Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Tiesību akts ir zaudējis spēku.
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas normatīvie noteikumi Nr.18

Rīgā 2009.gada 13.februārī (prot. Nr.6 5.p.)
I. Vispārīgie jautājumi

1. “Nedzīvības apdrošinātāju pārskatu sagatavošanas normatīvie noteikumi” (tālāk tekstā – noteikumi) ir izstrādāti, pamatojoties uz Apdrošināšanas sabiedrību un to uzraudzības likumu, lai iegūtu informāciju uzraudzības veikšanai, kā arī finanšu kontu, maksājumu bilances un “EUROSTAT” statistiskā pārskata sagatavošanai.

2. Noteikumi nosaka nedzīvības apdrošināšanas komercsabiedrību akciju sabiedrības formā un savstarpējās nedzīvības apdrošināšanas kooperatīvo biedrību (tālāk tekstā – apdrošināšanas sabiedrība), kā arī nedalībvalstu nedzīvības apdrošinātāju filiāļu darbības pārskata un ceturkšņa pārskata un dalībvalstu nedzīvības apdrošinātāju filiāļu ceturkšņa pārskatu saturu, formu un iesniegšanas kārtību.

3. Noteikumos lietotie termini:

3.1. ISIN kods (International Securities Identification Number) – starptautisks vērtspapīru identifikācijas numurs;

3.2. kritisko slimību apdrošināšana – līgumi, kuros apdrošināšanas gadījums, kad apdrošināšanas atlīdzība tiek izmaksāta vienreizēja maksājuma veidā, ir apdrošinātās personas saslimšana ar kādu no līgumā uzskaitītajām slimībām. Pārskatos informāciju par kritisko slimību apdrošināšanu atspoguļo pie veselības apdrošināšanas, kam piemēroti dzīvības apdrošināšanas tehniskie principi;

3.3. nākotnes līgumi – atvasinātie finanšu instrumenti, kuri nosaka saistības pirkt vai pārdot līgumā noteikto bāzes aktīva daudzumu par noteiktu cenu noteiktā datumā. Nodala regulētajā tirgū iekļautos nākotnes līgumus (futures) un pārējos nākotnes līgumus (forwards);

3.4. mijmaiņas līgumi (swaps) – regulētajā tirgū neiekļauti atvasinātie finanšu instrumenti, kas paredz apmaiņu ar maksājumu plūsmām, kuru lielums atkarīgs no atvasinātā finanšu instrumenta nosacītās pamatvērtības, starp divām līgumslēdzējām pusēm noteiktā periodā;

3.5. iespējas līgumi (options) – atvasinātie finanšu instrumenti, kuri iespējas līguma pārdevējam rada saistības un iespējas līguma pircējam dod tiesības (bet nerada saistības) nopirkt (call option) vai pārdot (put option) līgumā noteiktu bāzes aktīva daudzumu par noteiktu cenu jebkurā datumā no līguma noslēgšanas datuma līdz līguma izpildes datumam (American option) vai līguma izpildes datumā (European option);

3.6. īstermiņa prasības un saistības − prasības un saistības ar sākotnējo atmaksāšanas vai izpildes termiņu līdz vienam gadam (ieskaitot), ko nosaka saskaņā ar darījuma slēgšanas brīdī darījuma aktā noteikto izpildes termiņu;

3.7. ilgtermiņa prasības un saistības − prasības un saistības ar sākotnējo atmaksāšanas vai izpildes termiņu, kurš ilgāks par vienu gadu, ko nosaka saskaņā ar darījuma slēgšanas brīdī darījuma aktā noteikto izpildes termiņu;

3.8. ilgtermiņa prasības (1–2 gadi) – ilgtermiņa prasības ar sākotnējo atmaksāšanas termiņu līdz diviem gadiem (ieskaitot), ko nosaka saskaņā ar darījuma slēgšanas brīdī darījuma aktā noteikto izpildes termiņu;

3.9. ilgtermiņa prasības (ilgāk par 2 gadiem) – ilgtermiņa prasības ar sākotnējo atmaksāšanas termiņu, kurš ilgāks par diviem gadiem, ko nosaka saskaņā ar darījuma slēgšanas brīdī darījuma aktā noteikto izpildes termiņu;

3.10. ilgtermiņa prasības un saistības (1–5 gadi) – ilgtermiņa prasības un saistības ar sākotnējo atmaksāšanas vai izpildes termiņu līdz pieciem gadiem (ieskaitot), ko nosaka saskaņā ar darījuma slēgšanas brīdī darījuma aktā noteikto izpildes termiņu;

3.11. ilgtermiņa prasības un saistības (ilgāk par 5 gadiem) – ilgtermiņa prasības un saistības ar sākotnējo atmaksāšanas vai izpildes termiņu, kurš ilgāks par pieciem gadiem, ko nosaka saskaņā ar darījuma slēgšanas brīdī darījuma aktā noteikto izpildes termiņu;

3.12. vispārējā valdība – valsts institūcijas, kuras ražo netirgojamas preces vai sniedz pakalpojumus, kas paredzēti individuālajam vai kolektīvajam patēriņam, vai valsts institūcijas, kuras iesaistītas nacionālā ienākuma vai nacionālās bagātības pārdalē. Latvijas Republikas valdības institucionālo vienību sarakstu pēc Eiropas Kontu sistēmas prasībām sagatavo un uztur Latvijas Republikas Centrālā statistikas pārvalde;

3.13. nefinanšu sabiedrība − saimnieciska vienība, kas veic preču ražošanu vai sniedz nefinanšu pakalpojumus, lai gūtu peļņu vai citus augļus. Latvijas Republikā par nefinanšu sabiedrību uzskatāms arī individuālais komersants, ja viņš reģistrējis savu darbību Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra Komercreģistrā;

3.14. monetārās finanšu iestādes (tālāk tekstā – MFI) – kredītiestādes un finanšu sabiedrības, kas pieņem noguldījumus vai tuvus noguldījumu aizstājējus no klientiem, kuri nav MFI, uz sava rēķina piešķir kredītus un veic ieguldījumus vērtspapīros, kā arī valstu centrālās bankas. Latvijas Banka izveido un regulāri atjaunina “Latvijas Republikas monetāro finanšu iestāžu sarakstu” (sk. Latvijas Bankas interneta mājas lapas www.bank.lv izvēlni “Normatīvie akti”). Eiropas Centrālā banka savā interneta mājas lapā regulāri publicē Eiropas Savienības (tālāk tekstā – ES) valstu MFI sarakstu (sk. Latvijas Bankas interneta mājas lapas www.bank.lv izvēlni “Saites”). Tās centrālās bankas, kredītiestādes un finanšu sabiedrības, kuras atrodas ārpus ES, šo noteikumu kontekstā uzskata par MFI, ja to darbība atbilst minētajiem nosacījumiem;

3.15. citi finanšu starpnieki, izņemot apdrošinātājus, pārapdrošinātājus un privātos pensiju fondus (tālāk tekstā – CFS) – finanšu iestādes, kuras iesaistītas galvenokārt finanšu starpniecībā, uzņemoties tādas saistības, kas nav valūta, noguldījumi un noguldījumu aizstājēji, pret klientiem, kas nav MFI, vai apdrošināšanas tehniskās rezerves. CFS ir kreditēšanā iesaistītās sabiedrības (piemēram, finanšu līzinga sabiedrības, faktūrkreditēšanas sabiedrības, eksporta vai importa finansēšanas sabiedrības), ieguldījumu fondi, ieguldījumu brokeru sabiedrības, finanšu instrumentsabiedrības (financial vehicle corporations), finanšu pārvaldītājsabiedrības, riska kapitāla sabiedrības (venture capital corporations), kā arī citas finanšu iestādes, ja to darbība atbilst minētajiem nosacījumiem;

3.16. finanšu palīgsabiedrības – finanšu iestādes, kas iesaistītas galvenokārt finanšu palīgdarbībās, t.i., darbībās, kuras cieši saistītas ar finanšu starpniecību, bet nav finanšu starpniecība, piemēram, ieguldījumu brokeri, kas neveic finanšu starpniecības pakalpojumus savā vārdā, sabiedrības, kas nodrošina finanšu tirgu infrastruktūru, iestādes, kas uzrauga MFI, finanšu iestādes un finanšu tirgu. Finanšu un kapitāla tirgus komisija (tālāk tekstā – Komisija) un akciju sabiedrība “NASDAQ OMX Riga” uzskatāmas par finanšu palīgsabiedrībām;

3.17. mājsaimniecības − fiziskās personas vai fizisko personu grupas, kuru pamatdarbība ir patēriņš un kuras ražo preces vai pakalpojumus vienīgi pašu patēriņam. Latvijas Republikā par mājsaimniecībām uzskatāmi arī individuālā darba veicēji, ja viņi nav reģistrējuši savu darbību Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra Komercreģistrā;

3.18. mājsaimniecības apkalpojošās bezpeļņas institūcijas − institūcijas, kas nodrošina preces un pakalpojumus fiziskajām personām vai fizisko personu grupām un kas resursus gūst galvenokārt no brīvprātīgām iemaksām naudā vai natūrā, piemēram, arodbiedrības, profesionālās vai izglītības apvienības, patērētāju asociācijas, politiskās partijas, baznīcas, reliģiskās kopienas, kā arī kultūras, atpūtas un sporta klubi, žēlsirdības, atbalsta un palīdzības organizācijas;

3.19. kredītiestāde – kapitālsabiedrība, kas atbilst Kredītiestāžu likuma 1. panta 1. punkta “a” apakšpunkta prasībām;

3.20. citi termini atbilst Apdrošināšanas sabiedrību un to uzraudzības likuma, Pārapdrošināšanas likuma, Finanšu instrumentu tirgus likuma, Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas starpnieku darbības likuma, Komisijas padomes apstiprināto noteikumu par apdrošinātāju gada pārskatu sagatavošanu un noteikumu par tehnisko rezervju izveidošanas un aprēķināšanas metodēm terminu lietojumam.

II. Nedzīvības apdrošināšanas sabiedrību pārskati

4. Nedzīvības apdrošināšanas sabiedrības darbības pārskatu veido:

4.1. “Nedzīvības apdrošinātāja bilances pārskats” (1. pielikums);

4.2. “Nedzīvības apdrošinātāja peļņas vai zaudējumu aprēķins” (2. pielikums);

4.3. “Nedzīvības apdrošinātāja naudas plūsmas pārskats” (3. pielikums);

4.4. “Nedzīvības apdrošinātāja pārskats par pārapdrošināšanu” (4. pielikums);

4.5. “Nedzīvības apdrošinātāja pārskats par tehnisko rezervju segumu ar aktīviem, to izvietojumu un saskaņošanu pa valūtām” (5. pielikums);

4.6. “Pārskats par nedzīvības apdrošināšanas sabiedrības pašu līdzekļiem un maksātspējas prasību izpildi” (6. pielikums);

4.7. “Nedzīvības apdrošinātāja pārskats par tiešajā apdrošināšanā parakstīto bruto prēmiju un izmaksāto bruto atlīdzību ģeogrāfisko sadalījumu” (7. pielikums);

4.8. “Nedzīvības apdrošinātāja pārskats par izdevumu struktūru” (8. pielikums);

4.9. “Nedzīvības apdrošinātāja pārskats par tiešo apdrošināšanu” (9. pielikums);

4.10. “Nedzīvības apdrošinātāja pārskats par ieguldījumu vērtību” (10. pielikums);

4.11. “Nedzīvības apdrošinātāja pārskats par filiālēm, pārstāvniecībām, darbiniekiem un apdrošināšanas aģentiem” (11. pielikums);

4.12. (svītrots ar FKTK 15.07.2011. noteikumiem Nr.123);

4.13. (svītrots ar FKTK 15.07.2011. noteikumiem Nr.123).

5. Nedzīvības apdrošināšanas sabiedrības ceturkšņa pārskatu veido 4.1.–4.7. un 4.9. punktā minētie pielikumi un:

5.1. “Nedzīvības apdrošinātāja pārskats par ārpusbilances saistībām” (14. pielikums);

5.2. “Nedzīvības apdrošinātāja pārskats par cedēto pārapdrošināšanu (retrocesiju)” (15. pielikums);

5.3. “Nedzīvības apdrošinātāja pārskats par dalībvalstīs apdrošinātajiem riskiem” (16. pielikums);

5.4. “Nedzīvības apdrošinātāja pārskats par lielākajām pieteiktajām atlīdzību prasībām” (17. pielikums);

5.5. “Nedzīvības apdrošinātāja pārskats par lielākajām saistībām” (18. pielikums);

5.6. “Nedzīvības apdrošinātāja pārskats par prioritāriem prasījumiem un to segumu ar aktīviem” (19. pielikums);

5.7. “Nedzīvības apdrošinātāja pārskats par tiesā pieteiktajām prasībām, kurās apdrošinātājs ir minēts kā atbildētājs” (20. pielikums);

5.8. “Nedzīvības apdrošinātāja pārskats par nemateriālajiem un materiālajiem aktīviem un izveidotajām tehniskajām rezervēm” (21. pielikums);

5.9. “Atsevišķu nedzīvības apdrošinātāja bilances pārskata pozīciju izvērsums” (22. pielikums);

5.10. “Nedzīvības apdrošinātāja pārskats par tā ārvalstu filiāļu darbību tiešajā apdrošināšanā” (12. pielikums);

5.11. “Nedzīvības apdrošinātāja pārskats par tā darbību tiešajā apdrošināšanā, izmantojot pakalpojumu sniegšanas brīvības principu dalībvalstīs” (13. pielikums).

(Grozīts ar FKTK 15.07.2011. noteikumiem Nr.123)

III. Ārvalstu nedzīvības apdrošinātāju filiāļu pārskati

6. Nedalībvalsts nedzīvības apdrošinātāja filiāles darbības pārskatu veido 4.1.–4.5. un 4.7.–4.11. punktā minētie pielikumi un “Pārskats par nedalībvalsts nedzīvības apdrošinātāja filiāles pašu līdzekļiem, maksātspējas prasību izpildi un pašu līdzekļu segumu ar aktīviem” (23. pielikums).

7. Nedalībvalsts nedzīvības apdrošinātāja filiāles ceturkšņa pārskatu veido 4.1.–4.5., 4.7., 4.9. un 5.1.–5.9. punktā minētie pielikumi un “Pārskats par nedalībvalsts nedzīvības apdrošinātāja filiāles pašu līdzekļiem, maksātspējas prasību izpildi un pašu līdzekļu segumu ar aktīviem” (23. pielikums).

8. Dalībvalsts nedzīvības apdrošinātāja filiāles ceturkšņa pārskatu veido 4.3., 4.7., 5.8. un 5.9. punktā minētie pielikumi un “Dalībvalsts nedzīvības apdrošinātāja filiāles pārskats par tiešo apdrošināšanu” (24. pielikums).

IV. Paskaidrojumi par nedzīvības apdrošinātāja pārskatos atspoguļojamo informāciju

9. Sagatavojot pārskatus, ņem vērā Komisijas apstiprināto noteikumu par apdrošinātāju gada pārskata sagatavošanu prasības attiecībā uz šiem noteikumiem atbilstošo pārskatu posteņu saturu, ja šajos noteikumos nav dots atsevišķs skaidrojums.

10. Nedzīvības apdrošināšanas sabiedrība un nedalībvalsts nedzīvības apdrošinātāja filiāle sagatavo darbības pārskatu, pamatojoties uz pēdējo revidēto sabiedrības vai filiāles gada pārskatu.

11. Dalībvalsts nedzīvības apdrošinātāja filiāle, sagatavojot pārskatus, ievēro attiecīgās dalībvalsts normatīvo aktu prasības, kuras ir saistošas, sagatavojot gada pārskatu.

12. “Nedzīvības apdrošinātāja bilances pārskatā” (1. pielikums):

12.1. postenī 23000 “Tehniskās rezerves” atspoguļo saskaņā ar apdrošinātāja vadības apstiprināto kārtību aprēķinātās tehniskās rezerves, ievērojot Komisijas apstiprināto noteikumu par tehnisko rezervju izveidošanas un aprēķināšanas kārtību prasības. Šajā postenī atspoguļo arī saskaņā ar apdrošinātāja vadības apstiprināto kārtību aprēķināto pārapdrošinātāja daļu tehniskajās rezervēs, ievērojot cedētās pārapdrošināšanas (retrocesijas) līgumu nosacījumus;

12.2. postenī 13410 “Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu” atspoguļo ieguldījumus sabiedrību pamatkapitālā, ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecībās un tām pielīdzināmos vērtspapīros un ieguldījumus citos vērtspapīros ar nefiksētu ienākumu. Šeit uzrāda tikai tādu līdzdalību sabiedrību pamatkapitālā, kura nav jāatspoguļo bilances aktīvu postenī 13200 “Ieguldījumi radniecīgajās sabiedrībās” un postenī 13300 “Ieguldījumi asociētajās sabiedrībās”;

12.3. postenī 13420 “Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu” atspoguļo pārvedamos parāda vērtspapīrus, hipotekārās ķīlu zīmes un citus pārvedamos vērtspapīrus ar fiksētu ienākumu, t.sk. centrālo un vietējo valdību emitētos vērtspapīrus, kredītiestāžu un citu sabiedrību emitētos vērtspapīrus. Vērtspapīri, kuru procentu likme mainās saskaņā ar īpašiem nosacījumiem, kā, piemēram, procentu likme starpbanku tirgū, ir uzskatāmi par parāda vērtspapīriem un citiem vērtspapīriem ar fiksētu ienākumu;

12.4. postenī 15410 “Atvasinātie finanšu instrumenti” atspoguļo finanšu aktīvus, kas rodas, novērtējot atvasinātos finanšu instrumentus to patiesajā vērtībā, t.i., atsevišķu atvasināto finanšu instrumentu pozitīvo vērtību kopsummu;

12.5. postenī 13460 “Termiņnoguldījumi kredītiestādēs” atspoguļo noguldījumus kredītiestādēs, kurus var izņemt tikai pēc noteikta termiņa. Noguldījumus, kuriem nav šāda termiņa ierobežojuma vai tas nepārsniedz 24 stundas vai vienu darba dienu, pat ja tie nes procentu ienākumus, atspoguļo bilances aktīva postenī 15300;

12.6. postenī 26520 “Atvasinātie finanšu instrumenti” atspoguļo finanšu saistības, kas rodas, novērtējot atvasinātos finanšu instrumentus to patiesajā vērtībā, t.i., atsevišķu atvasināto finanšu instrumentu negatīvo vērtību kopsummu;

12.7. pārskata 3.1. daļā “Debitori un kreditori no tiešās apdrošināšanas operācijām – starpnieki” un 3.2. daļā “Debitori un kreditori no pārapdrošināšanas, cedētās pārapdrošināšanas (retrocesijas) operācijām” sniedz detalizētu informāciju par darījumiem ar cedentiem, apdrošināšanas, pārapdrošināšanas starpniekiem un pārapdrošinātājiem, kā arī informāciju par samaksāto komisiju tiem apdrošināšanas un pārapdrošināšanas starpniekiem (juridiskām personām), ar kuriem veiktie darījumi netiek atspoguļoti pārskata 1. daļas 14120. un/vai 26120. pozīcijā. Pārskata 3.1. daļas “Debitori un kreditori no tiešās apdrošināšanas operācijām – starpnieki” ailes “Apdrošināšanas starpnieka parakstītās prēmijas” un “Apdrošināšanas starp­nieka izmaksātās atlīdzības” aizpildāmas, tikai iesniedzot darbības pārskatu, un tajās atspoguļojama informācija par pārskata periodā parakstītajām prēmijām un izmaksātajām atlīdzībām visiem apdrošināšanas līgumiem, kuru parakstīšanā izmantoti apdrošināšanas starpnieka (juridiskas personas) pakalpojumi;

12.8. pārskata 3.3. daļā “Pārējie debitori un citi kreditori” sniedz attiecīgo pārskata 1. daļas pozīciju izvērsumu darījumiem, kuru bilances vērtība pārsniedz 7 000 euro, izņemot nedalībvalstu nedzīvības apdrošinātāju filiāles, kas sniedz pilnu šo pozīciju izvērsumu;

12.9. pārskata 6. daļas “Vērtības samazināšanās zaudējumi un iepriekšējos periodos atzīto zaudējumu no vērtības samazināšanās apvērstās summas” A ailē “Aktīvi, kuriem izdarīta pārvērtēšana” sniedz to aktīvu uzskaitījumu, kuriem izdarīta pārvērtēšana;

12.10. pārskata 6. daļas “Vērtības samazināšanās zaudējumi un iepriekšējos periodos atzīto zaudējumu no vērtības samazināšanās apvērstās summas” B ailē “Norāde uz bilances posteni” norāda tā bilances posteņa nosaukumu, kurā šādi aktīvi atspoguļoti;

12.11. pārskata 6. daļas “Vērtības samazināšanās zaudējumi un iepriekšējos periodos atzīto zaudējumu no vērtības samazināšanās apvērstās summas” 2. ailē “Citi tehniskie ienākumi” un 4. ailē “Citi tehniskie izdevumi” sniedz informāciju par iepriekšējos periodos atzīto zaudējumu no vērtības samazināšanās apvērstajām summām vai vērtības samazināšanās zaudējumiem, kas atspoguļoti “Nedzīvības apdrošinātāja peļņas vai zaudējumu aprēķina” (2. pielikums) 1. daļas “Tehniskais rezultāts” pozīcijās “Citi tehniskie ienākumi, neto” un “Citi tehniskie izdevumi, neto”;

12.12. pārskata 6. daļas “Vērtības samazināšanās zaudējumi un iepriekšējos periodos atzīto zaudējumu no vērtības samazināšanās apvērstās summas” 3. ailē “Citi ienākumi” un 5. ailē “Citi izdevumi” sniedz informāciju par iepriekšējos periodos atzīto zaudējumu no vērtības samazināšanās apvērstajām summām vai vērtības samazināšanās zaudējumiem, kas atspoguļoti “Nedzīvības apdrošinātāja peļņas vai zaudējumu aprēķina” (2. pielikums) 2. daļas “Netehniskais rezultāts” pozīcijās “Citi ienākumi” un “Citi izdevumi, ietverot pārvērtēšanu”.

