Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Ministru kabineta 2010. gada 24. augusta noteikumus Nr. 799 "Noteikumi par dzīvnieku ārstnieciskās barības aprites kārtību un prasībām diētiskajai barībai".
Ministru kabineta noteikumi Nr.1142

Rīgā 2009.gada 6.oktobrī (prot. Nr.67 29.§)
Dzīvnieku ārstnieciskās un diētiskās barības aprites kārtība
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka dzīvnieku ārstnieciskās barības (turpmāk – ārstnieciskā barība) un dzīvnieku diētiskās barības (turpmāk – diētiskā barība) aprites kārtību.

2. Dzīvnieku barības apritē iesaistītais uzņēmums, kas ražo vai laiž tirgū ārstniecisko barību vai ražo to savas saimniecības dzīvnieku ēdināšanai (turpmāk – ārstnieciskās barības ražotājs), ir atzīts saskaņā ar normatīvajiem aktiem par dzīvnieku barības apritē iesaistītā uzņēmuma reģistrācijas un atzīšanas kārtību.

3. Pārtikas un veterinārais dienests (turpmāk – dienests) uzrauga un kontrolē šo noteikumu prasību ievērošanu.

II. Ārstnieciskās barības aprites kārtība

4. Ārstnieciskās barības ražotājs:

4.1. ārstnieciskās barības ražošanai izmanto dzīvnieku barību, kas atbilst dzīvnieku barības apriti regulējošo normatīvo aktu prasībām;

4.2. iegādājas ārstniecisko premiksu atbilstoši veterināro zāļu apriti regulējošo normatīvo aktu prasībām;

4.3. pārbauda ārstnieciskās barības homogenitāti, stabilitāti un nosaka uzglabāšanas termiņu;

4.4. nodrošina, ka ārstnieciskās barības ražošanā lietotā dzīvnieku barība nesatur tās veterināro zāļu vai kokcidiostatu aktīvās vielas, kas ir ārstnieciskā premiksa sastāvā;

4.5. ražo un izsniedz ārstniecisko barību dzīvnieku īpašniekam vai turētājam, ja tas iesniedz praktizējoša veterinārārsta (turpmāk – veterinārārsts) sagatavotu ārstnieciskās barības pieprasījumu (turpmāk – pieprasījums) (1.pielikums);

4.6. izplata ārstniecisko barību atbilstoši pieprasījuma nosacījumiem.

5. Ārstnieciskās barības ražotājs, kas ārstniecisko barību ražo tālākai izplatīšanai, atbilstoši veterināro zāļu apriti regulējošo normatīvo aktu prasībām glabā informāciju par ārstnieciskās barības ražošanā izmantoto ārstniecisko premiksu un dzīvnieku barību. Informācijā norāda:

5.1. ārstnieciskā premiksa iegādes datumu;

5.2. ārstnieciskā premiksa nosaukumu;

5.3. ražotāja piešķirto ārstnieciskās barības partijas numuru;

5.4. tā uzņēmuma nosaukumu un adresi, no kura iegādāts ārstnieciskais premikss;

5.5. ārstnieciskās barības veidu;

5.6. saņemto un izlietoto ārstnieciskā premiksa daudzumu.

6. Ārstnieciskās barības ražotājs, kas ārstniecisko barību ražo paša saimniecībā tās dzīvnieku ēdināšanai, glabā informāciju par izmantoto ārstniecisko premiksu un dzīvnieka identifikācijas numuru vai dzīvnieku grupu, kurai paredzēts izbarot ārstniecisko barību.

7. Dzīvnieku barība, ko izmanto ārstnieciskās barības ražošanai maisījumā ar ārstniecisko premiksu, ir homogēns un stabils barības maisījums.

8. Ārstnieciskās barības ražošanā izmantotais ārstnieciskais premikss atbilst veterināro zāļu apriti regulējošo normatīvo aktu prasībām.

9. Atļauto ārstniecisko premiksu ārstnieciskās barības ražošanā lieto saskaņā ar veterināro zāļu reģistrācijas apliecības nosacījumiem, novēršot nevēlamu mijiedarbību starp veterinārajām zālēm, barības piedevām vai citām dzīvnieku barības sastāvdaļām.

10. Ārstnieciskajai barībai ir noteikts derīguma termiņš.

11. Veterinārārsts sagatavo pieprasījumu un divas tā kopijas. Oriģinālu glabā ārstnieciskās barības ražotājs, vienu kopiju – dzīvnieka īpašnieks vai turētājs, otru – veterinārārsts. Pieprasījumu un tā kopijas glabā piecus gadus un pēc pieprasījuma uzrāda dienesta inspektoram.

