Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Tiesību akts ir zaudējis spēku.
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas normatīvie noteikumi Nr.113

Rīgā 2009.gada 25.septembrī (prot. Nr.35 3.p.)
Licenču apdrošināšanas veikšanai izsniegšanas, atsevišķu apdrošinātāju darbību reglamentējošo atļauju saņemšanas, dokumentu saskaņošanas un informācijas sniegšanas normatīvie noteikumi
Izdoti saskaņā ar Apdrošināšanas sabiedrību un to uzraudzības likuma 9.panta otro daļu,
24.panta trešo daļu, 65.panta otro daļu, 103.panta pirmo daļu un 131.panta trešo daļu
I. Vispārīgie jautājumi

1. “Licenču apdrošināšanas veikšanai izsniegšanas, atsevišķu apdrošinātāju darbību reglamentējošo atļauju saņemšanas, dokumentu saskaņošanas un informācijas sniegšanas normatīvie noteikumi” (tālāk tekstā – noteikumi) ir saistoši Latvijas Republikas Komercreģistrā reģistrētām komercsabiedrībām, kas reģistrētas kā akciju sabiedrības vai Eiropas komercsabiedrības, vai savstarpējās apdrošināšanas kooperatīvās biedrības (tālāk tekstā – apdrošināšanas sabiedrība), un nedalībvalstu apdrošinātāju filiālēm (tālāk tekstā abas kopā – apdrošinātājs).

2. Noteikumi nav saistoši dalībvalstu apdrošinātāju filiālēm.

3. Noteikumi nosaka kārtību, kādā:

3.1. Finanšu un kapitāla tirgus komisija (tālāk tekstā – Komisija) izsniedz licenci apdrošināšanas veikšanai (tālāk tekstā – licence) apdrošinātājam;

3.2. Komisija pārreģistrē licenci apdrošinātājam;

3.3. Komisija izsniedz atļauju:

3.3.1. apdrošināšanas sabiedrībai reorganizācijas ceļā vai bez reorganizācijas veikšanas tikt pārveidotai par juridisko personu, kas neveic apdrošināšanu;

3.3.2. nedalībvalsts apdrošinātāja fili­āles drošības naudas pārvietošanai;

3.3.3. apdrošinātājam nodot visus noslēgtos apdrošināšanas līgumus vai daļu no tiem citam apdrošināšanas komersantam;

3.3.4. apdrošinātājam likvidācijas procesa sākšanai;

3.3.5. papildu uzraudzībai pakļautajai apdrošināšanas sabiedrībai nesniegt informāciju par papildu uzraudzībai pakļautās apdrošināšanas sabiedrības savstarpējiem darījumiem ar atsevišķu grupas komercsabiedrību vai fizisku personu, kura tiešā vai kontroles veidā ir ieguvusi 20 vai vairāk procentus balsstiesību vai arī tiešā vai kontroles veidā ieguvusi līdzdalību, kas aptver 20 un vairāk procentus no pamatkapitāla vai balsstiesīgo akciju skaita papildu uzraudzībai pakļautajā apdrošināšanas sabiedrībā, tās saistītajā sabiedrībā, dalības sabiedrībā vai dalības sabiedrības saistītajā sabiedrībā;

3.3.6. papildu uzraudzībai pakļautajai apdrošināšanas sabiedrībai neiekļaut atsevišķas grupas komercsabiedrības maksātspējas normu un pašu līdzekļus koriģētās maksātspējas normas un koriģēto pašu līdzekļu aprēķinā;

3.3.7. apdrošināšanas sabiedrībai, kas ir apdrošināšanas pārvaldītājsabiedrības, nedalībvalsts apdrošinātāja vai nedalībvalsts pārapdrošinātāja meitas sabiedrība, kas to atbrīvotu no koriģētās maksātspējas normas un koriģēto pašu līdzekļu aprēķina sagatavošanas;

3.3.8. apdrošinātājam aizņēmuma līguma noteikumu grozīšanai, ja pašu līdzekļu aprēķinā apdrošinātājs iekļauj subordinēto kapitālu;

3.3.9. apdrošināšanas sabiedrībai beztermiņa priekšrocību akciju atmaksai, ja pašu līdzekļu aprēķinā apdrošināšanas sabiedrība iekļauj beztermiņa priekšrocību akcijas ar dividenžu uzkrāšanu;

3.4. apdrošinātājs ar Komisiju saskaņo:

3.4.1. aizņēmumus, kuri tiek iekļauti apdrošinātāja pašu līdzekļu aprēķinā, un aizņēmumus, kuru termiņš nav ilgāks par trim mēnešiem, ja šie aizņēmumi ņemti, lai nodrošinātu apdrošināšanas atlīdzību, par kuru izmaksu pieņemts apdrošinātāja lēmums, savlaicīgas izmaksas;

3.4.2. dividenžu izmaksu, ja ziņojumā, ko sniedzis zvērināts revidents vai zvērinātu revidentu komercsabiedrība, kura pārbaudījusi gada pārskatu, ir piezīmes;

3.5. apdrošinātājs informē Komisiju par:

3.5.1. apdrošināšanas sabiedrības nodomu atvērt filiāli dalībvalstī vai par apdrošināšanas pakalpojumu sniegšanu dalībvalstī, neatverot filiāli;

3.5.2. apdrošināšanas sabiedrības valdes priekšsēdētāja, valdes locekļa, padomes locekļa, iekšējā audita (revīzijas) dienesta vadītāja, galvenā aktuāra un nedalībvalsts apdrošinātāja filiāles vadītāja amata kandidātu, kā arī personu, kas, pieņemot būtiskus lēmumus apdrošināšanas sabiedrības vai nedalībvalsts apdrošinātāja filiāles vārdā, radīs apdrošināšanas sabiedrībai vai nedalībvalsts apdrošinātāja filiālei civiltiesiskas saistības (tālāk tekstā – amatpersona);

3.5.3. apdrošināšanas pārvaldītājsabiedrības izpildinstitūcijas locekļa amata kandidātu;

3.5.4. atvasināto finanšu instrumentu attiecināšanu uz tehnisko rezervju segumu;

3.5.5. visiem apstākļiem, kuri var būtiski ietekmēt apdrošinātāja turpmāko darbību;

3.5.6. pārapdrošināšanas sākšanu;

3.5.7. ciešām attiecībām;

3.5.8. juridiskās adreses maiņu.

4. Latvijas Republikā izstrādātos un apstiprinātos dokumentus un to kopijas noformē saskaņā ar Latvijas Republikas Ministru kabineta apstiprināto dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas noteikumu prasībām.

5. Ārvalstu fizisko un juridisko personu dokumentiem jābūt legalizētiem, ja vien Latvijas Republikas likumos vai Latvijas Republikas Saeimas apstiprinātajos starptautiskajos līgumos nav noteikta cita kārtība. Dokumentiem svešvalodās jābūt ar tulkojumu latviešu valodā vai valodā, ko lieto starptautisko finanšu jomā.