(Grozīts ar FKTK 04.10.2013. noteikumiem Nr.216)

13. “Nedzīvības apdrošinātāja peļņas vai zaudējumu aprēķina” (2. pielikums):

13.1. pārskata 1. daļas “Tehniskais rezultāts” pozīcija 12000 “No netehniskā rezultāta pārnestais ieguldījumu darbības rezultāts” tiek aprēķināta šādi:

13.1.1. nedzīvības apdrošinātājs daļu no ieguldījumu darbības rezultāta peļņas vai zaudējumu aprēķinā pārnes no netehniskā rezultāta uz tehnisko rezultātu, to atskaitot no peļņas vai zaudējumu aprēķina netehniskā rezultāta (pārskata 2. daļa “Netehniskais rezultāts”, pozīcija 140) un pieskaitot peļņas vai zaudējumu aprēķina tehniskajam rezultātam (pārskata 1. daļa “Tehniskais rezultāts”, pozīcija 12000);

13.1.2. nedzīvības apdrošinātājs, aprēķinot ieguldījumu darbības rezultāta daļu, kuru pārnes no peļņas vai zaudējumu aprēķina netehniskā rezultāta uz tehnisko rezultātu, pielieto šādu bilances posteņu attiecību:

tehniskās rezerves
__________________________________________
kapitāls un rezerves + tehniskās rezerves;

13.2. pārskata 1. daļas “Tehniskais rezultāts” pozīcijā 17300 “Administratīvie izdevumi” atspoguļotos administratīvos izdevumus, kuri tieši neattiecas uz konkrētu apdrošināšanas veidu, sadala, pamatojoties uz parakstītajām prēmijām vai izmaksātajām apdrošināšanas/pārapdrošināšanas atlīdzībām. Apdrošinātājs var piemērot citu valdes apstiprinātu administratīvo izdevumu sadalīšanas metodi, ja tā sniedz patiesāku priekšstatu par administratīvo izdevumu apmēru, kas attiecināms uz katru apdrošināšanas veidu. Administratīvo izdevumu sadales rakstveida pamatojumu pievieno apdrošinātāja darbības pārskatam. Izvēlēto administratīvo izdevumu sadales metodi pielieto konsekventi;

13.3. pārskata 1. daļas “Tehniskais rezultāts” pozīcijā 13000 “Citi tehniskie ienākumi, neto” atspoguļo tos ar apdrošināšanas darbību saistītos ienākumus, kuri nav atspoguļoti citos peļņas vai zaudējumu aprēķina posteņos, piemēram, ienākumus no citu apdrošinātāju apdrošināšanas produktu izplatīšanas un procentu ienākumus no dalītajiem prēmiju maksājumiem. Šeit uzrāda arī tiešās apdrošināšanas, pārapdrošināšanas, cedētās pārapdrošināšanas (retrocesijas) operāciju debitoru parādu pārvērtēšanas iepriekšējos periodos atzīto zaudējumu no vērtības samazināšanās apvērstās summas;

13.4. pārskata 1. daļas “Tehniskais rezultāts” pozīcijā 18000 “Citi tehniskie izdevumi, neto” atspoguļo tos ar apdrošināšanas darbību saistītos izdevumus, kuri nav atspoguļoti citos peļņas vai zaudējumu aprēķina posteņos, piemēram, procentu maksājumus pārapdrošinātājam par pārapdrošinātāja noguldījumu un samaksu par kopapdrošināšanas līgumu pārvaldīšanu. Šeit uzrāda arī tiešās apdrošināšanas, pārapdrošināšanas, cedētās pārapdrošināšanas (retrocesijas) operāciju debitoru parādu pārvērtēšanas rezultātā atzītos zaudējumus no vērtības samazināšanās;

13.5. pārskata 2. daļas “Netehniskais rezultāts” pozīcijā 150 “Citi ienākumi” atspoguļo ienākumus, kas nav uzrādīti peļņas vai zaudējumu aprēķina tehniskajā rezultātā un nav iekļauti ieguldījumu darbības ienākumos, piemēram, pārējās ar ārvalstu valūtas kursa izmaiņām saistītās vērtības pozitīvās izmaiņas. Šeit uzrāda arī pārējo debitoru parādu pārvērtēšanas iepriekšējos periodos atzīto zaudējumu no vērtības samazināšanās apvērstās summas;

13.6. pārskata 2. daļas “Netehniskais rezultāts” pozīcijā 160 “Citi izdevumi, ietverot pārvērtēšanu” atspoguļo izdevumus, kas nav uzrādīti peļņas vai zaudējumu aprēķina tehniskajā rezultātā un nav iekļauti ieguldījumu darbības izdevumos, piemēram, pārējās ar ārvalstu valūtas kursa izmaiņām saistītās vērtības negatīvās izmaiņas, kā arī samaksātās soda naudas. Šeit uzrāda arī pārējo debitoru parādu pārvērtēšanas rezultātā atzītos zaudējumus no vērtības samazināšanās, nemateriālo aktīvu amortizāciju un to vērtības samazināšanās zaudējumus.

14. “Nedzīvības apdrošinātāja naudas plūsmas pārskatā” (3. pielikums):

14.1. pozīcijā 11000 “Saņemtās bruto prēmijas tiešajā apdrošināšanā” atspoguļo saņemtās apdrošināšanas prēmijas par tiešās apdrošināšanas līgumiem, kuras ir samazinātas par atmaksāto prēmijas daļu;

14.2. pozīcijā 12000 “Par pārapdrošināšanu saņemtās bruto prēmijas” atspoguļo naudas līdzekļus, kuri ir saņemti, apdrošinātājam pārapdrošināšinot citu apdrošinātāju riskus, t.sk. saņemtos prēmiju maksājumus;

14.3. pozīcijā 14100 “Pārējā saņemtā nauda” atspoguļo saņemtās kopapdrošināšanas prēmijas, apdrošināšanas atlīdzības, ja apdrošinātājs ir vadošais apdrošinātājs, un citus saņemtos līdzekļus saskaņā ar kopapdrošināšanas līguma nosacījumiem. Šajā pozīcijā atspoguļo arī naudas līdzekļus, kuri ir saņemti, apdrošinātājam veicot cedēto pārapdrošināšanu un retrocesiju, t.sk. apdrošināšanas atlīdzības un komisijas naudas, kā arī pārējo saņemto naudu, kas attiecas uz apdrošinātāja pamatdarbību, bet kuru neatspoguļo 11000., 12000. un 14200. pozīcijā;

14.4. pozīcijā 14200 “Pārējā samaksātā nauda” atspoguļo izmaksātās apdrošināšanas atlīdzības un samaksātos atlīdzību noregulēšanas izdevumus. Šo pozīciju samazina par atgūto zaudējumu summām ar cesijas vai derīgo atlieku realizācijas palīdzību, kā arī par regresa prasību rezultātā atgūtajām summām. Šajā pozīcijā atspoguļo vadošā apdrošinātāja samaksātās kopapdrošināšanas prēmijas citiem kopapdrošināšanas līguma dalībniekiem un citus maksājumus saskaņā ar kopapdrošināšanas līguma nosacījumiem, kā arī apdrošinātāja samaksātās summas, apdrošinātājam veicot cedēto pārapdrošināšanu un retrocesiju, t.sk. prēmiju maksājumus, un apdrošinātājam pieņemot pārapdrošināšanā citu apdrošinātāju riskus, t.sk. apdrošināšanas atlīdzības un komisijas naudas. Šajā pozīcijā atspoguļo Sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas likumā noteiktos obligātos maksājumus, maksājumus Apdrošināto aizsardzības fondā un Komisijas uzturēšanai, kā arī pārējo samaksāto naudu, kas attiecas uz apdrošinātāja pamatdarbību, bet kuru neatspoguļo 11000. un 12000. pozīcijā;

14.5. pozīcijā 21000 “Ieguldījumu iegāde” atspoguļo attiecīgo ieguldījumu iegādei izlietotos naudas līdzekļus;

14.6. pozīcijā 22000 “Ieguldījumu pārdošana” atspoguļo saņemto naudu no ieguldījumu realizācijas;

14.7. pozīcijā 23000 “Ienākumi no ieguldījumiem” atspoguļo saņemtos ienākumus no procentu maksājumiem, īres maksas un citu veidu ienākumus no ieguldījumiem;

14.8. pozīcijā 32000 “Samaksātā nauda” finansēšanas darbības rezultātā samaksātos naudas līdzekļus, t.sk. akcionāriem izmaksātās dividendes, t.i., dividendes, kas izmaksātas saskaņā ar iepriekšējo pārskata gadu rezultātiem.

15. “Nedzīvības apdrošinātāja pārskatā par pārapdrošināšanu” (4. pielikums):

15.1. pārskata 1. daļā “Pārapdrošināšana valstu dalījumā” sniedz informāciju par pārapdrošināšanā pieņemtajām saistībām sadalījumā pa valstīm, ņemot vērā cedējošā apdrošinātāja vai pārapdrošinātāja reģistrācijas vietu;

15.2. pārskata 2. daļā “Pārapdrošināšana apdrošināšanas veidu dalījumā” sniedz informāciju par saistībām, kas pieņemtas no cita apdrošinātāja vai pārapdrošinātāja, sadalījumā pa apdrošināšanas veidiem.

16. “Nedzīvības apdrošinātāja pārskatā par tehnisko rezervju segumu ar aktīviem, to izvietojumu un saskaņošanu pa valūtām” (5. pielikums) sniedz informāciju par tehnisko rezervju segumam izmantotajiem aktīviem, ņemot vērā tiem piesaistīto atvasināto finanšu instrumentu tīro vērtību, t.i., ņemot vērā “Nedzīvības apdrošinātāja bilances pārskata” (1. pielikums) 1. daļas “Bilance” aktīvos un pasīvos (pozitīvās un negatīvās izmaiņas) atspoguļoto informāciju. Ja atvasinātais finanšu instruments piesaistīts vienlaicīgi vairākiem aktīviem, tā uz katru aktīvu attiecināmo vērtību aprēķina proporcionāli aktīvu apmēram:

16.1. pārskata 1. daļā “Kopsavilkums” sniedz informāciju par aktīvu, kurus izmanto tehnisko rezervju segumam, atrašanās, reģistrācijas vietu (debitoriem fiziskām personām – dzīvesvietu) vai emitenta reģistrācijas valsti;

16.2. pārskata 2. daļā “Tehnisko rezervju segumam izmantotie atvasinātie finanšu instrumenti” sniedz informāciju par katrā ieguldījumu veidā ietvertajiem atvasinātajiem finanšu instrumentiem atvasināto finanšu instrumentu dalījumā, norādot regulētā tirgus (ja instruments ir ietverts regulētajā tirgū), kurā ietverts atvasinātais finanšu instruments, valsts nosaukumu un mājas lapas internetā adresi, kurā atrodama informācija par šajā tirgū ietvertajiem vērtspapīriem;

16.3. atvasināto finanšu instrumentu nosacīto pamatvērtību nosaka šādi:

16.3.1. ārvalstu valūtas atvasinātajiem finanšu instrumentiem, kad notiek ārvalstu valūtas pirkšana vai pārdošana par euro, – ārvalstu valūtas daudzums, kuru apdrošinātājs pērk vai pārdod;

16.3.2. ārvalstu valūtas atvasinātajiem finanšu instrumentiem, kad notiek vienas ārvalstu valūtas apmaiņa pret citu ārvalstu valūtu, – tās ārvalstu valūtas daudzums, kuru apdrošinātājs saņems;

16.3.3. procentu atvasinātajiem finanšu instrumentiem – to parāda vērtspapīru vērtība vai nosacītā vērtība, kuriem atvasinātais finanšu instruments ir piesaistīts;

16.3.4. kapitāla vērtspapīru atvasinātajiem finanšu instrumentiem – to kapitāla vērtspapīru vai akciju indeksu vērtība, kuriem atvasinātais finanšu instruments ir piesaistīts;

16.4. pārskata 3. daļā “Tehnisko rezervju segums ar ieguldījumiem zemes gabalos un ēkās”, 4. daļā “Tehnisko rezervju segums ar ieguldījumiem ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecībās, kapitāla vērtspapīros, hipotekārajās ķīlu zīmēs un parāda vērtspapīros”, 5. daļā “Tehnisko rezervju segums ar hipotēku nodrošinātiem aizdevumiem” un 7. daļā “Tehnisko rezervju segums ar noguldījumiem kredītiestādēs” norāda atvasinātā finanšu instrumenta bilances vērtību, ja tāds izmantots;

16.5. pārskata 4. daļā “Tehnisko rezervju segums ar ieguldījumiem ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecībās, kapitāla vērtspapīros, hipotekārajās ķīlu zīmēs un parāda vērtspapīros” norāda regulētā tirgus, kurā ietverts attiecīgais vērtspapīrs, valsts nosaukumu un mājas lapas internetā adresi, kurā atrodama informācija par regulētajā tirgū ietvertajiem vērtspapīriem. Ja tehnisko rezervju segumam tiek izmantoti parāda vērtspapīri, kuri nav ietverti regulētajā tirgū, bet tikai reģistrēti Apdrošināšanas sabiedrību un to uzraudzības likumā noteiktajās valstīs, tad norāda šo vērtspapīru reitingu un reitingu piešķīrušās aģentūras nosaukumu. Ja pārskatā atspoguļotajiem vērtspapīriem ir piesaistīti atvasinātie finanšu instrumenti, sniedz informāciju par regulēto tirgu, kurā ietverts vērtspapīrs, nevis atvasinātais finanšu instruments;

16.6. pārskata 6. daļā “Apdrošinājuma ņēmēju debitoru parādi no tiešās apdrošināšanas operācijām” sniedz informāciju par apdrošinājuma ņēmēju debitoru parādiem sadalījumā pa parāda termiņiem;

16.7. pārskata 8. daļā “Tehnisko rezervju un to seguma saskaņošana pa valūtām” sniedz informāciju par tehnisko rezervju un to seguma saskaņošanu pa valūtām atbilstoši Komisijas apstiprinātajiem noteikumiem par tehnisko rezervju ieguldījumu saskaņošanu pa valūtām.

(Grozīts ar FKTK 04.10.2013. noteikumiem Nr.216)

17. “Pārskatā par nedzīvības apdrošināšanas sabiedrības pašu līdzekļiem un maksātspējas prasību izpildi” (6. pielikums) un “Pārskatā par nedalībvalsts nedzīvības apdrošinātāja filiāles pašu līdzekļiem, maksātspējas prasību izpildi un pašu līdzekļu segumu ar aktīviem” (23. pielikums) pašu līdzekļus un maksātspējas normu aprēķina, garantijas fonda minimālo lielumu nosaka un maksātspējas prasību izpildi nosaka, pamatojoties uz Apdrošināšanas sabiedrību un to uzraudzības likuma, kā arī Komisijas apstiprināto noteikumu par nedzīvības apdrošinātāju maksātspējas normas un pašu līdzekļu aprēķinu prasībām. Ja apdrošinātājs nedzīvības apdrošināšanas līgumus piedāvā mazāk nekā trīs gadus, tad apdrošinātāja maksātspējas norma tiek aprēķināta, tikai pamatojoties uz parakstītajām prēmijām, un pārskata 3. daļa “Maksātspējas normas aprēķins, pamatojoties uz izmaksātajām atlīdzībām” nav jāaizpilda.

18. “Nedzīvības apdrošinātāja pārskatā par tiešajā apdrošināšanā parakstīto bruto prēmiju un izmaksāto bruto atlīdzību ģeogrāfisko sadalījumu” (7. pielikums) sniedz informāciju par tiešajā apdrošināšanā parakstītajām bruto prēmijām, pamatojoties uz apdrošinātā riska atrašanās vietu vai apdrošinātās personas pastāvīgo dzīvesvietu vai reģistrācijas vietu. Ja līgums noslēgts ar juridisku personu par tās darbinieku apdrošināšanu un, parakstot prēmijas, nav iespējams identificēt apdrošināto personu pastāvīgo dzīvesvietu, pieņem, ka tā ir juridiskās personas reģistrācijas valsts.

19. “Nedzīvības apdrošinātāja pārskatā par izdevumu struktūru” (8. pielikums) sniedz informāciju par visiem ar apdrošinātāja darbību saistītajiem izdevumu veidiem:

19.1. atlīdzību noregulēšanas izdevumus sadala personāla izmaksās (algas un sociālie maksājumi darbiniekiem, kas noregulē atlīdzību prasības) un izdevumos par pakalpojumiem (maksājumi trešajām pusēm – advokātiem, ekspertiem u.c., kas tiek pieaicināti atlīdzību noregulēšanā);

19.2. klientu piesaistīšanas izdevumu kopsummu (ņemot vērā izmaiņas atliktajos klientu piesaistīšanas izdevumos) sadala apdrošināšanas komisijas naudā un izdevumos par pakalpojumiem (netiešie izdevumi, piemēram, reklāmai);

19.3. administratīvos izdevumus sadala personāla izmaksās (algas un sociālie maksājumi darbiniekiem, komandējumu izdevumi) un izdevumos par pakalpojumiem (materiālo aktīvu nolietojums un pārvērtēšana, maksājumi par pakalpojumiem trešajām pusēm);

19.4. citus tehniskos izdevumus sadala komisijas naudā (maksa citiem apdrošinātājiem par produktu izplatīšanu) un izdevumos par pakalpojumiem (maksa par kopapdrošināšanas līgumu administrēšanu, procentu maksājumi pārapdrošinātājiem par pārapdrošinātāja noguldījumu pie cedenta);

19.5. ieguldījumu pārvaldīšanas izdevumus sadala personāla izmaksās (algas un sociālie maksājumi darbiniekiem, kuri nodarbojas ar ieguldījumu pārvaldi) un izdevumos par pakalpojumiem (komisijas nauda par ieguldījumu pārvaldi).

20. “Nedzīvības apdrošinātāja pārskatā par tiešo apdrošināšanu” (9. pielikums) un “Dalībvalsts nedzīvības apdrošinātāja filiāles pārskatā par tiešo apdrošināšanu” (24. pielikums) sniedz informāciju par apdrošināšanas portfeli, neietverot pārapdrošināšanas līgumus.

21. “Nedzīvības apdrošinātāja pārskata par tiešo apdrošināšanu” (9. pielikums) 2. daļā “Sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātajā apdrošināšanā izmaksātās atlīdzības” sniedz informāciju par šajā apdrošināšanas veidā pārskata gadā izmaksāto atlīdzību sadalījumu. Pārskata ietvaros par vienu izmaksāto atlīdzību tiek uzskatītas par vienu ceļu satiksmes negadījumu vienas apdrošināšanas polises ietvaros trešajām personām saskaņā ar attiecīgā apdrošināšanas līguma nosacījumiem izmaksātās bruto atlīdzības.

22. “Nedzīvības apdrošinātāja pārskatā par ieguldījumu vērtību” (10. pielikums) attiecīgos ieguldījumus sadala pēc to bilancē atspoguļotās vērtības (iegādes vērtībā vai patiesajā vērtībā).

23. “Nedzīvības apdrošinātāja pārskata par filiālēm, pārstāvniecībām, darbiniekiem un apdrošināšanas aģentiem” (11. pielikums) pozīcijā “Apdrošināšanas aģenti” norāda to apdrošināšanas aģentu skaitu, kuri pārskata periodā apdrošinātāja vārdā slēguši līgumus. Nedalībvalsts nedzīvības apdrošinātāja filiāle šajā pārskatā aizpilda tikai pozīcijas “Apdrošinātāja darbinieki” un “Apdrošināšanas aģenti”.

24. “Nedzīvības apdrošinātāja pārskatā par tā ārvalstu filiāļu darbību tiešajā apdrošināšanā” (12. pielikums) sniedz informāciju par apdrošinātāja ārvalstīs izvietotajās filiālēs parakstītajām bruto prēmijām, izmaksātajām bruto atlīdzībām un apdrošināšanas komisijas naudas kopsummas (ņemot vērā izmaiņas atliktajos izdevumos) apmēru tiešajā apdrošināšanā apdrošināšanas veidu dalījumā. Papildus sniedz informāciju par sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskajā apdrošināšanā (gan brīvprātīgajā, gan obligātajā apdrošināšanā, izņemot pārvadātāju civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu) pārskata gada laikā izmaksāto atlīdzību prasību skaitu.

25. “Nedzīvības apdrošinātāja pārskatā par tā darbību tiešajā apdrošināšanā, izmantojot pakalpojumu sniegšanas brīvības principu dalībvalstīs” (13. pielikums) sniedz informāciju par apdrošinātāja dalībvalstīs, izmantojot pakalpojumu sniegšanas brīvības principu, parakstītajām bruto prēmijām, izmaksātajām bruto atlīdzībām un apdrošināšanas komisijas naudas kopsummas (ņemot vērā izmaiņas atliktajos izdevumos) apmēru tiešajā apdrošināšanā apdrošināšanas veidu dalījumā. Papildus sniedz informāciju par sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskajā apdrošināšanā (gan brīvprātīgajā, gan obligātajā apdrošināšanā, izņemot pārvadātāju civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu) pārskata gada laikā izmaksāto atlīdzību prasību skaitu.

