Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Ministru kabineta 2024. gada 2. aprīļa noteikumus Nr. 215 "Radioiekārtu atbilstības novērtēšanas, piedāvāšanas tirgū, uzstādīšanas, lietošanas un uzraudzības noteikumi".
Ministru kabineta noteikumi Nr. 360

Rīgā 2016. gada 7. jūnijā (prot. Nr. 28 36. §)
Radioiekārtu atbilstības novērtēšanas, piedāvāšanas tirgū, uzstādīšanas un lietošanas noteikumi
Izdoti saskaņā ar likuma
"Par atbilstības novērtēšanu" 7. pantu un
Elektronisko sakaru likuma 7. panta
1. un 2. punktu un 46. panta otro daļu
1. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka:

1.1. ražotāju, pilnvaroto pārstāvju, importētāju un izplatītāju (turpmāk – iesaistītās personas), radioiekārtu uzstādītāju, turētāju un lietotāju pienākumus, radioiekārtu būtiskās prasības, kārtību, kādā veicama radioiekārtu atbilstības novērtēšana, piedāvāšana tirgū, uzstādīšana, lietošana, kā arī tirgus un radioiekārtu lietošanas uzraudzība;

1.2. kārtību, kādā pieprasa un saņem valsts akciju sabiedrības "Elektroniskie sakari" (turpmāk – lietošanas uzraudzības institūcija) funkciju izpildei nepieciešamo informāciju;

1.3. kārtību, kādā lietošanas uzraudzības institūcijas darbinieki piekļūst iekārtām, kuras rada vai var radīt kaitīgus radiotraucējumus (turpmāk – traucējošas iekārtas), kā arī pieprasa, lai tiek uzrādīti atbilstības apliecinājumi vai citi ar elektronisko sakaru izmantošanu saistīti dokumenti.

2. Šo noteikumu prasības nepiemēro radioiekārtām:

2.1. kas paredzētas valsts aizsardzības vajadzībām un tiek lietotas tikai nacionālajā radiofrekvenču plānā noteiktajās radiofrekvenču joslās, kuras iedalītas lietošanai tikai valsts aizsardzībai, izņemot šo noteikumu 152. un 154. punktā minētās funkcijas;

2.2. kas tiek lietotas nevēlamu radiosakaru pārtraukšanai saskaņā ar normatīvajiem aktiem par speciālajiem radiolīdzekļiem.

3. Noteikumos lietotie termini:

3.1. piedāvāt radioiekārtu tirgū – saimnieciskās darbības ietvaros pārdot, piegādāt vai citādi izplatīt radioiekārtu par atlīdzību vai bez tās;

3.2. laist radioiekārtu tirgū – pirmo reizi piedāvāt radioiekārtu Eiropas Savienības tirgū;

3.3. nodošana ekspluatācijā – pirmā reize, kad radioiekārtas lietotājs radioiekārtu lieto Eiropas Savienībā;

3.4. ražotājs – fiziska vai juridiska persona, kura ražo radioiekārtas vai kuras uzdevumā radioiekārtas tiek projektētas vai ražotas un kura tās laiž tirgū ar savu vārdu vai preču zīmi;

3.5. pilnvarotais pārstāvis – fiziska vai juridiska persona, kas veic komercdarbību Eiropas Savienībā un ir saņēmusi rakstisku ražotāja pilnvaru rīkoties tā vārdā konkrētu uzdevumu veikšanā;

3.6. importētājs – fiziska vai juridiska persona, kas veic komercdarbību Eiropas Savienībā un laiž Eiropas Savienības tirgū no trešajām valstīm importētas radioiekārtas;

3.7. izplatītājs – piegādes ķēdē iesaistīta fiziska vai juridiska persona, kas veic komercdarbību Eiropas Savienībā un piedāvā tirgū radioiekārtas, bet nav to ražotājs vai importētājs;

3.8. tehniskā specifikācija – dokuments, kas nosaka tehniskās prasības, kurām atbilst radioiekārta;

3.9. paziņotā institūcija – nacionālās akreditācijas institūcijas akreditēta radioiekārtu atbilstības novērtēšanas institūcija, kas ir paziņota Eiropas Komisijai saskaņā ar normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā izveido paziņošanas komisiju, kā arī kārtību, kādā komisija pieņem lēmumu un paziņo Eiropas Komisijai par atbilstības novērtēšanas institūcijām, kas veic atbilstības novērtēšanu reglamentētajā sfērā, vai cita Eiropas Savienības dalībvalsts vai Eiropas Ekonomikas zonas paziņota radioiekārtu atbilstības novērtēšanas institūcija;

3.10. atsaukšana – pasākums ar mērķi panākt, ka tiek atdota atpakaļ radioiekārta, kas ir pieejama galalietotājam;

3.11. izņemšana no tirgus – pasākums, kas paredzēts, lai novērstu piegādes ķēdē esošas radioiekārtas piedāvāšanu tirgū;

3.12. tirgus uzraudzības iestāde – Patērētāju tiesību aizsardzības centrs;

3.13. CE atbilstības marķējums – zīme, ar ko ražotājs norāda, ka radioiekārta atbilst piemērojamām prasībām, kuras ir noteiktas normatīvajos aktos, kas paredz izstrādājuma marķēšanu ar šo zīmi

4. Šo noteikumu 2., 3. un 4. nodaļa, 114.5., 114.6., 114.7., 114.8. apakšpunkts un 124. punkts neattiecas uz:

4.1. radioamatieru radioiekārtām, kuras netiek laistas vai piedāvātas tirgū;

4.2. jūras kuģu radioiekārtām, uz kurām attiecas normatīvie akti par jūras kuģu aprīkojumu un to atbilstības novērtēšanu;

4.3. šādām aviācijas radioiekārtām, uz kurām attiecas Eiropas Parlamenta un Padomes 2018. gada 4. jūlija Regulas (ES) 2018/1139 par kopīgiem noteikumiem civilās aviācijas jomā un ar ko izveido Eiropas Savienības Aviācijas drošības aģentūru, un ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 2111/2005, (EK) Nr. 1008/2008, (ES) Nr. 996/2010, (ES) Nr. 376/2014 un Direktīvas 2014/30/ES un 2014/53/ES un atceļ Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 552/2004 un (EK) Nr. 216/2008 un Padomes Regulu (EEK) Nr. 3922/91 (turpmāk – Regula (ES) 2018/1139), 138. pants un kuras ir paredzētas vienīgi izmantošanai gaisā:

4.3.1. gaisa kuģiem, kas nav bezpilota gaisa kuģi, kā arī saistītiem dzinējiem, propelleriem, daļām un neuzstādītām ierīcēm;

4.3.2. bezpilota gaisa kuģiem, kā arī saistītiem dzinējiem, propelleriem, daļām un neuzstādītām ierīcēm, kuru konstrukcija ir sertificēta saskaņā ar minētās regulas 56. panta 1. punktu un kurus paredzēts ekspluatēt tikai tajās frekvencēs, kas saskaņā ar Starptautiskās Telesakaru savienības Radionoteikumiem piešķirtas aizsargātai izmantošanai gaisa kuģniecības vajadzībām;

4.4. radioiekārtām, kuras paredzētas vienīgi sabiedriskās kārtības un valsts drošības (ieskaitot valsts ekonomisko labklājību) nodrošināšanai un valsts darbībām krimināltiesību jomā;

4.5. speciāli izgatavotiem novērtējuma komplektiem, kas paredzēti izmantošanai vienīgi zinātnes un pētniecības iestādēs;

4.6. militārām vajadzībām lietotām radioiekārtām, kuras paredzētas valsts aizsardzībai.

(Grozīts ar MK 18.02.2020. noteikumiem Nr. 98)

5. Šo noteikumu 5.1., 5.2., 5.3., 5.4. un 5.6. apakšnodaļa neattiecas uz radioamatieru radiostacijām.

6. Šo noteikumu 117., 118., 121., 132. punkts, 114.1., 114.10., 122.2.–122.15. apakšpunkts neattiecas uz radioiekārtām, kuras paredzētas tikai skaņas un televīzijas apraides signālu uztveršanai.

2. Radioiekārtu laišana un piedāvāšana tirgū
2.1. Prasības radioiekārtu laišanai un piedāvāšanai tirgū

7. Radioiekārtas atļauts laist un piedāvāt tirgū, ja:

7.1. tās atbilst šo noteikumu 8. punktā minētajām būtiskajām prasībām;

7.2. tās tiek konstruētas tā, lai tās varētu lietot vismaz vienā Eiropas Savienības dalībvalstī, nepārkāpjot normatīvajos aktos par radiofrekvenču spektra izmantošanu noteiktās prasības;

7.3. to atbilstība šo noteikumu 8. punktā minētajām būtiskajām prasībām ir novērtēta un apliecināta saskaņā ar šiem noteikumiem;

7.4. tās ir marķētas ar šo noteikumu 2.13. apakšnodaļā minēto marķējumu;

7.5. tām ir pievienota šo noteikumu 11.10., 11.11., 11.12. un 11.13. apakšpunktā minētā informācija un dokumenti;

7.6. tiek saglabāta šo noteikumu 20. punktā minētā informācija.

2.2. Būtiskās prasības un nosacījums radioiekārtu atbilstībai

8. Radioiekārtas konstruē tā, lai tās atbilst šādām būtiskajām prasībām:

8.1. tās efektīvi izmanto radiofrekvenču spektru un dod iespēju šo spektru efektīvi izmantot, izvairoties no kaitīgiem radiotraucējumiem;

8.2. tās nenodara kaitējumu cilvēku un mājdzīvnieku veselībai un drošībai, kā arī īpašumam un atbilst citām drošības prasībām, ko nosaka normatīvie akti par iekārtu elektrodrošību, taču nepiemērojot sprieguma limitu (50 V maiņstrāvai un 75 V līdzstrāvai);

8.3. to izstarotais elektromagnētiskais lauks nerada kaitējumu cilvēku un mājdzīvnieku veselībai;

8.4. tās nodrošina elektromagnētisko saderību, kā noteikts normatīvajos aktos par iekārtu elektromagnētisko saderību;

8.5. šo noteikumu 1. pielikumā minētās radioiekārtas, ievērojot šo noteikumu 1. pielikumā noteiktās prasības, pilda funkcijas, kas nodrošina pieeju ārkārtas palīdzības dienestiem.

9. Radioiekārtas atbilst šo noteikumu 8. punktā minētajām būtiskajām prasībām, ja tās atbilst piemērojamo standartu vai to daļu prasībām, uz kuriem publicētas atsauces Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī un kuri attiecas uz minētajām būtiskajām prasībām. Nacionālā standartizācijas institūcija publicē savā tīmekļvietnē sarakstu ar piemērojamiem standartiem, kas adaptēti nacionālo standartu statusā.

2.3. Ražotāja pienākumi

10. Laižot radioiekārtas tirgū, ražotājs nodrošina, ka tās ir projektētas un izgatavotas, ievērojot šo noteikumu 8. punktā minētās būtiskās prasības.

11. Radioiekārtu ražotājam ir šādi pienākumi:

11.1. nodrošināt, ka radioiekārtas tiek konstruētas tā, lai tās varētu lietot vismaz vienā Eiropas Savienības dalībvalstī, nepārkāpjot normatīvajos aktos par radiofrekvenču spektra izmantošanu noteiktās prasības;

11.2. pirms radioiekārtu laišanas tirgū izstrādāt un pastāvīgi aktualizēt šo noteikumu 2.12. apakšnodaļā minēto tehnisko dokumentāciju (turpmāk – tehniskā dokumentācija);

11.3. pirms radioiekārtu laišanas tirgū veikt radioiekārtu atbilstības novērtēšanu saskaņā ar šo noteikumu 2.8., 2.9., 2.10. un 2.11. apakšnodaļu;

11.4. pirms radioiekārtu laišanas tirgū sagatavot šo noteikumu 2.9., 2.10. vai 2.11. apakšnodaļā minēto Eiropas Savienības atbilstības deklarāciju un marķēt radioiekārtas atbilstoši šo noteikumu 2.13. apakšnodaļas prasībām, ja atbilstības novērtēšanas procedūrā konstatēts, ka radioiekārtas atbilst piemērojamām šo noteikumu 8. punktā minētajām būtiskajām prasībām. Sagatavojot Eiropas Savienības atbilstības deklarāciju, ražotājs uzņemas atbildību par radioiekārtu atbilstību šo noteikumu 2. nodaļas prasībām;

11.5. saglabāt tehnisko dokumentāciju un Eiropas Savienības atbilstības deklarāciju 10 gadus pēc radioiekārtas laišanas tirgū;

11.6. izstrādāt procedūras, lai sērijveida ražošanā nodrošinātu pastāvīgu radioiekārtu atbilstību, kā arī ņemt vērā radioiekārtas projekta vai raksturlielumu izmaiņas un izmaiņas piemērojamos standartos, uz kuriem atsauces ir publicētas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī vai citās tehniskajās specifikācijās, uz kurām ir atsauce Eiropas Savienības atbilstības deklarācijā;

11.7. lai aizsargātu cilvēku veselību un drošību pret radioiekārtu radīto apdraudējumu, ja nepieciešams, veikt tirgū laisto un piedāvāto radioiekārtu paraugu testēšanu, izskatīt un reģistrēt sūdzības, reģistrēt neatbilstošās un atsauktās radioiekārtas, kā arī pastāvīgi informēt izplatītājus par šo uzraudzību;

11.8. nodrošināt, ka uz radioiekārtas ir tipa, partijas vai sērijas numurs vai cits identifikācijas elements vai, ja radioiekārtas izmērs vai īpašības to neatļauj, šī informācija ir norādīta uz iepakojuma vai dokumentā, kas pievienots radioiekārtai;

11.9. uz radioiekārtas norādīt ražotāja nosaukumu vai reģistrēto preču zīmi un kontaktadresi, kur ar ražotāju ir iespējams sazināties, vai, ja tas nav iespējams, to norādīt uz iepakojuma vai dokumentā, kas pievienots radioiekārtai;

11.10. nodrošināt, ka radioiekārtai ir pievienota skaidra un saprotama lietošanas pamācība (instrukcija) un brīdinājumi valsts valodā. Instrukcijā ietver atbilstošu informāciju, lai radioiekārtu varētu lietot tam paredzētajam nolūkam, un attiecīgā gadījumā arī informāciju par palīgierīcēm un komponentiem, ieskaitot programmatūru, kas nodrošina radioiekārtas paredzēto darbību;

11.11. ja radioiekārta pārraida radioviļņus, šo noteikumu 11.10. apakšpunktā minētajā instrukcijā ietvert arī informāciju par radiofrekvenču joslu, kurā radioiekārta darbojas, un maksimālo pārraidītā signāla jaudu, norādot jaudas veidu (piemēram, jauda raidītāja izejas savienotājā, no antenas izstarotā ekvivalentā izotropiski izstarotā jauda, no antenas izstarotā efektīvā jauda noteiktā virzienā);

11.12. radioiekārtai pievienot Eiropas Savienības atbilstības deklarācijas kopiju vai šādu tekstu "[Ražotāja nosaukums] deklarē, ka radioiekārta [radioiekārtas tipa apzīmējums] atbilst [attiecīgais normatīvais akts, kuram deklarē atbilstību]. Pilns ES atbilstības deklarācijas teksts ir pieejams šādā tīmekļvietnē: [precīza tīmekļvietnes adrese, kur ir pieejama šo noteikumu 2.9., 2.10. vai 2.11. apakšnodaļā minētā Eiropas Savienības atbilstības deklarācija]." Minētajā tīmekļvietnē nodrošināt pieejamu Eiropas Savienības atbilstības deklarāciju valsts valodā;

11.13. uz iepakojuma norādīt dalībvalstis vai ģeogrāfiskos apgabalus dalībvalstī, kur pastāv ierobežojumi radioiekārtas nodošanai ekspluatācijā vai īpašas prasības lietošanas atļaujas saņemšanai, un to, ka šāda informācija ir pilnībā iekļauta radioiekārtas lietošanas instrukcijā;

11.14. ja ražotājs konstatē vai tam ir iemesls uzskatīt, ka radioiekārta, kuru tas ir laidis tirgū, neatbilst šo noteikumu 8. punktā minētajām būtiskajām prasībām, nekavējoties veikt nepieciešamās korektīvās darbības, lai panāktu radioiekārtas atbilstību un, ja nepieciešams, radioiekārtu izņemtu no tirgus vai atsauktu to. Ja radioiekārtas neatbilstība rada apdraudējumu, nekavējoties par to informēt tirgus uzraudzības iestādi, norādot detalizētu informāciju par neatbilstību un veiktajiem pasākumiem, lai neatbilstību novērstu, kā arī šo pasākumu rezultātiem;

11.15. pēc tirgus uzraudzības iestādes vai lietošanas uzraudzības institūcijas pieprasījuma sniegt visu nepieciešamo informāciju un dokumentāciju, lai apliecinātu radioiekārtas atbilstību šo noteikumu prasībām. Minētā informācija un dokumenti tiek sniegti valsts valodā vai citā tirgus uzraudzības iestādei un lietošanas uzraudzības institūcijai pieņemamā valodā;

11.16. pēc tirgus uzraudzības iestādes vai lietošanas uzraudzības institūcijas pieprasījuma sadarboties ar tām, lai novērstu apdraudējumu, ko rada radioiekārtas, kuras tas laidis tirgū;

11.17. ja šo noteikumu 11.10., 11.11., 11.12. vai 11.13. apakšpunktā minētā informācija ir neprecīza vai nepietiekama, veikt nepieciešamos labojumus tirgus uzraudzības iestādes vai lietošanas uzraudzības institūcijas noteiktajā termiņā, kas nav īsāks par vienu mēnesi.