6. Ja licence nozaudēta, apdrošinātājs nekavējoties publicē laikrakstā “Latvijas Vēstnesis” paziņojumu par licences nozaudēšanu un iesniedz Komisijai iesniegumu par licences dublikāta izsniegšanu.

7. Par personām, kuras, pieņemot būtiskus lēmumus apdrošinātāja vārdā, radīs apdrošinātājam civiltiesiskas saistības, šo noteikumu izpratnē ir uzskatāmas – prokūrists un citas personas, kuras, pieņemot būtiskus lēmumus apdrošinātāja vārdā, ir atbildīgas par apdrošinātāja risku parakstīšanu, pārapdrošināšanu vai ieguldījumu veikšanu.

II. Apdrošināšanas sabiedrības licencēšana

8. Lai Komisija izvērtētu atbilstoši Apdrošināšanas sabiedrību un to uzraudzības likuma 13. panta pirmajai daļai iesniegtos dokumentus apdrošināšanas licences saņemšanai, apdrošināšanas sabiedrība papildus iesniedz Komisijai šādu informāciju un dokumentus:

8.1. apdrošināšanas sabiedrības pilnvarotas personas parakstītu Komisijai adresētu iesniegumu par licences izsniegšanu vienam vai vairākiem apdrošināšanas veidiem, kurā uzskaitīti visi tam pievienotie dokumenti;

8.2. apdrošināšanas sabiedrības dibināšanas līguma (lēmuma) norakstu;

8.3. apdrošināšanas sabiedrības statūtu, kas sagatavoti atbilstoši likuma, kas nosaka akciju sabiedrības vai Eiropas komercsabiedrības, vai kooperatīvās sabiedrības dibināšanas kārtību, prasībām, norakstu;

8.4. apdrošināšanas sabiedrības reģistrācijas apliecības norakstu;

8.5. kredītiestādes dokumentu, kas apstiprina naudas iemaksu garantijas fonda izveidei;

8.6. darbības uzsākšanai nepieciešamo izdevumu aprēķinu un informāciju par līdzekļu avotiem šo izdevumu segšanai;

8.7. apdrošināšanas sabiedrības akcionāru sarakstu (1. pielikums) vai savstarpējās apdrošināšanas kooperatīvās biedrības informāciju par biedru skaitu;

8.8. ziņas par apdrošināšanas sabiedrības akcionāriem (biedriem):

8.8.1. apdrošināšanas sabiedrības akcionārus (biedrus) identificējošo dokumentu kopijas:

8.8.1.1. komercsabiedrībām (tikai nerezidentiem) – apliecinātas reģistrācijas apliecības vai cita veida attiecīgajā ārvalstī spēkā esoša identificējoša (reģistrāciju apliecinoša) dokumenta kopiju,

8.8.1.2. citām personām, kuras nav fiziskās personas – cita veida identificējoša dokumenta kopiju;

8.8.2. dokumentus par finansiālo stāvokli, kuri ļauj pārliecināties par brīvā kapitāla pietiekamību apmaksāto akciju (paju) apmērā:

8.8.2.1. Latvijas Republikas komercsabiedrībām – Valsts ieņēmumu dienesta attiecīgā rajona nodaļas ne senāk par trim mēnešiem izsniegtu izziņu, ka komercsabiedrībai nav nodokļu parādu, un pēdējo divu darbības gadu auditētu gada pārskatu kopijas ar Valsts ieņēmumu dienesta atzīmi par saņemšanu,

8.8.2.2. ārvalstu komercsabiedrībām – pēdējo divu darbības gadu auditētu gada pārskatu kopijas,

8.8.2.3. fiziskajām personām: rezidentiem – Valsts ieņēmumu dienesta apliecinātu gada ienākumu deklarācijas kopiju, nerezidentiem – attiecīgās nodokļu administrācijas iestādes apliecinātu nodokļu (ienākumu) deklarācijas kopiju vai citus brīvā kapitāla pietiekamību apliecinošus dokumentus un dokumentus, kas apliecina minēto līdzekļu (kapitāla) tiesisku izcelsmi;

8.8.3. ziņas par apdrošināšanas sabiedrības akcionāru būtisku līdzdalību citās komercsabiedrībās, norādot to nosaukumu (firmu), juridisko adresi, reģistrācijas numuru un reģistrācijas valsti (teritoriju), līdzdalības apmēru, kā arī īpaši norādot, ja komercsabiedrība ir apdrošinātājs, kredītiestāde, finanšu iestāde vai finanšu pārvaldītājsabiedrība;

8.8.4. paziņojumu par personām, kurām ir ciešas attiecības ar apdrošināšanas sabiedrību;

8.9. ziņas par apdrošināšanas sabiedrības akcionāru (biedru) – komercsabiedrību – īpašniekiem, līdz ir iegūta informācija par īpašniekiem (patiesajiem labuma guvējiem) – fiziskajām personām, un visu šo apdrošināšanas sabiedrības akcionāru (biedru) īpašnieku (fizisko, juridisko un citu personu) identificējošo dokumentu kopijas, kā arī ziņas par šo īpašnieku būtisku līdzdalību citās komercsabiedrībās, norādot to nosaukumu (firmu), juridisko adresi, līdzdalības apmēru (summu un procentus no pamatkapitāla). Ja apdrošināšanas sabiedrības akcionāra īpašnieka akcijas tiek kotētas kādā dalībvalstī reģistrētā regulētā tirgus organizētājā vai regulētā tirgus organizētājā, kas ir Starptautiskās Fondu biržu federācijas pilntiesīgs loceklis, iesniedz ziņas tikai par tiem īpašniekiem, kuriem pieder būtiska līdzdalība;

8.10. apdrošināšanas sabiedrības valdes locekļa, padomes locekļa, iekšējā audita (revīzijas) dienesta vadītāja, galvenā aktuāra, personas, kas, pieņemot būtiskus lēmumus apdrošināšanas sabiedrības vārdā, radīs apdrošināšanas sabiedrībai civiltiesiskas saistības, kandidatūru raksturojošus dokumentus: paziņojumu (2. pielikums), izvērstu profesionālo biogrāfiju (CV), izglītības dokumentu kopijas; vēlama arī ieteikuma vēstule (rekomendācija) no iepriekšējās vai pašreizējās darbavietas.

