Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Ministru kabineta noteikumi Nr.1111

Rīgā 2009.gada 29.septembrī (prot. Nr.63 19.§)
Noteikumi par dzīvnieku barībā un barības sastāvdaļās aizliegtajām vielām un barības nekaitīguma prasībām

1. Noteikumi nosaka dzīvnieku barībā un barības sastāvdaļās aizliegtās vielas un dzīvnieku barības, arī barības sastāvdaļu, premiksu, barības piedevu (turpmāk – barība) nekaitīguma prasības.

1.1 Dzīvnieku barības un barības sastāvdaļās aizliegtās vielas nosaka Eiropas Parlamenta un Padomes 2009.gada 13.jūlija Regula (EK) Nr. 767/2009 par barības laišanu tirgū un lietošanu un ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1831/2003 un atceļ Padomes Direktīvu 79/373/EEK, Komisijas Direktīvu 80/511/EEK, Padomes Direktīvas 82/471/EEK, 83/228/EEK, 93/74/EEK, 93/113/EK un 96/25/EK un Komisijas Lēmumu 2004/217/EK.

(MK 06.12.2011. noteikumu Nr.932 redakcijā)

1.2 Barības nekaitīguma prasības nosaka šie noteikumi un Eiropas Savienības regulas barības nekaitīguma jomā (publicētas Zemkopības ministrijas tīmekļa vietnē).

(MK 14.10.2014. noteikumu Nr.620 redakcijā)

2. Noteikumu prasību izpildi uzrauga un kontrolē Pārtikas un veterinārais dienests (turpmāk – dienests).

3. Barībā maksimāli pieļaujamo barības piesārņojuma daudzumu nosaka mili­gramos uz vienu kilogramu barības, kuras barības mitruma saturs ir 12 pro­centu.

4. (Svītrots no 01.09.2010. ar MK 27.04.2010. noteikumiem Nr.395, sk. grozījumu 2.punktu)

5. Dzīvnieku un cilvēku veselībai, dzīvībai vai videi nekaitīga barība ir nebojāta barība, kurā barības piesārņojuma (vielas vai produkta, kas atrodas barības maisījumos, barības sastāvdaļās, premiksos un barības piedevās un rada draudus dzīvnieka un cilvēka veselībai, dzīvībai vai videi vai ietekmē dzīvnieku izcelsmes produktu kvalitāti un nekaitīgumu) maksimāli pieļaujamais daudzums nepārsniedz Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2002/32/EK I pielikumā un šo noteikumu pielikumā noteiktās normas.

(Grozīts ar MK 06.12.2011. noteikumiem Nr.932)

6. Barību, kurā piesārņojums pārsniedz maksimāli pieļaujamo piesārņojuma daudzumu, aizliegts samaisīt ar barību, kurā piesārņojums nepārsniedz maksimāli pieļaujamo daudzumu.

7. Papildbarībā piesārņojums nedrīkst pārsniegt Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2002/32/EK I pielikumā un šo noteikumu pielikumā noteiktās piesārņojuma maksimāli pieļaujamās normas barības maisījumiem.

(Grozīts ar MK 06.12.2011. noteikumiem Nr.932)

8. Barības apritē iesaistītā persona informē dienestu par katru gadījumu, kad ir aizdomas, ka barības piesārņojums:

8.1. pārsniedz Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2002/32/EK I pielikumā un šo noteikumu pielikumā noteiktās piesārņojuma maksimāli pieļaujamās normas;

8.2. var radīt nopietnus draudus cilvēku vai dzīvnieku veselībai vai videi.

(Grozīts ar MK 06.12.2011. noteikumiem Nr.932)

9. Dienests, rodoties pamatotām aizdomām par barības piesārņojumu, aizliedz barību lietot un izplatīt, kā arī nekavējoties:

9.1. nosūta barības paraugu laboratoriskai izmeklēšanai, lai noteiktu piesārņojuma veidu un līmeni;

9.2. noskaidro iespējamo piesārņojuma avotu;

9.3. noskaidro citus barības veidus vai pārtiku, kas varētu būt piesārņota.

10. Ja izmeklējumu rezultāti apstiprina piesārņojumu barībā un tas rada draudus cilvēku vai dzīvnieku veselībai vai videi:

10.1. dienests nosaka piesārņotās barības pārstrādes vai iznīcināšanas veidu;

10.2. barības apritē iesaistītā persona, nenodarot kaitējumu dzīvnieku vai cilvēku veselībai vai videi, piesārņoto barību attīra, pārstrādā vai iznīcina saskaņā ar normatīvajiem aktiem par atkritumu apsaimniekošanu.

11. Ja ar piesārņoto barību ir ēdināti produktīvie dzīvnieki, rīkojas saskaņā ar normatīvajos aktos par atliekvielu kontroles un finansēšanas kārtību noteiktajām prasībām.

12. Ja dzīvnieku izcelsmes produkti ir iegūti no dzīvniekiem, kas ir ēdināti ar piesārņoto barību, rīkojas saskaņā ar pārtikas nekaitīgumu regulējošajiem normatīvajiem aktiem.