12. Veterinārārsts pieprasījumā norāda tikai tādu ārstnieciskās barības daudzumu, kāds nepieciešams dzīvnieku ārstēšanā.

13. Veterinārārsts pārliecinās, vai ārstnieciskās barības ražošanā un dzīvnieku ēdināšanā lietotā dzīvnieku barība nesatur tās veterināro zāļu vai kokcidiostatu aktīvās vielas, kas ir ārstnieciskā premiksa sastāvā.

14. Veterinārārsts sagatavo pieprasījumu par konkrētam dzīvniekam, kuru viņš ārstē, nepieciešamo ārstniecisko barību. Pieprasījumu sagatavo, pamatojoties uz dzīv­niekam noteikto diagnozi un slimības simptomiem, kā arī izvērtējot iepriek­šē­jo ārstēšanu un veterināro zāļu saderību, ja lieto vairāk nekā vienu ārstniecisko premiksu vai veterinārās zāles.

15. Pieprasījums ir derīgs trīs mēnešus no izrakstīšanas brīža.

16. Ārstnieciskās barības ražotājs dokumentāciju par ārstniecisko premiksu glabā piecus gadus un pēc pieprasījuma uzrāda dienesta inspektoram.

17. Ārstniecisko premiksu un ārstniecisko barību glabā atsevišķi īpaši šim no­lūkam paredzētā telpā vai norobežotā telpas daļā vai šādu produktu glabāšanai pare­dzētos hermētiskos konteineros. Ārstniecisko premiksu glabā atbilstoši ārstnie­ciskā premiksa marķējumā vai lietošanas instrukcijā norādītajiem apstākļiem.

18. Uz ārstnieciskās barības iepakojuma vai konteinera ir skaidra norāde “Ārstnieciskā dzīvnieku barība”, ja šī norāde nav ietverta dzīvnieku barības nosaukumā.

19. Ja ārstniecisko barību tiešajam patērētājam piegādā autocisternā vai konteinerā, marķējumā vai uz iepakojuma norādāmās ziņas atļauts ietvert pavaddokumentā.

20. Ja ārstniecisko barību laiž tirgū autocisternā vai konteinerā, to pirms atkārtotas lietošanas iztīra, lai novērstu dzīvnieku barības nevēlamu mijiedarbību vai piesārņojumu ar veterinārajām zālēm.

21. Ārstnieciskā premiksa dienas devu pievieno vismaz pusei no dzīv­nie­kam nepieciešamās barības dienas devas. Atgremotājiem paredzēto ārstnieciskā pre­miksa dienas devu pievieno vismaz pusei no dzīvniekam nepieciešamās minerālvielas nesaturošas graudu barības dienas devas.

22. Dzīvnieka īpašnieks vai turētājs izbaro ārstniecisko barību dzīvniekiem, no kuriem iegūst dzīvnieku izcelsmes pārtikas produktus, ja veterinārārsts ir noteicis zāļu izdalīšanās periodu no dzīvnieka organisma.

23. Dienestam ir tiesības ņemt ārstnieciskās barības paraugus visos ražošanas vai izplatīšanas posmos un pārbaudīt tās atbilstību šo noteikumu prasībām.

24. Ārstnieciskajai barībai, kas importēta no valsts, kura nav Eiropas Savienības dalībvalsts, piemēro šo noteikumu 6., 9., 15. un 16.punkta prasības.

III. Diētiskās barības aprites kārtība

25. Diētisko barību atļauts ražot vai laist tirgū, ja:

25.1. tā atbilst šo noteikumu 2.pielikumā noteiktajām prasībām;

25.2. to ražo vai izplata dienestā reģistrēts dzīvnieku barības apritē iesaistīts uzņēmums (turpmāk – diētiskās barības ražotājs).

26. Ja šo noteikumu 2.pielikumā minētai dzīvnieku barības lietošanas indikācijai ir norādītas vairākas dzīvnieku barības specifiskās īpašības, diētiskās barības ražotājs:

26.1. dzīvnieku barības receptūrā norāda vismaz vienu attiecīgo dzīvnieku barības maisījuma sastāvdaļu, kas nosaka specifiskās īpašības;

26.2. dzīvnieku barības marķējumā norāda vismaz vienu attiecīgo dzīvnieku barības specifisko īpašību.

27. Uz diētiskās barības iepakojuma vai konteinera ir skaidra norāde “Diētiskā dzīvnieku barība”, ja šī norāde nav ietverta dzīvnieku barības nosaukumā.

28. Ja atsevišķa sastāvdaļa marķējumā ir obligāti deklarējama, diētiskās barības ražotājs marķējumā precīzi norāda tās sastāvdaļas nosaukumu, kura minēta šo noteikumu 2.pielikumā.