26. “Nedzīvības apdrošinātāja pārskatā par cedēto pārapdrošināšanu (retrocesiju)” (15. pielikums):

26.1. pārskata 1. daļā “Cedētās pārapdrošināšanas (retrocesijas) sadalījums pa apdrošināšanas veidiem” sniedz informāciju par visa apdrošināšanas portfeļa, ietverot pārapdrošināšanas līgumus, cedēto pārapdrošināšanu (retrocesiju);

26.2. pārskata 2. daļā “Cedētās pārapdrošināšanas (retrocesijas) sadalījums pa pārapdrošinātājiem” sniedz informāciju par visiem pārapdrošināšanas starpniekiem, pārapdrošinātājiem, retrocedentiem, kam risks nodots cedētajā pārapdrošināšanā (retrocesijā). Ja izmantoti pārapdrošināšanas starpnieku pakalpojumi, tad pakārtoti starpnieka nosaukumam uzskaita arī visus pārapdrošinātājus, pārapdrošināšanas sabiedrībām norādot reitinga aģentūru un tās piešķirto reitingu, kas ir spēkā pārskata datumā. Ja pārapdrošinātājam piešķirti vairāki reitingi, tad norāda zemāko. Par starpniekiem sniedz tikai A, E, 1. un 2. ailē prasīto informāciju. Ja vienā darījumā izmantoti divu vai vairāk pārapdrošināšanas starpnieku pakalpojumi, tad pārskatā norāda informāciju par visiem darījumā iesaistītajiem pārapdrošināšanas starpniekiem.

27. “Nedzīvības apdrošinātāja pārskatā par dalībvalstīs apdrošinātajiem riskiem” (16. pielikums) sniedz informāciju tikai par tiem apdrošinātajiem riskiem, kas izvietoti dalībvalstīs, vai tām apdrošinātajām personām, kuru pastāvīgā dzīvesvieta ir kāda no dalībvalstīm. Nelaimes gadījumu apdrošināšanā, veselības apdrošināšanā un palīdzības apdrošināšanā, ja līgums noslēgts ar juridisko personu par tās darbinieku apdrošināšanu un, parakstot prēmijas, nav iespējams identificēt apdrošināto personu pastāvīgo dzīvesvietu, pieņem, ka tā ir juridiskās personas reģistrācijas valsts.

28. “Nedzīvības apdrošinātāja pārskatā par lielākajām pieteiktajām atlīdzību prasībām” (17. pielikums) sniedz informāciju par katra apdrošināšanas veida piecām lielākajām pārskata periodā pieteiktajām atlīdzību prasību summām (bruto). Izvērtējot piecas lielākās katrā apdrošināšanas veidā pieteiktās atlīdzību prasības, ņem vērā gan tiešo apdrošināšanu, gan pārapdrošināšanu.

29. “Nedzīvības apdrošinātāja pārskatā par lielākajām saistībām” (18. pielikums) sniedz informāciju par piecām apdrošināšanas polisēm ar lielākajām saistībām (bruto) par vienu apdrošināto risku attiecībā uz vienu apdrošināto objektu vai vienu apdrošināto personu un piecām apdrošināšanas polisēm ar lielākajām apdrošinātāja paturētajām saistībām (neto) par vienu apdrošināto risku attiecībā uz vienu apdrošināto objektu vai vienu apdrošināto personu. Ja vienā polisē ietverti vairāki objekti vai personas, izvērtē saistības (bruto un neto), ko apdrošinātājs uzņēmies, apdrošinot katru polisē ietverto objektu vai personu, un informāciju sniedz par katru atsevišķi. Šajā pārskatā atspoguļo informāciju tikai par tiešo apdrošināšanu par tiem apdrošināšanas līgumiem, kuri ir stājušies spēkā pārskata periodā, pat tad, ja apdrošināšanas līgums pārskata perioda beigās vairs nav spēkā.

30. “Nedzīvības apdrošinātāja pārskata par prioritāriem prasījumiem un to segumu ar aktīviem” (19. pielikums) 1. daļas “Prioritārie prasījumi” C ailē “Norāde uz bilances posteni” norāda tās “Nedzīvības apdrošinātāja bilances pārskata” (1. pielikums) 1. daļas “Bilance” pozīcijas nosaukumu, kurā atspoguļota “Nedzīvības apdrošinātāja pārskata par prioritāriem prasījumiem un to segumu ar aktīviem” 1. daļas pozīcijās norādītā informācija. Sniedzot informāciju par prioritāro prasījumu segumam izmantotajiem aktīviem, ņem vērā aktīviem piesaistīto atvasināto finanšu instrumentu tīro vērtību, t.i., ņem vērā “Nedzīvības apdrošinātāja bilances pārskata” (1. pielikums) 1. daļas “Bilance” aktīvos un pasīvos atspoguļoto informāciju.

31. “Nedzīvības apdrošinātāja pārskatā par tiesā pieteiktajām prasībām, kurās apdrošinātājs ir minēts kā atbildētājs” (20. pielikums) atspoguļo informāciju par visām apdrošinātājam zināmajām prasībām, kuras ir pieteiktas tiesā. Pārskata E ailē “Komentārs par prasības izskatīšanas gaitu” apdrošinātājs sniedz informāciju par to, kādā stadijā ir prasība.

32. “Nedzīvības apdrošinātāja pārskata par nemateriālajiem un materiālajiem aktīviem un izveidotajām tehniskajām rezervēm” (21. pielikums) 1. daļā “Nemateriālie un materiālie aktīvi” sniedz “Nedzīvības apdrošinātāja bilances pārskata” (1. pielikums) 1. daļas “Bilance” 12000. pozīcijā “Nemateriālie aktīvi” un 15100. pozīcijā “Materiālie aktīvi” ietverto informāciju sīkākā dalījumā. 2. daļā “Tehniskās rezerves ģeogrāfiskā dalījumā” sniedz informāciju, tehniskās rezerves sadalot, pamatojoties uz apdrošinātā riska atrašanās vietu vai apdrošinātās personas pastāvīgo dzīvesvietu vai reģistrācijas vietu. Ja līgums noslēgts ar juridisko personu par tās darbinieku apdrošināšanu un, parakstot prēmijas, nav iespējams identificēt apdrošināto personu pastāvīgo dzīvesvietu, pieņem, ka tā ir juridiskās personas reģistrācijas valsts.

33. “Pārskata par nedalībvalsts nedzīvības apdrošinātāja filiāles pašu līdzekļiem, maksātspējas prasību izpildi un pašu līdzekļu segumu ar aktīviem” (23. pielikums) 5. daļā, sniedzot informāciju par pašu līdzekļu segumam izmantotajiem aktīviem, ņem vērā aktīviem piesaistīto atvasināto finanšu instrumentu tīro vērtību, t.i., ņem vērā “Nedzīvības apdrošinātāja bilances pārskata” (1. pielikums) 1. daļas “Bilance” aktīvos un pasīvos atspoguļoto informāciju. Pārskata 6. daļā “Pašu līdzekļu segums ar ieguldījumiem Latvijas Republikā minimālā garantijas fonda apmērā” sniedz informāciju par nedalībvalsts nedzīvības apdrošinātāja filiāles pašu līdzekļu garantijas fonda apmērā segumu ar ieguldījumiem Latvijas Republikā. 7. daļu “Pašu līdzekļu segums ar ieguldījumiem dalībvalstīs aprēķinātās maksātspējas normas apmērā” aizpilda tikai tad, ja aprēķinātā maksātspējas norma (5000. pozīcija) ir lielāka nekā garantijas fonda minimālais lielums (6001. pozīcija). Šajā daļā atspoguļo tikai to ieguldījumu daļu, kas pārsniedz garantijas fonda segumam atbilstošos pašu līdzekļu ieguldījumus, bet nepārsniedz aprēķinātās maksātspējas normas apmēru.

(Grozīts ar FKTK 04.10.2013. noteikumiem Nr.216)

34. Visos pārskatos, atspoguļojot informāciju par sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu, drīkst norādīt informāciju tikai par apdrošināšanas līgumiem, kas noslēgti atbilstoši Latvijas Republikas Sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas likumam.

V. Pārskatu iesniegšanas kārtība

35. Nedzīvības apdrošināšanas sabiedrības darbības pārskatu vai nedalībvalsts nedzīvības apdrošinātāja filiāles darbības pārskatu iesniedz Komisijai ne vēlāk kā četrus mēnešus pēc pārskata gada beigām.

36. Apdrošinātāja ceturkšņa pārskata periods ir periods no gada sākuma līdz pārskata ceturkšņa pēdējā mēneša pēdējam datumam (31. marts, 30. jūnijs, 30. septembris, 31. decembris). Apdrošinātājs nedzīvības apdrošināšanas sabiedrības ceturkšņa pārskatu, nedalībvalsts nedzīvības apdrošinātāja filiāles ceturkšņa pārskatu vai dalībvalsts nedzīvības apdrošinātāja filiāles ceturkšņa pārskatu iesniedz Komisijai līdz pārskata ceturksnim sekojošā mēneša 25. datumam.

(Grozīts ar FKTK 07.03.2011. noteikumiem Nr.46)

37. Pārskatus sagatavo saskaņā ar Komisijas 14.10.2008. normatīvajos noteikumos Nr. 146 “Elektroniski sagatavoto pārskatu iesniegšanas normatīvie noteikumi” noteikto kārtību.

38. Ja Komisija konstatē, ka apdrošinātāja iesniegtais pārskats sagatavots kļūdaini, tas tiek paziņots pārskata izpildītājam. Ja Komisija nav norādījusi citu termiņu, laboto pārskatu iesniedz ne vēlāk kā nākamajā darba dienā pēc paziņojuma par kļūdu esamību saņemšanas no Komisijas.

39. Konsultācijas par pārskatu, izņemot “Nedzīvības apdrošinātāja pārskatu par nemateriālajiem un materiālajiem aktīviem un izveidotajām tehniskajām rezervēm” (21. pielikums) un pārskatu “Atsevišķu nedzīvības apdrošinātāja bilances pārskata pozīciju izvērsums” (22. pielikums), sagatavošanu sniedz Komisijas Regulējošo prasību un statistikas departaments. Konsultācijas par “Nedzīvības apdrošinātāja pārskata par nemateriālajiem un materiālajiem aktīviem un izveidotajām tehniskajām rezervēm” (21. pielikums) un pārskata “Atsevišķu nedzīvības apdrošinātāja bilances pārskata pozīciju izvērsums” (22. pielikums) sagatavošanu sniedz Latvijas Bankas Statistikas pārvaldes Tautsaimniecības un finanšu statistikas daļa.

VI. Noslēguma jautājumi

40. Pārskatus saskaņā ar šo noteikumu prasībām apdrošinātājs sagatavo un iesniedz, sākot ar apdrošinātāja ceturkšņa pārskatu par 2009. gada 1. ceturksni.

41. Pārskata “Atsevišķu nedzīvības apdrošinātāja bilances pārskata pozīciju izvērsums” (22. pielikums) pozīcijām “Ilgtermiņa parāda vērtspapīri ar fiksētu ienākumu”, “Ilgtermiņa aizdevumi”, “Ilgtermiņa termiņnoguldījumi”, “Ilgtermiņa noguldījumi pie cedenta” un “Ilgtermiņa noguldījumi no pārapdrošinātājiem” termiņdalījuma detalizāciju apdrošinātājs sagatavo un iesniedz, sākot ar apdrošinātāja ceturkšņa pārskatu par 2009. gada 4. ceturksni.

42. Pārskata “Atsevišķu nedzīvības apdrošinātāja bilances pārskata pozīciju izvērsums” (22. pielikums) sektoru sadalījumu “Vispārējā valdība”, “Nefinanšu sabiedrības”, “MFI”, “CFS un finanšu palīgsabiedrības”, “Apdrošinātāji, pārapdrošinātāji un privātie pensiju fondi”, “Mājsaimniecības” un “Mājsaimniecības apkalpojošās bezpeļņas institūcijas” gadījumos, ja valsts kods nav “LV”, apdrošinātājs sagatavo un iesniedz, sākot ar apdrošinātāja ceturkšņa pārskatu par 2009. gada 4. ceturksni.

43. Ar šo noteikumu spēkā stāšanos spēku zaudē Komisijas 15.09.2006. noteikumi Nr. 146 “Nedzīvības apdrošinātāju pārskatu sagatavošanas noteikumi”.

Finanšu un kapitāla tirgus komisijas priekšsēdētāja I.Krūmane
1.pielikums
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas
13.02.2009. normatīvajiem noteikumiem Nr.18
“Nedzīvības apdrošinātāju pārskatu sagatavošanas normatīvie noteikumi

(Pielikums grozīts ar FKTK 04.10.2013. noteikumiem Nr.216)

Apdrošinātājs ____________________

________________________________

Pārskats paredzēts, lai iegūtu informāciju uzraudzības veikšanai,
kā arī "EUROSTAT" statistiskā pārskata sagatavošanai.

Nedzīvības apdrošinātāja bilances pārskats

200_. gada ____________________________

1. Bilance (pārskata periods)

Aktīvi

(veselos euro)

Pozīcijas nosaukums

Pozīcijas kods

Pārskata perioda beigās

Iepriekšējā gada beigās

A

B

01

02

Parakstītais, bet neapmaksātais pamatkapitāls

11000

Nemateriālie aktīvi

12000

Ieguldījumi (13100+13200+13300+13400+13500)

13000

Zemes gabali un ēkas (13110+13120)

13100

Pašu vajadzībām

13110

Ieguldījumu darbībai

13120

Ieguldījumi radniecīgajās sabiedrībās (13210+13220+13230)

13200

Līdzdalība pamatkapitālā

13210

Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu

13220

Aizdevumi

13230

Ieguldījumi asociētajās sabiedrībās (13310+13320+13330)

13300

Līdzdalība pamatkapitālā

13310

Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu

13320

Aizdevumi

13330

Pārējie finanšu ieguldījumi (13410+13420+13430+13440+13450+13460+13470)

13400

Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu (13411+13412+13413+13414+13415)

13410

Akcijas un citi kapitāla vērtspapīri, kuri ir iekļauti regulētajā tirgū

13411

Ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības vai tām pielīdzināmi vērtspapīri, kuri ir iekļauti regulētajā tirgū

13412

Atvērto ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības vai tām pielīdzināmi vērtspapīri, kuri nav iekļauti regulētajā tirgū

13414

Slēgto ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības vai tām pielīdzināmi vērtspapīri, kuri nav iekļauti regulētajā tirgū

13415

Citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu

13413

Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu (13421+...+13424)

13420

Parāda vērtspapīri, kurus emitējušas vai garantējušas centrālās valdības vai vietējās valdības

13421

Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu, kuri ir iekļauti regulētajā tirgū vai kuriem piešķirts investīciju līmeņa reitings, izņemot 13421. pozīcijā norādītos

13422

Hipotekārās ķīlu zīmes

13423

Citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu

13424

Līdzdalība ieguldījumu kopfondos

13430

Ar hipotēku nodrošinātie aizdevumi

13440

Citi aizdevumi

13450

Termiņnoguldījumi kredītiestādēs

13460

Citi ieguldījumi

13470

Noguldījumi pie cedenta

13500

Debitori (14100+14200+14300)

14000

Debitori no tiešās apdrošināšanas operācijām (14110+14120)

14100

Apdrošinājuma ņēmēji

14110

Starpnieki

14120

Debitori no pārapdrošināšanas, cedētās pārapdrošināšanas (retrocesijas) operācijām (14201+14210+14220)

14200

Cedenti

14201

Pārapdrošinātāji

14210

Starpnieki

14220

Pārējie debitori

14300

Pārējie aktīvi (15100+...+15400)

15000

Materiālie aktīvi

15100

Nauda kasē

15200

Prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm

15300

Citi aktīvi (15410+15420)

15400

Atvasinātie finanšu instrumenti

15410

Citi

15420

Uzkrātie ienākumi un nākamo periodu izdevumi (16100+16200+16300)

16000

Uzkrātie procenti un īre

16100

Atliktie klientu piesaistīšanas izdevumi

16200

Pārējie nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi

16300

KOPĀ AKTĪVI (11000+12000+13000+14000+15000+16000)

10000


Pasīvi

A

B

01

02

Kapitāls un rezerves (21100+21200–21300+21400+21500+21600+21700)

21000

Parakstītais pamatkapitāls

21100

Akciju emisijas uzcenojums

21200

Pašu akcijas/pajas

21300

Pārvērtēšanas rezerves

21400

Rezerves kapitāls un pārējās rezerves

21500

Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa vai zaudējumi (+/–)

21600

Pārskata perioda peļņa vai zaudējumi (+/–)

21700

Pakārtotās saistības

22000

Tehniskās rezerves (23100+23200+23300+23400+23500)

23000

Nenopelnīto prēmiju tehniskās rezerves (23110–23120)

23100

Bruto summa

23110

Pārapdrošinātāja daļa

23120

Neparedzēto risku tehniskās rezerves

23200

Atlikto apdrošināšanas/pārapdrošināšanas atlīdzību prasību tehniskās rezerves (23310+23320–23330)

23300

RBNS rezerves (23311–23312)

23310

Bruto summa

23311

Pārapdrošinātāja daļa

23312

IBNR rezerves

23320

Tehnisko rezervju samazinājums, kas varētu tikt atgūts ar cesiju, regresu vai realizējot derīgās atliekas

23330

Izlīdzināšanas tehniskās rezerves

23400

Citas tehniskās rezerves

23500

Uzkrājumi

24000

Noguldījumi no pārapdrošinātājiem

25000

Kreditori (26100+26200+26300+26400+26500)

26000

Kreditori no tiešās apdrošināšanas operācijām (26110+26120)

26100

Apdrošinājuma ņēmēji

26110

Starpnieki

26120

Kreditori no pārapdrošināšanas, cedētās pārapdrošināšanas (retrocesijas) operācijām (26201+26210+26220)

26200

Cedenti

26201

Pārapdrošinātāji

26210

Starpnieki

26220

Aizņēmumi no kredītiestādēm

26300

Nodokļi un sociālās nodrošināšanas maksājumi

26400

Pārējie kreditori (26510+...+26530)

26500

Aizņēmumi

26510

Atvasinātie finanšu instrumenti

26520

Citi kreditori

26530

Uzkrātie izdevumi un nākamo periodu ienākumi (27100+27200+27300)

27000

Uzkrātie īres izdevumi un nākamo periodu ieguldījumu ienākumi

27100

Nenopelnītā cedētās pārapdrošināšanas (retrocesijas) komisijas nauda

27200

Pārējie

27300

KOPĀ PASĪVI (21000+22000+23000+24000+25000+26000+27000)

20000

Ārpusbilances saistības (20011+20012)

20001

Galvojumi

20011

Pārējās galvojumiem līdzīgās saistības

20012

2. Ieguldījumi

2.1. Ieguldījumu ģeogrāfiskais izvietojums

1. pielikuma 1. daļas 13000. un 15300. pozīcijas izvērsums

(veselos euro)

Atrašanās vai reģistrācijas valsts nosaukums

Zemes gabali un ēkas

Ieguldījumi radniecīgajās sabiedrībās

Ieguldījumi asociētajās sabiedrībās

Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu

Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu

Līdzdalība ieguldījumu kopfondos

Ar hipotēku nodrošinātie aizdevumi un citi aizdevumi

Termiņ-noguldījumi kredītiestādēs

Citi ieguldījumi

Noguldījumi pie cedenta

Prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm

Kopā (01+... +11)

A

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

Kopā

2.2. Ieguldījumi radniecīgajās un asociētajās sabiedrībās

1. pielikuma 1. daļas 13200. un 13300. pozīcijas izvērsums

(veselos euro)

Radniecīgās/asociētās sabiedrības nosaukums

Reģistrācijas Nr.

Līdzdalība pamatkapitālā

Ieguldījumi sabiedrību emitētajos parāda vērtspapīros

Aizdevumi

Ieguldījumi radniecīgajās/ asociētajās sabiedrībās kopā (01+02+03)

A

B

01

02

03

04

Radniecīgās sabiedrības

Kopā

Asociētās sabiedrības

Kopā

2.3. Citi ieguldījumi

1. pielikuma 1. daļas 13470. pozīcijas izvērsums

(veselos euro)

Ieguldījuma nosaukums

Ieguldījuma veids

Ieguldījumu apmērs

A

B

01

Kopā

2.4. Citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu

1. pielikuma 1. daļas 13413. pozīcijas izvērsums

(veselos euro)

Emitenta nosaukums

Emitenta reģistrācijas valsts nosaukums

Reģistrācijas numurs

Vērtspapīra veids

Ieguldījumu apmērs

A

B

C

D

01

Kopā

2.5. Citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu

1. pielikuma 1. daļas 13424. pozīcijas izvērsums

(veselos euro)

Emitenta nosaukums

Emitenta reģistrācijas valsts nosaukums

Reģistrācijas numurs vai identifikācijas kods

Vērtspapīra veids

Ieguldījumu apmērs

A

B

C

D

01

Kopā

2.6. Citi aizdevumi

1. pielikuma 1. daļas 13450. pozīcijas izvērsums

(veselos euro)

Aizdevuma ņēmēja nosaukums

Aizdevuma līguma slēgšanas datums/ mēnesis/gads

Aizdevuma atmaksas termiņš, datums/ mēnesis/gads

Summa

A

B

C

01

Kopā

X

X


 

3. Debitori un kreditori

3.1. Debitori un kreditori no tiešās apdrošināšanas operācijām – starpnieki

(veselos euro)

Starpnieka nosaukums

Atlikuma summa bilances

Apdrošinātāja samaksātā komisija pārskata periodā

Apdrošināšanas starpnieka parakstītās prēmijas*

Apdrošināšanas starpnieka izmaksātās atlīdzības*

aktīvos

pasīvos

A

01

02

03

04

05

Apdrošināšanas starpnieki (juridiskas personas)

Apdrošināšanas starpnieki (juridiskas personas), kopā

Apdrošināšanas aģentūras, kopā

X

X

X

Apdrošināšanas aģenti – fiziskās personas, kopā

X

X

X

Kopā

X

X

X

* Aile aizpildāma, tikai iesniedzot darbības pārskatu.