12. Importētāju vai izplatītāju šo noteikumu kontekstā uzskata par ražotāju un tam ir tādi paši pienākumi kā ražotājam, ja tas laiž tirgū radioiekārtu ar savu nosaukumu vai preču zīmi vai maina jau tirgū laistu radioiekārtu tā, ka izmaiņas var ietekmēt tās atbilstību šo noteikumu 8. punktā minētajām būtiskajām prasībām un šo noteikumu 11.1. apakšpunktā minētajām prasībām.

2.4. Pilnvarotā pārstāvja pienākumi

13. Ražotājs ar rakstisku pilnvaru var iecelt pilnvarotu pārstāvi.

14. Pilnvarotais pārstāvis veic vismaz šādus uzdevumus:

14.1. glabā tehnisko dokumentāciju un Eiropas Savienības atbilstības deklarāciju 10 gadus pēc radioiekārtas laišanas tirgū, nodrošinot tās pieejamību tirgus uzraudzības iestādei vai lietošanas uzraudzības institūcijai;

14.2. pēc tirgus uzraudzības iestādes vai lietošanas uzraudzības institūcijas pieprasījuma sniedz visu nepieciešamo informāciju un dokumentāciju, lai apliecinātu radioiekārtas atbilstību šo noteikumu prasībām. Minētā informācija un dokumenti tiek sniegti valsts valodā vai citā tirgus uzraudzības iestādei un lietošanas uzraudzības institūcijai pieņemamā valodā;

14.3. pēc tirgus uzraudzības iestādes vai lietošanas uzraudzības institūcijas pieprasījuma sadarbojas ar tām, lai nepieļautu apdraudējumu, ko var radīt radioiekārtas, uz kurām attiecas pilnvarotā pārstāvja pilnvara.

15. Šo noteikumu 10. punktā minētie pienākumi un tehniskās dokumentācijas izstrāde neietilpst pilnvarotā pārstāvja uzdevumos.

2.5. Importētāja pienākumi

16. Importētājs laiž tirgū tikai šo noteikumu prasībām atbilstošas radioiekārtas.

17. Importētājam ir šādi pienākumi:

17.1. nodrošināt, ka pirms radioiekārtas laišanas tirgū:

17.1.1. ražotājs ir veicis radioiekārtas atbilstības novērtēšanas procedūru;

17.1.2. radioiekārtas ir konstruētas tā, ka tās var ekspluatēt vismaz vienā Eiropas Savienības dalībvalstī, nepārkāpjot normatīvajos aktos par radiofrekvenču spektra izmantošanu noteiktās prasības;

17.1.3. ražotājs ir izstrādājis noteikumiem atbilstošu tehnisko dokumentāciju;

17.1.4. radioiekārtām ir atbilstošs CE atbilstības marķējums;

17.1.5. radioiekārtām ir pievienota informācija un dokumentācija, kas minēta šo noteikumu 11.10., 11.11., 11.12. un 11.13. apakšpunktā;

17.1.6. ražotājs ir izpildījis šo noteikumu 11.8. un 11.9. apakšpunktā minētās prasības;

17.2. ja importētājs konstatē vai tam ir iemesls uzskatīt, ka radioiekārtas neatbilst šo noteikumu 8. punktā minētajām būtiskajām prasībām, tas nelaiž radioiekārtas tirgū, līdz ir panākta radioiekārtu atbilstība. Ja radioiekārtas neatbilstība rada apdraudējumu, importētājs par to informē ražotāju un tirgus uzraudzības iestādi;

17.3. norādīt uz radioiekārtas importētāja nosaukumu vai reģistrēto preču zīmi un kontaktadresi, kur ar to var sazināties. Ja radioiekārtas izmērs vai īpašības to neatļauj vai ja importētājam būtu jāatver iepakojums, lai uz radioiekārtas norādītu savu nosaukumu un adresi, minēto informāciju norāda uz iepakojuma vai dokumentā, kas pievienots radioiekārtai;

17.4. nodrošināt, ka radioiekārtai ir pievienota lietošanas pamācība (instrukcija) un brīdinājumi valsts valodā;

17.5. nodrošināt, ka laikā, kad importētājs ir atbildīgs par radioiekārtām, to glabāšanas vai pārvadāšanas apstākļi negatīvi neietekmē radioiekārtu atbilstību šo noteikumu 8. punktā minētajām būtiskajām prasībām;

17.6. lai aizsargātu cilvēku veselību un drošību pret radioiekārtas radīto apdraudējumu, ja nepieciešams, veikt tirgū laisto un piedāvāto radioiekārtu paraugu testēšanu, izskatīt un reģistrēt sūdzības, reģistrēt neatbilstošās un atsauktās radioiekārtas, kā arī pastāvīgi informēt izplatītājus par uzraudzību;

17.7. ja importētājs konstatē vai tam ir pamatots iemesls uzskatīt, ka radioiekārta, kuru tas ir laidis tirgū, neatbilst šo noteikumu prasībām, nekavējoties veikt nepieciešamās korektīvās darbības, lai panāktu radioiekārtas atbilstību un, ja nepieciešams, radioiekārtu izņemt no tirgus vai atsaukt to. Ja radioiekārtas neatbilstība rada apdraudējumu, nekavējoties par to informēt tirgus uzraudzības iestādi, norādot detalizētu informāciju par neatbilstību un veiktajiem pasākumiem, lai neatbilstību novērstu;

17.8. 10 gadus pēc radioiekārtu laišanas tirgū glabāt radioiekārtas Eiropas Savienības atbilstības deklarācijas kopiju, lai tā būtu pieejama tirgus uzraudzības iestādei un lietošanas uzraudzības institūcijai;

17.9. pēc tirgus uzraudzības iestādes vai lietošanas uzraudzības institūcijas pieprasījuma sniedz visu nepieciešamo informāciju un dokumentāciju, lai apliecinātu radioiekārtas atbilstību šo noteikumu prasībām. Minētā informācija un dokumenti tiek sniegti valsts vai citā tirgus uzraudzības iestādei un lietošanas uzraudzības institūcijai pieņemamā valodā;

17.10. pēc tirgus uzraudzības iestādes vai lietošanas uzraudzības institūcijas pieprasījuma sadarboties ar tām, lai novērstu apdraudējumu, ko rada radioiekārtas, kuras tas laidis tirgū;

17.11. ja šo noteikumu 11.10., 11.11., 11.12., 11.13. vai 17.4. apakšpunktā minētā informācija ir neprecīza vai nepietiekama, veikt nepieciešamos labojumus tirgus uzraudzības iestādes vai lietošanas uzraudzības institūcijas noteiktajā termiņā, kas nav īsāks par vienu mēnesi.

2.6. Izplatītāja pienākumi

18. Piedāvājot radioiekārtas tirgū, izplatītājs ievēro šo noteikumu prasības.

19. Izplatītājam ir šādi pienākumi:

19.1. pirms radioiekārtas tiek piedāvātas tirgū, pārliecināties, ka radioiekārtas ir marķētas ar CE atbilstības marķējumu un tām ir pievienoti šajos noteikumos norādītie dokumenti, lietošanas pamācība (instrukcija) un brīdinājumi valsts valodā un ka ražotājs ir ievērojis šo noteikumu 11.1., 11.8., 11.9., 11.10., 11.11., 11.12. un 11.13. apakšpunktā minētās prasības, bet importētājs – šo noteikumu 17.3. apakšpunktā minētās prasības;

19.2. ja izplatītājs uzskata vai tam ir iemesls uzskatīt, ka radioiekārtas neatbilst šo noteikumu 8. punktā minētajām būtiskajām prasībām, tas netirgo radioiekārtas, līdz ir panākta radioiekārtu atbilstība. Ja radioiekārtas rada apdraudējumu, izplatītājs par to informē ražotāju vai importētāju un tirgus uzraudzības iestādi;

19.3. nodrošināt, ka laikā, kad izplatītājs ir atbildīgs par radioiekārtām, to glabāšanas vai pārvadāšanas apstākļi negatīvi neietekmē radioiekārtu atbilstību šo noteikumu 8. punktā minētajām būtiskajām prasībām;

19.4. ja izplatītājs konstatē vai tam ir iemesls uzskatīt, ka radioiekārta, kuru tas ir laidis tirgū, neatbilst šo noteikumu prasībām, pārliecināties, vai ir veiktas nepieciešamās korektīvās darbības, lai panāktu radioiekārtas atbilstību, un, ja nepieciešams, radioiekārtu izņemt no tirgus vai atsaukt to. Ja radioiekārtas neatbilstība rada apdraudējumu, nekavējoties par to informēt tirgus uzraudzības iestādi, norādot detalizētu informāciju par neatbilstību un veiktajiem pasākumiem, lai neatbilstību novērstu;

19.5. pēc tirgus uzraudzības iestādes vai lietošanas uzraudzības institūcijas pieprasījuma sniegt visu nepieciešamo informāciju un dokumentāciju, lai apliecinātu radioiekārtas atbilstību šo noteikumu prasībām. Minētā informācija un dokumenti tiek sniegti valsts valodā vai citā tirgus uzraudzības iestādei un lietošanas uzraudzības institūcijai pieņemamā valodā;

19.6. pēc tirgus uzraudzības iestādes vai lietošanas uzraudzības institūcijas pieprasījuma sadarboties ar tām, lai novērstu apdraudējumu, ko rada radioiekārtas, kuras tas piedāvājis tirgū;

19.7. ja šo noteikumu 11.10., 11.11., 11.12., 11.13. vai 17.4. apakšpunktā minētā informācija ir neprecīza vai nepietiekama, veikt nepieciešamos labojumus tirgus uzraudzības iestādes vai lietošanas uzraudzības institūcijas noteiktajā termiņā, kas nav īsāks par vienu mēnesi.

2.7. Iesaistīto personu identifikācija

20. Pēc tirgus uzraudzības iestādes pieprasījuma iesaistītā persona sniedz informāciju, norādot visas iesaistītās personas, kuras tai ir piegādājušas radioiekārtas, un visas iesaistītās personas, kurām tā ir piegādājusi radioiekārtas.

21. Iesaistītā persona nodrošina šo noteikumu 20. punktā norādītās informācijas pieejamību 10 gadus pēc tam, kad tai piegādātas vai tā piegādājusi radioiekārtas.

2.8. Piemērojamās atbilstības novērtēšanas procedūras

22. Ražotājs radioiekārtu atbilstību šo noteikumu 8.2., 8.3. un 8.4. apakšpunktā minētajām būtiskajām prasībām demonstrē, izmantojot kādu no šādām atbilstības novērtēšanas procedūrām:

22.1. iekšējā ražošanas kontrole;

22.2. ES tipa pārbaude un atbilstības ES tipam nodrošināšana, pamatojoties uz ražošanas iekšējo kontroli;

22.3. kvalitātes pilnīga nodrošināšana.

23. Ja, novērtējot radioiekārtu atbilstību šo noteikumu 8.1. un 8.5. apakšpunktā minētajām būtiskajām prasībām, ražotājs ir izmantojis piemērojamos standartus, uz kuriem atsauces ir publicētas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī, tas izmanto kādu no šādām atbilstības novērtēšanas procedūrām:

23.1. iekšējā ražošanas kontrole;

23.2. ES tipa pārbaude un atbilstības ES tipam nodrošināšana, pamatojoties uz iekšējo ražošanas kontroli;

23.3. kvalitātes pilnīga nodrošināšana.

24. Ja, novērtējot radioiekārtu atbilstību šo noteikumu 8.1. un 8.5. apakšpunktā minētajām būtiskajām prasībām, ražotājs nav izmantojis piemērojamos standartus, uz kuriem atsauces ir publicētas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī, vai piemērojis tos daļēji, vai arī šādu standartu nav, radioiekārtai attiecībā uz šīm būtiskajām prasībām izmanto kādu no šādām atbilstības novērtēšanas procedūrām:

24.1. ES tipa pārbaude un atbilstības ES tipam nodrošināšana, pamatojoties uz iekšējo ražošanas kontroli;

24.2. kvalitātes pilnīga nodrošināšana.

25. Ja kāda no šo noteikumu 2.9., 2.10. un 2.11. apakšnodaļā minētajām prasībām nav izpildīta, uzskata, ka radioiekārtas atbilstība šo noteikumu 8. punktā minētajām būtiskajām prasībām nav novērtēta un apliecināta.

26. Ražotājs ņem vērā visus paredzētos radioiekārtas ekspluatācijas apstākļus. Novērtējot atbilstību šo noteikumu 8.2. un 8.3. apakšpunktā minētajām būtiskajām prasībām, ņem vērā ne tikai ražotāja noteiktos, bet arī tos ekspluatācijas apstākļus, kādos radioiekārta tiks lietota. Ja radioiekārtai iespējamas dažādas konfigurācijas, atbilstību šo noteikumu 8. punktā minētajām būtiskajām prasībām novērtē visām iespējamām konfigurācijām.

2.9. Iekšējā ražošanas kontrole

27. Iekšējā ražošanas kontrole ir atbilstības novērtēšanas procedūra, ar kuru ražotājs izpilda šo noteikumu 28. un 29. punktā paredzētos pienākumus un uz savu atbildību nodrošina un deklarē, ka attiecīgās radioiekārtas atbilst šo noteikumu 8. punktā minētajām būtiskajām prasībām.

