Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Ministru kabineta noteikumi Nr. 717

Rīgā 2016. gada 8. novembrī (prot. Nr. 60 28. §)

Grozījumi Ministru kabineta 2010. gada 9. februāra noteikumos Nr. 119 "Kārtība, kādā Valsts probācijas dienests organizē kriminālsoda - piespiedu darbs - izpildi"

Izdoti saskaņā ar Valsts probācijas dienesta likuma 12. pantu

Izdarīt Ministru kabineta 2010. gada 9. februāra noteikumos Nr. 119 "Kārtība, kādā Valsts probācijas dienests organizē kriminālsoda - piespiedu darbs - izpildi" (Latvijas Vēstnesis, 2010, 25. nr.) šādus grozījumus:

1. Aizstāt noteikumu tekstā vārdu "sastādīt" (attiecīgā locījumā) ar vārdu "sagatavot" (attiecīgā locījumā) un vārdu "sastādīts" (attiecīgā locījumā) ar vārdu "sagatavots" (attiecīgā locījumā).

2. Aizstāt noteikumu tekstā vārdu "arestu" ar vārdiem "īslaicīgu brīvības atņemšanu".

3. Izteikt 5. punktu šādā redakcijā:

"5. Ja probācijas klientam nav deklarētās dzīvesvietas, piespiedu darba izpildi nodrošina struktūrvienība, kuras darbības teritorijā atrodas viņa dzīvesvieta."

4. Papildināt noteikumus ar 5.1 punktu šādā redakcijā:

"5.1 Dienests probācijas klientam adresētos dokumentus paziņo vienā no šādiem veidiem:

5.1 1. izsniedz probācijas klientam personīgi;

5.1 2. nosūta uz probācijas klienta dzīvesvietas adresi vai norādīto korespondences saņemšanas adresi;

5.1 3. izmantojot elektroniskos sakarus, ja probācijas klients rakstiski izteicis vēlmi saņemt dokumentus attiecīgajā veidā."

5. Izteikt 6. un 7. punktu šādā redakcijā:

"6. Pamatojoties uz probācijas klienta vai viņa vecāka, vai cita likumiskā pārstāvja (turpmāk - pārstāvis) pamatotu iesniegumu, piespiedu darba izpildi var nodrošināt cita struktūrvienība.

7. Informāciju par piespiedu darba izpildi norāda probācijas klienta lietā atbilstoši normatīvajiem aktiem, kas nosaka probācijas klienta lietas izveidošanas, noformēšanas, pārsūtīšanas, izbeigšanas, atjaunošanas un glabāšanas kārtību, kā arī dienesta datubāzē iekļaujamās informācijas apjomu un informācijas iekļaušanas un izmantošanas kārtību."

6. Papildināt noteikumus ar 7.1 un 7.2 punktu šādā redakcijā:

"7.1 Probācijas klients, kurš ir ieradies struktūrvienībā pieteikties piespiedu darba izpildei:

7.1 1. uzrāda personu apliecinošu dokumentu;

7.1 2. sniedz personas datus apstrādei;

7.1 3. norāda korespondences saņemšanas adresi, kā arī citu kontaktinformāciju.

7.2 Kad probācijas klients ieradies pieteikties piespiedu darba izpildei, dienesta amatpersona (turpmāk - amatpersona):

7.2 1. pārliecinās par probācijas klienta identitāti;

7.2 2. iegūst un apstrādā probācijas klienta personas datus;

7.2 3. izskaidro piespiedu darba izpildes nosacījumus un kārtību (turpmāk - piespiedu darba izpildes nosacījumi)."

7. Izteikt 8. punktu šādā redakcijā:

"8. Probācijas klients ar parakstu apliecina, ka ir iepazinies ar piespiedu darba izpildes nosacījumiem un apņemas piespiedu darba izpildes laikā saņemt sev adresēto korespondenci norādītajā adresē. Vienu piespiedu darba izpildes nosacījumu eksemplāru izsniedz probācijas klientam, otru pievieno probācijas klienta lietai."

