Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Finanšu un kapitāla tirgus komisijas noteikumi Nr. 174

Rīgā 2005. gada 30. decembrī (Finanšu un kapitāla tirgus komisijas padomes sēdes protokols Nr. 49, 3. p.)

Apdrošinātāju un ārvalstu pārapdrošinātāju darbību reglamentējošo Finanšu un kapitāla tirgus komisijas atļauju saņemšanas, paziņojumu izdarīšanas, dokumentu saskaņošanas un informācijas sniegšanas noteikumi

Izdoti saskaņā ar Apdrošināšanas sabiedrību un to uzraudzības likuma 7. panta ceturto daļu, 8.3 panta trešo un piekto daļu, 8.4 panta ceturto daļu, 8.5 panta piekto un septīto daļu, 18. panta otro un trešo daļu, 20. panta otro daļu, 24. panta otro un trešo daļu, 24.1 pantu, 26. panta pirmo, otro un trešo daļu, 28. pantu, 28.1 panta pirmo un otro daļu, 30. panta pirmo un otro daļu, 31.1 panta pirmo daļu, 34., 35. pantu, 42. panta otrās daļas 9. punktu, 54. panta trešo daļu, 55. panta pirmo daļu, 61. panta otro daļu, 62. panta otro daļu, 65. panta otro daļu, 73. panta pirmo daļu, 104., 104.1 pantu, 130. panta otro daļu, 131. panta trešo daļu, 132. panta pirmo un trešo daļu un Finanšu un kapitāla tirgus komisijas likuma 6. panta 1. punktu, 7. panta pirmās daļas 1. punktu un 17.panta 2. punktu

I. Vispārīgie jautājumi

1. "Apdrošinātāju un ārvalstu pārapdrošinātāju darbību reglamentējošo Finanšu un kapitāla tirgus komisijas atļauju saņemšanas, paziņojumu izdarīšanas, dokumentu saskaņošanas un informācijas sniegšanas noteikumi" (tālāk tekstā - noteikumi) neattiecas uz dalībvalstu apdrošinātāju filiālēm.

2. Noteikumi nosaka kārtību, kādā:

2.1. Finanšu un kapitāla tirgus komisija (tālāk tekstā - Komisija) izsniedz atļauju:

2.1.1. apdrošināšanas sabiedrībai vai nedalībvalsts apdrošinātāja filiālei (tālāk tekstā - apdrošinātājs) ārpakalpojumu saņemšanai;

2.1.2. apdrošināšanas sabiedrībai reorganizācijas ceļā vai bez reorganizācijas veikšanas pārveidoties par juridisko personu, kas neveic apdrošināšanu;

2.1.3. apdrošināšanas sabiedrības valdes priekšsēdētājam, valdes loceklim, padomes loceklim, iekšējā audita (revīzijas) dienesta vadītājam, galvenajam aktuāram, nedalībvalsts apdrošinātāja filiāles vadītājam un galvenajam aktuāram, personai, kas, pieņemot būtiskus lēmumus apdrošināšanas sabiedrības vai nedalībvalsts apdrošinātāja filiāles vārdā, rada apdrošināšanas sabiedrībai vai nedalībvalsts apdrošinātāja filiālei civiltiesiskas saistības, (tālāk tekstā - amatpersona) sākt pildīt savus pienākumus;

2.1.4. apdrošinātājam veikt reorganizāciju;

2.1.5. nedalībvalsts apdrošinātāja filiāles drošības naudas pārvietošanai;

2.1.6. apdrošinātājam nodot visus apdrošināšanas līgumus vai daļu no tiem pilnī­bā citam apdrošināšanas komersantam;

2.1.7. apdrošinātājam likvidācijas procesa sākšanai;

2.1.8. apdrošināšanas pārvaldītājsabiedrības izpildinstitūcijas loceklim sākt pildīt savus pienākumus;

2.1.9. papildu uzraudzībai pakļautajai apdrošināšanas sabiedrībai nesniegt informāciju par papildu uzraudzībai pakļautās apdrošināšanas sabiedrības savstarpējiem darījumiem ar atsevišķu grupas komercsabiedrību vai fizisku personu, kura tiešā vai kontroles veidā ir ieguvusi 20 vai vairāk procentus balsstiesību vai arī tiešā vai kontroles veidā ieguvusi līdzdalību, kas aptver 20 un vairāk procentus no pamatkapitāla vai balsstiesīgo akciju skaita papildu uzraudzībai pakļautajā apdrošināšanas sabiedrībā, tās saistītajā sabiedrībā, dalības sabiedrībā vai dalības sabiedrības saistītajā sabiedrībā;

2.1.10. papildu uzraudzībai pakļautajai apdrošināšanas sabiedrībai neiekļaut atsevišķas grupas komercsabiedrības maksātspējas normu un pašu līdzekļus koriģētās maksātspējas normas un koriģēto pašu līdzekļu aprēķinā;

2.1.11. apdrošināšanas sabiedrībai, kas ir apdrošināšanas pārvaldītājsabiedrības, pārapdrošinātāja vai nedalībvalsts apdrošinātāja meitas sabiedrība, kas to atbrīvotu no koriģētās maksātspējas normas un koriģēto pašu līdzekļu aprēķina sagatavošanas;

2.1.12. apdrošinātājam aizņēmuma līguma noteikumu grozīšanai, ja pašu līdzekļu aprēķinā apdrošinātājs iekļauj subordinēto kapitālu;

2.1.13. apdrošināšanas sabiedrībai beztermiņa priekšrocību akciju atmaksai, ja pašu līdzekļu aprēķinā apdrošināšanas sabiedrība iekļauj beztermiņa priekšrocību akcijas ar dividenžu uzkrāšanu;

2.2. apdrošinātājs saskaņo:

2.2.1. aizņēmumus, kuri tiek iekļauti apdrošinātāja pašu līdzekļu aprēķinā, un aizņēmumus, kuru termiņš nav ilgāks par trim mēnešiem, ja šie aizņēmumi ņemti, lai nodrošinātu apdrošināšanas atlīdzību (par kuru izmaksu pieņemts apdrošinātāja lēmums) savlaicīgas izmaksas;

2.2.2. plānu, ja apdrošinātāja pašu līdzekļu summa ir mazāka par aprēķināto maksātspējas normu vai garantijas fondu;

2.2.3. dividenžu izmaksu, ja ziņojumā, ko sniedzis zvērināts revidents vai zvērinātu revidentu komercsabiedrība, kura pārbaudījusi gada pārskatu, ir piezīmes;

2.2.4. plānu, ja koriģētās maksātspējas prasība netiek vai var netikt izpildīta atbilstoši Apdrošināšanas sabiedrību un to uzraudzības likuma prasībām;

2.3. apdrošinātājs informē Komisiju:

