Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Ministru kabineta 2016. gada 12. aprīļa noteikumus Nr. 209 "Iekārtu elektrodrošības noteikumi".
Ministru kabineta noteikumi Nr.187

Rīgā 2000.gada 30.maijā (prot. Nr.25 24.§)
Iekārtu elektrodrošības noteikumi
Izdoti saskaņā ar likuma "Par atbilstības novērtēšanu" 7.pantu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Šie noteikumi nosaka elektrodrošības prasības, kas piemērojamas tirgū piedāvātajām elektriskajām un elektroniskajām ierīcēm kopā ar instalācijām, kurās ir elektriskas vai elektroniskas daļas (turpmāk — iekārtas), kā arī nosaka iekārtu atbilstības novērtēšanas un tirgus uzraudzības kārtību un tirgus uzraudzības institūcijas.

2. Šie noteikumi attiecas uz visām iekārtām, kas paredzētas lietošanai, ja to maiņstrāva ir no 50 V līdz 1000 V vai līdzstrāva — no 75 V līdz 1500 V, izņemot šo noteikumu 3.punktā minētās iekārtas, kā arī iekārtas, kurām normatīvajos aktos noteiktas speciālas elektrodrošības prasības.

3. Šie noteikumi neattiecas uz:

3.1. iekārtām, kas paredzētas lietošanai sprādzienbīstamā vidē;

3.2. iekārtām, kas paredzētas lietošanai radioloģijas nozarē un medicīnas nozarē;

3.3. elektriskajām daļām, kas paredzētas lietošanai preču un pasažieru liftos;

3.4. elektroenerģijas skaitītājiem;

3.5. kontaktdakšām un rozetēm, kas paredzētas sadzīves lietošanai;

3.6. elektriskā lauka mērītājiem;

3.7. radioelektriskajiem traucējumiem;

3.8. specializētajām iekārtām, kas paredzētas lietošanai kuģos, aviācijā vai uz dzelzceļa un kas atbilst to starptautisko organizāciju noteiktajiem drošības noteikumiem, kuru dalībvalsts ir Latvija.

4. Iekārtas tiek uzskatītas par atbilstošām šo noteikumu prasībām, ja tās ir izgatavotas saskaņā ar šo noteikumu 6.punktā noteikto standartu drošības prasībām.

5. (Svītrots ar MK 07.02.2012. noteikumiem Nr.96)

6. Ekonomikas ministrija informē Standartizācijas biroju par Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī publicētajiem piemērojamiem standartiem iekārtu elektromagnētiskās saderības jomā. Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Standartizācijas, akreditācijas un metroloģijas centrs" publicē Standartizācijas biroja mājaslapā internetā (www.lvs.lv) to Latvijas nacionālo standartu statusā adaptēto standartu sarakstu (turpmāk – piemērojamie standarti), kurus var piemērot šo noteikumu prasību izpildei.

(MK 07.02.2012. noteikumu Nr.96 redakcijā)

II. Elektrodrošības prasības

7. Iekārtas atļauts laist un piedāvāt tirgū tikai tad, ja tās ir projektētas un izgatavotas saskaņā ar labas tehnoloģijas praksi (nozares profesionālo organizāciju ieteikto tehnoloģiju izmantošanu ražošanā) attiecībā uz drošuma prasībām, kas norādītas šo noteikumu 7.1, 8. un 9.punktā, un neapdraud cilvēku un mājdzīvnieku drošību, kā arī īpašumu, ja iekārta ir pareizi uzstādīta, lietota paredzētajiem mērķiem un iekārtai veic tehnisko apkopi.

(MK 07.02.2012. noteikumu Nr.96 redakcijā)

7.1 Iekārtas atbilst šādām vispārīgām drošuma prasībām:

7.1 1. iekārtas marķējumā ir norādīta informācija par iekārtu, kas jāzina iekārtas lietotājam un kuras ievērošana ir būtiska, lai nodrošinātu iekārtas lietošanu drošā veidā un paredzētajiem mērķiem. Ja informāciju nav iespējams marķēt uz iekārtas, to norāda pievienotā dokumentā;

7.1 2. uz iekārtas ir skaidri norādīts zīmols vai preču zīme. Ja zīmolu vai preču zīmi nav iespējams norādīt uz iekārtas, to norāda uz iepakojuma;

7.1 3. iekārta kopā ar tās sastāvdaļām ir izgatavota tā, lai to varētu droši samontēt un pieslēgt;

7.1 4. iekārta ir projektēta un izgatavota tā, lai nodrošinātu aizsardzību pret riskiem, kas minēti šo noteikumu 8. un 9.punktā, ja iekārta lietota paredzētajiem mērķiem un iekārtai veic tehnisko apkopi.