13. Ja piesārņotā barība ir izplatīta citā valstī, dienests saskaņā ar normatīvajos aktos par ātrās reaģēšanas sistēmas darbību dzīvnieku barības apritē noteiktajām prasībām nekavējoties informē šo valsti par piesārņoto barību un norāda veiktos un plānotos pasākumus, lai novērstu piesārņojuma radīto risku.

14. Ja laboratoriskajos izmeklējumos konstatēts Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2002/32/EK II pielikumā minētais nevēlamo vielu darbības līmenis (nevēlamo vielu līmenis, kas tuvojas maksimāli pieļaujamajam līmenim, bet to vēl nav sasniedzis), dienests veic pastiprinātus kontroles pasākumus, bet dzīvnieku barības apritē iesaistītās personas – koriģējošus pasākumus, lai samazinātu un novērstu piesārņojumu.

(Grozīts ar MK 06.12.2011. noteikumiem Nr.932)

Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības direktīvām

(Grozīta ar MK 27.04.2010. noteikumiem Nr.395)

Noteikumos iekļautas tiesību normas, kas izriet no:

1) Eiropas Parlamenta un Padomes 2002.gada 7.maija Direktīvas 2002/32/EK par nevēlamām vielām dzīvnieku barībā;

2) Komisijas 2003.gada 17.jūnija Direktīvas 2003/57/EK, ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2002/32/EK par nevēlamām vielām dzīvnieku barībā;

3) Komisijas 2003.gada 31.oktobra Direktīvas 2003/100/EK, kas groza I pielikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā 2002/32/EK par nevēlamām vielām dzīvnieku barībā;

4) Komisijas 2005.gada 27.janvāra Direktīvas 2005/8/EK, ar ko groza I pielikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvai 2002/32/EK par nevēlamām vielām dzīvnieku barībā;

5) Komisijas 2005.gada 5.decembra Direktīvas 2005/86/EK, ar ko groza I pielikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvai 2002/32/EK par nevēlamām vielām dzīvnieku barībā attiecībā uz kamfehloru;

6) Komisijas 2005.gada 5.decembra Direktīvas 2005/87/EK, ar ko groza I pielikumu Eiropas Parlamenta un Padomes
Direktīvai 2002/32/EK par nevēlamām vielām dzīvnieku barībā attiecībā uz svinu, fluoru un kadmiju;

7) Komisijas 2006.gada 3.februāra Direktīvas 2006/13/EK, ar ko groza I un II pielikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvai 2002/32/EK par nevēlamām vielām dzīvnieku barībā attiecībā uz dioksīniem un dioksīniem līdzīgajiem polihlorbifeniliem (PCB);

8) Komisijas 2006.gada 29.septembra Direktīvas 2006/77/EK, ar ko groza I pielikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvai 2002/32/EK par hlororganisko savienojumu maksimāli pieļaujamiem daudzumiem dzīvnieku barībā;

9) Komisijas 2008.gada 25.jūlija Direktīvas 2008/76/EK, ar ko groza I pielikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvai 2002/32/EK par nevēlamām vielām dzīvnieku barībā;

10) Komisijas 2009.gada 10.februāra Direktīvas 2009/8/EK, ar kuru groza Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2002/32/EK I pielikumu attiecībā uz maksimāli pieļaujamajiem kokcidiostatu vai histomonostatu daudzumiem, ko nenovēršami pārnes uz barību, kas nav atļaujā paredzētā barība;

11) Komisijas 2009.gada 23.novembra Direktīvas 2009/141/EK, ar ko groza I pielikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvai 2002/32/EK par arsēna, teobromīna, Datura sp., Ricinus communis L., Croton tiglium L. un Abrus precatorius L. maksimāli pieļaujamajiem daudzumiem;

12) Komisijas 2010.gada 9.februāra Direktīvas 2010/6/EK, ar ko groza I pielikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvai 2002/32/EK attiecībā uz dzīvsudrabu, brīvo gosipolu, nitrītiem un Mowrah, Bassia, Madhuca.

Ministru prezidents V.Dombrovskis

Zemkopības ministrs J.Dūklavs
Pielikums
Ministru kabineta
2009.gada 29.septembra noteikumiem Nr.1111
Barības nekaitīguma prasības

(Pielikums MK 06.12.2011. noteikumu Nr.932 redakcijā, kas grozīta ar MK 14.10.2014. noteikumiem Nr.620)

Nr.p.k.

Piesārņojums

Barība

Maksimāli pieļaujamais
daudzums barībā
(mg/kg)

1.

Salmonella ģints mikroorganismi

Visa barība

Nav pieļaujams 25 gramos barības

2.

