Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt 2020. gada 10. jūnija likumu: Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likums.
Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:
Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likums
I nodaļa
Vispārīgie noteikumi

1.pants. Administratīvā teritorija

Administratīvā teritorija ir Latvijas teritoriālā iedalījuma vienība, kurā pašvaldība savas kompetences ietvaros realizē pārvaldi.

2.pants. Apdzīvotā vieta

Apdzīvotā vieta ir teritorija, kurā dzīvo cilvēki, ir izveidoti materiālie priekšnoteikumi tās apdzīvošanai un kurai normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā piešķirts attiecīgais apdzīvotās vietas statuss.

3.pants. Likuma darbības joma

(1) Likums nosaka administratīvo teritoriju un novadu teritoriālā iedalījuma vienību izveidošanas, uzskaites, robežu grozīšanas, administratīvā centra noteikšanas nosacījumus un kārtību, kā arī apdzīvoto vietu statusa noteikšanas, to uzskaites kārtību un institūciju kompetenci šajos jautājumos.

(2) Valsts pārvaldes institūciju darbību administratīvajās teritorijās regulē citi normatīvie akti.

II nodaļa
Administratīvās teritorijas

4.pants. Administratīvās teritorijas

Latvijas Republiku iedala šādās administratīvajās teritorijās:

1) apriņķos;

2) republikas pilsētās;

3) novados.

5.pants. Apriņķis

(1) Apriņķī iekļauj teritoriāli vienotas vietējo pašvaldību administratīvās teritorijas.

(2) Apriņķī ietilpstošos novadus un republikas pilsētas, kā arī apriņķa administratīvo centru nosaka Saeima.

(3) Izveidojot vai likvidējot apriņķi, nosakot apriņķa administratīvo centru, kā arī grozot apriņķa robežu, izvērtē valsts un pašvaldības iedzīvotāju intereses, Ministru kabineta atzinumu un ieinteresēto pašvaldību lēmumus.

6.pants. Republikas pilsēta

(1) Republikas pilsētas, izvērtējot valsts un pašvaldības iedzīvotāju intereses, Ministru kabineta atzinumu un ieinteresēto pašvaldību lēmumus, nosaka šā likuma 1.pielikumā.

(2) Izveidojot vai likvidējot republikas pilsētu, kā arī grozot tās robežu, tiek ievēroti šādi noteikumi:

1) pilsētai ir attīstīta komercdarbība, transporta un komunālā saimniecība, kā arī sociālā infrastruktūra;

2) pilsētai ir nozīmīgs kultūras iestāžu komplekss;

3) pilsētā ir ne mazāk par 25 tūkstošiem pastāvīgo iedzīvotāju.

(3) Par republikas pilsētu Saeima var noteikt pilsētu, kurā ir vairāk par 25 tūkstošiem pastāvīgo iedzīvotāju, bet kura neatbilst šā panta otrās daļas 1. vai 2.punkta noteikumiem.

(4) Republikas pilsētas robežas aprakstu apstiprina Ministru kabinets.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 26.03.2015. likumu, kas stājas spēkā 14.04.2015.)

7.pants. Novads

(1) Novadus, izvērtējot valsts un pašvaldības iedzīvotāju intereses, Ministru kabineta atzinumu un ieinteresēto pašvaldību lēmumus, nosaka šā likuma 2.pielikumā.

(2) Izveidojot vai likvidējot novadu, kā arī grozot tā robežu, tiek ievēroti šādi noteikumi:

1) novada teritorija ir ģeogrāfiski vienota, un tajā ir lauku teritorijas un apdzīvotās vietas;

2) novada pašvaldība nodrošina likumā noteikto funkciju izpildi;

3) novada teritorijā ir ne mazāk par 4000 pastāvīgo iedzīvotāju;

4) novada teritorijā ir ciems, kurā ir vairāk par 2000 pastāvīgo iedzīvotāju, vai pilsēta;

5) attālums no ikvienas apdzīvotās vietas novadā līdz novada administratīvajam centram nepārsniedz 50 kilometrus, un ceļa infrastruktūra ir piemērota nokļūšanai līdz novada administratīvajam centram;

6) ir nodrošināta optimāla novada teritorijas izveidošana, ņemot vērā blakusesošo pašvaldību intereses un vēsturiskos sakarus.

(3) Saeima par novadu var noteikt arī teritoriju, kas neatbilst šā panta otrās daļas 3. vai 4.punkta noteikumiem, tomēr atbilst pārējiem šā panta otrajā daļā minētajiem kritērijiem.

(4) Novada robežas aprakstu apstiprina Ministru kabinets.

(5) Novada administratīvo centru nosaka novada dome. Lēmumu par administratīvā centra noteikšanu novada pašvaldība piecu darbdienu laikā pēc tā parakstīšanas nosūta Valsts zemes dienestam un Centrālajai statistikas pārvaldei.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 26.03.2015. likumu, kas stājas spēkā 14.04.2015.)

8.pants. Novada teritoriālais iedalījums

(1) Novada teritoriju iedala šādās vienībās:

1) novada pilsētās;

2) novada pagastos.

(2) Novadam var nebūt novada teritoriālā iedalījuma.

(3) Ja novada teritorijā pirms novada izveidošanas administratīvi teritoriālās reformas laikā ir bijusi vairāk nekā viena vietējā pašvaldība, novadā apvienotās pašvaldības uzskatāmas par novada teritoriālajām vienībām — novada pilsētām vai pagastiem.

(4) Novada dome var grozīt attiecīgā novada teritoriālā iedalījuma vienību robežas, ja līdz ar to netiek grozīta novada robeža. Lēmumu par robežu grozīšanu novada pašvaldība piecu darbdienu laikā pēc tā parakstīšanas nosūta Valsts zemes dienestam un Centrālajai statistikas pārvaldei.

8.1 pants. Administratīvās teritorijas robežas grozīšana

Administratīvās teritorijas robežu var grozīt Ministru kabinets, ja:

1) robežas grozīšanas rezultātā republikas pilsēta, novads un tā teritoriālā iedalījuma vienība saglabā savu statusu un novada teritoriālā iedalījuma vienība netiek pievienota citam novadam vai republikas pilsētai un

2) pašvaldības, kuru administratīvās teritorijas robeža tiek grozīta, ir pieņēmušas lēmumu atbalstīt attiecīgās administratīvās teritorijas robežas grozīšanu.

(26.03.2015. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 14.04.2015.)

III nodaļa
Apdzīvotās vietas

9.pants. Apdzīvoto vietu veidi

Latvijas Republikā ir šādas apdzīvotās vietas:

1) pilsētas;

2) ciemi;

3) viensētas.