29. Ja marķējumā obligāti norādāmo vielu sarakstā ir prasība deklarēt dzīvnieku barības piedevas kopējo daudzumu, diētiskās barības ražotājs norāda dabīgās vielas un dzīvnieku barības piedevas kopējo daudzumu vai dabīgās vielas daudzumu, ja dzīvnieku barības piedeva nav pievienota.

30. Marķējumā norāda diētiskās barības ieteicamo lietošanas ilgumu – laiku, kas nepieciešams, lai sasniegtu barības lietošanas mērķi, kas minēts šo noteikumu 2.pielikumā. Diētiskās barības ražotājs drīkst noteikt īsāku diētiskās barības lietošanas ilgumu, nekā norādīts šo noteikumu 2.pielikumā.

31. Ja dzīvniekam ir neatgriezeniski traucēti vielmaiņas procesi, diētisko barību drīkst lietot visu mūžu.

32. Dienestam ir tiesības ņemt diētiskās barības paraugus visos ražošanas vai izplatīšanas posmos un pieprasīt informāciju no barības apritē iesaistītās personas par diētiskās barības atbilstību šo noteikumu prasībām.

Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības direktīvām

Noteikumos iekļautas tiesību normas, kas izriet no:

1) Padomes 1990.gada 26.marta Direktīvas 90/167/EEK, ar ko izklāsta nosacījumus, kuri Kopienā reglamentē ārstnieciskās dzīvnieku barības pagatavošanu, laišanu tirgū un lietošanu;

2) Padomes 1993.gada 13.septembra Direktīvas 93/74/EEK par lopbarību, kas paredzēta īpašiem barošanas mērķiem;

3) Komisijas 2008.gada 9.janvāra Direktīvas 2008/4/EK, ar kuru groza Direktīvu 94/39/EK attiecībā uz barību, kas paredzēta piena triekas riska mazināšanai;

4) Komisijas 2008.gada 5.marta Direktīvas 2008/38/EK, ar ko izveido tādas dzīvnieku barības paredzēto lietojumu sarakstu, kas paredzēta īpašiem barošanas mērķiem;

5) Komisijas 2008.gada 30.jūlija Direktīvas 2008/82/EK, ar ko groza Direktīvu 2008/38/EK attiecībā uz barību, kas paredzēta nieru darbības uzlabošanai hroniskas nieru mazspējas gadījumā.

Ministru prezidents V.Dombrovskis

Zemkopības ministrs J.Dūklavs
1.pielikums
Ministru kabineta
2009.gada 6.oktobra noteikumiem Nr.1142

KN1142-PIEL1_PAGE_1.JPG (78420 bytes)

KN1142-PIEL1_PAGE_2.JPG (26045 bytes)

Zemkopības ministrs J.Dūklavs
2.pielikums
Ministru kabineta
2009.gada 6.oktobra noteikumiem Nr.1142
Prasības dzīvnieku diētiskajai barībai

Nr.
p.k.

Barības lietošanas indikācija

Barības specifiskās īpašības

Dzīvnieku suga vai grupa

Marķējumā obligāti deklarējamās vielas

Ieteicamais lietošanas ilgums

Citi norādījumi

1

2

3

4

5

6

7

1.

Uzlabo nieru darbību hroniskas nieru mazspējas gadījumā1

Zems fosfora saturs un ierobežots olbaltumvielu saturs, bet augsta kvalitāte

Suņi un kaķi

Olbaltumvielu avots (avoti)

Kalcijs

Fosfors

Kālijs

Nātrijs

Galveno taukskābju saturs, ja tādas ir pievienotas

Sākumā – līdz

6 mēnešiem2

Uz iepakojuma, konteinera vai marķējumā

norāda: “Pirms lietošanas ieteicams konsultēties ar veterinārārstu”.

Lietošanas pamācībā norāda: “Brīvi pieejamā vietā novietot svaigu dzeramo ūdeni”

Samazināta fosfora absorbcija, iekļaujot lantāna karbonāta oktahidrātu

Pieauguši kaķi

Olbaltumvielu avots (avoti)

Kalcijs

Fosfors

Kālijs

Nātrijs

Lantāna karbonāta oktahidrāts

Galveno taukskābju saturs, ja tādas ir pievienotas

Sākumā – līdz 6 mēnešiem2

Uz iepakojuma, trauka vai marķējumā norāda: “Pirms lietošanas vai pirms lietošanas laika pagarināšanas ieteicams konsultēties ar veterinārārstu”.

Lietošanas pamācībā norāda: “Brīvi pieejamā vietā novietot svaigu dzeramo ūdeni”

2.