2.3.1. par to, ka ārpakalpojumu sniedzējs nepilda ārpakalpojuma līgumā noteiktās ārpakalpojuma apjoma vai kvalitātes prasības;

2.3.2. par pašu līdzekļu samazināšanās iemesliem;

2.3.3. par atvasināto finanšu instrumentu attiecināšanu uz tehnisko rezervju segumu;

2.3.4. par visiem apstākļiem, kuri var būtiski ietekmēt apdrošinātāja turpmāko darbību;

2.3.5. par pieņemtās pārapdrošināšanas sākšanu;

2.3.6. par ciešām attiecībām;

2.3.7. par ierakstiem Komercreģistrā;

2.4. persona iesniedz Komisijai iesniegumu par vēlmi iegūt, palielināt, samazināt vai izbeigt būtisku līdzdalību apdrošināšanas sabiedrībā;

2.5. apdrošināšanas sabiedrība iesniedz Komisijai iesniegumu par personas būtiskas līdzdalības apdrošināšanas sabiedrībā iegūšanu, palielināšanu, samazināšanu vai izbeigšanu;

2.6. ārvalstu pārapdrošinātājs paziņo Komisijai par savas pārstāvniecības vai pastāvīgās pārstāvniecības atvēršanu Latvijas Republikā.

3. Šo noteikumu 2.4. un 2.5. punkts neattiecas uz savstarpējās apdrošināšanas kooperatīvajām biedrībām.

4. Latvijas Republikā izstrādātie un apstiprinātie dokumenti un kopijas jānoformē atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajām prasībām.

5. Ārvalstu fizisko un juridisko personu dokumentiem jābūt legalizētiem, ja vien Latvijas Republikas likumos vai Latvijas Republikas Saeimas apstiprinātajos starptautiskajos līgumos nav noteikta cita kārtība. Dokumentiem svešvalodās jābūt ar notariāli apliecinātu tulkojumu latviešu valodā.

6. Par personām, kas, pieņemot būtiskus lēmumus apdrošinātāja vārdā, radīs apdrošinātājam civiltiesiskas saistības, šo noteikumu izpratnē ir uzskatāmas - prokūrists un citas personas, kuras, pieņemot būtiskus lēmumus apdrošinātāja vārdā, ir atbildīgas par apdrošinātāja risku parakstīšanu, pārapdrošināšanu vai ieguldījumu veikšanu.

II. Ārpakalpojumu saņemšana

7.Ārpakalpojumi, par kuriem pirms to deleģēšanas ārpakalpojumu sniedzējam informējama Komisija, ir:

7.1. grāmatvedības kārtošana;

7.2. informācijas tehnoloģiju uzturēšana;

7.3. iekšējās kontroles organizēšana;

7.4. ieguldījumu veikšana;

7.5. apdrošināšanas riska parakstīšana, izņemot nodoto pārapdrošināšanu;

7.6. apdrošināšanas atlīdzību noregulēšana.

8. Lai apdrošinātājs varētu deleģēt ārpakalpojumus ārpakalpojumu sniedzējam, apdrošinātājs vismaz 30 dienas pirms ārpakalpojuma saņemšanas iesniedz Komisijai šādus dokumentus:

8.1. motivētu rakstveida iesniegumu, kurā uzskaitīti tam pievienotie dokumenti un norādīts ārpakalpojumu sniedzēja pieredzes ilgums tādu ārpakalpojumu sniegšanā, kurus apdrošinātājs plāno deleģēt ārpakalpojumu sniedzējam;

8.2. ārpakalpojuma saņemšanas politiku un procedūru. Ārpakalpojumu saņemšanas politika un procedūra nav jāiesniedz, ja tā jau ir bijusi iesniegta Komisijai un tajā nav veiktas izmaiņas;

8.3. ārpakalpojuma līguma oriģinālu vai kopiju.

9.Ārpakalpojumu sniedzējs ir tiesīgs ārpakalpojuma sniegšanu deleģēt tālāk citai personai tikai ar apdrošinātāja rakstveida piekrišanu.

10. Lai ārpakalpojumu sniedzējs varētu ārpakalpojumus deleģēt tālāk citam ārpakalpojumu sniedzējam, pirms ārpakalpojuma tālākas deleģēšanas apdrošinātājs rakstveidā informē Komisiju un iesniedz tai šo noteikumu 8. punktā noteiktos dokumentus.

11. Ja ārpakalpojuma saņemšanas politikā un procedūrā tiek izdarīti grozījumi, apdrošinātājs tos iesniedz Komisijai ne vēlāk kā nākamajā darba dienā pēc attiecīgo grozījumu apstiprināšanas.

12. Ja apdrošinātājs konstatē, ka ārpakalpojumu sniedzējs nepilda ārpakalpojuma līgumā noteiktās ārpakalpojuma apjoma vai kvalitātes prasības, tas nekavējoties par to informē Komisiju, iesniedzot iesniegumu, kurā norāda neizpildītās ārpakalpojuma līguma prasības.

III. Apdrošināšanas sabiedrības pārveidošana par juridisku personu, kas neveic apdrošināšanu

13. Lai Komisija atļautu pārveidot apdrošināšanas sabiedrību par juridisku personu, kas neveic apdrošināšanu, apdrošināšanas sabiedrība iesniedz Komisijai šādus dokumentus:

13.1. motivētu rakstveida iesniegumu, kurā uzskaitīti visi tam pievienotie dokumenti;

13.2. pēc pārveidošanās par juridisku personu, kas neveic apdrošināšanu, pabeigšanas par stāvokli pirmajā darbības dienā sagatavotu darbības bilanci;

13.3. reorganizācijas plānu, ja apdrošināšanas sabiedrība pārveidojas par juridisko personu, kas neveic apdrošināšanu, reorganizācijas ceļā;

13.4. apliecinājumu par to, ka apdrošināšanas sabiedrība ir izpildījusi visas apdrošināšanas līgumos paredzētās saistības.

