Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Ministru kabineta 2007. gada 21. augusta noteikumus Nr. 561 "Radioiekārtu un elektronisko sakaru tīkla galiekārtu atbilstības novērtēšanas, izplatīšanas un lietošanas kārtība".
Ministru kabineta noteikumi Nr.171

Rīgā 2002.gada 30.aprīlī (prot. Nr.18, 5.§)
Radioiekārtu atbilstības novērtēšanas noteikumi
Izdoti saskaņā ar likuma “Par atbilstības novērtēšanu7.pantu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka būtiskās prasības Latvijā ražotajām un importētajām radioiekārtām un to sastāvdaļām, kas nodrošina telekomunikāciju, izstarojot vai uztverot radioviļņus, kā arī minēto iekārtu atbilstības novērtēšanas un tirgus uzraudzības kārtību.

2. Radioiekārtai jāatbilst šādām būtiskajām prasībām:

2.1. pārdomāta piešķirtā radiofrekvenču spektra izmantošana, neradot kaitīgus traucējumus, kas apdraud radionavigācijas dienesta vai drošības iestāžu darbību vai ievērojami pasliktina, padara neiespējamu vai atkārtoti pārtrauc radiosakaru dienesta darbību;

2.2. lietotāja elektrodrošība atbilstoši Ministru kabineta 2000.gada 30.maija noteikumiem Nr.187 “Iekārtu elektrodrošības noteikumi”;

2.3. elektromagnētiskā saderība atbilstoši Ministru kabineta 2000.gada 30.maija noteikumiem Nr.188 “Iekārtu elektromagnētiskās saderības noteikumi”;

2.4. radioiekārtas saskaņota darbība ar publisko telekomunikāciju tīklu (ja šāda prasība ir piemērojama);

2.5. radioiekārtas atbilstība Nacionālajam radiofrekvenču plānam.

3. Noteikumi neattiecas uz:

3.1. radioiekārtām, kuras izmanto radioamatieri atbilstoši Starptautiskās elektrosakaru savienības noteikumiem, ja šīs radioiekārtas netiek izmantotas komerciāliem mērķiem;

3.2. radioiekārtām, uz kurām attiecas tehniskās prasības par to saskaņotu darbību ar civilās aviācijas un gaisa satiksmes kontroles tehniku;

3.3. radioiekārtām, uz kurām attiecas tehniskās prasības par jūras sistēmu iegādi un lietošanu;

3.4. radioiekārtām, kuras lieto tikai sabiedriskās drošības, valsts aizsardzības un tiesībaizsardzības institūciju darbībā;

3.5. uztveršanas radioierīcēm, kuras paredzētas vienīgi skaņas apraides un televīzijas pārraižu uztveršanai.

4. Gadatirgos un izstādēs atļauts demonstrēt radioiekārtas, kas neatbilst šo noteikumu prasībām, ja tiek sniegta informācija, ka konkrēto radioiekārtu nedrīkst pārdot un lietot, līdz tā nebūs atzīta par atbilstošu šo noteikumu prasībām.

5. Satiksmes ministrija sadarbībā ar attiecīgo standartu tehnisko komiteju iesaka sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “Latvijas standarts” adaptējamo standartu sarakstu.

(Grozīts ar MK 22.04.2004. noteikumiem Nr. 387)

6. Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Latvijas standarts” iesniedz publicēšanai laikrakstā “Latvijas Vēstnesis” to Latvijas nacionālo standartu sarakstu, kurus var piemērot šo noteikumu prasību izpildei.

(Grozīts ar MK 22.04.2004. noteikumiem Nr. 387)

II. Atbilstības novērtēšanas institūcijas

7. Radioiekārtu atbilstību reglamentētajā sfērā novērtē akreditētas sertificēšanas un inspicēšanas institūcijas, par kuru akreditāciju publicēti paziņojumi laikrakstā “Latvijas Vēstnesis” (turpmāk – paziņotā institūcija).