Šķīdina struvītu akmeņus3

Skābina urīnu. Zems magnija saturs un ierobežots olbaltumvielu saturs (lietot tikai augstas kvalitātes olbaltumvielas)

Suņi

Olbaltumvielas un to izcelsme

Kalcijs

Fosfors

Nātrijs

Magnijs

Kālijs

Hlorīdi

Sērs

Urīnu skābinošas vielas

5–12 nedēļas

Lietošanas pamācībā norāda:

“Brīvi pieejamā vietā novietot svaigu dzeramo ūdeni”

Uz iepakojuma, konteinera vai marķējumā norāda:

“Pirms lietošanas ieteicams konsultēties ar veterinārārstu”

Skābina urīnu. Zems magnija saturs

Kaķi

Kalcijs

Fosfors

Nātrijs

Magnijs

Kālijs

Hlorīdi

Sērs

Kopējais taurīna daudzums

Urīnu skābinošas vielas

3.

Samazina struvītu akmeņu recidīvu3

Skābina urīnu un satur vidēji daudz magnija

Suņi un kaķi

Kalcijs

Fosfors

Nātrijs

Magnijs

Kālijs

Hlorīdi

Sērs

Urīnu skābinošas vielas

Līdz 6 mēnešiem

Uz iepakojuma, konteinera vai marķējumā norāda:

“Pirms lietošanas ieteicams konsultēties ar veterinārārstu”

4.

Samazina urātu akmeņu veidošanos

Satur nelielu purīna bāzes daudzumu un ierobežotu olbaltumvielu daudzumu (lietot tikai augstas kvalitātes olbaltumvielas)

Suņi un kaķi

Olbaltumvielas un to izcelsme

Līdz
6 mēnešiem.

Ja ir neatgriezeniski urīnskābes vielmaiņas traucējumi – visu dzīvnieka mūžu

Uz iepakojuma, konteinera vai marķējumā norāda:

“Pirms lietošanas ieteicams konsultēties ar veterinārārstu”

5.

Samazina oksalātu veidošanos

Satur nelielu kalcija un D vitamīna daudzumu.

Palielina urīna sārmainību

Suņi un kaķi

Fosfors

Kalcijs

Nātrijs

Magnijs

Kālijs

Sērs

Kopējais
D vitamīna

daudzums

Hidroksi­prolīns

Vielas, kas palielina

urīna sārmainību

Ne ilgāk kā 6 mēnešus

Uz iepakojuma, konteinera vai marķējumā norāda:

“Pirms lietošanas ieteicams konsultēties ar veterinārārstu”

6.

Samazina cistīna akmeņu veidošanos

Satur nelielu olbaltumvielu un vidēji lielu sēra aminoskābju daudzumu. Palielina urīna sārmainību

Suņi un kaķi

Kopējais sēra aminoskābju daudzums

Nātrijs

Kālijs

Hlorīdi

Sērs

Vielas, kas palielina urīna sārmainību

Sākumā – līdz gadam

Uz iepakojuma, konteinera vai marķējumā norāda:

“Pirms lietošanas vai pirms lietošanas laika pagarināšanas ieteicams konsultēties ar veterinārārstu”

7.

Samazina barības un barības sastāvdaļu nepanesību4

Satur augstas kvalitātes:

1) olbaltum­vielas

un (vai)

2) ogļhidrātus

Suņi un kaķi

1) Olbaltum­vielas un to izcelsme. Svarīgākās taukskābes (ja pievienotas)

2) Ogļhidrāti un to izcelsme. Svarīgākās taukskābes (ja pievienotas)

3–8 nedēļas.

Ja barības nepanesība pāriet, barību var lietot neierobežotu laiku

8.

Samazina akūtus zarnu uzsūkšanās spēju traucējumus

Satur paaugstinātu elektrolītu daudzumu un labi sagremojamas sastāvdaļas

Suņi un kaķi

Labi sagremojamas sastāvdaļas, ja iespējams, to apstrādes tehnoloģija

Nātrijs

Kālijs

Gļotvielas un to izcelsme (ja pievienotas)

1–2 nedēļas

Uz iepakojuma, konteinera vai marķējumā norāda:

“Pirms lietošanas ieteicams konsultēties ar veterinārārstu” un “Lietot akūtas diarejas gadījumā un atveseļošanās periodā”

9.

Kompensē gremošanas sistēmas darbības traucējumus5

Satur labi sagremojamas barības sastāvdaļas un nelielu tauku daudzumu

Suņi un kaķi

Labi sagremojamas sastāvdaļas, ja iespējams, to apstrādes tehnoloģija

3–12 nedēļas.

Ja ir hroniska aizkuņģa dziedzera nepietiekamība, lieto visu dzīvnieka mūžu

Uz iepakojuma, konteinera vai marķējumā norāda:

“Pirms lietošanas ieteicams konsultēties ar veterinārārstu”

10.

