Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Ministru kabineta 2010. gada 9. februāra noteikumus Nr. 119 "Kārtība, kādā Valsts probācijas dienests organizē kriminālsoda – sabiedriskais darbs – izpildi".
Ministru kabineta noteikumi Nr.581

Rīgā 2007.gada 28.augustā (prot. Nr.47 13.§)
Kārtība, kādā Valsts probācijas dienests organizē kriminālsoda - piespiedu darbs - izpildi
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka kriminālsoda - piespiedu darbs (turpmāk - piespiedu darbs) - izpildes organizēšanas kārtību.

2. Personas, kurām ar tiesas nolēmumu vai prokurora priekšrakstu par sodu piemērots piespiedu darbs (turpmāk - probācijas klients), nodarbina Valsts probācijas dienests (turpmāk - dienests) vai valsts vai pašvaldību iestādes, kapitālsabiedrības, aģentūras, nevalstiskās organizācijas (turpmāk - darba de­vējs), ar kurām dienests ir noslēdzis līgumu par probācijas klientu nodarbi­nāšanu piespiedu darbā.

3. Piespiedu darba izpildi organizē tā dienesta teritoriālā struktūrvienība, kuras darbības teritorijā atrodas probācijas klienta deklarētā dzīvesvieta.

4. Ja probācijas klientam ir vairākas deklarētās dzīvesvietas, probācijas klients norāda to deklarēto dzīvesvietu, kuras teritorijā apņemas izciest sodu.

5. Ja probācijas klients piespiedu darba izpildes laikā pastāvīgi uzturas ārpus deklarētās dzīvesvietas, piespiedu darba izpildi organizē cita dienesta teritoriālā struktūrvienība, pamatojoties uz probācijas klienta iesniegumu.

II. Piespiedu darba izpildes organizēšana

6. Probācijas klientam, kurš ir ieradies dienesta teritoriālajā struktūrvienībā pieteikties soda izciešanai, dienesta amatpersona izskaidro piespiedu darba izpildes nosacījumus un kārtību. Probācijas klients ar parakstu apliecina, ka ir iepazinies ar piespiedu darba izpildes nosacījumiem un kārtību.

7. Probācijas klients norāda dienesta amatpersonai adresi, kurā viņš apņemas saņemt sev adresētu korespondenci, un apliecina to ar parakstu.

8. Dienesta amatpersona izvēlas darba devēju, vienojas par vietu un laiku, kad probācijas klients var ierasties pie darba devēja, un izsniedz probācijas klientam norīkojumu ierasties pie darba devēja. Probācijas klients ar parakstu apliecina, ka ir saņēmis norīkojumu.

9. Ja probācijas klients ir nepilngadīgs, dienesta amatpersona vienu piespiedu darba izpildes nosacījumu un kārtības, kā arī norīkojuma eksemplāru izsniedz vai ierakstītā vēstulē nosūta probācijas klienta vecākiem vai citiem likumiskajiem pārstāvjiem.

10. Norīkojumā minētajā datumā un laikā probācijas klients un dienesta amatpersona ierodas pie darba devēja.

11. Dienesta amatpersona sastāda darba grafiku uz laiku, kas nav mazāks par kalendāra nedēļu, un saskaņo to ar darba devēju. Saskaņoto darba grafiku darba devējs apliecina ar parakstu. Dienesta amatpersona ar saskaņoto darba grafiku iepazīstina probācijas klientu, un probācijas klients apliecina to ar parakstu.

12. Ja probācijas klients ir jaunāks par 15 gadiem vai līdz 18 gadu vecuma sasniegšanai turpina iegūt pamatizglītību, darba grafiku sastāda uz laiku, kas nav ilgāks par divām stundām dienā un 10 stundām nedēļā, ja piespiedu darbu veic mācību gada laikā, un ne ilgāks par četrām stundām dienā un 20 stundām nedēļā, ja piespiedu darbs tiek veikts brīvlaikā.

13. Ja probācijas klients ir vecāks par 15 gadiem, bet nav sasniedzis 18 gadu vecumu un neturpina iegūt pamatizglītību, darba grafiku sastāda uz laiku, kas nav ilgāks par septiņām stundām dienā un 35 stundām nedēļā.

14. Ja probācijas klients vēlas strādāt ilgāk nekā četras stundas dienā, viņš rakstiski apliecina, ka šajā dienā nemācās un nestrādā.

