Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Ministru kabineta 2010. gada 20. jūlija noteikumus Nr. 636 "Noteikumi par cilvēku pārvietošanai paredzēto eskalatoru un konveijeru tehnisko uzraudzību".
Ministru kabineta noteikumi Nr.14

Rīgā 2001.gada 9.janvārī (prot. Nr.2 16.§)
Cilvēku pārvietošanai paredzēto eskalatoru un konveijeru tehniskās uzraudzības noteikumi
Izdoti saskaņā ar likuma "Par bīstamo iekārtu tehnisko uzraudzību" 3.panta otro daļu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Šie noteikumi nosaka drošības prasības, kas jāievēro, organizējot un veicot darbus ar cilvēku pārvietošanai paredzētajiem eskalatoriem un konveijeriem, kā arī eskalatoru un konveijeru tehniskās uzraudzības kārtību, lai neradītu draudus cilvēku dzīvībai, veselībai un apkārtējai videi.

2. Eskalators ir celšanas un transportēšanas iekārta ar noslēgta perimetra kāpņu klātni, kuras slīpums ir 12° - 35°, cilvēku pārvietošanai no viena līmeņa uz otru.

3. Konveijers ir transportēšanas iekārta:

3.1. ar noslēgta perimetra horizontālu (slīpums 0°) klātni (savienotas plāksnes vai lente) cilvēku pārvietošanai vienā līmenī;

3.2. ar noslēgta perimetra klātni (savienotas plāksnes vai lente), kuras slīpums ir mazāks par 12°, cilvēku pārvietošanai no viena līmeņa uz otru.

4. Atkarībā no konstrukcijas eskalatori un konveijeri (turpmāk — eskalators) ir šādi:

4.1. starpstāvu eskalatori, kas paredzēti uzstādīšanai starp ēkas stāviem;

4.2. tuneļeskalatori, kas paredzēti uzstādīšanai tuneļos vai galerijās.

5. Ekonomikas ministrija sadarbībā ar attiecīgo standartu tehnisko komiteju iesaka sabiedrībai ar ierobežotu atbildību "Latvijas standarts" saistībā ar šiem noteikumiem izstrādāto, adaptējamo un piemērojamo standartu sarakstu.

(MK 11.01.2005. noteikumu Nr.28 redakcijā)

6. Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Latvijas standarts" iesniedz publicēšanai laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" to Latvijas nacionālo standartu sarakstu, kurus var piemērot šo noteikumu prasību izpildei (turpmāk — piemērojamie standarti).

(Grozīts ar MK 11.01.2005. noteikumiem Nr.28)

6.1 Cilvēku pārvietošanai paredzēto eskalatoru un konveijeru tehniskās pārbaudes ir tiesīga veikt akreditēta institūcija, par kuru Ekonomikas ministrija ir publicējusi paziņojumu laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" (turpmāk — inspicēšanas institūcija), ja:

6.1 1. Latvijas Nacionālais akreditācijas birojs ir novērtējis inspicēšanas institūciju un apliecinājis tās atbilstību standartā LVS EN ISO/IEC 17020 : 2005 “Galvenie kritēriji dažāda veida institūcijām, kas veic inspicēšanu” noteiktajiem kompetences kritērijiem un šo noteikumu prasībām;

6.1 2. inspicēšanas institūcija ir apdrošinājusi savu civiltiesisko atbildību tādā apjomā, lai segtu iespējamās kļūdas vai nepatiesa atzinuma dēļ radušos zaudējumus, kas sadarbībā ar institūcijas izvēlēto apdrošinātāju aprēķināti institūcijas darbības jomas risku novērtējumā.

(MK 11.01.2005. noteikumu Nr.28 redakcijā, kas grozīta ar MK 22.09.2008. noteikumiem Nr.768)

6.2 Latvijas Nacionālais akreditācijas birojs novērtē un regulāri pārbauda inspicēšanas institūcijas atbilstību šo noteikumu 6.punktā minētajām prasībām.

(MK 11.01.2005. noteikumu Nr.28 redakcijā)

7. Eskalatoru apkalpo personāls, kas apmācīts un instruēts saskaņā ar normatīvajiem aktiem par darba aizsardzības prasībām, lietojot darba aprīkojumu, un apmācību darba aizsardzības jautājumos.

