Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Ministru kabineta noteikumi Nr.119

Rīgā 2010.gada 9.februārī (prot. Nr.7 22.§)
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka kriminālsoda – piespiedu darbs (turpmāk – piespiedu darbs) – izpildes organizēšanas kārtību.

2. Personas, kurām ar tiesas nolēmumu vai prokurora priekšrakstu par sodu piemērots piespiedu darbs (turpmāk – probācijas klients), nodarbina Valsts probācijas dienests (turpmāk – dienests) vai valsts vai pašvaldību iestādes, kapitālsabiedrības, aģentūras, biedrības, nodibinājumi un reliģiskās organizācijas (turpmāk – darba devējs), ar kurām dienests ir noslēdzis līgumu par probācijas klientu nodarbināšanu piespiedu darbā.

3. Piespiedu darba izpildi dienests organizē atbilstoši darba tiesiskās attiecības regulējošajiem normatīvajiem aktiem, kas nosaka nodarbināšanas aizliegumus un ierobežojumus, pārtraukumus darbā, ciktāl šie noteikumi nenosaka citādi, kā arī atbilstoši darba aizsardzību regulējošajiem normatīvajiem aktiem.

II. Piespiedu darba izpildes organizēšana

4. Piespiedu darba izpildi organizē tā dienesta teritoriālās struktūrvienības nodaļa (turpmāk – struktūrvienība), kuras darbības teritorijā atrodas probācijas klienta deklarētā dzīvesvieta.

(Grozīts ar MK 09.04.2019. noteikumiem Nr. 147)

5. Ja probācijas klientam nav deklarētās dzīvesvietas, piespiedu darba izpildi nodrošina struktūrvienība, kuras darbības teritorijā atrodas viņa dzīvesvieta.

(MK 08.11.2016. noteikumu Nr. 717 redakcijā)

5.1 5.1 Dienests probācijas klientam adresētos dokumentus paziņo vienā no šādiem veidiem:

5.1 1. izsniedz probācijas klientam personīgi;

5.1 2. nosūta uz probācijas klienta dzīvesvietas adresi vai norādīto korespondences saņemšanas adresi, izmantojot pasta pakalpojumus;

5.1 3. nosūta, izmantojot oficiālo elektronisko adresi, ja probācijas klientam ir aktivizēts oficiālās elektroniskās adreses konts;

5.1 4. nosūta uz probācijas klienta norādīto elektroniskā pasta adresi, izmantojot drošu elektronisko parakstu;

5.1 5. informē probācijas klientu par dokumenta pieejamību e-lietas portālā.

(MK 21.09.2021. noteikumu Nr. 645 redakcijā)

5.2 Ja probācijas klientam dokumentu izsniedz personīgi, probācijas klients dokumenta saņemšanu apliecina ar parakstu.

(MK 21.09.2021. noteikumu Nr. 645 redakcijā)

6. Pamatojoties uz probācijas klienta vai viņa vecāka, vai cita likumiskā pārstāvja (turpmāk – pārstāvis) pamatotu iesniegumu, piespiedu darba izpildi var nodrošināt cita struktūrvienība.

(MK 08.11.2016. noteikumu Nr. 717 redakcijā)

7. (Svītrots ar MK 09.04.2019. noteikumiem Nr. 147)

7.1 Probācijas klients, kurš ir ieradies struktūrvienībā pieteikties piespiedu darba izpildei:

7.1 1. uzrāda personu apliecinošu dokumentu;

7.1 2. sniedz personas datus apstrādei;

7.1 3. norāda korespondences saņemšanas adresi, kā arī citu kontaktinformāciju.

(MK 08.11.2016. noteikumu Nr. 717 redakcijā)

7.2 Kad probācijas klients ieradies pieteikties piespiedu darba izpildei, dienesta amatpersona (turpmāk – amatpersona):

7.2 1. pārliecinās par probācijas klienta identitāti;

7.2 2. iegūst un apstrādā probācijas klienta personas datus;

7.2 3.  izskaidro piespiedu darba izpildes nosacījumus un kārtību (turpmāk – piespiedu darba izpildes nosacījumi) un personīgi izsniedz tos probācijas klientam.

(MK 08.11.2016. noteikumu Nr. 717 redakcijā, kas grozīta ar MK 21.09.2021. noteikumiem Nr. 645)

8. Probācijas klients ar parakstu apliecina, ka ir iepazinies ar piespiedu darba izpildes nosacījumiem un apņemas piespiedu darba izpildes laikā saņemt sev adresēto korespondenci norādītajā adresē.

(MK 08.11.2016. noteikumu Nr. 717 redakcijā, kas grozīta ar MK 21.09.2021. noteikumiem Nr. 645)

8.1 Ja probācijas klients ir nepilngadīgais, ar piespiedu darba izpildes nosacījumiem viņu iepazīstina pārstāvja klātbūtnē.

(MK 08.11.2016. noteikumu Nr. 717 redakcijā, kas grozīta ar MK 21.09.2021. noteikumiem Nr. 645)

8.2 Ja probācijas klients ir ieradies struktūrvienībā kopā ar pārstāvi, amatpersona:

8.2 1. pārliecinās par pārstāvja identitāti;

8.2 2. iegūst un apstrādā pārstāvja datus, tai skaitā korespondences saņemšanas adresi, kā arī citu kontaktinformāciju.