IV. Amatpersonu apstiprināšana amatā

14. Lai amatpersona varētu sākt pildīt savus pienākumus, apdrošinātājs iesniedz Komisijai šādus dokumentus:

14.1. motivētu rakstveida iesniegumu, kurā uzskaitīti tam pievienotie dokumenti;

14.2. apdrošinātāja kompetentas pārvaldes institūcijas sapulces (sēdes) protokola kopiju vai izrakstu ar lēmumu par personas kā kandidāta izvirzīšanu pienākumu pildīšanai vai kompetentas amatpersonas lēmuma par personas iecelšanu attiecīgajā amatā kopiju;

14.3. amatpersonas kandidatūru raksturojošos dokumentus: paziņojumu (1.pielikums) un personu apliecinoša dokumenta lapas, kurā norādīts vārds, uzvārds, personas kods un fotogrāfija, kopiju vai ieceļošanai Latvijas Republikā derīga personu apliecinoša dokumenta lapas, kurā norādīts vārds, uzvārds, personas kods vai, ja tāds nav piešķirts, dzimšanas datums, kā arī dokumenta izdevējiestāde, kopiju;

14.4. valsts kompetentas institūcijas izsniegtu dokumentu, kas apliecina, ka amata kandidāts nav persona:

14.4.1. kura ir notiesāta par tīša noziedzīga nodarījuma izdarīšanu, arī ļaunprātīgu bankrotu;

14.4.2. kura ir notiesāta par tīša noziedzīga nodarījuma izdarīšanu, kaut arī atbrīvota no soda izciešanas sakarā ar noilgumu, apžēlošanu vai amnestiju;

14.4.3. pret kuru ierosinātā krimināllieta par tīša noziedzīga nodarījuma izdarīšanu ir izbeigta sakarā ar noilgumu vai amnestiju;

14.4.4. kura saukta pie kriminālatbildības par tīša noziedzīga nodarījuma izdarīšanu, bet krimināllieta pret to izbeigta uz nereabilitējoša pamata;

14.5.izziņu no tādas aktuāru profesionālās asociācijas, kura ir Starptautiskās aktuāru asociācijas (International Actuarial Association) locekle, par galvenā aktuāra amata kandidāta dalību šajā asociācijā;

14.6.izziņu par tiesībām pildīt galvenā aktuāra pienākumus citā valstī, ja galvenā aktuāra amata kandidāts ir citas valsts aktuāru profesionālās asociācijas biedrs.

15. Apdrošināšanas sabiedrība nesniedz šo noteikumu 14. punktā noteiktos dokumentus par amata kandidātu, bet, 10 dienas pirms amata kandidāts sāk pildīt savus pienākumus, informē Komisiju par izmaiņām amatpersonas statusā šādos gadījumos:

15.1. apdrošināšanas sabiedrības valdes priekšsēdētājs kļūst par valdes locekli;

15.2. apdrošināšanas sabiedrības valdes priekšsēdētājs vai valdes loceklis kļūst par padomes priekšsēdētāju, padomes priekšsēdētāja vietnieku vai padomes locekli;

15.3. apdrošināšanas sabiedrības padomes loceklis kļūst par padomes priekšsēdētāju vai padomes priekšsēdētāja vietnieku;

15.4. apdrošināšanas sabiedrības padomes priekšsēdētāja vietnieks kļūst par padomes priekšsēdētāju vai padomes locekli;

15.5. apdrošināšanas sabiedrības padomes priekšsēdētājs kļūst par padomes priekšsēdētāja vietnieku vai padomes locekli.

16. Apdrošinātājs 10 darba dienu laikā pēc attiecīgā lēmuma pieņemšanas reģistrācijas Komercreģistrā iesniedz Komisijai dokumentu vai tā kopiju, kas apliecina izmaiņu apdrošināšanas sabiedrības padomes vai valdes locekļu sastāvā vai nedalībvalsts apdrošinātāja filiāles vadītāja vai personas, kas, pieņemot būtiskus lēmumus apdrošināšanas sabiedrības vai nedalībvalsts apdrošinātāja filiāles vārdā, rada apdrošināšanas sabiedrībai vai nedalībvalsts apdrošinātāja filiālei civiltiesiskas saistības, maiņas spēkā stāšanos.

V. Apdrošinātāja reorganizācija

17. Lai Komisija atļautu reorganizēt apdrošinātāju, katra reorganizācijas procesā iesaistītā komercsabiedrība iesniedz Komisijai šādus dokumentus:

17.1. motivētu rakstveida iesniegumu, kurā uzskaitīti visi tam pievienotie dokumenti;

17.2. pēc reorganizācijas pabeigšanas par stāvokli pirmajā darbības dienā sagatavotu darbību turpinošā apdrošinātāja bilanci;

17.3. reorganizācijas plānu.

VI. Nedalībvalsts apdrošinātāja filiāles drošības naudas pārvietošana

18. Lai saņemtu atļauju nedalībvalsts apdrošinātāja filiāles drošības naudas pārvietošanai, nedalībvalsts apdrošinātāja filiāle iesniedz Komisijai motivētu rakstveida iesniegumu par drošības naudas pārvietošanu, kurā pamato nepieciešamību veikt drošības naudas pārvietošanu.

VII. Apdrošināšanas līgumu vai daļas no tiem nodošana pilnībā citam apdrošināšanas komersantam

19. Lai saņemtu atļauju visu noslēgto apdrošināšanas līgumu vai to daļas (tālāk tekstā - apdrošināšanas portfelis) nodošanai:

19.1. apdrošinātājs, kurš nodod apdrošināšanas portfeli, iesniedz Komisijai:

19.1.1. motivētu rakstveida iesniegumu par apdrošināšanas portfeļa nodošanu, kurā uzskaitīti tam pievienotie dokumenti;

19.1.2. nododamā apdrošināšanas portfeļa apdrošināšanas polišu sarakstu, sagrupējot apdrošināšanas polises pa apdrošināšanas veidiem un norādot:

19.1.2.1. spēkā stāšanās datumu un darbības termiņu,

19.1.2.2. apdrošinājuma summu,

19.1.2.3. bruto un neto parakstītās un saņemtās apdrošināšanas prēmijas,

19.1.2.4. pieteikto prasību bruto un neto apmēru (dzīvības apdrošināšanas sabiedrībām nav jānorāda);

19.1.3. nododamā apdrošināšanas portfeļa atbilstošo tehnisko rezervju aprēķinu;

19.1.4. izvērstu nododamo tehnisko rezervju ieguldījumu (aktīvu) sarakstu atbilstoši tehnisko rezervju aprēķinam;

19.1.5. dalībvalstu, kurās atrodas ar apdrošināto risku saistītie apdrošināšanas objekti nododamajā apdrošināšanas portfelī, sarakstu;

19.1.6. līgumu par apdrošināšanas portfeļa nodošanu;

19.1.7. prasību izskatīšanas kārtību, ja tiek nodots apdrošināšanas sabiedrības citā dalībvalstī atvērtās filiāles apdrošināšanas portfelis un apdrošināšanas sabiedrības citā dalībvalstī atvērtā filiāle pēc apdrošināšanas portfeļa nodošanas tiek likvidēta;

19.2. apdrošinātājs, kurš pieņem apdrošināšanas portfeli, iesniedz Komisijai:

19.2.1. motivētu rakstveida iesniegumu par apdrošināšanas portfeļa pieņemšanu, kurā uzskaitīti tam pievienotie dokumenti;

19.2.2. darbības plānu pieņemtā apdrošināšanas portfeļa apkalpošanai;

19.2.3. maksātspējas normas aprēķinu, ievērojot pieņemto apdrošināšanas portfeli;

19.2.4. ja apdrošināšanas portfelis tiek pieņemts bez atbilstošo tehnisko rezervju ieguldījumiem - tehnisko rezervju atjaunošanas plānu, norādot līdzekļu avotu;

19.2.5. šo noteikumu 19.1.2.-19.1.4. un 19.1.6. punktā noteiktos dokumentus, ja to nav Komisijas rīcībā.