(MK 22.04.2004. noteikumu Nr. 387 redakcijā)

8. Lai institūcija tiktu pilnvarota novērtēt radioiekārtu atbilstību, tā nodrošina šādu minimālo prasību izpildi:

8.1. institūcija nav saistīta ar konkrētās radioiekārtas projektēšanu, ražošanu, importēšanu, tirdzniecību, piegādāšanu vai uzstādīšanu;

8.2. personāla profesionālā kompetence, nepieciešamo līdzekļu un iekārtu tehniskais nodrošinājums;

8.3. personāla neatkarība, sagatavojot pārskatus, izsniedzot sertifikātus un atbilstības apliecinājumus un saskaņā ar šiem noteikumiem novērtējot kvalitātes sistēmas;

8.4. personāla atalgojuma neatkarība no veikto testu vai inspekciju skaita un rezultātiem;

8.5. personāla atbildības civiltiesiskā apdrošināšana;

8.6. profesionālo noslēpumu neizpaušana.

III. Atbilstības novērtēšana

9. Radioiekārtu elektrodrošības un elektromagnētiskās saderības prasības ražotājs, tā pilnvarots pārstāvis vai importētājs novērtē saskaņā ar Ministru kabineta 2000.gada 30.maija noteikumiem Nr.187 “Iekārtu elektrodrošības noteikumi”, Ministru kabineta 2000.gada 30.maija noteikumiem Nr.188 “Iekārtu elektromagnētiskās saderības noteikumi” vai šiem noteikumiem (pēc izvēles).

10. Ja radioiekārta ražota atbilstoši harmonizētajiem Eiropas Savienības standartiem, kas ir adaptēti Latvijas nacionālā standarta statusā lietošanai Latvijā, ražotājs, tā pilnvarots pārstāvis vai importētājs apliecina radioiekārtas atbilstību būtiskajām prasībām, veicot vienu no šādām procedūrām (pēc izvēles):

10.1. sagatavo radioiekārtas atbilstības deklarāciju un šo noteikumu 11.punktā noteikto tehnisko dokumentāciju;

10.2. lai saņemtu radioiekārtas atbilstības sertifikātu, sagatavo un iesniedz paziņotajā institūcijā radioiekārtas atbilstības deklarāciju un šo noteikumu 11.punktā noteikto tehnisko dokumentāciju;

10.3. sagatavo radioiekārtas atbilstības deklarāciju, kā arī izveido un uztur kvalitātes nodrošināšanas sistēmu saskaņā ar šo noteikumu IV nodaļā noteiktajām prasībām.

(Grozīts ar MK 22.04.2004. noteikumiem Nr. 387)

11. Lai apliecinātu radioiekārtas atbilstību saskaņā ar šo noteikumu 10.2.apakšpunktu, ražotājs, tā pilnvarots pārstāvis vai importētājs iesniedz izvēlētajā paziņotajā institūcijā pieteikumu radioiekārtas novērtēšanai. Pieteikumā norāda ražotāja nosaukumu un adresi. Pieteikumam pievieno radioiekārtas atbilstības deklarāciju un šādu tehnisko dokumentāciju:

11.1. radioiekārtas vispārējs apraksts;

11.2. radioiekārtas un tās komponentu projektēšanas un ražošanas rasējumi un shēmas;

11.3. apraksti un paskaidrojumi, kas nepieciešami, lai varētu izprast šo noteikumu 11.2.apakšpunktā minētos rasējumus un shēmas;

11.4. radioiekārtai piemērotie harmonizētie Eiropas Savienības standarti, kas ir adaptēti Latvijas nacionālā standarta statusā lietošanai Latvijā;

11.5. radioiekārtas testēšanas rezultāti, lai noteiktu tās atbilstību attiecīgo standartu prasībām un tehniskajai dokumentācijai.

(Grozīts ar MK 22.04.2004. noteikumiem Nr. 387)

12. Ja nepieciešams, paziņotā institūcija nosaka šo noteikumu 11.5.apakšpunktā minētās testēšanas apjomu.

(Grozīts ar MK 22.04.2004. noteikumiem Nr. 387)

13. Paziņotā institūcija izvērtē šo noteikumu 11.punktā minētos dokumentus. Ja radioiekārta atbilst būtiskajām prasībām, paziņotā institūcija izsniedz radioiekārtas ražotājam, tā pilnvarotam pārstāvim vai importētajam radioiekārtas atbilstības sertifikātu, kā arī identifikācijas numuru radioiekārtas marķēšanai.