(MK 08.11.2016. noteikumu Nr. 717 redakcijā)

9. Amatpersona izvēlas darba devēju, ņemot vērā pašvaldībām nepieciešamos prioritāros darbus, probācijas klienta sodāmību, izglītību, prasmes, veselības stāvokli un vecumu, vienojas par vietu un laiku, kad probācijas klients var ierasties pie darba devēja, un sagatavo norīkojumu par piespiedu darba veikšanu pie konkrētā darba devēja (turpmāk – norīkojums). Ja probācijas klients ir nepilngadīgs, norīkojumu sagatavo pārstāvja klātbūtnē. Vienu norīkojuma eksemplāru personīgi izsniedz probācijas klientam, otru pievieno probācijas klienta lietai, trešo izsniedz darba devējam.

(MK 21.09.2021. noteikumu Nr. 645 redakcijā)

10. Norīkojumā norāda:

10.1. struktūrvienību un amatpersonas vārdu, uzvārdu un tālruņa numuru, kura norīko probācijas klientu;

10.2. probācijas klienta vārdu un uzvārdu;

10.3. probācijas klienta tālruņa numuru;

10.4. darba devēja nosaukumu;

10.5. līguma par probācijas klientu nodarbināšanu piespiedu darbā numuru un datumu;

10.6. ierašanās vietu un adresi, datumu un laiku, kad probācijas klientam jāierodas;

10.7. darba devēja norīkoto atbildīgo personu un tās tālruņa numuru.

(Grozīts ar MK 08.11.2016. noteikumiem Nr. 717; MK 09.04.2019. noteikumiem Nr. 147)

11. Ja ar darba devēju nav iespējams sazināties vai citu objektīvu iemeslu dēļ probācijas klientam nav iespējams izsniegt norīkojumu, probācijas klientam personīgi izsniedz uzaicinājumu ierasties struktūrvienībā amatpersonas norādītajā datumā.

(MK 21.09.2021. noteikumu Nr. 645 redakcijā)

12. Uzaicinājumā norāda:

12.1. probācijas klienta vārdu, uzvārdu, personas kodu vai ziņas, kas palīdz identificēt personu, ja personai Latvijas Republikā nav piešķirts personas kods;

12.2. struktūrvienību, kurā probācijas klientam jāierodas, un tās adresi;

12.3. datumu un laiku, kad probācijas klientam jāierodas struktūrvienībā;

12.4. amatpersonu, pie kuras probācijas klientam jāierodas;

12.5. amatpersonas tālruņa numuru un elektroniskā pasta adresi (turpmāk – e-pasta adrese);

12.6. uzaicinājuma mērķi;

12.7. neierašanās iespējamās sekas;

12.8. informāciju, ka struktūrvienībā būs jāuzrāda personu apliecinošs dokuments.

(Grozīts ar MK 08.11.2016. noteikumiem Nr. 717; MK 09.04.2019. noteikumiem Nr. 147; MK 21.09.2021. noteikumiem Nr. 645)

13. Ja nepilngadīgais probācijas klients pieteikties piespiedu darba izpildei ieradies struktūrvienībā bez pārstāvja, dienests turpina organizēt piespiedu darba izpildi un probācijas klientam personīgi izsniedz uzaicinājumu ierasties struktūrvienībā amatpersonas norādītajā datumā kopā ar pārstāvi. Amatpersona noskaidro pārstāvja neierašanās iemeslu.

(MK 21.09.2021. noteikumu Nr. 645 redakcijā)

13.1 Ja amatpersona konstatē, ka pārstāvis izvairās no ierašanās struktūrvienībā vai nepilngadīgā probācijas klienta ģimenes apstākļi vai bērnu aprūpes iestādes apstākļi nelabvēlīgi ietekmē nepilngadīgo probācijas klientu un traucē piespiedu darba izpildi, amatpersona nekavējoties, bet ne vēlāk kā triju darbdienu laikā par to rakstiski informē pašvaldības sociālo dienestu un bāriņtiesu.

(MK 08.11.2016. noteikumu Nr. 717 redakcijā, kas grozīta ar MK 21.09.2021. noteikumiem Nr. 645)

13.2 Ja nepilngadīgais probācijas klients izvairās no piespiedu darba izpildes, amatpersona var uzaicināt pārstāvi ierasties uz pārrunām struktūrvienībā.

(MK 08.11.2016. noteikumu Nr. 717 redakcijā)

13.3 Amatpersona paziņo pārstāvim visus šajos noteikumos minētos dokumentus, kas tiek paziņoti nepilngadīgajam probācijas klientam.

(MK 08.11.2016. noteikumu Nr. 717 redakcijā)

14. Norīkojumā norādītajā datumā un laikā probācijas klients un amatpersona ierodas pie darba devēja.

14.1 Ja probācijas klients norīkojumā norādītajā laikā neierodas pie darba devēja, amatpersona probācijas klientam personīgi izsniedz jaunu norīkojumu.