20. Līgumā par apdrošināšanas portfeļa nodošanu nosaka:

20.1. pušu saistības un adreses;

20.2. apdrošināšanas saistību nodošanas kārtību;

20.3. nododamā apdrošināšanas portfeļa apdrošināšanas veidus un apdrošinātos riskus;

20.4. ka apdrošināšanas portfeļa nodošana iespējama tikai pēc Komisijas atļaujas saņemšanas.

VIII. Apdrošinātāja likvidācija

21. Lai Komisija atļautu likvidācijas procesa sākšanu, apdrošinātājs iesniedz Komisijai šādus dokumentus:

21.1. motivētu rakstveida iesniegumu, kurā uzskaitīti visi tam pievienotie dokumenti;

21.2. likvidācijas procesa plānu;

21.3. likvidācijas procesa sākumbilanci ar valdes un padomes ziņojumiem par apdrošinātāja mantas un saistību stāvokli un prognozējamajiem likvidācijas rezultātiem.

IX. Apdrošināšanas pārvaldītājsabiedrības izpildinstitūcijas locekļa apstiprināšana amatā

22. Lai apdrošināšanas pārvaldītājsabiedrības izpildinstitūcijas loceklis varētu sākt pildīt savus pienākumus, apdrošināšanas sabiedrība iesniedz Komisijai šādus dokumentus:

22.1. motivētu rakstveida iesniegumu, kurā uzskaitīti tam pievienotie dokumenti;

22.2. apdrošināšanas pārvaldītājsabiedrības kompetentas pārvaldes institūcijas sapulces (sēdes) protokola kopiju vai izrakstu ar lēmumu par personas kā kandidāta izvirzīšanu pienākumu pildīšanai;

22.3. amatpersonas kandidatūru raksturojošos dokumentus: paziņojumu (2. pielikums) un personu apliecinoša dokumenta lapas, kurā norādīts vārds, uzvārds, personas kods un fotogrāfija, kopiju vai ieceļošanai Latvijas Republikā derīga personu apliecinoša dokumenta lapas, kurā norādīts vārds, uzvārds, personas kods vai, ja tāds nav piešķirts, dzimšanas datums, kā arī dokumenta izdevējiestāde, kopiju.

X. Savstarpējie darījumi

23. Lai papildu uzraudzībai pakļautā apdrošināšanas sabiedrība saņemtu atļauju nesniegt informāciju par papildu uzraudzībai pakļautās apdrošināšanas sabiedrības savstarpējiem darījumiem ar atsevišķu grupas komercsabiedrību vai fizisku personu, kura tiešā vai kontroles veidā ir ieguvusi 20 vai vairāk procentus balsstiesību vai arī tiešā vai kontroles veidā ieguvusi līdzdalību, kas aptver 20 un vairāk procentus no pamatkapitāla vai balsstiesīgo akciju skaita papildu uzraudzībai pakļautajā apdrošināšanas sabiedrībā, tās saistītajā sabiedrībā, dalības sabiedrībā vai dalības sabiedrības saistītajā sabiedrībā, papildu uzraudzībai pakļautā apdrošināšanas sabiedrība iesniedz Komisijai motivētu rakstveida iesniegumu, kurā paziņo to, ka papildu uzraudzībai pakļautās apdrošināšanas sabiedrības viena vai vairāku viena veida darījumu kopsumma ar attiecīgo komercsabiedrību vai fizisku personu pārskata periodā nepārsniedz mazāko no 35 000 latu vai 1 procenta no papildu uzraudzībai pakļautās apdrošināšanas sabiedrības aktīvu kopsummas.

XI. Koriģētā maksātspējas norma un koriģētie pašu līdzekļi

24. Lai papildu uzraudzībai pakļautā apdrošināšanas sabiedrība saņemtu atļauju neiekļaut atsevišķas grupas komercsabiedrības maksātspējas normu un pašu līdzekļus koriģētās maksātspējas normas un koriģēto pašu līdzekļu aprēķinā, papildu uzraudzībai pakļautā apdrošināšanas sabiedrība iesniedz Komisijai šādus dokumentus:

24.1. motivētu rakstveida iesniegumu, kurā uzskaitīti tam pievienotie dokumenti un norādīts, kāda attiecīgās komercsabiedrības pamatkapitāla daļa (procentos) tieši vai kontroles veidā pieder papildu uzraudzībai pakļautajai apdrošināšanas sabiedrībai vai citai grupas komercsabiedrībai;

24.2. koriģētās maksātspējas normas un koriģēto pašu līdzekļu aprēķinu, kurā iekļauta attiecīgā grupas komercsabiedrība;

24.3. koriģētās maksātspējas normas un koriģēto pašu līdzekļu aprēķinu, kurā nav iekļauta attiecīgā grupas komercsabiedrība.

25. Lai apdrošināšanas sabiedrība, kas ir apdrošināšanas pārvaldītājsabiedrības, pārapdrošinātāja vai nedalībvalsts apdrošinātāja meitas sabiedrība, saņemtu atļauju, kas to atbrīvotu no koriģētās maksātspējas normas un koriģēto pašu līdzekļu aprēķina sagatavošanas, tā iesniedz Komisijā motivētu rakstveida iesniegumu, kurā norādīts citas Latvijas Republikā reģistrētas attiecīgās apdrošināšanas pārvaldītājsabiedrības, pārapdrošinātāja vai nedalībvalsts apdrošinātāja meitas sabiedrības, kurai ir lielāka aktīvu kopsumma un kas sniedz Komisijai mātes sabiedrības koriģētās maksātspējas normas un koriģēto pašu līdzekļu aprēķinu, kurā ir iekļautas visas Latvijas Republikā reģistrētās meitas sabiedrības, nosaukums un aktīvu kopsumma.

26. Ja koriģētās maksātspējas prasība netiek vai var netikt izpildīta atbilstoši Apdrošināšanas sabiedrību un to uzraudzības likuma prasībām, papildu uzraudzībai pakļautā apdrošināšanas sabiedrība iesniedz saskaņošanai Komisijā to pasākumu plānu, kurus paredzēts veikt, lai nodrošinātu Apdrošināšanas sabiedrību un to uzraudzības likuma prasību ievērošanu.

