Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Tiesību akts ir zaudējis spēku.
Ministru kabineta noteikumi Nr.783

Rīgā 2009.gada 14.jūlijā (prot. Nr.48 60.§)
Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu lauku un zivsaimniecības attīstībai
I. Vispārīgais jautājums

1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu atklātu projektu iesniegumu konkursu un kompensāciju maksājumu veidā lauku un zivsaimniecības attīstībai pasākumiem, kas tiek īstenoti atbilstoši Padomes 2005.gada 20.septembra Regulai (EK) Nr. 1698/2005 par atbalstu lauku attīstībai no Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) (turpmāk – Padomes Regula Nr. 1698/2005), Komisijas 2006.gada 15.decembra Regulai (EK) Nr. 1974/2006, ar ko paredz sīki izstrādātus piemērošanas noteikumus Padomes Regulai (EK) Nr. 1698/2005 par atbalstu lauku attīstībai no Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) (turpmāk – Komisijas Regula Nr. 1974/2006), Padomes 2006.gada 27.jūlija Regulai (EK) Nr. 1198/2006 par Eiropas Zivsaimniecības fondu (turpmāk – Padomes Regula Nr. 1198/2006) un Komisijas 2007.gada 26.marta Regulai (EK) Nr. 498/2007, ar ko paredz sīki izstrādātus noteikumus par to, kā īstenot Padomes Regulu (EK) Nr. 1198/2006 par Eiropas Zivsaimniecības fondu (turpmāk – Komisijas Regula Nr. 498/2007).

II. Pieteikšanās nosacījumi

2. Projektu iesniegumu pieņemšana notiek kārtās. Lauku atbalsta dienests mēnesi pirms kārtas uzsākšanas laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" izsludina projektu iesniegumu iesniegšanas termiņu, kas nav īsāks par 30 kalendāra dienām, attiecīgajai kārtai piešķirto publiskā finansējuma apmēru un projektu īstenošanas beigu termiņu (ja vien pretendents atbalstu nesaņem saskaņā ar normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu lauku attīstībai pasākumam "Konkurētspējas veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā" un pasākumam "Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā", un normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu atklātu projektu iesniegumu veidā Eiropas Zivsaimniecības fonda pasākumiem zivsaimniecībai nozīmīgo teritoriju attīstības stratēģiju īstenošanai).

(MK 22.12.2009. noteikumu Nr.1509 redakcijā)

3. Kopā ar projekta iesniegumu atbalsta pretendents iesniedz atbalsta pretendenta deklarāciju (1.pielikums).

4. Sagatavojot projekta iesniegumu, atbalsta pretendents:

4.1. projekta iesnieguma finanšu datus aprēķina aritmētiski pareizi un saskaņā ar grāmatvedības principiem;

4.2. pierāda, ka viņam ir pietiekami finanšu līdzekļi projekta iesniegumā paredzēto pasākumu izpildei plānotajos termiņos;

4.3. projekta iesniegumā iekļautās attiecināmās izmaksas nosaka atbilstoši normatīvajiem aktiem par atbalsta piešķiršanu konkrētam pasākumam un tirgus situācijai;

4.4. projekta iesniegumā parāda, ka projekta plānotās izmaksas atbilst gaidāmajiem rezultātiem, ievērojot pareizas finanšu vadības principu, ko veido:

4.4.1. saimnieciskuma princips, kurš saistīts ar to, lai resursi, ko atbalsta pretendents lieto savas darbības nodrošināšanai, būtu pieejami noteiktā laikā, pienācīgā apmērā un par labāko cenu;

4.4.2. lietderības princips, kurš saistīts ar labāko attiecību starp izmantotajiem resursiem un gūto rezultātu;

4.4.3. efektivitātes princips, kurš saistīts ar konkrētu izvirzīto mērķu un paredzēto rezultātu sasniegšanu;

4.5. projektam paredzēto piegāžu, pakalpojumu vai būvdarbu iepirkumā ievēro normatīvo aktu prasības par iepirkuma procedūras piemērošanu un šādus nosacījumus:

4.5.1. ja paredzamā līguma summa pārsniedz 170 000 euro būvdarbu iepirkumiem vai 70 000 euro preču un pakalpojumu iepirkumiem, tad atbalsta pretendents nosaka tādu piedāvājumu iesniegšanas termiņu, kas ir pietiekams piedāvājumu sagatavošanai, bet ne īsāku par 10 darbdienām preču un pakalpojumu iegāžu gadījumā un 15 darbdienas būvdarbu gadījumā, skaitot no nākamās darbdienas pēc uzaicinājuma publicēšanas Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā internetā;

4.5.2. projektā paredzētās tehnikas, iekārtu, aprīkojuma, darba instrumentu, informācijas tehnoloģiju, programmnodrošinājuma, būvmateriālu un ilggadīgo augļkopības kultūraugu stādu iegādei, pakalpojumiem, būvniecībai vai rekonstrukcijai, kā arī vispārējām izmaksām, ja tās ir lielākas par 700 euro, izvēlas visizdevīgāko piedāvājumu, kura noteikšanā viens no kritērijiem ir zemākā cena. To apliecina ar vismaz divu derīgu piedāvājumu salīdzināšanu konkrētai iegādei;

4.6. pierāda projekta gatavību īstenošanai.

(Grozīts ar MK 22.12.2009. noteikumiem Nr.1509; MK 03.05.2011. noteikumiem Nr.346; MK 08.10.2013. noteikumiem Nr.1087)

III. Projektu iesniegumu vērtēšana un atlase

5. Izskatot projektu iesniegumus, Lauku atbalsta dienests ievēro šādu secību:

5.1. novērtē projekta iesnieguma atbilstību galvenajiem atbalsta saņemša­nas nosacījumiem, ja to paredz normatīvie akti par kārtību, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu konkrētam pasākumam. Ja projekta iesniegums neatbilst kādam no minētajiem nosacījumiem, projekta iesniegumu noraida. Ja projekta iesniegums atbilst galvenajiem atbalsta saņemšanas nosacījumiem, projekta iesniegumu vērtē saskaņā ar šo noteikumu 5.4. un 5.5.apakšpunkta prasībām;

5.2. projektu iesniegumus sarindo atbilstoši punktu skaitam saskaņā ar projektu atlases kritērijiem, priekšroku publiskā finansējuma saņemšanai dodot projektu iesniegumiem ar lielāku punktu skaitu. Ja pieejamais publiskais finansējums attiecīgajā kārtā ir pietiekams, projektu iesniegumus vērtē saskaņā ar šo noteikumu 5.4. un 5.5.apakšpunkta prasībām, bet nepiešķir tiem atlases kritēriju punktus un projektus nerindo (izņemot Eiropas Zivsaimniecības fonda atbalsta pasākumu “Investīcijas akvakultūras uzņēmumos” un “Zvejas un akvakultūras produktu apstrāde”);

5.3. pēc projektu iesniegumu sarindošanas Lauku atbalsta dienests turpina vērtēt projektu iesniegumus, kuru īstenošanai attiecīgajā kārtā publiskais finansējums ir pietiekams, kā arī projektu iesniegumus, kuriem publiskais finansējums ir tikai daļēji pietiekams. Ja tiek pieņemts lēmums par visu šo projektu iesniegumu apstiprināšanu, trūkstošo publiskā finansējuma daļu piešķir no konkrētajam atbalsta pasākumam piešķirtās kopējās publiskā finansējuma summas. Tie projektu iesniegumi, kuriem piešķirtais punktu skaits publiskā finansējuma iegūšanai attiecīgajā kārtā nav pietiekams, tiek noraidīti;

5.4. novērtē projekta iesnieguma atbilstību administratīvajiem vērtēšanas kritērijiem;

5.5. novērtē projekta iesnieguma atbilstību publiskā finansējuma saņemšanas nosacījumiem saskaņā ar normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu konkrētam pasākumam;

5.6. ja pieņemts lēmums par projekta iesnieguma noraidīšanu, atbilstoši atbrīvotajam publiskajam finansējumam vērtē citu projekta iesniegumu (no vērtēšanai nenodotajiem projektu iesniegumiem), kas ieguvis lielāko punktu skaitu.

(Grozīts ar MK 22.12.2009. noteikumiem Nr.1509)

6. Projektu iesniegumu administratīvie vērtēšanas kritēriji ir šādi:

6.1. projekta iesniegums ir iesniegts konkrētā pasākuma projektu iesniegumu pieņemšanas kārtai noteiktajā termiņā;

6.2. projekta iesniegums ir pilnībā aizpildīts un sagatavots atbilstoši projekta iesnieguma veidlapai, kas noteikta normatīvajos aktos par kārtību, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu konkrētam pasākumam, kā arī ir iesniegti visi nepieciešamie pavaddokumenti;

6.3. projekta iesniegums ir sagatavots datorrakstā valsts valodā;

6.4. projekta iesniegumam ir pievienota identiska projekta iesnieguma elektroniskā versija (ja vien projekta iesniegumu neiesniedz saskaņā ar normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu), ja to paredz normatīvie akti par atbalsta piešķiršanu konkrētajam pasākumam;

6.5. projekta iesnieguma oriģināls ir cauršūts (caurauklots) (ja vien projekta iesniegumu neiesniedz saskaņā ar normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu);

6.6. projekta iesniegumā nav neatrunātu labojumu vai papildinājumu;

6.7. ir iesniegts pieprasītais projekta iesnieguma eksemplāru skaits (ja vien projekta iesniegumu neiesniedz saskaņā ar normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu);

6.8. projekta budžets ir aprēķināts euro;

6.9. projekta finansējums ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par atbalsta piešķiršanu konkrētajam pasākumam;

6.10. projekta iesniegumā iekļauto izmaksu aprēķins ir aritmētiski pareizs;

6.11. projekta iesniegumā ir norādītas attiecināmās izmaksas un tās neattiecināmās izmaksas, kas nepieciešamas projekta mērķu sasniegšanai;

6.12. projekta iesniegumā pieprasītais publiskais finansējums nepārsniedz noteikto maksimālo publiskā finansējuma apmēru;

6.13. projekta īstenošanas termiņš nepārsniedz attiecīgajā kārtā izsludināto projektu īstenošanas beigu termiņu;

6.14. projekta iesniegumu ir parakstījusi atbildīgā persona, kurai ir paraksta tiesības.