(MK 08.11.2016. noteikumu Nr. 717 redakcijā, kas grozīta ar MK 21.09.2021. noteikumiem Nr. 645)

15. Pirms piespiedu darba izpildes uzsākšanas amatpersona sagatavo darba grafiku, saskaņojot to ar darba devēju un probācijas klientu. Saskaņoto darba grafiku darba devējs un probācijas klients apliecina ar parakstu. Parakstīto darba grafiku paziņo darba devējam, probācijas klientam un pievieno probācijas klienta lietai.

(Grozīts ar MK 08.11.2016. noteikumiem Nr. 717; MK 21.09.2021. noteikumiem Nr. 645)

16. Darba grafikā norāda:

16.1. darba grafika numuru;

16.2. darba grafika sagatavošanas datumu;

16.3. darba devēja pilnu nosaukumu;

16.4. darba devēja norīkotās atbildīgās personas amatu, vārdu, uzvārdu, tālruņa numuru, e-pasta adresi;

16.5. probācijas klienta vārdu, uzvārdu, tālruņa numuru, e-pasta adresi;

16.6. amatpersonas vārdu, uzvārdu, tālruņa numuru, e-pasta adresi;

16.7. darba grafika saskaņošanas datumu;

16.8. datumus, kuros probācijas klients veiks piespiedu darbu;

16.9. darba laiku;

16.10. piespiedu darba izpildes vietu un adresi;

16.11. plānotās piespiedu darba stundas.

(Grozīts ar MK 08.11.2016. noteikumiem Nr. 717)

17. Ja probācijas klients vēlas strādāt ilgāk nekā četras stundas dienā, viņš rakstiski apliecina, ka šajā dienā nemācās un nestrādā.

18. Ja probācijas klients piespiedu darbu veiks ilgāk nekā četras stundas dienā, sagatavojot darba grafiku, paredz pārtraukumu. Pārtraukuma laiku un ilgumu amatpersona nosaka, konsultējoties ar darba devēju un probācijas klientu, taču tas nevar būt īsāks par 15 minūtēm. Pārtraukumu piešķir ne vēlāk kā pēc četrām stundām no darba sākuma. Pārtraukumu neieskaita piespiedu darba izpildes laikā.

(Grozīts ar MK 08.11.2016. noteikumiem Nr. 717)

19. Jaunu darba grafiku sagatavo, ja:

19.1. beidzies laikposms, par kuru sagatavots iepriekšējais darba grafiks;

19.2. jāveic izmaiņas iepriekš sagatavotajā darba grafikā.

(Grozīts ar MK 08.11.2016. noteikumiem Nr. 717; MK 21.09.2021. noteikumiem Nr. 645)

20. Šo noteikumu 19.2.apakšpunktā minētajā gadījumā iepriekšējais darba grafiks ir spēkā attiecībā uz to laikposmu, par kuru nav saskaņots jaunais darba grafiks.

(Grozīts ar MK 08.11.2016. noteikumiem Nr. 717; MK 21.09.2021. noteikumiem Nr. 645)

21. (Svītrots ar MK 21.09.2021. noteikumiem Nr. 645)

22. (Svītrots ar MK 21.09.2021. noteikumiem Nr. 645)

23. (Svītrots ar MK 21.09.2021. noteikumiem Nr. 645)

23.1 Jaunu darba grafiku nesagatavo, ja probācijas klients vai darba devējs dienā, kad saskaņā ar darba grafiku probācijas klientam jāveic piespiedu darbs, lūdz mainīt piespiedu darba uzsākšanas vai pabeigšanas laiku.

(MK 21.09.2021. noteikumu Nr. 645 redakcijā)

24. Piespiedu darba izpildes laikā amatpersonai ir tiesības norīkot probācijas klientu pie cita darba devēja saskaņā ar šo noteikumu 9. un 10. punktu, ja tas var veicināt efektīvāku piespiedu darba izpildi.

(Grozīts ar MK 08.11.2016. noteikumiem Nr. 717)

25. Ja darba devējs darba grafikā noteiktajā laikā nenodrošina probācijas klientu ar darbu, probācijas klients, pārstāvis nekavējoties par to informē amatpersonu, sazinoties pa tālruni vai ierodoties struktūrvienībā.

(Grozīts ar MK 08.11.2016. noteikumiem Nr. 717)

26. Ja probācijas klients atbilst sodu izpildi regulējošajos normatīvajos aktos noteiktajiem kritērijiem un vēlas, lai tiktu segti izdevumi par sabiedriskā transporta izmantošanu, kas saistīti ar viņa ierašanos struktūrvienībā un piespiedu darba izpildes vietā, viņš iesniedz attiecīgajā struktūrvienībā rakstisku iesniegumu un sabiedriskā transporta izmantošanu apliecinošus dokumentus (piemēram, biļetes):

26.1. ja piespiedu darba izpilde ilgst mēnesi vai mazāk, – triju darbdienu laikā pēc piespiedu darba izpildes pabeigšanas;

26.2. ja piespiedu darba izpilde ilgst ilgāk par mēnesi, – triju darbdienu laikā pēc piespiedu darba izpildes pabeigšanas vai reizi mēnesī.

27. Ja probācijas klienta iesniegtie dokumenti par sabiedriskā transporta izdevumu segšanu ir pamatoti, dienests probācijas klientam sabiedriskā transporta izdevumus sedz 30 dienu laikā pēc šo noteikumu 26.punktā minēto dokumentu saņemšanas.