3.2. Debitori un kreditori no pārapdrošināšanas, cedētās pārapdrošināšanas (retrocesijas) operācijām

(veselos euro)

Debitora/kreditora nosaukums

Atlikuma summa bilances

Apdrošinātāja samaksātā komisija pārskata periodā

aktīvos

pasīvos

A

01

02

03

Cedenti

Cedenti, kopā

Pārapdrošinātāji

X

X

X

X

Pārapdrošinātāji, kopā

X

Apdrošināšanas/pārapdrošināšanas starpnieki

Apdrošināšanas/pārapdrošināšanas starpnieki, kopā

Kopā

X

3.3. Pārējie debitori un citi kreditori

1. pielikuma 1. daļas 14300. un 26520. pozīcijas izvērsums*

(veselos euro)

Debitora/kreditora nosaukums

Atlikuma summa bilances

aktīvos

pasīvos

A

01

02

Kopā

* Nedzīvības apdrošināšanas sabiedrības atšifrē tikai tās atlikumu summas, kas pārsniedz 7,000 euro.


 

4. Atvasinātie finanšu instrumenti

1. pielikuma 1. daļas 15410. un 26520. pozīcijas izvērsums

(veselos euro)

Atvasinātā instrumenta nosaukums

Pozīcijas kods

Atlikuma summa bilances

aktīvos

pasīvos

A

B

01

02

Nākotnes līgumi (futures)

11

Mijmaiņas līgumi (swaps)

12

Iespējas līgumi (options)

13

Pārējie atvasinātie finanšu instrumenti

14

Kopā (11+...+14)

10


 

5. Pakārtotās saistības un aizņēmumi

1. pielikuma 22000., 26300. un 26510. pozīcijas izvērsums

(veselos euro)

Aizdevēja nosaukums

Aizņēmuma līguma slēgšanas datums/ mēnesis/gads

Aizņēmuma atmaksas termiņš, datums/ mēnesis/gads

Summa

A

B

C

01

Pakārtotās saistības

Pakārtotās saistības, kopā

X

X

Aizņēmumi no kredītiestādēm

Aizņēmumi no kredītiestādēm, kopā

X

X

Aizņēmumi

Aizņēmumi, kopā

X

X

Kopā


 

6. Vērtības samazināšanās zaudējumi un iepriekšējos periodos atzīto zaudējumu no vērtības samazināšanās apvērstās summas

(veselos euro)

Aktīvi, kuriem izdarīta pārvērtēšana

Norāde uz bilances posteni

Pārvērtēšanas rezultāts pārskata perioda sākumā

Iepriekšējos periodos atzīto zaudējumu no vērtības samazināšanās apvērstās summas

Vērtības samazināšanās zaudējumi

Kustība uz citiem bilances posteņiem

Pārvērtēšanas rezultāts pārskata perioda beigās

Citi tehniskie ienākumi

Citi ienākumi

Citi tehniskie izdevumi

Citi izdevumi

A

B

01

02

03

04

05

06

07

Kopā


 

7. Pārskats par aktīvu vērtības, kas ietekmē pašu līdzekļu apmēru, izmaiņām

(veselos euro)

Pozīcijas nosaukums

Pozīcijas kods

Iegādes vērtība

Patiesā vērtība

Vērtības izmaiņas, kas radušās pārvērtēšanas rezultātā iepriekšējos gados

Vērtības izmaiņas, kas radušās pārvērtēšanas rezultātā pārskata periodā

A

B

01

02

03

04

Zemes gabali un ēkas (1100+1200)

1000

Pašu vajadzībām

1100

Ieguldījumu darbībai

1200

Pārdošanai pieejamie finanšu aktīvi (2100+2200+2300)

2000

Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu

2100

Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu

2200

Citi, t.sk.

2300

...

...

Vadītājs _________________ /___________________________________

(paraksts)

(vārds, uzvārds)

Izpildītājs _____________________________________________________

(vārds, uzvārds, tālruņa numurs, e-pasta adrese)

2.pielikums
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas
13.02.2009. normatīvajiem noteikumiem Nr.18
“Nedzīvības apdrošinātāju pārskatu sagatavošanas normatīvie noteikumi

(Pielikums grozīts ar FKTK 04.10.2013. noteikumiem Nr.216)

Apdrošinātājs ____________________

________________________________

Pārskats paredzēts, lai iegūtu informāciju uzraudzības veikšanai,
kā arī "EUROSTAT" statistiskā pārskata sagatavošanai.

Nedzīvības apdrošinātāja peļņas vai zaudējumu aprēķins

200_. gada ____________________________

1. Tehniskais rezultāts (pārskata periods)

(veselos euro)

Pozīcijas nosaukums

Pozīcijas kods

Pārskata periodā (02+... +21)

Apdrošināšanas veids

Nelaimes gadījumu apdrošināšana

Veselības apdrošināšana

Piemēroti dzīvības apdrošināšanas tehniskie principi

Pārējā

A

B

01

02

03

04

Nopelnītās prēmijas ((11100–11200)–(11300–11400+11500))

11000

Bruto prēmijas (11110–11120)

11100

Bruto parakstītās prēmijas

11110

OCTAA obligātie atskaitījumi

11120

X

X

X

Pārapdrošinātāja daļa

11200

Izmaiņas bruto nenopelnīto prēmiju tehniskajās rezervēs (+/–)

11300

Izmaiņas nenopelnīto prēmiju tehniskajās rezervēs, pārapdrošinātāja daļa (+/–)

11400

Izmaiņas neparedzēto risku tehniskajās rezervēs (+/–)

11500

No netehniskā rezultāta pārnestais ieguldījumu darbības rezultāts

12000

Citi tehniskie ienākumi, neto

13000

Piekritušās atlīdzību prasības, neto (14100+14200)

14000

Izmaksātās apdrošināšanas/pārapdrošināšanas atlīdzības, neto (14110–14120)

14100

Bruto izmaksātās atlīdzības (14111+14112–14113)

14110

Apdrošināšanas/pārapdrošināšanas atlīdzību summa

14111

Atlīdzību noregulēšanas izdevumi

14112

Atgūto zaudējumu summas (regresi, cesijas, derīgās atliekas)

14113

Pārapdrošinātāja daļa atlīdzībās

14120

Izmaiņas atlikto apdrošināšanas/pārapdrošināšanas atlīdzību prasību tehniskajās rezervēs, neto (14210–14220+14230–14240)

14200

Izmaiņas bruto RBNS tehniskajās rezervēs (+/–)

14210

Izmaiņas RBNS tehniskajās rezervēs, pārapdrošinātāja daļa (+/–)

14220

Izmaiņas IBNR rezervēs (+/–)

14230

Izmaiņas atlikto apdrošināšanas/pārapdrošināšanas atlīdzību prasību tehnisko rezervju samazinājuma summā (+/–)

14240

Izmaiņas citās tehniskajās rezervēs (+/–)

15000

Gratifikācijas, neto

16000

Neto darbības izdevumi (17100+17200+17300–17400–17500)

17000

Klientu piesaistīšanas izdevumi

17100

Izmaiņas atliktajos klientu piesaistīšanas izdevumos (+/–)

17200

Administratīvie izdevumi

17300

Cedētās pārapdrošināšanas (retrocesijas) komisijas nauda un līdzdalība peļņā

17400

Izmaiņas nenopelnītajā cedētās pārapdrošināšanas (retrocesijas) komisijas naudā (+/–)

17500

Citi tehniskie izdevumi, neto

18000

Izmaiņas izlīdzināšanas tehniskajās rezervēs (+/–)

19000

Atskaitījums izlīdzināšanas tehniskajās rezervēs kredītu apdrošināšanā*

19100

X

X

X

NEDZĪVĪBAS APDROŠINĀŠANAS TEHNISKAIS REZULTĀTS (11000+12000+13000–14000–15000–16000–17000–18000–19000–19100)

10000

* Atskaitījumu veic saskaņā ar Finanšu un kapitala tirgus komisijas apstiprināto "Kredītu apdrošināšanas noteikumu" prasībām.

2. pielikuma turpinājums
(turpinājums)

Pozīcijas nosaukums

Pozīcijas kods

Apdrošināšanas veids

Sauszemes transporta apdrošināšana

Dzelzceļa transporta apdrošināšana

Gaisakuģu apdrošināšana

Kuģu apdrošināšana

Kravu apdrošināšana

A

B

05

06

07

08

09

Nopelnītās prēmijas

((11100–11200)–(11300–11400+11500))

11000

Bruto prēmijas (11110–11120)

11100

Bruto parakstītās prēmijas

11110

OCTAA obligātie atskaitījumi

11120

X

X

X

X

X

Pārapdrošinātāja daļa

11200

Izmaiņas bruto nenopelnīto prēmiju tehniskajās rezervēs (+/–)

11300

Izmaiņas nenopelnīto prēmiju tehniskajās rezervēs, pārapdrošinātāja daļa (+/–)

11400

Izmaiņas neparedzēto risku tehniskajās rezervēs (+/–)

11500

No netehniskā rezultāta pārnestais ieguldījumu darbības rezultāts

12000

Citi tehniskie ienākumi, neto

13000

Piekritušās atlīdzību prasības, neto (14100+14200)

14000

Izmaksātās apdrošināšanas/pārapdrošināšanas atlīdzības, neto

(14110–14120)

14100

Bruto izmaksātās atlīdzības (14111+14112–14113)

14110

Apdrošināšanas/pārapdrošināšanas atlīdzību summa

14111

Atlīdzību noregulēšanas izdevumi

14112

Atgūto zaudējumu summas (regresi, cesijas, derīgās atliekas)

14113

Pārapdrošinātāja daļa atlīdzībās

14120

Izmaiņas atlikto apdrošināšanas/pārapdrošināšanas atlīdzību prasību tehniskajās rezervēs, neto

(14210–14220+14230–14240)

14200

Izmaiņas bruto RBNS tehniskajās rezervēs (+/–)

14210

Izmaiņas RBNS tehniskajās rezervēs, pārapdrošinātāja daļa (+/–)

14220

Izmaiņas IBNR rezervēs (+/–)

14230

Izmaiņas atlikto apdrošināšanas/pārapdrošināšanas atlīdzību prasību tehnisko rezervju samazinājuma summā (+/–)

14240

Izmaiņas citās tehniskajās rezervēs (+/–)

15000

Gratifikācijas, neto

16000

Neto darbības izdevumi

(17100+17200+17300–17400–17500)

17000

Klientu piesaistīšanas izdevumi

17100

Izmaiņas atliktajos klientu piesaistīšanas izdevumos (+/–)

17200

Administratīvie izdevumi

17300

Cedētās pārapdrošināšanas (retrocesijas) komisijas nauda un līdzdalība peļņā

17400

Izmaiņas nenopelnītajā cedētās pārapdrošināšanas (retrocesijas) komisijas naudā (+/–)

17500

Citi tehniskie izdevumi, neto

18000

Izmaiņas izlīdzināšanas tehniskajās rezervēs (+/–)

19000

Atskaitījums izlīdzināšanas tehniskajās rezervēs kredītu apdrošināšanā*

19100

X

X

X

X

X

NEDZĪVĪBAS APDROŠINĀŠANAS TEHNISKAIS REZULTĀTS (11000+12000+13000–14000–15000–16000–17000–18000–19000–19100)

10000

* Atskaitījumu veic saskaņā ar Finanšu un kapitala tirgus komisijas apstiprināto "Kredītu apdrošināšanas noteikumu" prasībām.

2. pielikuma turpinājums
(turpinājums)

Pozīcijas nosaukums

Pozīcijas kods

Apdrošināšanas veids

Īpašuma apdrošināšana pret uguns un dabas stihiju postījumiem

Īpašuma apdrošināšana pret citiem zaudējumiem

Sauszemes transport līdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības apdrošināšana

Gaisakuģu īpašnieku civiltiesiskās atbildības apdrošināšana

A

B

10

11

12

13

Nopelnītās prēmijas

((11100–11200)–(11300–11400+11500))

11000

Bruto prēmijas (11110–11120)

11100

Bruto parakstītās prēmijas

11110

OCTAA obligātie atskaitījumi

11120

X

X

X

X

Pārapdrošinātāja daļa

11200

Izmaiņas bruto nenopelnīto prēmiju risku tehniskajās rezervēs (+/–)

11300

Izmaiņas nenopelnīto prēmiju tehniskajās rezervēs, pārapdrošinātāja daļa (+/–)

11400

Izmaiņas neparedzēto risku tehniskajās rezervēs (+/–)

11500

No netehniskā rezultāta pārnestais ieguldījumu darbības rezultāts

12000

Citi tehniskie ienākumi, neto

13000

Piekritušās atlīdzību prasības, neto (14100+14200)

14000

Izmaksātās apdrošināšanas/pārapdrošināšanas atlīdzības, neto

(14110–14120)

14100

Bruto izmaksātās atlīdzības (14111+14112–14113)

14110

Apdrošināšanas/pārapdrošināšanas atlīdzību summa

14111

Atlīdzību noregulēšanas izdevumi

14112

Atgūto zaudējumu summas (regresi, cesijas, derīgās atliekas)

14113

Pārapdrošinātāja daļa atlīdzībās

14120

Izmaiņas atlikto apdrošināšanas/pārapdrošināšanas atlīdzību prasību tehniskajās rezervēs, neto

(14210–14220+14230–14240)

14200

Izmaiņas bruto RBNS tehniskajās rezervēs (+/–)

14210

Izmaiņas RBNS tehniskajās rezervēs, pārapdrošinātāja daļa (+/–)

14220

Izmaiņas IBNR rezervēs (+/–)

14230

Izmaiņas atlikto apdrošināšanas/pārapdrošināšanas atlīdzību prasību tehnisko rezervju samazinājuma summā (+/–)

14240

Izmaiņas citās tehniskajās rezervēs (+/–)

15000

Gratifikācijas, neto

16000

Neto darbības izdevumi

(17100+17200+17300–17400–17500)

17000

Klientu piesaistīšanas izdevumi

17100

Izmaiņas atliktajos klientu piesaistīšanas izdevumos (+/–)

17200

Administratīvie izdevumi

17300

Cedētās pārapdrošināšanas (retrocesijas) komisijas nauda un līdzdalība peļņā

17400

Izmaiņas nenopelnītajā cedētās pārapdrošināšanas (retrocesijas) komisijas naudā (+/–)

17500

Citi tehniskie izdevumi, neto

18000

Izmaiņas izlīdzināšanas tehniskajās rezervēs (+/–)

19000

Atskaitījums izlīdzināšanas tehniskajās rezervēs kredītu apdrošināšanā*

19100

X

X

X

X

NEDZĪVĪBAS APDROŠINĀŠANAS TEHNISKAIS REZULTĀTS (11000+12000+13000–14000–15000–16000–17000–18000–19000–19100)

10000

* Atskaitījumu veic saskaņā ar Finanšu un kapitala tirgus komisijas apstiprināto "Kredītu apdrošināšanas noteikumu" prasībām.

2. pielikuma turpinājums
(turpinājums)

Pozīcijas nosaukums

Pozīcijas kods

Apdrošināšanas veids

Kuģu īpašnieku civiltiesiskās atbildības apdrošināšana

Vispārējās civiltiesiskās atbildības apdrošināšana

Kredītu apdrošināšana

Galvojumu apdrošināšana

A

B

14

15

16

17

Nopelnītās prēmijas

((11100–11200)–(11300–11400+11500))

11000

Bruto prēmijas (11110–11120)

11100

Bruto parakstītās prēmijas

11110

OCTAA obligātie atskaitījumi

11120

X

X

X

X

Pārapdrošinātāja daļa

11200

Izmaiņas bruto nenopelnīto prēmiju tehniskajās rezervēs (+/–)

11300

Izmaiņas nenopelnīto prēmiju tehniskajās rezervēs, pārapdrošinātāja daļa (+/–)

11400

Izmaiņas neparedzēto risku tehniskajās rezervēs (+/–)

11500

No netehniskā rezultāta pārnestais ieguldījumu darbības rezultāts

12000

Citi tehniskie ienākumi, neto

13000

Piekritušās atlīdzību prasības, neto (14100+14200)

14000

Izmaksātās apdrošināšanas/pārapdrošināšanas atlīdzības, neto

(14110–14120)

14100

Bruto izmaksātās atlīdzības (14111+14112–14113)

14110

Apdrošināšanas/pārapdrošināšanas atlīdzību summa

14111

Atlīdzību noregulēšanas izdevumi

14112

Atgūto zaudējumu summas (regresi, cesijas, derīgās atliekas)

14113

Pārapdrošinātāja daļa atlīdzībās

14120

Izmaiņas atlikto apdrošināšanas/pārapdrošināšanas atlīdzību prasību tehniskajās rezervēs, neto

(14210–14220+14230–14240)

14200

Izmaiņas bruto RBNS tehniskajās rezervēs (+/–)

14210

Izmaiņas RBNS tehniskajās rezervēs, pārapdrošinātāja daļa (+/–)

14220

Izmaiņas IBNR rezervēs (+/–)

14230

Izmaiņas atlikto apdrošināšanas/pārapdrošināšanas atlīdzību prasību tehnisko rezervju samazinājuma summā (+/–)

14240

Izmaiņas citās tehniskajās rezervēs (+/–)

15000

Gratifikācijas, neto

16000

Neto darbības izdevumi

(17100+17200+17300–17400–17500)

17000

Klientu piesaistīšanas izdevumi

17100

Izmaiņas atliktajos klientu piesaistīšanas izdevumos (+/–)

17200

Administratīvie izdevumi

17300

Cedētās pārapdrošināšanas (retrocesijas) komisijas nauda un līdzdalība peļņā

17400

Izmaiņas nenopelnītajā cedētās pārapdrošināšanas (retrocesijas) komisijas naudā (+/–)

17500

Citi tehniskie izdevumi, neto

18000

Izmaiņas izlīdzināšanas tehniskajās rezervēs (+/–)

19000

Atskaitījums izlīdzināšanas tehniskajās rezervēs kredītu apdrošināšanā*

19100

X

X

X

NEDZĪVĪBAS APDROŠINĀŠANAS TEHNISKAIS REZULTĀTS (11000+12000+13000–14000–15000–16000–17000–18000–19000–19100)

10000

* Atskaitījumu veic saskaņā ar Finanšu un kapitala tirgus komisijas apstiprināto "Kredītu apdrošināšanas noteikumu" prasībām.

2. pielikuma turpinājums
(turpinājums)

Pozīcijas nosaukums

Pozīcijas kods

Apdrošināšanas veids

Dažādu finansiālo zaudējumu apdrošināšana

Juridisko izdevumu apdrošināšana

Palīdzības apdrošināšana

OCTAA

A

B

18

19

20

21

Nopelnītās prēmijas

((11100–11200)–(11300–11400+11500))

11000

Bruto prēmijas (11110–11120)

11100

Bruto parakstītās prēmijas

11110

OCTAA obligātie atskaitījumi

11120

X

X

X

Pārapdrošinātāja daļa

11200

Izmaiņas bruto nenopelnīto prēmiju tehniskajās rezervēs (+/–)

11300

Izmaiņas nenopelnīto prēmiju tehniskajās rezervēs, pārapdrošinātāja daļa (+/–)

11400

Izmaiņas neparedzēto risku tehniskajās rezervēs (+/–)

11500

No netehniskā rezultāta pārnestais ieguldījumu darbības rezultāts

12000

Citi tehniskie ienākumi, neto

13000

Piekritušās atlīdzību prasības, neto (14100+14200)

14000

Izmaksātās apdrošināšanas/pārapdrošināšanas atlīdzības, neto

(14110–14120)

14100

Bruto atlīdzību summa (14111+14112–14113)

14110

Izmaksāto apdrošināšanas/pārapdrošināšanas atlīdzību summa

14111

Atlīdzību noregulēšanas izdevumi

14112

Atgūto zaudējumu summas (regresi, cesijas, derīgās atliekas)

14113

Pārapdrošinātāja daļa atlīdzībās

14120

Izmaiņas atlikto apdrošināšanas/pārapdrošināšanas atlīdzību prasību tehniskajās rezervēs, neto

(14210–14220+14230–14240)

14200

Izmaiņas bruto RBNS tehniskajās rezervēs (+/–)

14210

Izmaiņas RBNS tehniskajās rezervēs, pārapdrošinātāja daļa (+/–)

14220

Izmaiņas IBNR rezervēs (+/–)

14230

Izmaiņas atlikto apdrošināšanas/pārapdrošināšanas atlīdzību prasību tehnisko rezervju samazinājuma summā (+/–)

14240

Izmaiņas citās tehniskajās rezervēs (+/–)

15000

Gratifikācijas, neto

16000

Neto darbības izdevumi

(17100+17200+17300–17400–17500)

17000

Klientu piesaistīšanas izdevumi

17100

Izmaiņas atliktajos klientu piesaistīšanas izdevumos (+/–)

17200

Administratīvie izdevumi

17300

Cedētās pārapdrošināšanas (retrocesijas) komisijas nauda un līdzdalība peļņā

17400

Izmaiņas nenopelnītajā cedētās pārapdrošināšanas (retrocesijas) komisijas naudā (+/–)

17500

Citi tehniskie izdevumi, neto

18000

Izmaiņas izlīdzināšanas tehniskajās rezervēs (+/–)

19000

Atskaitījums izlīdzināšanas tehniskajās rezervēs kredītu apdrošināšanā*

19100

X

X

X

X

NEDZĪVĪBAS APDROŠINĀŠANAS TEHNISKAIS REZULTĀTS (11000+12000+13000–14000–15000–16000–17000–18000–19000–19100)

10000

* Atskaitījumu veic saskaņā ar Finanšu un kapitala tirgus komisijas apstiprināto "Kredītu apdrošināšanas noteikumu" prasībām.


