Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Ministru kabineta 2006. gada 20. jūnija noteikumus Nr. 483 "Noteikumi par iekārtu elektromagnētisko saderību".
Ministru kabinets noteikumi Nr.188

Rīgā 2000.gada 30.maijā (prot. Nr.25, 25.§)
Iekārtu elektromagnētiskās saderības noteikumi
Izdoti saskaņā ar likuma "Par atbilstības novērtēšanu" 7.pantu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Šie noteikumi nosaka elektromagnētiskās saderības prasības, kas piemērojamas visām tirgū piedāvātajām elektriskajām un elektroniskajām ierīcēm kopā ar instalācijām, kurās ir elektriskas vai elektroniskas daļas (turpmāk — iekārtas), kuras var radīt elektromagnētiskos traucējumus vai kuru darbību šādi traucējumi var ietekmēt, kā arī nosaka iekārtu atbilstības novērtēšanas un tirgus uzraudzības kārtību un tirgus uzraudzības institūcijas.

2. Elektromagnētiskā saderība ir iekārtas, tās daļas vai iekārtu sistēmas spēja normāli darboties elektromagnētiskajā vidē, neradot kaitīgus elektromagnētiskos traucējumus.

3. Elektromagnētiskie traucējumi ir visas elektromagnētiskās parādības, kuras var pasliktināt iekārtas, tās daļas vai iekārtu sistēmas darbību (piemēram, troksnis, nevēlami signāli vai pārmaiņas izplatījuma vidē).

4. Šie noteikumi neattiecas uz:

4.1. iekārtām, kurām normatīvajos aktos noteiktas speciālas elektromagnētiskās saderības prasības;

4.2. iekārtām, kuras izmanto radioamatieri (ja vien tās netiek piedāvātas tirgū).

5. Latvijas tirgū atļauts piedāvāt tikai tādas iekārtas, kas atbilst šo noteikumu prasībām un tiek uzstādītas un izmantotas atbilstoši paredzētajiem mērķiem.

6. Speciālas elektromagnētiskās saderības prasības var piemērot, lai:

6.1. novērstu problēmas, kas radušās vai paredzamas saistībā ar iekārtu elektromagnētisko saderību;

6.2. garantētu publisko telekomunikāciju tīklu un radioviļņus izstarojošu vai uztverošu staciju drošību.

7. Iekārtām jāatbilst šādām elektromagnētiskās saderības prasībām:

7.1. iekārtu radītie elektromagnētiskie traucējumi nedrīkst traucēt šādu iekārtu darbību:

7.1.1. radio un televīzijas uztvērēju darbību;

7.1.2. rūpniecisko ražošanas iekārtu darbību;

7.1.3. bezvadu radioelektronisko sakaru līdzekļu darbību;

7.1.4. mobilo radio un komerciālo radiotelefonu iekārtu darbību;

7.1.5. medicīnas un zinātnes vajadzībām paredzēto iekārtu darbību;

7.1.6. informācijas tehnoloģijas iekārtu darbību;

7.1.7. sadzīves lietošanai paredzēto iekārtu darbību;

7.1.8. gaisa un jūras radioiekārtu darbību;

7.1.9. apmācībai paredzēto iekārtu darbību;

7.1.10. telekomunikāciju tīklu un to iekārtu darbību;

7.1.11. skaņas un televīzijas apraides raidītāju darbību;

7.1.12. indikācijas iekārtu darbību;

7.2. iekārtas projektē tā, lai tām būtu pietiekama noturība pret elektromagnētiskajiem traucējumiem un lai iekārtas, kas atbilst standartu prasībām, varētu netraucēti darboties paredzētajā elektromagnētiskajā vidē. Noturība pret traucējumiem ir iekārtas, tās daļas vai iekārtu sistēmas spēja nepasliktināt darbību paredzētajos elektromagnētisko traucējumu apstākļos.

8. Iekārtas uzskata par atbilstošām šo noteikumu prasībām, ja tās ir izgatavotas saskaņā ar šo noteikumu 10.punktā minēto standartu drošības prasībām.

9. Ekonomikas ministrija sadarbībā ar attiecīgo standartu tehnisko komiteju iesaka valsts bezpeļņas sabiedrībai ar ierobežotu atbildību "Latvijas standarts" adaptējamo standartu sarakstu.

10. Valsts bezpeļņas sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Latvijas standarts" iesniedz publicēšanai laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" to harmonizēto Eiropas standartu un nacionālo standartu sarakstu, kurus var piemērot šo noteikumu prasību izpildei.

II. Atbilstības apliecināšanas procedūras

11. Ražotājs, izgatavojot iekārtu, nodrošina tās atbilstību šo noteikumu 7.punktā noteiktajām prasībām.

12. Visām iekārtām, uz kurām attiecas šo noteikumu prasības, ražotājs sagatavo atbilstības deklarāciju un marķē iekārtu ar CE marķējumu (pielikums).

13. Lai deklarēto iekārtu, ja nepieciešams, varētu nodot atpakaļ deklarētājam, atbilstības deklarācijā ietverama šāda informācija:

13.1. iekārtas apraksts;

13.2. atsauce uz normatīvajiem aktiem, ar kuriem saskaņā iekārtas atbilstība ir deklarēta, un norāde par pasākumiem, kas veikti, lai nodrošinātu atbilstību šo noteikumu prasībām;

13.3. ražotāja vai tā pilnvarota pārstāvja atbildīgās amatpersonas uzvārds un paraksts;

13.4. atsauce uz pilnvarotās institūcijas izdotu iekārtas tipa pārbaudes sertifikātu, ja nepieciešama iekārtas tipa pārbaude.