28. Iekšējā ražošanas kontrole ietver šādas darbības:

28.1. tehniskās dokumentācijas izstrāde saskaņā ar šo noteikumu 2.12. apakšnodaļu;

28.2. ES atbilstības deklarācijas sagatavošana, kura ietver šo noteikumu 2. pielikumā minēto informāciju un ko ražotājs pastāvīgi aktualizē;

28.3. iekārtu marķēšana ar CE atbilstības marķējumu.

29. Ražotājs veic visus nepieciešamos pasākumus, lai ražošanas procesā un tā uzraudzībā nodrošinātu saražoto radioiekārtu atbilstību tehniskajai dokumentācijai un šo noteikumu 8. punktā minētajām būtiskajām prasībām.

2.10. ES tipa pārbaude un atbilstības ES tipam nodrošināšana, pamatojoties uz iekšējo ražošanas kontroli

30. ES tipa pārbaude ir atbilstības novērtēšanas procedūras daļa, kurā paziņotā institūcija pārbauda radioiekārtas tehnisko projektu, kā arī pārliecinās un apliecina, ka radioiekārtas tehniskais projekts atbilst šo noteikumu 8. punktā minētajām būtiskajām prasībām.

31. ES tipa pārbaudi veic, novērtējot radioiekārtas tehniskā projekta atbilstību, pārbaudot tehnisko dokumentāciju un šo noteikumu 32. punktā minētos pierādījumus, taču nepārbaudot radioiekārtas paraugu (projekta tipu). Tehnisko dokumentāciju un korespondenci, kas attiecas uz ES tipa pārbaudes procedūrām, sagatavo tās Eiropas Savienības dalībvalsts oficiālajā valodā, kurā paziņotā institūcija veic komercdarbību, vai citā minētajai institūcijai pieņemamā valodā.

32. Ražotājs iesniedz ES tipa pārbaudes pieteikumu vienai paziņotajai institūcijai pēc savas izvēles. Pieteikumā ietver:

32.1. ražotāja nosaukumu un adresi un, ja pieteikumu iesniedz pilnvarotais pārstāvis, arī pārstāvja vārdu, uzvārdu vai nosaukumu un adresi;

32.2. rakstisku apstiprinājumu, ka tāds pats pieteikums nav iesniegts citai paziņotajai institūcijai;

32.3. tehnisko dokumentāciju, kura nodrošina iespēju novērtēt radioiekārtas atbilstību šo noteikumu 8. punktā minētajām būtiskajām prasībām un kura ietver apdraudējuma analīzi un novērtējumu. Tehniskajā dokumentācijā norāda piemērojamās prasības, un, ciktāl tas ir nepieciešams novērtēšanai, tā aptver radioiekārtu projektēšanu, ražošanu un ekspluatāciju. Tehniskajā dokumentācijā iekļauj vismaz šo noteikumu 2.12. apakšnodaļā minēto informāciju;

32.4. pierādījumus, kas apstiprina tehniskā projekta risinājuma atbilstību šo noteikumu 8. punktā minētajām būtiskajām prasībām. Norāda visus izmantotos dokumentus, jo īpaši, ja nav piemēroti attiecīgie standarti, uz kuriem atsauces ir publicētas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī, vai ja tie nav piemēroti pilnībā. Apstiprinošajos pierādījumos, ja nepieciešams, iekļauj tādu testu rezultātus, kurus saskaņā ar citām tehniskajām specifikācijām ir veikusi ražotāja laboratorija vai cita testēšanas laboratorija ražotāja vārdā un uz ražotāja atbildību.

33. Paziņotā institūcija pārbauda šo noteikumu 32. punktā minēto tehnisko dokumentāciju un pierādījumus, lai novērtētu radioiekārtas tehniskā projekta atbilstību šo noteikumu 8. punktā minētajām būtiskajām prasībām.

34. Paziņotā institūcija sagatavo novērtējuma ziņojumu, kurā norāda pasākumus, kas veikti saskaņā ar šo noteikumu 33. punktu, un šo pasākumu rezultātus. Neskarot savus šo noteikumu 39.1., 39.2., 39.3., 40.1. un 40.2. apakšpunktā minētos pienākumus, paziņotā institūcija pilnīgi vai daļēji izpauž minētā ziņojuma saturu tikai ar ražotāja piekrišanu.

35. Ja radioiekārtas tips atbilst šo noteikumu 8. punktā minētajām būtiskajām prasībām, paziņotā institūcija izsniedz ražotājam ES tipa pārbaudes sertifikātu, kurā ir visa attiecīgā informācija, kas ļauj novērtēt ražotās radioiekārtas atbilstību pārbaudītajam tipam un ļauj veikt pārbaudi ekspluatācijas laikā. ES tipa pārbaudes sertifikātā iekļauj ražotāja nosaukumu un adresi, pārbaudes secinājumus, tos būtisko prasību aspektus, kuri tikuši pārbaudīti, sertifikāta derīguma nosacījumus, ja tādi ir, un apstiprinātā tipa identifikācijai nepieciešamos datus.

36. Ja tips neatbilst šo noteikumu 8. punktā minētajām būtiskajām prasībām, paziņotā institūcija ES tipa pārbaudes sertifikātu neizsniedz un par to attiecīgi informē pieteikuma iesniedzēju, precīzi norādot atteikuma iemeslus.

37. Paziņotā institūcija noskaidro vispārpieņemto standartu izmaiņas, kuru rezultātā apstiprinātais tips varētu neatbilst šo noteikumu 8. punktā minētajām būtiskajām prasībām, un nosaka, vai šādu izmaiņu rezultātā ir nepieciešama detalizētāka izpēte. Ja šāda izpēte ir nepieciešama, paziņotā institūcija par to informē ražotāju, kā arī nosaka tās veikšanas termiņu, kas nepārsniedz vienu mēnesi.

38. Ražotājs informē paziņoto institūciju, kura ir izdevusi ES tipa pārbaudes sertifikātu, par visām apstiprinātā tipa izmaiņām, kas var ietekmēt radioiekārtu atbilstību šo noteikumu 8. punktā minētajām būtiskajām prasībām vai sertifikāta derīguma nosacījumus. Šādām izmaiņām nepieciešams papildu apstiprinājums, ko pievieno kā papildinājumu sākotnējam ES tipa pārbaudes sertifikātam.

39. Paziņotā institūcija informē:

39.1. savu paziņojošo institūciju par ES tipa pārbaudes sertifikātiem vai to papildinājumiem, kurus tā ir izsniegusi vai atsaukusi, un periodiski vai pēc pieprasījuma iesniedz paziņojošajai institūcijai sertifikātu vai to papildinājumu sarakstu, kurā norādīti noraidītie sertifikāti vai sertifikāti, kuru darbība ir pārtraukta vai citādi ierobežota;

39.2. pārējās paziņotās institūcijas par tiem ES tipa pārbaudes sertifikātiem vai to papildinājumiem, kurus šī institūcija ir atteikusi, anulējusi, apturējusi vai citādi ierobežojusi, un pēc pieprasījuma arī par tādiem sertifikātiem vai to papildinājumiem, kurus tā ir izdevusi;

39.3. tirgus uzraudzības iestādi un Eiropas Savienības dalībvalstis par tās izdotajiem ES tipa pārbaudes sertifikātiem vai to papildinājumiem, ja piemērojamie standarti, uz kuriem atsauces ir publicētas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī, nav piemēroti vai piemēroti daļēji.

40. Paziņotā institūcija izsniedz:

40.1. ES tipa pārbaudes sertifikātu vai to papildinājumu kopijas pēc citu paziņoto institūciju, tirgus uzraudzības iestādes, lietošanas uzraudzības institūcijas, citu Eiropas Savienības dalībvalstu uzraudzības iestāžu un Eiropas Komisijas pieprasījuma;

40.2. tai iesniegtās tehniskās dokumentācijas un veikto pārbaužu rezultātu kopijas pēc tirgus uzraudzības iestādes, lietošanas uzraudzības institūcijas, citu Eiropas Savienības dalībvalstu uzraudzības iestāžu un Eiropas Komisijas pieprasījuma.

41. Paziņotā institūcija glabā ES tipa pārbaudes sertifikāta, tā pielikuma un papildinājuma kopijas, kā arī ar pieteikumu saistīto lietu, ieskaitot ražotāja iesniegto dokumentāciju, 10 gadus pēc radioiekārtu novērtējuma vai līdz minētā sertifikāta derīguma termiņa beigām.

42. Ražotājs glabā ES tipa pārbaudes sertifikāta, tā pielikumu un papildinājumu kopijas kopā ar šo noteikumu 2.12. apakšnodaļā minēto tehnisko dokumentāciju 10 gadus pēc radioiekārtu laišanas tirgū.

43. Atbilstības ES tipam nodrošināšana, pamatojoties ar iekšējo ražošanas kontroli, ir atbilstības novērtēšanas procedūras daļa, ar kuru ražotājs izpilda šo noteikumu 44., 45. un 46. punktā minētos pienākumus, kā arī nodrošina un deklarē, ka attiecīgā radioiekārta atbilst ES tipa pārbaudes sertifikātā aprakstītajam tipam un šo noteikumu 8. punktā minētajām būtiskajām prasībām, kas attiecas uz radioiekārtām.

44. Ražotājs veic visus vajadzīgos pasākumus, lai ražošanas process un tā uzraudzība nodrošinātu saražoto radioiekārtu atbilstību ES tipa pārbaudes sertifikātā aprakstītajam apstiprinātajam tipam un šo noteikumu 8. punktā minētajām būtiskajām prasībām, kas attiecas uz radioiekārtām.

45. Ražotājs sagatavo ES atbilstības deklarāciju, kura ietver šo noteikumu 2. pielikumā minēto informāciju, ko ražotājs pastāvīgi aktualizē, un uzliek CE atbilstības marķējumu, ja radioiekārta atbilst šo noteikumu 8. punktā minētajām būtiskajām prasībām un ES tipa pārbaudē aprakstītajam tipam. ES atbilstības deklarācijā identificē radioiekārtas tipu, kam šī deklarācija ir sagatavota.

46. Ražotājs ES atbilstības deklarāciju glabā 10 gadus pēc radioiekārtas laišanas tirgū.

2.11. Kvalitātes pilnīga nodrošināšana

47. Atbilstība, pamatojoties uz kvalitātes pilnīgu nodrošināšanu, ir atbilstības novērtēšanas procedūra, kurā ražotājs izpilda šo noteikumu 48., 63., 64. un 65. punktā norādītos pienākumus, kā arī nodrošina un deklarē, ka attiecīgās radioiekārtas atbilst šo noteikumu 8. punktā minētajām būtiskajām prasībām, kas uz tām attiecas.

48. Ražotājs attiecīgo radioiekārtu projektēšanā, ražošanā, galīgajā radioiekārtu pārbaudē un testēšanā izmanto apstiprināto kvalitātes nodrošināšanas sistēmu atbilstoši šo noteikumu 49., 50., 51., 52., 53., 54., 55., 56., 57., 58. un 59. punktam un ir pakļauts uzraudzībai, kā noteikts šo noteikumu 60., 61. un 62. punktā.

49. Ražotājs iesniedz pieteikumu novērtēt attiecīgo radioiekārtu kvalitātes nodrošināšanas sistēmu vienai paziņotajai institūcijai pēc savas izvēles. Pieteikumā ietver:

49.1. ražotāja nosaukumu un adresi un, ja pieteikumu iesniedz pilnvarotais pārstāvis, arī pārstāvja vārdu, uzvārdu vai nosaukumu un adresi;

49.2. tehnisko dokumentāciju par katru ražošanai paredzēto radioiekārtas tipu. Tehniskajā dokumentācijā iekļauj vismaz šo noteikumu 2.12. apakšnodaļā minēto informāciju;

49.3. kvalitātes nodrošināšanas sistēmas dokumentāciju;

49.4. rakstisku paziņojumu, ka tāds pats pieteikums nav iesniegts citai paziņotajai institūcijai.

50. Kvalitātes nodrošināšanas sistēma nodrošina radioiekārtu atbilstību šo noteikumu 8. punktā minētajām būtiskajām prasībām. Visus ražotāja piemērotos elementus, prasības un nosacījumus sistemātiski un pienācīgi rakstiski dokumentē, norādot veiktos pasākumus, procedūras un instrukcijas.

51. Kvalitātes nodrošināšanas sistēmas dokumentācijā raksturo:

51.1. kvalitātes nodrošināšanas mērķus, vadības organizatorisko struktūru, pienākumus un pilnvarojumus saistībā ar projekta un produktu kvalitāti;

51.2. projekta tehniskās specifikācijas, to skaitā piemērojamos standartus, uz kuriem atsauces ir publicētas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī, un, ja attiecīgie piemērojamie standarti netiek piemēroti pilnībā, izmantotie līdzekļi, ar kādiem tiks nodrošināta radioiekārtu atbilstība attiecīgajām šo noteikumu 8. punktā minētajām būtiskajām prasībām;

51.3. projekta kontroles un projekta pārbaudes metodes, procesus un regulārās darbības, kas tiks izmantotas, projektējot attiecīgā radioiekārtu tipa radioiekārtas;

51.4. attiecīgos ražošanas, kvalitātes kontroles un kvalitātes nodrošināšanas līdzekļus un procedūras, kā arī regulāri veicamos pasākumus;

51.5. pārbaudes un testus, ko veic pirms ražošanas procesa, tā laikā un pēc tā pabeigšanas, kā arī veikšanas biežumu;

51.6. datus par kvalitāti, piemēram, pārbaužu ziņojumus un testu datus, kalibrēšanas datus, kā arī ziņojumus par attiecīgā personāla kvalifikāciju;

51.7. projekta un produkta vajadzīgās kvalitātes sasniegšanas un kvalitātes nodrošināšanas sistēmas efektīvas darbības uzraudzības līdzekļus.

52. Paziņotā institūcija novērtē kvalitātes nodrošināšanas sistēmu, lai noteiktu, vai tā atbilst šo noteikumu 50. un 51. punktā minētajām prasībām, un pieņemto lēmumu paziņo ražotājam vai tā pilnvarotajam pārstāvim. Lēmumā iekļauj secinājumus un novērtējuma pamatojumu.

53. Kvalitātes nodrošināšanas sistēma atbilst minētajām prasībām, ja kvalitātes nodrošināšanas sistēmas elementi atbilst attiecīgajiem piemērojamiem standartiem kvalitātes nodrošināšanas jomā.

54. Paziņotā institūcija veic kvalitātes nodrošināšanas sistēmas auditu.

55. Paziņotā institūcija nodrošina, ka vismaz vienam audita grupas loceklim ir pieredze attiecīgās radioiekārtu jomas un radioiekārtu tehnoloģijas vērtēšanā un zināšanas par piemērojamām šo noteikumu 8. punktā minētajām būtiskajām prasībām.

56. Audits ietver novērtēšanas apmeklējumu ražotāja telpās. Audita grupa izskata šo noteikumu 49.2. apakšpunktā minēto tehnisko dokumentāciju, lai pārliecinātos par ražotāja spēju noteikt šo noteikumu attiecīgās prasības un veikt nepieciešamās pārbaudes, lai nodrošinātu radioiekārtu atbilstību šīm prasībām.

57. Ražotājs pilda pienākumus, kas izriet no apstiprinātās kvalitātes nodrošināšanas sistēmas, un nodrošina tās atbilstīgu un efektīvu darbu.

58. Ražotājs informē paziņoto institūciju, kas apstiprinājusi kvalitātes nodrošināšanas sistēmu, par visām paredzētajām kvalitātes nodrošināšanas sistēmas izmaiņām.

