Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Ministru kabineta 2016. gada 7. jūnija noteikumus Nr. 360 "Radioiekārtu atbilstības novērtēšanas, piedāvāšanas tirgū, uzstādīšanas un lietošanas noteikumi".
Ministru kabineta noteikumi Nr.561

Rīgā 2007.gada 21.augustā (prot. Nr.46 14.§)
Radioiekārtu un elektronisko sakaru tīkla galiekārtu atbilstības novērtēšanas, izplatīšanas un lietošanas kārtība
Izdoti saskaņā ar likuma "Par atbilstības novērtēšanu" 7.pantu un
Elektronisko sakaru likuma 7.panta 1. un 2.punktu un 46.panta otro daļu
1. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka:

1.1. būtiskās prasības un atbilstības novērtēšanas kārtību šādām iekārtām:

1.1.1. elektronisko sakaru tīkla galiekārtām (turpmāk - galiekārtas);

1.1.2. radioiekārtām;

1.1.3. iekārtām, kuras ir gan galiekārtas, gan radioiekārtas;

1.2. šo noteikumu 1.1.apakšpunktā minēto iekārtu (turpmāk - sakaru iekārtas) izplatīšanas un lietošanas kārtību;

1.3. kārtību, kādā pieprasa un saņem Elektronisko sakaru direkcijas (turpmāk - direkcija) funkciju izpildei nepieciešamo informāciju;

1.4. kārtību, kādā direkcijas darbinieki piekļūst telpām, ēkām un iekārtām, kuras tiek izmantotas elektronisko sakaru tīklu nodrošināšanai vai elektronisko sakaru pakalpojumu sniegšanai, un iekārtām, kuras darbojoties rada vai var radīt kaitīgus radiotraucējumus (turpmāk - traucējošas iekārtas), kā arī pieprasa, lai tiek uzrādītas radiofrekvences piešķīruma lietošanas atļaujas, atbilstības apliecinājumi vai citi ar elektronisko sakaru izmantošanu saistīti dokumenti.

2. Šo noteikumu 1.1.3.apakšpunktā minētajām iekārtām piemēro šo noteikumu prasības, kas attiecas uz radioiekārtām, un šo noteikumu prasības, kas attiecas uz galiekārtām.

3. Šie noteikumi neattiecas uz sakaru iekārtām:

3.1. kuras paredzētas vienīgi skaņas vai televīzijas apraides signālu uztveršanai, izņemot gadījumu, ja tās ir uzskatāmas par traucējošām iekārtām. Tad tiek piemērotas šo noteikumu 142. un 143.punktā, 145.2.apakš­punktā un 148. un 150.punktā noteiktās prasības;

3.2. kuras paredzētas valsts aizsardzības vajadzībām un tiek lietotas nacionālajā radiofrekvenču plānā noteiktajās radiofrekvenču joslās, kas iedalītas lietošanai tikai valsts aizsardzībai;

3.3. kuras tiek lietotas nevēlamu radiosakaru pārtraukšanai saskaņā ar normatīvajiem aktiem par speciālajiem radiolīdzekļiem.

(Grozīts ar MK 14.09.2010. noteikumiem Nr.853)

4. Šo noteikumu 2., 3., 4., 5. un 8.nodaļa neattiecas uz:

4.1. radioamatieru radioiekārtām, kuras netiek tirgotas, iznomātas vai kā citādi piedāvātas, lai gūtu peļņu (tai skaitā samontēšanai paredzētiem detaļu komplektiem un sakaru iekārtām, kuras radioamatieri pārveidojuši savai lietošanai);

4.2. jūras kuģu sakaru iekārtām, uz kurām attiecas normatīvie akti par jūras kuģu aprīkojumu un to atbilstības novērtēšanu;

4.3. lidojuma laikā izmantojamām sakaru iekārtām, kuras uzstādītas vai paredzētas uzstādīt vai piestiprināt civilās aviācijas gaisa kuģim;

4.4. sakaru iekārtām, kuras izmanto vienīgi, lai nodrošinātu sabiedrisko kārtību, aizsardzību vai valsts drošību (ieskaitot valsts ekonomisko labklājību), kā arī valsts darbībās krimināltiesību jomā.

5. Šo noteikumu 6.nodaļa neattiecas uz radioamatieru radiostacijām.

2. Būtiskās prasības (pamatprasības) un piemērojamie standarti

6. Sakaru iekārtām ir noteiktas šādas būtiskās prasības:

6.1. radioiekārta nodrošina Zemes un Izplatījuma radiosakariem iedalītā radiofrekvenču spektra un orbītu resursu efektīvu izmantošanu, neradot kaitīgus radiotraucējumus;

6.2. galiekārtas darbība nerada kaitējumu publiskajam elektronisko sakaru tīklam vai tā funkcionēšanai;

6.3. galiekārta sadarbojas ar publisko elektronisko sakaru tīklu reāla vai virtuāla savienojuma izveidošanai, modificēšanai, tarifikācijai, uzturēšanai vai atvienošanai;

6.4. galiekārta ar publiskā elektronisko sakaru tīkla starpniecību sadarbojas ar citām iekārtām un nodrošina pieslēgšanos pie noteiktās saskarnes;

6.5. normatīvo aktu prasības par iekārtu elektrodrošību piemēro arī sakaru iekārtām ar spriegumu līdz 50 V maiņstrāvai vai līdz 75 V līdzstrāvai;

6.6. lietojot sakaru iekārtu paredzētajam mērķim, tās izstarotais elektromagnētiskais lauks nerada kaitējumu cilvēka veselībai;

6.7. normatīvo aktu prasības par iekārtu elektromagnētisko saderību piemēro arī sakaru iekārtām;

6.8. šo noteikumu 1.pielikumā minētās sakaru iekārtas ir aprīkotas tā, lai nodrošinātu glābšanas dienestu piekļuvi.

7. Šo noteikumu 6.6. un 6.8.apakšpunkts neattiecas uz sakaru iekārtām, kuras ir lietošanā vai kuru izplatīšana vai laišana apgrozībā ir uzsākta pirms šo noteikumu stāšanās spēkā.

8. Satiksmes ministrija sadarbībā ar attiecīgo standartu tehnisko komiteju iesaka sabiedrībai ar ierobežotu atbildību "Standartizācijas, akreditācijas un metroloģijas centrs" adaptējamos standartus, kurus var piemērot šo noteikumu būtisko prasību izpildei.

(MK 14.09.2010. noteikumu Nr.853 redakcijā)

9. Sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Standartizācijas, akreditācijas un metroloģijas centrs" Standartizācijas birojs publicē interneta vietnē (www.lvs.lv) tos Latvijas nacionālos standartus, kurus piemēro šo noteikumu prasību izpildei (turpmāk – piemērojamie standarti).

(MK 14.09.2010. noteikumu Nr.853 redakcijā)

10. Ja sakaru iekārta atbilst piemērojamiem standartiem vai to daļām un ja šie standarti vai to daļas tiek pareizi piemērotas un attiecinātas uz sakaru iekārtu, uzskata, ka šī sakaru iekārta atbilst būtiskajām prasībām, kuras pilnībā aptver attiecīgie piemērojamie standarti vai to daļas.

11. Ja tiek konstatēts, ka, pareizi piemērojot un attiecinot piemērojamos standartus, netiek nodrošināta sakaru iekārtas atbilstība būtiskajām prasībām, šo noteikumu 21.punktā minētā paziņotā institūcija vai uzraudzības iestāde par to informē Ekonomikas ministriju. Ekonomikas ministrija informē Eiropas Komisiju.

12. Ja Eiropas Kopienu Oficiālajā Vēstnesī ir publicētas norādes par piemērojamo standartu interpretāciju vai nosacījumi, kuri jāņem vērā, lai, piemērojot šos standartus, nodrošinātu sakaru iekārtas atbilstību būtiskajām prasībām, vai ir publicēta informācija par piemērojamo standartu atsaukšanu, Ekonomikas ministrija šo informāciju publicē laikrakstā "Latvijas Vēstnesis".

3. Atbilstības novērtēšana
3.1. Vispārīgie jautājumi

13. Lai nodrošinātu sakaru iekārtas atbilstību būtiskajām prasībām, persona, kura ir sakaru iekārtas ražotāja vai tās pilnvarotā pārstāve Eiropas Savienībā vai kura ir atbildīga par sakaru iekārtas laišanu tirgū (turpmāk - atbildīgais par atbilstību), izpilda visas šajā nodaļā noteiktās prasības.

14. Ja kāda no šajā nodaļā minētajām prasībām nav izpildīta, izņemot gadījumu, kad ir dota iespēja izvēlēties, uzskata, ka sakaru iekārtas atbilstība būtiskajām prasībām nav novērtēta un apliecināta.

15. Atbilstību šo noteikumu 6.5. un 6.6.apakšpunkta prasībām pēc izvēles novērtē un apliecina saskaņā ar šiem noteikumiem vai normatīvajiem aktiem par iekārtu elektrodrošību, tos piemērojot arī iekārtām ar spriegumu līdz 50 V maiņstrāvai vai spriegumu līdz 75 V līdzstrāvai.

16. Galiekārtai vai radioiekārtai, kas paredzēta tikai uztveršanai, ražotājs pēc izvēles veic procedūru saskaņā ar šo noteikumu 3.2., 3.4. vai 3.5.apakš­nodaļu.

17. Ja, ražojot radioiekārtu, kas ir paredzēta raidīšanai, ir pilnībā piemēroti piemērojamie standarti, ražotājs pēc izvēles veic procedūru saskaņā ar šo noteikumu 3.3., 3.4. vai 3.5.apakšnodaļu.

18. Ja, ražojot radioiekārtu, kas ir paredzēta raidīšanai, piemērojamie standarti ir piemēroti daļēji vai nav piemēroti, ražotājs pēc izvēles veic procedūru saskaņā ar šo noteikumu 3.4. vai 3.5.apakšnodaļu.

19. Atbilstības novērtēšanas institūcijas uzdevumus, kas minēti šo noteikumu 3.3. un 3.4.apakšnodaļā, veic produktu sertificēšanas institūcijas, kas akreditētas sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Standartizācijas, akreditācijas un metroloģijas centrs" Latvijas Nacionālajā akreditācijas birojā atbilstoši standartam LVS EN 45011:2004 "Vispārīgās prasības institūcijām, kas nodarbojas ar produktu sertifikācijas sistēmām", vai citas Eiropas Savienībā paziņotas atbilstības novērtēšanas institūcijas.