XII. Aizņēmumi

27. Ja apdrošinātājs vēlas ņemt aizņēmumu, kurš tiks iekļauts apdrošinātāja pašu līdzekļu aprēķinā, pirms aizņēmuma ņemšanas apdrošinātājs iesniedz saskaņošanai Komisijā šādus dokumentus:

27.1. motivētu rakstveida iesniegumu, kurā uzskaitīti tam pievienotie dokumenti, ar pamatojumu aizņēmuma līguma slēgšanas nepieciešamībai;

27.2. aizņēmuma līguma kopiju.

28. Lai saņemtu atļauju aizņēmuma līguma noteikumu grozīšanai, ja pašu līdzekļu aprēķinā apdrošinātājs iekļauj subordinēto kapitālu, apdrošinātājs iesniedz Komisijai šādus dokumentus:

28.1. motivētu rakstveida iesniegumu, kurā uzskaitīti tam pievienotie dokumenti;

28.2. aizdevuma līguma grozījumus.

29. Ja apdrošinātājs vēlas ņemt aizņēmumu, lai nodrošinātu apdrošināšanas atlīdzību savlaicīgu izmaksu, pirms aizņēmumu ņemšanas, izņemot šo noteikumu 30. punktā noteikto gadījumu, apdrošinātājs iesniedz saskaņošanai Komisijā šādus dokumentus:

29.1. motivētu rakstveida iesniegumu, kurā uzskaitīti tam pievienotie dokumenti un norādīta informācija:

29.1.1. par nepieciešamā aizņēmuma apmēru un termiņu;

29.1.2. par iespējamo aizņēmuma devēju, tas ir, juridiskai personai - firma, adrese, reģistrācijas valsts un numurs, bet fiziskai personai - vārds, uzvārds, personas kods un adrese;

29.1.3. par līdzekļu avotiem aizņēmuma savlaicīgai atmaksai;

29.2. lēmuma par apdrošināšanas atlīdzības izmaksu kopiju.

30. Ja apdrošinātājs vairākkārtēju sav­laicīgu apdrošināšanas atlīdzību izmaksu nodrošināšanai izmantos naudas līdzekļus no kredītlīnijas vai naudas līdzekļus, kas iegūti repo darījumu rezultātā, saskaņā ar vienu un to pašu līgumu par kredītlīniju vai līgumu par repo darījumiem, apdrošinātājs pirms katras kredītlīnijas izmantošanas vai repo darījuma veikšanas iesniedz saskaņošanai Komisijā šādus dokumentus:

30.1. motivētu rakstveida iesniegumu, kurā uzskaitīti tam pievienotie dokumenti un norādīta informācija:

30.1.1. par nepieciešamā aizņēmuma vai repo darījuma apmēru un termiņu;

30.1.2. par līdzekļu avotiem aizņēmuma savlaicīgai atmaksai vai vērtspapīru atpirkšanai;

30.2. lēmuma par apdrošināšanas atlīdzības izmaksu kopiju;

30.3. līguma par kredītlīniju kopiju, ja apdrošinātājs savlaicīgu apdrošināšanas atlīdzību izmaksu nodrošināšanai izmantos naudas līdzekļus no kredītlīnijas (iesniedz tikai pirms pirmās kredītlīnijas izmantošanas);

30.4. līguma par repo darījumiem kopiju, ja apdrošinātājs savlaicīgu apdrošināšanas atlīdzību izmaksu nodrošināšanai izmantos naudas līdzekļus, kas iegūti repo darījumu rezultātā (iesniedz tikai pirms pirmā repo darījuma veikšanas).

XIII. Izmaiņas pašu līdzekļos

31. Apdrošinātājs nekavējoties informē Komisiju, iesniedzot rakstveida iesniegumu, kurā norāda pašu līdzekļu samazināšanās iemeslus, ja tie samazinās par 10procentiem un vairāk salīdzinājumā ar Komisijai iesniegtajā iepriekšējā finanšu pārskatā norādīto apmēru.

32. Lai saņemtu atļauju beztermiņa priekšrocību akciju atmaksai, ja pašu līdzekļu aprēķinā apdrošināšanas sabiedrība iekļauj beztermiņa priekšrocību akcijas ar dividenžu uzkrāšanu, apdrošināšanas sabiedrība iesniedz Komisijai šādus dokumentus:

32.1. motivētu rakstveida iesniegumu, kurā uzskaitīti tam pievienotie dokumenti;

32.2. apdrošināšanas sabiedrības aprēķināto maksātspējas normu pēc beztermiņa priekšrocību akciju atmaksas.

33. Ja apdrošinātāja pašu līdzekļu summa ir mazāka par aprēķināto maksātspējas normu, bet lielāka par garantijas fondu, apdrošinātājs nekavējoties iesniedz saskaņošanai Komisijā plānu pašu līdzekļu summas atjaunošanai līdz aprēķinātajai maksātspējas normai.

34. Ja apdrošinātāja pašu līdzekļu summa ir mazāka par garantijas fondu, apdrošinātājs nekavējoties iesniedz saskaņošanai Komisijā plānu pašu līdzekļu summas tūlītējai atjaunošanai līdz garantijas fonda apmēram.

XIV. Dividenžu izmaksa

35. Ja ziņojumā, ko sniedzis zvērināts revidents vai zvērinātu revidentu komercsabiedrība, kura pārbaudījusi gada pārskatu, ir piezīmes, pirms dividenžu izmaksas apdrošināšanas sabiedrība iesniedz Komisijai paskaidrojumus par zvērināta revidenta vai zvērinātu revidentu komercsabiedrības piezīmēm, kā arī saskaņošanai lēmuma projektu par paredzamo izmaksājamo dividenžu apmēru.

XV. Atvasināto finanšu instrumentu attiecināšana uz tehnisko rezervju segumu

36. Apdrošinātājs pirms atvasināto finanšu instrumentu (nākotnes līgumu, mijmaiņas līgumu un regulētajā tirgū iekļautu iespējas līgumu) attiecināšanas uz tehnisko rezervju segumu informē par to Komisiju, iesniedzot tai šādus dokumentus:

36.1. motivētu rakstveida iesniegumu, kurā uzskaitīti tam pievienotie dokumenti, ar pamatojumu atvasināto finanšu instrumentu attiecināšanas uz tehnisko rezervju segumu nepieciešamībai;

36.2. apdrošinātāja vadības izstrādāto un apstiprināto atvasināto finanšu instrumentu izmantošanas kārtību, kas saskaņota ar apdrošinātāja pamatdarbību, tās ieguldījumu veidošanas kārtību un atbilstošo risku vadību (iesniedz tikai pirms pirmās finanšu instrumentu attiecināšanas uz tehnisko rezervju segumu).

XVI. Apstākļi, kuri var būtiski ietekmēt apdrošinātāja turpmāko darbību

37. Apdrošinātājs nekavējoties rakstveidā informē Komisiju par visiem apstākļiem, kuri var būtiski ietekmēt apdrošinātāja turpmāko darbību.

