Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Ministru kabineta noteikumi Nr.346

Rīgā 2011.gada 3.maijā (prot. Nr.28 32.§)

Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 14.jūlija noteikumos Nr.783 "Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu lauku un zivsaimniecības attīstībai"

Izdoti saskaņā ar Lauksaimniecības un
lauku attīstības likuma
5.panta ceturto daļu

Izdarīt Ministru kabineta 2009.gada 14.jūlija noteikumos Nr.783 "Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu lauku un zivsaimniecības attīstībai" (Latvijas Vēstnesis, 2009, 118., 143., 203.nr.; 2010, 173.nr.; 2011, 16.nr.) šādus grozījumus:

1. Izteikt 4.5.apakšpunktu šādā redakcijā:

"4.5. projektam paredzēto piegāžu, pakalpojumu vai būvdarbu iepirkumā ievēro normatīvo aktu prasības par iepirkuma procedūras piemērošanu un šādus nosacījumus:

4.5.1. ja paredzamā līguma summa pārsniedz 120 000 latu būvdarbu iepirkumiem vai 50 000 latu preču un pakalpojumu iepirkumiem, tad atbalsta pretendents nosaka tādu piedāvājumu iesniegšanas termiņu, kas ir pietiekams piedāvājumu sagatavošanai, bet ne īsāku par 10 darbdienām preču un pakalpojumu iegāžu gadījumā un 15 darbdienas būvdarbu gadījumā, skaitot no nākamās darbdienas pēc uzaicinājuma publicēšanas Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā internetā;

4.5.2. projektā paredzētās tehnikas, iekārtu, aprīkojuma, darba instrumentu, informācijas tehnoloģiju, programmnodrošinājuma, būvmateriālu un ilggadīgo augļkopības kultūraugu stādu iegādei, pakalpojumiem, būvniecībai vai rekonstrukcijai, kā arī vispārējām izmaksām, ja tās ir lielākas par 500 latiem, izvēlas visizdevīgāko piedāvājumu, kura noteikšanā viens no kritērijiem ir zemākā cena. To apliecina ar vismaz divu derīgu piedāvājumu salīdzināšanu konkrētai iegādei;".

2. Izteikt 19.1.apakšpunkta ievaddaļu šādā redakcijā:

"19.1. par jaunu iekārtu, tehnikas, aprīkojuma, darba instrumentu, informācijas tehnoloģiju, programmnodrošinājuma, ilggadīgo augļkopības kultūraugu stādu un būvmateriālu iegādi (turpmāk - preces), stādījumu ierīkošanu, jaunu būvniecību vai citiem pakalpojumiem (turpmāk - pakalpojumi):".

3. Papildināt noteikumus ar 19.1.10.apakšpunktu šādā redakcijā:

"19.1.10. starp atbalsta saņēmēju, preces piegādātāju un kredītiestādi noslēgtā darījuma līguma kopiju (uzrādot oriģinālu), ja atbalsta pretendents plāno publiskā finansējuma atmaksu saņemt saskaņā ar šo noteikumu 41.2 punktu;".

4. Izteikt 20.1.apakšpunktu šādā redakcijā:

"20.1. par preču iegādi un sniegtajiem pakalpojumiem - šo noteikumu 19.1.apakšpunktā minētos dokumentus;".

5. Izteikt 20.1 punktu šādā redakcijā:

"20.1 Ja publiskā finansējuma atmaksa ir saņemta saskaņā ar šo noteikumu 41.2 punktu, atbalsta saņēmējs 10 darbdienu laikā pēc informācijas saņemšanas no Lauku atbalsta dienesta par publiskā finansējuma pārskaitīšanu preces piegādātājam, izmantojot kredītiestādes darījumu kontu, iesniedz Lauku atbalsta dienestā kredītiestādes izsniegtu dokumentu, kas apliecina, ka publiskais finansējums pilnā apmērā ir pārskaitīts preces piegādātājam."