8. Papildināt noteikumus ar 8.1 un 8.2 punktu šādā redakcijā:

"8.1 Ja probācijas klients ir nepilngadīgais, ar piespiedu darba izpildes nosacījumiem viņu iepazīstina pārstāvja klātbūtnē. Vienu piespiedu darba izpildes nosacījumu eksemplāru izsniedz probācijas klientam, otru pievieno probācijas klienta lietai.

8.2 Ja probācijas klients ir ieradies struktūrvienībā kopā ar pārstāvi, amatpersona:

8.2 1. pārliecinās par pārstāvja identitāti;

8.2 2. iegūst un apstrādā pārstāvja datus, tai skaitā korespondences saņemšanas adresi, kā arī citu kontaktinformāciju."

9. Izteikt 9. punktu šādā redakcijā:

"9. Amatpersona izvēlas darba devēju, ņemot vērā pašvaldībām nepieciešamos prioritāros darbus, probācijas klienta sodāmību, izglītību, prasmes, veselības stāvokli un vecumu, vienojas par vietu un laiku, kad probācijas klients var ierasties pie darba devēja, un sagatavo norīkojumu par piespiedu darba veikšanu pie konkrētā darba devēja (turpmāk - norīkojums). Ja probācijas klients ir nepilngadīgs, norīkojumu sagatavo pārstāvja klātbūtnē. Vienu norīkojuma eksemplāru izsniedz probācijas klientam, otru pievieno probācijas klienta lietai, trešo izsniedz darba devējam. Probācijas klients ar parakstu apliecina, ka ir saņēmis norīkojumu."

10. Papildināt 10.1. apakšpunktu aiz vārda "uzvārdu" ar vārdiem "un tālruņa numuru".

11. Papildināt 10.7. apakšpunktu aiz vārda "personu" ar vārdiem "un tās tālruņa numuru".

12. Papildināt 12.2. apakšpunktu aiz vārda "jāierodas" ar vārdiem "un tās adresi".

13. Papildināt 12.5. apakšpunktu aiz vārda "numuru" ar vārdiem "un elektroniskā pasta adresi (turpmāk - e-pasta adrese)".

14. Papildināt noteikumus ar 12.8. apakšpunktu šādā redakcijā:

"12.8. informāciju, ka struktūrvienībā būs jāuzrāda personu apliecinošs dokuments."

15. Izteikt 13. punktu šādā redakcijā:

"13. Ja nepilngadīgais probācijas klients ir ieradies pieteikties struktūrvienībā bez pārstāvja, dienests turpina organizēt piespiedu darba izpildi un izsniedz probācijas klientam uzaicinājumu ierasties struktūrvienībā amatpersonas norādītajā datumā kopā ar pārstāvi. Uzaicinājumā norāda šo noteikumu 12. punktā minēto informāciju. Amatpersona noskaidro pārstāvja neierašanās iemeslu."

16. Papildināt noteikumus ar 13.1, 13.2 un 13.3 punktu šādā redakcijā:

"13.1 Ja amatpersona konstatē, ka pārstāvis izvairās no ierašanās struktūrvienībā vai nepilngadīgā probācijas klienta ģimenes apstākļi vai bērnu aprūpes iestādes apstākļi nelabvēlīgi ietekmē nepilngadīgo probācijas klientu un traucē piespiedu darba izpildi, amatpersona nekavējoties, bet ne vēlāk kā triju dienu laikā par to rakstiski informē pašvaldības sociālo dienestu un bāriņtiesu.

13.2 Ja nepilngadīgais probācijas klients izvairās no piespiedu darba izpildes, amatpersona var uzaicināt pārstāvi ierasties uz pārrunām struktūrvienībā.

13.3 Amatpersona paziņo pārstāvim visus šajos noteikumos minētos dokumentus, kas tiek paziņoti nepilngadīgajam probācijas klientam."

17. Papildināt noteikumus ar 14.1 punktu šādā redakcijā:

"14.1 Ja probācijas klients norīkojumā norādītajā laikā neierodas pie darba devēja, amatpersona izsniedz jaunu norīkojumu."

18. Izteikt 16.2. apakšpunktu šādā redakcijā:

"16.2. darba grafika sagatavošanas datumu;".