XVII. Pieņemtā pārapdrošināšana

38. Apdrošinātājs 30 dienas pirms pieņemtās pārapdrošināšanas sākšanas informē Komisiju par pieņemtās pārapdrošināšanas sākšanu, iesniedzot motivētu rakstveida iesniegumu, kurā norāda:

38.1. apdrošināmo risku aprakstu;

38.2. pārapdrošināšanas līgumu veidus;

38.3. pārapdrošinājuma ņēmējus;

38.4. vai pieņemtās pārapdrošināšanas saistības tiks tālāk nodotas pārapdrošināšanā (retrocesijā).

XVIII. Ciešās attiecības

39. Apdrošinātājs, iesniedzot Komisijai dokumentus par licences apdrošināšanas veikšanai saņemšanu, iesniedz Komisijai rakstveida paziņojumu par personām, ar kurām tam ir ciešas attiecības.

40. Par ciešo attiecību izveidošanos vai izmaiņām tajās apdrošinātājs rakstveidā paziņo Komisijai ne vēlāk kā 30 dienas pēc ciešo attiecību izveidošanās vai izmaiņām tajās.

41. Paziņojumā par personām, ar kurām apdrošinātājam ir ciešas attiecības, norāda:

41.1. par fiziskajām personām:

41.1.1. rezidentiem - vārdu, uzvārdu, personas kodu un ciešo attiecību veidu;

41.1.2. nerezidentiem - vārdu, uzvārdu, dzimšanas gadu un vietu, ciešo attiecību veidu;

41.2. par komercsabiedrībām - firmu, reģistrācijas numuru un vietu, ciešo attiecību veidu.

42. Apdrošinātājs neziņo Komisijai par ciešām attiecībām gadījumā, ja ieguldījums ir veikts tikai kā īslaicīgs ieguldījums, kurš nedod iespēju īstenot ietekmi uz komercsabiedrības vadību vai finanšu politiku.

43. Apdrošinātājs sagatavo pārskatu par personām, ar kurām tam ir ciešas attiecības, un to katru gadu līdz 1. februārim rakstveidā iesniedz Komisijai par stāvokli iepriekšējā gada 31. decembrī. Saistība ar personām, kurām ir ciešas attiecības ar apdrošinātāju, attēlojama grafiski.

XIX. Informācija par ierakstiem Komercreģistrā

44. Apdrošinātājs informē par izmaiņām ierakstos Komercreģistrā šādos gadījumos:

44.1. apdrošinātājs ne vēlāk kā 10 darba dienu laikā pēc apdrošinātāja firmas maiņas reģistrācijas Komercreģistrā iesniedz Komisijai rakstveida iesniegumu licences pārreģistrācijai;

44.2. apdrošinātājs ne vēlāk kā 10 darba dienu laikā pēc apdrošinātāja juridiskās adreses maiņas reģistrācijas Komercreģistrā par to rakstveidā paziņo Komisijai.

XX. Būtiska līdzdalība

45. Persona, kura vēlas iegūt būtisku līdzdalību vai palielināt būtisku līdzdalību apdrošināšanas sabiedrībā (tālāk šīs nodaļas tekstā - persona), sasniedzot vai pārsniedzot 20, 33 vai 50 procentus no apdrošināšanas sabiedrības pamatkapitāla vai balsstiesīgo akciju skaita, vai apdrošināšanas sabiedrība kļūst par šīs personas meitas sabiedrību, par to iepriekš rakstveidā paziņo, iesniedzot Komisijai motivētu rakstveida iesniegumu, kurā norāda iegūstamo līdzdalības apmēru procentos no apdrošināšanas sabiedrības pamatkapitāla vai balsstiesīgo akciju skaita.

46. Komisija 15 dienu laikā pēc šo noteikumu 45. punktā minētā iesnieguma saņemšanas izvērtē tās rīcībā esošo informāciju, lai spriestu par personas reputāciju, brīvā kapitāla pietiekamību, finansiālo stabilitāti, dalību citās komercsabiedrībās, atbilstību jaunizveidotās apdrošināšanas sabiedrības akcionāriem noteiktajām prasībām un ietekmi uz apdrošināšanas sabiedrības vadību un darbību. Ja Komisijas rīcībā nav šādas informācijas, tā pieprasa:

46.1. ziņas par personu:

46.1.1. personu identificējoša dokumenta kopiju (fiziskajām personām rezidentiem - personu apliecinoša dokumenta lapas, kurā norādīts personas kods un fotogrāfija, kopiju; fiziskajām personām nerezidentiem - ieceļošanai Latvijas Republikā derīga personu apliecinoša dokumenta lapas, kurā norādīts vārds, uzvārds, personas kods vai, ja tāds nav piešķirts, dzimšanas datums, kā arī dokumenta izdevējiestāde, kopiju; komercsabiedrībām (tikai nerezidentiem) - reģistrācijas apliecības vai cita veida attiecīgajā ārvalstī spēkā esoša identificējoša (reģistrāciju apliecinoša) dokumenta kopiju; citām personām - cita veida identificējoša dokumenta kopiju);

46.1.2. dokumentus par finansiālo stāvokli, kuri ļauj pārliecināties par brīva kapitāla pietiekamību apmaksāto akciju apmērā: Latvijas Republikas komercsabiedrībām - Valsts ieņēmumu dienesta (tālāk tekstā - VID) attiecīgā rajona nodaļas ne senāk kā pirms trim mēnešiem izsniegtu izziņu, ka komercsabiedrībai nav nodokļu parādu, un pēdējo triju darbības gadu auditētu gada pārskatu kopijas ar VID atzīmi par saņemšanu (nav jāiesniedz, ja tie jau iesniegti Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā); ārvalstu komercsabiedrībām - pēdējo triju darbības gadu auditētu gada pārskatu kopijas; fiziskajām personām rezidentiem - VID apliecinātu pēdējo triju gadu ienākumu deklarāciju kopijas (nav jāiesniedz, ja Komisijai ir iespēja tās saņemt attiecīgajā VID teritoriālajā iestādē), fiziskajām personām nerezidentiem - attiecīgās nodokļu administrācijas iestādes apliecinātu pēdējo triju gadu nodokļu (ienākumu) deklarāciju kopijas vai citus brīva kapitāla pietiekamību apliecinošus dokumentus un dokumentus, kas apliecina minēto līdzekļu (kapitāla) tiesisku izcelsmi;

46.2. ziņas par personas - komercsabiedrības - īpašniekiem, līdz ir iegūta informācija par īpašniekiem (patiesajiem labuma guvējiem) - fiziskajām personām, kurām pieder būtiska līdzdalība, visu šo personas īpašnieku (fizisko, juridisko un citu personu) identificējošo dokumentu kopijas un ziņas par šo īpašnieku būtisku līdzdalību citās komercsabiedrībās, norādot to firmu, juridisko adresi un līdzdalības apmēru (summa un procenti no pamatkapitāla vai balsstiesīgo akciju skaita). Ja persona vai tās īpašnieks ir akciju sabiedrība, kuras akcijas tiek kotētas Latvijas Republikas vai citas dalībvalsts regulētajā tirgū vai tādā regulētajā tirgū, kura organizētājs ir Starptautiskās fondu biržu federācijas pilntiesīgs loceklis, sniedz ziņas tikai par tiem akcionāriem, kuriem tajā pieder būtiska līdzdalība;

46.3. ziņas par personas būtisku līdzdalību citās komercsabiedrībās, norādot to nosaukumu (firmu), juridisko adresi, reģistrācijas numuru un vietu, līdzdalības apmēru, kā arī īpaši norādot, ja komercsabiedrība ir kredītiestāde, apdrošinātājs, finanšu iestāde vai finanšu pārvaldītājsabiedrība.