(MK 14.09.2010. noteikumu Nr.853 redakcijā)

20. Atbilstības novērtēšanas institūcijas uzdevumus, kas minēti šo noteikumu 3.5.apakšnodaļā, veic kvalitātes sistēmu sertificēšanas institūcijas, kas akreditētas sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Standartizācijas, akreditācijas un metroloģijas centrs" Latvijas Nacionālajā akreditācijas birojā atbilstoši standartam LVS EN ISO/IEC 17021:2006 "Atbilstības novērtēšana. Prasības institūcijām, kas nodrošina pārvaldības sistēmu auditu un sertifikāciju", vai citas Eiropas Savienībā paziņotas atbilstības novērtēšanas institūcijas.

(MK 14.09.2010. noteikumu Nr.853 redakcijā)

21. Veicot šajos noteikumos noteiktos uzdevumus, šo noteikumu 19. un 20.punktā minētās atbilstības novērtēšanas institūcijas (turpmāk - paziņotā institūcija) izpilda šādas prasības:

21.1. paziņotās institūcijas vadītājs un darbinieki, kas atbildīgi par paziņotās institūcijas noteikto uzdevumu veikšanu, nav tieši saistīti ar konkrētās sakaru iekārtas projektēšanu, ražošanu, importēšanu, tirdzniecību, piegādāšanu vai uzstādīšanu un nepārstāv personas, kuras ir tieši saistītas ar minētajām darbībām. Šajā gadījumā netiek liegta tehniskās informācijas apmaiņa starp paziņoto institūciju un atbildīgo par atbilstību;

21.2. paziņotās institūcijas personāls veic šajos noteikumos noteiktos paziņotās institūcijas uzdevumus profesionāli, godīgi un tehniski kompetenti un nodrošina, lai to darbu neiespaidotu (īpaši finansiāli) personas vai personu grupa, kas ir ieinteresēta iegūtajos rezultātos;

21.3. paziņotās institūcijas rīcībā ir nepieciešamais personāls un līdzekļi, lai pienācīgi veiktu administratīvo un tehnisko darbu, kas ir saistīts ar šajos noteikumos noteiktajiem institūcijas uzdevumiem, kuriem tā ir paredzēta;

21.4. personālam, kas veic šo noteikumu 50.punktā minēto pārbaudi, ir:

21.4.1. atbilstoša tehniskā un profesionālā izglītība;

21.4.2. pietiekamas zināšanas par veicamajiem testiem vai pārbaudēm un adekvāta testu un pārbaužu pieredze;

21.4.3. prasme sagatavot atbilstības novērtēšanas sertifikātus, pierakstus un ziņojumus, kas nepieciešami pārbaudes veikšanas apstiprināšanai;

21.5. veicot šo noteikumu 50.punktā minēto pārbaudi, paziņotā institūcija nodrošina iesaistītā personāla objektivitāti. Atlīdzība nav atkarīga no veikto pārbaužu skaita vai to rezultāta;

21.6. paziņotās institūcijas personāla atbildība ir civiltiesiski apdrošināta;

21.7. paziņotās institūcijas personāls neizpauž profesionālos noslēpumus attiecībā uz informāciju, kas iegūta, veicot tās noteiktos uzdevumus, izņemot normatīvajos aktos noteiktos gadījumus.

22. Ja, veicot atbilstības novērtēšanu saskaņā ar šo noteikumu 16., 17. vai 18.punktu, ir secināts, ka sakaru iekārta atbilst būtiskajām prasībām, atbildīgais par atbilstību sagatavo rakstisku atbilstības deklarāciju (arī elektroniski). Deklarācijā ietver vismaz:

22.1. sakaru iekārtas tipa vai modeļa numuru un, ja nepieciešams, īsu aprakstu;

22.2. to būtisko prasību uzskaitījumu, kurām atbilst sakaru iekārta;

22.3. atsauces uz dokumentiem (piemēram, normatīvajiem aktiem, standartiem un citām tehniskajām specifikācijām), kuri piemēroti, nodrošinot sakaru iekārtas atbilstību būtiskajām prasībām;

22.4. atbilstības paziņojumu;

22.5. deklarācijas izdevēja nosaukumu un adresi;

22.6. deklarācijas izdošanas datumu un vietu;

22.7. atbildīgās personas vārdu, uzvārdu un parakstu.

23. Atbildīgais par atbilstību šo noteikumu 22.punktā minēto deklarāciju glabā kopā ar atbilstības novērtēšanas dokumentāciju.

24. Atbilstības novērtēšanas dokumentāciju un atbilstības deklarāciju atbildīgais par atbilstību uzrāda pēc Patērētāju tiesību aizsardzības centra (turpmāk - centrs) vai direkcijas pieprasījuma. Ja šie dokumenti netiek uzrādīti, uzskata, ka sakaru iekārtas atbilstība nav novērtēta un apliecināta saskaņā ar šiem noteikumiem. Šajā punktā minēto dokumentāciju var iesniegt arī elektroniski.

25. Ja atbilstības novērtēšanas dokumentāciju vai atbilstības deklarāciju vienlaikus lūdz uzrādīt gan direkcija, gan centrs, to iesniedz vienai no iestādēm, bet otru informē par to, kurai iestādei dokumentācija ir iesniegta.

3.2. Atbilstības novērtēšanas procedūra "Iekšējā produkcijas kontrole"

26. Ražotājs nodrošina ražošanas procesu tā, lai tiktu izgatavotas šo noteikumu 27.punktā minētajai dokumentācijai un būtiskajām prasībām atbilstošas sakaru iekārtas.

27. Ražotājs vai tā pilnvarotais pārstāvis Eiropas Savienībā sagatavo atbilstības novērtēšanas tehnisko dokumentāciju. Dokumentācijā ietver vismaz:

27.1. sakaru iekārtas uzbūves, darbības un lietojuma vispārēju aprakstu;

27.2. sakaru iekārtas, tās komponentu un ķēžu projektēšanas un ražošanas konceptuālos rasējumus un shēmas kopā ar aprakstiem un paskaidrojumiem, kas ļauj izprast minētos rasējumus un shēmas, un sakaru iekārtas darbību;

27.3. sakaru iekārtai pilnībā vai daļēji piemēroto tehnisko specifikāciju sarakstu, kurā norādīts dokumenta numurs, izdevējs, izdošanas datums un nosaukums;

27.4. aprakstus un skaidrojumus par risinājumiem, kuri izmantoti, lai panāktu sakaru iekārtas atbilstību būtiskajām prasībām, ja sakaru iekārtai netiek izmantoti piemērojamie standarti;

27.5. projektēšanas aprēķinu un pārbaužu rezultātus, testēšanas pārskatus.

28. Atbildīgais par atbilstību uzglabā šo noteikumu 27.punktā minēto dokumentāciju vismaz 10 gadus pēc pēdējās sakaru iekārtas izgatavošanas un, ja nepieciešams, uzrāda to uzraudzības institūcijām.

29. Ja ražotājs vai tā pilnvarots pārstāvis neatrodas Eiropas Savienībā, šo noteikumu 27.punktā minēto dokumentāciju glabā persona, kura sakaru iekārtu izplata Eiropas Savienības tirgū.

3.3. Atbilstības novērtēšanas procedūra "Iekšējā produkcijas kontrole ar īpašiem iekārtu testiem"

30. Atbildīgais par atbilstību veic procedūru saskaņā ar šo apakšnodaļu un šo noteikumu 3.2.apakšnodaļu un nodrošina, lai katram sakaru iekārtas tipam (modelim) tiktu veikti būtiskie testi. Šo noteikumu 27.punktā minētajai atbilstības novērtēšanas dokumentācijai pievieno deklarāciju par to, ka sakaru iekārtai ir veikti visi nepieciešamie būtiskie testi.

31. Ja būtiskie testi nav minēti piemērotajos standartos, kuri attiecas uz noteikto sakaru iekārtu un kurus ražotājs vai tā pilnvarotais pārstāvis Eiropas Savienībā piemēro, lai nodrošinātu atbilstību būtiskajām prasībām, veicamo būtisko testu apjomu nosaka ražotāja vai tā pilnvarotā pārstāvja izvēlēta paziņotā institūcija.

32. Lai noteiktu būtisko testu apjomu, ražotājs vai tā pilnvarotais pārstāvis Eiropas Savienībā iesniedz paziņotajai institūcijai iesniegumu. Iesniegumam pievieno:

32.1. sakaru iekārtas uzbūves, darbības un lietojuma vispārēju aprakstu;

32.2. sakaru iekārtas, tās komponentu un ķēžu projektēšanas un ražošanas konceptuālos rasējumus un shēmas kopā ar aprakstiem un paskaidrojumiem, kas ļauj izprast minētos rasējumus un shēmas, un sakaru iekārtas darbību;

32.3. sakaru iekārtai pilnībā vai daļēji piemēroto tehnisko specifikāciju sarakstu, kurā norādīts dokumenta numurs, izdevējs, izdošanas datums un nosaukums,

32.4. ja par sakaru iekārtas testēšanas apjomu vai atbilstību būtiskajām prasībām paziņotās institūcijas ir iepriekš sniegušas savu viedokli, - minēto paziņoto institūciju izdoto dokumentu kopijas.

33. Paziņotā institūcija, izskatot iesniegumu par būtisko testu apjomu, ņem vērā paziņoto institūciju iepriekš izdotos atbilstības novērtēšanas rezultātus.

3.4. Atbilstības novērtēšanas procedūra "Tehniskās uzbūves fails"

34. Atbildīgais par atbilstību veic procedūru saskaņā ar šo apakšnodaļu un šo noteikumu 3.3.apakšnodaļu, sagatavo šo noteikumu 27.punktā minēto atbilstības novērtēšanas dokumentāciju un kopā ar šo noteikumu 30.punktā minēto deklarāciju par būtiskajiem testiem iesniedz izvērtēšanai vienā vai vairākās izvēlētajās paziņotajās institūcijās.

35. Atbildīgais par atbilstību, iesniedzot šo noteikumu 34.punktā minēto iesniegumu, norāda to paziņoto institūciju identifikācijas numurus vai nosaukumus, kurās vēl ir iesniegts šis iesniegums.

36. Paziņotā institūcija ne vēlāk kā četras nedēļas pēc iesnieguma un visas nepieciešamās dokumentācijas saņemšanas pieņem lēmumu par to, vai sakaru iekārta atbilst būtiskajām prasībām.

37. Ja sakaru iekārta atbilst būtiskajām prasībām, paziņotā institūcija izsniedz sertifikātu.

38. Paziņotā institūcija par savu viedokli informē arī citas paziņotās institūcijas, kurās ir iesniegts minētais iesniegums.