19. Papildināt 16.10. apakšpunktu aiz vārda "vietu" ar vārdiem "un adresi".

20. Izteikt 21., 22. un 23. punktu šādā redakcijā:

"21. Grozījumus darba grafikā veic amatpersona, vienojoties ar darba devēju un probācijas klientu, ja piespiedu darbs tiks veikts laikā, kas nav minēts attiecīgajā darba grafikā, bet ietilpst laikposmā, par kuru tas sagatavots. Pirms datuma, kas darba grafika grozījumos paredzēts darba veikšanai, darba devējs, amatpersona un probācijas klients ar parakstu apliecina darba grafika grozījumus. Darba grafika grozījumu vienu eksemplāru izsniedz darba devējam, otru - probācijas klientam, trešo pievieno probācijas klienta lietai.

22. Darba grafika grozījumos norāda:

22.1. tā darba grafika numuru, kurā veikti grozījumi;

22.2. darba grafika grozījumu sagatavošanas datumu;

22.3. darba devēja pilnu nosaukumu;

22.4. darba devēja norīkotās atbildīgās personas amatu, vārdu, uzvārdu, tālruņa numuru, e-pasta adresi;

22.5. probācijas klienta vārdu, uzvārdu, tālruņa numuru, e-pasta adresi;

22.6. amatpersonas vārdu, uzvārdu, tālruņa numuru, e-pasta adresi;

22.7. darba grafika grozījumu saskaņošanas datumu;

22.8. datumus, kuros probācijas klients veiks piespiedu darbu;

22.9. darba laiku;

22.10. piespiedu darba izpildes vietu un adresi;

22.11. plānotās piespiedu darba stundas.

23. Grozījumus darba grafikā neveic, ja probācijas klients vai darba devējs dienā, kad saskaņā ar darba grafiku probācijas klientam jāveic piespiedu darbs, lūdz mainīt piespiedu darba uzsākšanas vai pabeigšanas laiku."

21. Papildināt 24. punktu aiz vārdiem "darba devēja" ar vārdiem un skaitļiem "saskaņā ar šo noteikumu 9. un 10. punktu".

22. Svītrot 25. punktā vārdus "vai probācijas klienta likumiskais".

23. Papildināt noteikumus ar 29.1 un 29.2 punktu šādā redakcijā:

"29.1 Veicot kontroli piespiedu darba izpildes vietā, amatpersona sagatavo pārbaudes aktu. Pārbaudes aktā norāda:

29.1 1. datumu un laiku, kad veikta kontrole;

29.1 2. probācijas klienta vārdu, uzvārdu un kontaktinformāciju;

29.1 3. darba devēja nosaukumu un kontaktinformāciju;

29.1 4. piespiedu darba izpildes vietu un adresi;

29.1 5. datumu un laiku, kad probācijas klientam ir jāveic piespiedu darbs saskaņā ar darba grafiku;

29.1 6. kontrolē konstatētos faktus.

29.2 Pārbaudes aktu paraksta probācijas klients un amatpersona, kura veic kontroli. Ja kontroles laikā konstatēts, ka probācijas klients neatrodas piespiedu darba izpildes vietā, pārbaudes aktu paraksta darba devējs un amatpersona, kura veica kontroli."

24. Svītrot 30. punktu.

25. Aizstāt 32.1. apakšpunktā vārdus "amatpersona nav informēta par neierašanās iemesliem" ar vārdiem "amatpersonu iepriekš par to nav informējis".

26. Izteikt 33. punktu šādā redakcijā:

"33. Pēc attiecīgā darba grafika termiņa beigām amatpersona sagatavo kontroles reģistra veidlapu. Amatpersona un darba devējs kontroles reģistra veidlapā ar parakstu apliecina, ka probācijas klients noteiktajā laikā ir veicis piespiedu darbu. Vienu kontroles reģistra veidlapas eksemplāru pievieno probācijas klienta lietai, otru pēc darba devēja lūguma izsniedz darba devējam."