6. Svītrot 37.5.apakšpunktu.

7. Izteikt 38.punkta ievaddaļu un 38.1., 38.2. un 38.3.apakšpunktu šādā redakcijā:

"38. Ja atbalsta saņēmējs ir valsts kapitālsabiedrība, atbalstu piešķir šādā kārtībā:

38.1. Lauku atbalsta dienests triju mēnešu laikā no projekta iesnieguma apstiprināšanas dienas pārskaita valsts kapitālsabiedrībai avansu apstiprinātajā projekta iesniegumā noteiktajā apmērā, pamatojoties uz avansa pieprasījumu, ja tāds ir iesniegts kopā ar projekta iesniegumu (4.pielikums), bet ne vairāk kā 20 procentu no kopējā projektam piešķirtā Eiropas Savienības finansējuma un valsts budžeta finansējuma apmēra. Avansa maksājuma un starpposma maksājumu saņemšanai, kā arī visu projekta izdevumu segšanai nepieciešamajiem līdzekļiem valsts kapitālsabiedrība atver kontu Valsts kasē;

38.2. valsts kapitālsabiedrība, īstenojot projektu, maksājumiem izmanto tikai šo noteikumu 38.1.apakšpunktā minētā konta līdzekļus;

38.3. valsts kapitālsabiedrība sagatavo maksājuma pieprasījumu un iesniedz to Lauku atbalsta dienestā;".

8. Izteikt 39.punktu šādā redakcijā:

"39. Ja atbalsta saņēmējs ir valsts kapitālsabiedrība, kurai ar likumu ir deleģēts uzdevums uzturēt publisko infrastruktūru, kas nenes peļņu, un finansējums šā uzdevuma īstenošanai ir vairāk nekā 50 procentu no valsts kapitālsabiedrības kopējā apgrozījuma, vai Latvijas zinātnisko institūciju reģistrā reģistrēta zinātniskā institūcija (turpmāk - zinātniskā institūcija), atbalstu piešķir šādā kārtībā:

39.1. Lauku atbalsta dienests triju mēnešu laikā no projekta iesnieguma apstiprināšanas dienas pārskaita valsts kapitālsabiedrībai vai zinātniskajai institūcijai avansu projekta iesniegumā noteiktajā apmērā, pamatojoties uz avansa pieprasījumu, ja tāds ir iesniegts kopā ar projekta iesniegumu (4.pielikums), bet ne vairāk kā 25 procentus no projekta attiecināmajām izmaksām, tām pieskaitot projekta pievienotās vērtības nodokļa izmaksas un projekta vadības administratīvās izmaksas ne vairāk kā divu procentu apmērā no projekta attiecināmajām izmaksām. Avansa maksājumu saņemšanai, kā arī visu projekta izdevumu segšanai nepieciešamajiem līdzekļiem valsts kapitālsabiedrība vai zinātniskā institūcija atver kontu Valsts kasē;

39.2. valsts kapitālsabiedrība vai zinātniskā institūcija, īstenojot projektu, maksājumiem izmanto tikai šo noteikumu 39.1.apakšpunktā minētajā kontā esošos līdzekļus;

39.3. valsts kapitālsabiedrība vai zinātniskā institūcija pēc projekta daļas īstenošanas sagatavo maksājuma pieprasījumu un iesniedz to Lauku atbalsta dienestā;

39.4. Lauku atbalsta dienests izskata maksājuma pieprasījumu. Ja tajā ietvertie izdevumi atbilst normatīvajiem aktiem par atbalsta piešķiršanu, Lauku atbalsta dienests apstiprina izdevumu summu un atmaksā faktiskos izdevumus, atskaitot iepriekš saņemto avansu, kā arī pārskaita nākamo avansa maksājumu ne vairāk kā 25 procentu apmērā no projekta attiecināmajām izmaksām, tām pieskaitot projekta pievienotās vērtības nodokļa izmaksas un projekta vadības administratīvās izmaksas ne vairāk kā divu procentu apmērā no projekta attiecināmajām izmaksām;

39.5. ja maksājuma pieprasījumā ietvertie izdevumi neatbilst normatīvajiem aktiem par atbalsta piešķiršanu, Lauku atbalsta dienests neatbilstošo izdevumu summu neapstiprina un par to informē atbalsta saņēmēju, kā arī nepārskaita nākamo avansa maksājumu;

39.6. ja maksājuma pieprasījumā ietvertie izdevumi daļēji atbilst normatīvajiem aktiem par atbalsta piešķiršanu, Lauku atbalsta dienests apstiprina izdevumu summu un atmaksā faktiskos izdevumus, atskaitot neatbilstoši veiktos izdevumus un iepriekš saņemto avansu, kā arī pārskaita nākamo avansa maksājumu ne vairāk kā 25 procentu apmērā no projekta attiecināmajām izmaksām, tām pieskaitot projekta pievienotās vērtības nodokļa izmaksas un projekta vadības administratīvās izmaksas ne vairāk kā divu procentu apmērā no projekta attiecināmajām izmaksām;

