Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:
Dzīvnieku barības aprites likums
I nodaļa
Vispārīgie noteikumi

1.pants. Likumā ir lietoti šādi termini:

1) (izslēgts ar 12.07.2010. likumu);

2) (izslēgts ar 12.07.2010. likumu);

3) pilnvērtīga barība — kompleksā barība Eiropas Parlamenta un Padomes 2009.gada 13.jūlija regulas (EK) Nr. 767/2009 par barības laišanu tirgū un lietošanu un ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes regulu (EK) Nr. 1831/2003 un atceļ Padomes direktīvu 79/373/EEK, Komisijas direktīvu 80/511/EEK, Padomes direktīvas 82/471/EEK, 83/228/EEK, 93/74/EEK, 93/113/EK un 96/25/EK un Komisijas lēmumu 2004/217/EK (dokuments attiecas uz EEZ) (turpmāk — Eiropas Parlamenta un Padomes regula Nr. 767/2009) 3.panta 2.punkta “i” apakšpunktā minētās definīcijas izpratnē;

4) (izslēgts ar 12.07.2010. likumu);

5) diētiskā barība — barība, kas paredzēta īpašiem barošanas mērķiem Eiropas Parlamenta un Padomes regulas Nr. 767/2009 3.panta 2.punkta “o” apakšpunktā minētās definīcijas izpratnē;

6) ārstnieciskais premikss — veterinārās zāles, kas sagatavotas ārstnieciskās barības ražošanai;

7) ārstnieciskā barība — barība Eiropas Parlamenta un Padomes 2018. gada 11. decembra regulas (ES) 2019/4 par ārstnieciskās barības izgatavošanu, laišanu tirgū un lietošanu, ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes regulu (EK) Nr. 183/2005 un atceļ Padomes direktīvu 90/167/EEK (turpmāk — Eiropas Parlamenta un Padomes regula (ES) 2019/4 par ārstnieciskās barības izgatavošanu, laišanu tirgū un lietošanu) 3. panta 2. punkta "a" apakšpunkta izpratnē;

8) barības apritē iesaistītā persona — tiesību subjekts Eiropas Parlamenta un Padomes 2002.gada 28.janvāra regulas (EK) Nr. 178/2002, ar ko paredz pārtikas aprites tiesību aktu vispārīgus principus un prasības, izveido Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestādi un paredz procedūras saistībā ar pārtikas nekaitīgumu, 3.panta 6.punktā minētās definīcijas izpratnē;

9) barības apritē iesaistītais uzņēmums — tiesību subjekts Eiropas Parlamenta un Padomes 2002.gada 28.janvāra regulas (EK) Nr. 178/2002, ar ko paredz pārtikas aprites tiesību aktu vispārīgus principus un prasības, izveido Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestādi un paredz procedūras saistībā ar pārtikas nekaitīgumu, 3.panta 5.punktā minētās definīcijas izpratnē;

10) mājas (istabas) dzīvnieks — lolojumdzīvnieks Eiropas Parlamenta un Padomes regulas Nr. 767/2009 3.panta 2.punkta “f” apakšpunktā minētās definīcijas izpratnē;

11) barības aprite — visas darbības ar barību no tās ieguves līdz izmantošanai, ietverot primāro ražošanu, pirmapstrādi, apstrādi, pārstrādi, ražošanu, iepakošanu, uzglabāšanu, izplatīšanu, transportēšanu, pārvietošanu pāri valsts robežai, laišanu tirgū, kā arī izbarošanu dzīvniekiem.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 12.07.2010. un 21.11.2019. likumu, kas stājas spēkā 24.12.2019.)

2.pants. Likuma mērķis ir nodrošināt kvalitatīvas, cilvēku un dzīvnieku veselībai, dzīvībai un videi nekaitīgas dzīvnieku barības (turpmāk — barības) apriti.