27. Papildināt 35. punktu aiz vārdiem "probācijas klientu" ar vārdu "pārstāvi".

28. Svītrot 36. un 38. punktā vārdu "ierakstītā".

29. Izteikt 40.6. apakšpunktu šādā redakcijā:

"40.6. ja nepieciešams, - amatpersonu, pie kuras probācijas klientam jāierodas, lai vienotos par turpmāko piespiedu darba izpildi, tās kontaktinformāciju, kā arī adresi un laiku, kad probācijas klientam jāierodas."

30. Svītrot 41. un 42. punktu.

31. Izteikt 43. punktu šādā redakcijā:

"43. Ja probācijas klients pēc brīdinājuma saņemšanas neierodas pieteikties piespiedu darba izpildei vai atkārtoti pārkāpj piespiedu darba izpildes nosacījumus, ar kuriem tika iepazīstināts, un neinformē par attaisnojošiem iemesliem, amatpersona 15 dienu laikā sagatavo iesniegumu tiesai par piespiedu darba aizstāšanu ar īslaicīgu brīvības atņemšanu. Iesniegumam pievieno tajā minēto dokumentu kopijas. Vienu iesnieguma eksemplāru nosūta tiesai, otru pievieno probācijas klienta lietai."

32. Izteikt V nodaļas nosaukumu šādā redakcijā:

"V. Piespiedu darba neveikšana".

33. Svītrot 46. punktā vārdus "probācijas klienta likumiskais".

34. Papildināt 48. punktu aiz vārda "viņš" ar vārdiem "vai pārstāvis".

35. Svītrot 49. punktā vārdus "probācijas klienta likumiskais".

36. Izteikt 50. punktu šādā redakcijā:

"50. Probācijas klients iesniedz dienestā rakstisku iesniegumu ar lūgumu atļaut uz laiku neveikt piespiedu darbu, ja:

50.1. vēlas izbraukt no valsts;

50.2. citu svarīgu iemeslu dēļ nav spējīgs veikt piespiedu darbu."

37. Papildināt noteikumus ar 50.1 punktu šādā redakcijā:

"50.1 Probācijas klients var izbraukt no valsts bez dienesta rakstiskas piekrišanas, ja:

50.1 1. ar probācijas klientu ir saskaņots darba grafiks un datumos, kuros probācijas klients plāno izbraukt no valsts, piespiedu darbs nav jāveic;

50.1 2. probācijas klienta pamatdarbs atrodas ārvalstī vai ir saistīts ar periodisku uzturēšanos ārvalstī, vai izglītības iestāde, kurā probācijas klients iegūst izglītību, atrodas ārvalstī, un probācijas klients ir iesniedzis dokumentus, kas apliecina minēto faktu."

38. Izteikt 51. punktu šādā redakcijā:

"51. Šo noteikumu 50. punktā minēto iesniegumu probācijas klients vai pārstāvis iesniedz ne vēlāk kā 15 dienas pirms dienas, no kuras lūdz atļauju uz laiku neveikt piespiedu darbu. Iesniegumā norāda:

51.1. lūguma pamatojumu;

51.2. no kura līdz kuram datumam lūdz atļauju neveikt piespiedu darbu;

51.3. kontaktinformāciju."

39. Papildināt noteikumus ar 51.1, 51.2, 51.3, 51.4, 51.5 un 51.6 punktu šādā redakcijā:

"51.1 Probācijas klients vai pārstāvis pēc amatpersonas pieprasījuma iesniedz dokumentus, kas apliecina šo noteikumu 51.1. apakšpunktā minētā lūguma pamatojumu.

51.2 Amatpersona 10 dienu laikā pēc šo noteikumu 50. punktā minētā iesnieguma saņemšanas izskata to un pieņem vienu no šādiem lēmumiem:

51.2 1. atļaut piespiedu darbu uz laiku neveikt;

51.2 2. neatļaut piespiedu darbu uz laiku neveikt.

51.3 Šo noteikumu 51.2 punktā minētajā lēmumā norāda:

51.3 1. probācijas klienta vārdu, uzvārdu, personas kodu vai ziņas, kas palīdz identificēt personu, ja persona nav reģistrēta Iedzīvotāju reģistrā;

51.3 2. struktūrvienību un amatpersonu, kura pieņem lēmumu;

51.3 3. ārējā normatīvā akta pantu, tā daļu, saskaņā ar kuru pieņemts lēmums.