(MK 07.02.2012. noteikumu Nr.96 redakcijā)

8. Lai nodrošinātu aizsardzību pret riskiem, ko var radīt elektroiekārta, veicami tehniskie pasākumi, kas garantē:

8.1. aizsardzību pret iekārtas radītajiem negadījumiem un nodrošina:

8.1.1. cilvēku un mājdzīvnieku aizsardzību pret fiziskām traumām vai citu kaitējumu, ko tieši vai netieši var izraisīt iekārtas izmantošana;

8.1.2. cilvēku, mājdzīvnieku vai īpašuma aizsardzību pret neelektriskas izcelsmes briesmām, kas laika gaitā var rasties, izmantojot iekārtu;

8.1.3. lai nerastos bīstama temperatūra, dzirksteles vai radiācija;

8.2. iekārtas izolācijas piemērotību paredzētajiem vides apstākļiem.

9. Lai nodrošinātu aizsardzību pret riskiem, ko var radīt ārējo apstākļu iedarbība uz iekārtu, veicami tehniskie pasākumi, kas garantē, ka:

9.1. iekārta atbilst paredzētajām mehāniskajām prasībām un neapdraud cilvēku, mājdzīvnieku vai īpašuma drošību;

9.2. iekārta ir izturīga pret nemehānisku iedarbību paredzētajos vides apstākļos un neapdraud cilvēku, mājdzīvnieku vai īpašuma drošību;

9.3. paredzamajos iekārtas darbības pārslodzes apstākļos netiek apdraudēta cilvēku, mājdzīvnieku vai īpašuma drošība.

III. Atbilstības apliecināšanas procedūra

10. Pirms iekārtas ievietošanas tirgū veic iekārtas atbilstības novērtēšanu (iekšējo ražošanas kontroli – procedūru, kurā ražotājs vai tā pilnvarots pārstāvis, kas reģistrēts Eiropas Savienībā, sagatavo iekārtas tehnisko dokumentāciju, kā arī nodrošina un apliecina, ka iekārta atbilst šajos noteikumos minētajām prasībām). Katrai iekārtai piestiprina CE marķējumu atbilstoši šo noteikumu pielikumā norādītajam paraugam.

(MK 07.02.2012. noteikumu Nr.96 redakcijā)

11. Tehnisko dokumentāciju noformē tā, lai būtu iespējams novērtēt iekārtas konstrukcijas, izgatavošanas un darbības atbilstību šo noteikumu prasībām. Tehniskajā dokumentācijā ietverama šāda informācija:

11.1. iekārtas apraksts;

11.2. iekārtas projekts un tā sastāvdaļu, vienību, ķēžu un mezglu rasējumi, kā arī citi darba rasējumi un shēmas;

11.3. nepieciešamie apraksti un paskaidrojumi par attiecīgajiem rasējumiem, shēmām un iekārtas darbību;

11.4. pilnībā vai daļēji piemēroto šo noteikumu 6.punktā minēto standartu saraksts. Ja attiecīgie standarti nav piemēroti, — to tehnisko pasākumu uzskaitījums, kuri veikti, lai nodrošinātu šajos noteikumos noteikto drošības prasību ievērošanu;

11.5. projektēšanas aprēķinu rezultāti un veikto pārbaužu rezultāti;

11.6. testēšanas pārskati.

12. Ražotājs sastāda iekārtas atbilstības deklarāciju. Deklarācijā norāda šādu informāciju:

12.1. ražotāja vai tā pilnvarota pārstāvja nosaukums un adrese;

12.2. iekārtas apraksts;

12.3. ražotāja vai tā pilnvarota pārstāvja atbildīgās amatpersonas uzvārds un paraksts;

12.4. atsauce uz piemērotajiem standartiem;

12.5. atsauce uz citiem tehniskajiem noteikumiem, ar kuriem saskaņā deklarēta iekārtas atbilstība (ja piemērojams);

12.6. tā gada pēdējie divi cipari, kurā attiecīgajai iekārtai piestiprināts CE marķējums.

(MK 07.02.2012. noteikumu Nr.96 redakcijā)

13. Iekārtas ražotājs, tā pilnvarots pārstāvis vai importētājs glabā tehnisko dokumentāciju un atbilstības deklarāciju tā, lai tirgus uzraudzības iestādei minētā dokumentācija būtu pieejama vismaz 10 gadu pēc pēdējās iekārtas ražošanas.

14. Ja radušās domstarpības par iekārtas atbilstību šo noteikumu prasībām, iekārtas ražotājs, tā pilnvarots pārstāvis vai importētājs var iesniegt tirgus uzraudzības iestādē paziņotās atbilstības novērtēšanas institūcijas sagatavotu pārskatu.