59. Paziņotā institūcija izvērtē visas ierosinātās izmaiņas un lemj, vai grozītā kvalitātes nodrošināšanas sistēma atbilst šo noteikumu 50. un 51. punktā minētajām prasībām un mēneša laikā par lēmumu paziņo ražotājam vai tā pilnvarotajam pārstāvim.

60. Lai pārliecinātos, ka ražotājs pienācīgi pilda pienākumus, ko paredz apstiprinātā kvalitātes nodrošināšanas sistēma, ražotājs nodrošina paziņotās institūcijas pārstāvjiem pieeju projektēšanas, ražošanas, pārbaužu, testēšanas un noliktavu telpām un sniedz visu vajadzīgo informāciju, jo īpaši:

60.1. kvalitātes nodrošināšanas sistēmas dokumentāciju;

60.2. kvalitātes pārbaudes datus, piemēram, analīžu, aprēķinu, testu rezultātus, kā to paredz sistēma projektēšanas kvalitātes nodrošināšanai;

60.3. datus par kvalitāti – pārbaudes ziņojumus un testu datus, kalibrēšanas datus, ziņojumus par attiecīgā personāla kvalifikāciju, kā to paredz kvalitātes nodrošināšanas sistēma.

61. Paziņotā institūcija ne retāk kā reizi gadā veic auditu, lai pārliecinātos, ka ražotājs uztur un izmanto kvalitātes nodrošināšanas sistēmu, un iesniedz ražotājam audita ziņojumu.

62. Veicot šo noteikumu 61. punktā minēto auditu, paziņotās struktūras pārstāvji var ierasties pie ražotāja bez brīdinājuma. Šajos apmeklējumos paziņotā institūcija, ja nepieciešams, var veikt vai uzticēt veikt radioiekārtu testus, lai pārbaudītu, vai kvalitātes nodrošināšanas sistēma darbojas pareizi. Tā iesniedz ražotājam apmeklējuma ziņojumu un, ja ir veikti testi, arī testu ziņojumu.

63. Katru radioiekārtu, kas atbilst šo noteikumu 8. punktā minētajām būtiskajām prasībām, ražotājs saskaņā ar šo noteikumu 70.1. apakšpunktu marķē ar CE atbilstības marķējumu un uzliek šo noteikumu 70.2. apakšpunktā minētās paziņotās institūcijas identifikācijas numuru.

64. Ražotājs rakstiski sagatavo katra radioiekārtu tipa ES atbilstības deklarāciju, kura ietver šo noteikumu 2. pielikumā minēto informāciju, ko ražotājs pastāvīgi aktualizē. ES atbilstības deklarācijā identificē radioiekārtas tipu, kam šī deklarācija ir sagatavota.

65. Ražotājs 10 gadus pēc radioiekārtu laišanas tirgū nodrošina tirgus uzraudzības iestādei un lietošanas uzraudzības institūcijai pieeju:

65.1. šo noteikumu 49.2. apakšpunktā minētajai tehniskai dokumentācijai;

65.2. dokumentācijai, kas attiecas uz šo noteikumu 49.3. apakšpunktā minēto kvalitātes nodrošināšanas sistēmu;

65.3. apstiprinātajām pārmaiņām, kas minētas šo noteikumu 58. punktā;

65.4. paziņotās institūcijas lēmumiem un ziņojumiem, kas minēti šo noteikumu 52., 54., 59., 61. un 62. punktā.

66. Katra paziņotā institūcija informē savu paziņojošo institūciju par visiem izsniegtajiem vai atsauktajiem kvalitātes nodrošināšanas sistēmas apstiprinājumiem un periodiski vai pēc pieprasījuma sniedz iestādei kvalitātes nodrošināšanas sistēmu apstiprinājumu sarakstu, kurā norādīti noraidītie apstiprinājumi vai apstiprinājumi, kuru darbība ir pārtraukta vai citādi ierobežota.

67. Katra paziņotā institūcija informē pārējās paziņotās institūcijas par tiem kvalitātes nodrošināšanas sistēmas apstiprinājumiem, kurus tā ir atteikusi, apturējusi vai anulējusi, un pēc pieprasījuma arī par tiem kvalitātes nodrošināšanas sistēmas apstiprinājumiem, kurus tā ir izsniegusi.

2.12. Tehniskā dokumentācija

68. Tehnisko dokumentāciju sagatavo, ietverot visus datus vai norādes par līdzekļiem, kurus ražotājs izmantojis, lai nodrošinātu radioiekārtas atbilstību šo noteikumu 8. punktā minētajām būtiskajām prasībām.

69. Tehniskajā dokumentācijā iekļauj vismaz:

69.1. radioiekārtu vispārīgu aprakstu, tostarp:

69.1.1. fotogrāfijas vai ilustrācijas, kas ilustrē ārējās funkcijas, marķējumu un iekšējo izkārtojumu;

69.1.2. programmatūras versiju, kas ietekmē atbilstību šo noteikumu 8. punktā minētajām būtiskajām prasībām;

69.1.3. lietotāja informāciju un uzstādīšanas instrukcijas;

69.2. projekta skices, ražošanas rasējumus un komponentu, montāžas mezglu un elektrisko ķēžu un citu līdzīgu elementu shēmas;

69.3. aprakstus un skaidrojumus, kas vajadzīgi minēto rasējumu un shēmu un radioiekārtu darbības izpratnei;

69.4. sarakstu ar pilnībā vai daļēji piemērotajiem standartiem, uz kuriem atsauces ir publicētas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī, un, ja minētie piemērojamie standarti nav piemēroti, to risinājumu aprakstus, kas pieņemti, lai radioiekārta atbilstu šo noteikumu 8. punktā minētajām būtiskajām prasībām, tostarp citu attiecīgo izmantoto tehnisko specifikāciju sarakstu. Ja minētie piemērojamie standarti tiek piemēroti daļēji, tehniskajā dokumentācijā norāda piemērotās standartu daļas;

69.5. ES atbilstības deklarācijas kopiju;

69.6. ja piemēro ES tipa pārbaudes procedūru, ES tipa pārbaudes sertifikāta un tā pielikumu kopijas, ko izsniegusi paziņotā institūcija;

69.7. projektēšanas aprēķinu un pārbaužu rezultātus un citus līdzīgus datus;

69.8. pārbaudes ziņojumus;

69.9. skaidrojumu par atbilstību šo noteikumu 11.1. apakšpunktā minētajām prasībām un par to, ir vai nav norādīta informācija uz iepakojuma saskaņā ar šo noteikumu 11.13. apakšpunktu.

2.13. Marķēšana

70. Uz tirgū piedāvātajām radioiekārtām vai datu plāksnēs, kas tiek piestiprinātas pie katras radioiekārtas, kā arī uz radioiekārtu iepakojuma viegli saskatāmā, salasāmā un neizdzēšamā veidā norāda:

70.1. CE atbilstības marķējumu;

70.2. paziņotās institūcijas identifikācijas numuru, ja tiek piemērota šo noteikumu 47. punktā minētā atbilstības novērtēšanas procedūra.

71. Paziņotās institūcijas numuru liek aiz CE atbilstības marķējuma vienādā augstumā ar CE atbilstības marķējumu.

72. Ja, ņemot vērā radioiekārtas īpatnības, nav iespējams iekārtu marķēt saskaņā ar šo noteikumu 70. punktu, CE atbilstības marķējumu un paziņotās institūcijas identifikācijas numuru uzliek tikai uz iepakojuma.

73. Papildus šo noteikumu 70. punktā minētajam marķējumam uz radioiekārtām vai, ja tas nav iespējams, uz to iepakojuma vai dokumentā, kas pievienots radioiekārtām, viegli saskatāmā, salasāmā un neizdzēšamā veidā, norāda:

73.1. radioiekārtas tipu, partijas vai sērijas numuru vai citu identifikācijas elementu;

73.2. ražotāja un importētāja vārdu, nosaukumu vai reģistrēto preču zīmi;

73.3. ražotāja un importētāja kontaktadresi, kur ar to var sazināties.

74. Uz CE atbilstības marķējumu attiecas vispārīgie principi, kas noteikti Eiropas Parlamenta un Padomes 2008. gada 9. jūlija Regulas (EK) Nr. 765/2008, ar ko nosaka akreditācijas un tirgus uzraudzības prasības attiecībā uz produktu tirdzniecību un atceļ Regulu (EEK) Nr. 339/93, 30. pantā.

75. Ņemot vērā radioiekārtas īpatnības, uz tās uzliktā CE atbilstības marķējuma augstums drīkst būt mazāks par 5 mm, ja marķējums ir redzams un salasāms.

76. Izvietojot uz radioiekārtas citu marķējumu, tas nedrīkst mazināt šo noteikumu 70. un 73. punktā minētā marķējuma redzamību, salasāmību vai saprotamību.

77. Ja iekārtā, kas tiek piedāvāta tirgū, kā neatņemama sastāvdaļa ir iekļauta radioiekārta, kuru lietotājs bez īpašiem palīglīdzekļiem nevar noņemt, iekārtu marķē, ievērojot šajos noteikumos noteikto kārtību.

78. Radioiekārtu, kura nav marķēta ar CE atbilstības marķējumu vai kura jebkādā citā veidā neatbilst šiem noteikumiem, var demonstrēt izstādēs un citos līdzīgos pasākumos, ja pie tās novieto labi redzamu brīdinājuma zīmi, kas nepārprotami norāda, ka šo radioiekārtu Latvijā nedrīkst piedāvāt tirgū un nodot ekspluatācijā, kamēr nav nodrošināta atbilstība normatīvo aktu prasībām.

3. Paziņotā institūcija

79. Paziņotā institūcija atbilst šādām prasībām:

79.1. paziņotā institūcija ir neatkarīga no uzņēmuma, kura radioiekārtas tā novērtē;

79.2. paziņotā institūcija ir pierādījusi Latvijas nacionālajai akreditācijas institūcijai tās neatkarību un interešu konflikta neesību, ja tā ir ar novērtējamo radioiekārtu projektēšanu, ražošanu, piegādi, montāžu, lietošanu vai apkopi saistītas biedrības vai nodibinājuma biedrs (loceklis);

79.3. paziņotā institūcija, tās vadība un darbinieki, kas ir atbildīgi par atbilstības novērtēšanu, nav ne vērtējamo radioiekārtu projektētāji, ražotāji, piegādātāji, uzstādītāji, pircēji, īpašnieki, lietotāji vai apkopes veicēji, ne arī to pilnvarotie pārstāvji. Tas neliedz viņiem izmantot novērtētās radioiekārtas paziņotās institūcijas darbībai vai personiskiem mērķiem;

79.4. paziņotā institūcija, tās vadība un darbinieki, kas ir atbildīgi par atbilstības novērtēšanu, nav tieši saistīti ar šo radioiekārtu projektēšanu, ražošanu, konstruēšanu, tirdzniecību, uzstādīšanu, lietošanu vai apkopi un nepārstāv šajās darbībās iesaistītās personas;

79.5. paziņotā institūcija, tās vadība un darbinieki neiesaistās darbībās (īpaši konsultēšanā), kas var būt pretrunā viņu lēmuma neatkarībai un godīgumam saistībā ar novērtēšanas darbībām, kuras ir noteiktas šo noteikumu 2.10., 2.11. apakšnodaļā un 3. nodaļā;

79.6. paziņotā institūcija nodrošina, ka šo noteikumu 83. punktā minētā uzdevuma veicēja vai filiāles darbības neietekmē atbilstības novērtēšanas konfidencialitāti, objektivitāti vai taisnīgumu;

79.7. paziņotā institūcija un tās darbinieki atbilstības novērtēšanu veic profesionāli, godprātīgi un ir tehniski kompetenti. Darbinieki lēmumu pieņemšanā un atbilstības novērtēšanā ir brīvi no jebkādas ietekmes (īpaši finansiālas) un no to personu vai personu grupu ietekmes, kuras ir ieinteresētas šo darbību rezultātā;

79.8. paziņotā institūcija ir spējīga veikt visus ar atbilstības novērtēšanu saistītos uzdevumus, kuri tai ir noteikti šo noteikumu 2.10., 2.11. apakšnodaļā un 3. nodaļā un attiecībā uz kuriem tā ir paziņota, neatkarīgi no tā, vai šos uzdevumus veic pati paziņotā institūcija vai tie tiek veikti tās vārdā, paziņotajai institūcijai uzņemoties atbildību;

79.9. paziņotajai institūcijai atbilstoši veicamajām atbilstības novērtēšanas procedūrām un novērtējamiem radioiekārtu veidiem un kategorijām ir:

79.9.1. nepieciešamie darbinieki ar tehniskām zināšanām un atbilstošu pieredzi, lai veiktu nepieciešamās atbilstības novērtēšanu;

79.9.2. to procedūru apraksts, saskaņā ar kurām veic atbilstības novērtēšanu, nodrošinot to pārredzamību un spēju šīs procedūras atkārtot. Paziņotajai institūcijai ir izstrādāta atbilstoša politika un procedūras, ar ko uzdevumi, ko tā veic kā paziņotā institūcija, ir nodalīti no pārējās darbības;

79.9.3. izstrādātas darbību veikšanas procedūras, kurās ņem vērā saimnieciskās darbības veicēja lielumu, nozari, kurā tas darbojas, struktūru, attiecīgo radioiekārtu izgatavošanas tehnoloģijas sarežģītības pakāpi un masveida vai sērijveida ražošanas procesa īpatnības;

79.10. paziņotajai institūcijai ir nepieciešamie līdzekļi, lai pienācīgi veiktu tehniskos un administratīvos uzdevumus saistībā ar atbilstības novērtēšanu;

79.11. paziņotās institūcijas darbiniekiem, kas atbildīgi par atbilstības novērtēšanu, ir:

79.11.1. nodrošināta tehniskā un profesionālā apmācība par attiecīgajām atbilstības novērtēšanas darbībām;

79.11.2. zināšanas un atbilstošas pilnvaras, lai izpildītu prasības, kas attiecas uz veicamajām atbilstības novērtēšanas darbībām;

79.11.3. zināšanas un izpratne par šo noteikumu 8. punktā minētajām būtiskajām prasībām, piemērojamiem standartiem, attiecīgajiem Eiropas Savienības tiesību aktiem un nacionālajiem normatīvajiem aktiem;

79.11.4. nepieciešamās prasmes, lai sagatavotu sertifikātus vai kvalitātes nodrošināšanas sistēmas apstiprinājumus, dokumentāciju un atbilstības novērtējuma ziņojumus, kuros apliecināts, ka novērtēšana ir veikta;

79.12. ir nodrošināta paziņotās institūcijas, tās vadības un darbinieku objektivitāte, tai skaitā atalgojums, ko saņem institūcijas vadība un darbinieki, kas veic atbilstības novērtēšanu, nav atkarīgs no veikto novērtējumu skaita vai to rezultātiem;

79.13. ir apdrošināta paziņotās institūcijas civiltiesiskā atbildība attiecībā uz darbībām, ko tā ir tiesīga veikt;

79.14. paziņotās institūcijas darbinieki neizpauž informāciju, kas iegūta, veicot amata pienākumus, izņemot informāciju, ko saskaņā ar šiem noteikumiem sniedz tirgus uzraudzības iestādei un lietošanas uzraudzības institūcijai;

79.15. paziņotā institūcija piedalās Eiropas Komisijas organizētajās paziņoto institūciju koordinācijas grupās vai nodrošina, ka darbinieki, kas ir atbildīgi par atbilstības novērtēšanas uzdevumu veikšanu, ir informēti par attiecīgajām standartizācijas darbībām, reglamentējošām darbībām radioiekārtu jomā un radiofrekvenču spektra plānošanu. Paziņotā institūcija savā darbībā kā pamatnostādnes izmanto šīs darba grupas sagatavotos lēmumus un dokumentus.