(Grozīts ar MK 22.04.2004. noteikumiem Nr. 387)

14. Ja radioiekārta nav ražota atbilstoši harmonizētajiem Eiropas Savienības standartiem, kas ir adaptēti Latvijas nacionālā standarta statusā lietošanai Latvijā, ražotājs, tā pilnvarots pārstāvis vai importētājs apliecina radioiekārtas atbilstību būtiskajām prasībām saskaņā ar šo noteikumu 10.2. vai 10.3.apakšpunktu.

15. Ja radioiekārta ražota, nepiemērojot vai daļēji piemērojot harmonizētos Eiropas Savienības standartus, kas ir adaptēti Latvijas nacionālā standarta statusā lietošanai Latvijā, ražotājs, tā pilnvarots pārstāvis vai importētājs šo noteikumu 11.punktā minētajam pieteikumam pievieno radioiekārtas atbilstības deklarāciju un šo noteikumu 11.1., 11.2., 11.3. un 11.5.apakšpunktā minētos dokumentus, kā arī aprakstus vai skaidrojumus par risinājumiem, kas lietoti, lai nodrošinātu attiecīgās iekārtas atbilstību būtiskajām prasībām.

15.1 Radioiekārtas, kuras ražotas Eiropas Savienības dalībvalstīs, kā arī iekārtas, kuras ražotas citās valstīs un paredzētas izplatīt Eiropas Savienības dalībvalstīs saskaņā ar Eiropas Savienībā pastāvošo atbilstības novērtēšanas kārtību, un atbilst Latvijas Republikā noteiktajām īpašajām nacionālo standartu prasībām, var brīvi izplatīt Latvijas tirgū, apliecinot atbilstību ar ražotāja, tā pilnvarota pārstāvja vai importētāja atbilstības deklarāciju valsts valodā.

(MK 22.04.2004. noteikumu Nr. 387 redakcijā)

IV. Kvalitātes nodrošināšanas sistēmas atbilstības novērtēšana

16. Radioiekārtu novērtē saskaņā ar šo noteikumu 10.3.apakšpunktu, ja ražotājs uztur kvalitātes nodrošināšanas sistēmu atbilstoši attiecīgajam standartam. Radioiekārtas projektēšanā lieto tehnisko dokumentāciju, kas nodrošina radioiekārtas atbilstību būtiskajām prasībām.

17. Radioiekārtas ražotājs sagatavo atbilstības deklarāciju un iesniedz paziņotajā institūcijā pieteikumu kvalitātes nodrošināšanas sistēmas novērtēšanai. Pieteikumam pievieno šādus dokumentus:

17.1. ziņas par kvalitātes nodrošināšanas sistēmas mērķi, organizatoriskās shēmas, amatpersonu atbildības un pienākumu apraksti (attiecībā uz projektēšanas un ražošanas kvalitāti);

17.2. projektēšanas, ražošanas, kvalitātes kontroles un kvalitātes nodrošināšanas metožu, procesu un sistemātiski veicamo darbību apraksti;

17.3. pirms un pēc radioiekārtas izgatavošanas, kā arī tās izgatavošanas laikā veicamo pārbaužu un testu apraksti un ziņas par pārbaužu un testu biežumu;

17.4. kvalitātes ieraksti (piemēram, pārbaužu ziņojumi, testu dati, kalibrēšanas dati, personāla kvalifikācijas ziņojumi);

17.5. ziņas par tiem līdzekļiem un organizatoriskajiem pasākumiem, kas paredzēti kvalitātes nodrošināšanas sistēmas uzraudzībai un efektivitātei.

(Grozīts ar MK 22.04.2004. noteikumiem Nr. 387)

18. Paziņotā institūcija novērtē, vai attiecīgā kvalitātes sistēma nodrošina radioiekārtas atbilstību būtiskajām prasībām, un paziņo ražotājam savu lēmumu. Lēmumā ietver novērtēšanas rezultātus un pamatotu pārbaužu rezultātu novērtējumu. Ja attiecīgā kvalitātes sistēma nodrošina radioiekārtas atbilstību būtiskajām prasībām, paziņotā institūcija izsniedz kvalitātes sistēmas atbilstības apliecinājumu.