3.5. Atbilstības novērtēšanas procedūra "Pilna kvalitātes nodrošināšana"

39. Ražotājs izmanto novērtētu projektēšanas, ražošanas un gala produkcijas inspicēšanas un testēšanas kvalitātes sistēmu, kas atbilst šīs apakšnodaļas prasībām, un pakļaujas uzraudzībai, kas aprakstīta šajā apakšnodaļā.

40. Kvalitātes sistēma tiek uzturēta tā, lai tiktu nodrošināta ražoto sakaru iekārtu atbilstība šo noteikumu prasībām. Ražotājs ar rakstisku kvalitātes politikas izklāstu, procedūrām un instrukcijām sistemātiski un rūpīgi dokumentē visus pieņemtos elementus, prasības un nosacījumus.

41. Ražotājs sagatavo un iesniedz paziņotajā institūcijā iesniegumu kvalitātes nodrošināšanas sistēmas novērtēšanai. Iesniegumam pievieno šādus dokumentus:

41.1. nepieciešamo informāciju par sakaru iekārtām, kuras paredzēts ražot;

41.2. kvalitātes sistēmas dokumentāciju, kas nodrošina kvalitātes politikas un procedūru (kvalitātes programmu, plānu, rokasgrāmatu un pierakstu) izpratni un kas ietver:

41.2.1. kvalitātes nodrošināšanas mērķus un organizatorisko struktūru, vadības atbildību un pilnvaras attiecībā uz projektēšanas un ražošanas kvalitāti;

41.2.2. tehniskās specifikācijas, tai skaitā piemērojamos standartus un tehniskos noteikumus, kā arī attiecīgās testu specifikācijas, kas tiks piemērotas, un, ja piemērojamie standarti nav piemēroti pilnībā, metodes, kas tiks lietotas, lai nodrošinātu, ka ražotās sakaru iekārtas atbildīs būtiskajām prasībām;

41.2.3. projektēšanas vadības un projektēšanas verifikācijas metodes, procesus un sistemātiskās darbības, kuras tiks piemērotas, projektējot sakaru iekārtas, kuras ietvertas noteiktajā produkta kategorijā;

41.2.4. atbilstošās ražošanas, kvalitātes vadības un kvalitātes nodroši­nāšanas metodes, procesus un sistemātiskās darbības, kuras tiks piemērotas;

41.2.5. pārbaudes un testus, kas tiek veikti pirms ražošanas, tās laikā un pēc tās, un to veikšanas biežumu, kā arī, ja nepieciešams, pirms ražošanas veikto testu rezultātus;

41.2.6. veidus, kā tiek nodrošināts, lai ar testēšanas un pārbaužu līdzekļiem tiktu ievērotas noteiktās testu izpildīšanas prasības;

41.2.7. kvalitātes pierakstus (piemēram, inspicēšanas ziņojumus un testēšanas pārskatus, kalibrēšanas pārskatus, ziņojumus par iesaistītā personāla kvalifikāciju);

41.2.8. metodes, lai uzraudzītu projektēšanas un ražoto sakaru iekārtu kvalitātes prasību sasniegšanu un kvalitātes sistēmas darbības efektivitāti.

42. Paziņotā institūcija novērtē, vai kvalitātes sistēma nodrošina ražotās sakaru iekārtas atbilstību būtiskajām prasībām. Tā atzīst atbilstību būtiskajām prasībām, ja kvalitātes sistēma ievieš attiecīgu piemērojamo standartu.

43. Paziņotā institūcija, pamatojoties uz šo noteikumu 41.punktā minēto dokumentāciju un, ja nepieciešams, arī uz ražotāja iesniegto testu rezultātiem, īpaši izvērtē, vai kvalitātes vadības sistēma nodrošina ražoto sakaru iekārtu atbilstību šo noteikumu prasībām.

44. Novērtēšanas grupā vismaz vienam loceklim jābūt ar pieredzi attiecīgās ražotās sakaru iekārtas tehnoloģijas novērtēšanā. Novērtēšanā iekļauj arī ražotāja telpu pārbaudes.

45. Paziņotā institūcija informē ražotāju par savu lēmumu, kurā ietver pamatotus pārbaužu atzinumus.

46. Ražotājs uzņemas izpildīt pienākumus, kas izriet no apstiprinātās kvalitātes sistēmas, un uzturēt kvalitātes sistēmu, lai tā paliktu atbilstoša un efektīva.

47. Ražotājs vai tā pilnvarotais pārstāvis informē paziņoto institūciju, kas apstiprinājusi kvalitātes sistēmu, par katrām paredzamajām izmaiņām kvalitātes sistēmā.

48. Paziņotā institūcija izvērtē ierosinātās izmaiņas un izlemj, vai papildinātā kvalitātes sistēma atbilst šo noteikumu 40.punktā un 41.2.apakšpunktā minētajām prasībām vai arī ir nepieciešama jauna kvalitātes sistēmas pārbaude. Paziņotā institūcija informē ražotāju par savu lēmumu.

49. Lai pārliecinātos, ka ražotājs izpilda pienākumus, kas izriet no apstiprinātās kvalitātes sistēmas, paziņotā institūcija veic uzraudzības pārbaudes ne retāk kā reizi gadā.

50. Ražotājs nodrošina, ka paziņotā institūcija, kura veic pārbaudi, var iekļūt projektēšanas, ražošanas, inspicēšanas un testēšanas vietās un noliktavās un sniedz tai visu nepieciešamo informāciju, jo īpaši:

50.1. kvalitātes sistēmas dokumentāciju;

50.2. kvalitātes pierakstus par ražotās sakaru iekārtas projektēšanu (piemēram, analīžu rezultātus, aprēķinus, testus);

50.3. kvalitātes pierakstus par ražotās sakaru iekārtas ražošanu (piemēram, inspicēšanas ziņojumus, testu pārskatus, kalibrēšanas pārskatus, ziņojumus par iesaistītā personāla kvalifikāciju).

51. Paziņotā institūcija par šo noteikumu 48.punktā minētajām pārbaudēm sagatavo ziņojumus, kurus iesniedz arī ražotājam.

52. Paziņotā institūcija var apmeklēt ražotāju bez brīdinājuma. Ja nepieciešams, šajās vizītēs paziņotā institūcija var veikt vai uzdot veikt testus, lai pārbaudītu kvalitātes sistēmas pareizu darbību. Paziņotā institūcija sniedz ražotājam ziņojumu par vizīti un, ja ir veikti testi, testēšanas pārskatu.

53. Ražotājs vismaz 10 gadus pēc pēdējās sakaru iekārtas izgatavošanas uzglabā un, ja nepieciešams, uzrāda uzraudzības institūcijām atbilstības novērtēšanas dokumentāciju, kas ietver šo noteikumu 41.2.apakš­punktā un 47.punktā minēto dokumentāciju un šo noteikumu 48., 51. un 52.punktā minētos paziņotās institūcijas ziņojumus, pārskatus un atbilstības novērtēšanas rezultātus.

54. Katra paziņotā institūcija ļauj izmantot citām paziņotajām institūcijām informāciju, kas ir saistīta ar izdotajiem un atsauktajiem kvalitātes sistēmu apstiprinājumiem, kura ietver atsauces uz attiecīgajām ražotajām sakaru iekārtām.

4. Marķēšana

55. Lai sakaru iekārtas identificētu, sakaru iekārtas ražotājs uz katras sakaru iekārtas uzliek marķējumu, kurā norāda:

55.1. ražotāja nosaukumu vai tās personas nosaukumu, kas atbild par sakaru iekārtas laišanu tirgū;

55.2. sakaru iekārtas tipa vai modeļa numuru, ražošanas partijas numuru, kā arī izstrādājuma kārtas numuru (rūpnīcas numuru).

56. Ja šo noteikumu 55.1.apakšpunktā minētā persona ir fiziska persona, nosau­kuma vietā norāda vārdu un uzvārdu.

57. Ja, nodrošinot sakaru iekārtas atbilstību būtiskajām prasībām, nacionālajam radiofrekvenču plānam vai koplietojama radiofrekvences piešķīruma lietošanas atļaujas nosacījumiem, ir nepieciešams ievērot noteiktu sakaru iekārtas sastāvdaļu komplektāciju, ražotājs ar šo noteikumu 55.punktā minēto marķējumu marķē arī katru sakaru iekārtas komplektējošo sastāvdaļu, kuras aizvietošana var ietekmēt sakaru iekārtas atbilstību minētajām prasībām.

58. Katru sakaru iekārtu, kura atbilst būtiskajām prasībām, ražotājs vai tā pilnvarotais pārstāvis Eiropas Savienībā marķē ar CE zīmi saskaņā ar šo noteikumu 2.pielikumu.

59. Ja citos normatīvajos aktos par atbilstības novērtēšanu, kuri attiecas uz noteikto sakaru iekārtu, ir paredzēts to marķēt ar CE zīmi, sakaru iekārtu marķē ar CE zīmi tikai tad, ja tā atbilst arī minētajos normatīvajos aktos par atbilstības novērtēšanu noteiktajām prasībām.

60. Ja atbilstības novērtēšanā ir iesaistīta viena vai vairākas paziņotās institūcijas, ražotājs vai tā pilnvarotais pārstāvis Eiropas Savienībā sakaru iekārtas marķējumā lieto šo paziņoto institūciju identifikācijas numurus, novietojot tos blakus CE zīmei labajā pusē vienā līmenī ar CE zīmi. Identifikācijas numura augstumam jābūt vienādam ar CE zīmes augstumu.

61. Ja radioiekārtas lietošanas nosacījumi un radiofrekvenču joslas nav saskaņotas visā Eiropas Savienībā vai tās laišanai apgrozībā, izplatīšanai vai lietošanai dalībvalstīs var būt ierobežojumi vai aizliegumi, lai sakaru iekārta atbilstu sabiedrības veselības prasībām vai radiofrekvenču spektra efektīvas un atbilstošas izmantošanas prasībām vai lai neradītu kaitīgus radiotraucējumus, tai skaitā traucējumus nacionālajā radiofrekvenču plānā noteiktajiem radiosakaru veidiem vai radiosakaru sistēmām (turpmāk - otrās kategorijas sakaru iekārtas), ražotājs vai tā pilnvarotais pārstāvis Eiropas Savienībā marķējumā lieto sakaru iekārtu kategorijas identifikatoru (3.pielikums).

