
   
Atbalsta saņēmējs  
Projekta iesnieguma numurs  
Apņemos īstenot iesniegto projektu par Zivju fonda padomes apstiprināto samazināto finansējumu
EUR   (   ).
  (summa)   (summa vārdiem)  
Atbalsta saņēmējs          
  (vārds, uzvārds)   (paraksts*)   (datums*)

Piezīme. * Dokumenta rekvizītus "paraksts" un "datums" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

5. pielikums
Ministru kabineta
2010.gada 2.marta noteikumiem Nr.215

(Pielikums MK 22.02.2011. noteikumu Nr.151 redakcijā)

Lauku atbalsta dienestam

Pārskats par Zivju fonda finansētā projekta īstenošanu

Projekta nosaukums  
Atbalsta saņēmējs  
Projekta iesnieguma numurs  
 
1. Projekta īstenošanas laiks
No _____.gada _____.______________ līdz ____.gada _____.______________
 
2. Īss projekta apraksts (ietver informāciju par projekta ieviešanas ģeogrāfisko vietu, mērķiem, gūtajiem rezultātiem un projekta ilgtspēju)
 
 
 
 3. Veiktie pasākumi
 
Pasākuma nosaukums Apraksts Pasākuma rezultāts
(piemēram, ietekme uz sabiedrību, radītās materiālās vērtības)
Pasākuma un rezultāta dokumentārs apliecinājums
       
       
       
 
4. Izmaiņas projekta īstenošanas gaitā

Norādiet izmaiņas (ja tādas radušās) starp projekta iesniegumā un projekta tāmē norādītajiem un faktiski īstenotajiem pasākumiem un finansējuma izlietojumu, paskaidrojot izmaiņu iemeslus.

Izmaiņas projekta pasākumos un finansējuma izlietošanā Izmaiņu iemesli Izmaiņu sekas
1.

 

   
2.

 

   
 
5. Informācijas izplatīšanas veids un apjoms

Aprakstiet, kā tika izplatīta informācija par projektu un kāds bija tās apjoms.

 

Pielikumā: Dokumentu kopijas uz ____ lapām..

      Z.v.
(atbalsta saņēmēja vārds, uzvārds)   (paraksts*)

Datums* _______________________________________

Pārskatu sagatavoja:

vārds, uzvārds  
amats  
tālruņa numurs  
e-pasta adrese  

Piezīme. * Dokumenta rekvizītus "paraksts" un "datums" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

Zemkopības ministrijas iesniegtajā redakcijā

6. pielikums
Ministru kabineta
2010. gada 2. marta noteikumiem Nr. 215

(Pielikums MK 27.06.2017. noteikumu Nr. 367 redakcijā)

Iesniegums valsts atbalsta saņemšanai no Zivju fonda finanšu līdzekļiem par pašvaldību un Valsts vides dienesta pilnvaroto personu iesaistīšanu zvejas, makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību kontroles darbību nodrošināšanā

Atbalsta pretendents  
Lauku atbalsta dienesta (LAD) klienta numurs  
Iesnieguma Nr.  

 


Apliecinājums par iesnieguma reģistrēšanu (aizpilda LAD darbinieks):

LAD klienta numurs  
Iesnieguma Nr.  
Iesnieguma reģistrēšanas datums  
LAD darbinieka vārds, uzvārds un paraksts  

A. Vispārējā daļa

A.1. Vispārēja informācija par atbalsta pretendentu

Atbalsta pretendenta pilns nosaukums:

 

Institūcijas vadītāja vārds, uzvārds

 

Reģistrācijas Nr.

 

PVN maksātāja Nr.

 

A.2. Atbalsta pretendenta adrese un kontaktinformācija

A.2.1. Atbalsta pretendenta juridiskā adrese

Iela, mājas Nr., mājas nosaukums

 

Novads, pagasts

 

Pilsēta   Pasta indekss

 

A.2.2. Atbalsta pretendenta kontaktadrese (adrese korespondencei) – aizpilda, ja atšķiras no juridiskās adreses

Iela, mājas Nr., mājas nosaukums

 

Novads, pagasts

 

Pilsēta

 

Pasta indekss

 

A.2.3. Atbalsta pretendenta kontaktinformācija

Tālruņa numurs

 

Faksa numurs

 

E-pasta adrese

 

Interneta vietnes adrese

 