(Grozīts ar MK 22.04.2004. noteikumiem Nr. 387)

19. Ražotājs nodrošina paziņotajai institūcijai iespēju pārbaudīt, testēt un glabāt radioiekārtas.

(Grozīts ar MK 22.04.2004. noteikumiem Nr. 387)

20. Ražotājs ir atbildīgs par produkcijas viendabīguma nodrošināšanu ražošanas procesā.

21. Ražotājs informē paziņoto institūciju par plānotajām pārmaiņām kvalitātes nodrošināšanas sistēmā. Paziņotā institūcija novērtē attiecīgās pārmaiņas un izlemj, vai tās neietekmēs radioiekārtas atbilstību, un paziņo ražotājam savu lēmumu.

(Grozīts ar MK 22.04.2004. noteikumiem Nr. 387)

22. Kvalitātes nodrošināšanas sistēmas atbilstības apliecinājumu un ziņojumus par radioiekārtas pārbaužu rezultātiem ražotājs uzrāda paziņotajai institūcijai, kā arī tirgus uzraudzības iestādei pēc tās pieprasījuma.

(Grozīts ar MK 22.04.2004. noteikumiem Nr. 387)

23. Paziņotā institūcija periodiski pārbauda novērtēto kvalitātes nodrošināšanas sistēmu un iesniedz ražotājam ziņojumus par pārbaužu rezultātiem.

(Grozīts ar MK 22.04.2004. noteikumiem Nr. 387)

24. Paziņotā institūcija ir tiesīga pārbaudīt novērtēto kvalitātes nodrošināšanas sistēmu bez iepriekšēja pieteikuma. Pēc pārbaudes tā iesniedz ražotājam ziņojumu par pārbaudes rezultātiem.

(Grozīts ar MK 22.04.2004. noteikumiem Nr. 387)

25. Ja konstatēts, ka radioiekārtas nav viendabīgas vai neatbilst būtiskajām prasībām, paziņotā institūcija informē par to tirgus uzraudzības iestādi un paziņoto institūciju, kura izsniegusi kvalitātes sistēmas sertifikātu.

(Grozīts ar MK 22.04.2004. noteikumiem Nr. 387)

V. Marķēšana

26. Katru radioiekārtu, kura atbilst būtiskajām prasībām, ražotājs marķē ar CE marķējumu, paziņotās institūcijas identifikācijas numuru un, ja nepieciešams, — ar tehnikas grupas identifikatoru. CE marķējumu veido lielie burti “CE” (1.pielikums).

(Grozīts ar MK 22.04.2004. noteikumiem Nr. 387)

27. Paziņotās institūcijas identifikācijas numuru novieto līdzās CE marķējumam. Identifikācijas numura vertikālajam izmēram jābūt tādam pašam kā CE marķējuma izmēram.

(Grozīts ar MK 22.04.2004. noteikumiem Nr. 387)

28. Tehnikas grupas identifikatoru (2.pielikums) izmanto, ja radioiekārtas lietotājs jāinformē par iespējamiem ierobežojumiem radioiekārtas lietojumā, izmantojot nesaskaņotu frekvenču joslas.

29. Ja citos normatīvajos aktos attiecīgajai radioiekārtai noteiktas prasības CE marķējuma izvietošanai uz radioiekārtas, radioiekārtu drīkst marķēt ar CE marķējumu tikai tad, ja tā atbilst arī šīm prasībām.

30. Ražotājs, tā pilnvarots pārstāvis vai importētājs piestiprina marķējumu radioiekārtai, tās iepakojumam un pievienotajai tehniskajai dokumentācijai tā, lai marķējums būtu viegli saskatāms, salasāms un neizdzēšams.

31. Uz radioiekārtas, tās iepakojuma un pievienotās tehniskās dokumentācijas nedrīkst izvietot tādu marķējumu, kas ir līdzīgs CE marķējumam un varētu maldināt par tā nozīmi un formu.

VI. Tirgus uzraudzība

32. Tirgus uzraudzības iestādes funkcijas veic Patērētāju tiesību aizsardzības centrs atbilstoši likumā par valsts budžetu kārtējam gadam paredzētajai apropriācijai.

33. Ja tirgus uzraudzības iestāde konstatē, ka radioiekārta, kuras atbilstība novērtēta šajos noteikumos noteiktajā kārtībā, neatbilst būtiskajām prasībām vai rada kaitīgus traucējumus, tirgus uzraudzības iestāde veic normatīvajos aktos noteiktos pasākumus, lai nepieļautu attiecīgās radioiekārtas tirdzniecību un lietošanu.