(Grozīts ar MK 08.10.2013. noteikumiem Nr.1087)

7. Ja projekta iesnieguma izvērtēšanai trūkst informācijas vai tā nav skaidra, Lauku atbalsta dienests jebkurā projekta vērtēšanas posmā var rakstiski pieprasīt papildu informāciju projekta iesnieguma precizēšanai. Pieprasīto informāciju atbalsta pretendents iesniedz 15 darbdienu laikā pēc pieprasījuma izsūtīšanas dienas. Ja pieprasītā informācija noteiktajā termiņā netiek iesniegta, Lauku atbalsta dienests pieņem šo noteikumu 10.6. vai 10.7.apakšpunktā minēto lēmumu.

(MK 18.01.2011. noteikumu Nr.61 redakcijā)

8. Ja projekta iesnieguma vērtēšanas gaitā Lauku atbalsta dienests konstatē, ka atbalsta pretendents ir speciāli radījis atbalsta saņemšanai nepieciešamos apstākļus, lai iegūtu publisko finansējumu, kas pārsniedz pasākumos vienam atbalsta saņēmējam maksimāli pieejamo publiskā finansējuma summu, vai gūtu priekšrocības salīdzinājumā ar citiem projektu iesniedzējiem, vai izvairītos no kāda atbalsta saņemšanas nosacījuma izpildes, projekta iesniegumu noraida.

9. Ja projekta iesniegumā nav informācijas par paredzētajām projekta aktivitātēm un to apjomu, kā arī tam nav pievienots biznesa plāns (ja tādu paredz normatīvie akti par kārtību, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu konkrētam pasākumam), projekta iesniegumu noraida.

IV. Lēmuma pieņemšana

10. Pēc projekta iesnieguma izvērtēšanas Lauku atbalsta dienests pieņem vienu no šādiem lēmumiem:

10.1. par projekta iesnieguma atbilstību administratīvajiem vērtēšanas kritērijiem un publiskā finansējuma saņemšanas nosacījumiem un projekta iesnieguma apstiprināšanu;

10.2. par projekta iesnieguma apstiprināšanu, nosakot izpildāmos nosacījumus atbilstoši normatīvajiem aktiem par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu konkrētam pasākumam;

10.3. par projekta iesnieguma apstiprināšanu un publiskā finansējuma summas samazināšanu;

10.4. par projekta iesnieguma neatbilstību konkrētā pasākuma galvenajiem atbalsta saņemšanas nosacījumiem un projekta iesnieguma noraidīšanu;

10.5. par projekta iesnieguma noraidīšanu, ja pēc attiecināmajās izmaksās iekļauto neattiecināmo izmaksu atrēķināšanas pastāv risks, ka atbalsta pretendents projektu neīstenos vai nesasniegs projekta iesniegumā paredzētos mērķus;

10.6. par projekta iesnieguma neatbilstību administratīvajiem vērtēšanas kritērijiem un projekta iesnieguma noraidīšanu;

10.7. par projekta iesnieguma neatbilstību publiskā finansējuma saņemšanas nosacījumiem un projekta iesnieguma noraidīšanu;

10.8. par projekta iesnieguma noraidīšanu finansējuma trūkuma dēļ pēc sarindošanas atbilstoši projektu atlases kritērijiem.

(MK 18.01.2011. noteikumu Nr.61 redakcijā)

10.1 Ja šo noteikumu 10.2.apakšpunktā minētajā lēmumā paredzētie nosacījumi netiek izpildīti, projekta iesniegums ir noraidāms.

(MK 18.01.2011. noteikumu Nr.61 redakcijā)

11. Lēmumu par projekta iesnieguma apstiprināšanu vai noraidīšanu Lauku atbalsta dienests pieņem triju, bet ne vēlāk kā piecu mēnešu laikā pēc projekta iesnieguma iesniegšanas.

12. Ja projekta iesnieguma izvērtēšanai papildus nepieciešams laiks faktu pārbaudei, lēmuma pieņemšanas termiņu pagarina, bet ne ilgāk kā līdz 12 mēnešiem. Projekta izskatīšanas laikā publisko finansējumu konkrētajam projektam rezervē. Ja projekta iesniegumu noraida, rezervēto publisko finansējumu pārceļ uz nākamajām projektu iesniegumu kārtām.

13. Šo noteikumu 10.punktā minētie Lauku atbalsta dienesta lēmumi apstrīdami Lauku atbalsta dienesta likumā noteiktajā kārtībā.

14. Pēc lēmuma pieņemšanas Lauku atbalsta dienests 10 darbdienu laikā nosūta to atbalsta pretendentam.

15. Atbalsta pretendents ir tiesīgs lūgt Lauku atbalsta dienestu izdarīt grozījumus projekta iesniegumā, ja to dēļ nemainās projekta mērķis (izņemot šo noteikumu 24.1 punktā minēto atbalsta pretendentu) vai pretendenta atbilstības nosacījumi normatīvajiem aktiem par pasākuma atbalsta piešķiršanu lauku un zivsaimniecības attīstībai.

(Grozīts ar MK 23.08.2016. noteikumiem Nr. 572)

V. Projekta īstenošanas nosacījumi

16. Projektu īstenošanas nosacījumi attiecas uz pasākumiem, kam atbalstu piešķir atklātu projektu iesniegumu konkursu veidā, kā arī uz Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai pasākumu “Atbalsts jaunajiem lauksaimniekiem”.

(Grozīts ar MK 22.12.2009. noteikumiem Nr.1509)

16.1 Atbalsta pretendents ir tiesīgs uzsākt projekta īstenošanu pēc projekta iesnieguma iesniegšanas Lauku atbalsta dienestā, uzņemoties pilnu finanšu risku. Atbalsta pretendents (fiziska persona), kuram saskaņā ar normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu konkrētam pasākumam, ir jāiegūst komersanta statuss, ir tiesīgs uzsākt projekta īstenošanu pēc komersanta statusa iegūšanas. Ja Lauku atbalsta dienests pieņem lēmumu par projekta noraidīšanu, atbalsta pretendents sedz visus ar projekta īstenošanu saistītos izdevumus.

(MK 18.01.2011. noteikumu Nr.61 redakcijā)

16.2 (Svītrots ar MK 18.01.2011. noteikumiem Nr.61)

17. Atbalsta saņēmējs projekta īstenošanas gaitā nekavējoties informē Lauku atbalsta dienestu par nepieciešamību veikt darbības, kas nav paredzētas projekta iesniegumā, bet ir saistītas ar projekta īstenošanu, kā arī par apstākļiem, kas projekta īstenošanu dara neiespējamu.

18. Atbalsta saņēmējs var lūgt projekta īstenošanas termiņa pagarinājumu, ja projekta īstenošana nav iespējama atbilstoši projektā noteiktajam termiņam no atbalsta saņēmēja neatkarīgu iemeslu dēļ, kurus nevarēja paredzēt. Kopējais projekta īstenošanas termiņš nepārsniedz laikrakstā “Latvijas Vēstnesis” publicēto konkrētā pasākuma kārtas projektu īstenošanas beigu termiņu.

19. Ja projekta īstenošanas ilgums nepārsniedz sešus mēnešus un projekts ir pilnībā īstenots, atbalsta saņēmējs piecu darbdienu laikā pēc lēmumā par projekta iesnieguma apstiprināšanu noteiktā projekta īstenošanas termiņa beigām iesniedz Lauku atbalsta dienestā šādus dokumentus:

19.1. par jaunu iekārtu, tehnikas, aprīkojuma, darba instrumentu, informācijas tehnoloģiju, programmnodrošinājuma, ilggadīgo augļkopības kultūraugu stādu un būvmateriālu iegādi (turpmāk - preces), stādījumu ierīkošanu, jaunu būvniecību vai citiem pakalpojumiem (turpmāk - pakalpojumi):

19.1.1. Pārtikas un veterinārā dienesta izziņu par projekta atbilstību higiēnas prasībām vai higiēnas un dzīvnieku labturības prasībām (ja prasība attiecas uz projektu) vai par tādas Latvijas Republikā izgatavotās tehnikas vienību vai iekārtu atbilstību, kuras saistītas ar pārtiku, dzīvnieku labturību, sabiedrības veselību;

19.1.2. ja izveidots jauns pārstrādes uzņēmums, – Pārtikas un veterinārā dienesta izsniegtu Pārtikas uzņēmuma atzīšanas apliecības kopiju vai reģistrācijas apliecības kopiju (uzrāda oriģinālu);

19.1.3. ja iegādāta pārvietojamā tehnika un transportlīdzekļi, kurus saskaņā ar normatīvo aktu prasībām nepieciešams reģistrēt valsts akciju sabiedrībā “Ceļu satiksmes drošības direkcija”, Valsts tehniskās uzraudzības aģentūrā vai valsts akciju sabiedrībā “Latvijas Jūras administrācija”, – atbalsta saņēmēja apstiprinātu reģistrācijas apliecības kopiju (uzrāda oriģinālu), pārējai tehnikai un iekārtām – ražotāja vai tā pilnvarota pārstāvja izsniegtas atbilstības deklarācijas kopiju;

19.1.4. maksājuma pieprasījumu (2.pielikums);