(Grozīts ar MK 20.04.2004. noteikumiem Nr.348)

IV. Marķēšana

15. Ja iekārtai jāatbilst arī citām normatīvajos aktos noteiktajām prasībām saistībā ar CE marķējuma izvietošanu uz iekārtas, iekārtu drīkst marķēt ar CE marķējumu tikai tad, ja tā atbilst arī šīm prasībām.

16. Ražotājs, tā pilnvarots pārstāvis vai importētājs marķējumu piestiprina iekārtai vai, ja tas nav iespējams, — iepakojumam vai pavaddokumentiem tā, lai marķējums būtu viegli saskatāms, salasāms un neizdzēšams.

17. Uz iekārtas, iepakojuma vai pavaddokumenta nedrīkst izvietot tādu marķējumu, kas var maldināt attiecībā uz CE marķējuma nozīmi un formu. Citas zīmes iekārtai, iepakojumam, lietošanas instrukcijai vai pavaddokumentam drīkst piestiprināt, ja netiek samazināta CE marķējuma redzamība un salasāmība.

(MK 07.02.2012. noteikumu Nr.96 redakcijā)

V. Tirgus uzraudzība

18. Iekārtu elektrodrošības atbilstības novērtēšanu veic sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Standartizācijas, akreditācijas un metroloģijas centrs" Latvijas Nacionālajā akreditācijas birojā akreditēta atbilstības novērtēšanas institūcija, par kuru Ekonomikas ministrija ir paziņojusi Eiropas Komisijai (turpmāk – paziņotā institūcija), vai citu Eiropas Savienības dalībvalstu vai Eiropas Ekonomikas zonas valstu paziņotā institūcija iekārtu elektrodrošības jomā.

(MK 07.02.2012. noteikumu Nr.96 redakcijā)

18.1 Paziņotās institūcijas piedalās vai nodrošina deleģētā pārstāvja dalību nacionālās standartizācijas institūcijas izveidotajā attiecīgajā standartizācijas tehniskajā komitejā.

(MK 07.02.2012. noteikumu Nr.96 redakcijā)

19. Tirgus uzraudzības iestādes funkcijas pilda Patērētāju tiesību aizsardzības centrs.

20. Veicot tirgus uzraudzību, tirgus uzraudzības iestādes amatpersonas ir tiesīgas:

20.1. kontrolēt un uzraudzīt tirgū piedāvājamo iekārtu atbilstību šajos noteikumos minētajām prasībām, apmeklējot iekārtu tirdzniecības, uzglabāšanas un ražošanas vietas, kā arī veikt preču paraugu pārbaudes (priekštestēšanu), tai skaitā atverot iepakojumu un testējot paraugu;

20.2. pieprasīt un bez maksas saņemt informāciju (tai skaitā tehnisko dokumentāciju, atbilstības deklarāciju, testēšanas pārskatus), kas nepieciešama uzraudzības nodrošināšanai atbilstoši šajos noteikumos minētajām prasībām;

20.3. pieprasīt, lai ražotājs vai importētājs nodrošina attiecīgo tehniskās dokumentācijas daļu tulkojumu valsts valodā, pamatojot tulkošanas nepieciešamību un nosakot vismaz 30 dienu iesniegšanas termiņu, ja vien nav attaisnojams īsāks termiņš, jo konstatēts nopietns un tūlītējs apdraudējums;

20.4. pieprasīt un bez maksas saņemt iekārtu paraugus un organizēt to ekspertīzi, lai noteiktu iekārtu atbilstību šajos noteikumos minētajām prasībām.

(MK 07.02.2012. noteikumu Nr.96 redakcijā)

20.1 Izdevumus par iekārtu ekspertīzi sedz atbilstoši normatīvajiem aktiem par preču un pakalpojumu drošumu.

(MK 07.02.2012. noteikumu Nr.96 redakcijā)

20.2 Ja tirgus uzraudzības iestāde konstatē, ka iekārta nepamatoti marķēta ar CE marķējumu, neievērojot šajos noteikumos minētās prasības, tirgus uzraudzības iestāde uzdod noteiktā termiņā novērst konstatēto neatbilstību.

(MK 07.02.2012. noteikumu Nr.96 redakcijā)

20.3 Ja šo noteikumu 20.2 punktā minētā neatbilstība noteiktajā termiņā netiek novērsta, tirgus uzraudzības iestāde ir tiesīga pieņemt lēmumu saskaņā ar normatīvajiem aktiem par preču un pakalpojumu drošumu, aizliedzot iekārtu laišanu un piedāvāšanu tirgū un uzdodot izņemt iekārtas no tirgus vai tās atsaukt.