39.7. avansa maksājumu un faktisko izdevumu atmaksu kopsumma nepārsniedz 100 procentu no projekta attiecināmajām izmaksām, tām pieskaitot projekta pievienotās vērtības nodokļa izmaksas un projekta vadības administratīvās izmaksas ne vairāk kā divu procentu apmērā no projekta attiecināmajām izmaksām. Ja atbalsta saņēmēja kopējie projekta izdevumi ir mazāki nekā plānotās projekta kopējās izmaksas un ir radusies Eiropas Savienības finansējuma un valsts budžeta finansējuma pārmaksa, atbalsta saņēmējs pēc Lauku atbalsta dienesta pieprasījuma tā norādītajā kontā mēneša laikā atmaksā pārmaksāto Eiropas Savienības un valsts budžeta finansējumu."

9. Izteikt 41.2, 41.3, 42. un 42.1 punktu šādā redakcijā:

"41.2 Ja atbalsta saņēmējs ir persona, kas nav minēta šo noteikumu 36., 37., 38., 39. un 40.punktā un, īstenojot projektu, maksājumiem izmanto savus līdzekļus (ieskaitot kredītu), bet par precēm vai pakalpojumiem ir samaksājusi daļēji, atbalstu piešķir šādā kārtībā:

41.2 1. atbalsta saņēmējs maksājuma pieprasījumu publiskā finansējuma saņemšanai sagatavo un iesniedz Lauku atbalsta dienestā pēc tam, kad izpildīti visi šajā apakšpunktā minētie nosacījumi:

41.2 1.1. preces piegādātājs vai pakalpojuma sniedzējs atbalsta saņēmējam ir izrakstījis rēķinu par visu pirkuma vai pakalpojuma summu, bet, ja projektu īsteno vairākos posmos, preces piegādātājs vai pakalpojuma sniedzējs atbalsta saņēmējam ir izrakstījis rēķinu par visu attiecīgā posma izmaksu summu;

41.2 1.2. kredītiestādei, preces piegādātājam vai pakalpojumu sniedzējam ir pilnībā samaksāta privātā ieguldījuma daļa, pievienotās vērtības nodoklis un citas neattiecināmās izmaksas atbilstoši apstiprinātajā projekta iesniegumā noteiktajai Eiropas Savienības finansējuma un valsts budžeta finansējuma proporcijai un Lauku atbalsta dienestā ir iesniegtas šo noteikumu 19.1.5.apakšpunktā minēto attiecīgos darījumus apliecinošo dokumentu kopijas un konta izdrukas;

41.2 1.3. iegādātā prece atrodas pie atbalsta saņēmēja un ir atbalsta saņēmēja īpašumā;

41.2 1.4. būvniecības gadījumā Lauku atbalsta dienestā ir iesniegta šo noteikumu 19.1.8.apakšpunktā minētā akta kopija, ja būvniecību veic vairākos posmos, vai šo noteikumu 19.2.3.apakšpunktā minētā akta kopija;

41.2 2. Lauku atbalsta dienests izskata maksājuma pieprasījumu un, ja tajā iekļautie izdevumi atbilst normatīvajiem aktiem par atbalsta piešķiršanu, apstiprina attiecināmo izdevumu summu, sagatavo maksājuma uzdevumu par atbilstošo attiecināmo izdevumu atmaksu atbalsta saņēmējam atbilstoši apstiprinātajā projekta iesniegumā noteiktajai Eiropas Savienības finansējuma un valsts budžeta finansējuma proporcijai, iesniedz to Valsts kasē pārskaitīšanai uz atbalsta saņēmēja norādīto kredītiestādes darījuma kontu un informē par to atbalsta saņēmēju;

41.2 3. ja maksājuma pieprasījumā iekļautie izdevumi neatbilst normatīvajiem aktiem par atbalsta piešķiršanu, Lauku atbalsta dienests neatbilstošo izdevumu summu neapstiprina un informē par to atbalsta saņēmēju;

41.2 4. ja maksājuma pieprasījumā iekļautie izdevumi daļēji atbilst normatīvajiem aktiem par atbalsta piešķiršanu, Lauku atbalsta dienests apstiprina atbilstošu attiecināmo izdevumu summu, sagatavo maksājuma uzdevumu par faktisko attiecināmo izdevumu atmaksu atbalsta saņēmējam atbilstoši apstiprinātajā projekta iesniegumā noteiktajai Eiropas Savienības finansējuma un valsts budžeta finansējuma proporcijai, iesniedz to Valsts kasē pārskaitīšanai uz atbalsta saņēmēja norādīto kredītiestādes darījuma kontu un informē par to atbalsta saņēmēju.