19.1.5. projekta īstenošanu apliecinošo darījumu dokumentu kopijas (uzrāda oriģinālus) un konta izdrukas vai kredītiestādes vai līzinga kompānijas apliecinātu veiktā maksājuma uzdevumu, ja par projektam atbilstošajām iegādēm maksājumu uz piegādātāja kontu pārskaita nevis atbalsta saņēmējs, bet kredītiestāde vai līzinga kompānija, kas izsniegusi aizdevumu atbalsta saņēmējam. Par projektiem, kuriem maksājuma pieprasījumā iekļautā attiecināmo izmaksu kopsumma ir līdz 28 458 euro, iesniedz atbalsta pretendenta apliecinātu konta izdruku, bet par projektiem, kuriem maksājuma pieprasījumā iekļautā attiecināmo izmaksu kopsumma pārsniedz 28 458 euro, iesniedz kredītiestādes apliecinātu konta izdruku;

19.1.6. ja preces pirktas finanšu līzingā – finanšu līzinga līguma kopiju (uzrāda oriģinālu), kurā paredzēts, ka pēc finanšu līzinga samaksas preces paliek atbalsta saņēmēja īpašumā;

19.1.7. ar pakalpojumu sniedzējiem noslēgto līgumu kopijas (uzrāda oriģinālus);

19.1.8. darbu nodošanas un pieņemšanas aktu kopijas (uzrāda oriģinālus);

19.1.9. augu pases vai etiķetes kopiju (uzrāda oriģinālu), ja iegādātajiem ilggadīgo augļkopības kultūraugu stādiem saskaņā ar normatīvajiem aktiem par augu karantīnu nepieciešamas augu pases vai etiķetes;

19.1.10. starp atbalsta saņēmēju, preces piegādātāju un kredītiestādi noslēgtā darījuma līguma kopiju (uzrādot oriģinālu), ja atbalsta pretendents plāno publiskā finansējuma atmaksu saņemt saskaņā ar šo noteikumu 41.2 punktu;

19.2. par būvniecību papildus iesniedz:

19.2.1. akceptētu būvprojektu tehniskā projekta stadijā vai tā kopiju (uzrāda oriģinālu) un būvatļaujas kopiju (uzrāda oriģinālu), ja tas nav iesniegts reizē ar projekta iesniegumu;

19.2.2. iepirkuma procedūras dokumentus saskaņā ar normatīvajiem aktiem par iepirkuma procedūras piemērošanu vai aprakstu par zemākās cenas izvēli saskaņā ar šo noteikumu 4.5.apakšpunktā noteikto, ja tas nav iesniegts reizē ar projekta iesniegumu;

19.2.3. akta kopiju (uzrāda oriģinālu) par būves pieņemšanu ekspluatācijā.

(Grozīts ar MK 18.01.2011. noteikumiem Nr.61; MK 03.05.2011. noteikumiem Nr.346; MK 08.10.2013. noteikumiem Nr.1087)

20. Ja projekta īstenošanas ilgums pārsniedz sešus mēnešus, atbalsta saņēmējs piecu darbdienu laikā pēc lēmumā par projekta iesnieguma apstiprināšanu noteiktā projekta daļas vai visa projekta īstenošanas termiņa beigām Lauku atbalsta dienestā iesniedz šādus dokumentus:

20.1. par preču iegādi un sniegtajiem pakalpojumiem - šo noteikumu 19.1.apakšpunktā minētos dokumentus;

20.2. par būvniecību vai rekonstrukciju papildus iesniedz:

20.2.1. sešu mēnešu laikā pēc tam, kad stājies spēkā lēmums par projekta iesnieguma apstiprināšanu (ja projektu paredzēts īstenot pa daļām, – piecu darbdienu laikā pēc pirmās daļas īstenošanas, bet ne vēlāk kā sešus mēnešus pēc tam, kad stājies spēkā lēmums par projekta iesnieguma apstiprināšanu), – šo noteikumu 19.2.1. un 19.2.2.apakšpunktā minētos dokumentus. Ja paredzēta meliorācijas sistēmu būvniecība, rekonstrukcija vai renovācija, šo noteikumu 19.2.1. un 19.2.2.apakšpunktā minētos dokumentus iesniedz gada laikā pēc tam, kad stājies spēkā lēmums par projekta iesnieguma apstiprināšanu;

20.2.2. ja projekts ir pilnībā īstenots, piecu darbdienu laikā pēc lēmumā par projekta iesnieguma apstiprināšanu noteiktā projekta īstenošanas termiņa beigām – šo noteikumu 19.2.3.apakšpunktā minēto dokumentu.

(Grozīts ar MK 22.12.2009. noteikumiem Nr.1509; MK 03.05.2011. noteikumiem Nr.346)

20.1 Ja publiskā finansējuma atmaksa ir saņemta saskaņā ar šo noteikumu 41.2 punktu, atbalsta saņēmējs 10 darbdienu laikā pēc informācijas saņemšanas no Lauku atbalsta dienesta par publiskā finansējuma pārskaitīšanu preces piegādātājam, izmantojot kredītiestādes darījumu kontu, iesniedz Lauku atbalsta dienestā kredītiestādes izsniegtu dokumentu, kas apliecina, ka publiskais finansējums pilnā apmērā ir pārskaitīts preces piegādātājam.

(MK 03.05.2011. noteikumu Nr.346 redakcijā)

21. Atbalsta saņēmējs apkopo iesniedzamos dokumentus un kop­savilkumā norāda katra dokumenta nosaukumu un lapu skaitu.

22. Ja nepieciešams, Lauku atbalsta dienests:

22.1. lūdz, lai atbalsta saņēmējs sniedz informāciju par projekta pasākumu izpildi attiecīgajā periodā, norādot izpildītos un iekavētos pasākumus, kavēšanās iemeslus, plānoto rīcību un termiņus kavējuma seku novēršanai;

22.2. pieprasa papildu informāciju par jebkuru iesniegto dokumentu.

23. Ja atbalsta saņēmējs noteiktajos termiņos neiesniedz šo noteikumu 19., 20., 20.1, 21. vai 22.punktā minēto informāciju, Lauku atbalsta dienests rakstiski pieprasa šo informāciju iesniegt 15 darbdienu laikā pēc pieprasījuma izsūtīšanas dienas. Ja atbalsta saņēmējs norādītajā laikā informāciju neiesniedz, Lauku atbalsta dienests ir tiesīgs neizmaksāt atbalstu un pieprasīt iepriekš saņemtā atbalsta atmaksu saskaņā ar normatīvajiem aktiem par valsts un Eiropas Savienības atbalsta administrēšanas un uzraudzības kārtību lauksaimniecībai, lauku un zivsaimniecības attīstībai, kā arī kārtību, kādā publicē informāciju par atbalsta saņēmējiem.

(MK 18.01.2011. noteikumu Nr.61 redakcijā)

24. Projekta uzraudzības laiks ir pieci gadi pēc pēdējā maksājuma saņemšanas. Ja projekts iesniegts pasākumā "Lauku saimniecību modernizācija" piena liellopu vai cūkkopības nozarē un tā nosacījumi neparedz pasākuma mērķi un izvirzītos rādītājus sasniegt ilgākā laikposmā, projekta uzraudzības laiks ir pieci gadi pēc tam, kad pieņemts lēmums par projekta iesnieguma apstiprināšanu. Projekta uzraudzības laikā atbalsta saņēmējs projektā par publiskā finansējuma līdzekļiem iegūtos pamatlīdzekļus:

24.1. izmanto tikai projektā paredzētajām darbībām, izņemot šo noteikumu 24.1 punktā minēto gadījumu;

24.2. neatsavina vai nepatapina;

24.3. neizīrē vai neiznomā, ja vien tas nav paredzēts saskaņā ar pasākumā un projektā atbalstāmajām darbībām un tā dēļ nemainās projekta mērķis.

(MK 23.08.2016. noteikumu Nr. 572 redakcijā)

24.1 Atbalsta saņēmējs, kas iesniedzis projekta iesniegumu pasākumā "Lauku saimniecību modernizācija" piena liellopu vai cūkkopības nozarē, ir tiesīgs Lauku atbalsta dienestā iesniegt iesniegumu par grozījumiem projekta iesniegumā, mainot projekta mērķi un pārorientējoties uz citu lauksaimniecības nozari, bet nemainot atbalsta saņēmēja atbilstības nosacījumus, kas noteikti normatīvajos aktos par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu atklātu projektu iesniegumu konkursu veidā pasākumā "Lauku saimniecību modernizācija". Šādā gadījumā atbalsta saņēmējs Lauku atbalsta dienestā iesniedz iesniegumu par grozījumiem projekta iesniegumā un precizētu biznesa plānu pa gadiem līdz uzraudzības perioda beigām, apliecinot savu ekonomisko dzīvotspēju.

(MK 23.08.2016. noteikumu Nr. 572 redakcijā)

24.2 Lauku atbalsta dienests izvērtē šo noteikumu 24.1 punktā minētos dokumentus un pieņem lēmumu par grozījumu apstiprināšanu projekta iesniegumā un finanšu korekciju piemērošanu saskaņā ar normatīvajiem aktiem par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu atklātu projektu iesniegumu konkursu veidā pasākumam "Lauku saimniecību modernizācija".

(MK 23.08.2016. noteikumu Nr. 572 redakcijā)

24.3 Ja šo noteikumu 24.1 punktā minētais atbalsta saņēmējs projekta īstenošanai ir saņēmis papildu finansējumu saistībā ar Eiropas ekonomikas atveseļošanas plānu piensaimniecības nozares pārstrukturēšanai un Lauku atbalsta dienests ir pieņēmis lēmumu par grozījumu apstiprināšanu projekta iesniegumā, atbalsta saņēmējs attiecīgo papildu finansējumu atmaksā proporcionāli atlikušajam uzraudzības periodam.