 

2. Netehniskais rezultāts

(veselos euro)

Pozīcijas nosaukums

Pozīcijas kods

Pārskata periodā

A

B

01

Nedzīvības apdrošināšanas tehniskais rezultāts pārskata periodā (+/–) (10000)

110

Ieguldījumu darbības ienākumi (121+...+125)

120

Ienākumi no līdzdalības radniecīgo un asociēto sabiedrību pamatkapitālā

121

Ienākumi no zemes gabaliem un ēkām

122

Ienākumi no pārējiem finanšu ieguldījumiem

123

Ieguldījumu pārvērtēšanas peļņa

124

Ieguldījumu realizācijas peļņa

125

Ieguldījumu darbības izdevumi (131+...+134)

130

Ieguldījumu pārvaldīšanas izdevumi, ietverot samaksātos procentus

131

Zaudējumi no līdzdalības radniecīgo un asociēto sabiedrību pamatkapitālā

132

Ieguldījumu pārvērtēšanas zaudējumi

133

Ieguldījumu realizācijas zaudējumi

134

Uz nedzīvības apdrošināšanas tehnisko rezultātu pārnestais ieguldījumu darbības rezultāts

140

Citi ienākumi

150

Citi izdevumi, ietverot pārvērtēšanu

160

Pārskata PERIODA peļņa VAI zaudējumi pirms nodokļU SAMAKSAS (110+120–130–140+150–160)

200

Uzņēmumu ienākuma nodoklis

310

Pārskata PERIODA peļņa VAI zaudējumi (200–310)

300

Vadītājs _________________ /___________________________________

(paraksts)

(vārds, uzvārds)

Izpildītājs _____________________________________________________

(vārds, uzvārds, tālruņa numurs, e-pasta adrese)

3.pielikums
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas
13.02.2009. normatīvajiem noteikumiem Nr.18
“Nedzīvības apdrošinātāju pārskatu sagatavošanas normatīvie noteikumi

(Pielikums grozīts ar FKTK 04.10.2013. noteikumiem Nr.216)

Apdrošinātājs ____________________

________________________________

Pārskats paredzēts, lai iegūtu informāciju uzraudzības veikšanai,
kā arī "EUROSTAT" statistiskā pārskata sagatavošanai.

Nedzīvības apdrošinātāja naudas plūsmas pārskats

200___. gada ____________________________
(pārskata periods)

(veselos euro)

Pozīcijas nosaukums

Pozīcijas kods

Pārskata perioda beigās

A

B

01

Saņemtās bruto prēmijas tiešajā apdrošināšanā (11100+11200)

11000

OCTAA

11100

Pārējos apdrošināšanas veidos (11210+11220)

11200

No fiziskajām personām

11210

t.sk. nelaimes gadījumu apdrošināšanā

11211

veselības apdrošināšanā (apdrošināšana pret slimībām)

11212

sauszemes transporta (izņemot dzelzceļa transportu) apdrošināšanā

11213

īpašuma apdrošināšanā pret uguns un dabas stihiju postījumiem

11214

īpašuma apdrošināšanā pret citiem zaudējumiem

11215

sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības apdrošināšanā

11216

vispārējās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanā

11217

palīdzības apdrošināšanā

11218

No juridiskajām personām

11220

Par pārapdrošināšanu saņemtās bruto prēmijas (12100+12200)

12000

No Latvijā reģistrētiem apdrošinātājiem/pārapdrošinātājiem

12100

No ārvalstīs reģistrētiem apdrošinātājiem/pārapdrošinātājiem

12200

Pārējā saņemtā nauda

14100

Pārējā samaksātā nauda

14200

Naudas plūsma no apdrošināšanas darbības

(11000+12000+14100–14200)

10000

Ieguldījumu iegāde

21000

Ieguldījumu pārdošana

22000

Ienākumi no ieguldījumiem

23000

Pārējā saņemtā nauda

24000

Pārējā samaksātā nauda

25000

Naudas plūsma no ieguldījumu darbības (22000–21000+23000+24000–25000)

20000

Saņemtā nauda

31000

Samaksātā nauda

32000

Naudas plūsma no finansēšanas darbības (31000–32000)

30000

Valūtas kursu izmaiņu ietekme uz naudu un tās ekvivalentiem (+/–)

40000

Nauda un tās ekvivalenti pārskata gada sākumā (+/–)

50000

Nauda un tās ekvivalenti pārskata gada beigās (10000+20000+30000+40000+50000)

60000

Vadītājs _________________ /___________________________________

(paraksts)

(vārds, uzvārds)

Izpildītājs _____________________________________________________

(vārds, uzvārds, tālruņa numurs, e-pasta adrese)

4.pielikums
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas
13.02.2009. normatīvajiem noteikumiem Nr.18
“Nedzīvības apdrošinātāju pārskatu sagatavošanas normatīvie noteikumi

(Pielikums grozīts ar FKTK 04.10.2013. noteikumiem Nr.216)

Apdrošinātājs ____________________

________________________________

Pārskats paredzēts, lai iegūtu informāciju uzraudzības veikšanai,
kā arī "EUROSTAT" statistiskā pārskata sagatavošanai.

Nedzīvības apdrošinātāja pārskats par pārapdrošināšanu

200_. gada ____________________________
(pārskata periods)

1. Pārapdrošināšana valstu dalījumā

(veselos euro)

Reģistrācijas valsts

Parakstītās pārapdrošināšanas prēmijas

Izmaksātās pārapdrošināšanas atlīdzības

Nenopelnīto prēmiju tehniskās rezerves

Neparedzēto risku tehniskās rezerves

Atlikto pārapdrošināšanas atlīdzību

Bruto

Neto

Bruto

Neto

Bruto

Neto

RBNS tehniskās rezerves

IBNR tehniskās rezerves

Samazinā-juma summa*

Bruto

Neto

A

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

Kopā

t.sk. grupas ietvaros

X

X

X

X

X

X

X

* Atlikto pārapdrošināšanas atlīdzību prasību tehnisko rezervju samazinājums, kas varētu tikt atgūts ar cesiju, regresu vai realizējot derīgās atliekas.


 

2. Pārapdrošināšana apdrošināšanas veidu dalījumā

(veselos euro)

Pozīcijas nosaukums

Pozīcijas kods

Parakstītās pārapdrošināšanas prēmijas, bruto

Izmaksātās pārapdrošināšanas atlīdzības, bruto

Atlikto pārapdrošināšanas atlīdzību bruto tehniskās rezerves

Nenopelnīto prēmiju bruto tehniskās rezerves

A

B

01

02

03

04

Nelaimes gadījumu apdrošināšana

111

Veselības apdrošināšana

112

Sauszemes transporta apdrošināšana

113

Dzelzceļa transporta apdrošināšana

114

Gaisakuģu apdrošināšana

115

Kuģu apdrošināšana

116

Kravu apdrošināšana

117

Īpašuma apdrošināšana pret uguns un dabas stihiju postījumiem

118

Īpašuma apdrošināšana pret citiem zaudējumiem

119

Sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības apdrošināšana

120

Gaisakuģu īpašnieku civiltiesiskās atbildības apdrošināšana

121

Kuģu īpašnieku civiltiesiskās atbildības apdrošināšana

122

Vispārējās civiltiesiskās atbildības apdrošināšana

123

Kredītu apdrošināšana

124

Galvojumu apdrošināšana

125

Dažādu finansiālo zaudējumu apdrošināšana

126

Juridisko izdevumu apdrošināšana

127

Palīdzības apdrošināšana

128

OCTAA

129

Kopā (111+…+129)

100

Vadītājs _________________ /___________________________________

(paraksts)

(vārds, uzvārds)

Izpildītājs _____________________________________________________

(vārds, uzvārds, tālruņa numurs, e-pasta adrese)

5.pielikums
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas
13.02.2009. normatīvajiem noteikumiem Nr.18
“Nedzīvības apdrošinātāju pārskatu sagatavošanas normatīvie noteikumi

(Pielikums grozīts ar FKTK 04.10.2013. noteikumiem Nr.216)

Apdrošinātājs ____________________

________________________________

Pārskats paredzēts, lai iegūtu informāciju uzraudzības veikšanai.

Nedzīvības apdrošinātāja pārskats par tehnisko rezervju segumu ar aktīviem, to izvietojumu un saskaņošanu pa valūtām

200_. gada ____________________________
(pārskata periods)

1. Kopsavilkums

(veselos euro)

Atrašanās, reģistrācijas vai dzīvesvietas valsts nosaukums

Aktīvu posteņa nosaukums

Kopā (01+... +11)

Zemes gabali un ēkas pašu vajadzībām

Zemes gabali un ēkas ieguldī-jumu darbībai

Ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības vai tām pielīdzināmi vērtspapīri*

Akcijas un citi kapitāla vērtspapīri, kuri ir iekļauti regulētajā tirgū, izņemot 03. ailē norādītos

Parāda vērtspapīri, kurus emitējušas centrālās valdības vai vietējās valdības

Hipote-kārās ķīlu zīmes

Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu, kuri ir iekļauti regulētajā tirgū vai kuriem piešķirts reitings, izņemot 05. un 06. ailē norādītos

Ar hipotēku nodrošinā-tie aizdevumi

Termiņ-noguldījumi kredīties-tādēs

Prasības uz pieprasī-jumu pret kredīt- iestādēm

Apdrošinā-juma ņēmēju debitoru parādi no tiešās apdrošinā-šanas operācijām

A

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

Kopsumma

T. sk. aktīvi, kas attiecināmi uz personām, kas saistītas ar apdrošinātāju

Attiecība pret neto tehniskajām rezervēm, %

X

Attiecība pret nenopelnīto prēmiju neto tehniskajām rezervēm, %

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Aktīvu, kas attiecināmi uz personām, kas saistītas ar apdrošinātāju, attiecība pret neto tehniskajām rezervēm, %

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

* Ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības vai tām pielīdzināmi vērtspapīri, kuri ir iekļauti regulētajā tirgū, un atvērto ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības vai tām pielīdzināmi vērtspapīri, kuri nav iekļauti regulētajā tirgū.


 

2. Tehnisko rezervju segumam izmantotie atvasinātie finanšu instrumenti

(veselos euro)

Ar atvasinātajiem finanšu instrumentiem saistītās aktīvu pozīcijas nosaukums

Regulētā tirgus, kurā ietverts instruments, reģistrācijas valsts nosaukums

Regulētā tirgus interneta adrese

Nākotnes līgumi (futures)

Mijmaiņas līgumi (swaps)

Iespējas līgumi (options)

Atvasināto finanšu instrumentu patiesā vērtība

Atvasināto finanšu instrumentu nosacītā pamat-vērtība

Atvasināto finanšu instrumentu patiesā vērtība

Atvasināto finanšu instrumentu nosacītā pamat-vērtība

Atvasināto finanšu instrumentu patiesā vērtība

Atvasināto finanšu instrumentu nosacītā pamat-vērtība

aktīvi

pasīvi

aktīvi

pasīvi

aktīvi

pasīvi

A

B

C

01

02

03

04

05

06

07

08

09

Zemes gabali un ēkas

Ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības vai tām pielīdzināmi vērtspapīri*

Akcijas un citi kapitāla vērtspapīri, izņemot iepriekšējā pozīcijā norādītos

Parāda vērtspapīri, kurus emitējušas centrālās valdības vai vietējās valdības

Hipotekārās ķīlu zīmes

Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu, izņemot iepriekšējās pozīcijās norādītos

Ar hipotēku nodrošinātie aizdevumi

Termiņnoguldījumi kredītiestādēs

Prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm

Kopā

* Ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības vai tām pielīdzināmi vērtspapīri, kuri ir iekļauti regulētajā tirgū, un atvērto ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības vai tām pielīdzināmi vērtspapīri, kuri nav iekļauti regulētajā tirgū.


 

3. Tehnisko rezervju segums ar ieguldījumiem zemes gabalos un ēkās

(veselos euro)

Zemes gabala/ēkas atrašanās vieta, adrese

Ieguldījumu apmērs

Ieguldījumu apmērs pret neto tehniskajām rezervēm, %

Zemes gabalos un ēkās pašu vajadzībām

Zemes gabalos un ēkās ieguldījumu darbībai

Kopā

(01+02+03–04)

Uzskaites vērtība

Atvasināto finanšu instrumentu patiesā vērtība

aktīvi

pasīvi

A

01

02

03

04

05

06

Kopsumma


 

4. Tehnisko rezervju segums ar ieguldījumiem ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecībās, kapitāla vērtspapīros, hipotekārajās ķīlu zīmēs un parāda vērtspapīros

(veselos euro)

Ieguldījumu fonda/emitenta nosaukums

Reģistrācijas Nr.

Regulētā tirgus, kurā iekļauti vērtspapīri/ vērtspapīru reģistrācijas valsts nosaukums

Regulētā tirgus interneta adrese

Reitings

Reitinga aģentūras nosaukums

Ieguldījumu apmērs

Ieguldījumu apmērs pret neto tehniskajām rezervēm, %

Uzskaites vērtība

Atvasināto finanšu instrumentu patiesā vērtība

Kopā

(01+02–03)

aktīvi

pasīvi

A

B

C

D

E

F

01

02

03

04

05

Slēgto ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības

X

X

X

X

X

X

X

X

Kopā

Atvērto ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības

X

X

X

X

X

X

X

X

Kopā

Akcijas un citi kapitāla vērtspapīri

X

X

X

X

X

X

X

X

Kopā

Hipotekārās ķīlu zīmes

Kopā

Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu, izņemot centrālo valdību un vietējo valdību emitētos

Kopā


 

5. Tehnisko rezervju segums ar hipotēku nodrošinātiem aizdevumiem

(veselos euro)

Aizņēmēja nosaukums

Reģistrācijas Nr./personas identifikācijas kods

Aizdevuma apmērs

Aizdevuma apmērs pret neto tehniskajām rezervēm, %

Uzskaites vērtība

Atvasināto finanšu instrumentu patiesā vērtība

Kopā

(01+02–03)

aktīvi

pasīvi

A

B

01

02

03

04

05

Kopā


 

6. Apdrošinājuma ņēmēju debitoru parādi no tiešās apdrošināšanas operācijām

(veselos euro)

Pozīcijas nosaukums

Pozīcijas kods

Summa

A

B

01

Debitori, kuru parāda nomaksas termiņš ir nokavēts (111+112)

110

Kavējums nav ilgāks par trim mēnešiem

111

Kavējums pārsniedz trīs mēnešus

112

Debitori, kuru parāda nomaksas termiņš vēl nav iestājies

120

Kopā debitori no tiešās apdrošināšanas operācijām – apdrošinājuma ņēmēji (110+120)

100


 

7. Tehnisko rezervju segums ar noguldījumiem kredītiestādēs

(veselos euro)

Kredītiestādes nosaukums

Reģistrācijas Nr.

Valsts, kurā kredītiestāde licencēta, nosaukums

Termiņnoguldījumi kredītiestādēs

Prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm

Noguldījumu apmērs, kopā (01+02–03+04+05–06)

Noguldījumu apmērs pret neto tehniskajām rezervēm, %

Uzskaites vērtība

Atvasināto finanšu instrumentu patiesā vērtība

Uzskaites vērtība

Atvasināto finanšu instrumentu patiesā vērtība

aktīvi

pasīvi

aktīvi

pasīvi

A

B

C

01

02

03

04

05

06

07

08

Kopā


 

8. Tehnisko rezervju un to seguma saskaņošana pa valūtām

(veselos euro)

Atšifrējums pa valūtām*

Tehnisko rezervju segums

Tehniskās rezerves

Saskaņo-šanas rādītājs

(08. aile: 13. aile), %

Valūtas īpatsvars

(13. aile: 13. ailes kopsum-ma)

Zemes gabali un ēkas

Akcijas un citi vērts-papīri ar nefiksētu ienākumu

Parāda vērts-papīri un citi vērts-papīri ar fiksētu ienākumu

Ar hipotēku nodro-šinātie aizde-vumi

Termiņno-guldījumi kredīt-iestādēs

Prasības uz piepra-sījumu pret kredīt-iestādēm

Apdroši-nājuma ņēmēju debitoru parādi no tiešās apdroši-nāšanas operācijām

Kopā

(01. aile+ ...+07. aile)

Neno-pelnīto prēmiju un nepa-redzēto risku tehniskās rezerves

Atlikto apdroši-nāšanas atlīdzību prasību tehniskās rezerves

Izlīdzi-nāšanas tehniskās rezerves

Citas tehniskās rezerves

Kopā

(09. aile+ ...+12. aile)

A

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

EUR

Kopsumma

Tehnisko rezervju segums (1. daļas 12. ailes kopsumma)

* Valūtu nosaukumus norāda saskaņā ar starptautisko standartu ISO 4217 "Valūtu un resursu kodi".

Vadītājs _________________ /___________________________________

(paraksts)

(vārds, uzvārds)

Izpildītājs _____________________________________________________

(vārds, uzvārds, tālruņa numurs, e-pasta adrese)

6.pielikums
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas
13.02.2009. normatīvajiem noteikumiem Nr.18
“Nedzīvības apdrošinātāju pārskatu sagatavošanas normatīvie noteikumi

(Pielikums FKTK 04.10.2013. noteikumu Nr.216 redakcijā)

Apdrošinātājs ____________________________ 
________________________________________

Pārskats paredzēts, lai iegūtu informāciju uzraudzības veikšanai.

Pārskats par nedzīvības apdrošināšanas sabiedrības pašu līdzekļiem un maksātspējas prasību izpildi

20_____. gada ________________________________________________________
(pārskata periods)

1. Pašu līdzekļu aprēķins un maksātspējas prasību izpilde

(veselos euro)

Pozīcijas nosaukums

Pozīcijas kods

Summa

A

B

01

Apdrošinātāja apmaksātais pamatkapitāls/samaksātās pajas

111

 
Akciju emisijas uzcenojums

112

 
Rezerves kapitāls un pārējās rezerves

113

 
Iepriekšējo gadu revidētā nesadalītā peļņa/zaudējumi (+/–)

114

 
45% no pārvērtēšanas rezerves, kas izveidojas pārdošanai pieejamo finanšu aktīvu pārvērtēšanas rezultātā

101

 
45% no iepriekšējo gadu ieguldījumu īpašuma vērtības pieauguma

102

 
70% no pārvērtēšanas rezerves, kas izveidojas apdrošinātāja paša vajadzībām iegādātu zemes gabalu un ēku pārvērtēšanas rezultātā

103

 
Pārskata perioda zaudējumi

115

 
Apdrošinātāja īpašumā esošās pašu akcijas/pajas

116

 
Nemateriālie aktīvi

117

 
Ieguldījumi kredītiestāžu, finanšu iestāžu, apdrošināšanas pārvaldītājsabiedrību, apdrošināšanas sabiedrību, ārvalstu apdrošinātāju, pārapdrošināšanas sabiedrību un ārvalstu pārapdrošinātāju pamatkapitālā un subordinētajā kapitālā, kuros apdrošinātājam tieši vai netieši pieder 20% vai vairāk no pamatkapitāla vai kopējā balsstiesīgo akciju, paju vai daļu skaita

118

 
Priekšrocību akcijas ar dividenžu uzkrāšanu

119

 
Pārdošanai pieejamo finanšu aktīvu pārvērtēšanas rezerve, ja tā ir negatīva

120

 
Iepriekšējo gadu peļņa no ieguldījumu īpašuma pārvērtēšanas

121

 
Kopā ("111"+...+"114"+"101"+"102"+"103"–"115"–"116"–"117"–"118"–"119"–"120"–"121")

100

 
Noteiktā termiņā atmaksājamais subordinētais kapitāls*

201

 
Beztermiņa subordinētais kapitāls

202

 
Noteiktā termiņā konvertējamās priekšrocību akcijas ar dividenžu uzkrāšanu*

203

 
Beztermiņa priekšrocību akcijas ar dividenžu uzkrāšanu

204

 
Kopā ("201"+...+"204")

211

 
Pašu līdzekļu aprēķinā iekļaujamā summa (ja "211">0.5x("100" vai "5000"; mazākā vērtība), tad 0.5x("100" vai "5000"; mazākā vērtība); ja "211"≤0.5x("100" vai "5000"; mazākā vērtība), tad "211")

200

 
Pašu līdzekļi kopā ("100"+"200")

300

 
Maksātspējas norma ("7000")

400

 
Maksātspējas normas prasības izpilde ("300"–"400")

500

 

* Ievērojot nosacījumu, ka ("201"+"203")≤0.25x("100" vai "5000"; mazākā vērtība).