62. Par šo noteikumu 61.punktā minētajām otrās kategorijas sakaru iekārtām uzskata tās sakaru iekārtas, kuras nav iekļautas šo noteikumu 4.pielikumā minētajā pirmās kategorijas sakaru iekārtu (sakaru iekārtas, kuru lietošanas nosacījumi un radiofrekvenču joslas ir saskaņotas visā Eiropas Savienībā un kuras var laist apgrozībā, izplatīt un lietot bez šo noteikumu 61.punktā minētajiem ierobežojumiem) sarakstā.

63. Šo noteikumu 55., 58., 60. un 61.punktā minēto marķējumu izvieto uz sakaru iekārtas vai uz speciālas sakaru iekārtas datu plāksnes tā, lai marķējums būtu neizdzēšams, viegli saskatāms un salasāms.

64. Šo noteikumu 58., 60. un 61.punktā minēto marķējumu papildus izvieto uz sakaru iekārtas iepakojuma (ja tāds ir) un sakaru iekārtai pievienotajiem dokumentiem.

65. Izvietojot uz sakaru iekārtas citu marķējumu, tas nedrīkst aizsegt šo noteikumu 55., 57., 58., 60. un 61.punktā minēto marķējumu.

66. Uz sakaru iekārtas neatkarīgi no tā, vai sakaru iekārta atbilst būtiskajām prasībām, aizliegts izvietot marķējumu, kas ir līdzīgs šo noteikumu 58.punktā minētajam marķējumam un tādējādi var maldināt trešās puses par tā nozīmi un formu.

67. Ja iekārtā, kas tiek piedāvāta tirgū, kā iekārtas neatņemama sastāvdaļa ir iekļauta sakaru iekārta, kuru lietotājs bez īpašiem palīglīdzekļiem nevar noņemt, iekārtu marķē, ievērojot šajā nodaļā noteikto kārtību.

5. Izplatīšana

68. Atbildīgais par atbilstību, importētājs un izplatītājs, ievērojot šajā nodaļā noteiktās prasības, laiž apgrozībā un izplata sakaru iekārtas, kuru atbilstība būtiskajām prasībām ir apliecināta ar šo noteikumu 22.punktā minēto atbilstības deklarāciju un kuras ir marķētas saskaņā ar šo noteikumu 4.nodaļas prasībām.

69. Ja atbildīgais par atbilstību ir reģistrēts ārpus Latvijas, par šajos noteikumos minēto pienākumu izpildi atbild izplatītājs.

70. Laižot apgrozībā vai uzsākot izplatīt Latvijā otrās kategorijas sakaru iekārtu, kas izmanto frekvenču joslas, kuru izmantošana nav saskaņota visā Eiropas Savienībā, atbildīgais par atbilstību četras nedēļas pirms minētās sakaru iekārtas laišanas apgrozībā vai izplatīšanas iesniedz direkcijā šo noteikumu 5.pielikumā minēto informāciju.

71. Direkcija četru nedēļu laikā pēc šo noteikumu 5.pielikumā minētās informācijas saņemšanas izsniedz apstiprinājumu par informācijas pieņemšanu un informē par Latvijā noteiktajiem radiofrekvenču spektra lietošanas ierobežojumiem paziņojumā minētajai sakaru iekārtai.

72. Ja, izskatot šo noteikumu 5.pielikumā minēto informāciju, direkcija konstatē, ka sakaru iekārta neatbilst kādai no būtiskajām prasībām vai nacionālajam radiofrekvenču plānam, tā informē paziņojuma iesniedzēju un centru.

73. Otrās kategorijas sakaru iekārtas laišanu apgrozībā Latvijā drīkst uzsākt tikai pēc šo noteikumu 71.punktā minētā apstiprinājuma saņemšanas vai četras nedēļas pēc šo noteikumu 5.pielikumā minētās informācijas iesniegšanas direkcijā.

74. Direkcija sarakstu ar otrās kategorijas iekārtām, par kurām ir saņemta šo noteikumu 70.punktā minētā informācija, publicē savā mājas lapā internetā.

75. Atbildīgais par atbilstību sakaru iekārtas lietotājam vai patērētājam (turpmāk - lietotājs) paredzētajā dokumentācijā (kas tiek nodrošināta kopā ar sakaru iekārtu) valsts valodā sniedz vismaz šādas ziņas:

75.1. sakaru iekārtas paredzētais lietojums (pēc izvēles norāda lietošanas instrukcijā, uz sakaru iekārtas vai uz tās iepakojuma);

75.2. Eiropas Savienības dalībvalstis vai dalībvalsts ģeogrāfiskais apgabals, kurā paredzēts lietot otrās kategorijas sakaru iekārtu (norāda lietošanas instrukcijā un uz sakaru iekārtas iepakojuma);

75.3. otrās kategorijas sakaru iekārtas lietošanas ierobežojumi Eiropas Savienības dalībvalstīs, tajā skaitā nepieciešamās atļaujas (koplietojama vai radiofrekvences piešķīruma lietošanas atļauja) (pēc izvēles norāda lietošanas instrukcijā, uz sakaru iekārtas vai uz tās iepakojuma);

75.4. publiskā elektronisko sakaru tīkla saskarnes veidi, pie kuras paredzēts pieslēgt galiekārtu (pēc izvēles norāda lietošanas instrukcijā, uz sakaru iekārtas vai uz tās iepakojuma);

75.5. sakaru iekārtas atbilstība būtiskajām prasībām (pēc izvēles pievieno sakaru iekārtai šo noteikumu 22.punktā minēto atbilstības deklarāciju vai lietošanas instrukcijā vai uz sakaru iekārtas iepakojuma norāda "Ar šo [atbildīgā par atbilstību nosaukums] deklarē, ka [iekārtas tips vai modelis] atbilst Direktīvas 1999/5/EK būtiskajām prasībām un citiem ar to saistītajiem noteikumiem", kā arī pievieno precīzu tīmekļa vietnes vai pasta adresi, kur pieejama iekārtas atbilstības deklarācijas kopija);

75.6. sakaru iekārtas pareiza uzstādīšana un lietošana (norāda lietošanas instrukcijā). Ja, nodrošinot sakaru iekārtas atbilstību būtiskajām prasībām, nacionālajam radiofrekvenču plānam vai koplietojama radiofrekvences piešķīruma lietošanas atļaujas nosacījumiem, ir nepieciešams ievērot noteiktu sakaru iekārtas sastāvdaļu (piemēram, antenas, fīdera) komplektāciju, ražotājs instrukcijā apraksta tās sakaru iekārtas komplekta sastāvdaļas, kuru aizvietošana var ietekmēt sakaru iekārtas atbilstību minētajām prasībām.

76. Sakaru iekārtām, kuru izplatīšana vai laišana apgrozībā ir uzsākta pirms šo noteikumu stāšanās spēkā, šo noteikumu 74.punkta prasību izpildi atbildīgais par atbilstību nodrošina ne vēlāk kā triju mēnešu laikā pēc šo noteikumu stāšanās spēkā.

77. Sakaru iekārtas importētājs saskaņā ar normatīvajiem aktiem par muitu, pildot muitas procedūru "Iekārtas izlaišanai brīvam apgrozījumam", muitas deklarācijai pievieno šo noteikumu 22.punktā minēto atbilstības deklarāciju.

78. Šo noteikumu 111. un 112.punktā minētajos gadījumos izplatītāja pienākums ir brīdināt lietotāju par to, ka sakaru iekārtu lietot Latvijā ir aizliegts. Informāciju izplatītājs sniedz valsts valodā.

79. Izplatot otrās kategorijas sakaru iekārtas, izplatītāja pienākums ir informēt lietotāju (tai skaitā sniegt informāciju papildus tai, kas minēta šo noteikumu 75.punktā) par iespējamajiem riskiem, kā arī ierobežojumiem un prasībām, kuras jāievēro, sakaru iekārtu lietojot Latvijā. Informāciju izplatītājs sniedz valsts valodā.

80. Gadatirgos un izstādēs atļauts izstādīt sakaru iekārtas, kuru atbilstība būtiskajām prasībām nav novērtēta atbilstoši šiem noteikumiem, ja pie sakaru iekārtas novietota labi redzama brīdinājuma zīme, kas nepārprotami norāda, ka šo sakaru iekārtu nedrīkst laist apgrozībā, izplatīt un lietot. Informāciju izplatītājs sniedz valsts valodā.

81. Ja sakaru iekārtas atbilstība būtiskajām prasībām ir apliecināta ar šo noteikumu 22.punktā minēto atbilstības deklarāciju un tā ir marķēta saskaņā ar šo noteikumu 4.nodaļu, izplatītājs vai atbildīgais par atbilstību šo noteikumu 109.1.apakšpunktā un 152.punktā minētajā gadījumā veic nepieciešamos pasākumus, lai nepieļautu šādu sakaru iekārtu izplatīšanu un nonākšanu apgrozībā un lietošanā, tai skaitā nodrošina:

81.1. sakaru iekārtu izņemšanu no apgrozības;

81.2. lietotāju brīdināšanu;

81.3. sakaru iekārtu atsaukšanu no lietotājiem;

81.4. centra, direkcijas un citu uzraudzības institūciju informēšanu.

82. Lai varētu novērtēt, cik liels ir risks, ka sakaru iekārta varētu radīt kaitīgus radiotraucējumus vai kaitējumu elektronisko sakaru tīklam, atbildīgais par atbilstību vai izplatītājs pēc centra vai direkcijas pieprasījuma sniedz patiesu un pilnīgu informāciju par sakaru iekārtu. Izplatītājs vai atbildīgais par atbilstību sniedz informāciju arī par iepriekš izplatītajām sakaru iekārtām.

83. Pārējās prasības, kā arī atbildīgā par atbilstību un izplatītāja pienākumus, atbildību un kontroli attiecībā uz sakaru iekārtas ietekmi uz cilvēka veselību, dzīvību, mantu, vidi un drošību nosaka Preču un pakalpojumu drošuma likums.

6. Uzstādīšana un lietošana

84. Atļauts uzstādīt un lietot tikai tādas sakaru iekārtas, kuras ir laistas apgrozībā un izplatītas šajos noteikumos noteiktajā kārtībā un kuru parametri un lietojums atbilst atbildīgā par atbilstību norādītajiem parametriem un lietojumam vai piemērotajām tehniskajām specifikācijām.

85. Šo noteikumu 84.punkts neattiecas uz šo noteikumu 4.punktā minētajām sakaru iekārtām.