(MK 23.08.2016. noteikumu Nr. 572 redakcijā)

25. Atbalsta saņēmējs nodrošina projekta informācijas un publicitātes pasākumu norisi, izmantojot šo noteikumu 3.pielikumā ietverto attiecīgā fonda logotipu, atbilstoši Komisijas Regulas 1974/2006 VI pielikuma 2.punktam vai Komisijas Regulas Nr. 498/2007 32. un 33.pantam, kā arī norāda fondu administrējošās iestādes – "Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests". Minēto projekta informācijas un publicitātes pasākumu izmaksas sedz atbalsta saņēmējs.

(MK 22.12.2009. noteikumu Nr.1509 redakcijā)

VI. Pārskatu izvērtēšana un lēmuma pieņemšana

26. Ja normatīvajos aktos par atbalsta piešķiršanu kompensāciju maksājumu veidā konkrētajam pasākumam ir noteikta prasība atbalsta saņēmējam iesniegt Lauku atbalsta dienestā pārskatu par iepriekšējo gadu, maksājumu par kārtējo gadu pārskaita pēc pārskata izvērtēšanas, ja pārskats atbilst šo noteikumu 28.punktā noteiktajiem vērtēšanas kritērijiem.

27. Lauku atbalsta dienests izvērtē saņemto pārskatu atbilstību:

27.1. administratīvajiem vērtēšanas kritērijiem;

27.2. publiskā finansējuma saņemšanas nosacījumiem saskaņā ar normatīvajiem aktiem par atbalstu lauku un zivsaimniecības attīstībai.

28. Administratīvie vērtēšanas kritēriji ir šādi:

28.1. pārskats Lauku atbalsta dienestā ir iesniegts normatīvajos aktos par atbalsta piešķiršanu kompensāciju maksājumu veidā konkrētajam pasākumam noteiktajā termiņā;

28.2. pārskats ir pilnībā aizpildīts un sagatavots atbilstoši pārskata veidlapai, kas noteikta normatīvajos aktos par atbalsta piešķiršanu konkrētam pasākumam, un iesniegti visi nepieciešamie pavaddokumenti;

28.3. pārskats ir aizpildīts valsts valodā;

28.4. pārskata oriģināls ir cauršūts (caurauklots), ar sanumurētām lapām (ja vien pārskatu neiesniedz saskaņā ar normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu);

28.5. pārskatā nav neatrunātu labojumu vai papildinājumu;

28.6. ir iesniegts pieprasītais pārskata eksemplāru skaits (ja vien pārskatu neiesniedz saskaņā ar normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu);

28.7. pārskata finanšu aprēķins ir aritmētiski pareizs.

29. Pēc pārskatu izvērtēšanas, bet ne vēlāk kā triju mēnešu laikā pēc to saņemšanas Lauku atbalsta dienests pieņem vienu no šādiem lēmumiem:

29.1. lēmumu par pārskata atbilstību administratīvajiem vērtēšanas kritērijiem un publiskā finansējuma saņemšanas nosacījumiem un par kārtējā maksājuma piešķiršanu;

29.2. lēmumu par pārskata neatbilstību administratīvajiem vērtēšanas kritērijiem un kārtējā maksājuma nepiešķiršanu;

29.3. lēmumu par pārskata neatbilstību publiskā finansējuma saņemšanas nosacījumiem un kārtējā maksājuma nepiešķiršanu vai saņemtā atbalsta atmaksu, ja tas paredzēts konkrētā pasākuma nosacījumos.

VII. Publiskā finansējuma pieprasīšana un maksājumu kārtība

30. Publiskā finansējuma pieprasīšanas nosacījumi attiecas uz pasāku­miem, kuriem atbalstu piešķir atklātu projektu iesniegumu konkursu veidā, kā arī uz Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai pasākumu “Atbalsts jaunajiem lauksaimniekiem”.

31. Publisko finansējumu piešķir par tām attiecināmajām izmaksām, kas ir ietvertas Lauku atbalsta dienesta apstiprinātajā izmaksu tāmē. Ja attiecināmās izmaksas veido tikai daļu no projekta kopējām izmaksām, atbalsta saņēmējs nodrošina projekta īstenošanu par saviem līdzekļiem atbilstoši projekta iesniegumā paredzētajām darbībām un mērķiem.

31.1 Ja atbalsta saņēmējs ir valsts budžeta iestāde, kas atbalstu saņem valsts pārvaldes funkciju nodrošināšanai, atbalsta saņēmējs neatgūstamo pievienotās vērtības nodokli sedz no valsts budžeta līdzekļiem.

(MK 01.09.2009. noteikumu Nr.999 redakcijā)

31.2 Ja atbalsta saņēmējs ir biedrība vai nodibinājums, kas reģistrēts Valsts ieņēmumu dienesta ar pievienotās vērtības nodokli apliekamo personu reģistrā, atbalsta saņēmējs neatgūstamo pievienotās vērtības nodokli sedz no valsts budžeta līdzekļiem (ja to nedrīkst atskaitīt kā priekšnodokli).

(MK 12.10.2010. noteikumu Nr.970 redakcijā)

32. Pēc projekta vai tā daļas īstenošanas atbalsta saņēmējs iesniedz Lauku atbalsta dienestā maksājuma pieprasījumu saskaņā ar šo noteikumu 2.pielikumu. Maksājuma pieprasījums ir atbalsta saņēmēja faktisko izdevumu atmaksas pieprasījums. Lauku atbalsta dienestā atbalsta saņēmējam izmaksājamo publiskā finansējuma apmēru nosaka, pamatojoties uz Lauku atbalsta dienesta apstiprināto izmaksu tāmi un izdevumus apliecinošajiem dokumentiem.

33. Projekta īstenošanas laikā publisko finansējumu atbalsta saņēmējs saņem ne vairāk kā piecās daļās. Starpposma maksājumus pārskaita pēc atsevišķa projekta posma pabeigšanas, ja projekta posms ir īstenots un pēc tā īstenošanas ir radusies auditējama vērtība (fiziski izmērāms veiktās darbības rezultāts, kas pamatots ar grāmatvedības dokumentiem). Publisko finansējumu par vispārējām izmaksām var saņemt pēc vismaz viena atsevišķa projekta īstenošanas posma pabeigšanas. Pēdējo maksājumu pārskaita tikai pēc visu projektā paredzēto darbību izpildes.

(Grozīts ar MK 18.01.2011. noteikumiem Nr.61)

34. Maksājuma pieprasījumu Lauku atbalsta dienests izskata 60 darbdienu laikā. Ja izdarīti precizējumi vai pieprasīta papildu informācija, izskatīšanas termiņu pagarina par atbilstošu laikposmu.

35. Atbalsta maksājumus pārskaita bezskaidras naudas norēķinu veidā uz atbalsta saņēmēja vai viņa pilnvarota pārstāvja bankas kontu. Valsts kase pārskaita maksājumu uz atbalsta saņēmēja kontu triju darbdienu laikā.

36. Ja atbalsta saņēmējs ir valsts budžeta iestāde, atbalstu piešķir šādā kārtībā:

36.1. valsts budžeta iestāde projekta īstenošanai nepieciešamo finansē­jumu plāno un maksājumus veic no līdzekļiem, kas paredzēti tās ministrijas vai citas centrālās valsts iestādes kārtējā gada budžetā, kuras padotībā atrodas atbalsta saņēmējs. Projekta īstenošanai paredzētajiem līdzekļiem sagatavo atsevišķu finansēšanas plānu;

36.2. valsts budžeta iestāde sagatavo maksājuma pieprasījumu un iesniedz to Lauku atbalsta dienestā;

36.3. ja maksājuma pieprasījumā iekļautie izdevumi atbilst normatīvajiem aktiem par atbalsta piešķiršanu, Lauku atbalsta dienests apstiprina attiecināmo izdevumu summu, sagatavo maksājuma uzdevumu par faktisko attiecināmo izdevumu atmaksu atbilstoši apstiprinātajā projekta iesniegumā noteiktajai Eiropas Savienības finansējuma un valsts budžeta finansējuma proporcijai un iesniedz to Valsts kasē pārskaitīšanai valsts budžeta ieņēmumos;

36.4. ja maksājuma pieprasījumā iekļautie izdevumi neatbilst normatīva­jiem aktiem par atbalsta piešķiršanu, Lauku atbalsta dienests neatbilstošo izdevumu summu neapstiprina un par to informē atbalsta saņēmēju;

36.5. ja maksājuma pieprasījumā iekļautie izdevumi daļēji atbilst normatīvajiem aktiem par atbalsta piešķiršanu, Lauku atbalsta dienests apstiprina attiecināmo izdevumu summu, sagatavo maksājuma uzdevumu par faktisko attiecināmo izdevumu atmaksu atbilstoši apstiprinātajā projekta iesniegumā noteiktajai Eiropas Savienības finansējuma un valsts budžeta finansējuma proporcijai un iesniedz to Valsts kasē pārskaitīšanai valsts budžeta ieņēmumos. Ar maksājuma pieprasījumā iekļautajiem izdevumiem, kas neatbilst normatīvajiem aktiem par atbalsta piešķiršanu, Lauku atbalsta dienests rīkojas saskaņā ar šo noteikumu 36.4.apakšpunktu.