2. Maksātspējas normas aprēķins, pamatojoties uz apdrošināšanas prēmijām

(veselos euro)

Pozīcijas nosaukums

Pozīcijas kods

Summa

A

B

01

Darbības mēnešu skaits pārskata periodā

1110

 
Pārskata periodā bruto parakstītās prēmijas  
Gaisakuģu īpašnieku, kuģu īpašnieku un vispārējās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanā

1120

 
Veselības apdrošināšanā, kam piemēroti dzīvības apdrošināšanas tehniskie principi

1130

 
Pārējos apdrošināšanas veidos

1140

 
OCTAA obligātie atskaitījumi

1150

 
Koriģētais bruto parakstīto prēmiju apmērs pārskata periodā, izņemot veselības apdrošināšanu, kam piemēroti dzīvības apdrošināšanas tehniskie principi ("1120"x1.5+"1140"–"1150")

1160

 
Koriģētais bruto parakstīto prēmiju apmērs iepriekšējā pārskata gadā, izņemot veselības apdrošināšanu, kam piemēroti dzīvības apdrošināšanas tehniskie principi (pozīcija "1160" iepriekšējā pārskata gada beigās)

1170

 
Bruto parakstīto prēmiju apmērs iepriekšējā pārskata gadā veselības apdrošināšanā, kam piemēroti dzīvības apdrošināšanas tehniskie principi (pozīcija "1130" iepriekšējā pārskata gada beigās)

1180

 
Bruto parakstīto prēmiju apmērs aprēķinam (ja "1110"<12, tad "1130"+"1160"+"1170"+"1180", ja "1110"=12, tad "1130"+"1160")

1100

 
Pārskata periodā bruto nopelnītās prēmijas  
Gaisakuģu īpašnieku, kuģu īpašnieku un vispārējās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanā

1210

 
Veselības apdrošināšanā, kam piemēroti dzīvības apdrošināšanas tehniskie principi

1220

 
Pārējos apdrošināšanas veidos

1230

 
Koriģētais bruto nopelnīto prēmiju apmērs pārskata periodā, izņemot veselības apdrošināšanu, kam piemēroti dzīvības apdrošināšanas tehniskie principi ("1210"x1.5+"1230")

1240

 
Koriģētais bruto nopelnīto prēmiju apmērs iepriekšējā pārskata gadā, izņemot veselības apdrošināšanu, kam piemēroti dzīvības apdrošināšanas tehniskie principi (pozīcija "1240" iepriekšējā pārskata gada beigās)

1250

 
Bruto nopelnīto prēmiju apmērs iepriekšējā pārskata gadā veselības apdrošināšanā, kam piemēroti dzīvības apdrošināšanas tehniskie principi (pozīcija "1220" iepriekšējā pārskata gada beigās)

1260

 
Bruto nopelnītās prēmijas aprēķinam (ja "1110"<12, tad "1220"+"1240"+"1250"+"1260", ja "1110"=12, tad "1220"+"1240")

1200

 
Bruto parakstītās vai bruto nopelnītās prēmijas turpmākam aprēķinam, izņemot veselības apdrošināšanu, kam piemēroti dzīvības apdrošināšanas tehniskie principi (ja "1100"≥"1200" un "1110"<12 , tad "1100"–"1130"–"1180"; ja "1100"≥"1200" un "1110"=12 , tad "1160"; ja "1100"<"1200" un "1110"<12, tad "1200"–"1220"–"1260", ja "1100"<"1200" un "1110"=12, tad "1240")

1010

 
Koriģētais prēmiju apmērs turpmākam aprēķinam nepilna pārskata gada gadījumā (ja "1110"<12, tad "1010":("1110"+12)x12; ja "1110"=12, tad "1010")

1020

 
Prēmiju indekss

1021

 
Starprezultāts A (ja "1020">"1021", tad ["1021"x0.18+("1020"–"1021")x0.16]; ja "1020"≤"1021", tad "1020"x0.18)

1040

 
Bruto parakstītās vai bruto nopelnītās prēmijas turpmākam aprēķinam veselības apdrošināšanā, kam piemēroti dzīvības apdrošināšanas tehniskie principi (ja "1100"≥"1200" un "1110"<12, tad "1130"+"1180"; ja "1100"≥"1200" un "1020"=12, tad "1130"; ja "1100"<"1200"" un "1110"<12, tad"1220"+"1260"; ja "1100"<"1200" un "1110"=12, tad "1220")

1050

 
Ar korekciju nepilna pārskata gada gadījumā (ja "1110"<12, tad "1050":("1110" +12)x12; ja "1110"=12, tad "1050")

1060

 
Starprezultāts B (ja "1060">"1021", tad ["1021" x0.06+("1060"–"1021")x0.04]; ja "1060"≤"1021", tad "1060"x0.06)

1070

 
Triju pēdējo pārskata gadu laikā neto piekritušās atlīdzību prasības, kopā (ja "1110"<12, tad "1311"+...+"1314"; ja "1110"=12, tad "1311"+...+"1313")

1310

 
1. daļPārskata periodā neto piekritušās atlīdzību prasības

1311

 
Iepriekšējā pārskata gadā neto piekritušās atlīdzību prasības

1312

 
Pirms diviem pārskata gadiem neto piekritušās atlīdzību prasības

1313

 
Pirms trim pārskata gadiem neto piekritušās atlīdzību prasības

1314

 
Triju pēdējo pārskata gadu laikā bruto piekritušās atlīdzību prasības, kopā (ja "1110"<12, tad "1321"+...+"1324"; ja "1110"=12, tad "1321"+...+"1323")

1320

 
Pārskata periodā bruto piekritušās atlīdzību prasības

1321

 
Iepriekšējā pārskata gadā bruto piekritušās atlīdzību prasības

1322

 
Pirms diviem pārskata gadiem bruto piekritušās atlīdzību prasības

1323

 
Pirms trim pārskata gadiem bruto piekritušās atlīdzību prasības

1324

 
Koeficients (ja "1310":"1320">0.5, tad "1310":"1320"; ja "1310":"1320"≤0.5, tad 0.5)

1300

 
Maksātspējas norma, pamatojoties uz prēmijām (("1040"+"1070")x"1300")

1000

 

3. Maksātspējas normas aprēķins, pamatojoties uz izmaksātajām atlīdzībām1

(veselos euro)

Pozīcijas nosaukums

Pozīcijas kods

Summa

A

B

01

Aprēķina periods (trīs vai septiņi pārskata gadi) 2

2010

 
Darbības mēnešu skaits 2010. pozīcijā norādītajā periodā (ja "1110"<12, tad ("2010"x12+"1110"), ja "1110"=12, tad ("2010"x12))

2020

 
2010. pozīcijā minētajos pārskata periodos izmaksātās apdrošināšanas bruto atlīdzības1  
Gaisakuģu īpašnieku, kuģu īpašnieku un vispārējās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanā, kopā (ja "1110"<12, tad ("2111"+...+"2118"), ja "1110"=12, tad ("2111"+...+"2117"))

2110

 
Pārskata periodā

2111

 
Iepriekšējā pārskata gadā

2112

 
Pirms diviem pārskata gadiem

2113

 
Pirms trijiem pārskata gadiem

2114

 
Pirms četriem pārskata gadiem

2115

 
Pirms pieciem pārskata gadiem

2116

 
Pirms sešiem pārskata gadiem

2117

 
Pirms septiņiem pārskata gadiem

2118

 
Veselības apdrošināšanā, kam piemēroti dzīvības apdrošināšanas tehniskie principi, kopā (ja "1110"<12, tad ("2121"+...+"2128"), ja "1110"=12, tad ("2121"+...+"2127")

2120

 
Pārskata periodā

2121

 
Iepriekšējā pārskata gadā

2122

 
Pirms diviem pārskata gadiem

2123

 
Pirms trijiem pārskata gadiem

2124

 
Pirms četriem pārskata gadiem

2125

 
Pirms pieciem pārskata gadiem

2126

 
Pirms sešiem pārskata gadiem

2127

 
Pirms septiņiem pārskata gadiem

2128

 
Pārējos apdrošināšanas veidos, kopā (ja "1110"<12, tad ("2131"+...+"2138"), ja "1110"=12, tad ("2131"+...+"2137")

2130

 
Pārskata periodā

2131

 
Iepriekšējā pārskata gadā

2132

 
Pirms diviem pārskata gadiem

2133

 
Pirms trijiem pārskata gadiem

2134

 
Pirms četriem pārskata gadiem

2135

 
Pirms pieciem pārskata gadiem

2136

 
Pirms sešiem pārskata gadiem

2137

 
Pirms septiņiem pārskata gadiem

2138

 
Atlikto apdrošināšanas atlīdzību bruto tehniskās rezerves pārskata perioda beigās  
Gaisakuģu īpašnieku, kuģu īpašnieku un vispārējās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanā

2210

 
Veselības apdrošināšanā, kam piemēroti dzīvības apdrošināšanas tehniskie principi

2220

 
Pārējos apdrošināšanas veidos

2230

 
Atlikto apdrošināšanas atlīdzību bruto tehniskās rezerves trešā vai septītā pilnā pārskata gada sākumā atkarībā no 2010. pozīcijā noteiktā aprēķina perioda
Gaisakuģu īpašnieku, kuģu īpašnieku un vispārējās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanā

2310

 
Veselības apdrošināšanā, kam piemēroti dzīvības apdrošināšanas tehniskie principi

2320

 
Pārējos apdrošināšanas veidos

2330

 
Koriģētā summa turpmākam aprēķinam, izņemot veselības apdrošināšanu, kam piemēroti dzīvības apdrošināšanas tehniskie principi (1:"2020"x("2110"x1.5+"2130"+"2210"x1.5+"2230"–"2310"x1.5–"2330")x12)

2030

 
Atlīdzību indekss

2031

 
Starprezultāts C (ja "2030">"2031", tad (["2031" x0.26+("2030"–"2031")x0.23]x"1300"); ja "2030"≤"2031", tad ("2030"x0.26x"1300"))

2040

 
Koriģētā summa turpmākam aprēķinam veselības apdrošināšanā, kam piemēroti dzīvības apdrošināšanas tehniskie principi (1:"2020"x("2120"+"2220"–"2320")x12)

2050

 
Starprezultāts D (ja "2050">"2031", tad [("2031" x0.26):3+(("2050"–"2031")x0.23):3]x"1300"; ja "2050"≤"2031", tad ("2050"x0.26):3x"1300")

2060

 
Maksātspējas norma, pamatojoties uz izmaksātajām atlīdzībām ("2040"+"2060")

2000

 

1 Ja apdrošinātāja darbības periods ir īsāks nekā 2010. pozīcijā noteiktie aprēķina periodi, apdrošinātāja maksātspējas norma tiek aprēķināta, tikai pamatojoties uz prēmijām, un 2020.–2000. pozīcija nav jāaizpilda.

2 Ieskaitot pārskata periodu arī tajā gadījumā, ja pārskata periods nesakrīt ar veselu gadu.

4. Maksātspējas norma

(veselos euro)

Pozīcijas nosaukums

Pozīcijas kods

Summa

A

B

01

Pārskata perioda beigās aprēķinātā maksātspējas norma ("1000" vai "2000"; lielākā vērtība)

3000

 
Iepriekšējā pārskata gada beigās aprēķinātā maksātspējas norma

4100

 
Neto atlikto apdrošināšanas atlīdzību prasību tehniskās rezerves pārskata perioda beigās

4010

 
Neto atlikto apdrošināšanas atlīdzību prasību tehniskās rezerves iepriekšējā pārskata gada beigās

4020

 
Koriģēta iepriekšējā pārskata gada beigās aprēķinātā maksātspējas norma (ja "4010":"4020"≥1, tad "4100"; ja "4010":"4020"<1, tad "4100"x("4010":"4020"))

4000

 
Aprēķinātā maksātspējas norma (ja "4000"≤"3000", tad "3000"; ja "4000">"3000", tad "4000")

5000

 
Garantijas fonda minimālais lielums

6001

 
Maksātspējas norma ("5000" vai "6001"; lielākā vērtība)

7000

 

 
Vadītājs 

/

 
 

(paraksts)

 

(vārds, uzvārds)

    
Izpildītājs 
 

(vārds, uzvārds, tālruņa numurs, e-pasta adrese)

7.pielikums
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas
13.02.2009. normatīvajiem noteikumiem Nr.18
“Nedzīvības apdrošinātāju pārskatu sagatavošanas normatīvie noteikumi

(Pielikums grozīts ar FKTK 04.10.2013. noteikumiem Nr.216)

Apdrošinātājs ____________________

________________________________

Pārskats paredzēts, lai iegūtu informāciju uzraudzības veikšanai,
kā arī "EUROSTAT" statistiskā pārskata sagatavošanai.

Nedzīvības apdrošinātāja pārskats par tiešajā apdrošināšanā parakstīto bruto prēmiju un izmaksāto bruto atlīdzību ģeogrāfisko sadalījumu

200_. gada ____________________________
(pārskata periods)

(veselos euro)

Apdrošinātā riska atrašanās/apdrošinātās personas pastāvīgās dzīvesvietas vai reģistrācijas valsts nosaukums

Parakstītās apdrošināšanas prēmijas, bruto

Izmaksātās apdrošināšanas atlīdzības, bruto

t.sk. kravu apdrošināšana

Kopā

t.sk. kravu apdrošināšana

Kopā

A

01

02

03

04

Kopā

Vadītājs _________________ /___________________________________

(paraksts)

(vārds, uzvārds)

Izpildītājs _____________________________________________________

(vārds, uzvārds, tālruņa numurs, e-pasta adrese)

8.pielikums
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas
13.02.2009. normatīvajiem noteikumiem Nr.18
Nedzīvības apdrošinātāju pārskatu sagatavošanas normatīvie noteikumi

(Pielikums grozīts ar FKTK 04.10.2013. noteikumiem Nr.216)

Apdrošinātājs ____________________

________________________________

Pārskats paredzēts, lai iegūtu informāciju uzraudzības veikšanai,
kā arī "EUROSTAT" statistiskā pārskata sagatavošanai.

Nedzīvības apdrošinātāja pārskats par izdevumu struktūru

200_. gada ____________________________
(pārskata periods)

(veselos euro)

Pozīcijas nosaukums

Pozīcijas kods

Summa

A

B

01

Atlīdzību noregulēšanas izdevumi (11+12)

10

Personāla izmaksas

11

Izdevumi par pakalpojumiem

12

Klientu piesaistīšanas izdevumu kopsumma (22+23)

20

Komisijas nauda

22

Izdevumi par pakalpojumiem

23

Administratīvie izdevumi (31+32)

30

Personāla izmaksas

31

Izdevumi par pakalpojumiem

32

Citi tehniskie izdevumi, bruto (42+43)

40

Komisijas nauda

42

Izdevumi par pakalpojumiem

43

Ieguldījumu pārvaldīšanas izdevumi (51+52)

50

Personāla izmaksas

51

Izdevumi par pakalpojumiem

52

Vadītājs _________________ /___________________________________

(paraksts)

(vārds, uzvārds)

Izpildītājs _____________________________________________________

(vārds, uzvārds, tālruņa numurs, e-pasta adrese)

9.pielikums
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas
13.02.2009. normatīvajiem noteikumiem Nr.18
Nedzīvības apdrošinātāju pārskatu sagatavošanas normatīvie noteikumi

(Pielikums FKTK 04.10.2013. noteikumu Nr.216 redakcijā)

Apdrošinātājs ____________________________ 
________________________________________

Pārskats paredzēts, lai iegūtu informāciju uzraudzības veikšanai,
kā arī "EUROSTAT" statistiskā pārskata sagatavošanai.

Nedzīvības apdrošinātāja pārskats par tiešo apdrošināšanu

20_____. gada ________________________________________________________
(pārskata periods)

1. Portfelis

(veselos euro)

Pozīcijas nosaukums

Pozīcijas kods

Kopā (02+... +20)

Apdrošināšanas veids

Nelaimes gadījumu apdrošināšana

Veselības apdrošināšana

Sauszemes transporta apdrošināšana

A

B

01

02

03

04

Noslēgto apdrošināšanas līgumu skaits no pārskata gada sākuma

110

    
t.sk. ar fiziskām personām noslēgtie līgumi

111

    
Spēkā esošo apdrošināšanas līgumu skaits

120

    
t.sk. ar fiziskām personām noslēgtie līgumi

121

    
Apdrošināto personu skaits pārskata perioda beigās

130

   

X

Apdrošināto transportlīdzekļu skaits pārskata perioda beigās

140

 

X

X

 
Pārskata gada laikā pieteikto atlīdzību prasību skaits

150

    
Pārskata gada laikā pieteikto bruto atlīdzību summa

151

    
Pieņemtās saistības no pārskata gada sākuma, bruto

210

    
t.sk. ar fiziskām personām noslēgtie līgumi

211

    
Kopējās saistības pārskata perioda beigās, bruto

220

    
t.sk. ar fiziskām personām noslēgtie līgumi

221

    
Kopējās saistības pārskata perioda beigās, neto

230

    
t.sk. ar fiziskām personām noslēgtie līgumi

231

    
Parakstītās apdrošināšanas prēmijas, bruto

310

    
t.sk. ar fiziskām personām noslēgtie līgumi

311

    
Pārapdrošinātāju daļa prēmijās

320

    
Parakstītās apdrošināšanas prēmijas, neto (310–320)

330

    
t.sk. ar fiziskām personām noslēgtie līgumi

331

    
Izmaksātās apdrošināšanas atlīdzības, bruto

410

    
t.sk. ar fiziskām personām noslēgtie līgumi

411

    
t.sk. izmaksātās bruto atlīdzības par pārskata gadā piekritušajām atlīdzību prasībām

412

    
Pārapdrošinātāja daļa atlīdzībās

420

    
Izmaksātās apdrošināšanas atlīdzības, neto (410–420)

430

    
t.sk. ar fiziskām personām noslēgtie līgumi

431

    
Neto darbības izdevumi (510+520+530–540–550)

500

    
Klientu piesaistīšanas izdevumi

510

    
t.sk. apdrošināšanas komisijas nauda

511

 

X

X

X

Izmaiņas atliktajos klientu piesaistīšanas izdevumos (+/–)

520

    
t.sk. apdrošināšanas komisijas naudā

521

 

X

X

X

Administratīvie izdevumi

530

    
Cedētās pārapdrošināšanas (retrocesijas) komisijas nauda un līdzdalība peļņā

540

    
Izmaiņas nenopelnītajā cedētās pārapdrošināšanas (retrocesijas) komisijas naudā (+/–)

550

    
Nenopelnīto prēmiju tehniskās rezerves, bruto

610

    
Nenopelnīto prēmiju tehniskās rezerves, neto

620

    
Neparedzēto risku tehniskās rezerves

630

    
RBNS tehniskās rezerves, bruto

640

    
t.sk. tehniskā rezerve zaudējumu noregulēšanas izdevumiem

641

    
RBNS tehniskās rezerves, neto

650

    
IBNR tehniskās rezerves

660

    
Atlikto apdrošināšanas atlīdzību prasību tehnisko rezervju samazinājuma summa, ko varētu atgūt ar cesiju, regresu vai realizējot derīgās atliekas

670

    
Izlīdzināšanas tehniskās rezerves

680

    

9. pielikuma turpinājums
(turpinājums)

Pozīcijas nosaukums

Pozīcijas kods

Apdrošināšanas veids

Dzelzceļa transporta apdrošināšana

Gaisakuģu apdrošināšana

Kuģu apdrošināšana

Kravu apdrošināšana

Īpašuma apdrošināšana pret uguns un dabas stihiju postījumiem

Īpašuma apdrošināšana pret citiem zaudējumiem

A

B

05

06

07

08

09

10

Noslēgto apdrošināšanas līgumu skaits no pārskata gada sākuma

110

      
t.sk. ar fiziskām personām noslēgtie līgumi

111

      
Spēkā esošo apdrošināšanas līgumu skaits

120

      
t.sk. ar fiziskām personām noslēgtie līgumi

121

      
Apdrošināto transportlīdzekļu skaits pārskata perioda beigās

140

X

X

X

X

X

X

Pārskata gada laikā pieteikto atlīdzību prasību skaits

150

      
Pārskata gada laikā pieteikto bruto atlīdzību summa

151

      
Pieņemtās saistības no pārskata gada sākuma, bruto

210

      
t.sk. ar fiziskām personām noslēgtie līgumi

211

      
Kopējās saistības pārskata perioda beigās, bruto

220

      
t.sk. ar fiziskām personām noslēgtie līgumi

221

      
Kopējās saistības pārskata perioda beigās, neto

230

      
t.sk. ar fiziskām personām noslēgtie līgumi

231

      
Parakstītās apdrošināšanas prēmijas, bruto

310

      
t.sk. ar fiziskām personām noslēgtie līgumi

311

      
Pārapdrošinātāju daļa prēmijās

320

      
Parakstītās apdrošināšanas prēmijas, neto (310–320)

330

      
t.sk. ar fiziskām personām noslēgtie līgumi

331

      
Izmaksātās apdrošināšanas atlīdzības, bruto

410

      
t.sk. ar fiziskām personām noslēgtie līgumi

411

      
t.sk. izmaksātās bruto atlīdzības par pārskata gadā piekritušajām atlīdzību prasībām