II nodaļa
Prasības barības apritē iesaistītajām personām un uzņēmumiem

3.pants. (1) Eiropas Parlamenta un Padomes 2005. gada 12. janvāra regulā (EK) Nr. 183/2005, ar ko paredz barības higiēnas prasības (dokuments attiecas uz EEZ), izņemot šīs regulas 9. panta 3. punktu, un Eiropas Parlamenta un Padomes 2017. gada 15. marta regulas (ES) Nr. 2017/625 par oficiālajām kontrolēm un citām oficiālajām darbībām, kuras veic, lai nodrošinātu, ka tiek piemēroti pārtikas un barības aprites tiesību akti, noteikumi par dzīvnieku veselību un labturību, augu veselību un augu aizsardzības līdzekļiem, un ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (EK) Nr. 999/2001, (EK) Nr. 396/2005, (EK) Nr. 1069/2009, (EK) Nr. 1107/2009, (ES) Nr. 1151/2012, (ES) Nr. 652/2014, (ES) 2016/429 un (ES) 2016/2031, Padomes regulas (EK) Nr. 1/2005 un (EK) Nr. 1099/2009 un Padomes direktīvas 98/58/EK, 1999/74/EK, 2007/43/EK, 2008/119/EK un 2008/120/EK un atceļ Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (EK) Nr. 854/2004 un (EK) Nr. 882/2004, Padomes direktīvas 89/608/EEK, 89/662/EEK, 90/425/EEK, 91/496/EEK, 96/23/EK, 96/93/EK un 97/78/EK un Padomes lēmumu 92/438/EEK (Oficiālo kontroļu regula) (turpmāk — Eiropas Parlamenta un Padomes regula (ES) 2017/625 par oficiālajām kontrolēm) 1. panta 2. punkta "c" apakšpunktā, noteiktās kompetentās iestādes funkcijas veic Pārtikas un veterinārais dienests.

(2) Eiropas Parlamenta un Padomes 2005.gada 12.janvāra regulā (EK) Nr. 183/2005, ar ko paredz barības higiēnas prasības (dokuments attiecas uz EEZ), 9.panta 3.punktā noteiktās kompetentās iestādes funkcijas veic valsts aģentūra “Lauksaimniecības datu centrs”.

(3) Barības apritē iesaistītā uzņēmuma (turpmāk — uzņēmums) atzīšanas un reģistrācijas, kā arī atzīšanas un reģistrācijas anulēšanas kārtību nosaka Ministru kabinets.

(4) (Izslēgta ar 21.11.2019. likumu)

(5) Par uzņēmuma reģistrāciju maksājama valsts nodeva. Valsts nodevas apmēru un maksāšanas kārtību nosaka Ministru kabinets.

(6) Higiēnas prasības dzīvnieku barības primārajai ražošanai un tiešajām piegādēm mazos daudzumos nosaka Ministru kabinets.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 21.11.2019. likumu, kas stājas spēkā 24.12.2019.)

4.pants. (1) Barību atļauts laist tirgū, ja tā ir marķēta, uzglabāta un iepakota Eiropas Parlamenta un Padomes regulā Nr. 767/2009 noteiktajā kārtībā.

(2) Barības sastāvdaļu kategorijas, kuras norāda mājas (istabas) dzīvnieku barības maisījumu marķējumā, nosaka Ministru kabinets.

(12.07.2010. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 01.09.2010.)

5.pants. (Izslēgts ar 12.07.2010. likumu, kas stājas spēkā 01.09.2010.)

6.pants. (Izslēgts ar 12.07.2010. likumu, kas stājas spēkā 01.09.2010.)

7.pants. (Izslēgts ar 12.07.2010. likumu, kas stājas spēkā 01.09.2010.)

8.pants. (Izslēgts ar 12.07.2010. likumu, kas stājas spēkā 01.09.2010.)

9. pants. Premiksus, kas satur augšanas stimulatorus, kokcidiostatus un histomonostatus, atļauts izplatīt tikai atzītam uzņēmumam, kurš ražo barību vai barības maisījumus vai tos izmanto kā galapatērētājs savas saimniecības vajadzībām.

(21.11.2019. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 24.12.2019.)

10.pants. (1) Dzīvnieku ārstnieciskās barības aprites kārtību un prasības diētiskajai barībai nosaka Ministru kabinets.

(2) Prasības dzīvnieku barības mazumtirdzniecībai nosaka Ministru kabinets.

(3) Neizlietotas vai nederīgas ārstnieciskās barības un starpproduktu savākšanas, izmešanas un iznīcināšanas kārtību nosaka Ministru kabinets.

(12.07.2010. likuma redakcijā ar grozījumiem, kas izdarīti ar 21.11.2019. likumu, kas stājas spēkā 24.12.2019.)

11. pants. (1) Ārstniecisko barību ražo, laiž tirgū un lieto saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes regulu (ES) 2019/4 par ārstnieciskās barības izgatavošanu, laišanu tirgū un lietošanu.

(2) Ārstnieciskos premiksus atļauts izplatīt tikai atzītam uzņēmumam atbilstoši veterināro zāļu apriti reglamentējošu normatīvo aktu prasībām.