86. Galiekārtu, kuru paredzēts pieslēgt pie publiskā elektronisko sakaru tīkla analogās abonentu līnijas, atļauts uzstādīt un lietot, ja galiekārta atbilst prasībām, kuras ir noteiktas standartā LVS 265:2006 "Īpašās prasības galiekārtām, kas tiek pieslēgtas pie publiskā fiksētā komutējamā telefonu tīkla analogo abonentlīniju saskarnes" un LVS 158:2006 "Publiskā fiksētā telefonu tīkla pieslēgumu punktu tehniskie noteikumi. Analogās abonentu līnijas. Mehāniskās saskarnes un pievienošanas metode". Ga­l­iekārtai jāsadarbojas ar elektronisko sakaru tīklu, kura saskarne atbilst standartam LVS 158:2006 "Publiskā fiksētā telefonu tīkla pieslēgumu punktu tehniskie noteikumi. Analogās abonentu līnijas. Mehāniskās saskarnes un pievienošanas metode" un LVS 159:2006 "Publiskā fiksētā telefonu tīkla pieslēgumu punktu tehniskie noteikumi. Analogās abonentu līnijas. Elektriskās saskarnes un pamatsignāli".

87. Galiekārtu, kura paredzēta privātā tīkla pieslēgšanai publiskajam fiksētajam elektronisko sakaru tīklam ar ciparu plūsmu 2 Mbit/s (D2048U) un signalizāciju R2, atļauts uzstādīt un lietot, ja galiekārta atbilst prasībām, kuras ir noteiktas standartā LVS 266:2006 "Prasības elektronisko sakaru galiekārtām, kas pieslēgtas pie publiskā fiksētā elektronisko sakaru tīkla ar ciparu plūsmu 2 Mbit/s (D2048U) un signalizāciju R2".

88. Šo noteikumu 4.2.apakšpunktā minētās sakaru iekārtas atļauts uzstādīt un lietot tikai tad, ja tās atbilst prasībām, kas noteiktas normatīvajos aktos par jūras kuģu iekārtām un to atbilstības novērtēšanu.

89. Radioiekārtu uzstāda un lieto, ievērojot šos noteikumus un normatīvos aktus par radiofrekvenču spektra lietošanu, kā arī saskaņā ar radiofrekvences piešķīruma lietošanas atļauju vai koplietojamo radiofrekvenču piešķīrumu lietošanas atļauju.

90. Radioiekārtas īpašnieka, valdītāja vai lietotāja (turpmāk - radioiekārtas turētājs) pienākums ir norīkot par radioiekārtas lietošanu atbildīgo personu, kura nodrošina šajos noteikumos noteikto prasību ievērošanu. Par fiziskas personas īpašumā, valdījumā vai lietošanā esošas radioiekārtas lietošanu un šo noteikumu ievērošanu atbild attiecīgā fiziskā persona.

91. Ja radioiekārta uzstādīta stacionārā objektā (būvē) publiskā elektronisko sakaru tīkla pakalpojumu lietotāja pieslēgšanai, par šīs radioiekārtas tehnisko parametru atbilstību normatīvajiem aktiem, kas attiecas uz radiofrekvenču spektra lietošanu, un par šo noteikumu ievērošanu atbild attiecīgā publiskā elektronisko sakaru tīkla operators.

92. Lai uzstādītu radioiekārtu un tās antenu ar savienojošo kabeli (fīderu) stacionāros objektos (būvēs), radioiekārtas turētājs izstrādā ierīkošanas tehnisko projektu atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko sakaru tīklu ierīkošanu un būvniecību.

93. Ja radioiekārtu sistēmas sastāv no vairākām sakaru iekārtām, kuras ir uzstādītas, savienotas un paredzētas darbināšanai noteiktā vietā, radioiekārtu sistēmas atbilstību būtiskajām prasībām nodrošina sistēmas uzstādītājs vai, ja uzstādītājs nav zināms, sistēmas turētājs.

94. Radioiekārtas turētājs nodrošina radioiekārtu darbību bez savstarpējiem kaitīgiem radiotraucējumiem un lieto radioiekārtu ar nepieciešamajai radiosakaru kvalitātei un sakaru attālumam atbilstošu minimālo izstaroto jaudu un antenas augstumu, kas nepārsniedz radiofrekvences piešķīruma lietošanas atļaujā noteiktās robežvērtības.

95. Ja radioiekārtai, kura tiek lietota saskaņā ar koplietojamo radiofrekvenču piešķīrumu lietošanas atļauju, ir savienotājs ārējas antenas pieslēgšanai, lietotājs var izmantot antenu, kura ir analoģiska radioiekārtas ražotāja pievienotajā tehniskajā dokumentācijā norādītajai antenai, ar pastiprinājuma koeficientu, kas nepārsniedz radioiekārtas ražotāja norādīto. Izmantojot šādu antenu, radioiekārtas turētājs glabā un pēc direkcijas pilnvarotās amatpersonas pieprasījuma uzrāda šīs antenas ražotāja tehnisko dokumentāciju.

96. Radioiekārtas turētāja vai par tās lietošanu atbildīgās personas pienākums ir visā radioiekārtas lietošanas laikā saglabāt un pēc direkcijas pilnvarotās amatpersonas pieprasījuma uzrādīt ierīkošanas tehnisko projektu, radioiekārtas atbilstību apliecinošos dokumentus, šo noteikumu 75. un 95.punktā norādīto dokumentāciju un direkcijas izsniegto radiofrekvences piešķīruma lietošanas atļauju.

97. Radioiekārtas turētāja pienākums ir nodrošināt direkcijas pilnvarotajām amatpersonām piekļuvi radioiekārtai tās uzstādīšanas vietā un iespēju pārbaudīt radioiekārtas darbības tehniskos parametrus par radioiekārtas lietošanu atbildīgās personas klātbūtnē.

98. Izbeidzot radioiekārtas lietošanu, kuras darbībai direkcija izsniegusi radiofrekvences piešķīruma lietošanas atļauju, radioiekārtas turētājs 30 dienu laikā rakstiski paziņo direkcijai par radioiekārtas lietošanas izbeigšanu.

99. Pēc direkcijas pilnvarotās amatpersonas pieprasījuma radioiekārtas turētājs pārtrauc attiecīgās radioiekārtas lietošanu, ja radioiekārta uzstādīta, neievērojot Elektronisko sakaru likumu, citus normatīvos aktus par radio­frekvenču spektra lietošanu, kā arī šo noteikumu prasības.

100. Skaņas un televīzijas apraides radiostacijas, fiksēto radiosakaru radiostacijas frekvenču joslās, zemākās par 28000 kiloherciem, mobilo sakaru radiostacijas, standarta frekvenču, laika signālu un citas Starptautiskās telekomunikāciju savienības radionoteikumos noteiktās radiostacijas pārraida pazīšanas signālus.

101. Radiostaciju pazīšanas signālus piešķir direkcija atbilstoši Starptautiskās telekomunikāciju savienības radionoteikumiem, izņemot valsts aizsardzības, drošības un sabiedriskās kārtības vajadzībām paredzētās radiostacijas, ja vien tām nav nepieciešami starptautiskie pazīšanas signāli.

102. Gadatirgos un izstādēs atļauts uzstādīt un demonstrēt darbībā radioiekārtas, kuru atbilstība būtiskajām prasībām nav novērtēta vai kuras neatbilst nacionālajam radiofrekvenču plānam, tikai ar direkcijas izsniegtu radiofrekvences piešķīruma īstermiņa lietošanas atļauju. Šādā gadījumā pie radioiekārtas novieto labi redzamu brīdinājuma zīmi, kas nepārprotami norāda, ka šīs radioiekārtas Latvijā nedrīkst laist apgrozībā, izplatīt vai lietot.

103. Ja ir radiosakaru traucējumi, atbildīgā persona pārbauda, vai traucētā radioiekārta un katra tās sastāvdaļa ir tehniskā kārtībā un atbilst radiofrekvences piešķīruma lietošanas atļaujā un normatīvajos aktos par radiofrekvenču izmantošanu noteiktajām prasībām. Radioiekārtas turētāja pienākums ir novērst visus radioiekārtas bojājumus, tā rīcībā esošo radioiekārtu savstarpējus traucējumus vai citas iespējamās neatbilstības.

104. Iekārtas turētājs vai par radioiekārtas lietošanu atbildīgā persona nekavējoties pārtrauc iekārtas darbību, ja tā var apdraudēt cilvēka dzīvību, veselību, personas mantu un vidi, rada kaitīgus radiotraucējumus vai rada kaitējumu publiskajam elektronisko sakaru tīklam.

105. Ja pēc šo noteikumu 103.punktā norādīto darbību izpildes uz radioiekārtu iedarbojas kaitīgi radiotraucējumi, par radioiekārtas lietošanu atbildīgā persona vai radioiekārtas turētājs iesniedz direkcijā iesniegumu par radiotraucējumiem (6.pielikums).

106. Direkcija izskata iesniegumu par radiotraucējumiem un sniedz atbildi mēneša laikā no iesnieguma reģistrēšanas direkcijā. Ja tiek traucēta radio­navigācijas un citu drošības radiosakaru dienestu darbība un radiotraucējumi rada apdraudējumu cilvēka dzīvībai, gaisa satiksmes vai kuģošanas drošībai, valsts drošībai vai sabiedriskai kārtībai, direkcija iesniegumu par radio­traucējumiem izskata divu darbdienu laikā.

107. Aizsardzību pret citu radiofrekvences piešķīrumu radītiem kaitīgiem radiotraucējumiem direkcija nodrošina radiofrekvenču spektra resursu datu bāzē reģistrētam radiofrekvences piešķīrumam ar aizsargātiem izmantošanas nosacījumiem (aizsargāts piešķīrums).

107.1 Direkcija nenodrošina aizsardzību pret atļautas speciālo radiolīdzekļu darbības radītajiem kaitīgajiem radiotraucējumiem tajās teritorijās, kas noteiktas normatīvajos aktos par speciālo radiolīdzekļu izmantošanas kārtību un tehniskajām prasībām to darbībai.

(MK 14.09.2010. noteikumu Nr.853 redakcijā)

108. Ja strādājošu radioiekārtu savstarpējie radiotraucējumi atbilst radio­frekvences piešķīruma lietošanas atļaujā noteiktajiem parametriem un normām vai ar īpašu vienošanos noteiktiem skaitliskiem traucējumu un radiofrekvenču spektra koplietošanas kritērijiem, šie radiotraucējumi ir atļautie traucējumi.

7. Ierobežojumi un aizliegumi

109. Sakaru iekārtu aizliegts izplatīt, uzstādīt vai lietot, ja:

109.1. tā neatbilst kādai no būtiskajām prasībām;

109.2. tās atbilstība nav apliecināta vai novērtēta saskaņā ar šiem vai citiem normatīvajiem aktiem par atbilstības novērtēšanu;

109.3. tā nav marķēta ar šo noteikumu 55. un 58.punktā minēto marķējumu.

