Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Ministru kabineta 2007. gada 21. augusta noteikumus Nr. 561 "Radioiekārtu un elektronisko sakaru tīkla galiekārtu atbilstības novērtēšanas, izplatīšanas un lietošanas kārtība".
Ministru kabineta noteikumi Nr.283

Rīgā 2000.gada 22.augustā (prot. Nr. 39, 8.§)
Telekomunikāciju gala iekārtu atbilstības novērtēšanas noteikumi
Izdoti saskaņā ar likuma "Par atbilstības novērtēšanu" 7.pantu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Šie noteikumi nosaka būtiskās prasības un atbilstības novērtēšanas kārtību tām Latvijā ražotajām un importētajām telekomunikāciju gala iekārtām, kuras paredzētas tiešai pieslēgšanai pie publiskā telekomunikāciju tīkla vai sadarbībai ar publisko telekomunikāciju tīklu, pieslēdzot tieši vai netieši, lai nosūtītu, apstrādātu vai saņemtu informāciju (turpmāk - iekārtas).

2. Iekārtu atbilstību novērtē akreditētas un laikrakstā “Latvijas Vēstnesis” paziņotas atbilstības novērtēšanas institūcijas (turpmāk — paziņotās institūcijas).

(MK 20.04.2004. noteikumu Nr. 350 redakcijā)

3. Iekārta atbilst šo noteikumu prasībām, ja ir izpildītas attiecīgajai iekārtai noteiktās būtiskās prasības. Iekārtām noteiktās būtiskās prasības ir:

3.1. lietotāju elektrodrošība saskaņā ar noteikumiem par iekārtu elektrodrošību;

3.2. publiskā telekomunikāciju tīkla operatora darbinieku elektrodrošība saskaņā ar noteikumiem par iekārtu elektrodrošību;

3.3. elektromagnētiskās saderības prasības (ja šādas prasības ir piemērojamas);

3.4. publiskā telekomunikāciju tīkla aizsardzība pret bojājumiem;

3.5. efektīva radiofrekvenču spektra izmantošana (ja šāda prasība ir piemērojama);

3.6. iekārtu sadarbība ar publisko telekomunikāciju tīklu reāla vai virtuāla savienojuma iekārtošanai, modificēšanai, tarifikācijai, uzturēšanai vai izvienošanai;

3.7. iekārtu sadarbība ar publiskā telekomunikāciju tīkla starpniecību;

3.8. īpašās nacionālo standartu prasības, kuras noteiktas iekārtu sadarbībai ar publisko telekomunikāciju tīklu šādos Latvijas valsts standartos:

3.8.1. LVS 158:1999 "Publiskā telekomunikāciju tīkla pieslēgumu punktu tehniskie noteikumi. Analogās abonentu līnijas. Mehāniskie interfeisi un pievienošanas metode";

3.8.2. LVS 159:1999 "Publiskā telekomunikāciju tīkla pieslēgumu punktu tehniskie noteikumi. Analogās abonentu līnijas. Elektriskie interfeisi un pamatsignāli";

3.8.3. LVS 265:2000 "Īpašās prasības gala iekārtām, kas tiek pieslēgtas pie publiskā fiksētā komutējamā telekomunikāciju tīkla analoga abonentu līniju interfeisa";

3.8.4. LVS 266:2000 "Prasības telekomunikāciju gala iekārtām, kas pieslēgtas pie publiskā fiksētā telekomunikāciju tīkla ar 2 Mbit/s (D2048U) un signalizāciju R2".

4. Iekārtas uzskatāmas par atbilstošām būtiskajām prasībām, ja tās ražotas saskaņā ar piemērojamos standartos noteiktajām prasībām un visu šo prasību izpilde ir apliecināta ar ražotāja, tā pilnvarota pārstāvja vai importētāja deklarāciju. Atbilstību šiem noteikumiem ražotājs, tā pilnvarots pārstāvis vai importētājs nodrošina, izpildot vienu (pēc izvēles) no šādām prasībām (visa dokumentācija uzglabājama vismaz 10 gadus pēc pēdējās iekārtas ievietošanas tirgū):

4.1. sagatavo iekārtas tehnisko dokumentāciju un ražotāja deklarāciju;

4.2. ievērojot šos noteikumus, sagatavo iekārtas tehnisko dokumentāciju un iesniedz izvērtēšanai pilnvarotajā vai paziņotajā institūcijā, kur novērtē iekārtu atbilstību tipam;

4.3. veic iekārtu pilnu kvalitātes nodrošināšanu un sagatavo ražotāja deklarāciju.