9. Ja apdrošināšanas sabiedrības akcionāri vai to mātes uzņēmumi, kuriem ir būtiska līdzdalība 20 un vairāk procentu apmērā no apdrošināšanas sabiedrības pamatkapitāla vai balsstiesīgo akciju skaita, ir nedalībvalstu apdrošinātāji, pārapdrošinātāji, kredītiestādes, finanšu iestādes vai finanšu pārvaldītājsabiedrības, tad tie papildus 8. punktā minētajiem dokumentiem iesniedz attiecīgās nedalībvalsts apdrošinātāju, pārapdrošinātāju vai finanšu iestāžu uzraudzības institūcijas atļauju būtiskas līdzdalības iegūšanai apdrošināšanas sabiedrībā, ja šīs valsts normatīvie akti nosaka šādas atļaujas nepieciešamību, vai minētās nedalībvalsts institūcijas apstiprinājumu, ka šāda atļauja nav nepieciešama un ka tā neiebilst pret konkrētā nedalībvalsts apdrošinātāja, pārapdrošinātāja, kredītiestādes, finanšu iestādes vai finanšu pārvaldītājsabiedrības līdzdalību apdrošināšanas sabiedrībā. Papildus minētajai informācijai iesniedz attiecīgās nedalībvalsts apdrošināšanas uzraudzības institūcijas apliecinājumu par to, ka tā veic apdrošinātāju uzraudzību uz globāli konsolidētu finanšu pārskatu pamata un ka attiecīgās nedalībvalsts spēkā esošie normatīvie akti atļauj apdrošināšanas uzraudzības institūcijai sniegt citas valsts apdrošināšanas uzraudzības institūcijai un saņemt no tās apdrošinātāju finanšu pārskatus un citu informāciju apjomā, kāds nepieciešams uzraudzības funkciju veikšanai, un ka attiecīgās nedalībvalsts normatīvie akti paredz atbildību par neizpaužamas informācijas izpaušanu.

III. Nedalībvalsts apdrošinātāja filiāles licencēšana

10. Lai Komisija izvērtētu atbilstoši Apdrošināšanas sabiedrību un to uzraudzības likuma 10. panta trešajai daļai iesniegtos dokumentus apdrošināšanas licences saņemšanai, nedalībvalsts apdrošinātājs papildus iesniedz Komisijai šādu informāciju un dokumentus:

10.1. nedalībvalsts apdrošinātāja pilnvarotas personas parakstītu Komisijai adresētu iesniegumu par licences izsniegšanu vienam vai vairākiem apdrošināšanas veidiem, kurā uzskaitīti visi tam pievienotie dokumenti;

10.2. attiecīgās nedalībvalsts apdrošinātāju uzraudzības institūcijas atļauju apdrošinātāja filiāles atvēršanai Latvijas Republikā, ja attiecīgās nedalībvalsts spēkā esošie normatīvie akti paredz šādas atļaujas nepieciešamību, vai šādas institūcijas apstiprinājumu, ka šāda atļauja nav nepieciešama un ka tā neiebilst pret filiāles atvēršanu, kā arī minētās institūcijas sagatavotu izziņu par attiecīgās nedalībvalsts normatīvo aktu prasībām apdrošināšanas sabiedrību uzraudzības jautājumos. Papildus minētajai informācijai norāda uzraudzības institūcijas nosaukumu, adresi, kontaktpersonu, tās faksa numuru, e-pasta adresi, kā arī nedalībvalsts apdrošinātājam attiecīgajam apdrošināšanas veidam izsniegtās licences izsniegšanas datumu, reģistrācijas numuru un vietu (adresi);

10.3. paziņojumu par nedalībvalsts apdrošinātāja ciešām attiecībām ar trešajām personām;

10.4. nedalībvalsts apdrošinātāja reģistrācijas apliecības norakstu;

10.5. nedalībvalsts apdrošinātāja akcionāru sarakstu (1. pielikums) un grupas struktūru;

10.6. nedalībvalsts apdrošinātāja filiāles vadītāja, galvenā aktuāra un personas, kas, pieņemot būtiskus lēmumus nedalībvalsts apdrošinātāja filiāles vārdā, radīs nedalībvalsts apdrošinātāja filiālei civiltiesiskas saistības, kandidatūru raksturojošus dokumentus: paziņojumu (2. pielikums), izvērstu profesionālo biogrāfiju (CV), izglītības dokumentu kopijas; vēlama arī ieteikuma vēstule (rekomendācija) no iepriekšējās vai pašreizējās darbavietas.

11. Dokumentiem, kurus nedalībvalsts apdrošinātājs ietver iekšējās kontroles sistēmas politikas pamatprincipu un procedūras aprakstā, jābūt nedalībvalsts apdrošinātāja pārvaldes institūcijas vai amatpersonas apstiprinātiem.

IV. Licences izsniegšana citam apdrošināšanas veidam

12. Ja apdrošinātājs, kurš ir tiesīgs sniegt apdrošināšanas pakalpojumus Latvijas Republikā, vēlas saņemt licenci citam apdrošināšanas veidam, apdrošinātājs iesniedz Komisijai šādus dokumentus:

12.1. apdrošinātāja pilnvarotas personas parakstītu Komisijai adresētu iesniegumu par licences izsniegšanu vienam vai vairākiem apdrošināšanas veidiem, kurā uzskaitīti visi tam pievienotie dokumenti;

12.2. darbības nodrošināšanas struktūru, administratīvo dienestu izveidei nepieciešamo izdevumu aprēķinu un informāciju par līdzekļu avotiem šo izdevumu segšanai;

12.3. jaunā apdrošināšanas veida ieviešanai nepieciešamo izdevumu aprēķinu un informāciju par līdzekļu avotiem to segšanai.

V. Licences pārreģistrācija

13. Komisija pārreģistrē licenci šādos gadījumos:

13.1. ja tiek mainīts apdrošinātāja nosaukums;

13.2. ja tiek mainīti licences nosacījumi.

14. Lai pārreģistrētu licenci, mainot apdrošinātāja nosaukumu, apdrošinātājs iesniedz Komisijai šādus dokumentus:

14.1. apdrošinātāja pilnvarotas personas parakstītu Komisijai adresētu iesniegumu par licences pārreģistrāciju, kurā uzskaitīti visi tam pievienotie dokumenti;

14.2. apliecinātu reģistrācijas apliecības kopiju.

15. Lai pārreģistrētu licenci, mainot licences nosacījumus, apdrošinātājs iesniedz Komisijai šādus dokumentus:

15.1. apdrošinātāja pilnvarotas personas parakstītu Komisijai adresētu iesniegumu par licences pārreģistrāciju, kurā uzskaitīti visi tam pievienotie dokumenti;

15.2. plānotās apdrošināšanas raksturojumu;

15.3. tarifu aprēķināšanas metodiku;

15.4. tehnisko rezervju aprēķināšanas metodiku;

15.5. pārapdrošināšanas programmu.