33.1 Lai nodrošinātu būtiskajām prasībām atbilstošu radioiekārtu nonākšanu tirgū, tirgus uzraudzības iestāde drīkst ierobežot vai aizliegt ar CE zīmi marķētu paredzētajam mērķim lietotu radioiekārtu ievietošanu tirgū, ja tās rada draudus cilvēku veselībai un dzīvībai vai citām sabiedriskajām vērtībām. Tirgus uzraudzības iestāde veic šādus pasākumus:

33.1 1. ja rodas šaubas par radioiekārtas atbilstību būtiskajām prasībām vai piemērojamo standartu prasībām, par standarta lietošanas pareizību vai standartu pietiekamību, organizē radioiekārtas atlases pārbaudi un sagatavo atzinumu par radioiekārtas atbilstību būtiskajām prasībām. Atzinumam pievieno pārbaudes rezultātus;

33.1 2.ziņo Ekonomikas ministrijai par pārbaudē konstatētajām neatbilstošajām radioiekārtām un veiktajiem administrēšanas pasākumiem, ja konstatēti gadījumi, kurus var uzskatīt par sistemātiski novērotu kļūdu radioiekārtas uzbūvē, konstrukcijā vai izgatavošanā. Ziņojumam pievieno šo noteikumu 33.11.apakšpunktā minētos dokumentus un neatbilstības radīto seku izvērtējumu.

(MK 22.04.2004. noteikumu Nr. 387 redakcijā)

33.2 Ekonomikas ministrija ziņo Eiropas Komisijai par konstatētajiem neatbilstības gadījumiem un veiktajiem pasākumiem.

(MK 22.04.2004. noteikumu Nr. 387 redakcijā)

34. Ja radioiekārtas ražotājs vai tā pilnvarots pārstāvis nav reģistrējies Latvijas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, par šo noteikumu ievērošanu ir atbildīgs radioiekārtas importētājs.

35. Ražotājs, tā pilnvarots pārstāvis vai importētājs uzglabā visu tehnisko dokumentāciju un atbilstības deklarāciju vismaz 10 gadus pēc pēdējās radioiekārtas izgatavošanas.

VII. Noslēguma jautājums

36. Noteikumi stājas spēkā ar 2003.gada 1.janvāri.

Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības direktīvu

(MK 22.04.2004. noteikumu Nr. 387 redakcijā)

Noteikumos iekļautas tiesību normas, kas izriet no Padomes 1999.gada 9.marta Direktīvas 1999/5/EK par radioiekārtām un elektrosakaru raidītājiekārtām un to atbilstību savstarpēju atzīšanu.

Ministru prezidents A.Bērziņš

Satiksmes ministrs A.Gorbunovs
1.pielikums
Ministru kabineta
2002.gada 30.aprīļa noteikumiem Nr.171
CE simbols radioiekārtu marķēšanai

1171 COPY.GIF (29150 bytes)

 

Piezīme.

Ja CE marķējuma izmērs tiek samazināts vai palielināts, ievēro paraugā noteiktās proporcijas. Marķējuma vertikālais izmērs nedrīkst būt mazāks par pieciem milimetriem.

Satiksmes ministrs A.Gorbunovs
2.pielikums
Ministru kabineta
2002.gada 30.aprīļa noteikumiem Nr.171
Tehnikas grupas identifikatora simbols

2171 COPY.GIF (17678 bytes)

Piezīme.

Tehnikas grupas identifikators tiek novietots blakus CE marķējumam. Tehnikas grupas identifikatora vertikālais izmērs ir vienāds ar CE marķējuma izmēru.

Satiksmes ministrs A.Gorbunovs
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Radioiekārtu atbilstības novērtēšanas noteikumi Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 171Pieņemts: 30.04.2002.Stājas spēkā: 01.01.2003.Zaudē spēku: 25.08.2007.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 67, 07.05.2002.
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
61799
{"selected":{"value":"01.05.2004","content":"<font class='s-1'>01.05.2004.-24.08.2007.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"01.05.2004","iso_value":"2004\/05\/01","content":"<font class='s-1'>01.05.2004.-24.08.2007.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2003","iso_value":"2003\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2003.-30.04.2004.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
01.05.2004
87
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)