III. Piespiedu darba izpildes kontrole

28. Amatpersona pārliecinās, vai probācijas klients ir iepazīstināts ar darba aizsardzības un darba kārtības noteikumiem (piedalās probācijas klienta instruktāžā vai pārbauda ierakstu darba devēja darba aizsardzības instruktāžas žurnālā). Probācijas klienta instruēšanas laiku ieskaita piespiedu darba laikā.

29. Dienests kontrolē, kā probācijas klients veic darbu:

29.1. sazinoties ar darba devēju;

29.2. ierodoties piespiedu darba izpildes vietā.

29.1 Veicot kontroli piespiedu darba izpildes vietā, amatpersona sagatavo pārbaudes aktu. Pārbaudes aktā norāda:

29.1 1. datumu un laiku, kad veikta kontrole;

29.1 2. probācijas klienta vārdu, uzvārdu un kontaktinformāciju;

29.1 3. darba devēja nosaukumu un kontaktinformāciju;

29.1 4. piespiedu darba izpildes vietu un adresi;

29.1 5. datumu un laiku, kad probācijas klientam ir jāveic piespiedu darbs saskaņā ar darba grafiku;

29.1 6. kontrolē konstatētos faktus.

(MK 08.11.2016. noteikumu Nr. 717 redakcijā)

29.2 Pārbaudes aktu paraksta probācijas klients un amatpersona, kura veic kontroli. Ja kontroles laikā konstatēts, ka probācijas klients neatrodas piespiedu darba izpildes vietā, pārbaudes aktu paraksta darba devējs un amatpersona, kura veica kontroli.

(MK 08.11.2016. noteikumu Nr. 717 redakcijā)

30. (Svītrots ar MK 08.11.2016. noteikumiem Nr. 717)

31. Par piespiedu darbā nostrādātām uzskata tikai tās stundas, kuras probācijas klients strādā pie norīkojumā norādītā darba devēja, darba grafikā noteiktajā laikā nepārkāpjot piespiedu darba izpildes nosacījumus.

32. Uzskata, ka probācijas klients konkrētajā dienā piespiedu darbu nav veicis, ja:

32.1. amatpersona darba grafikā noteiktajā laikā ierodas piespiedu darba izpildes vietā un konstatē, ka probācijas klients tur neatrodas un amatpersonu iepriekš par to nav informējis;

32.2. darba devējs paziņo amatpersonai, ka probācijas klients atstājis piespiedu darba izpildes vietu pēc amatpersonas kontroles piespiedu darba izpildes vietā, bet pirms darba laika beigām, iepriekš par to neinformējot amatpersonu.

(Grozīts ar MK 08.11.2016. noteikumiem Nr. 717)

33. Pēc attiecīgā darba grafika termiņa beigām amatpersona sagatavo kontroles reģistra veidlapu. Amatpersona un darba devējs kontroles reģistra veidlapā ar parakstu apliecina, ka probācijas klients noteiktajā laikā ir veicis piespiedu darbu. Parakstīto kontroles reģistra veidlapu pievieno probācijas klienta lietai un pēc darba devēja lūguma paziņo darba devējam.

(MK 08.11.2016. noteikumu Nr. 717 redakcijā, kas grozīta ar MK 21.09.2021. noteikumiem Nr. 645)

34. Kontroles reģistra veidlapa satur šādu informāciju:

34.1. kontroles reģistra veidlapas numuru, kurš atbilst konkrētajam darba grafikam;

34.2. probācijas klienta vārdu, uzvārdu, tālruņa numuru, e-pasta adresi;

34.3. darba devēja atbildīgās personas vārdu, uzvārdu, tālruņa numuru,
e-pasta adresi;

34.4. datumu, kad probācijas klientam saskaņā ar sagatavoto darba grafiku un darba grafika grozījumiem bija jāveic piespiedu darbs;

34.5. faktisko darba laiku;

34.6. nostrādātās piespiedu darba stundas vai atzīmi, ka probācijas klients piespiedu darbu nav veicis;

34.7. veikto darbu;

34.8. kontroles veidu;

34.9. piezīmes par papildu informāciju.

(Grozīts ar MK 08.11.2016. noteikumiem Nr. 717)

35. Piespiedu darba izpildes laikā amatpersonai ir tiesības intervēt probācijas klientu, pārstāvi un darba devēju, lai noskaidrotu jautājumus, kas saistīti ar piespiedu darba izpildi. Amatpersona sagatavo sarunas aprakstu, ko ar parakstu apliecina intervējamā persona un amatpersona.

(Grozīts ar MK 08.11.2016. noteikumiem Nr. 717)

IV. Amatpersonas rīcība, ja probācijas klients nepilda pienākumus vai pārkāpj piespiedu darba izpildes nosacījumus

36. Ja probācijas klients sodu izpildi regulējošajos normatīvajos aktos noteiktajā termiņā neierodas pieteikties piespiedu darba izpildei un neinformē par attaisnojošiem neierašanās iemesliem, amatpersona probācijas klientam nosūta uzaicinājumu ierasties dienestā, lai sniegtu paskaidrojumu.