(MK 11.01.2005. noteikumu Nr.28 redakcijā)

II. Eskalatora lietošana

8. (Svītrots ar MK 22.09.2008. noteikumiem Nr.768.)

9. Katram eskalatoram nepieciešama pase valsts valodā. Pasi konkrētajam eskalatoram saskaņā ar šo noteikumu pielikumā noteikto pases paraugu aizpilda eskalatora valdītājs, kurš uzsāk iekārtas lietošanu Latvijā, norādot viņa kompetencē esošās ziņas, kas attiecas uz konkrēto eskalatoru.

(MK 11.01.2005. noteikumu Nr.28 redakcijā)

10. Lai uzturētu eskalatoru lietošanas kārtībā, eskalatora valdītājs:

10.1. norīko eskalatora apkalpošanai pietiekamu skaitu personāla, kas apmācīts un instruēts saskaņā ar normatīvajiem aktiem par darba aizsardzības prasībām, lietojot darba aprīkojumu, un apmācību darba aizsardzības jautājumos, ņemot vērā eskalatora konstrukciju un lietošanas apstākļus;

10.2. nodrošina eskalatora apkalpojošā personāla apmācību un instruktāžu;

10.3. nodrošina eskalatora apkalpošanas un darbu izpildes instrukciju izstrādāšanu, apstiprināšanu un izsniegšanu eskalatora apkalpojošajam personālam;

10.4. nodrošina dokumentācijas (darbu uzskaites un pārbaužu žurnāli) atbilstošu noformēšanu, glabāšanu un uzrādīšanu;

10.5. aptur eskalatora darbību, ja atklāti eskalatora defekti vai normatīvo aktu pārkāpumi darbā ar eskalatoru, un nodrošina attiecīgo trūkumu novēršanu.

(Grozīts ar MK 11.01.2005. noteikumiem Nr.28)

11. Eskalatora operatoru norīko darbā tikai ar tāda tipa eskalatoru, kura apkalpošanā viņš ir apmācīts. Pirms norīkošanas darbā apkalpojošajam personālam veic instruktāžu darba vietā. Pirms norīkošanas darbā ar cita tipa eskalatoru apkalpojošajam personālam nodrošina attiecīgo praktisko iemaņu apgūšanu.

(Grozīts ar MK 11.01.2005. noteikumiem Nr.28)

12. Eskalatoru aizliegts lietot šādos gadījumos:

12.1. ja ir bojātas eskalatora drošības vai signalizācijas ierīces;

12.2. ja noteiktajā termiņā nav veikta paredzētā tehniskā pārbaude vai eskalatoram ir defekti vai bojājumi;

12.3. ja eskalatoru apkalpojošais personāls nav apmācīts un instruēts saskaņā ar normatīvajiem aktiem par darba aizsardzības prasībām, lietojot darba aprīkojumu, un apmācību darba aizsardzības jautājumos.

(Grozīts ar MK 11.01.2005. noteikumiem Nr.28)

III. Eskalatora tehniskās pārbaudes

13. Eskalatora tehnisko pārbaudi veic pirms tā lietošanas uzsākšanas un reģistrēšanas bīstamo iekārtu reģistrā normatīvajos aktos par bīstamo iekārtu reģistrāciju noteiktajā kārtībā, periodiski lietošanas laikā un noteikumu 17.punktā minētajos gadījumos.

(MK 22.09.2008. noteikumu Nr.768 redakcijā)

14. (Svītrots ar MK 11.01.2005. noteikumiem Nr.28.)

15. Eskalatora tehniskā pārbaude ietver eskalatora apskati un novērtēšanu darbībā, pārbaudot šādus atsevišķus elementus:

15.1. metālkonstrukciju un metinājumu savienojumu stāvokli (piemēram, plaisas, deformācijas, sieniņu biezuma izmaiņas korozijas dēļ un citi defekti);

15.2. pakāpienu, asu un pirkstu stiprinājumu un nožogojumu stāvokli;

15.3. ķēžu stāvokli un stiprinājumu pareizību;

15.4. eskalatora parametru atbilstību pasē norādītajiem.