110. Šo noteikumu 109.punktā minētās prasības neattiecas uz 4.punktā minētajām sakaru iekārtām un šo noteikumu 80. un 102.punktā minēto gadījumu.

111. Radioiekārtu aizliegts uzstādīt un lietot šādos gadījumos:

111.1. radioiekārta, kas lietota paredzētajam mērķim, ievērojot atbildīgā par atbilstību noteiktos sakaru iekārtas lietošanas nosacījumus, atkārtoti rada vai var radīt kaitīgus radiotraucējumus esošajām vai plānotajām radioiekārtām, kas darbojas atbilstoši normatīvajiem aktiem par radiofrekvenču spektra lietošanu;

111.2. radioiekārta neatbilst nacionālajam radiofrekvenču plānam un nenodrošina elektromagnētisko saderību ar citām radioiekārtām.

112. Galiekārtu aizliegts lietot un uzstādīt, ja tā neatbilst prasībām, kas minētas šo noteikumu 86. un 87.punktā.

113. Aizliegts lietot un izplatīt galiekārtas ar nesankcionēti pārveidotiem mobilo iekārtu identifikatoriem, kā arī aizliegts veikt darbības, kas saistītas ar galiekārtai piešķirtā iekārtas identifikatora nesankcionētu pārveidošanu vai galiekārtas nesankcionētu atsaistīšanu darbībai citā tīklā, ja tā rūpnieciski pielāgota darbībai konkrētā elektronisko sakaru tīklā.

114. Ja sakaru iekārta tiek izplatīta, pārkāpjot šo noteikumu 109.punktā minētās prasības, vai par sakaru iekārtu ir izsniegts šo noteikumu 152.punktā minētais atzinums, centrs pieņem attiecīgu lēmumu un veic nepieciešamos pasākumus.

115. Ja, izplatot sakaru iekārtu, ir pārkāptas šo noteikumu 109.1.apakšpunktā minētās prasības vai par sakaru iekārtu ir izsniegts šo noteikumu 152.punktā minētais atzinums, par šo noteikumu 115.punktā veiktajiem pasākumiem un to veikšanas iemesliem centrs informē Ekonomikas ministriju. Ekonomikas ministrija par to informē Eiropas Komisiju.

116. Ja, izplatot sakaru iekārtu, ir pārkāptas šo noteikumu 109.1.apakš­punktā minētās prasības, centrs, informējot par šo noteikumu 114.punktā veiktajiem pasākumiem, norāda, vai neatbilstība ir saistīta ar trūkumiem piemērojamos standartos, nepareizu to piemērošanu vai sakaru iekārtas neatbilstību piemērojamiem standartiem, kuras dēļ sakaru iekārta neatbilst šo noteikumu būtiskajām prasībām.

117. Ja centrs, veicot uzraudzību, konstatē, ka sakaru iekārta tiek izplatīta, neievērojot šo noteikumu 4.nodaļas, 70. vai 75.punkta prasības, tā līdz pārkāpuma novēršanai liek izplatītājam apturēt sakaru iekārtas izplatīšanu.

118. Šo noteikumu 115. un 117.punkts neattiecas uz šo noteikumu 4.punktā minētajām sakaru iekārtām.

119. Otrās kategorijas sakaru iekārtām direkcija nosaka uzstādīšanas un lietošanas ierobežojumus, lai:

119.1. nodrošinātu valsts aizsardzības, drošības un sabiedriskās kārtības intereses;

119.2. nodrošinātu racionālu un efektīvu radiofrekvenču spektra izmantošanu;

119.3. novērstu kaitīgus radiotraucējumus citu radioiekārtu darbībai;

119.4. atbrīvotu radiofrekvenču joslas citiem radiosakaru veidiem vai radiosakaru sistēmām, kuru ieviešana ir paredzēta nacionālajā radiofrekvenču plānā;

119.5. nodrošinātu ārvalstu augstāko amatpersonu delegāciju vizītes Latvijā.

120. Civilās aviācijas administrācija saskaņā ar normatīvajiem aktiem par aviāciju var noteikt ierobežojumus un aizliegumus otrās kategorijas sakaru iekārtu uzstādīšanai un lietošanai civilās aviācijas objektos vai to tiešā tuvumā, ja šīs sakaru iekārtas rada vai var radīt kaitīgus radiotraucējumus radionavigācijas un gaisa satiksmes vadības iekārtām.

121. Ja sakaru iekārtas atbilstība būtiskajām prasībām ir apliecināta ar šo noteikumu 22.punktā minēto deklarāciju un sakaru iekārta ir marķēta ar šo noteikumu 4.nodaļā minēto marķējumu, publiskā elektronisko sakaru tīkla operators var atteikties to pievienot elektronisko sakaru tīklam, atvienot to no tīkla vai pārtraukt tās lietošanu tikai tad, ja direkcija ir atzinusi, ka attiecīgā sakaru iekārta rada nopietnu kaitējumu elektronisko sakaru tīklam vai tā funkcionēšanai. Direkcija par katru šādu atzinumu informē Ekonomikas ministriju. Ekonomikas ministrija par to informē Eiropas Komisiju.

122. Ārkārtas gadījumā, ja elektronisko sakaru tīkla aizsardzībai nepieciešams bez kavēšanās atvienot sakaru iekārtu un ja operators var tūlīt un bez maksas lietotājam piedāvāt citu risinājumu, operators drīkst atvienot sakaru iekārtu, kuras atbilstība būtiskajām prasībām ir apliecināta saskaņā ar normatīvajiem aktiem par atbilstības novērtēšanu. Operators par katru šādu gadījumu nekavējoties paziņo direkcijai.

123. Operators var atteikties pievienot sakaru iekārtu elektronisko sakaru tīklam ar atbilstošu saskarni tikai tādu tehnisku iemeslu dēļ, ja tādējādi tiktu pārkāpti šo noteikumu 109., 111., 112. vai 113.punktā minētie nosacījumi, vai šo noteikumu 121. un 122.punktā minētajos gadījumos.

8. Tirgus uzraudzība

124. Galiekārtu un radioiekārtu tirdzniecības uzraudzību un kontroli veic centrs, nepārsniedzot likumā par valsts budžetu kārtējam gadam šim nolūkam paredzēto finanšu līdzekļu apjomu.

125. Izplatītājs nodrošina centra amatpersonu piekļūšanu tirdzniecības vietām un noliktavām un sniedz visu nepieciešamo informāciju, jo īpaši:

125.1. sakaru iekārtas modeļu sarakstu;

125.2. informāciju par sakaru iekārtas lietojumu un komplektāciju;

125.3. informāciju par sakaru iekārtas atbildīgo par atbilstību;

125.4. informāciju par sakaru iekārtas piegādātāju, ja iekārtas netiek saņemtas tieši no šo noteikumu 125.3.apakšpunktā minētās personas.

126. Pēc centra amatpersonas pieprasījuma izplatītājs uzrāda pārbaudei sakaru iekārtu, tās atbilstības deklarāciju, kā arī lietotājam paredzēto dokumentāciju.

127. Centra amatpersonas var apmeklēt tirdzniecības vietu bez iepriekšēja brīdinājuma un, ja nepieciešams, veikt kontrolpirkumus.

128. Lai veiktu tirgus uzraudzību, pēc centra pieprasījuma atbildīgais par atbilstību iesniedz šo noteikumu 22.punktā minēto atbilstības deklarāciju un sakaru iekārtas atbilstības novērtēšanas dokumentāciju (arī elektroniski). Ja minētā dokumentācija netiek iesniegta, uzskata, ka sakaru iekārtas atbilstība nav novērtēta. Centrs šo dokumentāciju iesniedz arī direkcijā, ja direkcija to pieprasa.

129. Centram ir tiesības saskaņā ar normatīvajiem aktiem par preču un pakalpojumu drošumu bez maksas saņemt sakaru iekārtas paraugus un organizēt to ekspertīzes.

130. Direkcija atbilstoši kompetencei pēc centra pieprasījuma sniedz viedokli par sakaru iekārtas atbilstību radiofrekvenču spektra lietošanas prasībām un šo noteikumu 2.nodaļā minētajām prasībām.

131. Lai centrs varētu pārliecināties, vai, izplatot otrās kategorijas sakaru iekārtas, atbildīgais par atbilstību ir ievērojis šo noteikumu 70.punktā minētās prasības, direkcija nodrošina centru ar otrās kategorijas sakaru iekārtu sarakstu, par kurām ir saņemta šo noteikumu 5.pielikumā minētā informācija, un par attiecīgajām sakaru iekārtām sniedz nepieciešamo informāciju.

132. Centrs informē direkciju par sakaru iekārtām, kuras izplatot ir pārkāptas šo noteikumu 109.1. vai 109.2.apakšpunktā minētās prasības un par kurām ir pieņemts šo noteikumu 114.punktā minētais lēmums.

133. Ja atbildīgais par atbilstību ir reģistrēts ārpus Latvijas vai nav nosakāms pēc sakaru iekārtas identifikācijas marķējuma vai citiem izplatītāja rīcībā esošiem dokumentiem, par šajos noteikumos minēto atbildīgā par atbilstību pienākumu izpildi atbild iekārtas izplatītājs Latvijā.

134. Centrs, ja nepieciešams, informē muitas iestādes par sakaru iekārtām, par kurām ir pieņemts šo noteikumu 114.punktā minētais lēmums.

135. Muitas iestādes piemēro muitas procedūru "Izlaišana brīvam apgrozījumam" tikai tad, ja muitas deklarācijai ir pievienota šo noteikumu 22.punktā minētā atbilstības deklarācija.

9. Lietošanas uzraudzība

136. Radiofrekvenču spektra pārvaldes funkciju ietvaros direkcija plānveidīgi vai izlases kārtībā pārbauda radioiekārtu un tās lietošanas atbilstību normatīvajiem aktiem radiofrekvenču spektra lietošanas jomā šajos noteikumos noteiktajā kārtībā.

137. Radioiekārtu lietošanu direkcija pārbauda tieši vai izmantojot radio­monitoringa un radioizstarojumu parametru mērījumus, vai pārbauda sakaru iekārtu tās uzstādīšanas vietā, apskatot iekārtu, pārbaudot iekārtas tehnisko dokumentāciju, atbilstības apliecinājumus, citus ar iekārtas uzstādīšanu vai lietošanu saistītos dokumentus vai mērot raidītāja un antenas fīdera trakta tehniskos parametrus.