(MK 21.09.2021. noteikumu Nr. 645 redakcijā)

37. Ja probācijas klients pārkāpis piespiedu darba izpildes nosacījumus, ar kuriem tika iepazīstināts, amatpersona lūdz sniegt paskaidrojumu. Ja probācijas klients nav sasniedzams, amatpersona nosūta uzaicinājumu vai informē probācijas klientu par uzaicinājuma pieejamību e-lietas portālā.

(Grozīts ar MK 21.09.2021. noteikumiem Nr. 645)

38. Amatpersona paziņo probācijas klientam brīdinājumu, ja probācijas klients šo noteikumu 36. un 37.punktā minētajos gadījumos nesniedz paskaidrojumu vai paskaidrojumā minētie iemesli nav attaisnojoši.

(Grozīts ar MK 08.11.2016. noteikumiem Nr. 717; MK 21.09.2021. noteikumiem Nr. 645)

39. (Svītrots ar MK 21.09.2021. noteikumiem Nr. 645)

40. Brīdinājumā norāda:

40.1. probācijas klienta vārdu, uzvārdu, personas kodu vai ziņas, kas palīdz identificēt personu, ja personai Latvijas Republikā nav piešķirts personas kods;

40.2. (svītrots ar MK 09.04.2019. noteikumiem Nr. 147);

40.3. pārkāpuma saturu;

40.4. brīdinājuma pamatojumu;

40.5. iespējamās sekas atkārtota pārkāpuma gadījumā;

40.6. ja nepieciešams, – amatpersonu, pie kuras probācijas klientam jāierodas, lai vienotos par turpmāko piespiedu darba izpildi, tās kontaktinformāciju, kā arī adresi un laiku, kad probācijas klientam jāierodas.

(Grozīts ar MK 08.11.2016. noteikumiem Nr. 717; MK 09.04.2019. noteikumiem Nr. 147; MK 21.09.2021. noteikumiem Nr. 645)

41. (Svītrots ar MK 08.11.2016. noteikumiem Nr. 717)

42. (Svītrots ar MK 08.11.2016. noteikumiem Nr. 717)

43. Ja probācijas klients pēc brīdinājuma saņemšanas neierodas pieteikties piespiedu darba izpildei vai atkārtoti pārkāpj piespiedu darba izpildes nosacījumus, ar kuriem tika iepazīstināts, un neinformē par attaisnojošiem iemesliem, amatpersona 15 dienu laikā sagatavo un nosūta iesniegumu tiesai par piespiedu darba aizstāšanu ar īslaicīgu brīvības atņemšanu.

(MK 21.09.2021. noteikumu Nr. 645 redakcijā)

44. Iesniegumā par piespiedu darba aizstāšanu ar īslaicīgu brīvības atņemšanu norāda:

44.1. krimināllietas numuru;

44.2. tiesas lietvedības numuru;

44.3. probācijas klienta vārdu, uzvārdu, personas kodu vai ziņas, kas palīdz identificēt personu, ja personai Latvijas Republikā nav piešķirts personas kods, un dzīvesvietas adresi;

44.4. tiesas nolēmuma vai prokurora priekšraksta par sodu izpildes gaitas aprakstu;

44.5. struktūrvienību, kura organizē piespiedu darba izpildi;

44.6. ārējā normatīvā akta pantu, tā daļu, punktu vai apakšpunktu, saskaņā ar kuru piespiedu darbs aizstājams ar īslaicīgu brīvības atņemšanu;

44.7. lūgumu tiesai aizstāt probācijas klientam piemēroto piespiedu darbu ar īslaicīgu brīvības atņemšanu;

44.8. nenostrādāto piespiedu darba stundu skaitu.

(Grozīts ar MK 08.11.2016. noteikumiem Nr. 717; MK 09.04.2019. noteikumiem Nr. 147; MK 21.09.2021. noteikumiem Nr. 645)

45. (Svītrots ar MK 21.09.2021. noteikumiem Nr. 645)

V. Piespiedu darba neveikšana

(Nodaļas nosaukums MK 08.11.2016. noteikumu Nr. 717 redakcijā)

46. Ja probācijas klients slimības dēļ nav spējīgs veikt piespiedu darbu, probācijas klients vai pārstāvis par to paziņo amatpersonai un amatpersona nekavējoties paziņo darba devējam.

(Grozīts ar MK 08.11.2016. noteikumiem Nr. 717)

47. Bez ārstniecības iestādes izsniegtas darbnespējas lapas vai izraksta no stacionāra pacienta vai ambulatorā pacienta medicīniskās kartes attaisnojamo kavējumu skaits slimības dēļ nedrīkst pārsniegt divas dienas kalendāra mēnesī.

48. Ja probācijas klients piespiedu darbu nespēj veikt ilgāk kā divas dienas pēc kārtas, viņš vai pārstāvis pēc darbnespējas beigām uzrāda amatpersonai darbnespējas lapu vai izrakstu no stacionāra pacienta vai ambulatorā pacienta medicīniskās kartes, lai attaisnotu kavējumu.