VI. Apdrošināšanas sabiedrības pārveidošana par juridisku personu, kas neveic apdrošināšanu

16. Lai Komisija atļautu pārveidot apdrošināšanas sabiedrību par juridisku personu, kas neveic apdrošināšanu, apdrošināšanas sabiedrība iesniedz Komisijai šādus dokumentus:

16.1. motivētu iesniegumu, kurā uzskaitīti visi tam pievienotie dokumenti;

16.2. pēc pārveidošanas par juridisku personu, kas neveic apdrošināšanu, pabeigšanas par stāvokli pirmajā darbības dienā sagatavotu darbības bilanci;

16.3. reorganizācijas plānu, ja apdrošināšanas sabiedrība tiek pārveidota par juridisko personu, kas neveic apdrošināšanu, reorganizācijas ceļā;

16.4. apliecinājumu par to, ka apdrošināšanas sabiedrība ir izpildījusi visas apdrošināšanas līgumos paredzētās saistības.

VII. Nedalībvalsts apdrošinātāja filiāles drošības naudas pārvietošana

17. Lai saņemtu atļauju nedalībvalsts apdrošinātāja filiāles drošības naudas pārvietošanai, nedalībvalsts apdrošinātāja filiāle iesniedz Komisijai motivētu iesniegumu par drošības naudas pārvietošanu, kurā pamato nepieciešamību veikt drošības naudas pārvietošanu.

VIII. Apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas līgumu vai daļas no tiem nodošana un pārņemšana

18. Lai saņemtu atļauju visu noslēgto apdrošināšanas līgumu vai to daļas (tālāk tekstā – apdrošināšanas portfelis) nodošanai:

18.1. apdrošinātājs, kurš nodod apdrošināšanas portfeli, iesniedz Komisijai:

18.1.1. motivētu iesniegumu par apdrošināšanas portfeļa nodošanu, kurā uzskaitīti visi tam pievienotie dokumenti;

18.1.2. nododamā apdrošināšanas portfeļa apdrošināšanas polišu sarakstu, sagrupējot apdrošināšanas polises pa apdrošināšanas veidiem un norādot:

18.1.2.1. spēkā stāšanās datumu un darbības termiņu,

18.1.2.2. apdrošinājuma summu,

18.1.2.3. bruto un neto parakstītās un saņemtās apdrošināšanas prēmijas,

18.1.2.4. pieteikto apdrošināšanas atlīdzību prasību bruto un neto apmēru (dzīvības apdrošināšanas sabiedrībām nav jānorāda);

18.1.3. nododamā apdrošināšanas portfeļa atbilstošo tehnisko rezervju aprēķinu;

18.1.4. izvērstu nododamo tehnisko rezervju ieguldījumu (aktīvu) sarakstu atbilstoši tehnisko rezervju aprēķinam;

18.1.5. dalībvalstu, kurās atrodas nododamajā apdrošināšanas portfelī esošie ar apdrošināto risku saistītie apdrošināšanas objekti, sarakstu;

18.1.6. līgumu par apdrošināšanas portfeļa nodošanu;

18.1.7. informāciju par apdrošināšanas atlīdzību prasību izskatīšanas kārtību, ja tiek nodots apdrošināšanas sabiedrības citā dalībvalstī atvērtās filiāles apdrošināšanas portfelis un apdrošināšanas sabiedrības citā dalībvalstī atvērtā filiāle pēc apdrošināšanas portfeļa nodošanas tiek likvidēta;

18.2. apdrošinātājs, kurš pārņem apdrošināšanas portfeli, iesniedz Komisijai:

18.2.1. motivētu iesniegumu par apdrošināšanas portfeļa pārņemšanu, kurā uzskaitīti visi tam pievienotie dokumenti;

18.2.2. darbības plānu pārņemtā apdrošināšanas portfeļa apkalpošanai;

18.2.3. maksātspējas normas aprēķinu, ievērojot pārņemto apdrošināšanas portfeli;

18.2.4. ja apdrošināšanas portfelis tiek pārņemts bez atbilstošo tehnisko rezervju ieguldījumiem – tehnisko rezervju atjaunošanas plānu, norādot līdzekļu avotu.

19. Apdrošinātājs, kas nodod vai pārņem pārapdrošināšanas līgumus vai daļu no tiem, rīkojas Pārapdrošināšanas likumā un Komisijas normatīvajos noteikumos noteiktajā kārtībā.

IX. Apdrošinātāja likvidācija

20. Lai Komisija atļautu likvidācijas procesa sākšanu gadījumos, kad apdrošinātājs nolēmis izbeigt darbību, apdrošinātājs iesniedz Komisijai šādus dokumentus:

20.1. motivētu iesniegumu, kurā uzskaitīti visi tam pievienotie dokumenti;

20.2. likvidācijas procesa plānu;

20.3. likvidācijas procesa sākumbilanci ar valdes un padomes ziņojumiem par apdrošinātāja mantas un saistību stāvokli un prognozējamajiem likvidācijas rezultātiem.

X. Savstarpējie darījumi

21. Lai papildu uzraudzībai pakļautā apdrošināšanas sabiedrība saņemtu atļauju nesniegt informāciju par papildu uzraudzībai pakļautās apdrošināšanas sabiedrības savstarpējiem darījumiem ar atsevišķu grupas komercsabiedrību vai fizisku personu, kura tiešā vai kontroles veidā ir ieguvusi 20 vai vairāk procentus balsstiesību vai arī tiešā vai kontroles veidā ieguvusi līdzdalību, kas aptver 20 un vairāk procentus no pamatkapitāla vai balsstiesīgo akciju skaita papildu uzraudzībai pakļautajā apdrošināšanas sabiedrībā, tās saistītajā sabiedrībā, dalības sabiedrībā vai dalības sabiedrības saistītajā sabiedrībā, papildu uzraudzībai pakļautā apdrošināšanas sabiedrība iesniedz Komisijai motivētu iesniegumu, kurā paziņo to, ka papildu uzraudzībai pakļautās apdrošināšanas sabiedrības viena vai vairāku viena veida darījumu kopsumma ar attiecīgo komercsabiedrību vai fizisku personu pārskata periodā nepārsniedz mazāko no šiem lielumiem – 50 000 euro vai 1 procentu no papildu uzraudzībai pakļautās apdrošināšanas sabiedrības aktīvu kopsummas.

(Grozīts ar FKTK 04.10.2013. noteikumiem Nr.216)

XI. Koriģētā maksātspējas norma un koriģētie pašu līdzekļi

22. Lai papildu uzraudzībai pakļautā apdrošināšanas sabiedrība saņemtu atļauju neiekļaut atsevišķas grupas komercsabiedrības maksātspējas normu un pašu līdzekļus koriģētās maksātspējas normas un koriģēto pašu līdzekļu aprēķinā, papildu uzraudzībai pakļautā apdrošināšanas sabiedrība iesniedz Komisijai šādus dokumentus:

22.1. motivētu iesniegumu, kurā uzskaitīti visi tam pievienotie dokumenti un norādīts, kāda attiecīgās komercsabiedrības pamatkapitāla daļa (procentos) tieši vai kontroles veidā pieder papildu uzraudzībai pakļautajai apdrošināšanas sabiedrībai vai citai grupas komercsabiedrībai;

22.2. koriģētās maksātspējas normas un koriģēto pašu līdzekļu aprēķinu, kurā iekļauta attiecīgā grupas komercsabiedrība;

22.3. koriģētās maksātspējas normas un koriģēto pašu līdzekļu aprēķinu, kurā nav iekļauta attiecīgā grupas komercsabiedrība.