10.pants. Pilsētas

(1) Rīga ir Latvijas Republikas galvaspilsēta.

(2) Pilsētas statusu var piešķirt apdzīvotajām vietām, kuras ir kultūras un komercdarbības centri ar attīstītu inženier-infrastruktūru un ielu tīklu un kurās ir ne mazāk par 2000 pastāvīgo iedzīvotāju.

(3) Pilsētas statusu var piešķirt apdzīvotajām vietām, kurās ir mazāk par 2000 pastāvīgo iedzīvotāju, ja tās atbilst pārējiem šā panta otrajā daļā minētajiem kritērijiem.

(4) Novada pilsētas statusu piešķir un atceļ ar likumu, izvērtējot Ministru kabineta atzinumu un attiecīgā novada domes lēmumu.

(5) Ja pilsētas teritorija ir republikas pilsētas administratīvā teritorija, pilsētas robežu nosaka un groza saskaņā ar šā likuma 6.pantu.

11.pants. Ciemi

(1) Ciema statusu piešķir un atceļ novada dome, pamatojoties uz vietējās pašvaldības teritorijas plānojumu, kurā ir noteikta ciema robeža un pamatota ciema izveides nepieciešamība. Lēmumu par ciema statusa piešķiršanu vai atcelšanu novada pašvaldība piecu darbdienu laikā pēc tā parakstīšanas nosūta Valsts zemes dienestam.

(2) Ciema statusu var piešķirt tādai novada teritorijas daļai, kurā ir vai tiek plānota koncentrēta apbūve, pastāvīgi dzīvo cilvēki un ir izveidota attiecīga infrastruktūra.

(3) Baltijas jūras un Rīgas jūras līča piekrastes aizsargjoslā ciemu robežu noteikšanas kārtību papildus šā panta pirmajā un otrajā daļā minētajai kārtībai nosaka Aizsargjoslu likums.

12.pants. Viensēta

Viensēta ir savrupa viena dzīvojamā ēka vai savrupas vairākas dzīvojamās ēkas, kā arī ar šo ēku vai ēkām funkcionāli saistītās saimniecības ēkas teritorijā, kur zemi primāri izmanto lauksaimniecības vai mežsaimniecības vajadzībām. Viensētas statusu piešķir pašvaldības dome, apstiprinot viensētai nosaukumu.

IV nodaļa
Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu nosaukumi

13.pants. Administratīvo teritoriju un novadu teritoriālā iedalījuma vienību nosaukumi

Nosaukumu apriņķim, republikas pilsētai, novadam, novada pilsētai un novada pagastam piešķir, kā arī šīs administratīvās teritorijas un novadu teritoriālā iedalījuma vienības pārdēvē ar likumu, izvērtējot Ministru kabineta atzinumu un ieinteresēto pašvaldību lēmumus.

14.pants. Ciemu un viensētu nosaukumi

(1) Nosaukumus ciemiem piešķir un ciemus pārdēvē attiecīgā novada dome.

(2) Nosaukumus viensētām un apbūvei paredzētajām zemes vienībām apstiprina, bet numurus ēkām un telpu grupām, nosaukumus ielām, laukumiem pilsētās un ciemos piešķir, kā arī ielas un laukumus pārdēvē attiecīgās pašvaldības dome. Numuru vai nosaukumu piešķiršanu ēkām, apbūvei paredzētajām zemes vienībām un telpu grupām pašvaldības dome var nodot kādai no šīs pašvaldības institūcijām.

(3) Lēmumu par nosaukumu vai numuru piešķiršanu, maiņu vai apstiprināšanu attiecīgā pašvaldība piecu darbdienu laikā pēc tā parakstīšanas nosūta Valsts zemes dienestam.

(4) Apstiprinātie nosaukumi viensētām un apbūvei paredzētajām zemes vienībām, kā arī ielām, laukumiem vienā republikas pilsētā vai novada teritoriālajā iedalījumā — novada pilsētā vai novada pagastā — nedrīkst atkārtoties.

15.pants. Nosaukumu piešķiršanas nosacījumi

(1) Nosaukumus administratīvajām teritorijām un to teritoriālā iedalījuma vienībām, kā arī ielām, laukumiem, viensētām un apbūvei paredzētajām zemes vienībām piešķir, maina vai apstiprina, ievērojot Valsts valodas likuma noteikumus par vietu nosaukumu veidošanu un lietošanu, ģeogrāfiskos, vēsturiskos, sadzīves un citus apstākļus.

(2) Pārdēvējot apdzīvotās vietas, kurās ir pasta iestāde, dzelzceļa stacija, lidlauks vai osta, pašvaldība, kura pieņēmusi lēmumu par pārdēvēšanu, piecu darbdienu laikā pēc domes lēmuma parakstīšanas par to informē ministrijas, kuru pārziņā ir attiecīgās nozares.

V nodaļa
Administratīvo teritoriju, to teritoriālā iedalījuma vienību un apdzīvoto vietu reģistrācija

16.pants. Adresācijas sistēmas pamats

Administratīvās teritorijas, to teritoriālā iedalījuma vienības un apdzīvotās vietas ir adresācijas sistēmas pamats.

17.pants. Administratīvo teritoriju, to teritoriālā iedalījuma vienību un apdzīvoto vietu uzskaite

(1) Apriņķus, republikas pilsētas, novadus, novadu pilsētas, novadu pagastus, ciemus un to robežas reģistrē Valsts zemes dienests Valsts adrešu reģistra (turpmāk — adrešu reģistrs) informācijas sistēmā, pamatojoties uz normatīvajiem aktiem vai attiecīgās pašvaldības domes lēmumu.

(2) Administratīvajā teritorijā, tās teritoriālā iedalījuma vienībā un apdzīvotajā vietā ietilpstošās ielas, laukumus, ēkas, viensētas, apbūvei paredzētās zemes vienības un telpu grupas adrešu reģistrā reģistrē Valsts zemes dienests, pamatojoties uz pašvaldības kompetentās institūcijas sniegto informāciju.

(3) Administratīvo teritoriju un to teritoriālā iedalījuma vienību robežu noteikšanas, kā arī aprakstu sagatavošanas un aktualizēšanas kārtību nosaka Ministru kabinets.

(4) Adresācijas sistēmas pamatprincipus, adrešu piešķiršanas, adrešu reģistra uzturēšanas kārtību, kā arī informācijas reģistrācijas un aprites kārtību nosaka Ministru kabinets.