80. Ja paziņotā institūcija apliecina savu atbilstību kritērijiem, kas noteikti piemērojamos standartos vai to daļās, to uzskata par atbilstošu šo noteikumu 79. punktā minētajām prasībām, ciktāl piemērojamie standarti attiecas uz šīm prasībām.

81. Ja paziņotā institūcija slēdz līgumu par konkrētu uzdevumu veikšanu saistībā ar atbilstības novērtēšanu vai izmanto filiāli, tā pārliecinās, ka attiecīgā uzdevuma veicējs vai filiāle atbilst šo noteikumu 79. punktā minētajām prasībām, un par to informē Latvijas nacionālo akreditācijas institūciju.

82. Paziņotā institūcija uzņemas pilnu atbildību par šo noteikumu 81. punktā minētā uzdevuma veicēja vai filiāles darbību neatkarīgi no tā, kur tie veic komercdarbību.

83. Paziņotā institūcija drīkst par atsevišķu atbilstības novērtēšanas darbību veikšanu slēgt līgumu vai deleģēt tos veikt filiālei tikai tādā gadījumā, ja pieteikuma iesniedzējs tam piekrīt.

84. Paziņotā institūcija saglabā dokumentus par šo noteikumu 81. punktā minētā uzdevuma veicēja vai filiāles kvalifikācijas novērtējumu un to veikto darbu atbilstoši šo noteikumu 2.10. un 2.11. apakšnodaļai un 3. nodaļai, lai tos varētu uzrādīt Latvijas nacionālajai akreditācijas institūcijai.

85. Paziņotā institūcija veic atbilstības novērtēšanu saskaņā ar šo noteikumu 2.10. un 2.11. apakšnodaļā noteiktajām atbilstības novērtēšanas procedūrām.

86. Ja paziņotā institūcija atklāj, ka ražotājs nav izpildījis šo noteikumu 8. punktā minētās būtiskās prasības vai attiecīgo piemērojamo standartu prasības, uz kuriem atsauces ir publicētas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī, vai tās izklāstītas citās tehniskajās specifikācijās, tā pieprasa, lai ražotājs mēneša laikā veiktu attiecīgas korektīvas darbības, un neizsniedz ES tipa pārbaudes sertifikātu vai kvalitātes nodrošināšanas sistēmas apstiprinājumu.

87. Ja, uzraugot radioiekārtu atbilstību pēc ES tipa pārbaudes sertifikāta vai kvalitātes nodrošināšanas sistēmas apstiprinājuma izsniegšanas, paziņotā institūcija atklāj, ka radioiekārtas vairs nav atbilstīgas, tā pieprasa, lai ražotājs veic attiecīgus koriģējošos pasākumus, un, ja nepieciešams, anulē ES tipa pārbaudes sertifikātu vai kvalitātes nodrošināšanas sistēmas apstiprinājumu vai aptur tā darbību.

88. Ja netiek veiktas korektīvās darbības vai tās nedod vēlamo rezultātu, paziņotā institūcija attiecīgi ierobežo, aptur vai atsauc ES tipa pārbaudes sertifikātu vai kvalitātes nodrošināšanas sistēmas apstiprinājumu.

89. Paziņotā institūcija informē Ekonomikas ministriju par:

89.1. ES tipa pārbaudes sertifikātu vai kvalitātes nodrošināšanas sistēmas apstiprinājumu atteikšanu, ierobežošanu, apturēšanu vai anulēšanu, ja nav ievērotas šajos noteikumos minētās prasības;

89.2. apstākļiem, kas ietekmē paziņojuma darbības jomu un nosacījumus;

89.3. tirgus uzraudzības iestādes informācijas pieprasījumiem par atbilstības novērtēšanas darbībām;

89.4. veiktajām atbilstības novērtēšanas darbībām un citām darbībām, tai skaitā pārrobežu darbībām un uzņēmuma līgumu slēgšanu (pēc pieprasījuma).

90. Paziņotā institūcija saskaņā ar šo noteikumu 2.10. un 2.11. apakšnodaļas prasībām sniedz informāciju par atbilstības novērtēšanas rezultātiem citām paziņotajām institūcijām, kuras veic līdzīgas atbilstības novērtēšanas darbības, kas aptver tās pašas radioiekārtu kategorijas.

91. Paziņotā institūcija tieši vai ar ieceltu pārstāvju starpniecību piedalās koordinācijas grupas darbā, ko izveido Eiropas Komisija.

4. Tirgus uzraudzība
4.1. Tirgus uzraudzības iestāde

92. Veicot radioiekārtu tirgus uzraudzību, tirgus uzraudzības iestādes amatpersonas ir tiesīgas:

92.1. kontrolēt un uzraudzīt tirgū piedāvājamo radioiekārtu atbilstību šo noteikumu prasībām, apmeklējot radioiekārtu tirdzniecības, uzglabāšanas un ražošanas vietas, kā arī veikt preču paraugu pārbaudes, tai skaitā atverot iepakojumu un veicot parauga un tam pievienoto dokumentu apskati, darbības izmēģinājumus un parametru testēšanu;

92.2. pieprasīt un bez maksas saņemt dokumentāciju (tai skaitā tehnisko dokumentāciju, ES atbilstības deklarāciju, šo noteikumu 42. un 65. punktā minēto dokumentāciju, dokumentāciju, kas ļauj pārliecināties par šajos noteikumos minēto pienākumu izpildi, radioiekārtas uzstādīšanas instrukciju, programmatūras, kura nodrošina radioiekārtas darbību un parametru ieregulēšanu, un radioiekārtas lietošanas instrukciju) un informāciju (tai skaitā informāciju par radioiekārtas parametriem, komplektāciju, uzstādīšanu, lietošanu, lietošanas ierobežojumiem, ja tādi pastāv, iesaistītajām personām, kuras ir piegādājušas radioiekārtas un iesaistītajām personām, kurām radioiekārtas ir piegādātas), kas nepieciešama uzraudzības veikšanai atbilstoši šajos noteikumos minētajām prasībām;

92.3. pieprasīt, lai iesaistītā persona nodrošina šo noteikumu 92.2. apakšpunktā minētās dokumentācijas tulkojumu valsts valodā. Tirgus uzraudzības iestāde, pieprasot iesniegt šo noteikumu 92.2. apakšpunktā minētās dokumentācijas tulkojumu, nosaka 30 dienu termiņu, ja vien nav nepieciešams noteikt īsāku termiņu nopietna un tūlītēja apdraudējuma konstatēšanas dēļ;

92.4. pieprasīt, lai paziņotā institūcija sniedz informāciju par ES tipa pārbaudes sertifikātiem un lēmumiem, ko tā ir izdevusi, atsaukusi vai atteikusi, tai skaitā sniegt šo noteikumu 42. un 65. punktā minēto sertifikātu un lēmumu kopijas un dokumentāciju, uz kuras pamata minētie sertifikāti un lēmumi ir izsniegti;

92.5. pieprasīt un bez maksas saņemt radioiekārtu paraugus, veikt kontrolpirkumus preču paraugu iegādei un organizēt to ekspertīzi, lai noteiktu radioiekārtu atbilstību šajos noteikumos minētajām prasībām;

92.6. pieprasīt, lai ražotājs veic pārbaudi paziņotajā institūcijā un par saviem līdzekļiem pierāda radioiekārtu atbilstību šo noteikumu 8. punktā minētajām būtiskajām prasībām, ja tas nepilda šo noteikumu 2.12. apakšnodaļā un 92.3. apakšpunktā minētās prasības.

93. Izdevumus par radioiekārtu ekspertīzi sedz atbilstoši normatīvajiem aktiem par preču un pakalpojumu drošumu.

94. Tirgus uzraudzības iestādes amatpersonas ir tiesīgas sniegt norādījumus iesaistītajām personām par nepieciešamajām darbībām neatbilstību novēršanai.

95. Ja attiecīgā iesaistītā persona tirgus uzraudzības iestādes noteiktajā laikā neveic atbilstošas korektīvās darbības, tirgus uzraudzības iestāde ir tiesīga pieņemt lēmumu atbilstoši tās darbību regulējošiem normatīvajiem aktiem.

96. Tirgus uzraudzības iestāde pieprasa lietošanas uzraudzības institūcijai atbilstoši tās kompetencei sniegt viedokli par radioiekārtas atbilstību radiofrekvenču spektra lietošanas prasībām un šo noteikumu 2.2. apakšnodaļā minētajām prasībām.

97. Veicot šo noteikumu 92.1. apakšpunktā minētās pārbaudes, tirgus uzraudzības amatpersonas var pieaicināt lietošanas uzraudzības institūcijas pilnvarotās amatpersonas.

98. Ja radioiekārtai ir ES tipa pārbaudes sertifikāts, bet radioiekārta neatbilst šo noteikumu 8. punktā minētajām būtiskajām prasībām, tirgus uzraudzības iestāde informē paziņoto institūciju, lai tā, ja nepieciešams, veiktu šo noteikumu 87. un 88. punktā minētās darbības.

99. Tirgus uzraudzības iestāde informē lietošanas uzraudzības institūciju par:

99.1. šo noteikumu 11.14., 17.7. un 19.4. apakšpunktā minētajiem gadījumiem un veiktajiem pasākumiem;

99.2. šo noteikumu 39.3. apakšpunktā minēto saņemto informāciju;

99.3. šo noteikumu 100., 102., 104. un 105. punktā minētajām konstatētajām neatbilstībām un šo noteikumu 101., 102., 104. un 105. punktā minētajiem pieņemtajiem lēmumiem.

4.2. Tirgus uzraudzības iestādes rīcība neatbilstību gadījumā

100. Ja tirgus uzraudzības iestāde konstatē, ka radioiekārtai nav sagatavota vai ir nepareizi sagatavota ES atbilstības deklarācija, nav pieejama vai ir nepilnīga tehniskā dokumentācija, nav pieejama vai ir nepilnīga pievienotā šo noteikumu 11.10., 11.11., 11.12. un 11.13. apakšpunktā minētā lietotājam paredzētā informācija, nav sniegta šo noteikumu 20. punktā minētā informācija vai radioiekārta nav marķēta saskaņā ar šo noteikumu 2.13. apakšnodaļu, tirgus uzraudzības iestāde attiecīgajai iesaistītajai personai uzdod noteiktā termiņā, kas nav īsāks par vienu mēnesi, novērst konstatēto neatbilstību.

101. Ja šo noteikumu 100. punktā minētā neatbilstība noteiktajā termiņā netiek novērsta, tirgus uzraudzības iestāde ir tiesīga pieņemt lēmumu aizliegt radioiekārtu laišanu un piedāvāšanu tirgū un uzdot izņemt radioiekārtas no tirgus vai tās atsaukt.

102. Ja tirgus uzraudzības iestāde secina, ka radioiekārta neatbilst šajos noteikumos minētajām prasībām (izņemot šo noteikumu 100. punktā minētos gadījumus), tā, ņemot vērā radioiekārtas neatbilstības radīto apdraudējumu, nodrošina, lai tirgus uzraudzības iestādes noteiktajā laikā tiktu veiktas korektīvas darbības, panākot radioiekārtas atbilstību noteiktajām prasībām, tās izņemšanu no tirgus vai atsaukšanu. Ja attiecīgā iesaistītā persona tirgus uzraudzības iestādes noteiktajā laikā neveic atbilstošas korektīvās darbības, tirgus uzraudzības iestāde ir tiesīga pieņemt lēmumu atbilstoši tās darbību regulējošiem normatīvajiem aktiem.

103. Ja tirgus uzraudzības iestādei ir pamatots iemesls uzskatīt, ka radioiekārta, uz kuru attiecas šie noteikumi, apdraud cilvēka veselību vai drošību, tā neefektīvi izmanto radiofrekvenču spektru vai nedod iespēju šo spektru efektīvi izmantot, kas var novest pie kaitīgiem radiotraucējumiem, rada vai var radīt kaitīgus radiotraucējumus vai elektromagnētiskos traucējumus vai apdraud vai var apdraudēt citas sabiedrības intereses, tā veic attiecīgās radioiekārtas novērtējumu atbilstoši šo noteikumu prasībām. Ja nepieciešama radioiekārtas ekspertīze, to organizē tirgus uzraudzības iestāde un izdevumus par to sedz atbilstoši šo noteikumu 92.5. apakšpunktam un 93. punktam.

104. Ja, veicot šo noteikumu 103. punktā minēto radioiekārtas novērtējumu, tirgus uzraudzības iestāde secina, ka radioiekārta neatbilst šajos noteikumos minētajām prasībām, tā, ņemot vērā radioiekārtas radīto apdraudējumu, nodrošina, lai samērīgā laikā tiktu veiktas korektīvas darbības, panākot radioiekārtas atbilstību noteiktajām prasībām, tās izņemšanu no tirgus vai atsaukšanu.

105. Ja, veicot šo noteikumu 103. punktā minēto radioiekārtas novērtējumu vai pamatojoties uz šo noteikumu 146. punktā minēto lietošanas uzraudzības institūcijas atzinumu, tirgus uzraudzības iestāde secina, ka, lai gan radioiekārta atbilst šajos noteikumos noteiktajām prasībām, tā tomēr apdraud cilvēku veselību vai drošību, neefektīvi izmanto radiofrekvenču spektru vai nedod iespēju šo spektru efektīvi izmantot, kas var novest pie kaitīgiem radiotraucējumiem, rada vai var radīt kaitīgus radiotraucējumus vai elektromagnētiskos traucējumus vai apdraud vai var apdraudēt citas sabiedrības intereses, tā, ņemot vērā radioiekārtas radīto apdraudējumu, nodrošina, lai samērīgā laikā tiktu veiktas korektīvas darbības, panākot radioiekārtas atbilstību noteiktajām prasībām, tās izņemšanu no tirgus vai atsaukšanu.

4.3. Sadarbība ar Eiropas Komisiju un Eiropas Savienības dalībvalstīm

106. Ja tirgus uzraudzības iestādei ir pamats uzskatīt, ka radioiekārta, kurai veikts šo noteikumu 103. punktā minētais novērtējums un konstatēta neatbilstība šo noteikumu prasībām, tiek piedāvāta arī citā Eiropas Savienības dalībvalstī, tā informē Eiropas Komisiju un pārējās Eiropas Savienības dalībvalstis par Latvijā veiktā novērtējuma rezultātiem un pasākumiem, kas veikti atbilstoši šo noteikumu 104. punktam.

107. Tirgus uzraudzības iestāde nekavējoties informē Eiropas Komisiju un pārējās Eiropas Savienības dalībvalstis par lēmumiem, kas attiecībā uz radioiekārtām pieņemti saskaņā ar šo noteikumu 95. punktu, norādot visas pieejamās ziņas, tai skaitā:

107.1. neatbilstošās radioiekārtas identificēšanai nepieciešamos datus;

107.2. ziņas par radioiekārtas izcelsmi;

107.3. neatbilstību būtību un to radīto apdraudējumu;

107.4. informāciju par Latvijā veiktajiem pasākumiem, kā arī attiecīgā ražotāja, pilnvarotā pārstāvja, importētāja vai izplatītāja sniegtos paskaidrojumus, argumentus un viedokli;

107.5. norādi par radioiekārtas neatbilstību šo noteikumu 8. punktā minētajām būtiskajām prasībām un par konstatētajām radioiekārtas nepilnībām attiecībā uz piemērojamajiem standartiem, uz kuriem atsauces ir publicētas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

108. Ja triju mēnešu laikā pēc šo noteikumu 107. punktā minētās informācijas saņemšanas neviena Eiropas Savienības dalībvalsts vai Eiropas Komisija nav iebildusi pret tirgus uzraudzības iestādes pieņemto lēmumu, to uzskata par pamatotu.