412

      
Pārapdrošinātāja daļa atlīdzībās

420

      
Izmaksātās apdrošināšanas atlīdzības, neto (410–420)

430

      
t.sk. ar fiziskām personām noslēgtie līgumi

431

      
Neto darbības izdevumi (510+520+530–540–550)

500

      
Klientu piesaistīšanas izdevumi

510

      
Izmaiņas atliktajos klientu piesaistīšanas izdevumos (+/–)

520

      
Administratīvie izdevumi

530

      
Cedētās pārapdrošināšanas (retrocesijas) komisijas nauda un līdzdalība peļņā

540

      
Izmaiņas nenopelnītajā cedētās pārapdrošināšanas (retrocesijas) komisijas naudā (+/–)

550

      
Nenopelnīto prēmiju tehniskās rezerves, bruto

610

      
Nenopelnīto prēmiju tehniskās rezerves, neto

620

      
Neparedzēto risku tehniskās rezerves

630

      
RBNS tehniskās rezerves, bruto

640

      
t.sk. tehniskā rezerve zaudējumu noregulēšanas izdevumiem

641

      
RBNS tehniskās rezerves, neto

650

      
IBNR tehniskās rezerves

660

      
Atlikto apdrošināšanas atlīdzību prasību tehnisko rezervju samazinājuma summa, ko varētu atgūt ar cesiju, regresu vai realizējot derīgās atliekas

670

      
Izlīdzināšanas tehniskās rezerves

680

      

9. pielikuma turpinājums
(turpinājums)

Pozīcijas nosaukums

Pozīcijas kods

Apdrošināšanas veids

Sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības apdrošināšana

Gaisakuģu īpašnieku civiltiesiskās atbildības apdrošināšana

Kuģu īpašnieku civiltiesiskās atbildības apdrošināšana

Vispārējās civiltiesiskās atbildības apdrošināšana

Kredītu apdrošināšana

Galvojumu apdrošināšana

A

B

11

12

13

14

15

16

Noslēgto apdrošināšanas līgumu skaits no pārskata gada sākuma

110

      
t.sk. ar fiziskām personām noslēgtie līgumi

111

      
Spēkā esošo apdrošināšanas līgumu skaits

120

      
t.sk. ar fiziskām personām noslēgtie līgumi

121

      
Apdrošināto transportlīdzekļu skaits pārskata perioda beigās

140

 

X

X

X

X

X

Pārskata gada laikā pieteikto atlīdzību prasību skaits

150

      
Pārskata gada laikā pieteikto bruto atlīdzību summa

151

      
Pieņemtās saistības no pārskata gada sākuma, bruto

210

      
t.sk. ar fiziskām personām noslēgtie līgumi

211

      
Kopējās saistības pārskata perioda beigās, bruto

220

      
t.sk. ar fiziskām personām noslēgtie līgumi

221

      
Kopējās saistības pārskata perioda beigās, neto

230

      
t.sk. ar fiziskām personām noslēgtie līgumi

231

      
Parakstītās apdrošināšanas prēmijas, bruto

310

      
t.sk. ar fiziskām personām noslēgtie līgumi

311

      
Pārapdrošinātāju daļa prēmijās

320

      
Parakstītās apdrošināšanas prēmijas, neto (310–320)

330

      
t.sk. ar fiziskām personām noslēgtie līgumi

331

      
Izmaksātās apdrošināšanas atlīdzības, bruto

410

      
t.sk. ar fiziskām personām noslēgtie līgumi

411

      
t.sk. izmaksātās bruto atlīdzības par pārskata gadā piekritušajām atlīdzību prasībām

412

      
Pārapdrošinātāja daļa atlīdzībās

420

      
Izmaksātās apdrošināšanas atlīdzības, neto (410–420)

430

      
t.sk. ar fiziskām personām noslēgtie līgumi

431

      
Neto darbības izdevumi (510+520+530–540–550)

500

      
Klientu piesaistīšanas izdevumi

510

      
Izmaiņas atliktajos klientu piesaistīšanas izdevumos (+/–)

520

      
Administratīvie izdevumi

530

      
Cedētās pārapdrošināšanas (retrocesijas) komisijas nauda un līdzdalība peļņā

540

      
Izmaiņas nenopelnītajā cedētās pārapdrošināšanas (retrocesijas) komisijas naudā (+/–)

550

      
Nenopelnīto prēmiju tehniskās rezerves, bruto

610

      
Nenopelnīto prēmiju tehniskās rezerves, neto

620

      
Neparedzēto risku tehniskās rezerves

630

      
RBNS tehniskās rezerves, bruto

640

      
t.sk. tehniskā rezerve zaudējumu noregulēšanas izdevumiem

641

      
RBNS tehniskās rezerves, neto

650

      
IBNR tehniskās rezerves

660

      
Atlikto apdrošināšanas atlīdzību prasību tehnisko rezervju samazinājuma summa, ko varētu atgūt ar cesiju, regresu vai realizējot derīgās atliekas

670

      
Izlīdzināšanas tehniskās rezerves

680

      

9. pielikuma turpinājums
(turpinājums)

Pozīcijas nosaukums

Pozīcijas kods

Apdrošināšanas veids

Dažādu finansiālo zaudējumu apdrošināšana

Juridisko izdevumu apdrošināšana

Palīdzības apdrošināšana

OCTAA

A

B

17

18

19

20

Noslēgto apdrošināšanas līgumu skaits no pārskata gada sākuma

110

    
t.sk. ar fiziskām personām noslēgtie līgumi

111

    
Spēkā esošo apdrošināšanas līgumu skaits

120

    
t.sk. ar fiziskām personām noslēgtie līgumi

121

    
Apdrošināto transportlīdzekļu skaits pārskata perioda beigās

140

X

X

X

 
Pārskata gada laikā pieteikto atlīdzību prasību skaits

150

    
Pārskata gada laikā pieteikto bruto atlīdzību summa

151

    
Pieņemtās saistības no pārskata gada sākuma, bruto

210

   

X

t.sk. ar fiziskām personām noslēgtie līgumi

211

   

X

Kopējās saistības pārskata perioda beigās, bruto

220

   

X

t.sk. ar fiziskām personām noslēgtie līgumi

221

   

X

Kopējās saistības pārskata perioda beigās, neto

230

   

X

t.sk. ar fiziskām personām noslēgtie līgumi

231

   

X

Parakstītās apdrošināšanas prēmijas, bruto

310

    
t.sk. ar fiziskām personām noslēgtie līgumi

311

    
Pārapdrošinātāju daļa prēmijās

320

    
Parakstītās apdrošināšanas prēmijas, neto (310–320)

330

    
t.sk. ar fiziskām personām noslēgtie līgumi

331

    
Izmaksātās apdrošināšanas atlīdzības, bruto

410

    
t.sk. ar fiziskām personām noslēgtie līgumi

411

    
t.sk. izmaksātās bruto atlīdzības par pārskata gadā piekritušajām atlīdzību prasībām

412

    
Pārapdrošinātāja daļa atlīdzībās

420

    
Izmaksātās apdrošināšanas atlīdzības, neto (410–420)

430

    
t.sk. ar fiziskām personām noslēgtie līgumi

431

    
Neto darbības izdevumi (510+520+530–540–550)

500

    
Klientu piesaistīšanas izdevumi

510

    
Izmaiņas atliktajos klientu piesaistīšanas izdevumos (+/–)

520

    
Administratīvie izdevumi

530

    
Cedētās pārapdrošināšanas (retrocesijas) komisijas nauda un līdzdalība peļņā

540

    
Izmaiņas nenopelnītajā cedētās pārapdrošināšanas (retrocesijas) komisijas naudā (+/–)

550

    
Nenopelnīto prēmiju tehniskās rezerves, bruto

610

    
Nenopelnīto prēmiju tehniskās rezerves, neto

620

    
Neparedzēto risku tehniskās rezerves

630

    
RBNS tehniskās rezerves, bruto

640

    
t.sk. tehniskā rezerve zaudējumu noregulēšanas izdevumiem

641

    
RBNS tehniskās rezerves, neto

650

    
IBNR tehniskās rezerves

660

    
Atlikto apdrošināšanas atlīdzību prasību tehnisko rezervju samazinājuma summa, ko varētu atgūt ar cesiju, regresu vai realizējot derīgās atliekas

670

    
Izlīdzināšanas tehniskās rezerves

680

    

2. Sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātajā apdrošināšanā izmaksātās atlīdzības

(veselos euro)

Izmaksāto atlīdzību sadalījums pēc to apmēra

Pozīcijas kods

Pārskata periodā izmaksāto atlīdzību skaits

Izmaksāto bruto atlīdzību kopsumma

Pārapdrošinātāju daļa izmaksātajās atlīdzībās

A

B

01

02

03

0 – 139

01

   
140 – 709

02

   
710 – 1,399

03

   
1,400 – 7,099

04

   
7,100 – 13,999

05

   
14,000 – 70,999

06

   
71,000 – 139,999

07

   
140,000 – 279,999

08

   
280,000 – 429,999

09

   
430,000 – 569,999

10

   
570,000 – 709,999

11

   
710,000 – 849,999

12

   
850,000 – 1,399,999

13

   
> 1,400,000

14

   
Regress

15

   
Kopā (01+...+14 - 15)

16

   

 
Vadītājs 

/

 
 

(paraksts)

 

(vārds, uzvārds)

    
Izpildītājs 
 

(vārds, uzvārds, tālruņa numurs, e-pasta adrese)

10.pielikums
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas
13.02.2009. normatīvajiem noteikumiem Nr.18
“Nedzīvības apdrošinātāju pārskatu sagatavošanas normatīvie noteikumi

(Pielikums grozīts ar FKTK 04.10.2013. noteikumiem Nr.216)

Apdrošinātājs ____________________

________________________________

Pārskats paredzēts, lai iegūtu informāciju uzraudzības veikšanai,
kā arī "EUROSTAT" statistiskā pārskata sagatavošanai.

Nedzīvības apdrošinātāja pārskats par ieguldījumu vērtību

200_. gada ____________________________
(pārskata periods)

(veselos euro)

Pozīcijas nosaukums

Pozīcijas kods

Iegādes vērtība

Patiesā vērtība

A

B

01

02

Zemes gabali un ēkas (111+112)

110

Pašu vajadzībām

111

Ieguldījumu darbībai

112

Ieguldījumi radniecīgajās sabiedrībās (121+122+123)

120

Līdzdalība pamatkapitālā

121

Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu

122

Aizdevumi

123

Ieguldījumi asociētajās sabiedrībās (131+132+133)

130

Līdzdalība pamatkapitālā

131

Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu

132

Aizdevumi

133

Pārējie finanšu ieguldījumi (141+...+147)

140

Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu

141

Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu

142

Līdzdalība ieguldījumu kopfondos

143

Ar hipotēku nodrošinātie aizdevumi

144

Citi aizdevumi

145

Termiņnoguldījumi kredītiestādēs

146

Citi ieguldījumi

147

Noguldījumi pie cedenta

150

Kopā ieguldījumu vērtība (110+120+130+140+150)

100

Vadītājs _________________ /___________________________________

(paraksts)

(vārds, uzvārds)

Izpildītājs _____________________________________________________

(vārds, uzvārds, tālruņa numurs, e-pasta adrese)

11.pielikums
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas
13.02.2009. normatīvajiem noteikumiem Nr.18
“Nedzīvības apdrošinātāju pārskatu sagatavošanas normatīvie noteikumi

Apdrošinātājs ____________________

________________________________

Pārskats paredzēts, lai iegūtu informāciju uzraudzības veikšanai,
kā arī "EUROSTAT" statistiskā pārskata sagatavošanai.

 

Nedzīvības apdrošinātāja pārskats par filiālēm, pārstāvniecībām, darbiniekiem un apdrošināšanas aģentiem

200_. gada ____________________________
(pārskata periods)

Pozīcijas nosaukums

Atrašanās vieta
(valsts)

Skaits

A

B

01

Apdrošinātāja filiāles Latvijas Republikā

X

 

Apdrošinātāja filiāles ārvalstīs

  

Apdrošinātāja pārstāvniecības Latvijas Republikā

X

 

Apdrošinātāja pārstāvniecības ārvalstīs

  

Apdrošināšanas aģentūras

X

 

Apdrošinātāja darbinieki

X

 

Apdrošināšanas aģenti

X

 

Vadītājs _________________ /___________________________________

(paraksts)

 (vārds, uzvārds)

Izpildītājs _____________________________________________________

(vārds, uzvārds, tālruņa numurs, e-pasta adrese)

12.pielikums
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas
13.02.2009. normatīvajiem noteikumiem Nr.18
“Nedzīvības apdrošinātāju pārskatu sagatavošanas normatīvie noteikumi

(Pielikums grozīts ar FKTK 04.10.2013. noteikumiem Nr.216)

Apdrošinātājs ____________________

________________________________

Pārskats paredzēts, lai iegūtu informāciju uzraudzības veikšanai,
kā arī "EUROSTAT" statistiskā pārskata sagatavošanai.

Nedzīvības apdrošinātāja pārskats par tā ārvalstu filiāļu darbību tiešajā apdrošināšanā

200_. gada ____________________________
(pārskata periods)

1. Parakstītās bruto prēmijas

(veselos euro)

Filiāles atrašanās valsts nosaukums

Apdrošināšanas veids

Nelaimes gadījumu apdrošināšana

Veselības apdrošināšana

Sauszemes transporta apdrošināšana

Dzelzceļa transporta apdrošināšana

Gaisakuģu apdrošināšana

Kuģu apdrošināšana

Kravu apdrošināšana

Īpašuma apdrošināšana pret uguns un dabas stihiju postījumiem

Īpašuma apdrošināšana pret citiem zaudējumiem

Sauszemes transport- līdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības apdrošināšana

A

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

Kopsumma

12. pielikuma turpinājums
(turpinājums)

Filiāles atrašanās valsts nosaukums

Apdrošināšanas veids

Kopā (01+...+19)

Gaisakuģu īpašnieku civiltiesiskās atbildības apdrošināšana

Kuģu īpašnieku civiltiesiskās atbildības apdrošināšana

Vispārējās civiltiesiskās atbildības apdrošināšana

Kredītu apdrošināšana

Galvojumu apdrošināšana

Dažādu finansiālo zaudējumu apdrošināšana

Juridisko izdevumu apdrošināšana

Palīdzības apdrošināšana

OCTAA

A

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Kopsumma


 

2. Izmaksātās bruto atlīdzības

(veselos euro)

Filiāles atrašanās valsts nosaukums

Apdrošināšanas veids

Nelaimes gadījumu apdroši-nāšana

Veselības apdroši-nāšana

Sauszemes transporta apdroši-nāšana

Dzelzceļa transporta apdroši-nāšana

Gaisakuģu apdroši-nāšana

Kuģu apdroši-nāšana

Kravu apdroši-nāšana

Īpašuma apdrošināšana pret uguns un dabas stihiju postījumiem

Īpašuma apdrošināšana pret citiem zaudējumiem

Sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības apdrošināšana

Atlīdzību summa

t. sk. bez pārvadātāju atbildības apdroši-nāšanas

Atlīdzību skaits (izņemot pārvadātāju atbildības apdroši-nāšanu)

A

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

Kopsumma

12. pielikuma turpinājums
(turpinājums)

Filiāles atrašanās valsts nosaukums

Apdrošināšanas veids

Gaisakuģu īpašnieku civiltiesiskās atbildības apdrošināšana

Kuģu īpašnieku civiltiesiskās atbildības apdrošināšana

Vispārējās civiltiesiskās atbildības apdrošināšana

Kredītu apdroši-nāšana

Galvojumu apdroši-nāšana

Dažādu finansiālo zaudējumu apdrošināšana

Juridisko izdevumu apdroši-nāšana

Palīdzības apdroši-nāšana

OCTAA

Kopā (01+...10+ 13+...+21)

Atlīdzību summa

Atlīdzību skaits

A

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

Kopsumma


 

3. Apdrošināšanas komisijas naudas kopsumma*

(veselos euro)

Filiāles atrašanās valsts nosaukums

Apdrošināšanas veids

Nelaimes gadījumu apdrošināšana

Veselības apdrošināšana

Sauszemes transporta apdrošināšana

Dzelzceļa transporta apdrošināšana

Gaisakuģu apdrošināšana

Kuģu apdrošināšana

Kravu apdrošināšana

Īpašuma apdrošināšana pret uguns un dabas stihiju postījumiem

Īpašuma apdrošināšana pret citiem zaudējumiem

Sauszemes transport- līdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības apdrošināšana

A

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

Kopsumma

* Ņemot vērā izmaiņas atliktajos izdevumos.

12. pielikuma turpinājums
(turpinājums)

Filiāles atrašanās valsts nosaukums

Apdrošināšanas veids

Kopā (01+...+19)

Gaisakuģu īpašnieku civiltiesiskās atbildības apdrošināšana

Kuģu īpašnieku civiltiesiskās atbildības apdrošināšana

Vispārējās civiltiesiskās atbildības apdrošināšana

Kredītu apdrošināšana

Galvojumu apdrošināšana

Dažādu finansiālo zaudējumu apdrošināšana

Juridisko izdevumu apdrošināšana

Palīdzības apdrošināšana

OCTAA

A

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Kopsumma

Vadītājs _________________ /___________________________________

(paraksts)

(vārds, uzvārds)

Izpildītājs _____________________________________________________

(vārds, uzvārds, tālruņa numurs, e-pasta adrese)

13.pielikums
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas
13.02.2009. normatīvajiem noteikumiem Nr.18
“Nedzīvības apdrošinātāju pārskatu sagatavošanas normatīvie noteikumi

(Pielikums grozīts ar FKTK 04.10.2013. noteikumiem Nr.216)

Apdrošinātājs ____________________

________________________________

Pārskats paredzēts, lai iegūtu informāciju uzraudzības veikšanai,
kā arī "EUROSTAT" statistiskā pārskata sagatavošanai.

Nedzīvības apdrošinātāja pārskats par tā darbību tiešajā apdrošināšanā, izmantojot pakalpojumu sniegšanas brīvības principu dalībvalstīs

200_. gada ____________________________
(pārskata periods)

1. Parakstītās bruto prēmijas

(veselos euro)

Valsts, kurā sniegts pakalpojums, nosaukums

Apdrošināšanas veids

Nelaimes gadījumu apdrošināšana

Veselības apdrošināšana

Sauszemes transporta apdrošināšana

Dzelzceļa transporta apdrošināšana

Gaisakuģu apdrošināšana

Kuģu apdrošināšana

Kravu apdrošināšana

Īpašuma apdrošināšana pret uguns un dabas stihiju postījumiem

Īpašuma apdrošināšana pret citiem zaudējumiem

Sauszemes transport- līdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības apdrošināšana

A

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

Kopsumma

13. pielikuma turpinājums
(turpinājums)

Valsts, kurā sniegts pakalpojums, nosaukums

Apdrošināšanas veids

Kopā (01+...+19)

Gaisakuģu īpašnieku civiltiesiskās atbildības apdrošināšana

Kuģu īpašnieku civiltiesiskās atbildības apdrošināšana

Vispārējās civiltiesiskās atbildības apdrošināšana

Kredītu apdrošināšana

Galvojumu apdrošināšana

Dažādu finansiālo zaudējumu apdrošināšana

Juridisko izdevumu apdrošināšana

Palīdzības apdrošināšana

OCTAA

A

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Kopsumma


 

2. Izmaksātās bruto atlīdzības

(veselos euro)

Valsts, kurā sniegts pakalpojums, nosaukums

Apdrošināšanas veids

Nelaimes gadījumu apdroši-nāšana

Veselības apdroši-nāšana

Sauszemes transporta apdroši-nāšana

Dzelzceļa transporta apdroši-nāšana

Gaisakuģu apdroši-nāšana

Kuģu apdroši-nāšana

Kravu apdroši-nāšana

Īpašuma apdrošināšana pret uguns un dabas stihiju postījumiem

Īpašuma apdrošināšana pret citiem zaudējumiem

Sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības apdrošināšana

Atlīdzību summa

t. sk. bez pārvadātāju atbildības apdroši-nāšanas

Atlīdzību skaits (izņemot pārvadātāju atbildības apdroši-nāšanu)

A

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

Kopsumma

13. pielikuma turpinājums
(turpinājums)

Valsts, kurā sniegts pakalpojums, nosaukums

Apdrošināšanas veids

Gaisakuģu īpašnieku civiltiesiskās atbildības apdrošināšana

Kuģu īpašnieku civiltiesiskās atbildības apdrošināšana

Vispārējās civiltiesiskās atbildības apdrošināšana

Kredītu apdroši-nāšana

Galvojumu apdroši-nāšana

Dažādu finansiālo zaudējumu apdrošināšana

Juridisko izdevumu apdroši-nāšana

Palīdzības apdroši-nāšana

OCTAA

Kopā (01+...10+ 13+...+21)

Atlīdzību summa

Atlīdzību skaits

A

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

Kopsumma


 

3. Apdrošināšanas komisijas naudas kopsumma*

(veselos euro)

Valsts, kurā sniegts pakalpojums, nosaukums

Apdrošināšanas veids

Nelaimes gadījumu apdrošināšana

Veselības apdrošināšana

Sauszemes transporta apdrošināšana

Dzelzceļa transporta apdrošināšana

Gaisakuģu apdrošināšana

Kuģu apdrošināšana

Kravu apdrošināšana

Īpašuma apdrošināšana pret uguns un dabas stihiju postījumiem

Īpašuma apdrošināšana pret citiem zaudējumiem

Sauszemes transport- līdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības apdrošināšana

A

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

Kopsumma

* Ņemot vērā izmaiņas atliktajos izdevumos.