15. Ja probācijas klients piespiedu darbu veiks ilgāk nekā četras stundas dienā, sastādot darba grafiku, paredz pārtraukumu. Pārtraukuma laiku un ilgumu dienesta amatpersona nosaka, konsultējoties ar darba devēju un probācijas klientu. Pārtraukumu neieskaita piespiedu darba izpildes laikā.

16. Jaunu darba grafiku sastāda, ja:

16.1. beidzies laikposms, par kuru sastādīts iepriekšējais darba grafiks;

16.2. jāveic būtiskas izmaiņas iepriekš sastādītajā darba grafikā. Šajā gadījumā iepriekšējais darba grafiks ir spēkā attiecībā uz to laikposmu, par kuru nav sastādīts jaunais darba grafiks.

17. Grozījumus darba grafikā pēc saskaņošanas ar darba devēju veic dienesta amatpersona. Grozījumus veic, ja probācijas klients paredzējis strādāt laikā, kas nav minēts šajā darba grafikā, bet ietilpst laikposmā, par kuru tas sastādīts. Darba devējs un probācijas klients ar parakstu apliecina, ka ir iepazinušies ar grozījumiem darba grafikā.

18. Ja probācijas klients ir nepilngadīgs, dienesta amatpersona piedalās nepilngadīgā iepazīstināšanā ar darba aizsardzības un darba kārtības noteikumiem.

19. Dienests kontrolē, kā probācijas klients veic darbu:

19.1. sazinoties ar darba devēju;

19.2. ierodoties piespiedu darba izpildes vietā.

20. Par piespiedu darbā nostrādātām uzskata tikai tās stundas, kuras probācijas klients strādā darba grafikā noteiktajā laikā un piespiedu darbu veic, nepārkāpjot piespiedu darba izpildes nosacījumus un kārtību.

21. Pēc sastādītā darba grafika termiņa beigām dienesta amatpersona, probācijas klients un darba devējs ar parakstu apliecina, ka probācijas klients noteiktajā laikā ir veicis piespiedu darbu.

22. Ja dienesta amatpersona darba grafikā noteiktajā laikā ierodas piespiedu darba izpildes vietā un konstatē, ka probācijas klients tur neatrodas un iepriekš par to dienesta amatpersonu nav informējis, uzskata, ka šajā dienā probācijas klients piespiedu darbu nav veicis.

23. Piespiedu darba izpildes laikā uzaicinājumu probācijas klientam ierasties noteiktajā datumā un laikā dienesta teritoriālajā struktūrvienībā, lai pārrunātu ar piespiedu darba izpildi saistītos jautājumus, dienesta amatpersona izsniedz personīgi vai nosūta ierakstītā vēstulē. Ja uzaicinājums tiek izsniegts personīgi, probācijas klients ar parakstu apliecina, ka uzaicinājumu ir saņēmis.

24. Piespiedu darba izpildes laikā dienesta amatpersonai ir tiesības intervēt probācijas klientu un darba devēju.

25. Ja probācijas klients slimības dēļ nav spējīgs veikt piespiedu darbu, viņš par to paziņo dienesta amatpersonai. Ja probācijas klients piespiedu darbu nav spējīgs veikt ilgāk nekā divas dienas pēc kārtas, viņš pēc atveseļošanās uzrāda dienesta amatpersonai darbnespējas lapu. Dienesta amatpersona darbnespējas lapas kopiju ievieto probācijas klienta lietā.

26. Bez ārstniecības iestādes izsniegtas darbnespējas lapas attaisnojamo kavējumu skaits slimības dēļ nedrīkst pārsniegt divas dienas kalendāra mēnesī.

27. Ja darba devējs darba grafikā noteiktajā laikā nenodrošina probācijas klientu ar darbu vai nav pieejams, probācijas klients nekavējoties par to informē dienesta amatpersonu, sazinoties pa tālruni vai ierodoties dienesta teritoriālajā struktūrvienībā.

28. Ja dienests ir saņēmis probācijas klienta rakstisku iesniegumu ar lūgumu atļaut uz laiku apturēt piespiedu darba izpildi saistībā ar izbraukšanu no valsts vai citu klientam svarīgu iemeslu dēļ, dienesta amatpersona 15 dienu laikā izskata iesniegumu un rakstiski paziņo probācijas klientam par pieņemto lēmumu.

29. Šo noteikumu 28.punktā minētajā iesniegumā probācijas klients norāda:

29.1. lūguma pamatojumu;

29.2. adresi, kurā probācijas klients būs sasniedzams;

29.3. datumu, kurā apņemas uzsākt vai turpināt piespiedu darba izpildi.