(Grozīts ar MK 08.11.2016. noteikumiem Nr. 717; MK 09.04.2019. noteikumiem Nr. 147)

49. Ja probācijas klients vai pārstāvis informē, ka slimības dēļ ilgāk kā divas dienas neieradīsies veikt piespiedu darbu, amatpersona:

49.1. vienojas ar probācijas klientu par nākamo ierašanās vai sazināšanās datumu. Ja probācijas klients norunātajā datumā neierodas vai nesazinās ar amatpersonu, tad amatpersona nosūta uzaicinājumu vai informē probācijas klientu par uzaicinājuma pieejamību e-lietas portālā;

49.2. informē darba devēju.

(Grozīts ar MK 08.11.2016. noteikumiem Nr. 717; MK 21.09.2021. noteikumiem Nr. 645)

50. Probācijas klients iesniedz dienestā rakstisku iesniegumu ar lūgumu atļaut uz laiku neveikt piespiedu darbu, ja:

50.1. vēlas izbraukt no valsts;

50.2. citu svarīgu iemeslu dēļ nav spējīgs veikt piespiedu darbu.

(MK 08.11.2016. noteikumu Nr. 717 redakcijā)

50.1 Probācijas klients var izbraukt no valsts bez dienesta rakstiskas piekrišanas, ja:

50.1 1. ar probācijas klientu ir saskaņots darba grafiks un datumos, kuros probācijas klients plāno izbraukt no valsts, piespiedu darbs nav jāveic;

50.1 2. probācijas klienta pamatdarbs atrodas ārvalstī vai ir saistīts ar periodisku uzturēšanos ārvalstī, vai izglītības iestāde, kurā probācijas klients iegūst izglītību, atrodas ārvalstī, un probācijas klients ir iesniedzis dokumentus, kas apliecina minēto faktu.

(MK 08.11.2016. noteikumu Nr. 717 redakcijā)

51. Šo noteikumu 50. punktā minēto iesniegumu probācijas klients vai pārstāvis iesniedz ne vēlāk kā 15 dienas pirms dienas, no kuras lūdz atļauju uz laiku neveikt piespiedu darbu. Iesniegumā norāda:

51.1. lūguma pamatojumu;

51.2. no kura līdz kuram datumam lūdz atļauju neveikt piespiedu darbu;

51.3. kontaktinformāciju.

(MK 08.11.2016. noteikumu Nr. 717 redakcijā)

51.1 Probācijas klients vai pārstāvis pēc amatpersonas pieprasījuma iesniedz dokumentus, kas apliecina šo noteikumu 51.1. apakšpunktā minētā lūguma pamatojumu.

(MK 08.11.2016. noteikumu Nr. 717 redakcijā)

51.2 Amatpersona 10 dienu laikā pēc šo noteikumu 50. punktā minētā iesnieguma saņemšanas izskata to un pieņem vienu no šādiem lēmumiem:

51.2 1. atļaut piespiedu darbu uz laiku neveikt;

51.2 2. neatļaut piespiedu darbu uz laiku neveikt.

(MK 08.11.2016. noteikumu Nr. 717 redakcijā)

51.3 Šo noteikumu 51.2 punktā minētajā lēmumā norāda:

51.3 1. probācijas klienta vārdu, uzvārdu, personas kodu vai ziņas, kas palīdz identificēt personu, ja personai Latvijas Republikā nav piešķirts personas kods;

51.3 2. struktūrvienību un amatpersonu, kura pieņem lēmumu;

51.3 3. ārējā normatīvā akta pantu, tā daļu, saskaņā ar kuru pieņemts lēmums.

(MK 08.11.2016. noteikumu Nr. 717 redakcijā, kas grozīta ar MK 09.04.2019. noteikumiem Nr. 147; MK 21.09.2021. noteikumiem Nr. 645)

51.4 Šo noteikumu 51.2 punktā minēto lēmumu paziņo probācijas klientam, kā arī pievieno probācijas klienta lietai.

(MK 21.09.2021. noteikumu Nr. 645 redakcijā)

51.5 Ja amatpersona pieņem šo noteikumu 51.2 1. apakšpunktā minēto lēmumu, tajā papildus šo noteikumu 51.3 punktā minētajai informācijai norāda:

51.5 1. laikposmu, uz kuru tiek dota atļauja neveikt piespiedu darbu;

51.5 2. darbības, kas probācijas klientam jāveic piespiedu darba izpildes ietvaros.

(MK 08.11.2016. noteikumu Nr. 717 redakcijā)

51.6 Ja amatpersona pieņem šo noteikumu 51.2 2. apakšpunktā minēto lēmumu, tajā papildus šo noteikumu 51.3 punktā minētajai informācijai norāda lēmuma pamatojumu, lēmuma apstrīdēšanas kārtību un termiņu.

(MK 08.11.2016. noteikumu Nr. 717 redakcijā)

52. (Svītrots ar MK 08.11.2016. noteikumiem Nr. 717)

53. Šo noteikumu 51.2 2. apakšpunktā minēto amatpersonas lēmumu probācijas klients vai pārstāvis var apstrīdēt 10 dienu laikā no lēmuma paziņošanas dienas, iesniedzot rakstisku iesniegumu struktūrvienībā, kura pieņēmusi lēmumu, vai dienesta vadītājam. Ja probācijas klients vai pārstāvis iesniegumu iesniedz struktūrvienībā, to nekavējoties nosūta dienesta vadītājam.