5. Iekārtas, kuras ražotas Eiropas Savienības dalībvalstīs, kā arī iekārtas, kuras ražotas citās valstīs un paredzētas izplatīšanai Eiropas Savienības dalībvalstīs saskaņā ar Eiropas Savienībā pastāvošo atbilstības novērtēšanas kārtību un atbilst Latvijā noteiktajām īpašajām nacionālo standartu prasībām, var brīvi izplatīt Latvijas tirgū, apliecinot atbilstību ar ražotāja, tā pilnvarota pārstāvja vai importētāja atbilstības deklarāciju valsts valodā.

(MK 20.04.2004. noteikumu Nr. 350 redakcijā)

II. Atbilstības novērtēšanas institūcijas

6. Lai institūcija tiktu akreditēta, tā nodrošina šādu minimālo prasību izpildi:

6.1. personāla, nepieciešamo līdzekļu un iekārtu tehniskais nodrošinājums;

6.2. personāla profesionālā kompetence;

6.3. personāla neatkarība, sagatavojot pārskatus, izdodot sertifikātus un saskaņā ar šiem noteikumiem novērtējot kvalitātes sistēmas attiecībā pret personām, kuras tieši vai netieši ar to saistītas;

6.4. profesionālo noslēpumu neizpaušana;

6.5. personāla atalgojuma neatkarība no veikto testu vai inspekciju skaita un to rezultātiem;

6.6. personāla atbildības civiltiesiskā apdrošināšana.

(Grozīts ar MK 20.04.2004. noteikumiem Nr. 350)

III. Iekārtas tipa pārbaude un iekārtas atbilstības tipam nodrošināšana

7. Ražotājs, tā pilnvarots pārstāvis vai importētājs nosaka, kuras iekārtas paredzētas pieslēgšanai pie publiskā telekomunikāciju tīkla. Iekārtas, kuras var tikt pieslēgtas pie publiskā telekomunikāciju tīkla, izmantojot frekvenču spektru, ir uzskatāmas par tādām, kas paredzētas pieslēgšanai pie publiskā telekomunikāciju tīkla.

8. Iekārtas tipa pārbaude ir procedūra, ar kuru paziņotā institūcija novērtē, vai eksemplārs, kas pārstāv aplūkojamās iekārtas, atbilst uz to attiecināmajām šo noteikumu 3.punktā noteiktajām prasībām.

(Grozīts ar MK 20.04.2004. noteikumiem Nr. 350)

9. Nodrošinot iekārtas atbilstību tipam, ražotājs, tā pilnvarots pārstāvis vai importētājs deklarē, ka attiecīgā iekārta atbilst iekārtas tipa atbilstības sertifikātā aprakstītajam tipam un tam noteiktajām prasībām.

10. Ražotājs, tā pilnvarots pārstāvis vai importētājs iesniedz atbilstības novērtēšanas institūcijā pieteikumu iekārtu atbilstības novērtēšanai, kurā norāda ražotāja nosaukumu un adresi (ja pieteikumu iesniedz ražotāja pilnvarots pārstāvis vai importētājs, - arī tā nosaukumu un adresi). Pieteikumam pievienojami šādi dokumenti:

10.1. vispārīgs tipa apraksts, shēmas un apakšsistēmas;

10.2. iekārtu darbības apraksts un paskaidrojumi;

10.3. pilnīgi vai daļēji piemēroto standartu saraksts;

10.4. veikto pārbaužu rezultāti un testēšanas pārskati;

10.5. paziņoto institūciju izsniegtu iekārtas tipa atbilstības sertifikātu kopijas;

10.6. dokumentācija, kas saistīta ar kvalitātes sistēmu;

10.7. lietotājiem paredzētā informācija vai rokasgrāmata.

(Grozīts ar MK 20.04.2004. noteikumiem Nr. 350)

11. Ja Eiropas Savienības institūcijās veiktajā testēšanā un atbilstības novērtēšanā ir ievērotas šo noteikumu 3.8.apakšpunktā noteiktās prasības, papildu pārbaudes nav nepieciešamas.