(41) Adresi piešķir, maina, precizē vai likvidē saskaņā ar likumu vai pašvaldības lēmumu. Pašvaldības lēmumu var izdot arī vispārīgā administratīvā akta veidā. Ja saskaņā ar likumu pirms vispārīgā administratīvā akta izdošanas nepieciešams uzklausīt lēmuma iespējamos adresātus, uzklausīšanu var arī veikt, rīkojot publisku apspriešanu.

(5) Ministru kabinets nosaka:

1) personas, kuras maksā Valsts zemes dienestam par adrešu reģistra datu sagatavošanu un izsniegšanu normatīvajos aktos noteiktajā apmērā;

2) datu pieprasīšanas un izsniegšanas kārtību, kā arī bez maksas un par maksu izsniedzamo datu apjomu un veidu;

3) kārtību, kādā veicama samaksa par adrešu reģistra datu izsniegšanu.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 01.07.2011. likumu, kas stājas spēkā 03.08.2011.)

18.pants. Dokumentu iesniegšanas kārtība

Ministru kabinets nosaka kārtību, kādā sagatavojami un iesniedzami dokumenti administratīvi teritoriālā iedalījuma un apdzīvoto vietu statusa noteikšanas jautājumu izlemšanai.

Pārejas noteikumi

1. Ar šā likuma spēkā stāšanos spēku zaudē likums “Par Latvijas Republikas administratīvo teritoriju izveidošanu un apdzīvoto vietu statusa noteikšanu” (Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 1991, 29./30.nr.; Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1993, 30.nr.; 1994, 23.nr.; 2001, 16.nr.; 2006, 21.nr.).

2. Ar šā likuma spēkā stāšanos spēku zaudē Administratīvi teritoriālās reformas likums (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1998, 23.nr.; 2005, 20.nr.; 2007, 14.nr.).

3. Ar šā likuma spēkā stāšanos rajona pilsētu, novadu un pagastu pašvaldības turpina pildīt savas funkcijas un uzdevumus normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā līdz 2009.gada vietējo pašvaldību vēlēšanās ievēlētās attiecīgās pašvaldības domes pirmajai sēdei. Šajā punktā noteiktais nav attiecināms uz tām vietējām pašvaldībām, kuras saskaņā ar šo pārejas noteikumu 10.punktu izveido novadu, kā arī uz tām pagastu vai pilsētu ar lauku teritoriju pašvaldībām, kuras pārveido par novadu atbilstoši šajā likumā noteiktajam administratīvi teritoriālajam iedalījumam. Šajā gadījumā attiecīgā novada pašvaldība triju darbdienu laikā pēc novada domes pirmās sēdes publicē laikrakstā “Latvijas Vēstnesis” informāciju par novada pašvaldības darbības uzsākšanu.

4. Šā likuma 6.panta pirmās daļas un 7.panta pirmās daļas noteikumi par Ministru kabineta atzinumu un pašvaldību lēmumu izvērtēšanu piemērojami ar 2009.gada 1.jūliju. Līdz 2009.gada 1.jūlijam šajās normās minētās darbības veic, nodrošinot pēctecīgu administratīvi teritoriālās reformas īstenošanu un konsultējoties ar vietējām pašvaldībām un Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju.

5. Līdz 2009.gada 1.jūlijam Saeima par novadu var noteikt arī teritoriju, kas neatbilst šā likuma 7.panta otrās daļas 3., 4. un 5.punkta noteikumiem kopumā, atsevišķi vai jebkurā to kombinācijā, tomēr atbilst pārējiem šajā minētā panta daļā ietvertajiem kritērijiem.

6. (Izslēgts ar 28.01.2010. likumu, kas stājas spēkā 15.02.2010.)

7. Ja apvienošanās projekta sagatavošana Ministru kabineta noteiktajā kārtībā nav uzsākta līdz 2008.gada 15.decembrim, tad apvienošanās projektu sagatavo novada administratīvajā teritorijā esošā pašvaldība, kuru pēc konsultācijām ar pārējām novada administratīvajā teritorijā esošajām pašvaldībām nosaka reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrs. Šai pašvaldībai piešķirama mērķdotācija Ministru kabineta noteikumos par mērķdotācijas piešķiršanas kārtību noteiktajā apmērā, aprēķinot to pēc novadu veidojošo pašvaldību skaita.

8. Vietējo pašvaldību apvienošanās projekta sagatavošana saskaņā ar Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas apstiprināto metodiku ietver šādus uzdevumus:

1) sagatavot novada attīstības stratēģiju;

2) sagatavot veidojamās novada pašvaldības administratīvās struktūras projektu;

3) organizēt pašvaldību apvienošanās projekta publisku apspriešanu.

9. Vietējo pašvaldību apvienošanās projekti tiek sagatavoti, izvērtējot publiskās apspriešanas rezultātus.

10. Vietējā pašvaldība var pieņemt lēmumu par novada izveidošanu līdz 2009.gada 31.janvārim saskaņā ar šajā likumā noteikto administratīvi teritoriālo iedalījumu. Šādā gadījumā lēmumu par novada izveidošanu tā nosūta Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijai un novada domes pirmo sēdi saskaņā ar likumu “Par pašvaldībām” sasauc reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrs 10 dienu laikā pēc tam, kad Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija ir saņēmusi visu attiecīgo vietējo pašvaldību lēmumus.

11. Ja izveidotā novada domes pirmā sēde notiek līdz 2009.gada vietējo pašvaldību vēlēšanu dienai, tad ar domes pirmo sēdi izbeidzas visu pirms tam novada teritorijā bijušo vietējo pašvaldību domju (padomju) pilnvaras un šajā gadījumā:

1) līdz novada domes priekšsēdētāja ievēlēšanai pirmo domes sēdi vada un lēmumu par domes priekšsēdētāja ievēlēšanu saskaņā ar likumu “Par pašvaldībām” paraksta reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrs vai viņa norīkota amatpersona;

2) novada domes priekšsēdētāju ievēlē no attiecīgajā administratīvajā teritorijā esošajiem deputātiem likumā “Par pašvaldībām” noteiktajā kārtībā.

12. Pēc divu vai vairāku administratīvo teritoriju apvienošanās līdz kārtējām pašvaldību vēlēšanām novada domes sastāvā ir visi attiecīgajā administratīvajā teritorijā ievēlētie deputāti.

13. Ar jaunievēlētās novada domes pirmo sēdi izbeidzas visu pirms tam novada teritorijā bijušo vietējo pašvaldību domju (padomju) pilnvaras. Novada pašvaldība ir attiecīgajā novadā iekļauto vietējo pašvaldību institūciju, finanšu, mantas, tiesību un saistību pārņēmēja.