(MK 08.11.2016. noteikumu Nr. 717 redakcijā)

53.1 Dienesta vadītājs 10 dienu laikā pēc šo noteikumu 53. punktā minētā iesnieguma saņemšanas dienestā izskata to un pieņem vienu no šādiem lēmumiem:

53.1 1. atstāt spēkā amatpersonas pieņemto lēmumu;

53.1 2. atcelt amatpersonas pieņemto lēmumu;

53.1 3. atcelt amatpersonas pieņemto lēmumu un atļaut piespiedu darbu uz laiku neveikt;

53.1 4. atcelt amatpersonas pieņemto lēmumu un neatļaut piespiedu darbu uz laiku neveikt.

(MK 08.11.2016. noteikumu Nr. 717 redakcijā)

53.2 Šo noteikumu 53.1 punktā minētajā lēmumā norāda:

53.2 1. probācijas klienta vārdu, uzvārdu, personas kodu vai ziņas, kas palīdz identificēt personu, ja personai Latvijas Republikā nav piešķirts personas kods;

53.2 2. apstrīdēto lēmumu un tā saturu;

53.2 3. dienesta vadītāja lēmumu, ārējā normatīvā akta pantu, tā daļu, saskaņā ar kuru pieņemts lēmums, un lēmuma pamatojumu.

(MK 08.11.2016. noteikumu Nr. 717 redakcijā, kas grozīta ar MK 09.04.2019. noteikumiem Nr. 147; MK 21.09.2021. noteikumiem Nr. 645)

53.3 Ja dienesta vadītājs pieņem šo noteikumu 53.1 2. vai 53.1 3. apakšpunktā minēto lēmumu, tajā papildus šo noteikumu 53.2 punktā minētajai informācijai norāda šo noteikumu 51.5 1. un 51.5 2. apakšpunktā minēto informāciju.

(MK 08.11.2016. noteikumu Nr. 717 redakcijā)

VI. Amatpersonas rīcība, ja iestājas notiesājoša sprieduma vai prokurora priekšraksta par sodu izpildīšanas noilgums

54. Ja tiesas nolēmumam vai prokurora priekšrakstam par sodu iestājas izpildīšanas noilgums, amatpersona sagatavo paziņojumu par noilguma iestāšanos un nosūta to tiesai vai prokuratūrai.

(MK 21.09.2021. noteikumu Nr. 645 redakcijā)

55. Paziņojumā norāda:

55.1. probācijas klienta vārdu, uzvārdu, personas kodu vai ziņas, kas palīdz identificēt personu, ja personai Latvijas Republikā nav piešķirts personas kods;

55.2. krimināllietas numuru;

55.3. tiesas lietvedības numuru;

55.4. sprieduma vai prokurora priekšraksta par sodu spēkā stāšanās datumu;

55.5. piemēroto piespiedu darba stundu skaitu;

55.6. izpildāmo piespiedu darba stundu skaitu;

55.7. nostrādāto piespiedu darba stundu skaitu;

55.8. datumu, kad iestājies sprieduma vai prokurora priekšraksta par sodu izpildes noilgums;

55.9. noilguma iestāšanās iemeslu.

(Grozīts ar MK 09.04.2019. noteikumiem Nr. 147; MK 21.09.2021. noteikumiem Nr. 645)

VII. Amatpersonas rīcība pēc tam, kad izpildīts tiesas nolēmums vai prokurora priekšraksts par sodu

56. Amatpersona triju darbdienu laikā pēc tam, kad izpildīts tiesas nolēmums vai prokurora priekšraksts par sodu, sagatavo paziņojumu par piespiedu darba izpildi un nosūta to tiesai vai prokuratūrai.

(MK 21.09.2021. noteikumu Nr. 645 redakcijā)

57. Paziņojumā par piespiedu darba izpildi norāda:

57.1. probācijas klienta vārdu, uzvārdu, personas kodu vai ziņas, kas palīdz identificēt personu, ja personai Latvijas Republikā nav piešķirts personas kods;

57.2. krimināllietas numuru;

57.3. tiesas lietvedības numuru;

57.4. tiesas nolēmuma vai prokurora priekšraksta par sodu spēkā stāšanās datumu;

57.5. piemēroto piespiedu darba stundu skaitu;

57.6. izpildāmo piespiedu darba stundu skaitu;

57.7. nostrādāto piespiedu darba stundu skaitu;

57.8. piespiedu darba izpildes uzsākšanas datumu;

57.9. piespiedu darba izpildes pabeigšanas datumu.

(Grozīts ar MK 09.04.2019. noteikumiem Nr. 147; MK 21.09.2021. noteikumiem Nr. 645)

VII1. Citi ar piespiedu darba izpildes organizēšanu saistīti jautājumi

(Nodaļa MK 08.11.2016. noteikumu Nr. 717 redakcijā)

57.1 Ja piespiedu darbs ir piemērots kopā ar brīvības atņemšanas sodu un persona, kurai piemērots piespiedu darbs, tiek atbrīvota no brīvības atņemšanas iestādes pēc pilna brīvības atņemšanas soda termiņa izciešanas, brīvības atņemšanas iestāde informē personu, kurai piemērots piespiedu darbs, par to, ka kriminālsodu reglamentējošā likumā noteiktajā termiņā pēc atbrīvošanas no brīvības atņemšanas iestādes tai jāpiesakās struktūrvienībā atbilstoši izvēlētajai dzīvesvietai, lai uzsāktu soda – piespiedu darbs – izpildi. Persona, kurai piemērots piespiedu darbs, minētās informācijas saņemšanu apliecina ar parakstu paziņojumā par tiesas spriedumā noteiktā soda – piespiedu darbs – izpildi (pielikums).