12. Iekārtas tipa atbilstības sertifikāts apliecina iekārtas atbilstību būtiskajām prasībām. Tajā norāda ražotāja nosaukumu un adresi, secinājumus par pārbaudi, apstākļus, kas raksturo tās pareizību, un datus, kas nepieciešami apstiprinātā iekārtas tipa identifikācijai.

13. Lai deklarēto iekārtu, ja nepieciešams, varētu nodot atpakaļ deklarētājam, atbilstības deklarācijā tiek norādīta šāda informācija:

13.1. iekārtas apraksts;

13.2. atsauce uz normatīvajiem aktiem, ar kuriem saskaņā iekārtas atbilstība deklarēta, un norāde par pasākumiem, kas veikti, lai nodrošinātu iekārtas atbilstību šo noteikumu prasībām;

13.3. dati par personām, kuras pilnvarotas uzņemties saistības ražotāja, tā pilnvarota pārstāvja vai importētāja vārdā;

13.4. atsauce uz paziņotās institūcijas izsniegtu iekārtas tipa atbilstības sertifikātu, lai, ja nepieciešams, veiktu atkārtotu iekārtas tipa pārbaudi.

(Grozīts ar MK 20.04.2004. noteikumiem Nr. 350)

IV. Produkcijas pilnas kvalitātes nodrošināšana

14. Ražotājs iesniedz pieteikumu pilnvarotajā vai paziņotajā institūcijā kvalitātes sistēmas novērtēšanai atbilstoši LVS EN ISO 9001 "Kvalitātes sistēmas. Projektēšanas, attīstības, ražošanas, montāžas un apkalpošanas kvalitātes nodrošināšanas modelis" standarta prasībām. Pieteikumā norāda projektu kontroles un projektu verifikācijas metodes, procesus un sistemātiskās darbības, kas tiks lietotas, projektējot attiecīgās iekārtas. Pieteikumam pievieno:

14.1. tehnisko dokumentāciju par attiecīgo iekārtu, paraugu un iekārtas tipa atbilstības sertifikātu;

14.2. kvalitātes sistēmas dokumentāciju:

14.2.1. ziņas par kvalitātes sistēmas mērķi, organizatoriskās shēmas, amatpersonu atbildības un pienākumu aprakstus (attiecībā uz ražojumu kvalitāti);

14.2.2. ražošanas, kvalitātes kontroles un kvalitātes nodrošināšanas metožu, procesu un sistemātiski veicamo darbību aprakstus;

14.2.3. pirms un pēc iekārtas izgatavošanas, kā arī tās darbības laikā veikto pārbaužu un testu aprakstus un ziņas par pārbaužu un testu biežumu;

14.2.4. kvalitātes ierakstus (pārbaužu ziņojumus, testu datus, kalibrēšanas datus, ziņojumus par personāla kvalifikāciju);

14.2.5. to līdzekļu un organizatorisko pasākumu aprakstu, kurus izmanto, lai nodrošinātu kvalitātes sistēmas uzraudzību un efektivitāti.

15. Pilnvarotā vai paziņotā institūcija novērtē, vai kvalitātes sistēma nodrošina ražoto iekārtu atbilstību būtiskajām prasībām, un paziņo ražotājam savu lēmumu. Lēmumā jābūt ietvertiem pārbaužu atzinumiem un pamatotam pārbaužu rezultātu novērtējumam. Ja kvalitātes sistēma nodrošina ražoto iekārtu atbilstību šo noteikumu prasībām, pilnvarotā vai paziņotā institūcija izsniedz kvalitātes sistēmas sertifikātu.

16. Ražotājs ir atbildīgs par produkcijas viendabīguma nodrošināšanu ražošanas procesā.

17. Ražotājs nodrošina pilnvarotajai vai paziņotajai institūcijai iespēju kontrolēt iekārtu inspicēšanu, testēšanu un uzglabāšanu, kā arī pieeju nepieciešamajai informācijai.

18. Ražotājs informē pilnvaroto vai paziņoto institūciju par plānotajām izmaiņām kvalitātes sistēmā. Pilnvarotā vai paziņotā institūcija novērtē tās un izlemj, vai mainītā kvalitātes sistēma neietekmēs iekārtu atbilstību, un paziņo ražotājam savu lēmumu.