14. Novada teritorijā vietējo pašvaldību institūciju darba nepārtrauktību atbilstoši to apstiprinātajiem nolikumiem nodrošina tie izpilddirektori, kuri veic izpilddirektora pienākumus attiecīgajā teritorijā 2009.gada vietējo pašvaldību vēlēšanu dienā.

15. No valsts budžeta finanšu līdzekļus maksājuma veidā 200 000 latu apmērā novada infrastruktūras attīstībai piešķir:

1) par katru novadā ietilpstošo teritoriālo vienību (novada pilsētu un novada pagastu) novada pašvaldībai, kura vietējo pašvaldību apvienošanās rezultātā ir izveidota līdz 2009.gada 31.janvārim;

2) katrai no tām pilsētas, pagasta un novada pašvaldībām, kuras 2007.gadā pieņēmušas lēmumu par jauna novada izveidi un novada darbības uzsākšanu pēc 2009.gada vietējo pašvaldību vēlēšanām. Novadu pašvaldībām finanšu līdzekļus piešķir par katru novadā ietilpstošo teritoriālo vienību (novada pilsētu un novada pagastu).

15.1 No valsts budžeta finanšu līdzekļus maksājuma veidā 200 000 latu apmērā novada infrastruktūras attīstībai piešķir par katru novadā ietilpstošo teritoriālo vienību (novada pilsētu un novada pagastu) novada pašvaldībai, kura vietējo pašvaldību apvienošanās rezultātā izveidota 2009.gadā. Uz šo gadījumu attiecināms šo pārejas noteikumu 16.punkts.

(01.07.2011. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 03.08.2011.)

16. Ja finansējums infrastruktūras attīstībai jau ir piešķirts administratīvi teritoriālās reformas ietvaros pilsētas vai pagasta pašvaldībai vai novada pašvaldībai par attiecīgajām teritoriālajām vienībām, tad piešķiramo un izmaksājamo finanšu līdzekļu apjomu samazina par jau izmaksāto summu. Finanšu līdzekļu piešķiršanas un izlietošanas kārtību nosaka Ministru kabinets.

17. Jaunizveidotās republikas pilsētas kā republikas pilsētu pašvaldības darbību uzsāk 2009.gada 1.jūlijā.

18. Līdz 2009.gada 1.jūlijam administratīvās teritorijas statusu saglabā rajoni, kā arī rajona pilsētas un pagasti, izņemot šo pārejas noteikumu 3.punkta otrajā teikumā minēto gadījumu.

19. Ministru kabinets, izvērtējis vietējo pašvaldību lēmumus, līdz 2010.gada 1.janvārim sagatavo un iesniedz Saeimai likumprojektu par pilsētas ar lauku teritoriju sadalīšanu novada pilsētā un novada pagastā vai pilsētas lauku teritorijas pievienošanu esošajam novada pagastam. Līdz likuma grozījumu spēkā stāšanās dienai pilsētās ar lauku teritoriju pilsētas teritorija pielīdzināma novada pilsētai, bet pilsētas lauku
teritorija — novada pagastam.

20. Līdz republikas pilsētu robežu aprakstu apstiprināšanai līdzšinējo republikas pilsētu — Rīgas, Jelgavas, Liepājas, Daugavpils, Ventspils, Rēzeknes un Jūrmalas, kā arī Valmieras un Jēkabpils pilsētas faktiskās robežas uzskatāmas par šā likuma 1.pielikumā minēto attiecīgo republikas pilsētu robežām. Līdz novadu robežu aprakstu apstiprināšanai šā likuma 2.pielikumā minēto novadu faktiskās robežas veido novadā ietilpstošo pilsētu un pagastu tie robežu posmi, kuri ir kopīgi ar blakus esošo novadu vai republikas pilsētu vai ir posms no valsts robežas.

21. Centrālā vēlēšanu komisija izsludina 2009.gada vietējo pašvaldību vēlēšanas likumā noteiktajās republikas pilsētu un novadu administratīvajās teritorijās.

22. Lai nodrošinātu 2009.gada vietējo pašvaldību vēlēšanas tajos novados, kuros nav pabeigta novadu izveidošana, pašvaldībām apvienojoties saskaņā ar šajā likumā noteikto administratīvi teritoriālo iedalījumu, līdz 2009.gada 31.janvārim vietējo pašvaldību domes (padomes) sasauc visu attiecīgo vietējo pašvaldību deputātu kopsapulci, kas ievēlē novada vēlēšanu komisiju. Deputātu kopsapulci ierosina sasaukt un vada novadā pēc iedzīvotāju skaita lielākās (atbilstoši Iedzīvotāju reģistra datiem) vietējās pašvaldības domes (padomes) priekšsēdētājs. Šajā gadījumā:

1) novada vēlēšanu komisiju izveido un tā darbojas saskaņā ar likumu, kas reglamentē pašvaldību vēlēšanu komisiju un iecirkņu komisiju darbu, ciktāl tas nav pretrunā ar šo likumu;

2) komisijas pirmo sēdi sasauc Centrālās vēlēšanu komisijas priekšsēdētājs vai viņa norīkota persona;

3) novada vēlēšanu komisijas darbu no saviem budžeta līdzekļiem finansē visas vietējo pašvaldību domes (padomes) proporcionāli balsstiesīgo iedzīvotāju skaitam attiecīgās pašvaldības teritorijā.

23. Ja deputātu kopsapulce šo pārejas noteikumu 22.punktā noteiktajā kārtībā līdz 2009.gada 31.janvārim neizveido novada vēlēšanu komisiju, to saskaņā ar likumu “Par Centrālo vēlēšanu komisiju” ieceļ Centrālā vēlēšanu komisija.

24. Ministru kabinets:

1) līdz 2013.gada 31.decembrim sagatavo un iesniedz Saeimai likumprojektu par apriņķu izveidošanu;

2) līdz 2012.gada 31.decembrim apstiprina republikas pilsētu un novadu administratīvo teritoriju robežu aprakstus, kurus sagatavo Valsts zemes dienests, konsultējoties ar vietējām pašvaldībām.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 01.07.2011. un 15.12.2011. likumu, kas stājas spēkā 01.01.2012.)

25. Līdz attiecīgo Ministru kabineta noteikumu spēkā stāšanās dienai vai atzīšanai par spēku zaudējušiem, bet ne ilgāk par 2009.gada 1.oktobri piemērojami šādi Ministru kabineta noteikumi, ciktāl tie nav pretrunā ar šo likumu:

1) 2002.gada 5.marta noteikumi Nr.95 “Kārtība, kādā sagatavojami un iesniedzami dokumenti administratīvi teritoriālā iedalījuma jautājumu izlemšanai un apdzīvoto vietu statusa noteikšanai”;

2) 2002.gada 27.augusta noteikumi Nr.384 “Adresācijas noteikumi”;

3) 2006.gada 25.aprīļa noteikumi Nr.326 “Kārtība, kādā pašvaldības sagatavo pašvaldību apvienošanās projektu”;

4) 2008.gada 18.marta noteikumi Nr.191 “Kārtība, kādā piešķir un izlieto vienreizēju dotāciju novadu pašvaldību infrastruktūras attīstībai”.