16. Eskalatora periodisko tehnisko pārbaudi veic vismaz reizi gadā.

17. Eskalatora ārpuskārtas tehnisko pārbaudi veic pēc eskalatora avārijas, kā arī pēc eskalatora vai būves, kurā tas uzstādīts, rekonstrukcijas vai kapitālā remonta.

18. Eskalatora ārpuskārtas tehnisko pārbaudi veic saskaņā ar šo noteikumu 15.punktu, kā arī papildus veic eskalatora iestrādi.

19. Eskalatora tehniskās pārbaudes veicamas saskaņā ar piemērojamajos standartos noteikto metodiku.

20. Pēc tehniskās pārbaudes inspicēšanas institūcija izdara ierakstu eskalatora pasē un izsniedz eskalatora valdītājam tehniskās pārbaudes protokolu. Ja pārbaudes rezultāti bijuši pozitīvi, inspicēšanas institūcija izsniedz eskalatora valdītājam bīstamās iekārtas drošības pārbaudes zīmi, ko valdītājs piestiprina redzamā vietā uz pārbaudītā eskalatora.

(Grozīts ar MK 11.01.2005. noteikumiem Nr.28)

21. Pēc tehniskās pārbaudes eskalatora valdītājs piestiprina eskalatoram plāksnīti ar eskalatora reģistrācijas numuru un celtspēju, kā arī informāciju par nākamās tehniskās pārbaudes datumu.

IV. Eskalatora remonts

22. Eskalatora valdītājs un institūcija, kas veic eskalatora remontdarbus, nodrošina šādu prasību ievērošanu:

22.1. eskalatoru darbina un izslēdz, izmantojot palīgpulti;

22.2. attiecīgo darbu veikšanas vietās bīstamajā zonā nedrīkst atrasties cilvēki, kam nav tieša sakara ar veicamo darbu.

23. Eskalatora remontdarbus, kas saistīti ar metināšanu, veic personas, kas atbilst normatīvajos aktos par metālmateriālu metinātāju un defektoskopistu profesionālās kvalifikācijas sertifikāciju reglamentētajā sfērā noteiktajām prasībām.

(MK 11.01.2005. noteikumu Nr.28 redakcijā)

V. Noslēguma jautājumi

24. Noteikumi stājas spēkā ar 2001.gada 1.jūliju.

25. (Svītrots ar MK 22.09.2008. noteikumiem Nr.768.)

26. Eskalatoru pases, kas sastādītas līdz 2008.gada 1.oktobrim, ir derīgas, kamēr eskalators ir lietošanā.

(MK 22.09.2008. noteikumu Nr.768 redakcijā)

Ministru prezidents A.Bērziņš

Labklājības ministrs A.Požarnovs
Pielikums
Ministru kabineta
2001.gada 9.janvāra noteikumiem Nr.14

(Pielikums grozīts ar MK 11.01.2005. noteikumiem Nr.28; MK 22.09.2008. noteikumiem Nr.768)

214.GIF (86466 BYTES)

314.GIF (107456 BYTES)

414.GIF (155010 BYTES)

 

Labklājības ministrs A.Požarnovs
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Cilvēku pārvietošanai paredzēto eskalatoru un konveijeru tehniskās uzraudzības noteikumi Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 14Pieņemts: 09.01.2001.Stājas spēkā: 01.07.2001.Zaudē spēku: 23.07.2010.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 7, 12.01.2001.
Dokumenta valoda:
EN
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
  • Latvijas standarti
1551
{"selected":{"value":"27.09.2008","content":"<font class='s-1'>27.09.2008.-22.07.2010.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"27.09.2008","iso_value":"2008\/09\/27","content":"<font class='s-1'>27.09.2008.-22.07.2010.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"15.01.2005","iso_value":"2005\/01\/15","content":"<font class='s-1'>15.01.2005.-26.09.2008.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.07.2001","iso_value":"2001\/07\/01","content":"<font class='s-1'>01.07.2001.-14.01.2005.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
27.09.2008
87
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)