19. Pilnvarotā vai paziņotā institūcija periodiski pārbauda kvalitātes sistēmu, lai kontrolētu, vai ražotājs izmanto apliecināto kvalitātes sistēmu, un iesniedz ražotājam ziņojumus par pārbaužu rezultātiem.

20. Pilnvarotā vai paziņotā institūcija ir tiesīga pārbaudīt kvalitātes sistēmu bez iepriekšēja pieteikuma. Pēc veiktās pārbaudes pilnvarotā vai paziņotā institūcija iesniedz ražotājam ziņojumu par pārbaudes rezultātiem.

21. Kvalitātes sistēmas sertifikātu un ziņojumus par pārbaužu rezultātiem ražotājs uzrāda pilnvarotajai vai paziņotajai institūcijai un tirgus uzraudzības iestādei pēc tās pieprasījuma.

22. Ja konstatēts, ka iekārtas nav viendabīgas vai neatbilst šo noteikumu prasībām, pilnvarotā vai paziņotā institūcija informē par to pilnvaroto vai paziņoto institūciju, kura izsniegusi tipa atbilstības sertifikātu un kvalitātes sistēmas sertifikātu, kā arī tirgus uzraudzības iestādi.

23. Paziņotā institūcija lēmumus, kas pieņemti saskaņā ar šo noteikumu 15., 18., 20. un 22.punktu, paziņo mēneša laikā.

(Grozīts ar MK 20.04.2004. noteikumiem Nr. 350)

V. Marķēšana

24. Iekārtu, kura atbilst būtiskajām prasībām, marķē ar CE marķējumu, atbildīgās pilnvarotās vai paziņotās institūcijas simbolu un simbolu, kas apliecina, ka iekārta ir paredzēta un derīga pieslēgšanai pie publiskā telekomunikāciju tīkla (1.pielikums).

25. Ja iekārtai jāatbilst arī citām normatīvajos aktos noteiktajām prasībām saistībā ar CE marķējuma izvietošanu uz iekārtas, iekārtu drīkst marķēt ar CE marķējumu tikai tad, ja tā atbilst arī šīm prasībām.

26. Ja normatīvajos aktos paredzēts, ka ražotājs var izvēlēties, kuras no iekārtai noteiktajām prasībām pildīt, CE marķējums norāda atbilstību tām prasībām, kuras izvēlējies un izpildījis ražotājs. Izpildītās prasības norāda iekārtai pievienotajā tehniskajā dokumentācijā saskaņā ar normatīvajiem aktiem.

27. Ražotājs, tā pilnvarots pārstāvis vai importētājs, kas ražo vai vēlas izplatīt tirgū iekārtas, kuras ir derīgas pieslēgšanai pie publiskā telekomunikāciju tīkla, bet kuras nav tam iepriekš paredzētas, marķē attiecīgo iekārtu ar šo noteikumu 2.pielikumā attēloto simbolu un pievieno iekārtai šo noteikumu 3.pielikumā norādīto deklarāciju un lietošanas aprakstu. Minētos dokumentus iesniedz pilnvarotajā vai paziņotajā institūcijā pirms attiecīgo iekārtu izplatīšanas tirgū.

28. Ražotājs, tā pilnvarots pārstāvis vai importētājs piestiprina marķējumu iekārtai (ja tas nav iespējams, - tās iepakojumam vai pievienotajai tehniskajai dokumentācijai) tā, lai marķējums būtu viegli saskatāms, salasāms un neizdzēšams.

29. Uz iekārtas, tās iepakojuma vai pievienotās tehniskās dokumentācijas nedrīkst izvietot tādu marķējumu, kas ir līdzīgs CE marķējumam un varētu maldināt attiecībā uz CE marķējuma nozīmi un formu.

VI. Tirgus uzraudzība

30. Tirgus uzraudzības iestādes funkcijas pilda Patērētāju tiesību aizsardzības centrs, kas veic attiecīgajos normatīvajos aktos noteiktos pasākumus, lai nepieļautu būtiskajām prasībām neatbilstošu iekārtu izplatīšanu tirgū.