Uztur sirds funkcijas, ja ir hroniska sirds nepietiekamība

Satur nelielu nātrija dau­dzumu un palie­linātu kālija un nātrija attiecību

Suņi un kaķi

Nātrijs

Kālijs

Magnijs

Sākumā – ne ilgāk kā 6 mēnešus

Uz iepakojuma, konteinera vai marķējumā norāda:

“Pirms lietošanas vai pirms lietošanas laika pagarināšanas ieteicams konsultēties ar veterinārārstu”

11.

Regulē glikozes līmeni (Diabetes mellitus)

Satur nelielu daudzumu glikozi veidojošu ogļhidrātu

Suņi un kaķi

Ogļhidrāti un to izcelsme

Ogļhidrātu iegūšanas tehnoloģija (ja iespējams)

Ciete

Kopējais cukura daudzums

Fruktoze (ja pievienota)

Svarīgāko taukskābju sastāvs (ja pievienotas)

Taukskābes (ja pievienotas) un to izcelsme

Sākumā – ne ilgāk kā 6 mēnešus

Uz iepakojuma, konteinera vai marķējumā norāda:

“Pirms lietošanas vai pirms lietošanas laika pagarināšanas ieteicams konsultēties ar veterinārārstu”

12.

Uztur aknu funkcijas, ja ir hroniska aknu nepietiekamība

Satur vidēji daudz augstas kvalitātes proteīnu, daudz svarīgāko taukskābju un daudz labi sagremojamu ogļhidrātu

Suņi

Olbaltumvielas un to izcelsme

Proteīni un to izcelsme

Svarīgākās taukskābes

Nātrijs

Kopējais vara daudzums

Sākumā – līdz 6 mēnešiem

Uz iepakojuma, trauka vai marķējumā norāda:

“Pirms lietošanas vai pirms lietošanas laika pagarināšanas ieteicams konsultēties ar veterinārārstu”.

Lietošanas pamācībā norāda: “Brīvi pieejamā vietā novietot svaigu dzeramo ūdeni”

Satur vidēji daudz augstas kvalitātes proteīnu, daudz svarīgāko taukskābju

Kaķi

Olbaltumvielas un to izcelsme

Proteīni un to izcelsme

Nātrijs

Kopējais vara daudzums

Sākumā – līdz 6 mēnešiem

Uz iepakojuma, trauka vai marķējumā norāda:

“Pirms lietošanas vai pirms lietošanas laika pagarināšanas ieteicams konsultēties ar veterinārārstu”.

Lietošanas pamācībā norāda: “Brīvi pieejamā vietā novietot svaigu dzeramo ūdeni”

Satur vidēji daudz augstas kvalitātes olbaltumvielu, vidēji daudz tauku, daudz svarīgāko taukskābju

Kaķi

Olbaltumvielas un to izcelsme Svarīgākās taukskābes

Nātrijs

Kopējais vara daudzums

13.

Regulē tauku apmaiņu, ja ir hiperlipidēmija

Satur nelielu tauku daudzumu un lielu svarīgāko taukskābju daudzumu

Suņi un kaķi

Svarīgāko taukskābju sastāvs, n-3 taukskābes daudzums (ja pievienota)

Sākumā – līdz 2 mēnešiem

Uz iepakojuma, konteinera vai marķējumā norāda:

“Pirms lietošanas vai pirms lietošanas laika pagarināšanas ieteicams konsultēties ar veterinārārstu”

14.

Samazina vara daudzumu aknās

Satur nelielu vara daudzumu

Suņi

Kopējais vara daudzums

Sākumā – līdz 6 mēnešiem

Uz iepakojuma, konteinera vai marķējumā norāda:

“Pirms lietošanas vai pirms lietošanas laika pagarināšanas ieteicams konsultēties ar veterinārārstu”

15.

Samazina ķermeņa lieko svaru

Maza enerģētiskā vērtība

Suņi un kaķi

Enerģētiskā vērtība

Līdz optimālās ķermeņa masas sasniegšanai

Lietošanas pamācībā iesaka nepieciešamo dienas devu

16.

Nodrošina normālas ēdināšanas atjaunošanos, veicina dzīvnieka izveseļošanos6

Augsta enerģētiskā vērtība, palielināts svarīgāko barības sastāvdaļu daudzums un liels labi sagremojamu sastāvdaļu daudzums

Suņi un kaķi

Labi sagremojamas sastāvdaļas, to apstrādes veids (ja iespējams)

Enerģētiskā vērtība, n-3 taukskābes un n-6 taukskābes daudzums (ja pievienotas)

Līdz atjaunojusies normāla ēdināšana un dzīvnieks izveseļojies

Ja barību ievada pa caurulīti, uz iepakojuma, konteinera vai marķējumā norāda:

“Lietot tikai veterinārārsta uzraudzībā”

17.