Dezoksinivalenols

Barības sastāvdaļas

2.1. labība un labības produkti, izņemot kukurūzas blakusproduktus

8

2.2. kukurūzas blakusprodukti

12

Papildbarība un pilnvērtīga barība
(izņemot papildbarību un pilnvērtīgu barību cūkām, teļiem, jēriem un kazlēniem)

5

2.3. papildbarība un pilnvērtīga barība cūkām

0,9

2.4. papildbarība un pilnvērtīga barība teļiem, jēriem un kazlēniem

2

3.

Zearalenons

Barības sastāvdaļas

3.1. labība un labības produkti, izņemot kukurūzas blakusproduktus

2

3.2. kukurūzas blakusprodukti

3

Papildbarība un pilnvērtīga barība

3.3. papildbarība un pilnvērtīga barība sivēniem un jauncūkām (jaunas sivēnmātes)

0,1

3.4. papildbarība un pilnvērtīga barība sivēnmātēm un nobarojamām cūkām

0,25

3.5. papildbarība un pilnvērtīga barība teļiem, slaucamām govīm, aitām (tai skaitā jēriem) un kazām (tai skaitā kazlēniem)

0,5

4.

Ohratoksīns A

Barības sastāvdaļas

4.1. labība un labības produkti

0,25

Papildbarība un pilnvērtīga barība

4.2. papildbarība un pilnvērtīga barība cūkām

0,05

4.3. papildbarība un pilnvērtīga barība mājputniem

0,1

5.

Fumonizīns

B1 + B2

Barības sastāvdaļas

5.1. kukurūza un kukurūzas produkti

60

Papildbarība un pilnvērtīga barība

5.2. papildbarība un pilnvērtīga barība cūkām, zirgiem, trušiem un mājas (istabas) dzīvniekiem

5

5.3. papildbarība un pilnvērtīga barība zivīm

10

5.4. papildbarība un pilnvērtīga barība mājputniem

20

5.5. papildbarība un pilnvērtīga barība pieaugušiem atgremotājiem (vecākiem par četriem mēnešiem) un ūdelēm

50

6.T-2 un HT-2 toksīnsBarības maisījums kaķiem

0,05

7.T-2 un HT-2 summas indikatīvie līmeņi1, 2Nepārstrādāta labība3 
7.1. mieži (tostarp iesala mieži) un kukurūza

0,2

7.2. auzas (ar apvalku)

1

7.3. kvieši, rudzi un cita labība

0,1

Graudaugu produkti dzīvnieku barībai un barības maisījumiem4 
7.4. auzu malšanas produkti (apvalki)

2

7.5. citi labības izstrādājumi

0,5

7.6. barības maisījumi, izņemot barību kaķiem

0,25

Piezīmes.
1 Šajā pielikumā norādītais līmenis ir indikatīvs līmenis, kuru atkārtoti pārsniedzot jāveic izmeklējumi T-2 un HT-2 toksīnu klātbūtnes noteikšanai vai jāizvērtē minētā līmeņa ietekme uz barības pārstrādi un izmantošanu. Indikatīvais līmenis nav barības nekaitīguma līmenis.
2 Kvantitatīvās noteikšanas robeža atsevišķi T-2 un HT-2 toksīniem nedrīkst pārsniegt 0,01 mg/kg. Izmantojot analītiskā skrīninga metodi, toksīnu T-2 un HT-2 kopsummas noteikšanas robežai nav jāpārsniedz 0,025 mg/kg.
3 Neapstrādāti graudi ir graudi, kuriem nav veikta nekāda fiziska vai termiska apstrāde, izņemot žāvēšanu, tīrīšanu un šķirošanu.
4 Indikatīvie līmeņi labībai un graudaugu produktiem, kas paredzēti dzīvnieku barībai un barības maisījumiem, attiecas uz barību ar mitruma saturu 12 %.

2.pielikums
Ministru kabineta
2009.gada 29.septembra noteikumiem Nr.1111
Nevēlamo vielu – dioksīnu un dioksīniem līdzīgo polihlorbifenilu (PCB) – darbības līmenis dzīvnieku barībā

(Pielikums svītrots ar MK 06.12.2011. noteikumiem Nr.932)

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Noteikumi par dzīvnieku barībā un barības sastāvdaļās aizliegtajām vielām un barības nekaitīguma .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 1111Pieņemts: 29.09.2009.Stājas spēkā: 03.10.2009.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 157, 02.10.2009.
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Citi saistītie dokumenti
198620
{"selected":{"value":"17.10.2014","content":"<font class='s-1'>17.10.2014.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"17.10.2014","iso_value":"2014\/10\/17","content":"<font class='s-1'>17.10.2014.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"09.12.2011","iso_value":"2011\/12\/09","content":"<font class='s-1'>09.12.2011.-16.10.2014.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.09.2010","iso_value":"2010\/09\/01","content":"<font class='s-1'>01.09.2010.-08.12.2011.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.05.2010","iso_value":"2010\/05\/01","content":"<font class='s-1'>01.05.2010.-31.08.2010.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"03.10.2009","iso_value":"2009\/10\/03","content":"<font class='s-1'>03.10.2009.-30.04.2010.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
17.10.2014
87
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)