30. Dienests var neapturēt piespiedu darba izpildi, ja:

30.1. piespiedu darba izpildes laikā probācijas klients ir pārkāpis piespiedu darba izpildes nosacījumus un kārtību un ir par to brīdināts;

30.2. apturot piespiedu darba izpildi, prokurora priekšrakstā par sodu noteiktajā termiņā vai līdz notiesājoša sprieduma izpildīšanas noilguma iestāšanās brīdim piespiedu darba izpildi nav iespējams pabeigt.

31. Šo noteikumu 28.punktā minētajos gadījumos probācijas klients var apstrīdēt dienesta amatpersonas lēmumu, iesniedzot dienesta vadītājam iesniegumu administratīvo procesu regulējošajos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

32. Piespiedu darba izpildes laikā dienesta amatpersonai ir tiesības norīkot probācijas klientu pie cita darba devēja, ja tas var veicināt efektīvāku piespiedu darba izpildi.

III. Dienesta rīcība, ja probācijas klients nepilda pienākumus

33. Dienesta amatpersona izsniedz vai ierakstītā vēstulē nosūta probācijas klientam brīdinājumu, ja probācijas klients:

33.1. 15 dienu laikā no Latvijas Sodu izpildes kodeksā noteiktā termiņa, kurā viņam bija jāierodas pieteikties piespiedu darba izciešanai, nav iesniedzis dienestā attaisnojošus dokumentus par neierašanos;

33.2. dienesta noteiktajā laikā bez attaisnojuma neveic piespiedu darbu.

34. Brīdinājumā norāda termiņu, kurā probācijas klientam jāierodas dienesta teritoriālajā struktūrvienībā. Termiņš nedrīkst būt īsāks par 10 dienām pēc brīdinājuma nosūtīšanas.

35. Ja probācijas klients ir pārkāpis piespiedu darba izpildes nosacījumus un kārtību, dienesta amatpersonai ir tiesības no probācijas klienta pieprasīt paskaidrojumu.

36. Piespiedu darba izpildes nosacījumus un pārkāpumus dienesta amatpersona norāda probācijas klienta lietā, izdarot ierakstu atbilstoši normatīvajiem aktiem, kas regulē probācijas klienta lietas izveidošanas, noformēšanas, pārsūtīšanas, izbeigšanas, atjaunošanas un glabāšanas kārtību.

37. Ja probācijas klients ir nepilngadīgs, vienu brīdinājuma eksemplāru izsniedz vai ierakstītā vēstulē nosūta probācijas klienta vecākiem vai citiem likumiskajiem pārstāvjiem.

38. Ja brīdinājumu ierakstītā vēstulē nosūta uz šo noteikumu 7.punktā minēto adresi, uzskata, ka probācijas klients brīdinājumu ir saņēmis septītajā dienā pēc vēstules nodošanas pastā.

IV. Transporta izdevumu segšanas kārtība

39. Ja probācijas klients vēlas, lai tiktu segti izdevumi par sabiedriskā transporta izmantošanu, kas saistīti ar viņa ierašanos dienesta teritoriālajā struktūrvienībā un piespiedu darba izpildes vietā, viņš iesniedz attiecīgajā struktūrvienībā rakstisku iesniegumu un sabiedriskā transporta biļetes:

39.1. ja piespiedu darba izpilde ilgst mēnesi vai mazāk, - triju darbdienu laikā pēc piespiedu darba izpildes pabeigšanas;

39.2. ja piespiedu darba izpilde ilgst ilgāk par mēnesi, - triju darbdienu laikā pēc piespiedu darba izpildes pabeigšanas vai reizi mēnesī.

40. Ja probācijas klienta iesniegtie dokumenti par sabiedriskā transporta izdevumu segšanu ir pamatoti, dienests probācijas klientam sabiedriskā transporta izdevumus sedz 30 dienu laikā pēc šo noteikumu 39.punktā minēto dokumentu saņemšanas.

V. Noslēguma jautājums

41. Noteikumi stājas spēkā ar 2007.gada 1.novembri.

Ministru prezidenta vietā - finanšu ministrs O.Spurdziņš

Tieslietu ministrs G.Bērziņš
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Kārtība, kādā Valsts probācijas dienests organizē kriminālsoda - piespiedu darbs - izpildi Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 581Pieņemts: 28.08.2007.Stājas spēkā: 01.11.2007.Zaudē spēku: 13.02.2010.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 141, 31.08.2007.
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Izdoti saskaņā ar
162509
01.11.2007
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)