(MK 07.02.2012. noteikumu Nr.96 redakcijā)

20.4 Tirgus uzraudzības iestāde ir tiesīga uzdot attiecīgajam ražotājam, tā pilnvarotajam pārstāvim, importētājam vai izplatītājam veikt korektīvas darbības iekārtas neatbilstības novēršanai.

(MK 07.02.2012. noteikumu Nr.96 redakcijā)

20.5 Attiecīgā ražotāja, pilnvarotā pārstāvja, importētāja un izplatītāja pienākums ir veikt atbilstošas korektīvas darbības, lai nodrošinātu to iekārtu atbilstību šajos noteikumos minētajām prasībām, ko tas laidis un piedāvājis tirgū.

(MK 07.02.2012. noteikumu Nr.96 redakcijā)

20.6 Ja attiecīgais ražotājs, pilnvarotais pārstāvis, importētājs vai izplatītājs neveic atbilstošas korektīvas darbības, tirgus uzraudzības iestāde ir tiesīga pieņemt lēmumu saskaņā ar normatīvajiem aktiem par preču un pakalpojumu drošumu, aizliedzot iekārtu laišanu un piedāvāšanu tirgū un uzdodot izņemt iekārtas no tirgus vai tās atsaukt.

(MK 07.02.2012. noteikumu Nr.96 redakcijā)

20.7 Attiecīgais ražotājs, pilnvarotais pārstāvis, importētājs vai izplatītājs, ja nepieciešams, sadarbojas ar tirgus uzraudzības iestādi.

(MK 07.02.2012. noteikumu Nr.96 redakcijā)

20.8 Ja tirgus uzraudzības iestāde pieņēmusi lēmumu aizliegt iekārtas laišanu vai piedāvāšanu tirgū, jo iekārta neatbilst šajos noteikumos minētajām drošuma prasībām, tirgus uzraudzības iestāde ziņo Ekonomikas ministrijai par neatbilstošas iekārtas konstatēšanu un veiktajiem pasākumiem, norādot lēmuma pamatojumu, kā arī neatbilstības rašanās cēloni (iekārtas neatbilstība piemērojamiem standartiem, trūkumi piemērojamos standartos, piemērojamo standartu nepareiza piemērošana vai šo noteikumu 7.punktā minētās labas tehnoloģijas prakses neievērošana).

(MK 07.02.2012. noteikumu Nr.96 redakcijā)

20.9 Ekonomikas ministrija ziņo Eiropas Komisijai par konstatētajiem neatbilstības gadījumiem un tirgus uzraudzības iestādes veiktajiem pasākumiem.

(MK 07.02.2012. noteikumu Nr.96 redakcijā)

21. Ja importētās iekārtas ražotājam Latvijā nav reģistrēta pilnvarotā pārstāvja, par šo noteikumu ievērošanu ir atbildīgs importētājs.

Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības direktīvu

(MK 07.02.2012. noteikumu Nr.96 redakcijā)

Noteikumos iekļautas tiesību normas, kas izriet no Eiropas Parlamenta un Padomes 2006.gada 12.decembra Direktīvas 2006/95/EK, par dalībvalstu tiesību aktu saskaņošanu attiecībā uz elektroiekārtām, kas paredzētas lietošanai noteiktās sprieguma robežās.

Ministru prezidents A.Bērziņš

Ekonomikas ministrs A.Kalvītis
Pielikums
Ministru kabineta
2000.gada 30.maija noteikumiem Nr.187
CE atbilstības marķējums

1. CE marķējumu, kas apliecina iekārtas atbilstību elektrodrošības prasībām, veido lielie burti "CE", kas attēloti šādi:

2. Ja CE marķējuma izmērs tiek palielināts vai samazināts, jāievēro paraugā dotās proporcijas.

3. Abiem CE marķējuma komponentiem jābūt ar vienādu vertikālo izmēru, un tas nedrīkst būt mazāks par pieciem milimetriem.

Ekonomikas ministrs A.Kalvītis
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Iekārtu elektrodrošības noteikumi Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 187Pieņemts: 30.05.2000.Stājas spēkā: 03.06.2000.Zaudē spēku: 20.04.2016.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 201/204, 02.06.2000.
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
  • Latvijas standarti
  • Citi saistītie dokumenti
7569
{"selected":{"value":"10.02.2012","content":"<font class='s-1'>10.02.2012.-19.04.2016.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"10.02.2012","iso_value":"2012\/02\/10","content":"<font class='s-1'>10.02.2012.-19.04.2016.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.05.2004","iso_value":"2004\/05\/01","content":"<font class='s-1'>01.05.2004.-09.02.2012.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"03.06.2000","iso_value":"2000\/06\/03","content":"<font class='s-1'>03.06.2000.-30.04.2004.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
10.02.2012
87
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)