26. Pārejas noteikumu 15.1 punktā noteikto normu izpilde tiek nodrošināta gadskārtējā valsts budžeta likumā apstiprinātā finansējuma apmērā.

(01.07.2011. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 03.08.2011.)

Likums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā izsludināšanas.

Likums Saeimā pieņemts 2008.gada 18.decembrī.
Valsts prezidents V.Zatlers
Rīgā 2008.gada 30.decembrī
Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma
1.pielikums
Republikas pilsētas

(Pielikums 16.09.2010. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 03.01.2011.)

1. Daugavpils

2. Jēkabpils

3. Jelgava

4. Jūrmala

5. Liepāja

6. Rēzekne

7. Rīga

8. Valmiera

9. Ventspils

Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma
2.pielikums
Novadi un to teritoriālā iedalījuma vienības

(Pielikums 16.09.2010. likuma redakcijā ar grozījumiem, kas izdarīti ar 01.07.2011. likumu, kas stājas spēkā 03.08.2011.)

1. Ādažu novads

2. Aglonas novads

2.1. Aglonas pagasts

2.2. Grāveru pagasts

2.3. Kastuļinas pagasts

2.4. Šķeltovas pagasts

3. Aizkraukles novads

3.1. Aizkraukles pagasts

3.2. Aizkraukles pilsēta

4. Aizputes novads

4.1. Aizputes pagasts

4.2. Aizputes pilsēta

4.3. Cīravas pagasts

4.4. Kalvenes pagasts

4.5. Kazdangas pagasts

4.6. Lažas pagasts

5. Aknīstes novads

5.1. Aknīstes pagasts

5.2. Aknīstes pilsēta

5.3. Asares pagasts

5.4. Gārsenes pagasts

6. Alojas novads

6.1. Alojas pagasts

6.2. Alojas pilsēta

6.3. Braslavas pagasts

6.4. Brīvzemnieku pagasts

6.5. Staiceles pagasts

6.6. Staiceles pilsēta

7. Alsungas novads

8. Alūksnes novads

8.1. Alsviķu pagasts

8.2. Alūksnes pilsēta

8.3. Annas pagasts

8.4. Ilzenes pagasts

8.5. Jaunalūksnes pagasts

8.6. Jaunannas pagasts

8.7. Jaunlaicenes pagasts

8.8. Kalncempju pagasts

8.9. Liepnas pagasts

8.10. Malienas pagasts

8.11. Mālupes pagasts

8.12. Mārkalnes pagasts

8.13. Pededzes pagasts

8.14. Veclaicenes pagasts

8.15. Zeltiņu pagasts

8.16. Ziemera pagasts

9. Amatas novads

9.1. Amatas pagasts

9.2. Drabešu pagasts

9.3. Nītaures pagasts

9.4. Skujenes pagasts

9.5. Zaubes pagasts

10. Apes novads

10.1. Apes pagasts

10.2. Apes pilsēta

10.3. Gaujienas pagasts

10.4. Trapenes pagasts

10.5. Virešu pagasts

11. Auces novads

11.1. Auces pilsēta

11.2. Bēnes pagasts

11.3. Īles pagasts

11.4. Lielauces pagasts

11.5. Ukru pagasts

11.6. Vecauces pagasts

11.7. Vītiņu pagasts

12. Babītes novads

12.1. Babītes pagasts

12.2. Salas pagasts

13. Baldones novads

13.1. Baldones pagasts

13.2. Baldones pilsēta

14. Baltinavas novads

15. Balvu novads

15.1. Balvu pagasts

15.2. Balvu pilsēta

15.3. Bērzkalnes pagasts

15.4. Bērzpils pagasts

15.5. Briežuciema pagasts

15.6. Krišjāņu pagasts

15.7. Kubulu pagasts

15.8. Lazdulejas pagasts

15.9. Tilžas pagasts

15.10. Vectilžas pagasts

15.11. Vīksnas pagasts

16. Bauskas novads

16.1. Bauskas pilsēta

16.2. Brunavas pagasts

16.3. Ceraukstes pagasts

16.4. Codes pagasts

16.5. Dāviņu pagasts

16.6. Gailīšu pagasts

16.7. Īslīces pagasts

16.8. Mežotnes pagasts

16.9. Vecsaules pagasts

17. Beverīnas novads

17.1. Brenguļu pagasts

17.2. Kauguru pagasts

17.3. Trikātas pagasts

18. Brocēnu novads

18.1. Blīdenes pagasts

18.2. Brocēnu pilsēta

18.3. Cieceres pagasts

18.4. Gaiķu pagasts

18.5. Remtes pagasts

19. Burtnieku novads

19.1. Burtnieku pagasts

19.2. Ēveles pagasts

19.3. Matīšu pagasts

19.4. Rencēnu pagasts

19.5. Valmieras pagasts

19.6. Vecates pagasts

20. Carnikavas novads

21. Cēsu novads

21.1. Cēsu pilsēta

21.2. Vaives pagasts

22. Cesvaines novads

22.1. Cesvaines pagasts

22.2. Cesvaines pilsēta

23. Ciblas novads

23.1. Blontu pagasts

23.2. Ciblas pagasts

23.3. Līdumnieku pagasts

23.4. Pušmucovas pagasts

23.5. Zvirgzdenes pagasts

24. Dagdas novads

24.1. Andrupenes pagasts

24.2. Andzeļu pagasts

24.3. Asūnes pagasts

24.4. Bērziņu pagasts

24.5. Dagdas pagasts

24.6. Dagdas pilsēta

24.7. Ezernieku pagasts

24.8. Konstantinovas pagasts

24.9. Ķepovas pagasts

24.10. Svariņu pagasts

24.11. Šķaunes pagasts

25. Daugavpils novads

25.1. Ambeļu pagasts

25.2. Biķernieku pagasts

25.3. Demenes pagasts

25.4. Dubnas pagasts

25.5. Kalkūnes pagasts

25.6. Kalupes pagasts

25.7. Laucesas pagasts

25.8. Līksnas pagasts

25.9. Maļinovas pagasts

25.10. Medumu pagasts

25.11. Naujenes pagasts

25.12. Nīcgales pagasts

25.13. Salienas pagasts

25.14. Skrudalienas pagasts

25.15. Sventes pagasts

25.16. Tabores pagasts

25.17. Vaboles pagasts

25.18. Vecsalienas pagasts

25.19. Višķu pagasts

26. Dobeles novads

26.1. Annenieku pagasts

26.2. Auru pagasts