109. Ja Eiropas Komisija pieņem lēmumu, ka šo noteikumu 95. punktā minētais lēmums ir nepamatots, tirgus uzraudzības iestādes pieņemto lēmumu atceļ.

110. Ja tirgus uzraudzības iestāde, saņemot paziņojumu no citas Eiropas Savienības dalībvalsts, konstatē, ka šo noteikumu prasībām neatbilstoša radioiekārta ir pieejama arī Latvijas tirgū, tā nekavējoties informē Eiropas Komisiju un pārējās Eiropas Savienības dalībvalstis par veiktajām darbībām un sniedz tās rīcībā esošo papildu informāciju par attiecīgās radioiekārtas neatbilstību.

111. Tirgus uzraudzības iestāde nekavējoties informē Eiropas Komisiju un pārējās Eiropas Savienības dalībvalstis par lēmumiem, kas pieņemti saskaņā ar noteikumu 105. punktu, norādot visas pieejamās ziņas, tai skaitā:

111.1. neatbilstošās radioiekārtas identificēšanai nepieciešamos datus;

111.2. ziņas par radioiekārtas izcelsmi un piegādes ķēdi;

111.3. radīto apdraudējumu;

111.4. informāciju par Latvijā veiktajiem pasākumiem.

112. Ja tirgus uzraudzības iestādei ir iebildumi pret citas Eiropas Savienības dalībvalsts veiktajām darbībām, tā informē Eiropas Komisiju un pārējās Eiropas Savienības dalībvalstis par saviem iebildumiem.

113. Tirgus uzraudzības iestāde informē lietošanas uzraudzības institūciju par šo noteikumu 109., 110. un 112. punktā minētajiem pieņemtajiem lēmumiem.

5. Radioiekārtu uzstādīšana un lietošana
5.1. Prasības radioiekārtu uzstādīšanai un lietošanai

114. Radioiekārtu atļauts uzstādīt un lietot tikai tad, ja:

114.1. tās lietošana atbilst nacionālajam radiofrekvenču plānam;

114.2. tā efektīvi izmanto radiofrekvenču spektru un dod iespēju šo spektru efektīvi izmantot, izvairoties no kaitīgiem radiotraucējumiem;

114.3. tā nerada vai nevar radīt kaitīgus radiotraucējumus vai elektromagnētiskos traucējumus;

114.4. tā neapdraud vai nevar apdraudēt cilvēku un mājdzīvnieku dzīvību, veselību un drošību, īpašuma drošību un nerada kaitējumu videi;

114.5. tā atbilst šo noteikumu 8. punktā minētajām būtiskajām prasībām;

114.6. tās atbilstība ir apliecināta un novērtēta saskaņā ar šiem noteikumiem;

114.7. tā ir marķēta saskaņā ar šo noteikumu prasībām;

114.8. tā ir piedāvāta tirgū saskaņā ar šiem noteikumiem;

114.9. tā ir uzstādīta un tiek lietota saskaņā ar ražotāja noteiktajiem nosacījumiem;

114.10. tā darbojas saskaņā ar lietošanas uzraudzības institūcijas izsniegtu radiofrekvences piešķīruma lietošanas atļauju vai koplietojama radiofrekvences piešķīruma lietošanas atļauju.

115. Šo noteikumu 4.2. apakšpunktā minēto radioiekārtu atļauts uzstādīt un lietot tikai tad, ja papildus šo noteikumu 114. punktā minētajām prasībām tā atbilst normatīvajiem aktiem par jūras kuģu aprīkojumu.

116. Šo noteikumu 4.3. apakšpunktā minēto aviācijas radioiekārtu atļauts uzstādīt un lietot tikai tad, ja papildus šo noteikumu 114. punktā minētajām prasībām (izņemot šo noteikumu 114.5., 114.6., 114.7. un 114.8. apakšpunktā minētās prasības) tā atbilst Regulas (ES) 2018/1139 prasībām.

(MK 18.02.2020. noteikumu Nr. 98 redakcijā)

117. Šo noteikumu 4.4. apakšpunktā minēto radioiekārtu atļauts uzstādīt un lietot tikai tad, ja papildus šo noteikumu 114. punktā minētajām prasībām:

117.1. tai ir pievienots ražotāja vai pilnvarotā pārstāvja apliecinājums par tās lietošanu vienīgi sabiedriskās kārtības un valsts drošības nodrošināšanai un valsts darbībām krimināltiesību jomā;

117.2. tai ir pievienots ražotāja vai pilnvarotā pārstāvja apliecinājums, ka parametri, kuri saistīti ar atbilstību nacionālajam radiofrekvenču plānam un izvairīšanos no kaitīgu radiotraucējumu radīšanas, ir novērtēti un atbilst radioiekārtas tehniskajai specifikācijai;

117.3. tā atbilst normatīvajiem aktiem par iekārtu elektrodrošību un normatīvajiem aktiem par iekārtu elektromagnētisko saderību.

118. Šo noteikumu 4.5. apakšpunktā minētās radioiekārtas atļauts uzstādīt un lietot tikai tad, ja papildus šo noteikumu 114. punktā minētajām prasībām:

118.1. uz tās ir tipa, partijas vai sērijas numurs vai cits identifikācijas elements vai, ja radioiekārtas izmērs vai īpašības to neatļauj, šī informācija ir uz iepakojuma vai lietotājam paredzētajā dokumentā;

118.2. uz radioiekārtas ir ražotāja un importētāja nosaukums vai reģistrētā preču zīme un kontaktadrese, kur ar ražotāju un importētāju ir iespējams sazināties, vai, ja tas nav iespējams, minētā informācija ir norādīta uz iepakojuma vai dokumentā, kas pievienots radioiekārtai;

118.3. tai ir pievienots ražotāja apliecinājums, ka parametri, kuri saistīti ar atbilstību nacionālajam radiofrekvenču plānam un izvairīšanos no kaitīgu radiotraucējumu radīšanas, ir novērtēti un atbilst radioiekārtas tehniskajai specifikācijai;

118.4. tā tiek lietota tikai telpās.

5.2. Uzstādīšanas un lietošanas prasību piemērošanas izņēmumi

119. Šo noteikumu 114.5., 114.6., 114.7. apakšpunktu un 117. punktu nepiemēro radioiekārtām, kurām tiek izdota īstermiņa atļauja.

120. Šo noteikumu 114.5., 114.6. un 114.7. apakšpunktu nepiemēro radioiekārtām, kurām tiek izdota lietošanas atļauja ārvalstu diplomātisko un konsulāro pārstāvniecību radiosakariem.

5.3. Radioiekārtas uzstādītāja pienākumi

121. Radioiekārtas uzstādītājam ir šādi pienākumi:

121.1. uzstādīt šo noteikumu 5.1. apakšnodaļai atbilstošas radioiekārtas;

121.2. izstrādāt ierīkošanas tehnisko projektu atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko sakaru tīklu ierīkošanu un būvniecību;

121.3. uzstādot radioiekārtu stacionārā vietā, izvēlēties uzstādīšanas vietu un iekārtas parametrus un komplektāciju (vadus, kabeļus, antenas, palīgiekārtas) tā, lai tiktu saglabāta radioiekārtas atbilstība šo noteikumu 5.1. apakšnodaļas prasībām;

121.4. ja stacionārā vietā radioiekārtai tiek pievienotas citas iekārtas, nodrošināt, ka viss stacionārais komplekts atbilst šo noteikumu 115., 116. punkta, 114.1., 114.2., 114.3., 114.4., 114.5., 114.9. un 117.3. apakšpunkta prasībām;

121.5. ja radioiekārta tiek iebūvēta citā iekārtā, stacionārā vai mobilā komplektā, nodrošināt, ka tiek saglabāta radioiekārtas atbilstība šo noteikumu 115., 116. punkta, 114.1., 114.2., 114.3., 114.4., 114.5., 114.9. un 117.3. apakšpunkta prasībām;

121.6. pēc lietošanas uzraudzības institūcijas pilnvarotās amatpersonas pieprasījuma uzrādīt ierīkošanas tehnisko projektu, radioiekārtas atbilstību apliecinošos dokumentus, kuru pievienošanu paredz normatīvie akti atbilstības novērtēšanas jomā, iekārtas marķējumu, radioiekārtas uzstādīšanas instrukciju, programmatūras, kura nodrošina radioiekārtas darbību un parametru ieregulēšanu, un radioiekārtas lietošanas instrukciju, kā arī informāciju par radioiekārtas lietošanas ierobežojumiem un antenas ražotāja izsniegto dokumentāciju, kurā ir informācija par antenas diagrammu un pastiprinājumu;

121.7. nodrošināt lietošanas uzraudzības institūcijas pilnvarotajām amatpersonām piekļuvi radioiekārtai tās uzstādīšanas vietā un iespēju apskatīt radioiekārtu, radioiekārtai pievienotās ierīces un programmatūru, kura nodrošina radioiekārtas darbību un parametru ieregulēšanu, kā arī iespēju pieslēgties radioiekārtas raidīšanas un uztveršanas traktam, lai pārbaudītu radioiekārtas darbības tehniskos parametrus;

121.8. pēc lietošanas uzraudzības institūcijas pilnvarotās amatpersonas pieprasījuma pārtraukt attiecīgās radioiekārtas uzstādīšanu, ja nav ievēroti radiofrekvences piešķīruma lietošanas atļaujas nosacījumi vai normatīvie akti radiofrekvenču spektra lietošanas jomā, kā arī šo noteikumu prasības.

5.4. Radioiekārtas turētāja un lietotāja pienākumi

122. Radioiekārtas turētājam un lietotājam ir šādi pienākumi:

122.1. nodrošināt, ka tiek lietotas šo noteikumu 5.1. apakšnodaļai atbilstošas radioiekārtas;

122.2. nodrošināt, ka lietošanas laikā tiek saglabāta radioiekārtas atbilstība šo noteikumu 5.1. apakšnodaļai;

122.3. izstrādāt ierīkošanas tehnisko projektu atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko sakaru tīklu ierīkošanu un būvniecību, ja to nav izstrādājis radioiekārtas uzstādītājs;

122.4. ja stacionārā vietā radioiekārtai tiek pievienotas citas iekārtas, nodrošināt, ka viss stacionārais komplekss atbilst šo noteikumu 115., 116. punkta, 114.1., 114.2., 114.3., 114.4., 114.5., 114.9. un 117.3. apakšpunkta prasībām;

122.5. ja radioiekārta tiek iebūvēta citā iekārtā, stacionārā vai mobilā kompleksā, nodrošināt, ka tiek saglabāta radioiekārtas atbilstība šo noteikumu 115., 116. punkta, 114.1., 114.2., 114.3., 114.4., 114.5., 114.9. un 117.3. apakšpunkta prasībām;

122.6. nodrošināt, ka radioiekārtas tiek lietotas ar nepieciešamajai radiosakaru kvalitātei un sakaru attālumam atbilstošu minimālo izstaroto jaudu, antenas augstumu un citiem parametriem, kas nepārsniedz radiofrekvences piešķīruma lietošanas atļaujā noteiktās robežvērtības;

122.7. nodrošināt, ka tiek pārraidīti šo noteikumu 126. punktā minētie pazīšanas signāli;

122.8. nodrošināt, ka tiek ievēroti šo noteikumu 123. un 125. punktā minētie ierobežojumi;

122.9. ja radioiekārtai, kura tiek lietota saskaņā ar koplietojamo radiofrekvenču piešķīruma lietošanas atļauju, ir savienotājs ārējas antenas pieslēgšanai un lietotājs izmanto antenu, kura ir analoģiska radioiekārtas ražotāja pievienotajā dokumentācijā norādītajai antenai, ar pastiprinājuma koeficientu, kas nepārsniedz radioiekārtas ražotāja norādīto, visā radioiekārtas lietošanas laikā glabāt un pēc lietošanas uzraudzības institūcijas pilnvarotās amatpersonas pieprasījuma uzrādīt šīs antenas ražotāja dokumentāciju, kurā ir informācija par antenas pastiprinājumu;

122.10. visā radioiekārtas lietošanas laikā glabāt un pēc lietošanas uzraudzības institūcijas pilnvarotās amatpersonas pieprasījuma uzrādīt ierīkošanas tehnisko projektu, radioiekārtas atbilstību apliecinošos dokumentus, kuru pievienošanu radioiekārtai paredz normatīvie akti atbilstības novērtēšanas jomā, iekārtas marķējumu, radioiekārtas uzstādīšanas instrukciju, programmatūras, kura nodrošina radioiekārtas darbību un parametru ieregulēšanu, un radioiekārtas lietošanas instrukciju, kā arī informāciju par radioiekārtas lietošanas ierobežojumiem;

122.11. nodrošināt lietošanas uzraudzības institūcijas pilnvarotajām amatpersonām piekļuvi radioiekārtai tās uzstādīšanas vai lietošanas vietā un iespēju apskatīt radioiekārtu, radioiekārtai pievienotās ierīces un programmatūru, kura nodrošina radioiekārtas darbību un parametru ieregulēšanu, un nodrošināt iespēju pieslēgties radioiekārtas raidīšanas un uztveršanas traktam, lai pārbaudītu radioiekārtas darbības tehniskos parametrus;

122.12. izbeidzot radioiekārtas lietošanu, kuras darbībai lietošanas uzraudzības institūcija izsniegusi radiofrekvences piešķīruma lietošanas atļauju, paziņot lietošanas uzraudzības institūcijai par radioiekārtas lietošanas izbeigšanu;

122.13. pēc lietošanas uzraudzības institūcijas pilnvarotās amatpersonas pieprasījuma nekavējoties pārtraukt radioiekārtas lietošanu, ja nav ievēroti radiofrekvences piešķīruma lietošanas atļaujas nosacījumi, normatīvie akti radiofrekvenču spektra lietošanas jomā, kā arī šo noteikumu prasības;

122.14. ja ir konstatēti radiosakaru traucējumi, pārbaudīt, vai traucētā radioiekārta ir tehniskā kārtībā un atbilst normatīvajiem aktiem par radiofrekvenču izmantošanu un radiofrekvences piešķīruma lietošanas atļaujā noteiktajām prasībām;

122.15. novērst radioiekārtas bojājumus, tā rīcībā esošo iekārtu savstarpējus traucējumus vai citas iespējamās neatbilstības;

122.16. nekavējoties pārtraukt radioiekārtas darbību, ja tā var apdraudēt cilvēka dzīvību, veselību, personas mantu vai vidi vai rada elektromagnētiskos traucējumus vai kaitīgus radiotraucējumus.