Uztur ādas funkcijas, ja ir dermatoze un pārmērīga spalvu izkrišana

Augsts galveno taukskābju saturs

Suņi un kaķi

Galveno taukskābju saturs

Līdz 2 mēnešiem

Uz iepakojuma, konteinera vai marķējumā norāda:

“Pirms lietošanas ieteicams konsultēties ar veterinārārstu”

18.

Samazina piena triekas risku

1) Zems kalcija saturs

Slaucamas govis

1) Kalcijs

Fosfors

Magnijs

1–4 nedēļas pirms atnešanās

Lietošanas pamācībā norāda: “Pēc atnešanās lietošanu pārtraukt”

un (vai)

2) Zema katjonu un anjonu attiecība

2) Kalcijs

Fosfors

Nātrijs

Kālijs

Hlorīdi

Sērs

1–4 nedēļas pirms atnešanās

Lietošanas pamācībā norāda: “Pēc atnešanās lietošanu pārtraukt”

vai

3) Augsts ceolīta saturs (sintētiskais nātrija alumīnija silikāts)

3) Sintētiskā nātrija un alumīnija silikāta saturs

2 nedēļas pirms atnešanās

Lietošanas pamācībā norāda:

“Barības daudzums jāierobežo, lai nodrošinātu, ka nepārsniedz dienas devu 500 g nātrija alumīnija silikāta vienam dzīvniekam” un “Pēc atnešanās lietošanu pārtraukt”

vai

4) Augsts kalcija saturs plaši pieejamu kalcija sāļu veidā

4) Kopējais kalcija saturs, kalcija avoti un atbilstošais daudzums

No atnešanās priekšvēst­nešiem līdz 2 dienām pēc atnešanās

Uz iepakojuma, trauka vai marķējumā norāda lietošanas pamācību, kā arī tekstu: “Pirms lietošanas ieteicams konsultēties ar veterinārārstu”

19.

Samazina ketozes risku7, 8

Sastāvdaļas, kas ir glikogēna enerģijas avots

Slaucamas govis, aitas

Sastāvdaļas, kas ir glikogēna enerģijas avots, un to izcelsme

Propān-1,2-diols (ja pievienots kā glikozes prekursors)

Glicerīns (ja pievienots kā glikozes prekursors)

3–6 nedēļas pēc govs atnešanās9

Pēdējās 6 nedēļas pirms aitas atnešanās un pirmās 3 nedēļas pēc atnešanās10

20.

Samazina ganību tetānijas risku

Palielināts magnija un viegli izmantojamu ogļhidrātu daudzums, vidēji daudz olbaltumvielu un neliels kālija daudzums

Atgremotāji

Ciete

Kopējais cukura daudzums

Magnijs

Nātrijs

Kālijs

3–10 nedēļas zāles straujas augšanas periodā

Lietošanas pamācībā norāda dienas devu un nepieciešamo šķiedrvielu un viegli izmantojamu enerģijas avotu daudzumu.

Barībai, kas paredzēta aitām, uz iepakojuma, konteinera vai marķējumā norāda:

“Paredzēts aitām laktācijas periodā”

21.

Samazina acidozes risku

Neliels daudzums viegli fermentējamu ogļhidrātu un liela buferizācijas spēja

Atgremotāji

Ciete

Kopējais cukura daudzums

Līdz 2 mēnešiem11

Lietošanas pamācībā norāda dienas devu un nepieciešamo šķiedrvielu un viegli izmantojamu enerģijas avotu daudzumu.

Barībai, kas paredzēta slaucamām govīm, uz iepakojuma, konteinera vai marķējumā norāda:

“Paredzēts augstražīgām govīm laktācijas periodā”.

Barībai, kas paredzēta nobarojamiem atgremotājiem, uz iepakojuma, konteinera vai marķējumā norāda:

“Paredzēts intensīvai ... 12 nobarošanai”

22.

Stabilizē ūdens un elektrolītu līdzsvaru

Pārsvarā satur elektrolītus un viegli izmantojamus ogļhidrātus

Teļi

Sivēni

Jēri

Kazlēni

Kumeļi

Ogļhidrāti un to izcelsme

Nātrijs

Kālijs

Hlorīdi

No 1. līdz 7.dzīves dienai (no 1. līdz 3.dzīves dienai, ja ēdina tikai ar šo barību)

Uz iepakojuma, konteinera vai marķējumā norāda:

“Gremošanas darbības traucējumu (diarejas) riska gadījumā pirms lietošanas slimības vai atveseļošanās periodā ieteicams konsultēties ar veterinārārstu”

23.