41.3 Ja atbalsta saņēmējs ir persona, kas nav minēta šo noteikumu 36., 37., 38., 39. un 40.punktā un, īstenojot projektu, preču iegādei izmanto finanšu līzinga līdzekļus, atbalstu piešķir šādā kārtībā:

41.3 1. atbalsta saņēmējs maksājuma pieprasījumu publiskā finansējuma saņemšanai sagatavo un iesniedz Lauku atbalsta dienestā pēc tam, kad izpildīti visi šajā apakšpunktā minētie nosacījumi:

41.3 1.1. Lauku atbalsta dienestā ir iesniegta šo noteikumu 19.1.6.apakšpunktā minētā līguma kopija, darījumu apliecinošie dokumenti un līzinga kompānijas izsniegts dokuments, kas apliecina, ka tā ir pilnībā norēķinājusies ar preces piegādātāju;

41.31.2. iegādātā prece atrodas pie atbalsta saņēmēja un ir atbalsta saņēmēja valdījumā;

41.3 2. Lauku atbalsta dienests izskata maksājuma pieprasījumu un, ja tajā iekļautie izdevumi atbilst normatīvajiem aktiem par atbalsta piešķiršanu, apstiprina attiecināmo izdevumu summu, sagatavo maksājuma uzdevumu par faktisko attiecināmo izdevumu atmaksu atbalsta saņēmējam atbilstoši apstiprinātajā projekta iesniegumā noteiktajai Eiropas Savienības finansējuma un valsts budžeta finansējuma proporcijai, iesniedz to Valsts kasē pārskaitīšanai uz atbalsta saņēmēja norādīto līzinga kompānijas kontu un informē par to atbalsta saņēmēju;

41.3 3. ja maksājuma pieprasījumā iekļautie izdevumi neatbilst normatīvajiem aktiem par atbalsta piešķiršanu, Lauku atbalsta dienests neatbilstošo izdevumu summu neapstiprina un informē par to atbalsta saņēmēju;

41.3 4. ja maksājuma pieprasījumā iekļautie izdevumi daļēji atbilst normatīvajiem aktiem par atbalsta piešķiršanu, Lauku atbalsta dienests apstiprina atbilstošu attiecināmo izdevumu summu, sagatavo maksājuma uzdevumu par faktisko attiecināmo izdevumu atmaksu atbalsta saņēmējam atbilstoši apstiprinātajā projekta iesniegumā noteiktajai Eiropas Savienības finansējuma un valsts budžeta finansējuma proporcijai, iesniedz to Valsts kasē pārskaitīšanai uz atbalsta saņēmēja norādīto līzinga kompānijas kontu un informē par to atbalsta saņēmēju.

42. Publisko finansējumu maksā par iegādātajām precēm un būvēm, ja tās ir atbalsta saņēmēja īpašumā. Šī prasība neattiecas uz atbalsta saņēmējiem, kas publiskā finansējuma atmaksu saņem saskaņā ar šo noteikumu 41.3 punktu.

42.1 Finanšu līzingā iegādātās preces kļūst par atbalsta saņēmēja īpašumu piecu gadu laikā pēc projekta īstenošanas. Ja ir radušās grūtības ar līzinga vai kredīta maksājumu samaksu vai iegādātās preces ir pārgājušas līzinga kompānijas vai kredītiestādes valdījumā, atbalsta saņēmējs par to nekavējoties informē Lauku atbalsta dienestu."

10. Izteikt 2.pielikuma 1., 2., 3. un 4.punktu šādā redakcijā:

Ministru prezidents V.Dombrovskis

Zemkopības ministrs J.Dūklavs

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 14.jūlija noteikumos Nr.783 "Kārtība, kādā piešķir valsts .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 346Pieņemts: 03.05.2011.Stājas spēkā: 18.05.2011.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 75, 17.05.2011.
Saistītie dokumenti
  • Grozītais
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
230151
18.05.2011
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)