23. Lai apdrošināšanas sabiedrība, kas ir apdrošināšanas pārvaldītājsabiedrības, nedalībvalsts apdrošinātāja vai nedalībvalsts pārapdrošinātāja meitas sabiedrība, saņemtu atļauju, kas to atbrīvotu no koriģētās maksātspējas normas un koriģēto pašu līdzekļu aprēķina sagatavošanas, tā iesniedz Komisijā motivētu iesniegumu, kurā norādīts citas Latvijas Republikā reģistrētas attiecīgās apdrošināšanas pārvaldītājsabiedrības, nedalībvalsts apdrošinātāja vai nedalībvalsts apdrošinātāja meitas sabiedrības, kurai ir lielāka aktīvu kopsumma un kas sniedz Komisijai mātes sabiedrības koriģētās maksātspējas normas un koriģēto pašu līdzekļu aprēķinu, kurā ir iekļautas visas Latvijas Republikā reģistrētās meitas sabiedrības, nosaukums un aktīvu kopsumma.

XII. Pašu līdzekļu izmaiņas

24. Lai saņemtu atļauju beztermiņa priekšrocību akciju atmaksai, ja pašu līdzekļu aprēķinā apdrošināšanas sabiedrība iekļauj beztermiņa priekšrocību akcijas ar dividenžu uzkrāšanu, apdrošināšanas sabiedrība iesniedz Komisijai šādus dokumentus:

24.1. motivētu iesniegumu, kurā uzskaitīti visi tam pievienotie dokumenti;

24.2. apdrošināšanas sabiedrības aprēķināto maksātspējas normu un pašu līdzekļu apmēru pēc beztermiņa priekšrocību akciju atmaksas.

XIII. Aizņēmumi

25. Ja apdrošinātājs vēlas ņemt aizņēmumu, kurš tiks iekļauts apdrošinātāja pašu līdzekļu aprēķinā, pirms aizņēmuma ņemšanas apdrošinātājs iesniedz saskaņošanai Komisijā šādus dokumentus:

25.1. motivētu iesniegumu, kurā uzskaitīti visi tam pievienotie dokumenti, ar pamatojumu aizņēmuma līguma slēgšanas nepieciešamībai;

25.2. aizņēmuma līguma kopiju.

26. Lai saņemtu atļauju aizņēmuma līguma noteikumu grozīšanai, ja pašu līdzekļu aprēķinā apdrošinātājs iekļauj subordinēto kapitālu, apdrošinātājs iesniedz Komisijai šādus dokumentus:

26.1. motivētu iesniegumu, kurā uzskaitīti visi tam pievienotie dokumenti;

26.2. aizdevuma līguma grozījumus.

27. Ja apdrošinātājs vēlas ņemt aizņēmumu, lai nodrošinātu apdrošināšanas atlīdzību savlaicīgu izmaksu, tad pirms aizņēmuma ņemšanas, izņemot šo noteikumu 28. punktā noteikto gadījumu, apdrošinātājs iesniedz saskaņošanai Komisijā šādus dokumentus:

27.1. motivētu iesniegumu, kurā uzskaitīti visi tam pievienotie dokumenti un norādīta informācija:

27.1.1. par nepieciešamā aizņēmuma apmēru un termiņu;

27.1.2. par iespējamo aizņēmuma devēju, tas ir, juridiskai personai – firma, adrese, reģistrācijas valsts un numurs, bet fiziskai personai – vārds, uzvārds, personas kods un adrese;

27.1.3. par līdzekļu avotiem aizņēmuma savlaicīgai atmaksai;

27.2. lēmuma par apdrošināšanas atlīdzības izmaksu kopiju.

28. Ja apdrošinātājs vairākkārtēju sav­laicīgu apdrošināšanas atlīdzību izmaksu nodrošināšanai plāno izmantot naudas līdzekļus no kredītlīnijas vai naudas līdzekļus, kas iegūti repo darījumu rezultātā, saskaņā ar vienu un to pašu līgumu par kredītlīniju vai līgumu par repo darījumiem, apdrošinātājs pirms katras kredītlīnijas izmantošanas vai repo darījuma veikšanas iesniedz saskaņošanai Komisijā šādus dokumentus:

28.1. motivētu iesniegumu, kurā uzskaitīti visi tam pievienotie dokumenti un norādīta informācija:

28.1.1. par nepieciešamā aizņēmuma vai repo darījuma apmēru un termiņu;

28.1.2. par līdzekļu avotiem aizņēmuma savlaicīgai atmaksai vai vērtspapīru atpirkšanai;

28.2. lēmuma par apdrošināšanas atlīdzības izmaksu kopiju;

28.3. līguma par kredītlīniju kopiju, ja apdrošinātājs savlaicīgu apdrošināšanas atlīdzību izmaksu nodrošināšanai izmantos naudas līdzekļus no kredītlīnijas (iesniedz tikai pirms pirmās kredītlīnijas izmantošanas);

28.4. līguma par repo darījumiem kopiju, ja apdrošinātājs savlaicīgu apdrošināšanas atlīdzību izmaksu nodrošināšanai izmantos naudas līdzekļus, kas iegūti repo darījumu rezultātā (iesniedz tikai pirms pirmā repo darījuma veikšanas).

XIV. Dividenžu izmaksa

29. Ja ziņojumā, ko sniedzis zvērināts revidents vai zvērinātu revidentu komercsabiedrība, kura pārbaudījusi gada pārskatu, ir piezīmes, pirms dividenžu izmaksas apdrošināšanas sabiedrība iesniedz Komisijai paskaidrojumus par zvērināta revidenta vai zvērinātu revidentu komercsabiedrības piezīmēm, kā arī iesniedz saskaņošanai lēmuma projektu par paredzamo izmaksājamo dividenžu apmēru.

XV. Apdrošināšanas sabiedrības filiāles atvēršana dalībvalstī vai apdrošināšanas pakalpojumu sniegšana dalībvalstī, neatverot filiāli

30. Apdrošināšanas sabiedrība, kura vēlas atvērt filiāli dalībvalstī, iesniedz Komisijā Apdrošināšanas sabiedrību un to uzraudzības likuma 11. panta otrajā daļā minētos dokumentus latviešu valodā ar pievienotu dokumentu tulkojumu tās valsts valodā, kurā apdrošināšanas sabiedrība plāno atvērt filiāli. Ja šāda iespēja paredzēta attiecīgajā dalībvalstī, apdrošināšanas sabiedrība var iesniegt arī dokumentu tulkojumu angļu valodā.