A.3. Atbalsta pretendenta kontaktpersona (projekta vadītājs)

Projekta vadītāja vārds, uzvārds

 

Projekta vadītāja amats

 

Tālruņa, faksa numurs

 

E-pasta adrese

 

B. Informācija par atbalsta pretendenta pilnvaroto personu patstāvīgi atklātajiem zveju regulējošo normatīvo aktu pārkāpumiem

B.1. To atbalsta pretendenta pilnvaroto personu sastādītie administratīvo pārkāpumu protokoli, kuras patstāvīgi atklājušas zveju regulējošo normatīvo aktu pārkāpumus, attiecīgie pašvaldības administratīvās komisijas vai Valsts vides dienesta lēmumi, uzliktie un iekasētie naudas sodi

 

(gads un, ja nepieciešams, pusgads vai ceturksnis)

 

Nr.
p. k.

Pilnvarotās personas vārds, uzvārds

Protokola sastādīšanas datums

Protokola Nr.

Lēmuma Nr.

Uzliktais naudas sods, euro

Iekasētais naudas sods, euro

1.

           

2.

           

3.

           

..

           

Kopā

 

B.2. Pašvaldības konta vai Valsts vides dienesta pamatbudžeta konta numurs (IBAN), kurā jāieskaita Zivju fonda atbalsta maksājuma līdzekļi

 

C. Informācija par to atbalsta pretendenta pilnvaroto personu sastādītajiem administratīvo pārkāpumu protokoliem, kuras izņēmušas zivis, zvejas, makšķerēšanas, vēžošanas vai zemūdens medību rīkus un zvejas līdzekļus, attiecīgajiem pašvaldības administratīvās komisijas vai Valsts vides dienesta lēmumiem un iekasētajām naudas summām

C.1. To atbalsta pretendenta pilnvaroto personu sastādītie administratīvo pārkāpumu protokoli, kuras izņēmušas zivis, zvejas, makšķerēšanas, vēžošanas vai zemūdens medību rīkus un zvejas līdzekļus, attiecīgie pašvaldības administratīvās komisijas vai Valsts vides dienesta lēmumi un iekasētās naudas summas

 

(gads un, ja nepieciešams, pusgads vai ceturksnis)

 

Nr.
p. k.

Pilnvarotās personas vārds, uzvārds

Protokola sastādīšanas datums

Protokola Nr.

Lēmuma Nr.

Ieņemtā naudas summa, euro

1.

         

2.

         

3.

         

..

         

Kopā

 

C.3. Pašvaldības konta vai Valsts vides dienesta pamatbudžeta konta numurs (IBAN), kurā jāieskaita Zivju fonda atbalsta maksājuma līdzekļi

 

D. Pavaddokumenti

D.1. Iesniedzamie dokumenti

Iesniedzamie dokumenti (ja projekta iesniegumu iesniedz elektroniski saskaņā ar normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu apriti, arī pavaddokumenti iesniedzami saskaņā ar minētajiem normatīvajiem aktiem)

Aizpilda atbalsta pretendents

Aizpilda LAD darbinieks

atbilstošo atbildi atzīmē ar X

lapu skaits

atbilstošo atbildi atzīmē ar X

lapu skaits

neattiecas

neattiecas

1.

Iesnieguma veidlapa vienā eksemplārā oriģināls                 

2.

Identiska iesnieguma elektroniskā versija elektronisko datu nesējā, ja dokumentus iesniedz papīra formā oriģināls                

3.

Pilnvarojums par paraksta tiesībām, ja iesniegumu parakstījusi pašvaldības vai Valsts vides dienesta vadītāja pilnvarota persona oriģināls

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

(Svītrots ar MK 22.11.2016. noteikumiem Nr. 741)                  

5.

(Svītrots ar MK 22.11.2016. noteikumiem Nr. 741)                  

6.

(Svītrots ar MK 22.11.2016. noteikumiem Nr. 741)                  

7.

Pašvaldības vadītāja parakstīts apliecinājums, ka pašvaldība līdz pieteikuma iesniegšanas dienai ir nokārtojusi visas finanšu saistības pret valsts pamatbudžetu Zivju fonda dotācijas veidošanai saskaņā ar normatīvajiem aktiem par ūdenstilpju un rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību, licencētās makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību kārtību un licencētās rūpnieciskās zvejas kārtību, ja iesnieguma iesniedzējs ir pašvaldība                  

8.