14. Ja iekārtas ražotājs nepiemēro vai daļēji piemēro šo noteikumu 10.punktā minētos standartus vai ja attiecīgie standarti nav noteikti, iekārtas ražotājs, tā pilnvarots pārstāvis vai importētājs, piedāvājot iekārtu Latvijas tirgū, noformē un uzglabā tehnisko dokumentāciju, ko izvērtējusi un apstiprinājusi pilnvarotā institūcija.

15. Tehniskajā dokumentācijā ietverama šāda informācija:

15.1. iekārtas apraksts;

15.2. to tehnisko pasākumu uzskaitījums, kuri veikti, lai nodrošinātu šajos noteikumos noteikto prasību ievērošanu;

15.3. pilnvarotās institūcijas izsniegts pārskats vai sertifikāts.

16. Iekārtas ražotājs, tā pilnvarots pārstāvis vai importētājs pēc tirgus uzraudzības iestādes pieprasījuma saņemšanas iespējami īsā laikā iesniedz tai tehnisko dokumentāciju.

17. Iekārtas ražotājs, tā pilnvarots pārstāvis vai importētājs uzglabā atbilstības deklarāciju un, ja nepieciešams, tehnisko dokumentāciju tā, lai tirgus uzraudzības iestādei tā būtu pieejama vismaz 10 gadu pēc iekārtas piedāvāšanas Latvijas tirgū.

18. Ja iekārtu paredzēts izmantot par radiokomunikācijas un telekomunikācijas līdzekli, tās atbilstību šiem noteikumiem apliecina pēc tam, kad no pilnvarotās institūcijas saņemts iekārtas tipa pārbaudes sertifikāts.

III. Marķēšana

19. Ja iekārtai jāatbilst arī citām normatīvajos aktos noteiktajām prasībām saistībā ar CE marķējuma izvietošanu uz iekārtas, iekārtu drīkst marķēt ar CE marķējumu tikai tad, ja tā atbilst arī šīm prasībām.

20. Ja normatīvajos aktos paredzēts, ka ražotājs var izvēlēties, kuras no iekārtai noteiktajām prasībām pildīt, CE marķējums norāda atbilstību tām prasībām, kuras izvēlējies un izpildījis ražotājs. Izpildītās prasības norāda iekārtas pavaddokumentos atbilstoši attiecīgajiem normatīvajiem aktiem.

21. Ražotājs, tā pilnvarots pārstāvis vai importētājs marķējumu piestiprina iekārtai vai, ja tas nav iespējams, — iepakojumam vai pavaddokumentiem tā, lai marķējums būtu viegli saskatāms, salasāms un neizdzēšams.

22. Uz iekārtas, tās iepakojuma vai pavaddokumentiem nedrīkst izvietot tādu marķējumu, kas ir identisks CE marķējumam un varētu maldināt attiecībā uz tā nozīmi un formu.

IV. Tirgus uzraudzība

23. Ekonomikas ministrija iesniedz Ministru kabinetā priekšlikumus par kompetentu atbilstības novērtēšanas institūciju pilnvarošanu. Lai atbilstības novērtēšanas institūcija tiktu attiecīgi pilnvarota, tai jānodrošina šādas minimālās prasības:

23.1. personāla, nepieciešamo līdzekļu un iekārtu tehniskais nodrošinājums;

23.2. personāla tehniskā kompetence un godīgums;

23.3. personāla neatkarība, testējot novērtējamās iekārtas, sagatavojot pārskatus, izdodot sertifikātus un veicot šajos noteikumos paredzēto novērtēšanu, attiecībā pret visām personu grupām, kuras tieši vai netieši ir saistītas ar minēto atbilstības novērtēšanas procesu;

23.4. profesionālo noslēpumu neizpaušana;

23.5. civiltiesiskās atbildības apdrošināšana.

24. Latvijas Nacionālais akreditācijas birojs regulāri pārbauda šo noteikumu 23.1. un 23.2.apakšpunktā minēto prasību izpildi.

25. Tirgus uzraudzības iestādes funkcijas pilda Patērētāju tiesību aizsardzības centrs.

26. Ja tirgus uzraudzības iestāde atklāj, ka iekārta neatbilst šajos noteikumos noteiktajām prasībām, un ja ražotājs šo neatbilstību nenovērš, tirgus uzraudzības iestāde veic visus atbilstošos normatīvajos aktos paredzētos pasākumus, lai iekārtu izņemtu no tirgus, aizliegtu tās tirdzniecību vai ierobežotu tās brīvu kustību tirgū.

27. Ja importētās iekārtas ražotājam Latvijā nav reģistrēta pilnvarotā pārstāvja, par šo noteikumu ievērošanu ir atbildīgs importētājs.

Ministru prezidents A.Bērziņš

Ekonomikas ministrs A.Kalvītis
Pielikums
Ministru kabineta
2000. gada 30. maija
noteikumiem Nr. 188
CE atbilstības marķējums

1. CE marķējumu, kas apliecina iekārtas atbilstību elektrodrošības prasībām, veido lielie burti "CE", kas attēloti šādi:

2. Ja CE marķējuma izmērs tiek palielināts vai samazināts, jāievēro paraugā dotās proporcijas. .

3. Abiem CE marķējuma komponentiem jābūt ar vienādu vertikālo izmēru, un tas nedrīkst būt mazāks par pieciem milimetriem.

Ekonomikas ministrs A.Kalvītis
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Iekārtu elektromagnētiskās saderības noteikumi Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 188Pieņemts: 30.05.2000.Stājas spēkā: 03.06.2000.Zaudē spēku: 20.07.2006.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 201/204, 02.06.2000.
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
7570
03.06.2000
87
0
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"