Samazina urīnakmeņu veidošanās risku

Samazina fosfora un magnija daudzumu.

Skābina urīnu

Atgremotāji

Kalcijs

Fosfors

Nātrijs

Magnijs

Kālijs

Hlorīdi

Sērs

Urīnu skābinošas vielas

Līdz 6 nedēļām

Uz iepakojuma, konteinera vai marķējumā norāda:

“Paredzēts intensīvai jaundzīvnieku ēdināšanai”.

Lietošanas pamācībā norāda:

“Brīvi pieejamā vietā novietot svaigu dzeramo ūdeni”

24.

Samazina stresa reakcijas

1) Palielināts magnija daudzums

un (vai)

2) Labi sagremojamas sastāvdaļas

Cūkas

1) Magnijs

2) Labi sagremojamas sastāvdaļas, to apstrādes veids (ja iespējams), n-3 tauk­skābes (ja pievienotas)

1–7 dienas

Lietošanas pamācībā norāda, kuros gadījumos barība lietojama

25.

Stabilizē fizioloģisku gremošanas procesu

Mazas buferizācijas spējas un labi sagremojamas sastāvdaļas

Sivēni

Labi sagremojamas sastāvdaļas, to apstrādes veids (ja iespējams)

Buferizācijas spējas

Savelkošas vielas un to izcelsme (ja pievienotas)

Gļotas veidojošas vielas un to izcelsme (ja pievienotas)

2–4 nedēļas

Uz iepakojuma, konteinera vai marķējumā norāda:

“Gremošanas darbības traucējumu (diarejas) riska vai saslimšanas gadījumā vai atveseļošanās periodā”

26.

Stabilizē fizioloģisku gremošanas procesu

Labi sagremojamas sastāvdaļas

Cūkas

Labi sagremojamas sastāvdaļas, to apstrādes veids (ja iespējams)

Savelkošas vielas un to izcelsme (ja pievienotas)

Gļotas veidojošas vielas un to izcelsme (ja pievienotas)

27.

Samazina aizcietējumu rašanās iespēju

Sastāvdaļas, kas stimulē zarnu darbību

Sivēnmātes

Sastāvdaļas, kas stimulē zarnu darbību

10–14 dienas pirms un 10–14 dienas pēc atnešanās

28.

Samazina iespēju saslimt ar aknu aptaukošanās sindromu

(fetty liver syndrom)

Zems enerģijas līmenis.

Paaugstināts no taukiem meta­bolizētās ener­ģijas līmenis.

Palielināts nepiesātināto taukskābju daudzums

Dējējvistas

Enerģētiskā vērtība

No taukiem metabolizētās enerģijas procentuālais daudzums

Nepiesātināto taukskābju daudzums

Līdz 12 nedēļām

29.

Kompensē gremošanas traucējumus

Samazināts piesātināto taukskābju daudzums.

Palielināts taukos šķīstošo vitamīnu daudzums

Mājputni (izņemot zosis un baložus)

Piesātināto taukskābju procentuālā attiecība pret kopējo taukskābju daudzumu

Kopējais A vitamīns

Kopējais D vitamīns

Kopējais E vitamīns

Kopējais K vitamīns

Pirmās 2 nedēļas pēc izšķilšanās

30.

Kompensē hroniskus tievo zarnu darbības traucējumus

Labi sagremojami ogļhidrāti, olbaltumvielas un tauki

Zirgi13

Labi sagremojami ogļhidrāti, olbaltumvielas un tauki;

to apstrādes veids (ja iespējams)

Sākumā – līdz 6 mēnešiem

Lietošanas pamācībā norāda, kuros gadījumos barība lietojama, kā arī lietošanas veidus un to, vai barība lietojama vairākās nelielās ēdienreizēs.

Uz iepakojuma, konteinera vai marķējumā norāda:

“Pirms lietošanas vai pirms lietošanas laika pagarināšanas ieteicams konsultēties ar veterinārārstu”

31.

Kompensē hroniskus resno zarnu darbības traucējumus

Labi sagremojamas kokšķiedras

Zirgi

Kokšķiedras un to izcelsme, n-3 taukskābes (ja pievienotas)

Sākumā – līdz 6 mēnešiem

Lietošanas pamācībā norāda, kuros gadījumos barība lietojama un lietošanas veidus.

Uz iepakojuma, konteinera vai marķējumā norāda:

“Pirms lietošanas vai pirms lietošanas laika pagarināšanas ieteicams konsultēties ar veterinārārstu”

32.

Samazina stresa reakcijas

Labi sagremojamas sastāvdaļas

Zirgi

Magnijs

Labi sagremojamas sastāvdaļas, to apstrādes veids (ja iespējams), n-3 taukskābes (ja pievienotas)

2–4 nedēļas

Lietošanas pamācībā norāda, kuros gadījumos barība lietojama

33.