13. pielikuma turpinājums
(turpinājums)

Valsts, kurā sniegts pakalpojums, nosaukums

Apdrošināšanas veids

Kopā (01+...+19)

Gaisakuģu īpašnieku civiltiesiskās atbildības apdrošināšana

Kuģu īpašnieku civiltiesiskās atbildības apdrošināšana

Vispārējās civiltiesiskās atbildības apdrošināšana

Kredītu apdrošināšana

Galvojumu apdrošināšana

Dažādu finansiālo zaudējumu apdrošināšana

Juridisko izdevumu apdrošināšana

Palīdzības apdrošināšana

OCTAA

A

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Kopsumma

Vadītājs _________________ /___________________________________

(paraksts)

(vārds, uzvārds)

Izpildītājs _____________________________________________________

(vārds, uzvārds, tālruņa numurs, e-pasta adrese)

14.pielikums
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas
13.02.2009. normatīvajiem noteikumiem Nr.18
“Nedzīvības apdrošinātāju pārskatu sagatavošanas normatīvie noteikumi

(Pielikums grozīts ar FKTK 04.10.2013. noteikumiem Nr.216)

Apdrošinātājs ____________________

________________________________

Pārskats paredzēts, lai iegūtu informāciju uzraudzības veikšanai.

Nedzīvības apdrošinātāja pārskats par ārpusbilances saistībām

200_. gada ____________________________
(pārskata periods)

1. pielikuma 20011. un 20012. pozīcijas izvērsums

(veselos euro)

Galvojuma saņēmēja/darījuma partnera nosaukums

Reģistrācijas Nr./ personas identifikācijas kods

Galvojuma/saistību termiņš,
datums/ mēnesis/gads

Galvojuma/ saistību apmērs

Galvojuma/ saistību apmērs pret pašu līdzekļiem, %

A

B

C

01

02

Galvojumi

Kopā

Pārējās galvojumiem līdzīgās iespējamās saistības

Kopā

Pašu līdzekļi

Vadītājs _________________ /___________________________________

(paraksts)

(vārds, uzvārds)

Izpildītājs _____________________________________________________

(vārds, uzvārds, tālruņa numurs, e-pasta adrese)

15.pielikums
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas
13.02.2009. normatīvajiem noteikumiem Nr.18
“Nedzīvības apdrošinātāju pārskatu sagatavošanas normatīvie noteikumi

(Pielikums grozīts ar FKTK 04.10.2013. noteikumiem Nr.216)

Apdrošinātājs ____________________

________________________________

Pārskats paredzēts, lai iegūtu informāciju uzraudzības veikšanai.

Nedzīvības apdrošinātāja pārskats par cedēto pārapdrošināšanu (retrocesiju)

200_. gada ____________________________
(pārskata periods)

1. Cedētās pārapdrošināšanas (retrocesijas) sadalījums pa apdrošināšanas veidiem

(veselos euro)

Apdrošināšanas veidi

Pozīcijas kods

Pārapdrošinātāja daļa parakstītajās prēmijās

Pārapdrošinātāja daļa izmaksātajās atlīdzībās

Obligātās cedētās pārapdrošināšanas (retrocesijas) līgumi

Fakultatīvās cedētās pārapdrošināšanas (retrocesijas) līgumi

Obligātās cedētās pārapdrošināšanas (retrocesijas) līgumi

Fakultatīvās cedētās pārapdrošināšanas (retrocesijas) līgumi

Proporcionālie līgumi

Nepropor-cionālie līgumi

Proporcionā-lie līgumi

Nepropor-cionālie līgumi

Proporcionā-lie līgumi

Neproporcio-nālie līgumi

Proporcio-nālie līgumi

Neproporcio-nālie līgumi

A

B

01

02

03

04

05

06

07

08

Nelaimes gadījumu apdrošināšana

101

Veselības apdrošināšana

102

Sauszemes transporta apdrošināšana

103

Dzelzceļa transporta apdrošināšana

104

Gaisakuģu apdrošināšana

105

Kuģu apdrošināšana

106

Kravu apdrošināšana

107

Īpašuma apdrošināšana pret uguns un dabas stihiju postījumiem

108

Īpašuma apdrošināšana pret citiem zaudējumiem

109

Sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības apdrošināšana

110

Gaisakuģu īpašnieku civiltiesiskās atbildības apdrošināšana

111

Kuģu īpašnieku civiltiesiskās atbildības apdrošināšana

112

Vispārējās civiltiesiskās atbildības apdrošināšana

113

Kredītu apdrošināšana

114

Galvojumu apdrošināšana

115

Dažādu finansiālo zaudējumu apdrošināšana

116

Juridisko izdevumu apdrošināšana

117

Palīdzības apdrošināšana

118

OCTAA

119

Kopā (101+...+119)

100


 

2. Cedētās pārapdrošināšanas (retrocesijas) sadalījums pa pārapdrošinātājiem

Starpnieks
(ja izmantoti pakalpojumi)

Pārapdrošinātājs

Pārapdrošinātāja reitings

Reitingu piešķīrusī aģentūra

Starpnieka/ pārapdrošinātāja reģistrācijas vieta
(valsts)

Pārapdrošinātāja daļa parakstītajās prēmijās
(euro)

Pārapdrošinātāja daļa izmaksātajās atlīdzībās
(euro)

A

B

C

D

E

01

02

Kopā pārapdrošinātāji

Vadītājs _________________ /___________________________________

(paraksts)

(vārds, uzvārds)

Izpildītājs _____________________________________________________

(vārds, uzvārds, tālruņa numurs, e-pasta adrese)

16.pielikums
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas
13.02.2009. normatīvajiem noteikumiem Nr.18
“Nedzīvības apdrošinātāju pārskatu sagatavošanas normatīvie noteikumi

(Pielikums grozīts ar FKTK 04.10.2013. noteikumiem Nr.216)

Apdrošinātājs ____________________

________________________________

Pārskats paredzēts, lai iegūtu informāciju uzraudzības veikšanai.

Nedzīvības apdrošinātāja pārskats par dalībvalstīs apdrošinātajiem riskiem

200_. gada ____________________________
(pārskata periods)

(veselos euro)

Apdrošinātā riska atrašanās/apdrošinātās personas pastāvīgās dzīvesvietas vai reģistrācijas valsts nosaukums

Pārskata periodā parakstītās prēmijas

Apdrošināju-ma ņēmēju debitoru parādi

Nenopelnīto prēmiju tehniskās rezerves

Pārskata periodā izmaksāto apdrošināšanas prasību summa

RBNS tehniskās rezerves

Bruto

Neto

Bruto

Neto

Bruto

Neto

Bruto

Neto

A

01

02

03

04

05

06

07

08

09

Kopā

Vadītājs _________________ /___________________________________

(paraksts)

(vārds, uzvārds)

Izpildītājs _____________________________________________________

(vārds, uzvārds, tālruņa numurs, e-pasta adrese)

17.pielikums
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas
13.02.2009. normatīvajiem noteikumiem Nr.18
“Nedzīvības apdrošinātāju pārskatu sagatavošanas normatīvie noteikumi

(Pielikums grozīts ar FKTK 04.10.2013. noteikumiem Nr.216)

Apdrošinātājs ____________________

________________________________

Pārskats paredzēts, lai iegūtu informāciju uzraudzības veikšanai.

Nedzīvības apdrošinātāja pārskats par lielākajām pieteiktajām atlīdzību prasībām

200_. gada ____________________________
(pārskata periods)

(veselos euro)

Pozīcijas nosaukums

Pozīcijas kods

Pārskata periodā pieteiktās atlīdzību prasības, bruto

1. lielākā

2. lielākā

3. lielākā

4. lielākā

5. lielākā

A

B

01

02

03

04

05

Nelaimes gadījumu apdrošināšana

101

Veselības apdrošināšana

102

Sauszemes transporta apdrošināšana

103

Dzelzceļa transporta apdrošināšana

104

Gaisakuģu apdrošināšana

105

Kuģu apdrošināšana

106

Kravu apdrošināšana

107

Īpašuma apdrošināšana pret uguns un dabas stihiju postījumiem

108

Īpašuma apdrošināšana pret citiem zaudējumiem

109

Sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības apdrošināšana

110

Gaisakuģu īpašnieku civiltiesiskās atbildības apdrošināšana

111

Kuģu īpašnieku civiltiesiskās atbildības apdrošināšana

112

Vispārējās civiltiesiskās atbildības apdrošināšana

113

Kredītu apdrošināšana

114

Galvojumu apdrošināšana

115

Dažādu finansiālo zaudējumu apdrošināšana

116

Juridisko izdevumu apdrošināšana

117

Palīdzības apdrošināšana

118

OCTAA

119

Vadītājs _________________ /___________________________________

(paraksts)

(vārds, uzvārds)

Izpildītājs _____________________________________________________

(vārds, uzvārds, tālruņa numurs, e-pasta adrese)

18.pielikums
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas
13.02.2009. normatīvajiem noteikumiem Nr.18
“Nedzīvības apdrošinātāju pārskatu sagatavošanas normatīvie noteikumi

(Pielikums grozīts ar FKTK 04.10.2013. noteikumiem Nr.216)

Apdrošinātājs ____________________

________________________________

Pārskats paredzēts, lai iegūtu informāciju uzraudzības veikšanai.

Nedzīvības apdrošinātāja pārskats par lielākajām saistībām

200_. gada ____________________________
(pārskata periods)

Pozīcijas nosaukums

Pozīcijas kods

Apdrošināšanas polises Nr.

Apdrošināšanas periods

Apdrošinātais risks

Saistības, bruto (euro)

Pārapdrošinātāja nosaukums

Cedētās pārapdrošināšanas (retrocesijas) līguma veids*

Saistības, neto (euro)

A

B

01

02

03

04

05

06

07

Lielākās apdrošinātāja saistības, bruto:

1. lielākā

11

2. lielākā

12

3. lielākā

13

4. lielākā

14

5. lielākā

15

Lielākās apdrošinātāja saistības, neto:

1. lielākā

21

2. lielākā

22

3. lielākā

23

4. lielākā

24

5. lielākā

25

* Līgumu veidus norāda saskaņā ar "Nedzīvības apdrošinātāja pārskatā par cedēto pārapdrošināšanu (retrocesiju)" norādīto uzskaitījumu.

Vadītājs _________________ /___________________________________

(paraksts)

(vārds, uzvārds)

Izpildītājs _____________________________________________________

(vārds, uzvārds, tālruņa numurs, e-pasta adrese)

19.pielikums
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas
13.02.2009. normatīvajiem noteikumiem Nr.18
“Nedzīvības apdrošinātāju pārskatu sagatavošanas normatīvie noteikumi

(Pielikums grozīts ar FKTK 04.10.2013. noteikumiem Nr.216)

Apdrošinātājs ____________________

________________________________

Pārskats paredzēts, lai iegūtu informāciju uzraudzības veikšanai.

Nedzīvības apdrošinātāja pārskats par prioritāriem prasījumiem un to segumu ar aktīviem

200_. gada ____________________________
(pārskata periods)

1. Prioritārie prasījumi

(veselos euro)

Pozīcijas nosaukums

Pozīcijas kods

Norāde uz bilances posteni

Summa

A

B

C

01

Apdrošināšanas ņēmēju avansā samaksātās prēmijas

11

Darbiniekiem aprēķinātā, bet vēl neizmaksātā darba samaksa par pēdējiem trim darba tiesisko attiecību mēnešiem 12 mēnešu periodā pirms pārskata sagatavošanas datuma

12

Darbiniekiem aprēķinātā, bet vēl neizmaksātā atlīdzība par ikgadējo apmaksāto atvaļinājumu, uz kuru tiesības iegūtas 12 mēnešu periodā pirms pārskata sagatavošanas datuma

13

Darbiniekiem aprēķinātā, bet vēl neizmaksātā atlīdzība par cita veida apmaksātu prombūtni pēdējos trijos darba tiesisko attiecību mēnešos 12 mēnešu periodā pirms pārskata sagatavošanas datuma

14

Darbiniekiem aprēķinātie, bet vēl neizmaksātie atlaišanas pabalsti likumā noteiktajā minimālajā apmērā

15

Darbiniekiem aprēķinātā, bet vēl neizmaksātā kaitējuma atlīdzība sakarā ar nelaimes gadījumu darbā vai arodslimību — par visu nesamaksāto laikposmu

16

Kaitējuma atlīdzības sakarā ar nelaimes gadījumu darbā vai arodslimību summa par trim gadiem uz priekšu, ja nelaimes gadījums darbā noticis vai arodslimība iegūta līdz 1997. gada 1. janvārim, kā arī gadījumos, ja bijušajam darbiniekam, kurš nav uzskatāms par apdrošināto personu saskaņā ar likumu "Par obligāto sociālo apdrošināšanu pret nelaimes gadījumiem darbā un arodslimībām", arodslimība, kuras cēlonis ir šā darbinieka veiktais darbs kaitīgos darba apstākļos līdz 1997. gada 1. janvārim, konstatēta pēc 1997. gada 1. janvāra

17

Aprēķinātās, bet vēl nesamaksātās valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas un iedzīvotāju ienākuma nodokļa maksājumi, kas saistīti ar 11.–17. pozīcijā minētajām izmaksām

18

Nodokļu un nodevu parādi valsts budžetā un pašvaldību budžetos

19

Kopā (11+...+19)

10

X


 

2. Prioritāro prasījumu seguma kopsavilkums

(veselos euro)

Aktīvu posteņa nosaukums

Pozīcijas kods

Bilancē norādītā summa

Atvasināto finanšu instrumentu patiesā vērtība

Tehnisko rezervju segumā norādītā summa

Segumam izmantojamie aktīvi
(01+02–03–04)

Seguma summa
(06≤ 05)

aktīvi

pasīvi

A

B

01

02

03

04

05

06

Zemes gabali un ēkas

21

Ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības vai tām pielīdzināmi vērtspapīri, kuri ir iekļauti regulētā tirgū

22

Akcijas un citi kapitāla vērtspapīri, kuri ir iekļauti regulētā tirgū, izņemot 22. pozīcijā minētos

23

Parāda vērtspapīri, kurus emitējušas centrālās valdības vai vietējās valdības

24

Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu, kuri ir iekļauti regulētā tirgū vai kuriem piešķirts reitings, izņemot 24. pozīcijā minētos

25

Ar hipotēku nodrošinātie aizdevumi

26

Termiņnoguldījumi kredītiestādēs

27

Prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm

28

Nauda apdrošinātāja kasē

29

X

Kopā (21+...+29)

20

Iespējamo prioritāro prasījumu segums ar aktīviem, % (20:10)

30

X

X

X

X

X


 

3. Prioritāro prasījumu segums ar ieguldījumiem zemes gabalos un ēkās

(veselos euro)

Zemes gabala/ēkas atrašanās vieta, adrese

Zemes gabala/ēkas atrašanās valsts nosaukums

Seguma summa

A

B

01

Kopā


 

4. Prioritāro prasījumu segums ar vērtspapīriem

(veselos euro)

Ieguldījumu fonda/ emitenta nosaukums

Reģistrācijas Nr.

Regulētā tirgus, kurā iekļauti vērtspapīri/ vērtspapīru reģistrācijas valsts nosaukums

Regulētā tirgus interneta adrese

Reitings

Reitinga aģentūras nosaukums

Seguma summa

A

B

C

D

E

F

01

Ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības vai tām pielīdzināmi vērtspapīri

X

X

X

X

X

X

X

X

Kopā

Akcijas un citi kapitāla vērtspapīri

X

X

X

X

X

X

X

X

Kopā

Parāda vērtspapīri, kurus emitējušas centrālās valdības vai vietējās valdības

X

X

X

X

X

X

X

X

Kopā

Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu, izņemot iepriekš minētos

Kopā


 

5. Prioritāro prasījumu segums ar hipotēku nodrošinātiem aizdevumiem

(veselos euro)

Aizņēmēja nosaukums

Reģistrācijas Nr./ personas identifikācijas kods

Aizņēmēja dzīvesvietas/ reģistrācijas valsts nosaukums

Seguma summa

A

B

C

01

Kopā


 

6. Prioritāro prasījumu segums ar noguldījumiem kredītiestādēs

(veselos euro)

Kredītiestādes nosaukums

Reģistrācijas Nr.

Valsts, kurā kredītiestāde licencēta, nosaukums

Termiņnoguldījumi kredītiestādēs

Prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm

A

B

C

01

02

Kopā

Vadītājs _________________ /___________________________________

(paraksts)

(vārds, uzvārds)

Izpildītājs _____________________________________________________

(vārds, uzvārds, tālruņa numurs, e-pasta adrese)

20.pielikums
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas
13.02.2009. normatīvajiem noteikumiem Nr.18
“Nedzīvības apdrošinātāju pārskatu sagatavošanas normatīvie noteikumi

(Pielikums grozīts ar FKTK 04.10.2013. noteikumiem Nr.216)

Apdrošinātājs ____________________

________________________________

Pārskats paredzēts, lai iegūtu informāciju uzraudzības veikšanai.

Nedzīvības apdrošinātāja pārskats par tiesā pieteiktajām prasībām, kurās apdrošinātājs ir minēts kā atbildētājs

200_. gada ____________________________
(pārskata periods)

1. Prasības, kas saistītas ar noslēgtajiem apdrošināšanas līgumiem

Nr. p.k.

Prasības pieteikšanas datums

Apdrošināšanas polises Nr.

Apdrošināšanas līguma termiņš

Prasības summa (euro)

Izveidoto tehnisko rezervju summa (euro)

Komentārs par prasības izskatīšanas gaitu

A

B

C

D

01

02

E


 

2. Pārējās tiesā pieteiktās prasības

Nr. p.k.

Prasības pieteikšanas datums

Prasības iemesls

Prasības summa (euro)

Izveidoto uzkrājumu summa (euro)

Komentārs par prasības izskatīšanas gaitu

A

B

C

01

02

D

Vadītājs _________________ /___________________________________

(paraksts)

(vārds, uzvārds)

Izpildītājs _____________________________________________________

(vārds, uzvārds, tālruņa numurs, e-pasta adrese)

21.pielikums
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas
13.02.2009. normatīvajiem noteikumiem Nr.18
“Nedzīvības apdrošinātāju pārskatu sagatavošanas normatīvie noteikumi

(Pielikums grozīts ar FKTK 04.10.2013. noteikumiem Nr.216)

Apdrošinātājs ____________________

________________________________

Pārskats paredzēts nosūtīšanai Latvijas Bankai

Nedzīvības apdrošinātāja pārskats par nemateriālajiem un materiālajiem aktīviem un izveidotajām tehniskajām rezervēm

200_. gada ____________________________
(pārskata periods)

1. Nemateriālie un materiālie aktīvi

1. pielikuma 1. daļas 12000. un 15100. pozīcijas izvērsums

(veselos euro)

Valsts nosaukums

Valsts kods*

Nemateriālie aktīvi

Materiālie aktīvi

Avansa maksājumi

Pārējie nemateriālie aktīvi

Kopā (01+02)

Avansa maksājumi

Pārējie materiālie aktīvi

Kopā (04+05)

A

B

01

02

03

04

05

06

Kopā

* Valsts kodu norāda saskaņā ar starptautisko standartu ISO 3166 "Standartizētie valsts un teritoriju kodi".


 

2. Tehniskās rezerves ģeogrāfiskā dalījumā

1. pielikuma 1. daļas 23000. pozīcijas izvērsums

(veselos euro)

Apdrošinātā riska atrašanās/apdrošinātās personas pastāvīgās dzīvesvietas vai reģistrācijas valsts nosaukums

Valsts kods*

Nenopelnīto prēmiju tehniskās rezerves, bruto

Neparedzēto risku tehniskās rezerves

Atlikto apdrošināšanas atlīdzību prasību tehniskās rezerves, bruto

Izlīdzināšanas tehniskās rezerves

Citas tehniskās rezerves

A

B

01

02

03

04

05

Kopā

* Valsts kodu norāda saskaņā ar starptautisko standartu ISO 3166 "Standartizētie valsts un teritoriju kodi".

Vadītājs _________________ /___________________________________

(paraksts)

(vārds, uzvārds)

Izpildītājs _____________________________________________________

(vārds, uzvārds, tālruņa numurs, e-pasta adrese)

22.pielikums
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas
13.02.2009. normatīvajiem noteikumiem Nr.18
“Nedzīvības apdrošinātāju pārskatu sagatavošanas normatīvie noteikumi

(Pielikums grozīts ar FKTK 04.10.2013. noteikumiem Nr.216)

Apdrošinātājs ____________________

________________________________

Pārskats paredzēts nosūtīšanai Latvijas Bankai

Atsevišķu nedzīvības apdrošinātāja bilances pārskata pozīciju izvērsums

200_. gada ____________________________
(pārskata periods)

(veselos euro)

Pozīcijas nosaukums

Valsts kods1

Valūtas kods2

Sektoru dalījums

Vispārējā valdība

Nefinanšu sabiedrības

MFI

CFS un finanšu palīgsabiedrības

Apdrošinātāji, pārapdrošinātāji un privātie pensiju fondi

Mājsaimniecības

Mājsaimniecības apkalpojošās bezpeļņas institūcijas

Kopā (01+…+07)

A

B

C

01

02

03

04

05

06

07

08

Aktīvi

Līdzdalība radniecīgo sabiedrību pamatkapitālā (13210)

X

X

X