5.5. Uzstādīšanas un lietošanas ierobežojumi

123. Lietošanas uzraudzības institūcija var noteikt uzstādīšanas un lietošanas ierobežojumus radioiekārtām, kuras nav ietvertas koplietojamo radiofrekvenču piešķīruma lietošanas atļaujā un kuru lietošana nav vienāda visā Eiropas Savienībā, lai:

123.1. nodrošinātu valsts aizsardzības, drošības un sabiedriskās kārtības intereses;

123.2. nodrošinātu racionālu un efektīvu radiofrekvenču spektra izmantošanu;

123.3. novērstu kaitīgus radiotraucējumus;

123.4. atbrīvotu radiofrekvenču joslas citiem radiosakaru veidiem vai radiosakaru sistēmām, kuru ieviešana ir paredzēta nacionālajā radiofrekvenču plānā;

123.5. nodrošinātu ārvalstu augstāko amatpersonu delegāciju vizītes Latvijā.

124. Lietošanas uzraudzības institūcija pēc iesaistīto personu pieprasījuma sniedz informāciju par noteiktajiem radioiekārtas lietošanas ierobežojumiem.

125. Valsts aģentūra "Civilās aviācijas aģentūra" saskaņā ar normatīvajiem aktiem par aviāciju nosaka ierobežojumus un aizliegumus radioiekārtu uzstādīšanai un lietošanai civilās aviācijas objektos vai to tiešā tuvumā, ja šīs radioiekārtas rada vai var radīt kaitīgus radiotraucējumus radionavigācijas un gaisa satiksmes vadības iekārtām.

5.6. Radiostaciju pazīšanas signālu lietošana

126. Radiostaciju pazīšanas signālus piešķir lietošanas uzraudzības institūcija. Signālus nepiešķir ar valsts aizsardzību, drošību un sabiedriskās kārtības nodrošināšanu saistītām radiostacijām, ja vien tām nav nepieciešami starptautiskie pazīšanas signāli.

127. Pazīšanas signālu pārraida tās stacijas, kurām šis signāls ir piešķirts.

6. Lietošanas uzraudzība
6.1. Lietošanas uzraudzības institūcija

128. Radioiekārtu lietošanas uzraudzību veic lietošanas uzraudzības institūcija.

129. Lietošanas uzraudzības institūcijai ir tiesības kopā ar tirgus uzraudzības iestādi apmeklēt radioiekārtu tirdzniecības, uzglabāšanas vai ražošanas vietas, veicot informācijas, kā arī radioiekārtu tehnisko parametru pārbaudes, tai skaitā atvērt iepakojumu un veikt radioiekārtas un tai pievienoto dokumentu apskati, darbības izmēģinājumus un parametru testēšanu.

130. Veicot radioiekārtas lietošanas uzraudzību un vērtējot lietošanas atbilstību normatīvajiem aktiem lietošanas uzraudzības institūcijas kompetencē esošajās jomās, lietošanas uzraudzības institūcijas pilnvarotās amatpersonas šajos noteikumos noteiktajā kārtībā ir tiesīgas:

130.1. bez speciālas atļaujas, maksas un citiem ierobežojumiem netraucēti apmeklēt jebkuras ēkas, telpas, teritorijas un citas vietas, kur notiek radioiekārtu uzstādīšana vai lietošana;

130.2. netraucēti veikt visas ar lietošanas uzraudzību saistītās darbības;

130.3. sastādīt aktu par šajos noteikumos noteiktajā kārtībā izdarītu pārbaudi;

130.4. pieprasīt un bez maksas saņemt no iesaistītajām personām, radioiekārtu turētājiem, uzstādītājiem un lietotājiem, paziņotās institūcijas, valsts un pašvaldību institūcijām, kā arī no fiziskām un privāto tiesību juridiskām personām lietošanas uzraudzības institūcijas uzdevumu veikšanai nepieciešamo informāciju un dokumentus;

130.5. noteikt ražotājam, pilnvarotajam pārstāvim, importētājam vai izplatītājam, radioiekārtas turētājam, uzstādītājam un lietotājam termiņu, kas nav īsāks par vienu mēnesi, kurā jāsniedz rakstiska atbilde, paskaidrojums vai informācija lietošanas uzraudzības institūcijai, un termiņu, kurā jānovērš konstatētie normatīvo aktu pārkāpumi;

130.6. sastādīt administratīvo aktu par normatīvo aktu neievērošanu lietošanas uzraudzības institūcijas kompetencē esošajās jomās;

130.7. pārbaudīt radioiekārtas darbību, tieši pieslēdzoties raidītāja un antenas fīdera traktam vai veicot radiomonitoringu un radioizstarojumu tehnisko parametru mērījumus;

130.8. pārbaudīt radioiekārtu tās uzstādīšanas vai lietošanas vietā, tai skaitā:

130.8.1. apskatīt radioiekārtu, radioiekārtai pievienotās ierīces un programmatūru, kura nodrošina radioiekārtas darbību un parametru ieregulēšanu;

130.8.2. veikt radioiekārtas, tai skaitā raidītāja, uztvērēja un antenas fīdera trakta, parametru mērījumus;

130.8.3. veicot radioiekārtas darbības mērījumus:

130.8.3.1. pieslēgties radioiekārtai;

130.8.3.2. īslaicīgi pārtraukt radioiekārtas darbību;

130.8.4. apturēt radioiekārtas darbību, ja tā tiek lietota neatbilstoši normatīvajiem aktiem lietošanas uzraudzības institūcijas kompetencē esošajās jomās;

130.9. pieprasīt, lai radioiekārtas turētājs vai lietotājs nodrošina pārstāvja klātbūtni radioiekārtas pārbaudes laikā;

130.10. pieprasīt, lai iesaistītā persona, radioiekārtas turētājs, uzstādītājs vai lietotājs izpilda prasības, kas noteiktas normatīvajos aktos lietošanas uzraudzības institūcijas kompetencē esošajās jomās, un novērš neatbilstības;

130.11. ja nepieciešams, pieaicināt tiesībaizsardzības iestāžu darbiniekus;

130.12. saņemt un pārbaudīt ražotāja izsniegto dokumentāciju, kurā ir informācija par radioiekārtas un antenas tehniskajiem parametriem, atbilstības apliecinājumus, kuru pievienošanu radioiekārtai paredz normatīvie akti atbilstības novērtēšanas jomā, iekārtas marķējumu, citus ar iekārtas uzstādīšanu vai lietošanu saistītos dokumentus (tai skaitā radioiekārtas ierīkošanas tehnisko projektu, radioiekārtas uzstādīšanas instrukciju, programmatūras, kura nodrošina radioiekārtas darbību un parametru ieregulēšanu, un radioiekārtas lietošanas instrukciju).

131. Ja radioiekārta tiek lietota, pārkāpjot normatīvo aktu prasības radiofrekvenču spektra lietošanas jomā, vai traucējošās iekārtas radītie kaitīgie radiotraucējumi apdraud vai var radīt apdraudējumu valsts drošībai, sabiedriskajai kārtībai, kuģošanas vai gaisa satiksmes drošībai, cilvēka dzīvībai, veselībai vai videi, lietošanas uzraudzības institūcijas pilnvarotās amatpersonas, iepriekš par to nebrīdinot iekārtas uzstādītāju, turētāju un lietotāju, ir tiesīgas:

131.1. piekļūt šādai radioiekārtai vai traucējošai iekārtai jebkurā diennakts laikā;

131.2. pieprasīt šādas radioiekārtas vai traucējošas iekārtas darbības tūlītēju pārtraukšanu;

131.3. veikt pasākumus, lai pārtrauktu šādas radioiekārtas vai traucējošas iekārtas darbību.

132. Ja šo noteikumu 130.8. apakšpunktā minētās pārbaudes laikā radioiekārtas turētājs nevar uzrādīt radioiekārtas ES atbilstības deklarāciju, lietošanas uzraudzības institūcija ir tiesīga pieprasīt šādas iekārtas uzstādīšanas un darbības tūlītēju pārtraukšanu līdz neatbilstības novēršanai.

133. Šo noteikumu 132. punkts neattiecas uz šo noteikumu 4. punktā minētajām iekārtām.

134. Ja šo noteikumu 129. punktā, 130.4. un 130.12. apakšpunktā minētā dokumentācija vai informācija netiek iesniegta lietošanas uzraudzības institūcijas noteiktajā termiņā, uzskatāms, ka dokumentācija nav sagatavota.

135. Lietošanas uzraudzības institūcija šo noteikumu 129. punktā, 130.4. un 130.12. apakšpunktā minēto saņemto dokumentāciju un informāciju iesniedz arī tirgus uzraudzības iestādei, ja tā to pieprasa.

136. Ja lietošanas uzraudzības institūcija konstatē, ka šo noteikumu 129. punktā, 130.4. un 130.12 apakšpunktā pieprasītā informācija vai dokumentācija radioiekārtai nav sagatavota, atbilstības apliecinājums nav izdots saskaņā ar normatīvajiem aktiem atbilstības novērtēšanas jomā, tehniskā dokumentācija nav izdota saskaņā ar šo noteikumu 2.12. apakšnodaļu vai citiem normatīvajiem aktiem atbilstības novērtēšanas jomā, šo noteikumu 11.10., 11.11., 11.12. un 11.13. apakšpunktā minētā lietotājam paredzētā informācija nav pievienota vai ir nepilnīga, radioiekārtas marķējums neatbilst šo noteikumu 2.13. apakšnodaļas prasībām vai citiem normatīvajiem aktiem atbilstības novērtēšanas jomā, lietošanas uzraudzības institūcija var attiecīgajai iesaistītajai personai uzdot mēneša laikā novērst konstatēto neatbilstību.

137. Ja iesaistītā persona lietošanas uzraudzības institūcijas noteiktajā laikā neveic atbilstošas korektīvās darbības, lietošanas uzraudzības institūcija informē tirgus uzraudzības iestādi par konstatēto neatbilstību.

138. Ja lietošanas uzraudzības institūcija, veicot šo noteikumu 130. punktā minētās pārbaudes vai saņemot informāciju no tirgus uzraudzības iestādes, konstatē, ka radioiekārta neatbilst šo noteikumu 5.1. apakšnodaļas prasībām, tā pieņem lēmumu par šādas iekārtas uzstādīšanas un darbības tūlītēju pārtraukšanu.

139. Lietošanas uzraudzības institūcija izskata iesniegumu par radiotraucējumiem un sniedz atbildi saskaņā ar Iesniegumu likumu. Ja tiek traucēta radionavigācijas un citu drošības radiosakaru dienestu darbība un radiotraucējumi rada apdraudējumu cilvēka dzīvībai, gaisa satiksmes vai kuģošanas drošībai, valsts drošībai vai sabiedriskai kārtībai, lietošanas uzraudzības institūcija iesniegumu par radiotraucējumiem izskata divu darbdienu laikā.

140. Aizsardzību pret citu radiofrekvences piešķīrumu radītiem kaitīgiem radiotraucējumiem lietošanas uzraudzības institūcija nodrošina radiofrekvenču spektra resursu datubāzē reģistrētam radiofrekvences piešķīrumam ar aizsargātiem izmantošanas nosacījumiem (aizsargāts piešķīrums).

141. Lietošanas uzraudzības institūcija nenodrošina aizsardzību pret atļautas speciālo radiolīdzekļu darbības radītajiem kaitīgajiem radiotraucējumiem tajās teritorijās, kas noteiktas normatīvajos aktos par speciālo radiolīdzekļu izmantošanas kārtību un tehniskajām prasībām to darbībai.

142. Ja radioiekārtas strādā saskaņā ar radiofrekvences piešķīruma lietošanas atļaujā noteiktajiem parametriem un normām vai ar īpašu vienošanos noteiktiem skaitliskiem traucējumu un radiofrekvenču spektra koplietošanas kritērijiem, šo radioiekārtu savstarpējie radiotraucējumi ir atļautie traucējumi.

143. Lietošanas uzraudzības institūcija izskata iesniegumus par radiotraucējumiem, noskaidro radiotraucējumu cēloņus un pieņem lēmumu par nepieciešamajām darbībām kaitīgo radiotraucējumu novēršanai.

144. Ja pārbaudes laikā atklāts kaitīgo radiotraucējumu cēlonis, lietošanas uzraudzības institūcijas pilnvarotās amatpersonas pieņem lēmumu:

144.1. ka kaitīgie radiotraucējumi jānovērš traucējošās iekārtas, kā arī traucētās radioiekārtas turētājam, ja traucētās radioiekārtas darbība neatbilst normatīvajiem aktiem radiofrekvenču spektra lietošanas jomā vai radiofrekvences piešķīruma lietošanas atļaujai;

144.2. ka kaitīgie radiotraucējumi jānovērš traucējošās iekārtas turētājam vai lietotājam, ja traucējošās iekārtas parametri neatbilst normatīvajiem aktiem par elektromagnētisko saderību;

144.3. ka kaitīgie radiotraucējumi jānovērš vai to ietekme jāsamazina līdz pieļaujamam līmenim tam radioiekārtas turētājam, kura radioiekārta uzstādīta hronoloģiski pēdējā, ja visu iesaistīto radioiekārtu darbība atbilst normatīvajiem aktiem radiofrekvenču spektra lietošanas jomā un radiofrekvences piešķīruma lietošanas atļaujai;

144.4. par individuālu risinājumu kaitīgo radiotraucējumu novēršanai, ja traucējošās iekārtas un traucētās iekārtas darbība atbilst normatīvajiem aktiem radiofrekvenču spektra lietošanas jomā un radiofrekvences piešķīruma lietošanas atļaujai.

145. Pieņemot lēmumu par kaitīgo radiotraucējumu novēršanu, priekšrocības saņemt aizsardzību pret kaitīgajiem radiotraucējumiem ir radiofrekvenču spektra resursu datubāzē reģistrētam radiofrekvences piešķīrumam ar aizsargātiem izmantošanas nosacījumiem.

146. Ja starp vairāku lietotāju radioiekārtām, kas darbojas blakus radiofrekvenču joslās, rodas radiotraucējumi un lietotājiem piešķirtajām attiecīgā radiofrekvenču spektra lietošanas tiesībām nav noteiktas īpašas radiofrekvenču aizsargjoslas, iesaistītās puses savstarpēji vienojas par situācijas risinājumu. Ja vienošanos nevar panākt, lietošanas uzraudzības institūcija nosaka radiofrekvenču aizsargjoslas, attiecīgi samazinot iesaistītajiem lietotājiem pieejamā radiofrekvenču spektra apjomu vai nosakot citus radiofrekvences lietošanas nosacījumus.

147. Ja, pamatojoties uz veikto pārbaužu rezultātiem, lietošanas uzraudzības institūcija konstatē, ka, radioiekārtu lietojot, nav iespējams nodrošināt normatīvo aktu prasībām radiofrekvenču spektra lietošanas jomā atbilstošu izmantošanu un radioiekārtas darbība rada vai var radīt kaitīgus radiotraucējumus lietošanā esošajām radioiekārtām vai nacionālajā radiofrekvenču plānā paredzētajām radiosakaru sistēmām, tā sagatavo attiecīgu atzinumu un pieņem lēmumu par iekārtas lietošanas aizliegumu. Par to informē tirgus uzraudzības iestādi.

148. Lietošanas uzraudzības institūcija ziņo tirgus uzraudzības iestādei par radioiekārtu pārbaudes gaitā atklātiem šo noteikumu 7. punkta un normatīvo aktu par iekārtu elektromagnētisko saderību pārkāpumiem, kuri ir saistīti ar sistēmisku kļūdu radioiekārtas uzbūvē vai izgatavošanā.