51.4 Šo noteikumu 51.2 punktā minētā lēmuma vienu eksemplāru izsniedz probācijas klientam šo noteikumu 5.1 punktā minētajā veidā, otru pievieno probācijas klienta lietai.

51.5 Ja amatpersona pieņem šo noteikumu 51.2 1. apakšpunktā minēto lēmumu, tajā papildus šo noteikumu 51.3 punktā minētajai informācijai norāda:

51.5 1. laikposmu, uz kuru tiek dota atļauja neveikt piespiedu darbu;

51.5 2. darbības, kas probācijas klientam jāveic piespiedu darba izpildes ietvaros.

51.6 Ja amatpersona pieņem šo noteikumu 51.2 2. apakšpunktā minēto lēmumu, tajā papildus šo noteikumu 51.3 punktā minētajai informācijai norāda lēmuma pamatojumu, lēmuma apstrīdēšanas kārtību un termiņu."

40. Svītrot 52. punktu.

41. Izteikt 53. punktu šādā redakcijā:

"53. Šo noteikumu 51.2 2. apakšpunktā minēto amatpersonas lēmumu probācijas klients vai pārstāvis var apstrīdēt 10 dienu laikā no lēmuma paziņošanas dienas, iesniedzot rakstisku iesniegumu struktūrvienībā, kura pieņēmusi lēmumu, vai dienesta vadītājam. Ja probācijas klients vai pārstāvis iesniegumu iesniedz struktūrvienībā, to nekavējoties nosūta dienesta vadītājam."

42. Papildināt noteikumus ar 53.1, 53.2 un 53.3 punktu šādā redakcijā:

"53.1 Dienesta vadītājs 10 dienu laikā pēc šo noteikumu 53. punktā minētā iesnieguma saņemšanas dienestā izskata to un pieņem vienu no šādiem lēmumiem:

53.1 1. atstāt spēkā amatpersonas pieņemto lēmumu;

53.1 2. atcelt amatpersonas pieņemto lēmumu;

53.1 3. atcelt amatpersonas pieņemto lēmumu un atļaut piespiedu darbu uz laiku neveikt;

53.1 4. atcelt amatpersonas pieņemto lēmumu un neatļaut piespiedu darbu uz laiku neveikt.

53.2 Šo noteikumu 53.1 punktā minētajā lēmumā norāda:

53.2 1. probācijas klienta vārdu, uzvārdu, personas kodu vai ziņas, kas palīdz identificēt personu, ja persona nav reģistrēta Iedzīvotāju reģistrā;

53.2 2. apstrīdēto lēmumu un tā saturu;

53.2 3. dienesta vadītāja lēmumu, ārējā normatīvā akta pantu, tā daļu, saskaņā ar kuru pieņemts lēmums, un lēmuma pamatojumu.

53.3 Ja dienesta vadītājs pieņem šo noteikumu 53.1 2. vai 53.1 3. apakšpunktā minēto lēmumu, tajā papildus šo noteikumu 53.2 punktā minētajai informācijai norāda šo noteikumu 51.5 1. un 51.5 2. apakšpunktā minēto informāciju."

43. Izteikt 54. punktu šādā redakcijā:

"54. Ja iestājas tiesas nolēmuma vai prokurora priekšraksta par sodu izpildīšanas noilgums, amatpersona sagatavo paziņojumu par noilguma iestāšanos. Vienu paziņojuma eksemplāru nosūta tiesai vai prokuratūrai, otru pievieno probācijas klienta lietai."

44. Izteikt 56. punktu šādā redakcijā:

"56. Amatpersona triju dienu laikā pēc tiesas nolēmuma vai prokurora priekšraksta par sodu izpildes sagatavo paziņojumu par piespiedu darba izpildi. Vienu paziņojuma eksemplāru nosūta tiesai vai prokuratūrai, otru pievieno probācijas klienta lietai, kā arī pēc probācijas klienta lūguma vienu eksemplāru izsniedz vai nosūta probācijas klientam."