47. Ja apdrošināšanas sabiedrības akcionāri vai to īpašnieki (mātes sabiedrības), kuri tieši vai netieši iegūst būtisku līdzdalību 20 un vairāk procentu apmērā no apdrošināšanas sabiedrības pamatkapitāla vai balsstiesīgo akciju skaita, ir nedalībvalsts kredītiestāde, apdrošinātājs vai finanšu iestāde, tad tiem papildus šo noteikumu 46.punktā minētajiem dokumentiem Komisija ir tiesīga pieprasīt iesniegt attiecīgās nedalībvalsts kredītiestāžu, apdrošinātāju vai finanšu iestāžu uzraudzības institūcijas apliecinājumu par to, ka tā veic kredītiestāžu, apdrošinātāju un finanšu iestāžu uzraudzību, pamatojoties uz konsolidētajiem finanšu pārskatiem, ka attiecīgās nedalībvalsts spēkā esošie normatīvie akti ļauj kredītiestāžu, apdrošinātāju vai finanšu iestāžu uzraudzības institūcijai sniegt citas valsts kredītiestāžu, apdrošinātāju vai finanšu iestāžu uzraudzības institūcijai un saņemt no tās kredītiestāžu, apdrošinātāju vai finanšu iestāžu finanšu pārskatus un citu informāciju apjomā, kāds nepieciešams uzraudzības funkciju veikšanai, un ka attiecīgās nedalībvalsts normatīvie akti paredz atbildību par neizpaužamas informācijas izpaušanu.

48. Ja persona vēlas izbeigt savu būtisko līdzdalību apdrošināšanas sabiedrībā, tā par šādu lēmumu iepriekš rakstveidā paziņo, iesniedzot iesniegumu Komisijai. Iesniegumā norāda personai paliekošo apdrošināšanas sabiedrības pamatkapitāla daļu vai balsstiesīgo akciju skaitu procentos. Ja persona vēlas samazināt savu būtisko līdzdalību zem 20, 33 vai 50 procentiem no apdrošināšanas sabiedrības pamatkapitāla vai balsstiesīgo akciju skaita vai apdrošināšanas sabiedrība pārstāj būt šīs personas meitas sabiedrība, tā par šādu lēmumu iepriekš rakstveidā paziņo, iesniedzot iesniegumu Komisijai.

49. Apdrošināšanas sabiedrība nekavējoties, tiklīdz par to ir uzzinājusi, rakstveidā paziņo, iesniedzot iesniegumu Komisijai, par ikvienas personas būtiskas līdzdalības iegūšanu, palielināšanu vai samazināšanu. Iesniegumā norāda attiecīgās personas līdzdalības apmēru procentos no apdrošināšanas sabiedrības pamatkapitāla vai balsstiesīgo akciju skaita vai informāciju par būtiskas līdzdalības izbeigšanu.

50. Apdrošināšanas sabiedrība, likumā noteiktajā kārtībā iesniedzot Komisijai gada pārskatu, vienlaikus iesniedz arī visu to akcionāru sarakstu, kuriem pieder būtiska līdzdalība apdrošināšanas sabiedrībā. Tajā norāda saskaņā ar likumu akcionāru sapulcei sagatavojamajā akcionāru sarakstā ietveramo informāciju un attiecīgo akcionāru būtiskas līdzdalības apmēru procentos no apdrošināšanas sabiedrības pamatkapitāla vai balsstiesīgo akciju skaita (3.pielikums) pārskata gada beigās.

51. Ja apdrošināšanas sabiedrība tieši vai netieši ieguvusi, izbeigusi, palielinājusi vai samazinājusi būtisku līdzdalību citā komercsabiedrībā, tā 10 darba dienu laikā par to informē Komisiju, norādot komercsabiedrības firmu, juridisko adresi, reģistrācijas numuru un vietu, līdzdalības apmēru, kā arī īpaši norādot, ja komercsabiedrība ir apdrošinātājs, kredītiestāde, finanšu iestāde vai finanšu pārvaldītājsabiedrība.

XXI. Ārvalstu pārapdrošinātāja pārstāvniecības vai pastāvīgās pārstāvniecības atvēršana Latvijas Republikā

52. Ārvalstu pārapdrošinātāja pārstāvniecība vai pastāvīgā pārstāvniecība (tālāk tekstā - pārstāvniecība) pirms darbības sākšanas Latvijas Republikā Komisijai iesniedz šādus dokumentus:

52.1. motivētu rakstveida paziņojumu par pārstāvniecības atvēršanu, kurā norādīta pārstāvniecības juridiskā adrese un uzskaitīti tam pievienotie dokumenti;

52.2. dokumenta kopiju, kas apstiprina pārstāvniecības reģistrēšanas faktu Komercreģistrā;

52.3. paziņojumu par pārstāvniecības vadītāju (4. pielikums).

53. Ja pārstāvniecību slēdz, pārstāvniecības pilnvarota amatpersona par to nekavējoties ziņo Komisijai.

54. Ja notiek pārstāvniecības vadītāju maiņa, ārvalstu pārapdrošinātāja pilnvarota amatpersona par to nekavējoties ziņo Komisijai un iesniedz šo noteikumu 52.3.punktā noteikto paziņojumu.

55. Ja pārstāvniecība maina savu juridisko adresi, tad pārstāvniecība par to nekavējoties rakstveidā ziņo Komisijai.

XXII. Iesniegumu un paziņojumu izskatīšanas kārtība

56. Ja iesniegumu vai citu dokumentu izskatīšanas laikā noteikumu II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV un XX nodaļā minētajos dokumentos tiek izdarīti grozījumi, apdrošinātājs nekavējoties iesniedz Komisijai attiecīgos precizētos dokumentus.