Kompensē zaudētos elek­trolītus pastipri­nātas svīšanas gadījumā

Pārsvarā elektrolīti un viegli absorbējami ogļhidrāti

Zirgi

Kalcijs

Nātrijs

Magnijs

Kālijs

Hlorīdi

Glikoze

1–3 dienas

Lietošanas pamācībā norāda, kuros gadījumos barība lietojama.

Ja diētiskā barība ir nozīmīga dienas devas sastāvdaļa, norāda, kā kompensēt strauju barības veida maiņu. Jābūt arī norādei

“Brīvi pieejamā vietā novietot svaigu dzeramo ūdeni”

34.

Normālas ēdināšanas atjaunošanai, veicina dzīvnieka izveseļošanos

Augstā koncentrācijā svarīgākās barības vielas un labi sagremojamas sastāvdaļas

Zirgi

Labi sagremojamas sastāvdaļas un to apstrādes veids (ja iespējams), n-3 taukskābes un n-6 taukskābes (ja pievienotas)

Līdz atjaunojusies normāla ēdināšana un dzīvnieks izveseļojies

Lietošanas pamācībā norāda, kuros gadījumos barība lietojama.

Ja barību ievada pa caurulīti, uz iepakojuma, konteinera vai marķējumā norāda:

“Lietot tikai veterinārārsta uzraudzībā”

35.

Uztur aknu funkcijas, ja ir hroniska aknu nepietiekamība

Satur nelielu daudzumu augstas kvalitātes olbaltumvielu un labi sagremojamus ogļhidrātus

Zirgi

Olbaltumvielas un to izcelsme

Labi sagremojami ogļhidrāti un to apstrādes veids (ja iespējams)

Metionīns

Holīns

n-3 taukskābes (ja pievienotas)

Sākumā – līdz 6 mēnešiem

Lietošanas pamācībā norāda ēdināšanas veidu, piemēram, nelielās porcijās vairākas reizes dienā. Uz iepakojuma, konteinera vai marķējumā norāda:

“Pirms lietošanas vai pirms lietošanas laika pagarināšanas ieteicams konsultēties ar veterinārārstu”

36.

Uztur nieru funkcijas hroniskas nieru mazspējas gadījumā

Satur nelielu daudzumu augstas kvalitātes olbaltumvielu un fosforu

Zirgi

Olbaltumvielas un to izcelsme

Kalcijs

Fosfors

Kālijs

Magnijs

Nātrijs

Sākumā – ne ilgāk kā 6 mēnešus

Uz iepakojuma, konteinera vai marķējumā norāda:

“Pirms lietošanas vai pirms lietošanas laika pagarināšanas ieteicams konsultēties ar veterinārārstu”.

Lietošanas pamācībā norāda:

“Brīvi pieejamā vietā novietot svaigu dzeramo ūdeni”

Piezīmes.

 1 Ražotājs var ieteikt lietot arī īslaicīgas nieru mazspējas gadījumā.

 2 Ja barība paredzēta dzīvniekiem īslaicīgas nieru mazspējas gadījumā, ieteicamais lietošanas ilgums ir 2–4 nedēļas.

 3 Pilnībā nodrošina diētu, kas nepieciešama, ja kaķim ir urīnsistēmas lejasdaļas slimība vai kaķu uroloģiskais sindroms.

 4 Vārdus “Barība un barības sastāvdaļas” drīkst aizstāt ar konkrētas barības vai barības sastāvdaļu nosaukumu.

 5 Atļauts norādīt arī: “Eksokrīna aizkuņģa dziedzera nepietiekamība”.

 6 Ja barība paredzēta kaķiem, atļauts norādīt: “Aknu lipidoze kaķiem”.

 7 Terminu “ketoze” var aizstāt ar terminu “acetonēmija”.

 8 Atļauts norādīt: “Lietot atveseļošanās procesā pēc ketozes”.

 9 Slaucamām govīm.

 10 Aitām.

 11 Slaucamām govīm: “Lietot ne ilgāk kā divus mēnešus pēc laktācijas sākuma”.

 12 Norādīt atgremotāju sugu.

 13 Ja barība paredzēta veciem dzīvniekiem, norāda dzīvnieku kategoriju: “Veciem ...”.

Zemkopības ministrs J.Dūklavs
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Dzīvnieku ārstnieciskās un diētiskās barības aprites kārtība Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 1142Pieņemts: 06.10.2009.Stājas spēkā: 10.10.2009.Zaudē spēku: 01.09.2010.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 161, 09.10.2009.
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Citi saistītie dokumenti
198893
10.10.2009
87
0
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"