37. Ja atbalsta saņēmējs ir pašvaldība, atbalstu piešķir šādā kārtībā:

37.1. Lauku atbalsta dienests triju mēnešu laikā pārskaita pašvaldībai avansu apstiprinātajā projekta iesniegumā noteiktajā apmērā, pamatojoties uz avansa pieprasījumu, ja tāds ir iesniegts kopā ar projekta iesniegumu (4.pielikums), bet ne vairāk kā 20 procentu no kopējā projektam piešķirtā Eiropas Savienības finansējuma un valsts budžeta finansējuma apmēra. Avansa maksājuma un starpposma maksājumu saņemšanai, kā arī visu projekta izdevumu segšanai nepieciešamajiem līdzekļiem pašvaldība atver kontu Valsts kasē;

37.2. pašvaldība, īstenojot projektu, maksājumiem izmanto tikai šo noteikumu 37.1.apakšpunktā minētā konta līdzekļus;

37.3. pašvaldība sagatavo maksājuma pieprasījumu un iesniedz to Lauku atbalsta dienestā;

37.4. avansa un starpposma maksājumu kopsumma nepārsniedz 90 procentu no projektam piešķirtā Eiropas Savienības finansējuma un valsts budžeta finansējuma apmēra. Ja atbalsta saņēmēja kopējie projekta attiecināmie izdevumi ir mazāki nekā plānotās projekta attiecināmās izmaksas un radusies Eiropas Savienības finansējuma un valsts budžeta finansējuma pārmaksa, atbalsta saņēmējs pēc Lauku atbalsta dienesta pieprasījuma tā norādītajā kontā atmaksā pārmaksāto Eiropas Savienības finansējumu un valsts budžeta finansējumu;

37.5. (svītrots ar MK 03.05.2011. noteikumiem Nr.346);

37.6. Lauku atbalsta dienests izskata maksājuma pieprasījumu un, ja tajā iekļautie izdevumi atbilst normatīvajiem aktiem par atbalsta piešķiršanu, apstiprina attiecināmo izdevumu summu, sagatavo maksājuma uzdevumu par attiecināmo izdevumu atmaksu atbalsta saņēmējam atbilstoši apstiprinātajā projekta iesniegumā noteiktajai Eiropas Savienības finansējuma un valsts budžeta finansējuma proporcijai un iesniedz to Valsts kasē;

37.7. ja maksājuma pieprasījumā iekļautie izdevumi neatbilst normatī­vajiem aktiem par atbalsta piešķiršanu, Lauku atbalsta dienests neatbilstošo izdevumu summu neapstiprina un par to informē atbalsta saņēmēju;

37.8. ja maksājuma pieprasījumā iekļautie izdevumi daļēji atbilst normatī­vajiem aktiem par atbalsta piešķiršanu, Lauku atbalsta dienests apstiprina attiecināmo izdevumu summu, sagatavo maksājuma uzdevumu par faktisko izdevumu atmaksu atbilstoši apstiprinātajā projekta iesniegumā noteiktajai Eiropas Savienības finansējumu un valsts budžeta finansējumu proporcijai un iesniedz to Valsts kasē pārskaitīšanai atbalsta saņēmējam.

38. Ja atbalsta saņēmējs ir valsts kapitālsabiedrība, atbalstu piešķir šādā kārtībā:

38.1. Lauku atbalsta dienests triju mēnešu laikā no projekta iesnieguma apstiprināšanas dienas pārskaita valsts kapitālsabiedrībai avansu apstiprinātajā projekta iesniegumā noteiktajā apmērā, pamatojoties uz avansa pieprasījumu, ja tāds ir iesniegts kopā ar projekta iesniegumu (4.pielikums), bet ne vairāk kā 20 procentu no kopējā projektam piešķirtā Eiropas Savienības finansējuma un valsts budžeta finansējuma apmēra. Avansa maksājuma un starpposma maksājumu saņemšanai, kā arī visu projekta izdevumu segšanai nepieciešamajiem līdzekļiem valsts kapitālsabiedrība atver kontu Valsts kasē;

38.2. valsts kapitālsabiedrība, īstenojot projektu, maksājumiem izmanto tikai šo noteikumu 38.1.apakšpunktā minētā konta līdzekļus;

38.3. valsts kapitālsabiedrība sagatavo maksājuma pieprasījumu un iesniedz to Lauku atbalsta dienestā;

38.4. avansa un starpposma maksājumu kopsumma nepārsniedz 90 procentu no projektam piešķirtā Eiropas Savienības finansējuma un valsts budžeta finansējuma apmēra. Ja atbalsta saņēmēja kopējie projekta attiecināmie izdevumi ir mazāki nekā plānotās projekta attiecināmās izmaksas un radusies Eiropas Savienības finansējuma un valsts budžeta finansējuma pārmaksa, atbalsta saņēmējs pēc Lauku atbalsta dienesta pieprasījuma tā norādītajā kontā atmaksā pārmaksāto Eiropas Savienības finansējumu un valsts budžeta finansējumu;

38.5. Lauku atbalsta dienests izskata maksājuma pieprasījumu un, ja tajā iekļautie izdevumi atbilst normatīvajiem aktiem par atbalsta piešķiršanu, apstiprina attiecināmo izdevumu summu, sagatavo maksājuma uzdevumu par faktisko attiecināmo izdevumu atmaksu atbilstoši apstiprinātajā projekta iesniegumā noteiktajai Eiropas Savienības finansējuma un valsts budžeta finansējuma proporcijai un iesniedz to Valsts kasē pārskaitīšanai atbalsta saņēmējam;

38.6. ja maksājuma pieprasījumā iekļautie izdevumi neatbilst normatīvajiem aktiem par atbalsta piešķiršanu, Lauku atbalsta dienests neatbilstošo izdevumu summu neapstiprina un par to informē atbalsta saņēmēju;

38.7. ja maksājuma pieprasījumā iekļautie izdevumi daļēji atbilst normatīvajiem aktiem par atbalsta piešķiršanu, Lauku atbalsta dienests apstiprina attiecināmo izdevumu summu, sagatavo maksājuma uzdevumu par faktisko attiecināmo izdevumu atmaksu atbilstoši apstiprinātajā projekta iesniegumā noteiktajai Eiropas Savienības finansējuma un valsts budžeta finansējuma proporcijai un iesniedz to Valsts kasē pārskaitīšanai atbalsta saņēmējam.

(Grozīts ar MK 18.01.2011. noteikumiem Nr.61; MK 03.05.2011. noteikumiem Nr.346)

39. Ja atbalsta saņēmējs ir valsts kapitālsabiedrība, kurai ar likumu ir deleģēts uzdevums uzturēt publisko infrastruktūru, kas nenes peļņu, un finansējums šā uzdevuma īstenošanai ir vairāk nekā 50 procentu no valsts kapitālsabiedrības kopējā apgrozījuma, vai Latvijas zinātnisko institūciju reģistrā reģistrēta zinātniskā institūcija (turpmāk - zinātniskā institūcija), atbalstu piešķir šādā kārtībā:

39.1. Lauku atbalsta dienests triju mēnešu laikā no projekta iesnieguma apstiprināšanas dienas pārskaita valsts kapitālsabiedrībai vai zinātniskajai institūcijai avansu projekta iesniegumā noteiktajā apmērā, pamatojoties uz avansa pieprasījumu, ja tāds ir iesniegts kopā ar projekta iesniegumu (4.pielikums), bet ne vairāk kā 25 procentus no projekta attiecināmajām izmaksām, tām pieskaitot projekta pievienotās vērtības nodokļa izmaksas un projekta vadības administratīvās izmaksas ne vairāk kā divu procentu apmērā no projekta attiecināmajām izmaksām. Avansa maksājumu saņemšanai, kā arī visu projekta izdevumu segšanai nepieciešamajiem līdzekļiem valsts kapitālsabiedrība vai zinātniskā institūcija atver kontu Valsts kasē;

39.2. valsts kapitālsabiedrība vai zinātniskā institūcija, īstenojot projektu, maksājumiem izmanto tikai šo noteikumu 39.1.apakšpunktā minētajā kontā esošos līdzekļus;

39.3. valsts kapitālsabiedrība vai zinātniskā institūcija pēc projekta daļas īstenošanas sagatavo maksājuma pieprasījumu un iesniedz to Lauku atbalsta dienestā;

39.4. Lauku atbalsta dienests izskata maksājuma pieprasījumu. Ja tajā ietvertie izdevumi atbilst normatīvajiem aktiem par atbalsta piešķiršanu, Lauku atbalsta dienests apstiprina izdevumu summu un atmaksā faktiskos izdevumus, atskaitot iepriekš saņemto avansu, kā arī pārskaita nākamo avansa maksājumu ne vairāk kā 50 procentu apmērā no projekta attiecināmajām izmaksām, tām pieskaitot projekta pievienotās vērtības nodokļa izmaksas un projekta vadības administratīvās izmaksas ne vairāk kā divu procentu apmērā no projekta attiecināmajām izmaksām;

39.5. ja maksājuma pieprasījumā ietvertie izdevumi neatbilst normatīvajiem aktiem par atbalsta piešķiršanu, Lauku atbalsta dienests neatbilstošo izdevumu summu neapstiprina un par to informē atbalsta saņēmēju, kā arī nepārskaita nākamo avansa maksājumu;

39.6. ja maksājuma pieprasījumā ietvertie izdevumi daļēji atbilst normatīvajiem aktiem par atbalsta piešķiršanu, Lauku atbalsta dienests apstiprina izdevumu summu un atmaksā faktiskos izdevumus, atskaitot neatbilstoši veiktos izdevumus un iepriekš saņemto avansu, kā arī pārskaita nākamo avansa maksājumu ne vairāk kā 50 procentu apmērā no projekta attiecināmajām izmaksām, tām pieskaitot projekta pievienotās vērtības nodokļa izmaksas un projekta vadības administratīvās izmaksas ne vairāk kā divu procentu apmērā no projekta attiecināmajām izmaksām;

39.7. avansa maksājumu un faktisko izdevumu atmaksu kopsumma nepārsniedz 100 procentu no projekta attiecināmajām izmaksām, tām pieskaitot projekta pievienotās vērtības nodokļa izmaksas un projekta vadības administratīvās izmaksas ne vairāk kā divu procentu apmērā no projekta attiecināmajām izmaksām. Ja atbalsta saņēmēja kopējie projekta izdevumi ir mazāki nekā plānotās projekta kopējās izmaksas un ir radusies Eiropas Savienības finansējuma un valsts budžeta finansējuma pārmaksa, atbalsta saņēmējs pēc Lauku atbalsta dienesta pieprasījuma tā norādītajā kontā mēneša laikā atmaksā pārmaksāto Eiropas Savienības un valsts budžeta finansējumu.