57. Ja noteikumos noteiktajos gadījumos iesniedzami dokumenti, kas jau atrodas Komisijas rīcībā un kuros ietvertajā informācijā nav notikušas izmaiņas, tad attiecīgie dokumenti nav jāiesniedz atkārtoti un Komisijai iesniedzamajā iesniegumā jānorāda, ka attiecīgie dokumenti ir bijuši iesniegti Komisijai un tajos ietvertajā informācijā no iesniegšanas brīža Komisijai nav notikušas izmaiņas.

58. Gadījumā, ja apdrošinātāja iesniegtie dokumenti nesniedz pilnīgu priekšstatu par normatīvajos aktos noteikto prasību atļaujas saņemšanai vai dokumentu saskaņošanai izpildi, Komisijai ir tiesības no apdrošinātāja vai personas, kas vēlas iegūt vai palielināt būtisko līdzdalību apdrošināšanas sabiedrībā, pieprasīt papildu informāciju, norādot tās iesniegšanas termiņu.

59. Komisija šo noteikumu 8., 10., 13., 14., 17.-19., 21., 23.-28., 32.-35. punktā noteiktos iesniegumus vai citus dokumentus izskata 30 dienu laikā pēc visu nepieciešamo atbilstoši normatīvo aktu prasībām sagatavoto dokumentu saņemšanas.

60. Komisija šo noteikumu 22. punktā noteiktos iesniegumus izskata mēneša laikā pēc visu nepieciešamo atbilstoši normatīvo aktu prasībām sagatavoto dokumentu saņemšanas.

61. Komisija šo noteikumu 29. un 30. punktā noteiktos iesniegumus vai citus dokumentus izskata piecu darba dienu laikā pēc visu nepieciešamo atbilstoši normatīvo aktu prasībām sagatavoto dokumentu saņemšanas.

62. Komisija šo noteikumu 45. punktā noteiktos iesniegumus izskata triju mēnešu laikā pēc visu nepieciešamo atbilstoši normatīvo aktu prasībām sagatavoto dokumentu saņemšanas.

63. Izskatot iesniegumu par atļaujas izsniegšanu amatpersonai sākt pildīt savus pienākumus, amatpersona var tikt uzaicināta uz pārrunām Komisijā.

XXIII. Noslēguma jautājums

64. Ar šo noteikumu spēkā stāšanos spēku zaudē ar Komisijas padomes 2003. gada 29. augusta lēmumu Nr. 191 apstiprinātie "Apdrošinātāju un ārvalstu pārapdrošinātāju darbību reglamentējošo Finanšu un kapitāla tirgus komisijas atļauju saņemšanas, paziņojumu izdarīšanas, dokumentu saskaņošanas un informācijas sniegšanas noteikumi".

XXIV. Informatīvā atsauce uz Eiropas Savienības direktīvām

65. Noteikumos iekļautas tiesību normas, kas izriet no:

65.1.Padomes 1973. gada 24. jūlija Pirmās direktīvas 73/239/EEK par normatīvo un administratīvo aktu koordināciju attiecībā uz uzņēmējdarbības sākšanu un veikšanu tiešās apdrošināšanas nozarē, kas nav dzīvības apdrošināšana;

65.2.Padomes 1988. gada 22. jūnija Otrās direktīvas 88/357/EEK par normatīvo un administratīvo aktu koordināciju attiecībā uz tiešo apdrošināšanu, kas nav dzīvības apdrošināšana, par noteikumiem pakalpojumu sniegšanas brīvības efektīvākai izmantošanai un par grozījumiem direktīvā 73/239/EEK;

65.3.Padomes 1992. gada 18. jūnija Direktīvas 92/49/EEK par normatīvo un administratīvo aktu koordinēšanu attiecībā uz tiešo apdrošināšanu, kas nav dzīvības apdrošināšana, ar ko groza direktīvu 73/239/EEK un direktīvu 88/357/EEK (Trešā nedzīvības apdrošināšanas direktīva);

65.4. Eiropas Parlamenta un Padomes 1995. gada 29. jūnija Direktīvas 95/26/EK, ar ko groza direktīvu 77/780/EEK un direktīvu 89/646/EEK kredītiestāžu jomā, direktīvu 73/239/EEK un direktīvu 92/49/EEK nedzīvības apdrošināšanas jomā, direktīvu 79/267/EEK un direktīvu 92/96/EEK dzīvības apdrošināšanas jomā, direktīvu 93/22/EEK ieguldījumu sabiedrību jomā un direktīvu 85/611/EEK attiecībā uz pārvedamo vērtspapīru kolektīvo ieguldījumu uzņēmumiem (PVKIU), lai stiprinātu konsultatīvo uzraudzību;

65.5.Eiropas Parlamenta un Padomes 1998. gada 27. oktobra Direktīvas 98/78/EK par apdrošināšanas grupu apdrošināšanas uzņēmumu papildu uzraudzību;

65.6. Eiropas Parlamenta un Padomes 2002. gada 5. marta Direktīvas 2002/13/EC, ar ko groza Padomes direktīvu 73/239/EEK par nedzīvības apdrošināšanas uzņēmumiem noteikto maksātspējas rezerves prasību;

65.7.Eiropas Parlamenta un Padomes 2002. gada 5. novembra Direktīvas 2002/83/EK par dzīvības apdrošināšanu;

65.8. Eiropas Parlamenta un Padomes 2002. gada 16. decembra Direktīvas 2002/87/EK par papildu uzraudzību kredītiestādēm, apdrošināšanas uzņēmumiem un ieguldījumu sabiedrībām finanšu konglomerātos un par grozījumiem Padomes direktīvās 73/239/EEK, 79/267/EEK, 92/49/EEK, 92/96/EEK, 93/6/EEK un 93/22/EEK, kā arī Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvās 98/78/EK un 2000/12/EK.

Finanšu un kapitāla tirgus komisijas priekšsēdētājs U.Cērps

NOT-174-P1_PAGE_1.JPG (148274 bytes)

NOT-174-P1_PAGE_2.JPG (159357 bytes)

NOT-174-P1_PAGE_3.JPG (173809 bytes)

NOT-174-P2_PAGE_1.JPG (116233 bytes)

NOT-174-P2_PAGE_2.JPG (173143 bytes)

NOT-174-P2_PAGE_3.JPG (165669 bytes)

NOT-174-P3.JPG (58480 bytes)

NOT-174-P4_PAGE_1.JPG (116512 bytes)

NOT-174-P4_PAGE_2.JPG (171393 bytes)

NOT-174-P4_PAGE_3.JPG (161545 bytes)

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Apdrošinātāju un ārvalstu pārapdrošinātāju darbību reglamentējošo Finanšu un kapitāla tirgus .. Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Finanšu un kapitāla tirgus komisija Veids: noteikumi Numurs: 174Pieņemts: 30.12.2005.Stājas spēkā: 06.01.2006.Zaudē spēku: 02.10.2009.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 3, 05.01.2006.
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozījumi
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
125177
06.01.2006
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)