(21.11.2019. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 24.12.2019. Pirmās daļas jaunā redakcija stājas spēkā 28.01.2022. Sk. pārejas noteikumu 4. punktu)

12.pants. (Izslēgts ar 21.11.2019. likumu, kas stājas spēkā 24.12.2019.)

13.pants. (Izslēgts ar 12.07.2010. likumu, kas stājas spēkā 01.09.2010.)

14.pants. Barībā un barības sastāvdaļās aizliegtās vielas un barības nekaitīguma prasības nosaka Ministru kabinets.

15.pants. Barība atzīstama par nederīgu laišanai tirgū, ja uz to attiecināms vismaz viens no šajā pantā minētajiem nosacījumiem:

1) tā neatbilst nekaitīguma prasībām vai satur aizliegtās vai neatļautās vielas;

2) beidzies tās derīguma termiņš;

3) bojāts tās iepakojums;

4) tā ir bojāta, un tas konstatēts organoleptiski vai izmeklējot laboratorijā;

5) tās saturs neatbilst marķējumā norādītajam sastāvam un īpašībām;

6) tai nav normatīvajos aktos par barības marķēšanu noteikto pavaddokumentu;

7) tā neatbilst citām normatīvajos aktos par barības nekaitīgumu noteiktajām prasībām.

16.pants. (1) Laišanai tirgū nederīgu barību izņem no apgrozības, pārstrādā vai iznīcina.

(2) Barības apritē iesaistītā persona, kuras valdījumā ir laišanai tirgū nederīga barība, sedz izdevumus, kas saistīti ar šādas barības kontroli, izņemšanu no apgrozības, pārstrādi vai iznīcināšanu.

III nodaļa
Barības importēšanas un eksportēšanas kārtība

17.pants. Barību importēt Latvijā un eksportēt no Latvijas drīkst barības apritē iesaistītā persona, kuras uzņēmums ir atzīts vai reģistrēts Pārtikas un veterinārajā dienestā.

18. pants. Barības kravu kontroli valsts robežkontroles punktos, brīvajās zonās un muitas noliktavās veic saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes regulu (ES) 2017/625 par oficiālajām kontrolēm.

(21.11.2019. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 24.12.2019.)

IV nodaļa
Barības aprites valsts uzraudzība un kontrole

19.pants. Barības aprites valsts uzraudzību un kontroli veic Pārtikas un veterinārais dienests.

19.1 pants. Ministru kabinets nosaka kārtību, kādā aprēķina maksu un maksā par šajā likumā un Eiropas Parlamenta un Padomes regulā (ES) 2017/625 par oficiālajām kontrolēm noteiktajām Pārtikas un veterinārā dienesta veiktajām valsts uzraudzības un kontroles darbībām.

(21.11.2019. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 24.12.2019.)

20.pants. (1) Pārtikas un veterinārais dienests nodrošina barības paraugu ņemšanu un analīzi.

(2) Dzīvnieku barības paraugu ņemšanas kārtību nosaka Ministru kabinets.

(3) Valsts uzraudzības un kontroles laikā paņemto barības paraugu laboratorisko izmeklēšanu veic Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts "BIOR".

(4) Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskā institūta "BIOR" valsts pārvaldes uzdevumu ietvaros veikto darbību cenrādi apstiprina Ministru kabinets.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 21.11.2019. likumu, kas stājas spēkā 24.12.2019.)

20.1 pants. Uzņēmumam ir tiesības pieprasīt, lai Pārtikas un veterinārā dienesta inspektors paņem paralēlo barības paraugu neatkarīgai testēšanai. Paralēlo paraugu testē Eiropas Savienības dalībvalsts oficiālās kontroles laboratorija atbilstoši laboratorijas metodēm, kas noteiktas Komisijas 2009. gada 27. janvāra regulā (EK) Nr. 152/2009, ar ko nosaka paraugu ņemšanas un analīzes metodes barības oficiālajai kontrolei.

(21.11.2019. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 24.12.2019.)

20.2 pants. Ja ir konstatēta neatbilstība barības apriti reglamentējošu normatīvo aktu prasībām, izdevumus par laboratorisko izmeklēšanu sedz barības apritē iesaistītā persona.

(21.11.2019. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 24.12.2019.)