(MK 03.05.2011. noteikumu Nr.346 redakcijā, kas grozīta ar MK 22.05.2012. noteikumiem Nr.363)

40. Ja atbalsta saņēmējs ir biedrība vai nodibinājums, kas projektu īsteno saskaņā ar normatīvajiem aktiem par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai pasākumiem "Konkurētspējas veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā", "Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā" un "Tūrisma aktivitāšu veicināšana", kā arī Eiropas Zivsaimniecības fonda pasākumiem zivsaimniecībai nozīmīgo teritoriju attīstības stratēģiju īstenošanai, atbalstu piešķir šādā kārtībā:

40.1. biedrība vai nodibinājums trīs reizes projekta īstenošanas laikā lēmumā par projekta iesnieguma apstiprināšanu noteiktajos termiņos Lauku atbalsta dienestā iesniedz rēķinu priekšapmaksas pieprasījumu (5.pielikums) un tam pievienotos preču piegādātāju, darbu izpildītāju vai pakalpojumu sniedzēju rēķinus par darbībām projekta īstenošanā;

40.2. Lauku atbalsta dienests triju mēnešu laikā no šo noteikumu 40.1.apakšpunktā minēto dokumentu iesniegšanas dienas pārbauda to atbilstību un pārskaita maksājumu uz biedrības vai nodibinājuma atvērto norēķinu kontu Valsts kasē atbilstoši projekta iesniegumā noteiktajai Eiropas Savienības finansējuma un valsts budžeta finansējuma proporcijai;

40.3. biedrība vai nodibinājums preču piegādātājiem, darbu izpildītājiem vai pakalpojumu sniedzējiem samaksā pilnā apmērā, izmantojot Valsts kasē atvērto norēķinu kontu;

40.4. Lauku atbalsta dienests nākamos pārskaitījumus uz norēķinu kontu Valsts kasē veic pēc tam, kad biedrība vai nodibinājums ir norēķinājies ar preču piegādātājiem, darbu izpildītājiem vai pakalpojumu sniedzējiem par tām darbībām, par kurām ir veikti iepriekšējie pārskaitījumi;

40.5. biedrība vai nodibinājums sagatavo šo noteikumu 32.punktā minēto maksājuma pieprasījumu un iesniedz to Lauku atbalsta dienestā;

40.6. Lauku atbalsta dienests izskata maksājuma pieprasījumu un, ja tajā ietvertie izdevumi atbilst normatīvajiem aktiem par atbalsta piešķiršanu, apstiprina attiecināmo izdevumu summu, sagatavo maksājuma uzdevumu par faktisko attiecināmo izdevumu atmaksu atbilstoši projekta iesniegumā noteiktajai Eiropas Savienības finansējuma un valsts budžeta finansējuma proporcijai un iesniedz to Valsts kasē pārskaitīšanai valsts budžeta ieņēmumos;

40.7. ja maksājuma pieprasījumā ietvertie izdevumi neatbilst normatīvajiem aktiem par atbalsta piešķiršanu, Lauku atbalsta dienests neatbilstošo izdevumu summu neapstiprina un par to informē atbalsta saņēmēju;

40.8. biedrība vai nodibinājums drīkst nesniegt šo noteikumu 40.1.apakšpunktā minēto rēķinu priekšapmaksas pieprasījumu un maksājumus preču piegādātājiem, darbu izpildītājiem vai pakalpojumu sniedzējiem veikt no sava kredītiestādes norēķinu konta. Šādā gadījumā biedrība vai nodibinājums sagatavo un iesniedz Lauku atbalsta dienestā šo noteikumu 32.punktā minēto maksājuma pieprasījumu. Lauku atbalsta dienests izskata maksājuma pieprasījumu un, ja tajā ietvertie izdevumi atbilst normatīvajiem aktiem par atbalsta piešķiršanu, apstiprina attiecināmo izdevumu summu, sagatavo maksājuma uzdevumu par faktisko attiecināmo izdevumu atmaksu atbilstoši apstiprinātajā projekta iesniegumā noteiktajai Eiropas Savienības finansējuma un valsts budžeta finansējuma proporcijai un iesniedz to Valsts kasē pārskaitīšanai atbalsta saņēmējam.

(MK 22.12.2009. noteikumu Nr.1509 redakcijā, kas grozīta ar MK 18.01.2011. noteikumiem Nr.61; MK 13.11.2012. noteikumiem Nr.774)

41. Ja atbalsta saņēmējs ir persona, kas nav minēta šo noteikumu 36., 37., 38., 39. un 40.punktā un, īstenojot projektu, maksājumiem izmanto savus līdzekļus (ieskaitot kredītu), atbalstu piešķir šādā kārtībā:

41.1. atbalsta saņēmējs sagatavo maksājuma pieprasījumu un iesniedz to Lauku atbalsta dienestā;

41.2. Lauku atbalsta dienests izskata maksājuma pieprasījumu un, ja tajā iekļautie izdevumi atbilst normatīvajiem aktiem par atbalsta piešķiršanu, apstiprina attiecināmo izdevumu summu, sagatavo maksājuma uzdevumu par faktisko attiecināmo izdevumu atmaksu atbalsta saņēmējam atbilstoši apstiprinātajā projekta iesniegumā noteiktajai Eiropas Savienības finansējuma un valsts budžeta finansējuma proporcijai un iesniedz to Valsts kasē pārskaitīšanai atbalsta saņēmējam;

41.3. ja maksājuma pieprasījumā iekļautie izdevumi neatbilst normatīvajiem aktiem par atbalsta piešķiršanu, Lauku atbalsta dienests neatbilstošo izdevumu summu neapstiprina un par to informē atbalsta saņēmēju;

41.4. ja maksājuma pieprasījumā iekļautie izdevumi daļēji atbilst normatīvajiem aktiem par atbalsta piešķiršanu, Lauku atbalsta dienests apstiprina atbilstošu attiecināmo izdevumu summu, sagatavo maksājuma uzdevumu par atbilstošo attiecināmo izdevumu atmaksu atbalsta saņēmējam atbilstoši apstiprinātajā projekta iesniegumā noteiktajai Eiropas Savienības finansējuma un valsts budžeta finansējuma proporcijai un iesniedz to Valsts kasē pārskaitīšanai atbalsta saņēmējam.

(MK 18.01.2011. noteikumu Nr.61 redakcijā)

41.1 Šo noteikumu 41.punktā minētais atbalsta saņēmējs avansu projekta īstenošanai pieprasa šādā kārtībā:

41.11. atbalsta saņēmējs iesniedz Lauku atbalsta dienestā avansa pieprasījumu (4.pielikums) un neatsaucamu bankas garantiju, kas garantē finansiālo saistību izpildi 110 procentu apmērā no avansa summas;

41.12. Lauku atbalsta dienests triju mēnešu laikā pārskaita atbalsta saņēmējam avansu, pamatojoties uz avansa pieprasījumu, bet ne vairāk kā 20 procentu apmērā no kopējā projektam piešķirtā Eiropas Savienības finansējuma un valsts budžeta finansējuma apmēra.

(MK 22.12.2009. noteikumu Nr.1509 redakcijā)

41.2 Ja atbalsta saņēmējs ir persona, kas nav minēta šo noteikumu 36., 37., 38., 39. un 40.punktā un, īstenojot projektu, maksājumiem izmanto savus līdzekļus (ieskaitot kredītu), bet par precēm vai pakalpojumiem ir samaksājusi daļēji, atbalstu piešķir šādā kārtībā:

41.2 1. atbalsta saņēmējs maksājuma pieprasījumu publiskā finansējuma saņemšanai sagatavo un iesniedz Lauku atbalsta dienestā pēc tam, kad izpildīti visi šajā apakšpunktā minētie nosacījumi:

41.2 1.1. preces piegādātājs vai pakalpojuma sniedzējs atbalsta saņēmējam ir izrakstījis rēķinu par visu pirkuma vai pakalpojuma summu, bet, ja projektu īsteno vairākos posmos, preces piegādātājs vai pakalpojuma sniedzējs atbalsta saņēmējam ir izrakstījis rēķinu par visu attiecīgā posma izmaksu summu;

41.2 1.2. kredītiestādei, preces piegādātājam vai pakalpojumu sniedzējam ir pilnībā samaksāta privātā ieguldījuma daļa, pievienotās vērtības nodoklis un citas neattiecināmās izmaksas atbilstoši apstiprinātajā projekta iesniegumā noteiktajai Eiropas Savienības finansējuma un valsts budžeta finansējuma proporcijai un Lauku atbalsta dienestā ir iesniegtas šo noteikumu 19.1.5.apakšpunktā minēto attiecīgos darījumus apliecinošo dokumentu kopijas un konta izdrukas;

41.2 1.3. iegādātā prece atrodas pie atbalsta saņēmēja un ir atbalsta saņēmēja īpašumā;

41.2 1.4. būvniecības gadījumā Lauku atbalsta dienestā ir iesniegta šo noteikumu 19.1.8.apakšpunktā minētā akta kopija, ja būvniecību veic vairākos posmos, vai šo noteikumu 19.2.3.apakšpunktā minētā akta kopija;

41.2 2. Lauku atbalsta dienests izskata maksājuma pieprasījumu un, ja tajā iekļautie izdevumi atbilst normatīvajiem aktiem par atbalsta piešķiršanu, apstiprina attiecināmo izdevumu summu, sagatavo maksājuma uzdevumu par atbilstošo attiecināmo izdevumu atmaksu atbalsta saņēmējam atbilstoši apstiprinātajā projekta iesniegumā noteiktajai Eiropas Savienības finansējuma un valsts budžeta finansējuma proporcijai, iesniedz to Valsts kasē pārskaitīšanai uz atbalsta saņēmēja norādīto kredītiestādes darījuma kontu un informē par to atbalsta saņēmēju;

41.2 3. ja maksājuma pieprasījumā iekļautie izdevumi neatbilst normatīvajiem aktiem par atbalsta piešķiršanu, Lauku atbalsta dienests neatbilstošo izdevumu summu neapstiprina un informē par to atbalsta saņēmēju;

41.2 4. ja maksājuma pieprasījumā iekļautie izdevumi daļēji atbilst normatīvajiem aktiem par atbalsta piešķiršanu, Lauku atbalsta dienests apstiprina atbilstošu attiecināmo izdevumu summu, sagatavo maksājuma uzdevumu par faktisko attiecināmo izdevumu atmaksu atbalsta saņēmējam atbilstoši apstiprinātajā projekta iesniegumā noteiktajai Eiropas Savienības finansējuma un valsts budžeta finansējuma proporcijai, iesniedz to Valsts kasē pārskaitīšanai uz atbalsta saņēmēja norādīto kredītiestādes darījuma kontu un informē par to atbalsta saņēmēju.