26.3. Bērzes pagasts

26.4. Bikstu pagasts

26.5. Dobeles pagasts

26.6. Dobeles pilsēta

26.7. Jaunbērzes pagasts

26.8. Krimūnu pagasts

26.9. Naudītes pagasts

26.10. Penkules pagasts

26.11. Zebrenes pagasts

27. Dundagas novads

27.1. Dundagas pagasts

27.2. Kolkas pagasts

28. Durbes novads

28.1. Dunalkas pagasts

28.2. Durbes pagasts

28.3. Durbes pilsēta

28.4. Tadaiķu pagasts

28.5. Vecpils pagasts

29. Engures novads

29.1. Engures pagasts

29.2. Lapmežciema pagasts

29.3. Smārdes pagasts

30. Ērgļu novads

30.1. Ērgļu pagasts

30.2. Jumurdas pagasts

30.3. Sausnējas pagasts

31. Garkalnes novads

32. Grobiņas novads

32.1. Bārtas pagasts

32.2. Gaviezes pagasts

32.3. Grobiņas pagasts

32.4. Grobiņas pilsēta

32.5. Medzes pagasts

33. Gulbenes novads

33.1. Beļavas pagasts

33.2. Daukstu pagasts

33.3. Druvienas pagasts

33.4. Galgauskas pagasts

33.5. Gulbenes pilsēta

33.6. Jaungulbenes pagasts

33.7. Lejasciema pagasts

33.8. Līgo pagasts

33.9. Litenes pagasts

33.10. Lizuma pagasts

33.11. Rankas pagasts

33.12. Stāmerienas pagasts

33.13. Stradu pagasts

33.14. Tirzas pagasts

34. Iecavas novads

35. Ikšķiles novads

35.1. Ikšķiles pilsēta

35.2. Tīnūžu pagasts

36. Ilūkstes novads

36.1. Bebrenes pagasts

36.2. Dvietes pagasts

36.3. Eglaines pagasts

36.4. Ilūkstes pilsēta

36.5. Pilskalnes pagasts

36.6. Prodes pagasts

36.7. Subates pilsēta

36.8. Šēderes pagasts

37. Inčukalna novads

37.1. Inčukalna pagasts

37.2. Vangažu pilsēta

38. Jaunjelgavas novads

38.1. Daudzeses pagasts

38.2. Jaunjelgavas pagasts

38.3. Jaunjelgavas pilsēta

38.4. Seces pagasts

38.5. Sērenes pagasts

38.6. Staburaga pagasts

38.7. Sunākstes pagasts

39. Jaunpiebalgas novads

39.1. Jaunpiebalgas pagasts

39.2. Zosēnu pagasts

40. Jaunpils novads

40.1. Jaunpils pagasts

40.2. Viesatu pagasts

41. Jēkabpils novads

41.1. Ābeļu pagasts

41.2. Dignājas pagasts

41.3. Dunavas pagasts

41.4. Kalna pagasts

41.5. Leimaņu pagasts

41.6. Rubenes pagasts

41.7. Zasas pagasts

42. Jelgavas novads

42.1. Elejas pagasts

42.2. Glūdas pagasts

42.3. Jaunsvirlaukas pagasts

42.4. Kalnciema pagasts

42.5. Lielplatones pagasts

42.6. Līvbērzes pagasts

42.7. Platones pagasts

42.8. Sesavas pagasts

42.9. Svētes pagasts

42.10. Valgundes pagasts

42.11. Vilces pagasts

42.12. Vircavas pagasts

42.13. Zaļenieku pagasts

43. Kandavas novads

43.1. Cēres pagasts

43.2. Kandavas pagasts

43.3. Kandavas pilsēta

43.4. Matkules pagasts

43.5. Vānes pagasts

43.6. Zantes pagasts

43.7. Zemītes pagasts

44. Kārsavas novads

44.1. Goliševas pagasts

44.2. Kārsavas pilsēta

44.3. Malnavas pagasts

44.4. Mērdzenes pagasts

44.5. Mežvidu pagasts

44.6. Salnavas pagasts

45. Kocēnu novads

45.1. Bērzaines pagasts

45.2. Dikļu pagasts

45.3. Kocēnu pagasts

45.4. Vaidavas pagasts

45.5. Zilākalna pagasts

46. Kokneses novads

46.1. Bebru pagasts

46.2. Iršu pagasts

46.3. Kokneses pagasts

47. Krāslavas novads

47.1. Aulejas pagasts

47.2. Indras pagasts

47.3. Izvaltas pagasts

47.4. Kalniešu pagasts

47.5. Kaplavas pagasts

47.6. Kombuļu pagasts

47.7. Krāslavas pagasts

47.8. Krāslavas pilsēta

47.9. Piedrujas pagasts

47.10. Robežnieku pagasts

47.11. Skaistas pagasts

47.12. Ūdrīšu pagasts

48. Krimuldas novads

48.1. Krimuldas pagasts

48.2. Lēdurgas pagasts

49. Krustpils novads

49.1. Atašienes pagasts

49.2. Krustpils pagasts

49.3. Kūku pagasts

49.4. Mežāres pagasts

49.5. Variešu pagasts

49.6. Vīpes pagasts

50. Kuldīgas novads

50.1. Ēdoles pagasts

50.2. Gudenieku pagasts

50.3. Īvandes pagasts

50.4. Kabiles pagasts

50.5. Kuldīgas pilsēta

50.6. Kurmāles pagasts

50.7. Laidu pagasts

50.8. Padures pagasts

50.9. Pelču pagasts

50.10. Rendas pagasts

50.11. Rumbas pagasts

50.12. Snēpeles pagasts

50.13. Turlavas pagasts

50.14. Vārmes pagasts

51. Ķeguma novads

51.1. Birzgales pagasts

51.2. Ķeguma pilsēta

51.3. Rembates pagasts

51.4. Tomes pagasts

52. Ķekavas novads

52.1. Baložu pilsēta

52.2. Daugmales pagasts

52.3. Ķekavas pagasts

53. Lielvārdes novads

53.1. Jumpravas pagasts

53.2. Lēdmanes pagasts

53.3. Lielvārdes pagasts

53.4. Lielvārdes pilsēta

54. Līgatnes novads

54.1. Līgatnes pagasts

54.2. Līgatnes pilsēta

55. Limbažu novads

55.1. Katvaru pagasts

55.2. Limbažu pagasts

55.3. Limbažu pilsēta

55.4. Pāles pagasts

55.5. Skultes pagasts

55.6. Umurgas pagasts

55.7. Vidrižu pagasts

55.8. Viļķenes pagasts

56. Līvānu novads

56.1. Jersikas pagasts

56.2. Līvānu pilsēta

56.3. Rožupes pagasts

56.4. Rudzātu pagasts

56.5. Sutru pagasts

56.6. Turku pagasts

57. Lubānas novads

57.1. Indrānu pagasts