(Svītrots ar MK 22.11.2016. noteikumiem Nr. 741)                  

9.

Citi iesniegtie dokumenti                  
  Iesniegto dokumentu un lapu skaits kopā                

Piezīme.

* Iesniedzot dokumenta kopiju, atbalsta pretendents dokumenta kopijas apliecinājuma uzrakstā ietver norādi (ar lielajiem burtiem) "KOPIJA PAREIZA", dokumenta kopijas apliecinātājas amatpersonas pilnu amata nosaukumu (ietverot arī pilnu organizācijas nosaukumu), vārdu, uzvārdu un parakstu, apliecinājuma vietas nosaukumu un apliecinājuma datumu.

D.2. Apliecinājums par dokumentu iesniegšanu

Ja projekta iesniegumu iesniedz elektroniski saskaņā ar normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu apriti, D.2. sadaļa nav jāaizpilda.

Ir iesniegti visi nepieciešamie dokumenti

Nav iesniegti visi nepieciešamie dokumenti

1. Piekrītu 2. Piekrītu
Atbalsta pretendenta pārstāvis Atbalsta pretendenta pārstāvis
       
 

(vārds, uzvārds, paraksts, datums)

 

(vārds, uzvārds, paraksts, datums)

LAD darbinieka paraksts LAD darbinieka paraksts
   
 

(vārds, uzvārds, paraksts, datums)

 

(vārds, uzvārds, paraksts, datums)

E. Saistības

Ar parakstu apliecinu, ka:
1. par konkrēto pasākumu neesmu iesniedzis iesniegumu finansējuma saņemšanai no citiem fondiem vai valsts atbalsta programmām
2. apņemos glabāt un uzrādīt Lauku atbalsta dienesta amatpersonām visu ar projektu un tā īstenošanu saistīto dokumentāciju un informāciju
3. pieteikumā neko nemainīšu, to iepriekš rakstiski nesaskaņojot ar Lauku atbalsta dienestu
4. esmu izpildījis visus pienākumus saistībā ar nodokļu maksājumiem un valsts sociālās apdrošināšanas iemaksām. Man nav nodokļu un valsts sociālo iemaksu apdrošināšanas iemaksu parādu vai ar Valsts ieņēmumu dienesta lēmumu nodokļu maksājumu termiņš ir pagarināts vai atlikts uz laiku līdz vienam gadam

 

Projekts iesniegts   . gada     vienā eksemplārā
 

gads

 

datums

mēnesis

 
uz _______ lapām ar pievienotiem ________ (skaits) dokumentiem.
 
Atbalsta pretendenta pārstāvis  
 

(vārds, uzvārds, paraksts)

Piezīme. Dokumenta rekvizītus "projekts iesniegts" un "paraksts" neaizpilda, ja dokuments sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

 
Tiesību akta pase
Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 215Pieņemts: 02.03.2010.Stājas spēkā: 20.03.2010.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 45 (4237), 19.03.2010.
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
206769
{"selected":{"value":"13.07.2018","content":"<font class='s-1'>13.07.2018.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"13.07.2018","iso_value":"2018\/07\/13","content":"<font class='s-1'>13.07.2018.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"01.07.2017","iso_value":"2017\/07\/01","content":"<font class='s-1'>01.07.2017.-12.07.2018.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"26.11.2016","iso_value":"2016\/11\/26","content":"<font class='s-1'>26.11.2016.-30.06.2017.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.08.2014","iso_value":"2014\/08\/01","content":"<font class='s-1'>01.08.2014.-25.11.2016.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2014","iso_value":"2014\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2014.-31.07.2014.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"14.12.2013","iso_value":"2013\/12\/14","content":"<font class='s-1'>14.12.2013.-31.12.2013.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"29.03.2013","iso_value":"2013\/03\/29","content":"<font class='s-1'>29.03.2013.-13.12.2013.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"10.03.2011","iso_value":"2011\/03\/10","content":"<font class='s-1'>10.03.2011.-28.03.2013.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"20.03.2010","iso_value":"2010\/03\/20","content":"<font class='s-1'>20.03.2010.-09.03.2011.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
13.07.2018
87
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitāšu arhīvs
Noderīgas saites
Kontakti
Atsauksmēm
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
RSS logo
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2008 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība) Kvalitātes balva