138. Lai uzraudzītu radioiekārtu lietošanu, pēc direkcijas pieprasījuma atbildīgais par atbilstību iesniedz (arī elektroniski) šo noteikumu 3.nodaļā un citos normatīvajos aktos par atbilstības novērtēšanu noteikto sakaru iekārtas atbilstības novērtēšanas dokumentāciju, kuru tas sagatavojis, lai apliecinātu sakaru iekārtas atbilstību šo noteikumu 2.nodaļā un citos normatīvajos aktos par atbilstības novērtēšanu noteiktajām prasībām. Direkcija šo dokumentāciju iesniedz arī centram, ja centrs to pieprasa.

139. Direkcijas pilnvarotās amatpersonas, uzrādot darba apliecību, drīkst pārbaudīt radioiekārtu tās uzstādīšanas vietā, iepriekš par to nebrīdinot radioiekārtas turētāju. Ja nepieciešams pārbaudīt radioiekārtas, kas paredzētas valsts aizsardzības, drošības un sabiedriskās kārtības nodrošināšanai, kā arī neatliekamās medicīniskās palīdzības nodrošināšanai, pārbaudi attiecīgi saskaņo ar Aizsardzības ministriju, Iekšlietu ministriju vai Veselības ministriju. Ja nepieciešams, direkcija var pieaicināt piedalīties pārbaudē tiesībaizsardzības institūciju amatpersonas.

140. Ja direkcija, veicot šo noteikumu 136.punktā minētās pārbaudes, nekustamajā īpašumā konstatē radioiekārtu, kas darbojas bez radiofrekvenču piešķīruma lietošanas atļaujas vai pārkāpjot koplietojuma radiofrekvenču piešķīruma lietošanas atļaujā noteiktās tehniskās prasības, nekustamā īpašuma īpašnieka, valdītāja vai tā pilnvarotās personas pienākums ir pēc direkcijas pilnvarotās amatpersonas pieprasījuma sniegt tās rīcībā esošās ziņas par nekustamajā īpašumā esošās stacionāri uzstādītās radioiekārtas īpašnieku vai lietotāju (piemēram, komersanta nosaukumu vai personas vārdu un uzvārdu).

141. Direkcija izskata iesniegumu par radiotraucējumiem, noskaidro kaitīgo radiotraucējumu cēloņus un pieņem lēmumu par nepieciešamajām darbībām to novēršanai.

142. Ja direkcija, pamatojoties uz tās rīcībā esošo informāciju un izstarotā elektromagnētiskā lauka vai radiosignāla parametru mērījumiem, ir lokalizējusi traucējumu avotu un ir konstatējusi, ka traucējošā iekārta atrodas nekustamā īpašuma teritorijā, būvē vai uz tās, telpā vai kādā citā objektā, vai uz tā, pēc direkcijas pilnvarotās amatpersonas pieprasījuma:

142.1. attiecīgā objekta īpašnieks, valdītājs vai lietotājs sniedz tā rīcībā esošo informāciju par to, kuras objektā esošās elektriskās vai elektroniskās iekārtas varētu būt traucējošās iekārtas un kas ir to īpašnieks, valdītājs vai lietotājs;

142.2. traucējošās iekārtas īpašnieks, valdītājs vai lietotājs sniedz visu tā rīcībā esošo informāciju par traucējošo iekārtu un pēc iespējas nodrošina direkcijas amatpersonu piekļūšanu traucējošai iekārtai, lai veiktu nepieciešamos elektromagnētiskā lauka vai radiosignāla parametru mērījumus vai šo noteikumu 143.punktā minētajos gadījumos - šo noteikumu 143.3.apakš­punktā minētos pasākumus. Objekta īpašnieks, valdītājs vai lietotājs pēc iespējas sadarbojas ar direkcijas amatpersonām, lai nodrošinātu to piekļūšanu traucējumu avotam.

143. Ja radioiekārta tiek lietota, pārkāpjot normatīvo aktu prasības par radiofrekvenču spektra lietošanu, vai traucējošas iekārtas radītie kaitīgie radiotraucējumi apdraud valsts drošību, sabiedrisko kārtību, kuģošanas vai gaisa satiksmes drošību, direkcijai ir tiesības:

143.1. piekļūt šādai radioiekārtai vai traucējošai iekārtai jebkurā diennakts laikā;

143.2. pieprasīt šādas radioiekārtas vai traucējošas iekārtas darbības tūlītēju pārtraukšanu;

143.3. veikt tehniskus pasākumus, lai pārtrauktu šādas radioiekārtas vai traucējošas iekārtas darbību.

144. Par šo noteikumu 143.punktā minētajiem gadījumiem direkcija informē attiecīgās tiesībaizsardzības iestādes.

145. Ja pārbaudes laikā atklāts kaitīgo radiotraucējumu cēlonis, direkcijas pilnvarotās amatpersonas pieņem lēmumu:

145.1. ka kaitīgie radiotraucējumi jānovērš traucējošās, kā arī traucētās radioiekārtas turētājam, ja traucētās radioiekārtas darbība neatbilst normatīvajiem aktiem par radiofrekvenču spektra lietošanu vai radiofrekvences piešķīruma lietošanas atļaujai;

145.2. ka kaitīgie radiotraucējumi jānovērš traucējošās iekārtas īpašniekam, valdītājam vai lietotājam, ja traucējošās iekārtas parametri neatbilst normatīvajiem aktiem par elektromagnētisko saderību;

145.3. ka kaitīgie radiotraucējumi jānovērš vai to ietekme jāsamazina līdz pieļaujamam līmenim tam radioiekārtas turētājam, kura radioiekārta uzstādīta hronoloģiski pēdējā, ja visu iesaistīto radioiekārtu darbība atbilst normatīvajiem aktiem par radiofrekvenču spektra lietošanu un radiofrekvences piešķīruma lietošanas atļaujai;

145.4. par individuālu risinājumu kaitīgo radiotraucējumu novēršanai, ja traucējošās iekārtas un traucētās iekārtas darbība atbilst normatīvajiem aktiem par radiofrekvenču spektra lietošanu un radiofrekvences piešķīruma lietošanas atļaujai.

146. Pieņemot lēmumu par kaitīgo radiotraucējumu novēršanu, priekšrocības saņemt aizsardzību pret kaitīgajiem radiotraucējumiem ir radiofrekvenču spektra resursu datu bāzē reģistrētam radiofrekvences piešķīrumam ar aizsargātiem izmantošanas nosacījumiem.

147. Ja starp vairāku lietotāju radioiekārtām, kas darbojas blakus radiofrekvenču joslās, rodas radiotraucējumi un lietotājiem piešķirtajām attiecīgā radiofrekvenču spektra lietošanas tiesībām nav noteiktas īpašas radiofrekvenču aizsargjoslas, iesaistītās puses savstarpēji vienojas par situācijas risinājumu. Ja vienošanos nevar panākt, direkcija nosaka radiofrekvenču aizsargjoslas, attiecīgi samazinot iesaistītajiem lietotājiem pieejamā radiofrekvenču spektra apjomu.

148. Par šajos noteikumos noteiktā kārtībā izdarītu pārbaudi direkcijas pilnvarotā amatpersona sastāda pārbaudes aktu. Ar pārbaudes aktu iepazīstina iekārtas īpašnieku, valdītāju, lietotāju vai par radioiekārtas lietošanu atbildīgo personu.

149. Pārbaudes aktā iekļauj šādas ziņas:

149.1. direkcijas adrese un tālruņa numurs;

149.2. akta numurs, sastādīšanas vieta un datums;

149.3. pārbaudes vieta un laiks;

149.4. pārbaudes objekts;

149.5. pārbaudē konstatētie fakti, atzinums un pieņemtais lēmums;

149.6. direkcijas pilnvarotās amatpersonas amats, vārds, uzvārds, paraksts un tālruņa numurs;

149.7. iekārtas īpašnieka, valdītāja, lietotāja vai par radioiekārtas lietošanu atbildīgās personas paskaidrojums, vārds, uzvārds un paraksts.

150. Direkcijas pilnvarotā amatpersona dokumentē pārbaudes rezultātus, fotografē iekārtu vai izdara audioierakstus un videoierakstus, kurus pievieno pārbaudes aktam.

151. Direkcijai, konstatējot radiofrekvenču spektra lietošanas pār­kāpumus, ir tiesības normatīvajos aktos par administratīvajiem pārkāpumiem paredzētajos gadījumos sastādīt protokolu par administratīvo pārkāpumu.

152. Ja, pamatojoties uz veikto pārbaužu rezultātiem, direkcija konstatē, ka, radioiekārtu lietojot, nav iespējams nodrošināt normatīvo aktu prasībām atbilstošu radiofrekvenču spektra izmantošanu un radioiekārtas darbība rada vai var radīt kaitīgus radiotraucējumus lietošanā esošajām radioiekārtām vai nacionālajā radiofrekvenču plānā paredzētajām radiosakaru sistēmām, tā sagatavo attiecīgu atzinumu un par to informē centru.

153. Direkcija ziņo centram par sakaru iekārtu lietošanas pārbaudes gaitā atklātiem sakaru iekārtu izplatīšanas noteikumu pārkāpumiem, ja konstatēti šo noteikumu 109.punktā noteiktie gadījumi, kurus var uzskatīt par sistemātiski novērotu kļūdu iekārtas uzbūvē, konstrukcijā vai izgatavošanā.

154. Šo noteikumu 152.punkts neattiecas uz šo noteikumu 4.punktā minētajām sakaru iekārtām.

10. Noslēguma jautājumi

155. Atzīt par spēku zaudējušiem:

155.1. Ministru kabineta 2000.gada 22.augusta noteikumus Nr.283 "Telekomunikāciju gala iekārtu atbilstības novērtēšanas noteikumi" (Latvijas Vēstnesis, 2000, 300./301.nr.; 2004, 68.nr.);

155.2. Ministru kabineta 2002.gada 30.aprīļa noteikumus Nr.171 "Radioiekārtu atbilstības novērtēšanas noteikumi" (Latvijas Vēstnesis, 2002, 67.nr.; 2004, 69.nr.).

156. Šo noteikumu 6.6. un 6.8.apakš­punkts stājas spēkā ar 2007.gada 1.decembri.

157. Paziņotās institūcijas, kuras akreditētas sakaru iekārtu atbilstības novērtēšanai līdz šo noteikumu spēkā stāšanās dienai, ir tiesīgas veikt atbilstības novērtēšanu līdz akreditācijas termiņa beigām.