30.1 Lai nodrošinātu tādu telekomunikāciju gala iekārtu nonākšanu tirgū, kuras atbilst būtiskajām prasībām, tirgus uzraudzības institūcijas drīkst ierobežot vai aizliegt ar CE zīmi marķētu paredzētajam mērķim lietotu iekārtu ievietošanu tirgū, ja tās rada draudus cilvēku veselībai un dzīvībai vai citām sabiedriskajām vērtībām. Tirgus uzraudzības institūcijas veic šādus pasākumus:

30.1 1. ja rodas šaubas par iekārtas atbilstību būtiskajām prasībām vai piemērojamo standartu prasībām, par standarta lietošanas pareizību vai standartu pietiekamību, organizē iekārtas atlases pārbaudi un sagatavo atzinumu par iekārtas atbilstību būtiskajām prasībām. Atzinumam pievieno pārbaudes rezultātus;

30.1 2. ziņo Ekonomikas ministrijai par neatbilstošu iekārtu konstatēšanu un veiktajiem administrēšanas pasākumiem, ja, veicot pārbaudi, konstatēti gadījumi, kurus var uzskatīt par sistemātiski novērotu kļūdu iekārtas uzbūvē, konstrukcijā vai izgatavošanā. Ziņojumam pievieno šo noteikumu 30.1 1.apakšpunktā minētos dokumentus un neatbilstības radīto seku izvērtējumu.

(MK 20.04.2004. noteikumu Nr. 350 redakcijā)

30.2 Ekonomikas ministrija ziņo Eiropas Komisijai par konstatētajiem neatbilstības gadījumiem un veiktajiem pasākumiem.

(MK 20.04.2004. noteikumu Nr. 350 redakcijā)

31. Ja iekārtu ražotājs vai tā pilnvarots pārstāvis nav reģistrējies Latvijas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, par šo noteikumu ievērošanu ir atbildīgs iekārtu importētājs.

VII. Noslēguma jautājumi

32. Atbilstības sertifikāti, kurus izsniegusi Satiksmes ministrijas Sakaru departamenta Sertifikācijas komisija saskaņā ar Satiksmes ministrijas 1995.gada 6.novembra pavēli Nr.137 "Par telekomunikāciju līdzekļu obligāto sertifikāciju" (Latvijas Vēstnesis, 1995, 184.nr.), ir spēkā līdz termiņam, kas norādīts attiecīgajā sertifikātā.

33. Noteikumi stājas spēkā ar 2000.gada 1.novembri.

Ministru prezidents A.Bērziņš

Satiksmes ministrs A.Gorbunovs
1. pielikums
Ministru kabineta
2000. gada 22. augusta
noteikumiem Nr. 283
Simboli tādu iekārtu marķēšanai, kuras pieslēdz pie publiskā telekomunikāciju tīkla

Piezīmes.

1. CE marķējumu, kas apliecina iekārtas atbilstību noteiktām prasībām, veido lielie burti CE.

2. Ja CE marķējuma izmērs tiek palielināts vai samazināts, jāievēro paraugā dotās proporcijas.

3. Abiem CE marķējuma komponentiem jābūt ar vienādu vertikālo izmēru, un tas nedrīkst būt mazāks par pieciem milimetriem.

Satiksmes ministrs A.Gorbunovs
2. pielikums
Ministru kabineta
2000. gada 22. augusta
noteikumiem Nr. 283
Simbols tādu iekārtu marķēšanai, kuras nav paredzētas pieslēgšanai pie publiskā telekomunikāciju tīkla

Satiksmes ministrs A.Gorbunovs
3. pielikums
Ministru kabineta
2000. gada 22. augusta
noteikumiem Nr. 283
Deklarācija

Satiksmes ministrs A.Gorbunovs
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Telekomunikāciju gala iekārtu atbilstības novērtēšanas noteikumi Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 283Pieņemts: 22.08.2000.Stājas spēkā: 01.11.2000.Zaudē spēku: 25.08.2007.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 300/301, 25.08.2000.
Dokumenta valoda:
EN
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
  • Latvijas standarti
  • Citi saistītie dokumenti
10027
{"selected":{"value":"01.05.2004","content":"<font class='s-1'>01.05.2004.-24.08.2007.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"01.05.2004","iso_value":"2004\/05\/01","content":"<font class='s-1'>01.05.2004.-24.08.2007.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.11.2000","iso_value":"2000\/11\/01","content":"<font class='s-1'>01.11.2000.-30.04.2004.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
01.05.2004
87
1
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"