57.2. Lubānas pilsēta

58. Ludzas novads

58.1. Briģu pagasts

58.2. Cirmas pagasts

58.3. Isnaudas pagasts

58.4. Istras pagasts

58.5. Ludzas pilsēta

58.6. Nirzas pagasts

58.7. Ņukšu pagasts

58.8. Pildas pagasts

58.9. Pureņu pagasts

58.10. Rundēnu pagasts

59. Madonas novads

59.1. Aronas pagasts

59.2. Barkavas pagasts

59.3. Bērzaunes pagasts

59.4. Dzelzavas pagasts

59.5. Kalsnavas pagasts

59.6. Lazdonas pagasts

59.7. Liezēres pagasts

59.8. Ļaudonas pagasts

59.9. Madonas pilsēta

59.10. Mārcienas pagasts

59.11. Mētrienas pagasts

59.12. Ošupes pagasts

59.13. Praulienas pagasts

59.14. Sarkaņu pagasts

59.15. Vestienas pagasts

60. Mālpils novads

61. Mārupes novads

62. Mazsalacas novads

62.1. Mazsalacas pagasts

62.2. Mazsalacas pilsēta

62.3. Ramatas pagasts

62.4. Sēļu pagasts

62.5. Skaņkalnes pagasts

63. Mērsraga novads

64. Naukšēnu novads

64.1. Ķoņu pagasts

64.2. Naukšēnu pagasts

65. Neretas novads

65.1. Mazzalves pagasts

65.2. Neretas pagasts

65.3. Pilskalnes pagasts

65.4. Zalves pagasts

66. Nīcas novads

66.1. Nīcas pagasts

66.2. Otaņķu pagasts

67. Ogres novads

67.1. Krapes pagasts

67.2. Ķeipenes pagasts

67.3. Lauberes pagasts

67.4. Madlienas pagasts

67.5. Mazozolu pagasts

67.6. Meņģeles pagasts

67.7. Ogresgala pagasts

67.8. Ogres pilsēta

67.9. Suntažu pagasts

67.10. Taurupes pagasts

68. Olaines novads

68.1. Olaines pagasts

68.2. Olaines pilsēta

69. Ozolnieku novads

69.1. Cenu pagasts

69.2. Ozolnieku pagasts

69.3. Salgales pagasts

70. Pārgaujas novads

70.1. Raiskuma pagasts

70.2. Stalbes pagasts

70.3. Straupes pagasts

71. Pāvilostas novads

71.1. Pāvilostas pilsēta

71.2. Sakas pagasts

71.3. Vērgales pagasts

72. Pļaviņu novads

72.1. Aiviekstes pagasts

72.2. Klintaines pagasts

72.3. Pļaviņu pilsēta

72.4. Vietalvas pagasts

73. Preiļu novads

73.1. Aizkalnes pagasts

73.2. Pelēču pagasts

73.3. Preiļu pagasts

73.4. Preiļu pilsēta

73.5. Saunas pagasts

74. Priekules novads

74.1. Bunkas pagasts

74.2. Gramzdas pagasts

74.3. Kalētu pagasts

74.4. Priekules pagasts

74.5. Priekules pilsēta

74.6. Virgas pagasts

75. Priekuļu novads

75.1. Liepas pagasts

75.2. Mārsnēnu pagasts

75.3. Priekuļu pagasts

75.4. Veselavas pagasts

76. Raunas novads

76.1. Drustu pagasts

76.2. Raunas pagasts

77. Rēzeknes novads

77.1. Audriņu pagasts

77.2. Bērzgales pagasts

77.3. Čornajas pagasts

77.4. Dricānu pagasts

77.5. Feimaņu pagasts

77.6. Gaigalavas pagasts

77.7. Griškānu pagasts

77.8. Ilzeskalna pagasts

77.9. Kantinieku pagasts

77.10. Kaunatas pagasts

77.11. Lendžu pagasts

77.12. Lūznavas pagasts

77.13. Mākoņkalna pagasts

77.14. Maltas pagasts

77.15. Nagļu pagasts

77.16. Nautrēnu pagasts

77.17. Ozolaines pagasts

77.18. Ozolmuižas pagasts

77.19. Pušas pagasts

77.20. Rikavas pagasts

77.21. Sakstagala pagasts

77.22. Silmalas pagasts

77.23. Stoļerovas pagasts

77.24. Stružānu pagasts

77.25. Vērēmu pagasts

78. Riebiņu novads

78.1. Galēnu pagasts

78.2. Riebiņu pagasts

78.3. Rušonas pagasts

78.4. Silajāņu pagasts

78.5. Sīļukalna pagasts

78.6. Stabulnieku pagasts

79. Rojas novads

80. Ropažu novads

81. Rucavas novads

81.1. Dunikas pagasts

81.2. Rucavas pagasts

82. Rugāju novads

82.1. Lazdukalna pagasts

82.2. Rugāju pagasts

83. Rūjienas novads

83.1. Ipiķu pagasts

83.2. Jeru pagasts

83.3. Lodes pagasts

83.4. Rūjienas pilsēta

83.5. Vilpulkas pagasts

84. Rundāles novads

84.1. Rundāles pagasts

84.2. Svitenes pagasts

84.3. Viesturu pagasts

85. Salacgrīvas novads

85.1. Ainažu pagasts

85.2. Ainažu pilsēta

85.3. Liepupes pagasts

85.4. Salacgrīvas pagasts

85.5. Salacgrīvas pilsēta

86. Salas novads

86.1. Salas pagasts

86.2. Sēlpils pagasts

87. Salaspils novads

87.1. Salaspils pagasts

87.2. Salaspils pilsēta

88. Saldus novads

88.1. Ezeres pagasts

88.2. Jaunauces pagasts

88.3. Jaunlutriņu pagasts

88.4. Kursīšu pagasts

88.5. Lutriņu pagasts

88.6. Nīgrandes pagasts

88.7. Novadnieku pagasts

88.8. Pampāļu pagasts

88.9. Rubas pagasts

88.10. Saldus pagasts

88.11. Saldus pilsēta

88.12. Šķēdes pagasts

88.13. Vadakstes pagasts

88.14. Zaņas pagasts

88.15. Zirņu pagasts

88.16. Zvārdes pagasts

89. Saulkrastu novads

89.1. Saulkrastu pagasts

89.2. Saulkrastu pilsēta

90. Sējas novads

91. Siguldas novads

91.1. Allažu pagasts

91.2. Mores pagasts

91.3. Siguldas pagasts

91.4. Siguldas pilsēta

92. Skrīveru novads

93. Skrundas novads

93.1. Nīkrāces pagasts

93.2. Raņķu pagasts

93.3. Rudbāržu pagasts

93.4. Skrundas pagasts

93.5. Skrundas pilsēta

94. Smiltenes novads

94.1. Bilskas pagasts

94.2. Blomes pagasts