158. Atbilstības apliecinājumi (atbilstības deklarācijas, sertifikāti), kuri izdoti līdz šo noteikumu spēkā stāšanās dienai, lai apliecinātu atbilstību attiecīgajām šo noteikumu 2.nodaļā minētajām būtiskajām prasībām, ir derīgi līdz apliecinājumā norādītā termiņa beigām.

159. Galiekārtu, kuru paredzēts pieslēgt pie publiskā elektronisko sakaru tīkla analogās abonentu līnijas un kuras atbilstība standartiem LVS 265:2000 "Īpašās prasības gala iekārtām, kas tiek pieslēgtas pie publiskā fiksētā komutējamā telekomunikāciju tīkla analoga abonentu līniju interfeisa" un LVS 158:1999 "Publiskā telekomunikāciju tīkla pieslēgumu punktu tehniskie noteikumi. Analogās abonentu līnijas. Mehāniskie interfeisi un pievienošanas metode" ir apliecināta pirms šo noteikumu stāšanās spēkā, atļauts turpināt izplatīt, uzstādīt un lietot.

160. Galiekārtu, kura paredzēta privātā tīkla pieslēgšanai publiskajam fiksētajam elektronisko sakaru tīklam ar ciparu plūsmu 2 Mbit/s (D2048U) un signalizāciju R2 un kuras atbilstība standartam LVS 266:2000 "Prasības telekomunikāciju gala iekārtām, kas pieslēgtas pie publiskā fiksētā telekomunikāciju tīkla ar ciparu plūsmu 2 Mbit/s (D2048U) un signalizāciju R2" ir apliecināta pirms šo noteikumu stāšanās spēkā, atļauts turpināt izplatīt, uzstādīt un lietot.

161. Šo noteikumu 109.3.apakšpunktā minētās prasības attiecas tikai uz tām sakaru iekārtām, kuras ir izplatītas, sākot ar 2002.gada 1.janvāri.

Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības direktīvu

Noteikumos iekļautas tiesību normas, kas izriet no Eiropas Parlamenta un Padomes 1999.gada 9.marta Direktīvas 1999/5/EK par radioiekārtām un telekomunikāciju termināla iekārtām un to atbilstības savstarpēju atzīšanu.

Ministru prezidents A.Kalvītis

Satiksmes ministrs A.Šlesers
1.pielikums
Ministru kabineta
2007.gada 21.augusta noteikumiem Nr.561
Sakaru iekārtas, pie kurām nodrošina piekļuvi glābšanas dienestiem

1. Radioiekārtas, kuras paredzētas lietošanai ūdens ceļos un uz kurām attiecas 2000.gada 6.aprīlī Bāzelē panāktā vienošanās par iekšējo ūdensceļu radiotelefonijas dienestu.

2. Radioiekārtas, kuras tiek lietotas jūras mobilo sakaru dienestā vai jūras mobilo pavadoņu sakaru dienestā un kuras paredzēts uzstādīt kuģos, uz kuriem neattiecas 1974.gada Starptautiskā konvencija par cilvēku dzīvības aizsardzību uz jūras (SOLAS Konvencija), kas grozīta 1988.gadā, un kuras paredzētas lietošanai Globālajā kuģniecības briesmu un drošības sakaru sistēmā (GMDSS), kā noteikts SOLAS Konvencijas IV nodaļā.

3. Radioiekārtas, kuras izmanto 457 kHz
frekvenci un ir paredzētas lavīnu upuru meklēšanai (lavīnu radiobākas).

4. Radioiekārtas, kuras darbojas jūras mobilo sakaru dienestā vai jūras mobilo pavadoņu sakaru dienestā un kuras paredzēts uzstādīt zemes stacijās vai kuģos, uz kuriem neattiecas 1974.gada Starptautiskā konvencija par cilvēku dzīvības aizsardzību uz jūras (SOLAS Konvencija), kas grozīta 1988.gadā, un kuras paredzētas Automātiskās identifikācijas sistēmas (AIS) darbības nodrošināšanai.

5. Vietu norādošās radiobākas (EPIRB), kuras paredzētas lietošanai COPAS-SARSAT sistēmā un kuras izmanto 406 MHz frekvenci.

Satiksmes ministrs A.Šlesers
2.pielikums
Ministru kabineta
2007.gada 21.augusta noteikumiem Nr.561
CE marķējums

1. CE marķējumu veido lielie burti "CE" šādā formā:

2. Ja CE marķējuma izmērs tiek samazināts vai palielināts, ievēro paraugā noteiktās proporcijas. Marķējuma vertikālais izmērs nedrīkst būt mazāks par pieciem milimetriem, izņemot gadījumu, kad tas nav iespējams sakaru iekārtas izmēru vai kādu citu iemeslu dēļ.

Satiksmes ministrs A.Šlesers
3.pielikums
Ministru kabineta
2007.gada 21.augusta noteikumiem Nr.561
Otrās kategorijas sakaru iekārtu identifikators

1. Otrās kategorijas sakaru iekārtu identifikatoru veido šāds attēls:

2. Otrās kategorijas sakaru iekārtu identifikatoru izvieto blakus paziņotās institūcijas numuram vai, ja numura nav, blakus CE marķējumam labajā pusē. Identifikatora augstums ir vienāds ar CE marķējuma augstumu.

Satiksmes ministrs A.Šlesers
4.pielikums
Ministru kabineta
2007.gada 21.augusta noteikumiem Nr.561

(Pielikums MK 14.09.2010. noteikumu Nr.853 redakcijā)

5.pielikums
Ministru kabineta
2007.gada 21.augusta noteikumiem Nr.561
Ziņas, kas sniedzamas, laižot apgrozībā Latvijā otrās kategorijas sakaru iekārtas

1. Ziņas par atbildīgajām personām, kuras saistītas ar sakaru iekārtas ražošanu un laišanu apgrozībā vai izplatīšanu:

1.1. paziņojuma iesniedzējs (nosaukums, adrese, kontaktpersonas vārds, uzvārds, tālrunis, fakss, e-pasta adrese);

1.2. Eiropas Savienībā reģistrēts atbildīgais par atbilstību (nosaukums, pasta adrese, mājas lapas adrese, kontaktpersonas vārds, uzvārds, tālrunis, fakss, e-pasta adrese);

1.3. sakaru iekārtas ražotājs (nosaukums, pasta adrese, mājas lapas adrese, kontaktpersonas vārds, uzvārds, tālrunis, fakss, e-pasta adrese);

1.4. Eiropas Savienībā reģistrēts ražotāja pilnvarotais pārstāvis (nosaukums, pasta adrese, tālrunis, fakss, mājas lapas adrese, e-pasta adrese).

2. Ziņas par sakaru iekārtu:

2.1. tipa vai modeļa numurs vai, ja sakaru iekārtai nav tipa vai modeļa numura, izstrādājuma kārtas numurs (rūpnīcas numurs), vai ražošanas partijas numurs;

2.2. veids un lietojums;

2.3. parametri:

2.3.1. raidīšanas un uztveršanas frekvences vai frekvenču joslas;

2.3.2. modulācijas veids;

2.3.3. izstarojuma klase, kas apzīmēta saskaņā ar Starptautiskās telekomunikāciju savienības radionoteikumu 1.pielikumu;

2.3.4. radiokanālu skaits;

2.3.5. kanālu atstatums (attālums starp blakus kanālu nesēju frekvencēm iekārtai, kura var izmantot vairākus kanālus);

2.3.6. kanālu piekļuves veids (piemēram, TDMA, FDMA, CDMA, WCDMA);

2.3.7. darbības režīms (piemēram, simplekss, duplekss vai pusduplekss);

2.3.8. darbības cikls (procentos izteikta attiecība starp raidītāja raidīšanas laiku un laiku, kad raidītājs neraida) vai citi nosacījumi, kas raksturo radiokanāla aizņemtību;

2.3.9. raidītāja izejas jauda raidītāja savienotājā (ja tāds ir), kur paredzēts pieslēgt antenu vai fīderu. Ja jauda ir regulējama, norāda tās diapazonu;

2.3.10. no iekārtas antenas izstarotā jauda vai elektriskā vai magnētiskā lauka intensitāte. Ja raidītāja jauda ir regulējama, norāda tās diapazonu. Norāda, vai izstarotā jauda noteikta attiecībā pret dipolu (ERP) vai izotropu izstarotāju (EIRP);

2.3.11. iekārtas komplektācijā paredzēto antenu modeļu vai tipu numuri, klases un pastiprinājuma koeficienti;

2.3.12. citi iekārtu raksturojoši parametri (sniedz pēc Elektronisko sakaru direkcijas pieprasījuma).

3. Ziņas par sakaru iekārtas atbilstību:

3.1. piemērojamo standartu, kā arī citu tehnisku specifikāciju vai normu saraksts, kuras piemērotas, nodrošinot sakaru iekārtas atbilstību normatīvajos aktos par atbilstības novērtēšanu noteiktajām būtiskajām prasībām;

3.2. atsauce uz normatīvā akta normu (punktu, apakšnodaļu, pielikumu u.tml.), kur aprakstīta procedūra, ar kuru saskaņā veikta iekārtas atbilstības novērtēšana;

3.3. atbilstības novērtēšanā iesaistīto paziņoto institūciju identifikācijas numuri vai nosaukumi.

4. Ziņas par to, kurās Eiropas Savienības dalībvalstīs un ar kādiem nosacījumiem iekārtu lieto šajās valstīs (ar vispārēju radiofrekvenču spektra lietošanas atļauju vai ar individuālu radiofrekvenču spektra lietošanas atļauju).

5. Sniegto ziņu patiesumu ar parakstu apliecina paraksttiesīga persona vai tās pilnvarots pārstāvis.

6. Veidlapas aizpildīšanas datums, paraksta atšifrējums.

6.pielikums
Ministru kabineta
2007.gada 21.augusta noteikumiem Nr.561

Satiksmes ministrs A.Šlesers
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Radioiekārtu un elektronisko sakaru tīkla galiekārtu atbilstības novērtēšanas, izplatīšanas .. Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 561Pieņemts: 21.08.2007.Stājas spēkā: 25.08.2007.Zaudē spēku: 16.06.2016.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 137, 24.08.2007.
Dokumenta valoda:
EN
Satura rādītājs
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozījumi
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Latvijas standarti
  • Citi saistītie dokumenti
162206
{"selected":{"value":"18.09.2010","content":"<font class='s-1'>18.09.2010.-15.06.2016.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"18.09.2010","iso_value":"2010\/09\/18","content":"<font class='s-1'>18.09.2010.-15.06.2016.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"25.08.2007","iso_value":"2007\/08\/25","content":"<font class='s-1'>25.08.2007.-17.09.2010.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
18.09.2010
87
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)