31. Apdrošināšanas sabiedrība, kura vēlas uzsākt apdrošināšanas pakalpojumu sniegšanu dalībvalstī, neatverot filiāli, iesniedz Komisijā paziņojumu angļu valodā (3. pielikums vai 4. pielikums).

XVI. Informācijas par amatpersonām sniegšana

32. Lai Komisija pārliecinātos par amatpersonas atbilstību Apdrošināšanas sabiedrību un to uzraudzības likuma prasībām, apdrošinātājs, 10 darbdienas pirms amata kandidāts sāk pildīt savus pienākumus, iesniedz Komisijā šādus dokumentus:

32.1. motivētu iesniegumu, kurā uzskaitīti visi tam pievienotie dokumenti;

32.2. apdrošinātāja kompetentas pārvaldes institūcijas sapulces (sēdes) protokola kopiju vai izrakstu ar lēmumu par personas kandidatūras izvirzīšanu pienākumu pildīšanai vai kompetentas amatpersonas lēmuma par personas iecelšanu attiecīgajā amatā kopiju;

32.3. amatpersonas kandidatūru raksturojošos dokumentus: paziņojumu (2. pielikums) un personu apliecinoša dokumenta lapas, kurā norādīts vārds, uzvārds, personas kods un fotogrāfija, kopiju vai ieceļošanai Latvijas Republikā derīga personu apliecinoša dokumenta lapas, kurā norādīts vārds, uzvārds, personas kods vai, ja tāds nav piešķirts, dzimšanas datums, kā arī dokumenta izdevējiestāde, kopiju;

32.4. valsts kompetentas institūcijas izsniegtu dokumentu, kas apliecina, ka amata kandidāts nav persona:

32.4.1. kura ir notiesāta par tīša noziedzīga nodarījuma izdarīšanu, arī ļaunprātīgu bankrotu;

32.4.2. kura ir notiesāta par tīša noziedzīga nodarījuma izdarīšanu, kaut arī atbrīvota no soda izciešanas sakarā ar noilgumu, apžēlošanu vai amnestiju;

32.4.3. pret kuru uzsākts kriminālprocess par tīša noziedzīga nodarījuma izdarīšanu ir izbeigts sakarā ar noilgumu vai amnestiju;

32.4.4. kura saukta pie kriminālatbildības par tīša noziedzīga nodarījuma izdarīšanu, bet krimināllieta pret to izbeigta uz nereabilitējoša pamata;

32.5. izziņu no tādas aktuāru profesionālās asociācijas, kura ir Starptautiskās Aktuāru asociācijas locekle, par galvenā aktuāra amata kandidāta dalību šajā asociācijā;

32.6. izziņu par tiesībām pildīt galvenā aktuāra pienākumus citā valstī, ja galvenā aktuāra amata kandidāts ir citas valsts aktuāru profesionālās asociācijas biedrs.

33. Apdrošināšanas sabiedrība nesniedz šo noteikumu 31. punktā noteiktos dokumentus par amata kandidātu, bet, 10 darbdienas pirms amata kandidāts sāk pildīt savus pienākumus, informē Komisiju par izmaiņām amatpersonas statusā šādos gadījumos:

33.1. apdrošināšanas sabiedrības valdes priekšsēdētājs kļūst par valdes locekli;

33.2. apdrošināšanas sabiedrības valdes loceklis kļūst par valdes priekšsēdētāju;

33.3. apdrošināšanas sabiedrības valdes loceklis vai valdes priekšsēdētājs kļūst par padomes locekli, padomes priekšsēdētāju vai padomes priekšsēdētāja vietnieku;

32.4. apdrošināšanas sabiedrības padomes loceklis kļūst par padomes priekšsēdētāju vai padomes priekšsēdētāja vietnieku;

33.5. apdrošināšanas sabiedrības padomes priekšsēdētāja vietnieks kļūst par padomes priekšsēdētāju vai padomes locekli;

33.6. apdrošināšanas sabiedrības padomes priekšsēdētājs kļūst par padomes locekli.

34. Apdrošinātājs 10 darbdienu laikā pēc attiecīgā lēmuma pieņemšanas Komercreģistrā informē Komisiju par izmaiņām apdrošināšanas sabiedrības padomes vai valdes locekļu sastāvā vai nedalībvalsts apdrošinātāja filiāles vadītāja vai personas, kas, pieņemot būtiskus lēmumus apdrošināšanas sabiedrības vai nedalībvalsts apdrošinātāja filiāles vārdā, rada apdrošināšanas sabiedrībai vai nedalībvalsts apdrošinātāja filiālei civiltiesiskas saistības, maiņu.

XVII. Informācijas par apdrošināšanas pārvaldītājsabiedrības izpildinstitūcijas locekli sniegšana

35. Lai pārliecinātos, ka apdrošināšanas pārvaldītājsabiedrības izpildinstitūcijas loceklis atbilst Apdrošināšanas sabiedrību un to uzraudzības likuma prasībām, apdrošināšanas sabiedrība iesniedz Komisijai šādus dokumentus:

35.1. motivētu iesniegumu, kurā uzskaitīti visi tam pievienotie dokumenti;

35.2. apdrošināšanas pārvaldītājsabiedrības kompetentas pārvaldes institūcijas sapulces (sēdes) protokola kopiju vai izrakstu ar lēmumu par personas kandidatūras izvirzīšanu pienākumu pildīšanai;

35.3. amatpersonas kandidatūru raksturojošos dokumentus: paziņojumu (5. pielikums) un personu apliecinoša dokumenta lapas, kurā norādīts vārds, uzvārds, personas kods un fotogrāfija, kopiju vai ieceļošanai Latvijas Republikā derīga personu apliecinoša dokumenta lapas, kurā norādīts vārds, uzvārds, personas kods vai, ja tāds nav piešķirts, dzimšanas datums, kā arī dokumenta izdevējiestāde, kopiju.

XVIII. Atvasināto finanšu instrumentu attiecināšana uz tehnisko rezervju segumu

36. Apdrošinātājs pirms atvasināto finanšu instrumentu (nākotnes līgumu, mijmaiņas līgumu un regulētajā tirgū iekļautu iespējas līgumu) attiecināšanas uz tehnisko rezervju segumu informē par to Komisiju, iesniedzot tai šādus dokumentus:

36.1. motivētu iesniegumu, kurā uzskaitīti visi tam pievienotie dokumenti, ar pamatojumu atvasināto finanšu instrumentu attiecināšanas uz tehnisko rezervju segumu nepieciešamībai;

36.2. apdrošinātāja vadības izstrādāto un apstiprināto atvasināto finanšu instrumentu izmantošanas kārtību, kas saskaņota ar apdrošinātāja pamatdarbību, ieguldījumu veidošanas kārtību un atbilstošo risku vadību (iesniedz tikai pirms pirmās finanšu instrumentu attiecināšanas uz tehnisko rezervju segumu).