45. Papildināt noteikumus ar VII1 nodaļu šādā redakcijā:

"VII1. Citi ar piespiedu darba izpildes organizēšanu saistīti jautājumi

57.1 Ja piespiedu darbs ir piemērots kopā ar brīvības atņemšanas sodu un persona, kurai piemērots piespiedu darbs, tiek atbrīvota no brīvības atņemšanas iestādes pēc pilna brīvības atņemšanas soda termiņa izciešanas, brīvības atņemšanas iestāde informē personu, kurai piemērots piespiedu darbs, par to, ka kriminālsodu reglamentējošā likumā noteiktajā termiņā pēc atbrīvošanas no brīvības atņemšanas iestādes tai jāpiesakās struktūrvienībā atbilstoši izvēlētajai dzīvesvietai, lai uzsāktu soda - piespiedu darbs - izpildi. Persona, kurai piemērots piespiedu darbs, minētās informācijas saņemšanu apliecina ar parakstu paziņojumā par tiesas spriedumā noteiktā soda - piespiedu darbs - izpildi (pielikums).

57.2 Brīvības atņemšanas iestāde ne vēlāk kā 15 dienas pirms tās personas, kurai piemērots piespiedu darbs, atbrīvošanas no brīvības atņemšanas iestādes pēc pilna brīvības atņemšanas soda termiņa izciešanas vai nākamajā darbdienā pēc amnestijas vai apžēlošanas akta saņemšanas, vai nekavējoties, ja personai piespriesta īslaicīga brīvības atņemšana, nosūta struktūrvienībai šo noteikumu 57.1 punktā minēto paziņojumu, ko parakstījusi persona, kurai piemērots piespiedu darbs."

46. Papildināt noteikumus ar pielikumu šādā redakcijā:

"Pielikums
Ministru kabineta
2010. gada 9. februāra
noteikumiem Nr. 119

Paziņojums par tiesas spriedumā noteiktā soda - piespiedu darbs - izpildi

Jums,   , personas kods   ,
    (notiesātā vārds, uzvārds (datīvā))      
ar           
  (tiesas nosaukums)   (datums)  
spriedumu krimināllietā Nr.   noteikts sods:
  (krimināllietas numurs)  
  brīvības atņemšana  
    (gadi, mēneši)
  un piespiedu darbs  
    (piespiedu darba stundas)
Brīvības atņemšanas soda izciešanas termiņš  
  (datums)
Jūsu norādītā dzīvesvieta pēc atbrīvošanas no ieslodzījuma vietas būs  
 
(dzīvesvietas adrese)
Informēju, ka pēc atbrīvošanas no ieslodzījuma Jums līdz  
  (datums saskaņā ar kriminālsodu izpildi
reglamentējošo likumu)
jāpiesakās Valsts probācijas dienesta   teritoriālajā struktūrvienībā
     
(struktūrvienības nosaukums, adrese, tālrunis)
 
Saskaņā ar Krimināllikuma 40. panta trešo daļu, ja persona, kas notiesāta ar piespiedu darbu, ļaunprātīgi izvairās no soda izciešanas, tiesa neizciesto sodu aizstāj ar īslaicīgu brīvības atņemšanu, četras darba stundas rēķinot kā vienu īslaicīgas brīvības atņemšanas dienu.
Ar paziņojumu iepazīstināja  
  (ieslodzījuma vietas nosaukums, amatpersonas vārds, uzvārds, paraksts, datums)
Ar paziņojumu iepazinos, tā būtība man ir saprotama  
  (notiesātā vārds, uzvārds, paraksts, datums)
Likumisko pārstāvi ar paziņojumu iepazīstināja  
  (amatpersonas vārds, uzvārds, paraksts, datums)"

Ministru prezidents Māris Kučinskis

Tieslietu ministrs Dzintars Rasnačs

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Ministru kabineta 2010. gada 9. februāra noteikumos Nr. 119 "Kārtība, kādā Valsts probācijas .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 717Pieņemts: 08.11.2016.Stājas spēkā: 11.11.2016.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 220, 10.11.2016. OP numurs: 2016/220.8
Saistītie dokumenti
  • Grozītais
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Citi saistītie dokumenti
286411
11.11.2016
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)