(MK 03.05.2011. noteikumu Nr.346 redakcijā)

41.3 Ja atbalsta saņēmējs ir persona, kas nav minēta šo noteikumu 36., 37., 38., 39. un 40.punktā un, īstenojot projektu, preču iegādei izmanto finanšu līzinga līdzekļus, atbalstu piešķir šādā kārtībā:

41.3 1. atbalsta saņēmējs maksājuma pieprasījumu publiskā finansējuma saņemšanai sagatavo un iesniedz Lauku atbalsta dienestā pēc tam, kad izpildīti visi šajā apakšpunktā minētie nosacījumi:

41.3 1.1. Lauku atbalsta dienestā ir iesniegta šo noteikumu 19.1.6.apakšpunktā minētā līguma kopija, darījumu apliecinošie dokumenti un līzinga kompānijas izsniegts dokuments, kas apliecina, ka tā ir pilnībā norēķinājusies ar preces piegādātāju;

41.3 1.2. iegādātā prece atrodas pie atbalsta saņēmēja un ir atbalsta saņēmēja valdījumā;

41.3 2. Lauku atbalsta dienests izskata maksājuma pieprasījumu un, ja tajā iekļautie izdevumi atbilst normatīvajiem aktiem par atbalsta piešķiršanu, apstiprina attiecināmo izdevumu summu, sagatavo maksājuma uzdevumu par faktisko attiecināmo izdevumu atmaksu atbalsta saņēmējam atbilstoši apstiprinātajā projekta iesniegumā noteiktajai Eiropas Savienības finansējuma un valsts budžeta finansējuma proporcijai, iesniedz to Valsts kasē pārskaitīšanai uz atbalsta saņēmēja norādīto līzinga kompānijas kontu un informē par to atbalsta saņēmēju;

41.3 3. ja maksājuma pieprasījumā iekļautie izdevumi neatbilst normatīvajiem aktiem par atbalsta piešķiršanu, Lauku atbalsta dienests neatbilstošo izdevumu summu neapstiprina un informē par to atbalsta saņēmēju;

41.3 4. ja maksājuma pieprasījumā iekļautie izdevumi daļēji atbilst normatīvajiem aktiem par atbalsta piešķiršanu, Lauku atbalsta dienests apstiprina atbilstošu attiecināmo izdevumu summu, sagatavo maksājuma uzdevumu par faktisko attiecināmo izdevumu atmaksu atbalsta saņēmējam atbilstoši apstiprinātajā projekta iesniegumā noteiktajai Eiropas Savienības finansējuma un valsts budžeta finansējuma proporcijai, iesniedz to Valsts kasē pārskaitīšanai uz atbalsta saņēmēja norādīto līzinga kompānijas kontu un informē par to atbalsta saņēmēju.

(MK 03.05.2011. noteikumu Nr.346 redakcijā)

42. Publisko finansējumu maksā par iegādātajām precēm un būvēm, ja tās ir atbalsta saņēmēja īpašumā. Šī prasība neattiecas uz atbalsta saņēmējiem, kas publiskā finansējuma atmaksu saņem saskaņā ar šo noteikumu 41.3 punktu.

(MK 03.05.2011. noteikumu Nr.346 redakcijā)

42.1 Finanšu līzingā iegādātās preces kļūst par atbalsta saņēmēja īpašumu piecu gadu laikā pēc projekta īstenošanas. Ja ir radušās grūtības ar līzinga vai kredīta maksājumu samaksu vai iegādātās preces ir pārgājušas līzinga kompānijas vai kredītiestādes valdījumā, atbalsta saņēmējs par to nekavējoties informē Lauku atbalsta dienestu.

(MK 03.05.2011. noteikumu Nr.346 redakcijā)

VIII. Noslēguma jautājums

43. Atzīt par spēku zaudējušiem:

43.1. Ministru kabineta 2008.gada 21.aprīļa noteikumus Nr.298 “Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu lauku attīstībai atklātu projekta iesniegumu konkursu veidā” (Latvijas Vēstnesis, 2008, 67.nr.);

43.2. Ministru kabineta 2008.gada 18.augusta noteikumus Nr.664 “Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu lauku attīstībai kompensāciju maksājumu veidā” (Latvijas Vēstnesis, 2008, 129., 201.nr.).

Ministru prezidents V.Dombrovskis

Zemkopības ministrs J.Dūklavs
1.pielikums
Ministru kabineta
2009.gada 14.jūlija noteikumiem Nr.783
Atbalsta pretendenta deklarācija

(Pielikums MK 22.12.2009. noteikumu Nr.1509 redakcijā)

Ar parakstu apliecinu, ka:
1)projekta iesnieguma veidlapā un citos dokumentos iesniegtā informācija ir patiesa;
2)šā projekta iesnieguma finansēšanai neesmu saņēmis citu Latvijas Republikas vai Eiropas Savienības fondu finansējumu vai cita veida valsts līdzekļus;
3)par konkrēto pasākumu neesmu iesniedzis projekta iesniegumu finansējuma saņemšanai no citiem Eiropas Savienības fondiem vai valsts atbalsta programmām;
4)privātā finansējuma daļai neesmu saņēmis publisko fondu finansējumu un visu publisko fondu finansējumu daļa (ja tāda ir) ir norādīta un atskaitīta no projekta iesnieguma publiskā finansējuma summas;
5)esmu iepazinies ar publiskā finansējuma saņemšanas nosacījumiem (tai skaitā ar šādām Eiropas Padomes un Eiropas Komisijas regulām: Padomes 2005.gada 20.septembra Regulu (EK) Nr. 1698/2005 par atbalstu lauku attīstībai no Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA), Komisijas 2006.gada 15.decembra Regulu (EK) Nr. 1974/2006, ar ko paredz sīki izstrādātus piemērošanas noteikumus Padomes Regulai (EK) Nr. 1698/2005 par atbalstu lauku attīstībai no Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA), Padomes 2005.gada 21.jūnija Regulu (EK) Nr. 1290/2005 par kopējās lauksaimniecības politikas finansēšanu, Padomes 2006.gada 27.jūlija Regulu (EK) Nr. 1198/2006 par Eiropas Zivsaimniecības fondu, Komisijas 2007.gada 26.marta Regulu (EK) Nr. 498/2007, ar ko paredz sīki izstrādātus noteikumus par to, kā īstenot Padomes Regulu (EK) Nr. 1198/2006 par Eiropas Zivsaimniecības fondu) un projekta ieviešanas gaitā apņemos tos ievērot;
6)apņemos glabāt un uzrādīt Lauku atbalsta dienesta amatpersonām visu ar projektu, tā īstenošanu un uzraudzību saistīto dokumentāciju un informāciju līdz 2020.gada 31.decembrim, kā arī piekrītu Lauku atbalsta dienesta, Eiropas Komisijas pārstāvju un citām nepieciešamajām kontrolēm pirms projekta iesnieguma apstiprināšanas, projekta īstenošanas laikā un piecus gadus pēc pēdējā maksājuma saņemšanas;
7)projekts tiks īstenots projekta iesniegumā paredzētajā termiņā;
8)piecus gadus pēc pēdējā maksājuma saņemšanas, nesaņēmis Lauku atbalsta dienesta rakstisku piekrišanu, neveikšu nekādas darbības, kas var būtiski mainīt projekta īstenošanas nosacījumus, mērķus un līdzfinansētās investīcijas;
9)projektā neko nemainīšu, to iepriekš rakstiski nesaskaņojot ar Lauku atbalsta dienestu;
10)iepirkuma procedūrā ievērošu normatīvo aktu par iepirkuma procedūras piemērošanu;
11)iepirkuma procedūrā nav tādu apstākļu, kuru dēļ varētu uzskatīt, ka esmu personīgi ieinteresēts, vai var rasties interešu konflikts;
12)es un iepirkuma procedūras dalībnieki neesam savstarpēji saistītas personas likuma "Par nodokļiem un nodevām" izpratnē;
13)neesmu pasludināts par maksātnespējīgu un neesmu iesniedzis pieteikumu par tiesiskās aizsardzības procesa ierosināšanu, neatrodos likvidācijas procesā, saimnieciskā darbība nav apturēta vai pārtraukta (ja atbalsta pretendents ir Maksātnespējas likuma subjekts);
14)nepastāv spēkā stājies tiesas spriedums vai prokurora priekšraksts par sodu, ar ko es būtu atzīts par vainīgu krāpšanā, kukuļošanā, komerciālā uzpirkšanā vai noziedzīgas organizācijas dalībā vai līdzdalībā, kā arī neesmu atzīts par vainīgu krāpšanā, kuras dēļ skartas Latvijas Republikas vai Eiropas Savienības finanšu intereses;
15)manā darbībā nav konstatēti profesionālās darbības pārkāpumi un nepastāv spēkā esošs spriedums, ar kuru esmu atzīts par vainīgu nodarījumā saistībā ar savu profesionālo darbību;
16)esmu izpildījis visus pienākumus saistībā ar nodokļu maksājumiem un valsts sociālās apdrošināšanas iemaksām. Man nav nodokļu un valsts sociālo iemaksu apdrošināšanas iemaksu parādu vai ar Valsts ieņēmumu dienesta lēmumu nodokļu maksājumu termiņš ir pagarināts vai atlikts uz laiku līdz vienam gadam;
17)iepriekš apgūstot Eiropas Savienības finansējumu, neesmu pārkāpis ar projekta īstenošanu saistītos normatīvos aktus par atbalsta piešķiršanu, kuru dēļ pieņemts lēmums par atbalsta pretendenta izslēgšanu no atbalsta saņēmēju loka;
18)neesmu centies prettiesiskā ceļā iegūt savā rīcībā ierobežotas pieejamības (konfidenciālu) informāciju vai ar krimināli vai administratīvi sodāmām darbībām ietekmēt Lauku atbalsta dienestu;
19)manā rīcībā būs pietiekami finanšu resursi projekta iesniegumā paredzēto pasākumu pilnīgai izpildei plānotajos termiņos;
20)piekrītu, ka mani dati tiks publiskoti saskaņā ar Padomes 2005.gada 21.jūnija Regulu (EK) Nr. 1290/2005 par kopējās lauksaimniecības politikas finansēšanu, Komisijas 2008.gada 18.marta Regulu (EK) Nr. 259/2008, ar ko nosaka sīki izstrādātus noteikumus par to, kā piemērot Padomes Regulu (EK) Nr. 1290/2005 attiecībā uz informācijas publicēšanu par Eiropas Lauksaimniecības garantiju fonda (ELGF) un Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) līdzekļu saņēmējiem, un ka tos var apstrādāt Kopienu un dalībvalstu revīzijas un izmeklēšanas iestādes Kopienu finansiālo interešu aizsardzības nolūkā;
21)projekta īstenošanas laikā ievērošu Eiropas Savienības un Latvijas Republikas atbilstošos normatīvos aktus par ietekmi uz vidi;
22)projekta īstenošanai pieprasītais Eiropas Savienības finansējums tiks izmantots saskaņā ar projekta iesnieguma aprakstu;
23)apņemos projekta īstenošanā ievērot nediskriminācijas principus – nepieļaut diskrimināciju dzimuma, vecuma, rases, etniskās izcelsmes, reliģijas, invaliditātes un citu faktoru dēļ.
Atbalsta pretendents     