XIX. Apstākļi, kuri var būtiski ietekmēt apdrošinātāja turpmāko darbību

37. Apdrošinātājs nekavējoties, bet ne vēlāk kā triju darbdienu laikā, paziņo Komisijai par visiem apstākļiem, kuri var būtiski ietekmēt apdrošinātāja turpmāko darbību, kā arī iesniedz Komisijai informāciju par to novēršanas pasākumiem.

XX. Pārapdrošināšanas sākšana

38. Apdrošinātājs 30 dienas pirms pārapdrošināšanas sākšanas informē Komisiju par pārapdrošināšanas sākšanu, iesniedzot motivētu iesniegumu, kurā norāda:

38.1. apdrošināmo risku aprakstu;

38.2. pārapdrošināšanas līgumu veidus;

38.3. pārapdrošinājuma ņēmējus;

38.4. to, vai pārapdrošināšanas saistības tiks tālāk nodotas retrocesijā.

XXI. Ciešas attiecības

39. Par ciešu attiecību izveidošanos vai izmaiņām tajās apdrošinātājs paziņo Komisijai ne vēlāk kā 30 dienas pēc ciešu attiecību izveidošanās vai izmaiņām tajās.

40. Paziņojumā par personām, ar kurām apdrošinātājam ir ciešas attiecības, norāda:

40.1. par fiziskajām personām:

40.1.1. rezidentiem – vārdu, uzvārdu, personas kodu un ciešo attiecību veidu;

40.1.2. nerezidentiem – vārdu, uzvārdu, dzimšanas gadu un vietu, ciešo attiecību veidu;

40.2. par komercsabiedrībām – firmu, reģistrācijas numuru un vietu, ciešo attiecību veidu.

41. Apdrošinātājs sagatavo pārskatu par personām, ar kurām tam ir ciešas attiecības, un to katru gadu līdz 1. februārim iesniedz Komisijai par stāvokli iepriekšējā gada 31. decembrī. Saistību ar personām, kurām ir ciešas attiecības ar apdrošinātāju, attēlo grafiski.

XXII. Informācija par juridiskās adreses maiņu

42. Apdrošinātājs ne vēlāk kā 10 darbdienu laikā pēc apdrošinātāja juridiskās adreses maiņas reģistrācijas Komercreģistrā par to informē Komisiju.

XXIII. Iesniegumu un paziņojumu izskatīšanas kārtība

43. Apdrošinātāja iesniegumu par licences izsniegšanu Komisija izskata un lēmumu par licences izsniegšanu vai atteikumu pieņem triju mēnešu laikā pēc visu nepieciešamo normatīvo aktu prasībām atbilstoši sagatavoto un noformēto dokumentu saņemšanas.

44. Apdrošinātāja nosaukuma (firmas) maiņas gadījumā licenci pārreģistrē triju darbdienu laikā pēc visu nepieciešamo normatīvo aktu prasībām atbilstoši sagatavoto un noformēto dokumentu saņemšanas.

45. Licences nosacījumu maiņas gadījumā iesniegumu par licences pārreģistrāciju Komisija izskata un lēmumu par licences pārreģistrāciju vai atteikumu pieņem 30 dienu laikā pēc visu nepieciešamo normatīvo aktu prasībām atbilstoši sagatavoto un noformēto dokumentu saņemšanas.

46. Licences nozaudēšanas gadījumā Komisija izsniedz licences dublikātu triju darbdienu laikā pēc attiecīga iesnieguma saņemšanas.

47. Komisija šo noteikumu 16., 17., 20.26. un 29. punktā noteiktos iesniegumus vai citus dokumentus izskata 30 dienu laikā pēc visu nepieciešamo atbilstoši normatīvo aktu prasībām sagatavoto dokumentu saņemšanas.

48. Komisija šo noteikumu 27. un 28. punktā noteiktos iesniegumus vai citus dokumentus izskata piecu darbdienu laikā pēc visu nepieciešamo atbilstoši normatīvo aktu prasībām sagatavoto dokumentu saņemšanas.

49. Ja iesniegumu vai citu dokumentu izskatīšanas laikā šajos noteikumos minētajos dokumentos tiek izdarīti grozījumi, apdrošinātājs nekavējoties iesniedz Komisijai attiecīgos precizētos dokumentus.

50. Apdrošinātājs var neiesniegt Komisijai dokumentus, kuri ir iegūstami no Latvijas Republikas reģistriem.

51. Ja šajos noteikumos noteiktajos gadījumos iesniedzami dokumenti, kas jau ir Komisijas rīcībā un kuros ietvertajā informācijā nav notikušas izmaiņas, tad attiecīgos dokumentus neiesniedz atkārtoti un Komisijai iesniedzamajā iesniegumā norāda, ka attiecīgie dokumenti ir iesniegti Komisijai un tajos ietvertajā informācijā no iesniegšanas brīža Komisijai nav notikušas izmaiņas.

52. Ja apdrošinātāja iesniegtie dokumenti nesniedz pilnīgu priekšstatu par normatīvajos aktos noteikto prasību atļaujas saņemšanai vai dokumentu saskaņošanai izpildi, Komisijai ir tiesības apdrošinātājam vai personai, kas vēlas iegūt vai palielināt būtisku līdzdalību apdrošināšanas sabiedrībā, pieprasīt papildu informāciju, norādot tās iesniegšanas termiņu.

XIV. Noslēguma jautājums

53. Ar šo noteikumu spēkā stāšanos spēku zaudē:

53.1. Komisijas 2005. gada 30. decembra noteikumi Nr. 174 “Apdrošinātāju un ārvalstu pārapdrošinātāju darbību reglamentējošo Finanšu un kapitāla tirgus komisijas atļauju saņemšanas, paziņojumu izdarīšanas, dokumentu saskaņošanas un informācijas sniegšanas noteikumi”;

53.2. Komisijas 2003. gada 8. augusta noteikumi Nr. 180 “Licenču apdrošināšanas veikšanai un atļauju apdrošināšanas pakalpojumu sniegšanai ārvalstīs piešķiršanas noteikumi”.