94.3. Brantu pagasts

94.4. Grundzāles pagasts

94.5. Launkalnes pagasts

94.6. Palsmanes pagasts

94.7. Smiltenes pagasts

94.8. Smiltenes pilsēta

94.9. Variņu pagasts

95. Stopiņu novads

96. Strenču novads

96.1. Jērcēnu pagasts

96.2. Plāņu pagasts

96.3. Sedas pilsēta

96.4. Strenču pilsēta

97. Talsu novads

97.1. Abavas pagasts

97.2. Ārlavas pagasts

97.3. Balgales pagasts

97.4. Ģibuļu pagasts

97.5. Īves pagasts

97.6. Ķūļciema pagasts

97.7. Laidzes pagasts

97.8. Laucienes pagasts

97.9. Lībagu pagasts

97.10. Lubes pagasts

97.11. Sabiles pilsēta

97.12. Stendes pilsēta

97.13. Strazdes pagasts

97.14. Talsu pilsēta

97.15. Valdemārpils pilsēta

97.16. Valdgales pagasts

97.17. Vandzenes pagasts

97.18. Virbu pagasts

98. Tērvetes novads

98.1. Augstkalnes pagasts

98.2. Bukaišu pagasts

98.3. Tērvetes pagasts

99. Tukuma novads

99.1. Degoles pagasts

99.2. Džūkstes pagasts

99.3. Irlavas pagasts

99.4. Jaunsātu pagasts

99.5. Lestenes pagasts

99.6. Pūres pagasts

99.7. Sēmes pagasts

99.8. Slampes pagasts

99.9. Tukuma pilsēta

99.10. Tumes pagasts

99.11. Zentenes pagasts

100. Vaiņodes novads

100.1. Embūtes pagasts

100.2. Vaiņodes pagasts

101. Valkas novads

101.1. Ērģemes pagasts

101.2. Kārķu pagasts

101.3. Valkas pagasts

101.4. Valkas pilsēta

101.5. Vijciema pagasts

101.6. Zvārtavas pagasts

102. Varakļānu novads

102.1. Murmastienes pagasts

102.2. Varakļānu pagasts

102.3. Varakļānu pilsēta

103. Vārkavas novads

103.1. Rožkalnu pagasts

103.2. Upmalas pagasts

103.3. Vārkavas pagasts

104. Vecpiebalgas novads

104.1. Dzērbenes pagasts

104.2. Inešu pagasts

104.3. Kaives pagasts

104.4. Taurenes pagasts

104.5. Vecpiebalgas pagasts

105. Vecumnieku novads

105.1. Bārbeles pagasts

105.2. Kurmenes pagasts

105.3. Skaistkalnes pagasts

105.4. Stelpes pagasts

105.5. Valles pagasts

105.6. Vecumnieku pagasts

106. Ventspils novads

106.1. Ances pagasts

106.2. Jūrkalnes pagasts

106.3. Piltenes pagasts

106.4. Piltenes pilsēta

106.5. Popes pagasts

106.6. Puzes pagasts

106.7. Tārgales pagasts

106.8. Ugāles pagasts

106.9. Usmas pagasts

106.10. Užavas pagasts

106.11. Vārves pagasts

106.12. Ziru pagasts

106.13. Zlēku pagasts

107. Viesītes novads

107.1. Elkšņu pagasts

107.2. Rites pagasts

107.3. Saukas pagasts

107.4. Viesītes pagasts

107.5. Viesītes pilsēta

108. Viļakas novads

108.1. Kupravas pagasts

108.2. Medņevas pagasts

108.3. Susāju pagasts

108.4. Šķilbēnu pagasts

108.5. Vecumu pagasts

108.6. Viļakas pilsēta

108.7. Žīguru pagasts

109. Viļānu novads

109.1. Dekšāres pagasts

109.2. Sokolku pagasts

109.3.Viļānu pagasts

109.4. Viļānu pilsēta

110. Zilupes novads

110.1. Lauderu pagasts

110.2. Pasienes pagasts

110.3. Zaļesjes pagasts

110.4. Zilupes pilsēta

Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma
3.pielikums

(Pielikums izslēgts ar 26.03.2015. likumu, kas stājas spēkā 14.04.2015.)

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likums Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Saeima Veids: likums Pieņemts: 18.12.2008.Stājas spēkā: 31.12.2008.Zaudē spēku: 23.06.2020.Tēma: PašvaldībasPublicēts: Latvijas Vēstnesis, 202, 30.12.2008.; Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 3, 12.02.2009.
Dokumenta valoda:
LVEN
Saistītie dokumenti
 • Zaudējis spēku ar
 • Grozījumi
 • Tiesību akti, kuriem maina statusu
 • Uz tiesību akta pamata izdotie
 • Satversmes tiesas nolēmumi
 • Anotācija / tiesību akta projekts
 • Skaidrojumi
 • Citi saistītie dokumenti
185993
{"selected":{"value":"14.04.2015","content":"<font class='s-1'>14.04.2015.-22.06.2020.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"14.04.2015","iso_value":"2015\/04\/14","content":"<font class='s-1'>14.04.2015.-22.06.2020.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2012","iso_value":"2012\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2012.-13.04.2015.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"03.08.2011","iso_value":"2011\/08\/03","content":"<font class='s-1'>03.08.2011.-31.12.2011.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"03.01.2011","iso_value":"2011\/01\/03","content":"<font class='s-1'>03.01.2011.-02.08.2011.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"15.02.2010","iso_value":"2010\/02\/15","content":"<font class='s-1'>15.02.2010.-02.01.2011.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"31.12.2008","iso_value":"2008\/12\/31","content":"<font class='s-1'>31.12.2008.-14.02.2010.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
14.04.2015
84
1
 • X
 • Facebook
 • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"