(vārds, uzvārds)

 

(paraksts)

 

(datums)

Piezīme. Dokumenta rekvizītus "paraksts" un "datums" neaizpilda, ja dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

2.pielikums
Ministru kabineta
2009.gada 14.jūlija noteikumiem Nr.783

(Pielikums MK 18.01.2011. noteikumu Nr.61 redakcijā, kas grozīta ar MK 03.05.2011. noteikumiem Nr.346; MK 08.10.2013. noteikumiem Nr.1087)

Maksājuma pieprasījums
par projekta īstenošanas _________ posmu

5. Apliecinājums izmaksu sertificēšanai

5.1. Saskaņā ar maksājuma pieprasījumā deklarētajām attiecināmajām izmaksām apstiprinu, ka:

5.1.1. projekta attiecināmās izmaksas atbilst apstiprinātajam projekta iesniegumam, Eiropas Savienības un Latvijas Republikas tiesību aktiem, maksājuma pieprasījumā norādītās attiecināmās izmaksas ir samaksātas, attaisnojuma dokumenti ir pieejami;

5.1.2. izmaksas tika veiktas attiecīgajā izmaksu periodā, kas noteikts apstiprinātajā projekta iesniegumā;

5.1.3. ir ievēroti Eiropas Komisijas normatīvo aktu nosacījumi par valsts atbalstu, publisko iepirkumu, vides aizsardzību un dzimumu vienlīdzību;

5.1.4. ir ievērotas Eiropas Komisijas Regulas Nr. 1974/2006 58.panta 3.punktā (informācija un publicitāte) attiecībā uz ELFLA vai Eiropas Komisijas Regulas Nr. 489/2007 32. un 33.pantā (informācija un publicitāte) attiecībā uz EZF noteiktās Eiropas Savienības publicitātes prasības;

5.1.5. visu ar projektu saistīto darījumu atspoguļošanai ir ieviesta atsevišķa grāmatvedības uzskaites sistēma vai atbilstošs grāmatvedības kods;

5.1.6. informācija par darījumiem iespēju robežās ir reģistrēta elektroniski un ir pieejama pēc kompetento dienestu pieprasījuma;

5.1.7. saskaņā ar Komisijas 2006.gada 21.jūnija Regulas (EK) Nr. 885/2006, ar ko nosaka sīki izstrādātus noteikumus par to, kā piemērot Padomes Regulu (EK) Nr. 1290/2005 attiecībā uz maksājumu aģentūru un citu struktūru akreditāciju un ELGF un ELFLA grāmatojumu (turpmāk – Komisijas Regula Nr. 885/2006), 1.pielikumu attiecībā uz ELFLA vai Eiropas Komisijas Regulas Nr. 498/2007 41. un 45.pantu attiecībā uz EZF ir nodrošināta audita izsekojamība;

5.1.8. saskaņā ar Komisijas Regulas Nr. 885/2006 9.pantu attiecībā uz ELFLA vai Padomes Regulas Nr. 1198/2006 87.pantu attiecībā uz EZF visi oriģinālie izdevumus pamatojošie dokumenti tiks glabāti līdz 2020.gada 31.decembrim;

5.1.9. attiecināmo izmaksu deklarācijā iekļautie pamatlīdzekļi ir manā īpašumā vai valdījumā, ja par to iegādi ir noslēgts finanšu līgums;

5.1.10. attiecināmo izmaksu deklarācijā nav iekļautas izmaksas, kas pieteiktas citos Eiropas Savienības vai valsts shēmas vai citu plānošanas periodu pasākumos;

5.1.11. visi nepieciešamie maksājumi ir veikti pilnībā un īstenotas visas projekta ietvaros plānotās darbības;

5.1.12. attiecināmo izmaksu deklarācijā norādītais finansējums atbilst finansēšanas plānā paredzētajam;

5.1.13. neesmu veicis būtiskas izmaiņas projekta ietvaros bez Lauku atbalsta dienesta saskaņojuma.

5.2. Apzinos, ka kompetentās iestādes, ja nepieciešams, veiks finanšu kontroli.

5.3. Apņemos atmaksāt saņemtos Eiropas Savienības un valsts budžeta (ja atbilstoši lēmumam par projekta iesnieguma apstiprināšanu ir saņemti valsts budžeta līdzekļi) līdzekļus, ja tiek konstatēta krāpšana, notikusi pārmaksa vai projekts netiek īstenots atbilstoši apstiprinātajam projekta iesniegumam un/vai Eiropas Savienības un Latvijas Republikas tiesību aktiem.

Atbalsta saņēmējs 

Datums*

 
 

(vārds, uzvārds un paraksts*)

  

Piezīmes.

1. * Dokumenta rekvizītus "datums" un "paraksts" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

2. ** Deklarāciju aizpilda saskaņā ar projekta iesnieguma informāciju.

3. *** Nedrīkst pārsniegt projekta izmaksu tāmes kopsummu.

3.pielikums
Ministru kabineta
2009.gada 14.jūlija noteikumiem Nr.783
Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai un Eiropas Zivsaimniecības fonda logotips
KN783P3.JPG (32260 bytes)
Zemkopības ministrs J.Dūklavs
4.pielikums
Ministru kabineta
2009.gada 14.jūlija noteikumiem Nr.783

(Pielikums MK 22.12.2009. noteikumu Nr.1509 redakcijā, kas grozīta ar MK 08.10.2013. noteikumiem Nr.1087)

AVANSA PIEPRASĪJUMS

5.pielikums
Ministru kabineta
2009.gada 14.jūlija noteikumiem Nr.783

(Pielikums MK 22.12.2009. noteikumu Nr.1509 redakcijā, kas grozīta ar MK 18.01.2011. noteikumiem Nr.61; MK 08.10.2013. noteikumiem Nr.1087)

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu lauku un zivsaimniecības attīstībai Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 783Pieņemts: 14.07.2009.Stājas spēkā: 29.07.2009.Zaudē spēku: 19.07.2023.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 118, 28.07.2009.
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozījumi
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Skaidrojumi
  • Citi saistītie dokumenti
195351
{"selected":{"value":"26.08.2016","content":"<font class='s-1'>26.08.2016.-18.07.2023.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"26.08.2016","iso_value":"2016\/08\/26","content":"<font class='s-1'>26.08.2016.-18.07.2023.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2014","iso_value":"2014\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2014.-25.08.2016.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"05.12.2012","iso_value":"2012\/12\/05","content":"<font class='s-1'>05.12.2012.-31.12.2013.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.06.2012","iso_value":"2012\/06\/01","content":"<font class='s-1'>01.06.2012.-04.12.2012.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"18.05.2011","iso_value":"2011\/05\/18","content":"<font class='s-1'>18.05.2011.-31.05.2012.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"29.01.2011","iso_value":"2011\/01\/29","content":"<font class='s-1'>29.01.2011.-17.05.2011.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"03.11.2010","iso_value":"2010\/11\/03","content":"<font class='s-1'>03.11.2010.-28.01.2011.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"29.12.2009","iso_value":"2009\/12\/29","content":"<font class='s-1'>29.12.2009.-02.11.2010.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"10.09.2009","iso_value":"2009\/09\/10","content":"<font class='s-1'>10.09.2009.-28.12.2009.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"29.07.2009","iso_value":"2009\/07\/29","content":"<font class='s-1'>29.07.2009.-09.09.2009.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
26.08.2016
87
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)