57.2 Brīvības atņemšanas iestāde ne vēlāk kā 15 dienas pirms tās personas, kurai piemērots piespiedu darbs, atbrīvošanas no brīvības atņemšanas iestādes pēc pilna brīvības atņemšanas soda termiņa izciešanas vai nākamajā darbdienā pēc amnestijas vai apžēlošanas akta saņemšanas, vai nekavējoties, ja personai piespriesta īslaicīga brīvības atņemšana, nosūta struktūrvienībai šo noteikumu 57.1 punktā minēto paziņojumu, ko parakstījusi persona, kurai piemērots piespiedu darbs.

VIII. Noslēguma jautājumi

(Nodaļas nosaukums MK 21.09.2021. noteikumu Nr. 645 redakcijā)

58. Atzīt par spēku zaudējušiem:

58.1. Ministru kabineta 2005.gada 14.jūnija noteikumus Nr.417 "Piespiedu darba izpildes koordinācijas kārtība" (Latvijas Vēstnesis, 2005, 96.nr.);

58.2. Ministru kabineta 2007.gada 28.augusta noteikumus Nr.581 "Kārtība, kādā Valsts probācijas dienests organizē kriminālsoda – piespiedu darbs – izpildi" (Latvijas Vēstnesis, 2007, 141.nr.).

59. Šajos noteikumos paredzēto iespēju dokumentus paziņot, informējot par to pieejamību e-lietas portālā, sāk piemērot ar e-lietas portāla ieviešanas dienu.

(MK 21.09.2021. noteikumu Nr. 645 redakcijā)

Ministru prezidents V.Dombrovskis

Tieslietu ministrs M.Segliņš
Pielikums
Ministru kabineta
2010. gada 9. februāra
noteikumiem Nr. 119

(Pielikums MK 08.11.2016. noteikumu Nr. 717 redakcijā, kas grozīta ar MK 09.04.2019. noteikumiem Nr. 147)

Paziņojums par tiesas spriedumā noteiktā soda – piespiedu darbs – izpildi
Jums, , personas kods ,
  (notiesātā vārds, uzvārds (datīvā))   
ar      
 (tiesas nosaukums) (datums) 
spriedumu krimināllietā Nr. noteikts sods:
 (krimināllietas numurs) 
 brīvības atņemšana 
  (gadi, mēneši)
 un piespiedu darbs 
  (piespiedu darba stundas)
Brīvības atņemšanas soda izciešanas termiņš 
 (datums)
Jūsu norādītā dzīvesvieta pēc atbrīvošanas no ieslodzījuma vietas būs 
 
(dzīvesvietas adrese)
Informēju, ka pēc atbrīvošanas no ieslodzījuma Jums līdz 
 (datums saskaņā ar kriminālsodu izpildi
reglamentējošo likumu)
jāpiesakās Valsts probācijas dienesta teritoriālās struktūrvienības nodaļā
   
(struktūrvienības nosaukums, adrese, tālrunis)
 
Saskaņā ar Krimināllikuma 40. panta trešo daļu, ja persona, kas notiesāta ar piespiedu darbu, ļaunprātīgi izvairās no soda izciešanas, tiesa neizciesto sodu aizstāj ar īslaicīgu brīvības atņemšanu, četras darba stundas rēķinot kā vienu īslaicīgas brīvības atņemšanas dienu.
Ar paziņojumu iepazīstināja 
 (ieslodzījuma vietas nosaukums, amatpersonas vārds, uzvārds, paraksts, datums)
Ar paziņojumu iepazinos, tā būtība man ir saprotama 
 (notiesātā vārds, uzvārds, paraksts, datums)
Likumisko pārstāvi ar paziņojumu iepazīstināja 
 (amatpersonas vārds, uzvārds, paraksts, datums)
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Kārtība, kādā Valsts probācijas dienests organizē kriminālsoda – piespiedu darbs – izpildi Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 119Pieņemts: 09.02.2010.Stājas spēkā: 13.02.2010.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 25, 12.02.2010.
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Skaidrojumi
  • Citi saistītie dokumenti
205060
{"selected":{"value":"24.09.2021","content":"<font class='s-1'>24.09.2021.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"24.09.2021","iso_value":"2021\/09\/24","content":"<font class='s-1'>24.09.2021.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"12.04.2019","iso_value":"2019\/04\/12","content":"<font class='s-1'>12.04.2019.-23.09.2021.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.06.2018","iso_value":"2018\/06\/01","content":"<font class='s-1'>01.06.2018.-11.04.2019.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"11.11.2016","iso_value":"2016\/11\/11","content":"<font class='s-1'>11.11.2016.-31.05.2018.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"13.02.2010","iso_value":"2010\/02\/13","content":"<font class='s-1'>13.02.2010.-10.11.2016.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
24.09.2021
87
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)