6.2. Objekta īpašnieka, valdītāja vai lietotāja un traucējošās iekārtas īpašnieka pienākumi

149. Ja lietošanas uzraudzības institūcija, veicot šo noteikumu 130.8. apakšpunktā minētās pārbaudes, nekustamajā īpašumā konstatē radioiekārtu, kas darbojas bez radiofrekvences piešķīruma lietošanas atļaujas vai pārkāpjot koplietojuma radiofrekvenču piešķīruma lietošanas atļaujā noteiktās tehniskās prasības, nekustamā īpašuma īpašnieka, valdītāja vai tā pilnvarotās personas pienākums ir pēc lietošanas uzraudzības institūcijas pilnvarotās amatpersonas pieprasījuma sniegt tās rīcībā esošās ziņas par nekustamajā īpašumā esošās stacionāri uzstādītās radioiekārtas īpašnieku vai lietotāju.

150. Ja lietošanas uzraudzības institūcija, pamatojoties uz tās rīcībā esošo informāciju, ir lokalizējusi traucējumu avotu un ir konstatējusi, ka traucējošā iekārta atrodas nekustamā īpašuma teritorijā, būvē vai uz tās, telpā vai kādā citā objektā vai uz tā, pēc lietošanas uzraudzības institūcijas pilnvarotās amatpersonas pieprasījuma:

150.1. attiecīgā objekta īpašnieks, valdītājs vai lietotājs sniedz tā rīcībā esošo informāciju par objektā esošām iekārtām, kuras varētu būt traucējošās iekārtas, un par to īpašnieku, valdītāju vai lietotāju;

150.2. traucējošās iekārtas īpašnieks, valdītājs vai lietotājs sniedz visu tā rīcībā esošo informāciju par traucējošo iekārtu un nodrošina lietošanas uzraudzības institūcijas pilnvaroto amatpersonām piekļuvi traucējošai iekārtai, lai veiktu nepieciešamos mērījumus un citus pasākumus. Objekta īpašnieks, valdītājs vai lietotājs sadarbojas ar lietošanas uzraudzības institūcijas pilnvarotajām amatpersonām, lai nodrošinātu tām piekļuvi traucējumu avotam.

6.3. Valsts aizsardzības vajadzībām lietojamo radioiekārtu lietošana un lietošanas uzraudzība

151. Šo noteikumu 121.6., 121.7., 122.9., 122.10., 122.11., 122.13., 122.16., 130.1., 130.3., 130.6., 130.8., 130.9., 130.11., 130.12. apakšpunkts un 131., 135., 136., 137., 138., 149. un 150. punkts neattiecas uz militārām vajadzībām lietotām radioiekārtām, kuras paredzētas valsts aizsardzībai un kuras tiek lietotas tikai nacionālajā radiofrekvenču plānā noteiktajās radiofrekvenču joslās, kuras iedalītas aizsardzības sistēmu un civilo radiosakaru sistēmu koplietošanai.

152. Aizsardzības ministrija nekavējoties pēc lietošanas uzraudzības institūcijas pieprasījuma nodrošina šo noteikumu 2.1. apakšpunktā, 151. un 155. punktā minēto radioiekārtu darbības pārtraukšanu, ja tās var apdraudēt cilvēka dzīvību, veselību, personas mantu vai vidi.

153. Aizsardzības ministrija pēc lietošanas uzraudzības institūcijas pieprasījuma nodrošina šo noteikumu 151. un 155. punktā minēto radioiekārtu darbības pārtraukšanu, ja tās tiek lietotas, neievērojot radiofrekvences piešķīruma lietošanas atļaujā noteiktos nosacījumus, normatīvos aktus radiofrekvenču spektra lietošanas jomā, kā arī šo noteikumu prasības.

154. Aizsardzības ministrija, saņemot informāciju no lietošanas uzraudzības institūcijas par radiotraucējumiem, nekavējoties veic pasākumus radiotraucējumu novēršanai un par to informē lietošanas uzraudzības institūciju.

155. Šo noteikumu 5.3. un 5.4. apakšnodaļu nepiemēro Ziemeļatlantijas līguma organizācijas un programmas "Partnerattiecības mieram" valstu bruņoto spēku vienībām, kuras piedalās militārajās mācībās vai operācijās Latvijas Republikas teritorijā, attiecībā uz radioiekārtām, kuras tiek lietotas uz laiku līdz vienam gadam.

156. Radiofrekvences piešķīruma lietošanas atļauju Ziemeļatlantijas līguma organizācijas un programmas "Partnerattiecības mieram" valstu bruņoto spēku vienībām, kuras piedalās militārajās mācībās vai operācijās Latvijas Republikas teritorijā, valsts akciju sabiedrībā "Elektroniskie sakari" pieprasa Nacionālie bruņotie spēki.

157. Aizsardzības ministrija nodrošina, ka Ziemeļatlantijas līguma organizācijas un programmas "Partnerattiecības mieram" valstu bruņoto spēku vienības, kuras piedalās militārajās mācībās vai operācijās Latvijas Republikas teritorijā, lieto radioiekārtas, ievērojot šo noteikumu 114.1., 114.3., 114.4. un 114.10. apakšpunktu.

7. Noslēguma jautājumi

158. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2007. gada 21. augusta noteikumus Nr. 561 "Radioiekārtu un elektronisko sakaru tīkla galiekārtu atbilstības novērtēšanas, izplatīšanas un lietošanas kārtība" (Latvijas Vēstnesis, 2007, 137. nr.; 2010, 148. nr.).

159. Ja radioiekārta laista tirgū pirms 2017. gada 13. jūnija, izņemot šo noteikumu 4.1., 4.2., 4.3., 4.4. un 4.6. apakšpunktā minētās radioiekārtas, tās piedāvāšana tirgū, nodošana ekspluatācijā vai lietošana netiek ierobežota, pamatojoties uz neatbilstību šo noteikumu 7. punkta, 114.5., 114.6., 114.7. un 114.8. apakšpunkta prasībām, ja tā atbilst normatīvajiem aktiem par atbilstības novērtēšanu vai piedāvāšanu tirgū, kas piemērojami līdz 2016. gada 13. jūnijam.

160. Radioiekārtām, kuras ir nodotas ekspluatācijā un lietotas līdz 2017. gada 12. jūnijam, nepiemēro šo noteikumu 117.1. un 117.2. apakšpunktu, 118. un 132. punktu.

161. Šo noteikumu 1. pielikuma tabulas 6. punktu piemēro ar 2022. gada 17. martu.

(MK 18.02.2020. noteikumu Nr. 98 redakcijā)

Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības direktīvu

Noteikumos iekļautas tiesību normas, kas izriet no Eiropas Parlamenta un Padomes 2014. gada 16. aprīļa Direktīvas 2014/53/ES par dalībvalstu tiesību aktu saskaņošanu attiecībā uz radioiekārtu pieejamību tirgū un ar ko atceļ Direktīvu 1999/5/EK.

Ministru prezidenta vietā –
finanšu ministre Dana Reizniece-Ozola

Satiksmes ministrs Uldis Augulis
1. pielikums
Ministru kabineta
2016. gada 7. jūnija
noteikumiem Nr. 360
Radioiekārtas, uz kurām attiecas šo noteikumu 8.5. apakšpunktā minētās prasības

(Pielikums grozīts ar MK 18.02.2020. noteikumiem Nr. 98; pielikuma 6. punkts piemērojams ar 17.03.2022., sk. noteikumu 161. punktu)

Nr.
p. k.
Iekārtas aprakstsPrasības
1.Radioiekārtas, kuras paredzētas lietošanai Austrijas, Beļģijas, Bulgārijas, Čehijas, Francijas, Horvātijas, Luksemburgas, Moldovas, Melnkalnes, Nīderlandes, Polijas, Rumānijas, Serbijas, Slovākijas, Šveices, Ungārijas un Vācijas iekšējos ūdens ceļos

Radioiekārtās, kas darbojas frekvenču joslās 156–157,450 MHz, 160,6–160,975 MHz un 161,475–162,050 MHz, ievieš automātisko raidītāju noteikšanas sistēmu (ATIS), kas atbilst attiecīgajiem Eiropas Telesakaru standartizācijas institūta (turpmāk – ETSI) standartiem ūdenstransporta un radiosakaru jomā.

Radiosakaru iekārtu raidīšanas jauda režīmiem "kuģis ar kuģi" (radiosakari starp kuģu stacijām), "kuģis ar ostas iestādi" (radiosakari, kas paredzēti darbībām iekšējo ūdeņu ostas stacijās, starp kuģa staciju un kompetento iestādi) un "saziņa uz kuģa" (iekšēji radiosakari uz kuģa klāja vai vairāku kuģu grupā, kas tiek vilkti tauvā vai stumti, kā arī radiosakari, lai pietauvotos) nedrīkst pārsniegt 1 W

2.Šo noteikumu 4.2. apakšpunktā neminētās radioiekārtas, kuras tiek lietotas jūras mobilo sakaru dienestā vai jūras mobilo pavadoņu sakaru dienestā un kuras paredzēts uzstādīt kuģos, uz kuriem neattiecas 1974. gada Starptautiskā konvencija par cilvēku dzīvības aizsardzību uz jūras (turpmāk – SOLAS konvencija), un kuras paredzētas lietošanai Globālajā kuģniecības briesmu un drošības sakaru sistēmā (GMDSS), kā noteikts SOLAS konvencijas IV nodaļāNeskarot pasažieru kuģiem normatīvajos aktos par jūras kuģu aprīkojumu noteiktās prasības, radioiekārtām jābūt veidotām tā, lai nodrošinātu pareizu darbību jūras vidē, atbilstu visām GMDSS darbības prasībām, kas piemērojamas SOLAS konvencijai nepakļautiem kuģiem saskaņā ar Starptautiskās Jūrniecības organizācijas attiecīgajiem noteikumiem, un nodrošinātu skaidrus un noturīgus augstas uzticamības sakarus analogās vai ciparu sistēmas sakaru kanālos
3.Radioiekārtas, kuras izmanto 457 kHz frekvenci un ir paredzētas lavīnu upuru meklēšanai (lavīnu radiobākas)Lavīnu radiobākas projektē tā, lai tās varētu sadarboties ar jaunajām un jau lietošanā esošajām radiobākām, kas laistas tirgū atbilstoši normatīvajiem aktiem radiosakaru jomā un kas atbilst attiecīgajiem ETSI standartiem radiosakaru jomā. Lavīnu radiobākas konstruē tā, lai tās droši darbotos pēc nokļūšanas lavīnā un turpinātu darboties pēc tam, kad ilgāku laiku pēc lavīnas atradušās sniegā
4.Radioiekārtas, kuras darbojas jūras mobilo sakaru dienestā vai jūras mobilo pavadoņu sakaru dienestā un kuras paredzēts uzstādīt zemes stacijās vai kuģos, uz kuriem neattiecas SOLAS konvencija, un kuras paredzētas Automātiskās identifikācijas sistēmas (AIS) darbības nodrošināšanaiIekārtas konstruē tā, lai nodrošinātu to pareizu darbību paredzētajā vidē, izmantojot tās uz SOLAS konvencijai nepakļautiem kuģiem un sauszemes stacijās, un tās atbilstu visām attiecīgajām kuģu automātiskās identifikācijas sistēmas (AIS) ekspluatācijas prasībām
5.Avārijas vietu norādošās radiobākas (EPIRB), kuras paredzētas lietošanai COSPAS-SARSAT sistēmā un kuras izmanto 406 MHz frekvenciVietu norādošās bākas projektē tā, lai nodrošinātu to precīzu darbību, kas ir saskaņā ar pieņemtajām darbības prasībām, vidē, kurā tās var tikt lietotas. Ārkārtas situācijās tām jānodrošina skaidri un noturīgi sakari ar augstu precizitātes pakāpi un jāatbilst visām COSPAS-SARSAT sistēmas prasībām
6.Pārnēsājamie mobilie tālruņi, kuru datu apstrādes un glabāšanas funkcijas ir līdzīgas datora funkcijām

Saskaņā ar Komisijas 2018. gada 12. decembra Deleģēto regulu (ES) 2019/320, ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2014/53/ES papildina attiecībā uz minētās direktīvas 3. panta 3. punkta "g" apakšpunktā minēto pamatprasību piemērošanu, lai nodrošinātu zvanītāja atrašanās vietas noteikšanu ārkārtas gadījumu saziņā no mobilajām ierīcēm, radioiekārtas konstruē tā, lai tās nodrošinātu:

- pieeju neatliekamās palīdzības dienestiem, izmantojot tehniskos risinājumus, kas nodrošina bezvadu lokālā tīkla datu uztveršanu un apstrādi;

- iespēju uztvert un apstrādāt datus no globālās satelītu navigācijas sistēmām, kuras ir saderīgas un ir spējīgas sadarboties vismaz ar Galileo sistēmu, kas minēta Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES) Nr. 1285/2013 par Eiropas satelītu navigācijas sistēmu ieviešanu un ekspluatāciju un ar ko atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 876/2002 un Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 683/2008;

- tehniskos risinājumus, kas minētos datus dara pieejamus nosūtīšanai ārkārtas gadījumu saziņas laikā

Satiksmes ministrs Uldis Augulis
2. pielikums
Ministru kabineta
2016. gada 7. jūnija
noteikumiem Nr. 360
ES atbilstības deklarācija

1. Radioiekārta (produkta, tipa, partijas vai sērijas numurs).

2. Ražotāja un, ja nepieciešams, viņa pilnvarotā vārds, uzvārds vai nosaukums un adrese.

3. Apliecinājums, ka atbilstības deklarācija ir izdota vienīgi uz ražotāja vai pilnvarotā pārstāvja atbildību.

4. Atbilstības deklarācijas priekšmets (radioiekārtas identifikācija, kas nodrošina tās izsekojamību. Ja nepieciešams, radioiekārtas identificēšanai var iekļaut pietiekami skaidru krāsu fotogrāfiju).

5. Apliecinājums, ka deklarācijas priekšmets atbilst attiecīgajiem tiesību aktiem (norāda attiecīgos tiesību aktus).

6. Piemērojamie standarti, uz kuriem atsauces ir publicētas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī, vai citas tehniskās specifikācijas, attiecībā uz kurām tiek deklarēta atbilstība (norāda identifikācijas numurus un versijas un, ja nepieciešams, arī izdošanas datumu).

7. Informācija par paziņoto institūciju, norādot institūcijas nosaukumu un numuru, institūcijas veiktās atbilstības novērtēšanas darbības un izsniegtos ES tipa pārbaudes sertifikātus.

8. Attiecīgā gadījumā informācija par palīgierīcēm un komponentiem, ieskaitot programmatūru, kas nodrošina radioiekārtas paredzēto darbību un uz ko attiecas ES atbilstības deklarācija.

9. Papildinformācija.

10. Informācija par atbilstības deklarācijas sagatavošanu:

10.1. izdošanas vieta un datums;

10.2. vārds, uzvārds, amats, paraksts.

Satiksmes ministrs Uldis Augulis
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Radioiekārtu atbilstības novērtēšanas, piedāvāšanas tirgū, uzstādīšanas un lietošanas noteikumi Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 360Pieņemts: 07.06.2016.Stājas spēkā: 16.06.2016.Zaudē spēku: 11.04.2024.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 115, 15.06.2016. OP numurs: 2016/115.8
Dokumenta valoda:
LVEN
Satura rādītājs
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozījumi
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Latvijas standarti
  • Citi saistītie dokumenti
282825
{"selected":{"value":"21.02.2020","content":"<font class='s-1'>21.02.2020.-10.04.2024.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"21.02.2020","iso_value":"2020\/02\/21","content":"<font class='s-1'>21.02.2020.-10.04.2024.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"16.06.2016","iso_value":"2016\/06\/16","content":"<font class='s-1'>16.06.2016.-20.02.2020.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
21.02.2020
87
1
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"