Informatīvā atsauce uz Eiropas Savienības direktīvām

Noteikumos iekļautas tiesību normas, kas izriet no:

1) Padomes 1973. gada 24. jūlija Pirmās direktīvas 73/239/EEK par normatīvo un administratīvo aktu koordināciju attiecībā uz uzņēmējdarbības sākšanu un veikšanu tiešās apdrošināšanas nozarē, kas nav dzīvības apdrošināšana;

2) Padomes 1988. gada 22. jūnija Otrās direktīvas 88/357/EEK par normatīvo un administratīvo aktu koordināciju attiecībā uz tiešo apdrošināšanu, kas nav dzīvības apdrošināšana, par noteikumiem pakalpojumu sniegšanas brīvības efektīvākai izmantošanai un par grozījumiem direktīvā 73/239/EEK;

3) Padomes 1992. gada 18. jūnija Direktīvas 92/49/EEK par normatīvo un administratīvo aktu koordinēšanu attiecībā uz tiešo apdrošināšanu, kas nav dzīvības apdrošināšana, ar ko groza direktīvu 73/239/EEK un direktīvu 88/357/EEK (Trešā nedzīvības apdrošināšanas direktīva);

4) Eiropas Parlamenta un Padomes 1995. gada 29. jūnija Direktīvas 95/26/EK, ar ko groza direktīvu 77/780/EEK un direktīvu 89/646/EEK kredītiestāžu jomā, direktīvu 73/239/EEK un direktīvu 92/49/EEK nedzīvības apdrošināšanas jomā, direktīvu 79/267/EEK un direktīvu 92/96/EEK dzīvības apdrošināšanas jomā, direktīvu 93/22/EEK ieguldījumu sabiedrību jomā un direktīvu 85/611/EEK attiecībā uz pārvedamo vērtspapīru kolektīvo ieguldījumu uzņēmumiem (PVKIU), lai stiprinātu konsultatīvo uzraudzību;

5) Eiropas Parlamenta un Padomes 1998. gada 27. oktobra Direktīvas 98/78/EK par apdrošināšanas grupu apdrošināšanas uzņēmumu papildu uzraudzību;

6) Eiropas Parlamenta un Padomes 2002. gada 5. marta Direktīvas 2002/13/EC, ar ko groza Padomes direktīvu 73/239/EEK par nedzīvības apdrošināšanas uzņēmumiem noteikto maksātspējas rezerves prasību;

7) Eiropas Parlamenta un Padomes 2002. gada 5. novembra Direktīvas 2002/83/EK par dzīvības apdrošināšanu;

8) Eiropas Parlamenta un Padomes 2002. gada 16. decembra Direktīvas 2002/87/EK par papildu uzraudzību kredītiestādēm, apdrošināšanas uzņēmumiem un ieguldījumu sabiedrībām finanšu konglomerātos un par grozījumiem Padomes direktīvās 73/239/EEK, 79/267/EEK, 92/49/EEK, 92/96/EEK, 93/6/EEK un 93/22/EEK, kā arī Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvās 98/78/EK un 2000/12/EK;

9) Eiropas Parlamenta un Padomes 2005. gada 16. novembra Direktīvas 2005/68/EK par pārapdrošināšanu un Padomes direktīvu 73/239/EEK un 92/49/EEK grozījumiem, kā arī direktīvu 98/78/EK un 2002/83/EK grozījumiem.

Finanšu un kapitāla tirgus komisijas priekšsēdētāja I.Krūmane
1.pielikums
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 25.09.2009.
normatīvajiem noteikumiem Nr.113

(Pielikums grozīts ar FKTK 04.10.2013. noteikumiem Nr.216)

FKTK113-PIEL1.JPG (88705 bytes)

2.pielikums
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 25.09.2009.
normatīvajiem noteikumiem Nr.113

(Pielikums grozīts ar FKTK 04.10.2013. noteikumiem Nr.216)

FKTK113-PIEL2_PAGE_1.JPG (212965 bytes)

FKTK113-PIEL2_PAGE_2.JPG (239496 bytes)

FKTK113-PIEL2_PAGE_3.JPG (192279 bytes)

3.pielikums
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 25.09.2009.
normatīvajiem noteikumiem Nr.113
Enclosure to Notification pursuant to Article 35 of the Council Directive 92/49/EEC of 10 June 1992 on the Coordination of Laws, Regulations and Administrative Provisions relating to Direct Insurance other than Life Assurance and Amending Directives 73/239/EEC and 88/357/EEC (Third Non-Life Insurance Directive)

EEA State in which the insurance services are to be provided:

Name of insurance company:

Address:

Telephone/fax number:

Contact name:

1. The classes of insurance to be provided according to Annex to the First Non-Life Insurance Directive:

Class number

Description

Service to be provided (yes/no)

Class 1

Accident (including industrial injury and occupational diseases)

Class 2

Sickness

Class 3

Land vehicles (other than railway rolling stock)

Class 4

Railway rolling stock

Class 5

Aircraft

Class 6

Ships (sea, lake and river and canal vessels)

Class 7

Goods in transit (including merchandise, baggage, and all other goods)

Class 8

Fire and natural forces

Class 9

Other damage to property

Class 10

Motor vehicle liability

Class 11

Aircraft liability

Class 12

Liability for ships (sea, lake and river and canal vessels)

Class 13

General liability

Class 14

Credit

Class 15

Suretyship

Class 16

Miscellaneous financial loss

Class 17

Legal expenses

Class 18

Assistance

2. The nature of the risks to be covered in the EEA State concerned:

3. If the insurance company intends to cover risks, other than carrier’s liability, falling within class 10:

a) the name and address of the claim representative;

b) details of the insurance company’s membership of the national bureau
and the national guarantee fund in the EEA State concerned.

Signed on behalf of the Insurance Company: _____________________

4.pielikums
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 25.09.2009.
normatīvajiem noteikumiem Nr.113

FKTK113-PIEL4_PAGE_1.JPG (58474 bytes)

5.pielikums
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 25.09.2009.
normatīvajiem noteikumiem Nr.113

(Pielikums grozīts ar FKTK 04.10.2013. noteikumiem Nr.216)

FKTK113-PIEL5_PAGE_1.JPG (172052 bytes)

FKTK113-PIEL5_PAGE_2.JPG (228079 bytes)

FKTK113-PIEL5_PAGE_3.JPG (211196 bytes)

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Licenču apdrošināšanas veikšanai izsniegšanas, atsevišķu apdrošinātāju darbību reglamentējošo .. Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Finanšu un kapitāla tirgus komisija Veids: noteikumi Numurs: 113Pieņemts: 25.09.2009.Stājas spēkā: 02.10.2009.Zaudē spēku: 01.01.2016.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 156, 01.10.2009.
Satura rādītājs
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozījumi
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
198516
{"selected":{"value":"01.01.2014","content":"<font class='s-1'>01.01.2014.-31.12.2015.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"01.01.2014","iso_value":"2014\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2014.-31.12.2015.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"02.10.2009","iso_value":"2009\/10\/02","content":"<font class='s-1'>02.10.2009.-31.12.2013.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
01.01.2014
87
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)