21.pants. Ministru kabinets nosaka:

1) kārtību, kādā piešķir references laboratorijas statusu laboratorijai, kura veic dzīvnieku barības laboratorisko kontroli, kā arī references laboratorijas akreditācijas kārtību, funkcijas un pienākumus;

2) ātrās reaģēšanas sistēmas darbību dzīvnieku barības apritē.

V nodaļa
Uzņēmuma darbības apturēšanas un atjaunošanas kārtība

22. pants. Pārtikas un veterinārā dienesta valsts galvenais pārtikas un veterinārais inspektors, valsts vecākie inspektori un valsts inspektori veterinārajā un pārtikas jomā (turpmāk — Pārtikas un veterinārā dienesta amatpersona), konstatējot neatbilstību barības apriti reglamentējošu normatīvo aktu prasībām, nosaka uzņēmumam šīs neatbilstības novēršanas termiņu un, ja nepieciešams, ierobežo uzņēmuma darbību vai aptur to šā likuma 26. pantā noteiktajos gadījumos.

(21.11.2019. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 24.12.2019.)

23.pants. (Izslēgts ar 21.11.2019. likumu, kas stājas spēkā 24.12.2019.)

24.pants. Ja noteiktajā termiņā nav novērsta konstatētā neatbilstība barības apriti reglamentējošu normatīvo aktu prasībām, Pārtikas un veterinārā dienesta amatpersona pieņem lēmumu par uzņēmuma darbības apturēšanu.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 21.11.2019. likumu, kas stājas spēkā 24.12.2019.)

25.pants. Uzņēmuma darbības apturēšanu nodrošina par uzņēmuma darbību atbildīgā barības apritē iesaistītā persona.

26. pants. Uzņēmuma darbību aptur nekavējoties, ja neatbilstība barības apriti reglamentējošu normatīvo aktu prasībām ir vai var būt par iemeslu aizliegtu vai nereģistrētu vielu vai slimību izraisītāju nonākšanai barībā vai attiecīgās neatbilstības dēļ rodas draudi cilvēku vai dzīvnieku veselībai vai dzīvībai.

(21.11.2019. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 24.12.2019.)

27.pants. (1) Kad lēmumā par uzņēmuma darbības apturēšanu norādītā neatbilstība barības apriti reglamentējošu normatīvo aktu prasībām ir novērsta, barības apritē iesaistītā persona par to rakstveidā paziņo attiecīgajai Pārtikas un veterinārā dienesta teritoriālajai struktūrvienībai. Pārtikas un veterinārā dienesta amatpersona piecu darbdienu laikā pēc paziņojuma saņemšanas pārbauda, vai neatbilstība ir novērsta.

(2) Ja visi lēmumā par uzņēmuma darbības apturēšanu minētie normatīvo aktu pārkāpumi ir novērsti, Pārtikas un veterinārā dienesta amatpersona triju darbdienu laikā pēc pārbaudes veikšanas pieņem lēmumu par uzņēmuma darbības atjaunošanu.

(3) Ja visi lēmumā par uzņēmuma darbības apturēšanu minētie normatīvo aktu pārkāpumi nav novērsti, Pārtikas un veterinārā dienesta amatpersona sniedz atteikumu uzņēmuma darbības atjaunošanai.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 21.11.2019. likumu, kas stājas spēkā 24.12.2019.)

28.pants. (1) Lēmumu par uzņēmuma darbības apturēšanu var apstrīdēt un pārsūdzēt Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

(2) Pārtikas un veterinārā dienesta amatpersonas lēmuma apstrīdēšana un pārsūdzēšana neaptur tā darbību.

VI nodaļa
Administratīvie pārkāpumi dzīvnieku barības aprites jomā un kompetence administratīvo pārkāpumu procesā

(Nodaļa 21.11.2019. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 24.12.2019. Nodaļa stājas spēkā 01.07.2020. Sk. pārejas noteikumu 5. punktu)

29. pants. Par nepatiesu ziņu norādīšanu barības importa pavaddokumentos piemēro brīdinājumu vai naudas sodu fiziskajai personai no piecām līdz trīsdesmit naudas soda vienībām, bet juridiskajai personai — no desmit līdz septiņdesmit naudas soda vienībām.

(21.11.2019. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 24.12.2019. Pants stājas spēkā 01.07.2020. Sk. pārejas noteikumu 5. punktu)

30. pants. Par normatīvajos aktos noteikto dzīvnieku barības higiēnas un uzglabāšanas prasību neievērošanu vai par pārkāpumiem barības izplatīšanā piemēro naudas sodu fiziskajai personai no piecām līdz sešdesmit naudas soda vienībām, bet juridiskajai personai — no desmit līdz simt piecdesmit naudas soda vienībām.

(21.11.2019. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 24.12.2019. Pants stājas spēkā 01.07.2020. Sk. pārejas noteikumu 5. punktu)

31. pants. Par pārkāpumiem ārstnieciskās un diētiskās barības ražošanā un izplatīšanā piemēro naudas sodu fiziskajai personai no desmit līdz simt naudas soda vienībām, bet juridiskajai personai — no desmit līdz simt septiņdesmit naudas soda vienībām.

(21.11.2019. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 24.12.2019. Pants stājas spēkā 01.07.2020. Sk. pārejas noteikumu 5. punktu)

32. pants. Par iesaistīšanos dzīvnieku barības apritē bez normatīvajos aktos noteiktās uzņēmuma atzīšanas vai reģistrācijas piemēro naudas sodu fiziskajai personai no desmit līdz simt divdesmit naudas soda vienībām, bet juridiskajai personai — no divdesmit līdz divsimt piecdesmit naudas soda vienībām.

(21.11.2019. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 24.12.2019. Pants stājas spēkā 01.07.2020. Sk. pārejas noteikumu 5. punktu)

33. pants. Par tādas piesārņotas barības izplatīšanu, kura satur nevēlamas vielas, kas pārsniedz normatīvajos aktos pieļauto līmeni, vai tādas barības izplatīšanu, kura satur normatīvajos aktos noteiktās aizliegtās vielas vai kurai ir beidzies marķējumā norādītais minimālais uzglabāšanas termiņš, piemēro naudas sodu fiziskajai personai no desmit līdz simt piecdesmit naudas soda vienībām, bet juridiskajai personai — no trīsdesmit līdz trīssimt naudas soda vienībām.

(21.11.2019. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 24.12.2019. Pants stājas spēkā 01.07.2020. Sk. pārejas noteikumu 5. punktu)

34. pants. Administratīvā pārkāpuma procesu par šā likuma 29., 30., 31., 32. un 33. pantā minētajiem pārkāpumiem veic Pārtikas un veterinārais dienests.

(21.11.2019. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 24.12.2019. Pants stājas spēkā 01.07.2020. Sk. pārejas noteikumu 5. punktu)

Pārejas noteikumi

1. Ar šā likuma spēkā stāšanos spēku zaudē Dzīvnieku barības aprites likums (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2002, 21.nr.; 2004, 10.nr.; 2005, 11.nr.; 2006, 12.nr.).

2. Šā likuma 3.panta trešajā, ceturtajā, piektajā un sestajā daļā, 4.panta trešajā daļā, 5.panta trešajā daļā, 8., 10., 14., 18.pantā un 20.panta otrajā daļā minētos noteikumus Ministru kabinets izdod līdz 2009.gada 30.jūnijam.

3. Līdz attiecīgo Ministru kabineta noteikumu spēkā stāšanās dienai, bet ne ilgāk kā līdz 2009.gada 30.jūnijam ir piemērojami šādi Ministru kabineta noteikumi, ciktāl tie nav pretrunā ar šo likumu:

1) Ministru kabineta 2003.gada 4.novembra noteikumi Nr.626 “Dzīvnieku ārstnieciskās un diētiskās barības aprites kārtība”;

2) Ministru kabineta 2004.gada 25.marta noteikumi Nr.166 “Dzīvnieku barības marķēšanas kārtība”;

3) Ministru kabineta 2004.gada 6.aprīļa noteikumi Nr.237 “Noteikumi par dzīvnieku barībā un barības sastāvdaļās aizliegtajām vielām un barības nekaitīguma prasībām”;

4) Ministru kabineta 2005.gada 24.maija noteikumi Nr.358 “Dzīvnieku barības paraugu ņemšanas kārtība”;

5) Ministru kabineta 2005.gada 31.maija noteikumi Nr.382 “Kārtība, kādā kontrolē dzīvnieku barības kravas uz valsts robežas, brīvajās zonās, brīvajās noliktavās un muitas noliktavās”;

6) Ministru kabineta 2007.gada 2.janvāra noteikumi Nr.7 “Noteikumi par prasībām tirdzniecības vietai, kur pārdod mājas (istabas) dzīvnieku barības maisījumus no atvērta oriģinālā iepakojuma, un šīs tirdzniecības vietas reģistrācijas kārtību”;

7) Ministru kabineta 2007.gada 14.augusta noteikumi Nr.557 “Dzīvnieku barības apritē iesaistīto objektu atzīšanas un reģistrācijas kārtība”.

4. Šā likuma 11. panta pirmās daļas jaunā redakcija stājas spēkā 2022. gada 28. janvārī.

(21.11.2019. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 24.12.2019.)

5. Šā likuma VI nodaļa stājas spēkā vienlaikus ar Administratīvās atbildības likumu.

(21.11.2019. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 24.12.2019.)

6. Ministru kabinets līdz 2020. gada 1. janvārim izdod šā likuma 19.1 pantā un 20. panta ceturtajā daļā minētos noteikumus.

(21.11.2019. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 24.12.2019.)

7. Līdz šā likuma 19.1 pantā minēto Ministru kabineta noteikumu spēkā stāšanās dienai, bet ne ilgāk kā līdz 2020. gada 1. janvārim ir piemērojami Ministru kabineta 2013. gada 8. oktobra noteikumi Nr. 1083 "Kārtība, kādā veicama samaksa par Pārtikas un veterinārā dienesta valsts uzraudzības un kontroles darbībām un maksas pakalpojumiem", ciktāl tie nav pretrunā ar šo likumu.

(21.11.2019. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 24.12.2019.)

8. Ministru kabinets līdz 2020. gada 31. decembrim izdara grozījumus Ministru kabineta 2009. gada 30. jūnija noteikumos Nr. 730 "Dzīvnieku barības apritē iesaistītā uzņēmuma reģistrācijas un atzīšanas kārtība", nosakot barības apritē iesaistītās personas atzīšanas un reģistrācijas anulēšanas kārtību.

(21.11.2019. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 24.12.2019.)

9. Ministru kabinets līdz 2022. gada 28. janvārim izdod šā likuma 10. panta trešajā daļā minētos noteikumus.

(21.11.2019. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 24.12.2019.)

Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības direktīvām

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 12.07.2010. likumu, kas stājas spēkā 01.09.2010.)

Likumā iekļautas tiesību normas, kas izriet no:

1) (izslēgts ar 12.07.2010. likumu);

2) (izslēgts ar 12.07.2010. likumu);

3) (izslēgts ar 12.07.2010. likumu);

4) (izslēgts ar 12.07.2010. likumu);

5) (izslēgts ar 12.07.2010. likumu);

6) Komisijas 1998.gada 10.septembra direktīvas 98/68/EK, ar ko nosaka standarta dokumentu, kurš minēts Padomes direktīvas 95/53/EK 9.panta 1.punktā, un dažus noteikumus attiecībā uz pārbaudēm, ko veic, ievedot Kopienā lopbarību no trešām valstīm;

7) (izslēgts ar 12.07.2010. likumu);

8) Eiropas Parlamenta un Padomes 2001.gada 6.novembra direktīvas 2001/82/EK par Kopienas kodeksu, kas attiecas uz veterinārajām zālēm;

9) Eiropas Parlamenta un Padomes 2002.gada 7.maija direktīvas 2002/32/EK par nevēlamām vielām dzīvnieku barībā.

Likums Saeimā pieņemts 2008.gada 23.oktobrī.
Valsts prezidents V.Zatlers
Rīgā 2008.gada 13.novembrī
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Dzīvnieku barības aprites likums Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Saeima Veids: likums Pieņemts: 23.10.2008.Stājas spēkā: 27.11.2008.Tēma: Dzīvnieku aizsardzība; Administratīvās atbildības ceļvedisPublicēts: Latvijas Vēstnesis, 177, 13.11.2008.; Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 24, 23.12.2008.
Dokumenta valoda:
LVEN
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Uz tiesību akta pamata izdotie
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Skaidrojumi
  • Citi saistītie dokumenti
183720
{"selected":{"value":"28.01.2022","content":"<font class='s-1'>28.01.2022.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"28.01.2022","iso_value":"2022\/01\/28","content":"<font class='s-1'>28.01.2022.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"01.07.2020","iso_value":"2020\/07\/01","content":"<font class='s-1'>01.07.2020.-27.01.2022.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"24.12.2019","iso_value":"2019\/12\/24","content":"<font class='s-1'>24.12.2019.-30.06.2020.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.09.2010","iso_value":"2010\/09\/01","content":"<font class='s-1'>01.09.2010.-23.12.2019.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"27.11.2008","iso_value":"2008\/11\/27","content":"<font class='s-1'>27.11.2008.-31.08.2010.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
28.01.2022
84
1
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"